TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE"

Transkript

1 strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a základní ekonomické pojmy Ekonomie, ekonomika, ekonomické systémy Mikroekonomie, makroekonomie Základní ekonomické otázky Potřeby, statky, služby, teorie potřeb 2) Národní hospodářství Struktura národního hospodářství Nástroje hospodářské politiky státu Národohospodářské ukazatele Životní úroveň Příjmy a výdaje státního rozpočtu 3) Trh zboží a služeb Tržní hospodářství Zboží, peníze Nabídka, poptávka Zákony trhu Selhání trhu, konkurence, hospodářská soutěž 4) Daňová soustava ČR Základní pojmy Rozdělení 5) Majetková struktura podniku Rozdělení majetku podniku Způsoby oceňování majetku Pořizování majetku, opotřebení majetku Odpisy majetku, způsoby odpisování, výpočet 6) Trh práce Specifikace trhu práce Nezaměstnanost, důsledky nezaměstnanosti

2 strana: 2/8 Možnost hledání zaměstnání Míra nezaměstnanosti v ČR a EU 7) Bankovnictví a bankovní služby Centrální banka, její funkce v bankovním sektoru Nástroje centrální banky Obchodní banky, jejich činnost Bankovní služby 8) Výrobní činnosti podniku Výrobní činitelé Proces a organizace výroby Plánování výroby Jakost výroby 9) Zásobování a logistika Členění zásob Plánování zásob Skladování, evidence a doklady 10) Živnostenské podnikání Charakteristické znaky živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění Neoprávněné podnikání 11) Obchodní společnosti Druhy a charakteristika obchodních společností Obchodní společnosti osobní Obchodní společnosti kapitálové Obchodní rejstřík 12) Hospodářský proces Fáze hospodářského procesu Výroba, výrobní faktory Směna, spotřeba 13) Zahraniční obchod Členění zahraničního obchodu Rizika zahraničního obchodu Exportní a importní operace Clo, funkce cla 14) Výrobní náklady podniku, hospodářský výsledek Členění nákladů podle druhu a účelu Členění výnosů Hospodářský výsledek

3 strana: 3/ Předmět: Marketing a management 15) Podstata marketingu Definování marketingu Význam marketingu Obsah marketingu 16) Marketingový mix Charakteristika marketingového mixu Prvky marketingového mixu Model 4C 17) Podnikatelské koncepce Charakteristika jednotlivých fází ve vývoji marketingu Typy podnikatelských koncepcí Vztah jednotlivých podnikatelských koncepcí k zákazníkovi 18) Marketing a trh, segmentace trhu Charakteristika a základní rozdělení trhu Tržně diferencovaný a nediferencovaný marketing Segmentace trhu kritéria, výhody, hlediska segmentace Tržní zacílení a umístění 19) Marketingové prostředí Mikroprostředí firma jako organizace, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, konkurence, zákazník, veřejnost Makroprostředí demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické a kulturní prostředí 20) Marketingové řízení Poslání firmy (mission) Vize firmy Cíle firmy Marketingové plánování časové hledisko plánování, fáze marketingového plánování 21) Marketingové strategie Matice růstu podniku Konkurenční strategie Swot analýza

4 strana: 4/8 BCG analýza 22) Marketingový informační systém Pojem a struktura marketingového informačního systému Marketingové zpravodajství 23) Marketingový výzkum Fáze marketingového výzkumu Techniky marketingového výzkumu Dotazník motivování k vyplnění, zásady tvorby dotazníku, strukturování dotazníku, typy otázek dotazníku 24) Chování kupujících Proces rozhodování Typy nákupního chování Vlivy působící na chování kupujícího psychologické vlivy, externí faktory 25) Chování domácnosti, organizace 26) Výrobek Chování domácnosti Chování organizace typy nákupního chování organizace, vlivy působící na chování organizace, proces rozhodování v organizaci Charakteristika a členění výrobků Výrobní a obchodní sortiment Komplexní výrobek Obal 27) Výrobek a jeho životní cyklus 28) Cena Značka výrobku Ochranná známka Vývoj výrobku Životní cyklus výrobku Charakteristiky ceny Cíle podniku při stanovování ceny Metody stanovování ceny Cenové strategie

5 strana: 5/8 29) Distribuce Charakteristika distribuce Velkoobchod Maloobchod Maloobchodní mix a obchodnické triky 30) Propagace marketingová komunikace Charakteristika propagace Marketingová komunikace fáze komunikačního modelu 31) Propagační mix Podpora prodeje Osobní prodej Public relations Přímý marketing Reklama druhy reklamy, teorie reklamy, základní funkce reklamy, reklamní sdělení, reklamní média, noviny, časopisy, rozhlas, televize, internet 32) Pojetí managementu Vymezení managementu Management a podnikání Obsahová náplň současného managementu 33) Management a manažer Postavení manažera v organizaci Obecné zásady práce manažera Styl řídící práce 34) Manažerské činnosti Charakteristika jednotlivých manažerských činností rozhodování, plánování, organizování, řízení, motivace, komunikace 35) Rozhodování 36) Plánování Rozhodování a princip volby Rozhodovací proces a členění do etap Základní typy rozhodovacích problémů Přehled metod pro podporu rozhodování

6 strana: 6/8 37) Motivace Plánovací proces Základní plánovací kategorie Komplexní Základní pojmy teorie pracovní motivace Vývoj motivačních koncepcí Motivační 38) Řízení lidských zdrojů Moderní přístupy k vedení lidí Vymezení cílových stavů Moderní formy aktivizace pracovníků Vzdělávací programy Plánování lidských zdrojů získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníků a jejich výkonů, odměňování pracovníků, organizace dalšího vzdělávání, zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče 39) Organizace a organizování 40) Komunikace 41) Kontrola Základní pojmy Vytváření organizačních struktur Formální, neformální organizace Hierarchie organizace řídící stupně Vnitřní komunikační systémy Vnější komunikační systémy Fáze kontrolního procesu Druhy a formy kontrolních procesů Klasifikace kontroly podle úrovní řízení Kontrola, controlling, audit 42) Profil manažera Obecné zásady práce manažera Předpoklady pro výkon funkce manažera a řízení kolektivu Technické předpoklady

7 strana: 7/8 Osobní předpoklady 43) Vývoj a současné přístupy k managementu Vývoj managementu Klasický management Management 40. Až 70. Let Moderní přístupy managementu 44) Krizový management Úpadek, sanace a zánik podniku příčiny úpadku Řízení rizik Krizový management podniku 1.3. Předmět: Právo 45) Právní odvětví v ČR Charakteristika právních odvětví Oblast veřejného práva Oblast soukromého práva Soudy, advokacie, notářství 46) Finanční právo Předmět finančního práva Základní pojmy finančního práva Správa daní Práva a povinnosti podnikatele v oblasti daní 47) Pracovní právo Zákoník práce Vznik, změna, ukončení pracovního poměru Pracovní smlouva Pracovní doba, BOZP Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 48) Obchodní právo Obchodní zákoník Subjekty obchodního práva Předmět obchodního práva

8 strana: 8/8 Podnikání Smlouvy podle obchodního zákoníku Obchodní tajemství, nekalá soutěž 49) Občanské právo Občanský zákoník Subjekty občanského zákoníku Smlouvy podle občanského zákoníku Náležitosti smluv Spoluvlastnictví a společné jmění Dědické právo Zpracovala: Ing. Kristina Sošková Konzultace : vyučující: Sošková dle individuální dohody

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Matematika a statistika

Matematika a statistika KMA/SZZMS Matematika a statistika Matematika 1. Číselné posloupnosti: Definice, vlastnosti, operace s posloupnostmi; limita posloupnosti a její vlastnosti, operace s limitami 2. Limita funkce jedné proměnné:

Více