OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM"

Transkript

1 OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového výzkumu KONKURENCE KONKURENCE má-li být podnik úspěšný, musí velice dobře znát své konkurenty a snažit se, aby požadavky a přání svých zákazníků uspokojoval lépe než oni konkurence se dá velmi špatně ovlivňovat, ale vhodnými marketingovými nástroji to přece jen alespoň částečně lze konkurenční prostředí má pro každou firmu obrovský význam, protože: a) vytváří tlak na snižování nákladů b) vytváří tlak na inovace c) snižuje cenu produkce d) zvyšuje kvalitu produkce e) zkvalitňuje doprovodné služby pro zákazníka apod. KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE na konkurenci je nutné vhodným způsobem reagovat (tzn. využít vhodnou strategii) strategie jsou různé, např. nízkých nákladů, diverzifikace apod. před zahájením podnikání je nutné se zjistit, kolik konkurentů provozuje svou činnost v našem okolí a jaké produkty služby, za jakou cenu a v jaké kvalitě realizují 1

2 IDENTIFIKACE KONKURENCE např. chceme-li si otevřít internetovou kavárnu, musíme si zjistit, kolik jich již existuje, kde se nacházejí, a podrobnosti o nich (např. jak rychlé připojení mají, za jakou cenu, jaké doplňkové služby poskytují apod.) ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O KONKURENCI 1. Sledovat zveřejněné informace (webové stránky, výroční zprávy, obchodní tiskoviny apod.) 2. Získávat informace sledováním konkurence (zakoupení konkurenčního produktu a jeho podrobná analýza) ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O KONKURENCI 3. Získat informace od kupujících u konkurence (vyzvídáme od zákazníků, kteří nakupují u konkurence) 4. Získat informace od zaměstnanců konkurence (rozhovory se zaměstnancem konkurence nebo při přijímání zaměstnanců v rámci vstupního pohovoru) SWOT ANALÝZA komplexní nástroj, který vyhodnocuje veškeré stránky fungování organizace a její současné pozice podstatou je klasifikování a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin: A. Silné stránky (STRENGTHS) B. Slabé stránky (WEAKNESSES) C. Příležitosti (OPPORTUNITIES) D. Hrozby (THREATS) SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA skládá se ze 2 částí: SW analýza hodnocení slabých a silných stránek organizace OT analýza hodnocení příležitostí a hrozeb velice užitečný nástroj k posouzení současné, ale i budoucí situace podniku vyzdvihuje možnosti, které budou pro firmu nejvýhodnější Příklady faktorů: Silné stránky prestiž produkce, minimální náklady Slabé stránky nekvalifikovaní zaměstnanci, neschopnost vnímat trh Příležitosti stárnutí obyvatel, volný trh s EU Hrozby vstup konkurence, inflace 2

3 SWOT ANALÝZA po analýze čtyř stránek organizace se stanoví strategie, který ze SWOT analýzy vychází: Strategie SO (využít silné stránky pro získání konkurenční výhody) Strategie WO (překonat slabé stránky využitím příležitostí) Strategie ST (využít silné stránky k eliminaci hrozeb) Strategie WT (eliminovat hrozby působící na naše slabé stránky) k dosažení úspěchu na trhu, musí mít firma maximum informací o zákazníkovi a konkurenci marketingový výzkum poskytuje informace o situaci na trhu, o chování zákazníků a o možném podnikatelském riziku musí splňovat určitá kritéria: aplikovatelnost (využití pro potřeby praxe) objektivita (odstranění subjektivity) systematičnost (vyloučení nahodilosti) aktuálnost (informace nesmí být zastaralé) úplnost (správný vzorek respondentů) Marketingový informační systém: zabezpečení, zpracování, využití a uchování těchto informací je tvořen pracovníky, metodami, postupy a technikou sloužícím k získáváním, zpracování, analyzování a vyhodnocování informací tak, aby byly k dispozici ve správném čase, na správném místě, ve správné kvalitě a množství data pro výzkum mohou být: A. PRIMÁRNÍ získávají se marketingovým výzkumem B. SEKUNDÁRNÍ i. interní ii. externí SEKUNDÁRNÍ INFORMACE již existující informace a) Interní (účetnictví, statistické evidence) jsou velmi levné, snadno dostupné, ověřitelné a mají široké použití b) Externí (statistické ročenky, odborné časopisy a publikace, internet, informace výzkumných agentur) poměrně snadno dostupné, ale mohou být zastaralé 3

4 DEFINICE PROBLÉMU specifikace problému, který má být prostřednictvím výzkumu vyřešen a stanovit se cíle, kterých chce dosáhnout typy výzkumů: a) Explorační (předběžné informace, které slouží k ověření správnosti zadání) b) Deskriptivní (popis trhu apod.) c) Kauzální (zkoumá příčinnou souvislost mezi dvěma a více proměnnými veličinami) PLÁN VÝZKUMU SBĚR INFORMACÍ specifikace potřebných informací a sestavení projektu pro jejich získání stanovení metod výzkumu výběr vzorku nositelů informací tzn. kdo bude dotazován (velikost vzorku, počet dotazovaných apod.) finančně nejnáročnější část marketingového výzkumu může probíhat: a) pozorováním (průmyslová kamera) b) průzkumem (dotazník) c) experimentem (laboratorní testy) ANALÝZA ÚDAJŮ TECHNIKY MARK. VÝZKUMU po zjištění potřebných informací následuje analýza a zpracování zjištěné informace se nejčastěji zpracovávají pomocí PC programů (MS EXCEL) dvě základní techniky: A. (výsledky lze kvantifikovat matematicky zpracovat) B. (výsledky nelze kvantifikovat) 4

5 sleduje četnost jevů, přináší informace od velkého počtu respondentů provádí se s cílem postihnout dostatečně velký a reprezentativní vzorek zaměřuje se např. na to, kolik kupujících bude mít zájem o zboží a v jakém množství ho bude kupovat Techniky: A. Pozorování B. Průzkum C. Experiment A. POZOROVÁNÍ shromažďování informací, aniž by pozorovatel do pozorovaných skutečností zasahoval pozorování: zúčastněné (např. sledování nákupního chování v obchodě) nezúčastněné (VHS záznam z průmyslové kamery) nejznámější způsob pozorování je PEOPLEMETR (měří sledovanost televizních stanic) B. EXPERIMENT záměrné navození takové situace, aby se zjistily příčiny a reakce sledované osoby hojně se využíval v USA při vývoji čistících a pracích prostředků C. PRŮZKUM výzkumník je v přímém kontaktu se sledovanou osobou průzkum může probíhat: a) osobním rozhovorem (face to face, výhodou je možnost řešit složitější problém) b) telefonním rozhovorem (rychlý, poměrně nákladný, zachování anonymity dotazovaného) c) dotazníkem (možnost dotázání vysokého počtu osob, levný, ale ne příliš konkrétní) sleduje průběh jevů, zaměřuje se na informace u malého počtu vzorku nositelů zaměřuje se na zjišťování motivace, postojů a chování zákazníka 5

6 zkoumá názory na sledovanou problematiku (nový produkt na trhu) metody: a) Hloubkový rozhovor b) Skupinový rozhovor c) Brainstorming d) Projekční techniky A. Hloubkový rozhovor diskuse o určitých tématech důraz je kladen na reakce dotazovaných zaznamenaný rozhovor se dále zpracovává tazatel musí být vysoce kvalifikovaná a komunikativní osobnost finančně velmi náročné B. Skupinový rozhovor vybraná skupina osob a rozhovor s ní skupina má obvykle 6 10 členů dotazovaní musí sdílet a obhajovat své názory před skupinou cizích lidí moderátor musí být objektivní osoba, která nikomu nenadržuje finančně poměrně náročný výzkum C. Brainstorming skupinová diskuse na určité téma bez moderátora cílem je vyprodukovat co nejvíce originálních myšlenek na určité téma poté následuje vyhodnocení jednotlivých návrhů a výběr nejvýhodnějšího řešení D. Projekční techniky dotazovanému se předkládají určité podněty a on má dokončit větu, nebo popsat obrázky, příběhy apod. nejrozšířenější technika marketingového výzkumu snahou je podchytit informace o motivech, názorech a preferencích zákazníků formy: A. klasický papírový dotazník B. elektronický dotazník 6

7 Zásady dotazníku skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od dotazovaných výzkumník je v nepřímém kontaktu s nositelem informací, které získává poštou, e- mailem nebo prostřednictvím časopisů dotazník může být také předán osobně výhodou je možnost získat velké množství informací nevýhodou je malé procento návratnosti před samotnou tvorbou dotazníku musí být stanoven jasný cíl, který má být splněn poté je nutné říci, kolik osob bude do šetření zahrnuto rozsah dotazníku maximálně 50 otázek, doba vyplnění by nikdy neměla přesáhnout 20 minut zažité pravidlo: více než 20 otázek již osobu obtěžuje někdy nutné respondenty motivovat k vyplnění dotazníku: hmotnou odměnou zdůrazněním důležitosti názoru respondenta apelováním na hodnoty dotazovaného zdůrazněním výhod pro respondenta samotného Zásady tvorby dotazníku srozumitelnost a přehlednost musí upoutat respondentovu pozornost jednoduchý na vyplnění stylisticky a gramaticky správný vhodně typograficky a graficky upravený STRUKTURA U STRUKTURA U 1. ÚVOD slušné požádání o vyplnění dotazníku zdůraznění přínosu dotazníku pro respondenta stručně představit náplň dotazníku, sdělit význam odpovědí a smysl celého dotazníku sdělení pokynů k vyplnění zmínění přibližné délky vyplňování dotazníku poděkování za čas, který respondent věnuje vyplnění dotazníku 2. ŘAZENÍ OTÁZEK v první části zajímavé otázky, které upoutají pozornost v prostřední části stěžejní otázky dotazníku poslední otázky by měly být méně důležité pokles soustředěnosti 3. ZÁVĚR poděkování za čas, strávený nad dotazníkem 7

8 TYPY OTÁZEK V U dichotomické (ANO x NE) trichotomické (ANO x NE x NEVÍM) Uzavřené škálové (1 = silně souhlasím, 3 = nevím ) výběrové (vyberte jednu z nabízených možností ) výčtové (výběr z několika nabízených možností) volné (úplný prostor pro odpověď respondenta) Otevřené Všeobecné dokončení věty (potraviny v malém obchodě..) dokončení příběhu (dotazovaný dovypráví načatý příběh) dokončení obrázku (v ilustraci jedna osoba sděluje něco druhé, a respondent má dopsat do obrázku, co osoba sděluje) věk, pohlaví, vzdělání respondenta 8

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr

Broliho poznámky z MARKETINGU VOŠ Pardubice, 2M MARKETING. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr MARKETING - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 zimní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - Současný marketing je podnikatelská

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT

ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT BAKALÁŘSKÁ

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

CENTRUM SLUŽEB PRO AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MĚSTA ZNOJMA

CENTRUM SLUŽEB PRO AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MĚSTA ZNOJMA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management CENTRUM SLUŽEB PRO AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MĚSTA ZNOJMA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Analýza marketingového mixu ve firmě ELEVEN SPORTSWEAR Jonáš Výbora Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Katedra marketingu, obchodu a služeb Bakalářská práce Analýza spokojenosti zákazníků v Karlovarském kraji Research of satisfaction of customers in the

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková

Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU. Bc. Monika Černíková Projekt zatraktivnění značky pro potencionální klienty MPU Bc. Monika Černíková Diplomová práce 2013 *** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Cílem diplomové práce je přiblížit značku Moravského

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více