PUBLIKOVÁNÍ A PRESENTACE VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIKOVÁNÍ A PRESENTACE VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU"

Transkript

1 PUBLIKOVÁNÍ A PRESENTACE VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU Jan Široký Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010

2 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Text neprošel jazykovou úpravou. Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Autor: Recenzovali: prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Bc. Josef TESAŘÍK, MBA Olomouc 2010 ISBN

3 Obsah Úvod Volba tématu práce, osnova, koncept a hypotéza... 6 Cíl Volba tématu vědecko-výzkumné práce Projekt a tvorba vědecko-výzkumného výstupu Hypotéza Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Metodologie vědy, vědecké metody a metodologie vědecké práce Cíl Vymezení pojmů metodologie, metoda a metodika Metodologie vědy Vědecké metody Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Formální a obsahová stránka vědeckého textu Cíl Formální úprava písemného výstupu vědecko-výzkumné činnosti Výňatek z českého pravopisu k psaní vědeckých textů Jak připravit vědecký text Doporučená struktura vědeckého článku Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Zdroje informací, citace a strukturování bibliografických záznamů Cíl Informační zdroje Citační etika Bibliografické záznamy Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Možnosti publikování, klasifikace časopisů a hodnocení publikační činnosti Cíl Druhy publikací Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Hodnocení publikační činnosti Shrnutí kapitoly... 41

4 Literatura ke kapitole Základy rétoriky a presentace Cíl Presentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti Příprava na vystoupení a zásady vystupování Vizualizace a technická podpora presentace Shrnutí kapitoly Literatura ke kapitole Literatura Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy... 52

5 Úvod Teprve publikováním a presentací dosaţených výsledků vědy je moţné tyto podrobit diskuzi odborné veřejnosti a jejich validitě. Cílem tohoto textu je, aby si čtenář (či spíše uţivatel) uvědomil základní pravidla pro psaní odborného textu, dlouhou cestu od myšlenky k realizaci vědeckého výstupu. Text je určen všem, kteří nějakou formou chtějí zviditelnit výsledky své práce, je však samozřejmé, ţe pro rozsah textu má slouţit zejména jako metodická příručka; k zevrubnějšímu studiu je určena uváděná literatura. Kaţdá epocha vědy je příznačná určitou racionalitou, sociálními determinanty jejího rozvoje a sociální rolí vědy ve společnosti. O současnosti se mnohdy hovoří jako o znalostní ekonomice. Vymezením pojmů vědy, ale také volbě tématu vědecko-výzkumné práce a jejím pravidlům se věnuje první kapitola tohoto textu. Zvláštní pozornost je věnována problematice stanovení hypotézy, především s ohledem na probíhající diskuzi o nutnosti či dobrovolnosti její formulace ve vědeckém textu a kvalifikačních pracích. Vědecké poznání je výlučně lidskou činností, která je zaloţena na zjišťování faktů, jejich utříďování, ověřování a interpretaci. Postupem vývoje lidské společnosti se vytvořila filosofie vědy, která vymezuje metodologií vědy, do které patří vědecké metody a konkrétní metodika vědecké práce. Těmito pojmy a vazby mezi nimi se zabývá druhá kapitola publikace. Formální a obsahové stránce vědeckého textu se věnuje třetí kapitola textu. Kromě formální úpravy písemného výstupu vědecko-výzkumné činnosti obsahuje i minimum pravidel z českého pravopisu a stručný návod, jak připravovat vědecké články, a co by měly tyto články obsahovat. Důleţitost písemného materiálu je dána i tím, ţe tento je brán stále jako silnější kritérium při posuzování výsledků institucí typu vysokých škol. Čtvrtá kapitola publikace přibliţuje čtenáři moţné zdroje informací pro psaní vědeckovýzkumných textů, ale především uvádí základní pravidla citační etiky a uvádění bibliografických záznamů. Provádění výzkumu, tvorba vědeckých sdělení a odborných textů neslouţí jen k presentaci autorů, ale mnohdy i k jejich hodnocení (a k evaluaci institucí, ve kterých pracují). Stěţejním obsahem páté kapitoly je proto i metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v České republice platná od roku Presentace výsledků vědy ať uţ ve formě obhajoby před oponenty a komisí či vystoupení na konferencích a seminářích před odborníky je mnohdy završením určité výzkumné aktivity. Závěrečná šestá kapitola této publikace se proto věnuje i základům rétoriky a presentace. Předloţený text by měl být prvotním průvodcem při přípravě a realizaci článku pro vědecký časopis, příspěvku na odbornou konferenci a presentaci výsledků řešení vědecko-výzkumného projektu. Jan Široký, březen

6 1 Volba tématu práce, osnova, koncept a hypotéza CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: zvolit aktuální téma vědecko-výzkumné práce, identifikovat vědecký charakter výzkumu, vyjmenovat etapy tvorby vědecko-výzkumných výstupů a popsat je, charakterizovat hypotézu a problém její správné formulace. KLÍČOVÁ SLOVA Věda, výzkum, téma práce, vědecký charakter výzkumu, pojmy, přípravná etapa výzkumu, realizační etap, závěrečná etap, čtení, osnova, koncept, hypotéza. 1.1 Volba tématu vědecko-výzkumné práce Věda a s ní spjatý výzkum je sociálním jevem. Věda vzniká ve společnosti, je jí ovlivňována a její výsledky zpětně působí na chod společnosti. Je zřejmé, ţe v současném období je věda zejména ve středních a malých ekonomikách (mezi něţ spadá Česká republika) směřována především na potřeby praxe. Praktická část vědy je orientována na průzkum a výzkum. Průzkum je orientační zkoumání jevů, procesů a souvislostí (mnohdy nesystematické), výzkum je definován jako aktivní, trvalý a systematický proces bádání s cílem objevit nová fakta či nově interpretovat stávající jevy či objekty zkoumání. Věda a výzkum, znalostní ekonomika Věda se obecně klasifikuje na základní vědu (základní teoretický výzkum) a vědu aplikační (praktický výzkum) 1. Určující funkcí vědy je funkce poznávací. Vedle této funkce plní věda i funkci praktickou, kdy vědecké poznání nachází ve společnosti svoji praktickou aplikaci tím, ţe vědecké poznatky jsou materializovány v nové technice a nových technologiích. Věda se tak stává významným intenzifikačním faktorem ekonomiky, stává se nástrojem zvyšujícím produktivitu práce. Vědecké poznání vstupuje i do struktury kvalifikace, současný stav společnosti se také nazývá společností vědění, znalostní ekonomikou. 1 Od roku 2010 v České republice vyhlašuje granty pro zejména základní výzkum Grantová agentura České republiky (GAČR), granty pro zejména aplikační výzkum Technologická agentura České republiky (TAČR)

7 Téma vědecko-výzkumné práce můţe být buď dané potřebou vyřešení výzkumného zadání, nebo můţe být vlastní autorovo. Zadání tématu většinou vyplývá z úspěšného výběrového řízení na vypsané výzkumné úkoly různých institucí počínaje Evropskou unii (operační programy) 2 přes ústřední orgány České republiky (např. ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, ministerstvo vnitra) a instituce (akademie věd) 3 aţ po interní granty organizací. Výběr tématu v oblasti VaV Vědecká a odborná práce spočívá ve schopnosti autora samostatně myslet, aplikovat své výsledky a umět je interpretovat a předloţit k posouzení, coţ je všeobecný předpoklad kaţdého výzkumu. Tato podmínka ještě více vystoupí do popředí v případě vlastního výzkumu. Prvotním úkonem je potřeba vymezit základní otázky, které se budou v konkrétním výzkumu řešit, a cíl vědecko-výzkumné práce. Výzkum má vědecký charakter, pokud splňuje čtyři vlastnosti 4 : předmětem výzkumu je poznatelný či identifikovaný jev nebo objekt, který je označený tak, aby byl identifikovatelný i pro ostatní, má vlastnosti, které je činí identifikovatelným a jsou určeny pravidla a nástroje, které ho učiní poznatelným; výsledkem výzkumu musí být to, ţe o zkoumaném jevu či objekt bude řečeno to, co se doposud neznalo či bude řečeno to, co jiţ známo je, ale jiným způsobem; výzkum musí být uţitečný a prospěšný pro ostatní; výzkum musí poskytovat moţnosti pro potvrzení či vyvrácení předpokladů, z nich vycházel a tak musí umoţnit komukoliv v daném bádání pokračovat. Při hledání tématu práce je také potřeba mít na mysli význam zvoleného tématu pro teorii i praxi, jeho zařazení do širších celospolečenských souvislostí, současný stav problematiky včetně přehledu existujících problémů v daném tématu, cíl práce a metodu zpracování. Důleţitým kritériem je také moţnost zuţitkování jiţ nabytých znalostí a vědomostí a také to, zda badatel je zvyklý drţet se tradičních a prověřených postupů či chce široký prostor pro své originální přístupy. Věda existuje jako logicky spojený systém poznatků, jehoţ odrazem je teorie vědy. Z hlediska teorie vědy lze metodologicky přistoupit k jakémukoliv výzkumu ze dvou pohledů: deduktivně-axiomatický přístup k výstavbě teorie je zaloţen na konstrukci výchozí teze ve formě axiomu (tvrzení, které se nedokazuje) a pravdivost výsledků bádání závisí na pravdivosti výchozích tvrzení; induktivní přístup začíná pozorováním fakt, z nichţ jsou vyvozovány závěry a následně teorie. 2 Zevrubněji v textu VALENTOVÁ, I. Specifikace financování VaV z prostředků Evropské unie. 3 Zevrubněji v textu HERZÁNOVÁ, R.; KOVÁŘOVÁ, A. Financování vědy. 4 Volně podle ECO (1997), s

8 Důleţité pro vymezení tématu je rovněţ založení badatele, zda preferuje spíše monotematickou práci či práci polytematickou 5. Monotematikové pracují pečlivě za podmínky, začnou-li jedinou aktivitu, tu provedou a dokončí. Nemohou být rušeni jinou aktivitou, neboť by ztratili souvislosti. Ve výzkumu jsou většinou přesní a striktně se drţí metodiky, mají menší fantazii. Polytematicky zaměření jedinci naopak vyhledávají současně více aktivit, jsou schopni se zabývat několika jevy či objekty současně. Mají však někdy tendenci vybočovat z prověřené metodiky, mají mnohdy větší fantazii. Ať uţ je vědecko-výzkumné téma zvoleno podle uvedených doporučení jakkoli, musí být cíl výzkumu přesně formulován, coţ se týká i pracovních postupů a definování problémů. Vymezení pojmů Pojmy jsou základními nástroji vědecké komunikace a proto je potřebné je pouţívat v jejich přesně definované funkční úloze. Můţe se totiţ stát, ţe určité tvrzení je platné jen za těchto a právě těchto podmínek. Pouţívané pojmy charakterizují kaţdou vědní disciplínu. Volba termínu, jímţ se označuje zkoumaný jev či objekt, je věcí konvence, obsah pojmu však jiţ věcí dohody není a je striktně dán objektivní povahou jevu či objektu a logikou vědeckého zkoumání. Při definování pojmů je moţné jejich vymezení formou vztahu rovnomocnosti (dané pojmy ALFA a BETA mají stejný obsah), vztahu nadřazenosti (pojem GAMA je součástí pojmu DELTA), vztahu protikladnosti (existuje pojem EPSILON a jiné pojmy, které nejsou EPSILON) a vztahu protivnosti (pojem SIGMA není pojmem OMEGA). 1.2 Projekt a tvorba vědecko-výzkumného výstupu Po vymezení tématu vědecko-výzkumné práce je potřeba připravit projekt práce. Doporučovaný obsah projektu zahrnuje předběţný název práce, stanovení cíle práce a jeho zdůvodnění, definování pracovních hypotéz, vypracování osnovy práce, stanovení pouţitých metod práce, sumarizaci dostupné literatury a dalších zdrojů a v neposlední řadě naplánování časového harmonogramu prací. Projekt práce by měl být završením přípravné etapy tvorby vědeckovýzkumného výstupu. Realizační etapa tvorby vědecko-výzkumného výstupu začíná čtením. Čtení je základní fází realizační etapy. Základem kaţdé vědecké činnosti je studium odborné literatury včetně zahraniční a dalších informačních zdrojů 6. Cílem je shromáţdit optimální mnoţství dostupných informací o zkoumaném jevu či objektu. Projekt práce Etapy tvorby výstupů projektů VaV S literaturou je moţné pracovat různými způsoby a existují i různé doporučené 5 Volně podle ECO (1997), s O zdrojích informací detailněji ve čtvrté kapitole této publikace

9 způsoby čtení: informativní čtení, kdy se jedná o rychlé přečtení textu s cílem získat prvotní informaci o textu, pozornost se věnuje názvům kapitol, struktuře publikace, anotaci, pouţitým zdrojům; běţné (selektivní) čtení, které se zabývá podrobněji vybranými pasáţemi textu, zvláštní pozornost se věnuje prezentovaným průzkumům a statistickým údajům; důkladné (podrobné) čtení, které se uplatňuje v případě, kdy je potřebné si text zapamatovat a osvojit, při tomto druhu čtení se text musí promyslet a posoudit. Při studiu literatury je uţitečné si dělat poznámky či výpisky buď formou anotačního záznamu (obsahuje autora, název publikace, další bibliografické údaje a stručný obsah publikace), citace (doslovná formulace převzatého textu) nebo parafráze (volný výtah převzatého textu vlastními slovy). V kaţdém případě je nutné vţdy dodrţovat citační etiku 7 a neporušovat autorský zákon. Pokud se pouţije převzatá myšlenka ve vlastní práci, je nutné uvést zdroj 8. Po čtení následuje fáze přemýšlení, konzultací a diskuzí. Je také třeba práci strukturovat, většinou do (1) utřídění informací, které byly načteny, (2) popisu příčin a důsledků zkoumaného jevu či objektu a jeho vlastností, někdy se téţ (3) formuluje hypotéza. Osnova práce ulehčí zachovat původně nataţenou červenou niť a předpokládaný (někdy poţadovaný) rozsah práce a vyváţenost délky jednotlivých částí práce. Neţ se přistoupí k závěrečné etapě vědecko-výzkumného výstupu, je dobré vytvořit si koncept práce, většinou formou blokového schématu. Koncept se liší od osnovy tím, ţe pod navrţené jednotlivé kapitoly práce se přiřadí vše, co pisatele napadne v souvislosti s názvem kapitoly: klíčová slova, obrázky, náčrty, tabulky a co lze později vyuţít. 7 O zdrojích informací detailněji ve čtvrté kapitole publikace ECO (1997). 8 Buď tzv. vancouverským způsobem, coţ je formou poznámky pod čarou nebo tzv. harvardským způsobem, kdy je jednoduchý odkaz na zdroj přímo v textu (např. Novák, 2001) a na konci kapitoly (či publikace) je potom uveden úplný bibliografický záznam

10 Metodické doporučení k jednotlivým etapám tvorby vědeckého sdělení lze schematicky znázornit 9 : zjednodušeným modelem výzkumu (bez hypotéz): Oblast výzkumu (literatura, kontext) Téma Výzkumné otázky (jaká data jsou potřeba k jejich zodpovězení) Forma (Design) Sběr dat Analýza dat Odpověď na otázky. zjednodušeným modelem výzkumu (s hypotézami): Oblast výzkumu (literatura, kontext) Téma Výzkumné otázky Hypotéza (teorie, jaká data jsou potřeba k testování hypotéz) Forma (Design) Sběr dat Analýza dat Test hypotéz. Závěrečná etapa je završena předloţením výsledků a jejich presentací. Pro definitivní verzi vědecko-výzkumného výstupu se vyplatí nechat si dostatek časového prostoru jednak na opravu formálních chyb a překlepů v písemném výstupu, jednak na vnější stránku celé práce (vzhled, titulní strana, přehlednost tabulek a grafů apod.). Úspěch potom dovršuje pečlivě připravená presentace či obhajoba práce. 1.3 Hypotéza Cesta k vysvětlení určitých jevů a objektů je cestou vědeckých metod, při nichţ se pouţívají určité nástroje, mezi které patří hypotéza. Hlavní funkcí hypotézy je vysvětlit určitý jev jakoby na zkoušku a v případě, ţe se vysvětlení potvrdí, hypotézu povaţovat za platný poznatek. Hypotéza však musí být falsifikovatelná, tj. musí existovat moţnost, ţe se vyvrátí či ţe bude překonána lepším poznatkem. Hypotéza I kdyţ hypotéza není vţdy vyţadována, její stanovení a verifikace (příp. falsifikace) můţe výraznou měrou napomoci ke zjednodušení vypracování vědeckovýzkumného výstupu. Pokud bude hypotéza součástí vědecko-výzkumného výstupu, potom je třeba ji formulovat nejlépe v přípravné etapě. První krok od teorie k výzkumu je obvykle formulace základních, ještě dost obecných hypotéz. Hypotézy jsou důleţité prostředky vědeckého výzkumu a jejich definicí můţe být charakteristika, ţe se jedná o: domněnku, která slouţí za pomocný důkazní prostředek zatím nedokázaného vědeckého poznatku; pravděpodobný výklad jevů, o jejichţ správnosti se zatím nelze vědeckými prostředky přesvědčit; podmíněný výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Definice hypotézy Hypotézy nikdy nemohou být pouhou improvizací, ale měly by být vţdy 9 Schéma volně podle PUNCH (2008), s. 31 a s

11 důsledkem předchozího systematického poznávání jiţ existujících informací, tj. dostatečné studijní přípravy a počáteční znalosti zkoumané problematiky. Dostatečná výchozí znalost zkoumané problematiky je nezbytným předpokladem k pokud moţno co nejefektivnější eliminaci různých druhů zkreslení, která by mohla vyplývat z nevhodně formulovaných předpokladů a neúplně popsaného systému. V běţném vyuţití je dnes hypotéza neprokázané tvrzení, jehož význam by měl být ověřen. Odborná hypotéza je však vědecky přijatelný předpoklad umoţňující vědecké vysvětlení jevů. Hypotéza je tvrzení o podstatě určité situace ve světě, je to vědecky zdůvodněný předpoklad moţného stavu skutečnosti. Na počátku vědeckého poznání stojí domněnka, kterou hypotéza rozpracovává. Hypotéza jiţ musí být podloţena celou řadou faktů, které vytyčují další směr výzkumu. Hypotéza vzniká, kdyţ se pátrá po nutné souvislosti mezi fakty, vyţaduje práci badatele, aby mohla být potvrzena či vyvrácena. V tomto procesu je často moţné fakta vyloţit několika různými hypotézami, které se pak v dalším bádání ověřují. Hypotéza musí být slučitelná s co největším počtem faktů, jichţ se týká. Pokud je moţné na základě faktů vytyčit více hypotéz, upřednostňuje se ta hypotéza, která vysvětluje větší počet faktů. Zároveň platí pravidlo, ţe jednodušší vysvětlení je pravděpodobnější. Jestliţe se zjistí v průběhu ověřování hypotézy další fakta, musí se tyto do vysvětlení zahrnout, nebo hypotézu vyvrátit. Hypotéza orientuje další výzkumné činnosti. Formulované hypotézy odkazují na okruh pojmů, jejichţ obsah bude muset být ve výzkumu empiricky zvládnut. Na počátku úmyslu analyzovat (řešit) určitou problematiku ve vědeckovýzkumném záměru stojí představa (domněnka) o určitém problému. Hypotéza by měla tuto domněnku rozpracovat. Hypotéza, která na začátku tvorby práce představuje neprokázané tvrzení, musí dávat významnou a logickou moţnost toto tvrzení dokázat či vyvrátit. Proto je důleţité hypotézy správně formulovat, uspořádat a podloţit celou řadou faktů vytyčujících další směr výzkumu. V případě stanovení dvou a více hypotéz je samozřejmostí, ţe dvě navzájem odporující si hypotézy nemohou být obě pravdivé. Hypotéza je jedním z řešení, jak překlenout problém mezi teorií a empirií a je nástrojem pro tvoření lepších výkladů. Hypotéza usměrňuje myšlení k hlubší analýze, vyjadřuje základní úkoly, základní orientaci ve výzkumu a je vyjádřením úsudku, který má autor před samotným psaním textu práce. Za hypotézu tedy nelze vydávat kniţní definice nebo určitá jednoznačná tvrzení. Formulace hypotézy Při formulaci hypotézy je potřeba zachovávat následující podmínky: hypotéza musí být stručná, jasná, logická a jednoduchá (musí mít přesně vymezené pojmy, musí být terminologicky jednoznačná a nekomplikovaná); hypotéza musí mít formu oznamovací věty (jistého tvrzení); hypotéza musí být testovatelná, tj. musí existovat způsob, jak hypotézu vyvrátit či potvrdit; hypotéza, kterou není moţno testovat (přímo ověřovat), nemá pro vědu ţádný bezprostřední význam; hypotéza musí být kompatibilní s dřívějšími hypotézami (kontinuita bádání);

12 hypotéza nevysvětluje co to je, ale jak to poznat. Při formulaci hypotézy je potřeba mít na paměti, ţe hypotéza je pouze pravděpodobná a vyţaduje další zkoumání a dokazování. Podle teorie vědecké práce hypotézu nelze nikdy plně dokázat, jen potvrdit nebo falsifikovat. Verifikace hypotézy je vţdy dočasná za striktního stanovení ceteris paribus 10. Hypotéza je netestovatelná tehdy, kdyţ (1) obsahuje pojmy, které jsou vágní, nejasné, příliš všeobecné nebo mnohovýznamové, tedy pokud jsou základní pojmy definované neadekvátně, pokud je (2) tautologická, tedy pokud nějaký jev nebo skutečnost se vysvětluje tímtéţ jevem nebo skutečností, (3) kdyţ se odvolává na síly nebo ideje, které doposud věda nezná. Protoţe je věda zaloţena především na pozorovatelných jevech na empirii, nemůţe testovat vysvětlení nebo předpoklady odvolávající se na skutečnosti, které nejsou pozorovatelné. Dobré je pouţívat matematických metod. Hypotézou nelze ověřovat hodnotové výroky, proto při jejich formulacích je potřeba se vyvarovat slov mělo by se, bylo by, lepší neţ a podobný slov, která vyjadřují osobní a kulturní soudy a preference. Pokud má hypotéza napomoci k vyřešení vědecko-výzkumného úkolu, nesmí obsahovat logický spor a nesmí odporovat faktům, jeţ má vysvětlovat. SHRNUTÍ KAPITOLY Věda má poznávací funkci, která se můţe realizovat průzkumem a výzkumem. Aby měl výzkum vědecký charakter, musí splňovat zkoumaný jev či objekt výzkumu určitá kritéria. Tvorba vědecko-výzkumného výstupu má přípravnou, realizační a závěrečnou etapou. Zvolení tématu je hlavní fází přípravné etapy, čtení a studium literatury je nejdůleţitější fází realizační etapy, závěrečná etapa je završena presentací, resp. obhájením práce. Hypotéza a její verifikace či falsifikace můţe slouţit jako nástroj, který usnadní tvorbu vědecko-výzkumného textu. ÚKOLY 1. Popište vlastními slovy podmínky, při jejichţ splnění bude mít výzkum vědecký charakter. 2. Charakterizujte jednotlivé etapy tvorby vědecko-výzkumného výstupu. 3. Určete, které z následujících tvrzení můţe být vhodně formulovanou hypotézou: 10 Za jinak nezměněných podmínek, tj. pokud se bude zkoumat vliv jednoho faktoru (např. inflace na hrubý domácí produkt), musí se eliminovat vliv jiných faktorů, které by mohly měření zkreslovat

13 a. Zavedení rovné sazby daně v České republice ovlivní daňovou progresivitu osobní důchodové daně. b. Zavedení rovné sazby daně v České republice podnítí v následujících pěti letech ekonomický růst. c. Zavedení rovné sazby daně v České republice zvýší daňovou progresivitu osobní důchodové daně. LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, s. ISBN [2] HUBÍK, S. Hypotéza. Metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. ISBN [3] OCHRANA, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, s. ISBN Doporučená literatura: [4] GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, s. ISBN [5] PUNCH, K. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, s. ISBN

14 2 Metodologie vědy, vědecké metody a metodologie vědecké práce CÍL Po prostudování kapitoly budete umět: definovat metodologii vědy, vědecké metody a metodiku vědecké práce, znát teoretické základy výzkumného procesu a jeho fází, vyjmenovat jednotlivé metody vědecké práce, rozlišit jednotlivé metody vědecké práce a vědět, k čemu se nejlépe hodí, určit, která metoda bude pouţitelná pro vaši vědeckou činnost. KLÍČOVÁ SLOVA Metodologie vědy, metoda vědy, metodika vědecké práce, empirické metody, obecně teoretické metody, pozorování, měření, experiment, analýza, syntéza, indukce, dedukce, generalizace, abstrakce, komparace, analogie. 2.1 Vymezení pojmů metodologie, metoda a metodika 11 Při uvaţováním nad presentací výsledků výzkumu či psaní vědeckého článku si mnohdy ani pisatel neuvědomí, ţe vědecké metody, které pouţívá, vycházejí z určité metodologie vědy a ţe na jejich základě pouţívá určitou metodiku. Vztah mezi metodologií, metodou a metodikou Obrázek 2.1 Metodologie vědy Metoda vědy Metodika vědecké práce 11 Zdroj obr. 2.1: OCHRANA (2002), s vlastní úpravy autor

15 V širším pojetí je metodologie vědy naukou o metodách. Předmětem jejího zkoumání je filosofie vědy, tj. studium metod a vědeckých postupů. Představuje teorii k selekci výzkumných metod a návod, jak tyto metody pouţívat ve vědeckém bádání. Vědecká metoda je systematickým postupem k získání poznatků a dosaţení cíle. Metoda představuje způsob, jak se od určitého východiskového stavu dospěje určitou uspořádanou (cílevědomou) činností k nalezení či objasnění vědeckých poznatků a zákonitostí zkoumaného objektu. Metodologie vědy Metoda Základní typy vědeckých metod jsou explanační a interpretační. Explanační metody pohlíţejí na společenské vědy podobně jako na vědy přírodní (a budou popsány v kapitole 2.2); mezi metody interpretační patří narativní a hermeneutické 12. Metodika definuje konkrétní postup řešení určitého problému (jiţ opakovaně řešeného), vymezuje přesně jednotlivé kroky postupu nebo konkrétní metody. Metodika je určitý návod, jak dosáhnout výzkumného cíle, můţe být schematicky znázorněna vývojovým diagramem či podobným formalizovaným zápisem. Metodika 2.2 Metodologie vědy Metodologii vědy lze klasifikovat na obecnou (zabývá se všeobecnou filosofií vědy, obecnými východisky vědy, obecně přijatými postupy a argumenty) a konkrétní metodologií vztahující se k danému druhu vědy (např. metodologie přírodních věd, metodologie společenských věd). Výzkumné cíle a výstupy Znalost metodologie patří k základní vybavenosti vědeckého pracovníka, která mu umoţňuje orientovat se ve výzkumné práci a interpretovat jeho dosaţené výzkumné výsledky. Metodologie determinuje výběr výzkumných vědeckých metod. Prvním krokem při volbě metod je stanovení předmětu zkoumání a výzkumného cíle, krokem následujícím je vymezení vědeckého postupu. Výzkumné cíle jsou konečné stavy, které mají být bádáním dosaţeny, a třídí se na dvě základní skupiny a jejich kombinaci: funkční; objektový; kombinovaný (funkčně-objektový). Funkční cíle strategicky zaměřují výzkumnou činnost určitým směrem, jsou pro badatele ukazatelem, co má provádět. Funkční cíle vypovídají o druhu výzkumné činnosti. Objektové cíle definují výstup vědecké aktivity ve formě měřitelného kvantifikovatelného výstupu. Jsou tedy snadno vyhodnotitelné. Pouţívají se většinou 12 Text se z hlediska účelu, ke kterému je určen - dále o interpretačních metodách nezmiňuje. Zájemci se mohou detailněji s těmito metodami seznámit např. v OCHRANA (2009) nebo DEMJANČUK (2002)

16 při zadávání výzkumné úlohy, kdy zadavatel projektu či zakázky stanovuje poţadovanou úroveň vytvořeného výstupu. Kombinované cíle mají charakteristiky obou předchozích vymezených cílů. Obsah vědeckého výstupu můţe mít v zásadě pozitivistickou podobu (zkoumání toho, co je např. v ekonomice skutečné, reálné) nebo podobu normativní (zkoumání toho, co by mělo být např. v ekonomice dosaţeno). Pouţití pozitivistického či normativního přístupu se odvíjí jak od stanoveného cíle, tak mnohdy závisí na samotném rozhodnutí badatele. Od stanovení cíle, obsahu vědeckého výstupu (metodologie práce) se odvíjí další vědecká procedura, tj. volba výzkumných vědeckých metod. 2.3 Vědecké metody Klasifikace explanačních vědeckých metod a jejich seznam je u různých autorů odlišný 13, rovněţ kritérium pro jejich třídění se různí. Následující přehled proto nebude vyčerpávající, ale zahrne metody nejvíce uváděné. Jejich členění je dáno rozdílným typem vědeckého postupu, který můţe být v zásadě empirický (k tomu budou slouţit metody typu pozorování, měření) nebo teoretický (v němţ budou dominovat metody indukce, dedukce apod.). Klasifikace vědeckých metod Při dodrţení tohoto kritéria jsou mezi všeobecné vědní metody řazeny: empirické metody: o pozorování; o měření; o experiment; obecně teoretické metody: o analýza; o syntéza; o indukce; o dedukce; o generalizace; o abstrakce; o komparace; o analogie. Empirické metody jsou zaloţené na zkušenostních principech, které jsou výsledkem jiţ pouţívaných a vyzkoušených postupů bádání buď prostřednictvím samotného badatele (či badatelů v minulosti) nebo na základě vyuţití přístrojů. Při jejich pouţití je třeba mít na paměti okolnosti a podmínky, za kterých byly výsledky pomocí přístrojů získány (včetně zvyšujících se kvalitativních parametrů přístrojů). Obecně teoretické vědní metody nevycházejí primárně z empirických zkušeností či měření, ale jsou všeobecně přijímány jako universální teoretické 13 Viz literatura k této kapitole

17 postupy vědecké práce. Pozorování je cílevědomé, plánovité a systematické sledování určitých skutečností. Je to metoda, kdy jsou informace získávány bezprostředním smyslovým vnímáním. Je to nejuniverzálnější metoda, která poskytuje prvotní informace o sledovaném jevu či objektu a je většinou základem kaţdé výzkumné metody. Empirické metody Pozorování je výběrovým vnímáním, kdy se vymezuje předmět pozorování s ohledem na výzkumné cíle. Opakováním pozorování lze dosáhnout větší korektnosti metody a minimalizace náhodné sloţky ve formalizovaném vztahu. Další empirickou metodou je měření, kdy se provádí kvantitativní srovnávání určitých vlastností srovnávaných jevů či objektů. Pro tyto vlastnosti musí platit, ţe patří do téţe třídy vlastností. O předmětech dané třídy se předpokládá, ţe jsou na základě dané třídy srovnatelné a ţe daná vlastnost zůstává za jinak nezměněných podmínek ( ceteris paribus ) konstantní. Měření vyuţívá buď stejných intenzivních vlastností zkoumaných jevů či objektů či jejich stejných aditivních vlastností. Pro intenzivní stejné vlastnosti platí, ţe jejich číselné hodnoty lze porovnávat na základě jejich vztahů, např. pokud veličina A je větší neţ veličina B a veličina B je větší neţ veličina C, lze vyvodit, ţe veličina A je větší veličiny C (obecně vztah rovností a nerovností). S číselnými hodnotami aditivních vlastností lze provádět početní operace, např. pokud je známá veličina A a veličina B, lze změřit součet těchto veličin. Experiment je pokus, kdy je realizován takový postup a způsob, který je záměrně navozen. Experiment je pozorováním za kontrolovaných či řízených podmínek. Vzhledem k parametrům má experiment vyuţití zejména v přírodních vědách. Obecnou definicí analýzy (rozkladu) je myšlenkové rozloţení zkoumaného jevu na dílčí sloţky, které se stávají předmětem dalšího bádání. Cílem analýzy jako rozkladové metody je vysvětlit daný problém zevrubným prozkoumáním jeho sloţek. Analýza rozlišuje na objektu zkoumání jednotlivé části nebo prvky, vyděluje podmínky vzniku, etapy vývoje jevu či objektu, odděluje podstatné od nepodstatného, směřuje od sloţitého k jednotlivému a od mnohosti k jednotě. Obecně teoretické metody Při zpracování poznatků a faktů získaných výzkumem je moţné pouţít různých variant analýzy: klasifikační analýzu (rozklad zkoumaného jevu či objektu do jednotlivých tříd, prvků s případným znovuseskupováním do jiných tříd a mnoţin); vztahovou analýzu, která zjišťuje, zda vztahy mezi jevy či objekty jsou závislé (statisticky, funkčně či korelačně) či nezávislé; kauzální analýzu, která vyhledává příčiny jevů; systémovou analýzu, která zkoumá jevy či objekt s cílem ho pochopit a vysvětlit. Syntéza (skládání) je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se sledují vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými sloţkami jevu nebo objektu, coţ napomáhá k odhalení vnitřních zákonitostí fungování a vývoje jevu

18 či objektu bádání. Syntéza je postup, kdy na základě výchozích zjištění se formulují závěry. Syntéza a analýza jsou sice protikladné způsoby zkoumání, ve skutečnosti se však vzájemné doplňují a tak se také někdy souhrnně nazývají analytickousyntetickými poznávacími postupy. Syntéza totiţ mnohdy není moţná bez analýzy a naopak. Další známou dvojicí obecně teoretických metod vědecké práce jsou indukce a dedukce. Indukce (postup od zvláštního k obecnému) je zkoumání jednotlivé události (jevu, faktu), na základě níţ je potom vyvozován obecný závěr. Indukce znamená odvozování všeobecných tvrzení z empirického materiálu na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Indukce umoţňuje formulaci obecnějších závěrů platných pro zkoumaný jev či objekt. Indukce poskytuje tím kvalitnější závěry, čím je úplnější. Úplná indukce znamená, ţe při odvozování obecného poznatku bylo pouţito zkoumání všech prvků (skupin, tříd) zkoumaného jevu či souboru. Úplná indukce je však moţná pouze v případě, kdy vyvozovaný celek má konečný počet prvků, a proto se většinou pouţívá neúplná indukce, jejichţ závěry nejsou jednoznačné, ale i tak vysoce pravděpodobné. Dedukce (postup od obecného ke zvláštnímu) je metoda, kdy je vyvozováno z obecného jednotlivé. Jedná se o myšlenkový proces, kdy se z premis pouţitím určitých pravidel a postupů dospěje k novému tvrzení. Dedukce je takový způsob myšlení, při němţ se z obecných závěrů a tvrzení vyvodí nový méně obecný závěr. Závěr dedukce je na základě logiky nepochybný, neboť vychází z obecně poznaného nezpochybnitelného 14. Tak jako analýza úzce souvisí se syntézou, tak i indukce je těsně spojena s dedukcí. Indukcí lze dospět na základě zkoumání jednotlivých (zejména empirických) jevů k teoretickým zobecněním, teoretické závěry lze naopak dedukcí v praxi ověřovat. Generalizace (metoda zobecnění) je vědeckou metodou, kdy je informaci o jednotlivém jevu či objektu vztaţena na celou třídu (skupinu) jevů či objektů. Podstatou je přisouzení zjištěné vlastnosti u uţší skupiny skupině širší. Z poznání daného jednotlivého jevu či objektu, který je znám, je vyvozováno chování více jevů či objektů. Abstrakce (odhlíţení) je vědecká metoda, při níţ se oddělují nepodstatné, nahodilé vlastnosti zkoumaného jevu či objektu od vlastností obecných a podstatných. Myšlenkové odhlíţení umoţňuje zjistit obecné vlastnosti a vztahy, coţ vede k objasnění podstaty jevu. Abstrakce vytváří vědecké pojmy, kategorie, přírodní a společenské zákony, převádí reálné hodnoty do soustavy všeobecně uţívaných symbolů. 14 Na rozdíl od indukce (s výjimkou úplné indukce), kde závěr je pouze pravděpodobný a můţe být dalšími výzkumy zpochybnitelný a napadnutelný

19 Abstrakce také můţe být východiskem pro zobecnění či srovnání, od abstrakce je moţné se znovu vrátit ke konkrétnímu, k empirii, k pokusu. Komparace (srovnání) je jednou z nejpouţívanějších vědeckých metod práce. Umoţňuje stanovit shody a rozdíly jevů či objektů. Při srovnávání se zjišťují shodné či rozdílné stránky různých předmětů, jevů, úkazů či ukazatelů. Srovnávací kritérium můţe být vymezeno věcně, prostorově nebo časově. V podstatě existuje dvojí způsob srovnávání: srovnávání pojetí problémů, názorů, premis jako vytváření, ověřování či zdůvodňování vlastního stanoviska (postupu, úvah); srovnávání jako nástroj měření, zjišťování, objektivizace a hodnocení dosaţených výsledků (např. ukazatelů). Na základě komparace lze vyslovovat vědecké závěry, nicméně není to vědecká metoda nevyvratitelná a samotnou komparaci nelze pouţít jako přímý vědecký důkaz. Podstata metody analogie (obdoba) spočívá v hledání či nalezení totoţného vztahu mezi zkoumanými jevy či objekty. Jedná se o myšlenkový proces, při kterém na základě znalostí vztahů či procesů jevu lze usuzovat o vlastnostech podobného jevu, který je zkoumán. Na základě znalosti jednoho prvku a vztahy mezi jinými dvěma prvky se posuzuje prvek čtvrtý (zkoumaný). Tím se také analogie liší od jednoduché podobnosti 15. Analogie umoţňuje pochopit to, co není známo, pomocí známého. Závěry analogie však jsou pouze pravděpodobné, nemají charakter kategorických nevyvratitelných tvrzení. Metoda analogie se vyuţívá zejména v modelech. Každé fázi vědecké práce či výzkumu zpravidla odpovídají určité metody, které v konkrétní fázi práce převaţují. Je však zřejmé, ţe realizovaný výstup vědy bude vždy dosažen za použití kombinace několik metod. Kromě uvedených empirických a obecně teoretických vědeckých metod existují další metody, které se pouţívají v rámci specifické dané skupiny vědních disciplín. Jednotlivá vědní disciplína (či několik vědních disciplín) můţe pouţívat svoji vlastní metodu zkoumání. Specifické vědecké metody Mezi těmito specifickými vědeckými metodami mají zvláštní postavení matematické a statistické metody, které umoţňují přesné exaktní vyjádření jevů a vztahů mezi nimi. Matematika napomáhá k řešení problémů tvorbou matematických formulací a matematických operací, statistika shromaţďuje a utřiďuje data, kvantifikuje jevy a pracuje s teorií pravděpodobností. Specifickou vědeckou metodou je i modelování, které prostřednictvím 15 Opakem podobnosti či shodnosti je protiklad, coţ je vztah mezi dvěma jevy nebo objekty, které se navzájem vylučují. Můţe být definován buď kontradiktoricky (černá versus nečerná) nebo kontrárně (černá versus bílá)

20 formulace problému, vytváření modelu modelu přenáší znalost o modelu (jakoţto zjednodušeného obrazu skutečnosti) zpět na realitu. Mnoho specifických metod také vyuţívají ekonomické vědy (nákladově výstupové metody, např. cost-benefit analýza). SHRNUTÍ KAPITOLY Metodologie je věda o metodách, které lze při vědecké práci pouţívat. Tyto metody se člení na empirické a obecně teoretické. Metoda je promyšlený, objektivně správný postup nebo systém postupů, který umoţňuje nalézt či objasnit vědecký poznatek či zákonitost. Kromě všeobecně pouţívaných metod existují i specifické metody, které vyuţívají jen některé (popř. jen jedna) vědecká disciplína. Metodika je konkrétně stanovený a ověřený způsob řešení určitého opakujícího se problému. Jedná se o technickou stránku řešení, mnohdy ve formě známého algoritmu. ÚKOLY 1. Jaký je rozdíl v pojmech metodologie vědy, vědecké metody a metodika vědecké práce? Který pojem je nadřazený kterému? 2. Jaké znáte metody vědecké práce? Jak se liší analogie, syntéza a dedukce? 3. Můţete uvést i další - jinde uváděné - vědecké metody? Jak byste je charakterizovali? Kam byste je zařadili (mezi empirické či obecně teoretické)? LITERATURA KE KAPITOLE Základní literatura: [1] DEMJANČUK, N. Filosofie a vědecké myšlení. Proměna obrazu vědy v analytické tradici. Brno: Aleš Čeněk, s. ISBN [2] OCHRANA, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, s. ISBN Doporučená literatura: [3] LIŠKA, V. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrich, s. ISBN [4] PHILLIPS, M.; PUGH, D. How to Get a PhD. Cambridge: Open University Press. 251 s. ISBN [5] SYNEK, M.; SEDLÁČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, H. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, s. ISBN

2. Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce

2. Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce 2. Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce Neodpovídají-li fakta vaší teorii, je třeba se jich co nejrychleji zbavit. /Murphyho zákon/ V rámci této kapitoly: budete umět definovat a rozlišovat

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / uţitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky

Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / uţitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky Příprava podkladů pro přihlášku vynálezu / uţitného vzoru, proces přípravy a podání přihlášky Ing. Jiří Sedlák Patentový zástupce Evropský patentový zástupce Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy PŘÍPRAVA

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky)

2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) 2.3 Prezentace statistických dat (statistické vyjadřovací prostředky) Statistika musí výsledky své práce převážně číselná data prezentovat (publikovat, zveřejňovat) jednoduše, srozumitelně a přitom výstižně.

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář

Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář 1 Studijní opora Určeno: pro studující v rámci CŽV akreditovaný studijní program Sociální práce s poradenským zaměřením. Předmět: Diplomový seminář Cílem Diplomového semináře je poskytnout studujícím v

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 TABULKY

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 TABULKY Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 TABULKY www.zlinskedumy.cz Pravidla pro úpravu jednotlivých částí tabulky Nadpis tabulky Zpravidla se píše doprostřed nad tabulku. Začíná velkým písmenem, nekončí

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Obsah: Úvod... 2 1 Zadání, harmonogram a vedení absolventských prací...

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Semestrální projekt Vypracovali: Michal Semerád, Miroslav Mařík, Petr Hostička, Ondřej Stehlík,

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací

Více