Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp"

Transkript

1 Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1262_Marketingový informační systém_pwp PowerPointová prezentace Marketing, 1. ročník nástavba Číslo a název sady: Téma: sada č Marketing Marketingový informační systém Jméno a příjmení Gennadij Kuzněcov autora: Datum vytvoření: Anotace: Materiál slouží především k seznámení a pochopení marketingového pojmu marketingový informační systém, jeho významu a určení. V závěru prezentace je krátké cvičení, sloužící k zapamatování probraného učiva.

3 M I Při marketingovém rozhodování (plánování, řízení, kontrola aj.) potřebují pracovníci managementu (TOP management, střední management aj.) být informováni o zákaznících, konkurentech a dalších faktorech trhu. S ZDROJE FIRMY PERSONÁLNÍ "Dobře řídit podnik znamená řídit jeho budoucnost a řídit jeho budoucnost znamená pracovat s informacemi. Harper Marketingový informační systém (pracovníky MO, zařízení a informační technologie) je systém marketingových aktivit, zaměřený na sledování, sběr, třídění, analýzy, vyhodnocování a distribuování potřebných informací, které jsou nezbytné pro kvalifikované marketingové rozhodování.

4 Neustále se měnící marketingové prostředí zvyšuje v dnešní době nároky na marketingové informační systémy, které slouží k poskytování dokonalé marketingové informace a konkurenční výhody, protože pomáhají identifikovat potřeby a přání zákazníků. VSTUPY SLEDOVÁNÍ ZÍSKÁVÁNÍ Vnější a vnitřní informační zdroje ZPRACOVÁNÍ UCHOVÁVÁNÍ INDEXOVÁNÍ TŘÍDĚNÍ HODNOCENÍ Z P Ě T N Á V A Z B A VÝSTUPY NEZBYTNÉ INFORMACE PRO MARKETINGOVĚ ROZHODOVÁNÍ Aby manažeři nebyli zahlceni nadbytečnými informacemi, je nutné určit informační potřeby. Určování marketingových informačních potřeb: Jaké typy rozhodnutí se dělá pravidelně a jaké informace pro ně jsou potřebné? Jaké typy informací by rád manažer dostával (denně, týdně, měsíčně, ročně)? O jakých specifických tématech by měl být manažer informován? Jaké typy programů analýzy dat by chtěl mít manažer k dispozici?

5 ZMĚNY PROSTŘEDÍ MIS získává informace o očekávaném vývoji v marketingovém prostředí, které se neustále mění: změny v požadavcích spotřebitele - reakce spotřebitele na produkt: vlastnosti, desing, cena aj. nové přístupy konkurence (vývoj výrobku, pohyb cen, intenzita propagační činnosti aj.) nové způsoby distribuce (internetové obchody aj.) nové prvky v propagační činnosti nové tendence v propagační činnosti (vliv propagační kampaně na tržby aj.) tendence ve světové ekonomice

6 INFORMAČNÍ ZDROJE Zdroj dat Primární zdroje Sekundární zdroje Marketingový výzkum VNITŘNÍ - údaje o vstupech marketingu (rozpočty, plány, počet telefonických hovorů, záznam návštěv klientů, výsledky obchodní činnosti). - údaje o výstupech marketingu (účetní prameny: záznamy o objednaném zboží, záznamy o expedovaném zboží, tržby z prodeje zboží, tržby z prodeje služeb). - styk se zákazníkem (záznamy o vráceném zboží, Záznamy o příčině nespokojenosti, korespondence se zákazníky). Výhody: - rychlá dostupnost údajů, - levné, - úspora času, - občas může vyřešit problém, - snadná verifikace (ověřitelné). Nevýhody: - nemusí odpovídat potřebám, - nepřesnost, - tendenčnost (z určitého pohledu) VNĚJŠÍ - státní statistika (statistické ročenky, přehledy o demografické struktuře a migraci obyvatelstva, statistické přehledy, publikace, čísla pro každého). - periodika (odborné časopisy, hospodářské noviny, obchodně orientované tiskoviny, odborné knihy). - výroční zprávy organizaci - standardizované zdroje dat (databázové systémy, podrobné ekonom. charakteristiky firem apod. ) Výhody: Nevýhody: - poskytují informace okamžitě, - relativně levné, - úspora času; - určitá nepřesnost, - zastaralost (pohled do minulosti) - nespolehlivost

7 ZPŮSOBY SLEDOVÁNÍ OKOLÍ PODNIKU: Nepřímé sledování Podmíněné sledování Neformální výzkum Formální výzkum všeobecné sledování informací manažerem bez konkrétního cíle či účelu. sledování informací z určité oblasti bez cílevědomého vyhledávání specifických informací relativně omezené a nestrukturované úsilí zaměřené na získání specifických informací/informací pro určitý účel. cílově zaměřené, strukturované úsilí pro získání specifických informací, podle předem určeného plánu, postupů a metodologií. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACE: četba rozhovory falešní zákazníci odborné knihy, noviny, publikace, internet zákazníci, dodavatelé, distributoři, manažeři, zaměstnanci specialisté pro získávání marketingových informací

8 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Marketingový výzkum je systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování informací a závěrů, které odpovídají určité marketingové situaci, před níž společnost stojí. Výzkum trhu se tradičně člení na kategorii (podle rozsahu, zaměření a cílů) ekoskopický a demoskopický výzkum - ekoskopický výzkum se zaměřuje na procesy v makroekonomickém pohledu, demoskopický výzkum se orientuje na chování spotřebitele; výzkum od stolu a v terénu - výzkum od stolu je analýza informací, které jsou dostupné bez specifického sběru informací, výzkum v terénu se orientuje na získávání nových informací (u spotřebitele, v obchodních či výrobních podnicích apod.); výzkum deskriptivní, diagnostický a strategický - deskriptivní se zabývá pouze popisem tržních situací a procesů, diagnostický analyzuje příčiny a strategický v sobě navíc zahrnuje ověřování cest a účinnosti nástrojů vedoucích k dosažení cílů podnikový a agenturní výzkum - (kdo výzkum provádí) zda vlastními silami podniku nebo je výzkum zadán výzkumné agentuře;

9 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU ZÁKLADNÍ KROKY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU PLÁN VÝZKUMU SBĚR INFORMACÍ ANALÝZA ÚDAJŮ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Pečlivé stanovení a definování problému a výzkumných cílů Posouzení finanční stránky projektu (výzkum se vyplatí, jestliže očekávaný zisk převyšuje náklady spojené s provedením výzkumu). Podle určení cíle se určuje typ výzkumu: PŘEDBĚŽNÝ VÝZKUM (EXPLORAČNÍ) Předběžná znalost problematiky není. Cílem je získat předběžné údaje a navrhnout hypotézy. Čerpání údajů: odborné rešerše, rozhovory s jednotlivými spotřebiteli, rozhovory se skupinami o větším počtu respondentů. POPISNÝ VÝZKUM (DESKRIPTIVNÍ) Cíl výzkumu je poskytování přesné informací o konkrétních aspektech trhu a popsat problémy a velečiny zkoumaného jevu. Dává odpověď na soustavu přesně formulovaných vědeckých hypotéz, Realizace: prostřednictvím průzkumů organizovaných dotazníkovou akcí. KAUZÁLNÍ VÝZKUM Cíl je zkoumání příčinného vztahu mezi dvěma proměnnými a prověřit vztahy příčiny a následku. Je prováděn zvláště formou experimentu.

10 SESTAVENÍ PLÁNU VÝZKUMU stanovení časových, materiálních a finančních podmínek realizace výzkumu čili určení charakteru výzkumu, stanovení metodiky a nástrojů, harmonogramu a rozpočtu. Výzkumný tým získává informace ze dvou zdrojů Sekundární informace: (jsou levné a dostupné) Obsahují údaje, které již byly zpracovány v minulosti. Vnitřní firemní zdroje: přehledy zisků a ztrát, prodejní přehledy, zprávy z předchozích výzkumů aj. (v podnikové evidenci se může skrývat odpověď na hypotézy). Vnější zdroje informací (státní publikace, databázové informace, knihy, komerční informace). Primární údaje Jsou zaměřeny na zcela nový problém, jež před výzkumným týmem stojí a nikdy před tím nebyl prozkoumán. Sběr dat je však nákladnější. METODY: VÝZKUM POZOROVÁNÍM získávání primárních dat sledováním příslušné skupiny lidí či situací (osobní nebo mechanické např. skrytou kamerou). VÝZKUM PRŮZKUMEM zjišťují se primární data přes dotazování (osobní rozhovory individuální/skupinové, telefonní rozhovory, poštovní dotazníky/ankety). EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM Smyslem je odhalit kauzální vztahy mezi příčinou a jejich důsledkem při vyloučení jiných vlivů (testování nového výrobku vlastními zaměstnanci, ochutnávky jídel apod.).

11 VÝBĚR NÁSTROJŮ VÝZKUMU DOTAZNÍKY: a) otázky s uzavřeným koncem - odpovědi si vybírají: dichotomická (ano/ne), mnohonásobný výběr (použití PC - doma, v práci, jinde), Likertova stupnice - míra souhlasu/nesouhlasu, sémantický diferenciál, stupnice přikládaného významu (intenzita k určité skutečnosti: moc důležitá/velmi důležitá/důležitá/nepříliš důležitá/není důležitá), známková stupnice (1 5). b) otázky s otevřeným koncem respondenty odpovídají vlastními slovy: volné a asociační TECHNICKÉ PROSTŘEDKY- používají se zřídka (tachistoskop, audiometr, videokamera). VÝBĚR RESPONDENTŮ Výběrová jednotka - "Kdo má být pozorován?" Velikost výběrového souboru - "Kolik lidí by mělo být pozorováno?" Vytváření výběrového souboru - jak by měli být respondenti vybíráni. náhodný výběr - každý má stejnou pravděpodobnost být vrstvený výběr - dělení do skupin (dle věku, příjmu aj.), z nichž se vybírá náhodně plošný výběr - kontingentní výběr - výběr podle určitých znaků METODY KONTAKTOVÁNÍ Dotazník zasílaný poštou Dotazování telefonem Osobní dotazování : dohodnuty rozhovor/interview nebo rozhovor při zastavení Internet HARMONOGRAM ROZPOČET obsahuje časové vymezení výzkumu (doba trvání jednotlivých etap, prezentace) vychází z nákladů na jednotlivé etapy (nebo za jeden dotazník) a stanoví celkovou cenu a tím i zjistit efekt marketingového výzkumu (zisk musí být vyšší než náklady).

12 SBĚR INFORMACÍ Při návrhu výzkumu se vždy nabízí hned několik možností sběru dat pozorování analýza dokumentů dotazování osobní telefonicky poštovní on-line varianta Je to nejnákladnější fáze výzkumu, proto při výběru vhodné metody je nutné zohlednutí: - výzkumné potřeby a záměry, - finanční a časové možnosti. Dotazování je bezesporu nejčastější variantou sběru dat v kvantitativním sociálně-vědním výzkumu. Dotazování ale může být využito i v kvalitativním výzkumu, kde už volíme zpravidla strukturovaný, polostrkturovaný nebo nestrukturovaný rozhovor. Při sestavení dotazníku je nutné dodržovat určitá pravidla: Neměl by být zahájen osobními a důvěrnými otázkami, Nesmí obsahovat předpojaté otázky, Otázky by měly být vždy jednoznačné, Nesmí obsahovat vágně vymezené (mlhavé a mnohoznačné) otázky, Nejsou vhodné citově zabarvené otázky, Nepokládat otázky nesouvisející s cílem výzkumu

13 ANALYZOVÁNÍ (ROZBOR A INTERPRETACE INFORMACÍ) Existují různé metody zpracování informací. Metody vycházejí z různého uhlu pohledu v rámci svých analytických funkcí. Žádná nemůže brát zřetel na všechny hlavní aspekty a nelze je brát jako alternativy, ale jako vzájemné doplnění. Někdy je třeba použít více metod, abychom dostali ucelený pohled. Při rozboru a interpretaci dat je nutné mít na paměti cíle výzkumu. V této fáze se snaží výzkumníci odvodit ze shromážděných informací potřebné závěry. Výzkumník sestavuje údaje do tabulek a zjišťuje četnosti výskytů sledovaných veličin a děla rozbor hledisek. Pak stanoví střední hodnoty veličin a ukazatelů proměnlivosti. Při rozboru a interpretaci informací využívá výzkumník statistické techniky, rozhodovací modely, počítačové programy. Shromážděná data se zpracovávají užitím metod: - popisná statistika, - korelační analýza, - vícenásobná lineární regrese, - nelineární regrese, - faktorová analýza, - shluková analýza, - diskriminační analýza, - analýza časových řád aj.

14 PREZENTACE VÝSLEDKU (ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ) Výsledky výzkumu jsou užitečné tehdy, jestliže snižují nejistotu manažerů při rozhodování o správném kroku, který by firma měla učinit. Rozbor shromážděných dat může ukázat, že základní otázky nejsou jednoznačně zodpovězeny. Výzkumník navrhne doplnění výzkumu. Při prezentaci výsledků by měl výzkumník předkládat vedení pouze důležitá zjištění, která jsou relevantní marketingovým rozhodnutím. Manažer potřebuje zprávu konkrétní, jednoduchou a jednoznačnou, proto předpokládané výsledky a doporučení musí být ucelený a dobře verbálně formulované. ROZDÍLY MIS A MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU Marketingový výzkum Je zaměřen na řešení konkrétního problému Je zpracováván v časovém rámci od-do Zachycuje a analyzuje minulé jevy Závěry jsou určeny vedení firmy Je součásti MIS Marketingový informační systém Řeší vzniklé problémy, ale i se snaží předcházet problémům Pracuje nepřetržitě Je orientován do budoucna Tok informace v celé firmě MIS zahrnuje v sobě i marketingový výzkum

15 MARKETINGOVÝ KVÍZ MARKETINGOVÝ VÝZKUM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Je zaměřen na řešení konkrétního problému MARKETINGOVÝ VÝZKUM Pracuje nepřetržitě MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zachycuje a analyzuje minulé jevy MARKETINGOVÝ VÝZKUM Tok informace v celé firmě MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Je součásti MIS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Je zpracováván v časovém rámci od-do MARKETINGOVÝ VÝZKUM Je orientován do budoucna MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Řeší MARKETINGOVÝ vzniklé problémy, INFORMAČNÍ ale i se SYSTÉM snaží předcházet problémům Závěry MARKETINGOVÝ jsou určeny VÝZKUM vedení firmy MIS MARKETINGOVÝ zahrnuje v sobě INFORMAČNÍ i marketingový SYSTÉM výzkum

16 Použitá literatura SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - Cesta k trhu. 2.vydání. Zlín: EKKA Zlín, MOUDRÝ, Marek. Marketing: Základy marketingu. Computer Media s.r.o. Vydání první, ISBN KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, realizace a kontrola. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, xxvii, 789, [7] s. ISBN

17 - Vytvořeno v MS Office PowerPoint Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. - "Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál." - Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingový informační systém

Marketingový informační systém Marketingový informační systém Vazba mezi MIS a marketingovým výzkumem. Algoritmus MV. Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Marketingový informační systém MIS zahrnuje pracovníky, zařízení a informační

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU Bc. Monika Černíková Diplomová práce 2013 *** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Cílem diplomové práce je přiblížit značku Moravského

Více

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr MARKETING - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - Současný marketing je podnikatelská

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s.

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. Nikola Jankovičová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více