MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235; v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 14 billion in more than 150 countries around the world. PN REV. 01 (06/04) A. VSEOBECNÝ POPIS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Zadní rukoje Ochranný kryt pravé ruky Pední rukoje Ochranný kryt levé ruky/páka brzdy pilového etzu Sroub / Knoflík napínání etzu Cep napínání etzu Zátka olejové nádrze Okénko kontroly hladiny oleje Ventilacní otvory Kabel Manuál Vypínac Zablokování vypínace Pilový etz Tazný clánek 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) ezný clánek Omezovac hloubky ezu ezný zub Lista Kryt etzu Pastorek Zachycovac etzu Upevovací sroub listy Upevovací matice / knoflík listy etzka na spici Ochranný kryt vodící listy Ozubená oprka Ulození zachycovace etzu Otvor mazání Vodící drázka Seizovací knoflíky olejového cerpadla VYSVTLIVKY STÍTKU: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Píklad stítku Zarucená hladina akustického výkonu podle smrnice 2000/14/EC Dvojitá izolace Znacení shody CE Stupe ochrany Nominální kmitocet Nominální výkon Stídavý proud Nominální naptí Model/typ Pedcíslí C. série Kód výrobku Rok výroby (poslední dv císla; nap. 04=2004) Maximální délka listy Jméno a adresa výrobce CESKY 1 B. BEZPECNOSTNÍ OPATENÍ VÝZNAM SYMBOL Smr ezného zubu Neodhazovat! Odevzdejte pracovníkm recyklace odpadk. Pouzívejte vzdy obma rukama Nebezpecí zptného vrhu Nevystavujte desti nebo vlhkosti etzový olej Pozor Pozorn si pectte manuál Bezpecnostní holínky Dlouhé kalhoty chránící proti ezu Helma, chránice sluchu a ochranné brýle nebo ochranný stítek Rukavice chránící proti ezu Brzda etzu vypojena,zapoj ena Vytáhnte zástrcku v pípad poskození kabelu Pouzití manuálu. Vsechny osoby, které pouzívají stroj, si musejí nejdíve pozorn pecíst celý manuál (a pokud je to mozné, mly by projít praktickým pedvedením pouzití stroje, aby se tak seznámily s popsanými operacemi bezpecného vyuzití stroje a eznými technikami, které mají být pouzívány. V pípad postoupení nebo zapjcení stroje nechejte manuál pilozený ke stroji. Mjte na pamti, ze VSECHNY cásti manuálu jsou dlezité za úcelem zamezení úraz pracovníka nebo poskození stroje a ze dodrzení popsaných postup neodstrauje Nedlejte... Vypnte stroj nebezpecí nehod, ale snizuje jejich pravdpodobnost nebo následky poskození. Struktura manuálu: sekce B je rozdlena do cástí, které mohou být citovány ve zbývající cásti manuálu, citace jsou oznaceny symbolem "POZOR", za kterým následují císla odpovídající cásti, aby tak byla soustedna pozornost ctenáe na hlavní bezpecnostní postupy týkající se urcité situace; cásti uvedené v "A VSEOBECNÝ POPIS" jsou uvedeny v textu kurzívou, aby bylo usnadnné jejich vyhledání. CESKY - 2 Ped pouzitím. Nedovolte stroj pouzívat osobám, které se neseznámily s tmito instrukcemi, nejsou v dobrém fyzickém nebo dusevním stavu, nejsou dostatecn vyskolené, nebo dtem (místní pedpisy mohou v nkterých pípadech omezovat vk pracovník, kterým je dovoleno pouzití stroje). Pokud nemáte zkusenosti se strojem, nechejte se vyskolit na cvicné koze. Uzivatel je odpovdný za pípadné úrazy tetích osob nebo za skody na jejich majetku a za nebezpecí, kterým jsou vystaveni. Nepouzívejte tento stroj k jiným úcelm nez k popsaným v tomto manuálu a pouzívejte výlucn uvedené listy a pilové etzy. Stroj nesmí být nikdy pouzíván v pípad únavy, fyzické indispozice nebo pod vlivem látek, které zpsobují zmny fyzického nebo dusevního stavu (léky, alkohol, drogy apod.). Kontroly. nkterá z vyjmenovaných podmínek není splnna, NEPOUZÍVEJTE stroj. 2. Opravy / Údrzba. Mzete vymnit osobn cásti stroje, jejichz montáz je vysvtlena v sekci "Montáz/Demontáz", pokud jsou tyto cásti opotebované nebo poskozené. Pro výmnu pouzívejte pouze homologovaná a originální píslusenství/náhradní díly, které jsou k dispozici u oficiálních distributor. Vsechny ostatní cásti stroje musí být v pípad poteby vymnny výhradn v Autorizovaných servisních stediscích. NIKDY nepouzívejte nekompletní, závadný nebo upravený stroj nebo stroj opravený bez asistence Autorizovaného servisního stediska. Nebezpecí spojená s pouzitím znacn narstají, pokud operace údrzby nejsou provádny pravideln, nejsou provádny profesionáln nebo jsou pouzita neoriginální píslusenství/náhradní díly; v takovém pípad výrobce nepebírá odpovdnost za skody na majetku nebo na zdraví osob. V pípad pochybností kontaktujte Autorizované servisní stedisko. 3. Údrzba v bezpecných podmínkách. Vsechny operace údrzby, montáze, demontáze a doplování etzového oleje musejí být provádny se strojem umístným ve stabilní poloze na rovné a pevné plose, s vypojenou zástrckou (pokud není vysloven urcený opak), ezný nástroj musí být zastavený. Pi tchto operacích pouzívejte vhodné ochranné rukavice.

3 4. Odv. Bhem práce se strojem pouzívejte následující homologované prostedky osobní ochrany: piléhavý ochranný odv, bezpecnostní holínky s protiskluznou podrázkou a pídavnou ochrannou spicí a chránící proti poezání, rukavice proti poezání a chránící proti vibracím, ochranný stítek/ochranné brýle (pokud jsou chránny fólií, odstrate ji), chránice sluchu, helmu (pokud hrozí nebezpecí pádu pedmt), sponku nebo gumicku pro pichycení vlas nad výsku ramen (pokud jsou delsí), protiprachovou masku. V ZÁDNÉM pípad nepouzívejte krátké kalhoty, volný odv, siroké doplky a sperky, které by se mohly zachytit do pohybujících se cástí stroje, nepouzívejte sandály a nepracujte naboso. 5. Opatení na ochranu zdraví Vibrace a hluk. Nepouzívejte stroj pílis dlouho: hluk a vibrace mohou být skodlivé, zpsobovat nevolnost, stres, únavu a nedoslýchavost (hypoakuzii). Pílis dlouhá práce se strojem vystavuje pracovníka vibracím, které mohou zpsobit "syndrom bílých prst" (Raynaudova choroba), syndrom karpálního tunelu nebo jiné patologie. To by mohlo vést ke snízení citlivosti rukou a neschopnost rozeznávat rozdílné teploty a zpsobit celkové ztuhnutí. Proto pozorn kontrolujte stav rukou a prst, pokud pouzíváte stroj nepetrzit nebo pravideln. Pokud se projeví nkterý ze symptom, okamzit vyhledejte lékae. 6. Opatení na ochranu zdraví Chemické látky. Zamezte kontaktu etzového oleje s kzí a ocima. 7. Opatení na ochranu zdraví Elektrický proud. Pipojujte stroj pouze na homologované prodluzovací kabely/zástrcky/sít, odpovídající norm a instalované podle platných pedpis. Zkontrolujte, zda je na sí, na kterou jste pipojeni, instalováno zaízení zbytkového proudu (RCD) s pocátecním proudem nepesahujícím hodnotu 30mA. Zkontrolujte, zda se síové kabely, zástrcky, zásuvky CESKY 3 a zaízení zbytkového proudu nacházejí v optimálním stavu, odpovídají pozadovaným vlastnostem, jsou správn namontovány nebo zapojeny a cisté. Nevypojujte stroj ze sít taháním za kabel. Nepouzívejte nebo neukládejte stroj a prodluzovací kabel na vlhkém míst. kabely, hromosvody apod. ). Opatení na ochranu zdraví - Teplo. ze po uvolnní vyute;ho deva; stroj drzte popsaným zpsobem: pevn chyte pední rukoje levou rukou a zadní rukoje pravou rukou, palcem a ostatními prsty obemknte rukojet (bhem pouzití by stroj mohl sklouznout dopedu nebo dozadu, odskocit, mohlo by dojít ke zptnému vrhu: správné drzení stroje snizuje moznost ztráty kontroly); dbejte na to, aby se kabel/prodluzovací kabel nacházel stále za Vámi, zkontrolujte, zda nepedstavuje nebezpecí pro Vás nebo jiné osoby a zda nemze dojít k jeho poskození (teplem, ostrými pedmty, ostrými rohy, oleji apod.); vzdy zaujímejte stabilní polohu na obou nohách; udrzua BRZDY PILOVÉHO ETZU Ochranný kryt levé ruky (obr. pouzívání stroje s listou ve vodorovné poloze, napíklad pi kácení strom, brzda pilového etzu poskytuje snízenou ochranu, protoze mze být spoustn jen setrvacností, jelikoz ruka uzivatele je mimo akcní pole ochranného krytu levé ruky (obr.3) NOTA: Jakmile je zapojena brzda pilového etzu, bezpecnostní vypínac perusuje pívod proudu do motoru. ZACHYCOVAC ETZU Tento stroj je opaten zachycovacem etzu (obr.4) umístným pod pastorkem. Mechanismus byl konstruován za úcelem zastavení zptného pohybu pilového etzu v pípad zlomení nebo uvolnní listy. K tmto pípadm nedochází, pokud je pilový etz správn udrzován (viz kapitolu "D.Montáz/Demontáz"). ES 15 / ES 16 PRO ES Odsroubujte upevovací matice listy a 2b. etzu. 3a. Namontujte listu na upevovací srouby 3b. 4. Prsty utáhnte upevovací matice listy. 5b. Lehce zasroubujte upevovací knoflík listy. 6a. drzte zvednutou spici listy). na doraz upevovací matice listy 8b. Siln utáhnte upevovací knoflík listy. LISTY A PILOVÉHO ETZU POZOR! nemáte k dispozici etzový olej, pouzijte pevodový olej EP 90. Nikdy nepouzívejte vyjezdné oleje, protoze jsou skodlivé pro Vás, stroj a zivotní prostedí. Zkontrolujte, zda je olej vhodný pro teplotu prostedí v míst pouzití: pi teplotách pod 0 C nkteré oleje houstnou, petzují a poskozují cerpadlo. Pro volbu nejvhodnjsího oleje se obrate na Vase Autorizované servisní stedisko. Doplování oleje Odsroubujte zátku olejové nádrze, naplte nádrz, pitom dejte pozor, aby nedoslo k úniku oleje (pokud k tomu pece dojde, dobe ocistte motorovou pilu) (obr.2) a dobe utáhnte zátku. G. ÚDRZBA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13 POZOR! Pokud pracujete v obzvlást spinavém nebo prasném prostedí, popsané operace musí být provádny v kratsích intervalech nez je uvedeno. Ped kazdým pouzitím Zkontrolujte, zda cerpadlo etzového oleje správn funguje, nasmrujte listy smrem ke svtlé plose ve vzdálenosti dvaceti centimetr, po minut chodu stroje se na plose musí objevit zetelné stopy oleje (obr.1).zkontrolujte, zda pro zapojení a vypojení brzdy pilového etzu nemusíte vyvíjet pílis velký tlak nebo naopak k zapojení nebo vypojení dochází pílis snadno, zkontrolujte také, zda není zablokovaná.

4 Pak zkontrolujte její funkci následujícím zpsobem: vypojte brzdu pilového etzu, uchopte správným zpsobem stroj a uvete ho do chodu, zapojte brzdu pilového etzu stlacením ochranného krytu levé ruky pomocí levého zápstí/levé paze, pitom nikdy nepoustjte rukojet (obr.2). Pokud brzda pilového etzu funguje, pilový etz se musí okamzit zablokovat. Zkontrolujte, zda je pilový etz naostený (viz dále), v dobrém stavu a správn napnut, pokud je nepravideln opotebený nebo jeho ezný zub dosahuje výsky pouze 3 mm, vymte ho (obr.3). Casto cistte ventilacní otvory, zamezíte tak pehívání motoru. Zkontrolujte funkci vypínace a zablokování vypínace (tuto operaci provádjte s vypojenou brzdou pilového etzu): zapnte vypínac a zablokování vypínace a zkontrolujte, zda se hned po uvolnní vracejí do klidové polohy; ovte, zda bez zapojení zablokování vypínace není mozné zapnout vypínac. Zkontrolujte, zda zachycovac etzu a ochranný kryt pravé ruky jsou v dobrém stavu a bez viditelných závad jako napíklad poskození materiálu. Kazdé 2-3 hodiny práce se strojem Zkontrolujte listu, pokud je to nutné pecliv ocistte její otvory mazání (obr.4) a vodící drázku (obr. 5), pokud je drázka opotebená nebo na ní jsou patrné hluboké rýhy, vymte ji. Otocte listu tak, aby se opotebovávala rovnomrn (obr.6). Pravideln cistte pastorek a kontrolujte, zda není pílis opotebený (obr.7). Promazte etzku na spici listy tukem pro loziska oznaceným otvorem (obr.8). Ostení pilového etzu (v pípad poteby) Pokud pilový etz neeze bez nutnosti pitlacit listu na devo a vyrábí velmi jemné piliny, znamená to, ze není dobe nabrousený. Pokud se pi ezání netvoí CESKY 7 piliny, pilový etz je zcela tupý a pi ezání drtí devo na prach. Dobe naostený pilový etz projízdí devem sám a tvoí dlouhé a velké piliny. EZU 0,5 mm. jsou uvedené typické postupy, které je teba dodrzet v urcitých situacích, pokazdé vsak zhodnote, zda jsou vhodné nebo ne pro Vás pípad, a zvazte, jak provést ez s co nejmensím rizikem. Bhem pouzití se vyhnte: (obr.1) -ezání v situaci, kdy by se kmen mohl bhem ezání zlomit (devo je napnuté, suché stromy apod.): náhlé zlomení mze být velmi nebezpecné. -aby se listy nebo pilový etz zasekly v ezu: pokud k tomu pece dojde, odpojte stroj od pívodu naptí a pokuste se zvednout kmen, vyvíjejte páku pomocí vhodného nástroje; nesnazte se vytáhnout stroj jeho taháním nebo otásáním, mohli byste poskodit stroj nebo se zranit. -situacím, které by mohly zpsobit reakci zptného vrhu. Bhem pouzití: (obr.1) -Pokud ezete ve svahu, pracujte vzdy nad kmenem, tímto zpsobem Vás kmen nemze zasáhnout, pokud by se zacal koulet dol. -Uvolnte vypínac po kazdém ezání: prodlouzený bh motoru naprázdno mze vyvolat závazné poruchy. -V pípad kácení dokoncete za kazdých okolností zapocatou práci: cástecn pokácený strom by se mohl zlomit. -Na konci kazdého ezu zaznamenáte znacnou zmnu síly potebné k drzení stroje, dávejte velký pozor, abyste neztratili kontrolu nad strojem. CESKY - 8 Kmen na zemi (Nebezpecí kontaktu pilového etzu s terénem na konci ezu). (obr.5) ezte shora smrem dol skrz celý prmr kmene. Na konci ezu postupujte opatrn, abyste zamezili kontaktu pilového etzu s terénem. Pokud mzete, peruste ezání ve 2/3 tlousky kmene, otocte kmen a ezte zbývající cást shora smrem dol, abyste se tak vyhnuli nebezpecí kontaktu pilového etzu s terénem. Kmen opený jen na jednom konci (Nebezpecí zlomení kmene bhem ezu) (obr.6) Zacnte ezat zespodu do piblizn 1/3 prmru, pak práci dokoncete shora a napojte se na jiz provedený ez. Kmen opený na dvou koncích (Nebezpecí stlacení pilového etzu. ) (obr.7) Zacnte ezat shora do piblizn 1/3 prmru, pak práci dokoncete zdola a napojte se na jiz provedený ez. Kácení strom POZOR!: Nikdy se nepokousejte kácet stromy, pokud nemáte dostatecnou zkusenost, v kazdém pípad nekácejte nikdy stromy, jejichz prmr kmene je vtsí nez délka listy! Tato operace je vyhrazena zkuseným uzivatelm vybavený vhodným zaízením. Úcelem kácení je nechat padnout strom do co nejlepsí polohy pro následné odstraování vtví a ezání kmene. operace ezu a vyhledání únikové cesty Odstrate vtve, které brání v práci (obr.8), zacnte shora smrem dol tak, aby se kmen nacházel mezi Vámi a strojem, odstrate pak obtízné vtve jednu po druhé. Odstrate porost kolem stromu a pi urcení únikové cesty zaznamenejte pípadné pekázky vyskytující se kolem stromu (kameny, koeny, píkopy apod.) a bránící v úniku (úniková cesta slouzí pi padání stromu); na obrázku (obr.9) je zobrazený smr, kterým se musíte vydat ( A pedpokládaný smr pádu stromu. B. Úniková cesta C. Nebezpecná zóna) KÁCENÍ STROMU (obr.10) Za úcelem zajistní kontroly nad pádem stromu musíte provést následující ezy: Smrový záez, který musí být provedený jako první, slouzí ke kontrole smru pádu stromu: nejdíve ezte HORNÍ CÁST smrového záezu na stran, ke které má být strom pokácen. Stjte na pravé stran stromu a ezte metodou tahání etzu; pak provete SPODNÍ CÁST ezu, který se musí setkat s koncem horní cásti.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hloubka smrového záezu musí odpovídat 1/4 prmru kmene, s úhlem nejmén 45 mezi horním a dolním ezem. Setkání mezi dvma ezy se nazývá "linka smrového ezu". Linka musí být dokonale vodorovná a v pravém úhlu (90 ) ke smru pádu. stromu, která zstala neezaná se nazývá "kloub", který vede strom pi pádu; pokud je nedostacující, není rovný nebo není úpln peezán, není schopen kontrolovat pád stromu (velmi nebezpecná situace!), proto je nezbytné, aby rzné ezy byly provedeny s maximální pesností. Na konci ezání strom musí zacít padat, pokud je to nutné, pomozte si vlozením devorubeckého klínu nebo devorubecké páky. Odstraování vtví Jakmile je strom porazen, je teba ho zbavit vtví, to znamená odezat vtve z kmene. Nepodceujte tuto operaci, protoze k vtsin pípad zptného vrhu dochází bhem odvtvování, dávejte velký pozor na polohu spice listy bhem ezu a pracujte na levé stran kmenu. CESKY 9 I. EKOLOGIE V této kapitole najdete informace uzitecné pro dodrzení vlastností ekologické kompatibility, na kterou byl brán ohled pi vývoji tohoto stroje, dodrzení správného pouzití stroje a zpracování olej. PROJEKTOVÁNÍ Ve fázi projektování stroje byl vyvinut motor s nízkou spotebou a nízkou hlucností. POUZITÍ STROJE Operace plnní olejové nádrze musí být provedeny tak, aby etzový olej neunikal do okolního prostedí. LIKVIDACE Nenechávejte v okolním prostedí nefungující stroj, ale odevzdejte ho firm, která má povolení k likvidaci odpadk podle pedpis platných norem. M.TABULKA VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD Nespoustí se motor Spatná funkce motoru nebo motor ztrácí na výkonu Stroj se spoustí, ale spatn eze Motor se otácí neobvyklým zpsobem Brzdná zaízení neblokují správným zpsobem otácení pilového etzu Ovte, zda je v síti naptí Ovte, zda je zástrcka správn zapojena Ovte, zda není poskozený kabel nebo prodluzovací kabel Ovte, zda není zapojena brzda pilového etzu Ovte, zda je pilový etz správn namontovaný Zkontrolujte mazání pilového etzu podle pokyn uvedených v kapitolách F a G Zkontrolujte, zda je pilový etz naostený Obrate se na Autorizované servisní stedisko CESKY - 10 N. PROHLÁSENÍ O SHOD Níze podepsaný, povený firmou E.O. P.I., prohlasuje, ze následující výrobky: typ ES15, ES15/1, ES15/2, ES16, ES16/1, ES18 od 2004, vyrobené firmou E.O.P.I., Valmadrera, Itálie, splují vsechny pozadavky, které se jich týkají, uvedené v evropských smrnicích: 98/37/ES (Smrnice o strojních zaízeních), 93/68/EHS (Smrnice znacení EHS) & 89/336/EHS (Smrnice o elektromagnetické kompatibilit), smrnice 2000/14/EHS (Píloha V). Valmadrera, 19/05/2004 Pino Todero (Technický editel) Electrolux Outdoor Products Italy S.p.A. Via Como 72, Valmadrera (Lecco) ITÁLIE O. TECHNICKÉ ÚDAJE TYP: Hmotnost s prázdnými nádrzemi (Kg) Obsah olejové nádrze (cm3) Délka listy (cm/palce) Typ pilového etzu Roztec pilového etzu (palce) Hladina vibrací Pední rukoje (m/s2) (ISO 7505) Zadní rukoje (m/s2) (ISO 7505) Namená hladina akustického výkonu LWav db(a) (ISO 9207) Zarucená hladina akustického výkonu Lwav db(a) (ISO 9207) Akustický tlak vyvíjený na ucho pracovníka db(a) (EN 27182) Minimální prez prodluzovacího kabelu (pocet kabel x mm2) Maximální délka prodluzovacího kabelu (m) ES 15 3,5 200 ES 16 3, /12" 35/14'' 40/16" MPG370GLX 91VJ 3/8 3/8 3,5 7,9 111, x1 30 ES 18 3, /8 1,96 7, x1 30 3,5 7,9 111, x1 30 CESKY 11.

Vaše uživatelský manuál MCCULLOCH TITANIUM ES 735 http://cs.yourpdfguides.com/dref/934122

Vaše uživatelský manuál MCCULLOCH TITANIUM ES 735 http://cs.yourpdfguides.com/dref/934122 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH TITANIUM ES 735. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249498 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. VŠEOBECNÝ POPIS 1) Zadní rukojeť 2) Ochranný

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MCCULLOCH QUATTRO 52 PM, NEW TWIST HANDLE http://cs.yourpdfguides.com/dref/933962

Vaše uživatelský manuál MCCULLOCH QUATTRO 52 PM, NEW TWIST HANDLE http://cs.yourpdfguides.com/dref/933962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH QUATTRO 52 PM, NEW TWIST HANDLE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

UC3050A UC3550A UC3550AP UC4050A UC4550A UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL

UC3050A UC3550A UC3550AP UC4050A UC4550A UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Elektryczna Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru electric cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Elektro - Motorsäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Elektromos láncfrész

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249754 REV. 00 (09/05) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 G 8 10 11 H 1 H 9 5 12 6 7 13 8 9 A 60 85-90 2

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PARTNER COLIBRI 25 http://cs.yourpdfguides.com/dref/936651

Vaše uživatelský manuál PARTNER COLIBRI 25 http://cs.yourpdfguides.com/dref/936651 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz

http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz http://www.easy-grip.eu/ http://www.michelin.fr/ http://www.spytar.cz Vážený uživateli našich snhových etz EASY GRIP. Prosíme pette si laskav tohoto prvodce ped prvním použitím a uložte tento návod bezpen

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici. GROOVER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k Obsluze (Překlad originálního návodu

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

STIH) Práce s motorovými pilami v zahradách a v ovocných sadech

STIH) Práce s motorovými pilami v zahradách a v ovocných sadech STIH) Práce s motorovými pilami v zahradách a v ovocných sadech Obsah Úvod 2 Reakèní síly 3 Reakèní síly jak dosáhnout kontroly nad nimi 3 Pøitažení pily 3 Odražení pily 3 Zpìtný ráz 4 Jak se vyhnout zpìtnému

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

UC3020A UC3520A UC4020A. GB Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u cu lan MANUAL DE INSTRUC IUNI

UC3020A UC3520A UC4020A. GB Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Fer str u cu lan MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Kettensäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Láncfrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK Reazová píla NÁVOD

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Řetězová pila. Návod k obsluze

Řetězová pila. Návod k obsluze Řetězová pila VeGA TCS4100 Professional VeGA TCS5000 Professional VeGA TCS5600 Professional Návod k obsluze Před použitím našich výrobků si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, abyste se řádně

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

559122-55CZ/SK DW712

559122-55CZ/SK DW712 559122-55CZ/SK DW712 2 3 4 5 6 7 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého

Více

Vaše uživatelský manuál MCCULLOCH ELITE 4230X BP

Vaše uživatelský manuál MCCULLOCH ELITE 4230X BP Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH ELITE 4230X BP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU DORMAK 2013 V1_2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŠTĚPKOVAČ ZAHRADNÍHO ODPADU 12 DORMAK 2013 V1_2013 DORMAK, Lda. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Montáž... 4 Přemístění... 5 Provoz štěpkovače... 5 Provoz... 7 Vypnutí...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150

STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE STAVEBNÍ MÍCHAČKA PROMIX-150 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka AME600 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka 1 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu AME600 Obsah ÚVOD... 4 O TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍCH

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800

Verze 1.1. Bourací kladivo. Návod k obsluze. Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 Verze 1.1 Bourací kladivo Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 15213 Označení výrobku: BABH1800 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití: Bruska na hoblovací nože typ MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože.

Návod k použití: Bruska na hoblovací nože typ MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN AUSTRIA. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože. NÁVOD K POUŽITÍ Bruska na hoblovací nože Typ: MS 7000 HOLZMANN-MASCHINEN Gmbh Marktplatz 4 A-4170 Haslach a.d.m. Tel.: +43/7289/71562-0 Fax.: +43/7289/71562-4 www.holzmann-maschinen.at info@holzmann-maschinen.at

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

DUC252 DUC302. GB Cordless Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowa Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI

DUC252 DUC302. GB Cordless Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowa Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowa Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru cu lan cu acumulator MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Akku-Kettensäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Akkumulátoros

Více

BUC250 UC250D BUC300 UC300D. GB Cordless Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowa Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI

BUC250 UC250D BUC300 UC300D. GB Cordless Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Akumulatorowa Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowa Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru cu lan cu acumulator MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Akku-Kettensäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Akkumulátoros

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UC3041A UC3541A UC4041A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Elektryczna Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI

UC3041A UC3541A UC4041A. GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL. PL Elektryczna Pilarka a cuchowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Electric Chain Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Elektryczna Pilarka acuchowa INSTRUKCJA OBSUGI RO Ferstru electric cu lan MANUAL DE INSTRUCIUNI DE Elektro - Motorsäge BEDIENUNGSANLEITUNG HU Elektromos láncfrész

Více

TEXAS ELEKTRICKÁ PILA

TEXAS ELEKTRICKÁ PILA Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark TEXAS ELEKTRICKÁ PILA Skvělý výrobek farmářské kvality typ EK 2000-40 Dovozce a distributor: Verze návodu 2010/1 Copyright a autorská práva k překladu:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Návod na používání Systém na vy ezávání autoskel

Návod na používání Systém na vy ezávání autoskel Návod na používání Systém na vyezávání autoskel esky. Oznaení Ohybné prodloužení šroubovacího hrotu Úhlová pevodovka Vyezávací zaízení Držák šroubovacího hrotu Upevovací hák Propichovací jehla Montážní

Více