Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi"

Transkript

1 Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 Typologie informačních zdrojů tištěné knihy, časopisy elektronické databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy

3 Typologie informačních zdrojů Primární informační zdroje (knihy, články ) Sekundární informační zdroje (katalogy, databáze) Terciální informační zdroje

4 Typologie knihoven Národní Krajské Základní Specializované (univerzitní, vědecké...)

5 Významné české knihovny Národní knihovna Praha (www.nkp.cz) Národní technická knihovna (www.techlib.cz) Moravská zemská knihovna (www.mzk.cz) Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského (ww.npkk.cz)

6 Knihovnická legislativa Postavení knihoven definuje knihovní zákon Veřejné knihovnické a informační služby Další normy: Zákon o povinném výtisku Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o právu autorském

7 Povinný výtisk Zákonná povinnost odevzdávat vydanou produkci Neperiodické i periodické publikace Pověřené knihovny (NKP, MZK, regionální povinný výtisk) I přes sankce řada dokumentů registraci unikne

8 Česká národní bibliografie Soupis všech knih vydaných v ČR Registračně-evidenční, informačně-komunikační a kulturněhistorická funkce Spravuje Národní knihovna Praha Součástí zatím i slovenské publikace Volný přístup na stránkách NKP

9 Významné zahraniční knihovny Library of Congress (www.loc.gov) British Library (www.bl.uk) Deutsche Bibliothek (www.d-nb.de) Národní knihovna Francie (www.bnf.fr)

10 Souborné katalogy Sdružují katalogy účastnických knihoven Největší české souborné katalogy: JIB (www.jib.cz) Caslin (www.caslin.cz) Zahraniční WorldCat OCLC (www.worldcat.org) Karlsruher Virtueller Katalog KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html )

11 Pohyb v knihovně Absenčně / prezenčně Knihy, časopisy, skripta, diplomové práce, elektronické zdroje Uspořádání podle třídícího znaku (MDT) Online funkce katalogu (kontrola výpůjček, prodlužování, rezervace)

12 Služby MVS Standardně dostupná služba Nepoužívá se pouze pro knihy, ale i pro ostatní typy dokumentů Pokud není dokument dostupný včr, lze použít MMVS Limity a poplatky Objednávka dokumentu prostřednictvím katalogu

13 Identifikace knih Jedinečné číslo ISBN Nejjednoznačnější identifikace Starý model 10místný číselný kód Nově 13místný kód s prefixem 978 Mezinárodní agentura ISBN Národní centra jednotliví vydavatelé ISBN není povinné je však velmi žádoucí

14 Elektronické knihy Nový trend v zpřístupňování knih Vysoká efektivita zpřístupnění Veškeré výhody spojené s elektronickým publikováním Vydavatelé: Springer, Gale, Elsevier, Wiley, O Reilley atd.

15 Časopisy Pokračující zdroje vycházející periodicky či Neperiodicky Anglická terminologie: Journals x Magazines Tištěné / elektronické 95% impactovanýchčasopisů vychází v elektronické nebo kombinované podobě

16 Výhody časopisů nejaktuálnější zdroj informací dříve než vyjde vědecká kniha, publikuje obvykle její autor řadu článků vědecký článek = nejdůležitější zdroj poznání ve vědě standardní součást katalogů knihoven největší fondy časopisů v ČR: velké knihovny (NKP, NTK) akademické knihovny

17 Identifikace časopisů Mezinárodní číslo ISSN 8místný kód přiděluje národní agentura ISSN (u nás NTK) v americkém prostředí místo ISSN Coden

18 Databáze ISSN Registr časopisů s přiděleným ISSN Obsahuje téměř 1.5 milionu časopisů Placený zdroj Česká databáze ISSN produkuje NTK Volně dostupný zdroj

19 Souborné katalogy seriálů Nejvýznamnější v ČR: Souborný katalog seriálů CASLIN Jednotná informační brána Virtuální polytechnická knihovna V zahraničí: Conser ZDB (Zeitschriftendatenbank)

20 Databáze pro časopisy Zeitschriftendatenbank německá databáze původně souborný katalog německých časopisů obsahuje více než 1 milión titulů časopisů záznamy méně podrobné volně dostupný zdroj

21 Výhody elektronických časopisů Neustálá dostupnost Dostupnost všech ročníků a čísel Komfortní práce Bezplatné abstrakty Možnost nákupu i jednotlivých článků

22 Trh elektronických časopisů Oborově zaměřené kolekce (ACS, RSC, AMA, IOP) Polytematické kolekce (Elsevier, Wiley, Springer) Další časopisy dostupné v rámci plnotextových databází Různé podmínky zpřístupnění (retrospektiva, prémiové tituly...) včesku zatím omezený výběr databáze ihned databáze Anopress databáze AnlFull

23 Databáze pro časopisy databáze americké provenience obsahuje zhruba titulů časopisů nejpodrobnější informace o titulech provázanost na další databáze, dodavatele plných textů atd.

24 Vyčíslení prestiže časopisu IMPACT FACTOR = číslo udávající prestiž časopisu vyčíslován na základě citovanosti z předchozích let údaje dostupné v rámci databáze Journal Citation Reports

25 Respektované zdroje pro publikování Web of Science (obsahuje pouze impactované žurnály) Scopus ERIH pro společenské a humanitní obory

26 Registry volně dostupných časopisů EZB systém produkuje univerzita v Regensburgu zahrunuje 3 skupiny časopisů dohromady zhruba titulů časopisů DOAJ systém produkuje univerzita v Lundu (Švédsko) registrovány jsou pouze volně dostupné tituly zhruba titulů Cíleně budované kolekce volně dostupných časopisů obvykle oborově zaměřené

27 Fenomén otevřeného přístupu Volné články i v placených časopisech Úhrada autora Prestiž časopisu/volný přístup pro uživatele Přínosy otevřeného přístupu Zrychlení výměny vědeckých informací Rozšíření dostupnosti vědeckých informací Zvýšení viditelnosti vědeckých informací Zvýšení čtenářské základny Zvýšení informačního dopadu

28 Institucionální repozitáře Autor zpřístupňuje článek nejen v časopise, ale i v institucionálním repozitáři Možnost uložení preprintu nebo postprintu The Directory of Open Access Repositories OpenDOAR Pravidelné aktualizace, světový rozsah, dosah i na plné texty dokumentů, intuitivní rozhraní Registry of Open Access Repositories ROAR Graficky je přitažlivější než OpenDOAR, v některých depozitářích se určitě překrývá.

29 Theses

30 Šedá literatura a její znaky Není dostupná v běžném prodeji, není vydávána nakladatelstvími komerčního typu. Pokud je vydána, množství je omezené. Vyskytuje se jak v tištěné tak v elektronické formě Rychle se šíří díky internetu a databázím, je hůře vyhledatelná. Přináší aktuální a podstatné informace, které mají význam jen pro úzký okruh odborníků Šedá literatura podléhá autorskému zákonu, cituje se podle obvyklých norem a je uznávaným odborným informačním zdrojem.

31 Šedá literatura a její znaky Publikované druhy textů Polopublikované druhy textů Nepublikované druhy textů Běžná produkce Specializované báze Soukromý přístup Tisk i el. verze Objevují se většinou jen na www Úložiště institucí Články Dopisy Návody a předpisy Příspěvky z konferencí Seznamy a adresáře Proslovy Abstrakty Hodnocení produktů Dizertační a diplomové práce Bibliografie Preprinty Zápisy Recenze Případové studie Protokoly Interview Výzkumné zprávy Koncept Postprinty Rešerše Osobní zprávy Kritiky Výroční zprávy a reporty Učební texty Zprávy Metodické pokyny Studijní opory Nekrology Analýzy a statistiky Sylaby Kapitoly z knih Reklamy Vzdělávací programy Vyhlášky, nařízení, zákony, normy, patenty

32 Užívané pojmy šedé literatury Technical reports - Technické zprávy Pre-prints - Předtisky (příspěvky otištěné před konferencí) Fact Sheets (Product sheets) - Informace o produktu (technické parametry) Standards - Standardy (normy) Patents Patenty Working papers - Pracovní listy (koncepty) Government documents - Vládní dokumenty Technical documentation - Technická dokumentace Conference proceedings - Sborník z konference White papers - Průvodce, poradce, základní dokument k určité problematice Symposia - Konference, porada, odborná diskuze, sborník z konference Bulletins - Informační zpravodaje Committee reports - Zprávy z komisí (výborů) Business documents - Obchodní dokumenty Unpublished works - Nepublikované práce Theses - vysokoškolské kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce Newsletters -Informační bulletiny

33 Projekt NUŠL

34 Volně dostupný internet a databáze internet = neuspořádaná množina informací?

35 Výhody a nevýhody internetu DATABÁZE Profesionální Ověřené informace Propracované vyhledávání Stálý zdroj Pravidelná aktualizace Výhody internetu volný přístup otevřenost široká možnost publikování hypertextová navigace INTERNET Anonymní Nízká možnost ověření Slabé vyhledávací nástroje Nízká životnost www stránek Neaktuálnost Nevýhody internetu obrovské množství informací nerelevantnost neověřitelnost neaktuálnost

36 Portály a vyhledavače Portály Uspořádané kolekce webových stránek Všeobecné x oborové Národní x mezinárodní Vyhledavače Vyhledání relevantních internetových zdrojů Prohledává všechny indexované stránky Pojme maximálně 30% webu Google, AltaVista, Lycos... Metavyhledavače: prohledávají více vyhledavačů najednou Vivisimo, Polymeta, Kartoo...

37 Vyhledavače vědecké literatury Vyhledání relevantních vědeckých zdrojů Prohledává pouze vědecké stránky Nový trend při vyhledávání vědeckých informací Google Scholar, Windows Academic Search (Bing), Scirus

38 Scirus

39 Google Scholar

40 Databáze Systémy strukturovaných dat v elektronické podobě Plnotextové Bibliografické Faktografické Polytematické Oborové Předchůdci databází: Referátové časopisy Nejstarší vycházejí už od 18. století 60.léta 20. století přechod na elektronické platformy

41 Co zahrnují Databáze patentů Databáze norem Databáze šedé literatury Databáze disertačních prací Elektronické knihy Elektronické časopisy Oborové slovníky a encyklopedie

42 Producenti databází a financování Velké knihovny Velmi drahé služby Akademické nebo vědecké instituce Státní podpora konsorcií Mezinárodní nevýdělečné organizace Granty Komerční organizace Samofinancování

43 Přístup k databázím placené x volně dostupné Většina zdrojů dostupná po zaplacení licence Existence hodnotných volně dostupných databází Přes WWW stránky producenta Na CD (problém s aktualizací) Přes databázová centra Vzdálený přístup 24 hodin prostřednictvím vědecké instituce poskytující licencovaný přístup

44 Charakteristika databází Vlastní formáty bibliografických záznamů Vlastní selekční jazyky Vlastní vyhledávací rozhraní a prostředí Různorodá politika zpřístupnění svých obsahů Celá řada možností postavení hledaného výrazu v rámci databáze název autor zdrojový dokument abstrakt plný text

45 Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Operátory AND Near Within pravostranné rozšíření * OR ADJ vynechání znaku? Followed by vymezení fráze NOT PRE

46 EBSCO

47 EBSCO

48 SciVerse

49 ProQuest

50 Bibliografické citace Co? Proč? Jak?

51 Bibliografické citace co? Citace Bibliografická citace - Odkaz Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu. Bibliografická citace je přesná identifikace informačního zdroje (ze kterého bylo citováno v textu) zapsaná podle předem daných pravidel (normy). Citace v textu je s bibliografickou citací propojena odkazem.

52 Bibliografické citace co? Co všechno můžeme citovat? Knihu, kapitolu v knize, časopis, článek v časopise, příspěvek ve sborníku, diplomovou práci, disertační práci, výzkumnou zprávu, patent, zákon, vyhlášku, normu, web, webovou stránku, počítačový program atd.

53 Bibliografické citace co? Jaké formy citace se mohou v textu vyskytnout? Přímá citace doslovné převzetí části textu. Od zbytku textu se odděluje uvozovkami a kurzívou. Parafráze volně přeformulované myšlenky jiného autora. Od zbytku textu se odděluje odstavcem. Obecně známé informace citují se pouze v případě, že je doslovně přebíráte z jiného zdroje.

54 Bibliografické citace proč? Hlavním smyslem vytváření bibliografických citací je umožnit komukoliv jednoznačně identifikovat a znovu dohledat informační prameny, které jsme v našem díle použili. Citováním autor prokazuje znalost zpracovávaného tématu. Uvedením vlastních myšlenek do kontextu již řečeného (zveřejněného) získává naše dílo na hodnotě a důvěryhodnosti.

55 Bibliografické citace proč? Povinnost citovat použité zdroje je zakotvena v autorském zákoně!

56 Bibliografické citace proč? Zákon č. 121/2000 Sb. (o právu autorském), oddíl 3, 31 Citace: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, b) zařadí do svého samostatného díla pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím d) vždy je však nutno uvést jméno autora a dále název díla a pramen.

57 Bibliografické citace proč? Necitovat použité zdroje je prohřeškem proti citační etice. Stejným prohřeškem je i citování děl, která jsme ve své práci nepoužili. Pokud necitujeme použité zdroje, naše práce může být označena za plagiát.

58 Bibliografické citace proč? Kolik citované literatury použít? Množství použitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a zvoleném tématu. Přemíra citování snižuje původnost díla. Vědecká práce by neměla překročit 10% přímých citací z celkového objemu textu.

59 Bibliografické citace jak? Citujeme podle normy ČSN ISO 690 (010197) Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Norma stanovuje u bibliografických citací jednotlivých druhů dokumentů povinné a nepovinné údaje. Povinný údaj musí být uveden VŽDY, pokud je zjistitelný.

60 Bibliografické citace jak? Základní principy pro vytváření bibliografických citací Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument. Údaje obsažené v bibliografické citaci by měly být převzaty z citovaného informačního zdroje a měly by odrážet specifickou jednotku (výtisk nebo verzi) citovaného dokumentu. Pro všechny bibliografické citace v dokumentu se používá jednotný styl, formát a interpunkce, bez ohledu na konkrétní úpravu dokumentu.

61 Bibliografické citace jak? Zdroje údajů pro bibliografickou citaci Základním pramenem je citovaná jednotka jako taková. Údaje, které jsou převzaty z jiného zdroje by měly být zaznamenány v hranaté závorce. Hlavním zdrojem informací by měla být titulní strana (nebo její ekvivalent úvodní obrazovka, domácí webová stránka, etiketa na disku apod.). Následuje rub titulní strany, obálka, deska nebo etiketa, obal, doprovodná dokumentace leták, manuál.

62 Bibliografické citace jak? Struktura bibliografické citace JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev. Vedlejší název. [Typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Vydavatel, Datum vydání. Datum aktualizace/revize, Číslování [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na system. Poznámky. Pro různé typy dokumentů platí různé povinné údaje.

63 Bibliografické citace jak? Tvůrce (autor) Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává. V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora. Jména tvůrců se uvádějí v takové podobě, v jaké jsou uvedena v dokumentu. Pokud je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratka et al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v invertovaném pořadí, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se oddělují spojkou a.

64 Bibliografické citace jak? Tvůrce (autor) - příklady KLEMEŠ, Jiří et al. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ.

65 Bibliografické citace jak? Název Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji, a píše se kurzivou. U webových stránek se název přebírá z hlavního názvu na stránce, poté z názvu v hlavičce webu a dále z jakéhokoliv jiného významného místa na webové stránce. Název, který je příliš dlouhý, se zkracuje vynecháním některých slov. Vynechaná slova s výjimkou členů by měla být nahrazena třemi tečkami.

66 Bibliografické citace jak? Typ nosiče Typ nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromě tištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby bibliografické citace do hranaté závorky: [online] [Braillovo písmo] [CD] [DVD] [Blu-ray disk] [mapa] [fotografie] [notový zápis]

67 Bibliografické citace jak? Vydání Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu včetně všech symbolů, a lze jej zkrátit podle platné ISO normy. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná o první vydání dokumentu. 3rd ed., revised. 2. přeprac. vyd.

68 Bibliografické citace jak? Nakladatelské údaje Nakladatelské údaje zapisujeme v pořadí: Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Pokud není uvedeno místo vydání (a nelze jej převzít z jiného zdroje nebo odhadnout), nahrazuje se zástupnou formulací [s.l.](sine loco = bez místa). Pokud není uveden nakladatel, nahrazuje se zástupnou formulací [s.n.] (sine nomine = bez nakladatele).

69 Bibliografické citace jak? Datum publikování Datum publikování je povinný údaj. Uvádí se většinou pouze rok (vždy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el. dokumenty apod.) je nezbytný též přesný měsíc, den. Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka. Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje v citovaném dokumentu. U periodik či jiných vícedílných publikací se uvádí rozsah dat. V případě, že dokument stále vychází, uvádí se pouze rok publikování první části a za pomlčku mezera. Číslování nebo stránkování je v tomto případě povinné.

70 Bibliografické citace jak? Číslování a stránkování Údaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu. Větší vždy předchází menšímu. Zejména u periodik je možné vynechat popisné termíny (svazek, číslo, stránky). Číslo svazku se píše tučně a číslo části se uvádí v kulatých závorkách. Doporučujeme spíše použít variantu se zkratkami, zejména pokud používáte jako metodu odkazování Harvardský systém. 2010, roč. 5, č. 8, s nebo 2010, 5(8), , vol. 5, iss. 3, s nebo 2009, 5(3), (3),

71 Bibliografické citace jak? Názvy edic a číslování svazků Pokud publikace obsahuje název edice, uvádí se do bibliografické citace včetně průběžného číslování. Název edice se uvádí ve tvaru, v jakém je uveden v dokumentu. Je-li edice uvedena, je tento údaj povinný. Edice D, sv. 9 Edice FLEET, sv. 10

72 Bibliografické citace jak? Identifikátory Pokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy), ISSN (časopisy) nebo DOI (digitální objekty), je povinné ho v bibliografické citaci uvést. Týden. ( ) ISSN Latex pro začátečníky. ( ) ISBN Routing around censorship. Network security ( ) DOI /S (11)

73 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Model citace el. dokumentu obecně: Jméno tvůrce. Název: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

74 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole vynecháváme. Není nutné uvádět zástupné formulace [s.l.] nebo [s.n.] Vzhledem kčasté aktualizaci el. zdrojů se do bibliografické citace uvádí datum vydání, popř. copyright, datum aktualizace, verze apod. Zapisuje se ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji. 2010, poslední aktualizace January 2011, revised 8 December 2010

75 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací cit. (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum ve tvaru [cit. RRRR-MM- DD]. Tomuto údaji předchází datum vydání, aktualizace/revize, číslování a stránkování [cit ]. March 2010, vol. 3, iss. 8, s [cit ].

76 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací Dostupné z: a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen. Pokud je nutné odkaz na konci řádku rozdělit, zalomí se za jednoduchým nebo dvojitým lomítkem. Dostupné z: df Dostupné z: anie /pdf

77 Bibliografické citace příklady Tištěná kniha (monografie) JMÉNO TVŮRCE (rok v případě užití odkazovací metody jméno-datum). Název: podnázev. Vydání (povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. ISBN. HENDL, J., Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN

78 Bibliografické citace příklady Elektronická kniha JMÉNO TVŮRCE (rok v případě užití odkazovací metody jméno-datum). Název: podnázev [Typ nosiče]. Vydání (povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel, Datum publikování [Datum citování]. Název edice a číslování. ISBN (povinné, pokud je k dispozici). [Dostupnost a přístup] KIRSH, S. J., Media and youth: a developmental perspective [online]. Chichester [U.K]: Wiley-Blackwell [cit ]. ISBN Dostupné z:

79 Bibliografické citace příklady Kvalifikační práce JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování]. [Dostupnost a přístup]. Druh práce. Pracoviště obhajoby. Vedoucí kvalifikační práce. PAUROVÁ, Michaela, Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním [online]. Zlín [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Jiří Musil.

80 Bibliografické citace příklady Kapitola v knize JMÉNO TVŮRCE KNIHY. Název knihy: podnázev knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. PISTORIUS, Vladimír, Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, s Kap Práva autora. ISBN

81 Bibliografické citace příklady Příspěvek ve sborníku (nebo kapitola v knize, která má samostatného autora) JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování.číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. ŠIMŠA, Jaromír, Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, s ISBN

82 Bibliografické citace příklady Časopis Název periodika. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování,číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Molecular microbiology, Oxford: Blackwell. Vychází 6x ročně. ISSN X. (Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)

83 Bibliografické citace příklady Článek v tištěném časopise JMÉNO TVŮRCE. Název příspěvku. Název periodika. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87, č. 8, s ISSN nebo SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, 87(8), ISSN

84 Bibliografické citace příklady Článek v elektronickém časopise JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. Název periodika [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování].standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. SRBECKÁ, Gabriela, Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. roč. 3, č. 7 [cit ]. ISSN Dostupné z:

85 Bibliografické citace příklady Web (webové sídlo) Dummies.com: Making Everything Easier [online]. Wiley, 2013 [cit ]. Dostupné z: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, [cit ]. Dostupné z:

86 Bibliografické citace příklady Webová stránka JMÉNO TVŮRCE WEBOVÉHO SÍDLA. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Dostupnost a přístup webové stránky. WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

87 Bibliografické citace příklady Příspěvek do webového sídla JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. PELCOVÁ, Martina. Vysoké školství v České republice. In: VysokeSkoly.cz [online]. VysokeSkoly.cz, [cit ]. ISSN Dostupné z:

88 Bibliografické citace příklady Wikipedie Citace. In: Wikipedie: otevřená encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, datum poslední editace [cit ]. Dostupné z:

89 Bibliografické citace příklady Zákony a další legislativní dokumenty ČESKO. Zákon č. 456 ze dne 23. prosince 2011 o Finanční správě České republiky. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 157, s ISSN Dostupný také z: ČESKO. Vyhláška ze dne 4. února 2013 o náležitostech nabídky pojištění důchodu. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 18, s ISSN Dostupný také z:

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015

Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 . Citace Poslední aktualizace: 10.4.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz. Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015

Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Citace Poslední aktualizace: 21.5.2015 Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170, e-mail: machat@mzk.cz.. Užitečné odkazy Odkazy na pomůcky: http://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/citace

Více

Citace a citační etika

Citace a citační etika Citace a citační etika Proč citovat Povinnost uvádět ve své práci použité zdroje ukládá tzv. citační etika. Mezi zásady citační etiky patří: Uvést všechny použité prameny. Neuvádět prameny, které při práci

Více

Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě Bibliografické citace I. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě Úvod do terminologie Citát doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle přesnou

Více

Obecné základy práce s informacemi

Obecné základy práce s informacemi I n v e s t i c e d o r o z v o j e a v z d ě l á v á n í Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/09.0194 Digitální portfolio Vysoká škola báňská-technická

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost

TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ. Informační výchova Informační gramotnost TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova Informační gramotnost Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2008 TEXTOVÁ OPORA PRO E-LEARNINGOVÝ KURZ Informační výchova

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Citace dle normy ISO 690/2011

Citace dle normy ISO 690/2011 Citace dle normy ISO 690/2011 1) Proč bychom měli citovat? bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu identifikace

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 7. Světové informační služby Lucie Vavříková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 7 Světové informační služby Lucie Vavříková Určeno pro projekt: Název: Studium informační vědy

Více

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika

PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav aplikované farmacie PROVOZ LÉKÁREN Odborná a hospodářská informatika RNDr. Boţena Macešková, CSc. PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. PharmDr.

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Mladá Boleslav,

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011

SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 SOUHRN ZÁSAD PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ S DOPLNĚNÍM A ZMĚNAMI PODLE NOVELIZOVANÉ NORMY 690:2011 Podrobné informace a organizační pokyny jsou uvedeny v dokumentu: Bakalářská a diplomová práce, informativní

Více