Evropská unie a její politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská unie a její politiky"

Transkript

1 Evropská unie a její politiky Hospodářská a měnová unie I FH VŠE, LS Prof. Ing.Luděk Urban, CSc Literatura : 1. Baldwin,R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 13, 15, 17,17.1, Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 3. vydání, Linde Praha, 2001,kap. VIII. Hospodářská a měnová unie, 3. Evropská komise, jedna měna pro jednu Evropu.Cesta k euru. Doporučená :, 1. Integrace ČR do EU měnová a hospodářská politika, 2. Národní plán zavedení eura v České republice, eura.cz 3. European Parliament, Fact Sheets on the European Union, Part V, 1. Východiska měnové integrace HMU = ekonomické propojení zemí (na základě vnitřního trhu) plus jedna měna + jedna centrální banka + společná měnová politika, Otázky : - proč se země integrují v měnové oblasti? - co očekávají od měnové integrace? - jaká opatření jsou nutná k zajištění měnové integrace? - jaké jsou reálné výsledky měnové integrace? 1.1 Společný trh EU a měnová integrace Zřízení společného trhu (1993) : odstranění obchodních překážek (cla, kvóty, technické bariéry obchodu), avšak každá členská země provádí vlastní měnovou (kurzovou) politiku : v její pravomoci úprava směnného kurzu, devalvace, Důsledky : nepředvídatelné změny měnových kurzů komplikují vzájemné obchodní vztahy a také pohyb kapitálu mezi zeměmi, Předvídatelné a stabilní měnové vztahy mezi členskými zeměmi - záruka vzájemného obchodu, ekonomického růstu, zaměstnanosti, 1

2 Rizika : ohrožení přínosů společného trhu, spekulace Jak na tuto situaci reagovala Římská smlouva (1957)? Vědomí vzájemné závislosti : apel na zajištění rovnovážné platební bilance, cenové stability, udržování důvěry ve vlastní měnu, Společný zájem, ohrožení stability společného trhu, Měnová politika však zůstávala suverénní záležitostí každého členského státu, Proč takový nezájem o měnovou integraci? Existoval mezinárodní měnový systém (Brettonwoodský systém, Mezinárodní měnový fond, 1944), zakladatelské země EU členy, Systém fixních kurzů, Stanoven zlatý obsah zúčastněných měn, vztahy těchto zlatých obsahů byly základem pro stanovení vzájemných kurzů (parit), vazba na dolar, který si zachoval zlatou směnitelnost, Země byly ve své kurzové politice omezeny, přípustné odchýlení od oficiální parity jen o 1 % (později 2,25 %), možnost devalvace po dohodě s MMF, Měnové uspořádání považováno za stabilní, nebyla pociťována potřeba zvlášť upravovat mimo MMF, problém měnové integrace v Evropě nebyl aktuální, americký dolar zajišťoval potřebnou stabilitu, Žádná členská země nebyla ochotna se vzdát suverenity v měnových otázkách 2. Tři kroky k evropské měnové integraci 2.1. První pokus o měnovou unii : Situace : vytvoření celní unie EU (1968), posílení vzájemného obchodu, Současně : blížící se krize mezinárodního měnového uspořádání, konec konvertibility dolaru za zlato (1971), nástup plovoucích kurzů, ropná krize, konec stability mezinárodního měnového uspořádání, Závěr : další postup hospodářské integrace se neobejde bez hlubší měnové spolupráce zemí EU, 1969 : summit EU v Haagu, vnést stabilitu do měnových vztahů v Evropě, Zadání pro Wernerovu zprávu (1970) : omezit kolísání směnných kurzů členských zemí, definitivně zafixovat jejich vzájemný vztah a dospět tak k měnové unii, 2

3 1971: schválen návrh : eliminovat kolísání kurzů měn, zafixovat jejich vzájemný vztah, přejít ke společné měně, během 10 let, tři fáze, Záměr : vytvořit uvnitř tehdejšího nestabilního mezinárodního měnového systému samostatný měnový celek charakterizovaný úplnou směnitelností, odstraněním kolísání měn a trvalou fixací jejich vztahů. Zavedeny fixní směnné kurzy, přípustné kolísání _+2,25 %, ( had), odchylky vůči dolaru (had v tunelu, _+4,5 %), Osudy : 1. Rozpad mezinárodního měnového uspořádání (odpoutání dolaru od zlata (1971), dvojnásobná devalvace, přechod k plovoucím kurzům), 2. Ropný šok (1973) : platební potíže, nadměrné výkyvy směnných kurzů, potíže při udržování přípustného rozpětí, 3. Spory mezi členskými zeměmi, jak dospět k měnové unii : nejdříve hospodářské sblížení (konvergence později, německá koncepce), nejdříve fixace a jednotná měna, což donutí ke konvergenci (francouzská koncepce) 1977 : Wernerův plán oficiálně odvolán, vnitřní a vnější příčiny 2.2 Evropský měnový systém ( ) 70.léta : rozpad brettonwoodského systému, opuštění systému fixních kurzů, desetiletí vysoké inflace, ztroskotání projektu měnové unie z roku 1971, 1979 : návrh na zřízení Evropského měnového systému (EMS), méně náročné cíle než u Wernerova plánu, Dva výchozí předpoklady : 1. Americký dolar ztratil schopnost hrát stabilizující úlohu v mezinárodním měnovém systému, nadměrné kolísání, problémy pro evropské podniky a banky, 2. V EU směřujícím ke společnému trhu žádoucí vytvořit oblast měnové stability, která by podporovala vzájemné obchodní styky a dlouhodobé investice, předpoklad pro spolehlivou kalkulaci nákladů a cen, Cíl : dosáhnout vnitřní (cenové) a vnější (kurzové stability), podpořit vzájemný obchod, prohloubit integrační proces, prostřednictvím fixních, avšak upravitelných směnných kurzů, tím přispět ke sblížení hospodářského vývoje členských zemí, posílit postavení Evropy, Přes zakolísání v 1992 přetrval do konce

4 Čtyři základní prvky EMS : Zásadně : systém fixních, ale upravitelných směnných kurzů zúčastněných zemí 1. ECU (European Currency Unit) : evropská měnová jednotka Základní prvek EMS : nešlo o obvyklou měnu, nebyla v oběhu, největší inovace vůči Wernerově plánu, Vytvořena jako košová měna, směs měn zúčastněných zemí, odrážející podíl zemí podle jejich ekonomické síly a váhy ve vzájemném obchodě, Stabilnější než měny jednotlivých zemí, Použití : jako účetní jednotka pro určování závazků a pohledávek centrálních bank, - jako platební jednotka při transakcích mezi institucemi EU (rozpočet EU), mezi EU a vládami členských zemích, - v soukromém sektoru : na kapitálovém trhu, při emisi mezinárodních obligací, omezení kurzového rizika, 2. Mechanismus udržování měnových kurzů : ( exchange rate mechanism (ERM), mechanismus směnných kurzů), Každá měna má stanovenou střední sazbu vůči ECU (stanovena Radou ministrů), maximálně přípustné rozpětí +_2,25 %, tím určeny vzájemné směnné kurzy měn členských zemí, povinnost intervenovat v případě přibližování k hraničnímu limitu, zapojení centrálních bank členských zemí, možnost úprav kurzů (devalvace), pravidla 3. Úvěrová pomoc zemím s oslabenou měnou, 4. Evropský fond měnové spolupráce : spojení 20 % dolarových a zlatých zásob členských zemí, možnost půjčit členským zemím s platebními potížemi Výsledky EMS : Cílem EMS nebylo dosáhnout absolutní stability a fixace kurzů, ale stabilizace směnných kurzů v rámci přípustné fluktuace, možnost úpravy vzájemnou dohodou, Úspěchy ve dvou oblastech : 1. Větší kurzová stabilita ve srovnání s americkým dolarem a japonským jenem, žádné devalvace, 2. Snížení a sblížení míry inflace 3. Důsledek : ekonomická konvergence (míra inflace, sblížení úrokových sazeb) Komplikace na začátku 90.let, krize

5 Liberalizace pohybu kapitálu (součást programu na vytvoření jednotného trhu) uvolnila prostor pro spekulační útoky na slabší měny, neschopnost udržet měny v rámci určeného rozpětí přes intervence, Vystoupila Velká Británie, Itálie, devalvace španělské a portugalské měny, ohrožení francouzské měny, 1993 : zavedeno širší rozpětí pro pohyb směnných kurzů : % od středního kurzu Zhodnocení EMS : 1. Osvědčil se jako nástroj vnitřní stability (stabilita cen a nákladů) a měnové stability (stabilita směnných kurzů) členských zemí, snaha o návrat k systému fixních kurzů, (inspirace Bretton-woodem), 2. Podařilo se potlačit míru inflace díky vazbě na DM, 3. Splněn vymezený úkol : prostřednictvím měnové stabilizace prohloubit ekonomické vazby mezi členskými zeměmi, zejména obchodní, 4. EMS neměl v programu zavést společnou měnovou politiku ani zavést společnou měnu, 5. Připravil půdu k přechodu k měnové unii 2.3 Přechod k měnové unii Návrat k úvahám o přechodu k měnové unii v druhé polovině 80.let pod vlivem dvou událostí : 1. Rozhodnutí o přechodu k vnitřnímu trhu (1985) : odstranit zbylé překážky vnitroevropského obchodu, uvolnění pohybu kapitálu mezi členskými zeměmi, do konce roku 1992, 2. Úspěch EMS při stabilizaci směnných kurzů Otázka : jak dál : EMS přivedl ke sblížení hospodářských politik členských zemí, zároveň však neodstraňoval možnost devalvací, které znehodnocovaly konkurenční prostředí společného trhu, Dilema : obtíž při snaze udržet tři cíle : volný pohyb kapitálu, fixní kurz, autonomní měnová politika, Nedosažitelná trojice : Baldwin-Wyplosz, s. 354 Při zcela volném pohybu kapitálu a při autonomní měnové politice nelze udržet fixní kurz, Při zcela volném pohybu kapitálu, při snaze udržet fixní kurz nelze provádět autonomní měnovou politiku 5

6 Dvě možnosti : 1. Po vytvoření vnitřního trhu zůstat u EMS, avšak úplné uvolnění pohybu kapitálu hrozí způsobit potíže slabším zemím s udržováním povoleného rozpětí ( fixního kurzu), Krajní řešení : s liberalizací pohybu kapitálu odejít od fixních kurzů k plovoucím kurzům a přenechat jejich vývoj tržnímu prostředí, působení nabídky a poptávky. To by zcela znehodnotilo dosavadní výsledky integračního procesu: nepředvídatelné kolísání směnných kurzů, krok nazpět od společného trhu k pásmu volného obchodu, 2. Od EMS přejít k měnové unii s jednotnou měnou, s nezvratitelnou a definitivní fixací směnných kurzů členských zemí, 3. V tom : logický krok od EMS, Záruka, že budou využity všechny potenciální možnosti vnitřního trhu, podporován rozvoj vzájemného obchodu, Tyto možnosti byly zatím narušovány kolísáním směnných kurzů a možností devalvace, Upevnění dosavadních výsledků integračního procesu, 4. To ovšem předpokládá, že měnovou politiku přestanou provádět jednotlivé národní centrální banky, že měnová politika přejde do výlučné pravomoci nově zřízené centrální banky EU, která bude emitovat jednotnou měnu a provádět společnou měnovou politiku, 5. Tuto strategii zvolily země EU Nový návrh přechodu k měnové unii : ER v červnu 1988 : návrh na vytvoření zvláštní skupiny odborníků v čele s předsedou Komise J.Delorsem, členy skupiny 12 guvernérů centrálních bank členských zemí, Úkol : prostudovat možnosti a navrhnout kroky vedoucí k měnové unii, Zpráva a její doporučení schváleny ER v červnu 1989 Závěry a doporučení : 1. Zavést měnovou unii během 10 let ve třech etapách, 2. Měnovou politiku plně centralizovat do rukou nově vytvořené Evropské centrální banky jako orgánu národních centrálních bank, s úkolem pečovat o cenovou stabilitu a podporovat hospodářskou politiku EU, nezávislá na pokynech vlády i orgánů EU, 3. Sblížit hospodářskou a měnovou politiku (konvergence), 4. Směnné kurzy zúčastněných zemí neodvolatelně zafixovat, výslovně se nezmiňuje společná měna, 5. Navrhuje se zahájit 1.etapu přechodu k měnové unii již k Teoreticky může měnová unie existovat ve dvou podobách : 6

7 - Se zachováním národních měn zúčastněných zemí, avšak s neodvolatelně zafixovaným kurzem, - Se zavedením jednotné měny - Projekt měnové unie EU počítá s druhou variantou Maastrichtská smlouva (podepsána v únoru 1992, vstoupila v platnost v listopadu 1993) Nutné změny v Římské smlouvě, Nový cíl : zavést hospodářskou a měnovou unii zakotven v MS Vedle toho : 1. Rozdělení přechodu k měnové unii na tři etapy, časově i obsahově vymezeno, 2. Formulace kritérií nutných ke sblížení hospodářských politik (kritéria konvergence), 3. Instituce nezbytné k fungování měnové unie : EMI, ECB, 4. Výjimky pro dvě země : Velkou Británii a Dánsko Etapy přechodu k měnové unii 1.etapa : od poloviny 1990 do konce 1993, - Odstranění posledních překážek volného pohybu kapitálu, - Spolupráce centrálních bank k dosažení stability cenového vývoje - stability veřejných financí, 2.etapa : 1994-do konce roku 1998, - Zřízen Evropský měnový institut jako předchůdce budoucí Evropské centrální banky (ECB), - Zajistit, aby národní centrální banky byly nezávislé na politické moci (vlády mají zakázán přístup ke zdrojům (úvěrům) centrální banky, rozpočtové deficity lze financovat pouze státními dluhopisy), - Hlavním obsahem 2.etapy : plnění konvergenčních kritérií s cílem sblížit vývoj v různých částech EU, aby rozdíly mezi nimi neohrožovaly měnovou stabilitu potřebnou pro přechod k poslední etapě přechodu k měnové unii, - ER v prosinci 1995 rozhodla o názvu nové měny (euro) a o tom, že 3. etapa započne k , - V červnu 1997 přijat Pakt stability a růstu, který má zajistit, že bude dodržována rozpočtová disciplína i po přijetí nové měny, - V červnu 1998 založena Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu (SRN), která nahradila EMI. Svou činnost plně rozvinula od , - V polovině roku 1998 rozhodnuto, že se 11 členských zemí kvalifikovalo pro vstup do závěrečné, třetí etapy měnové unie (Německo, Belgie, 7

8 Francie, Španělsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Holandsko, Portugalsko, Finsko), - Dvě země (Velká Británie a Dánsko) sice splnily požadovaná kritéria, avšak při jednání v Maastrichtu prohlásily, že do závěrečné etapy nevstoupí (výjimka, opt-out), Řecko ke stanovenému datu konvergenční kritéria nesplnilo, Švédsko, Třetí etapa : Od se datuje činnost měnové unie (11 zemí), Řecko od , Slovinsko (2007), Malta a Kypr, připraveno Slovensko (od 2009), - Byly neodvolatelně zafixovány směnné kurzy měn zemí, které splnily konvergenční podmínky a nepožádaly o výjimku, pevné kurzy vůči nové společné měně, poměr euro vůči ECU : 1 : 1, ECU se ruší, - Bankovky a mince národních měn dále obíhají, ale pouze jako vyjádření eura, pevné směnné kurzy se staly pouze přepočítacími koeficienty, - Měnová a kurzová politika pouze v euro, - Od konce 2001 přestala platnost národních platidel v bezhotovostní podobě, od začátku 2002 paralelní oběh národních měn a mincí současně s eurem, od začala výměna národní měny za euro, ukončena , - Přechod na hotovostní euro, nesmírně složitý manévr, proběhl z technického hlediska hladce, složité psychologické přizpůsobování spotřebitelů, - Od začátku 2002 : vznik eura jako hotovostní měny, - Od začátku 3.etapy : koordinace hospodářské politiky, Rada ministrů sleduje ekonomický vývoj v každé členské zemi, provádí jeho hodnocení, doporučení členské zemi, - Zvláštní pozornost : nadměrné schodky veřejných financí, doporučení, případně sankce, Pakt stability a růstu, - Právní opatření : platnost smluv, kontinuita kontraktů, - Technické problémy : zásobení bank a obchodů novou měnou, prodejní automaty, zaokrouhlování cen, obavy ze zdražení Březen

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

SPOLEČNÁ a KOORDINOVANA politika

SPOLEČNÁ a KOORDINOVANA politika dvě skupiny politik: - 1. Společné politiky v nich se členské země vzdaly své suverenity a přenesly rozhodovací pravomoci na unijní instituce. - Do této kategorie patří především politiky, které jsou naprosto

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11 Kamil Kovář Působící v CERGE-EI a v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování politické kultury v České republice i na evropské

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2013 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2013 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Rozpočet EU NF VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. Literatura : 1. Baldwin, R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008, Str. 83-90 2.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Centrum dalšího vzdělávání Jaroslava Syrovátková Evropská unie Liberec 2007 J. Syrovátková - 2007 2 Obsah: 1. Úvod...6 2. Definice Evropské unie... 7 3. Historické etapy

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku KRIZE EUROZÓNY a dluhová krize vyspělého světa Stanislava Janáčková Obsah PŘEDMLUVA 7 ÚVOD 9 ČÁST 1 VAROVNÉ SIGNÁLY 11 Vstup do eurozóny těžko splnitelný závazek 13 Dohánějící

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.7.2012 COM(2012) 419 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O VÝPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH EVROPSKÉ UNIE V ROCE 2011 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Úvěry Evropské unie...

Více

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce:

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více