Nový občanský zákoník ve financích a pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník ve financích a pojištění"

Transkript

1 Nový občanský zákoník ve financích a pojištění Nový občanský zákoník (NOZ) má přes tři tisíce paragrafů, platit začal a neznalost zákona neomlouvá. To jsou fakta. Podívejme se blíže na některé paragrafy, které se konkrétně týkají oblasti financí a pojištění. Co všechno v novém občanském zákoníku najdeme? Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí: 1. Obecná část 2. Rodinné právo 3. Absolutní majetková práva 4. Relativní majetková práva 5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Lichva Příběhy ze života Na začátku je půjčka 60 tisíc třeba korun na dva roky. Na konci je celková suma k zaplacení převyšující 113 tisíc korun. Úrok? Téměř 100 procent. Pro většinu expertů je výše uvedený příklad jasnou lichvou. Podle minulého zákona to žádný problém nebyl. Od ledna 2014 by ale s obřími úroky měl být konec. Nový občanský zákoník totiž poprvé definuje, jak vypadá lichvářská smlouva, a umožní takovou smlouvu zrušit. To dosud nešlo, lichva sice byla chápána jako trestný čin, jeho dokázání bylo pro dlužníky téměř nemožné právě proto, že chyběla jakákoliv definice. Jelikož minulý občanský zákoník s pojmem lichva neoperoval, soudy vyslovovaly neplatnost uvedených smluv na základě jejich rozporu s dobrými mravy. Ti, kteří si půjčili u nebankovních firem, tak měli problém vyvázat se z nevýhodných smluv s úroky, které šly do stovek i tisíců procent. Od nového roku už to ale budou mít jednodušší. Soudům se tedy usnadní argumentace a nová právní norma je co do zákazu lichvy pro laiky čitelnější a jasnější, což je určitě správné. Oblast pojištění a) Podle minulého kodexu měli lidé, kteří cizím zaviněním utrpěli újmu na zdraví, nárok na odškodné. A to jak za ztrátu na výdělku či ztrátu zaměstnání, tak třeba za způsobenou bolest nebo za úmrtí blízké osoby. Kolik peněz od pojišťoven dostali, bylo dáno přesně prostřednictvím speciálních tabulek platných do Druh úrazu Částka v Kč Lehký otřes mozku Vymknutí kolena Zlomené žebro Lidský život Od ledna se však částky, které pojišťovny platí, podstatně zvednou. Nový občanský zákoník totiž rozšířil skupinu těch, kteří o nemajetkové odškodnění budou moci požádat. Nově 1

2 stanovuje také nárok na odškodnění duševních útrap rodinných příslušníků a blízkých osob těžce zraněných poškozených. Navíc již neplatí tabulky, podle kterých se odškodnění dosud vypočítávalo. Výši odškodného nově již navrhují samy pojišťovny podle individuálního posouzení jednotlivých případů. b) NOZ nově definuje pojmy pojištěný a pojistný zájem. Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. Pojistný zájem klienta je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události, která se prokazuje souhlasem pojištěného k pojištění. Povinností pojišťovny je zjistit pojistný zájem pojištěného. V případě, že v průběhu pojištění tento zájem pomine, může klient smlouvu ihned zrušit. Pojistník (ten kdo pojistnou smlouvu uzavírá) má pojistný zájem na vlastním životě, zdraví a majetku, ale může mít pojistný zájem i na životě, zdraví a majetku jiné osoby, prokáže-li vztah k této osobě - příbuzenský nebo podmíněny prospěchem či výhodou z její existence. Příkladem může být situace, kdy klient uvede, že uzavírá pojištění pro případ smrti, aby finančně zajistil manželku, a s manželkou se rozvede, má právo na zrušení smlouvy i mimo standardní lhůty, a to i zpětně k datu rozvodu. Pokud se ale jedná například o manželství s dětmi, může pojistný zájem nadále trvat, bez ohledu na rozvod. Poradci již nesou odpovědnost za své rady NOZ nově stanovuje odpovědnost za radu v 2950, který se věnuje škodě způsobené informací nebo radou: Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. Stavební spoření - změny v dědictví Nejvýrazněji se ve stavebním spoření mění otázka dědictví. Do této doby byl dědicem spoření v první řadě manžel, který měl možnost pokračovat ve spoření i po smrti partnera. Nově je zůstatek stavebního spoření klasickým předmětem pro dědické řízení a ve stavebním spoření již nelze pokračovat. Dědic tak má nárok na výplatu uspořené částky, státní podpory evidované na účtu zesnulého klienta, včetně státní podpory za kalendářní rok, ve kterém klient zemřel, a to podle skutečně uspořené částky ke dni smrti. Součástí pozůstalosti jsou také případné dluhy klienta vyplývající ze stavebního spoření. V této souvislosti je třeba připomenout, že principy stavebního spoření v souvislosti s novým občanským zákoníkem nemění. Nedojde ani k avizované změně pravidel pro státní podporu stavebního spoření. Naspořené prostředky je možné i nadále využít na cokoliv, není nutné dokládat ani účelové využití státní podpory. Nemění se ani výše státní podpory. I nadále bude poskytována ve výši 10 % z ročně zaúčtovaných vkladů, avšak pouze do maximální výše korun, které klient získá, pokud za rok naspoří 20 tisíc korun. 2

3 Bankovnictví NOZ po bankách vyžaduje hlavně administrativní změny, které klienty tolik nezaujmou. Banky již upravily svoje všeobecné obchodní a produktové podmínky, připravily nové vzory smluv a přepracovaly své postupy. Smlouvy musí být od letoška psány jasně a srozumitelně, nesmí obsahovat žádná překvapivá nebo hůře čitelná ustanovení. Klienti se smlouvami z předchozích období však žádné zásadní změny očekávat nemusí. Nebudou totiž podepisovat žádné nové verze smluv, které již mají uzavřeny. Oblast nemovitostí Co se týká NOZ a nemovitostí, situace se komplikuje jen v případě hypoték na rozestavěné stavby. Stavby se od letošního roku staly nedílnou součástí pozemků, na kterých stojí, a nezapisují se samostatně do katastru nemovitostí. Tato změna se však netýká všech staveb automaticky. Právně se stavba stane součástí pozemku, pouze pokud je jejím vlastníkem vlastník předmětného pozemku. V ostatních případech vlastník pozemku ze zákona nabude předkupní právo ke stavbě a majitel stavby předkupní právo k pozemku. Nová úprava tím sleduje cíl budoucího sjednocení vlastnictví v rukou vlastníka pozemku. Bude-li tedy majitel nemovitosti nyní stavět na svém vlastním pozemku, bude se stavba k tomuto pozemku automaticky připojovat. Stavbu na cizím pozemku je možné postavit pouze na základě takzvaného práva stavby, které vám majitel pozemku musí udělit. Právo stavby bude možné převést, dědit nebo zatížit zástavním právem - a bude podléhat registraci v katastru nemovitostí. Toto právo má zákonem stanovenou maximální dobu platnosti na 99 let. Právo stavby mohou banky akceptovat jako zástavu k zajištění úvěru na výstavbu budovy, která bude součástí práva stavby. Příklad z autobazaru Obecně platí, že pokud někdo koupil kradenou věc v»dobré víře«a netušil, že byla odcizená, stává se podle nového občanského zákoníku po třech letech jejím vlastníkem. Ve chvíli, kdy se původní majitel přihlásí do tří let a prokáže, že se jedná o jeho majetek, má právo si věc vzít. Například majitel kradeného auta, pokud ho objeví v autobazaru, má právo po prodejci požadovat jeho navrácení bez toho, aby za něj cokoliv platil. Musí ale samozřejmě prokázat, že je jeho vlastníkem. Dědictví Novinkou, kterou NOZ přinesl, je možnost zdědit majetek bez přijmutí dluhu, nebo se se zůstavitelem na dědictví dohodnout tak, aby nemohl jednostranně odstoupit jako od závěti. Zdědit majetek i bez toho, aniž byste museli přijmout i dluhy, je nově možné pomocí tzv. odkazu. Odkazovník se nestává dědicem a neúčastní se dědického řízení, takže se může ke zděděnému majetku dostat rychleji a bez podmínky přijímat zůstavitelovy závazky. Jistější pozici než závěť nově nabízí zase dědická smlouva. Na rozdíl od ní totiž nejde o jednostranný akt. 3

4 Smlouvu zůstavitel totiž uzavírá přímo s dědicem a tak od ní nemůže jednostranně odstoupit. Zrušení musí posvětit dědic, a to formou notářského zápisu. Úroky z prodlení Od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později změní repo sazba ČNB. Tudu sazbu zveřejňuje Česká národní banka na svých webových stránkách. Novinky v oblasti nájmu 2T Repo sazba: Leden 2014 činí 0,05% Poměrně výrazné změny přinesl NOZ do oblasti nájmu. Obecně se například zkracuje maximální doba nájmu na 50 let. Nově je také například možné pronajmout neobyvatelný byt s tím, že si ho nájemce upraví a náklady mu pak budou odečítány z nájmu. Zákon definuje i tzv. nezbytné služby, které pronajímatel musí nájemci zajistit, pokud si nedohodnou něco jiného (např. dodávky vody a tepla, odvod odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu atp.). Pronajímatel také může podle 2250 zvýšit nájemné, pokud nějakým způsobem upraví dům ve prospěch nájemců. Může se s nimi na tom dohodnout dopředu a pokud souhlasí nájemci dvou třetin bytů (podle ploch), bude se zvýšení nájemného vztahovat na všechny. Nájemci naopak mohou nově v bytě podnikat (pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt či dům), a to i pokud to není dohodnuto v nájemní smlouvě nebo bez souhlasu pronajímatele byt dál podnajmout (pokud to smlouva nezakazuje). Pozor na pojmy Podnájem vznikne jen tam, kde je odvozen od nájmu. Jestliže tedy majitel (vlastník) bytu v osobním vlastnictví svůj byt pronajme přenechá do užívání jinému, pak nezaloží podnájem, nýbrž nájem. Musí proto uzavřít smlouvu nájemní. Naopak pokud jde o družstevní byt, tak zde při jeho přenechání do užívání další osobě nelze uzavřít nájemní smlouvu (protože člen družstva vlastník družstevního podílu je sám v nájmu), nýbrž přenechá-li vlastník družstevního podílu a nájemce družstevního bytu byt smluvně do užívání za úplatu další osobě, půjde vždy o podnájem nikoliv nájem bytu. Nájem a pacht a) Nájem Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné ( 2201 NOZ). b) Pacht 4

5 NOZ nově upravuje vedle nájmu i pacht. Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Propachtovatel se zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné ( 2332 odst. 1 NOZ). Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu ( 2339 odst. 1 NOZ). Pokud pachtýř propachtuje věc jinému bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní doby ( 2334 NOZ). Vlastník propachtované věci (nebo pachtýř se souhlasem vlastníka) může navrhnout, aby bylo pachtovní právo zapsáno do veřejného seznamu (je-li zapsána propachtovaná věc do veřejného seznamu). Na co byste si měli dát pozor v souvislosti s pronájmem bytu? a) Když si najímáte byt 1. Zda jednáte se skutečným vlastníkem bytu nebo v případě podnájmu se skutečným nájemcem 2. Zda má tento nájemce podnájem předem písemně odsouhlasen od pronajímatele 3. Jestli je ve smlouvě správně uvedena výše nájemného a záloh za služby, případně jak je upraveno zvyšování nájemného b) Když pronajímáte byt 1. Pokud nechcete, aby nájemce byt nebo jeho část dále pronajímal (dal do podnájmu), uveďte tento zákaz výslovně do smlouvy 2. Stejně tak uveďte výslovně do smlouvy, že si vyhrazujete písemný souhlas s přijetím nového člena domácnosti. Ze zákona na to sice právo nemáte, a kdyby došlo k soudní při, zřejmě by dal soud za pravdu nájemci, ale můžete částečně spoléhat na dobrou víru a mravy, které zákoník zdůrazňuje 3. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, výslovně vylučte možnost automatického prodloužení nájmu 4. Upravte smluvně, v jakém rozsahu bude nájemce zajišťovat drobné opravy a údržbu v bytě 5. Dejte si do smlouvy možnost využít složenou kauci na zaplacení dlužného nájmu a v takovém případě povinnost nájemce doplnit kauci do původní výše 5

6 6. Domluvte si ve smlouvě výši úroků ze složené kauce (které připadnou po skončení nájmu spolu s vrácenou kaucí nájemci). Použijte výši úroků poskytovaných bankou na běžném účtu, na němž budou peníze uloženy, protože jinak by se úroky počítaly ze sazeb bankovních úvěrů v době uzavření nájemní smlouvy Jednáte na oko? Předstíraný zájem se vám může prodražit Nový občanský zákoník skutečně umožňuje žádat náhradu škod v případě, že je zahájeno jednání jen na oko. Jedná se především o případ, že probíhají náročná jednání, ale záměr jedné ze stran není uzavřít smlouvu. V důvodové zprávě k občanskému zákoníku je výslovně uvedeno: Výslovně se stanoví i následky porušení poctivosti v případech, kdy někdo zahájí jednání o smlouvě, aniž má úmysl smlouvu uzavřít, anebo když jednání o smlouvě téměř uzavřené bez příčiny přeruší. Tato skutečnost se může nyní vyskytnout v souvislosti prodejem nemovitostí. Autor: Ing. Miroslav Škvára Lektor finanční gramotnosti 6

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Hlavní a podstatné změny, které nová právní úprava přináší v oblasti pojištění změny v právní úpravě po 1. lednu 2014 Finlearning.cz interní materiál

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Co by měl vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014

Co by měl vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014 Co by měl vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014 Co by vědět každý nájemce a pronajímatel o nájmu bytu v roce 2014 Na následujících stránkách najdete přehled změn, které by měl znát

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

INFORMATIVNÍ NEWSLETTER

INFORMATIVNÍ NEWSLETTER INFORMATIVNÍ NEWSLETTER 6. / srpen 2013 uvnitř dále naleznete Aktuálně z praxe občanských poraden AOP ISSN 1805-5532 Změny v oblasti nájemních vztahů k bytu podle nového Občanského zákoníku Vybranné instituty

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá

nájemníka bytu Rádce nájemníka bytu - sjednávání nájemného po skončení deregulace 7., zcela přepracované vydání Milan Taraba, Lenka Veselá Kniha je praktickou příručkou a nabízí komplexní přehled aktuální právní úpravy v oblasti nájemního bydlení. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací pro nájemce, pronajímatele,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 3 VYBRANÉ ZMĚNY V ÚPRAVĚ NÁJMŮ Vážení klienti, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy nájemních vztahů se zaměřením

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení nájmu nebo jeho zvyšování. Nepočítá také s tím, že nájemní byt natrvalo automaticky

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 06 LEDEN JANUARY 2014. REKODIFIKACE Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 06 LEDEN JANUARY 2014. REKODIFIKACE Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku INSIGHT INSIGHT Č. NO. 06 LEDEN JANUARY 2014 REKODIFIKACE Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku EDITORIAL OBSAH 03 Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku Vážení klienti,

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více