Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví"

Transkript

1 Informatika - nejdůležitější prostředek zvyšování efektivnosti práce odvětví Alexandr Mišparin, CSc., náměstek ministra dopravy Ruské federace, Federální železniční doprava země je jedním z klíčových odvětví státu, které má nejdůležitější hospodářský a sociální význam. V současné době přepravují ruské železnice více než 85% nákladů v oblasti veřejné dopravy a více než třetinou se podílejí na přepravě cestujících. Období uskutečňování hospodářských přeměn v zemi je těžkou zkouškou i v odvětví železnic. Díky velkému nasazení fungují železnice stále dobře a zabezpečují potřebný rozsah přepravy osob i nákladů. V letošním roce je vidět určitá tendence růstu objemů přepravovaných nákladů. Za prvních osm měsíců roku 1999 se zvýšil objem přepravených nákladů o 10 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku a obrat dokonce o 14 %. Upevňují se vztahy s jednotlivými regiony. Toto vše je výsledkem uskutečňování nové tarifní politiky, účelné práce v oblasti finančně hospodářského postavení, zvyšování dovoznosti přepravovaných nákladů, maximálního snižování provozních nákladů a zavádění technologií šetřících zdroje. Důležitým úkolem je další zvyšování efektivnosti práce železniční dopravy a konkurenceschopnosti na trhu dopravních služeb, která má vycházet z rozsáhlého využívání informatiky v odvětví na základě současných možností výpočetní techniky. Problematika automatizace a zavádění informatiky do tohoto odvětví není nová. Železniční doprava je téměř plně zabezpečena nižší automatizací - autobloky, elektrickým a dispečerským řízením a dispečerskou kontrolou. Desítky let byly rozvíjeny a zaváděny jednotlivé prvky a dílčí systémy, automatizovaného systému řízení železniční dopravy (AS UŽT). ASŘ se však nestalo komplexním automatizovaným systémem řízení. Prakticky od samého začátku byl tento systém zaváděn podle zásady jednotlivých místních systémů, které mezi sebou nebyly vzájemně propojeny, což bylo způsobeno jak subjektivními, tak objektivními příčinami, včetně omezených možností v té době existujících málo výkonných a nízkokapacitních počítačů typu "Ural" a "Minsk", na jejichž základě byl daný systém budován. V té době se jen zřídka uplatňoval automatický systém řízení provozu ASOUP a jen ve velkých železničních stanicích byly zaváděny systémy technologického řízení, operativní kontroly a řízení v oblasti přepravy nákladů, systém finančního účetnictví a statistiky, systém prodeje lístků "Expres", KSARNY a různá automatizovaná pracoviště. Na jejich základě byly vytvořeny a dále se rozvíjejí nejdůležitější informační technologie: jednotlivá dispečerská centra řízení pohybu vlaků, DISKOP systému účetnictví v oblasti využívání železničních vozů aj. Avšak úkoly, které stojí před tímto odvětvím v období zásadních hospodářských reforem v zemi vyžadují zásadně nová řešení. Na Všeruském sjezdu železničářů formulován úkol uskutečnit hlubokou reformu v oblasti informatiky a techniky pro odvětví železnic. Vše toto by se mělo uskutečnit v rámci reorganizace veškeré činnosti železnic na základě rozsáhlého využívání informační techniky, vytvářením automatických, informačnních a řídicích systémů, které budou zvyšovat efektivnost fungování jeho výrobně hospodářských, finančních a sociálních struktur.

2 Pro řešení těchto úkolů byly potvrzeny Koncepce a Program zavádění informatiky na železnicích, které vymezují základní směry a etapy této práce. Těmito základními dokumenty by se měly stát ty, které budou užívány v zaváděné informační technice v nových podmínkách, tvorbě jednotné sítě přenosu dat, podstatném zvýšení kapacity sítí díky zavádění optovláknových spojů a organizaci kanálů satelitního spojení, zaváděním moderních prostředků programování a tvorbou moderních způsobů sběru a zpracovávání dat v celé železniční síti. Postup realizace Programu byl mnohokrát přezkoumáván na zasedáních kolegia MPS Ruska. Příkazem ministra, č. 21-c byl vytvořen nový systém řízení a zavádění informační techniky. V odvětví byl vytvořen odbor informatiky a vztahů s příslušnými podřízenými útvary na železnicích. Problematikou ASŘ v železniční dopravě se zabývají tísíce pracovníků v různých organizacích. Na této práci se podílí i železniční IVC, odvětvové vědecko-výzkumné a projektové konstrukční organizace, vzdělávací instituty a jiné. S cílem nastolení koordinace vědecko-výzkumných a kosntrukčních prací byl v této oblasti vytvořen hlavní isntitut - Všeruský vědecko-výzkumný a projektově - konstrukční institut informatiky, automatizace a spojů MPS Ruska, který nahradil bývalý PKTB ASUŽT a NIIŽA. Pro řešení vytyčených problémů má prvořadý význam systematičnost tvorby a zavádění. Nová řešení se vypracovávají na základních tratích a poté se vydávají. Jen takovým způsobem bude možno zajistit potřebnou efektivnost informační techniky. Zvláštnost nové etapy zavádění informatiky spočívá v tom, že byly zahájeny práce na vlastních automatických systémech řízení, neboť složité úkoly řízení se již nemohou účinně řešit bez specializovaných počítačových modelů. Zavádění informatiky do technologických procesů a struktur řízení odvětví pomocí informační techniky lze shrnout do těchto čtyř oblastí: Řízení procesu dopravy Řízení pomocí marketingu, ekonomiky a financí Řízení infrastruktury železniční dopravy Řízení nevýrobní sféry Prakticky se vytváří rozsáhlý podnikový informační systém, který nemá ani doma, ani ve světě obdoby. První komplex informační techniky, "Řízení procesu přepravy" má přinést pružnou techniku organizace přeprav a na jejím základě zajistit zlepšení takových základních kvalitativních ukazatelů, jako jsou úseková a technologická rychlost, obrat železničních vozů, produktivita a průměrný denní ujetý počet kilometrů lokomotivy a další. Jasným příkladem realizace tohoto úkolu jsou jednotlivá dispečerská centra řízení (EDCU), která již dnes úspěšně fungují na Východosibiřské, Gorkovské, Severní, Privolžské a Kujbyševské dráze. Tato centra umožňují nejen soustředit řízení takového rozsáhlého útvaru jako je celá dráha do jednoho centra, ale umožňují i zkoumat a analyzovat tento proces, formulovat a prakticky vyzkoušet požadavky náležející k programovým prostředkům, systémům přenosu dat, vybavení stacionárních zařízení, ale umožňují i vytvořit a vyzkoumat modelové úkoly. Pro další rozvoj tohoto perspektivního směru jsou vypracovávány jednotné požadavky pro jednotná dispečerská centra řízení a úkoly pro oblast jejich projektování. EDCU poskytují důležitou pomoc při řízení řady výrobních procesů v železniční dopravě. Avšak v současné době je to málo, je třeba zásadním způsobem zvyšovat účinnost prostředků informatiky. Objevuje se nutnost zásadně změnit techniky řízení a integrovat je do 2

3 jednotného systému, směřujícímu ke zdokonalování celého procesu přepravy po železnicích. Základním kriteriem efektivnosti řízení se musí stát ukazatel zisku z této výrobní činnosti, což je možné pouze při zaručeném zabezpečení všech podmínek přepravy nákladů s minimálními náklady. Finanční ukazatele se stanou základem při přijímání jedněch i druhých řídicích rozhodnutí. Odtud vyplývá i významný úkol - přejít od center řízení dopravy k centrům řízení pohybu, včetně síťovému centru. V současné době se pracuje na koncepci vybudování takového centra řízení přepravy, přičemž ze strany Ministerstva dopravy Ruska se uskutečňují experimenty v oblasti předávání informací do center Gorkovské, Privolžské, Severokavkazské a Severní dráhy. Optimálního způsobu řízení nelze dosáhnout bez spolehlivého modelu oběhu železničních vozů, který bude působit v reálném čase. I takový model je vytvořen. Na jeho základě je vypracován a zavádí se automatický systém účetnictví, kontroly, dislokace, analýzy využití a řízení vozového parku - DISPARK. Jde o zásadně novou informační techniku řízení vozového parku nákladních vozů. Všechny změny stavu těchto vozů (nakládka, vykládka, přechod do opravy, na náhradní díly atd.) se ukládají do paměti počítače podle čísla tohoto vozu. Souhrnné informace o jednotlivých vozech pak tvoří databázi elektronické kartotéky vozů (ABD PV) a jejího operativního vozového modelu (VM). ADB PV informuje o změnách technického stavu vozů, VM pak ukazuje na jejich využití a dislokaci. Tento postup zásadně mění celý stávající systém účtování a tvorby odpisů, které se musí provádět v hospodářských jednotkách, které řídí pohyb, železniční vozy, náklady, a v útvarech statistiky rezortu, přičemž je založen na operativním předávání informací o všech činnostech s vozy a celými vlaky. Existence vozového modelu a elektronické kartotéky vozů, které zachycují skutečné operace v reálném čase nejenže umožňuje zajistit úplnou zúčtovatelnost, ale přináší i zcela nové možnosti řízení vozového parku. Od druhého pololetí roku 2000 se bude v celé síti železnic zavádět digitální značení vozů, tj. veškeré informace o stavu a poloze vozidla budou ukládány do databáze systému DISPARK. Proto je důležité posílit kontrolu dosahování spolehlivé a operativní informovanosti o poloze a stavu železničních vozů a nákladů. S přechodem k funkci řízení přeprav se zvyšuje význam druhého komplexu informační techniky - "Řízení marketingu, ekonomiky a financí". Jedním z nejdůležitějších článků tohoto komplexu je systém obsluhy dopravy zabezpečovaný firmami (SFTO). Tento systém má pomoci uskutečňovat marketingovou politiku v odvětví železnic a na jejím základě pak zabezpečit jak plnění platebních požadavků za uskutečněné přepravy, tak i získávání dalších objemů přeprav, včetně uplatňování pružné tarifní politiky. Mezi nejdůležitější funkce SFTO patří rovněž organizace vyúčtování klientům za služby poskytnuté železnicemi a kontrola plnění finančního charakteru. Nejdůležitějším ukazatelem operativnosti automatického vedení účetnictví je zabezpečování postupu informací z přepravních dokumentů do systému EK IODV v reálném čase v IVC železnic a GVC MPS. Díky vytvoření sítě ARM TVK, která je propojena s fungujícím systémem EK IODV prostřednictvím přenosu sítě informací, spolu se zaváděním technologie práce přes sběrné stanice, je zkrácena doba předávání informací po síti v průměru do dvou dnů. Podle zkušeností z práce za sedm měsíců letošního roku přešly Krasnojarská, Privolžská a Jihovýchodní železnice prakticky na práci v režimu reálného času. Přitom však existují ještě problémy, které je třeba řešit. V současnosti je třeba nejprve vyřešit organizaci přenosu informací za jednotlivá vykládková místa. V budoucnu bude třeba vyčíslit přepravní platby již ne v ARM TVK, ale v centrálním procesoru, což umožní zjednodušit zařazování nutných rozsáhlých změn údajů a snížit počet chyb. Dále pak budou vytvořeny jednotlivé komplexy, které budou sjednocovat ARM TVK a EK IODB. Avšak již i 3

4 existující systém je schopen plné práce, vyžaduje pouze vytvořit technologické úpravy. Proto musí mít železnice od 1. ledna 2000 připraven kompletní program přechodu v oblasti přenosu dat v reálém čase. Již dnes se projevují výsledky investic do tvorby jednotného komplexu programových produktů, který umožňuje vzájemné působení struktur jednotlivých dílčích odvětví a SFTO. Pracuje elektronická pošta a to na základě modernizovaného úseku sítě přenosu informací MPS Ruska. Kromě železničních center existují na řadě drah k SPD regionální agentury a na Gorkovské dráze již existuje 13 traťových agentur v jednotlivých stanicích, které pracují v režimu protokolu TCP/IP. Je vytvořen, zaveden a prochází úpravami ARM agenta FTO, který umožňuje uskutečňovat pasportizaci klientů, podávání a schvalování žádostí na přepravu nákladů, tvorbu telegramů obsahujících řešení a to vše pracuje v reálném čase. V rámci tvorby jednotného komplexu automatizovaného zpracovávání dat rovněž dochází k uplatňování systému centrálního účtování dopravních plateb. Toto je první programový produkt na společenské úrovni, který využívá centralizované, normativně řídicí informace podle pravidel používání a výpočtu tarifů v oblasti domácích, zahraničních, vnitřních, dovozních i tranzitních přeprav nákladů. Marketingový systém AVS FTO umožňuje zabezpečovat informační podporu při přijímání řídicích rozhodnutí. Prostředky současného programově technického vybavení umožňují řešit úkoly makroekonomické analýzy práce železniční dopravy, vytvářet tarifní politiku, určovat dostupnost jednotlivých spojů v železniční síti, vypočítávat dostupnost podle jednotlivých druhů vozového parku pro stanovení poplatků za pronájem atd. Na pracovištích CFTO je již nainstalován informační systém, který umožňuje analyzovat informace z EK IOPV, a který je zdrojem informací pro uskutečňování finančních vyrovnávání s klienty, přepravci a rozdělování příjmů mezi jednotlivými železnicemi, včetně stanovení objemů prací spojených s přepravou nákladů v síti jako celku. Nejdůležitějším úkolem, který je řešen v rámci druhého kroku zavádění informační techniky je řízení financování. Je vytvořena koncepce jednotné soustavy automatického systému řízení financování (EK ASUF), je vypracován finanční model odvětví, podstatně je obnovena normativní základna. Probíhá programování úkolů v oblasti tvorby bilancí MPS, je vytvořen matematický systém kontroly příjmů na úrovni ministerstva a kontrola řízení jednotlivých drah, je vytvořena skupina prací určených k automatizaci kontroly příjmů na úrovni jednotlivých drah. K tomu jsou vybrány některé hlavní dráhy, na kterých se bude uskutečňovat pilotní projekt. V rámci této soustavy je vypracován úkol "Analytický záznam". Ten umožňuje uskutečňovat analýzu ukazatelů využívání fondů a provozních nákladů. Dalším stupněm rozvoje tohoto směru bude vybudování situačního centra MPS, které bude uskutečňovat operativní analýzu práce pro pracovníky vyšších článků, přičemž tato analýza bude využívat celou řadu ukazatelů určených k přijímání racionálnějších řešení. Spolehlivá a bezpečná práce železniční dopravy do značné míry závisí na úrovni technického stavu a efektivního využívání vozového parku, moderního a kvalitního opravárenství a služeb technických prostředků, nepřetržitého fungování lokomotivního, vozového a traťového hospodářství, napájení elektrickým proudem, SCB, spojů atd. Optimalizovat práci všech těchto důležitých služeb, bezpočet jejich vztahů a vztahů s ostatními oblastmi, zvýšit výstupy technické základny, to vše musí zajistit třetí systém informační techniky "Řízení infrastruktury železniční dopravy". 4

5 Je třeba přiznat, že realizace těchto úkolů pokračuje v tomto případě nedostatečným tempem a to přesto, že bylo již dosaženo některých výsledků jako například v oblasti automatizace řízení traťového hospodářství. Systém ASU-P řeší takové úkoly, jako jsou automatizace oblasti prognózování, plánování a oprav tratí a elektronická pasportizace. Rozsáhle se zavádí automatické řízení signalizačního hospodářství a spojů, rozpracovány jsou i některé etapy v oblasti vozového hospodářství. Pro oblast lokomotivního hospodářství byly sestaveny přístroje, které umožňují automatizaci procesu řízení vlaku, rozvíjejí se a zavádějí systémy ARM pro řešení řady úkolů spojených s využíváním a údržbou lokomotiv. Celkově je však nutno značně urychlit praktické zavádění informační techniky do těchto oblastí a zabezpečit komplexnost zavádění informatiky do oblasti infrastruktury. V odvětví železniční dopravy pracují statisíce pracovníků různých specializací a jsou to právě oni, kdo zabezpečují pracovní úspěchy železnic. Proto v tomto odvětví byla vždy věnována největší pozornost sociální sféře, zdokonalování řídících prací v oblasti personalistiky, zlepšování přípravy kádrů, rozvoji zdravotního systému v celém odvětví a bytovému a komunálnímu hospodářství. Informační technika, která umožňuje zkvalitnit tuto práci je soustředěna do čtvrtého systému "Řízení nevýrobní sféry". Zde jsou vytvořena automatizovaná pracoviště "Kadry" a jednotlivé prvky informační techniky jsou nainstalovány v odvětvových vzdělávacích zařízeních, Centrální nemocnici MPS, v systému materiálně technického zabezpečení a dalších. Realizace všech uvedených programů je založena na rozovji infrastruktury informační techniky. V současné době je již ukončeno technické vybavení informačních výpočetních center železnic, do praxe je uveden typový IVC využívající dva počítače typu Mainframe, které pracují v rámci OS/390. Vytvářejí se a uskutečňují řešení vzájemné redundantnosti obou těchto center. Mezi tím je nutný růst toků informací, avšak zde dochází ke zpožděním díky nedostatečné kapacitě kanálů a nízké kvalitě spojení. V současné době se na polygonu ruských železnic stále ještě využívají nadzemní jedno- a dvoukabelové spoje, spolu s radioreléovými linkami, na nichž se používá přístrojová technika vyrobená v 60. až 80. letech. Existence velkého množství nadzemních kableových spojů, nehomogennost struktury sítě a nízká ochrana proti poruchám neumožňují zabezpečit vysokou kvalitu kanálů dálkových a drážních sítí. Vše toto zpomaluje zavádění moderní informační techniky do všech oblastí činností odvětví. Proto nelze zavádět informační techniku a zdokonalovat řízení v oblasti železniční dopravy Ruska bez zásadní modernizace telekomunikační sítě. A toto je úkol mimořádných rozměrů a složitosti. Spolu s uvedeným programem je třeba vytvořit mohutnou komplexní síť federální železniční dopravy, která by stála na novém technickém a technologickém základě. Základem vzájemné trojúrovňové propojenosti sítě federálních železnic bude síť operátora dálkových spojů, se kterou budou propojeny sítě jednotlivých drah a sítě oblastních operátorů na úrovni drah. Dálková přenosová digitální síť MPS Ruska je tvořena sítí optovláknových kabelů a zařízením SDH, které jsou vyrobeny předními domácími a zahraničními výrobci. Tato síť o celkové délce kolem 35 tisíc kilometrů spojí MPS i jednotlivé dráhy vzájemně mezi sebou a je všechny pak napojí na hlavní námořní přístavy země. Kromě toho se ukazuje možnost napojení této sítě na celosvětovou telekomunikační síť. Pro uskutečnění tohoto projektu je vytvořena organizace ZAO Společnost "TransTelekom", jejímiž akcionáři je všech 17 ruských železnic. Na tuto společnost jsou 5

6 přeneseny funkce generálního organizátora výstavby sítě dálkových spojů systémem dodávek na klíč. Kromě toho tato akciová společnost bude jediným provozovatelem vytvořené sítě. Rychlým tempem se bude rozvíjet síť satelitních spojů, která nejen zabezpečí rezervace kapacit vytvářené digitální sítě, ale také umožní v co nejkratší době vytvořit vysokorychlostní síť přenosu informací na úrovni "železnice - MPS", "železnice - železnice" a "železnice - oblast". V rámci jednotného informačního prostoru železnic, které jsou členy SNS a Litevské, Lotyšské a Estonské republiky se vytvoří mezistátní informačně - výpočetní síť "Infosíť - 21". Na základě informační techniky se upevňuje vzájemné technické působení jednotlivých železnic, spolu se zdokonalováním pravidel společného využívání vozového parku nákladních vozů a kontejnerů na základě paritních poměrů. Nemalé investice do zavádění informační techniky, rozvoj sítě spojů a přenosu informací budou zdůvodněny jen v tom případě, že se podaří snížit provozní náklady, zvýšit dostupnost a zlepšit kvalitativní ukazatele práce železniční dopravy. Proto je v současné době nedostatku investičních prostředků hlavním úkolem podstatně posílit praktickou orientaci práce v oblasti informační techniky. Pramen: Železnodorožnyj transport č. 9/99 6

Výkony železnice v Rusku v roce 2002

Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Tabulka 1: Základní ukazatele železnic Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Ukazatele ve srovnání s rokem 2001 uskutečněno rozdíl + - % Vytížení vozů, v mil. t. 1084,3 +28,2 102,7 Objem přepravy zboží,

Více

Současné problémy ekonomiky a řízení

Současné problémy ekonomiky a řízení Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Výzkumy marketingu v Rusku

Výzkumy marketingu v Rusku Výzkumy marketingu v Rusku Ju.V. Elizap jev, náměstek ředitele odboru osobní dopravy Ministerstva dopravy Marketing osobní dopravy tvoří systém řízení, orientovaný na zabezpečování maximální hospodářské

Více

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom: Železnice Ruska Uplynulé 20. století bylo stoletím bouřlivého rozvoje výstavby železnic. Rusko, zaostávající za Evropou a Severní Amerikou, vybudovalo za třičtvrtě století na své celé ekonomicky aktivní

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

Předmět úpravy. Dispečerské řízení

Předmět úpravy. Dispečerské řízení VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina

Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě. Železniční tratě, Argentina Semestrální práce: Vysokorychlostní tratě Železniční tratě, Argentina Tomáš Hála, 1.56 2007/2008-1 - Železniční tratě, Argentina Doprava v Argentině je specifická vzhledem k rozložení sídel a obyvatelstva.

Více

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice

Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice Konference EURO ŽEL 2010 květen 2010 Žilina Nástroje pro podporu železničního nákladního dopravce v dnešní ekonomice David Krásenský, OLTIS Group a.s. Lenka Kopecká, ČD-Telematika a.s. Konkurenční dopravní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ OBCHOD A MARKETING Odbor řízení značky O29 SMS ticket O29 po dohodě s vedoucím práce, u diplomové práce cca 30 stran, u bakalářské práce cca 15 stran Koncepce zavedení

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení

Příloha č. 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC. Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení Příloha 1 k VD 6/2014: Seznam zrušených řídicích aktů SŽDC Tabulka 1 Řády, směrnice, opatření, pokyny, příkazy, rozhodnutí, sdělení 1 Směrnice SŽDC 3/2003 Přechodné ubytování zaměstnanců státní organizace

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy DYNAMICKÝ DISPEČINK Představení nového dispečerského systému pro řízení veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy 15. 4. 2010 111 let děláme Plzeň městem Tramvaje (od

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Organizačně-řídící předpis Úroveň přístupu: A R1 Organizační řád Účinnost od 1. září 2016 Schváleno generálním ředitelem Ing Pavel Surý, v. r. č. j. S 35743/2016 - SŽDC O10 V Praze dne 31. 8. 2016 SŽDC

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Detailní vyhodnocení vlivu na integritu (celistvost) soustavy lokalit Natura 2000 Zpracovatel: Mgr. Stanislav Mudra držitel autorizace podle 45i

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Referent železniční dopravy (kód: 37-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Referent železniční dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy Ing. Bohuslav Navrátil náměstek generálního ředitele SŽDC Obsah Úvod, představení organizace Železniční tratě ČR zařazené do evropské

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více