Závěrečný účet - návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet - návrh"

Transkript

1 MĚSTO Č.j.: MUCL 59686/2011 Č.zveř.dokum.: 025 OF 2011 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2010 Zveřejněno dne: , sejmuto dne: Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1/1, Čes.Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne /158

2 MĚSTO Obsah Poř.č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Financování Výsledek hospodaření Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bliţším členění Příjmy a výdaje - ţivotní prostředí Příjmy a výdaje - doprava Příjmy a výdaje - školství Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura 39 4_ 25. Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje ORMI - majetkový úsek Příjmy a výdaje ORMI - oddělení správy obecního majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investiční oddělení Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr 158 2/158

3 MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2010 má toto základní členění : 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Ţivotní prostředí 5.2. Doprava 5.3. Školství 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - majetkový úsek ORMI oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - oddělení investiční 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/158

4 MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR Příjmy Členění této oblasti je následující : 2.1.Příjmy celkem 2.2.Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2010 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, na 102 %. Rozpočet za rok 2010 v absolutní hodnotě byl přeplněn o tis.kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č.1 a grafu č.1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.2. 4/158

5 Tabulka č.1 MĚSTO Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Graf č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4-přijaté dotace Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost 5/158

6 MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny dle organizačních jednotek, vyplývá, ţe k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy překročením daňových a nedaňových příjmů o tisíc Kč. O necelých 5 miliónů Kč byly překročeny příjmy v rozpočtech Odboru rozvoje, majetku a investic. Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č.2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Ţivotní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI- investiční oddělení Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem /158

7 2.2. Příjmy třídy 1 MĚSTO Příjmy tř.1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 26 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %) a správními a místními poplatky (podíl 7 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tis. Kč a byly splněny na 101 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč. K nejvyššímu překročení o 4,2 miliónu Kč došlo u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, výrazněji byl přeplněn i příjem u daně z nemovitostí o 2,6 miliónu Kč. Naopak daň z přidané hodnoty vykázala propad 2,7 miliónů Kč a nenaplněn o 2,2 miliónů Kč byl i rozpočet u daně z příjmu právnických osob. Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č.3. a grafické znázornění v grafu č.2. Tabulka č.3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb Celkem tř /158

8 MĚSTO Graf č.2 Příjmy třídy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky 0 Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tis. Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, splněny na 125,5 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaţeno zejména díky přeplnění příjmů z nakládání s majetkem (rozpočty Odboru rozvoje, majetku a investic pronájmy majetku a splátka anuity; rozpočet byl překročen o celkovou částku 4,8 miliónu Kč) a díky vyšším příjmům z přijatých sankčních plateb, kde po připočtení nákladů řízení u vymáhaných pokut byl rozpočet překročen o 3,4 miliónu Kč. O 2,4 miliónu Kč byly překročeny příjmy z úroků a o 1,6 miliónu Kč byl přeplněn rozpočet u inkasovaných pojistných náhrad. Ostatní příjmové poloţky celkový výsledek ovlivnily minimálně. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č.4. a grafu č.3. 8/158

9 Tabulka č.4 MĚSTO Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Celkem tř Graf č.3 Příjmy třídy Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy 0 Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček 9/158

10 2.4. Příjmy třídy 3 MĚSTO Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2010 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku, inkasem příspěvku na pořízení hasičských vozů a příjmy z prodeje akcií. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši tis. Kč, coţ je o necelé dva milióny Kč méně neţ předpokládal upravený rozpočet. Naplněn nebyl rozpočet u prodeje pozemků, kde došlo k propadu o 5,4 miliónu Kč. Naopak příjmy z prodeje budov a bytů byly přeplněny o 3,4 miliónu Kč. Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č.5 a grafu č.4 Tabulka č.5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje investič. majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy Prodej akcií a majetkových podílů Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č Příjmy z prodeje investičního majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy Prodej akcií a majetkových podílů Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 10/158

11 MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí), ze zahraničí a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč byly o 377 tisíc Kč niţší. O 1 milión Kč nebyl naplněn rozpočet u přijaté dotace na dávky sociální péče. Naopak k překročení rozpočtu došlo u převodů zisku z hospodářské činnosti (+ 374 tisíc Kč) a u inkasovaných neinvestičních dotací od obcí (+ 248 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č.6 a grafu č.5. Tabulka č.6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace ze zahraničí 0 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř /158

12 MĚSTO Graf č.5 Příjmy třídy Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace ze zahraničí Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3.Výdaje Členění výdajů je toto : 3.1.Výdaje celkem 3.2.Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2010 celkové výše tis. Kč. Dosaţená výše výdajů činí 94,6 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, coţ představuje úsporu tis.kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č.6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.8. 12/158

13 MĚSTO Tabulka č.7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 5-běţné výdaje Třída 6-kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č.6 Výdaje podle výdajových tříd Třída 5-běžné výdaje Třída 6-kapitálové výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 13/158

14 Tabulka č.8 MĚSTO Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Ţivotní prostředí Doprava Školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investiční oddělení Sociální fond Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 ( běţné výdaje - výdaje na provoz ) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup sluţeb, opravy a udrţování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obsluţnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč se nedočerpalo tis.kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č.7. 14/158

15 MĚSTO Tabulka č.9 Výdaje třídy 5 Druh výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup sluţeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /158

16 MĚSTO Graf č.7 Výdaje třídy Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 3.3.Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 ( investiční výdaje ) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, coţ, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, obnáší úsporu tis.kč. Na této částce se čtyřmi milióny podílí rozpočet majetkového úseku Odboru rozvoje, majetku a investic, kde se nevyčerpaly prostředky určené na nákup nemovitostí, a 8,2 milióny Kč rozpočet Investičního oddělení téhoţ odboru. Ostatní úspory jsou nevýznamné. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č.10 a 11 a grafu č /158

17 MĚSTO Tabulka č.10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č.8 Výdaje třídy Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 17/158

18 MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost / upravený rozpočet v % Ţivotní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí ORMI-majetkový úsek ORMI-oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-oddělení investiční Sociální fond Výdaje celkem Financování Tato oblast je členěna na : 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 18/158

19 4.1. Financování MĚSTO Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, kdyţ si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněţních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněţních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, ţe veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy před konsolidací byly ve výši tis. Kč, výdaje tis. Kč; rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy tis. Kč. V rámci financování byla tudíţ vykázána částka tis.kč a její struktura je tato: tis.kč. pokles stavu peněţních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis.kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis.kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č.12 a graf č.9. Tabulka č.12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /158

20 MĚSTO Graf č.9 Financování Výsledek od počátku roku Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček 4.2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou realitním kancelářím, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jeţ jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č.13 Výsledek hospodaření Název Údaje Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření hospodářská činnost /158

21 MĚSTO Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2010 dokumentuje tabulka č.14 a graf č.10 Tabulka č.14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.kč SBD Sever RK Chomová VHČ - město Celkem Graf č.10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření SBD Sever RK Chomová VHČ - město /158

22 MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2010 Konečný stav k v Kč Běţné účty rozpočtového hospodaření , , ,04 Běţné účty - hospodářská činnost , , ,38 Jiné běţné účty , , ,70 Běţné účty fondů , , ,79 Pokladna hospodářské činnosti , , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,91 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2010 Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,93 Rezervní fond , , ,83 Fond rozvoje města , , ,52 Investiční fond , , ,99 Fond rozvoje bydlení , , ,52 Celkem , , ,79 22/158

23 MĚSTO INVESTIČNÍ FOND 2010 Stav účtu IF k Částka v Kč ,41 Kč ( - ) poplatky ,00 Kč ( + ) úroky ,79 Kč Uţití IF - úvěry a úroky ( - ) Bytové domy Lada-splátka úvěru ,48 Kč ( - ) Sportareál - splátka úvěru ,96 Kč Uţití IF - investice ( - ) ZUŠ - zateplení fasády a výměna oken ,64 Kč ( - ) zainvestování lokality U kola ,00 Kč ( - ) Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci ,00 Kč ( - ) rekonstrukce křiţovatky Českokamenická-Roháče z Dubé ,63 Kč ( - ) otočka MAD Ţitavská-Východní ,00 Kč ( - ) rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jiţní ,50 Kč ( - ) Revitalizace hřiště u ZŠ Špičák ,00 Kč ( - ) DPS - zateplení fasády a výměna oken ,00 Kč ( - ) Víceúčelová sportovní hala ,00 Kč ( + ) převod do investičního fondu města (z rozpočtu ORMI-I) Účetní stav k ,00 Kč ,99 Kč V roce 2011 byly na účet Investičního fondu připsány částky 5 miliónů Kč, coţ je splátka za akcie spol. Českolipské teplo a.s, a částka Kč, coţ jsou úroky poukázané bankou za vklady vedené na běţném účtu Investičního fondu. Obě poloţky jsou výnosem věcně souvisejícím s rokem 2010, ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo aţ v roce Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2011 tudíţ činí ,99 Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, ţe hotovost na běţných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku Kč touto účetní operací sníţila. 23/158

24 MĚSTO Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2010 v tis. Kč Stav k 31. prosinci 2010 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé krátkodobé 0 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Pohledávky celkem se v roce 2010 zvýšily ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. K nárůstu došlo u krátkodobých pohledávek za rozpočtovými příjmy. Na základě nové metodiky účtování se od roku 2010 samostatně vykazují dlouhodobé půjčky poskytnuté z rozpočtu města (viz Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé). Závazky města se v roce 2010 sníţily ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. 24/158

25 Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek MĚSTO Stav k 1. lednu 2010 v tis. Kč Stav k 31. prosinci 2010 v tis. Kč Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě /158

26 MĚSTO 4.4.Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok Neinvestiční přijaté dotace celkem ,11 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR ,46 Kč 1.2. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč 1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,80 Kč 1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu ,74 Kč 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,68 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ,43 Kč 2. Investiční přijaté dotace celkem ,56 Kč 2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00 Kč 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů ,37 Kč 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,26 Kč 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč 2.4. Investiční přijaté dotace od regionálních rad ,93 Kč Celkem ,67 Kč V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2009 do SR v částce ,12 Kč 26/158

27 MĚSTO Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně: Přijato v Kč 27/158 Vyčerpáno v Kč Sčítání lidu ,00 Kč - Kč Volby do Poslanecké sněmovny ,46 Kč ,46 Kč Výkon přenesené působnosti v sociální oblasti ,00 Kč ,00 Kč Volby do zastupitelstev obcí ,00 Kč ,79 Kč Sociálně-právní ochrana dětí ,00 Kč ,99 Kč Dotace určené pro příspěvkové organizace města ,00 Kč ,00 Kč ZŠ Dr. Tyrše - povodně ,00 Kč ,00 Kč Podpora terénní socialní práce-romská komunita ,00 Kč ,00 Kč Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - příspěvek na péči ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi ,00 Kč ,00 Kč Prevence kriminality ,00 Kč ,00 Kč Azylová zařízení ,00 Kč ,00 Kč Projekt Boleslawiec - Česká Lípa ,80 Kč ,08 Kč Povodně ,00 Kč ,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč ,00 Kč Odborný lesní hospodář ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - knihovna 21.století ,00 Kč ,00 Kč Zateplení Základní umělecké školy ,58 Kč ,98 Kč Hasičské vozy CAS ,68 Kč ,68 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - VISK ,00 Kč ,00 Kč Zateplení Základní umělecké školy ,37 Kč ,70 Kč Digitalizace kina Crystal ,00 Kč ,00 Kč Projekt Boleslawiec - Česká Lípa ,74 Kč ,22 Kč

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2010 Schválený usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011 Rozpočet na rok 2011 Schválený ZM č. usnesení 37/2010 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 1 sumarizace_příjmy-třídy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 na rok 2014 Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace - příjmy dle tříd 2 Sumarizace - výdaje dle tříd 1 Odbor životního prostředí

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009

Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 12.2.2010 v elektronické podobě dne: 12.2.2010 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet pro rok 2006

Závěrečný účet pro rok 2006 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2006 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 289. 411,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 205. 928,80 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více