MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235; v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 14 billion in more than 150 countries around the world. PN REV. 01 (06/04) A. VSEOBECNÝ POPIS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Zadní rukoje Ochranný kryt pravé ruky Pední rukoje Ochranný kryt levé ruky/páka brzdy pilového etzu Sroub / Knoflík napínání etzu Cep napínání etzu Zátka olejové nádrze Okénko kontroly hladiny oleje Ventilacní otvory Kabel Manuál Vypínac Zablokování vypínace Pilový etz Tazný clánek 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) ezný clánek Omezovac hloubky ezu ezný zub Lista Kryt etzu Pastorek Zachycovac etzu Upevovací sroub listy Upevovací matice / knoflík listy etzka na spici Ochranný kryt vodící listy Ozubená oprka Ulození zachycovace etzu Otvor mazání Vodící drázka Seizovací knoflíky olejového cerpadla VYSVTLIVKY STÍTKU: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Píklad stítku Zarucená hladina akustického výkonu podle smrnice 2000/14/EC Dvojitá izolace Znacení shody CE Stupe ochrany Nominální kmitocet Nominální výkon Stídavý proud Nominální naptí Model/typ Pedcíslí C. série Kód výrobku Rok výroby (poslední dv císla; nap. 04=2004) Maximální délka listy Jméno a adresa výrobce CESKY 1 B. BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ VÝZNAM SYMBOL Smr ezného zubu Neodhazovat! Odevzdejte pracovníkm recyklace odpadk. Pouzívejte vzdy obma rukama Nebezpecí zptného vrhu Nevystavujte desti nebo vlhkosti etzový olej Pozor Pozorn si pectte manuál Bezpecnostní holínky Dlouhé kalhoty chránící proti ezu Helma, chránice sluchu a ochranné brýle nebo ochranný stítek Rukavice chránící proti ezu Brzda etzu vypojena,zapoj ena Vytáhnte zástrcku v pípad poskození kabelu Pouzití manuálu. Vsechny osoby, které pouzívají stroj, si musejí nejdíve pozorn pecíst celý manuál (a pokud je to mozné, mly by projít praktickým pedvedením pouzití stroje, aby se tak seznámily s popsanými operacemi bezpecného vyuzití stroje a eznými technikami, které mají být pouzívány. V pípad postoupení nebo zapjcení stroje nechejte manuál pilozený ke stroji. Mjte na pamti, ze VSECHNY cásti manuálu jsou dlezité za úcelem zamezení úraz pracovníka nebo poskození stroje a ze dodrzení popsaných postup neodstrauje Nedlejte... Vypnte stroj nebezpecí nehod, ale snizuje jejich pravdpodobnost nebo následky poskození. Struktura manuálu: sekce B je rozdlena do cástí, které mohou být citovány ve zbývající cásti manuálu, citace jsou oznaceny symbolem "POZOR", za kterým následují císla odpovídající cásti, aby tak byla soustedna pozornost ctenáe na hlavní bezpecnostní postupy týkající se urcité situace; cásti uvedené v "A VSEOBECNÝ POPIS" jsou uvedeny v textu kurzívou, aby bylo usnadnné jejich vyhledání. CESKY - 2 Ped pouzitím. Nedovolte stroj pouzívat osobám, které se neseznámily s tmito instrukcemi, nejsou v dobrém fyzickém nebo dusevním stavu, nejsou dostatecn vyskolené, nebo dtem (místní pedpisy mohou v nkterých pípadech omezovat vk pracovník, kterým je dovoleno pouzití stroje). Pokud nemáte zkusenosti se strojem, nechejte se vyskolit na cvicné koze. Uzivatel je odpovdný za pípadné úrazy tetích osob nebo za skody na jejich majetku a za nebezpecí, kterým jsou vystaveni. Nepouzívejte tento stroj k jiným úcelm nez k popsaným v tomto manuálu a pouzívejte výlucn uvedené listy a pilové etzy. Stroj nesmí být nikdy pouzíván v pípad únavy, fyzické indispozice nebo pod vlivem látek, které zpsobují zmny fyzického nebo dusevního stavu (léky, alkohol, drogy apod.). Kontroly. nkterá z vyjmenovaných podmínek není splnna, NEPOUZÍVEJTE stroj. 2. Opravy / Údrzba. Mzete vymnit osobn cásti stroje, jejichz montáz je vysvtlena v sekci "Montáz/Demontáz", pokud jsou tyto cásti opotebované nebo poskozené. Pro výmnu pouzívejte pouze homologovaná a originální píslusenství/náhradní díly, které jsou k dispozici u oficiálních distributor. Vsechny ostatní cásti stroje musí být v pípad poteby vymnny výhradn v Autorizovaných servisních stediscích. NIKDY nepouzívejte nekompletní, závadný nebo upravený stroj nebo stroj opravený bez asistence Autorizovaného servisního stediska. Nebezpecí spojená s pouzitím znacn narstají, pokud operace údrzby nejsou provádny pravideln, nejsou provádny profesionáln nebo jsou pouzita neoriginální píslusenství/náhradní díly; v takovém pípad výrobce nepebírá odpovdnost za skody na majetku nebo na zdraví osob. V pípad pochybností kontaktujte Autorizované servisní stedisko. 3. Údrzba v bezpecných podmínkách. Vsechny operace údrzby, montáze, demontáze a doplování etzového oleje musejí být provádny se strojem umístným ve stabilní poloze na rovné a pevné plose, s vypojenou zástrckou (pokud není vysloven urcený opak), ezný nástroj musí být zastavený. Pi tchto operacích pouzívejte vhodné ochranné rukavice.

3 4. Odv. Bhem práce se strojem pouzívejte následující homologované prostedky osobní ochrany: piléhavý ochranný odv, bezpecnostní holínky s protiskluznou podrázkou a pídavnou ochrannou spicí a chránící proti poezání, rukavice proti poezání a chránící proti vibracím, ochranný stítek/ochranné brýle (pokud jsou chránny fólií, odstrate ji), chránice sluchu, helmu (pokud hrozí nebezpecí pádu pedmt), sponku nebo gumicku pro pichycení vlas nad výsku ramen (pokud jsou delsí), protiprachovou masku. V ZÁDNÉM pípad nepouzívejte krátké kalhoty, volný odv, siroké doplky a sperky, které by se mohly zachytit do pohybujících se cástí stroje, nepouzívejte sandály a nepracujte naboso. 5. Opatení na ochranu zdraví Vibrace a hluk. Nepouzívejte stroj pílis dlouho: hluk a vibrace mohou být skodlivé, zpsobovat nevolnost, stres, únavu a nedoslýchavost (hypoakuzii). Pílis dlouhá práce se strojem vystavuje pracovníka vibracím, které mohou zpsobit "syndrom bílých prst" (Raynaudova choroba), syndrom karpálního tunelu nebo jiné patologie. To by mohlo vést ke snízení citlivosti rukou a neschopnost rozeznávat rozdílné teploty a zpsobit celkové ztuhnutí. Proto pozorn kontrolujte stav rukou a prst, pokud pouzíváte stroj nepetrzit nebo pravideln. Pokud se projeví nkterý ze symptom, okamzit vyhledejte lékae. 6. Opatení na ochranu zdraví Chemické látky. Zamezte kontaktu etzového oleje s kzí a ocima. 7. Opatení na ochranu zdraví Elektrický proud. Pipojujte stroj pouze na homologované prodluzovací kabely/zástrcky/sít, odpovídající norm a instalované podle platných pedpis. Zkontrolujte, zda je na sí, na kterou jste pipojeni, instalováno zaízení zbytkového proudu (RCD) s pocátecním proudem nepesahujícím hodnotu 30mA. Zkontrolujte, zda se síové kabely, zástrcky, zásuvky CESKY 3 a zaízení zbytkového proudu nacházejí v optimálním stavu, odpovídají pozadovaným vlastnostem, jsou správn namontovány nebo zapojeny a cisté. Nevypojujte stroj ze sít taháním za kabel. Nepouzívejte nebo neukládejte stroj a prodluzovací kabel na vlhkém míst. kabely, hromosvody apod. ). Opatení na ochranu zdraví - Teplo. ze po uvolnní vyute;ho deva; stroj drzte popsaným zpsobem: pevn chyte pední rukoje levou rukou a zadní rukoje pravou rukou, palcem a ostatními prsty obemknte rukojet (bhem pouzití by stroj mohl sklouznout dopedu nebo dozadu, odskocit, mohlo by dojít ke zptnému vrhu: správné drzení stroje snizuje moznost ztráty kontroly); dbejte na to, aby se kabel/prodluzovací kabel nacházel stále za Vámi, zkontrolujte, zda nepedstavuje nebezpecí pro Vás nebo jiné osoby a zda nemze dojít k jeho poskození (teplem, ostrými pedmty, ostrými rohy, oleji apod.); vzdy zaujímejte stabilní polohu na obou nohách; udrzua BRZDY PILOVÉHO ETZU Ochranný kryt levé ruky (obr. pouzívání stroje s listou ve vodorovné poloze, napíklad pi kácení strom, brzda pilového etzu poskytuje snízenou ochranu, protoze mze být spoustn jen setrvacností, jelikoz ruka uzivatele je mimo akcní pole ochranného krytu levé ruky (obr.3) NOTA: Jakmile je zapojena brzda pilového etzu, bezpecnostní vypínac perusuje pívod proudu do motoru. ZACHYCOVAC ETZU Tento stroj je opaten zachycovacem etzu (obr.4) umístným pod pastorkem. Mechanismus byl konstruován za úcelem zastavení zptného pohybu pilového etzu v pípad zlomení nebo uvolnní listy. K tmto pípadm nedochází, pokud je pilový etz správn udrzován (viz kapitolu "D.Montáz/Demontáz"). ES 15 / ES 16 PRO ES Odsroubujte upevovací matice listy a 2b. etzu. 3a. Namontujte listu na upevovací srouby 3b. 4. Prsty utáhnte upevovací matice listy. 5b. Lehce zasroubujte upevovací knoflík listy. 6a. drzte zvednutou spici listy). na doraz upevovací matice listy 8b. Siln utáhnte upevovací knoflík listy. LISTY A PILOVÉHO ETZU POZOR! nemáte k dispozici etzový olej, pouzijte pevodový olej EP 90. Nikdy nepouzívejte vyjezdné oleje, protoze jsou skodlivé pro Vás, stroj a zivotní prostedí. Zkontrolujte, zda je olej vhodný pro teplotu prostedí v míst pouzití: pi teplotách pod 0 C nkteré oleje houstnou, petzují a poskozují cerpadlo. Pro volbu nejvhodnjsího oleje se obrate na Vase Autorizované servisní stedisko. Doplování oleje Odsroubujte zátku olejové nádrze, naplte nádrz, pitom dejte pozor, aby nedoslo k úniku oleje (pokud k tomu pece dojde, dobe ocistte motorovou pilu) (obr.2) a dobe utáhnte zátku. G. ÚDRZBA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 POZOR! Pokud pracujete v obzvlást spinavém nebo prasném prostedí, popsané operace musí být provádny v kratsích intervalech nez je uvedeno. Ped kazdým pouzitím Zkontrolujte, zda cerpadlo etzového oleje správn funguje, nasmrujte listy smrem ke svtlé plose ve vzdálenosti dvaceti centimetr, po minut chodu stroje se na plose musí objevit zetelné stopy oleje (obr.1).zkontrolujte, zda pro zapojení a vypojení brzdy pilového etzu nemusíte vyvíjet pílis velký tlak nebo naopak k zapojení nebo vypojení dochází pílis snadno, zkontrolujte také, zda není zablokovaná.

4 Pak zkontrolujte její funkci následujícím zpsobem: vypojte brzdu pilového etzu, uchopte správným zpsobem stroj a uvete ho do chodu, zapojte brzdu pilového etzu stlacením ochranného krytu levé ruky pomocí levého zápstí/levé paze, pitom nikdy nepoustjte rukojet (obr.2). Pokud brzda pilového etzu funguje, pilový etz se musí okamzit zablokovat. Zkontrolujte, zda je pilový etz naostený (viz dále), v dobrém stavu a správn napnut, pokud je nepravideln opotebený nebo jeho ezný zub dosahuje výsky pouze 3 mm, vymte ho (obr.3). Casto cistte ventilacní otvory, zamezíte tak pehívání motoru. Zkontrolujte funkci vypínace a zablokování vypínace (tuto operaci provádjte s vypojenou brzdou pilového etzu): zapnte vypínac a zablokování vypínace a zkontrolujte, zda se hned po uvolnní vracejí do klidové polohy; ovte, zda bez zapojení zablokování vypínace není mozné zapnout vypínac. Zkontrolujte, zda zachycovac etzu a ochranný kryt pravé ruky jsou v dobrém stavu a bez viditelných závad jako napíklad poskození materiálu. Kazdé 2-3 hodiny práce se strojem Zkontrolujte listu, pokud je to nutné pecliv ocistte její otvory mazání (obr.4) a vodící drázku (obr. 5), pokud je drázka opotebená nebo na ní jsou patrné hluboké rýhy, vymte ji. Otocte listu tak, aby se opotebovávala rovnomrn (obr.6). Pravideln cistte pastorek a kontrolujte, zda není pílis opotebený (obr.7). Promazte etzku na spici listy tukem pro loziska oznaceným otvorem (obr.8). Ostení pilového etzu (v pípad poteby) Pokud pilový etz neeze bez nutnosti pitlacit listu na devo a vyrábí velmi jemné piliny, znamená to, ze není dobe nabrousený. Pokud se pi ezání netvoí CESKY 7 piliny, pilový etz je zcela tupý a pi ezání drtí devo na prach. Dobe naostený pilový etz projízdí devem sám a tvoí dlouhé a velké piliny. EZU 0,5 mm. jsou uvedené typické postupy, které je teba dodrzet v urcitých situacích, pokazdé vsak zhodnote, zda jsou vhodné nebo ne pro Vás pípad, a zvazte, jak provést ez s co nejmensím rizikem. Bhem pouzití se vyhnte: (obr.1) -ezání v situaci, kdy by se kmen mohl bhem ezání zlomit (devo je napnuté, suché stromy apod.): náhlé zlomení mze být velmi nebezpecné. -aby se listy nebo pilový etz zasekly v ezu: pokud k tomu pece dojde, odpojte stroj od pívodu naptí a pokuste se zvednout kmen, vyvíjejte páku pomocí vhodného nástroje; nesnazte se vytáhnout stroj jeho taháním nebo otásáním, mohli byste poskodit stroj nebo se zranit. -situacím, které by mohly zpsobit reakci zptného vrhu. Bhem pouzití: (obr.1) -Pokud ezete ve svahu, pracujte vzdy nad kmenem, tímto zpsobem Vás kmen nemze zasáhnout, pokud by se zacal koulet dol. -Uvolnte vypínac po kazdém ezání: prodlouzený bh motoru naprázdno mze vyvolat závazné poruchy. -V pípad kácení dokoncete za kazdých okolností zapocatou práci: cástecn pokácený strom by se mohl zlomit. -Na konci kazdého ezu zaznamenáte znacnou zmnu síly potebné k drzení stroje, dávejte velký pozor, abyste neztratili kontrolu nad strojem. CESKY - 8 Kmen na zemi (Nebezpecí kontaktu pilového etzu s terénem na konci ezu). (obr.5) ezte shora smrem dol skrz celý prmr kmene. Na konci ezu postupujte opatrn, abyste zamezili kontaktu pilového etzu s terénem. Pokud mzete, peruste ezání ve 2/3 tlousky kmene, otocte kmen a ezte zbývající cást shora smrem dol, abyste se tak vyhnuli nebezpecí kontaktu pilového etzu s terénem. Kmen opený jen na jednom konci (Nebezpecí zlomení kmene bhem ezu) (obr.6) Zacnte ezat zespodu do piblizn 1/3 prmru, pak práci dokoncete shora a napojte se na jiz provedený ez. Kmen opený na dvou koncích (Nebezpecí stlacení pilového etzu. ) (obr.7) Zacnte ezat shora do piblizn 1/3 prmru, pak práci dokoncete zdola a napojte se na jiz provedený ez. Kácení strom POZOR!: Nikdy se nepokousejte kácet stromy, pokud nemáte dostatecnou zkusenost, v kazdém pípad nekácejte nikdy stromy, jejichz prmr kmene je vtsí nez délka listy! Tato operace je vyhrazena zkuseným uzivatelm vybavený vhodným zaízením. Úcelem kácení je nechat padnout strom do co nejlepsí polohy pro následné odstraování vtví a ezání kmene. operace ezu a vyhledání únikové cesty Odstrate vtve, které brání v práci (obr.8), zacnte shora smrem dol tak, aby se kmen nacházel mezi Vámi a strojem, odstrate pak obtízné vtve jednu po druhé. Odstrate porost kolem stromu a pi urcení únikové cesty zaznamenejte pípadné pekázky vyskytující se kolem stromu (kameny, koeny, píkopy apod.) a bránící v úniku (úniková cesta slouzí pi padání stromu); na obrázku (obr.9) je zobrazený smr, kterým se musíte vydat ( A pedpokládaný smr pádu stromu. B. Úniková cesta C. Nebezpecná zóna) KÁCENÍ STROMU (obr.10) Za úcelem zajistní kontroly nad pádem stromu musíte provést následující ezy: Smrový záez, který musí být provedený jako první, slouzí ke kontrole smru pádu stromu: nejdíve ezte HORNÍ CÁST smrového záezu na stran, ke které má být strom pokácen. Stjte na pravé stran stromu a ezte metodou tahání etzu; pak provete SPODNÍ CÁST ezu, který se musí setkat s koncem horní cásti.

5 Powered by TCPDF ( Hloubka smrového záezu musí odpovídat 1/4 prmru kmene, s úhlem nejmén 45 mezi horním a dolním ezem. Setkání mezi dvma ezy se nazývá "linka smrového ezu". Linka musí být dokonale vodorovná a v pravém úhlu (90 ) ke smru pádu. stromu, která zstala neezaná se nazývá "kloub", který vede strom pi pádu; pokud je nedostacující, není rovný nebo není úpln peezán, není schopen kontrolovat pád stromu (velmi nebezpecná situace!), proto je nezbytné, aby rzné ezy byly provedeny s maximální pesností. Na konci ezání strom musí zacít padat, pokud je to nutné, pomozte si vlozením devorubeckého klínu nebo devorubecké páky. Odstraování vtví Jakmile je strom porazen, je teba ho zbavit vtví, to znamená odezat vtve z kmene. Nepodceujte tuto operaci, protoze k vtsin pípad zptného vrhu dochází bhem odvtvování, dávejte velký pozor na polohu spice listy bhem ezu a pracujte na levé stran kmenu. CESKY 9 I. EKOLOGIE V této kapitole najdete informace uzitecné pro dodrzení vlastností ekologické kompatibility, na kterou byl brán ohled pi vývoji tohoto stroje, dodrzení správného pouzití stroje a zpracování olej. PROJEKTOVÁNÍ Ve fázi projektování stroje byl vyvinut motor s nízkou spotebou a nízkou hlucností. POUZITÍ STROJE Operace plnní olejové nádrze musí být provedeny tak, aby etzový olej neunikal do okolního prostedí. LIKVIDACE Nenechávejte v okolním prostedí nefungující stroj, ale odevzdejte ho firm, která má povolení k likvidaci odpadk podle pedpis platných norem. M.TABULKA VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Nespoustí se motor Spatná funkce motoru nebo motor ztrácí na výkonu Stroj se spoustí, ale spatn eze Motor se otácí neobvyklým zpsobem Brzdná zaízení neblokují správným zpsobem otácení pilového etzu Ovte, zda je v síti naptí Ovte, zda je zástrcka správn zapojena Ovte, zda není poskozený kabel nebo prodluzovací kabel Ovte, zda není zapojena brzda pilového etzu Ovte, zda je pilový etz správn namontovaný Zkontrolujte mazání pilového etzu podle pokyn uvedených v kapitolách F a G Zkontrolujte, zda je pilový etz naostený Obrate se na Autorizované servisní stedisko CESKY - 10 N. PROHLÁSENÍ O SHOD Níze podepsaný, povený firmou E.O. P.I., prohlasuje, ze následující výrobky: typ ES15, ES15/1, ES15/2, ES16, ES16/1, ES18 od 2004, vyrobené firmou E.O.P.I., Valmadrera, Itálie, splují vsechny pozadavky, které se jich týkají, uvedené v evropských smrnicích: 98/37/ES (Smrnice o strojních zaízeních), 93/68/EHS (Smrnice znacení EHS) & 89/336/EHS (Smrnice o elektromagnetické kompatibilit), smrnice 2000/14/EHS (Píloha V). Valmadrera, 19/05/2004 Pino Todero (Technický editel) Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) ITÁLIE O. TECHNICKÉ ÚDAJE TYP: Hmotnost s prázdnými nádrzemi (Kg) Obsah olejové nádrze (cm3) Délka listy (cm/palce) Typ pilového etzu Roztec pilového etzu (palce) Hladina vibrací Pední rukoje (m/s2) (ISO 7505) Zadní rukoje (m/s2) (ISO 7505) Namená hladina akustického výkonu LWav db(a) (ISO 9207) Zarucená hladina akustického výkonu Lwav db(a) (ISO 9207) Akustický tlak vyvíjený na ucho pracovníka db(a) (EN 27182) Minimální prez prodluzovacího kabelu (pocet kabel x mm2) Maximální délka prodluzovacího kabelu (m) ES 15 3,5 200 ES 16 3, /12" 35/14'' 40/16" MPG370GLX 91VJ 3/8 3/8 3,5 7,9 111, x1 30 ES 18 3, /8 1,96 7, x1 30 3,5 7,9 111, x1 30 CESKY 11.

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Vaše uživatelský manuál NILFISK NEPTUNE 7 FA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3471187

Vaše uživatelský manuál NILFISK NEPTUNE 7 FA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3471187 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NILFISK NEPTUNE 7 FA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NILFISK NEPTUNE 7 FA

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Wallyght WLT. Multifunkční LED lampa

Wallyght WLT. Multifunkční LED lampa Multifunkční LED lampa Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

C20. Řetězový elektropohon pro okenní automatizaci

C20. Řetězový elektropohon pro okenní automatizaci Řetězový elektropohon pro okenní automatizaci Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více