Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003

2 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU Co je marketing Podnikatelské koncepce Základní charakteristiky marketingu Vývoj marketingu a výzvy pro marketingov orientované vedení podniku ÍZENÍ MARKETINGOVÉ INNOSTI Analýza prostedí situaní analýza Strategické plánování Marketingové plánování Implementace realizace Kontrola ANALÝZA MARKETINGOVÉHO PROSTEDÍ Makroprostedí, analýza jeho trend a poteb Demografické prostedí Ekonomické prostedí Pírodní prostedí Technologické prostedí Politické a legislativní prostedí...61

3 Miroslava Heczková, Marketing Sociální a kulturní prostedí Mikroprostedí Analýza a hodnocení prvk marketingového prostedí Analýza spotebitele a analýza konkurence MARKETINGOVÝ INFORMANÍ SYSTÉM A MARKETINGOVÝ VÝZKUM Marketingový informaní systém Marketingový výzkum Definování problému a cíle marketingového výzkumu Zpracování plánu marketingového výzkumu Realizace plánu marketingového výzkumu Interpretace výsledk Charakteristika dobrého marketingového výzkumu Nkteré typické marketingové studie SPOTEBITELSKÉ TRHY A KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTEBITELE Model chování spotebitele Proces rozhodování pi nákupu ANALÝZA TRHU ORGANIZACÍ A ANALÝZA KONKURENCE Nákupy organizací Analýza odvtví a konkurence IDENTIFIKACE TRŽNÍCH SEGMENT, VOLBA CÍLOVÝCH TRH Segmentace trhu...140

4 Miroslava Heczková, Marketing Výbr cílových skupin a tržní cílení Odlišování tržní nabídky a její umisování Tvorba marketingových strategií firem na trhu PRODUKT A PRODUKTOVÁ POLITIKA Vymezení pojmu Rozhodování o produktech Vývoj nových produkt Životní cyklus produktu VÝB R A ÍZENÍ MARKETINGOVÝCH DISTRIBUNÍCH CEST, LOGISTIKA TRHU Marketingové distribuní cesty Organizace, cíle a výbr marketingových distribuních cest Maloobchod a velkoobchod Logistika trhu CENA, TVORBA CENOVÝCH STRATEGIÍ A PROGRAM Rozhodování o cenách Pizpsobení ceny a cenové zmny Cenové strategie KOMUNIKANÍ MIX Význam a podstata komunikace Reklama Podpora prodeje Publicita (Public relatios)...240

5 Miroslava Heczková, Marketing Osobní prodej Pímý marketing MEZINÁRODNÍ MARKETING A MARKETING SLUŽEB Mezinárodní marketing Základní specifika a zpsoby realizace mezinárodního marketingu Mezinárodní marketingové prostedí Vytváení a uplatování mezinárodních marketingových strategií MARKETING SLUŽEB Podstata a charakteristika služeb Marketingové strategie služeb NÁM TY PRO TUTORIÁL SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK, SYMBOL A ZKRATEK Informativní, naviganí, orientaní Výkladové Námty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...278

6 Miroslava Heczková, Marketing 6 RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY MODULU MARKETING Uitelé marketingu se ve své práci neustále setkávají s požadavkem, aby studentm poskytli takové studijní materiály, které by je strun a pehledn uvedly do marketingové problematiky. Protože je marketing velmi živou disciplinou, která neustále reaguje na podnty spoleensko-ekonomických promn, je teba, aby studenti nejprve zvládli dležité pojmy a definice, získali pedstavu o základních problémech z oblasti uspokojování poteb zákazník a ujasnili si okruhy marketingových aktivit. Teprve potom je možno tyto výchozí marketingové znalosti rozvíjet a prohlubovat. Rychlý náhled Z tchto poznatk vychází i struktura této studijní opory. Uspoádání kapitol a témat je peliv rozplánováno, vychází ze základních pojm a smuje k analýze toho, co se uskuteuje v podniku, který v praxi realizuje marketing. První dv kapitoly se zabývají obecnými problémy vysvtlením podstaty, pojetí a významu marketingu, charakteristikou jeho vývoje, vymezením základních funkcí, úkol a nástroj a zdraznním marketingového strategického plánování tak, aby student vidl marketing oima marketingového manažera. Kapitola 3. je vnována marketingovému prostedí a analýze jeho souasných trend a kapitola 4. pibližuje význam informací pro marketingové rozhodování a zpsoby jejich získávání z marketingových informaních systém a marketingového výzkumu. Následující ti kapitoly (5., 6. a 7.) se blíže zabývají problematikou spojenou se zákazníky tak, aby si studenti uvdomili, co je to spotebitelský trh a jak se odlišuje od trhu obchodních organizací, jak fungují modely jejich chování a jaké faktory toto chování ovlivují, jaké jsou typy rozhodovacích proces a kdo se jich úastní. Je také teba vdt, jak správn segmentovat trhy a uspokojovat poteby cílových trh, jak odlišit tržní nabídku a jaké marketingové strategií pitom použít. Další ást této studijní opory je vnována podrobné analýze základních marketingových nástroj tedy marketingovému mixu v podob ty P, která pedstavují, Product (produkt), Place (místo pop. distribuci), Price (cenu) a Promotion (nástroje marketingové

7 Miroslava Heczková, Marketing 7 komunikace). Tyto kapitoly (8, 9, 10, a 11) pokrývají otázky vývoje správného produktu a jeho dostupnosti na správném míst se správnou cenou a pomocí správných komunikaních nástroj tak, aby firma uspokojila poteby cílových zákazník a zárove dosáhla i svých podnikatelských cíl. Poslední 12. kapitola se zabývá dvma speciálními tématy, kterými jsou marketing služeb a aplikace základních marketingových princip na oblast mezinárodního marketingu. Aby studenti vdli, co je v jednotlivých kapitolách eká, je na zaátku každé z nich uveden Prvodce studiem a také specifikace postupných cíl. V závru jsou kapitoly opateny shrnutím a otázkami i problémy k zamyšlení, které jim skýtají další píležitosti. Lze je použít pro vlastní kontrolu i pochopení dosud probrané látky nebo jako základ pro písemné zpracování nebo diskusi se spolužáky.

8 Miroslava Heczková, Marketing 8 JAK VYUŽÍVAT TUTO STUDIJNÍ OPORU Následující text pedstavuje studijní oporu pro distanní studium marketingu ekonomických studijních program v bakaláském studiu na Obchodn podnikatelské fakult Slezské univerzity v Karviné. Pedmt Marketing je v tomto pípad chápán jako základy marketingu, tedy jako seznámení se základními pojmy a vztahy této vdní disciplíny a zárove jako vstupní brána ke všem dalším marketingovým pedmtm, které na tento pedmt navazují. Zvládnutí uební látky a dkladné pochopení problematiky jsou proto pro úspch dalšího studia nezbytné Pedložený uební text, který je v terminologii distanního studia oznaován jako studijní opora, umožuje distannímu studentovi vzdálenému od svých uitel i spolužák, aby se o ni s dvrou opel. Látka je rozlenna do 12 tématických blok, které odpovídají obvyklým 12 výukovým týdnm jednoho semestru a jsou pibližn stejn obsahov rozsáhlé a obtížné. Takový rozsah uiva odpovídá klasické jednosemestrální dvouhodinové pednášce v prezenním studiu na vysoké škole ekonomického zamení. V prezenním studiu je ovšem pednáška doplnna semináem tedy cviením, kde se probraná látka aplikuje na konkrétní píklady z bžné ekonomické praxe, nebo se pod vedením uitele eší pípadové studie i rozebírají seminární práce vypracované samotnými studenty. Distanní vysokoškolské studium však pedstavuje specifickou formu, která od studenta vyžaduje zvláštní úsilí zamené na pravidelnost a vytrvalost v samostatném studiu, schopnost koncentrovat se na pedmt a aktivn a tvrím zpsobem pistupovat k procviování a aplikacím, které jsou upesnny v otázkách a problémech k zamyšlení. Pokud jednotlivé kroky a soustavnost v práci nepodceníte, mla by vám tato studijní opora pomoci nahradit kvalitní prezenní výuku i úlohu skript. Dalšími podprnými zdroji ke studiu jsou i uebnice a další doporuená odborná literatura z prezenního studia. Prmrn by samostatné studium každé kapitoly mlo zabrat 4 až 6 hodin, je to však údaj pouze orientaní a každý student pitom musí zohlednit své vlastní schopnosti. V pípad poteby je možno doplnit samostudium konzultacemi s tutorem, navázáním kontaktu se spolužáky nebo získáním dalších informací z odborné literatury i z jiných zdroj.

9 Miroslava Heczková, Marketing 9 Je zejmé, že úspch studia v distanní form závisí pedevším na samotném studentovi. Charakter každého pedmtu je ovšem jiný a s tím souvisí i skutenost, že se jistým zpsobem liší nejen obsah jednotlivých distanních opor, ale i práce student s nimi. O marketingu se nkdy tvrdí, že je to nejen vda, ale zárove i umní. Nauit se umní bez procviování je ovšem velice tžké. Rozsah této distanní opory ani nedovoluje zaadit pípadové studie, které by na konkrétních reálných pípadech dokreslily teoretické poznatky. Proto je teba, abyste se neustále v prbhu samostatného studia sami snažili každý jednotlivý poznatek vidt nkde ve svém každodenním osobním nebo pracovním život a abyste neustále hledali píklady, jevy, skutenosti i píbhy, které dané poznatky dokládají a konkretizují. Mžete se pitom ídit návodnými ikonami (úkoly k zamyšlení, píklady) pímo v textu bhem studia a na závr každé kapitoly pak svdomit a peliv probrat všechny otázky a problémy k zamyšlení. Ty jsou dvojího druhu: Nkteré jsou zameny na zopakování získaných vdomostí. Správné odpovdi si v tomto pípad mžete ovit zptn v textu konkrétní kapitoly, popípad je hledat v další literatue uvedené v závru této opory. Jiné otázky jsou zameny na aplikaci získaných vdomostí na konkrétní situaci z bžné praxe i vyešení kokrétního úkolu. V tchto pípadech si nemžete správnost své odpovdi ovit v textu, protože se odpov každého studenta mže pípad od pípadu lišit v závoslisti na konkrétních podmínkách i situaci. ešením si však procviíte své aplikaní schopnosti a mžete své odpovdi konfrontovat pímo s reálným životem a praxí. Je proto velmi dležité, abyste tuto ást nepodcenili ani nevynechali.

10 Miroslava Heczková, Marketing 10 CÍL MODULU MARKETING Po úspšném a aktivním absolvování tohoto MODULU Se budete umt: Budete umt orientovat v bžné podnikatelské innosti firem a ostatních organizací oima marketingového pracovníka nebo manažera. Získáte: Získáte základní znalosti a vdomosti z oblasti marketingu v podob nejdležitjších pojm, definic, vztah a souvislostí. Budete schopni: Budete schopni ešit základní marketingové problémy, které souvisí s uspokojováním poteb zákazník a naplováním podnikatelských cíl firmy.

11 Miroslava Heczková, Marketing 11 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU CÍLE KAPITOLY PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU Po úspšném a aktivním absolvování této KAPITOLY budete vdt, co je to marketing a pro byste se o nm mli uit, umt vysvtlit základní pojmy, o které se marketing opírá, rozumt podstat podnikatelských koncepcí a umt objasnit pístup firmy k trhu, pochopit podstatu marketingové orientace firmy, znát základní charakteristiky, cíle a funkce marketingu, seznámit se ze základními nástroji marketingu marketingovým mixem, uvdomit si rozdíl mezi makromarketingem a mikromarketingem, vdt, že marketing prošel uritým vývojem a jeho budoucnost je spjata s adou podnikatelských výzev. KLÍOVÁ SLOVA Marketing, podnikatelská koncepce, marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingové nástroje - marketingový mix. Klíová slova PRVODCE STUDIEM 1 Pokud mají lidé definovat marketing, pak obvykle íkají, že marketing znamená prodej nebo reklamu. Je pravda, že prodej i reklama

12 Miroslava Heczková, Marketing 12 jsou souástí marketingu, ale marketing je mnohem víc než jen prodej a reklama. V této kapitole se proto pedevším seznámíte s tím, co to marketing vbec je a pro je pro fungování firem dležitý. Dále se budete vnovat tomu, jaké základní pístupy mohou mít firmy ke svým zákazníkm a co je podstatou marketingové koncepce.firem. Aby firma mohla tuto základní filozofii v praxi uplatovat, má v rukou urité nástroje, které jsou oznaovány jako marketingový mix. Je proto velmi dležité pochopit jejich podstatu, význam a úel. Seznámíte se rovnž s tím, jakými vývojovými etapami marketing prošel a s jakými promnami a výzvami se souasní marketingoví manažei pi naplování podnikatelských cíl firem setkávají. 1.1 Co je marketing Podnikání v tržní ekonomice není možné bez marketingu. Pokud má být podnikatel úspšný: musí se umt adaptovat na složité podmínky fungování trhu, musí pružn reagovat na situace, které na trhu vznikají, musí aktivn psobit na dynamické strukturální vztahy mezi nabídkou a poptávkou. K tomu využívá marketingové pístupy a metody. Vývoj marketingu je nerozlun spjat s rozvojem trhu. Již v poátcích existence trhu zajišovali drobní výrobci smnu zboží innostmi, které jim usnadovaly realizovat (prodávat) výrobky, které produkovali nad rámec svých vlastních poteb. Soudobí podnikatelé se setkávají se specifickými problémy. Svtová ekonomika totiž v posledních dvou desetiletích prochází radikálními promnami: Promny svtové ekonomiky v posledních 20 letech Rozvoj letecké dopravy, informaních a komunikaních systém, satelitní penosy dat, - to vše vede ke zmenšování geografických a kulturních rozdíl mezi národy, firmy mají zárove širší možnosti rozvíjet své trhy, využívat velké množství dodavatel.

13 Miroslava Heczková, Marketing 13 Zem se rozvíjejí rozdílným tempem, vznikají rozdíly v píjmech nabízejí se dv možná ešení: výmnný obchod chudé zem platí za zboží svými výrobky a službami ( zemí, zemí), druhou možností je pak zpsob prodeje více za mén to vede k prudkému vzestupu velkoobchodních etzc a diskontních maloobchod. Firmy musejí stále více akceptovat svoji zodpovdnost za životní prostedí (od 70. let) to vede ke zvyšování výrobních náklad a ke ztrát konkurenních výhod vi zemím, které nemají písné ekologické zákony. Ekologická hnutí však nabývají stále více na síle. Nevýhoda v podob zvýšených náklad ekologicky fungující firmy se však mže zmnit ve výhodu v její vtší oblibu u zákazník. Bylo by chybou si myslet, že na jedné stran existují ekologická hnutí a na druhé stran zákazníci. V globální spolenosti jde o jednu skupinu lidí projevujících se více zpsoby. Také rozvoj nových technologií siln ovlivuje podnikání, výrobu i prodej nové technologie umožují produkovat kvalitnjší potraviny, oblékání, obydlí, dopravní prostedky, zábavu,., ilí podnikatelé pak chápou nové technologie jako nekonený proud píležitostí. Pesto je získání konkurenní výhody pomocí technologie chzí po tenkém led každá nová technologie vyžaduje trplivost, investice i kapitálovou podporu dalších firem, které sdílejí stejnou vizi. Dochází ke zmnách v postojích zákazník firmy musejí nabízet konkurenceschopnou hodnotu. Nestaí, aby byla firma výrobkov nebo technologicky orientována ve stedu pozornosti firmy musí být zákazník. Na jedné stran tyto zmny pinášejí výhody, na druhé však stojí globální hrozby ekonomická, politická, i sociální situace na jedné stran planety, mže ovlivnit podnikatelské aktivity na stran druhé. (Nemoc SARS a ceny poítaových komponent, terorismus a nechu lidí daleko cestovat a využívat služeb leteckých spoleností, úetní skandál v Enronu a nedvra ke službám auditorských spoleností.) Úspch podniku na zaátku 21. století a zákaznické orientace. tedy závisí na míe jeho tržní Podstatu marketingu se pokoušejí vystihnou desítky nejrznjších definic. Je možné uvést napíklad tyto: Definice marketingu Marketing pedstavuje realizaci obchodních aktivit, které usmrují pohyb

14 Miroslava Heczková, Marketing 14 zboží a služeb od výrobce ke spotebiteli nebo uživateli. dnes již zcela pojetí souasného marketingu nevyjaduje. (Pvodní definice terminologické komise AMA) Marketing je spoleenský a ídící proces, ve kterém jednotlivci nebo skupiny získávají prostednictvím tvorby a výmny produkt a hodnot to, co potebují a chtjí. Souasný marketing je podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy dvou pomrn protichdných sil - zákazníka na jedné a managera firmy na druhé stran. (P. Kotler) Z tohoto pojetí vyplývají dv základní hesla profesionálního marketingu: Definice marketingu podle P. Kotlera 1. orientace na zákazníka a uspokojování jeho poteb, 2. tvorba pimeného zisku, z nhož je financován další rozvoj podniku nebo organizace. Jednotlivé definice prezentují rzná pojetí jednotlivých autor, vtšinou se však snaží vyjádit, že: Podstata marketingu marketing je integrovaný komplex inností zamených na trh, je to proces který je výsledkem koordinované interakce mnoha aktivit, marketingový proces zaíná odhadem poteb spotebitel a koní plným uspokojením tchto poteb, ke kterému mže dojít i delší dobu po prodeji, cílem marketingu je stálý prodej se ziskem, podnikání mže být úspšné jen tehdy, když jsou zákazníci spokojeni a opakují své nákupy, základem marketingu je smna hodnot. Marketing tedy usiluje o to, aby podnik vyrábl a dodával zboží, které zákazník bude potebovat a to tím, že bere v úvahu jeho poteby a požadavky a tomu pizpsobuje vývoj zboží, jeho design, cenu, balení, formy prodeje, propagaci

15 Miroslava Heczková, Marketing 15 Moderní marketing v sob sluuje mnoho díve samostatných funkcí - ovlivuje vývoj a výrobu, úzce souvisí s rozhodováním o rozdlení finanních zdroj, je prostedkem organizace a ízení prodeje a zasahuje i do oblasti personální politiky. Lze tedy íci, že moderní marketing je dležitým prvkem ízení podniku nebo organizace s orientací na trh. Úinný marketing pináší prospch nejen firm, ale i zákazníkovi, nebo mu pomáhá nalézt potebný produkt ve vhodném asovém okamžiku a v míst, které je pro nho píhodné. Moderní marketing Pro pochopení podstaty marketingu je teba si ujasnit nkteré základní pedpoklady, pojmy a vztahy. Marketing se realizuje za pedpokladu, že: Základní pedpoklady, pojmy a vztahy existují dv nebo více stran s neuspokojeným potebami, jednotlivé strany si pejí a jsou schopny tyto poteby uspokojit (zákazník musí chtít koupit si zboží, musí mít peníze a as; obchodník musí chtít prodat, být schopen prodat, mít zboží na sklad, prodejce, ), mezi stranami musí existovat komunikace (zákazník musí vdt o existenci výrobku, místu prodeje, obchodník musí znát trh, potenciální zákazníky, jejich poteby ), musí existovat nco smnitelného (njaká hodnota, nap. zboží nebo peníze), každá strana pitom nco získá a nco vydá, ale ob jsou na tom lépe, protože uspokojily své poteby ( zákazník získal zboží, obchodník peníze). V centru zájmu marketingu jsou tedy poteby a požadavky lidí a uspokojování jejich poptávky. Poteby Trhy Požadavky Transakce Poptávka Smna nabídka Lidská poteba je stav pociování uritého nedostatku, je vyjádením objektivního stavu, (nap. hlad, poteba vzdlávat se),

16 Miroslava Heczková, Marketing 16 rzn se lení (nap. na poteby primární biogenní a sekundární sociogenní, materiální a nemateriální, konené a výrobní). Požadavek je pociovaná poteba, která je formována osobními zkušenostmi, kulturou (výchovou) a vlastnostmi osobnosti, vyjaduje subjektivní stav, popisuje se vtšinou názvy pedmt, které slouží k uspokojování jednotllivých poteb (potraviny, návštva školy). Pozor! nezamovat požadavky (pání) a poteby. Potebou je hlad, rohlík je požadavkem, kterým mžeme tuto potebu uspokojit. Zámna tchto pojm mže vést k tzv. marketingové krátkozrakosti. Poptávka jsou pání - požadavky podložené kupní silou, tedy schopností a ochotou si zboží koupit (lidé mají asto neomezená pání, ale limitované zdroje, chtjí si proto vybrat takové produkty, které jim za jejich peníze poskytnou nejvtší uspokojení). Aktuální poptávka je ta, která za daných podmínek na trhu skuten existuje Latentní poptávka je ta, která by se projevila, nap. pi snížení cen, zvýšení plat, aplikaci dokonalejších metod prodeje, Nabídka pedstavuje tu ást dodavatelských zdroj (produkt), které jsou ureny pro uspokojení poptávky prostednictvím smny na trhu, produkt je cokoliv, co je možno nabídnout na trhu k užívání nebo k uspokojení poteby i pání (výrobek, služba, osoba, místo, organizace, myšlenka). Smna je proces získání urité hodnoty od nkoho na základ poskytnutí neho jiného jako náhrady (nap. zboží nebo služba se smují za peníze), je základním prvkem marketingu.

17 Miroslava Heczková, Marketing 17 Transakce je individuálním aktem smny, je to tedy výmna hodnot mezi dvma úastníky (mže být nap. penžní, barterová). Pozor! od transakce odlišujte transfer tj. A dá nco B, aniž by za to nco obdržel. Trh je seskupení existujících i potenciálních kupujících uritého produktu (nap. trh výrobk, služeb, práce, penžní trh, trh sponzor...). Prvek trh nakonec vytváí uzavený kruh marketingové koncepce, existují rzné druhy trh spotebitelské, výrobc, vládní, obchodních zprostedkovatel, zdroj a další, Pozor! rozlišujte trh z hlediska marketingového a ekonomického (ekonomické pojetí trhu pedstavuje stetávání nabídky a poptávky tedy místní a asové soustední prodávajících a kupujících). Z marketingového hlediska lze rozlišovat rzné stavy poptávky, na které musí marketing uritým zpsobem reagovat. Stavy poptávky Negativní poptávka znamená, že spotebitelé mají k výrobkm nebo službám zcela negativní postoj (nové výrobky, které neznají, okování, zubní ošetení, produkty se špatnou zkušeností,..) Úkolem marketingu je analyzovat, pro trh nemá produkt rád a navrhnout marketingový program, který by poptávku aktivoval, likvidoval píiny odporu apod. Mže jít o zmny propagace, obchodních cest, cen, Nulová poptávka je stav, kdy cíloví zákazníci nemají o produkt zájem nebo o nm nevdí. Marketing proto musí nacházet zpsoby, jak spojovat užitky produkt s pirozenými potebami a zájmy lidí. Latentní poptávka pedstavuje situaci, kdy poptávka nemže být uspokojena existujícími produkty (poptávka po neškodných cigaretách). Úkolem marketingu je zmit velikost latentní poptávky a vyvíjet úelné produkty, které by poteby a pání tchto zákazník uspokojily. Klesající poptávka je provázena poklesem zájmu zákazník o produkt. J teba, aby marketing analyzoval píiny tržního poklesu

18 Miroslava Heczková, Marketing 18 a uril, zda mže být poptávka stimulována nalezením nových trh, nebo aby zvrátil klesající poptávku tvrím marketingem. Nepravidelná poptávka je spojena se sezónními výkyvy spotebitelských zájm. Marketing mže zmnit nevhodný prbh poptávky prostednictvím pružné tvorby cen, propagací a dalšími podnty. Plná poptávka je stav, kdy se skutená poptávka rovná objemu innosti organizace. Marketing by ml proto udržet bžnou úrove poptávky i pes mnící se preference zákazník a zvyšující se konkurenci zlepšovat jakost produkt, vyhodnocovat spokojenost zákazník, aby byla jistota dobré práce. Nadmrná poptávka znamená vyšší poptávku, než firma mže uspokojit. Marketing musí nalézt zpsob, jak poptávku trvale nebo doasn snížit nap. zvýšením cen, snížením úrovn propagace a služeb, Cílem však nesmí být poptávku zniit. Škodlivá poptávka pedstavuje nap. poptávku po cigaretách, alkoholu, drogách, runích zbraních, Marketing by ml vést k tomu, aby se zákazníci tchto pání vzdali odstrašující sdlení, zvyšování cen, snižování dostupnosti tchto produkt, Marketing se v souasné dob uplatuje ve sfée podnikání stejn jako v organizacích netvoících zisk, jakými jsou nap. kulturní a vzdlávací zaízení nebo politické i dobroinné organizace. 1.2 Podnikatelské koncepce V praxi se asto setkáváme(a to i mezi pracovníky marketingového managementu) se zkresleným chápáním marketingu, kdy se pod pojmem "marketing" rozumí synonymum agresivní prodejní politiky. Je teba proto objasnit rozdíly mezi jednotlivými podnikatelskými koncepcemi, které charakterizují vztah firmy k trhu. Marketing není agresivní prodejní politika

19 Miroslava Heczková, Marketing 19 Koncepce ízení obecn charakterizují uritý pístup, uritou filozofii nebo smr podnikatelského myšlení. Vyjadují, jak podnik mže nejefektivnji dosahovat na trhu cíle, které si stanovil. Existují rzné podnikatelské koncepce. Výrobní koncepce (nejstarší) vychází z pedpokladu, že spotebitelé budou mít v oblib ty výrobky, které jsou široce dostupné a za nízkou cenu. To pro firmu znamená dosahování vysoké efektivnosti a širokého rozsahu distribuce. To pipadá v úvahu pokud poptávka pevyšuje nabídku nebo v pípad, že cena produktu je vysoká a musí být pro rozšíení trhu snížena zvýšením produktivity. Výrobní koncepce Výrobková koncepce pedstavuje situaci, kdy si spotebitel oblíbí a preferuje ty výrobky, které nabízejí vtší kvalitu nebo výkon.to vede firmu k vyrábní dobrých produkt a jejich postupnému zlepšování. Dsledné uplatování této koncepce však mže vést k tzv. marketingové krátkozrakosti, tj. k nepimenému soustední se na výrobek a ne na potebu. Výrobková koncepce Prodejní koncepce znamená, že firma nejprve produkt vytvoí a pak rznými metodami pesvduje zákazníka ke koupi, snaží se tedy pizpsobit požadavky spotebitele své nabídce. Prosazuje tedy vývoj a uplatování agresivního prodejního a propaganího úsilí. Tento pístup k trhu se v praxi uplatuje zejména u tzv. nevyhledávaného zboží (výpravné encyklopedie) nebo v pípad nadbytený kapacit. Mžeme také narazit na spoleenskomorální problém, kdy firma vyrábí to, co ve skutenosti není užitené na prvním míst tedy nestojí poteba, ale snaha prodat produkt. Prodejní koncepce Marketingová koncepce je takový pístup, kdy firma nejprve zjišuje, jaké má zákazník poteby, potom se zamuje na vývoj produktu, který tmto potebám vyhovuje a zárove pináší firm pimený zisk. Její podstatu lze vyjádit takto: Marketingová koncepce Nacházet požadavky zákazník a naplovat je. Produkovat to, co se bude prodávat, ne snažit se prodat to, co uspokojí konkrétní potebu zákazníka. Milovat zákazníka a ne produkt. Udlat vše, aby zákazníkovy peníze byly naplnny hodnotou, kvalitou a spokojeností. "A je po vašem! Vy jste šéf!"

20 Miroslava Heczková, Marketing 20 Koncepce spoleenského (sociálního) marketingu patí k nejnovjším pístupm. Úkolem organizace je rozpoznat poteby, požadavky a zájmy cílových trh a uspokojovat je úinnji a efektivnji než konkurenti a to takovým zpsobem, který zachovává nebo zvyšuje blahobyt spotebitele i spolenosti. Tato orientace vyžaduje, aby marketingoví manažei dali do souladu ti hlediska: pání zákazník, podnikové zisky a zájmy spolenosti. Koncepce spoleenského marketingu Píklad: The Body Shop Anita Roddicková otevela v anglickém Brightomu krámek s kosmetickými pípravky. Nyní existuje1100 obchod ve 46 zemích a roní tempo rstu iní %. Produktem je pírodní kosmetika v recyklovatelném balení, ingredience jsou pevážn rostlinného pvodu a pocházejí zejména z rozvojových zemí. Produkty se netestují na zvíatech a spolenost vnuje ást zisku skupinám na ochranu zvíat a charit pro bezdomovce nebo boji proti AIDS. Majitelka oteven vystupuje proti hlavním smrm rozvoje kosmetického prmyslu, propaguje své pojetí sociáln zodpovdného kapitalismu. ást veejnosti je ovšem i proti ní. Na trh proniká konkurence s další pírodní kosmetikou. Základní rozdíl mezi prodejní a marketingovou koncepcí je tento: Prodejní koncepce akceptuje hledisko zevnit - ven (východiskem je produkt, který firma vyrábí), zatímco marketingová koncepce uplatuje pístup zvenku dovnit (východiskem jsou pro ni pání a požadavky zákazník). Východisko Zamení Prostedky Výsledek Prodejní koncepce Marketingová koncepce firma trh existující produkt poteby zákazníka prodej a podpora prodeje integrovaný marketing zisk z objemu prodeje zisk z uspokojení zákazníka O integrovaném marketingu hovoíme tehdy, když všechna oddlení firmy pracují spolen na uspokojování poteb a pání zákazník. Projevuje se na dvou úrovních. Rzné marketingové funkce (prodejní síly, reklama, výroba,..) musí spolupracovat a marketingové innosti musí být zárove dobe Integrovaný marketing

21 Miroslava Heczková, Marketing 21 koordinovány s inností ostatních oddlení firmy. Bohužel nebývají všichni zamstnanci školeni a motivováni tak, aby pracovali pro zákazníka. Mnoho manažer má u nás bohužel zastaralý názor. Jsou pesvdeni, že klíem k ziskovosti je tradiní pojetí organizaní struktury firmy. Mžeme si ji pestavit jako pyramidu, na jejímž vrcholu je editel spolenosti, uprosted stední managament a v provozní linii je ostatní personál. Zastaralý pohled na marketing Moderní marketingové organizace chápou pedchozí organizaní strukturu obrácen. Na vrcholu pyramidy stojí zákazníci, následují frontoví lidé, kteí picházejí do styku se zákazníky, pod nimi stojí stední manažei, jejichž prací je podporovat frontové pracovníky, aby mohli co nejlépe sloužit zákazníkm. Na samé základn stojí vrcholový management, jehož posláním je podporovat manažery na stední úrovni. Po obou stranách pyramidy se nacházejí zákazníci, kteí se domnívají, že všichni manažei jsou osobn zapojeni do procesu poznávání, obsluhování a uspokojování jejich poteb. Moderní pohled na marketing Je škoda, že mnohé firmy nejsou ochotny akceptovat marketingovou koncepci, pokud k tomu nejsou donuceny okolnostmi. Mohou to být napíklad: pokles prodeje vydavatelé novin dlají rozsáhlé marketingové przkumy, jak noviny zdokonalit, aby byly pro tenáe co nejzajímavjší, pomalý rst podnik má proto snahu vrhnout se na nové trhy, pro jejich identifikaci a výbr nových píležitostí však potebuje marketingové znalosti a dovednosti, zmny v chování zákazník, rostoucí konkurence apod. Z historického hlediska se také mnily názory na úlohu marketingu ve firm a to následujícím zpsobem. Úloha marketingu ve firm marketing zastával rovnocennou funkci s ostatními jako je výroba, financování, personalistika a další, marketingu bylo pisuzováno významnjší postavení než ostatním funkcím, marketing plnil hlavní podnikovou funkci, do centra zájmu firmy se dostal zákazník jako ídící funkce, zákazník v souasnosti pedstavuje ve firm ídící prvek a marketing plní funkci integrující.

22 Miroslava Heczková, Marketing Základní charakteristiky marketingu Každá organizace má urité cíle, kterých chce svou inností dosáhnout. Tyto cíle se rozpracovávají do konkrétních úloh, které dosažení cíl bezprostedn podporují. Také marketing jako jeden z úsek inností podniku vytyuje své úkoly, jimiž jsou: Základní úkoly marketingu 1. uspokojení poteb zákazníka 2. dosažení výhody nad ostatními úastníky ekonomické soutže Efektivní marketing se tedy odvíjí od analýzy zákazníka a analýzy konkurence. Analýza zákazníka je innost firmy zamená na výzkum chování spotebitele. Jejím smyslem je rozpoznat jaké psychologické a sociální faktory ovlivují pijetí produktu spotebitelem. Analýza konkurence a konkurenní schopnosti podniku pomáhá podniku zjistit, jak obstát v ekonomické soutži. Zamuje se pedevším na zkoumání následujících initel: síla dodavatele, síla zákazníka, nahraditelnost produktu, snadnost vstupu nových firem do odvtví, míra rivality mezi konkurenty. Smyslem analýzy konkurence je penést informace o souasné a potenciální rivalit mezi firmami, které poskytují zákazníkm stejný produkt i o míe ohrožení tmi podniky, které nabízejí alternativní uspokojení daných poteb. Aby mohla firma své základní úkoly naplovat, musí mít také uritou marketingovou strategii. Vytváení optimální strategie není nikdy jednorázovou inností. Marketingová strategie Marketingová strategie je dlouhodobá koncepce innosti podniku v oblasti marketingu. Jejím smyslem je promyšlen a úeln rozvrhnout zdroje podniku tak, aby mohly být co nejlépe splnny základní úkoly marketingu (spokojenost zákazníka a dosažení výhody v konkurenním boji). Pijatá strategie se pak odráží v návrhu a vývoji produktu, ve výrobkové politice, ve výbru cílového

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGICKÝ MARKETING VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGICKÝ MARKETING VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U 2007 EDICE STUDIJNÍ TEXTY STRATEGICKÝ MARKETING VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Cílem této prezentace je poskytnout vám, studentm

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA marketing management Philip Kotler l O. rozšírené vydání. rr Obsah. o autorovi 11 Potreba udrž et si zákazníky 64 Predm1uva k českému vydání _12 Vztahový marketing: klíč 66 Predm1uva 13 Pridávání strukturálních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více