ást A.: Identifikaní údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ást A.: Identifikaní údaje"

Transkript

1 Periodická zpráva o v y u ž i t í i ns t i t u c i o ná l n í p o d p o r y na d l o u h o d o b ý r oz v o j v ý z k u m né o r ga n i z a c e z a r ok ást A.: Identifikaní údaje A.1. íslo rozhodnutí A.2. A.3. Název koncepce rozvoje VO Píjemce institucionální podpory na rozvoj VO A.4. ešitel A.5. Statutární orgán píjemce (editel) RO1112 APLIKOVANÝ VÝZKUM ŠLECHTITELSKÝCH METOD PRO UDRŽITELNÝ R O Z V O J A G R Á R N Í H O S E K T O R U Výzkumné cetrum SELTON, s.r.o. Ing. Tibor Sedláek Dr. Ing. Pavel Horika Ve Stupicích Dr. Ing. Pavel Horika Ing. Tibor Sedláek statutární orgán editel (podpis) otisk razítka ešitel koncepce (podpis)

2 B Údaje o zajištní dlouhodobé koncepci rozvoje VO B1 Personální zabezpeení a Klíoví pracovníci 1 Jméno Podíl pracovní kapacity na ešení (%) Ing. Irena Bížová 45 Ing. Martina Cimlová 80 Dr. Ing. Pavel Horika 25 Ing. Martin Hromádko 15 Ing. Zuzana Kocourková PhD. 70 Ing. Pavel Maík 80 Ing. Ivo Našinec 50 Ing. Tibor Sedláek 40 Ing. Ondej Veškrna PhD. 35 b Ostatní lenové ešitelského týmu Kvalifikaní skupina Poet pepotených pracovních úvazk výzkumný a vývojový pracovník 2,69 technik ve výzkumu a vývoji 3,38 c Pomocný personál Charakter innosti Poet pepotených pracovních úvazk pomocný personál dohody o pracovní innosti a dohody o provedení práce x osob 1,3 1 Poet ádek tabulky upravit dle skuteného potu klíových pracovník. 2

3 B2 Plnní stanovených cíl koncepce rozvoje VO Cílem koncepce rozvoje Výzkumného centra SELTON, s.r.o., je: Aplikovaný výzkum a penos jeho poznatk do praxe šlechtní zemdlských plodin. Studium genetické diverzity a pesná identifikace výchozích šlechtitelských materiál, výzkum metod asistované selekce pomocí genetických marker. Produkce genotyp s kombinovanou rezistencí vi více stresovým faktorm souasn. Ovování kvality šlechtitelských materiál v diferencovaných pstitelských systémech typu low- a high-input. Zajišování potravinové bezpenosti aplikovaným výzkumem fuzarióz a vývojem rezistentních materiál s nízkou hladinou mykotoxin. Vývoj nových materiál se specifickou kvalitou produkce a rozvoj metod hodnocení kvality. V souladu s pijatou koncepcí rozvoje VO byly rozvíjeny následující smry výzkumné innosti: Smr. 1 - Studium genetické diverzity vybraných druh zemdlských plodin (traviny, jeteloviny, luskoviny, obiloviny) a její využití Smr. 2 - Zvýšení efektivity výbru zdroj a metod tvorby nových genotyp na stabilitu výnosu a jakost produt Smr. 3 Zlepšení bezpenosti a jakosti produkce vybraných zemdlských plodin omezením výskytu a rozvoje fusarióz Smr. 4 Nové metody hodnocení a tvorba genotyp se specifickou jakostí produkce B3 Postup ešení V rámci uvedených základních etap bylo v roce 2012 vylenno celkem 6 dílích etap: 1.1. Získávání genových zdroj se zamením na odolnost k biotickým a abiotickým stresm V roce 2012 byla hodnocena na pracovištích Vtrov a Domoradice diverzita v rezistenci vi závažným chorobám u genetických zdroj jetele luního a dvanácti druh trav (kostava rákosovitá, bojínek luní, srha lalonatá,jílek vytrvalý,kostava luní, trojštt žlutavý,jílek vytrvalý, kostava ervená, kostava oví, festulolium) Bylo testováno okolo 2 tisíc populací z hlediska jejich rezistence vi padlí jetelovému, krkové koenové hnilob jetele, virové mozaice jetele a komplexu dalších viróz. Hodnocení rezistence se provádlo v polních podmínkách, bez použití umlé infekce Testování genových zdroj k jednotlivým stresm infekní testy na rezistenci k významným biotickým stresm, testy na toleranci k významným abiotickým stresm (mrazuvzdornost, suchovzdornost). Na Vtrov bylo testováno genotyp dvanácti travních druh hodnocena byla jejich diverzita v rezistenci vi rzi travní, rzi korunkaté, plísni snžné a listovým skvrnitostem. Na základ výsledk test byla provedena pozitivní selekce perspektivních genotyp. 3

4 164 ekotyp jílku vytrvalého bylo v polních pokusech testováno na rezistenci vi plísni snžné, výsledky test jsou prkazné a perspektivní materiály budou využity ve šlechtitelském procesu. Trávníkové testy populací sedmi travních druh na jejich rezistenci vi plísni snžné a kornatce travní byly založeny v rozsahu 1204 parcel, hlavní hodnocení probhne až po pezimování. Ovování rzných metod umlé infekce pi polních testech odolnosti vi rzím nebylo úspšné a nezdailo se ani testování rezistence jílku vytrvalého vi rzi travní ve skleníkových podmínkách. Podailo se ale sebrat a uložit dostatené množství spor pro opakování test v následujícím roce, které probhne ve spolupráci s JU Studium virulence významných patogen a využití poznatk pi tvorb rezistentních genotyp. V roce 2012 pokraovalo studium virulence vybraných patogen jemene ( a byly využity donory rezistencí pro kížení a tvorbu v rezistentních genotyp. Vývoj a ovení metod pro efektivní hodnocení rezistence ke stresovým faktorm. Výbr zdroj rezistence k biotickým a abiotickým stresm a vytváení zdroj kombinované rezistence a doporuení pro další využití. Vývoj a využití nových metod a biotechnologií v tvorb genotyp s vysokou rezistencí patogenm Zlepšení stability výnosu a kvality nových odrd a šlechtitelských linií obilovin a vybraných druh trav a jetelovin. Testování odolnosti ke rzi pšeniné, plevové a travní bylo zameno na úspšnost umlé infekce s využitím hluboce zamrazeného inokula. Sbr spor na rostlinách z pirozeného výskytu je mnohem efektivnjší než pstování ve skleníku Vývoj a ovení metod pro efektivní hodnocení rezistence vi stresovým faktorm. Podmínky sezony umožnili porovnání korelace mezi testy mrazuvzdornosti a polní mrazuvzdorností u ozimé pšenice. Byly testovány metody laboratorní, poln-laboratorní a nov kombinovaná metoda. Kombinovaná metoda umožuje postihnout testem aktuální polní mrazuvzdornost, ale nemá nevýhody poln-laboratorní metody nutnost odbru rostlin na poli závislost na výskytu mraz a snhové pokrývky v dob odbru. Byla sledována odolnost k BYDV v polních pokusech s umlou infekcí. Odolnost k BYDV lze charakterizovat jako odolnost k stresovým faktorm nedostatku fosforu a vody, protože infikované rostlin se nedostaten vyvíjí koenový systém. Tato hypotéza byla ovována. Fuzariózy klasu jsou dalším významným patogenem, který byl testován pod umlou infekcí. V souboru testovaných linií ozimé i jarní pšenice byly využity zdroje odolnosti k FHB (nap.: Sumai3, Shu Chou wheat no3, Ning 3708, W14, RCAT77, ), které byly porovnávány s bžnými kíženci v úrovni symptomatické odezvy na infekci a pítomnosti mykotoxinu DON ve sklizeném zrnu (imunoafinitní chromatografie). 4

5 3.1. Výzkum výskytu a škodlivosti fusarióz u vybraných druh eledí Poaceae a Fabaceae. V roce 2012 bylo vyhodnocena potomstva 73 kombinací pšenice ozimé a 47 kombinací pšenice jarní. V rodokmenech perspektivních materiál se astji objevovaly odrdy Hana, Estica, Sumai3, Shu Chou wheat no3, Amaretto, Sunbird Efektivita využití detekce QTL byla hodnocena u populací se SUMAI 3 Recipientními rodii byly souasné výkonné, pekasky jakostní odrdy pšenice, vykazující stední náchylnost k fuzarióze klasu. Byly testovany genetické zdroje komplexu koenových chorob. jetele luního a hrachu setého na odolnost ke 4.1. Vývoj šlechtitelsky využitelných metod stanovení ukazatel jakosti. V roce 2012 se ešení etapy soustedilo na: Vývoj NIR kalibraních model pro nepímé stanovení dusíkatých látek u ovsa pluchatého, ovsa pluchatého erného a ovsa nahého. U 150 vzork bylo zmeno absorpní spektrum v NIR oblasti nm a referenní metodou dle Kjeldahla stanoven obsah dusíkatých látek. Vývoj rychlé screeningové metody predikce kvality pšenice - reologie celozrnné mouky. Ze vzork odrd pšenice rzných kvalitativních tíd byla na mlýnku Perten3100 semleta standardní celozrnná mouka. Základní kvalitativní parametry obsah dusíkatých látek, farinografická vaznost vody a vlhkost byly stanoveny nepímou NIR metodou. Reologické charakteristiky prbhu hntení tsta byly zmeny na pístroji Reomixer. Byly porovnány rzné pístupy výpotu pídavku vody na základ farinografické vaznosti, na základ konstantní hydratace a na základ relativní hydratace podle obsahu dusíkatých látek. B4 Dosažené poznatky 2! "" #"$% &"'$"$#($)# % *"" &$+& &, %! " &$+& &, $-& #%.%/% (! 0&1+' #,+ &1+'(#",& $(-2)($12$#+"(")#* &1+ #%*"&1+ #&#2$'#1+'&'% 3'&$(-241+ #567'&5.8 )' 59:'&5.78 1'59;'&57<8% Reologie celozrnné mouky - Analýzou získaných výsledk (podle schopnosti tídní do 2 Poznatek jako pírstek vdní v dané oblasti, užitý k získání znalostí, transformovatelných do uplatnitelných druh výsledk 5

6 kvalitativních kategorií) byla jako nejvhodnjší metoda vyhodnocena konstantní hydratace. Následn probíhaly pokusy stanovení optimální míry hydratace. Jako optimální (podle schopnosti tídní do kvalitativních kategorií) se jeví hydratace 70%. B5 Konkrétní pínos ešení a zpsoby využití výsledk Do výsledk innosti Výzkumného centra se promítá práce i z dívjší výzkumné innosti a aktivit. Výsledky lze shrnout do nkolika skupin Publikaní aktivita (3 impaktované publikace, 2 recenzované publikace, spoluúast na odborné knize, lanky a postery na konferencích ) Registrace 8 odrd Registrace 2 užitných vzor Výsledky test pedané ke šlechtitelskému a pokusnickému využití formou 2 metodik: # $$#$ "'(1 &*= >?=?-"2" % 4.1. Vývoj NIR kalibraních model specifických pro jednotlivé typy ovsa pinese významné zpesnní stanovení základních kvalitativních ukazatel, což bude mít znaný ekonomický pínos pro zpracovatelské etzce ovsa. O tyto výsledky již byl projeven zájem z komerní sféry, budou smluvn pedány. Hodnocení v RIV formou Z - ovená technologie. Vývoj screeningové metody reologie celozrnné mouky pinese významné zpesnní stanovení kvalitaty pšenice, což bude mít pínos pro selekci ve šlechtitelských programech a znaný ekonomický pínos pro zpracovatelské etzce (výkupní organizace, mlýny). Vzhledem k rozpracovanosti metody zatím nebyli osloveni pípadní zájemci, ale je vyjáden pedbžný zájem od skupiny GoodMills esko a.s. Výsledek bude po dokonení publikován (v RIV J imp ) a smluvn pedán (v RIV formou Z - ovená technologie). 6

7 B6 Publikaní innost a dosažené výsledky 3 Druh výsledku 4 Název I. kategorie - Publikace J imp 5 lánek v odborném periodiku (asopise) Horcicka P., Veskrna O.Chrpova J., Kocourkova Z., Sedlacek T., Bizova I., Molecular markers in fusarium head blight resistance wheat breeding programmes in Czech Republic Canadian Journal of Plant Pathology, Volume 34, Issue 4, 2012 Horika P., Veškrna O., Sedláek T., Hanzalová A.: Spring wheat Dafne Czech J. Genet. Plant Breed., 48, 2012 (3): 144 Chrpová, J.; Šíp, V.; Bartoš, P.; Hanzalová, A.; Palicová, J.; Štoková, L.; ejka, L.; Bížová, I.; Laml, P; Nováek, T.; Horika, P.:Results of the Czech National Ring Testsof Disease Resistance in Wheat, Czech J. Genet. Plant Breed., 48, 2012 (4): J neimp lánek v odborném periodiku (asopise 7 J rec lánek v odborném periodiku (asopise) Matusinsky P, Hanusova, Stemberkova, Marik, Tvaruzek (2012): Variation in Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic. Cereal Research Communications. Minaíková V., Leišová-Svobodová L., Stemberková L., Hanusová M., Matušinsky P. (2012). Detecting the fungus Ramularia collo-cygni in leaf tissues of barley from selected locations of the Czech Republic in Obilnáské listy, 20 (1): B odborná kniha C kapitola v odborné knize Horika, P.; apek, J.; Kocourková, Z.; Bížová, I.; Veškrna, O.; Bláha, T.; Skala, R.; Sedláek, T.: Pšenice s jistotou, Selgen, a.s.; Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., Kurent, s.r.o., eské Budjovice, 2012, ISBN: P. Horika Semenáství obilnin (24-29) In.P. Samsonová (ed) Produkce osiv v ekologickém zemdlství 2012, Bioinstitut. ISBN III. kategorie - Aplikované výsledky Z polop poloprovoz 3 Po vyplnní odstranit z tabulky ty kategorie nebo druhy výsledk, které nebyly za hodnocené období dosaženy. 4 Definice vycházejí z Pílohy. 2 Metodiky hodnocení výsledk výzkumných organizací a hodnocení výsledk ukonených program (platné pro rok 2012) 5 lánek prestižním impaktovaném asopise (databáze Web of Science) 6 lánek v recenzovaném asopise /databáze ERIH nebo SCOPUS 7 lánek v eském recenzovaném asopise (seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v R - 7

8 Z odru odrda Odrda pšenice ozimé Turandot Odrda pšenice jarní Astrid Odrda hrachu setého Eso Odrda jílku mnohokvtého italského Projektil Odrda jílku vytrvalého Honzík Odrda jílku vytrvalého Doton Odrda kostavy ervené Aranka Odrda kostavy rakosovité Zuzana F uzit užitný vzor G funk funkní vzorek Sedláek T. - užitný vzor Laboratorní vykulova tsta Sedláek T. - užitný vzor Pomcka pro manuální hnízdové setí Sedláek T. - Laboratorní vykulova tsta N met uplatnná certifikovaná metodika Maík P., Prášil I.T., Prášilová P., Horika P., Metodika polnlaboratorního testu mrazuvzdornosti pro poteby odrdového zkušebnictví s použitím mrazících pult Elcold EL51LT. 2012, 28s., ISBN Dvoáek V., Papoušková L., Famra O., Sedláek T., Dotlail L., Hermuth J., Hálová I., Rijáková B., Využití retení kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice. 2012, 26 s.,isbn IV. kategorie - Ostatní výsledky nehodnocené výsledky O ostatní výsledky Bláha T., Bížová I. Vliv pstebních opatení na výnos a jakost pšenice ozimé. Pšenice 2012 Od genomu po chleba, ISBN Matyk J., Veškrna O. testování ozimé pšenice ke rzi plevové (Puccinia striiformis, Wested). Pšenice 2012 Od genomu po chleba, ISBN Veškrna O., Chrpová J., Štolcová J., ervená Z., Aktuální postup polního testování na odolnost k BYDV. Pšenice 2012 Od genomu po chleba, ISBN

9 C erpání finanních prostedk na koncepci rozvoje VO íslo rozhodnutí C1 - Výkaz uznaných náklad - pehled za rok 2012 RO1112 Název koncepce rozvoje VO APLIKOVANÝ VÝZKUM ŠLECHTITELSKÝCH METOD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ AGRÁRNÍHO SEKTORU Píjemce podpory ešitel Položka Výzkumné cetrum SELTON, s.r.o. Ing. Tibor Sedláek celkem Plán Náklady na ešení (v tis. K.) z toho institucionální podpora celkem Skutenost z toho institucionální podpora Osobní náklady Provozní náklady (materiál) Služby Doplkové (režijní) náklady Celkem z toho: Celkem erpané náklady (v tis.k) 2882 institucionální podpora na rozvoj 2754 ostatní veejné zdroje 0 neveejné zdroje 128 Vypracoval Jana Knytlová Statutární orgán Dr.Ing. Pavel Horika, jednatel Ing Tibor Sedláek, jednatel ekonom 9

10 C2 Zdvodnní nákladových položek Osobní náklady tis. K pedstavují mzdy odpovídající podílu ešitelského týmu na koncepci rozvoje, píslušné zdravotní a sociální pojištní a ás pohyblivé složky mezd pracovník. Navýšení opoti rozhodnutí jde k tíži píjemce podpory Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Provozní náklady (materiál) 507 tis. K položka zahrnuje nákup spotebního materiálu a drobného majetku do poizovací ceny 40 tis K. Pedstavuje provozní náklady spojené s laboratorní a pokusnickou inností: osiva, hnojiva, pesticidy, laboratorní chemikálie atpmateriál, drobný majetek, odpisy xx xxx tis. K text zdvodnní. Služby 164 tis K. Do položky jsou zahrnuty náklady za pronájem pístroj používaných v laboratorní innosti, piemž jejich výše je kalkulována na základ skuteného procenta využití, pronájem pozemk, pronájem stroj využívaných k pokusnické innosti atp. Doplkové (režijní) náklady 550 tis. K pedstavují minimální nezbytnou režii uznaných náklad pro zajištní chodu spolenosti Neveejné zdroje 128 tis. K byly tvoeny výhradn vlastními zdroji Výzkumného centra SELTON, s.r.o.. Jedná se o navýšení finanních prostedk nezbytné k zajištní naplánovaných inností Zdvodnní pípadných rozdíl mezi náklady dle Rozhodnutí a skuteným erpáním: 10

11 D Seznam píloh 11

Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076

Redakn upravená. Závrená zpráva projektu 1G58076 Redakn upravená Závrená zpráva projektu 1G58076 Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravináské využití; donory cenných znak, vhodné odrdy a pstitelské technologie Téma: Rozvoj technologií

Více

!"#$!!%!!&''(()# # "* +'+.(./ +'$!/./

!#$!!%!!&''(()# # * +'+.(./ +'$!/./ !"#$!!%!!&''(()# # "* +',- +'+.(./ +'$!/./ +'0,1 +'-'- +'23)# (%+'0./ 4564 !#7.% " ##(("82$9:;44#"#% *(1'!!#?,*7 +',- 6 @A5BC +'+.(./ 4 @4DBC +'$!/./ A @6DBC +'0,1 A @65BC +'-'- A @65BC +'23)# 4 @DBC

Více

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty

Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn. Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty Metodika Full Cost na Mendelov univerzit v Brn Expertní vyhodnocení variant a doporuení vybrané realizaní varianty 1. ervna 2012 str. 2 z 94 Obsah 1 Shrnutí...9 2 Požadavky kladené na metodiku full cost...11

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012

Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012 Využití metody retenní kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice METODIKA PRO PRAXI 2012 Václav Dvoáek Ludmila Papoušková Jií Hermuth Ladislav Dotlail Oldich Famra Ilona

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více