V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 33 7 Prezentační a vzdělávací činnost 39 8 Klíčové projekty Hospodaření Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitelky Pro ústřední pracoviště Národního památkového ústavu byl rok 2011 rokem přípravy velkých celorepublikových projektů, které byly klíčové nejen pro jeho modernizaci, ale i pro fungování územních odborných pracovišť NPÚ. Mezi ně dozajista patří výběr a implementace nové elektronické spisové služby a příprava série proškolení zaměstnanců. K tak splnil NPÚ povinnost zřídit datovou schránku instituce, zavedení elektronické spisové služby do denní praxe, které proběhlo za konzultací s najmenovaným implementačním týmem, a překlopení prvního objemu spisů z roku 2011 do nového systému. Vlastní implementační proces směřující k cizelaci systému bude pokračovat až do srpna roku Na bedrech ústředního pracoviště NPÚ je již tradičně kompletace a finalizace výsledků Profilových úkolů Ministerstva kultury ČR zadaných generální ředitelce NPÚ na rok 2011 (dále také Profilové úkoly), k nimž v lednu následujícího roku vždy vypracovává také souhrnnou závěrečnou zprávu pro MK ČR. V řešení Profilových úkolů spočívalo, vedle povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, těžiště práce sekce památkové péče NPÚ. Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu pokračovalo ve spolupráci s památkovými garanty a specialisty z územních pracovišť NPÚ v průzkumu památkově chráněných území a v následném podávání podnětů na prohlášení a úpravy hranic památkových území, rozpracovalo koncepci ochrany kulturní krajiny v ČR, metodiku plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón nebo metodiky vyhodnocování stavu a monitoringu památkového fondu ČR, připravovalo podněty k zápisu kulturních statků na Seznam světového dědictví UNESCO či spolupracovalo na organizaci mezinárodního workshopu k periodickému monitoringu kulturních statků již na Seznamu světového dědictví zapsaných. Mnoho zadaných Profilových úkolů se ale dotklo také sekce správy památkových objektů. Ta pokračovala v dlouhodobém procesu scelování mobiliárních fondů, revizi knihovních fondů nebo ve zpracování Koncepce depozitářů na památkách ve správě NPÚ. Časově náročným úkolem ústředního pracoviště NPÚ v roce 2011 bylo také kolektivní vyjednávání o nové Kolektivní smlouvě, zahájené generální ředitelkou NPÚ dne Jednání byla úspěšně ukončena začátkem roku 2012 podpisem nové smlouvy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Velkým úspěchem managementu Národního památkového ústavu a provozně ekonomické sekce ústředního pracoviště NPÚ je také stabilizace rozpočtu ústavu v jeho mzdových prostředcích, která byla více než žádoucí vzhledem k dvěma vlnám snižování stavu zaměstnanců v NPÚ v závěru roku 2010 a tím vzniklého oslabení personální základny NPÚ. Se zřizovatelem byla vyjednána úprava rozpočtu NPÚ s krácením příspěvku o cca 10 %, ale jen s přibližně polovičním vázáním na mzdový limit a zbývající část na ostatní věcné náklady. Znamenalo to omezení oprav a údržby památek ve správě NPÚ, ale za cenu personální stabilizace instituce. Úspěšně bylo projednáno také překlápění ze zvýšených výnosů do mezd, z nichž byli odměněni především zaměstnanci památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu, kteří se zajištěním dostatečných výnosů z provozu památek o vyrovnaný rozpočet NPÚ v roce 2011 výrazně zasloužili. Rozpočtová úprava byla na základě dalších jednání se zřizovatelem zavedena také do základu rozpočtu Národního památkového ústavu na následující rok. V souvztažnosti s financováním rozpočtu NPÚ v roce 2011 je třeba připomenout také úspěšnost získávání finančních prostředků v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (dále též NAKI ), který administruje Ministerstvo kultury ČR. Devět projektů úspěšných ve veřejné soutěži v roce 2011 zajišťuje plnění v souhrnném objemu cca 75 milionů Kč v letech Přičteme-li projekt úspěšný ve veřejné soutěži NAKI v roce 2010 v objemu cca 24 milionů Kč, získalo NPÚ na plnění vědeckovýzkumných úkolů a činností (z NAKI) do roku 2015 cca 100 milionů Kč NPÚ získal také status vědeckovýzkumné organizace a na svůj rozvoj pro rok 2012 navíc dalších 15,8 milionů Kč z Institucionálních výdajů státního rozpočtu na rozvoj výzkumné organizace. Do roku 2015 i s dotací na rozvoj vědeckovýzkumné organizace může tedy NPÚ disponovat příspěvkem 116 až 160 milionů Kč. Ústřední pracoviště NPÚ zajistilo v roce 2011 také jeden ze základních stavebních kamenů prezentace instituce navenek. Pro veřejnost byl k spuštěn nový web Národního památkového ústavu na adrese Základní rozcestník webu umožnil uživatelům již od úvodní domácí stránky třídit informace podle jejich potřeby tedy na informace pro odbornou veřejnost, pro vlastníky a pro návštěvníky památek. Postupné naplnění webu umožnilo doplnit například historii instituce, modernizovat kalendář akcí, obohatit zveřejňované zprávy o bohatý obrazový materiály takzvanými galeriemi obrázků a dalšími nástroji umožňujícími uživatelsky přívětivější orientaci v obrovském památkovém webovém portálu NPÚ. Na tomto místě lze zmínit také některé velké odborné akce a kulturní pořady, které ústřední pracoviště NPÚ v roce 2011 pořádalo. Proběhl již 2. ročník přednáškového cyklu NPÚ s názvem O památkách trochu jinak, který je určen všem, kteří se zajímají o novinky z památkové péče, a který již má své stálé publikum. Významnou akcí byla zářijová výstava s názvem Nové ve starém v Galerii Jaroslava Fragnera, na kterou navázala odborná konference Nové ve starém , která si vytyčila za cíl poskytnout platformu k diskuzi památkářů, soudobých architektů a zástupců samospráv nad vstupy moderní architektury do historických měst byla v galerii Ledeburského paláce zahájena za přítomnosti ministra kultury ČR a dalších významných hostí výstava architekta Radima Ulmanna s názvem Nábytek pro historická divadla. A z dalších významných společenských akcí můžeme připomenout ještě dva národní ceremoniály k ceně Evropské unie / Europa Nostra Award, která byla v roce 2011 udělena v kategorii Mimořádné úsilí (Dedicated Service) profesorovi PhDr. Tomáši Durdíkovi, DrSc. a v kategorii Výzkum (Research) Karlu Kučovi a Jiřímu Langerovi za publikaci Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Kromě těchto významných úkolů roku 2011 je ale třeba zmínit i činnosti dlouhodobějšího charakteru, které ústřední pracoviště NPÚ úspěšně také v průběhu tohoto roku naplňovalo. Zmiňme například vznik nového archivu Horoměřická, který byl kolaudován na jaře roku 2011 a kam byl přestěhován plánový a spisový archiv, vyjma dílčí spisovny pro spisový znak 820 odborná vyjádření NPÚ ve správním řízení ke kulturním památkám, která je připravována jako studijní archiv ústavu pro odbornou veřejnost. Dále se ústřední pracoviště podílelo na přípravě investičního záměru k obnově objektu v ulici Liliová, který chce NPÚ využít jako prezentační a výukové centrum v samém srdci historické Prahy, nebo lze zmínit zpracování podkladů a stavebně-historického průzkumu kulturní památky Železniční nádraží v Ústí nad Orlicí, která byla předmětem mezirezortní spolupráce Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva kultury ČR. Počet zadaných mimořádných úkolů, které řešilo ústřední pracoviště NPÚ v roce 2011, byl opět úctyhodný, a to souběžně s povinnostmi a agendou vyplývající ze zákona o památkové péči, průběžnou novelizací vnitřní předpisové základny Národního památkového ústavu nebo již zmíněnými podrobnými jednáními s odborovými organizacemi při NPÚ k nové Kolektivní smlouvě. Ing. arch. Naďa Goryczková 3

4 Organizační struktura 4

5 1 ORGANIZACE Národní památkový ústav, ústřední pracoviště: Valdštejnské náměstí 3, čp. 162, Praha 1 detašované pracoviště: K Starému Bubenči 4, čp. 569, Praha 6 Tel.: / Fax: / / IČ: , DIČ: CZ Způsob zřízení: Zřízeno k z rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury České republiky na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002). Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR. Vedoucí pracovníci Generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková Sekretariát GŘ Romana Mašková, tel.: , Vedoucí odboru Kancelář generální ředitelky PhDr. Lenka Komárková, tel.: , Náměstkyně pro památkovou péči Ing. arch. Věra Kučová, tel.: , sekretariát Stanislava Jurošková, tel.: , Vedoucí odboru výzkumu, metodiky a vzdělávání doc. PhDr. Josef Štulc, tel.: , Vedoucí odboru péče o památkový fond Pavel Jerie, tel.: , Vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů Ing. arch. Alexandra Křížová, tel.: , Vedoucí odboru archeologie Mgr. Martin Tomášek, PhD, tel.: , Náměstek pro správu památkových objektů Ing. Petr Svoboda, tel.: , Provozně ekonomický náměstek Ing. Josef Pavlíček. tel.: , sekretariát Marcela Biersaková, tel.: , Vedoucí odboru provozu a ekonomie Ing. Jaroslav Štěpánek, tel.: , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let ,00 % let ,76 % let ,94 % let % let % nad 60 let ,79 % Celkem ,00 % Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,44 % Vyučen ,16 % Střední odborné ,00 % Úplné střední ,60 % Úplné střední odborné ,02 % Vyšší odborné ,00 % Vysokoškolské % Celkem ,00 % Celkový průměrný plat k (v Kč) Průměrný hrubý měsíční plat: 25104,03 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011 Stav Počet Nástupy 29 Odchody 28 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let 62 44,60 % Do 10 let 22 15,83 % Do 15 let 23 16,55 % Do 20 let 18 12,95 % Nad 20 let 14 10,07 % Celkem ,00 % 6

7 Poradní orgány pro NPÚ Kolegium generální ředitelky Kolegium je poradním orgánem generální ředitelky NPÚ pro projednání důležitých otázek činností a rozvoje NPÚ. Jeho stálými členy jsou generální ředitelka, ředitelé územních pracovišť, náměstci generálního ředitele, vedoucí Kanceláře generálního ředitele a osoby přizvané generální ředitelkou. Na kolegium může být přizván i zástupce zřizovatele. V roce 2011 se kolegium sešlo jedenáctkrát. Vědecká rada generální ředitelky NPÚ Rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem generální ředitelky pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče. Vyjadřuje se k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. V roce 2011 se rada sešla celkem dvakrát, a to v termínech a Vyjadřovala se k těmto kauzám: 1. projekt Revitalizace státního zámku v Litomyšli: Umění na zámku; 2. novostavba produkčního skleníku v Květné zahradě v Kroměříži statku světového dědictví; 3. koncept územního plánu města Brna; 4. demolice ve prospěch novostavby v Revoluční ulici. V roce 2011 pracovala tato rada ve složení: prof. PhDr. Mojmír Horyna, předseda ( 2011), prof. doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., předseda, doc. PhDr. Josef Štulc, místopředseda, Ing. arch. Naděžda Goryczková, Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D., tajemnice rady, PhDr. Zdeněk Dragoun, prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc., prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., Pavel Jerie, doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., PhDr. Petr Kroupa, Bc. Karel Ksandr, Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Věra Kučová, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. arch. Jiří Merger, PhDr. Ivan Muchka, doc. akad. soch. Jiří Novotný, Ing. Božena Pacáková-Hošťálková, Ing. arch. Josef Pleskot, prof. PhDr. Miloš Stehlík, prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ing. Jan Vinař, prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc., prof. PhDr. Pavel Zatloukal. V roce 2011 opustil navždy řady Vědecké rady GŘ ve věku nedožitých 66 let její předseda prof. PhDr. Mojmír Horyna, jeden z předních českých historiků umění a odborníků v oblasti památkové péče. Z bývalých členů Vědecké rady GŘ v roce 2011 zemřel náhle ve věku 73 let významný historik umění a jeden z předních představitelů Katedry dějin umění olomoucké univerzity prof. PhDr. Milan Togner. Komise pro archeologii při generální ředitelce Je poradním orgánem ve věcech ochrany, záchrany a péče o archeologické dědictví v České republice, které NPÚ vykonává podle svého statutu a které se vážou k ochraně, záchraně a péči o archeologické dědictví včetně koordinace přerozdělení dotace Ministerstva kultury pro PPZAV a vyhodnocení jeho výsledků. Ediční rada NPÚ Ediční rada NPÚ je poradním orgánem generální ředitelky a zabývá se koncepcí ediční činnosti celého ústavu, dále zpracovává společné ediční plány pro příslušný rok. V roce 2011 pracovala ve složení: Mgr. Lucie Ernstová, předsedkyně, Mgr. Jakub Hromek, tajemník, PhDr. Eva Dvořáková, Mgr. Martin Gaži, Mgr. Jana Hessová, PhDr. Olga Klapetková, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Eva Macková, Mgr. Žaneta Málková, Mgr. Karel Matásek, Mgr. Eva Riedlová, Mgr. Helena Richterová, Bc. Lukáš Smola, Ing. Jan Sommer, Petr Soukal, Mgr. Martina Stabravová, Mgr. Dagmar Šnajdarová, Mgr. Martina Vítková. Komise pro obnovu Karlova mostu Komise pro obnovu Karlova mostu byla jmenována generální ředitelkou NPÚ v březnu 2009, a to jako její poradní orgán. Důvodem byla složitá situace, která vnikla v souvislosti s posuzováním probíhající opravy této mimořádně významné národní kulturní památky. Posláním komise je ve smyslu jejího statutu koordinace veškerých opatření ve věci ochrany a dokumentace při obnově Karlova mostu. Byli do ní jmenováni zástupci NPÚ a členství dále přijali významní externí odborníci z dalších odborných institucí. K bylo složení komise následující: Ing. arch. Jiří Mrázek, předseda, ak. soch. Vojtěch Adamec, PhDr. Richard Biegel, PhDr. Petr Hrubý, Ing. arch. Zdeněk Chudárek, Ing. Petr Justa, Ing. Vít Mlázovský. Dále se jako stálý host jednání účastnila Ing. Michaela Půlpánová a jako hosté také Ing. Karol Bayer, Ing. Jan Beránek, Ing. arch. Naděžda Goryczková, Ing. arch. Věra Kučová, Ing. Petr Macek, PhDr. Michal Patrný a Ing. arch. Dagmar Šťovíčková. Komise se na pracovních zasedáních schází podle skutečné potřeby. V roce 2011 se takové jednání nekonalo, nebyly žádné akutní problémy, které by bylo třeba tímto způsobem řešit. Probíhalo tedy vyhodnocování provedených prací, jejich monitorování a dále byly sledovány přípravy další etapy prací na opravě památky. Členové komise byli ve vzájemném kontaktu a využívali možností konzultací a diskuse nad jednotlivými dílčími problémy. 7

8 Komise kastelánů Komise kastelánů je poradním orgánem ve věcech správy a rozvoje památkových objektů ve správě NPÚ. Posláním komise je koordinace veškerých opatření ve věci efektivního řízení památkových objektů, jejich dalšího cíleného a strategického rozvoje v krátko-, středně- a dlouhodobém horizontu. Komise projednává a vyslovuje se k odvolání vedoucích správ památkových objektů a poskytuje své stanovisko k odvolání generálnímu řediteli. K byli jejími členy: Ing. Petr Svoboda, předseda, Ing. Aleš Krejčů, Ing. Jaromír Kubů, Bc. Lukáš Bojčuk, Ing. Josef Jirák, Miloš Jiroušek, PhDr. Miloš Kadlec, Ing. Jaromír Kubů, Bohumil Norek, Mgr. Petr Fedor, Michal Novák, PhDr. Ladislav Pešek, Jana Pluhařová, Ing. Radomír Přibyla, PhDr. Zuzana Šulcová, PhDr. Tomáš Horyna a Mgr. Tomáš Wizovský. Komise pro plnění úkolů vědy a výzkumu Referát vědy a výzkumu se aktivně podílel na zajišťování činnosti Komise pro plnění úkolů vědy a výzkumu v NPÚ, která byla ustanovena generální ředitelkou za účelem vypracování Koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období Komise se zároveň zabývala výběrem témat pro rozpracování projektů pro podání do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2012 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Na základě doporučení Komise bylo v součinnosti s Referátem VaV zpracováno a následně do veřejné soutěže vyhlášené ke dni 4. května 2011 podáno 20 projektů (podrobnosti v kapitole 5). Po splnění svého poslání byla činnost Komise rozhodnutím generální ředitelky NPÚ ukončena ke dni Poradní orgány pro NPÚ ÚP Interní komise památkové péče V roce 2011 zasedala tato komise ve složení: Ing. arch. Věra Kučová, předsedkyně, Mgr. Martin Pácal, tajemník, Pavel Jerie, Ing. arch. Dagmar Šťovíčková, Ing. arch. Alena Krusová, CSc., PhDr. Vratislav Nejedlý, Ing. arch. Miloš Solař, doc. PhDr. Josef Štulc. Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče Redakční rada posuzovala vydavatelskou koncepci časopisu Zprávy památkové péče, dále bylo jejím úkolem garantovat odbornou úroveň jednotlivých příspěvků i celého periodika a ostatních publikací vydávaných redakcí NPÚ ÚP. Jednání redakční rady se v roce 2011 konala šestkrát. K pracovala redakční rada ve složení: PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně, prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Mgr. Lucie Ernstová, Mgr. Bohdana Fabiánová, Mgr. Karel Foud, Mgr. Martin Gaži, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., Mgr. Jiří Křížek, Ing. arch. Věra Kučová, doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., PhDr. Ivan Prokop Muchka, PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Mgr. Marta Sedláková, Ing. Jan Sommer, doc. PhDr. Josef Štulc, PhDr. Michal Tryml. 2 Náplň a rozsah činnosti Ústřední pracoviště je rozděleno do následujících sekcí a útvarů: Referát interního auditu a kontroly Odbor Kanceláře generální ředitelky Sekce památkové péče Sekce provozně ekonomická Sekce správy památkových objektů Referát interního auditu a kontroly Zajišťuje nezávislou kontrolní a auditní činnost pro ÚP i NPÚ. Odbor Kanceláře generální ředitelky Odbor se skládá z následujících útvarů a skrze ně zajišťuje níže uvedené činnosti: 8

9 Sekretariát generální ředitelky a zahraničních vztahů Zajišťuje administrativní podporu pro GŘ a celý útvar; organizuje zahraniční návštěvy; připravuje plány zahraničních cest všech zaměstnanců ústavu; eviduje a připravuje podklady k zahraničním služebním cestám a další. Referát BOZP, PO a utajovaných informací Zajišťuje kontrolní činnost v oblasti zabezpečení objektů, BOZP a PO na objektech ve správě NPÚ; zajišťuje školení a semináře z oblasti zabezpečení objektů, BOZP a PO pro zaměstnance ÚP i NPÚ a další. Oddělení právní Provádí právní podporu NPÚ; provádí vyhotovování, připomínkování a novelizaci vnitřních předpisů; provádí právní podporu kanceláři GŘ; zajišťuje zastupování NPÚ v právních sporech; je ve styku s ústředními orgány veřejné správy; zajišťuje a provádí právní rozbory a analýzy; koordinuje činnost advokátních a dalších zástupců a konzultantů ve věcech NPÚ a zajišťuje jim právní podporu; eviduje smlouvy uzavírané ze strany ÚP NPÚ; eviduje právní spory vedené s NPÚ a další. Oddělení prezentace a práce s veřejností Zajišťuje PR a propagaci ÚP NPÚ; zajišťuje komplexní vydavatelskou činnost časopisu Zprávy památkové péče a neperiodických publikací ÚP NPÚ; zabezpečuje funkčnost i obsah www stránek NPÚ a další. Je dále členěno na následující útvary: Referát tiskový Referát Zprávy památkové péče Referát ediční činnosti Referát www stránek Oddělení spisovny a podatelny Zajišťuje veškeré odborné práce na úseku spisové služby; zajišťuje ve spolupráci s příslušnými odděleními komplexní péči o uchování, ochranu a racionální využití fondů a sbírek příloh dokumentace památkového fondu a další. Sekce památkové péče Zajišťuje odborné statutární činnosti ústředního pracoviště; metodicky vede odbornou činnost celého NPÚ. Náměstek pro památkovou péči Koordinuje plnění odborných úkolů NPÚ nezbytných pro zajištění zákonem stanovených činností; přímo řídí útvary, které naplňují odborné činnosti určené ústředním pracovišti a další. Sekratariát náměstka pro památkovou péči Organizuje, provádí a koordinuje hlavní administrativní výkony v sekci a další. Referát památek s mezinárodním statusem Koordinuje veškeré agendy zajišťované v oblasti památek s mezinárodním statusem v ÚP a v ÚOP a další. Sekce pro památkovou péči je dále členěna na čtyři základní odbory. Odbor výzkumu, metodiky a vzdělávání Koordinuje vědecko-výzkumnou, metodickou a vzdělávací činnost v rámci NPÚ; připravuje a vytváří metodické materiály pro oblast památkové péče a kulturního dědictví; zajišťuje celoživotní vzdělávání v oblasti památkové péče a další. Je dále členěn na tyto útvary: Oddělení Knihovna Referát metodik Referát vědy a výzkumu Referát vzdělávání Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů Naplňuje činnosti NPÚ v oblasti poznávání a ochrany památkového fondu; zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje územně analytické podklady podle zákona o územním plánování a stavebním řádu a další. Odbor se dále člení na tyto útvary: Oddělení nemovitých památek Oddělení movitých památek Oddělení mobiliárních fondů a zámeckých knihoven 9

10 Oddělení informačních systémů (GIS a MIS) Oddělení fotodokumentace a dokumentačních sbírek Oddělení průzkumů Odbor péče o památkových fond Zajišťuje činnosti ve smyslu 14, odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., odborné činnosti poradenské a další, související s výkonem odborné péče o památkový fond. Odbor péče o památkový fond se dále člení na: Sekretariát Oddělení garantů NKP Oddělení specialistů Oddělení restaurování Oddělení technické laboratoře Odbor archeologie Vytváří koncepci budování dokumentační a informační základny pro výkon péče o archeologický fond, tedy o archeologické nálezy a archeologická naleziště, na podkladě rozvoje a zajištění jednoty vědeckých, metodických a technických hledisek. Odbor archeologie se dále člení na: Oddělení památkové archeologie Referát správy archeologických dat Sekce provozně ekonomická Je řízena provozně ekonomickým náměstkem a zajišťuje zejména tyto činnosti: ekonomickou agendu včetně vedení účetnictví, daňové agendy a finanční kontroly; agendu rozpočtu a reprodukce majetku; agendu mzdovou a personální; provoz a dopravní služby ÚP; výkon správy majetku NPÚ; vedení personální a mzdové agendy ÚP; nastavení koncepcí a strategií v oblasti IT včetně správy sítě, dat a zajištění IT podpory uživatelů; spolupracuje s ÚOP, poskytuje jim metodickou pomoc ve svěřené oblasti; zajišťuje koordinaci Komise GŘ ve svěřené oblasti. Provozně ekonomický náměstek Odpovídá za ekonomické řízení NPÚ a ÚP, zejména pak za vedení účetnictví, výkaznictví, daňovou agendu a zpracování rozpočtu; odpovídá za účetnictví a rozpočet ÚP a za zajištění činností nutných pro provoz ÚP; prostřednictvím ředitelů ÚOP koordinuje a metodicky řídí provozně ekonomické náměstky ÚOP a svolává jejich porady a další. Sekretariát provozně ekonomického náměstka Vede evidenci hlavních úkolů NPÚ v provozně ekonomické sekci včetně hlavních garantů úkolů; na základě zadání a pokynů provozně ekonomického náměstka organizuje a koordinuje svolávání porad k řešení témat hlavních úkolů sekce a dalších porad a další. Sekce provozně ekonomická se člení na: Odbor ekonomického řízení NPÚ Odbor provozu a ekonomie ústředního pracoviště Odbor ekonomického řízení Národního památkového ústavu Zajišťuje jednotné ekonomické řízení NPÚ jako právního subjektu; připravuje podklady pro stanovení strategie ekonomického rozvoje NPÚ; sestavuje rozpočet NPÚ a zajišťuje jeho rozpis na jednotlivá ÚOP; zpracovává konsolidovanou účetní závěrku za účetní jednotku a vede daňovou agendu NPÚ. Odbor ekonomického řízení NPÚ se dále člení na: Oddělení účetnictví a rozpočtu Oddělení investic a veřejných zakázek Oddělení informačních technologií Odbor provozu a ekonomie ústředního pracoviště Zajišťuje veškerou účetní agendu ÚP; sestavuje rozpočet ÚP, provádí jeho rozpis na jednotlivá střediska; sleduje průběh plnění rozpočtu a navrhuje opatření k zajištění vyrovnaného rozpočtu ÚP; je servisním útvarem zajišťujícím správu budov, jejich opravy a udržování, zásobování materiálem; zajišťuje dopravní služby pro zaměstnance ÚP. Odbor provozu a ekonomiky ÚP se dále člení na: Oddělení účtárny a rozpočtu Referát správy majetku Referát dopravy 10

11 Sekce správy památkových objektů Je řízena náměstkem pro správu památkových objektů (dále též PO ) a zajišťuje zejména tyto činnosti: připravuje dokumenty, prostřednictvím nichž je po metodické stránce koordinován výkon vybraných činností zajišťovaných náměstky pro správu PO a zpětně soustřeďuje informace z provozu jednotlivých PO prostřednictvím příslušných ÚOP; vytváří koncepce a strategie rozvoje PO ve správě NPÚ (včetně nezpřístupněných objektů) ve spolupráci s NPP, PEN a správci památkových objektů; zajišťuje marketingové nástroje pro optimalizaci výnosů a nákladů PO a další. Náměstek pro správu památkových objektů Koordinuje a zodpovídá za plnění úkolů NPÚ vyplývajících z činností sekce; řídí útvary, které naplňují tyto činnosti na ústředním pracovišti; formuluje prioritní úkoly sekce a určuje jejich garanty (odpovědné úseky a osoby) v rámci NPÚ jako celku a v rámci ÚP (na ÚOP je tato činnost v působnosti ředitele ÚOP) a další. Sekce správy památkových objektů se dělí na následující útvary: Referát marketingu a propagace památkových objektů Oddělení péče o památkové objekty Referát marketingu a propagace památkových objektů Zajišťuje marketingové aktivity týkající se památkových objektů ve správě NPÚ a další. Oddělení péče o památkové objekty Metodicky dohlíží na tvorbu nových interiérových instalací PO NPÚ; spolupracuje s majiteli památkových objektů ve věci využití a zpřístupnění památkových objektů hradů a zámků v jejich majetku či správě po předchozím schválení vedením sekce; spolupracuje s kulturními institucemi Národní galerií, Národním muzeem, Národním technickým muzeem, Uměleckoprůmyslovým muzeem, Vojenským historickým ústavem atd. při přípravě výstav a expozic a další. 3 Památková péče Profilové úkoly stanovené Ministerstvem kultury generální ředitelce Národního památkového ústavu v roce Scelování mobiliárních fondů pokračování 2. Provedení revize knihovních fondů a koncepce jejich dalšího využití 3. Koncepce depozitářů pokračování 4. Zpracování návrhu na prohlášení mobiliárních fondů zámků Choltice a Heřmanův městec, kulturní památky dle dohody s OPP/O. 5. Dokončení zavedení účetních položek ve zvláštní evidenci do účetnictví 6. Vytvořit organizační a personální předpoklady pro úspěšné zvládání nárůstu agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 7. Revize památkově chráněných území pokračování 8. Součinnost při přípravě vyhlášky o památkově chráněných územích 9. Koncepce ochrany kulturní krajiny v České republice 10. Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón pokračování 11. Stav památkového fondu ČR pokračování 11

12 12. Řízení rizik v NPÚ pokračování 13. Zpracování zásad periodického hodnocení vedoucích pracovníků NPÚ (ředitelé ÚOP NPÚ a kasteláni). 14. Podněty k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO 15. Hodnotová kriteria národních kulturních památek 16. Průzkum památkového potenciálu 17. Participace na realizaci projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky pokračování 18. Projekt Svět české šlechty 19. Předpisová základna Národního památkového ústavu 20. Mezinárodní metodický workshop k přípravě periodického monitoringu památek zapsaných na Seznamu světového dědictví Všechny úkoly byly průběžně plněny a závěrečné zprávy o jejich plnění zaslány na MK ČR. Světové dědictví Agenda světového kulturního dědictví byla v rámci příslušného referátu sledována ve dvou hlavních okruzích: 1) monitoring statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví (dále též Seznam nebo Seznam světového dědictví) a 2) koordinační a konzultační činnosti směřující k přípravě dalších nominací. V oblasti průběžného sledování statků světového dědictví pro národní účely pokračovalo ústřední pracoviště v dlouholeté praxi metodické koordinace přípravy tzv. ročních monitorovacích zpráv. Zprávy za rok 2010 byly národním koordinátorem (focal point) konzultovány na počátku roku 2011 a následně k jejich zpracování a souvisejícím otázkám proběhla koordinační schůzka (Kroměříž, ). Toto téma pak bylo shrnuto jak ve zprávě národního koordinátora MK ČR, tak na společné výroční koordinační schůzce se zpracovateli za jednotlivá ÚOP, kde byly projednány nové postupy zpracování za rok 2011 s ohledem na vznik nové metodiky sledování statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Český Krumlov, ). V souvislosti s touto agendou již na Seznam zapsaných statků paralelně probíhají konzultace ve věci zpracování dokumentů označovaných Management Plan (k pojmu viz níže). Ve vazbě na vyhlášení Druhého cyklu předkládání periodických zpráv o stavu statků zapsaných na Seznam světového dědictví během 36. zasedání Výboru světového dědictví v roce 2012 byla ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR připravena Národním památkovým ústavem pracovní porada národních kontaktních míst zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy pro zpracování periodických monitorovacích zpráv o přírodních a kulturních statcích zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, která se odehrála v Praze ve dnech 26. a 27. května Její příprava probíhala v rámci Profilového úkolu NPÚ č. 20/2011. Dvoudenní jednání proběhla v Konírně Nostického paláce na pražské Malé Straně, v dnešním sídle Ministerstva kultury České republiky. Jednání se zúčastnili vedle zástupců Centra světového dědictví Petyi Totcharové, Anny Sidorenkové, Alessandry Borchi, a zástupců poradních organizací Výboru světového dědictví Barbary Engelsové, Katri Lisitzinové, Christophera Younga, Tamáse Fejérdyho, zástupci z celkem dvaceti zemí sub-regionu střední, jihovýchodní a východní Evropy. Kromě České republiky byly zastoupeny tyto státy: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Obsahem porady byly jak metodologické otázky, tak praktická cvičení, která se soustředila na retrospektivní prohlášení mimořádné universální hodnoty (OUV) statků zapsaných na Seznam světového dědictví, která je klíčovou podmínkou zahájení Druhého cyklu. Příslušné formulace retrospektivního prohlášení za všech dvanáct kulturních statků v České republice k předložení Výboru světového dědictví byly pro Ministerstvo kultury ČR vypracovány během roku 2011 v gesci národního koordinátora, a to v těsné spolupráci se zpracovateli ročních monitorovacích zpráv, správci statků a zástupci ICOMOS. Pro téže účely byly plněny ve spolupráci s odborem EDIS také úkoly související se zajištěním podkladů pro tzv. retrospektivní inventář statků světového dědictví. Kulturní statky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a další nominace jsou ve zvýšené míře sledovány Ministerstvem kultury ČR. K optimalizaci dalšího postupu proto v roce 2011 probíhala v rámci odboru památkové péče řada schůzek, jichž se vedle zástupců odboru účastnili náměstkyně ministra, pracovníci oddělení pro UNESCO MK ČR, generální ředitelka NPÚ a její odborná náměstkyně a zástupce referátu pro památky s mezinárodním statusem. Na schůzkách byly projednávány zejména otázky spojené s přípravou dalších nominací a priority v agendě světového kulturního dědictví, které budou řešeny v rámci hlavních úkolů NPÚ v roce

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu

Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu 2011 Systemizace pracovních míst v Národním památkovém ústavu OBSAH Úvod 3 Systemizace pracovních míst v ÚP NPÚ 5 Systemizace pracovních míst v ÚOP v hlavním městě Praze 9 Systemizace pracovních míst v

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je realizováno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU Ing. Dagmar Korbelová, CSc. ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací OBSAH PREZENTACE I. Nová organizační

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Několik slov o projektu Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ NPÚ

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 Článek I. Obecná ustanovení 1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta 2010-2016 V Praze dne 31. 8. 2010

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 23 5 Věda a výzkum 23 6 Publikační a přednášková činnost 30

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK

Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Aktuální informace Ministerstva kultury (aplikovaný výzkum národní a kulturní identity) Ing. Martina Dvořáková ředitelka odboru výzkumu a vývoje MK Účelová podpora - programy NAKI a NAKI-II oba vychází

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie. Jelena Ambrožová

Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie. Jelena Ambrožová Použití GIS v agendě a výzkumných projektech odboru archeologie S GISem víc než 15 let - Projekt Státní archeologický seznam České republiky SAS ČR 31771 záznamů v databázi 33905 polygonů území s archeologickými

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

uzavírají v souladu s ust. 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavírají v souladu s ust. 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto S m l o u v a o p o s k y t n u t í d o t a c e z r o z p o č t u m ě s t a B r n a Smluvní strany: 1. Statutární město Brno (SMB), Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785 zastoupené Primátorem

Více