PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) Kód programu DF NA ROK 2012 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) Kód programu DF NA ROK 2012 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) Kód programu DF NA ROK 2012 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY Projekt: jediného uchazeče Název návrhu projektu (musí být shodný s názvem uvedeným v poli P03) : Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví Tematická priorita programu (číselné a slovní vymezení tématické priority), kterou projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje (např. TP 1.1- Nemovité kulturní dědictví). Pokud projekt naplňuje více jak jednu TP, uvést všechny shodným způsobem: Hlavní tematická priorita 1: Kulturní dědictví a národní identita. Tematická priorita 1.2: Movité kulturní dědictví Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele (osoby odpovědné uchazečipříjemci za řešení projektu): Dr. RNDr. Kamil Zágoršek Název uchazeče: Národní muzeum Úplná adresa uchazeče, včetně PSČ: Národní muzeum, Václavské nám. 68, CZ Praha 1 Telefonní číslo, fax, , fax: , , Tato přihláška obsahuje stran Datum : PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Jméno a podpis statutárního orgánu uchazeče, člena / členů statutárního orgánu uchazeče a otisk razítka- právnické osoby

2 Název uchazeče- příjemce: Národní muzeum člen/členové statut. orgánu uchazeče- příjemce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. řešitel příjemce: Dr. Kamil Zágoršek RNDr. Jiří Kvaček, CSc. Mgr. Milan Libertín Ph.D. Mgr. Jan Sklenář RNDr. Boris Ekrt Mgr. Jiří Frank Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. RNDr. Jiří Litochleb Mgr. Ivana Jebavá Bc. Lukáš Zahradníček Mgr. Dalibor Velebil Mgr. František Bouda Mgr. Jan Holec, Dr. Mgr. Markéta Chlebická, Ph.D. Mgr. Otakar Šída Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.

3 Mgr. Jiří Hájek, Ph.D. RNDr. Pavel Chvojka Mgr. Petr Kment, Ph.D. ing. Vítězslav Kubáň Mgr. Ján Macek RNDr. Vladimír Švihla, CSc. Mgr. Michal Tkoč RNDr. Vojtěch Turek, CSc. Mgr. Martin Valent, Ph.D. RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. RNDr. Vítězslav Kuželka RNDr. Petra Havelková, Ph.D. Dipl. biolog. Jiří Mlíkovský, CSc. RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. Mgr. Petr Dolejš Mgr. Lenka Edrová RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. RNDr. Petr Benda Ph.D.

4 Mgr. Jan Wagner Mgr. Radek Šanda Ph.D. RNDr. Jiří Moravec, CSc. Mgr. Karolína Lajblová.

5 P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P Cíle řešení projektu v jazyce, ve kterém byl projekt předložen a schválen. Základním cílem navrhovaného projektu aplikovaného výzkumu je navržení sjednocené metodiky uchovávání, zpřístupnění a správy typových sbírek, což zlepší jejich ochranu a přispěje k uchování hodnot tohoto typu movitého kulturního dědictví. Důraz bude kladen také na prezentaci, doplňování a rozšiřování stávajících fondů typových sbírkových předmětů, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti pomocí výstav, moderních technologií a zapojením do on-line databází (Europeana). Výsledkem bude rozvoj a šíření znalostí o typových kolekcích jakožto integrální součásti movitého kulturního dědictví ČR. Zaměříme se na tvorbu metodik s aplikací na moderní způsoby ukládání, uchovávání a manipulaci s typovým a dalším unikátním materiálem. Součástí metodik bude identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence typových kolekcí jako movitého kulturního dědictví s využitím nejmodernějších technologií. Identifikace a verifikace typového materiálu bude probíhat pomocí metod základního výzkumu, včetně celého komplexu moderních instrumentálních metod. V rámci dokumentace a digitalizace části typových kolekcí vytvoříme 3D/2D multimediální objekty, na základě kterých bude následně možné vytvořit fyzický nebo virtuální duplikát typového materiálu. Tento duplikát pak může být poskytnut veřejnosti a sníží potřebu přímé manipulace s originálními typovými exempláři, a tím i nebezpečí jejich poškození, což výrazně přispěje k jejich ochraně. Definujeme metodická pravidla zacházení s typovým materiálem, navrhneme systém zacházení s typovým materiálem (konzervace, inventarizace, dokumentace), systém evidence specifický pro jednotlivé přírodovědecké obory a pravidla pro trvalé uložení a zpřístupnění odborné i laické veřejnosti pomocí výstavy a on-line databází. Vypracování obecné metodiky pro nakládání s typovým a dalším unikátním materiálem napomůže k ochraně a uchování hodnot tohoto typu movitého kulturního dědictví v celé České republice. P19 * Cíle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P Obsahově musí odpovídat cílům řešení projektu uvedeným v údaji P15. The fundamental goal of the proposed project of applied research is to design standard methodologies for preserving, publicizing and administering type collections, which will enhance their safekeeping and assist preservation of these cultural assets. Emphasis will be placed on presentation, supplementation and expansion of existing collections, enabling access for both experts and laity using exhibitions, modern technology and connection with on-line databases (Europeana). The result will be expansion and widening of knowledge about type material in collections as an integral part of the cultural heritage of the Czech Republic. We will focus on designing methodologies with application to modern techniques of storage, conservation and manipulation of type material and other unique material. Included in the methodologies will be identification, documentation, digitalization and record-keeping of type collections as cultural heritage assets using the most modern technology. Identification and verification of type material will proceed according to principles of basic research, including a wide spectrum of modern instrumental methods. Part of the documentation and digitalization section of the project will be the creation of 3D/2D multimedia objects, which will serve as a basis for creating physical or virtual duplicates of type material. Public access can then be granted to these duplicates and so lessen the necessity of handling the originals, thereby reducing the possibility of damage and markedly assisting in their preservation. We will define methodological procedures for handling type material, design systems for conservation, inventory control and documentation, systems of record-keeping specific to individual scientific fields and procedures for permanent storage and enabling public access, expert and lay, with the aid of on-line databases. Constructing general methodologies for handling type material and other unique material will assist preservation and conservation of cultural heritage assets in the entire Czech Republic. P23 * Klíčová slova v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) P Slova oddělovat středníkem, je možné použít jako klíčové slovo i sousloví (několik slov oddělených mezerami). Při vyplňování klíčových slov se doporučuje používat v maximální míře termíny, které se běžně vyskytují v renomovaných informačních zdrojích. Type specimen, methodology, digitalization, on-line database

6 IV. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu Příjemce projektu (jeho název ): Národní muzeum Řešitel příjemce (v poli G10 = GP): 1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu. Dr. Kamil Zágoršek 2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia). RNDr. Karlova Univerzita, Paleontologie, 1990 Ph.D. (Dr.) Univerzita J.A. Komenského, Paleontologie, Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel účastnil jako řešitel odpovědný příjemci nebo dalšímu účastníkovi projektu (dříve spolupříjemce), případně jako ostatní řešitel : vědec, Geologický ústav Slovenské Akademie Vied, Bratislava : Odborný asistent, Katedra geologie a paleontologie, Komenského Univerzita, Bratislava : Lise Meitner Scholarship (Project M517-GEO), Institute of Palaeontology, Vienna University, Austria 2001 Paleontologické oddělení, Národní muzeum Praha ( vedoucí oddělení) Řešitel projektu: - Biostratigraphy and Systematics of Miocene Marine Sequences from Slovakia ( ) GA SR - New method for extraction and study of microfossils from hard rocks from the Eocene of Austria ( ) M517-GEO: FWF Austria - Bryozoan sediments in Cainozoic tropical environments: How did possible cool-water faunas flourish in the Central Paratethys? ( ) P 15600: FWF Austria - Křídové mechovky české křídové pánve ( ) RK 04P030MG008 (Min. kultury) - Miocénní mechovkový event v Centrální Paratethydě; příčiny a podmínky vzniku ( ) GAČR 205/06/ Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea ( ) MKČR DE06P04OMG009: - Mělkovodní ekosystémy středního miocénu Centrální Paratethydy: Sukcese a interakce anorganické a organické složky ekosystémů ( ) GAČR 205/09/0103 ostatní řešitel: - Science Fund project No. P Bio ( ): FWF Austria - Grant T ( ): OTKA Hungary - MK0CEZ99F0201 (MK ): Scientific evaluation of the collection in National museum ( ): MK ČR - P Bio: Global change, biodiversity and Paratethyan faunal interchanges: a case study using bryozoans with different larval strategies and brooding patterns ( ). FWF Austria - P B17: Biodiversity and faunal interchange: Bryozoans of Paratethys ( ). FWF Austria

7 4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu). Pedagogická činnost - Katedra geologie a paleontologie, Komenského Univerzita, Bratislava: (systematická paleontologie mechovky součást pravidelných přednášek) - Öslénytani viták, Eötvös University, Budapest: (Bryozoa: systematic and evolution součást pravidelných přednášek), 2001 Bryozoa and its palaeoenvironmental use výběrová přednáška) - Katedra paleontologie. Karlova Universita Praha: 2001 (Mechovky: systematika a evoluce, Evoluční paleobiologie, Určování úlomků výběrové přednášky) - Katedra geologie a paleontologie, Masarykova Univerzita, Brno: Mechovky a jejich použití při paleontologických rekonstrukcích součást pravidelných přednášek 5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných 1 výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění tohoto výsledku. Zágoršek, K., Ostrovsky, A.N., Vávra, N. (2011): The new cheilostome bryozoan Metrarabdotos nehybai from the Middle Miocene of Moravia (Czech Republic): palaeofaunistic, taxonomic and ontogenetic aspects. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen Band 260(1): 21-31; Zágoršek, K., Filipescu, S., Holcová, K. (2010): New Middle Miocene Bryozoa from Gârbova de Sus (Romania) and their relationship to the sedimentary environment. Geologica Carpathica 61(6): Zágoršek, K (2010): Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. Part I: Geology of the studied sections, systematic description of the orders Cyclostomata, Ctenostomata and "Anascan" Cheilostomata (Suborders Malacostega Levinsen, 1902 and Flustrina Smitt, 1868). Part II: Systematic description of the suborder Ascophora Levinsen, 1909 and paleoecological reconstruction of the studied paleoenvironment. Acta Mus. Nat. Prague, Ser. B, Hist. Nat., Praha. Series B Historia Naturalis, vol. 66: Zágoršek, K., Taylor, P.D. & Vodrážka, R. (2009): Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophila) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (lower Turonian, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 84(4), Ján Schlögl, Jozef Michalík, Kamil Zágorsek, and François Atrops (2008): Early Tithonian Serpulid-Dominated Cavity-Dwelling Fauna, and the Recruitment Pattern of the Serpulid Larvae. Journal of Paleontology, March 2008; 82: Holcová, K. & Zágoršek, K. (2008): Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the bryozoan event in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 267 (2008) Zágoršek & Holcová & Třasoň (2008): Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 97: Nehyba, S., Tomanová- Petrová, P. & Zágoršek, K. (2008): Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the south western part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian. - Geological Quarterly, 52 (1): uplatněných znamená publikovaných, realizovaných v praxi apod.

8 Zágoršek, K. (2003): Eocene Bryozoa from Waschberg Zone (Austria). - Beitrage fur Paleontologie 28: Zágoršek, K (2001): Eocene Bryozoa from Hungary (part II. Systematic Paleontology). Courier Forschungsinstitut Senckenberg 231, Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10= RP): U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést 1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu 2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.) 3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných¹ výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/ spoluautorem. 1. RNDr. Jiří Kvaček, CSc 2. Vedoucí etapy přípravy metodiky zpřístupnění paleontologických typů Eklund H., Kvaček J., 1998: Lauraceous inflorescences and flowers from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe). Int. J. Plant Sci. 159: Kvaček, J Frenelopsis alata and its microsporangiate and ovuliferous reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Czech Republic, Central Europe). Review of Palaeobotany and Palynology 112, Kvaček, J., Dašková, J Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. Review of Palaeobotany and Palynology, 158: Kvaček, J., Eklund, H. 2003: A report on newly recovered reproductive structures from the Cenomanian of Bohemia (Central Europe). Intern. Journ. Plant. Sci.164, 6: Kvaček, J., H. Falcon-Lang, J. Dašková (2005): A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction. - American Journal of Botany, 92(12): Kvaček, J. and Herman, A.B Monocotyledons from the Early Campanian (Cretaceous) of Grünbach, Lower Austria. - Rev. Palaeobot. Palynol. 128: Kvaček, J., Pacltová, B. 2001: Bayeritheca hughesii gen. et sp. n. a new Eucommiidites - bearing pollen organ from the Bohemian Cenomanian. Cretaceous Research 22: Heřmanová, Z., Kvaček, J., Friis, E.M. 2011: Budvaricarpus serialis Knobloch & Mai, an unusual new member of the Normapolles complex from the Late Cretaceous of the Czech Republic. International Journal of Plant Sciences, 172: Kvaček, J., Friis, E.M. 2010: Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpatereticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. - Grana, 49: Maslova, N.P., Moiseeva, M.G., Herman, A.B., Kvaček, J., Did plane trees exist in the Cretaceous? Paleontological Journal, 2005(4): Mgr. Milan Libertín 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy metodika zpřístupnění typů paleozoické flóry Bek, J., Drábková, J., Dašková, J., Libertín, M., 2008.The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian Stephanian B) continental basins of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 152: Bek, J., Libertín, M., Drábková, J Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Bek, J., Libertín, M., Drábková, J Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Bek, J., Libertín, M., Owens, B., McLean, D., Oliwkiewicz-Miklasińska, M The first compression Pteroretisproducing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4):

9 Libertín, M., Dašková, J., Opluštil, S., Bek, J. Edress, N A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Sýkorová, I., Dašková, J Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth, A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. - Review of Palaeobotany and Palynology, 155 (3-4): Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). Palaios, 24: Bek, J., Libertín, M In situ reticulate sphenophyllalean spores, Pennsylvanian (Bolsovian) of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 159, Libertín, M., Bek, J., Drábková, J Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic. - Acta paleontologica Polonica, 53 (4): Mgr. Jan Sklenář 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy metodika zpřístupnění typů bezobratlých Sklenář, J. & Simon, E. (2009): Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study. Bulletin of Geosciences, 84(3), Vodrážka, R., Sklenář, J., Čech, S., Laurin, J., Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). Cretaceous Research, 30(1), RNDr. Boris Ekrt 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy metodika zpřístupnění typů obratlovců Ekrt, B. (2001): Some results of revision and redescription ichthyofaunas of the Bohemian Cretaceous Basin.- In: Proceedings to the International Symposium of Mesozoic Fishes III (Systematics, Paleoenvironment and Biodiversity) in Serpiano (Switzerland), 2001, str. 26. Ekrt, B., Košťák, M., Mazuch, M. et al. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry (NM Bohemia, Czech republic).- Bull. Czech Geol. Surv., vol. 76, no. 2, (2001), str , 1 tab. Ekrt, B. (2003): The fossil larval fish Prorhodeus unionis FRIČ, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic.- J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser., pp , fig Wiese, F., Čech, S., Ekrt, B., Košťák, M., Mazuch, M. & Voigt, S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys.- Cretaceous Research, 25, pp Košťák, M., Čech, S., Ekrt, B., Mazuch, M., Wiese, F., Voigt, S. & Wood, Ch. (2004): Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context.- Acta Geologica Polonica, vol. 54, no. 4, pp , 1 pl. Wiese, F.; Čech, S.; Ekrt, B.; Košťák, M.; Mazuch, M.;Voigt, S. (2005): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and palaeoceanography of a gateway to the Tethys [Cretaceous Research, 25 (2004) ] Reply.- Cretaceous Research, 26, 4, Ekrt, B. (2005): Turonian Osteichthyans in Central Europe, with special reference to the Bohemian Cretaceous Basin.- Fourth International Meeting on Mesozoic Fishes-Systematics, Homology and Nomenclature. Miraflores de la Sierra, Madrid, Spain; Prokop, J. - Jančárek, A. Pína,L. Trojek T., Martinčík, J. Ekrt, B. (2007): Applications of industrial X-ray computed tomography in palaeontology IVth Workshop NDT in Progress, November 5-7, 2007 Prague, Czech Republic Ekrt, B.; Čech, S.; Košťák, M.; Mazuch, M.; Voigt, S.; Wiese, F. (2008): New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic).- Cretaceous Research, 29, pp Carole J. Burrow; Sylvain Desbiens; Boris Ekrt; Wouter Südkamp (2010): A new look at Machaeracanthus.- In Elliott, D. K., Maisey, J. G. Yu, X. & Miao, D. (eds.) - Morphology, Phylogeny and Paleobiogeography of Fossil Fishes. pp , 9 figs., 1 app. Dr. Friedrich Pfeil, München. 1. Mgr. Jiří Frank 2. Člen řešitelského týmu etapy přípravy on-line zpřístupnění typů na portálu Europeana.

10 Frank, J Taxonomy and palaeoecology of Cretaceous nautilids Angulithes galea (Fritsch in Fritsch & Schlönbach, 1872) and Angulithes westphalicus (Schlüter, 1872). Bulletin of Geosciences 85(3), (5 figures,2 electronical appendices). Czech Geological Survey, Prague. Košták, M., Vodrážka, R., Frank, J., Mazuch, M. and Marek, J Late Cretaceous nautilid beaks from nearshore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Acta Geologica Polonica,60 (3), Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 2. vedoucí týmu mineralogických sbírek; studium typového materiálu a zejména potencionálních nových typů v mineralogických sbírkách, včetně definice nových minerálních druhů; interpretace analytických metod Čejka, J., Sejkora, J., Frost, R. L. Keeffe, E.C. (2009): Raman spectroscopic study of the uranyl mineral metauranospinite Ca[(UO2)(AsO4)]2. 8H2O. J. Raman Spectr. 40, Čejka, J., Sejkora, J. Plášil, J., Bahfenne, S., Palmer, S. J., Frost, R.L. (2010): Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral cejkaite and its comparison with synthetic trigonal Na4[UO2(CO3)3]. - J. Raman Spectr. 41, Laufek, F., Sejkora, J., Fejfarová, K., Dušek, M., Ozdín, D. (2007): The mineral marrucciite: monoclinic Hg3Pb16Sb18S46.- Acta Cryst. E63, i190. Ondruš, P., Skála, R., Veselovský, F., Sejkora, J., Vitti, C. (2003): Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 a new mineral from Jáchymov, Czech Republic.- Amer. Mineral. 88, Plášil, J., Sejkora, J., Čejka, J., Škácha, P., Goliáš, V. Ederová, J. (2010): Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic. - Can. Mineral. 48, Sejkora, J., Čejka, J. (2007): Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite.- N. Jb. Miner. Abh. 184, Sejkora, J., Čejka, J., Hloušek J., Novák, M., Šrein, V. (2004): Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský les Mountains, Czech Republic. - Can. Mineral. 42, Sejkora, J., Hawthorne, F. C., Cooper, M. A., Grice, J. D., Vajdak, J., Jambor, J. L. (2009): Burgessite, Co(H2O)4[AsO3OH]2(H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, south Lorrain Township, Ontario, Canada. Can. Mineral. 47, Sejkora, J., Ondruš, P., Novák, M. (2010): Veselovskyite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2 (AsO3OH)2. 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. - N. Jb. Miner. Abh. 187, Sejkora, J., Ozdín, D., Vitáloš, J., Tuček, P., Čejka, J., Ďuďa, R. (2007): Schafarzikite from type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited.- Eur. J. Mineral. 19, RNDr. Jiří Litochleb 2. Výzkum mineralogického typového a vyobrazeného materiálu, zejména se zaměřením na primární rudní minerály. Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, V. (2004): Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein V. (2006): The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (Mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic. Mineral. Polon., Spec. Pap. 28, Litochleb, J., Sejkora, J., Litochlebová, E., Jindra, J. (2008): Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, Litochleb, J., Sejkora, J., Medek, Z. (2008): Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, Litochleb, J., Sejkora, J., Palatý,T., Šimon, M. (2007): Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy). - In: Stříbrná Jihlava Studie k dějinám hornictví a důlních prací, Archaia Brno / Muzeum Vysočiny Jihlava, Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein V., Malec, J. (2009): Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika). - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17, Sejkora, J., Berlepsch, P., Makovicky, E., Balic-Zunic, T., Litochleb, J. (2002): Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic). - N. Jb. Miner. Abh. 177, Sejkora, J., Litochleb, J., Süsser, C. (2009): Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika).- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17, Škácha, P., Sejkora, J., Litochleb J. (2006): Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic. Mineral. Polon., Spec. Pap. 28,

11 Vymazalova, A., Litochleb J. (2004): Tellurides from the Jilove, Bohemian Massif, Czech Republic. - In: Gold- Silver-Telluride deposits of the Golden Quadrilateral, South Apuseni Mts., Rumania, IAGOD Guidebook Series 12, Mgr. Ivana Jebavá 2. Analytické práce na rentgenovém práškovém difraktometru, optická mikroskopie; interpretace dat. Frost, R. L., Palmer, S. J., Čejka, J., Sejkora, J., Plášil, J., Jebavá, I. Keefee E. C. (2011): A Raman spectroscopic study of M2+M3+ sulfate minerals, r pmerite Fe2+Fe23+(SO4)4. 14H2O and botryogen Mg2+Fe3+(SO4)2(OH). 7H2O. - J. Raman Spectroscopy 42, Sejkora, J., Jebavá, I., Plášil, J., Bureš, B., Tvrdý, J. (2010): Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika).- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. muz. (Praha), 18/1, Bc. Lukáš Zahradníček 2. Výběr a zpracování typového a vyobrazeného materiálu v mineralogických sbírkách. vzhledem k věku dosud žádné uplatněné výsledky výzkumu a vývoje 1. Mgr. Dalibor Velebil 2. Studium typového a zejména vyobrazeného materiálu mineralogických sbírek; dokumentace a práce s databázemi. Velebil, D., Losos, Z. (2008): Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, Velebil, D., Sejkora, J. (2007): Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách.- Minerál 15, 5, Velebil, D. (2007): Staré dolování stříbra v Českých zemích a v okolí Světlé nad Sázavou.- In: Světelsko. Vlastivědný sborník, 1. díl, 33-47, vyd. město Světlá nad Sázavou. Vaněk, V., Velebil, D. (2007): Staré hutnictví stříbra.- In: Stříbrná Jihlava Studie k dějinám hornictví a důlních prací, Archaia Brno / Muzeum Vysočiny Jihlava, Bufka, A., Přibil, M., Velebil, D., Vaněk, V. (2005): Historical subsurface mining works in the Czech Republic as technical monuments (present situation as to the protection and exploration thereof from the point of view a non-governmental organisation).- In: Tagungsband zum 8. Internationalen Bergbau-Workshop 2005, Most / Tschechische Republik, September 2005, 1 3. Sankt Andreasberg / Most. Velebil, D. (2004): Štěpánovský revír v letech Krasová deprese 10, Velebil, D. (2004): Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi.- In: Sbor. Semin. Stříbrná Jihlava 2004, Muzeum Vysočiny, Jihlava. Bufka, A., Velebil, D. (2003): Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11, Velebil, D., Kráčmar, L. (2002): Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír).- Minerál (Brno) 10, 3, Bufka, A., Velebil, D. (2002): Ag-Co-Bi-Ni-U-zrudnění v údolí Černé v Krušných horách.- Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, Mgr. František Bouda 2. zpracování typů lišejníků a lichenikolních hub Bouda F. (2009): Lišejníky reliktních borů. Ms., 67 pp. [Mgr. thesis, depon. in: Knih. kat. bot. PřF UK Praha] Bouda F. (2011): Cladonia cariosa, Cladonia ciliata, Cladonia portentosa, Cladonia stellaris. In : Malíček J., ed.: Zajímavé nálezy V. (Cladoniaceae). Bryonora 47. (in press) 1. Mgr. Jan Holec, Dr. 2. vedoucí mykologické části projektu, zpracování typů stopkovýtrusých hub Holec J. (1999): A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský. - Czech Mycol. 52(1): Holec J. (2001): The genus Pholiota in central and western Europe. In: Libri Botanici, vol. 20: 1-220, Eching.

12 Holec J. (2002): Fungi of the Eastern Carpathians (Ukraine) important works by Albert Pilát, and locations of his collecting sites. Mycotaxon 83: Holec J. (2005): Taxonomy and nomenclature of Gymnopilus bellulus and G. microsporus (Agaricales, Cortinariaceae). Mycotaxon 92: Holec J. et Beran M., eds. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. (Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic). Příroda, Praha, 24: Holec J., Kučera T. and Balner V. (2007): Ecology and distribution of Myriosclerotinia caricis-ampullaceae (Sclerotiniaceae, Ascomycota) in Central Europe with remarks on its world distribution. Sydowia 59(1): Holec J. et Hálek V. (2008): Record of the rare greenhouse fungus Lepiota elaiophylla (Agaricales, Agaricaceae) in Prague, Czech Republic, with notes on its taxonomy and distribution. Mycotaxon 105: Holec J. (2009): Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic). Mycotaxon 109: Holec J. et Noordeloos M. E. (2010): On the infraspecific variability and taxonomic position of Entoloma zuccherellii. Mycotaxon 112: Holec J. et Kolařík M. (2011): Tricholomopsis flammula (Basidiomycota, Agaricales) molecular taxonomy, delimitation, variability and ecology. - Mycol. Progress 10: Mgr. Markéta Chlebická, Ph.D. (roz. Suková) 2. zpracování typů vřeckovýtrusných hub a typů M. Svrčka Suková M., Scheuer C. et Buryová B. (2003): New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis. Czech Mycol. 55(3-4): Chlebicki A. et Suková M. (2004): Fungi of alpine islands of Dryas octopetala in the Carpathians. Mycotaxon 90: Suková M. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. Czech Mycol. 56(1-2): Suková M. et Chlebicki A. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species. Czech Mycol. 56(3-4): Chlebicki A. et Suková M. (2005): On three foliicolous Helotiales on Dryas. Mycotaxon 93: Suková M. (2005): A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic. Czech Mycol. 57(1-2): Suková M. (2006): A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex. Czech Mycol. 57(3-4): Chlebická M. et Chlebicki A. (2007): Cyathicula brunneospora and Pirottaea atrofusca, two new Helotiales from Tian Shan (Kazakhstan). Mycotaxon 100: Chlebicki A. et Chlebická M. (2007): A new fungus, Exobasidium gomezii, from Chilean Patagonia. Nova Hedwigia 85: Chlebická M. et Konvalinková T. (2011): Pirottaea lychnidis comb. nov. from the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic. Czech Mycol. 62(1): Mgr. Otakar Šída 2. vedoucí týmu digitalizace botanické podsbírky Leong-Škorničková, J., Šída, O., Jarolímová, V., et al. (2007): Chromosome numbers and genome size variation in Indian species of Curcuma (Zingiberaceae). Annals of Botany 100: Leong-Škorničková, J; Šída, O; Sabu, M, et al. (2008): Taxonomic and nomenclatural puzzles in Indian Curcuma: the identity and nomenclatural history of C.zedoaria (Christm.) Roscoe and C.zerumbet Roxb. (Zingiberaceae). Taxon 57: Leong-Škorničková, J; Šída, O; Marhold, K. (2010): Back to types! Towards stability of names in Indian Curcuma L. (Zingiberaceae). Taxon 59: Šída, O. (2003): Conyza triloba, new to Europe, and Conyza bonariensis, new to the Czech Republic. Preslia 75: Leong-Škorničková, J; Šída, O; Wijesundara, S, et al. (2008): On the identity of turmeric: the typification of Curcuma longa L. (Zingiberaceae). - Bot. J. Linn. Soc. 157: Záveská, E; Fér, T; Šída, O; et al. (2011): Genetic diversity patterns in Curcuma reflect differences in genome size. Bot. J. Linn. Soc. 165: Suda J, Malcová R, Abazid D, Banaš M, Procházka F, Sída O, Štech M (2004): Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. Folia Geobot. 39: Šída O. (2004): 18. Erigeron L. - turan. In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena ČR, 7: , Academia, Praha. Kirschner J. & Šída O. (2004): 48. Helianthus L. - slunečnice. In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena ČR, 7: , Academia, Praha.

13 Šída O. (1998): Taxonomic problems in Erigeron sect. Trimorpha (Compositae) in Eurasia. Preslia 70: RNDr. Vojtěch Turek, CSc. 2. Metodika zpřístupnění paleozoických typů měkkýšů Turek, V. (1978): Biological and stratigraphical significance of the Silurian nautiloid Aptychopsis. Lethaia, 11: Chlupáč, I., Turek, V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: Praha. Turek, V. (1983): Hydrodynamic conditions and the benthic community of Upper Wenlockian calcareous shale in western part of the Barrandian (Kosov quarry). Časopis pro mineralogii a geologii, 28 (3): Turek, V. (1989): Fish and amphibian trace fossils from Upper Carboniferous (Westphalian)sediments of Bohemia. Palaeontology, 32: Stridsberg, S. Turek, V. (1997): A revision of the Silurian nautiloid genus Ophioceras Barrande Geologiska Föreningen Förhandlingar, 119: Turek, V. (2007): Systematic position and variability of the Devonian nautiloid Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 82(1): Praha Turek, V. (2008). Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida). Bulletin of Geosciences 83(2), Turek, V. (2009) Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), Manda, Š. and Turek, V. (2009): Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns. Acta Palaeontologica Polonica, 54 (3), Turek, V. (2010). Embryonic shells in some lechritrochoceratids (Nautiloidea, Barrandeocerina). In: Cephalopods Present and Past. K. Tanabe, Y. Shigeta T. Sasaki and H. Hirano (eds). p Tokai University Press, Tokyo. 1. Mgr. Martin Valent, Ph.D. 2. Metodika zpřístupnění paleozoických typů bezobratlých (mimo Mollusca) Valent, M., Fatka, O., Micka, V., Šinágl, M. (2008): Hyoliths with entombed trilobites cryptic behaviour of trilobites? In: Rábano, I., Gozalo, R. (eds): TRILO 08 4th INTERNATIONAL TRILOBITE CONFERENCE. Spanish Geological Survey, Madrid. Valent, M., Malinky, J. M. (2008): Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern. Bulletin of Geosciences, 83 (4), Valent, M., Fatka, O., Micka, V., Szabad, M. (2009): Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region). Bulletin of Geosciences, 84 (1), Fatka, O., Vokáč, V., Moravec, J., Valent, M. (2009): Agnostid entombed in a hyolith conch. Memoir of the Associations of Australian Palaeontologists, 37, Valent, M. (2010): Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179 (17), Valent, M., Fatka, O., Szabad., M., Vokáč, V. (2011): Carinolithidae fam. nov., Carinolithes bohemicus sp. nov. and Slehoferites slehoferi gen. et sp. nov. new hyolithid taxa from the Bohemian middle Cambrian (Skryje- Týřovice Basin, Czech Republic). Palaeobiodiversity and Palaeoenviroments, 91 (2), RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 2. koordinace řešení antropologické problematiky, identifikace, revize a 2D/3D dokumentace paleopatologických nálezů, odpovědný za přípravu katalogu o zdravotním stavu minulých populací Velemínský P., Dobisíková M. (2005): Morphological likeness of the skeletal remains in the Central European family from 17th to 19th century. HOMO - Journal of Comparative Human Biology, 56, 2, Velemínský, P., Likovský, J., Trefný, P., Dobisíková, M., Velemínská, J., Poláček L., Hanáková, H. (2005): Großmährisches Gräberfeld auf Kostelisko im Suburbium des Mikulčicer Burgwalls. Demographie, Spuren nicht spezifischer Belastung physiologischen und physischen Charakters auf Skeletten, Gesundheitszustand. Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band VI, Spisy AÚ AV ČR Brno, Velemínský, P., Brůžek, J., Velemínská, J., Katina S. (2008): Non-metric traits in the Gravettian human population sample from Předmostí. In: Velemínská, J., Brůžek, J. (Eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Academia, Praha,

14 Velemínská, J., Brůžek, J., Velemínský, P. (2008): The human Finds from Předmostí: Documentation and Catalogue of the Glass Plate Negatives. In: Velemínská, J., Brůžek, J. (Eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Academia, Praha, Velemínská, J., Brůžek J., Velemínský, P., Bigoni, L., Šefčáková, A., Katina, S. (2008): Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (the Czech Republic): craniometric comparison with recent human standards. HOMO-Journal of Comparative Biology 59, 1, Kujanová, M., Bigoni, L., Velemínská, J., Velemínský, P.(2008): Limb Bones Asymmetry and Stress in Medieval and Recent Populations of Central Europe (CZ). Int. J. Osteoarchaeol. 18, 5, Likovský, J., Velemínský, P., Poláček, L., Velemínská, J. 2008: Frequency of Fractures of the Locomotor Apparatus at the Burial Sites in the Area of the Castle in Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, Velemínský, P., Dobisiková, M., Stránská, P., Trefný, P., Likovský, J (2009): The Health Status of the Early Medieval Population of Greater Moravia in relation to social and economic structures. In: Smrčka V., Walker P.L. (Eds.): Social History and Anthropology. Acta Universitatis Carolinae, Medica, Velemínský, P., Poláček, L. (Eds) (2008): Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, Garcin V., Veleminský, P., Trefný, P., Alduc-Le Bagousse, A., Lefebvre A., Bruzek, J.: Dental health and socioeconomic status in two Early Mediaeval populations (9th-11th century AD): Is there a relationship? HOMO Journal for Comparative Biology 61, 6, 2010: RNDr. Vítězslav Kuželka 2. odpovědný za přípravu výstavy věnované zdravotnímu stavu minulých populací, identifikace, revize, dokumentace nálezů vypovídajících o zdravotním stavu našich předků, příprava katalogu Svoboda, J., van der Plicht, H., Kuželka, V. 2002: Upper Palaeolithic and Mesolithic human fossils from Moravia and Bohemia (Czech Republic): some new 14C dates. Antiquity, 76 / 294, 2002, p Kuželka, V.: Výsledky antropologického výzkumu ze středověkého židovského pohřebiště na parcelách č. p. 1390/II a 76/II ve Vladislavově ulici v Praze. Archeologia Pragensia, 16, 2002, p (ISBN ) Smrčka, V., Kuželka, V., Melková, J.: Meningioma probable reason of trephination. Internat. J. of Osteoarchaeology, 13, 2003, p Svoboda, J. A., Van der Plicht, J., Vlček, E., Kuželka, V.: New radiocarbon datings of human fossils from caves and rockshelters in Bohemia (Czech republik). Anthropologie, 42 / 2, 2004, p Stašíková-Štukovská, D. Thurzo, M. Šefčáková, A. Kuželka, V. Spišiak, J.: Doklady niektorých zreidkavých ochorení na včasnostredovekom pohrebisku v Borovciach. In: Hašek, V. Nekuda, R. Ruttkay, M. (eds.): Ve službách archeologie VI. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. Josefa Ungera, CSc. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav, Slovenská akademie věd Nitra, Brno 2005, p Nývltová Fišáková, M. - Kuželka, V.: Antropologický nález z pískovny Mršník v Lysé nad Labem-Litoli. In: Lutovský, M. (ed.): Archeologie ve středních Čechách Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha 2006, p Smrčka, V. - Kuželka, V. - Povýšil, C.: Osteomyelitis v paleopatologickém materiálu (2. patologicko-anatomický ústav). Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 15 / suppl., 2008, p Smrčka, V. - Kuželka, V. - Povýšil, C.: Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu. Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 15 / suppl., 2008, p Doležal, A.; Kuželka, V.; Zvěřina, J. Evropa - kolébka vědeckého porodnictví. Galen, Praha. 2009, s. 98. Smrčka, V.; Kuželka, V.; Povýšil, C. Atlas chorob na kostních preparátech. Atlas of Diseases in Dry Bones. Academia, Praha. 2009, s RNDr. Petra Havelková, Ph.D. 2. odpovědná za tvorbu databáze nálezů, příprava 2D/3D dokumentace paleopatologických nálezů, příprava katalogu a výstavy o zdravotním stavu minulých populací Zítková P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J.(2004): The incidence of Harris lines in the non-adult Great-Moravian population (Czech Republic) with reference to social position. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, 173 (1-4), Havelková P., Villote S.(2007): Enthezopathies test of the reproductibility of the new scoring systém based on current medical data. Slovenská antropológia, 10, Havelková P., Velemínský, P., Likovský, J., Dobisíková, M. (2008): Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27,

15 Havelková-Zítková P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J.(2009): Harris Lines in the Non-adult Great- Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). In: Smrčka V., Walker P.L. (Eds.): Social History and Anthropology. Acta Universitatis Carolinae, Medica, 2009: Havelkova P., Villote S., Velemínský P., Poláček L., Dobisikova M.: Enthesopathies and Activity Patterns in the Early Medieval Greater Moravian Population ( century AD): Evidence of Division of Labour. Int. J. Osteoarchaeol DOI: /oa Dipl.-Biol. Jiří Mlíkovský, CSc. 2. zpracování a revize typového materiálu ptáků, kurátor ornitologické sbírky, vedení a správa databáze zoologických typů Mlíkovský J., 2010: Authorship and type specimens of Uria mandtii (Alcidae). - Bulletin of the British Ornithologists Club 130: Mlíkovský J., 2010: Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 4: Varia, addenda and conclusions. - Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 179: Mlíkovský J., 2010: The taxonomic identity of Motacilla luzonensis Scopoli, Bulletin of the British Ornithologists Club 130: Mlíkovský J., 2010: Nomenclatural and taxonomic status of birds described by Mathias Piller and Ludwig Mitterpacher in their Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam (1783). - Natura Croatica 19: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Type specimens and type localities of Peruvian birds described by Jean Cabanis on the basis of Konstanty Jelski's collections. - Zootaxa 2171: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Nomenclatural notes on Neotropical swallows of the genus Tachycineta Cabanis (Aves: Hirundinidae). - Zootaxa 2209: Mlíkovský J., 2009: Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 3: South American birds. - Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 178: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Type specimens and type localities of birds (Aves) collected by Eduard Eversmann and Christian Pander during the Negri expedition to Bukhara in Zootaxa 2297: Mlíkovský J. & Frahnert S., 2009: Type specimens and type localities of Siberian birds (Aves) described by Jean Cabanis. - Zootaxa 2297: Mlíkovský J. & Sutorová H., 2009: Type specimens of birds in the collections of the Moravian Museum, Brno, Czech Republic. - Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. 2. zpracování a revize typového materiálu měkkýšů, kurátor malakologické sbírky Pokryszko B. M., Auffenberg K., Hlaváč J. Č. & Naggs F. (2009): Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupillinae (in part). - Annales Zoologici, 59(4): Warszawa. Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P. (2008): Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. (Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.). - Parnassia, č. 3., 79 pp., 16 tab. ISBN: Žák K., Schmelzová R., Hlaváč J., Gottfried L., Urbánek R., Bruthans J., Světlík I., Majer M. (2008): Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty. - Český kras, XXXIV(2008): Beroun Pokorný P., Dreslerová D., Kuneš P., Petr L., Kozáková R., Abraham V., Hlaváč J., Šmahelová L. (2008): Longterm development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes. Outline of an interdisciplinary project. Terra Nostra 2008/2. Abstrakt volume from IPC-XII /IOPC- VIII Congress; , Bonn, Germany. Bogush P., Dvořák L. & Hlaváč J. Č. (2008): Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. - Malacologica Bohemoslovaca, 7: Hlaváč J. (2008): Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ). - Archeologické rozhledy, 60 ( 2): 309. Praha. Juřičková L., Horsák M., Cameron R., Hylander K., Míkovcová A., Hlaváč J. Č. & Rohovec J. (2008): Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources. - European Journal of Soil Biology 44 (2): Paris. doi: /j.ejsobi Ernée M., Dobeš M., Hlaváč J., Kočár P., Kyselý R. & Šída P. (2007): Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. - Památky archeologické, XCVIII(98), p Praha. Hlaváč J. (2006): Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic). - Geologica Carpathica, 57, 5, Bratislava.

16 Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M. (2005): Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). - Folia Malacologica, 13 (1): Poznań. 1. Mgr. Petr Dolejš 2. vedení zoologického týmu, zpracování a revize typového materiálu bezobratlých Dolejš, P., Kořínková, T., Musilová, J., Opatová, V., Kubcová, L., Buchar, J. & J. Král, 2011: Karyotypes of central European members of the genera Arctosa, Tricca and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). European Journal of Entomology, 108(1): Dolejš, P., Kubcová, L. & J. Buchar, 2010: Courtship, mating and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 38(3): Dolejš, P., Kubcová, L. & J. Buchar, 2008: Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology, 36(1): Mgr. Lenka Edrová 2. zpracování typů A.C.J. Cordy, metodický dozor nad tvorbou a plněním databáze typů Beran M. & Edrová L. (2006): Týden mykologických exkurzí v jižních Čechách, IV. ročník. Mykol. Listy 98: Holec J. & Edrová L. (2006): Závěry. In: Holec J. et Beran M., eds., Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda 24: RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D 2. genotypování typového a srovnávacího materiálu Gvoždík V., Moravec J., Klütsch C., Kotlík P., 2010: Phylogeography of the Middle Eastern tree frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: Gvoždík V., Jandzik D., Lymberakis P., Jablonski D., Moravec J., 2010: Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: Blackburn D.C., Gvoždík V., Leaché A.D., 2010: A new squeaker frog (Arthroleptidae: Arthroleptis) from the mountains of Cameroon and Nigeria. Herpetologica 66(3): Benda P., Gvoždík V., 2010: Taxonomy of the genus Otonycteris (Chiroptera: Vespertilionidae: Plecotini) as inferred from morphological and mtdna data. Acta Chiropterologica 12(1): Gvoždík V., 2010: Second species of tree frog, Hyla orientalis (formely H. arborea), from Iran confirmed by acoustic data. Herpetology Notes 3: Barej M.F., Ineich I., Gvoždík V., Lhermitte-Vallarino N., Gonwouo N.L., LeBreton M., Bott U., Schmitz A., 2010: Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleon serratus Mertens, Herpetologia Koenigiana. Bonn zoological Bulletin 57 (2): Moravec J., Aparicio J., Guerrero-Reinhard M., Calderón G., Jungfer K.-H., Gvoždík V., 2009: A new species of Osteocephalus (Anura: Hylidae) from Amazonian Bolivia: first evidence of tree frog breeding in fruit capsules of the Brazil nut tree. Zootaxa 2215: Gvoždík V., Moravec J. & Kratochvíl L., 2008: Geographic morphological variation in parapatric Western Palearctic tree frogs, Hyla arborea and Hyla savignyi: are related species similarly affected by climatic conditions? Biological Journal of the Linnean Society 95: Gvoždík V., 2008: Geographical distribution: Dipsadoboa underwoodi Rasmussen, 1993 Underwood s Rearfanged Tree-Snake. Cameroon. African Herp News 45: Gvoždík V. & Moravec J., 2005: Variation of Hyla savignyi: A color pattern of Cypriote and mainland populations. In: Ananjeva N. & Tsinenko O. (Eds.): Herpetologia Petropolitana. Russian Journal of Herpetology 12 (Suppl.): RNDr. Jiří Moravec, CSc. 2. zpracování a revize typového materiálu obojživelníků a plazů, kurátor herpetologické sbírky Moravec, J., Kratochvíl, L., Amr, Z. S., Jandzik, D., Šmíd, J., Gvoždík, V. (2011): High genetic differentiation within the Hemidactylus turcicus komplex (Reptilia: Gekkonidae) in the Levant, with comments on the phylogeny and systematics of the genus. Zootaxa, 2894:

17 Castroviejo-Fisher, S., Moravec, J., Aparicio, J., Guerrero-Reinhard, M., Calderón, G. (2011): DNA taxonomy reveals two new species records of Hyalinobatrachium (Anura: Centrolenidae) for Bolivia. Zootaxa, 2798: Moravec, J., Lehr, E., Peña, P. P., Lopez, J. J., Gagliardi Urrutia, G., Arista Tuanama, I. (2010): A new green, arboreal species of Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from Amazonian Peru. Vertebrate Zoology, 60: Gvoždík, V., Moravec, J., Klütsch, C., Kotlík, P. (2010): Phylogeography of the Middle Eastern tree frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: Gvoždík, V., Jandzik, D., Lymberakis, P., Jablonski, D., Moravec, J. (2010): Slow Worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55: Lehr, E., Moravec, J., Gagliardi Urrutia, L. A. G. (2010): A new species of Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from the Amazonian lowlands of northern Peru. Salamandra, 46: Moravec, J., Aparicio, J., Guerrero-Reinhard, M., Calderón, G., Jungfer, K.-H., Gvoždík, V. (2009): A new species of Osteocephalus (Anura: Hylidae) from Amazonian Bolivia: first evidence of tree frog breeding in fruit capsules of the Brazil nut tree. Zootaxa, 2215: Moravec, J., Tuanama, I. A., Pérez, P. E., Lehr, E. (2009): A new species of Scinax (Anura: Hylidae) from the area of Iquitos, Amazonian Peru. South American Journal of Herpetology, 4: Dahl, Ch., Novotny, V., Moravec, J., Richards, S. J. (2009): Beta diversity of frogs in the forests of New Guinea, Amazonia and Europe: contrasting tropical and temperate communities. Journal of Biogeography, 36: Moravec, J., Aparicio, J., Guerrero-Reinhard, M., Calderon, G., Köhler, J. (2008): Diversity of small Amazonian Dendropsophus (Anura: Hylidae): another new species from northern Bolivia. Zootaxa, 1918: RNDr. Petr Benda, Ph.D. 2. zpracování a revize typového materiálu savců, kurátor osteologické sbírky Benda P., Reiter A., Al-Jumaily M., Nasher A. K. & Hulva P., 2009: A new species of mouse-tailed bat (Chiroptera: Rhinopomatidae: Rhinopoma) from Yemen. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 177: Flanders J., Jones G., Benda P., Dietz C., Zhang S., Li G., Sharifi M. & Rossiter S. J., 2009: Phylogeography of the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum: contrasting results from mitochondrial and microsatellite data. Molecular Ecology, 18: Benda P., 2008: Names from Greek and Roman mythology in bat nomenclature, with a note on the name Myotis alcathoe. Vespertilio, 12: Benda P. & Mlíkovský J., 2008: Nomenclatural notes on the Asian forms of Barbastella bats (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx, new series, 39: Benda P., Dietz C., Andreas M., Hotový J., Lučan R. K., Maltby A., Meakin K., Truscott J. & Vallo P., 2008: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 72: Horáček I., Benda P., Sadek R., Karkabi S., Abi-Said M., Lučan R., Hulva P. & Karanouh R., 2008: Bats of Lebanon. State of knowledge and perspectives. Al-Ouat Ouate, Revue Libanaise de Speleologie et de Karstologie, new series, 14: Karami M., Hutterer R., Benda P., Siahsarvie R. & Kryštufek B., 2008: Annotated check-list of the mammals of Iran. Lynx, new series, 39: Lamb J. M., Ralph T. M. C., Goodman S. M., Bogdanowicz W., Fahr J., Gajewska M., Bates P. J. J., Eger J., Benda P. & Taylor P., 2008: Phylogeography and predicted distribution of African-Arabian and Malagasy populations of giant mastiff bats, Otomops spp. (Chiroptera: Molossidae). Acta Chiropterologica, 10: Uhrin M., Benda P., Obuch J. & Danko Š., 2008: Myotis blythii in Slovakia: distribution status and notes on ecology and population trends. Lynx, new series, 39: Uhrin M., Benda P., Balázs C. & Obuch J., 2008: Bats (Chiroptera) of the Cerová vrchovina Mts. (central Slovakia). Vespertilio, 12: Mgr. Radek Šanda, Ph.D. 2. zpracování a revize typového materiálu ryb, kurátor ichtyologické sbírky Perea, S., Bohme, M., Zupančič, P., Freyhof, J., Šanda, R., Ozulug, M., Abdoli, A. et Doadrio, I Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean Subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data. BMC Evolutionary Biology 2010, 10:265.

18 Buj, I., Vukić, J., Šanda, R., Perea, S., Ćaleta, M., Marčić, Z., Bogut, I., Povž, M. et Mrakovčić, M Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica 59 (2): Marková, S., Šanda, R., Crivelli, A., Shumka, S., Wilson, I.F., Vukić, J., Berrebi, P. et Kotlík, P Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: Šanda, R., Vukić, J., Švátora, M Type specimens of fish taxa described by Vadim Vladykov from Subcarpathian Ukraine in the collection of the Charles University in Prague, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 179 (3): Šanda, R. et Kovačić, M First record of Gobius couchi (Pisces: Gobiidae) in the Ionian Sea. Cybium 33 (3): Šanda, R., Bogut, I., Doadrio, I., Kohout, J., Perdices, A., Perea, S., Šedivá, A. et Vukić, J Distribution and relationships of spined loaches (Cobitidae) in the Neretva River basin in Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica 57 (1-2): Šanda, R., Vukić, J., Choleva, L., Křížek, J, Šedivá, A., Shumka, S., et Wilson, I.F Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica 57 (1-2): Mendel, J., Lusk, S., Vasil eva, E.D., Vasil ev, V.P., Lusková, V., Erk akan, F., Ruchin, A., Koščo, J., Vetešník, L., Halačka, K., Šanda, R., Pashkov, A.N. et Reshetnikov, S.I Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. Molecular Phylogenetics and Evolution 47: Šedivá, A., Apostolou, A, Janko, K., Kohout, J., Kostov, V. et Šanda, R Genetic structure and distribution of Barbatula bureschi (Balitoridae, Nemacheilinae) and its phylogenetic position with respect to other European stone loaches. Folia Zoologica 57 (1-2): Miller, P.J. et Šanda, R A new West Balkanian sand-goby (Teleostei: Gobiidae). Journal of Fish Biology 72: Mgr. Jan Wagner 2. revize a dokumentace typového materiálu fosilních savců ve sbírkách NM, spoluúčast na přípravě katalogu typů fosilních obratlovců (savci), revize literárních zdrojů k typům a typovým lokalitám u vybraných skupin fosilních živočichů Wagner, J. (2004): A taxonomic revision of bears from selected Biharian localities of the Czech Republic. A preliminary report. I. C 718, Chlum I, Chlum IV.- Cahiers Scientifiques, 2: Wagner, J. (2005): A taxonomic revision of bears from selected Biharian localities of the Czech Republic. A preliminary report. II. Koněprusy caves an old collection.- Bulletin de la société d Histoire Naturelle de Toulouse et de Midi-Pyrenees, 141: Wagner, J. (2006): A list of craniodental material of Pliocene ursids (genus Ursus) in the collection of Naturhistorisches Museum Basel.- Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 98: Čermák, S., Wagner, J., Fejfar, O., Horáček, I. (2007): New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report.- Fossil Record, 10: Sabol, M., Holec, P., Wagner, J. (2008): Late Pliocene carnivores from Včeláre (SE Slovakia).- Palaeontological journal, 42: Wagner, J., Lipecki, G., Krawczyk, M. (2008): New evidence of Ursus minimus from the territory of Poland.- Stalaktite, 58: Bosák, P., Prunel, P., Zupan Hajna, N., Herman, H., Mihevc, A., Wagner, J. (2010): Križna jama (SW Slovenia): numerical- and correlated-age from cave bear-bearing sediments.- Acta Carsologica, 39: Wagner, J. (2010): Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomical overview.- Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179: Wagner, J., Čermák, S., Horáček, I. (in press): The presence of Ursus ex gr. minimus-thibetanus in the Late Villányian and its position among the Pliocene and Pleistocene black bears in Europe.- Quaternaire. 1. Mgr. Karolína Lajblová 2. koordinátor digitalizace drobných paleozoických bezobratlých, především typů ostrakodů ze sbírky Barranda, Přibyla a Jáchyma Krůty Lajblová, K. (2010): Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009,

19 1. Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 2. koordinátor zpracování sbírky referátu Orthoptera (rovnokřídlí); koordinátor vytváření fotografické databáze entomologického oddělení Fikáček M., Hájek J. & Schmied H. (2011) On the identity of the fossil aquatic beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera, Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys 78: Fikáček M. & Short A. E. Z. (2010) Taxonomic revision and phylogeny of the genus Cetiocyon and its discovery in the Neotropical region (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 68(3): Fikáček M. (2010) Sphaerocetum gen. n., a new genus of the Protosternini from Peninsular Malaysia (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 2601: Fikáček M. (2010) HYDROPHILIDAE: Sphaeridiinae (Coleoptera). In: Jäch M. A. & Balke M. (eds.): Water Beetles of New Caledonia, volume 1. Monographs of Coleoptera 3: Fikáček M., Schmied H. & Prokop J. (2010) Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany). Acta Geologica Sinica 84 (4): Fikáček M. & Short, A. E. Z. (2010) A revision of the Neotropical genus Sacosternum Hansen (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa 2538:1-37. Fikáček M., Wedmann S. & Schmied H. (2010) Diversification of the greater hydrophilines clade of giant water scavenger beetles dated back to the Middle Eocene (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilina). Invertebrate Systematics 24: Fikáček M. & Šípková H. (2009) New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of cooccuring species (Coleoptera: Myxophaga: Hydroscaphidae). Zootaxa 2286: Fikáček M. & Travnicek D. (2009) Georissidae of the United Arab Emirates. Pp In: van Harten, A. (ed.): Arthropod fauna of the UAE, volume 2. Fikáček M., Archangelsky M. & Torres P. M. (2008) Primary chaetotaxy of the larval head capsule and head appendages of the Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) based on larvae of the genus Hydrobius Leach. Zootaxa 1874: Mgr. Jiří Hájek, Ph.D. 2. vedoucí týmu entomologického oddělení; koordinátor vytváření katalogu typů EO Fikáček, M, Hájek, J & Schmied, H (2011)On the identity of the fossil aquatic beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera, Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys 78: Hájek, J, Hendrich, L, Hawlitschek, O & Balke, M (2010) Copelatus sibelaemontis sp nov (Coleoptera: Dytiscidae) from the Moluccas with generic assignment based on morphology and DNA sequence data. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50(2): Bezděk, A & Hajek, J (2010) Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini) and Valginae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50(2): Hájek, J & Fikáček, M (2010) Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group. Journal of Natural History 44(27-28): Hájek, J (2010) Brachypsectra kadleci sp.nov. from western Iran the first Palaearctic member of the family Brachypsectridae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia). Annales Zoologici 60(1): Batelka, J & Hájek, J (2009) A taxonomic review of the genus Eorhipidius (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae), with descriptions of three new species from Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(2): Hájek, J (2009) Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group. Zootaxa 2192: Švihla, V & Hájek J (2009) Taxonomic changes in Eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49(1): Hájek, J (2008) Taxonomic review of the Callirhipidae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) of the Afrotropical region. Annales Zoologici 58(3): Hájek, J (2007) Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) I. Introduction, morphology of adults, key to subgenera and species groups, and taxonomy of E. funebris species group. Zootaxa 1620: RNDr. Pavel Chvojka 2. koordinátor zpracování sbírky referátu malých řádů, především jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a chrostíci (Trichoptera)

20 Lukáš J. & Chvojka P. 2011: New faunistic records of Trichoptera from Slovakia. Klapalekiana 47: Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P. & Trýzna M. 2010: Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia 70: Chvojka P., Komzák P. & Špaček J. 2009: New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 94: Chvojka P. & Komzák P. 2008: The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia, Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle Luxembourg 55: Weaver J.S., III, Gibon F.-M. & Chvojka P. 2008: A new genus of Philorheithridae (Trichoptera) from Madagascar. Zootaxa 1825: Chvojka, P. 2008: Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska / Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 26: Szczęsny B. & Chvojka P. 2008: New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories. Proceedings of the State Natural History Museum (Lviv) 24: Mgr. Petr Kment, Ph.D. 2. koordinátor zpracování sbírky referátu Hemiptera (ploštice a křísy) Fent M., Kment P., Çamur-Elipek B. & Kırgız T. 2011: Annotated catalogue of Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha (Hemiptera: Heteroptera) of Turkey with new records. Zootaxa 2856: Kment P. & Vilímová J. 2010b: Thoracic scent efferent system of the Pentatomoidea (Hemiptera: Heteroptera): a review of terminology. Zootaxa 2706: Kment P. & Vilímová J. 2010a: Thoracic scent efferent system of the Tessaratomidae sensu lato (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) with implication to the phylogeny of the family. Zootaxa 2363: Votýpka J., Maslov D. A., Yurchenko V., Jirků M., Kment P., Lun Zh.-R. & Lukeš J. 2010: Probing into the diversity of trypanosomatid flagellates parasitizing insect hosts in South-West China reveals both endemism and global dispersal. Molecular Phylogenetics and Evolution 54: Kment P. & Jindra Z. 2009: A revision of Tripanda and Tenerva (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae). Zootaxa 1979: Kment P. 2008b: A revision of the endemic Madagascan genus Triplatyx (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 48: Kment P. & Jindra Z. 2008a: Review of the family Gelastocoridae (Heteroptera: Nepomorpha) of south-eastern Asia. Pp In: Grozeva S. & Simov N. (eds.): Advances in Heteroptera research. Festschrift in honour of 80th anniversary of Michail Josifov. PenSoft Publishers, Sofia, Moscow, 417 pp. Stehlík J. L. & Kment P. 2008: Myrmoplastoides subgen. nov. of the genus Myrmoplasta (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) from the Oriental region. Zootaxa 1782: Bogusch P., Straka J. & Kment P. (2007): Annotated check-list of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: [ISSN: ] Kment P. & Bryja J. 2007: Description of Nasocoris lautereri sp. nov. from Balkan peninsula, with review of the genus Nasocoris (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae). Zootaxa 1633: [ISSN: (print edition), (online edition)]. 1. Ing. Vítězslav Kubáň 2. koordinátor zpracování sbírky krascovitých brouků (Coleoptera: Buprestidae) Bílý S. & Kubáň V. 2010: A revision of the Anthaxia (Haplanthaxia) melancholica and A. (H.) thunbergi speciesgroups (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). Folia Heyrovskyana, Series A 18: Kubáň V. & Bílý S. 2010: Melobasina riedeli n. sp. from Indonesia (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae). Zootaxa 2350: Jákl S., Král D. & Kubáň V. 2010: A review of the genus Bietia (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Goliathini) with description of a new species from Yunnan, China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: Bílý S. & Kubáň V. 2010: A study on the Nearctic species of the genus Anthaxia (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). Subgenus Melanthaxia. Part I. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 50: Jelínek J. & Kubáň V. 2009: A review of genus Agnathus (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae), with description of Agnathus secundus sp. nov. from China. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49:

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Zoopaleontologie spodního permu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Svoboda nad Úpou (03-423) Závěrečná zpráva

Zoopaleontologie spodního permu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Svoboda nad Úpou (03-423) Závěrečná zpráva Zoopaleontologie spodního permu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Svoboda nad Úpou (03-423) Závěrečná zpráva Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Zoopaleontologie spodního

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Distribution of Elatine orthosperma in the Czech Republic

Distribution of Elatine orthosperma in the Czech Republic Distribution of Elatine orthosperma in the Czech Republic Author of the map: Zdenek Kaplan, Jan Prančl, Kateřina Šumberová Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA THE UNITED STATES OF AMERICA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu ZAJÍMAVÁ MÍSTA USA Autor PhDr.Yvona Šulcová

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět:

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět: Metodický list ke VY_06_AJ_5_02 vzdělávacímu materiálu: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Nové trendy ve výuce cizích jazyků Registrační číslo CZ.1.07/1.1.16/02.0099

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev.

- Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. - Ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu, praktická ochrana ptačích společenstev. Pedagogická činnost Publikační činnost Kontakt Školitelství Narozen: 11.4.1977 v Příbrami Jazyky: - aktivně

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_18

Více

Termální vody severních Čech vznik, výskyt a optimalizace využití

Termální vody severních Čech vznik, výskyt a optimalizace využití Termální vody severních Čech vznik, výskyt a optimalizace využití Grant Grantové agentury ČR: Geotermální zdroje, jejich limity a trvale udržitelné využití: benešovsko-ústecký zvodněný systém Hlavní řešitel:

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Domácí a zahraniční konference a semináře Přírodovědeckého muzea v roce 2014

Domácí a zahraniční konference a semináře Přírodovědeckého muzea v roce 2014 Domácí a zahraniční konference a semináře Přírodovědeckého muzea v roce 2014 Soumar J.: Garnets in Diamond Prospection. - International Conference on Innovation, Technology transfer and Education. Česká

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Konecny, Weber, Hunt Ze dne / Verze 29. října 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 2 Reference / Strana EM strategický směrný dokument

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců. Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH aneb

NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH aneb NEZNÁMÉ HROBKY NA PYRAMIDOVÝCH POLÍCH aneb výsledky nových geofyzikálních průzkumů v Jižním Abusíru RNDr. Roman Křivánek Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 00 Praha 1 Vybraná území geofyzikálního

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč

Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč Bulletin of Geosciences, Vol. 78, No. 4, 313 322, 2003 Czech Geological Survey, ISSN 1214-1119 Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč Hana Breiterová 1 Alena Čejchanová

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Seznam českých časopisů v knihovně VÚV T.G.M., v.v.i.

Seznam českých časopisů v knihovně VÚV T.G.M., v.v.i. Seznam českých časopisů v knihovně VÚV T.G.M., v.v.i. Acta Universitatis Carolinae : Environmentalica ISSN 0862-6529 Odběr: 1991-2010 Poznámka: od r. 2011 změna názvu European Journal of Environmental

Více

LIST OF PUBLICATIONS OF PROFESSOR RNDR. BLANKA PACLTOVÁ, CSC.

LIST OF PUBLICATIONS OF PROFESSOR RNDR. BLANKA PACLTOVÁ, CSC. SBORNÍK NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Řada B Přírodní vědy sv. 64 2008 čís. 2 4 s. 51 57 Series B Historia Naturalis vol. 64 2008 no. 2 4 pp. 51 57 LIST OF PUBLICATIONS OF PROFESSOR

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 23.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O3_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 23.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O3_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 23.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O3_AJ Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic

Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic Author of the map: Jiří Zázvorka Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution map of Tragus racemosus published

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Informační den - zdroje dat a datové služby 6. 12. 2011, AKC Praha

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology Volume 57 December 2005 Number 3 4 This number of Czech Mycology is dedicated to Mirko Svrček to his 80th birthday To commemorate

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

You cannot step twice into the same river: the transformation of Central European temperate forest communities over the past century

You cannot step twice into the same river: the transformation of Central European temperate forest communities over the past century You cannot step twice into the same river: the transformation of Central European temperate forest communities over the past century Radim Hédl, Markéta Chudomelová, Martin Kopecký, Martin Macek, Vladan

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

ANALYTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

ANALYTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ANALYTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ Eva Volná Zuzana Komínková Oplatková Roman Šenkeřík OBSAH PRESENTACE

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU

7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU A UTB VE ZLÍNĚ Ing. Michal ORAVA manažer mezinárodních projektů +420 57 603 8028 Orava@UNI.UTB.cz Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH Počítačová kartografie, 2013, Plzeň UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH Elena Belai Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta matematiky, Geomatika elenabelai@seznam.cz Klíčová

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií CITI-SENSE Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií Call: FP7-ENV-2012.6.5-1 Developing community-based environmental monitoring and

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I. Mapa struktury porostu na TVP 5 v CHKO Orlické hory Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

Ing. Pavel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2

Ing. Pavel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2 Ing. vel Staša, doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Vladimír Strakoš V 2 MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ METANU V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ S JEDNÍM AKTIVNÍM ODPLYŇOVACÍM VRTEM POMOCÍ CFD PROGRAMU FLUENT Abstrakt Článek reaguje

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více