Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi"

Transkript

1 Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 Typologie informačních zdrojů tištěné knihy, časopisy elektronické databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy

3 Typologie informačních zdrojů Primární informační zdroje (knihy, články ) Sekundární informační zdroje (katalogy, databáze) Terciální informační zdroje

4 Typologie knihoven Národní Krajské Základní Specializované (univerzitní, vědecké...)

5 Významné české knihovny Národní knihovna Praha (www.nkp.cz) Národní technická knihovna (www.techlib.cz) Moravská zemská knihovna (www.mzk.cz) Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského (ww.npkk.cz)

6 Knihovnická legislativa Postavení knihoven definuje knihovní zákon Veřejné knihovnické a informační služby Další normy: Zákon o povinném výtisku Zákon o svobodném přístupu k informacím Zákon o ochraně osobních údajů Zákon o právu autorském

7 Povinný výtisk Zákonná povinnost odevzdávat vydanou produkci Neperiodické i periodické publikace Pověřené knihovny (NKP, MZK, regionální povinný výtisk) I přes sankce řada dokumentů registraci unikne

8 Česká národní bibliografie Soupis všech knih vydaných v ČR Registračně-evidenční, informačně-komunikační a kulturněhistorická funkce Spravuje Národní knihovna Praha Součástí zatím i slovenské publikace Volný přístup na stránkách NKP

9 Významné zahraniční knihovny Library of Congress (www.loc.gov) British Library (www.bl.uk) Deutsche Bibliothek (www.d-nb.de) Národní knihovna Francie (www.bnf.fr)

10 Souborné katalogy Sdružují katalogy účastnických knihoven Největší české souborné katalogy: JIB (www.jib.cz) Caslin (www.caslin.cz) Zahraniční WorldCat OCLC (www.worldcat.org) Karlsruher Virtueller Katalog KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html )

11 Pohyb v knihovně Absenčně / prezenčně Knihy, časopisy, skripta, diplomové práce, elektronické zdroje Uspořádání podle třídícího znaku (MDT) Online funkce katalogu (kontrola výpůjček, prodlužování, rezervace)

12 Služby MVS Standardně dostupná služba Nepoužívá se pouze pro knihy, ale i pro ostatní typy dokumentů Pokud není dokument dostupný včr, lze použít MMVS Limity a poplatky Objednávka dokumentu prostřednictvím katalogu

13 Identifikace knih Jedinečné číslo ISBN Nejjednoznačnější identifikace Starý model 10místný číselný kód Nově 13místný kód s prefixem 978 Mezinárodní agentura ISBN Národní centra jednotliví vydavatelé ISBN není povinné je však velmi žádoucí

14 Elektronické knihy Nový trend v zpřístupňování knih Vysoká efektivita zpřístupnění Veškeré výhody spojené s elektronickým publikováním Vydavatelé: Springer, Gale, Elsevier, Wiley, O Reilley atd.

15 Časopisy Pokračující zdroje vycházející periodicky či Neperiodicky Anglická terminologie: Journals x Magazines Tištěné / elektronické 95% impactovanýchčasopisů vychází v elektronické nebo kombinované podobě

16 Výhody časopisů nejaktuálnější zdroj informací dříve než vyjde vědecká kniha, publikuje obvykle její autor řadu článků vědecký článek = nejdůležitější zdroj poznání ve vědě standardní součást katalogů knihoven největší fondy časopisů v ČR: velké knihovny (NKP, NTK) akademické knihovny

17 Identifikace časopisů Mezinárodní číslo ISSN 8místný kód přiděluje národní agentura ISSN (u nás NTK) v americkém prostředí místo ISSN Coden

18 Databáze ISSN Registr časopisů s přiděleným ISSN Obsahuje téměř 1.5 milionu časopisů Placený zdroj Česká databáze ISSN produkuje NTK Volně dostupný zdroj

19 Souborné katalogy seriálů Nejvýznamnější v ČR: Souborný katalog seriálů CASLIN Jednotná informační brána Virtuální polytechnická knihovna V zahraničí: Conser ZDB (Zeitschriftendatenbank)

20 Databáze pro časopisy Zeitschriftendatenbank německá databáze původně souborný katalog německých časopisů obsahuje více než 1 milión titulů časopisů záznamy méně podrobné volně dostupný zdroj

21 Výhody elektronických časopisů Neustálá dostupnost Dostupnost všech ročníků a čísel Komfortní práce Bezplatné abstrakty Možnost nákupu i jednotlivých článků

22 Trh elektronických časopisů Oborově zaměřené kolekce (ACS, RSC, AMA, IOP) Polytematické kolekce (Elsevier, Wiley, Springer) Další časopisy dostupné v rámci plnotextových databází Různé podmínky zpřístupnění (retrospektiva, prémiové tituly...) včesku zatím omezený výběr databáze ihned databáze Anopress databáze AnlFull

23 Databáze pro časopisy databáze americké provenience obsahuje zhruba titulů časopisů nejpodrobnější informace o titulech provázanost na další databáze, dodavatele plných textů atd.

24 Vyčíslení prestiže časopisu IMPACT FACTOR = číslo udávající prestiž časopisu vyčíslován na základě citovanosti z předchozích let údaje dostupné v rámci databáze Journal Citation Reports

25 Respektované zdroje pro publikování Web of Science (obsahuje pouze impactované žurnály) Scopus ERIH pro společenské a humanitní obory

26 Registry volně dostupných časopisů EZB systém produkuje univerzita v Regensburgu zahrunuje 3 skupiny časopisů dohromady zhruba titulů časopisů DOAJ systém produkuje univerzita v Lundu (Švédsko) registrovány jsou pouze volně dostupné tituly zhruba titulů Cíleně budované kolekce volně dostupných časopisů obvykle oborově zaměřené

27 Fenomén otevřeného přístupu Volné články i v placených časopisech Úhrada autora Prestiž časopisu/volný přístup pro uživatele Přínosy otevřeného přístupu Zrychlení výměny vědeckých informací Rozšíření dostupnosti vědeckých informací Zvýšení viditelnosti vědeckých informací Zvýšení čtenářské základny Zvýšení informačního dopadu

28 Institucionální repozitáře Autor zpřístupňuje článek nejen v časopise, ale i v institucionálním repozitáři Možnost uložení preprintu nebo postprintu The Directory of Open Access Repositories OpenDOAR Pravidelné aktualizace, světový rozsah, dosah i na plné texty dokumentů, intuitivní rozhraní Registry of Open Access Repositories ROAR Graficky je přitažlivější než OpenDOAR, v některých depozitářích se určitě překrývá.

29 Theses

30 Šedá literatura a její znaky Není dostupná v běžném prodeji, není vydávána nakladatelstvími komerčního typu. Pokud je vydána, množství je omezené. Vyskytuje se jak v tištěné tak v elektronické formě Rychle se šíří díky internetu a databázím, je hůře vyhledatelná. Přináší aktuální a podstatné informace, které mají význam jen pro úzký okruh odborníků Šedá literatura podléhá autorskému zákonu, cituje se podle obvyklých norem a je uznávaným odborným informačním zdrojem.

31 Šedá literatura a její znaky Publikované druhy textů Polopublikované druhy textů Nepublikované druhy textů Běžná produkce Specializované báze Soukromý přístup Tisk i el. verze Objevují se většinou jen na www Úložiště institucí Články Dopisy Návody a předpisy Příspěvky z konferencí Seznamy a adresáře Proslovy Abstrakty Hodnocení produktů Dizertační a diplomové práce Bibliografie Preprinty Zápisy Recenze Případové studie Protokoly Interview Výzkumné zprávy Koncept Postprinty Rešerše Osobní zprávy Kritiky Výroční zprávy a reporty Učební texty Zprávy Metodické pokyny Studijní opory Nekrology Analýzy a statistiky Sylaby Kapitoly z knih Reklamy Vzdělávací programy Vyhlášky, nařízení, zákony, normy, patenty

32 Užívané pojmy šedé literatury Technical reports - Technické zprávy Pre-prints - Předtisky (příspěvky otištěné před konferencí) Fact Sheets (Product sheets) - Informace o produktu (technické parametry) Standards - Standardy (normy) Patents Patenty Working papers - Pracovní listy (koncepty) Government documents - Vládní dokumenty Technical documentation - Technická dokumentace Conference proceedings - Sborník z konference White papers - Průvodce, poradce, základní dokument k určité problematice Symposia - Konference, porada, odborná diskuze, sborník z konference Bulletins - Informační zpravodaje Committee reports - Zprávy z komisí (výborů) Business documents - Obchodní dokumenty Unpublished works - Nepublikované práce Theses - vysokoškolské kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce Newsletters -Informační bulletiny

33 Projekt NUŠL

34 Volně dostupný internet a databáze internet = neuspořádaná množina informací?

35 Výhody a nevýhody internetu DATABÁZE Profesionální Ověřené informace Propracované vyhledávání Stálý zdroj Pravidelná aktualizace Výhody internetu volný přístup otevřenost široká možnost publikování hypertextová navigace INTERNET Anonymní Nízká možnost ověření Slabé vyhledávací nástroje Nízká životnost www stránek Neaktuálnost Nevýhody internetu obrovské množství informací nerelevantnost neověřitelnost neaktuálnost

36 Portály a vyhledavače Portály Uspořádané kolekce webových stránek Všeobecné x oborové Národní x mezinárodní Vyhledavače Vyhledání relevantních internetových zdrojů Prohledává všechny indexované stránky Pojme maximálně 30% webu Google, AltaVista, Lycos... Metavyhledavače: prohledávají více vyhledavačů najednou Vivisimo, Polymeta, Kartoo...

37 Vyhledavače vědecké literatury Vyhledání relevantních vědeckých zdrojů Prohledává pouze vědecké stránky Nový trend při vyhledávání vědeckých informací Google Scholar, Windows Academic Search (Bing), Scirus

38 Scirus

39 Google Scholar

40 Databáze Systémy strukturovaných dat v elektronické podobě Plnotextové Bibliografické Faktografické Polytematické Oborové Předchůdci databází: Referátové časopisy Nejstarší vycházejí už od 18. století 60.léta 20. století přechod na elektronické platformy

41 Co zahrnují Databáze patentů Databáze norem Databáze šedé literatury Databáze disertačních prací Elektronické knihy Elektronické časopisy Oborové slovníky a encyklopedie

42 Producenti databází a financování Velké knihovny Velmi drahé služby Akademické nebo vědecké instituce Státní podpora konsorcií Mezinárodní nevýdělečné organizace Granty Komerční organizace Samofinancování

43 Přístup k databázím placené x volně dostupné Většina zdrojů dostupná po zaplacení licence Existence hodnotných volně dostupných databází Přes WWW stránky producenta Na CD (problém s aktualizací) Přes databázová centra Vzdálený přístup 24 hodin prostřednictvím vědecké instituce poskytující licencovaný přístup

44 Charakteristika databází Vlastní formáty bibliografických záznamů Vlastní selekční jazyky Vlastní vyhledávací rozhraní a prostředí Různorodá politika zpřístupnění svých obsahů Celá řada možností postavení hledaného výrazu v rámci databáze název autor zdrojový dokument abstrakt plný text

45 Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Operátory AND Near Within pravostranné rozšíření * OR ADJ vynechání znaku? Followed by vymezení fráze NOT PRE

46 EBSCO

47 EBSCO

48 SciVerse

49 ProQuest

50 Bibliografické citace Co? Proč? Jak?

51 Bibliografické citace co? Citace Bibliografická citace - Odkaz Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu. Bibliografická citace je přesná identifikace informačního zdroje (ze kterého bylo citováno v textu) zapsaná podle předem daných pravidel (normy). Citace v textu je s bibliografickou citací propojena odkazem.

52 Bibliografické citace co? Co všechno můžeme citovat? Knihu, kapitolu v knize, časopis, článek v časopise, příspěvek ve sborníku, diplomovou práci, disertační práci, výzkumnou zprávu, patent, zákon, vyhlášku, normu, web, webovou stránku, počítačový program atd.

53 Bibliografické citace co? Jaké formy citace se mohou v textu vyskytnout? Přímá citace doslovné převzetí části textu. Od zbytku textu se odděluje uvozovkami a kurzívou. Parafráze volně přeformulované myšlenky jiného autora. Od zbytku textu se odděluje odstavcem. Obecně známé informace citují se pouze v případě, že je doslovně přebíráte z jiného zdroje.

54 Bibliografické citace proč? Hlavním smyslem vytváření bibliografických citací je umožnit komukoliv jednoznačně identifikovat a znovu dohledat informační prameny, které jsme v našem díle použili. Citováním autor prokazuje znalost zpracovávaného tématu. Uvedením vlastních myšlenek do kontextu již řečeného (zveřejněného) získává naše dílo na hodnotě a důvěryhodnosti.

55 Bibliografické citace proč? Povinnost citovat použité zdroje je zakotvena v autorském zákoně!

56 Bibliografické citace proč? Zákon č. 121/2000 Sb. (o právu autorském), oddíl 3, 31 Citace: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, b) zařadí do svého samostatného díla pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím d) vždy je však nutno uvést jméno autora a dále název díla a pramen.

57 Bibliografické citace proč? Necitovat použité zdroje je prohřeškem proti citační etice. Stejným prohřeškem je i citování děl, která jsme ve své práci nepoužili. Pokud necitujeme použité zdroje, naše práce může být označena za plagiát.

58 Bibliografické citace proč? Kolik citované literatury použít? Množství použitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a zvoleném tématu. Přemíra citování snižuje původnost díla. Vědecká práce by neměla překročit 10% přímých citací z celkového objemu textu.

59 Bibliografické citace jak? Citujeme podle normy ČSN ISO 690 (010197) Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Norma stanovuje u bibliografických citací jednotlivých druhů dokumentů povinné a nepovinné údaje. Povinný údaj musí být uveden VŽDY, pokud je zjistitelný.

60 Bibliografické citace jak? Základní principy pro vytváření bibliografických citací Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument. Údaje obsažené v bibliografické citaci by měly být převzaty z citovaného informačního zdroje a měly by odrážet specifickou jednotku (výtisk nebo verzi) citovaného dokumentu. Pro všechny bibliografické citace v dokumentu se používá jednotný styl, formát a interpunkce, bez ohledu na konkrétní úpravu dokumentu.

61 Bibliografické citace jak? Zdroje údajů pro bibliografickou citaci Základním pramenem je citovaná jednotka jako taková. Údaje, které jsou převzaty z jiného zdroje by měly být zaznamenány v hranaté závorce. Hlavním zdrojem informací by měla být titulní strana (nebo její ekvivalent úvodní obrazovka, domácí webová stránka, etiketa na disku apod.). Následuje rub titulní strany, obálka, deska nebo etiketa, obal, doprovodná dokumentace leták, manuál.

62 Bibliografické citace jak? Struktura bibliografické citace JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev. Vedlejší název. [Typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Vydavatel, Datum vydání. Datum aktualizace/revize, Číslování [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na system. Poznámky. Pro různé typy dokumentů platí různé povinné údaje.

63 Bibliografické citace jak? Tvůrce (autor) Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává. V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora. Jména tvůrců se uvádějí v takové podobě, v jaké jsou uvedena v dokumentu. Pokud je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratka et al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v invertovaném pořadí, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva poslední se oddělují spojkou a.

64 Bibliografické citace jak? Tvůrce (autor) - příklady KLEMEŠ, Jiří et al. KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ. BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ.

65 Bibliografické citace jak? Název Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji, a píše se kurzivou. U webových stránek se název přebírá z hlavního názvu na stránce, poté z názvu v hlavičce webu a dále z jakéhokoliv jiného významného místa na webové stránce. Název, který je příliš dlouhý, se zkracuje vynecháním některých slov. Vynechaná slova s výjimkou členů by měla být nahrazena třemi tečkami.

66 Bibliografické citace jak? Typ nosiče Typ nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromě tištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby bibliografické citace do hranaté závorky: [online] [Braillovo písmo] [CD] [DVD] [Blu-ray disk] [mapa] [fotografie] [notový zápis]

67 Bibliografické citace jak? Vydání Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu včetně všech symbolů, a lze jej zkrátit podle platné ISO normy. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná o první vydání dokumentu. 3rd ed., revised. 2. přeprac. vyd.

68 Bibliografické citace jak? Nakladatelské údaje Nakladatelské údaje zapisujeme v pořadí: Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání. Pokud není uvedeno místo vydání (a nelze jej převzít z jiného zdroje nebo odhadnout), nahrazuje se zástupnou formulací [s.l.](sine loco = bez místa). Pokud není uveden nakladatel, nahrazuje se zástupnou formulací [s.n.] (sine nomine = bez nakladatele).

69 Bibliografické citace jak? Datum publikování Datum publikování je povinný údaj. Uvádí se většinou pouze rok (vždy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el. dokumenty apod.) je nezbytný též přesný měsíc, den. Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka. Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje v citovaném dokumentu. U periodik či jiných vícedílných publikací se uvádí rozsah dat. V případě, že dokument stále vychází, uvádí se pouze rok publikování první části a za pomlčku mezera. Číslování nebo stránkování je v tomto případě povinné.

70 Bibliografické citace jak? Číslování a stránkování Údaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu. Větší vždy předchází menšímu. Zejména u periodik je možné vynechat popisné termíny (svazek, číslo, stránky). Číslo svazku se píše tučně a číslo části se uvádí v kulatých závorkách. Doporučujeme spíše použít variantu se zkratkami, zejména pokud používáte jako metodu odkazování Harvardský systém. 2010, roč. 5, č. 8, s nebo 2010, 5(8), , vol. 5, iss. 3, s nebo 2009, 5(3), (3),

71 Bibliografické citace jak? Názvy edic a číslování svazků Pokud publikace obsahuje název edice, uvádí se do bibliografické citace včetně průběžného číslování. Název edice se uvádí ve tvaru, v jakém je uveden v dokumentu. Je-li edice uvedena, je tento údaj povinný. Edice D, sv. 9 Edice FLEET, sv. 10

72 Bibliografické citace jak? Identifikátory Pokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy), ISSN (časopisy) nebo DOI (digitální objekty), je povinné ho v bibliografické citaci uvést. Týden. ( ) ISSN Latex pro začátečníky. ( ) ISBN Routing around censorship. Network security ( ) DOI /S (11)

73 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Model citace el. dokumentu obecně: Jméno tvůrce. Název: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.

74 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole vynecháváme. Není nutné uvádět zástupné formulace [s.l.] nebo [s.n.] Vzhledem kčasté aktualizaci el. zdrojů se do bibliografické citace uvádí datum vydání, popř. copyright, datum aktualizace, verze apod. Zapisuje se ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji. 2010, poslední aktualizace January 2011, revised 8 December 2010

75 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací cit. (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum ve tvaru [cit. RRRR-MM- DD]. Tomuto údaji předchází datum vydání, aktualizace/revize, číslování a stránkování [cit ]. March 2010, vol. 3, iss. 8, s [cit ].

76 Bibliografické citace jak? Specifika citací elektronických zdrojů Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací Dostupné z: a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen. Pokud je nutné odkaz na konci řádku rozdělit, zalomí se za jednoduchým nebo dvojitým lomítkem. Dostupné z: df Dostupné z: anie /pdf

77 Bibliografické citace příklady Tištěná kniha (monografie) JMÉNO TVŮRCE (rok v případě užití odkazovací metody jméno-datum). Název: podnázev. Vydání (povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. ISBN. HENDL, J., Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN

78 Bibliografické citace příklady Elektronická kniha JMÉNO TVŮRCE (rok v případě užití odkazovací metody jméno-datum). Název: podnázev [Typ nosiče]. Vydání (povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel, Datum publikování [Datum citování]. Název edice a číslování. ISBN (povinné, pokud je k dispozici). [Dostupnost a přístup] KIRSH, S. J., Media and youth: a developmental perspective [online]. Chichester [U.K]: Wiley-Blackwell [cit ]. ISBN Dostupné z:

79 Bibliografické citace příklady Kvalifikační práce JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování]. [Dostupnost a přístup]. Druh práce. Pracoviště obhajoby. Vedoucí kvalifikační práce. PAUROVÁ, Michaela, Poskytování sociální pomoci osobám s psychickým onemocněním [online]. Zlín [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Jiří Musil.

80 Bibliografické citace příklady Kapitola v knize JMÉNO TVŮRCE KNIHY. Název knihy: podnázev knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citace v dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. PISTORIUS, Vladimír, Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, s Kap Práva autora. ISBN

81 Bibliografické citace příklady Příspěvek ve sborníku (nebo kapitola v knize, která má samostatného autora) JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování.číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. ŠIMŠA, Jaromír, Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, s ISBN

82 Bibliografické citace příklady Časopis Název periodika. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování,číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Molecular microbiology, Oxford: Blackwell. Vychází 6x ročně. ISSN X. (Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)

83 Bibliografické citace příklady Článek v tištěném časopise JMÉNO TVŮRCE. Název příspěvku. Název periodika. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN). SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87, č. 8, s ISSN nebo SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les škodná nebo příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, 87(8), ISSN

84 Bibliografické citace příklady Článek v elektronickém časopise JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. Název periodika [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování].standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. SRBECKÁ, Gabriela, Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. roč. 3, č. 7 [cit ]. ISSN Dostupné z:

85 Bibliografické citace příklady Web (webové sídlo) Dummies.com: Making Everything Easier [online]. Wiley, 2013 [cit ]. Dostupné z: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, [cit ]. Dostupné z:

86 Bibliografické citace příklady Webová stránka JMÉNO TVŮRCE WEBOVÉHO SÍDLA. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Dostupnost a přístup webové stránky. WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online] [cit ]. Dostupné z:

87 Bibliografické citace příklady Příspěvek do webového sídla JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. PELCOVÁ, Martina. Vysoké školství v České republice. In: VysokeSkoly.cz [online]. VysokeSkoly.cz, [cit ]. ISSN Dostupné z:

88 Bibliografické citace příklady Wikipedie Citace. In: Wikipedie: otevřená encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, datum poslední editace [cit ]. Dostupné z:

89 Bibliografické citace příklady Zákony a další legislativní dokumenty ČESKO. Zákon č. 456 ze dne 23. prosince 2011 o Finanční správě České republiky. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 157, s ISSN Dostupný také z: ČESKO. Vyhláška ze dne 4. února 2013 o náležitostech nabídky pojištění důchodu. In: Sbírka zákonů České republiky. 2013, částka 18, s ISSN Dostupný také z:

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Metody zpracování informací 1. Citační norma

Metody zpracování informací 1. Citační norma Citační norma Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Praha: Karolinum, 1998. Článek: STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Ressearch Libraries. 1981, 42 (6),

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Metody zpracování informací 1

Metody zpracování informací 1 Citační norma ISO 690 : 1987. Documentation. Bibliographic references. Content, form and structure ČSN ISO 690 : 1996. Bibliografické citace : Obsah, forma a struktura Monografie: CEJPEK, Jiří. Informace,

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2013 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Šedá literatura NUŠL Obsah přednášky Využití NUŠL vyhledávání, práce

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119).

schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119). Úvod do problematiky bibliografických citací a práce s rozhraním Citace.com Proč citujeme Možnost ověření Uvedení myšlenek do souvislostí Respektování etických zásad Respektování autorského zákona Obecné

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

Elektronické zdroje Národní technické knihovny

Elektronické zdroje Národní technické knihovny Elektronické zdroje Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/ 1 Elektronické zdroje NTK 24 databází obsahují bibliografické informace 15 zdrojů včetně

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jak sehnat kvalitní informační zdroje pro odborné práce a neutonout v záplavě informací? SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ TRADIČNÍ půjčování

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Českérepubliky. Internet

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze

Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze Vyhledávání informací Studijní a informační centrum, ČZU v Praze letní semestr 2013 Jaké informace potřebujete? úvod do problematiky předchozí výzkum, dosavadní znalosti vlastní data pro práci Typy informací

Více

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni - otevřený přístup k výsledkům vědy Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Open Access otevřený přístup Seznámení s Open Access Zlatá a zelená cesta Výhody Open Access

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Citování literatury v odborném textu

Citování literatury v odborném textu Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM Pro studenty Jaboku připravila Eva Cerniňáková Praha, Jabok 2011 Proč citujeme Možnost ověř

Více

Národní úložiště šedé literatury. Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz

Národní úložiště šedé literatury. Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Národní úložiště šedé literatury Česká zemědělská univerzita, 6. 11. 2012 Hana Vyčítalová hana.vycitalova@techlib.cz Šedá literatura NUŠL Využití NUŠL vyhledávání, práce se záznamy Právní otázky Obsah

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů aneb Brouk Pytlík říká ve svém díle toto: Všechno vím, všechno znám 1 Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Proč citovat Norma Citace, bibliografická

Více

Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací

Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací Příloha 1 k manuálu Psaní seminárních prací CITOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH DOKUMENTŮ Brno 2014 Citování podle normy ČSN ISO 690 Pro citování dokumentů platí v současnosti (od března 2011) Česká technická norma ČSN

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT KAPITOLA 8 Právní a etické aspekty práce s informacemi (Citování) Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2007

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter

Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Práce s odborným textem a citační etika Mgr. Ľuboš Lunter Podpora přednášky kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Osnova přednášky Úvod Terminologie Normy a zákony upravující

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková. Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková. Ústřední knihovna ČVUT v Praze Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková Ústřední knihovna ČVUT v Praze 1. Kvalita a relevance 2. Otevřenost 3. Efektivita a financování 24.5.2012 2 Zvýšení atraktivity a otevřenosti studijních a

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců AUTORSKÁ PRÁVA Citace Citace v autorském zákoně Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon bezúplatné zákonné

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

Bibliografické a rešeršní služby. Věra Svozilová

Bibliografické a rešeršní služby. Věra Svozilová Bibliografické a rešeršní služby Věra Svozilová Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH 1.1.29 31.12.29 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb NTK kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové brány TECH... 3 Návštěvníci...

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2013 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán Předmluva k prvnímu českému vydání 0 Úvod 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán 2 Úprava elektronické písemné práce 2.1 Forma 2.2 Znaky, písmo, jazyk 2.3 Papír 2.4 Okraje 3 Formát a rozsah 3.1 Formát

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová

PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI. Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová PRÁCE S ODBORNÝMI INFORMACEMI Ústřední knihovna PdF MU Mgr. Petra Swaczynová O ČEM Píšeme odbornou práci Elektronické knihovní katalogy České a zahraniční zdroje Citování MINIMUM PRO PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ

Více

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a

galerie NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro NUŠL a moţnosti jeho vyuţití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha Obsah Šedá literatura Národní úloţiště šedé literatury

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp

Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Prezentace ke stažení: http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/citace.odp Citování literatury v odborném textu ÚVOD DO PROBLEMATIKY CITOVÁNÍ, TVORBA A SPRÁVA BIBLIOGRAFICKÝCH

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI

CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI CITACE SNADNĚJI A RYCHLEJI ÚVOD DO PROBLEMATIKY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ A PRÁCE S ROZHRANÍM CITACE.COM KURZ PRO UŽIVATELE KNIHOVNY JABOK, 10.11.2010 PŘIPRAVILA EVA CERNIŇÁKOVÁ PROČ CITOVAT? Údaje k dohledání

Více

Citace. Proč, kdy a jak

Citace. Proč, kdy a jak Citace Proč, kdy a jak Citace 3 základní důvody, proč citovat: Nevydávat cizí myšlenky za své vlastní 1. Ověření uvedených tezí umožňuje nalézt teze, z nichž výzkum vychází a práce, na nichž jsme stavěli.

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

KNIHOVNY ČR - LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY Seminář IPVZ Co umí knihovna 2.září 2010 CO UMÍ KNIHOVNA místa zpřístupňování tištěných dokumentů 16.století - staletý vývoj v polovině 90. let minulého století první online

Více

Právní aspekty šedé literatury

Právní aspekty šedé literatury Právní aspekty šedé literatury Seminář právní aspekty e-learningu Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 16. června 2010 Petra Pejšová, NTK Praha Radim Polčák, MU Brno Přehled Co je šedá literatura

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - modul Práce s literaturou Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU Komentovaný text

Více

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY

4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY 4. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE, ODKAZ NA CITACI A SEZNAM LITERATURY V písemných pracích se bohatě využívá odborné literatury. Při tom však nesmíme zapomínat, že existují autorská práva a že tudíž jsme povinni

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

Digitální knihovny v České republice

Digitální knihovny v České republice Digitální knihovny v České republice PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 19. prosince 2016 Digitální knihovna Definice 1 Integrovaný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Úvod do elektronických informačních zdrojů

Úvod do elektronických informačních zdrojů Ústřední knihovna FSS MU Nikola Dynybylová Úvod do elektronických informačních zdrojů FSS MU, 2. 4. 2011 Osnova Stručně o EIZ Tvorba dotazu a vyhledávání E-databáze E-knihy Portál e-časopisů a Metalib

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Elektronická kniha Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Ohlasy k tématu od knihoven Ohlasy od knihoven http://krunchd.com/eknihy_pro_lekknih Zdroj: POKORNÝ, Antonín.

Více