PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) Kód programu DF NA ROK 2012 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) Kód programu DF NA ROK 2012 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) Kód programu DF NA ROK 2012 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY Projekt: jediného uchazeče Název návrhu projektu (musí být shodný s názvem uvedeným v poli P03) : Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví Tematická priorita programu (číselné a slovní vymezení tématické priority), kterou projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje (např. TP 1.1- Nemovité kulturní dědictví). Pokud projekt naplňuje více jak jednu TP, uvést všechny shodným způsobem: Hlavní tematická priorita 1: Kulturní dědictví a národní identita. Tematická priorita 1.2: Movité kulturní dědictví Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele (osoby odpovědné uchazečipříjemci za řešení projektu): Dr. RNDr. Kamil Zágoršek Název uchazeče: Národní muzeum Úplná adresa uchazeče, včetně PSČ: Národní muzeum, Václavské nám. 68, CZ Praha 1 Telefonní číslo, fax, , fax: , , Tato přihláška obsahuje stran Datum : PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Jméno a podpis statutárního orgánu uchazeče, člena / členů statutárního orgánu uchazeče a otisk razítka- právnické osoby

2 Název uchazeče- příjemce: Národní muzeum člen/členové statut. orgánu uchazeče- příjemce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. řešitel příjemce: Dr. Kamil Zágoršek RNDr. Jiří Kvaček, CSc. Mgr. Milan Libertín Ph.D. Mgr. Jan Sklenář RNDr. Boris Ekrt Mgr. Jiří Frank Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. RNDr. Jiří Litochleb Mgr. Ivana Jebavá Bc. Lukáš Zahradníček Mgr. Dalibor Velebil Mgr. František Bouda Mgr. Jan Holec, Dr. Mgr. Markéta Chlebická, Ph.D. Mgr. Otakar Šída Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.

3 Mgr. Jiří Hájek, Ph.D. RNDr. Pavel Chvojka Mgr. Petr Kment, Ph.D. ing. Vítězslav Kubáň Mgr. Ján Macek RNDr. Vladimír Švihla, CSc. Mgr. Michal Tkoč RNDr. Vojtěch Turek, CSc. Mgr. Martin Valent, Ph.D. RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. RNDr. Vítězslav Kuželka RNDr. Petra Havelková, Ph.D. Dipl. biolog. Jiří Mlíkovský, CSc. RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. Mgr. Petr Dolejš Mgr. Lenka Edrová RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. RNDr. Petr Benda Ph.D.

4 Mgr. Jan Wagner Mgr. Radek Šanda Ph.D. RNDr. Jiří Moravec, CSc. Mgr. Karolína Lajblová.

5 P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P Cíle řešení projektu v jazyce, ve kterém byl projekt předložen a schválen. Základním cílem navrhovaného projektu aplikovaného výzkumu je navržení sjednocené metodiky uchovávání, zpřístupnění a správy typových sbírek, což zlepší jejich ochranu a přispěje k uchování hodnot tohoto typu movitého kulturního dědictví. Důraz bude kladen také na prezentaci, doplňování a rozšiřování stávajících fondů typových sbírkových předmětů, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti pomocí výstav, moderních technologií a zapojením do on-line databází (Europeana). Výsledkem bude rozvoj a šíření znalostí o typových kolekcích jakožto integrální součásti movitého kulturního dědictví ČR. Zaměříme se na tvorbu metodik s aplikací na moderní způsoby ukládání, uchovávání a manipulaci s typovým a dalším unikátním materiálem. Součástí metodik bude identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence typových kolekcí jako movitého kulturního dědictví s využitím nejmodernějších technologií. Identifikace a verifikace typového materiálu bude probíhat pomocí metod základního výzkumu, včetně celého komplexu moderních instrumentálních metod. V rámci dokumentace a digitalizace části typových kolekcí vytvoříme 3D/2D multimediální objekty, na základě kterých bude následně možné vytvořit fyzický nebo virtuální duplikát typového materiálu. Tento duplikát pak může být poskytnut veřejnosti a sníží potřebu přímé manipulace s originálními typovými exempláři, a tím i nebezpečí jejich poškození, což výrazně přispěje k jejich ochraně. Definujeme metodická pravidla zacházení s typovým materiálem, navrhneme systém zacházení s typovým materiálem (konzervace, inventarizace, dokumentace), systém evidence specifický pro jednotlivé přírodovědecké obory a pravidla pro trvalé uložení a zpřístupnění odborné i laické veřejnosti pomocí výstavy a on-line databází. Vypracování obecné metodiky pro nakládání s typovým a dalším unikátním materiálem napomůže k ochraně a uchování hodnot tohoto typu movitého kulturního dědictví v celé České republice. P19 * Cíle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P Obsahově musí odpovídat cílům řešení projektu uvedeným v údaji P15. The fundamental goal of the proposed project of applied research is to design standard methodologies for preserving, publicizing and administering type collections, which will enhance their safekeeping and assist preservation of these cultural assets. Emphasis will be placed on presentation, supplementation and expansion of existing collections, enabling access for both experts and laity using exhibitions, modern technology and connection with on-line databases (Europeana). The result will be expansion and widening of knowledge about type material in collections as an integral part of the cultural heritage of the Czech Republic. We will focus on designing methodologies with application to modern techniques of storage, conservation and manipulation of type material and other unique material. Included in the methodologies will be identification, documentation, digitalization and record-keeping of type collections as cultural heritage assets using the most modern technology. Identification and verification of type material will proceed according to principles of basic research, including a wide spectrum of modern instrumental methods. Part of the documentation and digitalization section of the project will be the creation of 3D/2D multimedia objects, which will serve as a basis for creating physical or virtual duplicates of type material. Public access can then be granted to these duplicates and so lessen the necessity of handling the originals, thereby reducing the possibility of damage and markedly assisting in their preservation. We will define methodological procedures for handling type material, design systems for conservation, inventory control and documentation, systems of record-keeping specific to individual scientific fields and procedures for permanent storage and enabling public access, expert and lay, with the aid of on-line databases. Constructing general methodologies for handling type material and other unique material will assist preservation and conservation of cultural heritage assets in the entire Czech Republic. P23 * Klíčová slova v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) P Slova oddělovat středníkem, je možné použít jako klíčové slovo i sousloví (několik slov oddělených mezerami). Při vyplňování klíčových slov se doporučuje používat v maximální míře termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných informačních zdrojích. Type specimen, methodology, digitalization, on-line database

6 IV. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu Příjemce projektu (jeho název ): Národní muzeum Řešitel příjemce (v poli G10 = GP): 1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu. Dr. Kamil Zágoršek 2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia). RNDr. Karlova Univerzita, Paleontologie, 1990 Ph.D. (Dr.) Univerzita J.A. Komenského, Paleontologie, Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel účastnil jako řešitel odpovědný příjemci nebo dalšímu účastníkovi projektu (dříve spolupříjemce), případně jako ostatní řešitel : vědec, Geologický ústav Slovenské Akademie Vied, Bratislava : Odborný asistent, Katedra geologie a paleontologie, Komenského Univerzita, Bratislava : Lise Meitner Scholarship (Project M517-GEO), Institute of Palaeontology, Vienna University, Austria 2001 Paleontologické oddělení, Národní muzeum Praha ( vedoucí oddělení) Řešitel projektu: - Biostratigraphy and Systematics of Miocene Marine Sequences from Slovakia ( ) GA SR - New method for extraction and study of microfossils from hard rocks from the Eocene of Austria ( ) M517-GEO: FWF Austria - Bryozoan sediments in Cainozoic tropical environments: How did possible cool-water faunas flourish in the Central Paratethys? ( ) P 15600: FWF Austria - Křídové mechovky české křídové pánve ( ) RK 04P030MG008 (Min. kultury) - Miocénní mechovkový event v Centrální Paratethydě; příčiny a podmínky vzniku ( ) GAČR 205/06/ Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea ( ) MKČR DE06P04OMG009: - Mělkovodní ekosystémy středního miocénu Centrální Paratethydy: Sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystémů ( ) GAČR 205/09/0103 ostatní řešitel: - Science Fund project No. P Bio ( ): FWF Austria - Grant T ( ): OTKA Hungary - MK0CEZ99F0201 (MK ): Scientific evaluation of the collection in National museum ( ): MK ČR - P Bio: Global change, biodiversity and Paratethyan faunal interchanges: a case study using bryozoans with different larval strategies and brooding patterns ( ). FWF Austria - P B17: Biodiversity and faunal interchange: Bryozoans of Paratethys ( ). FWF Austria

7 4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu). Pedagogická činnost - Katedra geologie a paleontologie, Komenského Univerzita, Bratislava: (systematická paleontologie mechovky součást pravidelných přednášek) - Öslénytani viták, Eötvös University, Budapest: (Bryozoa: systematic and evolution součást pravidelných přednášek), 2001 Bryozoa and its palaeoenvironmental use výběrová přednáška) - Katedra paleontologie. Karlova Universita Praha: 2001 (Mechovky: systematika a evoluce, Evoluční paleobiologie, Určování úlomků výběrové přednášky) - Katedra geologie a paleontologie, Masarykova Univerzita, Brno: Mechovky a jejich použití při paleontologických rekonstrukcích součást pravidelných přednášek 5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných 1 výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění tohoto výsledku. Zágoršek, K., Ostrovsky, A.N., Vávra, N. (2011): The new cheilostome bryozoan Metrarabdotos nehybai from the Middle Miocene of Moravia (Czech Republic): palaeofaunistic, taxonomic and ontogenetic aspects. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen Band 260(1): 21-31; Zágoršek, K., Filipescu, S., Holcová, K. (2010): New Middle Miocene Bryozoa from Gârbova de Sus (Romania) and their relationship to the sedimentary environment. Geologica Carpathica 61(6): Zágoršek, K (2010): Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. Part I: Geology of the studied sections, systematic description of the orders Cyclostomata, Ctenostomata and "Anascan" Cheilostomata (Suborders Malacostega Levinsen, 1902 and Flustrina Smitt, 1868). Part II: Systematic description of the suborder Ascophora Levinsen, 1909 and paleoecological reconstruction of the studied paleoenvironment. Acta Mus. Nat. Prague, Ser. B, Hist. Nat., Praha. Series B Historia Naturalis, vol. 66: Zágoršek, K., Taylor, P.D. & Vodrážka, R. (2009): Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophila) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (lower Turonian, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 84(4), Ján Schlögl, Jozef Michalík, Kamil Zágorsek, and François Atrops (2008): Early Tithonian Serpulid-Dominated Cavity-Dwelling Fauna, and the Recruitment Pattern of the Serpulid Larvae. Journal of Paleontology, March 2008; 82: Holcová, K. & Zágoršek, K. (2008): Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the bryozoan event in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 267 (2008) Zágoršek & Holcová & Třasoň (2008): Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 97: Nehyba, S., Tomanová- Petrová, P. & Zágoršek, K. (2008): Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the south western part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian. - Geological Quarterly, 52 (1): uplatněných znamená publikovaných, realizovaných v praxi apod.

8 Zágoršek, K. (2003): Eocene Bryozoa from Waschberg Zone (Austria). - Beitrage fur Paleontologie 28: Zágoršek, K (2001): Eocene Bryozoa from Hungary (part II. Systematic Paleontology). Courier Forschungsinstitut Senckenberg 231, Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10= RP): U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést 1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných¹ výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/ spoluautorem. 1. RNDr. Jiří Kvaček, CSc 2. Vedoucí etapy přípravy metodiky zpřístupnění paleontologických typů Eklund H., Kvaček J., 1998: Lauraceous inflorescences and flowers from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe). Int. J. Plant Sci. 159: Kvaček, J Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe). Review of Palaeobotany and Palynology 112, Kvaček, J., Dašková, J Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. Review of Palaeobotany and Palynology, 158: Kvaček, J., Eklund, H. 2003: A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe). Intern. Journ. Plant. Sci.164, 6: Kvaček, J., H. Falcon-Lang, J. Dašková (2005): A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction. - American Journal of Botany, 92(12): Kvaček, J. and Herman, A.B Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. - Rev. Palaeobot. Palynol. 128: Kvaček, J., Pacltová, B. 2001: Bayeritheca hughesii gen. et sp. n. a new Eucommiidites - bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian. Cretaceous Research 22: Heřmanová, Z., Kvaček, J., Friis, E.M. 2011: Budvaricarpus serialis Knobloch & Mai, an unusual new member of the Normapolles complex from the Late Cretaceous of the Czech Republic. International Journal of Plant Sciences, 172: Kvaček, J., Friis, E.M. 2010: Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpatereticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. - Grana, 49: Maslova, N.P., Moiseeva, M.G., Herman, A.B., Kvaček, J., Did plane trees exist in the Cretaceous? Paleontological Journal, 2005(4): Mgr. Milan Libertín 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy metodika zpřístupnění typů paleozoické flóry Bek, J., Drábková, J., Dašková, J., Libertín, M., 2008.The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian Stephanian B) continental basins of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 152: Bek, J., Libertín, M., Drábková, J Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Bek, J., Libertín, M., Drábková, J Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Bek, J., Libertín, M., Owens, B., McLean, D., Oliwkiewicz-Miklasińska, M The first compression Pteroretisproducing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4):

9 Libertín, M., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J. Edress, N A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth, A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). Palaios, 24: Bek, J., Libertín, M In situ reticulate sphenophyllalean spores, Pennsylvanian (Bolsovian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 159, Libertín, M., Bek, J., Drábková, J Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic. - Acta paleontologica Polonica, 53 (4): Mgr. Jan Sklenář 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy metodika zpřístupnění typů bezobratlých Sklenář, J. & Simon, E. (2009): Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study. Bulletin of Geosciences, 84(3), Vodrážka, R., Sklenář, J., Čech, S., Laurin, J., Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). Cretaceous Research, 30(1), RNDr. Boris Ekrt 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy metodika zpřístupnění typů obratlovců Ekrt, B. (2001): Some results of revision and redescription ichthyofaunas of the Bohemian Cretaceous Basin.- In: Proceedings to the International Symposium of Mesozoic Fishes III (Systematics, Paleoenvironment and Biodiversity) in Serpiano (Switzerland), 2001, str. 26. Ekrt, B., Košťák, M., Mazuch, M. et al. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry (NM Bohemia, Czech republic).- Bull. Czech Geol. Surv., vol. 76, no. 2, (2001), str , 1 tab. Ekrt, B. (2003): The fossil larval fish Prorhodeus unionis FRIČ, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic.- J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., pp , fig Wiese, F., Čech, S., Ekrt, B., Košťák, M., Mazuch, M. & Voigt, S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys.- Cretaceous Research, 25, pp Košťák, M., Čech, S., Ekrt, B., Mazuch, M., Wiese, F., Voigt, S. & Wood, Ch. (2004): Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context.- Acta Geologica Polonica, vol. 54, no. 4, pp , 1 pl. Wiese, F.; Čech, S.; Ekrt, B.; Košťák, M.; Mazuch, M.;Voigt, S. (2005): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys [Cretaceous Research, 25 (2004) ] Reply.- Cretaceous Research, 26, 4, Ekrt, B. (2005): Turonian Osteichthyans in Central Europe, with special reference to the Bohemian Cretaceous Basin.- Fourth International Meeting on Mesozoic Fishes-Systematics, Homology and Nomenclature. Miraflores de la Sierra, Madrid, Spain; Prokop, J. - Jančárek, A. Pína,L. Trojek T., Martinčík, J. Ekrt, B. (2007): Applications of industrial X-ray computed tomography in palaeontology IVth Workshop NDT in Progress, November 5-7, 2007 Prague, Czech Republic Ekrt, B.; Čech, S.; Košťák, M.; Mazuch, M.; Voigt, S.; Wiese, F. (2008): New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic).- Cretaceous Research, 29, pp Carole J. Burrow; Sylvain Desbiens; Boris Ekrt; Wouter Südkamp (2010): A new look at Machaeracanthus.- In Elliott, D. K., Maisey, J. G. Yu, X. & Miao, D. (eds.) - Morphology, Phylogeny and Paleobiogeography of Fossil Fishes. pp , 9 figs., 1 app. Dr. Friedrich Pfeil, München. 1. Mgr. Jiří Frank 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy on-line zpřístupnění typů na portálu Europeana.

10 Frank, J Taxonomy and palaeoecology of Cretaceous nautilids Angulithes galea (Fritsch in Fritsch & Schlönbach, 1872) and Angulithes westphalicus (Schlüter, 1872). Bulletin of Geosciences 85(3), (5 figures,2 electronical appendices). Czech Geological Survey, Prague. Košták, M., Vodrážka, R., Frank, J., Mazuch, M. and Marek, J Late Cretaceous nautilid beaks from nearshore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Acta Geologica Polonica,60 (3), Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 2. vedoucí týmu mineralogických sbírek; studium typového materiálu a zejména potencionálních nových typů v mineralogických sbírkách, včetně definice nových minerálních druhů; interpretace analytických metod Čejka, J., Sejkora, J., Frost, R. L. Keeffe, E.C. (2009): Raman spectroscopic study of the uranyl mineral metauranospinite Ca[(UO2)(AsO4)]2. 8H2O. J. Raman Spectr. 40, Čejka, J., Sejkora, J. Plášil, J., Bahfenne, S., Palmer, S. J., Frost, R.L. (2010): Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral cejkaite and its comparison with synthetic trigonal Na4[UO2(CO3)3]. - J. Raman Spectr. 41, Laufek, F., Sejkora, J., Fejfarová, K., Dušek, M., Ozdín, D. (2007): The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46.- Acta Cryst. E63, i190. Ondruš, P., Skála, R., Veselovský, F., Sejkora, J., Vitti, C. (2003): Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 a new mineral from Jáchymov, Czech Republic.- Amer. Mineral. 88, Plášil, J., Sejkora, J., Čejka, J., Škácha, P., Goliáš, V. Ederová, J. (2010): Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic. - Can. Mineral. 48, Sejkora, J., Čejka, J. (2007): Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite.- N. Jb. Miner. Abh. 184, Sejkora, J., Čejka, J., Hloušek J., Novák, M., Šrein, V. (2004): Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský les Mountains, Czech Republic. - Can. Mineral. 42, Sejkora, J., Hawthorne, F. C., Cooper, M. A., Grice, J. D., Vajdak, J., Jambor, J. L. (2009): Burgessite, Co(H2O)4[AsO3OH]2(H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, south Lorrain Township, Ontario, Canada. Can. Mineral. 47, Sejkora, J., Ondruš, P., Novák, M. (2010): Veselovskyite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2 (AsO3OH)2. 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. - N. Jb. Miner. Abh. 187, Sejkora, J., Ozdín, D., Vitáloš, J., Tuček, P., Čejka, J., Ďuďa, R. (2007): Schafarzikite from type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited.- Eur. J. Mineral. 19, RNDr. Jiří Litochleb 2. Výzkum mineralogického typového a vyobrazeného materiálu, zejména se zaměřením na primární rudní minerály. Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, V. (2004): Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein V. (2006): The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (Mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic. Mineral. Polon., Spec. Pap. 28, Litochleb, J., Sejkora, J., Litochlebová, E., Jindra, J. (2008): Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, Litochleb, J., Sejkora, J., Medek, Z. (2008): Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, Litochleb, J., Sejkora, J., Palatý,T., Šimon, M. (2007): Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy). - In: Stříbrná Jihlava Studie k dějinám hornictví a důlních prací, Archaia Brno / Muzeum Vysočiny Jihlava, Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein V., Malec, J. (2009): Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17, Sejkora, J., Berlepsch, P., Makovicky, E., Balic-Zunic, T., Litochleb, J. (2002): Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic). - N. Jb. Miner. Abh. 177, Sejkora, J., Litochleb, J., Süsser, C. (2009): Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika).- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17, Škácha, P., Sejkora, J., Litochleb J. (2006): Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic. Mineral. Polon., Spec. Pap. 28,

11 Vymazalova, A., Litochleb J. (2004): Tellurides from the Jilove, Bohemian Massif, Czech Republic. - In: Gold- Silver-Telluride deposits of the Golden Quadrilateral, South Apuseni Mts., Rumania, IAGOD Guidebook Series 12, Mgr. Ivana Jebavá 2. Analytické práce na rentgenovém práškovém difraktometru, optická mikroskopie; interpretace dat. Frost, R. L., Palmer, S. J., Čejka, J., Sejkora, J., Plášil, J., Jebavá, I. Keefee E. C. (2011): A Raman spectroscopic study of M2+M3+ sulfate minerals, r pmerite Fe2+Fe23+(SO4)4. 14H2O and botryogen Mg2+Fe3+(SO4)2(OH). 7H2O. - J. Raman Spectroscopy 42, Sejkora, J., Jebavá, I., Plášil, J., Bureš, B., Tvrdý, J. (2010): Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika).- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. muz. (Praha), 18/1, Bc. Lukáš Zahradníček 2. Výběr a zpracování typového a vyobrazeného materiálu v mineralogických sbírkách. vzhledem k věku dosud žádné uplatněné výsledky výzkumu a vývoje 1. Mgr. Dalibor Velebil 2. Studium typového a zejména vyobrazeného materiálu mineralogických sbírek; dokumentace a práce s databázemi. Velebil, D., Losos, Z. (2008): Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, Velebil, D., Sejkora, J. (2007): Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách.- Minerál 15, 5, Velebil, D. (2007): Staré dolování stříbra v Českých zemích a v okolí Světlé nad Sázavou.- In: Světelsko. Vlastivědný sborník, 1. díl, 33-47, vyd. město Světlá nad Sázavou. Vaněk, V., Velebil, D. (2007): Staré hutnictví stříbra.- In: Stříbrná Jihlava Studie k dějinám hornictví a důlních prací, Archaia Brno / Muzeum Vysočiny Jihlava, Bufka, A., Přibil, M., Velebil, D., Vaněk, V. (2005): Historical subsurface mining works in the Czech Republic as technical monuments (present situation as to the protection and exploration thereof from the point of view a non-governmental organisation).- In: Tagungsband zum 8. Internationalen Bergbau-Workshop 2005, Most / Tschechische Republik, September 2005, 1 3. Sankt Andreasberg / Most. Velebil, D. (2004): Štěpánovský revír v letech Krasová deprese 10, Velebil, D. (2004): Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi.- In: Sbor. Semin. Stříbrná Jihlava 2004, Muzeum Vysočiny, Jihlava. Bufka, A., Velebil, D. (2003): Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11, Velebil, D., Kráčmar, L. (2002): Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír).- Minerál (Brno) 10, 3, Bufka, A., Velebil, D. (2002): Ag-Co-Bi-Ni-U-zrudnění v údolí Černé v Krušných horách.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, Mgr. František Bouda 2. zpracování typů lišejníků a lichenikolních hub Bouda F. (2009): Lišejníky reliktních borů. Ms., 67 pp. [Mgr. thesis, depon. in: Knih. kat. bot. PřF UK Praha] Bouda F. (2011): Cladonia cariosa, Cladonia ciliata, Cladonia portentosa, Cladonia stellaris. In : Malíček J., ed.: Zajímavé nálezy V. (Cladoniaceae). Bryonora 47. (in press) 1. Mgr. Jan Holec, Dr. 2. vedoucí mykologické části projektu, zpracování typů stopkovýtrusých hub Holec J. (1999): A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský. - Czech Mycol. 52(1): Holec J. (2001): The genus Pholiota in central and western Europe. In: Libri Botanici, vol. 20: 1-220, Eching.

12 Holec J. (2002): Fungi of the Eastern Carpathians (Ukraine) important works by Albert Pilát, and locations of his collecting sites. Mycotaxon 83: Holec J. (2005): Taxonomy and nomenclature of Gymnopilus bellulus and G. microsporus (Agaricales, Cortinariaceae). Mycotaxon 92: Holec J. et Beran M., eds. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. (Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic). Příroda, Praha, 24: Holec J., Kučera T. and Balner V. (2007): Ecology and distribution of Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Sclerotiniaceae, Ascomycota) in Central Europe with remarks on its world distribution. Sydowia 59(1): Holec J. et Hálek V. (2008): Record of the rare greenhouse fungus Lepiota elaiophylla (Agaricales, Agaricaceae) in Prague, Czech Republic, with notes on its taxonomy and distribution. Mycotaxon 105: Holec J. (2009): Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic). Mycotaxon 109: Holec J. et Noordeloos M. E. (2010): On the infraspecific variability and taxonomic position of Entoloma zuccherellii. Mycotaxon 112: Holec J. et Kolařík M. (2011): Tricholomopsis flammula (Basidiomycota, Agaricales) molecular taxonomy, delimitation, variability and ecology. - Mycol. Progress 10: Mgr. Markéta Chlebická, Ph.D. (roz. Suková) 2. zpracování typů vřeckovýtrusných hub a typů M. Svrčka Suková M., Scheuer C. et Buryová B. (2003): New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis. Czech Mycol. 55(3-4): Chlebicki A. et Suková M. (2004): Fungi of alpine islands of Dryas octopetala in the Carpathians. Mycotaxon 90: Suková M. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. Czech Mycol. 56(1-2): Suková M. et Chlebicki A. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species. Czech Mycol. 56(3-4): Chlebicki A. et Suková M. (2005): On three foliicolous Helotiales on Dryas. Mycotaxon 93: Suková M. (2005): A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic. Czech Mycol. 57(1-2): Suková M. (2006): A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex. Czech Mycol. 57(3-4): Chlebická M. et Chlebicki A. (2007): Cyathicula brunneospora and Pirottaea atrofusca, two new Helotiales from Tian Shan (Kazakhstan). Mycotaxon 100: Chlebicki A. et Chlebická M. (2007): A new fungus, Exobasidium gomezii, from Chilean Patagonia. Nova Hedwigia 85: Chlebická M. et Konvalinková T. (2011): Pirottaea lychnidis comb. nov. from the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic. Czech Mycol. 62(1): Mgr. Otakar Šída 2. vedoucí týmu digitalizace botanické podsbírky Leong-Škorničková, J., Šída, O., Jarolímová, V., et al. (2007): Chromosome numbers and genome size variation in Indian species of Curcuma (Zingiberaceae). Annals of Botany 100: Leong-Škorničková, J; Šída, O; Sabu, M, et al. (2008): Taxonomic and nomenclatural puzzles in Indian Curcuma: the identity and nomenclatural history of C.zedoaria (Christm.) Roscoe and C.zerumbet Roxb. (Zingiberaceae). Taxon 57: Leong-Škorničková, J; Šída, O; Marhold, K. (2010): Back to types! Towards stability of names in Indian Curcuma L. (Zingiberaceae). Taxon 59: Šída, O. (2003): Conyza triloba, new to Europe, and Conyza bonariensis, new to the Czech Republic. Preslia 75: Leong-Škorničková, J; Šída, O; Wijesundara, S, et al. (2008): On the identity of turmeric: the typification of Curcuma longa L. (Zingiberaceae). - Bot. J. Linn. Soc. 157: Záveská, E; Fér, T; Šída, O; et al. (2011): Genetic diversity patterns in Curcuma reflect differences in genome size. Bot. J. Linn. Soc. 165: Suda J, Malcová R, Abazid D, Banaš M, Procházka F, Sída O, Štech M (2004): Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. Folia Geobot. 39: Šída O. (2004): 18. Erigeron L. - turan. In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena ČR, 7: , Academia, Praha. Kirschner J. & Šída O. (2004): 48. Helianthus L. - slunečnice. In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena ČR, 7: , Academia, Praha.

13 Šída O. (1998): Taxonomic problems in Erigeron sect. Trimorpha (Compositae) in Eurasia. Preslia 70: RNDr. Vojtěch Turek, CSc. 2. Metodika zpřístupnění paleozoických typů měkkýšů Turek, V. (1978): Biological and stratigraphical significance of the Silurian nautiloid Aptychopsis. Lethaia, 11: Chlupáč, I., Turek, V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: Praha. Turek, V. (1983): Hydrodynamic conditions and the benthic community of Upper Wenlockian calcareous shale in western part of the Barrandian (Kosov quarry). Časopis pro mineralogii a geologii, 28 (3): Turek, V. (1989): Fish and amphibian trace fossils from Upper Carboniferous (Westphalian)sediments of Bohemia. Palaeontology, 32: Stridsberg, S. Turek, V. (1997): A revision of the Silurian nautiloid genus Ophioceras Barrande Geologiska Föreningen Förhandlingar, 119: Turek, V. (2007): Systematic position and variability of the Devonian nautiloid Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 82(1): Praha Turek, V. (2008). Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida). Bulletin of Geosciences 83(2), Turek, V. (2009) Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), Manda, Š. and Turek, V. (2009): Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), Turek, V. (2010). Embryonic shells in some lechritrochoceratids (Nautiloidea, Barrandeocerina). In: Cephalopods Present and Past. K. Tanabe, Y. Shigeta T. Sasaki and H. Hirano (eds). p Tokai University Press, Tokyo. 1. Mgr. Martin Valent, Ph.D. 2. Metodika zpřístupnění paleozoických typů bezobratlých (mimo Mollusca) Valent, M., Fatka, O., Micka, V., Šinágl, M. (2008): Hyoliths with entombed trilobites cryptic behaviour of trilobites? In: Rábano, I., Gozalo, R. (eds): TRILO 08 4th INTERNATIONAL TRILOBITE CONFERENCE. Spanish Geological Survey, Madrid. Valent, M., Malinky, J. M. (2008): Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern. Bulletin of Geosciences, 83 (4), Valent, M., Fatka, O., Micka, V., Szabad, M. (2009): Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region). Bulletin of Geosciences, 84 (1), Fatka, O., Vokáč, V., Moravec, J., Valent, M. (2009): Agnostid entombed in a hyolith conch. Memoir of the Associations of Australian Palaeontologists, 37, Valent, M. (2010): Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179 (17), Valent, M., Fatka, O., Szabad., M., Vokáč, V. (2011): Carinolithidae fam. nov., Carinolithes bohemicus sp. nov. and Slehoferites slehoferi gen. et sp. nov. new hyolithid taxa from the Bohemian middle Cambrian (Skryje- Týřovice Basin, Czech Republic). Palaeobiodiversity and Palaeoenviroments, 91 (2), RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 2. koordinace řešení antropologické problematiky, identifikace, revize a 2D/3D dokumentace paleopatologických nálezů, odpovědný za přípravu katalogu o zdravotním stavu minulých populací Velemínský P., Dobisíková M. (2005): Morphological likeness of the skeletal remains in the Central European family from 17th to 19th century. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 56, 2, Velemínský, P., Likovský, J., Trefný, P., Dobisíková, M., Velemínská, J., Poláček L., Hanáková, H. (2005): Großmährisches Gräberfeld auf Kostelisko im Suburbium des Mikulčicer Burgwalls. Demographie, Spuren nicht spezifischer Belastung physiologischen und physischen Charakters auf Skeletten, Gesundheitszustand. Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band VI, Spisy AÚ AV ČR Brno, Velemínský, P., Brůžek, J., Velemínská, J., Katina S. (2008): Non-metric traits in the Gravettian human population sample from Předmostí. In: Velemínská, J., Brůžek, J. (Eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Academia, Praha,

14 Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P. (2008): The human Finds from Předmostí: Documentation and Catalogue of the Glass Plate Negatives. In: Velemínská, J., Brůžek, J. (Eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Academia, Praha, Velemínská, J., Brůžek J., Velemínský, P., Bigoni, L., Šefčáková, A., Katina, S. (2008): Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (the Czech Republic): craniometric comparison with recent human standards. HOMO-Journal of Comparative Biology 59, 1, Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., Velemínský, P.(2008): Limb Bones Asymmetry and Stress in Medieval and Recent Populations of Central Europe (CZ). Int. J. Osteoarchaeol. 18, 5, Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská, J. 2008: Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, Velemínský, P., Dobisiková, M., Stránská, P., Trefný, P., Likovský, J (2009): The Health Status of the Early Medieval Population of Greater Moravia in relation to social and economic structures. In: Smrčka V., Walker P.L. (Eds.): Social History and Anthropology. Acta Universitatis Carolinae, Medica, Velemínský, P., Poláček, L. (Eds) (2008): Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, Garcin V., Veleminský, P., Trefný, P., Alduc-Le Bagousse, A., Lefebvre A., Bruzek, J.: Dental health and socioeconomic status in two Early Mediaeval populations (9th-11th century AD): Is there a relationship? HOMO Journal for Comparative Biology 61, 6, 2010: RNDr. Vítězslav Kuželka 2. odpovědný za přípravu výstavy věnované zdravotnímu stavu minulých populací, identifikace, revize, dokumentace nálezů vypovídajících o zdravotním stavu našich předků, příprava katalogu Svoboda, J., van der Plicht, H., Kuželka, V. 2002: Upper Palaeolithic and Mesolithic human fossils from Moravia and Bohemia (Czech Republic): some new 14C dates. Antiquity, 76 / 294, 2002, p Kuželka, V.: Výsledky antropologického výzkumu ze středověkého židovského pohřebiště na parcelách č. p. 1390/II a 76/II ve Vladislavově ulici v Praze. Archeologia Pragensia, 16, 2002, p (ISBN ) Smrčka, V., Kuželka, V., Melková, J.: Meningioma probable reason of trephination. Internat. J. of Osteoarchaeology, 13, 2003, p Svoboda, J. A., Van der Plicht, J., Vlček, E., Kuželka, V.: New radiocarbon datings of human fossils from caves and rockshelters in Bohemia (Czech republik). Anthropologie, 42 / 2, 2004, p Stašíková-Štukovská, D. Thurzo, M. Šefčáková, A. Kuželka, V. Spišiak, J.: Doklady niektorých zreidkavých ochorení na včasnostredovekom pohrebisku v Borovciach. In: Hašek, V. Nekuda, R. Ruttkay, M. (eds.): Ve službách archeologie VI. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. Josefa Ungera, CSc. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav, Slovenská akademie věd Nitra, Brno 2005, p Nývltová Fišáková, M. - Kuželka, V.: Antropologický nález z pískovny Mršník v Lysé nad Labem-Litoli. In: Lutovský, M. (ed.): Archeologie ve středních Čechách Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha 2006, p Smrčka, V. - Kuželka, V. - Povýšil, C.: Osteomyelitis v paleopatologickém materiálu (2. patologicko-anatomický ústav). Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 15 / suppl., 2008, p Smrčka, V. - Kuželka, V. - Povýšil, C.: Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu. Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 15 / suppl., 2008, p Doležal, A.; Kuželka, V.; Zvěřina, J. Evropa - kolébka vědeckého porodnictví. Galen, Praha. 2009, s. 98. Smrčka, V.; Kuželka, V.; Povýšil, C. Atlas chorob na kostních preparátech. Atlas of Diseases in Dry Bones. Academia, Praha. 2009, s RNDr. Petra Havelková, Ph.D. 2. odpovědná za tvorbu databáze nálezů, příprava 2D/3D dokumentace paleopatologických nálezů, příprava katalogu a výstavy o zdravotním stavu minulých populací Zítková P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J.(2004): The incidence of Harris lines in the non-adult Great-Moravian population (Czech Republic) with reference to social position. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, 173 (1-4), Havelková P., Villote S.(2007): Enthezopathies test of the reproductibility of the new scoring systém based on current medical data. Slovenská antropológia, 10, Havelková P., Velemínský, P., Likovský, J., Dobisíková, M. (2008): Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27,

15 Havelková-Zítková P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J.(2009): Harris Lines in the Non-adult Great- Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). In: Smrčka V., Walker P.L. (Eds.): Social History and Anthropology. Acta Universitatis Carolinae, Medica, 2009: Havelkova P., Villote S., Velemínský P., Poláček L., Dobisikova M.: Enthesopathies and Activity Patterns in the Early Medieval Greater Moravian Population ( century AD): Evidence of Division of Labour. Int. J. Osteoarchaeol DOI: /oa Dipl.-Biol. Jiří Mlíkovský, CSc. 2. zpracování a revize typového materiálu ptáků, kurátor ornitologické sbírky, vedení a správa databáze zoologických typů Mlíkovský J., 2010: Authorship and type specimens of Uria mandtii (Alcidae). - Bulletin of the British Ornithologists Club 130: Mlíkovský J., 2010: Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 4: Varia, addenda and conclusions. - Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 179: Mlíkovský J., 2010: The taxonomic identity of Motacilla luzonensis Scopoli, Bulletin of the British Ornithologists Club 130: Mlíkovský J., 2010: Nomenclatural and taxonomic status of birds described by Mathias Piller and Ludwig Mitterpacher in their Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam (1783). - Natura Croatica 19: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Type specimens and type localities of Peruvian birds described by Jean Cabanis on the basis of Konstanty Jelski's collections. - Zootaxa 2171: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Nomenclatural notes on Neotropical swallows of the genus Tachycineta Cabanis (Aves: Hirundinidae). - Zootaxa 2209: Mlíkovský J., 2009: Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 3: South American birds. - Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 178: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Type specimens and type localities of birds (Aves) collected by Eduard Eversmann and Christian Pander during the Negri expedition to Bukhara in Zootaxa 2297: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Type specimens and type localities of Siberian birds (Aves) described by Jean Cabanis. - Zootaxa 2297: Mlíkovský J. & Sutorová H., 2009: Type specimens of birds in the collections of the Moravian Museum, Brno, Czech Republic. - Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. 2. zpracování a revize typového materiálu měkkýšů, kurátor malakologické sbírky Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F. (2009): Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part). - Annales Zoologici, 59(4): Warszawa. Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. (2008): Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. (Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.). - Parnassia, č. 3., 79 pp., 16 tab. ISBN: Žák K., Schmelzová R., Hlaváč J., Gottfried L., Urbánek R., Bruthans J., Světlík I., Majer M. (2008): Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty. - Český kras, XXXIV(2008): Beroun Pokorný P., Dreslerová D., Kuneš P., Petr L., Kozáková R., Abraham V., Hlaváč J., Šmahelová L. (2008): Longterm development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes. Outline of an interdisciplinary project. Terra Nostra 2008/2. Abstrakt volume from IPC-XII /IOPC- VIII Congress; , Bonn, Germany. Bogush P., Dvořák L. & Hlaváč J. Č. (2008): Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. - Malacologica Bohemoslovaca, 7: Hlaváč J. (2008): Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ). - Archeologické rozhledy, 60 ( 2): 309. Praha. Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč J. Č. & Rohovec J. (2008): Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources. - European Journal of Soil Biology 44 (2): Paris. doi: /j.ejsobi Ernée M., Dobeš M., Hlaváč J., Kočár P., Kyselý R. & Šída P. (2007): Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. - Památky archeologické, XCVIII(98), p Praha. Hlaváč J. (2006): Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic). - Geologica Carpathica, 57, 5, Bratislava.

16 Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M. (2005): Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). - Folia Malacologica, 13 (1): Poznań. 1. Mgr. Petr Dolejš 2. vedení zoologického týmu, zpracování a revize typového materiálu bezobratlých Dolejš, P., Kořínková, T., Musilová, J., Opatová, V., Kubcová, L., Buchar, J. & J. Král, 2011: Karyotypes of central European members of the genera Arctosa, Tricca and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). European Journal of Entomology, 108(1): Dolejš, P., Kubcová, L. & J. Buchar, 2010: Courtship, mating and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 38(3): Dolejš, P., Kubcová, L. & J. Buchar, 2008: Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 36(1): Mgr. Lenka Edrová 2. zpracování typů A.C.J. Cordy, metodický dozor nad tvorbou a plněním databáze typů Beran M. & Edrová L. (2006): Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, IV. ročník. Mykol. Listy 98: Holec J. & Edrová L. (2006): Závěry. In: Holec J. et Beran M., eds., Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda 24: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D 2. genotypování typového a srovnávacího materiálu Gvoždík V., Moravec J., Klütsch C., Kotlík P., 2010: Phylogeography of the Middle Eastern tree frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: Gvoždík V., Jandzik D., Lymberakis P., Jablonski D., Moravec J., 2010: Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: Blackburn D.C., Gvoždík V., Leaché A.D., 2010: A new squeaker frog (Arthroleptidae: Arthroleptis) from the mountains of Cameroon and Nigeria. Herpetologica 66(3): Benda P., Gvoždík V., 2010: Taxonomy of the genus Otonycteris (Chiroptera: Vespertilionidae: Plecotini) as inferred from morphological and mtdna data. Acta Chiropterologica 12(1): Gvoždík V., 2010: Second species of tree frog, Hyla orientalis (formely H. arborea), from Iran confirmed by acoustic data. Herpetology Notes 3: Barej M.F., Ineich I., Gvoždík V., Lhermitte-Vallarino N., Gonwouo N.L., LeBreton M., Bott U., Schmitz A., 2010: Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleon serratus Mertens, Herpetologia Koenigiana. Bonn zoological Bulletin 57 (2): Moravec J., Aparicio J., Guerrero-Reinhard M., Calderón G., Jungfer K.-H., Gvoždík V., 2009: A new species of Osteocephalus (Anura: Hylidae) from Amazonian Bolivia: first evidence of tree frog breeding in fruit capsules of the Brazil nut tree. Zootaxa 2215: Gvoždík V., Moravec J. & Kratochvíl L., 2008: Geographic morphological variation in parapatric Western Palearctic tree frogs, Hyla arborea and Hyla savignyi: are related species similarly affected by climatic conditions? Biological Journal of the Linnean Society 95: Gvoždík V., 2008: Geographical distribution: Dipsadoboa underwoodi Rasmussen, 1993 Underwood s Rearfanged Tree-Snake. Cameroon. African Herp News 45: Gvoždík V. & Moravec J., 2005: Variation of Hyla savignyi: A color pattern of Cypriote and mainland populations. In: Ananjeva N. & Tsinenko O. (Eds.): Herpetologia Petropolitana. Russian Journal of Herpetology 12 (Suppl.): RNDr. Jiří Moravec, CSc. 2. zpracování a revize typového materiálu obojživelníků a plazů, kurátor herpetologické sbírky Moravec, J., Kratochvíl, L., Amr, Z. S., Jandzik, D., Šmíd, J., Gvoždík, V. (2011): High genetic differentiation within the Hemidactylus turcicus komplex (Reptilia: Gekkonidae) in the Levant, with comments on the phylogeny and systematics of the genus. Zootaxa, 2894:

17 Castroviejo-Fisher, S., Moravec, J., Aparicio, J., Guerrero-Reinhard, M., Calderón, G. (2011): DNA taxonomy reveals two new species records of Hyalinobatrachium (Anura: Centrolenidae) for Bolivia. Zootaxa, 2798: Moravec, J., Lehr, E., Peña, P. P., Lopez, J. J., Gagliardi Urrutia, G., Arista Tuanama, I. (2010): A new green, arboreal species of Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from Amazonian Peru. Vertebrate Zoology, 60: Gvoždík, V., Moravec, J., Klütsch, C., Kotlík, P. (2010): Phylogeography of the Middle Eastern tree frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: Gvoždík, V., Jandzik, D., Lymberakis, P., Jablonski, D., Moravec, J. (2010): Slow Worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: Lehr, E., Moravec, J., Gagliardi Urrutia, L. A. G. (2010): A new species of Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from the Amazonian lowlands of northern Peru. Salamandra, 46: Moravec, J., Aparicio, J., Guerrero-Reinhard, M., Calderón, G., Jungfer, K.-H., Gvoždík, V. (2009): A new species of Osteocephalus (Anura: Hylidae) from Amazonian Bolivia: first evidence of tree frog breeding in fruit capsules of the Brazil nut tree. Zootaxa, 2215: Moravec, J., Tuanama, I. A., Pérez, P. E., Lehr, E. (2009): A new species of Scinax (Anura: Hylidae) from the area of Iquitos, Amazonian Peru. South American Journal of Herpetology, 4: Dahl, Ch., Novotny, V., Moravec, J., Richards, S. J. (2009): Beta diversity of frogs in the forests of New Guinea, Amazonia and Europe: contrasting tropical and temperate communities. Journal of Biogeography, 36: Moravec, J., Aparicio, J., Guerrero-Reinhard, M., Calderon, G., Köhler, J. (2008): Diversity of small Amazonian Dendropsophus (Anura: Hylidae): another new species from northern Bolivia. Zootaxa, 1918: RNDr. Petr Benda, Ph.D. 2. zpracování a revize typového materiálu savců, kurátor osteologické sbírky Benda P., Reiter A., Al-Jumaily M., Nasher A. K. & Hulva P., 2009: A new species of mouse-tailed bat (Chiroptera: Rhinopomatidae: Rhinopoma) from Yemen. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 177: Flanders J., Jones G., Benda P., Dietz C., Zhang S., Li G., Sharifi M. & Rossiter S. J., 2009: Phylogeography of the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum: contrasting results from mitochondrial and microsatellite data. Molecular Ecology, 18: Benda P., 2008: Names from Greek and Roman mythology in bat nomenclature, with a note on the name Myotis alcathoe. Vespertilio, 12: Benda P. & Mlíkovský J., 2008: Nomenclatural notes on the Asian forms of Barbastella bats (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx, new series, 39: Benda P., Dietz C., Andreas M., Hotový J., Lučan R. K., Maltby A., Meakin K., Truscott J. & Vallo P., 2008: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 72: Horáček I., Benda P., Sadek R., Karkabi S., Abi-Said M., Lučan R., Hulva P. & Karanouh R., 2008: Bats of Lebanon. State of knowledge and perspectives. Al-Ouat Ouate, Revue Libanaise de Speleologie et de Karstologie, new series, 14: Karami M., Hutterer R., Benda P., Siahsarvie R. & Kryštufek B., 2008: Annotated check-list of the mammals of Iran. Lynx, new series, 39: Lamb J. M., Ralph T. M. C., Goodman S. M., Bogdanowicz W., Fahr J., Gajewska M., Bates P. J. J., Eger J., Benda P. & Taylor P., 2008: Phylogeography and predicted distribution of African-Arabian and Malagasy populations of giant mastiff bats, Otomops spp. (Chiroptera: Molossidae). Acta Chiropterologica, 10: Uhrin M., Benda P., Obuch J. & Danko Š., 2008: Myotis blythii in Slovakia: distribution status and notes on ecology and population trends. Lynx, new series, 39: Uhrin M., Benda P., Balázs C. & Obuch J., 2008: Bats (Chiroptera) of the Cerová vrchovina Mts. (central Slovakia). Vespertilio, 12: Mgr. Radek Šanda, Ph.D. 2. zpracování a revize typového materiálu ryb, kurátor ichtyologické sbírky Perea, S., Bohme, M., Zupančič, P., Freyhof, J., Šanda, R., Ozulug, M., Abdoli, A. et Doadrio, I Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean Subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data. BMC Evolutionary Biology 2010, 10:265.

18 Buj, I., Vukić, J., Šanda, R., Perea, S., Ćaleta, M., Marčić, Z., Bogut, I., Povž, M. et Mrakovčić, M Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica 59 (2): Marková, S., Šanda, R., Crivelli, A., Shumka, S., Wilson, I.F., Vukić, J., Berrebi, P. et Kotlík, P Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: Šanda, R., Vukić, J., Švátora, M Type specimens of fish taxa described by Vadim Vladykov from Subcarpathian Ukraine in the collection of the Charles University in Prague, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 179 (3): Šanda, R. et Kovačić, M First record of Gobius couchi (Pisces: Gobiidae) in the Ionian Sea. Cybium 33 (3): Šanda, R., Bogut, I., Doadrio, I., Kohout, J., Perdices, A., Perea, S., Šedivá, A. et Vukić, J Distribution and relationships of spined loaches (Cobitidae) in the Neretva River basin in Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica 57 (1-2): Šanda, R., Vukić, J., Choleva, L., Křížek, J, Šedivá, A., Shumka, S., et Wilson, I.F Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica 57 (1-2): Mendel, J., Lusk, S., Vasil eva, E.D., Vasil ev, V.P., Lusková, V., Erk akan, F., Ruchin, A., Koščo, J., Vetešník, L., Halačka, K., Šanda, R., Pashkov, A.N. et Reshetnikov, S.I Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. Molecular Phylogenetics and Evolution 47: Šedivá, A., Apostolou, A, Janko, K., Kohout, J., Kostov, V. et Šanda, R Genetic structure and distribution of Barbatula bureschi (Balitoridae, Nemacheilinae) and its phylogenetic position with respect to other European stone loaches. Folia Zoologica 57 (1-2): Miller, P.J. et Šanda, R A new West Balkanian sand-goby (Teleostei: Gobiidae). Journal of Fish Biology 72: Mgr. Jan Wagner 2. revize a dokumentace typového materiálu fosilních savců ve sbírkách NM, spoluúčast na přípravě katalogu typů fosilních obratlovců (savci), revize literárních zdrojů k typům a typovým lokalitám u vybraných skupin fosilních živočichů Wagner, J. (2004): A taxonomic revision of bears from selected Biharian localities of the Czech Republic. A preliminary report. I. C 718, Chlum I, Chlum IV.- Cahiers Scientifiques, 2: Wagner, J. (2005): A taxonomic revision of bears from selected Biharian localities of the Czech Republic. A preliminary report. II. Koněprusy caves an old collection.- Bulletin de la société d Histoire Naturelle de Toulouse et de Midi-Pyrenees, 141: Wagner, J. (2006): A list of craniodental material of Pliocene ursids (genus Ursus) in the collection of Naturhistorisches Museum Basel.- Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 98: Čermák, S., Wagner, J., Fejfar, O., Horáček, I. (2007): New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report.- Fossil Record, 10: Sabol, M., Holec, P., Wagner, J. (2008): Late Pliocene carnivores from Včeláre (SE Slovakia).- Palaeontological journal, 42: Wagner, J., Lipecki, G., Krawczyk, M. (2008): New evidence of Ursus minimus from the territory of Poland.- Stalaktite, 58: Bosák, P., Prunel, P., Zupan Hajna, N., Herman, H., Mihevc, A., Wagner, J. (2010): Križna jama (SW Slovenia): numerical- and correlated-age from cave bear-bearing sediments.- Acta Carsologica, 39: Wagner, J. (2010): Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomical overview.- Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179: Wagner, J., Čermák, S., Horáček, I. (in press): The presence of Ursus ex gr. minimus-thibetanus in the Late Villányian and its position among the Pliocene and Pleistocene black bears in Europe.- Quaternaire. 1. Mgr. Karolína Lajblová 2. koordinátor digitalizace drobných paleozoických bezobratlých, především typů ostrakodů ze sbírky Barranda, Přibyla a Jáchyma Krůty Lajblová, K. (2010): Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009,

19 1. Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 2. koordinátor zpracování sbírky referátu Orthoptera (rovnokřídlí); koordinátor vytváření fotografické databáze entomologického oddělení Fikáček M., Hájek J. & Schmied H. (2011) On the identity of the fossil aquatic beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera, Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys 78: Fikáček M. & Short A. E. Z. (2010) Taxonomic revision and phylogeny of the genus Cetiocyon and its discovery in the Neotropical region (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 68(3): Fikáček M. (2010) Sphaerocetum gen. n., a new genus of the Protosternini from Peninsular Malaysia (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 2601: Fikáček M. (2010) HYDROPHILIDAE: Sphaeridiinae (Coleoptera). In: Jäch M. A. & Balke M. (eds.): Water Beetles of New Caledonia, volume 1. Monographs of Coleoptera 3: Fikáček M., Schmied H. & Prokop J. (2010) Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany). Acta Geologica Sinica 84 (4): Fikáček M. & Short, A. E. Z. (2010) A revision of the Neotropical genus Sacosternum Hansen (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 2538:1-37. Fikáček M., Wedmann S. & Schmied H. (2010) Diversification of the greater hydrophilines clade of giant water scavenger beetles dated back to the Middle Eocene (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilina). Invertebrate Systematics 24: Fikáček M. & Šípková H. (2009) New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of cooccuring species (Coleoptera: Myxophaga: Hydroscaphidae). Zootaxa 2286: Fikáček M. & Travnicek D. (2009) Georissidae of the United Arab Emirates. Pp In: van Harten, A. (ed.): Arthropod fauna of the UAE, volume 2. Fikáček M., Archangelsky M. & Torres P. M. (2008) Primary chaetotaxy of the larval head capsule and head appendages of the Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) based on larvae of the genus Hydrobius Leach. Zootaxa 1874: Mgr. Jiří Hájek, Ph.D. 2. vedoucí týmu entomologického oddělení; koordinátor vytváření katalogu typů EO Fikáček, M, Hájek, J & Schmied, H (2011)On the identity of the fossil aquatic beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera, Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys 78: Hájek, J, Hendrich, L, Hawlitschek, O & Balke, M (2010) Copelatus sibelaemontis sp nov (Coleoptera: Dytiscidae) from the Moluccas with generic assignment based on morphology and DNA sequence data. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50(2): Bezděk, A & Hajek, J (2010) Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini) and Valginae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50(2): Hájek, J & Fikáček, M (2010) Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group. Journal of Natural History 44(27-28): Hájek, J (2010) Brachypsectra kadleci sp.nov. from western Iran the first Palaearctic member of the family Brachypsectridae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia). Annales Zoologici 60(1): Batelka, J & Hájek, J (2009) A taxonomic review of the genus Eorhipidius (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae), with descriptions of three new species from Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(2): Hájek, J (2009) Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group. Zootaxa 2192: Švihla, V & Hájek J (2009) Taxonomic changes in Eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(1): Hájek, J (2008) Taxonomic review of the Callirhipidae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) of the Afrotropical region. Annales Zoologici 58(3): Hájek, J (2007) Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) I. Introduction, morphology of adults, key to subgenera and species groups, and taxonomy of E. funebris species group. Zootaxa 1620: RNDr. Pavel Chvojka 2. koordinátor zpracování sbírky referátu malých řádů, především jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera)

20 Lukáš J. & Chvojka P. 2011: New faunistic records of Trichoptera from Slovakia. Klapalekiana 47: Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P. & Trýzna M. 2010: Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia 70: Chvojka P., Komzák P. & Špaček J. 2009: New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 94: Chvojka P. & Komzák P. 2008: The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia, Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle Luxembourg 55: Weaver J.S., III, Gibon F.-M. & Chvojka P. 2008: A new genus of Philorheithridae (Trichoptera) from Madagascar. Zootaxa 1825: Chvojka, P. 2008: Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska / Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: Szczęsny B. & Chvojka P. 2008: New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories. Proceedings of the State Natural History Museum (Lviv) 24: Mgr. Petr Kment, Ph.D. 2. koordinátor zpracování sbírky referátu Hemiptera (ploštice a křísy) Fent M., Kment P., Çamur-Elipek B. & Kırgız T. 2011: Annotated catalogue of Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha (Hemiptera: Heteroptera) of Turkey with new records. Zootaxa 2856: Kment P. & Vilímová J. 2010b: Thoracic scent efferent system of the Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera): a review of terminology. Zootaxa 2706: Kment P. & Vilímová J. 2010a: Thoracic scent efferent system of the Tessaratomidae sensu lato (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) with implication to the phylogeny of the family. Zootaxa 2363: Votýpka J., Maslov D. A., Yurchenko V., Jirků M., Kment P., Lun Zh.-R. & Lukeš J. 2010: Probing into the diversity of trypanosomatid flagellates parasitizing insect hosts in South-West China reveals both endemism and global dispersal. Molecular Phylogenetics and Evolution 54: Kment P. & Jindra Z. 2009: A revision of Tripanda and Tenerva (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae). Zootaxa 1979: Kment P. 2008b: A revision of the endemic Madagascan genus Triplatyx (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: Kment P. & Jindra Z. 2008a: Review of the family Gelastocoridae (Heteroptera: Nepomorpha) of south-eastern Asia. Pp In: Grozeva S. & Simov N. (eds.): Advances in Heteroptera research. Festschrift in honour of 80th anniversary of Michail Josifov. PenSoft Publishers, Sofia, Moscow, 417 pp. Stehlík J. L. & Kment P. 2008: Myrmoplastoides subgen. nov. of the genus Myrmoplasta (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) from the Oriental region. Zootaxa 1782: Bogusch P., Straka J. & Kment P. (2007): Annotated check-list of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: [ISSN: ] Kment P. & Bryja J. 2007: Description of Nasocoris lautereri sp. nov. from Balkan peninsula, with review of the genus Nasocoris (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae). Zootaxa 1633: [ISSN: (print edition), (online edition)]. 1. Ing. Vítězslav Kubáň 2. koordinátor zpracování sbírky krascovitých brouků (Coleoptera: Buprestidae) Bílý S. & Kubáň V. 2010: A revision of the Anthaxia (Haplanthaxia) melancholica and A. (H.) thunbergi speciesgroups (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). Folia Heyrovskyana, Series A 18: Kubáň V. & Bílý S. 2010: Melobasina riedeli n. sp. from Indonesia (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae). Zootaxa 2350: Jákl S., Král D. & Kubáň V. 2010: A review of the genus Bietia (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Goliathini) with description of a new species from Yunnan, China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: Bílý S. & Kubáň V. 2010: A study on the Nearctic species of the genus Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). Subgenus Melanthaxia. Part I. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: Jelínek J. & Kubáň V. 2009: A review of genus Agnathus (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae), with description of Agnathus secundus sp. nov. from China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49:

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009

přílohy annex Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 přílohy annex Vespertilio 13 14: 165 262, 2010 ISSN 1213-6123 Česká chiropterologická bibliografie: Soupis publikovaných a diplomových prací od počátků výzkumu v českých zemích do konce roku 2009 Vladimír

Více

BUTEO 10 (1998) ISSN 1210-3535 Internet - WWW home page http://www.envi.cz/chkot/

BUTEO 10 (1998) ISSN 1210-3535 Internet - WWW home page http://www.envi.cz/chkot/ BUTEO 10 (1998) Časopis Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické (SOVDS ČSO) a Skupiny pre ochranu dravcov a sov pri Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SODS SOS)

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

Ecology of Rumex alpinus a retrospective studies using annual growth markers on rhizomes

Ecology of Rumex alpinus a retrospective studies using annual growth markers on rhizomes University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic Faculty of Science Ecology of Rumex alpinus a retrospective studies using annual growth markers on rhizomes PhD. thesis Mgr. Petra Šťastná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003

SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU MŽP A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2003 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Referenční informační středisko Vršovická 65, 100 10 Praha 10 SEZNAM PERIODIK OBJEDNANÝCH KNIHOVNAMI A INFORMAČNÍMI STŘEDISKY RESORTU A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ V ROCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Slezského zemského muzea

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Slezského zemského muzea VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Slezského zemského muzea v roce 2007 1 Název zpracovatele: Slezské zemské muzeum Sídlo společnosti: Tyršova 1 746 01 Opava IČ: 00100595 Telefon: 553 622 999 Fax: 553 622 999 E-mail:

Více

CURRICULUM VITAE. Michal Hejcman together with his sons (Míša, Honzík and Jára) in summer 2007

CURRICULUM VITAE. Michal Hejcman together with his sons (Míša, Honzík and Jára) in summer 2007 CURRICULUM VITAE Name: Address: E mail: Date of birth: 9 th January 1976 Nationality: Czech prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D. Department of Ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech University

Více

Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007

Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 Acta rerum naturalium 4: 53 68, 2008 ISSN 1803-1587 Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 The present state of research

Více

ZOOLOGICKÉ DNY. Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014. Editoři: BRYJA Josef & DROZD Pavel

ZOOLOGICKÉ DNY. Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014. Editoři: BRYJA Josef & DROZD Pavel ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014 Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014 Editoři: BRYJA Josef & DROZD Pavel Program konference Pořadatelé konference: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno Katedra

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výskyt a potenciální dopady chytridiomykózy v České republice Disertační práce Autor: Ing. Petr Civiš Školitel: prof. Mgr. Miroslav Šálek,

Více

Human-driven and natural vegetation changes of the last glacial and early Holocene

Human-driven and natural vegetation changes of the last glacial and early Holocene Human-driven and natural vegetation changes of the last glacial and early Holocene Ph.D. Thesis Petr Kuneš Charles University Prague, Faculty of Science Department of Botany Praha 2008 Promotor: Petr Pokorný

Více

Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014

Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014 Bulletin České společnosti pro ekologii 1/2014 Milé čtenářky, milí čtenáři, letos uplynulo 25 let od Sametové revoluce, díky které můžeme dnes svobodně cestovat, získávat informace a plně se zapojovat

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

CURRICULUM VITAE. Mgr. René Kyselý

CURRICULUM VITAE. Mgr. René Kyselý CURRICULUM VITAE Mgr. René Kyselý http://renekysely.webnode.cz/ kysely@arup.cas.cz Narozen: 24.4.1974, Nový Jičín Pracoviště (zaměstnavatel): Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologický

Více

RELIEF OF CZECHIA: QUANTITATIVE EVALUATION IN THE GIS ENVIRONMENT

RELIEF OF CZECHIA: QUANTITATIVE EVALUATION IN THE GIS ENVIRONMENT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 2 ROČNÍK 116 JAROMÍR DEMEK, BŘETISLAV BALATKA, KAREL KIRCHNER, PETER MACKOVČIN, TOMÁŠ PÁNEK, PETR SLAVÍK RELIEF OF CZECHIA: QUANTITATIVE EVALUATION IN THE GIS ENVIRONMENT DEMEK,

Více

Silva Ga bre ta 19 (1)

Silva Ga bre ta 19 (1) Silva Ga bre ta 19 (1) Scientific studies from the Bohemian Forest NÁRODNÍ PARK CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Š U M A VA Správa Národního parku Šumava Biosférická rezervace UNESCO Vimperk 2013 Silva Gabreta

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Publikační činnost

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Publikační činnost Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Publikační činnost Projekt: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Garant projektu: prof.

Více

The response of weevil communities (Coleoptera: Curculionoidea) to the altitudinal zones of beech stands

The response of weevil communities (Coleoptera: Curculionoidea) to the altitudinal zones of beech stands JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 54, 2008 (6): 262 272 The response of weevil communities (Coleoptera: Curculionoidea) to the altitudinal zones of beech stands J. Beránek Faculty of Forestry and Wood Technology,

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ

XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ XVII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti VODA VĚC VEŘEJNÁ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 29. června 3. července 2015, Mikulov Vanda Rádková a Jindřiška Bojková (eds.) Citace

Více