Není zřejmé, jaká konkrétní skutečnost přiměla Jana Mareše změnit názor na další setrvání Vladimíra Šiši ve funkci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Není zřejmé, jaká konkrétní skutečnost přiměla Jana Mareše změnit názor na další setrvání Vladimíra Šiši ve funkci."

Transkript

1 Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter k odvolání Vladimíra Šiši z funkce ředitele Sekce kanceláře Národního bezpečnostního úřadu Není zřejmé, jaká konkrétní skutečnost přiměla Jana Mareše změnit názor na další setrvání Vladimíra Šiši ve funkci. Dříve Jan Mareš tvrdil, že Vladimíra Šišu není možné odvolat na základě již prezentovaných skandálů, protože k tomu nemá oporu v pracovním právu. Dále tvrdil, že nejsou známa bezpečnostní rizika, která by mohla způsobit odebrání bezpečnostní prověrky Vl. Šišovi. Vladimíru Šišovi dodnes žádné obvinění sděleno nebylo, situace je tedy z principu stále stejná. Nyní Jan Mareš tvrdí, že Vladimíra Šišu odvolává proto, že jeho jméno je mediálně svazováno s podezřelými aktivitami, byť se jakákoliv trestná či protiprávní činnost Vl. Šiši neprokázala. K bezpečnostní prověrce Vl. Šiši se Jan Mareš vyjadřuje velmi vyhýbavě, tvrdí, že otázky týkající se bezpečnostní prověrky budou řešeny zcela v intencích zákona 148/1998 Sb. Je zřejmé, že Jan Mareš nemíní přiznat zcela nezvládnuté personální problémy v NBÚ a ve dvou stanoviscích si zcela protiřečí. Ke stanovisku ředitele NBÚ Jana Mareše ze dne k odvolání Vladimíra Šiši z funkce ředitele Sekce kanceláře úřadu: Rozhodnutí ředitele NBÚ ve věci Mgr. Šiši Ve čtvrtek 17. února uložil ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš Mgr. Vladimíru Šišovi, aby mu do pátku 25. února předložil veškeré dokumenty, které se týkají údajného vyšetřování Mgr. Šiši pro lichvu. Mgr. Šiša uložený úkol splnil a v řádném termínu podklady dodal. Ředitel Úřadu Jan Mareš tyto dokumenty prostudoval a vyzval ještě Mgr. Šišu, aby mu do 4. března doplnil a dále podrobně vysvětlil okolnosti vzniku celého dluhu. Tento úkol Mgr. Šiša rovněž v stanoveném termínu splnil a zbývající podklady dodal. Dokumenty (např. "Dohoda o narovnání sporných nároků ze dne " a "pravomocný rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne "), které ředitel Úřadu Jan Mareš důkladně prostudoval jednoznačně potvrzují, že mezi Mgr. Šišou a manželi Nekulovými existuje vztah věřitele a dlužníka a naopak nepotvrzují spekulace například o výši půjčené částky či násobení vrácené částky. Jan Mareš se nebude vyjadřovat k údajnému podezření Mgr. Šiši z lichvy - to musí posoudit orgány činné v trestním řízení. Otázky týkající se bezpečnostní prověrky Mgr. Šiši budou řešeny zcela v intencích zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Vzhledem k tomu, že jméno Mgr. Šiši je mediálně svazováno s podezřelými aktivitami, byť se jakákoliv trestná či protiprávní činnosti Mgr. Šiši neprokázala, rozhodl se ředitel Úřadu Jan Mareš odvolat dnešním dnem, t.j Mgr. Šišu z funkce ředitel Sekce kanceláře Úřadu. Pracovní poměr Mgr. Šiši skončí v nejbližší době dohodou obou stran. Aneta Kupková tisková mluvčí NBÚ Uvádíme, že není podstatné, kolik směnek na jak vysoké částky bylo vystaveno, podstatné je, kolik jich bylo uplatněno. O tom skutečně jasně hovoří dokument Dohoda o narovnání sporných nároků ze dne Je důležité, že Vladimír Šiša uplatnil jednu směnku ve výši ,- Kč, což nikdo nezpochybňuje. Není však pravdou, že by neexistovaly spekulace o výši půjčené částky. Vztah věřitele a dlužníka existuje mezi Vl. Šišou a V. Nekulovou (její směnka byla uplatněna u soudu). F. Nekula byl potrestán v trestně právním řízení podmíněným trestem. Nekulovi tvrdí, že si od Vl. Šiši půjčili ,- Kč s úrokem ,-, přičemž dohodnutá splatnost pohledávky byla ve dvou splátkách během 2 měsíců. Zatím se na scéně objevil pouze jediný dokument, který vypovídá o opaku, a sice Dohoda o narovnání sporných nároků ze dne , o kterém Nekulovi tvrdí, že jej podepsali pod nátlakem. V tomto dokumentu se totiž Vl. Šiša vzdává ručení další směnkou a uznává platnost jedné směnky vůči paní Nekulové. Rovněž se v tomto dokumentu řeší problematická záležitost s ručením nemovitostí, u které bylo zpochybněno vlastnictví. Pro Nekulovi bylo důležité, že celkový vymáhaný dluh činí ,- a podepsali dokument, ve kterém se tvrdí, že zapůjčená částka je ,- Kč a úroky ,- Kč. (Pro uznání spáchání trestného činu lichvy by to zásadní vliv mít nemělo, neboť Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 5 Tdo 248/2003, ze dne dokládá, že trestného činu lichvy se lze dopustit i tam, kde původní lichvářská pohledávka nebyla sjednávána při vědomí dlužníkovy tísně, je však třeba zkoumat existenci takové vědomosti v době uplatnění lichvářské pohledávky v občanskoprávním řízení. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR bylo o lichvě rozhodnuto i v případě, kdy se věřitel o tísni dlužníka dozvěděl až při vymáhání pohledávky, přičemž měsíční úrok činil 5,5 % z dlužné částky. V případě V. Šiši se jedná o měsíční úrok min. 10%. Pokud policie shledá, že byl trestný čin spáchán, patrně nedojde k trestnímu stíhání z důvodu uplynutí promlčecí lhůty. Policie by však měla sdělit, zda-li byl či nebyl spáchán trestný čin. V tomto případě je zajímavé věnovat se i trestnímu oznámení manželů Nekulových, které bylo podáno v minulosti na Vladimíra Šišu, a to dne na státním zastupitelství v Jihlavě. V tomto trestním oznámení se uvádí: Dle našeho názoru jednání pana Šiši nebylo v souladu se stávajícími právními předpisy. Poté, co státní zástupce trestní oznámení odložil, se Nekulovi obrátili k vyšší instanci a poté, co jejich oznámení bylo opět odloženo, se věcí dále nezabývali. V samotném trestním oznámení není uvedeno, že Nekulovi mají podezření ze spáchání konkrétního trestného činu. Je zjevné, že státní zástupci nezjišťovali skutkový stav věci.) Je zarážející, že Nekulovi tvrdí, že jim V. Šiša odmítl předat kopii smlouvy o půjčce, kterou měli společně sepsat. Nekulovi uvádí, že půjčka byla dohodnuta ve výši ,- Kč s úrokem ve výši ,- Kč, přičemž po uplynutí jednoho měsíce měli Nekulovi vrátit částku ,- Kč a následující měsíc ,- Kč. V. Šiša tvrdí, že Nekulovým zapůjčil částku ,- Kč a požadoval úrok ve výši ,-. (Což by odpovídalo 10% úroku za měsíc). Zarážející je dále to, že V. Šiša za celou dobu, po kterou probíhal soud s F. Nekulou, obžalovaným pro podvod, nepředložil tento jasný důkaz, tedy podepsanou smlouvu o půjčce, aby bylo zřejmé, jakou sumu vlastně Nekulovým půjčil.

3 Soud po něm tento důkaz ani nepožadoval a spokojil se s tím, že se obě strany shodli na celkové dlužné částce, tedy ,- Kč. Dozorující státní zástupce se během celého řízení nepozastavil nad skutečností, že se v kauze vyskytuje nápadné podezření z trestného činu lichvy. To, co nás nejvíce znepokojilo je fakt, že doposud se právě tato původní Smlouva o půjčce, kterou měl Vl. Šiša s Nekulovými uzavřít a ve které je podle tvrzení Nekulových uveden správný poměr mezi půjčenou částkou a úroky, nikde neobjevila. Nekulovi tvrdí, že kopii této smlouvy nemají, neboť jim ji Vl. Šiša odmítl vydat a zatím před žádným soudem nebyl tento dokument předložen ani Vl. Šišou. I v trestním řízení s V. Nekulou soud bral v potaz možnost obou variant a zabýval se pouze celkovou výší dluhu úhrnem i s úroky. Je s podivem, že Vl. Šiša, který má právní vzdělání a kterému byl nápomocen při sepisování dokumentů další právník, byť v dnešní době trestně stíhaný, Libor Nedorost, si není vědom toho, jaké úkony by měly být při půjčování vysoké finanční částky učiněny, dále je zarážející, že doposud nepředložil ani žádnému soudu, ani policii, ani řediteli NBÚ Janu Marešovi tento dokument, tedy původní Smlouvu o půjčce se všemi náležitostmi, aby vyvrátil veškeré pochybnosti o výši zapůjčené částky. Otázky směrem k Vladimíru Šišovi by tedy měly znít: Kde je ona smlouva o půjčce? Pakliže neexistuje, jak je možné, že dva právníci neví, že mají takovou smlouvu s dlužníkem sepsat, obzvlášť v případě stanovení tak vysokého úroku? Proč se spokojili pouze se směnkami na celkovou částku ,- Kč, kde vůbec není rozlišeno, co je půjčka a co úroky? ČTK uvedla: Podle poslanců branného a bezpečnostního výboru sněmovny by Vladimír Šiša kvůli své roli v případu Berka mohl ztratit způsobilost pro výkon své funkce. Mohli by vzniknout důvody k odejmutí prověrky, řekl televizi předseda výboru Jan Vidím (ODS). Dodal, že ředitel NBÚ Jan Mareš požádal příslušné zpravodajské služby, aby prověřily, jestli Šiša neztratil důvody, pro které prověrku dostal. Domníváme se, že zřejmě došlo k jisté dezinterpretaci jakéhosi tvrzení Jana Mareše, neboť Jan Mareš v rozhovoru dne netvrdil, že by Vladimíra Šišu někdy prověřovaly zpravodajské služby. Výbor pro obranu a bezpečnost se dodnes Jana Mareše nedotázal, které zpravodajské služby měly Vladimíra Šišu šetřit a s jakým výsledkem, takže se toto pravděpodobné nedorozumění ani nemohlo vysvětlit. Naše doporučení: Nic nebrání Janu Marešovi v tom, aby osobu v tak vysoké funkci nechával standardně prověřit na vyšší stupeň utajení, tedy minimálně na stupeň Tajné a to právě z důvodu garance bezpečnostní způsobilosti. Potom by totiž činnostní šetření k dané osobě prováděla příslušná zpravodajská služba, která by zjistila, jaká případná bezpečnostní rizika se u prověřované osoby nacházejí. Jan Mareš toto neučinil a může tak pouze vycházet z dokumentace běžných evidenčních šetření, která se provádějí na nižší stupně utajení. (Přepis zvukového záznamu) BBC, Rozhovor Václava Moravce s ředitelem NBÚ Janem Marešem Jan Mareš: Já jsem učinil to, co já, jako statutární orgán Národního bezpečnostního úřadu, učiniti musím, to jest v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že pan Šiša je zájmem nebo respektive jeho osoba je v zájmu orgánů činných v trestním řízení, tak jsem postupoval dvěmi způsoby. První způsob je v rámci bezpečnostní prověrky, kdy jsem si nechal udělat

4 v okamžiku, kdy se vyskytne povídání o svědčení, skutečnost, která by mohla nasvědčovat, že tato osoba přestala splňovat podmínky bezpečnostní prověrky, nechal jsem toto prošetřit naším, naší vnitřní bezpečnostní. Ode všech míst, které my dotazujeme, se mi vrátily negativní odpovědi. Doposud očekávám odpověď od policie, respektive od orgánů činných v trestním řízení, které by mně měly dodat věci týkajících se trestního řízení. Zatím... Já jen dodám, abychom byli úplní a abychom tomu zcela rozuměli, že policie našla trestní spis údajného organizátora zmanipulovaných konkurzů soudce Jiřího Berky v Šišově kanceláři začátkem roku. Vladimír Šiša je sekčním šéfem Národního bezpečnostního úřadu. Ani to, že se našly tyto spisy ve vaší instituci, vás, řekněme, z jisté presumpce viny v tomto případě, když ten člověk je nadřízený a navíc v tak citlivé instituci, jako je Národní bezpečnostní úřad, neopravňuje k tomu, abyste ho, řekněme, sesadil, aby nebyl sekčním šéfem? Tady je... Nebo pozastavil výkon jeho služby? Pozastavil, takhle, první věc je. To je třeba jedna z věcí, která se mi často vyčítá, že jsem pana Šišu nepostavil mimo službu. Nelze. Národní bezpečnostní úřad je ústřední správní úřad. Zaměstnanci v něm jsou v pracovním poměru. Čili postavení mimo službu u nás podle zákoníku práce neexistuje. Hovoříte o tom, že se u něj našel trestní spis pana Berky. Já, pokud vím, tak se u něj našly části trestního spisu pana Berky. Velmi mylně se toto vždycky v médiích prezentuje s tím, že my prověrku soudcům neděláme. My bysme ani jaksi v rámci prověrky trestní spis neměli, čili to bych chtěl vysvětlit, ale to, že někdo má trestní spis nebo respektive části trestního spisu, není přece trestný čin. To v žádném případě není. A je teda na orgánech činných v trestním řízení, aby prokázaly, zda pan Šiša spáchal trestný čin. Pokud spáchal, bude obviněn, no, a bude obžalován a bude odsouzen, budu postupovat přesně podle zákona, ale... Nemůže být ale ten člověk bezpečnostně rizikový? To je ta základní otázka. Teď se ptám i z toho, co říká předseda sněmovního, branného a bezpečnostního výboru Jan Vidím, který tvrdí, že vy byste měl, jako šéf NBÚ, vyvodit z kauzy důsledky. A teď cituji doslova: "Já si myslím, že pan ředitel Mareš by udělal opravdu nejlépe, kdyby se s tím člověk dohodl na ukončení pracovního poměru." Konec citátu. Ano. Toto je jedna z možností, kterou, která je mi samozřejmě panem předsedou výboru branně bezpečnostního raděna, ale... Využil jste ji?

5 Zatím jsem ji nevyužil z jednoho prostého důvodu, já jaksi, omlouvám se tím a všem, já, tím, že jsem právník, jaksi potřebuji mít právní podklad, a to se netýká jenom pana Šiši, ale to se týká všech. Pokud někomu mám odejmout osvědčení, musím mít jasný právní podklad, že ta osoba má nebo u ní se vyskytuje bezpečnostní riziko. Ale, promiňte, když se teď ještě budeme bavit o tom bezpečnostním riziku, pokud se nemýlím, tak byl kontakt Vladimíra Šiši se soudcem Berkou, který je už obviněn a podle České televize, která 2. prosince zveřejnila onu reportáž, tak podle policie měl Šiša kontakty s Vladislavem Větrovcem. Ten je vedle Berky druhým hlavním obviněným v kauze podvodných konkurzů. No, a co to vypovídá? Že měl někdo s někým kontakt? To není bezpečnostní riziko, že tady váš šéf... Bezpečnostním rizikem sekce má kontakty s dvěma lidmi, kteří dělají podvodné konkurzy? Pane redaktore, otázka zní, a ta nebyla zatím žádným médiem zcela jasně osvětlena, zdali měl kontakt, nebo policii, zdali měl kontakt před tím, než tito lidé byli obviněni, anebo potom. Jedna je věc, že vy se můžete kontaktovat s lidmi, nikdo vám neříká, že páchá trestnou činnost. Vy budete se s někým kontaktovat, budete se s ním, ne přátelit, ale budete se s ním občas setkávat na pracovních schůzkách, což nehovořím teď o panu Šišovi, a toho člověka následně obviní. Má to pro vás znamenat dehonestaci? Nemůže, protože otázka zní, spáchal-li vy jste tím, že jste se s ním setkával, nějaký trestný čin. To, že se s někým občas potkáte, nemůže být považováno za trestnou činnost. Zeptám se jinak. Vy jste řekl, že jste se obrátil, teď asi předpokládám správně, počátkem prosince jste se obrátil na policii? Ne, já jsem se obrátil na policii hned, jakmile jsem se dozvěděl, že pan Šiša je předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení, to znamená v březnu. To bylo kdy? V březnu letošního roku?

6 Ano. Od té doby jste nedostal od policie žádnou zprávu? Od té doby jsem nedostal žádnou odpověď písemnou, která pro mě je důležitá a jedině relevantní. A neměl byste urgovat, jestliže se zveřejňují další informace o tom případu, a vy jste od policie nedostal od března odpověď? To je poněkud divné. Pane redaktore, já jaksi samozřejmě urgovat... Vám to nepřijde divné?... můžu, ale vzhledem k tomu, že ta šetření probíhají. Vezměte si, že zatím se neřeklo, jestli to šetření skončilo. Vycházím z toho, že šetření probíhá a dostat, dalo by se říct, dílčí informace, pro mě může sice znamenat věc, ale nemusí, takže já počítám s tím, že policie, až bude mít v ruce relevantní, průkazné informace, pak mě bude informovat, tak mi je sdělí, písemně, a já budu postupovat. Buď ty relevantní informace budou směřovat k tomu, že pan magistr Šiša má bezpečnostní riziko u své osoby, tudíž přijde o osvědčení a jakmile přijde o osvědčení, bude s ním ukončen pracovněprávní vztah mezi Národním bezpečnostním úřadem. Pokud ty informace neobdržím, tak samozřejmě já nemohu činit, protože pan magistr Šiša může použít potom následně odvolání, opravný prostředek, že jsem jej, dalo by se říct, ukončil pracovní poměr v rozporu se zákoníkem práce. Bude se soudit. Může vzniknout státu škoda. To je první věc. Druhá věc je. Pokud ho zbavím bezpečnostní prověrky bez řádných důvodů, tak bych porušil zákon. Já musím mít k zbavení prověrky zaprvé řádné důvody, musím je mít podložené a musím je obhájit, jak víte moc dobře, nejen před kolegiem státních zástupců, ale taktéž před soudem a já si nedovedu představit, že bych kohokoli zbavil prověrky nebo nevydal prověrku v okamžiku, kdy bych neměl relevantní informace, které jsem schopen obhájit. V písemných odpovědích na dotazy Výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR se ředitel NBÚ Jan Mareš v červenci 2004 vyjádřil k záležitostem, které se týkaly mj. bezpečnostní prověrky Vladimíra Šiši, obsazení Vladislava Větrovce do funkce člena rozkladové komise NBÚ a návrhu Libora Nedorosta do funkce člena rozkladové komise NBÚ. K písemným odpovědím ředitele Mareše výbor nechal vypracovat expertem na bezpečnostní problematiku dokument, který obsahuje odborná stanoviska k těmto odpovědím. Z obsahu obou dokumentů je patrné mj. následující: - Jan Mareš tvrdí, že se členové rozkladové komise při výkonu své funkce neseznamují s utajovanými skutečnostmi a bezpečnostní prověrka se u nich neprovádí.

7 - Pokud má rozkladová komise působit v řízení o správních deliktech, nelze při posuzování správních deliktů na úseku utajovaných skutečností oddělit vlastní problematiku utajovaných skutečností, od vlastní problematiky správního řízení o správním deliktu. Pokud členové rozkladové komise působili v daném typu řízení, lze předpokládat, že mohli přijít minimálně do kontaktu s písemnostmi v režimu utajení na stupni Vyhrazené. - Vladimír Šiša je držitelem osvědčení pro stupeň utajení Důvěrné, dne 1. ledna 2004 byl jmenován do funkce ředitele Sekce kanceláře úřadu. - Je krajně neobvyklé, aby pracovník NBÚ v tak vysoké funkci disponoval bezpečnostní prověrkou na tak nízký stupeň. - Ředitel Mareš ve svém vyjádření nedovozuje k osobě Vl. Šiši existenci žádných bezpečnostních rizik. - Kontakty s osobami kriminálně závadovými, popř. s obviněnými, používání vozidla pochybné firmy, fiktivní přihlášení cizinců do své nemovitosti s cílem ovlivnit řízení o pobytu a další aktivity Vl. Šiši jsou však nepochybně bezpečnostním rizikem podle daného zákona. - Ředitel NBÚ Jan Mareš nedokázal označit osobu, která navrhla Vladislava Větrovce do funkce člena rozkladové komise, nevyloučil však, že to mohl být i Vladimír Šiša. - Vladislav Větrovec nesplňuje odborné předpoklady, není absolventem právnické fakulty, ředitel NBÚ Jan Mareš nevysvětlil, v čem spatřuje jeho profesní výjimečnost, o oslovení kandidátů na členství v rozkladové komisi by měla existovat příslušná dokumentace. - Jan Mareš uvádí, že nemůže věrohodně ani potvrdit ani vyvrátit tvrzení, že to byl právě Vladimír Šiša, kdo původně navrhoval Libora Nedorosta za člena rozkladové komise. Na základě doporučení Nejvyšší státní zástupkyně se nakonec stala členem rozkladové komise jiná osoba než Libor Nedorost. - V počítači Vladimíra Šiši byly nalezeny písemnosti navrhující Jana Harangozza za poradce Vladimíra Šiši. Není obvyklé, aby pracovník odboru ústředního správního úřadu měl své poradce. Ředitel Mareš ve svém vyjádření nevysvětlil vztahy Harangozza k Šišovi. - Jan Mareš uvádí, že se on sám s Janem Harangozzou seznámil prostřednictvím Vladislava Větrovce a setkával se s ním při společenských příležitostech. Jakékoliv další spojení Jana Harangozza s NBÚ ředitel Jan Mareš popřel. - Z dostupných poznatků je zřejmé, že v rozkladové komisi NBÚ a v okolí jeho vedoucích pracovníků se pohybovali kriminálně závadové osoby, popř. osoby podezřelé z trestné činnosti. V dokumentu bezpečnostního experta je dále mj. uvedeno: Z vyjádření ředitele NBÚ je zřejmé jeho úplné selhání při personální práci, vlastní vyjádření ředitele NBÚ je velmi nepřesvědčivé a vyplývá z něj snaha v maximální možné míře chránit Vladimíra Šišu Vladimír Šiša Dnes již bývalý ředitel sekce kanceláře NBÚ, je podezřelý ze spáchání trestného činu lichvy, v minulosti přihlásil do svého bytu ruského občana Michaila Chlemova, který měl v úmyslu podnikat s Liborem Nedorostem. Libor Nedorost Pracovník Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, t.č. odvolaný z funkce. Původně navržen jako kandidát na člena rozkladové komise NBÚ, ředitel Jan Mareš není schopen doložit, kdo jej jako kandidáta navrhl. Nedorost je stíhán kvůli opisování odborných textů svých kolegů.

8 Vladislav Větrovec Bývalý prorektor, spolumajitel soukromé Vysoké školy Karla Engliše v Brně, t.č. trestně stíhán za organizování podvodných konkurzů a přímé řízení trestné činnosti ústeckého soudce Jiřího Berky a konkurzních správců Daniela Thonata a Petra Tuhého. Jan Mareš jej jmenoval do funkce člena rozkladové komise NBÚ, aniž by měl Větrovec odpovídající vzdělání a praxi. Ředitel NBÚ ani u Vladislava Větrovce nebyl schopen doložit, kdo jej navrhl jako kandidáta. Jan Mareš nepovažoval za vhodné zjišťovat u těchto osob, zda-li jsou bezpečnostně způsobilé, z komise Větrovce odvolal až poté, co proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Jan Harangozzo Podnikatel, s Vladimírem Větrovcem vlastní firmu Quentin Company s.r.o., předseda dozorčí rady Vysoké školy Karla Engliše v Brně. V pracovním počítači Vladimíra Šiši byl nalezen jmenovací dekret Jana Harangozza z února 2004 do funkce poradce ředitele kanceláře NBÚ. (Existuje další podezřelé propojení Jan Harangozzo je spolu s Janem Svobodou v dozorčí radě společnosti Fineboom invest a.s., Jan Svoboda figuruje ve společnosti B.I.D., a.s., ve které před ním působil Martin Hospodár, kterého vystřídal v dozorčí radě společnosti Proxes Corporation a.s. Karl Heinz Hauptman, který figuroval ve zpochybňovaném prodeji předraženého objektu Národního bezpečnostního úřadu. Tento objekt prodávala státu firma ECM, ve které působil. Je však možné, že Martin Hospodár je jedním z těch, kteří využívají nepružnosti při zápisech do obchodního rejstříku, zakládají firmy a ty pak následně prodávají zájemcům, kteří nechtějí čekat na zápis do obchodního rejstříku. Martin Hospodár figuruje v desítkách firem a vždy poměrně krátkou dobu). Ve společnosti M-art kovo s.r.o. figurovali v letech celkem 4 společníci. Vladimír Šiša Ladislav Zelenka Adolf Toman Lubomír Reichsfeld Ladislav Zelenka - působil mj. ve společnosti Biona Jersín jako společník, ve stejnou dobu byla ve společnosti spoluvlastníkem firma Pozemní stavby Jihlava, kterou kdysi zprivatizoval jihlavský komunistický nomenklaturní kádr Josef Trupl. Adolf Toman - působil ve společnosti Delta Climatizer a.s. ve stejnou dobu jako Jan Urbánek, o kterém se v médiích hovoří v souvislosti s organizovaným zločinem. Společnost Delta Climatizer má v pronájmu Holešovickou tržnici, jejíž provoz je pokládán za problematický, např. v hale č. 18 je prostor pro provozování sexuálních služeb a to za plného vědomí Hl. Města Prahy, což je pronajímatel tržnice. Podle tvrzení médií byl Urbánek věřitelem ODS. Urbánek byl mj. společníkem ve společnosti Concord s.r.o. s Richardem Navrátilem (Navatyp) a ve společnosti Trident development s.r.o. s Antonínem Moravcem (vytunelovaná Kreditní a průmyslová banka). Lubomír Reichsfeld V obchodním rejstříku je evidován od roku 1997 v obecně prospěšné společnosti Společnost pro politické vzdělávání.

9 Ve společnosti jsou zapsány osoby, které působily ve vysokých funkcích ODS v době, kdy se ODS potýkala se skandály ohledně falšování jmen svých sponzorů. Audit z roku 1998 (celý je umístěn na našem webu v odkazu Aktuality ze dne ) vykázal mnoho nesrovnalostí, praktiky v ODS vyšetřovala policie, avšak bez zřetelných výsledků. Tato obecně prospěšná společnost byla založena v roce 1997 a podle výpisu z obchodního rejstříku by v ní dodnes měli působit: Lubomír Reichsfeld (bývalý zaměstnanec v hlavní kanceláři ODS) Miroslav Macek (bývalý místopředseda ODS) Petr Plecitý (současný radní MČ Praha 4 za ODS) Tomáš Ratiborský (bývalý hlavní manažer ODS) Marta Šorfová (někdejší zaměstnankyně v hlavní kanceláři ODS) Renata Tomanová Jako zakladatelka společnosti je uvedena Marie Krčmářová (někdejší hlavní účetní ODS) Citace z uvedeného auditu: V průběhu rozhovoru s Tomášem Ratiborským, bývalým manažerem Hlavní kanceláře ODS, jsme byli informováni, že hotovost a darovací smlouvy vztahující se k darům nesprávně uvedených dárců pana Zemana a paní Kopernické byly přineseny do Hlavní kanceláře Lubomírem Reichsfeldem. Pan Ratiborský pouze zdokumentoval dary na základě informací poskytnutých panem Reichsfeldem. Pan Reichsfeld, bývalý zaměstnanec Hlavní kanceláře ODS, v rozhovoru s námi popřel informace pana Ratiborského. Pan Reichsfeld byl prý požádán panem Ratiborským a paní Šorfovou, zaměstnankyní Hlavní kanceláře ODS, aby prohlásil, že pan Reichsfeld zprostředkoval dva dary od pana Zemana a paní Kopernické. Pan Reichsfeld dle svých slov neustále odmítal toto prohlášení učinit. Pan Ratiborský následně objasnil, že obdržel podpůrné smlouvy od p. Reischfelda interní poštou. Také paní Šorfová uvedla, že pan Reichsfeld přinesl příslušné smlouvy do Hlavní kanceláře, a obvinění pana Reischfelda popřela Dle obchodního rejstříku obecně prospěšná společnost Společnost pro politické vzdělávání poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 1) poskytování politického vzdělávání 2) šíření ideálů demokracie, práva a zákonnosti 3) propagace zásad tržního hospodářství, spolupráce mezi národy 4) podpora národní hrdosti

10 M art kovo, s.r.o. IČO: Vladimír Šiša (NBÚ) Ladislav Zelenka Adolf Toman Marie Krčmářová zakladatelka o.p.s., hlavní účetní ODS Lubomír Reichsfeld V.Větrovec, L. Nedorost, J.Harangozzo Pozemní stavby Jihlava Josef Trupl Nomenklaturní kádr KSČ, privatizoval PSJ Biona Jersín Delta Climatizer (má v nájmu Pražskou holešovickou tržnici) Tomáš Ratiborský, Bývalý hlavní manažer ODS Jan Urbánek (dle médií vazby na organizovaný zločin, někdejší věřitel ODS) Miroslav Macek Petr Plecitý, radní za ODS v MČ Praze 4 Společnost pro politické vzdělávání, o.p.s. Marta Šormová, zam. ODS Domníváme se, že Výbor pro obranu a bezpečnost vyvíjel snahy přimět ředitele NBÚ Jana Mareše k vysvětlení personálních problémů, výbor dokonce řediteli NBÚ zadal písemné vypracování odpovědí na dané otázky. Odpovědi v písemné formě ovšem ani tak nebyly uspokojivé, jak nakonec dokládá i odborné stanovisko vypracované bezpečnostním expertem. Výboru by se dalo vytknout, že prakticky od srpna 2004 nebyl v této věci aktivní a dodnes neprojevil dostatečnou snahu o důsledné vysvětlení všech medializovaných problémů. Jednoznačně se dále domníváme, že plnou odpovědnost za současný stav v NBÚ nese statutár, tedy ředitel úřadu a také Vláda v čele s premiérem Stanislavem Grossem, neboť ta ředitele jmenuje a odvolává a premiér má dohlížet nad činností úřadu ze zákona. Vláda a premiér tak nesplnili svou funkci, problémy v NBÚ žily a stále žijí svým životem, bez jakékoli kontroly a dohledu, vyjma interních auditů, které nemohou být garancí nápravy, neboť probíhají stále pod stejným vedením. Pokud by Vláda ČR již při jmenování ředitele NBÚ postupovala zodpovědněji, nemuseli bychom nyní zbytečně čelit dalším skandálům, které snižují kredit České republiky u zahraničních partnerů především v oblasti bezpečnostní politiky.

11 Trváme na tom, že ředitel Jan Mareš není schopen z Národního bezpečnostního úřadu vytvořit úřad respektovaný a domníváme se, že by Vláda měla uvážit jeho odvolání z funkce. Iveta Jordanová a kol. Nevládní protikorupční organizace Růžový panter Dne 10. března 2005 K probíhajícímu trestnímu řízení ve věci manipulace s bezpečnostními prověrkami připravujeme tiskovou konferenci, vzhledem k aktuální situaci plánujeme její uspořádání na měsíc duben. Další tisková konference by měla proběhnout k projednávání vládního návrhu zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, který má plně nahradit stávající zákon 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech, který je platný do

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX006ETRT* Čj. UOOU-09034/13-20 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Lukášem Wagenknechtem 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ:

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu.

Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. 1. Co je to trestní oznámení? Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Strana 5334 Sbírka zákonů č. 405 / 2011 Částka 142 405 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2011 o průmyslové bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 15a odst. 7, 64, 75a odst. 4 a 135 písm. b), d),

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 63/2010-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení 1(13) Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení Rozhodčí smlouva 1 Spory, o jejichž předmětu strany mohou uzavřít smír, lze postoupit na základě smlouvy k rozhodnutí rozhodcem nebo rozhodci. Taková smlouva se

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 622-R/03-963/140/VŠ V Praze dne 9.2.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.12.2003 ve

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová

Více

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005

Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.9.2005. Č. j. VZ/S128/05-152/3813/05-KV V Brně dne 22. srpna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.7.2005 z vlastního podnětu

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 6 Tz 49/2013-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo

Více

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně v kanceláři úřadu písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu Obecní úřad Bohatice Bohatice

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: 21 T 43/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Radkovskou v hlavním líčení konaném v Praze dne 10. dubna 2014 t a k

Více

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Fyzická osoba Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje k opatření

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Citace: 320/2016 Sb. Částka: 125/2016 Sb. Na straně (od-do): 4869-4871 Rozeslána

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 96/2009-30 URAD RADY, 1 pro rozhlasové a televizní vysílání DOŠLO 1B-09-2009 Počet listů: Číslo lednací: /? U...~...~ JMX ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Identifikace fyzické osoby Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Č. j.: 2R 35/04 Hr V Brně dne 20. září 2004

Č. j.: 2R 35/04 Hr V Brně dne 20. září 2004 Č. j.: 2R 35/04 Hr V Brně dne 20. září 2004 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 28.5.2004 a doplněném dne 7.6.2004 Vojenskou nemocnicí Brno, se sídlem Zábrdovická 3, 636 00 Brno, zast. ředitelem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 13.11.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 517 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28.11.2001 podaném státní organizací České dráhy, Divize obchodně provozní, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha

Více

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze Ústavní soud 10. února 2015 Brno, Joštova 8 Stěžovatel: Jiří Blažek, K parku 733 164 00 Praha 6 Nebušice Zastoupen: Mgr. Pavlem Krasem, V Jirchářích 60/6 400 01 Ústí nad Labem Orgány veřejné moci: 1. Policie

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 6/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) I. ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 1. Základní údaje Obchodní firma nebo název Identifikační číslo osoby Adresa sídla ve tvaru obec,

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 425/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 401 ze dne 09.06.2014 Neuplatnění odstoupení dle článku VI. darovací smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a organizací

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í

Vyvěšeno dne: 10.11.2010 31A 93/2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Vyvěšeno dne: 10.11.2010-17 Sňato dne: U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Jarmily Ďáskové,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 IČ 276 10 993, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v odd. S, vložka 7116 konaného

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004

Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Č. j.: VZ/S 18/04-152/1461/04-Kr V Brně dne 30. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.1.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 Třídící znak 2 2 2 0 2 5 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích zaměstnanců

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 042/06-Hr ze dne , které nabylo právní moci dne

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 042/06-Hr ze dne , které nabylo právní moci dne Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 042/06-Hr ze dne 11.8.2006, které nabylo právní moci dne 25.8.2006. Č.j.: VZ/S 023/2006-6206/2006/500-AB V Brně dne 3. dubna 2006 Úřad

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 575/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více