Závěrečný účet. za rok Schváleno dne: xx.yy Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet. za rok 2013. Schváleno dne: xx.yy. 2014 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí"

Transkript

1 VODOVODY A KANALIZACE Kubišova Třebíč K VYVĚŠENÍ IČO: DIČ: CZ Závěrečný účet za rok 2013 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: Schváleno dne: xx.yy Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí Rozesláno členským obcím k vyvěšení dne: Vyvěšeno na úředních vývěskách členských obcí minimálně 15 dnů před konáním valné hromady. 1

2 Obsah 1. Úvod: Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč) Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Plnění rozpočtu výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Plnění rozpočtu financování Dlouhodobé financování Krátkodobé financování Zůstatky na bankovních účtech ke dni v korunách Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách Přehled přijatých investičních transferů v Kč Příspěvky obcí, příspěvky obcím Hospodářská činnost Majetek Přehled: Závazky, pohledávky Rekapitulace: Plnění rozpočtu Příjmy, výdaje Výnosy, náklady Zpráva o výsledku ze závěrečného přezkoumání hospodaření Příloha Výkaz FIN 2-12M sestavený k Rozvaha, Příloha účetní závěrky k Výkaz zisku a ztráty k

3 1. Úvod: Rozpočet dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE schválila Valná hromada na svém zasedání konaném dne: , schválen byl celkovým počtem 132 hlasů ze 132 přítomných. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy příjmy byly dorovnány použitím prostředků na běžných účtech z minulých let a do výdajů byly zahrnuty úhrady úvěrů. Schválený rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření, jednotlivá rozpočtová opatření schválilo Představenstvo svazku na zasedáních: Celkem Rozpočtová opatření 2013 Opatření číslo Schváleno dne příjmy výdaje financování ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,20 0, ,00 0,00 0, ,56 0, , ,00 0, , ,22 0, , ,00 0,00-100, ,38 0, , ,24 0, , , , ,99 Přijaté (očekávané) půjčky , ,20 Celkem , , ,19 Schválený rozpočet , , ,00 Rozpočet po změnách , , ,19 Převody mezi účty svazku +/-(konsolidace) , ,84 Rozpočet po změnách bez převodů peněz mezi účty svazku (konsolidace) , , , Hlavní činnost - Bilance příjmů a výdajů (data po konsolidaci v Kč) Příjmová část rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy , , ,87 Kapitálové příjmy , , ,94 Přijaté transfery po konsolidaci , , ,12 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,93 Výdajová část rozpočtu Schválený Upravený Skutečnost Běžné výdaje včetně konsolidace , , ,91 Rezerva neinvestice ,00 Rezerva investice ,00 Kapitálové výdaje , , ,54 Konsolidace , ,84 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,61 3

4 Financování Schválený Upravený Skutečnost Změna stavu na bank. účtech , , ,80 Dlouhodobé -uhrazené splátky , , ,00 Dlouhodobé půjčky přijaté 0, , ,48 Příjem / Vrácení jistot +/- 0,00 0, ,00 Financování celkem , , ,32 Saldo příjmů a výdajů , , ,32 2. Plnění rozpočtu příjmů Příjmy schváleného rozpočtu pro rok 2013 byly schváleny ve výši ,00 Kč. Z toho nedaňové příjmy rozpočtovány na položkách třídy 2, jedná se o předpokládané transfery, předpokládané investiční příspěvky a předpokládané investiční půjčky, příjmy z úroků. V okamžiku přijetí transferu je rozpočtovým opatřením v rámci schváleného rozpočtu upravováno na příjmové položky třídy 4, úroky a příjmy od FÚ zůstávají na položkách třídy 2. Přijaté transfery jsou rozpočtovány na položkách třídy 4, jedná se o s obcemi odsouhlasené příjmy členských a investičních příspěvků, dále příjmy z hospodářské činnosti, které se projeví v příjmech hlavní činnosti prostřednictvím položky výnosy z nájemného a výnosy z prodeje vody. Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu nebyly rozpočtovány. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány na položkách třídy 3, jedná se o investiční příspěvek na stavbu Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II., kdy dotace je poskytována prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí Daňové příjmy Nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu, ani ve skutečnosti se příjmová položka nezměnila, celkové daňové příjmy činí 0, plnění 0% Nedaňové příjmy Z celkové částky schváleného rozpočtu byly předpokládané nedaňové příjmy ve výši ,00 Kč rozpočtovými opatřeními ponižovány a skutečné příjmy byly účtovány na příjmové položky třídy 4, přijaté investiční půjčky na položce 8xxx. Rozpočet po změnách činí ,07 Kč, skutečné plnění na položkách třídy 2 činí ,87 Kč. Jedná se o příjmy prodeje ostatního drobného majetku, příjmy z úroků a příjmy z dividend. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 2,95% Kapitálové příjmy Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány ve výši ,00 Kč, skutečný příjem ,94 Kč, procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 59,82%, jedná se o přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku na investiční akci Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa, kdy transfery jsou svazku poskytovány prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o., dále příjem z prodeje pozemků a osobního automobilu. Důvodem nižšího plnění jsou k nevyfakturované náklady na stavbu Dyje II. změnové listy, fakturace proběhne v roce Přijaté transfery Ve schváleném rozpočtu bylo možné na položky třídy 4 rozpočtovat pouze ty transfery, které byly s obcemi vzájemně odsouhlaseny z důvodu konsolidace. Výše transferu ve schváleném rozpočtu činí ,00 Kč, skutečné plnění činí ,93 Kč po konsolidaci, procentní plnění oproti schválenému rozpočtu činí 110,14%, rozpočtovými opatřeními byly transfery upraveny na plnění 100%. Jedná se o členské příspěvky ve výši ,00 Kč, příjmy z hospodářské činnosti ve výši ,50 Kč, transfery ze státních fondů ve výši ,45 Kč, transfery ze státního rozpočtu ve výši ,47 Kč, transfery z Národního fondu ve výši ,70 Kč, investiční příspěvky od obcí ve výši ,00 Kč, transfery od krajů ve výši ,00 Kč. 4

5 Příjmy hlavní činnosti Paragraf Položka Textová část Skutečnost v Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Převody z hospodářské činnosti , Investiční transfery ze SF , Investiční transfery ze SR , Investiční transfery z Národního fondu , Investiční transfery od obcí , Investiční transfery od krajů , Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 1 375, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje auta , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku , Příjmy z úroků , Příjmy z podílů na zisku a dividend , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 330,17 Celkem ,93 Pozn.: odečteny jsou převody mezi vlastními rozpočtovými účty ve výši ,84 Kč na položce Plnění rozpočtu výdajů Výdaje schváleného rozpočtu činí ,00 Kč. Z toho skutečné běžné výdaje třídy 5 ve výši ,27 Kč, kapitálové výdaje ve výši ,54 Kč. Skutečné plnění výdajů k činí po konsolidaci ,81 Kč. Procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 89,43%. K datu byl stanoven poměr pro rozdělení režijních nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností. Pro rozdělení režijních nákladů souvisejících s hlavní a vedlejší činností byl použit Výkaz zisku a ztráty zobrazující výnosy hospodářské činnosti a výnosy hlavní činnosti. Výnosy hlavní činnosti činnosti ku výnosům hospodářské činnosti činí 5% ku 95%. Vypočtený poměr je podkladem pro klíčování položek třídy 5. Položky třídy 5, které jsou společné pro hlavní i hospodářskou činnost, byly v hlavní činnosti poníženy o 95% a výdaje, které zcela souvisely s hospodářskou činností poníženy o 100% a přeúčtovány do hospodářské činnosti přes položku 4131 částkou ,20 Kč. Výdaje po rozklíčování a po konsolidaci jsou konečným výdajem hlavní činnosti a činí ,61 Kč Běžné výdaje Běžné výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 5 po konsolidaci a po rozklíčování z části 95% nebo ve 100 % nákladů do hospodářské činnosti. Jedná se mzdové výdaje a související odvody položky ,5424, materiální náklady položky , úroky z úvěrů položka 5141, energie položky , služby položky , platby daní a kolků položky , finanční vypořádání z minulých let Finanční vypořádání s obcemi na ukončenou akci Projekt Dyje I. bylo ve výši ,00 Kč. Na položce 5909 byla rozpočtována rezerva ve výši ,00 Kč, z této položky byly rozpočtovými opatřeními přesouvány výdaje na položky 5xxx, čerpání rezervy ,00 Kč, částka ,00 Kč zůstala nevyčerpána Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje obsahují veškeré výdaje třídy 6. Jedná se o výdaje týkající se investic, rozpočtováno bylo ,00 Kč včetně možnosti použití rezervy na investice z položky 6909 ve výši ,00 Kč. Skutečné plnění je ve výši ,54 Kč, procentní plnění ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 100,15%. Jedná se o položky investice vodovody a kanalizace 6121, pořízení majetku položka 6122, nákup pozemků položka 6130, nákup majetkových podílů položka 6202, investiční příspěvky obcím Skutečné celkové výdaje na výstavbu vodovodů v roce 2013 činí bez DPH ,83 Kč, kanalizace byly v roce 5

6 2013 vystavěny za částku ,98 Kč bez DPH. Investiční příspěvky svazek obcím poskytl na výstavbu vodovodů ve výši ,00 Kč a na výstavbu kanalizací ve výši ,00 Kč. Výdaje hlavní činnosti Paragraf Položka Textová část Skutečnost v Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 1 031, Odměny členů představenstva a dozorčí rady , Povinné pojistné na sociální zabezpečení , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 663, Povinné pojistné na úrazové pojištění 354, Léky a zdravotnický materiál 7, Knihy, učební pomůcky a tisk 645, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 693, Nákup materiálu jinde nezařazený 8 496, Úroky vlastní , Studená voda 318, Topení 1 425, Elektrická energie 806, Pohonné hmoty a maziva 1 676, Služby pošt 822, Služby telekomunikací a radiokomunikací 846, Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 1 146, Služby zpracování dat 3 800, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 1 751, Programové vybavení 2 135, Cestovné 32, Reprezentace 2 368, Zaplacené sankce 4, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 75, Platby daní a poplatků krajům, obcím 5, Budovy, haly a stavby , Dopravní prostředky , Pozemky , Investiční transfery obcím , Reprezentace 212, Budovy,haly a stavby , Pozemky , Investiční transfery obcím , Služby peněžních ústavů 2 672, Služby peněžních ústavů 1 180, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH) , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 Celkem ,61 Pozn. : Odečteny jsou převody mezi vlastními rozpočtovými účty (konsolidace) ve výši ,84 na položce 5345 Výdaje jsou uvedeny včetně DPH, DPH je řešeno jednou částkou na paragrafu 6399 a položce Výdaje jsou konečné po rozklíčování nákladů do hospodářské činnosti 4. Plnění rozpočtu financování 4.1. Dlouhodobé financování Splacené půjčky a úvěry v roce 2013: V rámci dlouhodobého financování byly uskutečněny splátky jistin přijatých úvěrů a půjček. Splátky jistin půjček a úvěrů v roce 2013 na položce 8124 v celkové výši ,00 Kč. K doplacení zbývá ,46 Kč. 6

7 Přijaté půjčky v roce 2013: Půjčka od SFŽP na investiční akci Jaroměřice dostavba a rekonstrukce kanalizace ve výši ,38 Kč, půjčka SFŽP na akci Hrotovice kanalizace a intenzifikace ČOV ve výši ,05 Kč, půjčka SFŽP na akci Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka ve výši ,28 Kč, půjčka SFŽP na akci Jamolice kanalizace a ČOV ve výši ,94 Kč, půjčka SFŽP na akci Výčapy kanalizace a ČOV ve výši ,09 Kč, půjčka od právnické osoby Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí, s.r.o. na investiční akci Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa ve výši ,74 Kč. Celkem přijaté půjčky na položce 8123 činí ,48 Kč. Zůstatky úvěrů/půjček ke dni v tisících Kč Půjčka/Úvěr Výše úvěru tis. Kč Banka instituce Spl. jistin v roce 2013 v tis. Kč Spl. úroků v roce 2013 v tis. Kč. K doplacení k v tis. Kč Splacen dne 1 Projekt Dyje I ,00 ČMZRB 4 400,00 0, , Vodovod Čechtínsko ,00 ČSOB 2 152,00 529, , Mor. Krumlov ČOV 1 393,00 SFŽP 139,30 11,75 696, Zajištění kvality PV ve VS JZ Moravy ,00 SFŽP FS 2 100,00 139, , ZKPV úvěr 133.mil ,00 ČSOB , , , VP Studenecko ,00 ČMZRB 1 456,00 0, , VP Budkovsko ,00 ČMZRB 1 270,80 0, , HROTOVICE kanalizace I. a intenz. ČOV KOŽICHOVICE kanal. s napoj. na ČOV Třebíč 5 946,00 SFŽP 660,65 40, , ,00 SFŽP 287,93 23, , Projekt Dyje II ,79 SVKMO 0,00 178, , Jaroměřice rekonstrukce kanalizace Vod. a kan. pro obce Rokytnicka Výčapy kanalizace a ČOV Jamolice kanalizace a ČOV Kanalizace Polánka - Rokytná Pokojovice kanalizace a ČOV 4 371,00 SFŽP 437,12 32, , ,90 SFŽP 0,00 4, , ,45 SFŽP 0,00 3, , ,67 SFŽP 0,00 1, , ,77 SFŽP 0,00 0,00 0, ,65 SFŽP 0,00 0,00 0, Celkem , , , , Krátkodobé financování Rozpočet pro rok 2013 byl sestaven jako schodkový s tím, že do rozpočtu budou v rámci krátkodobého financování přes položku 8115 zapojeny finanční prostředky z minulých let. Úpravami rozpočtu byla položka 8115 snižována a zvyšována dle potřeby vyrovnání rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny volné finanční prostředky ve výši ,00 Kč na položce 8115, jedná se o počáteční stav bankovních účtů hlavní činnosti k Skutečnost položky 8115 vyjadřuje změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech hlavní činnosti svazku. Protože svazek obdržel ve skutečnosti větší příjmy, než očekával ve schváleném rozpočtu, uspořené finanční prostředky z minulých let nebylo třeba čerpat, naopak se ještě zvýšil zůstatek na účtech hlavní činnosti o ,80 Kč. K běžnému účtu hlavní činnosti /0300 je navázán kontokorentní úvěr ve výši KČ. Kontokorentní úvěr nebyl v průběhu roku 2013 čerpán. 7

8 4.3. Zůstatky na bankovních účtech ke dni v korunách Název účtu SU/AU Číslo účtu P.S. k Zůstatek ke dni Hlavní činnost ZBÚ / , ,61 2 Kontokorentní úvěr Hlavní činnost TOP Spořicí účet Hlavní činnost Pitná voda Třebíč Hlavní činnost Dyje I.etapa Hlavní činnost ČMZRB Hlavní činnost Dyje I.etapa korporátní Hlavní činnost Spořicí účet / / / / / / /0300 0,00 0, , , , , z toho záruka ,00 z toho záruka , , , , , , ,95 z toho záruka ,00 z toho záruka ,00 10 UniCredit Bank Dyje II.etapa / , ,92 11 ČNB /0710 0,00 316,84 12 Hospodářská činnost ZBÚ / , ,29 13 Hospodářská činnost Euro / ,41 510,10 Celkem , ,32 Finance vázané ve KBC Money CZK ALPHA ,00 finančních produktech ČSOB státní dluhopisy ,00 Pokladní hotovost k datu : 0 Kč, veškerá hotovost byla převedena na bankovní účet hlavní činnosti Ekonomický přehled hlavní činnosti v korunách Výnosy z prodeje majetku 1 440,00 Náklady z činnosti 004,18 Výnosy z úroků ,95 Finanční náklady ,53 Výnosy z transferů ,86 Náklady na transfery ,00 Výnosy z dl. fin.majetku ,75 Ostatní finanční výnosy 330,17 Výnosy celkem ,73 Náklady celkem ,71 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,98 Komentář: Hlavní činnost je činností nevýdělečnou tedy ztrátovou. Záporný výsledek hospodaření výrazně ovlivňují náklady na investiční příspěvky svazku obcím na vodovody a kanalizace ve výši ,00 Kč a náklady na přecenění nakoupených podílových za 1 ks, přecenění je ve výši ,09 Kč. 8

9 4.5. Přehled přijatých investičních transferů v Kč Průzkum vodních zdrojů Římov 1 370,40 Průzkum vodních zdrojů Štěměchy ,12 Zajištění kvality pitné vody JM - doplatek ,00 Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka ,29 Výčapy kanalizace a ČOV ,50 Jamolice kanalizace a ČOV ,96 Hrotovice kanalizace a intenzifikace ČOV ,01 Jaroměřice dostavba a rekonstrukce kanalizace ,17 Celkem transfery SFŽP ,45 Vodovod Čechtínsko úroky z úvěru ,16 Celkem transfery MZe ČR ,16 Průzkum vodních zdrojů Římov ,80 Průzkum vodních zdrojů Štěměchy ,12 Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka ,83 Výčapy kanalizace a ČOV ,88 Jamolice kanalizace a ČOV ,34 Hrotovice kanalizace a intenzifikace ČOV ,33 Jaroměřice dostavba a rekonstrukce kanalizace ,01 Celkem transfery FS EU ,31 Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka ,00 Vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka - přivaděče ,00 Celkem transfery Kraj Vysočina ,00 Zajištění kvality pitné vody JM vygenerované úroky ,70 Celkem transfery z Národního Fondu ,70 Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje II. etapa ,94 Transfery Dyje II. (příspěvky na pořízení DHM od SVKMO) ,94 Přijaté transfery celkem , Příspěvky obcí, příspěvky obcím V roce 2013 byly poskytnuty svazku členské příspěvky ve výši ,00 Kč, členské obce hradí členské příspěvky ve výši 10 Kč na obyvatele. V roce 2013 byly poskytnuty svazku investiční příspěvky od členských obcí ve výši ,00 Kč, svazek poskytl obcím investiční příspěvky ve výši ,00 Kč a vypořádal ukončenou akci Dyje I. vrácením investičních příspěvků ve výši ,00 Kč. 9

10 K Obec na svazek Výše invest. příspěvku Svazek na obec Výše investičního příspěvku Benetice ,00 Budišov ,00 Březník ,00 Hartvíkovice ,00 Budišov ,00 N. Syrovice a Láz ,00 Číměř ,00 Slavičky ,00 Hrotovice ,00 Račice ,00 Jamolice ,00 Vémyslice ,00 Jaroměřice nad Rokytnou ,00 Celkem ,00 Jemnice ,00 Kouty ,00 Finanč. vypořádání ukončených akcí Kožichovice ,00 Náměšť n/osl ,00 Litohoř ,00 Jemnice ,00 Moravský Krumlov ,00 Jaroměřice n/r ,00 Náměšť nad Oslavou ,00 Třebíč ,00 Pokojovice ,00 M.Budějovice ,00 Rokytnice nad Rokytnou ,00 Celkem ,00 Římov ,00 Třebíč ,00 Vladislav ,00 Výčapy ,00 Celkem obce ,00 Celkem svazek ,00 5. Hospodářská činnost Svazek provozuje hospodářskou činnost. K datu účetní závěrky byl stanoven poměr ke klíčování nákladů hlavní činnosti u části nákladů vynakládaných na hlavní činnost společných s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost. Pro dělení společných nákladů z hlediska daně z příjmu právnických osob bylo použito kritérium výnosů, výnosy hlavní činnosti k výnosům hospodářské činnosti, podkladem byl Výkaz zisku a ztráty. Vypočtený poměr činí 5% hlavní činnosti ku 95% hospodářské činnosti. Náklady hlavní činnosti společné pro obě činnosti byly tímto poměrem přeúčtovány do hospodářské činnosti a náklady hlavní činnosti, které se zcela týkaly hospodářské činnosti byly přeúčtovány ve 100% do hospodářské činnosti. Výsledek hospodaření hospodářské činnosti velmi výrazně ovlivňují účetní odpisy majetku v hospodaření svazku, které významně zvyšují účetní náklady svazku o částku ,00 Kč. Z tohoto důvodu je výsledek hospodaření významně nižší než v letech předchozích, kdy svazek o majetku v hospodaření neúčtoval, pouze ho evidoval na podrozvahovém účtu. Ekonomický přehled hospodářské činnosti v korunách: Výnosy z prodeje vody ,62 Náklady z činnosti ,62 Výnosy z prodeje ochranné známky ,78 Finanční náklady ,43 Výnosy z pronájmu ,02 Výnosy z prodeje materiálu 4 426,45 Výnosy z prodeje DHM ,00 Výnosy z prodeje pozemků ,00 Výnosy z úroků 977,50 Kurzové zisky ,35 Výnosy z transferů ,83 Celkem výnosy ,55 Celkem náklady ,05 Výsledek hospodaření před zdaněním ,50 Odhad daně z příjmu ,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,50 10

11 6. Majetek 6.1. Přehled: Účet Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav brutto 018 Drobný nehmotný maj , ,05 0, , Stavby, budovy , , , , Movité věci , , , , Drobný hmotný majetek , , , , Pozemky , , , , Nedokončené investice , , , , Zálohy na dlouhodobý maj , , ,25 319, Majetková účast rozhodující vliv ,00 0,00 0, , Ost. dlouhodobý finanční majetek , , , ,86 Komentář: S účinností od došlo na základě doporučení MF ze dne čj: MF-60056/2012/28 a v souladu s platnou legislativou ke změně účtování u majetku, který členské obce předaly do hospodaření svazku obcí. Svazek vede tento majetek na rozvahových účtech a účetně odepisuje. Obec eviduje majetek na podrozvahových účtech a zůstává vlastníkem majetku. Daňové odpisy z majetku v hospodaření svazek neuplatňuje, protože majetek nevlastní. Od účetní jednotka účetně odepisuje hmotný majetek Oprávky hmotného majetku k : ,05 Kč Výše účetních odpisů za rok 2013 vlastního majetku: ,00 Kč Výše účetních odpisů majetku v hospodaření: ,00 Kč Výše daňových odpisů z vlastního majetku za rok 2013: ,00 Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastavěného majetku ,00 Kč E Vymezení majetku pro výpočet ,47 Kč ukazatele D/E*100% Výpočet podílu zastavěného majetku 0,42 % na celkovém majetku Pozn: D: zastavěný majetek dle majetkové evidence E: stálá aktiva brutto Stálá aktiva: ,47 Kč Zastavěný majetek dle majetkové evidence: ,00 Kč Hodnota zástavy na hmotném majetku dle zástavní smlouvy: ,00 Kč Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku činí 0,42% Společníci: Svaz VKMO s.r.o., podíl 18,05%, EM-VAK s.r.o., podíl 100% 11

12 EM-VAK: Obchodní společnost s ručením omezeným, založena dne , kde svazek je jediným společníkem. Předmět činnosti - obchodní a zprostředkovatelská činnost. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku tis.kč. Počet pracovníků - 3. Obrat za rok 2013: tis. Kč, marže na rok tis. Kč, závazky k tis.kč, pohledávky k : tis.kč Závazky, pohledávky Neuhrazené faktury datu v celkové výši: ,69 Kč z toho faktury splatné v roce 2013: dobropis ve výši ,00 Kč, faktury do 30 dnů po splatnosti: 0,00 Kč. Podíl závazků na rozpočtu územního celku C Vymezení závazků ,69 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů ,43 Kč C/B*100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 26,89% Pozn: B : příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti C: dlouhodobé a krátkodobé závazkové účty Neuhrazené vydané faktury k datu v celkové výši ,00 Kč. z toho faktury splatné v roce 2013: ,00 Kč z toho faktury po splatnosti do 30 dnů: 0,00 Kč. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: A Vymezení pohledávek ,00 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů ,43 Kč A/B*100% Výpočet podílu pohledávek na 31,43% rozpočtu Pozn:B: příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti A: dlouhodobé a krátkodobé pohledávkové účty 7. Rekapitulace: 7.1. Plnění rozpočtu PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu včetně DPH Plnění rozpočtu bez DPH Příjmy celkem Příjmy celkem po klíčování VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu včetně DPH Plnění rozpočtu bez DPH Výdaje na provoz svazku celkem Investiční výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem po klíčování

13 FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostředků Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem Příjmy, výdaje Účty hlavní činnosti Účty hospodářské činnosti Počáteční stav ,13 Počáteční stav celkem ,85 Konečný stav ,93 Konečný stav celkem ,39 Rozdíl ,80 Rozdíl ,54 Finanční hotovost k činí celkem: ,32 Kč 7.3. Výnosy, náklady Výnosy hlavní činnosti Výsledek hospodaření hlavní činnosti Náklady hlavní činnosti Výnosy hospodářské činnosti Náklady hospodářské činnosti , , , , ,98 Výsledek hospodaření hospodářské činnosti ,50 Výsledek hospodaření bude na základě schválení závěrečného účtu valnou hromadou přeúčtován z účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ve výši , Zpráva o výsledku ze závěrečného přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost HB AUDITING s.r.o. v sídle svazku dne a dílčí, kontrolováno bylo období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013, dne 12. února a 13. února 2014 závěrečné, kontrolováno bylo období od 1. října 2013 do 31. prosince Při přezkoumání hospodaření svazku VODOVODY A KANALIZACE za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle 10 odst. 3 písm. b). a c). zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. 13

14 9. Příloha Výkazy sestavené k datu jsou součástí závěrečného účtu za rok Jsou k dispozici v tiskové i elektronické podobě v kanceláři svazku. Na požádání budou předloženy k nahlédnutí. Informace: 9.1. Výkaz FIN 2-12M sestavený k Rozvaha, Příloha účetní závěrky k Výkaz zisku a ztráty k Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl dne o pochybení zadavatele při hodnocení nabídek na projekt Zajištění kvality pitné vody ve VS JZM region Třebíčsko a uložil svazku pokutu ve výši 500 tis. Kč. Proti rozhodnutí podal svazek obcí prostřednictvím právního zástupce dne rozklad. Rozhodnutím ÚHOS ze dne byla pokuta snížena na 380 tis. Kč. Proti rozhodnutí svazek podal prostřednictvím právního zástupce dne rozklad. K datu rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť o podaném rozkladu nebylo doposud předsedou ÚHOS ČR rozhodnuto. V řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Štěměchy kanalizace a ČOV konstatoval ÚHOS rozhodnutím ze dne nedodržení postupu a udělil svazku k úhradě poplatek ve výši 30 tis. Kč. Proti rozhodnutí podal svazek prostřednictvím právního zástupce rozklad dne Rozhodnutí ÚHOS ČR k datu nenabylo právní moci, neboť o podaném rozkladu nebylo doposud předsedou ÚHOS ČR rozhodnuto. Připomínky k závěrečnému účtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE za rok 2013 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z. 14

Závěrečný účet. za rok 2014. Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí

Závěrečný účet. za rok 2014. Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou hromadou svazku... Ing. Karel Nedvědický tajemník svazku obcí K VYVĚŠENÍ VODOVODY A KANALIZACE Kubišova 1172 674 01 Třebíč IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 Závěrečný účet za rok 2014 Vypracovala: Miluše Neterdová v Třebíči: 27. 2. 2015 Schváleno dne: xx.yy. 2015 Valnou

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993.

1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. Činnost Svazku Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice byl založen na základě zakladatelské smlouvy dne 1. 10. 1993. Předmět činnosti Svazku je hlavní činnost, která spočívá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více