ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)"

Transkript

1 ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím se zachování letové způsobilosti nebo provozním účelům. Aby mohlo být zastavěné nepracující vybavení posouzeno jako vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, měla by být zvážena následující kritéria: (a) Zda provoz letadla není nepříznivě ovlivněn tím, že standardní provozní postupy pozemního, letícího a/nebo letového personálu jsou znemožněny. (b) Zda stav letadla není nepříznivě ovlivněn tak, že bezpečnost cestujících a/nebo personálu je ohrožena. (c) Zda je stav letadla uzpůsoben tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost následných poruch, které by mohly způsobit zranění cestujících/personálu a/nebo způsobit poškození letadla. (d) Zda stav nemá za následek použití požadovaného nouzového vybavení a nemá vliv na taková nouzové postupy tak, které by personál nemohl provést.] ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu Viz JAR MMEL/MEL Upřednostňuje se systém číslování podle specifikace ATA 100[/2200]. 2 [Návrh] pětisloupcového formátu u všech technických stránek MMELů [je uveden v] Dodatku 1 k ACJ- MMEL/MEL.025[ ]. 3 Dodatek 2 k ACJ-MMEL/MEL.025 může být použit jako vzor pro Preambuli. ACJ MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti Viz JAR MMEL/MEL Preambule MMELu by měly jasně vysvětlovat, že nejsou zahrnuty všechny [kombinace] provozních neschopností. 2 MMEL nemůže obsahovat všechny kombinace provozních neschopností. Proto je třeba mít na paměti, že je pravděpodobné, že kvůli rozmanitosti vícenásobných provozních neschopností, které mohou nastat, nebudou mnohé z nich zahrnuty v MMELu. Amendment 1 Vydáno JAA: B - 1

2 JAR-MMEL/MEL ČÁST 2 Hlava B ACJ MMEL/MEL.040/080 Lhůty oprav Viz JAR MMEL/MEL.040 a JAR MMEL/MEL Účelem MMEL/MEL je povolit provoz letadel s položkami vybavení, které jsou mimo provoz, na dobu potřebnou k organizaci [oprav]. 2 MMEL/MEL není zamýšlen jako nástroj, který má umožnit prodloužený nebo trvalý provoz letadel, jejichž stav neodpovídá certifikačnímu stavu. Proto je důležité provádět opravy při nejbližší příležitosti, aby letadlo, kterého se to týká, mohlo být uvedeno do jeho certifikačního stavu. Pro tyto účely MMEL stanovuje časová omezení doby provozu letadla s vybavením mimo provoz. Tyto časové lhůty se nazývají Lhůty oprav a označují se A,B,C a D. [ ] [3] Kategorie lhůty oprav pro každou položku ze seznamu MMEL je udána ve sloupci 2. (Viz Dodatek 1 k ACJ-MMEL/MEL.025). Kategorie každé položky, která je mimo provoz, bude určena podle specifikací v JAR- MMEL/MEL.040. [4 V letadle může být zastavěno vybavení, které provozovatel nepovažuje za nezbytné pro jeho provoz a může chtít odložit opravu takové položky na neurčité období. V takových případech je vhodné provést modifikaci letadla a odpojení, potlačení nebo demontování systému by mělo být prováděno podle příslušného schváleného postupu modifikace.] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment B - 2

3 ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.025 SDRUŽENÉ LETECKÉ ÚŘADY ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ LETADLO: (1) Systémová a pořadová čísla položek OPRAVENÉ VYDÁNÍ ČÍSLO: DATUM: (2) [Kategorie lhůty oprav:] (3) Počet zastavěných: (4) Počet požadovaných pro odbavení: (5) Poznámky nebo výjimky: STRANA: Amendment 1 Vydáno JAA: B - 3

4 JAR-MMEL/MEL ČÁST 2 Hlava B Dodatek 2 k ACJ MMEL/MEL.025 (Vzor) SDRUŽENÉ LETECKÉ ÚŘADY ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ (TYP LETADLA) PREAMBULE Následující platí pro oprávněné držitele osvědčení, kteří vykonávají provoz podle provozních předpisů Sdružených leteckých úřadů (JAR-OPS). Předpis JAR požaduje, že veškeré vybavení zastavěné v letadle v souladu se standardy letové způsobilosti a provozními předpisy musí být provozuschopné. [P]ředpisy však rovněž povolují [používání] Seznamu minimálního vybavení (MEL) tam, kde není nutné v zájmu bezpečnosti splnit určité požadavky na vybavení za všech provozních podmínek. Zkušenosti ukázaly, že s různými úrovněmi zálohování navrženými pro letadlo nemusí být nezbytný provoz každého systému nebo zastavěného celku, jestliže zbylé provozuschopné vybavení je schopno zajistit přijatelnou úroveň bezpečnosti. Základní seznam minimálního vybaveni (MMEL) [JAA] vypracovává držitel Typového osvědčení [ ], s cílem zlepšit využívání letadel a z toho plynoucí pohodlnější a ekonomičtější leteckou dopravu pro veřejnost. [JAA MMEL]zahrnuje ty položky vybavení, které jsou ve vztahu k letové způsobilosti a provozním předpisům, a ostatní položky vybavení, které JAA shledává, že mohou být mimo provoz, a přesto se zachovává úroveň bezpečnosti vhodnými omezeními a podmínkami; neobsahuje samozřejmě nutné položky jako jsou křídla, vztlakové klapky a kormidla. MMEL je základem pro zpracování MELů jednotlivých provozovatelů, které berou v úvahu konkrétní konfiguraci vybavení letadel provozovatele a provozní podmínky. [ ] MEL provozovatele se může lišit od MMELu formátem, ale nesmí být méně omezující než daný MMEL. Jednotlivý MEL provozovatele, je-li schválen, povoluje provoz daného letadla s vadným vybavením mimo provoz. Vybavení, které není požadováno k danému provozu, a vybavení, přesahující požadavky předpisů JAR, je obsaženo v MELu s odpovídajícími podmínkami a omezeními. MEL se nesmí odchylovat od Příkazů k zachování letové způsobilosti nebo jiných závazných požadavků. Je důležité pamatovat na to, že veškeré vybavení letadla ve vztahu k letové způsobilosti a provozním předpisům, které není zahrnuto v seznamu MMEL, musí být provozuschopné. Vhodné podmínky a omezení ve formě štítků, postupy údržby, postupů činnosti posádky a jiná omezení, jsou-li zapotřebí, jsou přesně vymezeny v MELu s cílem zajistit zachování přijatelné úrovně bezpečnosti. Účelem MELu je povolit provoz letadla s položkami vybavení, které jsou mimo provoz, po dobu než bude možno provést opravu. Je důležité, aby opravy byly provedeny při nejbližší příležitosti. Aby byla zajištěna přijatelná úroveň bezpečnosti a spolehlivosti, MMEL stanovuje meze trvání a podmínky pro provoz letadla s vybavením, které je mimo provoz. MEL umožňuje uvolnit letadlo k letu s vybavením, které je mimo provoz. Je-li zjištěna položka vybavení, která je mimo provoz, hlásí se zápisem do Záznamu o údržbě/palubního deníku, jak předepisuje JAR. Tato položka se potom buď opraví nebo její oprava před dalším provozem letadla může být odložena podle MEL nebo jiného způsobu schválení přijatelného pro příslušný Úřad. Podmínky a omezení MELu nezprošťují provozovatele letadla povinnosti rozhodnout, že letadlo je ve stavu umožňujícím bezpečný provoz s položkami vybavení, které jsou mimo provoz. Jestliže jsou splněny tyto požadavky, vydá se doklad Uvolnění do provozu, provede se zápis do Záznamu o údržbě/palubního deníku nebo se vydá jiný schválený doklad, jak předepisuje JAR.Takový doklad se požaduje před provozem s jakoukoliv položkou vybavení, která je mimo provoz. Vydáno JAA: Amendment B - 4

5 ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL Provozovatelé odpovídají za provádění nezbytných provozních kontrol, aby zajistili dodržení přijatelné úrovně bezpečnosti. Mimo jiné je nutné brát v úvahu i možnost vzniku dalších poruch během pokračujícího provozu se systémy nebo částmi vybavení, které jsou mimo provoz. Kde to bylo možné, v tomto MMELu bylo počítáno s vícenásobným výskytem položek mimo provoz. Je však nepravděpodobné, že bylo počítáno se všemi možnými kombinacemi této povahy. Proto je při provozu s vícenásobným výskytem položek mimo provoz nutné brát v úvahu vzájemný vztah mezi těmito položkami, které jsou mimo provoz, a jejích vlivem na provoz letadla a pracovní zátěž posádky. Je na provozovatelích, aby zřídili řízený a spolehlivý program oprav zahrnující náhradní součásti, personál, zařízení, postupy a harmonogramy k zajištění včasné opravy. Tento program by měl určovat činnosti požadované pro Zprávy o neshodě údržby. PŘI POUŽÍVÁNÍ MEL SE POŽADUJE VYHOVĚT VYJÁDŘENÉMU ZÁMĚRU PREAMBULE, DEFINICÍM A PODMÍNKÁM A OMEZENÍM SPECIFIKOVANÝM V MELu. DEFINICE A VYSVĚTLIVKY Kromě Preambule, uspořádané a formulované podle tohoto vzoru, MMEL by měl obsahovat, jako část Preambule, dostatečné množství definic a vysvětlivek umožňujících uživateli (především se jedná o provozovatele připravující MEL) plně a správně pochopit záměr a účel položek, které MMEL obsahuje. Zatímco velký počet používaných definic bude společný pro všechny MMELy, některé budou specifické pro konkrétní nebo jednotlivé typy letadel. Držitelé Typových osvědčení by měli při přípravě MMELu dbát, aby byly zahrnuty všechny relevantní definice. Podobně Vysvětlivky by měly být poskytnuty dostatečně podrobně, kdykoliv je záměr a účel výrazu, fráze nebo zkratky atd. nezbytný nebo účelný. Držitelé Typových osvědčení jsou povinni poskytnout následující definice kategorií lhůt oprav v jimi připravovaných MMELech. Kategorie A Standardní lhůta oprav není specifikována, avšak položky této kategorie musí být opraveny v souladu s podmínkami uvedenými ve sloupci Poznámky [nebo výjimky] (5) MMELu. Je-li stanovena časová lhůta [v kalendářních dnech], musí začínat v 00:01 kalendářního dne následujícího po dni zjištění. Kategorie B Položky této kategorie musí být opraveny do tří (3) po sobě jdoucích kalendářních dnů, do nichž se nepočítá den zjištění. Kategorie C Položky této kategorie musí být opraveny do deseti (10) po sobě jdoucích kalendářních dnů, do nichž se nepočítá den zjištění. Kategorie D Položky této kategorie musí být opraveny do sto dvaceti (120) po sobě jdoucích kalendářních dnů, do nichž se nepočítá den zjištění. Amendment 1 Vydáno JAA: B - 5

6 JAR-MMEL/MEL ČÁST 2 Hlava B ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment B - 6

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více