Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ platnost od

2 Struktura školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Učební plán 5. Učební osnovy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Přílohy: Školní řád Audit školy v oblasti marketingu 2

3 1. Identifikační údaje 1.1 Název programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu Název organizace: Základní škola, Chrudim, U Stadionu Adresa: Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim Ředitel školy: Mgr. Jindřich Vyhnánek IČO: Tel.: fax.: : web: 1.3 Zřizovatel: Název organizace: Město Chrudim Adresa: Resselovo náměstí 77, Chrudim I Identifikační číslo: Telefon: Web: 1.4 Platnost dokumentu Tato verze školního vzdělávacího programu,,sportem A HROU KE VZDĚLÁNÍ vstupuje v platnost dne Součástí tohoto programu je školní vzdělávací program pro školní družinu, který byl zpracován v souladu se školským zákonem. Koordinátoři: Pro 1. stupeň Základní školy Mgr. Irena Cieslarová Pro 2. stupeň Základní školy Věra Průchová Rád bych zdůraznil, že tento školní rámcově vzdělávací program je dílem všech pedagogických zaměstnanců školy, a proto jim právem patří dík a uznání. Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy 3

4 2. Charakteristika školy 2.1 Stručná historie školy Naše škola byla uvedena do provozu 1. září Od samého počátku byla na druhém stupni zřízena speciální třída se zaměřením na atletiku. V roce 1998 byla zřízena i speciální třída se zaměřením na kopanou. 2.2 Stručná charakteristika školy - současnost Naše základní škola je plně organizovaná pavilónová škola s ročníkem, která leží v centru sportovišť města. Na 1. stupni jsou v každém ročníku dvě paralelní třídy. 2. stupeň má tři paralelní třídy, z nichž dvě jsou sportovně zaměřené (atletika a fotbal). Žáci mají možnost vybrat si z velkého počtu zájmových kroužků, které škola nabízí jako mimoškolní aktivity. Škola vzdělává cca 540 žáků. 4

5 2.3 Vybavení školy Prostorové vybavení školy je dobré. Pro výuku je k dispozici 22 kmenových tříd, 7 odborných učeben - počítačová učebna 1 a 2, cvičná kuchyně, universální dílna, audiovizuální učebna, projekční sál, zeměpisná učebna s televizním okruhem, učebna chemie, přírodopisu a fyziky. Pro výuku je k dispozici učebna s interaktivní tabulí a přenosný dataprojektor s plátnem. K pohybovým aktivitám žáci využívají velkou a malou tělocvičnu, tartanový tunel (72,5 m) a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, horolezeckou stěnu, stoly na stolní tenis. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy a jejího okolí se podílejí také ve velké míře žáci a učitelé. Součástí školy je prostorná jídelna. Žákům je k dispozici i školní bufet, občerstvovací automaty. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC a mají volný přístup na internet, používají tiskárnu a kopírku, společně se schází ve sborovně. Každoročně dochází k dalším úpravám, které sledují postupnou obnovu stávajícího zařízení. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 36 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Převážná většina učitelů je plně kvalifikovaná, jeden si doplňuje vzdělání. Mnoho učitelů si neustále doplňuje vzdělání dalším studiem a kurzy v krajských centrech vzdělávání. Na škole působí výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně - patologických jevů, koordinátor ICT a EVVO. Vedení školy je tříčlenné: ředitel, zástupce pro 1. a 2. stupeň. Provoz školní družiny zajišťují čtyři vychovatelky. Součástí rozšířeného vedení je 19 předsedů předmětových komisí. Na škole také působí trenéři pro atletiku a fotbal. 2.5 Charakteristika žáků Kapacita školy je 700 žáků. Většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Vzhledem ke sportovnímu zaměření školy jsou na druhý stupeň přijímáni i žáci z ostatních chrudimských i okolních škol. S integrací žáků se specifickými poruchami učení máme dobré zkušenosti. 2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci spolupráce s denním stacionářem Jitřenka a Speciální školou Chrudim, dále,,hnutím NA VLASTNÍCH NOHOU a s Mateřskou školkou U Stadionu Chrudim. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Každoročně pořádáme ozdravné pobyty v Chorvatsku, na 1. stupni pak ozdravné pobyty tématicky zaměřené (2. třída zážitkové poznáváme sebe i ostatní, 3. třída ekologicko - turistické, 4. třída lyžařské) a školy v přírodě (5. třída cyklisticky zaměřené), lyžařské kurzy pro sportovní i nesportovní třídy, jarní sportovní soustředění atletických a fotbalových tříd, kulturně- historickou exkurzi do Prahy pro třídní kolektivy 4. a 5

6 5. ročníků, exkurze v rámci jednotlivých předmětů. Každý rok se uskuteční sportovní olympiáda pro 1. stupeň, jejíž cílem je spolupráce žáků napříč všemi ročníky. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim se prvňáčci zúčastní slavnostního,,pasování NA ČTENÁŘE. Podle zájmů žáků se pořádají zájezdy do anglicky a německy mluvících zemí. Škola udržuje více než 8 let kontakt s nizozemskou školou ve městě Ede. Každoročně probíhají výměnné akce mezi učiteli a žáky obou škol. Na naší škole mají dlouholetou tradici především sportovní akce. 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních schůzek. Na 1. stupni je pro rodiče žáků, ale i širokou veřejnost pořádán Den otevřených dveří, dále vystoupení pěveckého kroužku a kroužku hry na zobcovou flétnu ke Dni matek. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu PAVUČINA, webových stránek školy a elektronické žákovské knížky. Rada SRPDŠ, v nichž jsou zástupci všech tříd, se schází pravidelně čtyřikrát ročně podle potřeby před třídními schůzkami. Úzce spolupracujeme s Ekocentrem Chrudim a Pardubice, nemocnicí Chrudim, Městskou policií, knihovnou Chrudim, PPP Chrudim, MěÚ Chrudim. 6

7 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy V průběhu procesu přípravy a tvorby našeho školního vzdělávacího programu SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ jsme po celou dobu vycházeli z dlouhodobých zkušeností sportovních tříd, které naší škole trvale přinášejí výborné výsledky a kladný ohlas rodičovské i obecné veřejnosti. Tyto zkušenosti podpořené kvalitní prací našeho pedagogického sboru se zcela přirozeně přeměnily v priority našeho ŠVP. Cílem naší školy je zaujmout naše žáky a jejich rodiče takovým způsobem vzdělávání, který jim pomůže nalézt odpovědi na otázky, podpoří morálně - volní vlastnosti žáků, které si ve svém vzdělávání mohou podle svého zaměření zvolit a za pomocí učitelů, vychovatelů a trenérů do hloubky rozvíjet. Všichni žáci naší školy mají několik možností jak zaměřit své další vzdělávání. Na 1. stupni si mohou vybírat z velkého množství zájmových aktivit a kroužků, které jim škola a školní družina nabízí. Na 2. stupni vzdělávání pak mají na výběr třídy s atletickým a fotbalovým zaměřením nebo třídy bez rozšířené výuky Tv. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociální dovednosti. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. 7

8 Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování a umožňujeme jim ve vhodných případech realizovat vlastní nápady. Žáci se zúčastňují různých sportovních a humanitních soutěží a olympiád. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Kompetence komunikativní považujeme v našem vzdělávacím programu za vysoce důležité, a proto jejich naplňování věnujeme značný prostor a čas. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Tyto kompetence rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech při TV, na školách v přírodě apod. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. Žáky vedeme k objektivnímu posouzení svých možností při profesní orientaci, výuku doplňujeme o praktické exkurze. 8

9 Některé metody využívané pro rozvoj klíčových kompetencí žáků vedoucích k naplňování cílů vzdělávání: - týmová práce - třídnické hodiny - jedenkrát do měsíce - referáty, prezentace - diskuze obhajovaní svých názorů - samostatná práce - sebehodnocení, sebereflexe - dodržuje a přijímá stanovená pravidla v životě, ve sportu, ve třídě - začleňování žáků specifickými poruchami učení do výuky - spolupráce s MŠ, PPP, ÚP, Městskou policií a jinými společenskými organizacemi - třídění odpadů - šetření přírodními zdroji - exkurze tématicky zaměřené, přednášky - poznávání okolí školy - poznávání Prahy - drogová prevence, krizová centra, přednášky - vaření, stravování - zdravý životní styl - odborné poradenství při volbě povolání - školní časopis - soutěže dovednostní, vědomostní, sportovní, umělecké a tvořivé 9

10 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ( 16, 40 a 48) a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. (+ její novela č.147/2011 Sb.) Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči ujasnit si pojmy s rodiči uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat nedávat dítěti nálepky snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc opakovat pravidla hry 10

11 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě s rodiči či zástupci dítěte na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce s rodiči a tak dále) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte a tak dále). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči dítě je. seznámíme všechny učitele s postižením dítěte a jeho specifiky dohodneme se s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spolužáky s handicapem dítěte a vším, co z toho vyplývá ponecháváme dítěti v hodinách potřebné pomůcky snažíme se zajistit přístup k odborné literatuře a kurzům vztahujícím se k handicapu dítěte Zásady pro práci s dětmi s postižením: respektování zvláštností dítěte včasnost (čím dříve je dítěti a rodičům poskytnuta speciální pomoc, tím je lepší výsledek práce) vývojovost (důležité je nepřeskakovat jednotlivé vývojové etapy) optimální prostředí (jen při vhodné úpravě rodinného prostředí bude zajištěn dobrý rozvoj dítěte) speciální pomůcky, metody a formy výchovné práce všestrannost (dbáme na to, aby dítě mohlo své znevýhodnění kompenzovat i jinými činnostmi, v nichž je úspěšné) soustavnost Vzdělávání žáků zdravotním znevýhodněním V případě, že dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat tak, abychom mu pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy. seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka vypracujeme individuální vzdělávací program seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení 11

12 v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky zajistíme na škole docházení dítěte do dyslektických kroužků za účelem provádění reedukace Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků chválit nejen výkon, ale i snahu hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou pracovat s dítětem často, ale krátkodobě při práci odstranit rušivé vlivy snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné pravidelná relaxace Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě poruchy jejich dítěte. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním: v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů skupinová nebo individuální péče menší počet žáků ve třídě specifické učebnice a pomůcky odpovídající metody a formy práce případná pomoc asistenta učitele pravidelná spolupráce s rodinou spolupráce s odborným pracovištěm vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole 12

13 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Stejně jako je třeba pomáhat a radit dětem s handicapem, je nutné věnovat pozornost i žákům nadaným. Nadaní žáci vyznačují: paměť a znalost rychlost myšlení zpracování problému záměrné a dlouhodobé soustředění pružnost časná symbolická aktivita dávají přednost společnosti starších dětí, samotě vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí ostře vnímají pravidla a rozpory poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo školu (např. Společnost pro talent a nadání). Varianty vzdělávání nadaných: Urychlování (akcelerace) rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd Obohacování normální výuky (enrichment) rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky Přeskupování žáků speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů, pracovní společenství, spolupráce s různými institucemi Kombinace těchto postupů Pokyny pro práci s nadanými žáky: učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví poskytovat dostatečné množství podnětů nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný) nenutit žáka opakovat základní učivo 13

14 umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce využít možnost odborné pomoci 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vyučovacích předmětů a jednotlivá témata se stručnou charakteristikou jsou uvedena v tabulkách vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. V následujících tabulkách uvádíme přehled realizace všech průřezových témat a jejich tematických okruhů. Konkrétní činnosti a náměty, kterými plníme průřezová témata: - Projektové dny - Návštěvy divadelních a filmových představení - Návštěvy knihoven - Exkurze - Práce s PC a internetem - Referáty - Spolupráce s organizacemi - Komunikativní kruhy - Testování - Školní časopis - Frontální výuka - Týmová práce - Interaktivní činnosti - Soutěže - A jiné 4. učební plán 5. učební osnovy 14

15 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné a s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Žák je seznámen s tím, jakým způsobem a za jaké období bude zkoušen. Hodnocení by mělo žáka motivovat k další práci, nikoli ho od ní odrazovat. Žák má právo na individuální přístup, na respektování zvláštností. Hodnocení vychází z učebních osnov. Učitel sděluje žákovi všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci. Učitel vede evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem. Všechny známky zapisuje do žákovské knížky. Způsob získávání podkladů Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek, kontrolními písemnými pracemi. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Při dlouhodobém pobytu žáka mimo školu (lázně, přestěhování se ) respektuje učitel známky, které žák již získal. U žáků se specifickými poruchami učení učitel při klasifikaci přihlíží k dané spec. poruše a postupuje podle doporučení pedagogické poradny nebo pedagogického centra. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků K sebehodnocení jsou žáci cílevědomě vedeni v průběhu celé školní docházky. Učí se objektivně hodnotit výsledky své práce. Hodnocení prospěchu žáka Hodnocení klasifikačními stupni zahrnuje hodnocení výkonu žáka, jeho přístupu a dosaženého pokroku v určité oblasti. Známky mají různou hodnotu dle charakteru, rozsahu a 15

16 náročnosti hodnocené činnosti. Podkladem pro pololetní hodnocení musí být alespoň dvě známky. V případě, kdy není možno žáka na konci 1. a 2. pololetí hodnotit, postupuje se dle vyhlášky č. 454/2006, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětech teoretického zaměření: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá bezpečně požadované poznatky, fakta, pojmy, definice. Je pohotový, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně. Je schopen samostatně studovat učební materiály. Pracuje uvědoměle. Jeho ústní projev je výstižným, správný, přesný. Grafický projev je estetický. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice. Myslí logicky správně. Je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné učební materiály. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky. Grafický projev je estetický bez větších nepřesností. Stupeň 3 (dobrý) Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků. Uvažuje správně, ale málo tvořivě. Podle návodu učitele je schopen studovat materiály. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, definic, pojmů a poznatků. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Při samostatném studiu má závažné problémy. Ústní i písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil, samostatnost v myšlení neprojevuje. Nedovede své vědomosti uplatnit. Je nesamostatný v myšlení, logicky neuvažuje. Ani s pomocí učitele nedovede pracovat. Ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření: Stupeň 1 (výborný) 16

17 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Na hodiny bývá připraven. Stupeň 2 (chvalitebně) Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Na hodiny bývá většinou připraven. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Na hodiny bývá často nepřipraven. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem. Na hodiny bývá velmi často nepřipraven. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. Na hodiny není připraven. Hodnocení chování žáka Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 1 velmi dobré (Žák se snaží dodržovat pravidla chování stanovená školním řádem. Má kladný vztah ke spolužákům, pracovníkům školy i ostatním lidem. Přestupků se dopouští ojediněle. Je schopen přijmout oprávněnou kritiku a případné chyby se snaží napravit.) 2 uspokojivé (Záškoláctví, opakovaná agresivita, šikana, krádež, stálá nekázeň, opakované poškozování školního majetku, vulgární a společensky nebezpečné 17

18 chování, ignorování pokynů vyučujících, konzumace alkoholu, kouření, použití drogy.) 3 neuspokojivé (Další opakující se přestupky bez nápravy, ignorace školních povinností, krádeže, neomluvená absence, falšování omluvenek, známek, slovní a fyzické napadení vyučujícího, nabízení drogy, šikana s ublížením na zdraví.) K průběžnému hodnocení chování a přístupu žáků k plnění školních povinností slouží tato výchovná opatření: napomenutí třídního učitele (Drobné kázeňské přestupky, vyrušování, dočasné zapomínání pomůcek a domácích úkolů, nevhodné chování na školní akci, nepořádnost ve školních věcech, poškozování učebnic, žákovské knížky.) důtka třídního učitele (Časté kázeňské přestupky, nedodržování řádu školy, pozdní příchody, nerespektování nařízení třídního učitele, opakované nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích, ztráta žákovské knížky.) důtka ředitele školy (Nedovolené opuštění školy, poškozování zařízení školy, trvalé přestupky proti řádu školy, agresivita, šikana vulgární chování, nevhodné chování vůči dospělým, podvody.) Třídní učitel oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele (DTU). Důtka ředitele školy (DŘŠ) může být uložena pouze po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel neprodleně oznámí žákovi a zákonnému zástupci uložení NTU nebo DTU a důvody jejich uložení prostřednictvím žákovské knížky.dřš oznámí ředitel školy zákonnému zástupci prostřednictvím doporučeného dopisu. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogů žákovi po projednání s ředitelem školy také udělit pochvalu. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Veškerá výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu žáka. Výchovná opatření projednávaná pedagogickou radou jsou zároveň uvedena v zápisu z pedagogické rady. Celkové hodnocení Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v ročníku se vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), 18

19 c) neprospěl(a), d) nehodnocen(a) Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebným), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst.1 písm.e) Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm 5(nedostatečným) nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečným) nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci prvního pololetí. Práce v zájmových útvarech organizovaných školou se na vysvědčení hodnotí stupni takto: a) pracoval(a) úspěšně, b) pracoval(a). Komisionální a opravná zkouška Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi nadřízený orgán. Komise je tříčlenná a tvoří ji: předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, nadřízeným orgánem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, zkoušející, kterým je učitel vyučující daný předmět ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti podle RVP. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a vyjádří jej slovním hodnocením podle 15 odst.2 Vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb.,o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky nebo klasifikačním stupněm podle 15 odst.3 Vyhlášky 19

20 MŠMT č 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nevýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Pro složení komise a její činnost platí pravidla jako v případě komisionálního přezkoušení. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. Komisionální zkoušku koná i žák, který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek z důvodu vysoké absence. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován, opakuje ročník. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, slovní hodnocení Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhoduje ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Učitel klade důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci učitel nevychází z prostého počtu chyb, ale počtu jevů, které žák zvládl. Při slovním hodnocení se uvádí: zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem (ovládá bezpečně/ovládá/ podstatné ovládá/ ovládá se značnými mezerami/ neovládá) 20

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍROVÁ 8I, MIMOŇ, příspěvková organizace Mgr. Eva Majlišová ředitelka školy ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Změny v tomto předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Změny v tomto předpisu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Vydává: Mgr. Dagmar Hrabovská, ředitelka Platnost: od 01.09.2014 do odvolání ŠKOLNÍ ŘÁD Změny v tomto předpisu jsou prováděny formou číslovaných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014) ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace (platný od 1. září 2014) I. PREAMBULE Všichni žáci, kteří plní povinnou školní docházku na Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 1 Ředitelka školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady, podle 30, odst. 1.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01

Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01 Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01 Š K O L N Í Ř Á D Na základě ustanovení 30,odst.1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz.

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499320901, e-mail: zs@zsschsady.cz Školní řád OBSAH A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ B. REŽIM ŠKOLY C. PRÁVA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1 ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 I. PREAMBULE (platný od 1.9. 2014) Všichni žáci, kteří plní povinnou školní

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chelčického

Školní řád ZŠ a MŠ Chelčického Školní řád ZŠ a MŠ Chelčického 2014 Školní řád je platný od 1. ledna 2014 do přijetí nového školního řádu. Vnitřní řád školní družiny je platný od 31.10.2013 do přijetí nového řádu. OBSAH Školní řád základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram ŠKOLNÍ ŘÁD S PRAVIDLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ platný od 3. 9. 2012 schválený pedagogickou radou dne 30.8.2012 a Školskou radou při 2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, okres Příbram dne 31.8.2012 příloha ŠVP ZV Kouzelná

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků Příloha 1 ke Školnímu řádu platnému od 1. září 2010 Pravidla pro hodnocení žáků I. Úvod Cílem každého hodnocení žáků je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil. Hodnocení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne 2. 9. 2013

Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne 2. 9. 2013 Ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov, příspěvkové organizace se sídlem Miřetice 38, 384 86 Vacov vydává na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace (platný od 1. září 2009)

Více