Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví"

Transkript

1 Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví Alexandr Mišparin, CSc., náměstek ministra dopravy Ruské federace, Federální železniční doprava země je jedním z klíčových odvětví státu, které má nejdůležitější hospodářský a sociální význam. V současné době přepravují ruské železnice více než 85% nákladů v oblasti veřejné dopravy a více než třetinou se podílejí na přepravě cestujících. Období uskutečňování hospodářských přeměn v zemi je těžkou zkouškou i v odvětví železnic. Díky velkému nasazení fungují železnice stále dobře a zabezpečují potřebný rozsah přepravy osob i nákladů. V letošním roce je vidět určitá tendence růstu objemů přepravovaných nákladů. Za prvních osm měsíců roku 1999 se zvýšil objem přepravených nákladů o 10 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a obrat dokonce o 14 %. Upevňují se vztahy s jednotlivými regiony. Toto vše je výsledkem uskutečňování nové tarifní politiky, účelné práce v oblasti finančně hospodářského postavení, zvyšování dovoznosti přepravovaných nákladů, maximálního snižování provozních nákladů a zavádění technologií šetřících zdroje. Důležitým úkolem je další zvyšování efektivnosti práce železniční dopravy a konkurenceschopnosti na trhu dopravních služeb, která má vycházet z rozsáhlého využívání informatiky v odvětví na základě současných možností výpočetní techniky. Problematika automatizace a zavádění informatiky do tohoto odvětví není nová. Železniční doprava je téměř plně zabezpečena nižší automatizací - autobloky, elektrickým a dispečerským řízením a dispečerskou kontrolou. Desítky let byly rozvíjeny a zaváděny jednotlivé prvky a dílčí systémy, automatizovaného systému řízení železniční dopravy (AS UŽT). ASŘ se však nestalo komplexním automatizovaným systémem řízení. Prakticky od samého začátku byl tento systém zaváděn podle zásady jednotlivých místních systémů, které mezi sebou nebyly vzájemně propojeny, což bylo způsobeno jak subjektivními, tak objektivními příčinami, včetně omezených možností v té době existujících málo výkonných a nízkokapacitních počítačů typu "Ural" a "Minsk", na jejichž základě byl daný systém budován. V té době se jen zřídka uplatňoval automatický systém řízení provozu ASOUP a jen ve velkých železničních stanicích byly zaváděny systémy technologického řízení, operativní kontroly a řízení v oblasti přepravy nákladů, systém finančního účetnictví a statistiky, systém prodeje lístků "Expres", KSARNY a různá automatizovaná pracoviště. Na jejich základě byly vytvořeny a dále se rozvíjejí nejdůležitější informační technologie: jednotlivá dispečerská centra řízení pohybu vlaků, DISKOP systému účetnictví v oblasti využívání železničních vozů aj. Avšak úkoly, které stojí před tímto odvětvím v období zásadních hospodářských reforem v zemi vyžadují zásadně nová řešení. Na Všeruském sjezdu železničářů formulován úkol uskutečnit hlubokou reformu v oblasti informatiky a techniky pro odvětví železnic. Vše toto by se mělo uskutečnit v rámci reorganizace veškeré činnosti železnic na základě rozsáhlého využívání informační techniky, vytvářením automatických, informačnních a řídicích systémů, které budou zvyšovat efektivnost fungování jeho výrobně hospodářských, finančních a sociálních struktur.

2 Pro řešení těchto úkolů byly potvrzeny Koncepce a Program zavádění informatiky na železnicích, které vymezují základní směry a etapy této práce. Těmito základními dokumenty by se měly stát ty, které budou užívány v zaváděné informační technice v nových podmínkách, tvorbě jednotné sítě přenosu dat, podstatném zvýšení kapacity sítí díky zavádění optovláknových spojů a organizaci kanálů satelitního spojení, zaváděním moderních prostředků programování a tvorbou moderních způsobů sběru a zpracovávání dat v celé železniční síti. Postup realizace Programu byl mnohokrát přezkoumáván na zasedáních kolegia MPS Ruska. Příkazem ministra, č. 21-c byl vytvořen nový systém řízení a zavádění informační techniky. V odvětví byl vytvořen odbor informatiky a vztahů s příslušnými podřízenými útvary na železnicích. Problematikou ASŘ v železniční dopravě se zabývají tísíce pracovníků v různých organizacích. Na této práci se podílí i železniční IVC, odvětvové vědecko-výzkumné a projektové konstrukční organizace, vzdělávací instituty a jiné. S cílem nastolení koordinace vědecko-výzkumných a kosntrukčních prací byl v této oblasti vytvořen hlavní isntitut - Všeruský vědecko-výzkumný a projektově - konstrukční institut informatiky, automatizace a spojů MPS Ruska, který nahradil bývalý PKTB ASUŽT a NIIŽA. Pro řešení vytyčených problémů má prvořadý význam systematičnost tvorby a zavádění. Nová řešení se vypracovávají na základních tratích a poté se vydávají. Jen takovým způsobem bude možno zajistit potřebnou efektivnost informační techniky. Zvláštnost nové etapy zavádění informatiky spočívá v tom, že byly zahájeny práce na vlastních automatických systémech řízení, neboť složité úkoly řízení se již nemohou účinně řešit bez specializovaných počítačových modelů. Zavádění informatiky do technologických procesů a struktur řízení odvětví pomocí informační techniky lze shrnout do těchto čtyř oblastí: Řízení procesu dopravy Řízení pomocí marketingu, ekonomiky a financí Řízení infrastruktury železniční dopravy Řízení nevýrobní sféry Prakticky se vytváří rozsáhlý podnikový informační systém, který nemá ani doma, ani ve světě obdoby. První komplex informační techniky, "Řízení procesu přepravy" má přinést pružnou techniku organizace přeprav a na jejím základě zajistit zlepšení takových základních kvalitativních ukazatelů, jako jsou úseková a technologická rychlost, obrat železničních vozů, produktivita a průměrný denní ujetý počet kilometrů lokomotivy a další. Jasným příkladem realizace tohoto úkolu jsou jednotlivá dispečerská centra řízení (EDCU), která již dnes úspěšně fungují na Východosibiřské, Gorkovské, Severní, Privolžské a Kujbyševské dráze. Tato centra umožňují nejen soustředit řízení takového rozsáhlého útvaru jako je celá dráha do jednoho centra, ale umožňují i zkoumat a analyzovat tento proces, formulovat a prakticky vyzkoušet požadavky náležející k programovým prostředkům, systémům přenosu dat, vybavení stacionárních zařízení, ale umožňují i vytvořit a vyzkoumat modelové úkoly. Pro další rozvoj tohoto perspektivního směru jsou vypracovávány jednotné požadavky pro jednotná dispečerská centra řízení a úkoly pro oblast jejich projektování. EDCU poskytují důležitou pomoc při řízení řady výrobních procesů v železniční dopravě. Avšak v současné době je to málo, je třeba zásadním způsobem zvyšovat účinnost prostředků informatiky. Objevuje se nutnost zásadně změnit techniky řízení a integrovat je do 2

3 jednotného systému, směřujícímu ke zdokonalování celého procesu přepravy po železnicích. Základním kriteriem efektivnosti řízení se musí stát ukazatel zisku z této výrobní činnosti, což je možné pouze při zaručeném zabezpečení všech podmínek přepravy nákladů s minimálními náklady. Finanční ukazatele se stanou základem při přijímání jedněch i druhých řídicích rozhodnutí. Odtud vyplývá i významný úkol - přejít od center řízení dopravy k centrům řízení pohybu, včetně síťovému centru. V současné době se pracuje na koncepci vybudování takového centra řízení přepravy, přičemž ze strany Ministerstva dopravy Ruska se uskutečňují experimenty v oblasti předávání informací do center Gorkovské, Privolžské, Severokavkazské a Severní dráhy. Optimálního způsobu řízení nelze dosáhnout bez spolehlivého modelu oběhu železničních vozů, který bude působit v reálném čase. I takový model je vytvořen. Na jeho základě je vypracován a zavádí se automatický systém účetnictví, kontroly, dislokace, analýzy využití a řízení vozového parku - DISPARK. Jde o zásadně novou informační techniku řízení vozového parku nákladních vozů. Všechny změny stavu těchto vozů (nakládka, vykládka, přechod do opravy, na náhradní díly atd.) se ukládají do paměti počítače podle čísla tohoto vozu. Souhrnné informace o jednotlivých vozech pak tvoří databázi elektronické kartotéky vozů (ABD PV) a jejího operativního vozového modelu (VM). ADB PV informuje o změnách technického stavu vozů, VM pak ukazuje na jejich využití a dislokaci. Tento postup zásadně mění celý stávající systém účtování a tvorby odpisů, které se musí provádět v hospodářských jednotkách, které řídí pohyb, železniční vozy, náklady, a v útvarech statistiky rezortu, přičemž je založen na operativním předávání informací o všech činnostech s vozy a celými vlaky. Existence vozového modelu a elektronické kartotéky vozů, které zachycují skutečné operace v reálném čase nejenže umožňuje zajistit úplnou zúčtovatelnost, ale přináší i zcela nové možnosti řízení vozového parku. Od druhého pololetí roku 2000 se bude v celé síti železnic zavádět digitální značení vozů, tj. veškeré informace o stavu a poloze vozidla budou ukládány do databáze systému DISPARK. Proto je důležité posílit kontrolu dosahování spolehlivé a operativní informovanosti o poloze a stavu železničních vozů a nákladů. S přechodem k funkci řízení přeprav se zvyšuje význam druhého komplexu informační techniky - "Řízení marketingu, ekonomiky a financí". Jedním z nejdůležitějších článků tohoto komplexu je systém obsluhy dopravy zabezpečovaný firmami (SFTO). Tento systém má pomoci uskutečňovat marketingovou politiku v odvětví železnic a na jejím základě pak zabezpečit jak plnění platebních požadavků za uskutečněné přepravy, tak i získávání dalších objemů přeprav, včetně uplatňování pružné tarifní politiky. Mezi nejdůležitější funkce SFTO patří rovněž organizace vyúčtování klientům za služby poskytnuté železnicemi a kontrola plnění finančního charakteru. Nejdůležitějším ukazatelem operativnosti automatického vedení účetnictví je zabezpečování postupu informací z přepravních dokumentů do systému EK IODV v reálném čase v IVC železnic a GVC MPS. Díky vytvoření sítě ARM TVK, která je propojena s fungujícím systémem EK IODV prostřednictvím přenosu sítě informací, spolu se zaváděním technologie práce přes sběrné stanice, je zkrácena doba předávání informací po síti v průměru do dvou dnů. Podle zkušeností z práce za sedm měsíců letošního roku přešly Krasnojarská, Privolžská a Jihovýchodní železnice prakticky na práci v režimu reálného času. Přitom však existují ještě problémy, které je třeba řešit. V současnosti je třeba nejprve vyřešit organizaci přenosu informací za jednotlivá vykládková místa. V budoucnu bude třeba vyčíslit přepravní platby již ne v ARM TVK, ale v centrálním procesoru, což umožní zjednodušit zařazování nutných rozsáhlých změn údajů a snížit počet chyb. Dále pak budou vytvořeny jednotlivé komplexy, které budou sjednocovat ARM TVK a EK IODB. Avšak již i 3

4 existující systém je schopen plné práce, vyžaduje pouze vytvořit technologické úpravy. Proto musí mít železnice od 1. ledna 2000 připraven kompletní program přechodu v oblasti přenosu dat v reálém čase. Již dnes se projevují výsledky investic do tvorby jednotného komplexu programových produktů, který umožňuje vzájemné působení struktur jednotlivých dílčích odvětví a SFTO. Pracuje elektronická pošta a to na základě modernizovaného úseku sítě přenosu informací MPS Ruska. Kromě železničních center existují na řadě drah k SPD regionální agentury a na Gorkovské dráze již existuje 13 traťových agentur v jednotlivých stanicích, které pracují v režimu protokolu TCP/IP. Je vytvořen, zaveden a prochází úpravami ARM agenta FTO, který umožňuje uskutečňovat pasportizaci klientů, podávání a schvalování žádostí na přepravu nákladů, tvorbu telegramů obsahujících řešení a to vše pracuje v reálném čase. V rámci tvorby jednotného komplexu automatizovaného zpracovávání dat rovněž dochází k uplatňování systému centrálního účtování dopravních plateb. Toto je první programový produkt na společenské úrovni, který využívá centralizované, normativně řídicí informace podle pravidel používání a výpočtu tarifů v oblasti domácích, zahraničních, vnitřních, dovozních i tranzitních přeprav nákladů. Marketingový systém AVS FTO umožňuje zabezpečovat informační podporu při přijímání řídicích rozhodnutí. Prostředky současného programově technického vybavení umožňují řešit úkoly makroekonomické analýzy práce železniční dopravy, vytvářet tarifní politiku, určovat dostupnost jednotlivých spojů v železniční síti, vypočítávat dostupnost podle jednotlivých druhů vozového parku pro stanovení poplatků za pronájem atd. Na pracovištích CFTO je již nainstalován informační systém, který umožňuje analyzovat informace z EK IOPV, a který je zdrojem informací pro uskutečňování finančních vyrovnávání s klienty, přepravci a rozdělování příjmů mezi jednotlivými železnicemi, včetně stanovení objemů prací spojených s přepravou nákladů v síti jako celku. Nejdůležitějším úkolem, který je řešen v rámci druhého kroku zavádění informační techniky je řízení financování. Je vytvořena koncepce jednotné soustavy automatického systému řízení financování (EK ASUF), je vypracován finanční model odvětví, podstatně je obnovena normativní základna. Probíhá programování úkolů v oblasti tvorby bilancí MPS, je vytvořen matematický systém kontroly příjmů na úrovni ministerstva a kontrola řízení jednotlivých drah, je vytvořena skupina prací určených k automatizaci kontroly příjmů na úrovni jednotlivých drah. K tomu jsou vybrány některé hlavní dráhy, na kterých se bude uskutečňovat pilotní projekt. V rámci této soustavy je vypracován úkol "Analytický záznam". Ten umožňuje uskutečňovat analýzu ukazatelů využívání fondů a provozních nákladů. Dalším stupněm rozvoje tohoto směru bude vybudování situačního centra MPS, které bude uskutečňovat operativní analýzu práce pro pracovníky vyšších článků, přičemž tato analýza bude využívat celou řadu ukazatelů určených k přijímání racionálnějších řešení. Spolehlivá a bezpečná práce železniční dopravy do značné míry závisí na úrovni technického stavu a efektivního využívání vozového parku, moderního a kvalitního opravárenství a služeb technických prostředků, nepřetržitého fungování lokomotivního, vozového a traťového hospodářství, napájení elektrickým proudem, SCB, spojů atd. Optimalizovat práci všech těchto důležitých služeb, bezpočet jejich vztahů a vztahů s ostatními oblastmi, zvýšit výstupy technické základny, to vše musí zajistit třetí systém informační techniky "Řízení infrastruktury železniční dopravy". 4

5 Je třeba přiznat, že realizace těchto úkolů pokračuje v tomto případě nedostatečným tempem a to přesto, že bylo již dosaženo některých výsledků jako například v oblasti automatizace řízení traťového hospodářství. Systém ASU-P řeší takové úkoly, jako jsou automatizace oblasti prognózování, plánování a oprav tratí a elektronická pasportizace. Rozsáhle se zavádí automatické řízení signalizačního hospodářství a spojů, rozpracovány jsou i některé etapy v oblasti vozového hospodářství. Pro oblast lokomotivního hospodářství byly sestaveny přístroje, které umožňují automatizaci procesu řízení vlaku, rozvíjejí se a zavádějí systémy ARM pro řešení řady úkolů spojených s využíváním a údržbou lokomotiv. Celkově je však nutno značně urychlit praktické zavádění informační techniky do těchto oblastí a zabezpečit komplexnost zavádění informatiky do oblasti infrastruktury. V odvětví železniční dopravy pracují statisíce pracovníků různých specializací a jsou to právě oni, kdo zabezpečují pracovní úspěchy železnic. Proto v tomto odvětví byla vždy věnována největší pozornost sociální sféře, zdokonalování řídících prací v oblasti personalistiky, zlepšování přípravy kádrů, rozvoji zdravotního systému v celém odvětví a bytovému a komunálnímu hospodářství. Informační technika, která umožňuje zkvalitnit tuto práci je soustředěna do čtvrtého systému "Řízení nevýrobní sféry". Zde jsou vytvořena automatizovaná pracoviště "Kadry" a jednotlivé prvky informační techniky jsou nainstalovány v odvětvových vzdělávacích zařízeních, Centrální nemocnici MPS, v systému materiálně technického zabezpečení a dalších. Realizace všech uvedených programů je založena na rozovji infrastruktury informační techniky. V současné době je již ukončeno technické vybavení informačních výpočetních center železnic, do praxe je uveden typový IVC využívající dva počítače typu Mainframe, které pracují v rámci OS/390. Vytvářejí se a uskutečňují řešení vzájemné redundantnosti obou těchto center. Mezi tím je nutný růst toků informací, avšak zde dochází ke zpožděním díky nedostatečné kapacitě kanálů a nízké kvalitě spojení. V současné době se na polygonu ruských železnic stále ještě využívají nadzemní jedno- a dvoukabelové spoje, spolu s radioreléovými linkami, na nichž se používá přístrojová technika vyrobená v 60. až 80. letech. Existence velkého množství nadzemních kableových spojů, nehomogennost struktury sítě a nízká ochrana proti poruchám neumožňují zabezpečit vysokou kvalitu kanálů dálkových a drážních sítí. Vše toto zpomaluje zavádění moderní informační techniky do všech oblastí činností odvětví. Proto nelze zavádět informační techniku a zdokonalovat řízení v oblasti železniční dopravy Ruska bez zásadní modernizace telekomunikační sítě. A toto je úkol mimořádných rozměrů a složitosti. Spolu s uvedeným programem je třeba vytvořit mohutnou komplexní síť federální železniční dopravy, která by stála na novém technickém a technologickém základě. Základem vzájemné trojúrovňové propojenosti sítě federálních železnic bude síť operátora dálkových spojů, se kterou budou propojeny sítě jednotlivých drah a sítě oblastních operátorů na úrovni drah. Dálková přenosová digitální síť MPS Ruska je tvořena sítí optovláknových kabelů a zařízením SDH, které jsou vyrobeny předními domácími a zahraničními výrobci. Tato síť o celkové délce kolem 35 tisíc kilometrů spojí MPS i jednotlivé dráhy vzájemně mezi sebou a je všechny pak napojí na hlavní námořní přístavy země. Kromě toho se ukazuje možnost napojení této sítě na celosvětovou telekomunikační síť. Pro uskutečnění tohoto projektu je vytvořena organizace ZAO Společnost "TransTelekom", jejímiž akcionáři je všech 17 ruských železnic. Na tuto společnost jsou 5

6 přeneseny funkce generálního organizátora výstavby sítě dálkových spojů systémem dodávek na klíč. Kromě toho tato akciová společnost bude jediným provozovatelem vytvořené sítě. Rychlým tempem se bude rozvíjet síť satelitních spojů, která nejen zabezpečí rezervace kapacit vytvářené digitální sítě, ale také umožní v co nejkratší době vytvořit vysokorychlostní síť přenosu informací na úrovni "železnice - MPS", "železnice - železnice" a "železnice - oblast". V rámci jednotného informačního prostoru železnic, které jsou členy SNS a Litevské, Lotyšské a Estonské republiky se vytvoří mezistátní informačně - výpočetní síť "Infosíť - 21". Na základě informační techniky se upevňuje vzájemné technické působení jednotlivých železnic, spolu se zdokonalováním pravidel společného využívání vozového parku nákladních vozů a kontejnerů na základě paritních poměrů. Nemalé investice do zavádění informační techniky, rozvoj sítě spojů a přenosu informací budou zdůvodněny jen v tom případě, že se podaří snížit provozní náklady, zvýšit dostupnost a zlepšit kvalitativní ukazatele práce železniční dopravy. Proto je v současné době nedostatku investičních prostředků hlavním úkolem podstatně posílit praktickou orientaci práce v oblasti informační techniky. Pramen: Železnodorožnyj transport č. 9/99 6

Současné problémy ekonomiky a řízení

Současné problémy ekonomiky a řízení Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Projekty Plzeňského kraje. Václav Koudele, Plzeňský kraj Projekty Plzeňského kraje Václav Koudele, Plzeňský kraj Struktura odboru IT Správy serverů a sítě 5zaměstnanců GIS 4 zaměstnanci Aplikací a databází 5zaměstnanců Projektů v egovernmentu 6 zaměstnanců Financování

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV

Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV Měření elektrické energie pro kolejová vozidla MEEHDV Pavel ZAHÁLKA Ing. Zahálka Pavel, UniControls a.s. Vývoj a současný stav měření elektrické energie HDV v Evropě Proces oddělení železniční dopravní

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku IDS 2014, Žďár nad Sázavou, 20.5.2014 Interoperabilita a standardizace systémů elektronického

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Victor Šemanajev a Boris Lukov Legislativa, která je v současné době navrhována, odloučí společnost Ruské železnice od Ministerstva železniční dopravy,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Jaroslav Černý. ČD Telematika a.s.

Jaroslav Černý. ČD Telematika a.s. Nové podmínky a možnosti v poskytování služeb, informování a odbavení cestující veřejnosti s využitím telematických systémů a aplikací v regionálních IDS Jaroslav Černý ČD Telematika a.s. V posledních

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více