Závěrečný účet - návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet - návrh"

Transkript

1 MĚSTO Č.j.: MUCL 59686/2011 Č.zveř.dokum.: 025 OF 2011 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2010 Zveřejněno dne: , sejmuto dne: Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1/1, Čes.Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne b) ústně na zasedání zastupitelstva dne /158

2 MĚSTO Obsah Poř.č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Výdaje Výdaje celkem Výdaje třídy Výdaje třídy Financování Výsledek hospodaření Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Finanční vztahy Příjmy a výdaje v bliţším členění Příjmy a výdaje - ţivotní prostředí Příjmy a výdaje - doprava Příjmy a výdaje - školství Příjmy a výdaje Městské informační centrum Příjmy a výdaje - kultura 39 4_ 25. Příjmy a výdaje - sport Příjmy a výdaje - odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy a výdaje - městská policie Příjmy a výdaje - mzdy Příjmy a výdaje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy a výdaje ORMI - majetkový úsek Příjmy a výdaje ORMI - oddělení správy obecního majetku Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Příjmy a výdaje ORMI - investiční oddělení Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru ZM Opatření Závěr 158 2/158

3 MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2010 má toto základní členění : 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Ţivotní prostředí 5.2. Doprava 5.3. Školství 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - majetkový úsek ORMI oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - oddělení investiční 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Audit Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6.2. Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu sestavený k Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/158

4 MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR Příjmy Členění této oblasti je následující : 2.1.Příjmy celkem 2.2.Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy třídy Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2010 výše tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, na 102 %. Rozpočet za rok 2010 v absolutní hodnotě byl přeplněn o tis.kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č.1 a grafu č.1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.2. 4/158

5 Tabulka č.1 MĚSTO Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Graf č.1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4-přijaté dotace Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet Skutečnost 5/158

6 MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny dle organizačních jednotek, vyplývá, ţe k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy překročením daňových a nedaňových příjmů o tisíc Kč. O necelých 5 miliónů Kč byly překročeny příjmy v rozpočtech Odboru rozvoje, majetku a investic. Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č.2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Ţivotní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI- investiční oddělení Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond Příjmy celkem /158

7 2.2. Příjmy třídy 1 MĚSTO Příjmy tř.1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 26 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37 %), daní z nemovitostí (podíl 9 %) a správními a místními poplatky (podíl 7 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše tis. Kč a byly splněny na 101 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč. K nejvyššímu překročení o 4,2 miliónu Kč došlo u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, výrazněji byl přeplněn i příjem u daně z nemovitostí o 2,6 miliónu Kč. Naopak daň z přidané hodnoty vykázala propad 2,7 miliónů Kč a nenaplněn o 2,2 miliónů Kč byl i rozpočet u daně z příjmu právnických osob. Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č.3. a grafické znázornění v grafu č.2. Tabulka č.3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb Celkem tř /158

8 MĚSTO Graf č.2 Příjmy třídy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Správní poplatky 0 Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Poplatek za komunální odpad Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše tis. Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, splněny na 125,5 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o tisíc Kč bylo dosaţeno zejména díky přeplnění příjmů z nakládání s majetkem (rozpočty Odboru rozvoje, majetku a investic pronájmy majetku a splátka anuity; rozpočet byl překročen o celkovou částku 4,8 miliónu Kč) a díky vyšším příjmům z přijatých sankčních plateb, kde po připočtení nákladů řízení u vymáhaných pokut byl rozpočet překročen o 3,4 miliónu Kč. O 2,4 miliónu Kč byly překročeny příjmy z úroků a o 1,6 miliónu Kč byl přeplněn rozpočet u inkasovaných pojistných náhrad. Ostatní příjmové poloţky celkový výsledek ovlivnily minimálně. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č.4. a grafu č.3. 8/158

9 Tabulka č.4 MĚSTO Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček Celkem tř Graf č.3 Příjmy třídy Příjmy z vlastní činnosti Ostatní odvody přísp. org Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Ostatní nedaňové příjmy 0 Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjček 9/158

10 2.4. Příjmy třídy 3 MĚSTO Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2010 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku, inkasem příspěvku na pořízení hasičských vozů a příjmy z prodeje akcií. Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši tis. Kč, coţ je o necelé dva milióny Kč méně neţ předpokládal upravený rozpočet. Naplněn nebyl rozpočet u prodeje pozemků, kde došlo k propadu o 5,4 miliónu Kč. Naopak příjmy z prodeje budov a bytů byly přeplněny o 3,4 miliónu Kč. Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č.5 a grafu č.4 Tabulka č.5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje investič. majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy Prodej akcií a majetkových podílů Celkem tř Příjmy třídy 3 Graf č Příjmy z prodeje investičního majetku Inkaso prostředků z dotace na hasičské vozy Prodej akcií a majetkových podílů Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 10/158

11 MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí), ze zahraničí a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč byly o 377 tisíc Kč niţší. O 1 milión Kč nebyl naplněn rozpočet u přijaté dotace na dávky sociální péče. Naopak k překročení rozpočtu došlo u převodů zisku z hospodářské činnosti (+ 374 tisíc Kč) a u inkasovaných neinvestičních dotací od obcí (+ 248 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č.6 a grafu č.5. Tabulka č.6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace ze zahraničí 0 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Celkem tř /158

12 MĚSTO Graf č.5 Příjmy třídy Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční dotace ze zahraničí Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3.Výdaje Členění výdajů je toto : 3.1.Výdaje celkem 3.2.Výdaje třídy Výdaje třídy Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2010 celkové výše tis. Kč. Dosaţená výše výdajů činí 94,6 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč, coţ představuje úsporu tis.kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č.6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č.8. 12/158

13 MĚSTO Tabulka č.7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Třída 5-běţné výdaje Třída 6-kapitálové výdaje Výdaje celkem Graf č.6 Výdaje podle výdajových tříd Třída 5-běžné výdaje Třída 6-kapitálové výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 13/158

14 Tabulka č.8 MĚSTO Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Ţivotní prostředí Doprava Školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI - investiční oddělení Sociální fond Výdaje celkem Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 ( běţné výdaje - výdaje na provoz ) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup sluţeb, opravy a udrţování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obsluţnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tis. Kč se nedočerpalo tis.kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č.7. 14/158

15 MĚSTO Tabulka č.9 Výdaje třídy 5 Druh výdaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup sluţeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, do zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj Celkem tř /158

16 MĚSTO Graf č.7 Výdaje třídy Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje za realizaci záruk Výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 3.3.Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 ( investiční výdaje ) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši tis. Kč, coţ, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši tisíc Kč, obnáší úsporu tis.kč. Na této částce se čtyřmi milióny podílí rozpočet majetkového úseku Odboru rozvoje, majetku a investic, kde se nevyčerpaly prostředky určené na nákup nemovitostí, a 8,2 milióny Kč rozpočet Investičního oddělení téhoţ odboru. Ostatní úspory jsou nevýznamné. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č.10 a 11 a grafu č /158

17 MĚSTO Tabulka č.10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost / upravený rozpočet v % Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Celkem tř Graf č.8 Výdaje třídy Pořízení nehmotného investičního majetku Pořízení hmotného investičního majetku Pozemky Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 17/158

18 MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč Skutečnost / upravený rozpočet v % Ţivotní prostředí Doprava Školství Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Mzdy Městská policie Odbor sociálních věcí ORMI-majetkový úsek ORMI-oddělení správy obecního majetku Všeobecná pokladní správa ORMI-oddělení investiční Sociální fond Výdaje celkem Financování Tato oblast je členěna na : 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněţní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 18/158

19 4.1. Financování MĚSTO Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, kdyţ si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněţních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněţních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, ţe veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy před konsolidací byly ve výši tis. Kč, výdaje tis. Kč; rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy tis. Kč. V rámci financování byla tudíţ vykázána částka tis.kč a její struktura je tato: tis.kč. pokles stavu peněţních prostředků na vkladových účtech fondů města, tis.kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, tis.kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č.12 a graf č.9. Tabulka č.12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček Financování celkem /158

20 MĚSTO Graf č.9 Financování Výsledek od počátku roku Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování Splátky dlouhodobých půjček 4.2.Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou realitním kancelářím, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jeţ jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č.13 Výsledek hospodaření Název Údaje Příjmy před konsolidací Příjmy po konsolidaci Výdaje před konsolidací Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů Výsledek hospodaření hospodářská činnost /158

21 MĚSTO Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2010 dokumentuje tabulka č.14 a graf č.10 Tabulka č.14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.kč SBD Sever RK Chomová VHČ - město Celkem Graf č.10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření SBD Sever RK Chomová VHČ - město /158

22 MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2010 Konečný stav k v Kč Běţné účty rozpočtového hospodaření , , ,04 Běţné účty - hospodářská činnost , , ,38 Jiné běţné účty , , ,70 Běţné účty fondů , , ,79 Pokladna hospodářské činnosti , , ,00 Ceniny , , ,00 Celkem , , ,91 Název peněžního fondu Počáteční stav k v Kč Změna stavu v r.2010 Konečný stav k v Kč Sociální fond , , ,93 Rezervní fond , , ,83 Fond rozvoje města , , ,52 Investiční fond , , ,99 Fond rozvoje bydlení , , ,52 Celkem , , ,79 22/158

23 MĚSTO INVESTIČNÍ FOND 2010 Stav účtu IF k Částka v Kč ,41 Kč ( - ) poplatky ,00 Kč ( + ) úroky ,79 Kč Uţití IF - úvěry a úroky ( - ) Bytové domy Lada-splátka úvěru ,48 Kč ( - ) Sportareál - splátka úvěru ,96 Kč Uţití IF - investice ( - ) ZUŠ - zateplení fasády a výměna oken ,64 Kč ( - ) zainvestování lokality U kola ,00 Kč ( - ) Hasičské vozy CAS-spoluúčast k dotaci ,00 Kč ( - ) rekonstrukce křiţovatky Českokamenická-Roháče z Dubé ,63 Kč ( - ) otočka MAD Ţitavská-Východní ,00 Kč ( - ) rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jiţní ,50 Kč ( - ) Revitalizace hřiště u ZŠ Špičák ,00 Kč ( - ) DPS - zateplení fasády a výměna oken ,00 Kč ( - ) Víceúčelová sportovní hala ,00 Kč ( + ) převod do investičního fondu města (z rozpočtu ORMI-I) Účetní stav k ,00 Kč ,99 Kč V roce 2011 byly na účet Investičního fondu připsány částky 5 miliónů Kč, coţ je splátka za akcie spol. Českolipské teplo a.s, a částka Kč, coţ jsou úroky poukázané bankou za vklady vedené na běţném účtu Investičního fondu. Obě poloţky jsou výnosem věcně souvisejícím s rokem 2010, ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo aţ v roce Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2011 tudíţ činí ,99 Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, ţe hotovost na běţných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku Kč touto účetní operací sníţila. 23/158

24 MĚSTO Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2010 v tis. Kč Stav k 31. prosinci 2010 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé krátkodobé 0 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky celkem Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky krátkodobé Dodavatelé Přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daně Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Pohledávky celkem se v roce 2010 zvýšily ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. K nárůstu došlo u krátkodobých pohledávek za rozpočtovými příjmy. Na základě nové metodiky účtování se od roku 2010 samostatně vykazují dlouhodobé půjčky poskytnuté z rozpočtu města (viz Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé). Závazky města se v roce 2010 sníţily ze tis. Kč na tis. Kč, tj. o tisíc Kč. 24/158

25 Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek MĚSTO Stav k 1. lednu 2010 v tis. Kč Stav k 31. prosinci 2010 v tis. Kč Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě /158

26 MĚSTO 4.4.Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok Neinvestiční přijaté dotace celkem ,11 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR ,46 Kč 1.2. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč 1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,80 Kč 1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu ,74 Kč 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje ,68 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ,43 Kč 2. Investiční přijaté dotace celkem ,56 Kč 2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00 Kč 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů ,37 Kč 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,26 Kč 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč 2.4. Investiční přijaté dotace od regionálních rad ,93 Kč Celkem ,67 Kč V rámci finančního vypořádání ze SR město vrátilo nevyčerpané dotace za rok 2009 do SR v částce ,12 Kč 26/158

27 MĚSTO Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně: Přijato v Kč 27/158 Vyčerpáno v Kč Sčítání lidu ,00 Kč - Kč Volby do Poslanecké sněmovny ,46 Kč ,46 Kč Výkon přenesené působnosti v sociální oblasti ,00 Kč ,00 Kč Volby do zastupitelstev obcí ,00 Kč ,79 Kč Sociálně-právní ochrana dětí ,00 Kč ,99 Kč Dotace určené pro příspěvkové organizace města ,00 Kč ,00 Kč ZŠ Dr. Tyrše - povodně ,00 Kč ,00 Kč Podpora terénní socialní práce-romská komunita ,00 Kč ,00 Kč Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - příspěvek na péči ,00 Kč ,00 Kč Sociální dávky - dávky v hmotné nouzi ,00 Kč ,00 Kč Prevence kriminality ,00 Kč ,00 Kč Azylová zařízení ,00 Kč ,00 Kč Projekt Boleslawiec - Česká Lípa ,80 Kč ,08 Kč Povodně ,00 Kč ,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Kč ,00 Kč Odborný lesní hospodář ,00 Kč ,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - knihovna 21.století ,00 Kč ,00 Kč Zateplení Základní umělecké školy ,58 Kč ,98 Kč Hasičské vozy CAS ,68 Kč ,68 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - VISK ,00 Kč ,00 Kč Zateplení Základní umělecké školy ,37 Kč ,70 Kč Digitalizace kina Crystal ,00 Kč ,00 Kč Projekt Boleslawiec - Česká Lípa ,74 Kč ,22 Kč

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Příloha č. 0536-10Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

Příloha č. 0536-10Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Příloha č. 0536-10Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje 16. 6. 2010 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozpočet města v roce 2012

Rozpočet města v roce 2012 LEDEN 2012 vydává město ČesKá Lípa měsíčník distribuce zdarma do schránek vychází 20. Ledna 2012 Rozpočet města v roce 2012 Klíčovým bodem prosincového zasedání českolipských zastupitelů bylo přijetí rozpočtu

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více