MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D."

Transkript

1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006

2 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN X

3 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Marketingová koncepce Trh a jeho analýza Informace v marketingu Metody analýzy marketingového prostředí Cílený marketing Marketingový mix Řízení nástrojů marketingového mixu Řešení úloh Literatura... 71

4 2

5 Úvod 3 ÚVOD Předmět marketing a marketingové dovednosti má seznámit studenty s podstatou marketing managementu a marketingovou koncepcí, která má zajistit konkurenční výhodu podniku na trhu. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a základními marketingovými dovednostmi potřebnými pro jednání a rozhodování v konkrétních situacích. Předmět je určen studentům, kteří si již osvojili potřebné dovednosti a znalosti z podnikové ekonomiky a ekonomické teorie. Tento předmět vychází a navazuje na znalosti studentů v oblasti managementu, podnikání, podniku, psychologie, sociologie a dalších oborů. Tato studijní opora je určena pro první semestr výuky předmětu Marketing a marketingové dovednosti. Po prostudování textu budete znát: podstatu marketingové koncepce a marketingové činnosti; marketingové prostředí s jeho složkami a vlivy; proces cíleného marketingu a jeho význam pro podniky; marketingový mix a jeho prvky. Po prostudování textu budete schopni: analyzovat části marketingového prostředí podniku; provést marketingový výzkum, vybrat cílový trh a určit tržní pozici podniku na trhu; sestavit marketingový mix v konkrétní situaci. Prostudováním textu získáte: znalosti základních analytických metod marketingu; dovednosti potřebné k navržení a realizaci marketingového výzkumu; dovednosti a znalosti o procesu cíleného marketingu; znalosti o marketingovém mixu a jeho prvcích. Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

6 4

7 1. Marketingová koncepce 5 1. MARKETINGOVÁ KONCEPCE V této kapitole se dozvíte: o podstatě marketingové koncepce, jejích pilířích a rozdělení; o podnikatelských koncepcích a jejich vývoji; o roli marketingu ve firmě; o rozdělení marketingového prostředí na několik částí. Budete schopni: pochopit význam marketingové koncepce ve firmě; rozpoznat používané podnikatelské koncepce; rozčlenit marketingové prostředí podniku. Klíčová slova této kapitoly: Marketing management, marketingová koncepce, podnikatelská koncepce, trh, zákazník, marketingové prostředí. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Formování marketingové koncepce je datováno do třicátých let 20. století, ale její široké uplatňování a rozvoj začíná v polovině 20. století. Podnětem pro rozvoj této koncepce je situace na trhu, kdy vlivem technologií dochází k postupnému vyrovnávání nabídky a poptávky. 1.1 Podnikatelské koncepce 1. Výrobní koncepce (od konce 19. století) je založená na vyrobení co největšího množství produktů. 2. Výrobková koncepce ( ) je založená na samotném produktu a jeho odlišení od konkurenčních. 3. Prodejní koncepce ( ) je založena na maximalizaci prodeje. 4. Marketingová koncepce (od roku 1950) založená na potřebách zákazníka. - marketing spotřebního zboží (50. léta) - marketing průmyslového zboží (60. léta) - marketing v neziskové sféře (70. léta) - marketing služeb (80. léta)

8 6 Marketing a marketingové dovednosti - marketing vztahů (90. léta) Úkol k textu. Uveďte příklady nástrojů, které lze použít v rámci jednotlivých koncepcí k dosažení požadovaných cílů. Můžeme nalézt všechny tyto koncepce v současných podnicích v České republice nebo jsou historickými koncepcemi? V souvislosti s globálními problémy společnosti na konci 20. století byla původní marketingová podnikatelská koncepce rozšířena na sociálně marketingovou koncepci (koncepce společenského marketingu), která prosazuje při uspokojování potřeb a požadavků zákazníků soulad s potřebami a zájmy společnosti. V případě, že tato koncepce přidává k sociálním aspektům také aspekty ekologické, hovoříme o koncepci sociálně ekologického marketingu. Koncepce založená na sociálních a etických hlediscích se nazývá koncepce sociálně etického marketingu. Od poloviny devadesátých let 20. století (1995) se hovoří o globálním marketingu jako výsledku změny společnosti v důsledku globalizace. Příklad. Ve vývoji pojetí marketingové koncepce se odráží nejzávažnější změny ve společnosti. Sociálně marketingová koncepce reaguje na vzniklou krizi v 70. letech 20. století v souvislosti s ropnými šoky. Koncepce sociálně ekologického marketingu odráží zhoršování stavu životního prostředí v 80. letech 20. století. Koncepce sociálně-etického marketingu reaguje na nárůst etických a morálních problémů v 90. letech 20. století. 1.2 Podstata marketingové koncepce Podstatou pojmu marketing je práce s trhem (market = trh, -ing přípona). Základem marketingu je řízení podniku a všech jeho činností (směrem) orientované na trh a základní subjekt, kterým je zákazník. Zákazník a jeho potřeby jsou pro marketing alfou i omegou.

9 1. Marketingová koncepce 7 Marketing můžeme chápat jako podnikatelskou filozofii, styl řízení zaměřený na maximální uspokojení všech zákaznických potřeb se současným naplněním podnikových cílů. Pilíře marketingové koncepce 1. Definování cílových trhů - na cílový trh zaměřuje podnik své úsilí a podnikové aktivity. 2. Zákaznické potřeby - potřeba je stav nedostatku, který se snaží zákazník uspokojit. 3. Integrace marketingu do celého systému řízení firmy - spolupráce všech marketingových funkcí v podniku a také v koordinaci marketingu s ostatními odděleními firmy. 4. Požadovaná rentabilita podniku - marketingová koncepce má pomáhat naplňovat stanovené cíle firmy v oblasti finanční. Marketingová typologie Marketingová typologie člení marketingové koncepce do skupin vyznačujících se jednou charakteristikou a zároveň lišících se od ostatních skupin: Regionální (prostorová) typologie je založena na územním principu marketingu. Jejím smyslem je odlišit regionální potřeby a specializace v návaznosti na rozvoj aglomerací a odvětví průmyslu. Odvětvová typologie dělí marketing podle členění statických údajů států OECD a EU. Komoditní typologie dělí marketing podle celního sazebníku, komoditní členění produktů. Funkční typologie člení marketing podle jeho funkčního vztahu při realizaci konkrétních činností (informační, analytický, konkurence, strategický, finanční, logistický, taktický, propagační aj.). 1.3 Role marketingu v organizaci 1. Jednoduché prodejní oddělení tuto podobu má marketing především v malých firmách a obvykle jej zabezpečuje zástupce vedoucího, který řídí

10 8 Marketing a marketingové dovednosti prodej. Pro další aktivity jako je komunikace nebo výzkum jsou najímány externí organizace. 2. Prodejní oddělení s přidruženými marketingovými funkcemi zajišťuje posílení prodeje pomocí určitých marketingových funkcí, které koordinuje manažer marketingu. 3. Samostatné marketingové oddělení úzce spolupracuje s prodejem a do jeho vedení je jmenován ředitel pro marketing. 4. Moderní marketingové oddělení aktivně vyhledává příležitosti v prostředí a zabývá se přípravou marketingové strategie a marketingových programů. 5. Společnost s efektivním marketingem (moderní marketingová firma) je taková společnost, ve které jsou všichni zaměstnanci zaměřeni na cílového zákazníka, uspokojení jeho potřeb a požadavků. Úkol k zamyšlení. Jakou roli a funkci hraje marketing ve vaší firmě. 1.5 Marketingové prostředí Marketingové prostředí je tvořeno faktory a silami, které významným způsobem ovlivňují organizaci a vztahy organizace (podniku) se svým cílovým trhem. Části marketingového prostředí: - makroprostředí prostředí, jehož faktory a síly nemůže podnik jako subjekt sám ovlivnit demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a legislativní, sociální a kulturní prostředí - mezoprostředí (trh) prostředí, jehož faktory a síly může podnik jako subjekt sám ovlivnit - mikroprostředí (podnik) Příklad. Mezi základní zdroje informací pro analýzu makroprostředí a mezoprostředí jsou statistické přehledy, a to jak tuzemských tak mezinárodních organizací. Někteří autoři člení marketingové prostředí na makroprostředí (náplň odpovídá výše uvedeným pojmům) a mikroprostředí, do kterého začleňují trh a podnik.

11 1. Marketingová koncepce 9 Charakteristickou vlastností marketingového prostředí je neustálý proces událostí a změn, které mají různě dlouhé doby trvání a rozličnou míru vlivu na společnost. Módní jevy (výkyvy) jsou nepředvídatelné, krátkodobé události bez významnějšího vlivu na dlouhodobou sociální, ekonomickou a politickou oblast. Trend je charakteristický směr nebo posloupnost vývoje událostí, který se vyznačuje dlouhodobou tendencí. Megatrendy jsou reprezentovány velkými sociálními, ekonomickými, politickými a technologickými změnami, které se vyvíjejí pozvolna a dlouhodobě a výrazným způsobem ovlivňují život jednotlivce i společnosti. Mezi hlavní trendy současného světa patří: globalizace regionalizace a lokalizace rostoucí význam národních kultur rozvoj informačních technologií především v oblasti telekomunikací a světové počítačové sítě masová kustomizace reengineering Úkol k textu. Objasněte podstatu a význam hlavních trendů pro činnost podnikatelského subjektu. Shrnutí kapitoly. Marketing je styl řízení, který se začíná uplatňovat v polovině 20. století v souvislosti se změnami na trhu. Marketingová koncepce se neustále mění a vyvíjí s vývojem celé společnosti. Podstatou marketingové koncepce je uspokojování potřeb a požadavků zákazníka s ohledem na cíle organizace. Základními pilíři marketingu jsou zákazníci a jejich potřeby, integrace marketingu ve firmě a požadovaná rentabilita podniku. Každý podnikatelský subjekt a jeho činnost ovlivňuje jeho prostředí. Marketing člení prostředí na makroprostředí (podnik jej nemůže ovlivnit), mezoprostředí trh (podnik jej může ovlivnit) a mikroprostředí podnik.

12 10 Marketing a marketingové dovednosti Korespondenční úkol. Proveďte analýzu makroprostředí firmy, ve které pracujete nebo kterou vlastníte. V rámci jednotlivých složek makroprostředí vymezte ty faktory, které nejvíce ovlivňují činnost sledované firmy. Otázky. 1. Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka: a) správně b) nesprávně 2. Základ výrobní podnikatelské koncepce vychází z: a) objemu prodeje b) zhromadňování výroby c) kvality výrobku 3. Faktory a síly ovlivňující vztahy podniku s cílovým trhem tvoří: a) cílový marketing b) veřejné mínění c) prostředí marketingu 4. Knihkupectví Železník vytváří tzv. lobby jak ve vládě, tak i v parlamentě. Firma se snaží ovlivnit své: a) makroprostředí b) mezoprostředí c) mikroprostředí 5. Církve a vzdělávací instituce jsou součástí prostředí: a) politického b) ekonomického c) legislativního d)soc. kulturního Úloha č. 1. V jakých všech oblastech lze využít marketingovou koncepci? Úloha č. 2. Které prvky ekonomického prostředí ovlivňují činnost Vysoké školy podnikání, a. s. Další zdroje. VAVREČKA, V. MARHOUNOVÁ, M. SVOBODOVÁ, H. Marketing: podnikatelská filosofie 20. století. Karviná: Ecomix OK, ISBN

13 2. Trh a jeho analýza TRH A JEHO ANALÝZA V této kapitole se dozvíte: o trhu a jeho rozdělení; o měření trhu a prognózování vývoje na trhu; o tržní poptávkové funkci; o subjektech na trhu. Budete schopni: stanovit potenciál a kapacitu trhu a tržní podíl; určit nasycenost trhu; popsat trh a analyzovat jeho vliv na podnikatelský subjekt. Klíčová slova této kapitoly: Trh, potenciál trhu, kapacita trhu, tržní podíl, poptávka, nabídka, prognózování, cílový trh, subjekty trhu, konkurence, zákazníci, veřejnost, distribuční články, disponibilní trh, proniknutý trh. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Veškerá činnost podniku marketingově řízeného je orientována na trh. Trh můžeme chápat z různých hledisek a pohledů. Jedna z definic říká, že trh je soubor skutečných a potenciálních kupujících daného produktu. Pokud budeme trh chápat jako soubor kupujících, kteří přicházejí v úvahu v souvislosti s konkrétní tržní nabídkou, můžeme trh rozdělit na: 1. Tržní potenciál, který je tvořen souborem potenciálních zákazníků projevující zájem o konkrétní tržní nabídku 2. Disponibilní trh, který je tvořen potenciálními zákazníky, kteří mají dostatek peněžních prostředků a nabízený produkt je pro ně dostupný. 3. Kompetenční disponibilní trh, který je tvořen potenciálními zákazníky s dostatkem peněžních prostředků, kteří jsou kompetentní výrobek používat. 4. Obsluhovaný (cílový) trh je tou částí kompetenčního trhu, o kterou se rozhodla firma usilovat. 5. Proniknutý trh tvoří zákazníci, kteří si již zakoupili produkt konkrétní firmy.

14 12 Marketing a marketingové dovednosti Úkol k textu. Rozdělte trh, resp. potenciální studenty, Vysoké školy podnikání, a. s. do výše uvedených skupin. 2.1 Měření trhu Měření trhu je proces významný pro stanovení cílových trhů, zdrojů potřebných pro každý trh a požadovanou míru prodeje na každém trhu. Potenciál trhu je horní limit poptávky uspokojitelné všemi dodavateli na určitém trhu. Absolutní potenciál trhu můžeme vypočítat pomocí vzorce: Q = n * p * q n odhad počtu potenciálních zákazníků daného produktu p průměrná cena jednoho produktu q odhad průměrného množství nakupovaného produktu Velikost trhu představuje úroveň poptávaného množství uspokojeného všemi dodavateli na určitém trhu během určitého období. Tržní podíl je úroveň poptávky uspokojené jedním dodavatelem v určitém časovém období. Tržní podíl se uvádí absolutně nebo relativně vzhledem ke konkurenci. TP i = Q i / Q Q i prodané množství určitého produktu dodavatelem i v určitém časovém období Q celkové prodané množství určitého produktu všemi dodavateli v určitém časovém období Úkol k textu. Celkový počet pojištěných vozidel v ČR činil v roce Jistá pojišťovna pojistila z tohoto množství Určete kapacitu trhu a vypočítejte tržní podíl jisté pojišťovny. Úkol k zamyšlení. Co se stane, jestliže se tržní kapacita blíží tržnímu potenciálu a co nastává, jestliže se tržní podíl blíží tržní kapacitě.

15 2. Trh a jeho analýza Prognózování vývoje na trhu Prognóza trhu představuje odhad budoucí úrovně poptávky po produktech všech dodavatelů na určitém trhu. Prognózování vývoje na trhu vychází z analýzy faktorů marketingového prostředí a je významné pro plánování marketingové strategie a činností. Prognózy dělíme: z hlediska časového horizontu krátkodobé prognózy dlouhodobé prognózy z hlediska podrobnosti prognózy agregované prognózy detailní a specifické prognózy Mezi základní prognostické metody patří: 1. kvalitativní metody - pozorování záměrů zákazníků, vyhodnocování názorů prodejců, vyhodnocování názorů expertů, panelová diskuse, metody historické analogie 2. kvantitativní metody - model časové řady, model difúze časových řad, kauzální metody 2.3 Tržní poptávková funkce Poptávka trhu je celkové množství určitých produktů, které si může koupit určitá skupina zákazníků v konkrétní oblasti, v určité době, v daném tržním prostoru a marketingovém programu. Poptávka může nabývat různých stavů jako je: negativní, nulová, latentní, klesající, nepravidelná, plná, nadměrná, škodlivá aj. Tržní poptávková funkce (marketingová poptávka) zobrazuje alternativní možné velikosti poptávky v závislosti na možných úrovních marketingového úsilí v daném časovém období. Závislost poptávky na marketingových výdajích odvětví rozděluje trhy na trhy rozpínavé (trhy značně závislé na marketingových výdajích) a trhy nerozpínavé (trhy nezávislá na marketingových výdajích). Tržní poptávková funkce dosahuje může nabývat několika základních velikostí: tržní minimum poptávka dosažená bez jakýchkoli marketingových výdajů tržní potenciál představuje horní úroveň poptávky

16 14 Marketing a marketingové dovednosti marketingová citlivost poptávky - je rozmezí mezi tržním minimem a potenciálem Úkol k textu. Uveďte příklad trhu rozpínavého a trhu nerozpínavého. Zakreslete tržní poptávkovou funkci. 2.4 Subjekty trhu Subjekty trhu zahrnují skupiny lidí nebo organizace mající bezprostřední vztah k organizaci. Mezi subjekty trhu zařazujeme: Veřejnost představuje skupiny lidí, které mají zájem nebo vliv na schopnost podniku dosahovat své cíle. Veřejnost můžeme členit na finanční veřejnost (banky, pojišťovny, finanční instituce apod.), mediální prostředky, vládní veřejnost, občanská sdružení (spotřebitelské organizace, zájmové svazy a kluby apod.), občanská veřejnost (sousedské vztahy, pracovní vztahy aj.), interní veřejnost (názory zaměstnanců podniku mimo podnik v rámci občanských vztahů) Distribuční články zahrnující organizace nebo lidi, kteří zajišťují nebo se podílejí na zpřístupňování produktů zákazníkům. Vnější ovlivňovatelé zahrnují jednotlivé osoby a organizace, které nemůžeme zahrnout mezi konkurenty, mezi zprostředkovatele ani mezi zákazníky. Jedná se o skupiny jako jsou neformální a neziskové organizace, vládní a politické organizace vystupující mimo svoji oficiální funkci, poloilegální a nelegální ovlivňovatelé (mafie, klany, gangy, černý trh apod.). Zákazníci jsou lidé nebo organizace nakupující produkty určité firmy k uspokojení svých přání a požadavků. Jedna z definic trhu říká, že trh je populace zákazníků (aktuálních a potenciálních) a jejich kupního chování. Kupní chování je takové chování jedinců či institucí, které se váže k získávání, užívání a odkládání produktů. Kupní chování je ovlivněno charakteristikou zákazníků na spotřebitelských trzích a trzích organizací. Základní dimenze rozhodování zákazníka 1. CO nakupovat nakupované předměty 2. KOLIK nakoupit - v jakém množství 3. KDO nakupuje kdo se podílí na nakupování a rozhoduje o něm

17 2. Trh a jeho analýza PROČ zákazník nakupuje vlivy na kupní chování 5. JAK zákazník nakupuje etapy kupního rozhodovacího procesu a typy kupního rozhodování 6. KDE zákazník nakupuje (dějiště nákupu) Na základě zákazníka a jeho charakteristiky se provádí členění trhů na: trhy spotřebitelské (jednotlivec, domácnost), trhy organizací (průmyslový trh, obchodní trh, vládní trh, trh neziskových institucí). Tab. 2.1 Charakteristiky trhu spotřebitelského a trhu organizací Trh spotřebitelský Trh organizací Subjekt nákupu (cílový zákazník) konečný spotřebitel - domácnost, jednotlivec zákazník - dodavatel, odběratel Počet a velikost zákazníků mnoho a spíše menší málo, velcí, geografická koncentrace Dodavatelsko odběratelské vztahy krátkodobé, jednorázové úzké, dlouhodobé, reciproční Objekt nákupu zboží ke konečné spotřebě k užívání, dalšímu prodeji nebo pronájmu Charakter poptávky poptávka většinou stálá, pružná přímo závislá, nepružná, kolísavá Vlivy na kupní rozhodování rozhodování jednotlivce více lidí, prof. nákupčí, dlouhodobý proces Zprostředkovatelé většinou zprostředkovatelé většinou přímý nákup Konkurence zahrnuje veškeré skutečné nebo potenciální substituční nabídky, o kterých může zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat. Konkurence představuje střet zájmů subjektů trhu. Z tohoto pohledu rozlišujeme konkurenci na konkurenci na straně nabídky, konkurenci na straně poptávky, konkurenci mezi nabídkou a poptávkou. Úrovně konkurence podle nahraditelnosti produktu: konkurence značek, odvětvová konkurence, konkurence formy, konkurence rodu.

18 16 Marketing a marketingové dovednosti Úkol k textu. Je konkurence vždy škodlivá nebo může být podnikatelskému subjektu ku prospěchu? V čem konkrétně? Uveďte příklady jednotlivých úrovní konkurence podle nahraditelnosti produktu pro kávu Nescafé. Korespondenční úkol. Proveďte analýzu trhu firmy, ve které pracujete nebo kterou vlastníte. Určete jeho potenciál, kapacitu a tržní podíl firmy. A dále konkrétně vymezte a charakterizujte subjekty trhu, které ovlivňují činnost Vašeho podniku. Shrnutí kapitoly. Podstatou marketingu je práce s trhem. Trh je ta část prostředí podniku, která přímo ovlivňuje činnost podniku a zároveň je podnikem ovlivnitelná. Trh popisujeme pomocí veličin jako je potenciál trhu, kapacita trhu a tržní podíl. Vzhledem k tomu, že na trhu dochází k neustálým změnám, je potřeba předvídat prognózovat jeho budoucí stav. Na trhu můžeme identifikovat určité skupiny lidí nebo organizací, které mají bezprostřední vztah k činnosti podniku. Tyto skupiny lidí nebo organizací nazýváme subjekty trhu. Otázky. 1. Všechny uskutečněné prodeje všemi prodejci v daném časovém období se nazývá: a) tržní potenciál b) tržní podíl c) tržní kapacita d) celkový prodej 2. Trh je nasycený tehdy, jestliže se: a) tržní podíl blíží (rovná) tržní kapacitě b) tržní kapacita rovná (převyšuje) potenciál trhu 3. Proces přijímání, organizování a interpretování podnětů působících na člověka je: a) učení b) přijímání c) motivace d) vnímání 4. V procesu rozhodování o nákupu v organizaci následuje po fázi specifikace výrobku:

19 2. Trh a jeho analýza 17 a) poznání potřeb b) přímá koupě c) vyhodnocení alternativ d) poznání dodavatelů 5... zahrnuje všechny skupiny, které mají přímý nebo nepřímý vliv na chování jedince. Vyberte správnou odpověď: a) sociální třída b) politické strana c) referenční skupina d) etnická skupina Úloha č. 1. Uveďte příklady jednotlivých kupních situací na trhu organizací. Úloha č. 2. Přiřaďte jednotlivé kupní role členům rodiny při nákupu televizoru. Další zdroje. BUŠTA, P. Jací jsme? Týden, říjen 1996, roč. 2, č. 43, s GfK. Segmentace nákupního chování trend i příležitost. Marketingové noviny [online]. Březen 2003, [cit ]. Dostupné z SPÁČIL, V. Sylaby z marketingového řízení. 2. vyd. Ostrava: Repronis, ISBN PETER, J. P. OLSON, J. C. Understanding consumer behavior. Burr Ridge: Richard D. Irwin, ISBN

20 18 Marketing a marketingové dovednosti

21 3. Informace v marketingu INFORMACE V MARKETINGU V této kapitole se dozvíte: o významu informací pro marketing; o klasifikaci informací z různých hledisek; o marketingovém informačním systému a jeho významu; o zásadách tvorby marketingového informačního systému. Budete schopni: rozlišit jednotlivé typy informací a způsob jejich použití; posoudit vhodnost a použitelnost informace; navrhnout adekvátní marketingový informační systém. Klíčová slova této kapitoly: informace, interní informační systém, marketingový informační systém, marketingový výzkum, zpravodajský informační systém, primární zdroje informací, sekundární zdroje informací. 3.1 Informace Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Informace jsou nástrojem pro rozhodování marketingových pracovníků, pomáhají racionalizovat rozhodování, a tím usnadňovat řízení, jsou předpokladem k získání nových tržních příležitostí a snižují riziko podnikání. Podmínky hodnotné informace: relevantnost informace (vztahující se k řešenému problému) spolehlivost (informace získané pomocí stejných metod zajišťujících vždy stejné výsledky, nevykazují žádné chyby) dostatečně rychlé (včasnost a aktuálnost) a nákladově přijatelné validní (vyjadřovat to, co mají) Klasifikace informací: 1. podle způsobu získání (přístupu k informacím) - primární, které jsou získávány v přímé souvislosti s cílem výzkumu a potřebami výzkumníka, nebyly již dříve v dané formě nikde publikovány

22 20 Marketing a marketingové dovednosti - sekundární, které již byly shromážděny pro jiný účel a jsou využitelné i pro nás, jsou veřejně přístupné zdarma nebo za úplatu, jsou výrazně levnější než primární informace 2. podle zdroje - interní jsou shromažďovány uvnitř podniku a jsou známy pracovníkům podniku - externí zahrnují veškeré informace získané ze zdrojů mimo vlastní podnik a slouží k různým účelům 3. podle charakteru informací - časové mají vztah k určitému časovému okamžiku - prostorové vyjadřují prostorovou příslušnost informace - věcné kvalitativní (charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a kategorií, jevy a procesy, které nejsou přímo měřitelné, mají slovní vyjádření) a kvantitativní (vyjadřují hodnoty měřených veličin, jsou měřitelné, mají číselnou podobu) Úkol k textu. Uveďte příklady primárních a sekundárních informací, interních a externích informací. Způsob sběru informací závisí na konkrétním řešení problému, na zdrojích informací a na schopnostech řešitele. Metody sběru informací: 1. sběr sekundárních informací - externí informace - interní informace 2. sběr primárních informací - pozorování - šetření (dotazování) - experimentování - kvalitativní metody

23 3. Informace v marketingu Marketingový informační systém Marketingový informační systém (MIS) zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí. Smyslem je posouzení informační potřeby manažerů a poskytnutí potřebných informací. Podmínky efektivního informačního systému: - vybavenost firmy kvalitní informační technologií - navržení a vytvoření systému uspokojujícího informační potřeby manažerů Části MIS (subsystémy): Interní informační systém je založený na různých dokumentech a získává informace z podnikové evidence a statistiky. Marketingový zpravodajský systém (vnější) je soubor postupů a informačních zdrojů využívaných manažery pro získávání informací o každodenním a očekávaném vývoji v okolí podniku. Marketingový výzkumný systém představuje výzkumné studie zaměřené na specifické problémy a příležitosti firmy, realizuje se marketingovými výzkumy. Marketingový systém na podporu rozhodování zahrnuje systémy využívající počítačový hardware a software k poskytování informací v procesu marketingového rozhodování. Úkol k zamyšlení. Má podnik, ve kterém pracujete, vytvořený marketingový informační systém? Čím je tvořen? Korespondenční úkol. Jaké konkrétní zdroje sekundárních informací využívá Váš podnik ve své činnosti. Rozčleňte tyto zdroje sekundárních informací na interní a externí.

24 22 Marketing a marketingové dovednosti Shrnutí kapitoly. Informace patří mezi základní nástroje rozhodování manažerů. Informace rozdělujeme na základě způsobu získání, podle zdrojů a charakteru. Podniky si vytváří určitý systémy informací, tzv. marketingový informační systém, který poskytuje informace jak z vnějšího tak z vnitřního prostředí podniku. Otázky. 1. Tržní údaje, které již byly v minulosti pro určitý účel získány nazýváme: a) primární údaje b) sekundární údaje c) tržní údaje d) externí zdroje 2. Údaje, které získáváme za určitým účelem v mezoprostředí nazýváme: a) primární b) sekundární c) terciální d) tržní 3. Informace o objednávkách v podniku patří do: a) interního systému b) zpravodajského systému c)primárních informací 4. Výroční zprávy o činnosti podniku patří mezi: a) externí informace b) interní informace 5. Vytvoření marketingového informačního systému je povinností při provozování podniku. Tvrzení je a) správné b) nesprávné Úloha č. 1. Pokuste se systematizovat a rozdělit sekundární informace do určitých skupin. Další zdroje. HAIR, J. F. BUSH, R. P. ORTINAU, D. J. Marketing research: a practical approach for the new Millenium. Boston: Richard D. Irwin, ISBN

25 4. Metody analýzy marketingového prostředí METODY ANALÝZY MARKETINGOVÉHO PROSTŘ EDÍ V této kapitole se dozvíte: PEST analýze a managementu řízení strategických otázek prostředí; SWOT analýze; Porterově analýze konkurence; výzkumu trhu. Budete schopni: provést analýzu marketingového prostředí pomocí vybraných metod; zhodnotit marketingového prostředí podniku a vyvodit závěry; naplánovat a provést marketingový výzkum. Klíčová slova této kapitoly: Analýza prostředí, PEST analýza, příležitosti, ohrožení, slabé stránky, silné stránky, SWOT analýza, Porterova analýza konkurence, management strategických otázek prostředí, výzkum trhu. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Analýza prostředí je kontinuální proces získávání informací o událostech (změnách) odehrávajících se mimo organizaci, který slouží k identifikaci a interpretaci potenciálních trendů v prostředí. 4.1 PEST analýza PEST analýza je moderní metoda rozboru makroprostředí. Jejím cílem je najít a analyzovat ty složky prostředí, které mají pro podnik význam a mohou pro něj znamenat příležitost nebo hrozbu. Analýza sleduje také vývoj kritických faktorů v čase. PEST analýza se zaměřuje na ty trhy, na kterých firma skutečně působí. PEST analýza dělí makroprostředí podniku do čtyř základních skupin faktorů: politické a legislativní P ekonomické E sociální a demografické S

26 24 Marketing a marketingové dovednosti technické a technologické T Pro analýzu těchto trhů je možné použít v rámci PEST analýzy metodu 4C, která se zaměřuje na: Customers zákazníci, Country země působení, Costs náklady na daném trhu, Competition konkurence. Výsledkem této analýzy by mělo být navržení země, do které firma umístí svůj závod, na kolik trzích bude firma své produkty nabízet apod. 4.2 Management strategických otázek prostředí Management strategických otázek prostředí je metoda umožňující identifikaci, hodnocení a navržení adekvátní reakce na strategické problémy prostředí, které mohou mít významný vliv na dlouhodobou ziskovost a tržní pozici organizace. Tuto metodu využívají významné světové společnosti jako jsou Coca-Cola, General Electric, Whirlpool aj. Postup metody: 1. výzkum prostředí 2. identifikace klíčových otázek prostředí stanovuje: určení pravděpodobnosti výskytu konkrétního problému určení stupně vlivu konkrétního problému na podnik vytvoření matice pravděpodobnost výskytu/stupeň vlivu Stupeň vlivu na podnik Vysoká Nízká Pravděpodobnost výskytu problému Vysoká Nízká 3. hodnocení vlivu pomocí čtyř základních otázek 1. Představuje vybraný problém příležitost nebo ohrožení pro podnik? 2. Jak významný vliv bude mít daný problém na operace a výkonnosti podniku? 3. Jaké je načasování výskytu problému? 4. Na jaké specifické oblasti marketingu bude mít problém vliv? Analýzou odpovědí otázek se vytvoří profil (mapa) příležitosti/ohrožení, kdy na ose y je znázorněn vliv problému na

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Cílený marketing proces STP

Cílený marketing proces STP Cílený marketing proces STP Segmentation(segmentace) Targeting(tržní cílení) Positioning(tržníumisťov ování) Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Marketingové přístupy k trhu z hlediska tržní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA marketing management Philip Kotler l O. rozšírené vydání. rr Obsah. o autorovi 11 Potreba udrž et si zákazníky 64 Predm1uva k českému vydání _12 Vztahový marketing: klíč 66 Predm1uva 13 Pridávání strukturálních

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění

Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění VY_32_INOVACE_MAR_85 Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing Segmentace trhu Tržní zacílení a umístění Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více