Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi"

Transkript

1 Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 Typologie informačních zdrojů tištěné knihy, časopisy elektronické databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy

3 Typologie informačních zdrojů Primární informační zdroje (knihy, články ) Sekundární informační zdroje (katalogy, databáze) Terciální informační zdroje

4 Typologie knihoven Národní Krajské Základní Specializované (univerzitní, vědecké...)

5 Významné české knihovny Národní knihovna Praha (www.nkp.cz) Národní technická knihovna (www.techlib.cz) Moravská zemská knihovna (www.mzk.cz) Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského (ww.npkk.cz)

6 Knihovnická legislativa Postavení knihoven definuje knihovní zákon Veřejné knihovnické a informační služby Další normy: Zákon o povinném výtisku Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o právu autorském

7 Povinný výtisk Zákonná povinnost odevzdávat vydanou produkci Neperiodické i periodické publikace Pověřené knihovny (NKP, MZK, regionální povinný výtisk) I přes sankce řada dokumentů registraci unikne

8 Česká národní bibliografie Soupis všech knih vydaných v ČR Registračně-evidenční, informačně-komunikační a kulturněhistorická funkce Spravuje Národní knihovna Praha Součástí zatím i slovenské publikace Volný přístup na stránkách NKP

9 Významné zahraniční knihovny Library of Congress (www.loc.gov) British Library (www.bl.uk) Deutsche Bibliothek (www.d-nb.de) Národní knihovna Francie (www.bnf.fr)

10 Souborné katalogy Sdružují katalogy účastnických knihoven Největší české souborné katalogy: JIB (www.jib.cz) Caslin (www.caslin.cz) Zahraniční WorldCat OCLC (www.worldcat.org) Karlsruher Virtueller Katalog KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html )

11 Pohyb v knihovně Absenčně / prezenčně Knihy, časopisy, skripta, diplomové práce, elektronické zdroje Uspořádání podle třídícího znaku (MDT) Online funkce katalogu (kontrola výpůjček, prodlužování, rezervace)

12 Služby MVS Standardně dostupná služba Nepoužívá se pouze pro knihy, ale i pro ostatní typy dokumentů Pokud není dokument dostupný včr, lze použít MMVS Limity a poplatky Objednávka dokumentu prostřednictvím katalogu

13 Identifikace knih Jedinečné číslo ISBN Nejjednoznačnější identifikace Starý model 10místný číselný kód Nově 13místný kód s prefixem 978 Mezinárodní agentura ISBN Národní centra jednotliví vydavatelé ISBN není povinné je však velmi žádoucí

14 Elektronické knihy Nový trend v zpřístupňování knih Vysoká efektivita zpřístupnění Veškeré výhody spojené s elektronickým publikováním Vydavatelé: Springer, Gale, Elsevier, Wiley, O Reilley atd.

15 Časopisy Pokračující zdroje vycházející periodicky či Neperiodicky Anglická terminologie: Journals x Magazines Tištěné / elektronické 95% impactovanýchčasopisů vychází v elektronické nebo kombinované podobě

16 Výhody časopisů nejaktuálnější zdroj informací dříve než vyjde vědecká kniha, publikuje obvykle její autor řadu článků vědecký článek = nejdůležitější zdroj poznání ve vědě standardní součást katalogů knihoven největší fondy časopisů v ČR: velké knihovny (NKP, NTK) akademické knihovny

17 Identifikace časopisů Mezinárodní číslo ISSN 8místný kód přiděluje národní agentura ISSN (u nás NTK) v americkém prostředí místo ISSN Coden

18 Databáze ISSN Registr časopisů s přiděleným ISSN Obsahuje téměř 1.5 milionu časopisů Placený zdroj Česká databáze ISSN produkuje NTK Volně dostupný zdroj

19 Souborné katalogy seriálů Nejvýznamnější v ČR: Souborný katalog seriálů CASLIN Jednotná informační brána Virtuální polytechnická knihovna V zahraničí: Conser ZDB (Zeitschriftendatenbank)

20 Databáze pro časopisy Zeitschriftendatenbank německá databáze původně souborný katalog německých časopisů obsahuje více než 1 milión titulů časopisů záznamy méně podrobné volně dostupný zdroj

21 Výhody elektronických časopisů Neustálá dostupnost Dostupnost všech ročníků a čísel Komfortní práce Bezplatné abstrakty Možnost nákupu i jednotlivých článků

22 Trh elektronických časopisů Oborově zaměřené kolekce (ACS, RSC, AMA, IOP) Polytematické kolekce (Elsevier, Wiley, Springer) Další časopisy dostupné v rámci plnotextových databází Různé podmínky zpřístupnění (retrospektiva, prémiové tituly...) včesku zatím omezený výběr databáze ihned databáze Anopress databáze AnlFull

23 Databáze pro časopisy databáze americké provenience obsahuje zhruba titulů časopisů nejpodrobnější informace o titulech provázanost na další databáze, dodavatele plných textů atd.

24 Vyčíslení prestiže časopisu IMPACT FACTOR = číslo udávající prestiž časopisu vyčíslován na základě citovanosti z předchozích let údaje dostupné v rámci databáze Journal Citation Reports

25 Respektované zdroje pro publikování Web of Science (obsahuje pouze impactované žurnály) Scopus ERIH pro společenské a humanitní obory

26 Registry volně dostupných časopisů EZB systém produkuje univerzita v Regensburgu zahrunuje 3 skupiny časopisů dohromady zhruba titulů časopisů DOAJ systém produkuje univerzita v Lundu (Švédsko) registrovány jsou pouze volně dostupné tituly zhruba titulů Cíleně budované kolekce volně dostupných časopisů obvykle oborově zaměřené

27 Fenomén otevřeného přístupu Volné články i v placených časopisech Úhrada autora Prestiž časopisu/volný přístup pro uživatele Přínosy otevřeného přístupu Zrychlení výměny vědeckých informací Rozšíření dostupnosti vědeckých informací Zvýšení viditelnosti vědeckých informací Zvýšení čtenářské základny Zvýšení informačního dopadu

28 Institucionální repozitáře Autor zpřístupňuje článek nejen v časopise, ale i v institucionálním repozitáři Možnost uložení preprintu nebo postprintu The Directory of Open Access Repositories OpenDOAR Pravidelné aktualizace, světový rozsah, dosah i na plné texty dokumentů, intuitivní rozhraní Registry of Open Access Repositories ROAR Graficky je přitažlivější než OpenDOAR, v některých depozitářích se určitě překrývá.

29 Theses

30 Šedá literatura a její znaky Není dostupná v běžném prodeji, není vydávána nakladatelstvími komerčního typu. Pokud je vydána, množství je omezené. Vyskytuje se jak v tištěné tak v elektronické formě Rychle se šíří díky internetu a databázím, je hůře vyhledatelná. Přináší aktuální a podstatné informace, které mají význam jen pro úzký okruh odborníků Šedá literatura podléhá autorskému zákonu, cituje se podle obvyklých norem a je uznávaným odborným informačním zdrojem.

31 Šedá literatura a její znaky Publikované druhy textů Polopublikované druhy textů Nepublikované druhy textů Běžná produkce Specializované báze Soukromý přístup Tisk i el. verze Objevují se většinou jen na www Úložiště institucí Články Dopisy Návody a předpisy Příspěvky z konferencí Seznamy a adresáře Proslovy Abstrakty Hodnocení produktů Dizertační a diplomové práce Bibliografie Preprinty Zápisy Recenze Případové studie Protokoly Interview Výzkumné zprávy Koncept Postprinty Rešerše Osobní zprávy Kritiky Výroční zprávy a reporty Učební texty Zprávy Metodické pokyny Studijní opory Nekrology Analýzy a statistiky Sylaby Kapitoly z knih Reklamy Vzdělávací programy Vyhlášky, nařízení, zákony, normy, patenty

32 Užívané pojmy šedé literatury Technical reports - Technické zprávy Pre-prints - Předtisky (příspěvky otištěné před konferencí) Fact Sheets (Product sheets) - Informace o produktu (technické parametry) Standards - Standardy (normy) Patents Patenty Working papers - Pracovní listy (koncepty) Government documents - Vládní dokumenty Technical documentation - Technická dokumentace Conference proceedings - Sborník z konference White papers - Průvodce, poradce, základní dokument k určité problematice Symposia - Konference, porada, odborná diskuze, sborník z konference Bulletins - Informační zpravodaje Committee reports - Zprávy z komisí (výborů) Business documents - Obchodní dokumenty Unpublished works - Nepublikované práce Theses - vysokoškolské kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce Newsletters -Informační bulletiny

33 Projekt NUŠL

34 Volně dostupný internet a databáze internet = neuspořádaná množina informací?

35 Výhody a nevýhody internetu DATABÁZE Profesionální Ověřené informace Propracované vyhledávání Stálý zdroj Pravidelná aktualizace Výhody internetu volný přístup otevřenost široká možnost publikování hypertextová navigace INTERNET Anonymní Nízká možnost ověření Slabé vyhledávací nástroje Nízká životnost www stránek Neaktuálnost Nevýhody internetu obrovské množství informací nerelevantnost neověřitelnost neaktuálnost

36 Portály a vyhledavače Portály Uspořádané kolekce webových stránek Všeobecné x oborové Národní x mezinárodní Vyhledavače Vyhledání relevantních internetových zdrojů Prohledává všechny indexované stránky Pojme maximálně 30% webu Google, AltaVista, Lycos... Metavyhledavače: prohledávají více vyhledavačů najednou Vivisimo, Polymeta, Kartoo...

37 Vyhledavače vědecké literatury Vyhledání relevantních vědeckých zdrojů Prohledává pouze vědecké stránky Nový trend při vyhledávání vědeckých informací Google Scholar, Windows Academic Search (Bing), Scirus

38 Scirus

39 Google Scholar

40 Databáze Systémy strukturovaných dat v elektronické podobě Plnotextové Bibliografické Faktografické Polytematické Oborové Předchůdci databází: Referátové časopisy Nejstarší vycházejí už od 18. století 60.léta 20. století přechod na elektronické platformy

41 Co zahrnují Databáze patentů Databáze norem Databáze šedé literatury Databáze disertačních prací Elektronické knihy Elektronické časopisy Oborové slovníky a encyklopedie

42 Producenti databází a financování Velké knihovny Velmi drahé služby Akademické nebo vědecké instituce Státní podpora konsorcií Mezinárodní nevýdělečné organizace Granty Komerční organizace Samofinancování

43 Přístup k databázím placené x volně dostupné Většina zdrojů dostupná po zaplacení licence Existence hodnotných volně dostupných databází Přes WWW stránky producenta Na CD (problém s aktualizací) Přes databázová centra Vzdálený přístup 24 hodin prostřednictvím vědecké instituce poskytující licencovaný přístup

44 Charakteristika databází Vlastní formáty bibliografických záznamů Vlastní selekční jazyky Vlastní vyhledávací rozhraní a prostředí Různorodá politika zpřístupnění svých obsahů Celá řada možností postavení hledaného výrazu v rámci databáze název autor zdrojový dokument abstrakt plný text

45 Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Operátory AND Near Within pravostranné rozšíření * OR ADJ vynechání znaku? Followed by vymezení fráze NOT PRE

46 EBSCO

47 EBSCO

48 SciVerse

49 ProQuest

50 Bibliografické citace Co? Proč? Jak?

51 Bibliografické citace co? Citace Bibliografická citace - Odkaz Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu. Bibliografická citace je přesná identifikace informačního zdroje (ze kterého bylo citováno v textu) zapsaná podle předem daných pravidel (normy). Citace v textu je s bibliografickou citací propojena odkazem.

52 Bibliografické citace co? Co všechno můžeme citovat? Knihu, kapitolu v knize, časopis, článek v časopise, příspěvek ve sborníku, diplomovou práci, disertační práci, výzkumnou zprávu, patent, zákon, vyhlášku, normu, web, webovou stránku, počítačový program atd.

53 Bibliografické citace co? Jaké formy citace se mohou v textu vyskytnout? Přímá citace doslovné převzetí části textu. Od zbytku textu se odděluje uvozovkami a kurzívou. Parafráze volně přeformulované myšlenky jiného autora. Od zbytku textu se odděluje odstavcem. Obecně známé informace citují se pouze v případě, že je doslovně přebíráte z jiného zdroje.

54 Bibliografické citace proč? Hlavním smyslem vytváření bibliografických citací je umožnit komukoliv jednoznačně identifikovat a znovu dohledat informační prameny, které jsme v našem díle použili. Citováním autor prokazuje znalost zpracovávaného tématu. Uvedením vlastních myšlenek do kontextu již řečeného (zveřejněného) získává naše dílo na hodnotě a důvěryhodnosti.

55 Bibliografické citace proč? Povinnost citovat použité zdroje je zakotvena v autorském zákoně!

56 Bibliografické citace proč? Zákon č. 121/2000 Sb. (o právu autorském), oddíl 3, 31 Citace: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, b) zařadí do svého samostatného díla pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím d) vždy je však nutno uvést jméno autora a dále název díla a pramen.

57 Bibliografické citace proč? Necitovat použité zdroje je prohřeškem proti citační etice. Stejným prohřeškem je i citování děl, která jsme ve své práci nepoužili. Pokud necitujeme použité zdroje, naše práce může být označena za plagiát.

58 Bibliografické citace proč? Kolik citované literatury použít? Množství použitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a zvoleném tématu. Přemíra citování snižuje původnost díla. Vědecká práce by neměla překročit 10% přímých citací z celkového objemu textu.

59 Bibliografické citace jak? Citujeme podle normy ČSN ISO 690 (010197) Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Norma stanovuje u bibliografických citací jednotlivých druhů dokumentů povinné a nepovinné údaje. Povinný údaj musí být uveden VŽDY, pokud je zjistitelný.

60 Bibliografické citace jak? Základní principy pro vytváření bibliografických citací Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument. Údaje obsažené v bibliografické citaci by měly být převzaty z citovaného informačního zdroje a měly by odrážet specifickou jednotku (výtisk nebo verzi) citovaného dokumentu. Pro všechny bibliografické citace v dokumentu se používá jednotný styl, formát a interpunkce, bez ohledu na konkrétní úpravu dokumentu.

61 Bibliografické citace jak? Zdroje údajů pro bibliografickou citaci Základním pramenem je citovaná jednotka jako taková. Údaje, které jsou převzaty z jiného zdroje by měly být zaznamenány v hranaté závorce. Hlavním zdrojem informací by měla být titulní strana (nebo její ekvivalent úvodní obrazovka, domácí webová stránka, etiketa na disku apod.). Následuje rub titulní strany, obálka, deska nebo etiketa, obal, doprovodná dokumentace leták, manuál.

62 Bibliografické citace jak? Struktura bibliografické citace JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev. Vedlejší název. [Typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Vydavatel, Datum vydání. Datum aktualizace/revize, Číslování [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na system. Poznámky. Pro různé typy dokumentů platí různé povinné údaje.

63 Bibliografické citace jak? Tvůrce (autor) Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává. V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora. Jména tvůrců se uvádějí v takové podobě, v jaké jsou uvedena v dokumentu. Pokud je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratka et al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v invertovaném pořadí, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se oddělují spojkou a.

64 Bibliografické citace jak? Tvůrce (autor) - příklady KLEMEŠ, Jiří et al. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ.

65 Bibliografické citace jak? Název Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji, a píše se kurzivou. U webových stránek se název přebírá z hlavního názvu na stránce, poté z názvu v hlavičce webu a dále z jakéhokoliv jiného významného místa na webové stránce. Název, který je příliš dlouhý, se zkracuje vynecháním některých slov. Vynechaná slova s výjimkou členů by měla být nahrazena třemi tečkami.

66 Bibliografické citace jak? Typ nosiče Typ nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromě tištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby bibliografické citace do hranaté závorky: [online] [Braillovo písmo] [CD] [DVD] [Blu-ray disk] [mapa] [fotografie] [notový zápis]

67 Bibliografické citace jak? Vydání Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu včetně všech symbolů, a lze jej zkrátit podle platné ISO normy. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná o první vydání dokumentu. 3rd ed., revised. 2. přeprac. vyd.

68 Bibliografické citace jak? Nakladatelské údaje Nakladatelské údaje zapisujeme v pořadí: Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Pokud není uvedeno místo vydání (a nelze jej převzít z jiného zdroje nebo odhadnout), nahrazuje se zástupnou formulací [s.l.](sine loco = bez místa). Pokud není uveden nakladatel, nahrazuje se zástupnou formulací [s.n.] (sine nomine = bez nakladatele).

69 Bibliografické citace jak? Datum publikování Datum publikování je povinný údaj. Uvádí se většinou pouze rok (vždy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el. dokumenty apod.) je nezbytný též přesný měsíc, den. Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka. Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje v citovaném dokumentu. U periodik či jiných vícedílných publikací se uvádí rozsah dat. V případě, že dokument stále vychází, uvádí se pouze rok publikování první části a za pomlčku mezera. Číslování nebo stránkování je v tomto případě povinné.

70 Bibliografické citace jak? Číslování a stránkování Údaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu. Větší vždy předchází menšímu. Zejména u periodik je možné vynechat popisné termíny (svazek, číslo, stránky). Číslo svazku se píše tučně a číslo části se uvádí v kulatých závorkách. Doporučujeme spíše použít variantu se zkratkami, zejména pokud používáte jako metodu odkazování Harvardský systém. 2010, roč. 5, č. 8, s nebo 2010, 5(8), , vol. 5, iss. 3, s nebo 2009, 5(3), (3),

71 Bibliografické citace jak? Názvy edic a číslování svazků Pokud publikace obsahuje název edice, uvádí se do bibliografické citace včetně průběžného číslování. Název edice se uvádí ve tvaru, v jakém je uveden v dokumentu. Je-li edice uvedena, je tento údaj povinný. Edice D, sv. 9 Edice FLEET, sv. 10

72 Bibliografické citace jak? Identifikátory Pokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy), ISSN (časopisy) nebo DOI (digitální objekty), je povinné ho v bibliografické citaci uvést. Týden. ( ) ISSN Latex pro začátečníky. ( ) ISBN Routing around censorship. Network security ( ) DOI /S (11)

73 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Model citace el. dokumentu obecně: Jméno tvůrce. Název: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

74 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole vynecháváme. Není nutné uvádět zástupné formulace [s.l.] nebo [s.n.] Vzhledem kčasté aktualizaci el. zdrojů se do bibliografické citace uvádí datum vydání, popř. copyright, datum aktualizace, verze apod. Zapisuje se ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji. 2010, poslední aktualizace January 2011, revised 8 December 2010

75 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací cit. (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum ve tvaru [cit. RRRR-MM- DD]. Tomuto údaji předchází datum vydání, aktualizace/revize, číslování a stránkování [cit ]. March 2010, vol. 3, iss. 8, s [cit ].

76 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací Dostupné z: a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen. Pokud je nutné odkaz na konci řádku rozdělit, zalomí se za jednoduchým nebo dvojitým lomítkem. Dostupné z: df Dostupné z: anie /pdf

77 Bibliografické citace příklady Tištěná kniha (monografie) JMÉNO TVŮRCE (rok v případě užití odkazovací metody jméno-datum). Název: podnázev. Vydání (povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. ISBN. HENDL, J., Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN

78 Bibliografické citace příklady Elektronická kniha JMÉNO TVŮRCE (rok v případě užití odkazovací metody jméno-datum). Název: podnázev [Typ nosiče]. Vydání (povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel, Datum publikování [Datum citování]. Název edice a číslování. ISBN (povinné, pokud je k dispozici). [Dostupnost a přístup] KIRSH, S. J., Media and youth: a developmental perspective [online]. Chichester [U.K]: Wiley-Blackwell [cit ]. ISBN Dostupné z:

79 Bibliografické citace příklady Kvalifikační práce JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování]. [Dostupnost a přístup]. Druh práce. Pracoviště obhajoby. Vedoucí kvalifikační práce. PAUROVÁ, Michaela, Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním [online]. Zlín [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Jiří Musil.

80 Bibliografické citace příklady Kapitola v knize JMÉNO TVŮRCE KNIHY. Název knihy: podnázev knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. PISTORIUS, Vladimír, Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, s Kap Práva autora. ISBN

81 Bibliografické citace příklady Příspěvek ve sborníku (nebo kapitola v knize, která má samostatného autora) JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování.číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. ŠIMŠA, Jaromír, Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, s ISBN

82 Bibliografické citace příklady Časopis Název periodika. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování,číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Molecular microbiology, Oxford: Blackwell. Vychází 6x ročně. ISSN X. (Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)

83 Bibliografické citace příklady Článek v tištěném časopise JMÉNO TVŮRCE. Název příspěvku. Název periodika. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87, č. 8, s ISSN nebo SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, 87(8), ISSN

84 Bibliografické citace příklady Článek v elektronickém časopise JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. Název periodika [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování].standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. SRBECKÁ, Gabriela, Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. roč. 3, č. 7 [cit ]. ISSN Dostupné z:

85 Bibliografické citace příklady Web (webové sídlo) Dummies.com: Making Everything Easier [online]. Wiley, 2013 [cit ]. Dostupné z: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, [cit ]. Dostupné z:

86 Bibliografické citace příklady Webová stránka JMÉNO TVŮRCE WEBOVÉHO SÍDLA. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Dostupnost a přístup webové stránky. WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

87 Bibliografické citace příklady Příspěvek do webového sídla JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. PELCOVÁ, Martina. Vysoké školství v České republice. In: VysokeSkoly.cz [online]. VysokeSkoly.cz, [cit ]. ISSN Dostupné z:

88 Bibliografické citace příklady Wikipedie Citace. In: Wikipedie: otevřená encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, datum poslední editace [cit ]. Dostupné z:

89 Bibliografické citace příklady Zákony a další legislativní dokumenty ČESKO. Zákon č. 456 ze dne 23. prosince 2011 o Finanční správě České republiky. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 157, s ISSN Dostupný také z: ČESKO. Vyhláška ze dne 4. února 2013 o náležitostech nabídky pojištění důchodu. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 18, s ISSN Dostupný také z:

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2013 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Šedá literatura NUŠL Obsah přednášky Využití NUŠL vyhledávání, práce

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119).

schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119). Úvod do problematiky bibliografických citací a práce s rozhraním Citace.com Proč citujeme Možnost ověření Uvedení myšlenek do souvislostí Respektování etických zásad Respektování autorského zákona Obecné

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jak sehnat kvalitní informační zdroje pro odborné práce a neutonout v záplavě informací? SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ TRADIČNÍ půjčování

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni - otevřený přístup k výsledkům vědy Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Open Access otevřený přístup Seznámení s Open Access Zlatá a zelená cesta Výhody Open Access

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Národní úložiště šedé literatury. Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz

Národní úložiště šedé literatury. Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Národní úložiště šedé literatury Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Šedá literatura NUŠL Využití NUŠL vyhledávání, práce se záznamy Právní otázky Obsah

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT KAPITOLA 8 Právní a etické aspekty práce s informacemi (Citování) Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2007

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů aneb Brouk Pytlík říká ve svém díle toto: Všechno vím, všechno znám 1 Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Proč citovat Norma Citace, bibliografická

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková. Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková. Ústřední knihovna ČVUT v Praze Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková Ústřední knihovna ČVUT v Praze 1. Kvalita a relevance 2. Otevřenost 3. Efektivita a financování 24.5.2012 2 Zvýšení atraktivity a otevřenosti studijních a

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán Předmluva k prvnímu českému vydání 0 Úvod 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán 2 Úprava elektronické písemné práce 2.1 Forma 2.2 Znaky, písmo, jazyk 2.3 Papír 2.4 Okraje 3 Formát a rozsah 3.1 Formát

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI

CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010 PŘIPRAVILA EVA CERNIŇÁKOVÁ PROČ CITOVAT? Údaje k dohledání

Více

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha Obsah Šedá literatura Národní úloţiště šedé literatury

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová O ČEM Píšeme odbornou práci Elektronické knihovní katalogy České a zahraniční zdroje Citování MINIMUM PRO PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

KNIHOVNY ČR - LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY Seminář IPVZ Co umí knihovna 2.září 2010 CO UMÍ KNIHOVNA místa zpřístupňování tištěných dokumentů 16.století - staletý vývoj v polovině 90. let minulého století první online

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

Právní aspekty šedé literatury

Právní aspekty šedé literatury Právní aspekty šedé literatury Seminář právní aspekty e-learningu Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 16. června 2010 Petra Pejšová, NTK Praha Radim Polčák, MU Brno Přehled Co je šedá literatura

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU Komentovaný text

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Mezin{rodní trendy OA"

Mezin{rodní trendy OA Mezin{rodní trendy OA" Institucionální repozitáře a jejich registry PhDr. Jindra Planková, Ph.D. Ústav informatiky, FPF Slezská univerzita v Opavě Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi [Norbert

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

PLAGIÁTORSTVÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Osnova přednášky

PLAGIÁTORSTVÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Osnova přednášky PLAGIÁTORSTVÍ BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Osnova přednášky Úvodní informace Metodický materiál je určen knihovníkům, kteří se zabývají informačním vzděláváním studentů středních škol Text slouží jako inspirace

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Poznámka 1: pozor na PROCENTA

Poznámka 1: pozor na PROCENTA Poznámka 1: pozor na PROCENTA Pozor při interpretaci relativních hodnot z tabulek. Př. (ilustrační): Porovnejte % zastoupení mužů v jednotlivých 3 kategoriích dle míry pociťování bolestivosti. v kategorii

Více

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování

Více

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE. Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Inovační kurz pro knihovníky, Havířov 14. dubna 2010 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Norma ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997 krátká forma bibliografického záznamu k čemu slouží? identifikace dokumentu

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Elektronická kniha Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Ohlasy k tématu od knihoven Ohlasy od knihoven http://krunchd.com/eknihy_pro_lekknih Zdroj: POKORNÝ, Antonín.

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Benátská 2 Knihovna botaniky (přízemí) Knihovna ÚŽP (přízemí) Viničná 7 Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (přízemí) Knihovna biologie (1. patro)

Více

Citace literatury dle normy ČSN ISO 690:2010

Citace literatury dle normy ČSN ISO 690:2010 Citace literatury dle normy ČSN ISO 690:2010 OBSAH 1) Citace literatury a) Základní pojmy b) ČSN ISO 690:2010 c) Příklady citování 2) Praktické vyhledávání literatury 3) Generátor citací, verze 2.0 4)

Více

Citování v závěrečných pracích /Středisko vědeckých informací Fakulta sociálních věd/ Mgr. Michala Sošková

Citování v závěrečných pracích /Středisko vědeckých informací Fakulta sociálních věd/ Mgr. Michala Sošková Citování v závěrečných pracích /Středisko vědeckých informací Fakulta sociálních věd/ Mgr. Michala Sošková právní minimum důvody plagiátorství prvky citace metody citování jak vytvořit citaci nástroje

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT Klíčová aktivita: 12 Rozvoj kompetencí pro odborné publikování, odborná sdělení, citační etiku a autorské právo s podporou

Více

Základy vyhledávání odborné literatury

Základy vyhledávání odborné literatury Základy vyhledávání odborné literatury Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz 1. Moravská zemská knihovna v Brně www.mzk.cz MZK v číslech Knihovní fond:

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 8. prosince 2010 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více