Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003

2 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU Co je marketing Podnikatelské koncepce Základní charakteristiky marketingu Vývoj marketingu a výzvy pro marketingov orientované vedení podniku ÍZENÍ MARKETINGOVÉ INNOSTI Analýza prostedí situaní analýza Strategické plánování Marketingové plánování Implementace realizace Kontrola ANALÝZA MARKETINGOVÉHO PROSTEDÍ Makroprostedí, analýza jeho trend a poteb Demografické prostedí Ekonomické prostedí Pírodní prostedí Technologické prostedí Politické a legislativní prostedí...61

3 Miroslava Heczková, Marketing Sociální a kulturní prostedí Mikroprostedí Analýza a hodnocení prvk marketingového prostedí Analýza spotebitele a analýza konkurence MARKETINGOVÝ INFORMANÍ SYSTÉM A MARKETINGOVÝ VÝZKUM Marketingový informaní systém Marketingový výzkum Definování problému a cíle marketingového výzkumu Zpracování plánu marketingového výzkumu Realizace plánu marketingového výzkumu Interpretace výsledk Charakteristika dobrého marketingového výzkumu Nkteré typické marketingové studie SPOTEBITELSKÉ TRHY A KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTEBITELE Model chování spotebitele Proces rozhodování pi nákupu ANALÝZA TRHU ORGANIZACÍ A ANALÝZA KONKURENCE Nákupy organizací Analýza odvtví a konkurence IDENTIFIKACE TRŽNÍCH SEGMENT, VOLBA CÍLOVÝCH TRH Segmentace trhu...140

4 Miroslava Heczková, Marketing Výbr cílových skupin a tržní cílení Odlišování tržní nabídky a její umisování Tvorba marketingových strategií firem na trhu PRODUKT A PRODUKTOVÁ POLITIKA Vymezení pojmu Rozhodování o produktech Vývoj nových produkt Životní cyklus produktu VÝB R A ÍZENÍ MARKETINGOVÝCH DISTRIBUNÍCH CEST, LOGISTIKA TRHU Marketingové distribuní cesty Organizace, cíle a výbr marketingových distribuních cest Maloobchod a velkoobchod Logistika trhu CENA, TVORBA CENOVÝCH STRATEGIÍ A PROGRAM Rozhodování o cenách Pizpsobení ceny a cenové zmny Cenové strategie KOMUNIKANÍ MIX Význam a podstata komunikace Reklama Podpora prodeje Publicita (Public relatios)...240

5 Miroslava Heczková, Marketing Osobní prodej Pímý marketing MEZINÁRODNÍ MARKETING A MARKETING SLUŽEB Mezinárodní marketing Základní specifika a zpsoby realizace mezinárodního marketingu Mezinárodní marketingové prostedí Vytváení a uplatování mezinárodních marketingových strategií MARKETING SLUŽEB Podstata a charakteristika služeb Marketingové strategie služeb NÁM TY PRO TUTORIÁL SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK, SYMBOL A ZKRATEK Informativní, naviganí, orientaní Výkladové Námty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...278

6 Miroslava Heczková, Marketing 6 RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY MODULU MARKETING Uitelé marketingu se ve své práci neustále setkávají s požadavkem, aby studentm poskytli takové studijní materiály, které by je strun a pehledn uvedly do marketingové problematiky. Protože je marketing velmi živou disciplinou, která neustále reaguje na podnty spoleensko-ekonomických promn, je teba, aby studenti nejprve zvládli dležité pojmy a definice, získali pedstavu o základních problémech z oblasti uspokojování poteb zákazník a ujasnili si okruhy marketingových aktivit. Teprve potom je možno tyto výchozí marketingové znalosti rozvíjet a prohlubovat. Rychlý náhled Z tchto poznatk vychází i struktura této studijní opory. Uspoádání kapitol a témat je peliv rozplánováno, vychází ze základních pojm a smuje k analýze toho, co se uskuteuje v podniku, který v praxi realizuje marketing. První dv kapitoly se zabývají obecnými problémy vysvtlením podstaty, pojetí a významu marketingu, charakteristikou jeho vývoje, vymezením základních funkcí, úkol a nástroj a zdraznním marketingového strategického plánování tak, aby student vidl marketing oima marketingového manažera. Kapitola 3. je vnována marketingovému prostedí a analýze jeho souasných trend a kapitola 4. pibližuje význam informací pro marketingové rozhodování a zpsoby jejich získávání z marketingových informaních systém a marketingového výzkumu. Následující ti kapitoly (5., 6. a 7.) se blíže zabývají problematikou spojenou se zákazníky tak, aby si studenti uvdomili, co je to spotebitelský trh a jak se odlišuje od trhu obchodních organizací, jak fungují modely jejich chování a jaké faktory toto chování ovlivují, jaké jsou typy rozhodovacích proces a kdo se jich úastní. Je také teba vdt, jak správn segmentovat trhy a uspokojovat poteby cílových trh, jak odlišit tržní nabídku a jaké marketingové strategií pitom použít. Další ást této studijní opory je vnována podrobné analýze základních marketingových nástroj tedy marketingovému mixu v podob ty P, která pedstavují, Product (produkt), Place (místo pop. distribuci), Price (cenu) a Promotion (nástroje marketingové

7 Miroslava Heczková, Marketing 7 komunikace). Tyto kapitoly (8, 9, 10, a 11) pokrývají otázky vývoje správného produktu a jeho dostupnosti na správném míst se správnou cenou a pomocí správných komunikaních nástroj tak, aby firma uspokojila poteby cílových zákazník a zárove dosáhla i svých podnikatelských cíl. Poslední 12. kapitola se zabývá dvma speciálními tématy, kterými jsou marketing služeb a aplikace základních marketingových princip na oblast mezinárodního marketingu. Aby studenti vdli, co je v jednotlivých kapitolách eká, je na zaátku každé z nich uveden Prvodce studiem a také specifikace postupných cíl. V závru jsou kapitoly opateny shrnutím a otázkami i problémy k zamyšlení, které jim skýtají další píležitosti. Lze je použít pro vlastní kontrolu i pochopení dosud probrané látky nebo jako základ pro písemné zpracování nebo diskusi se spolužáky.

8 Miroslava Heczková, Marketing 8 JAK VYUŽÍVAT TUTO STUDIJNÍ OPORU Následující text pedstavuje studijní oporu pro distanní studium marketingu ekonomických studijních program v bakaláském studiu na Obchodn podnikatelské fakult Slezské univerzity v Karviné. Pedmt Marketing je v tomto pípad chápán jako základy marketingu, tedy jako seznámení se základními pojmy a vztahy této vdní disciplíny a zárove jako vstupní brána ke všem dalším marketingovým pedmtm, které na tento pedmt navazují. Zvládnutí uební látky a dkladné pochopení problematiky jsou proto pro úspch dalšího studia nezbytné Pedložený uební text, který je v terminologii distanního studia oznaován jako studijní opora, umožuje distannímu studentovi vzdálenému od svých uitel i spolužák, aby se o ni s dvrou opel. Látka je rozlenna do 12 tématických blok, které odpovídají obvyklým 12 výukovým týdnm jednoho semestru a jsou pibližn stejn obsahov rozsáhlé a obtížné. Takový rozsah uiva odpovídá klasické jednosemestrální dvouhodinové pednášce v prezenním studiu na vysoké škole ekonomického zamení. V prezenním studiu je ovšem pednáška doplnna semináem tedy cviením, kde se probraná látka aplikuje na konkrétní píklady z bžné ekonomické praxe, nebo se pod vedením uitele eší pípadové studie i rozebírají seminární práce vypracované samotnými studenty. Distanní vysokoškolské studium však pedstavuje specifickou formu, která od studenta vyžaduje zvláštní úsilí zamené na pravidelnost a vytrvalost v samostatném studiu, schopnost koncentrovat se na pedmt a aktivn a tvrím zpsobem pistupovat k procviování a aplikacím, které jsou upesnny v otázkách a problémech k zamyšlení. Pokud jednotlivé kroky a soustavnost v práci nepodceníte, mla by vám tato studijní opora pomoci nahradit kvalitní prezenní výuku i úlohu skript. Dalšími podprnými zdroji ke studiu jsou i uebnice a další doporuená odborná literatura z prezenního studia. Prmrn by samostatné studium každé kapitoly mlo zabrat 4 až 6 hodin, je to však údaj pouze orientaní a každý student pitom musí zohlednit své vlastní schopnosti. V pípad poteby je možno doplnit samostudium konzultacemi s tutorem, navázáním kontaktu se spolužáky nebo získáním dalších informací z odborné literatury i z jiných zdroj.

9 Miroslava Heczková, Marketing 9 Je zejmé, že úspch studia v distanní form závisí pedevším na samotném studentovi. Charakter každého pedmtu je ovšem jiný a s tím souvisí i skutenost, že se jistým zpsobem liší nejen obsah jednotlivých distanních opor, ale i práce student s nimi. O marketingu se nkdy tvrdí, že je to nejen vda, ale zárove i umní. Nauit se umní bez procviování je ovšem velice tžké. Rozsah této distanní opory ani nedovoluje zaadit pípadové studie, které by na konkrétních reálných pípadech dokreslily teoretické poznatky. Proto je teba, abyste se neustále v prbhu samostatného studia sami snažili každý jednotlivý poznatek vidt nkde ve svém každodenním osobním nebo pracovním život a abyste neustále hledali píklady, jevy, skutenosti i píbhy, které dané poznatky dokládají a konkretizují. Mžete se pitom ídit návodnými ikonami (úkoly k zamyšlení, píklady) pímo v textu bhem studia a na závr každé kapitoly pak svdomit a peliv probrat všechny otázky a problémy k zamyšlení. Ty jsou dvojího druhu: Nkteré jsou zameny na zopakování získaných vdomostí. Správné odpovdi si v tomto pípad mžete ovit zptn v textu konkrétní kapitoly, popípad je hledat v další literatue uvedené v závru této opory. Jiné otázky jsou zameny na aplikaci získaných vdomostí na konkrétní situaci z bžné praxe i vyešení kokrétního úkolu. V tchto pípadech si nemžete správnost své odpovdi ovit v textu, protože se odpov každého studenta mže pípad od pípadu lišit v závoslisti na konkrétních podmínkách i situaci. ešením si však procviíte své aplikaní schopnosti a mžete své odpovdi konfrontovat pímo s reálným životem a praxí. Je proto velmi dležité, abyste tuto ást nepodcenili ani nevynechali.

10 Miroslava Heczková, Marketing 10 CÍL MODULU MARKETING Po úspšném a aktivním absolvování tohoto MODULU Se budete umt: Budete umt orientovat v bžné podnikatelské innosti firem a ostatních organizací oima marketingového pracovníka nebo manažera. Získáte: Získáte základní znalosti a vdomosti z oblasti marketingu v podob nejdležitjších pojm, definic, vztah a souvislostí. Budete schopni: Budete schopni ešit základní marketingové problémy, které souvisí s uspokojováním poteb zákazník a naplováním podnikatelských cíl firmy.

11 Miroslava Heczková, Marketing 11 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU CÍLE KAPITOLY PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU Po úspšném a aktivním absolvování této KAPITOLY budete vdt, co je to marketing a pro byste se o nm mli uit, umt vysvtlit základní pojmy, o které se marketing opírá, rozumt podstat podnikatelských koncepcí a umt objasnit pístup firmy k trhu, pochopit podstatu marketingové orientace firmy, znát základní charakteristiky, cíle a funkce marketingu, seznámit se ze základními nástroji marketingu marketingovým mixem, uvdomit si rozdíl mezi makromarketingem a mikromarketingem, vdt, že marketing prošel uritým vývojem a jeho budoucnost je spjata s adou podnikatelských výzev. KLÍOVÁ SLOVA Marketing, podnikatelská koncepce, marketingová koncepce, marketingová strategie, marketingové nástroje - marketingový mix. Klíová slova PRVODCE STUDIEM 1 Pokud mají lidé definovat marketing, pak obvykle íkají, že marketing znamená prodej nebo reklamu. Je pravda, že prodej i reklama

12 Miroslava Heczková, Marketing 12 jsou souástí marketingu, ale marketing je mnohem víc než jen prodej a reklama. V této kapitole se proto pedevším seznámíte s tím, co to marketing vbec je a pro je pro fungování firem dležitý. Dále se budete vnovat tomu, jaké základní pístupy mohou mít firmy ke svým zákazníkm a co je podstatou marketingové koncepce.firem. Aby firma mohla tuto základní filozofii v praxi uplatovat, má v rukou urité nástroje, které jsou oznaovány jako marketingový mix. Je proto velmi dležité pochopit jejich podstatu, význam a úel. Seznámíte se rovnž s tím, jakými vývojovými etapami marketing prošel a s jakými promnami a výzvami se souasní marketingoví manažei pi naplování podnikatelských cíl firem setkávají. 1.1 Co je marketing Podnikání v tržní ekonomice není možné bez marketingu. Pokud má být podnikatel úspšný: musí se umt adaptovat na složité podmínky fungování trhu, musí pružn reagovat na situace, které na trhu vznikají, musí aktivn psobit na dynamické strukturální vztahy mezi nabídkou a poptávkou. K tomu využívá marketingové pístupy a metody. Vývoj marketingu je nerozlun spjat s rozvojem trhu. Již v poátcích existence trhu zajišovali drobní výrobci smnu zboží innostmi, které jim usnadovaly realizovat (prodávat) výrobky, které produkovali nad rámec svých vlastních poteb. Soudobí podnikatelé se setkávají se specifickými problémy. Svtová ekonomika totiž v posledních dvou desetiletích prochází radikálními promnami: Promny svtové ekonomiky v posledních 20 letech Rozvoj letecké dopravy, informaních a komunikaních systém, satelitní penosy dat, - to vše vede ke zmenšování geografických a kulturních rozdíl mezi národy, firmy mají zárove širší možnosti rozvíjet své trhy, využívat velké množství dodavatel.

13 Miroslava Heczková, Marketing 13 Zem se rozvíjejí rozdílným tempem, vznikají rozdíly v píjmech nabízejí se dv možná ešení: výmnný obchod chudé zem platí za zboží svými výrobky a službami ( zemí, zemí), druhou možností je pak zpsob prodeje více za mén to vede k prudkému vzestupu velkoobchodních etzc a diskontních maloobchod. Firmy musejí stále více akceptovat svoji zodpovdnost za životní prostedí (od 70. let) to vede ke zvyšování výrobních náklad a ke ztrát konkurenních výhod vi zemím, které nemají písné ekologické zákony. Ekologická hnutí však nabývají stále více na síle. Nevýhoda v podob zvýšených náklad ekologicky fungující firmy se však mže zmnit ve výhodu v její vtší oblibu u zákazník. Bylo by chybou si myslet, že na jedné stran existují ekologická hnutí a na druhé stran zákazníci. V globální spolenosti jde o jednu skupinu lidí projevujících se více zpsoby. Také rozvoj nových technologií siln ovlivuje podnikání, výrobu i prodej nové technologie umožují produkovat kvalitnjší potraviny, oblékání, obydlí, dopravní prostedky, zábavu,., ilí podnikatelé pak chápou nové technologie jako nekonený proud píležitostí. Pesto je získání konkurenní výhody pomocí technologie chzí po tenkém led každá nová technologie vyžaduje trplivost, investice i kapitálovou podporu dalších firem, které sdílejí stejnou vizi. Dochází ke zmnách v postojích zákazník firmy musejí nabízet konkurenceschopnou hodnotu. Nestaí, aby byla firma výrobkov nebo technologicky orientována ve stedu pozornosti firmy musí být zákazník. Na jedné stran tyto zmny pinášejí výhody, na druhé však stojí globální hrozby ekonomická, politická, i sociální situace na jedné stran planety, mže ovlivnit podnikatelské aktivity na stran druhé. (Nemoc SARS a ceny poítaových komponent, terorismus a nechu lidí daleko cestovat a využívat služeb leteckých spoleností, úetní skandál v Enronu a nedvra ke službám auditorských spoleností.) Úspch podniku na zaátku 21. století a zákaznické orientace. tedy závisí na míe jeho tržní Podstatu marketingu se pokoušejí vystihnou desítky nejrznjších definic. Je možné uvést napíklad tyto: Definice marketingu Marketing pedstavuje realizaci obchodních aktivit, které usmrují pohyb

14 Miroslava Heczková, Marketing 14 zboží a služeb od výrobce ke spotebiteli nebo uživateli. dnes již zcela pojetí souasného marketingu nevyjaduje. (Pvodní definice terminologické komise AMA) Marketing je spoleenský a ídící proces, ve kterém jednotlivci nebo skupiny získávají prostednictvím tvorby a výmny produkt a hodnot to, co potebují a chtjí. Souasný marketing je podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy dvou pomrn protichdných sil - zákazníka na jedné a managera firmy na druhé stran. (P. Kotler) Z tohoto pojetí vyplývají dv základní hesla profesionálního marketingu: Definice marketingu podle P. Kotlera 1. orientace na zákazníka a uspokojování jeho poteb, 2. tvorba pimeného zisku, z nhož je financován další rozvoj podniku nebo organizace. Jednotlivé definice prezentují rzná pojetí jednotlivých autor, vtšinou se však snaží vyjádit, že: Podstata marketingu marketing je integrovaný komplex inností zamených na trh, je to proces který je výsledkem koordinované interakce mnoha aktivit, marketingový proces zaíná odhadem poteb spotebitel a koní plným uspokojením tchto poteb, ke kterému mže dojít i delší dobu po prodeji, cílem marketingu je stálý prodej se ziskem, podnikání mže být úspšné jen tehdy, když jsou zákazníci spokojeni a opakují své nákupy, základem marketingu je smna hodnot. Marketing tedy usiluje o to, aby podnik vyrábl a dodával zboží, které zákazník bude potebovat a to tím, že bere v úvahu jeho poteby a požadavky a tomu pizpsobuje vývoj zboží, jeho design, cenu, balení, formy prodeje, propagaci

15 Miroslava Heczková, Marketing 15 Moderní marketing v sob sluuje mnoho díve samostatných funkcí - ovlivuje vývoj a výrobu, úzce souvisí s rozhodováním o rozdlení finanních zdroj, je prostedkem organizace a ízení prodeje a zasahuje i do oblasti personální politiky. Lze tedy íci, že moderní marketing je dležitým prvkem ízení podniku nebo organizace s orientací na trh. Úinný marketing pináší prospch nejen firm, ale i zákazníkovi, nebo mu pomáhá nalézt potebný produkt ve vhodném asovém okamžiku a v míst, které je pro nho píhodné. Moderní marketing Pro pochopení podstaty marketingu je teba si ujasnit nkteré základní pedpoklady, pojmy a vztahy. Marketing se realizuje za pedpokladu, že: Základní pedpoklady, pojmy a vztahy existují dv nebo více stran s neuspokojeným potebami, jednotlivé strany si pejí a jsou schopny tyto poteby uspokojit (zákazník musí chtít koupit si zboží, musí mít peníze a as; obchodník musí chtít prodat, být schopen prodat, mít zboží na sklad, prodejce, ), mezi stranami musí existovat komunikace (zákazník musí vdt o existenci výrobku, místu prodeje, obchodník musí znát trh, potenciální zákazníky, jejich poteby ), musí existovat nco smnitelného (njaká hodnota, nap. zboží nebo peníze), každá strana pitom nco získá a nco vydá, ale ob jsou na tom lépe, protože uspokojily své poteby ( zákazník získal zboží, obchodník peníze). V centru zájmu marketingu jsou tedy poteby a požadavky lidí a uspokojování jejich poptávky. Poteby Trhy Požadavky Transakce Poptávka Smna nabídka Lidská poteba je stav pociování uritého nedostatku, je vyjádením objektivního stavu, (nap. hlad, poteba vzdlávat se),

16 Miroslava Heczková, Marketing 16 rzn se lení (nap. na poteby primární biogenní a sekundární sociogenní, materiální a nemateriální, konené a výrobní). Požadavek je pociovaná poteba, která je formována osobními zkušenostmi, kulturou (výchovou) a vlastnostmi osobnosti, vyjaduje subjektivní stav, popisuje se vtšinou názvy pedmt, které slouží k uspokojování jednotllivých poteb (potraviny, návštva školy). Pozor! nezamovat požadavky (pání) a poteby. Potebou je hlad, rohlík je požadavkem, kterým mžeme tuto potebu uspokojit. Zámna tchto pojm mže vést k tzv. marketingové krátkozrakosti. Poptávka jsou pání - požadavky podložené kupní silou, tedy schopností a ochotou si zboží koupit (lidé mají asto neomezená pání, ale limitované zdroje, chtjí si proto vybrat takové produkty, které jim za jejich peníze poskytnou nejvtší uspokojení). Aktuální poptávka je ta, která za daných podmínek na trhu skuten existuje Latentní poptávka je ta, která by se projevila, nap. pi snížení cen, zvýšení plat, aplikaci dokonalejších metod prodeje, Nabídka pedstavuje tu ást dodavatelských zdroj (produkt), které jsou ureny pro uspokojení poptávky prostednictvím smny na trhu, produkt je cokoliv, co je možno nabídnout na trhu k užívání nebo k uspokojení poteby i pání (výrobek, služba, osoba, místo, organizace, myšlenka). Smna je proces získání urité hodnoty od nkoho na základ poskytnutí neho jiného jako náhrady (nap. zboží nebo služba se smují za peníze), je základním prvkem marketingu.

17 Miroslava Heczková, Marketing 17 Transakce je individuálním aktem smny, je to tedy výmna hodnot mezi dvma úastníky (mže být nap. penžní, barterová). Pozor! od transakce odlišujte transfer tj. A dá nco B, aniž by za to nco obdržel. Trh je seskupení existujících i potenciálních kupujících uritého produktu (nap. trh výrobk, služeb, práce, penžní trh, trh sponzor...). Prvek trh nakonec vytváí uzavený kruh marketingové koncepce, existují rzné druhy trh spotebitelské, výrobc, vládní, obchodních zprostedkovatel, zdroj a další, Pozor! rozlišujte trh z hlediska marketingového a ekonomického (ekonomické pojetí trhu pedstavuje stetávání nabídky a poptávky tedy místní a asové soustední prodávajících a kupujících). Z marketingového hlediska lze rozlišovat rzné stavy poptávky, na které musí marketing uritým zpsobem reagovat. Stavy poptávky Negativní poptávka znamená, že spotebitelé mají k výrobkm nebo službám zcela negativní postoj (nové výrobky, které neznají, okování, zubní ošetení, produkty se špatnou zkušeností,..) Úkolem marketingu je analyzovat, pro trh nemá produkt rád a navrhnout marketingový program, který by poptávku aktivoval, likvidoval píiny odporu apod. Mže jít o zmny propagace, obchodních cest, cen, Nulová poptávka je stav, kdy cíloví zákazníci nemají o produkt zájem nebo o nm nevdí. Marketing proto musí nacházet zpsoby, jak spojovat užitky produkt s pirozenými potebami a zájmy lidí. Latentní poptávka pedstavuje situaci, kdy poptávka nemže být uspokojena existujícími produkty (poptávka po neškodných cigaretách). Úkolem marketingu je zmit velikost latentní poptávky a vyvíjet úelné produkty, které by poteby a pání tchto zákazník uspokojily. Klesající poptávka je provázena poklesem zájmu zákazník o produkt. J teba, aby marketing analyzoval píiny tržního poklesu

18 Miroslava Heczková, Marketing 18 a uril, zda mže být poptávka stimulována nalezením nových trh, nebo aby zvrátil klesající poptávku tvrím marketingem. Nepravidelná poptávka je spojena se sezónními výkyvy spotebitelských zájm. Marketing mže zmnit nevhodný prbh poptávky prostednictvím pružné tvorby cen, propagací a dalšími podnty. Plná poptávka je stav, kdy se skutená poptávka rovná objemu innosti organizace. Marketing by ml proto udržet bžnou úrove poptávky i pes mnící se preference zákazník a zvyšující se konkurenci zlepšovat jakost produkt, vyhodnocovat spokojenost zákazník, aby byla jistota dobré práce. Nadmrná poptávka znamená vyšší poptávku, než firma mže uspokojit. Marketing musí nalézt zpsob, jak poptávku trvale nebo doasn snížit nap. zvýšením cen, snížením úrovn propagace a služeb, Cílem však nesmí být poptávku zniit. Škodlivá poptávka pedstavuje nap. poptávku po cigaretách, alkoholu, drogách, runích zbraních, Marketing by ml vést k tomu, aby se zákazníci tchto pání vzdali odstrašující sdlení, zvyšování cen, snižování dostupnosti tchto produkt, Marketing se v souasné dob uplatuje ve sfée podnikání stejn jako v organizacích netvoících zisk, jakými jsou nap. kulturní a vzdlávací zaízení nebo politické i dobroinné organizace. 1.2 Podnikatelské koncepce V praxi se asto setkáváme(a to i mezi pracovníky marketingového managementu) se zkresleným chápáním marketingu, kdy se pod pojmem "marketing" rozumí synonymum agresivní prodejní politiky. Je teba proto objasnit rozdíly mezi jednotlivými podnikatelskými koncepcemi, které charakterizují vztah firmy k trhu. Marketing není agresivní prodejní politika

19 Miroslava Heczková, Marketing 19 Koncepce ízení obecn charakterizují uritý pístup, uritou filozofii nebo smr podnikatelského myšlení. Vyjadují, jak podnik mže nejefektivnji dosahovat na trhu cíle, které si stanovil. Existují rzné podnikatelské koncepce. Výrobní koncepce (nejstarší) vychází z pedpokladu, že spotebitelé budou mít v oblib ty výrobky, které jsou široce dostupné a za nízkou cenu. To pro firmu znamená dosahování vysoké efektivnosti a širokého rozsahu distribuce. To pipadá v úvahu pokud poptávka pevyšuje nabídku nebo v pípad, že cena produktu je vysoká a musí být pro rozšíení trhu snížena zvýšením produktivity. Výrobní koncepce Výrobková koncepce pedstavuje situaci, kdy si spotebitel oblíbí a preferuje ty výrobky, které nabízejí vtší kvalitu nebo výkon.to vede firmu k vyrábní dobrých produkt a jejich postupnému zlepšování. Dsledné uplatování této koncepce však mže vést k tzv. marketingové krátkozrakosti, tj. k nepimenému soustední se na výrobek a ne na potebu. Výrobková koncepce Prodejní koncepce znamená, že firma nejprve produkt vytvoí a pak rznými metodami pesvduje zákazníka ke koupi, snaží se tedy pizpsobit požadavky spotebitele své nabídce. Prosazuje tedy vývoj a uplatování agresivního prodejního a propaganího úsilí. Tento pístup k trhu se v praxi uplatuje zejména u tzv. nevyhledávaného zboží (výpravné encyklopedie) nebo v pípad nadbytený kapacit. Mžeme také narazit na spoleenskomorální problém, kdy firma vyrábí to, co ve skutenosti není užitené na prvním míst tedy nestojí poteba, ale snaha prodat produkt. Prodejní koncepce Marketingová koncepce je takový pístup, kdy firma nejprve zjišuje, jaké má zákazník poteby, potom se zamuje na vývoj produktu, který tmto potebám vyhovuje a zárove pináší firm pimený zisk. Její podstatu lze vyjádit takto: Marketingová koncepce Nacházet požadavky zákazník a naplovat je. Produkovat to, co se bude prodávat, ne snažit se prodat to, co uspokojí konkrétní potebu zákazníka. Milovat zákazníka a ne produkt. Udlat vše, aby zákazníkovy peníze byly naplnny hodnotou, kvalitou a spokojeností. "A je po vašem! Vy jste šéf!"

20 Miroslava Heczková, Marketing 20 Koncepce spoleenského (sociálního) marketingu patí k nejnovjším pístupm. Úkolem organizace je rozpoznat poteby, požadavky a zájmy cílových trh a uspokojovat je úinnji a efektivnji než konkurenti a to takovým zpsobem, který zachovává nebo zvyšuje blahobyt spotebitele i spolenosti. Tato orientace vyžaduje, aby marketingoví manažei dali do souladu ti hlediska: pání zákazník, podnikové zisky a zájmy spolenosti. Koncepce spoleenského marketingu Píklad: The Body Shop Anita Roddicková otevela v anglickém Brightomu krámek s kosmetickými pípravky. Nyní existuje1100 obchod ve 46 zemích a roní tempo rstu iní %. Produktem je pírodní kosmetika v recyklovatelném balení, ingredience jsou pevážn rostlinného pvodu a pocházejí zejména z rozvojových zemí. Produkty se netestují na zvíatech a spolenost vnuje ást zisku skupinám na ochranu zvíat a charit pro bezdomovce nebo boji proti AIDS. Majitelka oteven vystupuje proti hlavním smrm rozvoje kosmetického prmyslu, propaguje své pojetí sociáln zodpovdného kapitalismu. ást veejnosti je ovšem i proti ní. Na trh proniká konkurence s další pírodní kosmetikou. Základní rozdíl mezi prodejní a marketingovou koncepcí je tento: Prodejní koncepce akceptuje hledisko zevnit - ven (východiskem je produkt, který firma vyrábí), zatímco marketingová koncepce uplatuje pístup zvenku dovnit (východiskem jsou pro ni pání a požadavky zákazník). Východisko Zamení Prostedky Výsledek Prodejní koncepce Marketingová koncepce firma trh existující produkt poteby zákazníka prodej a podpora prodeje integrovaný marketing zisk z objemu prodeje zisk z uspokojení zákazníka O integrovaném marketingu hovoíme tehdy, když všechna oddlení firmy pracují spolen na uspokojování poteb a pání zákazník. Projevuje se na dvou úrovních. Rzné marketingové funkce (prodejní síly, reklama, výroba,..) musí spolupracovat a marketingové innosti musí být zárove dobe Integrovaný marketing

21 Miroslava Heczková, Marketing 21 koordinovány s inností ostatních oddlení firmy. Bohužel nebývají všichni zamstnanci školeni a motivováni tak, aby pracovali pro zákazníka. Mnoho manažer má u nás bohužel zastaralý názor. Jsou pesvdeni, že klíem k ziskovosti je tradiní pojetí organizaní struktury firmy. Mžeme si ji pestavit jako pyramidu, na jejímž vrcholu je editel spolenosti, uprosted stední managament a v provozní linii je ostatní personál. Zastaralý pohled na marketing Moderní marketingové organizace chápou pedchozí organizaní strukturu obrácen. Na vrcholu pyramidy stojí zákazníci, následují frontoví lidé, kteí picházejí do styku se zákazníky, pod nimi stojí stední manažei, jejichž prací je podporovat frontové pracovníky, aby mohli co nejlépe sloužit zákazníkm. Na samé základn stojí vrcholový management, jehož posláním je podporovat manažery na stední úrovni. Po obou stranách pyramidy se nacházejí zákazníci, kteí se domnívají, že všichni manažei jsou osobn zapojeni do procesu poznávání, obsluhování a uspokojování jejich poteb. Moderní pohled na marketing Je škoda, že mnohé firmy nejsou ochotny akceptovat marketingovou koncepci, pokud k tomu nejsou donuceny okolnostmi. Mohou to být napíklad: pokles prodeje vydavatelé novin dlají rozsáhlé marketingové przkumy, jak noviny zdokonalit, aby byly pro tenáe co nejzajímavjší, pomalý rst podnik má proto snahu vrhnout se na nové trhy, pro jejich identifikaci a výbr nových píležitostí však potebuje marketingové znalosti a dovednosti, zmny v chování zákazník, rostoucí konkurence apod. Z historického hlediska se také mnily názory na úlohu marketingu ve firm a to následujícím zpsobem. Úloha marketingu ve firm marketing zastával rovnocennou funkci s ostatními jako je výroba, financování, personalistika a další, marketingu bylo pisuzováno významnjší postavení než ostatním funkcím, marketing plnil hlavní podnikovou funkci, do centra zájmu firmy se dostal zákazník jako ídící funkce, zákazník v souasnosti pedstavuje ve firm ídící prvek a marketing plní funkci integrující.

22 Miroslava Heczková, Marketing Základní charakteristiky marketingu Každá organizace má urité cíle, kterých chce svou inností dosáhnout. Tyto cíle se rozpracovávají do konkrétních úloh, které dosažení cíl bezprostedn podporují. Také marketing jako jeden z úsek inností podniku vytyuje své úkoly, jimiž jsou: Základní úkoly marketingu 1. uspokojení poteb zákazníka 2. dosažení výhody nad ostatními úastníky ekonomické soutže Efektivní marketing se tedy odvíjí od analýzy zákazníka a analýzy konkurence. Analýza zákazníka je innost firmy zamená na výzkum chování spotebitele. Jejím smyslem je rozpoznat jaké psychologické a sociální faktory ovlivují pijetí produktu spotebitelem. Analýza konkurence a konkurenní schopnosti podniku pomáhá podniku zjistit, jak obstát v ekonomické soutži. Zamuje se pedevším na zkoumání následujících initel: síla dodavatele, síla zákazníka, nahraditelnost produktu, snadnost vstupu nových firem do odvtví, míra rivality mezi konkurenty. Smyslem analýzy konkurence je penést informace o souasné a potenciální rivalit mezi firmami, které poskytují zákazníkm stejný produkt i o míe ohrožení tmi podniky, které nabízejí alternativní uspokojení daných poteb. Aby mohla firma své základní úkoly naplovat, musí mít také uritou marketingovou strategii. Vytváení optimální strategie není nikdy jednorázovou inností. Marketingová strategie Marketingová strategie je dlouhodobá koncepce innosti podniku v oblasti marketingu. Jejím smyslem je promyšlen a úeln rozvrhnout zdroje podniku tak, aby mohly být co nejlépe splnny základní úkoly marketingu (spokojenost zákazníka a dosažení výhody v konkurenním boji). Pijatá strategie se pak odráží v návrhu a vývoji produktu, ve výrobkové politice, ve výbru cílového

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MARKETING ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNI. RNDr. Marcel Riedl, CSc.

MARKETING ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNI. RNDr. Marcel Riedl, CSc. ESKÁ ZEMDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNI MARKETING RNDr. Marcel Riedl, CSc. Ureno pro posluchae eské zemdlské univerzity (pedmtu Marketing v LH) Tato publikace neprošla redakní

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ÚVOD...7 1.TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU...9 1.1 ÚVOD DO TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU...9 1.1.1 Druhy cestovního ruchu...10 1.1.2 Subjekt úastník cestovního

ÚVOD...7 1.TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU...9 1.1 ÚVOD DO TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU...9 1.1.1 Druhy cestovního ruchu...10 1.1.2 Subjekt úastník cestovního ÚVOD...7 1.TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU...9 1.1 ÚVOD DO TEORIE CESTOVNÍHO RUCHU...9 1.1.1 Druhy cestovního ruchu...10 1.1.2 Subjekt úastník cestovního ruchu a formy cestovního ruchu...11 1.1.2.1 Úastník cestovního

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah:

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah: 2008 Studijní opora: Management lidských zdroj Obsah: 1. Úvod 1.1. Cíle a obsah pedmtu Management lidských zdroj 1.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 1.3. Prameny (základní a rozšiující literatura) 2.

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více