Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014"

Transkript

1 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014 Schváleno Vědeckou radou MUP, Praha,

2 Rozvoj a zkvalitňování akreditovaných studijních oborů 1.1. Bakalářské a magisterské studijní obory Anglofonní studia V roce 2014, ve kterém není třeba připravovat reakreditaci studijního oboru se katedra anglofonních studií zaměří ve vzdělávací oblasti především na: systematické zkvalitňování obsahu výuky v souladu s vývojem daného oboru včetně posilování seminárního charakteru výuky, především v prezenční formě magisterského programu, důraz a posilování praktické složky výuky tak, aby absolventi byli jednak lépe uplatnitelní na lokálním a mezinárodním trhu práce a dále byli lépe připraveni na studium vyšších stupňů vzdělávacího systému, rozvoj moderní lingvistických přístupy zaměřených na reálné komunikační situace a řečové chování člověka v závislosti na konkrétních kontextech, rozvoj kvality zpracování kvalifikačních prací v posledních ročnících studia v prezenční i kombinované formě studia; v souvislosti s tím bude upraven sylabus bakalářských/diplomových seminářů, dotváření kvalitních metodických a odborných materiálů především pro studenty kombinované formy studia, V oblasti dalšího rozvoje pracoviště bude katedra anglofonních studií: podporovat odborný růst členů katedry, mj. efektivním využíváním programu ERASMUS Teachers Mobility a motivací akademických pracovníků k vydávání vlastních publikací, pokračovat v započatých spolupracích s dalšími institucemi a pracovišti (např. veřejné VŠ, zahraniční ambasády, zahraniční kulturní střediska, apod.), rozvíjet efektivní spolupráci s katedrami MUP vyučujícími studijní programy v angličtině, přípravu kurikula Letní školy a následně příprava a podání žádosti Intenzivní program Erasmus - Letní škola Anglofonních studií pro konání v roce 2015, vytipovat vhodné zahraniční partnery pro realizaci Double Degree programů s cílem zahájit první program v akademickém roce 2014/2015, organizovat studentské konference a filmovo literární kluby Asijská studia a mezinárodní vztahy S cílem udržovat i nadále vysokou kvalitu studentů oboru se katedra asijských studií zaměří:

3 na studium a výuku předmětů zaměřených na méně obvyklé či menší, ale neméně důležité země či subregiony Asie (Mongolsko, Korejský poloostrov, Barma, Laos, Filipíny apod); postupně bude zahájeno nasazování jedno až dvou regionálně orientovaných předmětů tohoto typu, na rozvoj výuky asijských jazyků bude pokračovat v nastaveném systému výuky, který bude postaven na pravidelně každoročně otevíraných kurzech čínštiny a japonštiny, a jednou za dva roky nabídnout další jazyk (indonéštinu, vietnamštinu, korejštinu, hindštinu či dokonce arabštinu), samozřejmě dle momentální poptávky studentů nejen oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy na MUP Humanitní studia a Politologie V roce 2014 se katedra politologie a humanitních věd zaměří především na následující aspekty rozvoje obou garantovaných oborů. V bakalářském oboru Humanitní studia bude klást ve výuce zvýšený důraz na zdokonalování schopností studentů samostatného kritického myšlení a formulování odborných názorů, se soustředí na výuku metodologie psaní odborných textů, aplikuje do výuky nové předměty, zaměřené na dějiny a politické systémy zemí střední a východní Evropy po roce 1945, zvýší počet akcí pro studenty (besed, workshopů, kulatých stolů a konferencí). V magisterském oboru Politologie bude katedra pokračovat ve zkvalitňování studijních opor pro kombinovanou formu studia oboru, pokračovat v tvorbě vlastních učebních textů, zapojovat studenty do vědecko-výzkumné činnosti katedry prostřednictvím interního grantového systému MUP, především v prezenční formě magisterského oboru nadále posilovat seminární charakter výuky, podporovat odborný růst členů katedry; zvyšování kvalifikace (1 akademický pracovník získal titul Ph.D. v roce 2013, další by měl doktorské studium úspěšně dokončit v roce 2014), zavádět nové předměty do výuky (problematika totalitarismu v zemích střední a východní Evropy, Politika v Maďarsku, Polsku a Slovensku po roce 1989, Politický extremismus a radikalismus ve střední Evropě), připravovat podání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Politologie. Členové katedry budou dále realizovat vzdělávací přednášky pro studenty středních škol a gymnázií, zaměří se na mediální výstupy a komentování aktuální politické situace včetně popularizačních článků.

4 Pracovníci katedry se zapojí do mezinárodního vědeckého projektu Varieties of Democracy International Relations and European Studies Cílem katedry International Relations and European Studies bude zejména: v rámci programu ERASMUS Teachers Mobility podporovat výjezdy pedagogů na partnerské univerzity, využívat přijíždějící pedagogy z programu ERASMUS Teachers Mobility ve výuce kurzů i při organizaci seminářů a kulatých stolů nad rámec kurikula, ve spolupráci s novým vedoucím Centra pro studium Blízkého východu (CMES) zorganizovat tradiční výroční konferenci, navázat užší spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., společně s Iberoamerickým centrem (IAC) připravit mezinárodní konferenci o spolupráci Československa a zemí Latinské Ameriky během Studené války, vydat 4 čísla časopisu CEJISS, včetně tematického čísla týkajícího se spolupráce Československa a zemí Latinské Ameriky v době Studené války, pro potencionální zájemce pod záštitou časopisu CEJISS zorganizovat workshop věnovaný akademickému psaní, kontinuálně usilovat o personální stabilizaci katedry v oblasti zajištění výuky oblasti European Studies rozšířit nabídku povinně volitelných kurzů v oblasti European Studies Mediální studia V roce 2014 proběhnou první státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací prvního ročníku oboru Mediální studia na MUP. Protože tím se uzavře první realizace studijního plánu, jak byl předložen k akreditaci, proběhne v roce 2014 vyhodnocení dosavadního průběhu realizace studia a navrženy případné změny ve studijním plánu. Klíčové bude zřejmě vyhodnotit poměr mezi historickoteoretickou (sociálněvědní a humanitní) složkou studia a dovednostně praktickou (mediálně profesní) složkou. Případné návrhy na změny budou předloženy vedení MUP a mohou se promítnout do studijního plánu ročníku 2014 od zimního semestru 2014/15. V zimním semestru roku 2014/15, tedy na podzim 2014 bude poprvé otevřen druhý ročník navazujícího magisterského studia. První polovina roku bude proto věnována nejprve přípravě témat diplomových prací a posléze přípravě státních zkoušek. Vzhledem k tomu, že v zimním semestru 2013/14 je předkládána AK žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia v kombinované formě, bude v roce 2014 otevřen první ročník tohoto studia Mezinárodní vztahy a evropská studia

5 Mezi hlavní priority katedry mezinárodních vztahů a evropských studií patří pro rok 2014: stabilizace pedagogického sboru katedry, doplnění současného stavu přijímáním dalších kvalitních a zkušených akademických pracovníků do pracovního poměru, systematicky se zabývat obsahem výuky v jednotlivých předmětech, sledovat a odstraňovat možné překrývání ve výuce v bakalářském a magisterském stupni studia, motivace akademických pracovníků k vydávání vlastních publikací a studijních materiálů v maximální možné míře v nakladatelství MUP Press, aktualizace a doplňování povinně volitelných předmětů s cílem vytvořit co nejširší nabídku těchto předmětů, které budou vhodně a aktuálně doplňovat studijní obor MVES, pokračování v nastoleném trendu, jehož cílem je zvyšování kvality zpracovávání kvalifikačních prací v posledních ročnících bakalářského a magisterského studia; v souladu s tím zvážení dalších změn vedoucích k větší efektivnosti bakalářských a diplomových seminářů, rozvoj založené spolupráce s dalšími institucemi a pracovišti (veřejné VŠ, výzkumné ústavy, nevládní organizace, nadnárodní společnosti), rozvoj dvoustranné spolupráce v programu Double Degree s FPV a MV UMB Banská Bystrica zaměřit se na hostovská vystoupení externích odborníků na seminářích MUP, vedení a oponování závěrečných prací, rozvoj kompetencí studentů potřebných pro získání odpovídajícího pracovního uplatnění. rozvoj nových forem propagace studijního oboru například uspořádáním týdne otevřených dveří na katedře MVES s možností návštěvy vybraných přednášek. Cílem této propagační akce je umožnit zájemcům o bakalářské i magisterské studium a seznámit se s prostředím na MUP a reálnou výukou skutečných předmětů z oboru Mezinárodních vztahů a evropských studií. Druhým cílem je představit styl vysokoškolské výuky na MUP a osobnosti vybraných pedagogů katedry MVES Veřejná správa/ Evropská studia a veřejná správa na katedře právních disciplín a veřejné správy bylo v roce 2013 založeno Centrum srovnávacího a evropského práva jako vědecko-výzkumná platforma směřující k vybrané vědecko-tematické profilaci katedry a rozsáhlejší prezentaci výsledků vědecké práce navenek, katedra v uplynulém období výrazně posílila personální složení výuky správního práva a správní vědy včetně personálního posílení, což umožnilo zavést a zahájit s úspěchem certifikátovou výuku předmětu Kontrolní činnost ve veřejné správě. v roce 2014 budou do studijního plánu bakalářského oboru Veřejná správa doplňovány další kurzy zaměřené na oblast výuky kontrolních činností ve veřejné

6 správě s cílem zvyšovat atraktivitu právnického studia na MUP pro studenty z oblasti veřejné správy, studium magisterského oboru evropská studia a veřejná správa navazuje na bakalářské studium oboru Veřejná správa vyučovaného na MUP; úsilí katedry tak již začalo a i nadále bude směřovat k výukové profilaci zejména těch předmětů oboru evropská studia a veřejná správa zaměřených na prohloubení znalostí veřejné správy Evropské unie a komparativních znalostí jednotlivých sfér veřejné správy vybraných evropských států, bude taktéž prohlubována výuka lidských práv v mezinárodních dokumentech, vědecké výsledky a další cíle oboru evropská studia a veřejná správa byly zapracovány do návrhu grantu GAČR Odpovědnost veřejné moci Doktorské studijní obory Mezinárodní vztahy a evropská studia od roku 2007 byl vytvořen systém a pravidla pro působení doktorandů v rámci MUP a Ústavu mezinárodních vztahů, který je průběžně inovován. Jedná se o aktivity spojené s pedagogickou činností a vědecko-výzkumnou prací doktorandů. nejlepší studenti v prezenční formě studia budou v roce 2014 zapojováni do výuky a také do vedení a oponování kvalifikačních prací; zapojení do výuky začíná formou asistence vybranému vyučujícímu v 1. ročníku studia (náslechy při přednáškách vyučujícího, v hostovská přednáška v rámci kurzu a příp. účast při atestacích), nejlepší studenti připraví vlastní sylabus, který nabídnou v bakalářských oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia /International Relations and European Studies; vedení katedry sylaby podrobí oponentuře a kvalitně připravené kurzy zařadí do rozvrhů jako povinně - volitelné předměty, v rámci předmětu Úvod do studia mezinárodních vztahů a evropských studií se budou doktorandi v prezenční formě studia rovněž zapojovat do seminární výuky, všichni studenti budou v rámci Oborovou radou schválených individuálních studijních plánů motivováni k publikaci odborných článků a kapitol v knihách podle pravidel stanovených ve vnitřních předpisech MUP pro doktorská studia, nadále budou zapojováni do interních grantových projektů v rámci podpory specifického vysokoškolského výzkumu na MUP (nových i pokračujících z předchozího roku), ale i do externích výzkumných grantů MUP nebo ÚMV, v rámci MUP působí rovněž vědecko-výzkumná centra, mezi jejichž spolupracovníky patří i studenti doktorského studia obou oborů, doktorandi se budou aktivně zapojovat i do přípravy odborných recenzovaných časopisů Central European Journal of International and Security Studies a Politics in Central Europe.

7 1.3. Rozvoj založených vědeckovýzkumných pracovišť MUP Centrum bezpečnostních studií (C4SS) C4SS se ve své činnosti zaměří především na: Pořádání seminářů kulaté stoly s bezpečnostními experty z praxe, vyzvané přednášky předních zahraničních bezpečnostních expertů, bezpečnostní dialog 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky: Cyklus přednášek předních českých akademických odborníků a expertů z praxe spojených s diskusí u kulatého stolu s národní bezpečnostní komunitou. Cyklus pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Organizaci Výročních konferencí: 6. šestá výroční studentská konference věnovaná soudobým bezpečnostním tématům ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, v roce 2014 se uskuteční v Praze na MUP, 6. výroční expertní konference C4SS bude v rámci posílení meziinstitucionální spolupráce uspořádána jako část velké mezinárodní konference pořádané na MZV ČR Prague Agenda 5. září 2013; C4SS zorganizuje část konference s názvem The Global Zero and Beyond: Theory, Politics and Regional Perspectives. V oblasti výzkumu se centrum zaměří na: podání žádosti grantového projektu v rámci Norských fondů vyhlašovaného MŠMT, v rámci posílení meziinstitucionální spolupráce společně s FSV UK, na norské straně bude partnerskou institucí Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), pokračování řešení grantu GAČR P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby ( ), včetně zapojení doktorandky PhDr. Venduly Nedvědické coby spoluřešitelky grantu; na ad hoc bázi dle zájmu a časových možností zapojení dalších studentů MUP ke sběru dat, rešerší publikací atd., realizaci dalších standardních grantů GAČR podaných do letošní soutěže, (v návaznosti na výsledky, které budou oznámeny koncem roku 2013), koordinaci činnosti studentských vědeckých pomocných sil podílejících se na řešení grantů a dalších výzkumných projektů pedagogů MUP. Mezi hlavní publikační výstupy C4SS budou patřit: E-sborník ze studentské konference, kolektivní monografie z expertní konference pořádané v roce 2012, časopisecké publikační výstupy z řešení grantu GAČR, včetně impaktovaných časopisů. Zapojení studentů:

8 kromě výše uvedeného zapojení do výzkumné činnosti platí i nadále při organizaci všech aktivit C4SS, že se orientuje především na studenty a absolventy MUP; organizace i další aktivity, tj. propagace aktivit, web a jeho údržba atd. jsou realizovány výhradně studenty či absolventy MUP Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV) cílem CMEV pro rok 2014 je dále posilovat spolupráci při přípravě a následné realizaci výzkumných a jiných projektů, stejně tak i v podpoře šíření různého spektra názorů mezi studenty MUP na aktuální témata v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů (nad rámec povinných předmětů studijního plánu), ve spolupráci s katedrou asijských studií MUP bude na počátku roku 2014 dokončen projekt OPVK s názvem Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí REASAREAS ; projekt je primárně zaměřen na budování partnerství mezi českými univerzitami a výzkumnými organizacemi a současně i s partnery v zahraničí v rámci výzkumu tzv. mimoevropských oblastí", tj. primárně rozvojových regionů; pro další činnost CMEV budou aktivně využívány kontakty získané v rámci tohoto projektu, v roce 2012 se CMEV zapojilo do mezinárodní sítě univerzit a výzkumných institucí s názvem "Virtual Institute", která funguje pod správou Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD); v roce 2013 bylo členy 46 univerzit z více jak 30 zemí světa a 35 tzv. přidružených členů (všechny instituce nabízejí studijní programy v oblasti mezinárodního obchodu); pro rok 2014 je tak v plánu i nadále aktivně tyto kontakty a možnosti spolupráce využívat jak pro publikační, tak i výzkumné či pedagogické aktivity, v současnosti jsou připravovány další mezinárodní projekty, dle výsledků výběrových řízení tak bude v roce 2014 případně zahájena jejich realizace, v roce 2014 budou i nadále pokračovat kulaté stoly a hostovské přednášky odborníků z praxe a ze zahraničí, primárně zaměřené na studenty oborů Mezinárodní obchod (resp. Regionální studia a mezinárodní obchod), a to na aktuální témata z oblasti mezinárodních ekonomických vztahů Iberoamerické centrum (IAC) V roce 2014 bude Iberoamerické centrum: pokračovat v posilování pozice IAC coby pracoviště se zaměřením na mezinárodní vztahy, historii, politiku a kultury regionu Amerik v ČR a zahraničí, které se bude prezentovat vnějšímu světu prostřednictvím klíčových oborových konferencí a členstvím v zásadních mezinárodních sítích s tímto zaměřením, soustředit kolem IAC širší komunitu výzkumníků a odborníků, kteří se budou poradně podílet na jeho činnosti; vychovat některého z magisterských či doktorských studentů do pozice, ze které by se mohli aktivně podílet na utváření odborného profilu IAC (viz aktuálně probíhající interní grant IAC, v

9 rámci kterého vede vedoucí IAC Dr. Březinová dvě studentky v odborné práci, vč. Vyslání do zahraničních institucí a archivů), produkovat kvalitní a relevantní výzkum oblasti Amerik, publikovat výsledky práce formou konferencí (viz připravované konference 2013 a 2014), posilovat spolupráci mezi IAC a vybranými partnerskými univerzitami Metropolitní univerzity Praha, které se zaměřují na region Amerik, a to nejlépe formou přímých studijních, výzkumných, či výukových pobytů (zejm. Španělsko, Portugalsko, Německo, Mexiko, Argentina, Brazílie), ale i virtuálního kontaktu s těmi centry, jejichž přímá návštěva nebude možná, věnovat pozornost místní a mezinárodní grantové a projektové činnosti, jež by byla konkrétním výstupem vztahů s partnerskými univerzitami a umožnila by zároveň zintenzivnit aktivity IAC (počet zainteresovaných studentů, výzkumníků, publikační výstupy), kombinovat činnosti zaměřující se na vysoce aktuální témata či klíčové země (např. Brazílie, LOH v Rio de Janeiro), a zároveň na transversální, dlouhodobá témata (bezpečnost, situace energetického sektoru v zemích regionu, transnacionální migrace, mezinárodní vztahy) Centrum asijsko-pacifických studií (CSEAS) V roce 2014 bude Centrum asijsko-pacifických studií: nadále rozvíjet vědeckovýzkumné aktivity v podobě kulatých stolů, seminářů, hostovských přednášek a pravidelných, výročních konferencí - zde naváže na již zavedenou tradici pěti uskutečněných konferencí o jihovýchodní Asii, rozvíjet založenou tradice indologických konferencí, díky grantu ze zahraničí je rovněž momentálně diskutována možnost založení centra indických či jihoasijských studií Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) spolupráce s univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (SR), jejíž hlavním záměrem je organizování společného studentského workshopu v Praze v červnu 2014; workshopu se zúčastní: studenti MUP prezenčně a studenti z Košic formou videokonference, členové CSMK, 2 pozvaní učitelé z Košic a 1 host - známý český nebo slovenský specialista z oboru, workshop zahájí svojí přednáškou na dané téma pozvaný odborník z oboru; studenti a učitelé (z CSMK, MUP a z UPJS z Košic) na workshopu představí své výzkumné projekty; během akademického roku bude probíhat příprava studentů MUP v rámci magisterského předmětu "Výzkumný projekt", výstup z workshopu bude formou publikace odborných příspěvků členů CSMK, kolegů z Košic a nejlepších studentských příspěvků v tematickém čísle odborného časopisu; volba časopisu není předem determinovaná, bude

10 záviset na příslušném tématu workshopu; alternativou je publikace konferenčního sborníku v nové edici MUP Press, Prezentace nové odborné monografie člena/ů CSMK (vydané v 2013 nebo 2014); prezentace dvou knih Obraz a moc (Filosofia, AVČR, Praha 2013) a Partager le visible. Repenser Foucault (L'Harmattan, Paris 2013) Dr. Michaely Fišerové proběhne na MUP v Praze formou vědeckého workshopu, založení nové edice v MUP Press, kde budou členové CSMK publikovat své odborné (autorské i kolektivní) monografie. Nová edice odborných monografií, nazvaná In medias res, by měla přispět k inovaci a integraci českého bádání v oblasti mediálních studií a také k aktivaci vědecké publikační činnosti členů CSMK. Profilace edice by měla klást důraz na prezentaci výsledků původního výzkumu členů CSMK, konkrétně na jejich studium aktuálních a historických podob mediální kultury, publikace vědeckého výstupu z konference Nová mediace, nová popkultura?, organizované CSMK v roce Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (CSVEP) CSVEP bylo založeno v prosince 2012, prvním počinem byla koncepce projektu GAČR 2014 na téma Odpovědnost veřejné moci s mezinárodní účastí spoluřešitelů ze Slovenska a Polska, v případě úspěchu v grantové soutěži začne řešení projektu v roce 2014 CSVEP přistoupí k zapojení studentů do činnosti centra v následujícím období formou ustavení studentských vědeckých asistentů a studentského vědeckého semináře katedry právních disciplín a veřejné správy. 2. Priority kateder v oblasti výzkumu 2.1. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií intenzivněji zapojovat vybrané nejlepší studenty do výzkumných aktivit, zapojit tyto studenty do publikačních výstupů, podporovat na katedře multidisciplinární výzkum a ve výzkumných týmech aktivně usilovat o získávání grantů, vytvořit interdisciplinární tým s pedagogickými pracovníky dalších kateder, který by zpracovával metodiky pro ústřední orgány státní správy, zaměřit pozornost na publikační činnost akademických pracovníků, která bude ohodnocena body v RIVu (tzn. především odborné knihy, články v časopisech s impact faktorem a články časopisech dalších světových databází např. SCOPUS, ERIH).

11 2.2. Katedra právních disciplín a veřejné správy katedra se v budoucím období bude vědecky profilovat výběrovým monotematickým předmětem výzkumu; tímto tématem je problematika odpovědnosti v systému veřejné správy včetně studia kontrolních činností ve veřejné správě; katedra tím jednak reaguje na potřebu řešení aktuálních témat nynější veřejné správy v České republice a současně chce i tímto veřejnoprávně průřezovým řešením vybočit z obvyklých předmětově orientovaných vědeckých témat právnických fakult, vědecké zaměření katedry bude jednoznačně záležet na tom, zda-li bude schválen grantový návrh GAČR, který KPDaVS předložila; v případě nepřijetí tohoto návrhu i tak katedra zůstane u tematické volby a hlavních forem řešení, které v grantu navrhuje, kriticky katedra pohlíží na publikační, zejména RIVovou aktivitu většiny svých členů, nová vědecká profilace by tak měla již v roce 2014 přispět k pozitivní změně dosavadních publikačních výsledků Katedra asijských studií Katedra hodlá nadále pracovat na projektech tohoto tematického zaměření: Bezpečnost v Jihočínském moři a obecně teritoriální spory v Asii, Islám v jihovýchodní Asii, Politické transice v Asii, Postkoloniální studia a postkoloniální teorie, Postavení žen v Asii Katedra anglofonních studií Katedra se zaměří v roce 2014 na: publikační činnost akademických pracovníků, která bude ohodnocena body v RIVu, vybudování multidisciplinárního výzkumného týmu, který bude aktivně usilovat o získání grantů, konkrétně GAČR a Grundtvig, efektivní spolupráci s Ústavem moderních dějin FFUK a Ústavem anglofonních kultur a literatur FFUK v rovině společné organizace konferencí, kolokvií apod., účast akademických pracovníků na mezinárodních odborných konferencích, jejichž příspěvky budou následně publikovány v odborných titulech, zapojení pedagogů a studentů magisterského stupně do interního grantového systému.

12 2.5. Katedra politologie a humanitních věd Konference organizované katedrou Politologická konference na univerzitním středisku MUP v Plzni, workshop: První světová válka prapříčina 20. století, mezinárodní konference "End of the Cold War in Eastern Europe, konference Stranictví, klientelismus, korupce, Politika volebních reforem ve střední Evropě, Dvacet pět let od revoluce v roce 1989 splněné naděje? Nebo: Listopad 1989 v kontextu českých revolucí Časopisy pokračovat ve vydávání časopisu Politics in Central Europe ročník (2 čísla) Grantová činnost realizace grantu GAČR na téma Single-Issue Parties bude-li schválen GAČR, podání nové žádosti o grant GAČR na téma Proměny komunistického režimu v Československu v 80. letech 20. století, podat žádost o interní grant MUP ve spolupráci studentů magisterského studia Politologie a vyučujících katedry 2.6. Katedra cizích jazyků Katedra cizích jazyků plánuje podat v akademickém roce 2013/1014 multilaterální mezinárodní projekt Grundtvig zaměřený na výzkum produktivní řečové dovednosti ústního projevu a receptivní dovednosti poslechu v cizím jazyce u studentů nefilologických studijních oborů. Kromě toho se budou členové i nadále podílet na publikační činnosti MUP a pracovat na zvyšování své kvalifikace.

13 2.7. Katedra mediálních studií Katedra se v roce 2014 bude věnovat především problematice mediální gramotnosti a mediální výchovy (ve spolupráci s CSMK), a to v mezinárodním kontextu jednak zapojením do projektu Leonardo da Vinci, jednak přípravou a organizací mezinárodní konference Media Education Summit (září 2014), na které tak vystoupí členové katedry s výsledky své odborné práce. 3. Rozvoj Interního grantového systému Interní grantový systém MUP byl v předchozích letech dotován z vlastních prostředků MUP. V lednu roku 2013 MUP poprvé dostala dotaci na podporu specifického vysokoškolského výzkumu, z níž rozdělila na 10 interních grantových projektů částku ve výši tis. Kč. 10 projektů je úspěšně řešeno a lze předpokládat, že na základě předaných výsledků do IS VaVaI i na základě splnění dalších kritérií MUP obdrží dotaci v adekvátní výši i v roce 2014, aby ty dvouleté ze stávajících projektů mohly pokračovat a dále aby mohly být uděleny i nové interní granty na základě interní grantové soutěže, která bude vyhlášena v říjnu Kvalita poskytovaných služeb pro studenty prosazovat efektivní rozšíření elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj, propagovat stávající dostupné e-zdroje na MUP akademické obci, aktivně se podílet na hledání mimorozpočtových financí pro tyto prameny, pokračovat v projektu ve VISK 8 zajištění přístupu do české mediální databáze MediaSearch - Newton Media, příp. ANL+, zaměřit se na odborné e-knihy, příp. zvukové knihy a pokusit se prosadit zpřístupnění/půjčování e-verzí alespoň u publikací vydaných MUP, pokračovat v optimalizaci knihovního katalogu jako vstupní brány k informačním zdrojům knihovny - zlepšení uživatelské navigace a online funkcí např. vnitro meziknihovních výpůjček mezi knihovnami na MUP, zpracování článků z časopisů MUP a dalších oborových časopisů, pokračovat v úpravách katalogizačních záznamů s cílem zlepšení vyhledávání, zapojení do aktivit Centrálního portálu českých knihoven KNIHOVNY.CZ, rozšiřovat informační portál POINT a poradenský servis v oblasti práce s informacemi - propracovat tutorial na citační etiku, připravit materiály pro doktorandy a zahraniční studenty, pokusit se více zapojit do předmětové výuky s tématy práce s informacemi, pokračovat v organizaci literárních podvečerů a ve vzdělávacích aktivitách zaměřených zejména na témata seberozvoje a celoživotního vzdělávání studentů, nově uspořádat knihovní fond, doplnit ho účinným systémem ochrany knihovního fondu s cílem umožnit čtenářům vybírat si samostatně literaturu.

14 5. Regionální zapojení Možnosti spolupráce s regionálními samosprávami lze rozdělit do tří základních okruhů: studijní oblast univerzita a její univerzitní střediska vytvoří stabilní mechanismy spolupráce zaměřené na prezentaci kompletní škály studijních programů MUP s důrazem na konkrétní studijní nabídku jednotlivých univerzitních středisek jak pro přímé zaměstnance krajských a obecních úřadů, tak i pro pracovníky organizací, jež jsou samosprávou zřizovány či s ní kooperují (základní a střední školy, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti apod.). Základem takové spolupráce bude zejména nabídka kapacit jednotlivých US (prostorové a technické kapacity, lidský kapitál) ve prospěch potřeb struktur regionální samosprávy, např. formou ad hoc přednášek k dílčím tématům ze strany pracovníků US/MUP, (spolu)pořádání workshopů a jiných forem odborné a popularizační prezentace apod. Dále je prohlubována spolupráce založená na aktivní účasti představitelů samosprávy na imatrikulacích či promocích studentů jednotlivých US, populárně-politická oblast univerzitní střediska by mohla spolupracovat s představiteli regionální a obecní samosprávy na společné populárně-politické aktivitě spočívající v organizaci diskusních panelů a fór zaměřených na oblast veřejných politik, jejich provádění a problémy s ním spojené a mohou tak pomoci vybudovat nový komunikační kanál mezi regionální samosprávou a občanskou společností, odborné aktivity spojené s prezentací regionální samosprávy univerzitní střediska mohou výběrem vhodných témat zapojit reprezentanty regionální samosprávy i jejich zaměstnance do pořádání odborných akcí typů konference nebo odborný seminář, a to jak v pozici aktivních účastníků s prezentací vlastních příspěvků, tak posluchačů.

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2012 Schváleno Vědeckou radou MUP, Praha, 14.9.2011 1 1. CÍLE PRO ROK 2012 1.1. Věda a výzkum 1.1.1. Hlavní cíl v oblasti vědy a výzkumu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové na období 2011-2015 Úvod Zřízení Ústavu sociální práce navázalo

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Aktualizace na rok 2007 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP 6. 2. 2007 Schváleno AS PF UJEP 21. 2. 2007 Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha vysoká škola CEVRO Institut Dlouhodobý záměr 2010 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE... 3 B.

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více