ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE"

Transkript

1 ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Autorský kolektiv Jií erný, starosta Bc. Jana Jeleková, místostarostka a zastupitelé obce: Mgr. Marcela Kubíková Hana Vedralová Hana Žantová Zbynk Holina Miroslav Nosek Kristina Beneš-Crowell Iva Josífková Milan Žanta Jaroslav Martinec Záí 2011 Sepsala: Bc. Jana Jeleková 1

2 Obsah: 1. O obci a. Znak a vlajka b. Historie obce c. Katastr obce d. Obyvatelstvo e. Ostatní statistické údaje f. Rozpotové a píspvkové organizace obce g. Kulturní památky v katastru obce h. Spolky a sdružení fungující v obci i. Bytový fond obce 2. Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity 3. Seznam aktivit 2

3 1. O obci a. Znak a vlajka b. Historie obce Zlatá Olešnice se rozkládá na stranách podél potoka Zlatník. V potoce se kdysi dávno rýžovalo zlato, jeho behy jsou lemovány olšemi a práv od toho je odvozen název Horní ást obce spadá do chránné oblasti Jizerských hor, nejvyšší je zde kopec Javorník, dosahující nadmoské výšky 826 metr. Rozloha katastru je hektar. První zmínky o obci jsou z r. 1033, kdy podle nkterých zpráv byl vybudován první kesanský kostelík. Svdí o tom zachovalý protokol, sepsaný pi komisionelním šetení o jeho stavu, ze dne Domnnku potvrzuje však ješt jiný nález. Pi bourání staré budovy se nalezl na levé stran malého oltáe mocný trám s vyrytým letopotem ímskými íslicemi MXXXIII. Historické záznamy o nm mluví v roce Mlhavá povst vypráví, že sv. Cyril a Metodj, kráejíce kdysi po stezce, která vedla od Semil pes Bozkov, Stanov, po levém behu Zlatníka k Bílé skále, Buchštejnu a dále pes hranice, založili náš kostelík (starou stezku lze dosud podle zarstajících úvoz sledovati). Tato povst je spíše ve spojitosti se jménem mnich Cyriak, kterým snad kdysi náleželo poíí eky Kamenice. Na dnešní "Michovce", správn Mnichovce, stával prý jejich klášter. Dnes na míst kostelíka stojí ímskokatolický kostel sv. Martina, chránná památka barokní architektury, která je dominantou V roce 1775 byla blízko kostela vystavna první škola. Obec náležela k panství navarovskému a osudy vesniky v minulých dobách souvisí s djinami hradu Navarov. Obživou obyvatel bylo díve pevážn zemdlství, teprve pozdji s rozvojem prmyslu textilního a skláského zaali lidé docházet za prací do okolních obcí. V souasné dob patí ke Zlaté Olešnici osada Stanový s rodným domem spisovatele Antala Staška, dále osada Lhotka a Navarov. V Navarov se nachází zícenina hradu Navarov a zámeek - nyní penzion. c. Katastr obce Zdroj SÚ, Rozloha katastru obce: ha Poet katastrálních území: 4 Názvy katastrálních území: Lhotka, Stanový, Návarov Nadmoská výška: 535 m. n. m. GPS Loc: 50 42'33.222"N, 15 21'11.937"E /obecní úad/ 3

4 Pehled druh pozemk v katastru obce: Druhy pozemk Celková výmra pozemku (ha) Orná pda (ha) 333 Chmelnice (ha) - Vinice (ha) - Zahrady (ha) 48 Ovocné sady (ha) 3 Trvalé trávní porosty (ha) 381 Zemdlská pda (ha) 765 Lesní pda (ha) 688 Vodní plochy (ha) 9 Zastavné plochy (ha) 14 Ostatní plochy (ha) 118 d. Obyvatelstvo Zdroj SÚ, Trvale žijících obyvatel (k ): 513 Z toho: 258 muž / 255 žen Prmrný vk: 41,6 (muži 39,9; ženy 43,3) Poet obyvatel ve vku 0-14 let celkem: 65 (z toho muži 34, ženy 31) Poet obyvatel ve vku let celkem: 367 (z toho muži 189, ženy 178) Poet obyvatel ve vku 65 a více let celkem: 81 (z toho muži 35, ženy 46) K bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 513 obyvatel. Od roku 1971 (711 obyvatel) došlo v naší obci k poklesu o 198 obyvatel. V posledních deseti letech se v naší obci prmrn ron narodily 4 dti, zemelo 6 osob, pisthovalo se 17 osob a stejný poet se zárove vysthoval. Obec tedy zaznamenávala negativní celkový pírstek potu obyvatel. Poet trvale žijících obyvatel ( ) Stav

5 e. Ostatní statistické údaje Zdroj SÚ, Hospodáská innost Kultura Sport Poet podnikatelských subjekt celkem 145 podle pevažující Zemdlství, lesnictví, rybolov 14 innosti Prmysl 21 Stavebnictví 24 Doprava a spoje 8 Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a 37 spotebního zboží a pohostinství Ostatní obchodní služby 18 Veejná správa, obrana, povinné sociální pojištní 4 Školství a zdravotnictví 3 podle právní formy Ostatní veejné, sociální a osobní služby 13 Státní organizace 1 Akciové spolenosti - Obchodní spolenosti 10 Družstevní organizace 1 Penžní organizace - poet subjekt - Živnostníci 110 Samostatn hospodaící rolníci - Svobodná povolání 2 Zemdlští podnikatelé 8 Ostatní právní formy 12 Veejná knihovna v. poboek 3 Kulturní zaízení ostatní 1 Sakrální stavba 1 Hbitov 1 Koupališt a bazény 1 Tlocviny (v. školních) 2 Ostatní zaízení pro tlovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 2 f. Rozpotové a píspvkové organizace obce Mateská škola: 1 Základní škola - nižší stupe (1-4. roník): 1 Základní kámen souasné školní budovy byl položen 12. ervence Nákladem zlatých byla postavena za 14 msíc a slavnostn otevena 16. záí Ve tech tídách se vyuovalo 179 žák. V roce 1961 byla zredukována na jednotídní školu a v témže roce byla otevena i mateská škola a školní jídelna. Poslední velká rekonstrukce za více než 2 miliony korun probhla v roce Nov byla vybudována všechna sociální zaízení, úklidová místnost, zázemí pro zamstnance. Školní kuchyn byla vybavena podle hygienických požadavk. Všechny prostory, které slouží dtem, byly vybaveny novým nábytkem a dalším potebným vybavením. Dti a zamstnanci mají k dispozici 9 poíta, z toho je 7 pipojeno na internet. Škola nemá odpovídající tlocvinu, využívá místní sokolovnu. Od je škola samostatným právním subjektem, píspvkovou organizací, která má tyto souásti: základní školu, mateskou školu, školní družinu a školní jídelnu. 5

6 g. Kulturní památky v katastru obce Seznam kulturních památek v katastru obce k (Zdroj: Ministerstvo kultury) íslo rejstíku Sídelní útvar ást obce Památka íslo popisné Ulice, námstí, umístní / Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice hrad Navarov, zícenina / Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice kostel sv. Martina / Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice sousoší ped. p. 170 Piety / Stanový Stanový socha sv. Anny / Stanový Stanový sousoší u. 54 Nejsvtjší Trojice / Stanový Stanový venkovská. p. 44 usedlost / Stanový Stanový venkovská. p. 46 usedlost Antala Staška / Lhotka Navarov zámek Navarov s parkem, s omezením: bez budovy p. 10. p. 1 h. Spolky a sdružení fungující v obci Sbor dobrovolných hasi - sbor disponuje dvma vozy: cisternová automobilová stíkaka Liaz (CAS 25 - Š706) a dopravní automobil Avia (DA12 A30). Je již nkolik let každoroním organizátorem letního tábora pro dti. Dále patí mezi tradiní poadatele zábav v obci. Starostkou hasi je Miloslava Martincová. Sokol Zlatá Olešnice - je mimo jiné provozovatelem lyžaského vleku TLV - POMA (délka vleku 500 m, pevýšení sjezdovky 145 m). Sjezdovky byly 20 let upravovány rolbou LAVINA, poátkem roku 2006 byla poízena nová rolba s frézou - Bombardier. V pípad píznivých snhových podmínek je provozní doba pedevším o víkendech, bhem prázdnin každý den. Sokol taktéž každoroním poadatelem zábav. Starostou je Miroslav Nosek. Aerobic Team Zlatá Olešnice juniorský i ženský tým se pravideln úastní Wellness závod a vystupuje na spoleenských akcích. Oba týmy trénují pod vedením Bc. Terezy Kubíkové. eský svaz vela, o. s., základní organizace Zlatá Olešnice organizace byla založená 11. Bezna Základní organizace má nyní 24 len a registruje cca 230 velstev. Hlavní práce vela pro udržení velstev se sousteuje na prevenci a léení roztoe varroa destructor, který bez pelivého, soustavného léení hubí celá velstva. Pedsedou vela je Stanislav Šída. Honební spoleenstvo Zlatá Olešnice mimo jiné poadatel zábavy Poslední le. 6

7 i. Bytový fond obce Nemovitosti s bytovými jednotkami, jejichž vykonavatelem vlastnického práva je Obec Zlatá Olešnice 172, ást obce íslo popisné Lokální popis Zpsob využití Poet bytových jednotek 43 Budova s bývalým Objekt k bydlení 2 Navarovská obchodem 31 Budova u Údolí Objekt k bydlení 1 Navarovská Semilská 196 Budova s pobokou Objekt obanské vybavenosti 3 Navarovská Semilská Navarovská Semilská Semilská eské pošty 195 Budova s obchodem u Údolí Objekt obanské vybavenosti 255 Bytový dm Objekt k bydlení 8 34 Budova ZŠ, MŠ Objekt obanské vybavenosti Obecní úad, Objekt obanské 1 Sokolovna vybavenosti 242 Hasiská Stavba 2 zbrojnice technického vybavení 69 Budova Objekt k bydlení 1 s truhlárnou 243 Budova s Objekt obanské 1 Navarovská Navarovská obchodem vybavenosti Lhotka 46 Sokolovna Objekt obanské vybavenosti Celkem nemovitostí s bytovými jednotkami ve vlastnictví obce: 11 Celkový poet bytových jednotek ve vlastnictví obce:

8 2. Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity jsou dlouholetou vizí, která pesahuje jedno volební období. Vedení obce a zastupitelé si klade za cíl pracovat na píprav k jejich uskutenní a na realizaci tch, které umožní rozpoet obce podpoený pípadnými dotacemi ze státních a fond. Rozvojová oblast Hlavní cíle Aktivity 1. Podnikání a bydlení Nabídnout kvalitní bydlení v obecních nemovitostech. Podporovat soukromou výstavbu k trvalému bydlení, živnostníky a zemdlské podnikatele registrované v obci. 2. Vzdlávání a sociální oblast Zlepšovat vybavení školy a podporovat mimoškolní aktivity. Dále podporovat vzdlávací aktivity pro dosplé a seniory. 3. Kultura, sport a volný as Zlepšit stav kulturních památek v katastru Rozvoj prostor pro innost spolk a sdružení. Snažit se udržet spolky a sdružení fungující v obci a podporovat smysluplné volnoasové aktivity ostatních neoficiálních seskupení i jednotlivc. Podporovat innost knihovny Rekonstrukce obecních budov s bytovými jednotkami Výstavba dvou bytových jednotek v. p Nový Územní plán 2.1. Zlepšení vytápní budovy ZŠ a MŠ Výuka anglitiny pro dti a dosplé Zvýšení poítaové gramotnosti dosplých a senior Zlepšení stavu kulturních památek Zlepšení vzhledu Zvoniky u školy Dráha pro tréninky SDH Zlatá Olešnice Rekonstrukce šaten v areálu veejné požární nádrže Inovace hasiské techniky, výzbroje a výstroje. 4. Veejná infrastruktura a doprava Zajistit dobrý stav dopravní (autobusové spojení), technické infrastruktury obce (veejné osvtlení, kanalizace, vodovod, istírna odpadních vod, odvoz odpadu, dopravní znaení) a obanské vybavenosti (zastávky, obchody, služby). 5. Životní prostedí Podporovat aktivity vedoucí k údržb krajiny a veejné zelen, aktivity na zlepšení životního prostedí v obci. 6. Vedení obce a zapojení oban Efektivní a kvalitní správa obce, vstícný pístup k obanm, podpora zájmu oban o dní v obci a okolí. Spolupráce s obcemi v rámci mikroregionu Tanvaldsko a peshraniní spolupráce. Zlepšit propagaci 4.1. Rekonstrukce vodovodu ve Lhotce Zlepšení stavu autobusových zastávek Zlepšení stavu obecních cest v intravilánu a extravilánu 4.4. Zpevnní povrchu parkovišt ped Sokolovnou Sbrné místo pro zptný odbr elektro zaízení a použitých svtelných zdroj Dopravní pasport a projekt svislého dopravního znaení v obci Odstranní nadmrného zalesnní v intravilánu 5.2. Instalace environmentáln píznivých zdroj tepla v obecních budovách Dtské hišt Zvýšení informovanosti obyvatel 6.2. Zlepšení propagace obce (zpravodaj, pohlednice, vztahy s médii). 8

9 íslo aktivity 3. Seznam aktivit 4. Seznam aktivit zahrnuje všechny aktivity v rámci hlavních cíl Rozvojového plánu Na uskutenní všech by bylo zapotebí cca 61 mil. K. Jak je již uvedené v bod 2., tak se jedná o dlouhodobý plán pesahující jedno volební období. V seznamu aktivit musí být uveden odhad výše, úvaha o zpsobu finanního zajištní a postupu realizace. Dvodem je to, že Rozvojový plán bývá souástí dokument pedkládaných pi žádostech o dotace. Aktivita Popis Odhad Úvaha o zpsobu finanního zajištní 1.1. Rekonstrukce obecních budov 1.2. Výstavba dvou bytových jednotek v. p Nový Územní plán 2.1. Zlepšení vytápní budovy ZŠ a MŠ Výuka anglitiny pro dti a dosplé. Oprava stech obecních budov s bytovými jednotkami. Snížení energetické náronosti budov zateplení a instalace nových oken. Z nebytových prostor díve pronajatých spol. Hyperstavebniny vytvoit 2 bytové jednotky o velikosti (píprava pro kuchyskou linku, napojení na sít, píky). Od roku 2015 musí platit nový Územní plán, jehož píprava musí být zahájena již v roce Instalace efektivního tepelného zdroje a nových rozvod tepla. Poskytnutí prostor k výuce zdarma mil. K Menší ást dotací (MMR, OPŽP). 250 tis. K 500 tis. K Menší ást erpána z dotací (zejm z Libereckého kraje). 600 tis. K Menší ást dotací (MMR, OPŽP). 10 tis. K ron Postup realizace Nastavení priorit podle závažnosti situace. Energetický audit budov a projekt. Žádost o rozpotu. Kontakt odboru územního plánování v Tanvald. ÚP ÚP hotový do konce Zpracování Žádost o Aktivita již probíhá Zvýšení Poskytnutí 12 tis. K Projednání 9

10 poítaové gramotnosti dosplých a senior Zlepšení stavu kulturních památek Zlepšení vzhledu Zvoniky u školy Dráha pro tréninky SDH Zlatá Olešnice Rekonstrukce šaten v areálu veejné požární nádrže Inovace hasiské techniky, prostor a poíta k výuce zdarma. Náklady na školitele letní studentská brigáda. Oprava Sousoší Piety, postupná oprava kostela sv. Martina. Oprava Zvoniky a zlepšení vzhledu jejího okolí. Stavba rovné zpevnné dráhy pro tréninky SDH Zlatá Olešnice. Rekonstrukce stavebních ástí objektu obvodové zdi, wc, šatny, sklad. Prbžná inovace techniky bude stanoven na základ posouzení Odborem rozvoje a KV, Tanvald. bude stanoven na základ posouzení Odborem rozvoje a KV, Tanvald. Oprava Sousoší Piety z menší ásti obce a z vtší ásti formou dotace (Min. Kultury). Kostel je majetkem církve, obec se bude snažit najít cestu, jak opravu spolen realizovat rozpoet církve, obce plus dotace. Oprava z menší ásti obce a z vtší ásti formou dotace (Min. Kultury). 500 tis. K Menší ást dotací (MMR, Euroregion Nisa). 1,2 mil. K Menší ást dotací (MMR, Euroregion Nisa). 6 mil. K Menší ást prostor s editelkou ZŠ. Zajištní školitele. Stanovení termínu. Kontakt oddlení památkové pée. projektu opravy sousoší a Vyjednávání o oprav kostela s Biskupstvím v Litomicích. Kontakt oddlení památkové pée. Výbr lokality pro umístní dráhy. 10

11 výzbroje a výstroje Rekonstrukce vodovodu ve Lhotce Zlepšení stavu autobusových zastávek Zlepšení stavu obecních cest v intravilánu a extravilánu 4.4. Zpevnní povrchu parkovišt ped Sokolovnou Sbrné místo pro zptný odbr elektro zaízení a (nap. poízení nového hasiského vozidla), výzbroje a výstroje SDH Zlatá Olešnice. Celková rekonstrukce vodovodu v obci Zlatá Olešnice Lhotka v k. ú. Lhotka byl pipraven v srpnu Vodovod Lhotka byl zbudován v 50. letech minulého století, je starý cca 60 let a podle dostupných údaj je na hranici životnosti. Oprava stávajících zastávek a zlepšení vzhledu jejich okolí. Oprava 3 cest (Chudkovi, Jelínkovi, Pavlousek). Zpevnní vedlejší komunikace k domm. p. 48, 52, 53, 55, 54 a 241 a k vodojemu. Oprava 3 cest (Jehlika, Siudová, Krafek). Vyasfaltování plochy parkovišt ped Sokolovnou. Vytvoení sbrného místa na obecním pozemku. projektu byl spoítán na cca 5,5 mil. K tis. K nákup materiálu 80 tis. K 500 tis. K 600 tis. K 150 tis. K dotací. Finanní prostedky erpat z dotaní výzvy na projekty tohoto typu, která má být vypsána na podzim Menší z dotace. obce a dotace z Programu obnovy venkova, program. 17, titul. DT 4 oprava a výstavba místních komunikací. 1,8 mil. K Menší ást dotací. 0 K Projekt je v souladu s územním plánem obce a na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí dne , které nabylo právní moci dne Podání žádosti o v rámci plnní pracovních povinností zamstnanc techn. správy. Nákup materiálu. První 3 cesty již opraveny. dotaci na cestu k vyjmenovaným íslm popisným. Další 3 cesty budou realizovány Místo již je smluvn provozováno ve spolupráci s 11

12 použitých svtelných zdroj Dopravní pasport a projekt svislého dopravního znaení v obci Odstranní nadmrného zalesnní v intravilánu 5.2. Instalace environmentáln píznivých zdroj tepla v obecních budovách. Zjištní stavu dopravního znaení, zda spluje i nespluje náležitosti vyhlášky 30/2001 Sb. a realizace projektu úpravy dopravního znaení. Na obecních pozemcích a v okolí toku Zlatník. Tepelné zdroje v obecních budovách s bytovými jednotkami jsou zastaralé, ekonomicky nároné a environmentáln nepíznivé. Je nutná jejich výmna Dtské hišt. Instalace herních prvk v areálu požární nádrže Zvýšení informovanosti obyvatel 6.2. Zlepšení propagace obce (zpravodaj, pohlednice, vztahy s médii). Vyšší sledovanost webových stránek obce a rozesílání informaní sms obanm Vydání nové letní a zimní pohlednice Pravidelné zasílání informací novinám (Jablonecký deník, Naše Jablonecko). 15 tis. K (pasport, projekt) realizace bude stanoven v projektové dokumentaci. Pée o veejnou zele: 393 tis. K. 1,5 2,0 mil. K obce, plus v pípad vypsání výzvy ješt dotace Libereckého kraje. obce a rozpoet Povodí Labe. Menší ást dotací (OPŽP). 160 tis. K obce a dotace MMR, program Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotaní titul tis. K ron 13 tis. K 0 K tis. K firmami Elektrowin, Ekolamp a Asekol. Zpracování pasportu a projektu dopravního znaení. Požádání o Povodí Labe osloveno. v dob vegetaního klidu. rozpotu. Žádost o Projekt byl realizován. Projekt již probíhá. Probíhající aktivita. Probíhající aktivita. 12

13 Vydávání obecního obasného zpravodaje. ron projektu, výbr realizaního týmu, realizace 13

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE pořizovatel: projektant: Doplňující průzkumy a rozbory ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a ŽP úřad územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063,

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010

. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení B ezen 2010. 1 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí: A) Zastupitelstvo obce bere

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více