ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY"

Transkript

1 ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY 5.ročník k PFO LEKCE 2.: BENCHMARKING (Mezipodnikové srovnávání.) 1 DEFINICE BENCHMARKINGU Benchmarking je soustavný systematický proces, zaměř ěřující se na porovnávání vlastního podniku se špičkovými společnostmi. Porovnávaj vají se hospodářsk ské výsledky, struktury, interní procesy a jejich efektivnost, kvalita a konkurenceschopnost produktů a služeb s cílem c zdokonalení vlastní firmy. FUNKCE BENCHMARKINGU Benchmarking je vyšší stupeň konkurenční analýzy: analýza výrobků a služeb z hlediska kvality a nákladn kladů ekonomická a finanční analýza konkurenčních podniků analýza přístupu p zákaznz kazníků a dodavatelů Benchmarking Benchlerning Výsledky srovnávání využít t pro zdokonalení vlastního podniku. 2

2 DŮVODY NEDOSTATEČNÉHO ROZŠÍ ŠÍŘENÍ BENCHMARKINGU obecná tendence nadhodnocování vlastních výsledků, obecný moráln lní přístup- je nečestn estné přivlastňovat si výsledky jiných, podniková kultura, která odmítá informace z venku, zásadní odpor podnikového managementu otevřen eně přiznat vlastní nedostatky a přijmout p cizí přístupy Globáln lní konkurence nutnost vyrovnat rozdíly v konkurenceschopnosti nutnost zavedení benchmarkingu do praxe řízení našich podniků. 3 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K BENCHMARKINGU. Existují dva rozdíln lné přístupy k benchmarkingu: - Výkonový benchmarking - Procesní benchmarking. Výkonový benchmarking se soustřed edí na relativní výkonnost pomocí vybraného souboru měřm ěřítek (často( mezi konkurenty). Hodnotí se převp evážně technické parametry včetně parametrů kvality a parametry produktivity (výrobní náklady, cena). Tento typ benchmarkingu je prováděn n většinou v externími poradenskými organizacemi a výsledky jsou poskytovány za úplatu zájemcz jemcům z příslušné oblasti. 4

3 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY K BENCHMARKINGU. Procesní benchmarking měří individuáln lní výkonnost procesu a jeho funkčnost nost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepší šími) v provádění těchto procesů.. Procesní benchmarking hledá nejlepší praktiky (Best( Practices) ) v provádění jednotlivých procesů.. Odpovídá tedy na otázku jak organizace dosahuje vynikající výkonnosti. Procesní benchmarking vyžaduje vytipování vhodných partnerů, navázání spolupráce po vzájemn jemné dohodě a realizaci návštěv n partnerů s řádnou přípravou. p pravou. Procesní benchmarking je východiskem efektivního zvyšov ování výkonnosti interních procesů podniku jako základního předpokladu p konkurenceschopnosti. 5 Procesní benchmarking Jako pracovní definici procesního benchmarkingu přijmeme definici uvedenou na stránk nkách: cz/ Měří individuáln lní výkonnost procesů a jejich funkčnost nost oproti organizacím, které jsou vůdčími v (nejlepší šími) v provádění těchto procesů a hledá nejlepší praktiky či i postupy v provádění jednotlivých procesů.. Předpokladem P je validace, zda tento proces provádí referenční organizace na špičkové světov tové úrovni. rovni. 6

4 Procesní benchmarking Úspěšný procesní benchmarking vyžaduje: Vysokou vědomostnv domostní úroveň ve světov tovém m měřm ěřítku Používání nejmodernější ších informačních technik Informační prostupnost, získat z rychle obsáhl hlé informace potřebn ebné k meziodvětvov tvovému hodnocení Systematický přístupp Výběr r vhodných partnerů pro benchmarking. Benchmarking lze využívat vat jako komplexní metodu z hlediska mnoha různých r specifických aspektů srovnávání.. Benchmarking v zásadz sadě usiluje o co nejrychlejší reakce na změny u konkurence, ale i o operativní zavádění změn n na trh. 7 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Při i zavádění benchmarkingu lze postupovat dvěma způsoby: Prvým je zabezpečit účast co největší šího počtu podniků na speciáln lním m programu pomocí tzv. Benchmarkingového ho indexu. Tento program umožní velkému počtu podniků,, zjednodušeným eným způsobem tj. formou dotazníku, získat z informace o své vlastní pozici podle jednotlivých kriterií.. Tyto informace by měly m být přísně důvěrné.. Podle takto získaných z informaci můžm ůže e podnik lépe l realizovat interní nebo externí benchmarking nebo benchmarking na úrovni odvětvov tvové či i mimo odvětvov tvové. Tento projekt byl vypracován Ministerstvem obchodu a průmyslu ve Velké Britanii jako Národní program benchmarkingu. Centráln lním m vyhodnocováním m a zpracováním údajů z dotazníků byla vytvořen ená rozsáhl hlá databáze. Uvedený projekt byl těmito t podniky velmi kladně přijat a BenchmarkIndexu využívaly valy při p procesech zdokonalování se. Podobným způsobem se tato metoda začíná využívat vat i v další ších zemích EU. 8

5 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Podobný postup se snaží realizovat Česká společnost pro jakost formou projektu BfA.. Jedná se o projekt Benchmarking v dodavatelské síti automobilního průmyslu myslu (Bfa-Benchmarking Benchmarking for Automotive). Informace o tomto projektu i řadu další ších informací o benchmarkingu lze nalézt na stránk nkách provozovaných Českou společnost ností pro jakost: cz/ pod vedením m Trčky a Friedla. Úspěch této t to formy benchmarkingu limitují obavy podniků ze zneužit ití citlivých informací, což se projevuje i u projektu BfA.. Rozvoj této t to formy je však v nutno všemov emožně podporovat, neboť přispívá ke zvýšen ení efektivnosti podnikového benchmarkingu. 9 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Náročnější formou benchmarkingu (po stránce profesní,, finanční i časové) ) je implementace metod benchmarkingu na podnikové úrovni. Benchmarking je nutno chápat jako nový proces, který musí být zaveden a soustavně systematicky prováděn. To vyžaduje: zavedení benchmarkingu je nutno o zařadit adit do soustavy strategických cílůc podniku pro realizaci cíle c formulovat strategickou operaci - projekt zavedení benchmarkingu zpracovat akční plán n realizace projektu provádět t pravidelnou kontrolu plnění postupu realizace projektu klíčovou úlohu při p i zavedení benchmarkingu mám vytvořen ení marketingového informačního systému 10

6 V následujn sledujícím m schématu jsou uvedeny zdroje informací potřebných pro efektivní fungování výkonového i procesního benchmarkingu a celého marketingového informačního systému mu. Informace z kontaktů se zákazníky, konkurencí,dodavateli, servisu, výstav a veletrhů, seminářů atd., Obchodníci, obchodní zástupci Technici, pracovníci servisu Manažeři EXTERNÍ DATA ČSÚ, ČTK, NIS... Hosp. komory České databanky Světové databanky Internet MIS VLASTNÍ DATA Informace z IS Vlastní studie Vlastní výzkum Výstavy a veletrhy Katalogy, prospekty Ostatní instituce a databanky 11 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Většina renomovaných firem důslednd sledně monitoruje všechny v kontakty svých zaměstnanc stnanců a informace, které o nich podali. Je problémem působenp sobení podnikové kultury a důslednd sledné kontroly, hodnocení a systému odměň ěňování,, aby pracovníci ci organizační pravidla přijali p a informace do MIS pomocí standardních formulářů předávali. Zejména pro malé a středn ední podniky je tento zdroj nenahraditelný. Zaměstnanci totiž získané informace považuj ují za svoje osobní know-how a hodlají je využívat vat pouze pro posílen lení své pozice. Omezené finanční zdroje malých a středn edních firem značně omezují možnosti využívání externích zdrojů. 12

7 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Benchmarking - průř ůřezový proces maticová organiza anizační struktura. Postup ustavení řídících ch struktur projektu: Vrcholové vedení určí řídící výbor v němž má zastoupení. Řídící výbor navrhne manažera projektu, který je jmenován n vrcholovým veden ením. Manažer projektu navrhne složen ení multiprofesního řešitelského týmu. Členy týmu bývají zpravidla i externí odborníci z VŠ a poradenských organizací. Motivace týmu: 1. Hmotná motivace druhotná 2. Možnost přístupu p k informacím cesta k vyniknutí a seberealizaci. 13 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU KLÍČOV OVÉ PROBLÉMY ÚSPĚŠNOSTI: Odhodlanost vrcholového vedení ke změnám m a využit ití výsledků práce týmu. Podle mých zkušenost eností je pro úspěch projektu nutným předpokladem fungující marketingový informační systém (MkIS), jenž by měl m l být nedílnou součást stí podnikov ikového manažersk erského informačního systému (MIS). Představu o reáln lné složitosti problému je možno získatz na webové adrese www. dsis.cz kde je uveden přehled p struktury MkIS Leonardo, s jehož starší verzí mám dobré zkušenosti. 14

8 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Marketingový informační systém m (MkIS( MkIS), jeho struktura, funkce a začlen lenění do podnikového IS. Dnes se žádná,, ani malá firma neobejde bez podpory informačního systému (IS), podporujícího oblast operativního řízení. V současn asné době existuje bohatá nabídka těchto t systémů typu ERP, které jsou na základz kladě rozvoje internetu doplňov ovány systémy SCM-řízen zení dodavatelských řetězců a systémy CRM- řízení vztahů se zákaznz kazníky. ky. V našich podmínk nkách nejsou rozší šířeny nadstavbové manažersk erské informační systémy (EIS), které by měly m sloužit pro podporu rozhodování. Řada našich přednp edních firem proto přistoupila p k implementaci marketingových informačních systémů,, jako nadstavby IS typu ERP, které do jisté nahrazují systémy EIS. Filosofie začlen lenění MIS do struktury IS podniku je znázorn zorněna na na následujícím m schématu. 15 POSTUP ZAVÁDĚNÍ BENCHMARKINGU DO SYSTÉMU Schéma začlen lenění MIS do struktury podnikového IS. EIS SCI MIS CMR ERP 16

9 POSTUP A ETAPY ZAVÁDĚNÍ Celý proces benchmarkingu členíme z metodického hlediska na základní čtyři i etapy,na které navazuje 5. etapa, která zahrnuje realizaci předlop edložených ených návrhn vrhů. Činnosti zařazen azené do jednotlivých etap jsou ovšem do značné míry provázány. Základní etapy-fáze benchmarkingu: 1. Rozhodnut zhodnutí co podrobit průzkumu. 2. Určen ení partnerů pro benchmarking 3. Sběr r informací. 4. Analýza inf. formulace výsledků srovnávání a možnost ností zlepšen ení. 5. Realizace návrhn vrhů na zdokonalení struktury a fungování firmy. Výsledky řešení jednotlivých etap předkládá tým ke schválen lení řídícímu výboru, který schvaluje zahájen jení další etapy Etapa: Rozhodnutí co podrobit zkoumání. Dvě hlediska zkoumání: interní výkonnost externí očekávání zákazníků Dvě možnosti postupu: zkoumání celé firmy zkoumání vybraných částí firmy Rychlost výsledků vybrané oblasti Je nezbytné předem určit pro jednotlivé oblasti faktory výkonnosti a ukazatele, kterými je budeme měřm ěřit. 18

10 1.Etapa pokračov ování. Příklad výběru oblastí: 1. Výrobky, služby, zákazníci a trhy 2. Inovační procesy. 3. Provozní procesy 4. Ekonomika a finance Ukončen ení 1.etapy zpracování studie: návrh zkoumaných oblastí návrh hlavních faktorů výkonnosti vybraných oblastí včetně ukazatelových systémů pro měřm ěření návrh stupně rozlišovac ovací úrovně zkoumání. Studii projedná řídící výbor a po schválen ení je východiskem další šího postupu Etapa:Určen ení partnerů pro benchmarking Pojmy: Interní benchmarking Externí benchmarking Funkční benchmarking STRATEGIE dosažen ení úrovně světov tové špičky PARTNEŘI firmy představujp edstavující světovou špičku oboru Hlavní problém navázání otevřených ených vztahů s konkurencí 20

11 2.Etapa - pokračov ování ŘEŠENÍ firmy na jiných trzích vzájemn jemně výhodné aliance zaměř ěření na funkční marketing Potřeba zkušených vyjednavačů - znalost jazyka a národnn rodní i podnikov ikové kultury ury - vzbuzovat důvěrud - schopnost hledat a najít t kompromis Etika benchmarkingu Kodex benchmarkingu vzájemn jemně adekvátn tní výměna informací. Odmítnut tnutí partnera je nutno přijmout. p Výběr r vhodných partnerů je závislý z na dostupnosti inf.. a proto můžm ůže e dojít t ke změně výběru partnera i v průběhu 3. etapy Etapa: Shromáždění informací Předpoklad efektivnosti existence MkIS MkIS marketingové inf.. systémy Struktura a obsah MkIS: 1.Subjekty trhu -zákazníci, konkurenti, dodavatelé, obchodní partneři, ostatní 2. Objekty trhu: -produkty (vlastní, cizí), služby (vlastní, cizí) 3.Trh: -struktura, kapacita, podíly ly, růst, segmentace 4.Teritoria: -základní informace, legislativa, daně,cla,cla, technologie, kontakty Příklad úspěšného softwarového řešení MkIS Leonardo. 22

12 3. Etapa pokračování ROZHODUJÍCÍ FAKTOR ÚSPĚŠNÉ FUNKCE MkIS organiza anizační zabezpečen ení sběru inf.. a úroveň podnikové kultury. FORMA SBĚRU INF. OD PARTNERŮ: - zpracovat dotazníky včetnv etně definic a vysvětlivek - vyplnit dotazníky informacemi o vlastní firmě - získat výměnou vyplněné dotazníky od partnerů Zásady jednání s partnerem (dle kodexu benchmarkingu): Předem poskytněte te program jednání (agendu). Buďte profesionáln lní,, otevřen ení,, zdvořil ilí a dochvilní. Představte všechny v přítomnp tomné a vysvětlete, proč se účastní jednání. Dodržujte sjednaný program jednání. Používejte jazyk, který je univerzáln lní a ne vlastní žargon Etapa pokračov ování Přesvědčte se, že žádná strana nesdílí chráněné nebo důvěrnd rné informace aniž by obdržela předem p souhlas obou stran od příslušné oprávn vněné osoby. Sdílejte informace o vašem vlastním m procesu a když to bude nutné,, zvažte sdílen lení výsledků studie. Nabídn dněte usnadnění budoucí reciproční návštěvy. vy. Ukončete porady a návštěvy n vy podle harmonogramu. Poděkujte vašemu partnerovi v benchmarkingu za to, že e sdílel jeho proces. V ZÁVĚRU 3. ETAPY: - vytvoříme databázi s hodnocením m vlastní firmy - uložíme inf.. získanz skané z dotazníků od partnerů - shromáždíme me inf.. o partnerech z cizích ch zdrojů - zkontrolujeme a ověř ěříme všechny v informace ZÁSADA: Vždy začít t u vlastní firmy PROBLÉM M UKONČEN ENÍ 3.ETAPY 24

13 4.Etapa: Analýza informací-formulace formulace výsledků srovnávání a možnost ností zlepšen ení Hlavní postupové kroky : 1. Třídění a org. inf. 2. Kvalitativní kontrola inf. 3. Zahrnutí vlivu nesrovnatelných faktorů 4. Zjištění výkonnostních rozdílů 5. Zpracování závěrečné zprávy 6. Zpracování analýz vyr vyrábět, nebo koupit Možná struktura závěrez rečné zprávy: 1. Popis časového a věcnv cného průběhu projektu 2. Dokumentace analýzy 3. Kvantif. zjištěných rozdílů ve výkonnosti včetně určen ení jejich příčin 4. Vytypování oblastí,, nebo procesů,, pro které by měl l být zpracován n realizační projekt 5. Doporučen ení pro další rozvoj benchmarkingu 25 4.Etapa - pokračov ování Analýzy vyrábět, nebo koupit : (Buy or make) Rozhodnutí před realizační fází zda mám smysl rozvíjet všechny oblasti se slabou výkonností, nebo bude efektivn ektivnější Outsourcing. Rozdíl l v produktivitě českých podniků oproti zahraniční konkurenci byl způsoben do značné míry nízkou n úrovní outsoucingu. OMEZENÍ OUTSOURCINGU 26

14 5. Etapa: Realizace změn n formou strategických operací. Doporučen ení formulovaná ve zprávě slouží jako podklad pro vrcholové vedení společnosti při p i aktualizaci strategie na příšp íští období. Při i rozhodnutí o realizaci navrhovaných změn n by měl m l být do realizačního týmu zapojen benchmarkingový tým. 27

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ Výstup z projektu podpory jakosti č. 10/7/2005 Autoři publikace: Petříková Růžena, Nenadál Jaroslav, Zelený Milan, Girstlová Olga

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová

Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně. Bc. Jana Kiflová Zavedení výuky modulu servisních služeb v ERP systému Microsoft Navision pro potřeby FaME, UTB ve Zlíně Bc. Jana Kiflová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT V této diplomové práci s názvem Zavedení výuky modulu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více