V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 33 7 Prezentační a vzdělávací činnost 39 8 Klíčové projekty Hospodaření Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitelky Pro ústřední pracoviště Národního památkového ústavu byl rok 2011 rokem přípravy velkých celorepublikových projektů, které byly klíčové nejen pro jeho modernizaci, ale i pro fungování územních odborných pracovišť NPÚ. Mezi ně dozajista patří výběr a implementace nové elektronické spisové služby a příprava série proškolení zaměstnanců. K tak splnil NPÚ povinnost zřídit datovou schránku instituce, zavedení elektronické spisové služby do denní praxe, které proběhlo za konzultací s najmenovaným implementačním týmem, a překlopení prvního objemu spisů z roku 2011 do nového systému. Vlastní implementační proces směřující k cizelaci systému bude pokračovat až do srpna roku Na bedrech ústředního pracoviště NPÚ je již tradičně kompletace a finalizace výsledků Profilových úkolů Ministerstva kultury ČR zadaných generální ředitelce NPÚ na rok 2011 (dále také Profilové úkoly), k nimž v lednu následujícího roku vždy vypracovává také souhrnnou závěrečnou zprávu pro MK ČR. V řešení Profilových úkolů spočívalo, vedle povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, těžiště práce sekce památkové péče NPÚ. Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu pokračovalo ve spolupráci s památkovými garanty a specialisty z územních pracovišť NPÚ v průzkumu památkově chráněných území a v následném podávání podnětů na prohlášení a úpravy hranic památkových území, rozpracovalo koncepci ochrany kulturní krajiny v ČR, metodiku plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón nebo metodiky vyhodnocování stavu a monitoringu památkového fondu ČR, připravovalo podněty k zápisu kulturních statků na Seznam světového dědictví UNESCO či spolupracovalo na organizaci mezinárodního workshopu k periodickému monitoringu kulturních statků již na Seznamu světového dědictví zapsaných. Mnoho zadaných Profilových úkolů se ale dotklo také sekce správy památkových objektů. Ta pokračovala v dlouhodobém procesu scelování mobiliárních fondů, revizi knihovních fondů nebo ve zpracování Koncepce depozitářů na památkách ve správě NPÚ. Časově náročným úkolem ústředního pracoviště NPÚ v roce 2011 bylo také kolektivní vyjednávání o nové Kolektivní smlouvě, zahájené generální ředitelkou NPÚ dne Jednání byla úspěšně ukončena začátkem roku 2012 podpisem nové smlouvy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Velkým úspěchem managementu Národního památkového ústavu a provozně ekonomické sekce ústředního pracoviště NPÚ je také stabilizace rozpočtu ústavu v jeho mzdových prostředcích, která byla více než žádoucí vzhledem k dvěma vlnám snižování stavu zaměstnanců v NPÚ v závěru roku 2010 a tím vzniklého oslabení personální základny NPÚ. Se zřizovatelem byla vyjednána úprava rozpočtu NPÚ s krácením příspěvku o cca 10 %, ale jen s přibližně polovičním vázáním na mzdový limit a zbývající část na ostatní věcné náklady. Znamenalo to omezení oprav a údržby památek ve správě NPÚ, ale za cenu personální stabilizace instituce. Úspěšně bylo projednáno také překlápění ze zvýšených výnosů do mezd, z nichž byli odměněni především zaměstnanci památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu, kteří se zajištěním dostatečných výnosů z provozu památek o vyrovnaný rozpočet NPÚ v roce 2011 výrazně zasloužili. Rozpočtová úprava byla na základě dalších jednání se zřizovatelem zavedena také do základu rozpočtu Národního památkového ústavu na následující rok. V souvztažnosti s financováním rozpočtu NPÚ v roce 2011 je třeba připomenout také úspěšnost získávání finančních prostředků v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (dále též NAKI ), který administruje Ministerstvo kultury ČR. Devět projektů úspěšných ve veřejné soutěži v roce 2011 zajišťuje plnění v souhrnném objemu cca 75 milionů Kč v letech Přičteme-li projekt úspěšný ve veřejné soutěži NAKI v roce 2010 v objemu cca 24 milionů Kč, získalo NPÚ na plnění vědeckovýzkumných úkolů a činností (z NAKI) do roku 2015 cca 100 milionů Kč NPÚ získal také status vědeckovýzkumné organizace a na svůj rozvoj pro rok 2012 navíc dalších 15,8 milionů Kč z Institucionálních výdajů státního rozpočtu na rozvoj výzkumné organizace. Do roku 2015 i s dotací na rozvoj vědeckovýzkumné organizace může tedy NPÚ disponovat příspěvkem 116 až 160 milionů Kč. Ústřední pracoviště NPÚ zajistilo v roce 2011 také jeden ze základních stavebních kamenů prezentace instituce navenek. Pro veřejnost byl k spuštěn nový web Národního památkového ústavu na adrese Základní rozcestník webu umožnil uživatelům již od úvodní domácí stránky třídit informace podle jejich potřeby tedy na informace pro odbornou veřejnost, pro vlastníky a pro návštěvníky památek. Postupné naplnění webu umožnilo doplnit například historii instituce, modernizovat kalendář akcí, obohatit zveřejňované zprávy o bohatý obrazový materiály takzvanými galeriemi obrázků a dalšími nástroji umožňujícími uživatelsky přívětivější orientaci v obrovském památkovém webovém portálu NPÚ. Na tomto místě lze zmínit také některé velké odborné akce a kulturní pořady, které ústřední pracoviště NPÚ v roce 2011 pořádalo. Proběhl již 2. ročník přednáškového cyklu NPÚ s názvem O památkách trochu jinak, který je určen všem, kteří se zajímají o novinky z památkové péče, a který již má své stálé publikum. Významnou akcí byla zářijová výstava s názvem Nové ve starém v Galerii Jaroslava Fragnera, na kterou navázala odborná konference Nové ve starém , která si vytyčila za cíl poskytnout platformu k diskuzi památkářů, soudobých architektů a zástupců samospráv nad vstupy moderní architektury do historických měst byla v galerii Ledeburského paláce zahájena za přítomnosti ministra kultury ČR a dalších významných hostí výstava architekta Radima Ulmanna s názvem Nábytek pro historická divadla. A z dalších významných společenských akcí můžeme připomenout ještě dva národní ceremoniály k ceně Evropské unie / Europa Nostra Award, která byla v roce 2011 udělena v kategorii Mimořádné úsilí (Dedicated Service) profesorovi PhDr. Tomáši Durdíkovi, DrSc. a v kategorii Výzkum (Research) Karlu Kučovi a Jiřímu Langerovi za publikaci Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Kromě těchto významných úkolů roku 2011 je ale třeba zmínit i činnosti dlouhodobějšího charakteru, které ústřední pracoviště NPÚ úspěšně také v průběhu tohoto roku naplňovalo. Zmiňme například vznik nového archivu Horoměřická, který byl kolaudován na jaře roku 2011 a kam byl přestěhován plánový a spisový archiv, vyjma dílčí spisovny pro spisový znak 820 odborná vyjádření NPÚ ve správním řízení ke kulturním památkám, která je připravována jako studijní archiv ústavu pro odbornou veřejnost. Dále se ústřední pracoviště podílelo na přípravě investičního záměru k obnově objektu v ulici Liliová, který chce NPÚ využít jako prezentační a výukové centrum v samém srdci historické Prahy, nebo lze zmínit zpracování podkladů a stavebně-historického průzkumu kulturní památky Železniční nádraží v Ústí nad Orlicí, která byla předmětem mezirezortní spolupráce Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva kultury ČR. Počet zadaných mimořádných úkolů, které řešilo ústřední pracoviště NPÚ v roce 2011, byl opět úctyhodný, a to souběžně s povinnostmi a agendou vyplývající ze zákona o památkové péči, průběžnou novelizací vnitřní předpisové základny Národního památkového ústavu nebo již zmíněnými podrobnými jednáními s odborovými organizacemi při NPÚ k nové Kolektivní smlouvě. Ing. arch. Naďa Goryczková 3

4 Organizační struktura 4

5 1 ORGANIZACE Národní památkový ústav, ústřední pracoviště: Valdštejnské náměstí 3, čp. 162, Praha 1 detašované pracoviště: K Starému Bubenči 4, čp. 569, Praha 6 Tel.: / Fax: / / IČ: , DIČ: CZ Způsob zřízení: Zřízeno k z rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury České republiky na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č. j /2002). Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR. Vedoucí pracovníci Generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková Sekretariát GŘ Romana Mašková, tel.: , Vedoucí odboru Kancelář generální ředitelky PhDr. Lenka Komárková, tel.: , Náměstkyně pro památkovou péči Ing. arch. Věra Kučová, tel.: , sekretariát Stanislava Jurošková, tel.: , Vedoucí odboru výzkumu, metodiky a vzdělávání doc. PhDr. Josef Štulc, tel.: , Vedoucí odboru péče o památkový fond Pavel Jerie, tel.: , Vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů Ing. arch. Alexandra Křížová, tel.: , Vedoucí odboru archeologie Mgr. Martin Tomášek, PhD, tel.: , Náměstek pro správu památkových objektů Ing. Petr Svoboda, tel.: , Provozně ekonomický náměstek Ing. Josef Pavlíček. tel.: , sekretariát Marcela Biersaková, tel.: , Vedoucí odboru provozu a ekonomie Ing. Jaroslav Štěpánek, tel.: , 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let ,00 % let ,76 % let ,94 % let % let % nad 60 let ,79 % Celkem ,00 % Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,44 % Vyučen ,16 % Střední odborné ,00 % Úplné střední ,60 % Úplné střední odborné ,02 % Vyšší odborné ,00 % Vysokoškolské % Celkem ,00 % Celkový průměrný plat k (v Kč) Průměrný hrubý měsíční plat: 25104,03 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011 Stav Počet Nástupy 29 Odchody 28 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k Doba trvání Počet % Do 5 let 62 44,60 % Do 10 let 22 15,83 % Do 15 let 23 16,55 % Do 20 let 18 12,95 % Nad 20 let 14 10,07 % Celkem ,00 % 6

7 Poradní orgány pro NPÚ Kolegium generální ředitelky Kolegium je poradním orgánem generální ředitelky NPÚ pro projednání důležitých otázek činností a rozvoje NPÚ. Jeho stálými členy jsou generální ředitelka, ředitelé územních pracovišť, náměstci generálního ředitele, vedoucí Kanceláře generálního ředitele a osoby přizvané generální ředitelkou. Na kolegium může být přizván i zástupce zřizovatele. V roce 2011 se kolegium sešlo jedenáctkrát. Vědecká rada generální ředitelky NPÚ Rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem generální ředitelky pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče. Vyjadřuje se k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. V roce 2011 se rada sešla celkem dvakrát, a to v termínech a Vyjadřovala se k těmto kauzám: 1. projekt Revitalizace státního zámku v Litomyšli: Umění na zámku; 2. novostavba produkčního skleníku v Květné zahradě v Kroměříži statku světového dědictví; 3. koncept územního plánu města Brna; 4. demolice ve prospěch novostavby v Revoluční ulici. V roce 2011 pracovala tato rada ve složení: prof. PhDr. Mojmír Horyna, předseda ( 2011), prof. doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., předseda, doc. PhDr. Josef Štulc, místopředseda, Ing. arch. Naděžda Goryczková, Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D., tajemnice rady, PhDr. Zdeněk Dragoun, prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc., prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., Pavel Jerie, doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., PhDr. Petr Kroupa, Bc. Karel Ksandr, Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Věra Kučová, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. arch. Jiří Merger, PhDr. Ivan Muchka, doc. akad. soch. Jiří Novotný, Ing. Božena Pacáková-Hošťálková, Ing. arch. Josef Pleskot, prof. PhDr. Miloš Stehlík, prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ing. Jan Vinař, prof. PaedDr. et PhDr. Jindřich Vybíral, CSc., prof. PhDr. Pavel Zatloukal. V roce 2011 opustil navždy řady Vědecké rady GŘ ve věku nedožitých 66 let její předseda prof. PhDr. Mojmír Horyna, jeden z předních českých historiků umění a odborníků v oblasti památkové péče. Z bývalých členů Vědecké rady GŘ v roce 2011 zemřel náhle ve věku 73 let významný historik umění a jeden z předních představitelů Katedry dějin umění olomoucké univerzity prof. PhDr. Milan Togner. Komise pro archeologii při generální ředitelce Je poradním orgánem ve věcech ochrany, záchrany a péče o archeologické dědictví v České republice, které NPÚ vykonává podle svého statutu a které se vážou k ochraně, záchraně a péči o archeologické dědictví včetně koordinace přerozdělení dotace Ministerstva kultury pro PPZAV a vyhodnocení jeho výsledků. Ediční rada NPÚ Ediční rada NPÚ je poradním orgánem generální ředitelky a zabývá se koncepcí ediční činnosti celého ústavu, dále zpracovává společné ediční plány pro příslušný rok. V roce 2011 pracovala ve složení: Mgr. Lucie Ernstová, předsedkyně, Mgr. Jakub Hromek, tajemník, PhDr. Eva Dvořáková, Mgr. Martin Gaži, Mgr. Jana Hessová, PhDr. Olga Klapetková, Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Eva Macková, Mgr. Žaneta Málková, Mgr. Karel Matásek, Mgr. Eva Riedlová, Mgr. Helena Richterová, Bc. Lukáš Smola, Ing. Jan Sommer, Petr Soukal, Mgr. Martina Stabravová, Mgr. Dagmar Šnajdarová, Mgr. Martina Vítková. Komise pro obnovu Karlova mostu Komise pro obnovu Karlova mostu byla jmenována generální ředitelkou NPÚ v březnu 2009, a to jako její poradní orgán. Důvodem byla složitá situace, která vnikla v souvislosti s posuzováním probíhající opravy této mimořádně významné národní kulturní památky. Posláním komise je ve smyslu jejího statutu koordinace veškerých opatření ve věci ochrany a dokumentace při obnově Karlova mostu. Byli do ní jmenováni zástupci NPÚ a členství dále přijali významní externí odborníci z dalších odborných institucí. K bylo složení komise následující: Ing. arch. Jiří Mrázek, předseda, ak. soch. Vojtěch Adamec, PhDr. Richard Biegel, PhDr. Petr Hrubý, Ing. arch. Zdeněk Chudárek, Ing. Petr Justa, Ing. Vít Mlázovský. Dále se jako stálý host jednání účastnila Ing. Michaela Půlpánová a jako hosté také Ing. Karol Bayer, Ing. Jan Beránek, Ing. arch. Naděžda Goryczková, Ing. arch. Věra Kučová, Ing. Petr Macek, PhDr. Michal Patrný a Ing. arch. Dagmar Šťovíčková. Komise se na pracovních zasedáních schází podle skutečné potřeby. V roce 2011 se takové jednání nekonalo, nebyly žádné akutní problémy, které by bylo třeba tímto způsobem řešit. Probíhalo tedy vyhodnocování provedených prací, jejich monitorování a dále byly sledovány přípravy další etapy prací na opravě památky. Členové komise byli ve vzájemném kontaktu a využívali možností konzultací a diskuse nad jednotlivými dílčími problémy. 7

8 Komise kastelánů Komise kastelánů je poradním orgánem ve věcech správy a rozvoje památkových objektů ve správě NPÚ. Posláním komise je koordinace veškerých opatření ve věci efektivního řízení památkových objektů, jejich dalšího cíleného a strategického rozvoje v krátko-, středně- a dlouhodobém horizontu. Komise projednává a vyslovuje se k odvolání vedoucích správ památkových objektů a poskytuje své stanovisko k odvolání generálnímu řediteli. K byli jejími členy: Ing. Petr Svoboda, předseda, Ing. Aleš Krejčů, Ing. Jaromír Kubů, Bc. Lukáš Bojčuk, Ing. Josef Jirák, Miloš Jiroušek, PhDr. Miloš Kadlec, Ing. Jaromír Kubů, Bohumil Norek, Mgr. Petr Fedor, Michal Novák, PhDr. Ladislav Pešek, Jana Pluhařová, Ing. Radomír Přibyla, PhDr. Zuzana Šulcová, PhDr. Tomáš Horyna a Mgr. Tomáš Wizovský. Komise pro plnění úkolů vědy a výzkumu Referát vědy a výzkumu se aktivně podílel na zajišťování činnosti Komise pro plnění úkolů vědy a výzkumu v NPÚ, která byla ustanovena generální ředitelkou za účelem vypracování Koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období Komise se zároveň zabývala výběrem témat pro rozpracování projektů pro podání do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2012 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Na základě doporučení Komise bylo v součinnosti s Referátem VaV zpracováno a následně do veřejné soutěže vyhlášené ke dni 4. května 2011 podáno 20 projektů (podrobnosti v kapitole 5). Po splnění svého poslání byla činnost Komise rozhodnutím generální ředitelky NPÚ ukončena ke dni Poradní orgány pro NPÚ ÚP Interní komise památkové péče V roce 2011 zasedala tato komise ve složení: Ing. arch. Věra Kučová, předsedkyně, Mgr. Martin Pácal, tajemník, Pavel Jerie, Ing. arch. Dagmar Šťovíčková, Ing. arch. Alena Krusová, CSc., PhDr. Vratislav Nejedlý, Ing. arch. Miloš Solař, doc. PhDr. Josef Štulc. Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče Redakční rada posuzovala vydavatelskou koncepci časopisu Zprávy památkové péče, dále bylo jejím úkolem garantovat odbornou úroveň jednotlivých příspěvků i celého periodika a ostatních publikací vydávaných redakcí NPÚ ÚP. Jednání redakční rady se v roce 2011 konala šestkrát. K pracovala redakční rada ve složení: PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně, prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Mgr. Lucie Ernstová, Mgr. Bohdana Fabiánová, Mgr. Karel Foud, Mgr. Martin Gaži, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., Mgr. Jiří Křížek, Ing. arch. Věra Kučová, doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., PhDr. Ivan Prokop Muchka, PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Mgr. Marta Sedláková, Ing. Jan Sommer, doc. PhDr. Josef Štulc, PhDr. Michal Tryml. 2 Náplň a rozsah činnosti Ústřední pracoviště je rozděleno do následujících sekcí a útvarů: Referát interního auditu a kontroly Odbor Kanceláře generální ředitelky Sekce památkové péče Sekce provozně ekonomická Sekce správy památkových objektů Referát interního auditu a kontroly Zajišťuje nezávislou kontrolní a auditní činnost pro ÚP i NPÚ. Odbor Kanceláře generální ředitelky Odbor se skládá z následujících útvarů a skrze ně zajišťuje níže uvedené činnosti: 8

9 Sekretariát generální ředitelky a zahraničních vztahů Zajišťuje administrativní podporu pro GŘ a celý útvar; organizuje zahraniční návštěvy; připravuje plány zahraničních cest všech zaměstnanců ústavu; eviduje a připravuje podklady k zahraničním služebním cestám a další. Referát BOZP, PO a utajovaných informací Zajišťuje kontrolní činnost v oblasti zabezpečení objektů, BOZP a PO na objektech ve správě NPÚ; zajišťuje školení a semináře z oblasti zabezpečení objektů, BOZP a PO pro zaměstnance ÚP i NPÚ a další. Oddělení právní Provádí právní podporu NPÚ; provádí vyhotovování, připomínkování a novelizaci vnitřních předpisů; provádí právní podporu kanceláři GŘ; zajišťuje zastupování NPÚ v právních sporech; je ve styku s ústředními orgány veřejné správy; zajišťuje a provádí právní rozbory a analýzy; koordinuje činnost advokátních a dalších zástupců a konzultantů ve věcech NPÚ a zajišťuje jim právní podporu; eviduje smlouvy uzavírané ze strany ÚP NPÚ; eviduje právní spory vedené s NPÚ a další. Oddělení prezentace a práce s veřejností Zajišťuje PR a propagaci ÚP NPÚ; zajišťuje komplexní vydavatelskou činnost časopisu Zprávy památkové péče a neperiodických publikací ÚP NPÚ; zabezpečuje funkčnost i obsah www stránek NPÚ a další. Je dále členěno na následující útvary: Referát tiskový Referát Zprávy památkové péče Referát ediční činnosti Referát www stránek Oddělení spisovny a podatelny Zajišťuje veškeré odborné práce na úseku spisové služby; zajišťuje ve spolupráci s příslušnými odděleními komplexní péči o uchování, ochranu a racionální využití fondů a sbírek příloh dokumentace památkového fondu a další. Sekce památkové péče Zajišťuje odborné statutární činnosti ústředního pracoviště; metodicky vede odbornou činnost celého NPÚ. Náměstek pro památkovou péči Koordinuje plnění odborných úkolů NPÚ nezbytných pro zajištění zákonem stanovených činností; přímo řídí útvary, které naplňují odborné činnosti určené ústředním pracovišti a další. Sekratariát náměstka pro památkovou péči Organizuje, provádí a koordinuje hlavní administrativní výkony v sekci a další. Referát památek s mezinárodním statusem Koordinuje veškeré agendy zajišťované v oblasti památek s mezinárodním statusem v ÚP a v ÚOP a další. Sekce pro památkovou péči je dále členěna na čtyři základní odbory. Odbor výzkumu, metodiky a vzdělávání Koordinuje vědecko-výzkumnou, metodickou a vzdělávací činnost v rámci NPÚ; připravuje a vytváří metodické materiály pro oblast památkové péče a kulturního dědictví; zajišťuje celoživotní vzdělávání v oblasti památkové péče a další. Je dále členěn na tyto útvary: Oddělení Knihovna Referát metodik Referát vědy a výzkumu Referát vzdělávání Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů Naplňuje činnosti NPÚ v oblasti poznávání a ochrany památkového fondu; zajišťuje evidenci a dokumentaci památkového fondu, poskytuje územně analytické podklady podle zákona o územním plánování a stavebním řádu a další. Odbor se dále člení na tyto útvary: Oddělení nemovitých památek Oddělení movitých památek Oddělení mobiliárních fondů a zámeckých knihoven 9

10 Oddělení informačních systémů (GIS a MIS) Oddělení fotodokumentace a dokumentačních sbírek Oddělení průzkumů Odbor péče o památkových fond Zajišťuje činnosti ve smyslu 14, odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., odborné činnosti poradenské a další, související s výkonem odborné péče o památkový fond. Odbor péče o památkový fond se dále člení na: Sekretariát Oddělení garantů NKP Oddělení specialistů Oddělení restaurování Oddělení technické laboratoře Odbor archeologie Vytváří koncepci budování dokumentační a informační základny pro výkon péče o archeologický fond, tedy o archeologické nálezy a archeologická naleziště, na podkladě rozvoje a zajištění jednoty vědeckých, metodických a technických hledisek. Odbor archeologie se dále člení na: Oddělení památkové archeologie Referát správy archeologických dat Sekce provozně ekonomická Je řízena provozně ekonomickým náměstkem a zajišťuje zejména tyto činnosti: ekonomickou agendu včetně vedení účetnictví, daňové agendy a finanční kontroly; agendu rozpočtu a reprodukce majetku; agendu mzdovou a personální; provoz a dopravní služby ÚP; výkon správy majetku NPÚ; vedení personální a mzdové agendy ÚP; nastavení koncepcí a strategií v oblasti IT včetně správy sítě, dat a zajištění IT podpory uživatelů; spolupracuje s ÚOP, poskytuje jim metodickou pomoc ve svěřené oblasti; zajišťuje koordinaci Komise GŘ ve svěřené oblasti. Provozně ekonomický náměstek Odpovídá za ekonomické řízení NPÚ a ÚP, zejména pak za vedení účetnictví, výkaznictví, daňovou agendu a zpracování rozpočtu; odpovídá za účetnictví a rozpočet ÚP a za zajištění činností nutných pro provoz ÚP; prostřednictvím ředitelů ÚOP koordinuje a metodicky řídí provozně ekonomické náměstky ÚOP a svolává jejich porady a další. Sekretariát provozně ekonomického náměstka Vede evidenci hlavních úkolů NPÚ v provozně ekonomické sekci včetně hlavních garantů úkolů; na základě zadání a pokynů provozně ekonomického náměstka organizuje a koordinuje svolávání porad k řešení témat hlavních úkolů sekce a dalších porad a další. Sekce provozně ekonomická se člení na: Odbor ekonomického řízení NPÚ Odbor provozu a ekonomie ústředního pracoviště Odbor ekonomického řízení Národního památkového ústavu Zajišťuje jednotné ekonomické řízení NPÚ jako právního subjektu; připravuje podklady pro stanovení strategie ekonomického rozvoje NPÚ; sestavuje rozpočet NPÚ a zajišťuje jeho rozpis na jednotlivá ÚOP; zpracovává konsolidovanou účetní závěrku za účetní jednotku a vede daňovou agendu NPÚ. Odbor ekonomického řízení NPÚ se dále člení na: Oddělení účetnictví a rozpočtu Oddělení investic a veřejných zakázek Oddělení informačních technologií Odbor provozu a ekonomie ústředního pracoviště Zajišťuje veškerou účetní agendu ÚP; sestavuje rozpočet ÚP, provádí jeho rozpis na jednotlivá střediska; sleduje průběh plnění rozpočtu a navrhuje opatření k zajištění vyrovnaného rozpočtu ÚP; je servisním útvarem zajišťujícím správu budov, jejich opravy a udržování, zásobování materiálem; zajišťuje dopravní služby pro zaměstnance ÚP. Odbor provozu a ekonomiky ÚP se dále člení na: Oddělení účtárny a rozpočtu Referát správy majetku Referát dopravy 10

11 Sekce správy památkových objektů Je řízena náměstkem pro správu památkových objektů (dále též PO ) a zajišťuje zejména tyto činnosti: připravuje dokumenty, prostřednictvím nichž je po metodické stránce koordinován výkon vybraných činností zajišťovaných náměstky pro správu PO a zpětně soustřeďuje informace z provozu jednotlivých PO prostřednictvím příslušných ÚOP; vytváří koncepce a strategie rozvoje PO ve správě NPÚ (včetně nezpřístupněných objektů) ve spolupráci s NPP, PEN a správci památkových objektů; zajišťuje marketingové nástroje pro optimalizaci výnosů a nákladů PO a další. Náměstek pro správu památkových objektů Koordinuje a zodpovídá za plnění úkolů NPÚ vyplývajících z činností sekce; řídí útvary, které naplňují tyto činnosti na ústředním pracovišti; formuluje prioritní úkoly sekce a určuje jejich garanty (odpovědné úseky a osoby) v rámci NPÚ jako celku a v rámci ÚP (na ÚOP je tato činnost v působnosti ředitele ÚOP) a další. Sekce správy památkových objektů se dělí na následující útvary: Referát marketingu a propagace památkových objektů Oddělení péče o památkové objekty Referát marketingu a propagace památkových objektů Zajišťuje marketingové aktivity týkající se památkových objektů ve správě NPÚ a další. Oddělení péče o památkové objekty Metodicky dohlíží na tvorbu nových interiérových instalací PO NPÚ; spolupracuje s majiteli památkových objektů ve věci využití a zpřístupnění památkových objektů hradů a zámků v jejich majetku či správě po předchozím schválení vedením sekce; spolupracuje s kulturními institucemi Národní galerií, Národním muzeem, Národním technickým muzeem, Uměleckoprůmyslovým muzeem, Vojenským historickým ústavem atd. při přípravě výstav a expozic a další. 3 Památková péče Profilové úkoly stanovené Ministerstvem kultury generální ředitelce Národního památkového ústavu v roce Scelování mobiliárních fondů pokračování 2. Provedení revize knihovních fondů a koncepce jejich dalšího využití 3. Koncepce depozitářů pokračování 4. Zpracování návrhu na prohlášení mobiliárních fondů zámků Choltice a Heřmanův městec, kulturní památky dle dohody s OPP/O. 5. Dokončení zavedení účetních položek ve zvláštní evidenci do účetnictví 6. Vytvořit organizační a personální předpoklady pro úspěšné zvládání nárůstu agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 7. Revize památkově chráněných území pokračování 8. Součinnost při přípravě vyhlášky o památkově chráněných územích 9. Koncepce ochrany kulturní krajiny v České republice 10. Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón pokračování 11. Stav památkového fondu ČR pokračování 11

12 12. Řízení rizik v NPÚ pokračování 13. Zpracování zásad periodického hodnocení vedoucích pracovníků NPÚ (ředitelé ÚOP NPÚ a kasteláni). 14. Podněty k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO 15. Hodnotová kriteria národních kulturních památek 16. Průzkum památkového potenciálu 17. Participace na realizaci projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky pokračování 18. Projekt Svět české šlechty 19. Předpisová základna Národního památkového ústavu 20. Mezinárodní metodický workshop k přípravě periodického monitoringu památek zapsaných na Seznamu světového dědictví Všechny úkoly byly průběžně plněny a závěrečné zprávy o jejich plnění zaslány na MK ČR. Světové dědictví Agenda světového kulturního dědictví byla v rámci příslušného referátu sledována ve dvou hlavních okruzích: 1) monitoring statků zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví (dále též Seznam nebo Seznam světového dědictví) a 2) koordinační a konzultační činnosti směřující k přípravě dalších nominací. V oblasti průběžného sledování statků světového dědictví pro národní účely pokračovalo ústřední pracoviště v dlouholeté praxi metodické koordinace přípravy tzv. ročních monitorovacích zpráv. Zprávy za rok 2010 byly národním koordinátorem (focal point) konzultovány na počátku roku 2011 a následně k jejich zpracování a souvisejícím otázkám proběhla koordinační schůzka (Kroměříž, ). Toto téma pak bylo shrnuto jak ve zprávě národního koordinátora MK ČR, tak na společné výroční koordinační schůzce se zpracovateli za jednotlivá ÚOP, kde byly projednány nové postupy zpracování za rok 2011 s ohledem na vznik nové metodiky sledování statku zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Český Krumlov, ). V souvislosti s touto agendou již na Seznam zapsaných statků paralelně probíhají konzultace ve věci zpracování dokumentů označovaných Management Plan (k pojmu viz níže). Ve vazbě na vyhlášení Druhého cyklu předkládání periodických zpráv o stavu statků zapsaných na Seznam světového dědictví během 36. zasedání Výboru světového dědictví v roce 2012 byla ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR připravena Národním památkovým ústavem pracovní porada národních kontaktních míst zemí střední, jihovýchodní a východní Evropy pro zpracování periodických monitorovacích zpráv o přírodních a kulturních statcích zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, která se odehrála v Praze ve dnech 26. a 27. května Její příprava probíhala v rámci Profilového úkolu NPÚ č. 20/2011. Dvoudenní jednání proběhla v Konírně Nostického paláce na pražské Malé Straně, v dnešním sídle Ministerstva kultury České republiky. Jednání se zúčastnili vedle zástupců Centra světového dědictví Petyi Totcharové, Anny Sidorenkové, Alessandry Borchi, a zástupců poradních organizací Výboru světového dědictví Barbary Engelsové, Katri Lisitzinové, Christophera Younga, Tamáse Fejérdyho, zástupci z celkem dvaceti zemí sub-regionu střední, jihovýchodní a východní Evropy. Kromě České republiky byly zastoupeny tyto státy: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Obsahem porady byly jak metodologické otázky, tak praktická cvičení, která se soustředila na retrospektivní prohlášení mimořádné universální hodnoty (OUV) statků zapsaných na Seznam světového dědictví, která je klíčovou podmínkou zahájení Druhého cyklu. Příslušné formulace retrospektivního prohlášení za všech dvanáct kulturních statků v České republice k předložení Výboru světového dědictví byly pro Ministerstvo kultury ČR vypracovány během roku 2011 v gesci národního koordinátora, a to v těsné spolupráci se zpracovateli ročních monitorovacích zpráv, správci statků a zástupci ICOMOS. Pro téže účely byly plněny ve spolupráci s odborem EDIS také úkoly související se zajištěním podkladů pro tzv. retrospektivní inventář statků světového dědictví. Kulturní statky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví a další nominace jsou ve zvýšené míře sledovány Ministerstvem kultury ČR. K optimalizaci dalšího postupu proto v roce 2011 probíhala v rámci odboru památkové péče řada schůzek, jichž se vedle zástupců odboru účastnili náměstkyně ministra, pracovníci oddělení pro UNESCO MK ČR, generální ředitelka NPÚ a její odborná náměstkyně a zástupce referátu pro památky s mezinárodním statusem. Na schůzkách byly projednávány zejména otázky spojené s přípravou dalších nominací a priority v agendě světového kulturního dědictví, které budou řešeny v rámci hlavních úkolů NPÚ v roce

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ISBN 80-86234-75-4 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-76-2 (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN 80-86234-77-0

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více