MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235; v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 14 billion in more than 150 countries around the world. PN REV. 01 (06/04) A. VSEOBECNÝ POPIS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Zadní rukoje Ochranný kryt pravé ruky Pední rukoje Ochranný kryt levé ruky/páka brzdy pilového etzu Sroub / Knoflík napínání etzu Cep napínání etzu Zátka olejové nádrze Okénko kontroly hladiny oleje Ventilacní otvory Kabel Manuál Vypínac Zablokování vypínace Pilový etz Tazný clánek 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) ezný clánek Omezovac hloubky ezu ezný zub Lista Kryt etzu Pastorek Zachycovac etzu Upevovací sroub listy Upevovací matice / knoflík listy etzka na spici Ochranný kryt vodící listy Ozubená oprka Ulození zachycovace etzu Otvor mazání Vodící drázka Seizovací knoflíky olejového cerpadla VYSVTLIVKY STÍTKU: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Píklad stítku Zarucená hladina akustického výkonu podle smrnice 2000/14/EC Dvojitá izolace Znacení shody CE Stupe ochrany Nominální kmitocet Nominální výkon Stídavý proud Nominální naptí Model/typ Pedcíslí C. série Kód výrobku Rok výroby (poslední dv císla; nap. 04=2004) Maximální délka listy Jméno a adresa výrobce CESKY 1 B. BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ VÝZNAM SYMBOL Smr ezného zubu Neodhazovat! Odevzdejte pracovníkm recyklace odpadk. Pouzívejte vzdy obma rukama Nebezpecí zptného vrhu Nevystavujte desti nebo vlhkosti etzový olej Pozor Pozorn si pectte manuál Bezpecnostní holínky Dlouhé kalhoty chránící proti ezu Helma, chránice sluchu a ochranné brýle nebo ochranný stítek Rukavice chránící proti ezu Brzda etzu vypojena,zapoj ena Vytáhnte zástrcku v pípad poskození kabelu Pouzití manuálu. Vsechny osoby, které pouzívají stroj, si musejí nejdíve pozorn pecíst celý manuál (a pokud je to mozné, mly by projít praktickým pedvedením pouzití stroje, aby se tak seznámily s popsanými operacemi bezpecného vyuzití stroje a eznými technikami, které mají být pouzívány. V pípad postoupení nebo zapjcení stroje nechejte manuál pilozený ke stroji. Mjte na pamti, ze VSECHNY cásti manuálu jsou dlezité za úcelem zamezení úraz pracovníka nebo poskození stroje a ze dodrzení popsaných postup neodstrauje Nedlejte... Vypnte stroj nebezpecí nehod, ale snizuje jejich pravdpodobnost nebo následky poskození. Struktura manuálu: sekce B je rozdlena do cástí, které mohou být citovány ve zbývající cásti manuálu, citace jsou oznaceny symbolem "POZOR", za kterým následují císla odpovídající cásti, aby tak byla soustedna pozornost ctenáe na hlavní bezpecnostní postupy týkající se urcité situace; cásti uvedené v "A VSEOBECNÝ POPIS" jsou uvedeny v textu kurzívou, aby bylo usnadnné jejich vyhledání. CESKY - 2 Ped pouzitím. Nedovolte stroj pouzívat osobám, které se neseznámily s tmito instrukcemi, nejsou v dobrém fyzickém nebo dusevním stavu, nejsou dostatecn vyskolené, nebo dtem (místní pedpisy mohou v nkterých pípadech omezovat vk pracovník, kterým je dovoleno pouzití stroje). Pokud nemáte zkusenosti se strojem, nechejte se vyskolit na cvicné koze. Uzivatel je odpovdný za pípadné úrazy tetích osob nebo za skody na jejich majetku a za nebezpecí, kterým jsou vystaveni. Nepouzívejte tento stroj k jiným úcelm nez k popsaným v tomto manuálu a pouzívejte výlucn uvedené listy a pilové etzy. Stroj nesmí být nikdy pouzíván v pípad únavy, fyzické indispozice nebo pod vlivem látek, které zpsobují zmny fyzického nebo dusevního stavu (léky, alkohol, drogy apod.). Kontroly. nkterá z vyjmenovaných podmínek není splnna, NEPOUZÍVEJTE stroj. 2. Opravy / Údrzba. Mzete vymnit osobn cásti stroje, jejichz montáz je vysvtlena v sekci "Montáz/Demontáz", pokud jsou tyto cásti opotebované nebo poskozené. Pro výmnu pouzívejte pouze homologovaná a originální píslusenství/náhradní díly, které jsou k dispozici u oficiálních distributor. Vsechny ostatní cásti stroje musí být v pípad poteby vymnny výhradn v Autorizovaných servisních stediscích. NIKDY nepouzívejte nekompletní, závadný nebo upravený stroj nebo stroj opravený bez asistence Autorizovaného servisního stediska. Nebezpecí spojená s pouzitím znacn narstají, pokud operace údrzby nejsou provádny pravideln, nejsou provádny profesionáln nebo jsou pouzita neoriginální píslusenství/náhradní díly; v takovém pípad výrobce nepebírá odpovdnost za skody na majetku nebo na zdraví osob. V pípad pochybností kontaktujte Autorizované servisní stedisko. 3. Údrzba v bezpecných podmínkách. Vsechny operace údrzby, montáze, demontáze a doplování etzového oleje musejí být provádny se strojem umístným ve stabilní poloze na rovné a pevné plose, s vypojenou zástrckou (pokud není vysloven urcený opak), ezný nástroj musí být zastavený. Pi tchto operacích pouzívejte vhodné ochranné rukavice.

3 4. Odv. Bhem práce se strojem pouzívejte následující homologované prostedky osobní ochrany: piléhavý ochranný odv, bezpecnostní holínky s protiskluznou podrázkou a pídavnou ochrannou spicí a chránící proti poezání, rukavice proti poezání a chránící proti vibracím, ochranný stítek/ochranné brýle (pokud jsou chránny fólií, odstrate ji), chránice sluchu, helmu (pokud hrozí nebezpecí pádu pedmt), sponku nebo gumicku pro pichycení vlas nad výsku ramen (pokud jsou delsí), protiprachovou masku. V ZÁDNÉM pípad nepouzívejte krátké kalhoty, volný odv, siroké doplky a sperky, které by se mohly zachytit do pohybujících se cástí stroje, nepouzívejte sandály a nepracujte naboso. 5. Opatení na ochranu zdraví Vibrace a hluk. Nepouzívejte stroj pílis dlouho: hluk a vibrace mohou být skodlivé, zpsobovat nevolnost, stres, únavu a nedoslýchavost (hypoakuzii). Pílis dlouhá práce se strojem vystavuje pracovníka vibracím, které mohou zpsobit "syndrom bílých prst" (Raynaudova choroba), syndrom karpálního tunelu nebo jiné patologie. To by mohlo vést ke snízení citlivosti rukou a neschopnost rozeznávat rozdílné teploty a zpsobit celkové ztuhnutí. Proto pozorn kontrolujte stav rukou a prst, pokud pouzíváte stroj nepetrzit nebo pravideln. Pokud se projeví nkterý ze symptom, okamzit vyhledejte lékae. 6. Opatení na ochranu zdraví Chemické látky. Zamezte kontaktu etzového oleje s kzí a ocima. 7. Opatení na ochranu zdraví Elektrický proud. Pipojujte stroj pouze na homologované prodluzovací kabely/zástrcky/sít, odpovídající norm a instalované podle platných pedpis. Zkontrolujte, zda je na sí, na kterou jste pipojeni, instalováno zaízení zbytkového proudu (RCD) s pocátecním proudem nepesahujícím hodnotu 30mA. Zkontrolujte, zda se síové kabely, zástrcky, zásuvky CESKY 3 a zaízení zbytkového proudu nacházejí v optimálním stavu, odpovídají pozadovaným vlastnostem, jsou správn namontovány nebo zapojeny a cisté. Nevypojujte stroj ze sít taháním za kabel. Nepouzívejte nebo neukládejte stroj a prodluzovací kabel na vlhkém míst. kabely, hromosvody apod. ). Opatení na ochranu zdraví - Teplo. ze po uvolnní vyute;ho deva; stroj drzte popsaným zpsobem: pevn chyte pední rukoje levou rukou a zadní rukoje pravou rukou, palcem a ostatními prsty obemknte rukojet (bhem pouzití by stroj mohl sklouznout dopedu nebo dozadu, odskocit, mohlo by dojít ke zptnému vrhu: správné drzení stroje snizuje moznost ztráty kontroly); dbejte na to, aby se kabel/prodluzovací kabel nacházel stále za Vámi, zkontrolujte, zda nepedstavuje nebezpecí pro Vás nebo jiné osoby a zda nemze dojít k jeho poskození (teplem, ostrými pedmty, ostrými rohy, oleji apod.); vzdy zaujímejte stabilní polohu na obou nohách; udrzua BRZDY PILOVÉHO ETZU Ochranný kryt levé ruky (obr. pouzívání stroje s listou ve vodorovné poloze, napíklad pi kácení strom, brzda pilového etzu poskytuje snízenou ochranu, protoze mze být spoustn jen setrvacností, jelikoz ruka uzivatele je mimo akcní pole ochranného krytu levé ruky (obr.3) NOTA: Jakmile je zapojena brzda pilového etzu, bezpecnostní vypínac perusuje pívod proudu do motoru. ZACHYCOVAC ETZU Tento stroj je opaten zachycovacem etzu (obr.4) umístným pod pastorkem. Mechanismus byl konstruován za úcelem zastavení zptného pohybu pilového etzu v pípad zlomení nebo uvolnní listy. K tmto pípadm nedochází, pokud je pilový etz správn udrzován (viz kapitolu "D.Montáz/Demontáz"). ES 15 / ES 16 PRO ES Odsroubujte upevovací matice listy a 2b. etzu. 3a. Namontujte listu na upevovací srouby 3b. 4. Prsty utáhnte upevovací matice listy. 5b. Lehce zasroubujte upevovací knoflík listy. 6a. drzte zvednutou spici listy). na doraz upevovací matice listy 8b. Siln utáhnte upevovací knoflík listy. LISTY A PILOVÉHO ETZU POZOR! nemáte k dispozici etzový olej, pouzijte pevodový olej EP 90. Nikdy nepouzívejte vyjezdné oleje, protoze jsou skodlivé pro Vás, stroj a zivotní prostedí. Zkontrolujte, zda je olej vhodný pro teplotu prostedí v míst pouzití: pi teplotách pod 0 C nkteré oleje houstnou, petzují a poskozují cerpadlo. Pro volbu nejvhodnjsího oleje se obrate na Vase Autorizované servisní stedisko. Doplování oleje Odsroubujte zátku olejové nádrze, naplte nádrz, pitom dejte pozor, aby nedoslo k úniku oleje (pokud k tomu pece dojde, dobe ocistte motorovou pilu) (obr.2) a dobe utáhnte zátku. G. ÚDRZBA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 POZOR! Pokud pracujete v obzvlást spinavém nebo prasném prostedí, popsané operace musí být provádny v kratsích intervalech nez je uvedeno. Ped kazdým pouzitím Zkontrolujte, zda cerpadlo etzového oleje správn funguje, nasmrujte listy smrem ke svtlé plose ve vzdálenosti dvaceti centimetr, po minut chodu stroje se na plose musí objevit zetelné stopy oleje (obr.1).zkontrolujte, zda pro zapojení a vypojení brzdy pilového etzu nemusíte vyvíjet pílis velký tlak nebo naopak k zapojení nebo vypojení dochází pílis snadno, zkontrolujte také, zda není zablokovaná.

4 Pak zkontrolujte její funkci následujícím zpsobem: vypojte brzdu pilového etzu, uchopte správným zpsobem stroj a uvete ho do chodu, zapojte brzdu pilového etzu stlacením ochranného krytu levé ruky pomocí levého zápstí/levé paze, pitom nikdy nepoustjte rukojet (obr.2). Pokud brzda pilového etzu funguje, pilový etz se musí okamzit zablokovat. Zkontrolujte, zda je pilový etz naostený (viz dále), v dobrém stavu a správn napnut, pokud je nepravideln opotebený nebo jeho ezný zub dosahuje výsky pouze 3 mm, vymte ho (obr.3). Casto cistte ventilacní otvory, zamezíte tak pehívání motoru. Zkontrolujte funkci vypínace a zablokování vypínace (tuto operaci provádjte s vypojenou brzdou pilového etzu): zapnte vypínac a zablokování vypínace a zkontrolujte, zda se hned po uvolnní vracejí do klidové polohy; ovte, zda bez zapojení zablokování vypínace není mozné zapnout vypínac. Zkontrolujte, zda zachycovac etzu a ochranný kryt pravé ruky jsou v dobrém stavu a bez viditelných závad jako napíklad poskození materiálu. Kazdé 2-3 hodiny práce se strojem Zkontrolujte listu, pokud je to nutné pecliv ocistte její otvory mazání (obr.4) a vodící drázku (obr. 5), pokud je drázka opotebená nebo na ní jsou patrné hluboké rýhy, vymte ji. Otocte listu tak, aby se opotebovávala rovnomrn (obr.6). Pravideln cistte pastorek a kontrolujte, zda není pílis opotebený (obr.7). Promazte etzku na spici listy tukem pro loziska oznaceným otvorem (obr.8). Ostení pilového etzu (v pípad poteby) Pokud pilový etz neeze bez nutnosti pitlacit listu na devo a vyrábí velmi jemné piliny, znamená to, ze není dobe nabrousený. Pokud se pi ezání netvoí CESKY 7 piliny, pilový etz je zcela tupý a pi ezání drtí devo na prach. Dobe naostený pilový etz projízdí devem sám a tvoí dlouhé a velké piliny. EZU 0,5 mm. jsou uvedené typické postupy, které je teba dodrzet v urcitých situacích, pokazdé vsak zhodnote, zda jsou vhodné nebo ne pro Vás pípad, a zvazte, jak provést ez s co nejmensím rizikem. Bhem pouzití se vyhnte: (obr.1) -ezání v situaci, kdy by se kmen mohl bhem ezání zlomit (devo je napnuté, suché stromy apod.): náhlé zlomení mze být velmi nebezpecné. -aby se listy nebo pilový etz zasekly v ezu: pokud k tomu pece dojde, odpojte stroj od pívodu naptí a pokuste se zvednout kmen, vyvíjejte páku pomocí vhodného nástroje; nesnazte se vytáhnout stroj jeho taháním nebo otásáním, mohli byste poskodit stroj nebo se zranit. -situacím, které by mohly zpsobit reakci zptného vrhu. Bhem pouzití: (obr.1) -Pokud ezete ve svahu, pracujte vzdy nad kmenem, tímto zpsobem Vás kmen nemze zasáhnout, pokud by se zacal koulet dol. -Uvolnte vypínac po kazdém ezání: prodlouzený bh motoru naprázdno mze vyvolat závazné poruchy. -V pípad kácení dokoncete za kazdých okolností zapocatou práci: cástecn pokácený strom by se mohl zlomit. -Na konci kazdého ezu zaznamenáte znacnou zmnu síly potebné k drzení stroje, dávejte velký pozor, abyste neztratili kontrolu nad strojem. CESKY - 8 Kmen na zemi (Nebezpecí kontaktu pilového etzu s terénem na konci ezu). (obr.5) ezte shora smrem dol skrz celý prmr kmene. Na konci ezu postupujte opatrn, abyste zamezili kontaktu pilového etzu s terénem. Pokud mzete, peruste ezání ve 2/3 tlousky kmene, otocte kmen a ezte zbývající cást shora smrem dol, abyste se tak vyhnuli nebezpecí kontaktu pilového etzu s terénem. Kmen opený jen na jednom konci (Nebezpecí zlomení kmene bhem ezu) (obr.6) Zacnte ezat zespodu do piblizn 1/3 prmru, pak práci dokoncete shora a napojte se na jiz provedený ez. Kmen opený na dvou koncích (Nebezpecí stlacení pilového etzu. ) (obr.7) Zacnte ezat shora do piblizn 1/3 prmru, pak práci dokoncete zdola a napojte se na jiz provedený ez. Kácení strom POZOR!: Nikdy se nepokousejte kácet stromy, pokud nemáte dostatecnou zkusenost, v kazdém pípad nekácejte nikdy stromy, jejichz prmr kmene je vtsí nez délka listy! Tato operace je vyhrazena zkuseným uzivatelm vybavený vhodným zaízením. Úcelem kácení je nechat padnout strom do co nejlepsí polohy pro následné odstraování vtví a ezání kmene. operace ezu a vyhledání únikové cesty Odstrate vtve, které brání v práci (obr.8), zacnte shora smrem dol tak, aby se kmen nacházel mezi Vámi a strojem, odstrate pak obtízné vtve jednu po druhé. Odstrate porost kolem stromu a pi urcení únikové cesty zaznamenejte pípadné pekázky vyskytující se kolem stromu (kameny, koeny, píkopy apod.) a bránící v úniku (úniková cesta slouzí pi padání stromu); na obrázku (obr.9) je zobrazený smr, kterým se musíte vydat ( A pedpokládaný smr pádu stromu. B. Úniková cesta C. Nebezpecná zóna) KÁCENÍ STROMU (obr.10) Za úcelem zajistní kontroly nad pádem stromu musíte provést následující ezy: Smrový záez, který musí být provedený jako první, slouzí ke kontrole smru pádu stromu: nejdíve ezte HORNÍ CÁST smrového záezu na stran, ke které má být strom pokácen. Stjte na pravé stran stromu a ezte metodou tahání etzu; pak provete SPODNÍ CÁST ezu, který se musí setkat s koncem horní cásti.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hloubka smrového záezu musí odpovídat 1/4 prmru kmene, s úhlem nejmén 45 mezi horním a dolním ezem. Setkání mezi dvma ezy se nazývá "linka smrového ezu". Linka musí být dokonale vodorovná a v pravém úhlu (90 ) ke smru pádu. stromu, která zstala neezaná se nazývá "kloub", který vede strom pi pádu; pokud je nedostacující, není rovný nebo není úpln peezán, není schopen kontrolovat pád stromu (velmi nebezpecná situace!), proto je nezbytné, aby rzné ezy byly provedeny s maximální pesností. Na konci ezání strom musí zacít padat, pokud je to nutné, pomozte si vlozením devorubeckého klínu nebo devorubecké páky. Odstraování vtví Jakmile je strom porazen, je teba ho zbavit vtví, to znamená odezat vtve z kmene. Nepodceujte tuto operaci, protoze k vtsin pípad zptného vrhu dochází bhem odvtvování, dávejte velký pozor na polohu spice listy bhem ezu a pracujte na levé stran kmenu. CESKY 9 I. EKOLOGIE V této kapitole najdete informace uzitecné pro dodrzení vlastností ekologické kompatibility, na kterou byl brán ohled pi vývoji tohoto stroje, dodrzení správného pouzití stroje a zpracování olej. PROJEKTOVÁNÍ Ve fázi projektování stroje byl vyvinut motor s nízkou spotebou a nízkou hlucností. POUZITÍ STROJE Operace plnní olejové nádrze musí být provedeny tak, aby etzový olej neunikal do okolního prostedí. LIKVIDACE Nenechávejte v okolním prostedí nefungující stroj, ale odevzdejte ho firm, která má povolení k likvidaci odpadk podle pedpis platných norem. M.TABULKA VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Nespoustí se motor Spatná funkce motoru nebo motor ztrácí na výkonu Stroj se spoustí, ale spatn eze Motor se otácí neobvyklým zpsobem Brzdná zaízení neblokují správným zpsobem otácení pilového etzu Ovte, zda je v síti naptí Ovte, zda je zástrcka správn zapojena Ovte, zda není poskozený kabel nebo prodluzovací kabel Ovte, zda není zapojena brzda pilového etzu Ovte, zda je pilový etz správn namontovaný Zkontrolujte mazání pilového etzu podle pokyn uvedených v kapitolách F a G Zkontrolujte, zda je pilový etz naostený Obrate se na Autorizované servisní stedisko CESKY - 10 N. PROHLÁSENÍ O SHOD Níze podepsaný, povený firmou E.O. P.I., prohlasuje, ze následující výrobky: typ ES15, ES15/1, ES15/2, ES16, ES16/1, ES18 od 2004, vyrobené firmou E.O.P.I., Valmadrera, Itálie, splují vsechny pozadavky, které se jich týkají, uvedené v evropských smrnicích: 98/37/ES (Smrnice o strojních zaízeních), 93/68/EHS (Smrnice znacení EHS) & 89/336/EHS (Smrnice o elektromagnetické kompatibilit), smrnice 2000/14/EHS (Píloha V). Valmadrera, 19/05/2004 Pino Todero (Technický editel) Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) ITÁLIE O. TECHNICKÉ ÚDAJE TYP: Hmotnost s prázdnými nádrzemi (Kg) Obsah olejové nádrze (cm3) Délka listy (cm/palce) Typ pilového etzu Roztec pilového etzu (palce) Hladina vibrací Pední rukoje (m/s2) (ISO 7505) Zadní rukoje (m/s2) (ISO 7505) Namená hladina akustického výkonu LWav db(a) (ISO 9207) Zarucená hladina akustického výkonu Lwav db(a) (ISO 9207) Akustický tlak vyvíjený na ucho pracovníka db(a) (EN 27182) Minimální prez prodluzovacího kabelu (pocet kabel x mm2) Maximální délka prodluzovacího kabelu (m) ES 15 3,5 200 ES 16 3, /12" 35/14'' 40/16" MPG370GLX 91VJ 3/8 3/8 3,5 7,9 111, x1 30 ES 18 3, /8 1,96 7, x1 30 3,5 7,9 111, x1 30 CESKY 11.

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více