Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014"

Transkript

1 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2014 Schváleno Vědeckou radou MUP, Praha,

2 Rozvoj a zkvalitňování akreditovaných studijních oborů 1.1. Bakalářské a magisterské studijní obory Anglofonní studia V roce 2014, ve kterém není třeba připravovat reakreditaci studijního oboru se katedra anglofonních studií zaměří ve vzdělávací oblasti především na: systematické zkvalitňování obsahu výuky v souladu s vývojem daného oboru včetně posilování seminárního charakteru výuky, především v prezenční formě magisterského programu, důraz a posilování praktické složky výuky tak, aby absolventi byli jednak lépe uplatnitelní na lokálním a mezinárodním trhu práce a dále byli lépe připraveni na studium vyšších stupňů vzdělávacího systému, rozvoj moderní lingvistických přístupy zaměřených na reálné komunikační situace a řečové chování člověka v závislosti na konkrétních kontextech, rozvoj kvality zpracování kvalifikačních prací v posledních ročnících studia v prezenční i kombinované formě studia; v souvislosti s tím bude upraven sylabus bakalářských/diplomových seminářů, dotváření kvalitních metodických a odborných materiálů především pro studenty kombinované formy studia, V oblasti dalšího rozvoje pracoviště bude katedra anglofonních studií: podporovat odborný růst členů katedry, mj. efektivním využíváním programu ERASMUS Teachers Mobility a motivací akademických pracovníků k vydávání vlastních publikací, pokračovat v započatých spolupracích s dalšími institucemi a pracovišti (např. veřejné VŠ, zahraniční ambasády, zahraniční kulturní střediska, apod.), rozvíjet efektivní spolupráci s katedrami MUP vyučujícími studijní programy v angličtině, přípravu kurikula Letní školy a následně příprava a podání žádosti Intenzivní program Erasmus - Letní škola Anglofonních studií pro konání v roce 2015, vytipovat vhodné zahraniční partnery pro realizaci Double Degree programů s cílem zahájit první program v akademickém roce 2014/2015, organizovat studentské konference a filmovo literární kluby Asijská studia a mezinárodní vztahy S cílem udržovat i nadále vysokou kvalitu studentů oboru se katedra asijských studií zaměří:

3 na studium a výuku předmětů zaměřených na méně obvyklé či menší, ale neméně důležité země či subregiony Asie (Mongolsko, Korejský poloostrov, Barma, Laos, Filipíny apod); postupně bude zahájeno nasazování jedno až dvou regionálně orientovaných předmětů tohoto typu, na rozvoj výuky asijských jazyků bude pokračovat v nastaveném systému výuky, který bude postaven na pravidelně každoročně otevíraných kurzech čínštiny a japonštiny, a jednou za dva roky nabídnout další jazyk (indonéštinu, vietnamštinu, korejštinu, hindštinu či dokonce arabštinu), samozřejmě dle momentální poptávky studentů nejen oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy na MUP Humanitní studia a Politologie V roce 2014 se katedra politologie a humanitních věd zaměří především na následující aspekty rozvoje obou garantovaných oborů. V bakalářském oboru Humanitní studia bude klást ve výuce zvýšený důraz na zdokonalování schopností studentů samostatného kritického myšlení a formulování odborných názorů, se soustředí na výuku metodologie psaní odborných textů, aplikuje do výuky nové předměty, zaměřené na dějiny a politické systémy zemí střední a východní Evropy po roce 1945, zvýší počet akcí pro studenty (besed, workshopů, kulatých stolů a konferencí). V magisterském oboru Politologie bude katedra pokračovat ve zkvalitňování studijních opor pro kombinovanou formu studia oboru, pokračovat v tvorbě vlastních učebních textů, zapojovat studenty do vědecko-výzkumné činnosti katedry prostřednictvím interního grantového systému MUP, především v prezenční formě magisterského oboru nadále posilovat seminární charakter výuky, podporovat odborný růst členů katedry; zvyšování kvalifikace (1 akademický pracovník získal titul Ph.D. v roce 2013, další by měl doktorské studium úspěšně dokončit v roce 2014), zavádět nové předměty do výuky (problematika totalitarismu v zemích střední a východní Evropy, Politika v Maďarsku, Polsku a Slovensku po roce 1989, Politický extremismus a radikalismus ve střední Evropě), připravovat podání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Politologie. Členové katedry budou dále realizovat vzdělávací přednášky pro studenty středních škol a gymnázií, zaměří se na mediální výstupy a komentování aktuální politické situace včetně popularizačních článků.

4 Pracovníci katedry se zapojí do mezinárodního vědeckého projektu Varieties of Democracy International Relations and European Studies Cílem katedry International Relations and European Studies bude zejména: v rámci programu ERASMUS Teachers Mobility podporovat výjezdy pedagogů na partnerské univerzity, využívat přijíždějící pedagogy z programu ERASMUS Teachers Mobility ve výuce kurzů i při organizaci seminářů a kulatých stolů nad rámec kurikula, ve spolupráci s novým vedoucím Centra pro studium Blízkého východu (CMES) zorganizovat tradiční výroční konferenci, navázat užší spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., společně s Iberoamerickým centrem (IAC) připravit mezinárodní konferenci o spolupráci Československa a zemí Latinské Ameriky během Studené války, vydat 4 čísla časopisu CEJISS, včetně tematického čísla týkajícího se spolupráce Československa a zemí Latinské Ameriky v době Studené války, pro potencionální zájemce pod záštitou časopisu CEJISS zorganizovat workshop věnovaný akademickému psaní, kontinuálně usilovat o personální stabilizaci katedry v oblasti zajištění výuky oblasti European Studies rozšířit nabídku povinně volitelných kurzů v oblasti European Studies Mediální studia V roce 2014 proběhnou první státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací prvního ročníku oboru Mediální studia na MUP. Protože tím se uzavře první realizace studijního plánu, jak byl předložen k akreditaci, proběhne v roce 2014 vyhodnocení dosavadního průběhu realizace studia a navrženy případné změny ve studijním plánu. Klíčové bude zřejmě vyhodnotit poměr mezi historickoteoretickou (sociálněvědní a humanitní) složkou studia a dovednostně praktickou (mediálně profesní) složkou. Případné návrhy na změny budou předloženy vedení MUP a mohou se promítnout do studijního plánu ročníku 2014 od zimního semestru 2014/15. V zimním semestru roku 2014/15, tedy na podzim 2014 bude poprvé otevřen druhý ročník navazujícího magisterského studia. První polovina roku bude proto věnována nejprve přípravě témat diplomových prací a posléze přípravě státních zkoušek. Vzhledem k tomu, že v zimním semestru 2013/14 je předkládána AK žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia v kombinované formě, bude v roce 2014 otevřen první ročník tohoto studia Mezinárodní vztahy a evropská studia

5 Mezi hlavní priority katedry mezinárodních vztahů a evropských studií patří pro rok 2014: stabilizace pedagogického sboru katedry, doplnění současného stavu přijímáním dalších kvalitních a zkušených akademických pracovníků do pracovního poměru, systematicky se zabývat obsahem výuky v jednotlivých předmětech, sledovat a odstraňovat možné překrývání ve výuce v bakalářském a magisterském stupni studia, motivace akademických pracovníků k vydávání vlastních publikací a studijních materiálů v maximální možné míře v nakladatelství MUP Press, aktualizace a doplňování povinně volitelných předmětů s cílem vytvořit co nejširší nabídku těchto předmětů, které budou vhodně a aktuálně doplňovat studijní obor MVES, pokračování v nastoleném trendu, jehož cílem je zvyšování kvality zpracovávání kvalifikačních prací v posledních ročnících bakalářského a magisterského studia; v souladu s tím zvážení dalších změn vedoucích k větší efektivnosti bakalářských a diplomových seminářů, rozvoj založené spolupráce s dalšími institucemi a pracovišti (veřejné VŠ, výzkumné ústavy, nevládní organizace, nadnárodní společnosti), rozvoj dvoustranné spolupráce v programu Double Degree s FPV a MV UMB Banská Bystrica zaměřit se na hostovská vystoupení externích odborníků na seminářích MUP, vedení a oponování závěrečných prací, rozvoj kompetencí studentů potřebných pro získání odpovídajícího pracovního uplatnění. rozvoj nových forem propagace studijního oboru například uspořádáním týdne otevřených dveří na katedře MVES s možností návštěvy vybraných přednášek. Cílem této propagační akce je umožnit zájemcům o bakalářské i magisterské studium a seznámit se s prostředím na MUP a reálnou výukou skutečných předmětů z oboru Mezinárodních vztahů a evropských studií. Druhým cílem je představit styl vysokoškolské výuky na MUP a osobnosti vybraných pedagogů katedry MVES Veřejná správa/ Evropská studia a veřejná správa na katedře právních disciplín a veřejné správy bylo v roce 2013 založeno Centrum srovnávacího a evropského práva jako vědecko-výzkumná platforma směřující k vybrané vědecko-tematické profilaci katedry a rozsáhlejší prezentaci výsledků vědecké práce navenek, katedra v uplynulém období výrazně posílila personální složení výuky správního práva a správní vědy včetně personálního posílení, což umožnilo zavést a zahájit s úspěchem certifikátovou výuku předmětu Kontrolní činnost ve veřejné správě. v roce 2014 budou do studijního plánu bakalářského oboru Veřejná správa doplňovány další kurzy zaměřené na oblast výuky kontrolních činností ve veřejné

6 správě s cílem zvyšovat atraktivitu právnického studia na MUP pro studenty z oblasti veřejné správy, studium magisterského oboru evropská studia a veřejná správa navazuje na bakalářské studium oboru Veřejná správa vyučovaného na MUP; úsilí katedry tak již začalo a i nadále bude směřovat k výukové profilaci zejména těch předmětů oboru evropská studia a veřejná správa zaměřených na prohloubení znalostí veřejné správy Evropské unie a komparativních znalostí jednotlivých sfér veřejné správy vybraných evropských států, bude taktéž prohlubována výuka lidských práv v mezinárodních dokumentech, vědecké výsledky a další cíle oboru evropská studia a veřejná správa byly zapracovány do návrhu grantu GAČR Odpovědnost veřejné moci Doktorské studijní obory Mezinárodní vztahy a evropská studia od roku 2007 byl vytvořen systém a pravidla pro působení doktorandů v rámci MUP a Ústavu mezinárodních vztahů, který je průběžně inovován. Jedná se o aktivity spojené s pedagogickou činností a vědecko-výzkumnou prací doktorandů. nejlepší studenti v prezenční formě studia budou v roce 2014 zapojováni do výuky a také do vedení a oponování kvalifikačních prací; zapojení do výuky začíná formou asistence vybranému vyučujícímu v 1. ročníku studia (náslechy při přednáškách vyučujícího, v hostovská přednáška v rámci kurzu a příp. účast při atestacích), nejlepší studenti připraví vlastní sylabus, který nabídnou v bakalářských oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia /International Relations and European Studies; vedení katedry sylaby podrobí oponentuře a kvalitně připravené kurzy zařadí do rozvrhů jako povinně - volitelné předměty, v rámci předmětu Úvod do studia mezinárodních vztahů a evropských studií se budou doktorandi v prezenční formě studia rovněž zapojovat do seminární výuky, všichni studenti budou v rámci Oborovou radou schválených individuálních studijních plánů motivováni k publikaci odborných článků a kapitol v knihách podle pravidel stanovených ve vnitřních předpisech MUP pro doktorská studia, nadále budou zapojováni do interních grantových projektů v rámci podpory specifického vysokoškolského výzkumu na MUP (nových i pokračujících z předchozího roku), ale i do externích výzkumných grantů MUP nebo ÚMV, v rámci MUP působí rovněž vědecko-výzkumná centra, mezi jejichž spolupracovníky patří i studenti doktorského studia obou oborů, doktorandi se budou aktivně zapojovat i do přípravy odborných recenzovaných časopisů Central European Journal of International and Security Studies a Politics in Central Europe.

7 1.3. Rozvoj založených vědeckovýzkumných pracovišť MUP Centrum bezpečnostních studií (C4SS) C4SS se ve své činnosti zaměří především na: Pořádání seminářů kulaté stoly s bezpečnostními experty z praxe, vyzvané přednášky předních zahraničních bezpečnostních expertů, bezpečnostní dialog 10/20: 10 let v NATO, 20 let transformace ozbrojených sil České republiky: Cyklus přednášek předních českých akademických odborníků a expertů z praxe spojených s diskusí u kulatého stolu s národní bezpečnostní komunitou. Cyklus pořádá Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha a Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Organizaci Výročních konferencí: 6. šestá výroční studentská konference věnovaná soudobým bezpečnostním tématům ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, v roce 2014 se uskuteční v Praze na MUP, 6. výroční expertní konference C4SS bude v rámci posílení meziinstitucionální spolupráce uspořádána jako část velké mezinárodní konference pořádané na MZV ČR Prague Agenda 5. září 2013; C4SS zorganizuje část konference s názvem The Global Zero and Beyond: Theory, Politics and Regional Perspectives. V oblasti výzkumu se centrum zaměří na: podání žádosti grantového projektu v rámci Norských fondů vyhlašovaného MŠMT, v rámci posílení meziinstitucionální spolupráce společně s FSV UK, na norské straně bude partnerskou institucí Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), pokračování řešení grantu GAČR P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby ( ), včetně zapojení doktorandky PhDr. Venduly Nedvědické coby spoluřešitelky grantu; na ad hoc bázi dle zájmu a časových možností zapojení dalších studentů MUP ke sběru dat, rešerší publikací atd., realizaci dalších standardních grantů GAČR podaných do letošní soutěže, (v návaznosti na výsledky, které budou oznámeny koncem roku 2013), koordinaci činnosti studentských vědeckých pomocných sil podílejících se na řešení grantů a dalších výzkumných projektů pedagogů MUP. Mezi hlavní publikační výstupy C4SS budou patřit: E-sborník ze studentské konference, kolektivní monografie z expertní konference pořádané v roce 2012, časopisecké publikační výstupy z řešení grantu GAČR, včetně impaktovaných časopisů. Zapojení studentů:

8 kromě výše uvedeného zapojení do výzkumné činnosti platí i nadále při organizaci všech aktivit C4SS, že se orientuje především na studenty a absolventy MUP; organizace i další aktivity, tj. propagace aktivit, web a jeho údržba atd. jsou realizovány výhradně studenty či absolventy MUP Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV) cílem CMEV pro rok 2014 je dále posilovat spolupráci při přípravě a následné realizaci výzkumných a jiných projektů, stejně tak i v podpoře šíření různého spektra názorů mezi studenty MUP na aktuální témata v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů (nad rámec povinných předmětů studijního plánu), ve spolupráci s katedrou asijských studií MUP bude na počátku roku 2014 dokončen projekt OPVK s názvem Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí REASAREAS ; projekt je primárně zaměřen na budování partnerství mezi českými univerzitami a výzkumnými organizacemi a současně i s partnery v zahraničí v rámci výzkumu tzv. mimoevropských oblastí", tj. primárně rozvojových regionů; pro další činnost CMEV budou aktivně využívány kontakty získané v rámci tohoto projektu, v roce 2012 se CMEV zapojilo do mezinárodní sítě univerzit a výzkumných institucí s názvem "Virtual Institute", která funguje pod správou Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD); v roce 2013 bylo členy 46 univerzit z více jak 30 zemí světa a 35 tzv. přidružených členů (všechny instituce nabízejí studijní programy v oblasti mezinárodního obchodu); pro rok 2014 je tak v plánu i nadále aktivně tyto kontakty a možnosti spolupráce využívat jak pro publikační, tak i výzkumné či pedagogické aktivity, v současnosti jsou připravovány další mezinárodní projekty, dle výsledků výběrových řízení tak bude v roce 2014 případně zahájena jejich realizace, v roce 2014 budou i nadále pokračovat kulaté stoly a hostovské přednášky odborníků z praxe a ze zahraničí, primárně zaměřené na studenty oborů Mezinárodní obchod (resp. Regionální studia a mezinárodní obchod), a to na aktuální témata z oblasti mezinárodních ekonomických vztahů Iberoamerické centrum (IAC) V roce 2014 bude Iberoamerické centrum: pokračovat v posilování pozice IAC coby pracoviště se zaměřením na mezinárodní vztahy, historii, politiku a kultury regionu Amerik v ČR a zahraničí, které se bude prezentovat vnějšímu světu prostřednictvím klíčových oborových konferencí a členstvím v zásadních mezinárodních sítích s tímto zaměřením, soustředit kolem IAC širší komunitu výzkumníků a odborníků, kteří se budou poradně podílet na jeho činnosti; vychovat některého z magisterských či doktorských studentů do pozice, ze které by se mohli aktivně podílet na utváření odborného profilu IAC (viz aktuálně probíhající interní grant IAC, v

9 rámci kterého vede vedoucí IAC Dr. Březinová dvě studentky v odborné práci, vč. Vyslání do zahraničních institucí a archivů), produkovat kvalitní a relevantní výzkum oblasti Amerik, publikovat výsledky práce formou konferencí (viz připravované konference 2013 a 2014), posilovat spolupráci mezi IAC a vybranými partnerskými univerzitami Metropolitní univerzity Praha, které se zaměřují na region Amerik, a to nejlépe formou přímých studijních, výzkumných, či výukových pobytů (zejm. Španělsko, Portugalsko, Německo, Mexiko, Argentina, Brazílie), ale i virtuálního kontaktu s těmi centry, jejichž přímá návštěva nebude možná, věnovat pozornost místní a mezinárodní grantové a projektové činnosti, jež by byla konkrétním výstupem vztahů s partnerskými univerzitami a umožnila by zároveň zintenzivnit aktivity IAC (počet zainteresovaných studentů, výzkumníků, publikační výstupy), kombinovat činnosti zaměřující se na vysoce aktuální témata či klíčové země (např. Brazílie, LOH v Rio de Janeiro), a zároveň na transversální, dlouhodobá témata (bezpečnost, situace energetického sektoru v zemích regionu, transnacionální migrace, mezinárodní vztahy) Centrum asijsko-pacifických studií (CSEAS) V roce 2014 bude Centrum asijsko-pacifických studií: nadále rozvíjet vědeckovýzkumné aktivity v podobě kulatých stolů, seminářů, hostovských přednášek a pravidelných, výročních konferencí - zde naváže na již zavedenou tradici pěti uskutečněných konferencí o jihovýchodní Asii, rozvíjet založenou tradice indologických konferencí, díky grantu ze zahraničí je rovněž momentálně diskutována možnost založení centra indických či jihoasijských studií Centrum pro studium mediální kultury (CSMK) spolupráce s univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (SR), jejíž hlavním záměrem je organizování společného studentského workshopu v Praze v červnu 2014; workshopu se zúčastní: studenti MUP prezenčně a studenti z Košic formou videokonference, členové CSMK, 2 pozvaní učitelé z Košic a 1 host - známý český nebo slovenský specialista z oboru, workshop zahájí svojí přednáškou na dané téma pozvaný odborník z oboru; studenti a učitelé (z CSMK, MUP a z UPJS z Košic) na workshopu představí své výzkumné projekty; během akademického roku bude probíhat příprava studentů MUP v rámci magisterského předmětu "Výzkumný projekt", výstup z workshopu bude formou publikace odborných příspěvků členů CSMK, kolegů z Košic a nejlepších studentských příspěvků v tematickém čísle odborného časopisu; volba časopisu není předem determinovaná, bude

10 záviset na příslušném tématu workshopu; alternativou je publikace konferenčního sborníku v nové edici MUP Press, Prezentace nové odborné monografie člena/ů CSMK (vydané v 2013 nebo 2014); prezentace dvou knih Obraz a moc (Filosofia, AVČR, Praha 2013) a Partager le visible. Repenser Foucault (L'Harmattan, Paris 2013) Dr. Michaely Fišerové proběhne na MUP v Praze formou vědeckého workshopu, založení nové edice v MUP Press, kde budou členové CSMK publikovat své odborné (autorské i kolektivní) monografie. Nová edice odborných monografií, nazvaná In medias res, by měla přispět k inovaci a integraci českého bádání v oblasti mediálních studií a také k aktivaci vědecké publikační činnosti členů CSMK. Profilace edice by měla klást důraz na prezentaci výsledků původního výzkumu členů CSMK, konkrétně na jejich studium aktuálních a historických podob mediální kultury, publikace vědeckého výstupu z konference Nová mediace, nová popkultura?, organizované CSMK v roce Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (CSVEP) CSVEP bylo založeno v prosince 2012, prvním počinem byla koncepce projektu GAČR 2014 na téma Odpovědnost veřejné moci s mezinárodní účastí spoluřešitelů ze Slovenska a Polska, v případě úspěchu v grantové soutěži začne řešení projektu v roce 2014 CSVEP přistoupí k zapojení studentů do činnosti centra v následujícím období formou ustavení studentských vědeckých asistentů a studentského vědeckého semináře katedry právních disciplín a veřejné správy. 2. Priority kateder v oblasti výzkumu 2.1. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií intenzivněji zapojovat vybrané nejlepší studenty do výzkumných aktivit, zapojit tyto studenty do publikačních výstupů, podporovat na katedře multidisciplinární výzkum a ve výzkumných týmech aktivně usilovat o získávání grantů, vytvořit interdisciplinární tým s pedagogickými pracovníky dalších kateder, který by zpracovával metodiky pro ústřední orgány státní správy, zaměřit pozornost na publikační činnost akademických pracovníků, která bude ohodnocena body v RIVu (tzn. především odborné knihy, články v časopisech s impact faktorem a články časopisech dalších světových databází např. SCOPUS, ERIH).

11 2.2. Katedra právních disciplín a veřejné správy katedra se v budoucím období bude vědecky profilovat výběrovým monotematickým předmětem výzkumu; tímto tématem je problematika odpovědnosti v systému veřejné správy včetně studia kontrolních činností ve veřejné správě; katedra tím jednak reaguje na potřebu řešení aktuálních témat nynější veřejné správy v České republice a současně chce i tímto veřejnoprávně průřezovým řešením vybočit z obvyklých předmětově orientovaných vědeckých témat právnických fakult, vědecké zaměření katedry bude jednoznačně záležet na tom, zda-li bude schválen grantový návrh GAČR, který KPDaVS předložila; v případě nepřijetí tohoto návrhu i tak katedra zůstane u tematické volby a hlavních forem řešení, které v grantu navrhuje, kriticky katedra pohlíží na publikační, zejména RIVovou aktivitu většiny svých členů, nová vědecká profilace by tak měla již v roce 2014 přispět k pozitivní změně dosavadních publikačních výsledků Katedra asijských studií Katedra hodlá nadále pracovat na projektech tohoto tematického zaměření: Bezpečnost v Jihočínském moři a obecně teritoriální spory v Asii, Islám v jihovýchodní Asii, Politické transice v Asii, Postkoloniální studia a postkoloniální teorie, Postavení žen v Asii Katedra anglofonních studií Katedra se zaměří v roce 2014 na: publikační činnost akademických pracovníků, která bude ohodnocena body v RIVu, vybudování multidisciplinárního výzkumného týmu, který bude aktivně usilovat o získání grantů, konkrétně GAČR a Grundtvig, efektivní spolupráci s Ústavem moderních dějin FFUK a Ústavem anglofonních kultur a literatur FFUK v rovině společné organizace konferencí, kolokvií apod., účast akademických pracovníků na mezinárodních odborných konferencích, jejichž příspěvky budou následně publikovány v odborných titulech, zapojení pedagogů a studentů magisterského stupně do interního grantového systému.

12 2.5. Katedra politologie a humanitních věd Konference organizované katedrou Politologická konference na univerzitním středisku MUP v Plzni, workshop: První světová válka prapříčina 20. století, mezinárodní konference "End of the Cold War in Eastern Europe, konference Stranictví, klientelismus, korupce, Politika volebních reforem ve střední Evropě, Dvacet pět let od revoluce v roce 1989 splněné naděje? Nebo: Listopad 1989 v kontextu českých revolucí Časopisy pokračovat ve vydávání časopisu Politics in Central Europe ročník (2 čísla) Grantová činnost realizace grantu GAČR na téma Single-Issue Parties bude-li schválen GAČR, podání nové žádosti o grant GAČR na téma Proměny komunistického režimu v Československu v 80. letech 20. století, podat žádost o interní grant MUP ve spolupráci studentů magisterského studia Politologie a vyučujících katedry 2.6. Katedra cizích jazyků Katedra cizích jazyků plánuje podat v akademickém roce 2013/1014 multilaterální mezinárodní projekt Grundtvig zaměřený na výzkum produktivní řečové dovednosti ústního projevu a receptivní dovednosti poslechu v cizím jazyce u studentů nefilologických studijních oborů. Kromě toho se budou členové i nadále podílet na publikační činnosti MUP a pracovat na zvyšování své kvalifikace.

13 2.7. Katedra mediálních studií Katedra se v roce 2014 bude věnovat především problematice mediální gramotnosti a mediální výchovy (ve spolupráci s CSMK), a to v mezinárodním kontextu jednak zapojením do projektu Leonardo da Vinci, jednak přípravou a organizací mezinárodní konference Media Education Summit (září 2014), na které tak vystoupí členové katedry s výsledky své odborné práce. 3. Rozvoj Interního grantového systému Interní grantový systém MUP byl v předchozích letech dotován z vlastních prostředků MUP. V lednu roku 2013 MUP poprvé dostala dotaci na podporu specifického vysokoškolského výzkumu, z níž rozdělila na 10 interních grantových projektů částku ve výši tis. Kč. 10 projektů je úspěšně řešeno a lze předpokládat, že na základě předaných výsledků do IS VaVaI i na základě splnění dalších kritérií MUP obdrží dotaci v adekvátní výši i v roce 2014, aby ty dvouleté ze stávajících projektů mohly pokračovat a dále aby mohly být uděleny i nové interní granty na základě interní grantové soutěže, která bude vyhlášena v říjnu Kvalita poskytovaných služeb pro studenty prosazovat efektivní rozšíření elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj, propagovat stávající dostupné e-zdroje na MUP akademické obci, aktivně se podílet na hledání mimorozpočtových financí pro tyto prameny, pokračovat v projektu ve VISK 8 zajištění přístupu do české mediální databáze MediaSearch - Newton Media, příp. ANL+, zaměřit se na odborné e-knihy, příp. zvukové knihy a pokusit se prosadit zpřístupnění/půjčování e-verzí alespoň u publikací vydaných MUP, pokračovat v optimalizaci knihovního katalogu jako vstupní brány k informačním zdrojům knihovny - zlepšení uživatelské navigace a online funkcí např. vnitro meziknihovních výpůjček mezi knihovnami na MUP, zpracování článků z časopisů MUP a dalších oborových časopisů, pokračovat v úpravách katalogizačních záznamů s cílem zlepšení vyhledávání, zapojení do aktivit Centrálního portálu českých knihoven KNIHOVNY.CZ, rozšiřovat informační portál POINT a poradenský servis v oblasti práce s informacemi - propracovat tutorial na citační etiku, připravit materiály pro doktorandy a zahraniční studenty, pokusit se více zapojit do předmětové výuky s tématy práce s informacemi, pokračovat v organizaci literárních podvečerů a ve vzdělávacích aktivitách zaměřených zejména na témata seberozvoje a celoživotního vzdělávání studentů, nově uspořádat knihovní fond, doplnit ho účinným systémem ochrany knihovního fondu s cílem umožnit čtenářům vybírat si samostatně literaturu.

14 5. Regionální zapojení Možnosti spolupráce s regionálními samosprávami lze rozdělit do tří základních okruhů: studijní oblast univerzita a její univerzitní střediska vytvoří stabilní mechanismy spolupráce zaměřené na prezentaci kompletní škály studijních programů MUP s důrazem na konkrétní studijní nabídku jednotlivých univerzitních středisek jak pro přímé zaměstnance krajských a obecních úřadů, tak i pro pracovníky organizací, jež jsou samosprávou zřizovány či s ní kooperují (základní a střední školy, příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti apod.). Základem takové spolupráce bude zejména nabídka kapacit jednotlivých US (prostorové a technické kapacity, lidský kapitál) ve prospěch potřeb struktur regionální samosprávy, např. formou ad hoc přednášek k dílčím tématům ze strany pracovníků US/MUP, (spolu)pořádání workshopů a jiných forem odborné a popularizační prezentace apod. Dále je prohlubována spolupráce založená na aktivní účasti představitelů samosprávy na imatrikulacích či promocích studentů jednotlivých US, populárně-politická oblast univerzitní střediska by mohla spolupracovat s představiteli regionální a obecní samosprávy na společné populárně-politické aktivitě spočívající v organizaci diskusních panelů a fór zaměřených na oblast veřejných politik, jejich provádění a problémy s ním spojené a mohou tak pomoci vybudovat nový komunikační kanál mezi regionální samosprávou a občanskou společností, odborné aktivity spojené s prezentací regionální samosprávy univerzitní střediska mohou výběrem vhodných témat zapojit reprezentanty regionální samosprávy i jejich zaměstnance do pořádání odborných akcí typů konference nebo odborný seminář, a to jak v pozici aktivních účastníků s prezentací vlastních příspěvků, tak posluchačů.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Schváleno a projednáno: Vědeckou radou MUP 15.10.2010 1 1. CÍLE PRO ROK 2011 1.1. Věda a výzkum Hlavními cílem je silnější zaměření

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. pro rok 2013

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. pro rok 2013 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. pro rok 2013 Projednáno Vědeckou radou MUP, Praha, 19.9.2012 Schváleno ředitelem Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. JUDr. Markem

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU Univerzita Palackého v Olomouci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU CMTF UP v OLOMOUCI (Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti CMTF UP) - strategické

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2012 BRNO, 18. 11. 2011 1. Úvod Dokument Aktualizace

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006

Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem 1. Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2006 Fakulty sociálně-ekonomické (dále: FSE)

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více