Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 O LÍNÉ A LAKOMÉM Podle arménské pohádky dramatizovala Jana Štrbová Osoby: Huri - líná holka, s velkými òadry - maòásek se svlékací sukní Matka - pracovitá, ustaraná - maòásek Kupec - lakomý - maòásek žáby - maòásci s otvíracími hubami mùra - motýl vodìný pomocí gumièky a tyèky Na scénu s paravánem, kde jsou na levé stranì klávesy, conga a kytara postupnì pøicházejí muzikanti a zaènou hrát a potom zpívat úvodní píseò. Ondra: Dobrý den. Kuba: Dobrý den, my jsme vám pøišli zahrát. Eva: Dobrý den, my jsme vám pøišli zahrát a zazpívat. Dívky: Dobrý den, my jsme vám pøišli zahrát a zazpívat pohádku. Dívky mají v rukou rumbakoule, které používají jako mikrofóny, všichni zpívají. Chór: Mít se jako v pohádce, to každej by si pøál. Bejt princ a nebo princezna a nebo tøeba král. Žít si jako v pohádce a spoustu prachù mít, nic nedìlat a válet se, vo tom mùžeš jenom snít. Hej! /:Mít se jako v pohádce :/ dívka: Mít se jako v pohádce dívka:... O líné dívka:... a lakomém. Dívky rozhrnou oponu a odcházejí, na scénì je Kupec, který poèítá peníze, ozve se písnièka. Chór: Bejt lakomej nejni vùbec špatný, je to údìl boháèù. Sem lakomej, nezapírám a zapírat nezaènu. Chór: Èím víc penìz, tím líp se má, všechny nacpe do peøin. Nejdøív si je pøepoèitám, vlastnim voèim nevìøim. Padesát jedna, padesát dva... Chór: Bejt lakomej nejni vùbec špatný, je to údìl boháèù. Sem lakomej, nezapírám a zapírat nezaènu. Jé... Kupec zaklapne pokladnu, ozve se zvonek, vchází Matka. Dobrý veèer, kupèe. Dobrý veèer, matko, málem jsem už zavøel. Tak co to bude? Kilo mouky, prosím. Kileèko mouky, už se to nese... tak to bude pùl zlatky. Dìkuju, spánembohem.

2 Sbohem, matko, sbohem, a pøijïte zas. Služebníèek. Padesát tøi. Tak zavírám. Chce si ještì nìkdo nìco koupit? Ne...? Nikdo? No, jak chcete....zítra otvírám v sedum! Kupec zatáhne oponu, vzápìtí se opona rozhrne. Na scénì je spící Huri, ozve se hlas Matky. Hurinko, vstávej, už je ráno... Ještì chvilièku..., ještì jeden veršíèek... Huri, snídanì je na stole... Tak mi ji pøines do postele... Huri, vstaò už a pomoz mi s pøedením. Pøichází Matka a stahuje Huri peøinu. Ale, mami, práce není zajíc, ta neuteèe... Huri se pøikrývá, Matka zaène pøíst a pøitom zpívá. Mám já to trápení s tou svojí dcerou. O jiná dìvèata kluci se perou. Ta moje holka poøád jen zívá, v posteli leží a pøitom zpívá. Huri se probudí a naváže svojí písnièkou. Práce je døina a já jsem líná. Radši si sednu, ani se nehnu. Budu jen zpívat, po lidech se dívat. Zeširoka zívat... A v noci v posteli hezké sny mívat. Huri si zase lehne a spí dál. Huri, no tak Huri...Už zase spí. Mám já to ale trápení... Co já si s ní jen poènu... Nejlepší by bylo, kdyby se vdala... No, ovšem... co kdybych ji provdala...? Ale kdo se ožení s tak línou... Matka tluèe hlavou do stìny... Mám to!!! Matka odejde a dívka v sukni a v šátku Matky vyjde pøed paraván, oslovuje imaginární sousedky. Dobrý den, sousedko, to jsem ráda, že vás vidím. Kam jdu? Ále jen tak na špacír. Doma je mi dlouhá chvíle. Ta moje holka mì totiž k žádné práci nepustí. Všecko, všecièko udìlá... To je samé: maminko, sedni si, maminko, odpoèiò si, ty už ses napracovala dost, teï je øada na mì..., tak se jdu alespoò trošku projít...dobrý den, sousedko, že pospícháte, že musíte pøíst? To já zapla pánbu, nemusím. Moje Huri už èasnì ráno sedla ke kolovratu. Všimne si spící Huri a rychle zatáhne oponu. A jde jí to, paneèku, od ruky, to byste koukala... Haló, sousedko, jdete s plátnem na trh? Ukažte... to moje Huri tká daleko jemnìjší. Tak a dobøe prodáte... Jak se máte, sousedko? Že mám pìknou košili? Tu mi šila moje Huri. A sama vyšívala. Bože, já tady s vámi povídám a úplnì jsem zapomnìla, že musím ke kupci pro mouku. Huri totiž bude péct koláèe. Tak spánembohem... Dívka - Matka zajde za paraván, rozhrne se opona. Na scénì je Kupec. Dneska se kšefty òák nehejbou. To je k vzteku. Už by moh nìkdo pøijít... Se zacinkáním vejde Matka. Dobré ráno...

3 Jaképak ráno, matko, už je skoro poledne, nemyslíte...? Èím posloužím? Kilo mouky, prosím. To sem si myslel! Kileèko mouky... Kupec odchází a vrací se s pytlíkem. Už se to nese... Dostanu zlatku. Ale vèera veèer to bylo jen pùl zlatky... Nesmlouvejte, matko, nejste na trhu. Vèera bylo vèera a dnes je dnes. To bych za chvíli pøišel na buben. Berte nebo nechte bejt. Vy jste ale vydøiduch!... Co se dá dìlat, mouku potøebuju. Tady je zlatka. To sem si myslel! Padesát devìt... Poslyšte, matko, nejste vy náhodou...? Jsem. To sem si myslel. Slyšel jsem, že prý máte dceru na vdávání... To jste slyšel dobøe, kupèe. Dceru mám. A je na vdávání. A taky se mi doneslo, že je PPP? E? No pøece - pilná, poctivá a pracovitá! No, to ona je PPP... To by byla, safra, nevìsta... pro mì... do kšeftu... Poslyšte... a co vìno? Vìno má? Má. PPK. PPK. To jako Peníze Pro Kupce? Ne. To jako Polštáø, Peøinu a Kolovrat. A není to trochu málo? No, není to moc, ale k tomu je pøeci PPP! PPP, PPK, PPP, PPK...V nedìli pøijdu na námluvy. V nedìli... dobøe... Tak pøijïte ve dvì, to už nespí. Nespí?!? Nezpívá. Ona si totiž od rána do veèera pøi práci poøád jen zpívá. Jako slavíèek. Tak spánembohem. Matka odejde. Spánembohem, Matko. Tak v nedìli, ve dvì. Kupec zatahuje oponu. Pilná, pracovitá... poctivá... hned ji zamìstnám! Opona se otevøe. Na scénì je spící Huri, ozve se hlas Matky. Hurinko, vstávej, mám novinku! Pøibíhá udýchaná Matka. Co je, snad nehoøí? Pøijde k nám na námluvy kupec! Cože? Kupec? A kdy? Huri vyletí z postele. V nedìli ve dvì. V nedìli? Ve dvì? Tak to mám ještì spoustu èasu... Huri si lehá zpátky do peøin, zatahuje se opona, Huri se objeví nad paravánem, neklidnì pøechází, zní pøedehra. Kde je? Už tu mìl dávno být... Ten už nepøijde...ach jo, to jsem vstávala zbyteènì... Ozve se ukání. Dále... Objeví se veliká kytice a za ní kupec v cylindru. Dobrý den, sleèno... ta je pro vás. Ach, je nádherná... dìkuji, hned si ji dám do vázy. Huri dává kytku do vázy-ruky, oba zpívají.

4 Je úžasná, má všechno, co má mít. Je úžasný a není lakomý. Je úžasná, bude mi prádlo prát. Bude se na mì smát... Bude mi plátno tkát... Bude mì mít rád... Bude se na mì smát Bude mi prádlo prát, a dárky kupovat. bude mi plátno tkát, /:bude mì mít rád!:/ /:bude se mnou spát! Kupec s Huri pøi písni vyjdou pøed paraván, zamilovanì se k sobì pøibližují, schyluje se k polibku, nad paravánem se náhle objeví Matka. Ach, dìti! Kdy bude svatba? Svatba? Svatba? Tøeba hned. Tak fajn. Pøicházejí svatebèané se sklenièkami a zpívají, Huri dostává závoj a vìneèek, Kupec frak, poklekají, øíkají si svá ano, políbí se a odcházejí spolu za paraván, svatebèané odchází na druhou stranu. Chór: Sláva, sláva, Huri se vdává. Do sklínek víno nalijem, potom si spolu pøipijem. Do sklínek pivo nalijem, potom si spolu pøipijem. Do sklínek vodku nalijem... Do sklínek všechno nalijem... Zvony zvoní, kupec se žení. Ozve se nová písnièka, pøes paravan letí buøinka, vìneèek, závoj a frak, vyjdou dvì dívky, které vìci sesbírají. Chór: Za noci svatební slovíèka nìžná zní: jsem tvùj, jsem tvoje, jsi mùj, jsi moje. Ruce se hledají, ústa se setkají v tmách. Šaty se svlékají, tìla se splétají, ach! V peøinách. Ozve se kukání kukaèkových hodin, kupec vykoukne spoza opony, zívne a pak oponu rozhrne, na scénì spí Huri v peøihách. Už je ráno! Naše hodiny právì odkukaly šest. Vstaò, zatop v kamnech, uvaø snídani, ustel postel, umyj nádobí, zame na dvorku, vynes odpadky, vyvenèi psa... Ale, miláèku, to se všechno stihne... práce není zajíc. Ta neuteèe... No, pro jednou se to snad nezblázní... Juj! Huri zatáhne oponu, pøed paraván pøicházejí dvì dívky a zpívají. Chór: Za noci svatební slovíèka nìžná zní. Ruce se hledají, ústa se setkají v tmách. Andìlé létají, tìla se splétají, ach! Ach! Ach! V peøinách.

5 Dívky odejdou. Ozve se kukání kukaèek, kupec rozhrne oponu. To byla ale noc! Vstávat! Máš ještì spoustu práce ze vèerejška. Až to udìláš, pøijdeš za mnou do krámu vybalovat zboží. Jasný?!? Ale, miláèku, podívej, když takhle zatáhnu závìsy, tak to vypadá skoro jako v noci... co øíkáš. No... Huri zatáhne oponu, zní písnièka. Chór: Za noci svatební slovíèka nìžná zní. Ruce se hledají, ústa se setkají v tmách. Andìlé létají, tìla se splétají, ach!!! A dost! Takhle by to dál nešlo! Jedu za obchodem. Rozhrne se opona, Huri je v peøinách, kupec cvièí a pøitom zpívá. A musíš? Musim. Utíkaj mi kšefty! Ale ještì si trochu zacvièím. Kolik chlapù mùže øíct, že nebudou doma dìlat nic. Huri o všechno se postará... Kam sem se to, hrome, dostala...? Košilky hedvábné mi vyrobí, svìtnici naši vyzdobí. Ovce, krávy, vepøe ohlídá... Co to ten kupec poøád povídá...? Služební cesta mì èeká za obchodem do daleka. Brzy se ti, lásko, navrátim. Já poèkám na peci zatim... A abych nezapomnìl: tady máš len. Kupec hodí pøed Huri len. Spøeï ho! Utkej plátno! A ušij košile! Dobøe je pak prodám. A a to máš hotové døív, než se vrátím...! Jasný?!?...jinak...! A nemohli bychom se ještì rozlouèit? No, to bych hroznì rád, ale už jsem mìl bejt dávno na cestì. Sbohem... Kupec uteèe. Ach, jo! Huri s sebou plácne do peøin, po chvíli ticha se ozve chrápání. Pøed paraván pøicházejí dvì dívky a zpívají. Chór: Èas rychle pádí, èas rychle letí a doma na zemi kupí se smetí! Èas rychle letí, èas rychle pádí a mezi prsty utíká mládí! Dívky odcházejí, tempo písnièky se zrychluje, Huri se válí v peøinách. To je labùžo takhle se povalovat... To je paráda nemuset nic dìlat a jen se válet v peøinách... To je blaho..., ale bylo by to ještì lepší, kdyby tady byl Kupec... Páni, Kupec! Já na to zapomnìla... Upøeï! Utkej! Ušij!... Upøeï! Utkej! Ušij!... Upøeï! Utkej! Ušij!... Co budu dìlat, abych nemusela dìlat?!?

6 Já se snad z toho... pùjdu projít. Poèkat, to je nápad. Pùjdu se projít a urèitì mì nìco napadne. Huri uklidí peøiny, zmizí kolovrat, objeví se stromy, Huri si zpívá svoji písnièku a prochází se. Jé, kytièky. A támhle jsou stromeèky. A tady teèe potùèek. A pudu sem a pak sem... a sem... a sem. Já už nemùžu. Huri mìní smìr, stromy také mìní smìr, vše se zrychluje, až Huri upadne a stromy taky. Mezitím se pøed paravánem objeví rybníèek - kus modrého plátna a z rybníèku zaènou vykukovat s kuòkáním žáby. Huri se zvedne. Jé, rybníèek. A žabièky. To je hezký. Žabky kuòky, vy jste jistì pracovité. Co øíkáte? Tak, tak... Tak to byste mi mohly upøíst len. Tak, tak? A... a... a utkat plátýnko. Øíkáte: tak, tak? A co ušít košilky? Tak, tak, tak, tak, tak? Takže souhlasíte... Tak tu na mì zatím poèkejte, já dobìhnu domù pro len. Brzy se vrátím... Huri s písnièkou odchází a žáby zaènou kvákat žabí koncert. Huri se za chvíli vrátí a pøináší len. Tak už jsem tady, žabièky. Nesu vám ten len. Pìknì ho upøeïte, utkejte plátýnko, ušijte košilky... a dejte si záležet! Hoplá. Ozve se šplouchnutí. A než spøedete a utkáte, tak já si tady na chvilku sednu na bøehu a budu odpoèívat. A nebo si na chvilièku lehnu. Huri hodí do rybníka len a lehne si. Žáby zmizí, za chvíli se vynoøí a zaènou žabí koncert, Huri se probudí. Žabièky, zpíváte hezky, ale moc nahlas. Když si zpíváte, to už jistì budete mít práci hotovou. Tak mi dejte ty košilky. Co? Co? No, bude to? Vy, vy, vy zlodìjky zlodìjský! Vra te mi mùj len a a a a nebo zapla te! Slyšíte, vy èùzy zelený? Zapla te!!! Co já si teï neš astná poènu... Kupec mì zabije... Já se snad pùjdu utopit... Ne, já ten len z vody vytáhnu! To je nápad! Br, to je to studený... Tady nìco je... Uf, to je ale tíha... Huri vytáhne z vody zlato. Jé! Je to to, co myslím? Páni, zlato!!! Já jsem našla zlato!!!!! Huri s písnièkou odchází, rybník zmizí, zatahuje se opona, zní tikání, rozhrne se opona, na scénì je spící Huri,kolovrat a zlato, ozve se hlas Kupce. Ženo, už jsem tady! To seš ty? Ty už jsi doma? No, tak pojï dál, je otevøeno. Huri vyletí z postele, honem uklízí peøiny, objeví se kupec, Huri se na nìj vrhne a líbá ho. Ahoj, drahoušku! Ahoj, miláèku! Tak todleto mi pøesnì chybìlo! Že jsem ti chybìla?!? No ty mnì taky, pocem. Huri znovu líbá Kupce. Nìco jsem pøivezl. Kupec odchází. Zavøi oèi. Koukáš? Nekoukám. Už. Kupec pøináší korále. Tak jestlipak jsi byla pilná? Jé, jé, to je ale nádhera! Ty mi budou slušet... Poèkej, pro tebe jsou tyhle. Tamty dobøe prodám... No... ty mi taky budou slušet... Ty jsi mùj drahoušek, dìkuju. Opìt líbá Kupce. Tak jestlipak jsi byla pil... Jistì musíš být po cestì unavený, pojï si odpoèinout... Unavený jsem, ale celou dobu myslím na to, jestli jsi byla pilná...

7 No, víš, já... Huri pøed kupcem couvá, až se schová za kolovrat. Len jsi spøedla? Plátno utkala? Košile ušila? Kupec náhle uvidí zlato. Jé!!! Co to je? To je zlato! Kde se tady vzalo? To je zlato!! Kde se tady vzalo? To je zlato!!! No, totiž... len jsem upøedla, plátýnko utkala, košilky ušila a dobøe je prodala! Jaká jsem? Co si zaslouží Hurinka? Huri opìt líbá kupce. A mohli bychom to nìjak oslavit, co øíkáš? Zbyteèné výdaje... Pozveme moji matku... a udìláme si hezký veèer... No, pro jednou... když jsi byla tak pilná... Kupec si lehá na Huri. Tohle už není pro dìti, zatáhnìte nìkdo oponu! Nìkdo rychle zatáhne oponu, ozve se melodie svatební noci, opona se rozhrne, na scénì jsou Huri, Kupec, Matka, zlato a sklenièky. Nebudete tomu vìøit, Matko, ale tenhle kus zlata si vydìlala Huri vlastní pílí!...no tomu neuvìøím......tak si pøipijeme na to naše zlato! Na mì, viï, miláèku! Na Huri! Ta píše, co? Tak ještì do druhý nohy, ze áku! A do tøetice...na zdraví! Došlo pití, co kdybyste šla domù, matko! Ale, drahoušku, ve sklepì je ještì pár lahvinek... pro jednou... když máme tu oslavu... No, dobrá... Kupec odejde. To bude prùšvih, mami. Já vím. zpívá Bude to prùšvih! Celkem vzato, hodnì brzy pøijde na to, že jsi jiná, že jsi líná! Bude to skandál, až kupec zjistí, že moje dcera neumí pøísti. Bude to mela, až se provalí, že moje dcera se jenom válí, že je jiná, že je líná! Mami, co mám dìlat? Mìla by ses nauèit pracovat. Kupec mì vyžene... Huri pláèe. A hrome! To bych ji zas mìla na krku! Nebul! Nìco vymyslím... Kupec se vrátí s lahvinkou. Už se to nese. Už se to nese. Vìtší tam nebyla... A na co si pøipijeme teï? Vletí mùra. Na lásku! Na vnouèata! A teï jednu jen tak na ex! Øíkal jsi na sex, miláèku? Tak to klidnì dvakrát.

8 A na obchody! Mùra zaène kupce obtìžovat. No, fuj, co to je tady za hnusnou mùru? To nemyslím vás, Matko. Vidíte ji taky? Tak abyste vìdìl, ze áku, to není vùbec žádná hnusná mùra. To je naše tetièka. Mùra si sedá. Vítám vás, tetièko! Co se mi to tady snažíte namluvit, Matko! Vám už nenaleju, vy máte dost! Tohle pøece nemùže bejt vaše tetièka. To mi teda vysvìtlete! Je to naše rodový prokletí, hochu! Všechny ženy v našem rodì jsou tak pracovitý, až z tý práce uschnou. No, vážnì, je to na vás vidìt... Matko! Já nechci bejt stará mùra... Huri pláèe. Já taky nechci za ženu mùru. Co budeme dìlat? Vymysli nìco... já nechci uschnout... Poèkej... poèkejte... øíkala jste, že je to vod práce? Vod práce, synku, vod práce! Moment... Kupec pøemýšlí. Mám to! Ty totiž, Huri, nebudeš ode dneška vùbec pracovat. A je to! Tak já jdu domù. Vy si to tady vyøíkejte sami. Sbohem. Matka odejde. Poèkej, jak jsi to myslel s tou prací? To jako že nebudu pøíst? No, nebudeš. Jé! Takže nemusím ani tkát? Ne, že nemusíš. Ty prostì tkát nesmíš. Jupí! A jako ani, ani košilky nesmím...? Ani košilky. Ty máš taky zakázaný. Jo! Ani vaøit? Ani náhodou! Ode dneška? Ode dneška. Já rozestelu, ano, kocourku? Cítím se nìjaká unavená... Huri jde pro peøiny a dává je na scénu. No, to snad mùžeš. Já to tady zatím šoupnu. Kupec posouvá zlato. Udìláme si takový romantický veèer, co øíkáš? Huri si svléká sukni a zatahuje oponu a otoèí se na diváky. Dobrou noc, dìti. Kupec vykoukne spoza opony. Poèkejte, ještì nechoïte, musím vám nìco dùležitýho øíct! Myšlenku. Ne. Poslání! A jsi chudej nebo bohatej, a jsi štìdrej nebo lakomej, stejnì nakonec podlehneš! No, pojï! Huri vtáhne Kupce za oponu, dívky vycházejí pøed paraván a zpívají. Chór: Všechno má svùj end, všechno má svùj konec. Pohádky maj happyend, pak zazvoní zvonec. A je konec - end. S tím louèí se náš bend. Z repertoáru souboru dddd ZUŠ Dìèín. Hudbu k písním si lze vyžádat u Jany Štrbové, Podmokelská 16, Dìèín IV, tel.:

ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYÒKA Daniela Weissová a Romana Zemenová Jelen vykoukne: Už? 1. obraz Dìti si hrají na kraji lesa. Kluci: Holkýýýý, kde jste? Holky: Táády jsme. nechytíš... Karkulka: Smolíèek, pacholíèek!

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Král 1: Máš pravdu, tak šup, šup sluhové, kuchařko začněte chystat oslavu.

Král 1: Máš pravdu, tak šup, šup sluhové, kuchařko začněte chystat oslavu. Jak se budí princezny úprava na besídku. Postupně přicházejí na scénu. Sedlák: Náš pan král Dalimil a paní královna Eliška budou mít brzy malé princátko nebo princezničku. Bude to velká sláva, tak se dobře

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka:

Nehoří, ale za chvíli asi bude! Kde jsou děti? Chtěly se mnou jít do lesa a nikde nikdo! Maminka: Pro děti, které se rády usmívají Jeníček a Mařenka Krátká jednoaktovka děti hrají dětem Jeníček Ježibaba a Maminka Tatínek 1. (Vyjde na scénu, sekera v ruce, chodí kolem, netrpělivý) Mordyjé, hromy a blesky,

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník

VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník VY_32_INOVACE_19_Jirka s kozou_ Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova 3. ročník Autor: Jana Křiváčková, Základní škola Kosmonosy-Horní Stakory 54, okres Mladá Boleslav Vytvořeno v rámci v projektu

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ABBA Honey, honey Už jsme tady

ABBA Honey, honey Už jsme tady ABBA Honey, honey Už jsme tady Kluci, kluci, už jsme tady Kluci, kluci Pojďte všichni dohromady Kluci, kluci My písničku zpíváme vám Já vás už odněkud znám Mě do ouška můžete říct: Sluší ti to móóóc. A

Více

folk3mail CELOU NOC MI NĚKDO VÍČKY TŘÁS MIMIKRY texty z alba ZRNO

folk3mail CELOU NOC MI NĚKDO VÍČKY TŘÁS MIMIKRY texty z alba ZRNO CELOU NOC MI NĚKDO VÍČKY TŘÁS jedou už jedou ke mně držím se pevně protože spadnout znamená DOST drž mě a kdo vlastně? neadresnej projev tak neadresnej... nastavil jsem si chvíli na spaní chvíli v ústraní

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád.

Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 5 800044 640164 Při čtení následujících stran se vám může udělat nevolno, můžete mít pocity studu za autora, či získat tendence si fyzicky ubližovat. Mám vás rád. 1 24.5.2008 Po těžkém životě častokrát

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

Fara byla trochu bojovější, hlavně později, kdy jsme narazili na toalety

Fara byla trochu bojovější, hlavně později, kdy jsme narazili na toalety Navaříme jim samé dobroty!!! No, super bylo hlavně to bloudění!!! Děcka z Juventusu za chvíli přijedou, tak to tu musím nějak připravit Tento víkend je v Drahotuších, to je kousek od nás! Tak na tomhle

Více

3Jak. Mach a Šebestová. udělali z dědečka Tarzana

3Jak. Mach a Šebestová. udělali z dědečka Tarzana 24 3Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana Jak a Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana Jednou se babička chystala do nemocnice na kontrolu žlučníku a hned u snídaně povídá dědečkovi, oškrábej

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

O Červené karkulce VY_32_INOVACE_STE_09-03_CJ-2. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk

O Červené karkulce VY_32_INOVACE_STE_09-03_CJ-2. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 O Červené

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Určitá místa, v nichž Ida a Nino vedou imaginární dialog, jsou označená kurzivou.

Určitá místa, v nichž Ida a Nino vedou imaginární dialog, jsou označená kurzivou. Iryna Shkaruba 2. RTDS Rozhlasová adaptace povídky Luigi Pirandello: KŮŇ NA MĚSÍCI Postavy: Nino Ida Plukovník (otec Idy) Určitá místa, v nichž Ida a Nino vedou imaginární dialog, jsou označená kurzivou.

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

PATENTY ALE ČTĚTE DÁL! NOHAMA STÍRÁŠ ROSU NA KOLEJÍCH HELE, TÁMHLE JE LEONARDO! LEONARDO NIC NEPROVEDL, ALE CO SE MU STALO? PŘED KÝM UTÍKÁ?

PATENTY ALE ČTĚTE DÁL! NOHAMA STÍRÁŠ ROSU NA KOLEJÍCH HELE, TÁMHLE JE LEONARDO! LEONARDO NIC NEPROVEDL, ALE CO SE MU STALO? PŘED KÝM UTÍKÁ? PATENTY NOHAMA STÍRÁŠ ROSU NA KOLEJÍCH HELE, TÁMHLE JE LEONARDO! LEONARDO NIC NEPROVEDL, ALE CO SE MU STALO? PŘED KÝM UTÍKÁ? TEN KLUK JE TROCHU PRAŠTĚNEJ TO NENÍ PRAVDA! CO TADY CHCEŠ? EH, NIC ALE ČTĚTE

Více

Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jen nožičky, měla i čumáček. Vždyť je to krtek!

Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jen nožičky, měla i čumáček. Vždyť je to krtek! Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jen nožičky, měla i čumáček. Vždyť je to krtek! I s poklady, které našel. Ze všeho nejlepší by byly

Více

VY_32_INOVACE_170_LV.5

VY_32_INOVACE_170_LV.5 VY_32_INOVACE_170_LV.5 Anotace: Žáci se prakticky seznámí s jednoduchým scénářem, po rozdání rolí zkusí čtecí zkoušku, případně se naučí role zpaměti a zahrají divadlo pro mladší spolužáky či rodiče. 1.

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Téma: žák se seznamuje s úryvky knihy Kuky se vrací, odpovídá na otázky k textu, luští

Téma: žák se seznamuje s úryvky knihy Kuky se vrací, odpovídá na otázky k textu, luští VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_26 Úvodní část seznámení s cílem hodiny -kniha Kuky se vrací Svěrák Jan Hlavní část čtení s porozuměním, vlastní zpracování otázek, luštění křížovek Závěrečná část zpětná

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček

Kamila. Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala mydlinky, byly z nich bublinky. Košiláček L Kamila En, ten, týny, kde jsou líny? Já líny neviděl, já viděl raka, on do potoka, já za ním házel, on bobky sázel, en, ten, tyč, madla, fidla, pryč! z Čech Naše malá Kamila bavila se, bavila, foukala

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

pro loutkové divadlo Napsal: Zdeněk Rosenbaum

pro loutkové divadlo Napsal: Zdeněk Rosenbaum scénář k pohádce JANKA A DRAK KRUŤÁK pro loutkové divadlo Napsal: Zdeněk Rosenbaum Upravila: Tereza Kratochvílová Ilustrace: Lenka Procházková 1 Osoby: princ Jaroslav drak Kru ák princezna Janka král kašpárek

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Zuzana Hauerlandová. Zvláštnosti větného členění

Zuzana Hauerlandová. Zvláštnosti větného členění Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Zuzana Hauerlandová Syntax Zvláštnosti větného členění Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci zopakují vědomosti o zvláštnostech

Více

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ

M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 1 M. M. Cabicar PSTRUŽÍ SMRŤ 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-100-4 (epub) 978-80-7512-101-1 (mobipocket) 978-80-7512-102-8 (pdf) 3 Seděli

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

3. Pøijímací ambulance na ženském oddìlení interny Vinohradské nemocnice

3. Pøijímací ambulance na ženském oddìlení interny Vinohradské nemocnice Jarmila Od dìtství jsem milovala kouzlo hry a pøevleky. Pozorovala jsem ráda dospìlé, jejich gesta, chùzi, mimiku a pak je napodobovala V deseti letech jsem objevila úèinek kostýmu. Tenkrát patøilo v Praze

Více

Baryk. František Nepil. Knižní klub

Baryk. František Nepil. Knižní klub Já Baryk František Nepil Knižní klub Copyright František Nepil heirs, 1977, 2014 Illustrations Helena Zmatlíková heir, 1977, 2014 ISBN 978-80-242-4483-9 Malý přírodopis pro malé pejsky a velké pejskomily,

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

MONIKA PETRÁKOVÁ & FILIP ČENŽÁK

MONIKA PETRÁKOVÁ & FILIP ČENŽÁK MONIKA PETRÁKOVÁ & FILIP ČENŽÁK Heslo: Jazz Dock Pan Nakladatel, 2013 Monika Petráková, 2013 Filip Čenžák, 2013 ISBN 978-80-260-4878-7 JULIE 1. ledna 2013 Ano, opravdu jsem vzhůru, ale oči nechávám pro

Více

"Já": sem jenom reálnej a pokud okamžitě nepřestaneš nechám tě tak.

Já: sem jenom reálnej a pokud okamžitě nepřestaneš nechám tě tak. "Ona": Proč jsi tak zlej!? "Já": sem jenom reálnej a pokud okamžitě nepřestaneš nechám tě tak. Ztichla,přustupuji ke zdi,na tyto záležitosti jsem připraven.skoro neviditelná zásuvka odhaluje veškerý materiál

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Scénář Kráčmera Krnov. obraz Scéna dialogy 1 Přistání na Cvilíně

Scénář Kráčmera Krnov. obraz Scéna dialogy 1 Přistání na Cvilíně Scénář Kráčmera Krnov obraz Scéna dialogy 1 Přistání na Cvilíně Kráčmera letí balonem a najednou slyší policejní vrtulník. Kráčmera se otočí a vidí jak se k němu rychle přibližuje, rozhodne se uhnout,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř

Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř Karkulka Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 1: obrý den ptáčkové, dobrý den lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosům, pavouci na sítě navlékli rosu. 2: obrý den panenko, dobrý

Více

Tady byla Britt-Marie

Tady byla Britt-Marie Od autora bestselleru Muž jménem Ove Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté fredrik backman Tady byla Britt-Marie Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy

Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Ondřej, mamka a děda Meda se třemi psy Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě vyhrkl: Mami, kup mi psa! Ale Ondro, moc dobře víš, že pejsek potřebuje péči,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

To je vážně divný. Ale ty se taky musíš víc snažit, dělat mu pomyšlení, to víš. Hlavně kvůli Janě! Jde mi jen o ni. A zrovna teď, když ji čekají ty zk

To je vážně divný. Ale ty se taky musíš víc snažit, dělat mu pomyšlení, to víš. Hlavně kvůli Janě! Jde mi jen o ni. A zrovna teď, když ji čekají ty zk 1 Tak přece! Tak přece Ale teď! Po čtyřech letech, to je divný Z pokoje se ozval kuňkavý hlas. Jana v předsíni vzdychla a hodila batůžek na zem. Matčinu sestru, zvanou teta Líba, věru nemusí. Teta všechno

Více

Loutkové divadlo BUBENÍČEK, TJ Sokol Královské Vinohrady. Ludmila Tesařová. Perníková Chaloupka

Loutkové divadlo BUBENÍČEK, TJ Sokol Královské Vinohrady. Ludmila Tesařová. Perníková Chaloupka Loutkové divadlo BUBENÍČEK, TJ Sokol Královské Vinohrady Ludmila Tesařová Perníková Chaloupka loutkovou hru o 6 jednáních upravili Jiří Müller a Jaroslav Haltuf Duben 2008 verze pro Tajtrlíka Osoby: Jeníček

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 8 5 1 7 U k á z k a k n i h

Více