ást A.: Identifikaní údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ást A.: Identifikaní údaje"

Transkript

1 Periodická zpráva o v y u ž i t í i ns t i t u c i o ná l n í p o d p o r y na d l o u h o d o b ý r oz v o j v ý z k u m né o r ga n i z a c e z a r ok ást A.: Identifikaní údaje A.1. íslo rozhodnutí A.2. A.3. Název koncepce rozvoje VO Píjemce institucionální podpory na rozvoj VO A.4. ešitel A.5. Statutární orgán píjemce (editel) RO1112 APLIKOVANÝ VÝZKUM ŠLECHTITELSKÝCH METOD PRO UDRŽITELNÝ R O Z V O J A G R Á R N Í H O S E K T O R U Výzkumné cetrum SELTON, s.r.o. Ing. Tibor Sedláek Dr. Ing. Pavel Horika Ve Stupicích Dr. Ing. Pavel Horika Ing. Tibor Sedláek statutární orgán editel (podpis) otisk razítka ešitel koncepce (podpis)

2 B Údaje o zajištní dlouhodobé koncepci rozvoje VO B1 Personální zabezpeení a Klíoví pracovníci 1 Jméno Podíl pracovní kapacity na ešení (%) Ing. Irena Bížová 45 Ing. Martina Cimlová 80 Dr. Ing. Pavel Horika 25 Ing. Martin Hromádko 15 Ing. Zuzana Kocourková PhD. 70 Ing. Pavel Maík 80 Ing. Ivo Našinec 50 Ing. Tibor Sedláek 40 Ing. Ondej Veškrna PhD. 35 b Ostatní lenové ešitelského týmu Kvalifikaní skupina Poet pepotených pracovních úvazk výzkumný a vývojový pracovník 2,69 technik ve výzkumu a vývoji 3,38 c Pomocný personál Charakter innosti Poet pepotených pracovních úvazk pomocný personál dohody o pracovní innosti a dohody o provedení práce x osob 1,3 1 Poet ádek tabulky upravit dle skuteného potu klíových pracovník. 2

3 B2 Plnní stanovených cíl koncepce rozvoje VO Cílem koncepce rozvoje Výzkumného centra SELTON, s.r.o., je: Aplikovaný výzkum a penos jeho poznatk do praxe šlechtní zemdlských plodin. Studium genetické diverzity a pesná identifikace výchozích šlechtitelských materiál, výzkum metod asistované selekce pomocí genetických marker. Produkce genotyp s kombinovanou rezistencí vi více stresovým faktorm souasn. Ovování kvality šlechtitelských materiál v diferencovaných pstitelských systémech typu low- a high-input. Zajišování potravinové bezpenosti aplikovaným výzkumem fuzarióz a vývojem rezistentních materiál s nízkou hladinou mykotoxin. Vývoj nových materiál se specifickou kvalitou produkce a rozvoj metod hodnocení kvality. V souladu s pijatou koncepcí rozvoje VO byly rozvíjeny následující smry výzkumné innosti: Smr. 1 - Studium genetické diverzity vybraných druh zemdlských plodin (traviny, jeteloviny, luskoviny, obiloviny) a její využití Smr. 2 - Zvýšení efektivity výbru zdroj a metod tvorby nových genotyp na stabilitu výnosu a jakost produt Smr. 3 Zlepšení bezpenosti a jakosti produkce vybraných zemdlských plodin omezením výskytu a rozvoje fusarióz Smr. 4 Nové metody hodnocení a tvorba genotyp se specifickou jakostí produkce B3 Postup ešení V rámci uvedených základních etap bylo v roce 2012 vylenno celkem 6 dílích etap: 1.1. Získávání genových zdroj se zamením na odolnost k biotickým a abiotickým stresm V roce 2012 byla hodnocena na pracovištích Vtrov a Domoradice diverzita v rezistenci vi závažným chorobám u genetických zdroj jetele luního a dvanácti druh trav (kostava rákosovitá, bojínek luní, srha lalonatá,jílek vytrvalý,kostava luní, trojštt žlutavý,jílek vytrvalý, kostava ervená, kostava oví, festulolium) Bylo testováno okolo 2 tisíc populací z hlediska jejich rezistence vi padlí jetelovému, krkové koenové hnilob jetele, virové mozaice jetele a komplexu dalších viróz. Hodnocení rezistence se provádlo v polních podmínkách, bez použití umlé infekce Testování genových zdroj k jednotlivým stresm infekní testy na rezistenci k významným biotickým stresm, testy na toleranci k významným abiotickým stresm (mrazuvzdornost, suchovzdornost). Na Vtrov bylo testováno genotyp dvanácti travních druh hodnocena byla jejich diverzita v rezistenci vi rzi travní, rzi korunkaté, plísni snžné a listovým skvrnitostem. Na základ výsledk test byla provedena pozitivní selekce perspektivních genotyp. 3

4 164 ekotyp jílku vytrvalého bylo v polních pokusech testováno na rezistenci vi plísni snžné, výsledky test jsou prkazné a perspektivní materiály budou využity ve šlechtitelském procesu. Trávníkové testy populací sedmi travních druh na jejich rezistenci vi plísni snžné a kornatce travní byly založeny v rozsahu 1204 parcel, hlavní hodnocení probhne až po pezimování. Ovování rzných metod umlé infekce pi polních testech odolnosti vi rzím nebylo úspšné a nezdailo se ani testování rezistence jílku vytrvalého vi rzi travní ve skleníkových podmínkách. Podailo se ale sebrat a uložit dostatené množství spor pro opakování test v následujícím roce, které probhne ve spolupráci s JU Studium virulence významných patogen a využití poznatk pi tvorb rezistentních genotyp. V roce 2012 pokraovalo studium virulence vybraných patogen jemene ( a byly využity donory rezistencí pro kížení a tvorbu v rezistentních genotyp. Vývoj a ovení metod pro efektivní hodnocení rezistence ke stresovým faktorm. Výbr zdroj rezistence k biotickým a abiotickým stresm a vytváení zdroj kombinované rezistence a doporuení pro další využití. Vývoj a využití nových metod a biotechnologií v tvorb genotyp s vysokou rezistencí patogenm Zlepšení stability výnosu a kvality nových odrd a šlechtitelských linií obilovin a vybraných druh trav a jetelovin. Testování odolnosti ke rzi pšeniné, plevové a travní bylo zameno na úspšnost umlé infekce s využitím hluboce zamrazeného inokula. Sbr spor na rostlinách z pirozeného výskytu je mnohem efektivnjší než pstování ve skleníku Vývoj a ovení metod pro efektivní hodnocení rezistence vi stresovým faktorm. Podmínky sezony umožnili porovnání korelace mezi testy mrazuvzdornosti a polní mrazuvzdorností u ozimé pšenice. Byly testovány metody laboratorní, poln-laboratorní a nov kombinovaná metoda. Kombinovaná metoda umožuje postihnout testem aktuální polní mrazuvzdornost, ale nemá nevýhody poln-laboratorní metody nutnost odbru rostlin na poli závislost na výskytu mraz a snhové pokrývky v dob odbru. Byla sledována odolnost k BYDV v polních pokusech s umlou infekcí. Odolnost k BYDV lze charakterizovat jako odolnost k stresovým faktorm nedostatku fosforu a vody, protože infikované rostlin se nedostaten vyvíjí koenový systém. Tato hypotéza byla ovována. Fuzariózy klasu jsou dalším významným patogenem, který byl testován pod umlou infekcí. V souboru testovaných linií ozimé i jarní pšenice byly využity zdroje odolnosti k FHB (nap.: Sumai3, Shu Chou wheat no3, Ning 3708, W14, RCAT77, ), které byly porovnávány s bžnými kíženci v úrovni symptomatické odezvy na infekci a pítomnosti mykotoxinu DON ve sklizeném zrnu (imunoafinitní chromatografie). 4

5 3.1. Výzkum výskytu a škodlivosti fusarióz u vybraných druh eledí Poaceae a Fabaceae. V roce 2012 bylo vyhodnocena potomstva 73 kombinací pšenice ozimé a 47 kombinací pšenice jarní. V rodokmenech perspektivních materiál se astji objevovaly odrdy Hana, Estica, Sumai3, Shu Chou wheat no3, Amaretto, Sunbird Efektivita využití detekce QTL byla hodnocena u populací se SUMAI 3 Recipientními rodii byly souasné výkonné, pekasky jakostní odrdy pšenice, vykazující stední náchylnost k fuzarióze klasu. Byly testovany genetické zdroje komplexu koenových chorob. jetele luního a hrachu setého na odolnost ke 4.1. Vývoj šlechtitelsky využitelných metod stanovení ukazatel jakosti. V roce 2012 se ešení etapy soustedilo na: Vývoj NIR kalibraních model pro nepímé stanovení dusíkatých látek u ovsa pluchatého, ovsa pluchatého erného a ovsa nahého. U 150 vzork bylo zmeno absorpní spektrum v NIR oblasti nm a referenní metodou dle Kjeldahla stanoven obsah dusíkatých látek. Vývoj rychlé screeningové metody predikce kvality pšenice - reologie celozrnné mouky. Ze vzork odrd pšenice rzných kvalitativních tíd byla na mlýnku Perten3100 semleta standardní celozrnná mouka. Základní kvalitativní parametry obsah dusíkatých látek, farinografická vaznost vody a vlhkost byly stanoveny nepímou NIR metodou. Reologické charakteristiky prbhu hntení tsta byly zmeny na pístroji Reomixer. Byly porovnány rzné pístupy výpotu pídavku vody na základ farinografické vaznosti, na základ konstantní hydratace a na základ relativní hydratace podle obsahu dusíkatých látek. B4 Dosažené poznatky 2! "" #"$% &"'$"$#($)# % *"" &$+& &, %! " &$+& &, $-& #%.%/% (! 0&1+' #,+ &1+'(#",& $(-2)($12$#+"(")#* &1+ #%*"&1+ #&#2$'#1+'&'% 3'&$(-241+ #567'&5.8 )' 59:'&5.78 1'59;'&57<8% Reologie celozrnné mouky - Analýzou získaných výsledk (podle schopnosti tídní do 2 Poznatek jako pírstek vdní v dané oblasti, užitý k získání znalostí, transformovatelných do uplatnitelných druh výsledk 5

6 kvalitativních kategorií) byla jako nejvhodnjší metoda vyhodnocena konstantní hydratace. Následn probíhaly pokusy stanovení optimální míry hydratace. Jako optimální (podle schopnosti tídní do kvalitativních kategorií) se jeví hydratace 70%. B5 Konkrétní pínos ešení a zpsoby využití výsledk Do výsledk innosti Výzkumného centra se promítá práce i z dívjší výzkumné innosti a aktivit. Výsledky lze shrnout do nkolika skupin Publikaní aktivita (3 impaktované publikace, 2 recenzované publikace, spoluúast na odborné knize, lanky a postery na konferencích ) Registrace 8 odrd Registrace 2 užitných vzor Výsledky test pedané ke šlechtitelskému a pokusnickému využití formou 2 metodik: # $$#$ "'(1 &*= >?=?-"2" % 4.1. Vývoj NIR kalibraních model specifických pro jednotlivé typy ovsa pinese významné zpesnní stanovení základních kvalitativních ukazatel, což bude mít znaný ekonomický pínos pro zpracovatelské etzce ovsa. O tyto výsledky již byl projeven zájem z komerní sféry, budou smluvn pedány. Hodnocení v RIV formou Z - ovená technologie. Vývoj screeningové metody reologie celozrnné mouky pinese významné zpesnní stanovení kvalitaty pšenice, což bude mít pínos pro selekci ve šlechtitelských programech a znaný ekonomický pínos pro zpracovatelské etzce (výkupní organizace, mlýny). Vzhledem k rozpracovanosti metody zatím nebyli osloveni pípadní zájemci, ale je vyjáden pedbžný zájem od skupiny GoodMills esko a.s. Výsledek bude po dokonení publikován (v RIV J imp ) a smluvn pedán (v RIV formou Z - ovená technologie). 6

7 B6 Publikaní innost a dosažené výsledky 3 Druh výsledku 4 Název I. kategorie - Publikace J imp 5 lánek v odborném periodiku (asopise) Horcicka P., Veskrna O.Chrpova J., Kocourkova Z., Sedlacek T., Bizova I., Molecular markers in fusarium head blight resistance wheat breeding programmes in Czech Republic Canadian Journal of Plant Pathology, Volume 34, Issue 4, 2012 Horika P., Veškrna O., Sedláek T., Hanzalová A.: Spring wheat Dafne Czech J. Genet. Plant Breed., 48, 2012 (3): 144 Chrpová, J.; Šíp, V.; Bartoš, P.; Hanzalová, A.; Palicová, J.; Štoková, L.; ejka, L.; Bížová, I.; Laml, P; Nováek, T.; Horika, P.:Results of the Czech National Ring Testsof Disease Resistance in Wheat, Czech J. Genet. Plant Breed., 48, 2012 (4): J neimp lánek v odborném periodiku (asopise 7 J rec lánek v odborném periodiku (asopise) Matusinsky P, Hanusova, Stemberkova, Marik, Tvaruzek (2012): Variation in Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic. Cereal Research Communications. Minaíková V., Leišová-Svobodová L., Stemberková L., Hanusová M., Matušinsky P. (2012). Detecting the fungus Ramularia collo-cygni in leaf tissues of barley from selected locations of the Czech Republic in Obilnáské listy, 20 (1): B odborná kniha C kapitola v odborné knize Horika, P.; apek, J.; Kocourková, Z.; Bížová, I.; Veškrna, O.; Bláha, T.; Skala, R.; Sedláek, T.: Pšenice s jistotou, Selgen, a.s.; Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., Kurent, s.r.o., eské Budjovice, 2012, ISBN: P. Horika Semenáství obilnin (24-29) In.P. Samsonová (ed) Produkce osiv v ekologickém zemdlství 2012, Bioinstitut. ISBN III. kategorie - Aplikované výsledky Z polop poloprovoz 3 Po vyplnní odstranit z tabulky ty kategorie nebo druhy výsledk, které nebyly za hodnocené období dosaženy. 4 Definice vycházejí z Pílohy. 2 Metodiky hodnocení výsledk výzkumných organizací a hodnocení výsledk ukonených program (platné pro rok 2012) 5 lánek prestižním impaktovaném asopise (databáze Web of Science) 6 lánek v recenzovaném asopise /databáze ERIH nebo SCOPUS 7 lánek v eském recenzovaném asopise (seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v R - 7

8 Z odru odrda Odrda pšenice ozimé Turandot Odrda pšenice jarní Astrid Odrda hrachu setého Eso Odrda jílku mnohokvtého italského Projektil Odrda jílku vytrvalého Honzík Odrda jílku vytrvalého Doton Odrda kostavy ervené Aranka Odrda kostavy rakosovité Zuzana F uzit užitný vzor G funk funkní vzorek Sedláek T. - užitný vzor Laboratorní vykulova tsta Sedláek T. - užitný vzor Pomcka pro manuální hnízdové setí Sedláek T. - Laboratorní vykulova tsta N met uplatnná certifikovaná metodika Maík P., Prášil I.T., Prášilová P., Horika P., Metodika polnlaboratorního testu mrazuvzdornosti pro poteby odrdového zkušebnictví s použitím mrazících pult Elcold EL51LT. 2012, 28s., ISBN Dvoáek V., Papoušková L., Famra O., Sedláek T., Dotlail L., Hermuth J., Hálová I., Rijáková B., Využití retení kapacity mouky pro predikci technologické kvality pšenice v eské republice. 2012, 26 s.,isbn IV. kategorie - Ostatní výsledky nehodnocené výsledky O ostatní výsledky Bláha T., Bížová I. Vliv pstebních opatení na výnos a jakost pšenice ozimé. Pšenice 2012 Od genomu po chleba, ISBN Matyk J., Veškrna O. testování ozimé pšenice ke rzi plevové (Puccinia striiformis, Wested). Pšenice 2012 Od genomu po chleba, ISBN Veškrna O., Chrpová J., Štolcová J., ervená Z., Aktuální postup polního testování na odolnost k BYDV. Pšenice 2012 Od genomu po chleba, ISBN

9 C erpání finanních prostedk na koncepci rozvoje VO íslo rozhodnutí C1 - Výkaz uznaných náklad - pehled za rok 2012 RO1112 Název koncepce rozvoje VO APLIKOVANÝ VÝZKUM ŠLECHTITELSKÝCH METOD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ AGRÁRNÍHO SEKTORU Píjemce podpory ešitel Položka Výzkumné cetrum SELTON, s.r.o. Ing. Tibor Sedláek celkem Plán Náklady na ešení (v tis. K.) z toho institucionální podpora celkem Skutenost z toho institucionální podpora Osobní náklady Provozní náklady (materiál) Služby Doplkové (režijní) náklady Celkem z toho: Celkem erpané náklady (v tis.k) 2882 institucionální podpora na rozvoj 2754 ostatní veejné zdroje 0 neveejné zdroje 128 Vypracoval Jana Knytlová Statutární orgán Dr.Ing. Pavel Horika, jednatel Ing Tibor Sedláek, jednatel ekonom 9

10 C2 Zdvodnní nákladových položek Osobní náklady tis. K pedstavují mzdy odpovídající podílu ešitelského týmu na koncepci rozvoje, píslušné zdravotní a sociální pojištní a ás pohyblivé složky mezd pracovník. Navýšení opoti rozhodnutí jde k tíži píjemce podpory Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Provozní náklady (materiál) 507 tis. K položka zahrnuje nákup spotebního materiálu a drobného majetku do poizovací ceny 40 tis K. Pedstavuje provozní náklady spojené s laboratorní a pokusnickou inností: osiva, hnojiva, pesticidy, laboratorní chemikálie atpmateriál, drobný majetek, odpisy xx xxx tis. K text zdvodnní. Služby 164 tis K. Do položky jsou zahrnuty náklady za pronájem pístroj používaných v laboratorní innosti, piemž jejich výše je kalkulována na základ skuteného procenta využití, pronájem pozemk, pronájem stroj využívaných k pokusnické innosti atp. Doplkové (režijní) náklady 550 tis. K pedstavují minimální nezbytnou režii uznaných náklad pro zajištní chodu spolenosti Neveejné zdroje 128 tis. K byly tvoeny výhradn vlastními zdroji Výzkumného centra SELTON, s.r.o.. Jedná se o navýšení finanních prostedk nezbytné k zajištní naplánovaných inností Zdvodnní pípadných rozdíl mezi náklady dle Rozhodnutí a skuteným erpáním: 10

11 D Seznam píloh 11

Periodická zpráva. Část A.: Identifikační údaje RO2014. Ing. Tibor Sedláček. Dr. Ing. Pavel Horčička. Ve Stupicích A.1.

Periodická zpráva. Část A.: Identifikační údaje RO2014. Ing. Tibor Sedláček. Dr. Ing. Pavel Horčička. Ve Stupicích A.1. Periodická zpráva o v y u ž i t í i n s t i t u c i o n á l n í p o d p o r y n a d l o u h o d o b ý r o z v o j v ý z k u m n é o r g a n i z a c e z a r o k 2014 Část A.: Identifikační údaje A.1. Číslo

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Periodická zpráva. Část A.: Identifikační údaje RO2015. Ing. Tibor Sedláček. Dr. Ing. Pavel Horčička. Ve Stupicích dne. A.1.

Periodická zpráva. Část A.: Identifikační údaje RO2015. Ing. Tibor Sedláček. Dr. Ing. Pavel Horčička. Ve Stupicích dne. A.1. RO1112 Periodická zpráva o v y u ž i t í i n s t i t u c i o n á l n í p o d p o r y n a d l o u h o d o b ý r o z v o j v ý z k u m n é o r g a n i z a c e z a r o k 2015 Část A.: Identifikační údaje

Více

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice Tosca Dedikace Ověřená technologie vznikla za finanční podpory projektu MZe ČR NAZV QJ 1210. Metodika je určena pro zemědělskou praxi. O uplatnění

Více

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014

ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 ZPRÁVA ZA DÍLČÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2014 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Semenářství obilovin. Dr. Ing. Pavel Horčička

Semenářství obilovin. Dr. Ing. Pavel Horčička Semenářství obilovin Dr. Ing. Pavel Horčička plodina obiloviny EU-25 52 653 Francie 9 208 Německo 6 881 CZ % EU 3,1 4,4 1 635 pšenice 19 610 4 842 3 092 863 jarní ječmen 8 123 582 613 353 4,3 ozimý ječmen

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Využití metody imunoafinitní chromatografie pro stanovení obsahu deoxynivalenolu v zrnu obilovin METODIKA PRO PRAXI. J. Chrpová a kol.

Využití metody imunoafinitní chromatografie pro stanovení obsahu deoxynivalenolu v zrnu obilovin METODIKA PRO PRAXI. J. Chrpová a kol. Využití metody imunoafinitní chromatografie pro stanovení obsahu deoxynivalenolu v zrnu obilovin METODIKA PRO PRAXI J. Chrpová a kol. Dedikace Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008

Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Příloha 2. Přehled řešených projektů v roce 2008 Výzkumné záměry Kód Rok řešení MZE0002700601 MZE0002700602 MZE0002700603 Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY GRANTOVÁ AGENTURA JIHOČESKÉ UNIVERZITY VYSVĚTLIVKY KE GRANTOVÝM PŘIHLÁŠKÁM Grantová přihláška se skládá z formulářů A, B, C a D. Formuláře pro individuální grantové projekty jsou k dispozici v české i

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Metodika polně-laboratorního testu mrazuvzdornosti adaptovaná pro potřeby odrůdového zkušebnictví s použitím mrazicích pultů Elcold EL 51 LT

Metodika polně-laboratorního testu mrazuvzdornosti adaptovaná pro potřeby odrůdového zkušebnictví s použitím mrazicích pultů Elcold EL 51 LT Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Metodika polně-laboratorního testu mrazuvzdornosti adaptovaná pro potřeby odrůdového zkušebnictví s použitím mrazicích pultů Elcold

Více

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo

Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sekce rostlinné výroby Národní odrůdový úřad Zkoušení a volba odrůd, farmářské osivo Vladimíra Horáková SASOV, 15.9.2015 Národní odrůdový úřad - obecně Seznamy

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: )

ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: ) ZPRÁVA ZA VÝSLEDKY ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU 3.d ZA ROK 2008-2013 Tagro Červený Dvůr spol. s r.o. (IČO: 49050656) 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i

Více

Účetní závěrka ve vybraném podniku

Účetní závěrka ve vybraném podniku Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Obhajoba bakalářské práce s názvem Účetní závěrka ve vybraném podniku Autor: Renata Vyskočilová Vedoucí: Ing. Kristina Kabourková Oponent: Mgr.

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Úřad vlády ČR Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Ing. Martin Matějka 6.4.2010 MŠMT, Praha 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací novela zákona 130/2002 Sb. základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2013) Pšenice setá ozimá Athlon Athlon je pekařská poloraná

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

CENÍK SLUŽEB A PRACÍ

CENÍK SLUŽEB A PRACÍ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko CENÍK SLUŽEB A PRACÍ 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH Adresa: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko Tel.: 547 138 811 E-mail:

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá 1 / 9 Nově registrované odrůdy (2015) Pšenice setá ozimá Balitus Balitus je pekařská poloraná odrůda. Rostliny středně vysoké až nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké. Středně odolná až odolná

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 1. 4. 2015 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ: UKZUZ 039430/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS

INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS INFORMATION MANAGEMENT IN WAREHOUSING OF REVERSE LOGISTIC FLOWS Jana Vlková, Alexander Chla 1 ABSTRACT The paper deals with the importance of the receiving, collection and processing the information in

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O PR B HU EŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PR B HU EŠENÍ PROJEKTU Page 1/1 ZPRÁVA O PRBHU EŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Plnní kontrolovatel ných výstup Uvete pedem stanovené cíle a u každého z nich uvete, do jaké míry byl splnn, pípadn dvod, pro splnn nebyl. Cílem projektu

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

TITULNÍ LIST. Podprogram. Název projektu

TITULNÍ LIST. Podprogram. Název projektu TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin,

Více

Agrotest fyto, s.r.o. Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů

Agrotest fyto, s.r.o. Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů Agrotest fyto, s.r.o. Metodika pro zakládání a hodnocení pokusů s umělou inokulací obilnin fuzáriózami klasů Kroměříž 2012 2 Metodika vznikla využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více