Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 O LÍNÉ A LAKOMÉM Podle arménské pohádky dramatizovala Jana Štrbová Osoby: Huri - líná holka, s velkými òadry - maòásek se svlékací sukní Matka - pracovitá, ustaraná - maòásek Kupec - lakomý - maòásek žáby - maòásci s otvíracími hubami mùra - motýl vodìný pomocí gumièky a tyèky Na scénu s paravánem, kde jsou na levé stranì klávesy, conga a kytara postupnì pøicházejí muzikanti a zaènou hrát a potom zpívat úvodní píseò. Ondra: Dobrý den. Kuba: Dobrý den, my jsme vám pøišli zahrát. Eva: Dobrý den, my jsme vám pøišli zahrát a zazpívat. Dívky: Dobrý den, my jsme vám pøišli zahrát a zazpívat pohádku. Dívky mají v rukou rumbakoule, které používají jako mikrofóny, všichni zpívají. Chór: Mít se jako v pohádce, to každej by si pøál. Bejt princ a nebo princezna a nebo tøeba král. Žít si jako v pohádce a spoustu prachù mít, nic nedìlat a válet se, vo tom mùžeš jenom snít. Hej! /:Mít se jako v pohádce :/ dívka: Mít se jako v pohádce dívka:... O líné dívka:... a lakomém. Dívky rozhrnou oponu a odcházejí, na scénì je Kupec, který poèítá peníze, ozve se písnièka. Chór: Bejt lakomej nejni vùbec špatný, je to údìl boháèù. Sem lakomej, nezapírám a zapírat nezaènu. Chór: Èím víc penìz, tím líp se má, všechny nacpe do peøin. Nejdøív si je pøepoèitám, vlastnim voèim nevìøim. Padesát jedna, padesát dva... Chór: Bejt lakomej nejni vùbec špatný, je to údìl boháèù. Sem lakomej, nezapírám a zapírat nezaènu. Jé... Kupec zaklapne pokladnu, ozve se zvonek, vchází Matka. Dobrý veèer, kupèe. Dobrý veèer, matko, málem jsem už zavøel. Tak co to bude? Kilo mouky, prosím. Kileèko mouky, už se to nese... tak to bude pùl zlatky. Dìkuju, spánembohem.

2 Sbohem, matko, sbohem, a pøijïte zas. Služebníèek. Padesát tøi. Tak zavírám. Chce si ještì nìkdo nìco koupit? Ne...? Nikdo? No, jak chcete....zítra otvírám v sedum! Kupec zatáhne oponu, vzápìtí se opona rozhrne. Na scénì je spící Huri, ozve se hlas Matky. Hurinko, vstávej, už je ráno... Ještì chvilièku..., ještì jeden veršíèek... Huri, snídanì je na stole... Tak mi ji pøines do postele... Huri, vstaò už a pomoz mi s pøedením. Pøichází Matka a stahuje Huri peøinu. Ale, mami, práce není zajíc, ta neuteèe... Huri se pøikrývá, Matka zaène pøíst a pøitom zpívá. Mám já to trápení s tou svojí dcerou. O jiná dìvèata kluci se perou. Ta moje holka poøád jen zívá, v posteli leží a pøitom zpívá. Huri se probudí a naváže svojí písnièkou. Práce je døina a já jsem líná. Radši si sednu, ani se nehnu. Budu jen zpívat, po lidech se dívat. Zeširoka zívat... A v noci v posteli hezké sny mívat. Huri si zase lehne a spí dál. Huri, no tak Huri...Už zase spí. Mám já to ale trápení... Co já si s ní jen poènu... Nejlepší by bylo, kdyby se vdala... No, ovšem... co kdybych ji provdala...? Ale kdo se ožení s tak línou... Matka tluèe hlavou do stìny... Mám to!!! Matka odejde a dívka v sukni a v šátku Matky vyjde pøed paraván, oslovuje imaginární sousedky. Dobrý den, sousedko, to jsem ráda, že vás vidím. Kam jdu? Ále jen tak na špacír. Doma je mi dlouhá chvíle. Ta moje holka mì totiž k žádné práci nepustí. Všecko, všecièko udìlá... To je samé: maminko, sedni si, maminko, odpoèiò si, ty už ses napracovala dost, teï je øada na mì..., tak se jdu alespoò trošku projít...dobrý den, sousedko, že pospícháte, že musíte pøíst? To já zapla pánbu, nemusím. Moje Huri už èasnì ráno sedla ke kolovratu. Všimne si spící Huri a rychle zatáhne oponu. A jde jí to, paneèku, od ruky, to byste koukala... Haló, sousedko, jdete s plátnem na trh? Ukažte... to moje Huri tká daleko jemnìjší. Tak a dobøe prodáte... Jak se máte, sousedko? Že mám pìknou košili? Tu mi šila moje Huri. A sama vyšívala. Bože, já tady s vámi povídám a úplnì jsem zapomnìla, že musím ke kupci pro mouku. Huri totiž bude péct koláèe. Tak spánembohem... Dívka - Matka zajde za paraván, rozhrne se opona. Na scénì je Kupec. Dneska se kšefty òák nehejbou. To je k vzteku. Už by moh nìkdo pøijít... Se zacinkáním vejde Matka. Dobré ráno...

3 Jaképak ráno, matko, už je skoro poledne, nemyslíte...? Èím posloužím? Kilo mouky, prosím. To sem si myslel! Kileèko mouky... Kupec odchází a vrací se s pytlíkem. Už se to nese... Dostanu zlatku. Ale vèera veèer to bylo jen pùl zlatky... Nesmlouvejte, matko, nejste na trhu. Vèera bylo vèera a dnes je dnes. To bych za chvíli pøišel na buben. Berte nebo nechte bejt. Vy jste ale vydøiduch!... Co se dá dìlat, mouku potøebuju. Tady je zlatka. To sem si myslel! Padesát devìt... Poslyšte, matko, nejste vy náhodou...? Jsem. To sem si myslel. Slyšel jsem, že prý máte dceru na vdávání... To jste slyšel dobøe, kupèe. Dceru mám. A je na vdávání. A taky se mi doneslo, že je PPP? E? No pøece - pilná, poctivá a pracovitá! No, to ona je PPP... To by byla, safra, nevìsta... pro mì... do kšeftu... Poslyšte... a co vìno? Vìno má? Má. PPK. PPK. To jako Peníze Pro Kupce? Ne. To jako Polštáø, Peøinu a Kolovrat. A není to trochu málo? No, není to moc, ale k tomu je pøeci PPP! PPP, PPK, PPP, PPK...V nedìli pøijdu na námluvy. V nedìli... dobøe... Tak pøijïte ve dvì, to už nespí. Nespí?!? Nezpívá. Ona si totiž od rána do veèera pøi práci poøád jen zpívá. Jako slavíèek. Tak spánembohem. Matka odejde. Spánembohem, Matko. Tak v nedìli, ve dvì. Kupec zatahuje oponu. Pilná, pracovitá... poctivá... hned ji zamìstnám! Opona se otevøe. Na scénì je spící Huri, ozve se hlas Matky. Hurinko, vstávej, mám novinku! Pøibíhá udýchaná Matka. Co je, snad nehoøí? Pøijde k nám na námluvy kupec! Cože? Kupec? A kdy? Huri vyletí z postele. V nedìli ve dvì. V nedìli? Ve dvì? Tak to mám ještì spoustu èasu... Huri si lehá zpátky do peøin, zatahuje se opona, Huri se objeví nad paravánem, neklidnì pøechází, zní pøedehra. Kde je? Už tu mìl dávno být... Ten už nepøijde...ach jo, to jsem vstávala zbyteènì... Ozve se ukání. Dále... Objeví se veliká kytice a za ní kupec v cylindru. Dobrý den, sleèno... ta je pro vás. Ach, je nádherná... dìkuji, hned si ji dám do vázy. Huri dává kytku do vázy-ruky, oba zpívají.

4 Je úžasná, má všechno, co má mít. Je úžasný a není lakomý. Je úžasná, bude mi prádlo prát. Bude se na mì smát... Bude mi plátno tkát... Bude mì mít rád... Bude se na mì smát Bude mi prádlo prát, a dárky kupovat. bude mi plátno tkát, /:bude mì mít rád!:/ /:bude se mnou spát! Kupec s Huri pøi písni vyjdou pøed paraván, zamilovanì se k sobì pøibližují, schyluje se k polibku, nad paravánem se náhle objeví Matka. Ach, dìti! Kdy bude svatba? Svatba? Svatba? Tøeba hned. Tak fajn. Pøicházejí svatebèané se sklenièkami a zpívají, Huri dostává závoj a vìneèek, Kupec frak, poklekají, øíkají si svá ano, políbí se a odcházejí spolu za paraván, svatebèané odchází na druhou stranu. Chór: Sláva, sláva, Huri se vdává. Do sklínek víno nalijem, potom si spolu pøipijem. Do sklínek pivo nalijem, potom si spolu pøipijem. Do sklínek vodku nalijem... Do sklínek všechno nalijem... Zvony zvoní, kupec se žení. Ozve se nová písnièka, pøes paravan letí buøinka, vìneèek, závoj a frak, vyjdou dvì dívky, které vìci sesbírají. Chór: Za noci svatební slovíèka nìžná zní: jsem tvùj, jsem tvoje, jsi mùj, jsi moje. Ruce se hledají, ústa se setkají v tmách. Šaty se svlékají, tìla se splétají, ach! V peøinách. Ozve se kukání kukaèkových hodin, kupec vykoukne spoza opony, zívne a pak oponu rozhrne, na scénì spí Huri v peøihách. Už je ráno! Naše hodiny právì odkukaly šest. Vstaò, zatop v kamnech, uvaø snídani, ustel postel, umyj nádobí, zame na dvorku, vynes odpadky, vyvenèi psa... Ale, miláèku, to se všechno stihne... práce není zajíc. Ta neuteèe... No, pro jednou se to snad nezblázní... Juj! Huri zatáhne oponu, pøed paraván pøicházejí dvì dívky a zpívají. Chór: Za noci svatební slovíèka nìžná zní. Ruce se hledají, ústa se setkají v tmách. Andìlé létají, tìla se splétají, ach! Ach! Ach! V peøinách.

5 Dívky odejdou. Ozve se kukání kukaèek, kupec rozhrne oponu. To byla ale noc! Vstávat! Máš ještì spoustu práce ze vèerejška. Až to udìláš, pøijdeš za mnou do krámu vybalovat zboží. Jasný?!? Ale, miláèku, podívej, když takhle zatáhnu závìsy, tak to vypadá skoro jako v noci... co øíkáš. No... Huri zatáhne oponu, zní písnièka. Chór: Za noci svatební slovíèka nìžná zní. Ruce se hledají, ústa se setkají v tmách. Andìlé létají, tìla se splétají, ach!!! A dost! Takhle by to dál nešlo! Jedu za obchodem. Rozhrne se opona, Huri je v peøinách, kupec cvièí a pøitom zpívá. A musíš? Musim. Utíkaj mi kšefty! Ale ještì si trochu zacvièím. Kolik chlapù mùže øíct, že nebudou doma dìlat nic. Huri o všechno se postará... Kam sem se to, hrome, dostala...? Košilky hedvábné mi vyrobí, svìtnici naši vyzdobí. Ovce, krávy, vepøe ohlídá... Co to ten kupec poøád povídá...? Služební cesta mì èeká za obchodem do daleka. Brzy se ti, lásko, navrátim. Já poèkám na peci zatim... A abych nezapomnìl: tady máš len. Kupec hodí pøed Huri len. Spøeï ho! Utkej plátno! A ušij košile! Dobøe je pak prodám. A a to máš hotové døív, než se vrátím...! Jasný?!?...jinak...! A nemohli bychom se ještì rozlouèit? No, to bych hroznì rád, ale už jsem mìl bejt dávno na cestì. Sbohem... Kupec uteèe. Ach, jo! Huri s sebou plácne do peøin, po chvíli ticha se ozve chrápání. Pøed paraván pøicházejí dvì dívky a zpívají. Chór: Èas rychle pádí, èas rychle letí a doma na zemi kupí se smetí! Èas rychle letí, èas rychle pádí a mezi prsty utíká mládí! Dívky odcházejí, tempo písnièky se zrychluje, Huri se válí v peøinách. To je labùžo takhle se povalovat... To je paráda nemuset nic dìlat a jen se válet v peøinách... To je blaho..., ale bylo by to ještì lepší, kdyby tady byl Kupec... Páni, Kupec! Já na to zapomnìla... Upøeï! Utkej! Ušij!... Upøeï! Utkej! Ušij!... Upøeï! Utkej! Ušij!... Co budu dìlat, abych nemusela dìlat?!?

6 Já se snad z toho... pùjdu projít. Poèkat, to je nápad. Pùjdu se projít a urèitì mì nìco napadne. Huri uklidí peøiny, zmizí kolovrat, objeví se stromy, Huri si zpívá svoji písnièku a prochází se. Jé, kytièky. A támhle jsou stromeèky. A tady teèe potùèek. A pudu sem a pak sem... a sem... a sem. Já už nemùžu. Huri mìní smìr, stromy také mìní smìr, vše se zrychluje, až Huri upadne a stromy taky. Mezitím se pøed paravánem objeví rybníèek - kus modrého plátna a z rybníèku zaènou vykukovat s kuòkáním žáby. Huri se zvedne. Jé, rybníèek. A žabièky. To je hezký. Žabky kuòky, vy jste jistì pracovité. Co øíkáte? Tak, tak... Tak to byste mi mohly upøíst len. Tak, tak? A... a... a utkat plátýnko. Øíkáte: tak, tak? A co ušít košilky? Tak, tak, tak, tak, tak? Takže souhlasíte... Tak tu na mì zatím poèkejte, já dobìhnu domù pro len. Brzy se vrátím... Huri s písnièkou odchází a žáby zaènou kvákat žabí koncert. Huri se za chvíli vrátí a pøináší len. Tak už jsem tady, žabièky. Nesu vám ten len. Pìknì ho upøeïte, utkejte plátýnko, ušijte košilky... a dejte si záležet! Hoplá. Ozve se šplouchnutí. A než spøedete a utkáte, tak já si tady na chvilku sednu na bøehu a budu odpoèívat. A nebo si na chvilièku lehnu. Huri hodí do rybníka len a lehne si. Žáby zmizí, za chvíli se vynoøí a zaènou žabí koncert, Huri se probudí. Žabièky, zpíváte hezky, ale moc nahlas. Když si zpíváte, to už jistì budete mít práci hotovou. Tak mi dejte ty košilky. Co? Co? No, bude to? Vy, vy, vy zlodìjky zlodìjský! Vra te mi mùj len a a a a nebo zapla te! Slyšíte, vy èùzy zelený? Zapla te!!! Co já si teï neš astná poènu... Kupec mì zabije... Já se snad pùjdu utopit... Ne, já ten len z vody vytáhnu! To je nápad! Br, to je to studený... Tady nìco je... Uf, to je ale tíha... Huri vytáhne z vody zlato. Jé! Je to to, co myslím? Páni, zlato!!! Já jsem našla zlato!!!!! Huri s písnièkou odchází, rybník zmizí, zatahuje se opona, zní tikání, rozhrne se opona, na scénì je spící Huri,kolovrat a zlato, ozve se hlas Kupce. Ženo, už jsem tady! To seš ty? Ty už jsi doma? No, tak pojï dál, je otevøeno. Huri vyletí z postele, honem uklízí peøiny, objeví se kupec, Huri se na nìj vrhne a líbá ho. Ahoj, drahoušku! Ahoj, miláèku! Tak todleto mi pøesnì chybìlo! Že jsem ti chybìla?!? No ty mnì taky, pocem. Huri znovu líbá Kupce. Nìco jsem pøivezl. Kupec odchází. Zavøi oèi. Koukáš? Nekoukám. Už. Kupec pøináší korále. Tak jestlipak jsi byla pilná? Jé, jé, to je ale nádhera! Ty mi budou slušet... Poèkej, pro tebe jsou tyhle. Tamty dobøe prodám... No... ty mi taky budou slušet... Ty jsi mùj drahoušek, dìkuju. Opìt líbá Kupce. Tak jestlipak jsi byla pil... Jistì musíš být po cestì unavený, pojï si odpoèinout... Unavený jsem, ale celou dobu myslím na to, jestli jsi byla pilná...

7 No, víš, já... Huri pøed kupcem couvá, až se schová za kolovrat. Len jsi spøedla? Plátno utkala? Košile ušila? Kupec náhle uvidí zlato. Jé!!! Co to je? To je zlato! Kde se tady vzalo? To je zlato!! Kde se tady vzalo? To je zlato!!! No, totiž... len jsem upøedla, plátýnko utkala, košilky ušila a dobøe je prodala! Jaká jsem? Co si zaslouží Hurinka? Huri opìt líbá kupce. A mohli bychom to nìjak oslavit, co øíkáš? Zbyteèné výdaje... Pozveme moji matku... a udìláme si hezký veèer... No, pro jednou... když jsi byla tak pilná... Kupec si lehá na Huri. Tohle už není pro dìti, zatáhnìte nìkdo oponu! Nìkdo rychle zatáhne oponu, ozve se melodie svatební noci, opona se rozhrne, na scénì jsou Huri, Kupec, Matka, zlato a sklenièky. Nebudete tomu vìøit, Matko, ale tenhle kus zlata si vydìlala Huri vlastní pílí!...no tomu neuvìøím......tak si pøipijeme na to naše zlato! Na mì, viï, miláèku! Na Huri! Ta píše, co? Tak ještì do druhý nohy, ze áku! A do tøetice...na zdraví! Došlo pití, co kdybyste šla domù, matko! Ale, drahoušku, ve sklepì je ještì pár lahvinek... pro jednou... když máme tu oslavu... No, dobrá... Kupec odejde. To bude prùšvih, mami. Já vím. zpívá Bude to prùšvih! Celkem vzato, hodnì brzy pøijde na to, že jsi jiná, že jsi líná! Bude to skandál, až kupec zjistí, že moje dcera neumí pøísti. Bude to mela, až se provalí, že moje dcera se jenom válí, že je jiná, že je líná! Mami, co mám dìlat? Mìla by ses nauèit pracovat. Kupec mì vyžene... Huri pláèe. A hrome! To bych ji zas mìla na krku! Nebul! Nìco vymyslím... Kupec se vrátí s lahvinkou. Už se to nese. Už se to nese. Vìtší tam nebyla... A na co si pøipijeme teï? Vletí mùra. Na lásku! Na vnouèata! A teï jednu jen tak na ex! Øíkal jsi na sex, miláèku? Tak to klidnì dvakrát.

8 A na obchody! Mùra zaène kupce obtìžovat. No, fuj, co to je tady za hnusnou mùru? To nemyslím vás, Matko. Vidíte ji taky? Tak abyste vìdìl, ze áku, to není vùbec žádná hnusná mùra. To je naše tetièka. Mùra si sedá. Vítám vás, tetièko! Co se mi to tady snažíte namluvit, Matko! Vám už nenaleju, vy máte dost! Tohle pøece nemùže bejt vaše tetièka. To mi teda vysvìtlete! Je to naše rodový prokletí, hochu! Všechny ženy v našem rodì jsou tak pracovitý, až z tý práce uschnou. No, vážnì, je to na vás vidìt... Matko! Já nechci bejt stará mùra... Huri pláèe. Já taky nechci za ženu mùru. Co budeme dìlat? Vymysli nìco... já nechci uschnout... Poèkej... poèkejte... øíkala jste, že je to vod práce? Vod práce, synku, vod práce! Moment... Kupec pøemýšlí. Mám to! Ty totiž, Huri, nebudeš ode dneška vùbec pracovat. A je to! Tak já jdu domù. Vy si to tady vyøíkejte sami. Sbohem. Matka odejde. Poèkej, jak jsi to myslel s tou prací? To jako že nebudu pøíst? No, nebudeš. Jé! Takže nemusím ani tkát? Ne, že nemusíš. Ty prostì tkát nesmíš. Jupí! A jako ani, ani košilky nesmím...? Ani košilky. Ty máš taky zakázaný. Jo! Ani vaøit? Ani náhodou! Ode dneška? Ode dneška. Já rozestelu, ano, kocourku? Cítím se nìjaká unavená... Huri jde pro peøiny a dává je na scénu. No, to snad mùžeš. Já to tady zatím šoupnu. Kupec posouvá zlato. Udìláme si takový romantický veèer, co øíkáš? Huri si svléká sukni a zatahuje oponu a otoèí se na diváky. Dobrou noc, dìti. Kupec vykoukne spoza opony. Poèkejte, ještì nechoïte, musím vám nìco dùležitýho øíct! Myšlenku. Ne. Poslání! A jsi chudej nebo bohatej, a jsi štìdrej nebo lakomej, stejnì nakonec podlehneš! No, pojï! Huri vtáhne Kupce za oponu, dívky vycházejí pøed paraván a zpívají. Chór: Všechno má svùj end, všechno má svùj konec. Pohádky maj happyend, pak zazvoní zvonec. A je konec - end. S tím louèí se náš bend. Z repertoáru souboru dddd ZUŠ Dìèín. Hudbu k písním si lze vyžádat u Jany Štrbové, Podmokelská 16, Dìèín IV, tel.:

L Y Š K Á N O R A 10 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny

L Y Š K Á N O R A 10 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny L Y Š K Á N O R A 10 Seèen 1038 Nepravidelný liscannorský obèasník pro vnitøní potøebu Nurnské družiny Liscannor, Nurnská oblast, západní Gwendarron * Novinky liscannorské * Prùzkumy Nurnské družiny *

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

O Fialákovi. majkl b.b.

O Fialákovi. majkl b.b. Trabantí pohádky O Fialákovi Byl jednou jeden malej trabantík. Ale nebyl to jen tak obyèejnej trabantík, byl to totiž hykomat. Jeho majitelka už byla moc stará a nemohla s ním jezdit. Proto poøád stál

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Jan Neruda: POVÍDKY MALOSTRANSKÉ

Jan Neruda: POVÍDKY MALOSTRANSKÉ Jan Neruda: POVÍDKY MALOSTRANSKÉ TÝDEN V TICHÉM DOMÌ 1867 I V KOŠILI Cítíme, že jsme v místnosti zcela uzavøené. Èirá, hluboká kolem nás tma, ani nejmenší skulinou nevniká odnikud šero; všude jen tma taková,

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda.

OSUDY DOBRÉHO. 1. kniha V ZÁZEMÍ. Jaroslav Hašek. který Švejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice. nesmí vyhodit bez obìda. Ponìvadž nejsem vobleèenej, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvoøile] nebo sprostej. Od toho okamžiku, kdy ošetøovatelé dostali rozkaz, aby vrátili Švejkovi jeho

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU

KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU KONSTANTIN BIEBL: S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ÈAJ A KÁVU Zaèarovaná studánka U kaple písková socha ta korunovaná vrabèím hnízdem pamatuje øadu lásek Veèer jdou milenci k lesu a za nimi v patách se líbají modré stíny

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

Plz. Roèník XII / 2013 Èíslo 10

Plz. Roèník XII / 2013 Èíslo 10 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XII / 2013 Èíslo 10 01 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Kateøina

Více

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny...

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny... ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia Pravda, Debilita mimoøádné aprílové èíslo 2 duben (apríl 2000) / èíslo 2 cena: 1 000 000,- Kè Lež, Inteligence

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

Nezeptáš se mì, co bych udìlal teï? hlesl jsem. Pøetáhla si triko pøes hlavu. Já se na to radši kouknu, zašeptala. Nahmatal jsem jí na levém boku zip

Nezeptáš se mì, co bych udìlal teï? hlesl jsem. Pøetáhla si triko pøes hlavu. Já se na to radši kouknu, zašeptala. Nahmatal jsem jí na levém boku zip Kam? No... Snad na pusu, ne? No ne! A co bys udìlal pak? Mùžeš všechno. Jako by tu Eliana nebyla klidnì si ji odmysli. Je tady jenom její tìlo. Dramaticky vykulila oèi. Jenom tìlo? polkl jsem naprázdno.

Více

pondìlí 5. èervence úterý 6. èervence DIVADLO KARLA PIPPICHA 11.00 (+ seminaristé) HOST MÌSTA CHRUDIMI STUNDE Teatr gumowezielone Olešnica, Polsko pro diváky od 15 let MALÁ SCÉNA DIVADLA KARLA PIPPICHA

Více

Plz. Roèník XIII / 2014

Plz. Roèník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìsta Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kruh pøátel knižní kultury Roèník XIII / 2014 Èíslo 10 10 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE 2 Karel

Více

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU MUŽOVÉ A ŽENY! Pøívrženci! SK Slávie, hrdého mistra ligy!! AC Sparty, železného teamu rudých! SK Vikorie Žižkov, oøíšku letenských leadrù! AFK Bohemians, štiky ligy! Èechie

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ 52. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI 2003......... èíslo 4 Svátek má: Radomír, Radomíra V pozadí jména stojí rada. 3. èervence 2003 Pranostika na tento den: Zaèátek Psích dnù, tradiènì nejvìtší

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù

Více

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA.

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA. číslo 3 - březen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J Ka vá rn íci a resta u ra téři díl prvý Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

èasopis pro souèasnou poezii XI roèník 2007 Michal Mackù Carbon Print No 6, 2004 Viola Autor Fischerová Bagtyropiè / Jarmila Autor Rozsypalová Autoroviè Viola Fischerová Matce Ve snu znìl úkol: Zpracuj

Více

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi,

Více