Evropská unie a její politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská unie a její politiky"

Transkript

1 Evropská unie a její politiky Hospodářská a měnová unie I FH VŠE, LS Prof. Ing.Luděk Urban, CSc Literatura : 1. Baldwin,R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 13, 15, 17,17.1, Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Linde Praha, 2001,kap. VIII. Hospodářská a měnová unie, 3. Evropská komise, jedna měna pro jednu Evropu.Cesta k euru. Doporučená :, 1. Integrace ČR do EU měnová a hospodářská politika, 2. Národní plán zavedení eura v České republice, eura.cz 3. European Parliament, Fact Sheets on the European Union, Part V, 1. Východiska měnové integrace HMU = ekonomické propojení zemí (na základě vnitřního trhu) plus jedna měna + jedna centrální banka + společná měnová politika, Otázky : - proč se země integrují v měnové oblasti? - co očekávají od měnové integrace? - jaká opatření jsou nutná k zajištění měnové integrace? - jaké jsou reálné výsledky měnové integrace? 1.1 Společný trh EU a měnová integrace Zřízení společného trhu (1993) : odstranění obchodních překážek (cla, kvóty, technické bariéry obchodu), avšak každá členská země provádí vlastní měnovou (kurzovou) politiku : v její pravomoci úprava směnného kurzu, devalvace, Důsledky : nepředvídatelné změny měnových kurzů komplikují vzájemné obchodní vztahy a také pohyb kapitálu mezi zeměmi, Předvídatelné a stabilní měnové vztahy mezi členskými zeměmi - záruka vzájemného obchodu, ekonomického růstu, zaměstnanosti, 1

2 Rizika : ohrožení přínosů společného trhu, spekulace Jak na tuto situaci reagovala Římská smlouva (1957)? Vědomí vzájemné závislosti : apel na zajištění rovnovážné platební bilance, cenové stability, udržování důvěry ve vlastní měnu, Společný zájem, ohrožení stability společného trhu, Měnová politika však zůstávala suverénní záležitostí každého členského státu, Proč takový nezájem o měnovou integraci? Existoval mezinárodní měnový systém (Brettonwoodský systém, Mezinárodní měnový fond, 1944), zakladatelské země EU členy, Systém fixních kurzů, Stanoven zlatý obsah zúčastněných měn, vztahy těchto zlatých obsahů byly základem pro stanovení vzájemných kurzů (parit), vazba na dolar, který si zachoval zlatou směnitelnost, Země byly ve své kurzové politice omezeny, přípustné odchýlení od oficiální parity jen o 1 % (později 2,25 %), možnost devalvace po dohodě s MMF, Měnové uspořádání považováno za stabilní, nebyla pociťována potřeba zvlášť upravovat mimo MMF, problém měnové integrace v Evropě nebyl aktuální, americký dolar zajišťoval potřebnou stabilitu, Žádná členská země nebyla ochotna se vzdát suverenity v měnových otázkách 2. Tři kroky k evropské měnové integraci 2.1. První pokus o měnovou unii : Situace : vytvoření celní unie EU (1968), posílení vzájemného obchodu, Současně : blížící se krize mezinárodního měnového uspořádání, konec konvertibility dolaru za zlato (1971), nástup plovoucích kurzů, ropná krize, konec stability mezinárodního měnového uspořádání, Závěr : další postup hospodářské integrace se neobejde bez hlubší měnové spolupráce zemí EU, 1969 : summit EU v Haagu, vnést stabilitu do měnových vztahů v Evropě, Zadání pro Wernerovu zprávu (1970) : omezit kolísání směnných kurzů členských zemí, definitivně zafixovat jejich vzájemný vztah a dospět tak k měnové unii, 2

3 1971: schválen návrh : eliminovat kolísání kurzů měn, zafixovat jejich vzájemný vztah, přejít ke společné měně, během 10 let, tři fáze, Záměr : vytvořit uvnitř tehdejšího nestabilního mezinárodního měnového systému samostatný měnový celek charakterizovaný úplnou směnitelností, odstraněním kolísání měn a trvalou fixací jejich vztahů. Zavedeny fixní směnné kurzy, přípustné kolísání _+2,25 %, ( had), odchylky vůči dolaru (had v tunelu, _+4,5 %), Osudy : 1. Rozpad mezinárodního měnového uspořádání (odpoutání dolaru od zlata (1971), dvojnásobná devalvace, přechod k plovoucím kurzům), 2. Ropný šok (1973) : platební potíže, nadměrné výkyvy směnných kurzů, potíže při udržování přípustného rozpětí, 3. Spory mezi členskými zeměmi, jak dospět k měnové unii : nejdříve hospodářské sblížení (konvergence později, německá koncepce), nejdříve fixace a jednotná měna, což donutí ke konvergenci (francouzská koncepce) 1977 : Wernerův plán oficiálně odvolán, vnitřní a vnější příčiny 2.2 Evropský měnový systém ( ) 70.léta : rozpad brettonwoodského systému, opuštění systému fixních kurzů, desetiletí vysoké inflace, ztroskotání projektu měnové unie z roku 1971, 1979 : návrh na zřízení Evropského měnového systému (EMS), méně náročné cíle než u Wernerova plánu, Dva výchozí předpoklady : 1. Americký dolar ztratil schopnost hrát stabilizující úlohu v mezinárodním měnovém systému, nadměrné kolísání, problémy pro evropské podniky a banky, 2. V EU směřujícím ke společnému trhu žádoucí vytvořit oblast měnové stability, která by podporovala vzájemné obchodní styky a dlouhodobé investice, předpoklad pro spolehlivou kalkulaci nákladů a cen, Cíl : dosáhnout vnitřní (cenové) a vnější (kurzové stability), podpořit vzájemný obchod, prohloubit integrační proces, prostřednictvím fixních, avšak upravitelných směnných kurzů, tím přispět ke sblížení hospodářského vývoje členských zemí, posílit postavení Evropy, Přes zakolísání v 1992 přetrval do konce

4 Čtyři základní prvky EMS : Zásadně : systém fixních, ale upravitelných směnných kurzů zúčastněných zemí 1. ECU (European Currency Unit) : evropská měnová jednotka Základní prvek EMS : nešlo o obvyklou měnu, nebyla v oběhu, největší inovace vůči Wernerově plánu, Vytvořena jako košová měna, směs měn zúčastněných zemí, odrážející podíl zemí podle jejich ekonomické síly a váhy ve vzájemném obchodě, Stabilnější než měny jednotlivých zemí, Použití : jako účetní jednotka pro určování závazků a pohledávek centrálních bank, - jako platební jednotka při transakcích mezi institucemi EU (rozpočet EU), mezi EU a vládami členských zemích, - v soukromém sektoru : na kapitálovém trhu, při emisi mezinárodních obligací, omezení kurzového rizika, 2. Mechanismus udržování měnových kurzů : ( exchange rate mechanism (ERM), mechanismus směnných kurzů), Každá měna má stanovenou střední sazbu vůči ECU (stanovena Radou ministrů), maximálně přípustné rozpětí +_2,25 %, tím určeny vzájemné směnné kurzy měn členských zemí, povinnost intervenovat v případě přibližování k hraničnímu limitu, zapojení centrálních bank členských zemí, možnost úprav kurzů (devalvace), pravidla 3. Úvěrová pomoc zemím s oslabenou měnou, 4. Evropský fond měnové spolupráce : spojení 20 % dolarových a zlatých zásob členských zemí, možnost půjčit členským zemím s platebními potížemi Výsledky EMS : Cílem EMS nebylo dosáhnout absolutní stability a fixace kurzů, ale stabilizace směnných kurzů v rámci přípustné fluktuace, možnost úpravy vzájemnou dohodou, Úspěchy ve dvou oblastech : 1. Větší kurzová stabilita ve srovnání s americkým dolarem a japonským jenem, žádné devalvace, 2. Snížení a sblížení míry inflace 3. Důsledek : ekonomická konvergence (míra inflace, sblížení úrokových sazeb) Komplikace na začátku 90.let, krize

5 Liberalizace pohybu kapitálu (součást programu na vytvoření jednotného trhu) uvolnila prostor pro spekulační útoky na slabší měny, neschopnost udržet měny v rámci určeného rozpětí přes intervence, Vystoupila Velká Británie, Itálie, devalvace španělské a portugalské měny, ohrožení francouzské měny, 1993 : zavedeno širší rozpětí pro pohyb směnných kurzů : % od středního kurzu Zhodnocení EMS : 1. Osvědčil se jako nástroj vnitřní stability (stabilita cen a nákladů) a měnové stability (stabilita směnných kurzů) členských zemí, snaha o návrat k systému fixních kurzů, (inspirace Bretton-woodem), 2. Podařilo se potlačit míru inflace díky vazbě na DM, 3. Splněn vymezený úkol : prostřednictvím měnové stabilizace prohloubit ekonomické vazby mezi členskými zeměmi, zejména obchodní, 4. EMS neměl v programu zavést společnou měnovou politiku ani zavést společnou měnu, 5. Připravil půdu k přechodu k měnové unii 2.3 Přechod k měnové unii Návrat k úvahám o přechodu k měnové unii v druhé polovině 80.let pod vlivem dvou událostí : 1. Rozhodnutí o přechodu k vnitřnímu trhu (1985) : odstranit zbylé překážky vnitroevropského obchodu, uvolnění pohybu kapitálu mezi členskými zeměmi, do konce roku 1992, 2. Úspěch EMS při stabilizaci směnných kurzů Otázka : jak dál : EMS přivedl ke sblížení hospodářských politik členských zemí, zároveň však neodstraňoval možnost devalvací, které znehodnocovaly konkurenční prostředí společného trhu, Dilema : obtíž při snaze udržet tři cíle : volný pohyb kapitálu, fixní kurz, autonomní měnová politika, Nedosažitelná trojice : Baldwin-Wyplosz, s. 354 Při zcela volném pohybu kapitálu a při autonomní měnové politice nelze udržet fixní kurz, Při zcela volném pohybu kapitálu, při snaze udržet fixní kurz nelze provádět autonomní měnovou politiku 5

6 Dvě možnosti : 1. Po vytvoření vnitřního trhu zůstat u EMS, avšak úplné uvolnění pohybu kapitálu hrozí způsobit potíže slabším zemím s udržováním povoleného rozpětí ( fixního kurzu), Krajní řešení : s liberalizací pohybu kapitálu odejít od fixních kurzů k plovoucím kurzům a přenechat jejich vývoj tržnímu prostředí, působení nabídky a poptávky. To by zcela znehodnotilo dosavadní výsledky integračního procesu: nepředvídatelné kolísání směnných kurzů, krok nazpět od společného trhu k pásmu volného obchodu, 2. Od EMS přejít k měnové unii s jednotnou měnou, s nezvratitelnou a definitivní fixací směnných kurzů členských zemí, 3. V tom : logický krok od EMS, Záruka, že budou využity všechny potenciální možnosti vnitřního trhu, podporován rozvoj vzájemného obchodu, Tyto možnosti byly zatím narušovány kolísáním směnných kurzů a možností devalvace, Upevnění dosavadních výsledků integračního procesu, 4. To ovšem předpokládá, že měnovou politiku přestanou provádět jednotlivé národní centrální banky, že měnová politika přejde do výlučné pravomoci nově zřízené centrální banky EU, která bude emitovat jednotnou měnu a provádět společnou měnovou politiku, 5. Tuto strategii zvolily země EU Nový návrh přechodu k měnové unii : ER v červnu 1988 : návrh na vytvoření zvláštní skupiny odborníků v čele s předsedou Komise J.Delorsem, členy skupiny 12 guvernérů centrálních bank členských zemí, Úkol : prostudovat možnosti a navrhnout kroky vedoucí k měnové unii, Zpráva a její doporučení schváleny ER v červnu 1989 Závěry a doporučení : 1. Zavést měnovou unii během 10 let ve třech etapách, 2. Měnovou politiku plně centralizovat do rukou nově vytvořené Evropské centrální banky jako orgánu národních centrálních bank, s úkolem pečovat o cenovou stabilitu a podporovat hospodářskou politiku EU, nezávislá na pokynech vlády i orgánů EU, 3. Sblížit hospodářskou a měnovou politiku (konvergence), 4. Směnné kurzy zúčastněných zemí neodvolatelně zafixovat, výslovně se nezmiňuje společná měna, 5. Navrhuje se zahájit 1.etapu přechodu k měnové unii již k Teoreticky může měnová unie existovat ve dvou podobách : 6

7 - Se zachováním národních měn zúčastněných zemí, avšak s neodvolatelně zafixovaným kurzem, - Se zavedením jednotné měny - Projekt měnové unie EU počítá s druhou variantou Maastrichtská smlouva (podepsána v únoru 1992, vstoupila v platnost v listopadu 1993) Nutné změny v Římské smlouvě, Nový cíl : zavést hospodářskou a měnovou unii zakotven v MS Vedle toho : 1. Rozdělení přechodu k měnové unii na tři etapy, časově i obsahově vymezeno, 2. Formulace kritérií nutných ke sblížení hospodářských politik (kritéria konvergence), 3. Instituce nezbytné k fungování měnové unie : EMI, ECB, 4. Výjimky pro dvě země : Velkou Británii a Dánsko Etapy přechodu k měnové unii 1.etapa : od poloviny 1990 do konce 1993, - Odstranění posledních překážek volného pohybu kapitálu, - Spolupráce centrálních bank k dosažení stability cenového vývoje - stability veřejných financí, 2.etapa : 1994-do konce roku 1998, - Zřízen Evropský měnový institut jako předchůdce budoucí Evropské centrální banky (ECB), - Zajistit, aby národní centrální banky byly nezávislé na politické moci (vlády mají zakázán přístup ke zdrojům (úvěrům) centrální banky, rozpočtové deficity lze financovat pouze státními dluhopisy), - Hlavním obsahem 2.etapy : plnění konvergenčních kritérií s cílem sblížit vývoj v různých částech EU, aby rozdíly mezi nimi neohrožovaly měnovou stabilitu potřebnou pro přechod k poslední etapě přechodu k měnové unii, - ER v prosinci 1995 rozhodla o názvu nové měny (euro) a o tom, že 3. etapa započne k , - V červnu 1997 přijat Pakt stability a růstu, který má zajistit, že bude dodržována rozpočtová disciplína i po přijetí nové měny, - V červnu 1998 založena Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu (SRN), která nahradila EMI. Svou činnost plně rozvinula od , - V polovině roku 1998 rozhodnuto, že se 11 členských zemí kvalifikovalo pro vstup do závěrečné, třetí etapy měnové unie (Německo, Belgie, 7

8 Francie, Španělsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Holandsko, Portugalsko, Finsko), - Dvě země (Velká Británie a Dánsko) sice splnily požadovaná kritéria, avšak při jednání v Maastrichtu prohlásily, že do závěrečné etapy nevstoupí (výjimka, opt-out), Řecko ke stanovenému datu konvergenční kritéria nesplnilo, Švédsko, Třetí etapa : Od se datuje činnost měnové unie (11 zemí), Řecko od , Slovinsko (2007), Malta a Kypr, připraveno Slovensko (od 2009), - Byly neodvolatelně zafixovány směnné kurzy měn zemí, které splnily konvergenční podmínky a nepožádaly o výjimku, pevné kurzy vůči nové společné měně, poměr euro vůči ECU : 1 : 1, ECU se ruší, - Bankovky a mince národních měn dále obíhají, ale pouze jako vyjádření eura, pevné směnné kurzy se staly pouze přepočítacími koeficienty, - Měnová a kurzová politika pouze v euro, - Od konce 2001 přestala platnost národních platidel v bezhotovostní podobě, od začátku 2002 paralelní oběh národních měn a mincí současně s eurem, od začala výměna národní měny za euro, ukončena , - Přechod na hotovostní euro, nesmírně složitý manévr, proběhl z technického hlediska hladce, složité psychologické přizpůsobování spotřebitelů, - Od začátku 2002 : vznik eura jako hotovostní měny, - Od začátku 3.etapy : koordinace hospodářské politiky, Rada ministrů sleduje ekonomický vývoj v každé členské zemi, provádí jeho hodnocení, doporučení členské zemi, - Zvláštní pozornost : nadměrné schodky veřejných financí, doporučení, případně sankce, Pakt stability a růstu, - Právní opatření : platnost smluv, kontinuita kontraktů, - Technické problémy : zásobení bank a obchodů novou měnou, prodejní automaty, zaokrouhlování cen, obavy ze zdražení Březen

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Přípravy na zavedení eura v České republice

Přípravy na zavedení eura v České republice Přípravy na zavedení eura v České republice Petr Očko vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Ministerstvo financí ČR listopad 2006 Nebo také: Proč (a kdy) zavést euro?

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny

Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Palackého Ing. Jaroslava Kubátová. Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu Euro a HMU Martin Kupka Člen Euro Teamu 1 2 3 4 Eurozóna Všech 27 členských států EU je členem HMU, ale ne všechny státy používají jednotnou měnu - euro: 15 států používá euro jako jednotnou měnu a tvoří

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Evropská měnová unie 1

Evropská měnová unie 1 Evropská měnová unie 1 Vznik mezinárodního měnového systému Mezinárodní měnový systém mezinárodní finanční sysém 2 Hlavní etapy vývoje mezinárodního měnového systému Zlatý standard Bretton Woodský měnový

Více

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Jitka Klodnerová VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Úvod Euro (EUR) je měna Evropské měnové unie a po americkém dolaru (USD) je druhým nejdůležitějším reprezentantem

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace.

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace. Základy světové a evropské integrace Jednotný vnitřní trh Hospodářská a měnová unie Přednáška č. 3 Klára Plecitá Struktura přednášky Stádia integrace 4 svobody na JVT Důvody pro zavedení jednotné měny

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU

Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00 EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00 1. Osnova přednášky: ECU Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková ČNB Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací prosinec 2008 Osnova prezentace 1. Úvod, shrnutí situace v nových členských zemích, které dosud nezavedly euro

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Parlamentní institut HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE

Parlamentní institut HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE Informační studie č. 2.047 Zpracovali: Ing. Ludmila Wilhelmová, CSc. Ing. Stanislav Klik únor 2000

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. mojmir.helisek@vsfs.cz Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Česká společnost

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor Mezinárodní obchod. Připravenost České republiky na přijetí eura

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor Mezinárodní obchod. Připravenost České republiky na přijetí eura v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Studijní obor Mezinárodní obchod Připravenost České republiky na přijetí eura Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Lana Martina Jerichová Ing. Josef Bič,

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Příčiny ekonomických problémů Řecka

Příčiny ekonomických problémů Řecka Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Příčiny ekonomických problémů Řecka Diplomová práce Autor: Bc. Eliška Kováčová Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph. D. Praha Duben,

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura EURO NAŠE PŘÍŠTÍ MĚNA Praha, 4. října 2007 Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky, FMV, VŠE

Více

Světová ekonomika. Hospodářská a měnová unie

Světová ekonomika. Hospodářská a měnová unie Světová ekonomika Hospodářská a měnová unie Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

VÝVOJ MEZINÁRODNÍ MĚNOVÉ SPOLUPRÁCE ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍ

VÝVOJ MEZINÁRODNÍ MĚNOVÉ SPOLUPRÁCE ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍ VÝVOJ MEZINÁRODNÍ MĚNOVÉ SPOLUPRÁCE ZÁPADOEVROPSKÝCH ZEMÍ 1947 dohoda o mnohostranném clearingu Luc., Niz., Fr., It., VB., Dán., Nor., Port., Šv., Řec. 1948 - * Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci

Více

E V R O P S K Á C E N T R Á L N Í B A N K A E U R O S Y S T É M E V R O P S K Ý S Y S T É M C E N T R Á L N Í C H B A N K

E V R O P S K Á C E N T R Á L N Í B A N K A E U R O S Y S T É M E V R O P S K Ý S Y S T É M C E N T R Á L N Í C H B A N K E V R O P S K Á C E N T R Á L N Í B A N K A E U R O S Y S T É M E V R O P S K Ý S Y S T É M C E N T R Á L N Í C H B A N K OBSAH Úvodní slovo prezidenta Evropské centrální banky 3 1. Vývoj Hospodářské a

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Metody a způsoby přijetí eura

Metody a způsoby přijetí eura Metody a způsoby přijetí eura Václav Žďárek, CES VŠEM www.cesvsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, 21. listopadu 2006, Praha Struktura prezentace 1. Úvod 2. Měnová integrace

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 ÚVOD RÁMEC ANALÝZY STAV HOSPODÁŘSKÉ KONVERGENCE SHRNUTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ZEMĚ CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2008 ÚVOD V roce 2008 bude na všech publikacích vyobrazen motiv

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 1 Česká národní banka (ČNB) a euro klíčová instituce v procesu přípravy

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Problémy eura a jeho budoucnost Kateřina Válková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ

KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ KAPITOLA 3: EMISE A OBĚH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Evropská hospodářská a měnová

Evropská hospodářská a měnová Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému Analysis of the Czech Republic from the point of fulfil

Více

Měnové unie - úvod Eurozóna - historie strategie pro Euro

Měnové unie - úvod Eurozóna - historie strategie pro Euro Měnové unie - úvod Eurozóna - historie strategie pro Euro Trocha historie nikoho... První pokus o měnovou unii: 1750 anglické kolonie v Americe: Connecticut,Massachussets, New Hampshire, Rhode Island Časopis

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 11.Evropský měnový systém, společná měna Euro 1. Euro 2. Eurozóna 3. Stabilizační mechanismy společné evropské měny Euro Euro je společnou měnou členských zemí eurozóny. Tento

Více

Vznik a vývoj eura a co mu předcházelo

Vznik a vývoj eura a co mu předcházelo Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Vznik a vývoj eura a co mu předcházelo Diplomová práce Autor: Bc. Markéta Nepožitková Finance Vedoucí práce: JUDr. Petr

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ivana HRUBÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Ivana HRUBÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Ivana HRUBÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Přínosy a náklady přijetí eura z pohledu bankovního sektoru Ivana Hrubá

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Zavedení eura z pohledu ČNB

Zavedení eura z pohledu ČNB Zavedení eura z pohledu ČNB Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 17. 10. 2007 Eurozóna kam vstupujeme ECB je centrální bankou pro evropskou jednotnou měnu euro. Hlavním cílem ECB

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Proces přijetí eura v České republice a na Slovensku

Proces přijetí eura v České republice a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Proces přijetí eura v České republice a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislav Věrný Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Primární právo EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně

Primární právo EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně Primární právo EU jako jedna z příčin makroekonomických nerovnováh v eurozóně Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO MĚNOVÉ UNIE. Diplomová práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO MĚNOVÉ UNIE. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO MĚNOVÉ UNIE Postup měnové integrace v České Republice Diplomová práce Autor: Bc. Iveta Srpová Vedoucí práce: Ing. Jiří Klvač,

Více

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Obsah Současný stav Legislativní úkoly Organizačně-technické úkoly

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti

Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti Od globální finanční krize k evropské dluhové krizi: příčiny, důsledky, souvislosti Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia www.mladek.eu;

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Význam konvergenčních kritérií při rozšiřování eurozóny. Maastricht's criteria and their meaning for the eurozone expansion DP-EF-KEK-2010-50

Význam konvergenčních kritérií při rozšiřování eurozóny. Maastricht's criteria and their meaning for the eurozone expansion DP-EF-KEK-2010-50 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Studijní program:n6208 Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Význam konvergenčních kritérií při rozšiřování eurozóny Maastricht's criteria

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více