Není zřejmé, jaká konkrétní skutečnost přiměla Jana Mareše změnit názor na další setrvání Vladimíra Šiši ve funkci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Není zřejmé, jaká konkrétní skutečnost přiměla Jana Mareše změnit názor na další setrvání Vladimíra Šiši ve funkci."

Transkript

1 Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter k odvolání Vladimíra Šiši z funkce ředitele Sekce kanceláře Národního bezpečnostního úřadu Není zřejmé, jaká konkrétní skutečnost přiměla Jana Mareše změnit názor na další setrvání Vladimíra Šiši ve funkci. Dříve Jan Mareš tvrdil, že Vladimíra Šišu není možné odvolat na základě již prezentovaných skandálů, protože k tomu nemá oporu v pracovním právu. Dále tvrdil, že nejsou známa bezpečnostní rizika, která by mohla způsobit odebrání bezpečnostní prověrky Vl. Šišovi. Vladimíru Šišovi dodnes žádné obvinění sděleno nebylo, situace je tedy z principu stále stejná. Nyní Jan Mareš tvrdí, že Vladimíra Šišu odvolává proto, že jeho jméno je mediálně svazováno s podezřelými aktivitami, byť se jakákoliv trestná či protiprávní činnost Vl. Šiši neprokázala. K bezpečnostní prověrce Vl. Šiši se Jan Mareš vyjadřuje velmi vyhýbavě, tvrdí, že otázky týkající se bezpečnostní prověrky budou řešeny zcela v intencích zákona 148/1998 Sb. Je zřejmé, že Jan Mareš nemíní přiznat zcela nezvládnuté personální problémy v NBÚ a ve dvou stanoviscích si zcela protiřečí. Ke stanovisku ředitele NBÚ Jana Mareše ze dne k odvolání Vladimíra Šiši z funkce ředitele Sekce kanceláře úřadu: Rozhodnutí ředitele NBÚ ve věci Mgr. Šiši Ve čtvrtek 17. února uložil ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš Mgr. Vladimíru Šišovi, aby mu do pátku 25. února předložil veškeré dokumenty, které se týkají údajného vyšetřování Mgr. Šiši pro lichvu. Mgr. Šiša uložený úkol splnil a v řádném termínu podklady dodal. Ředitel Úřadu Jan Mareš tyto dokumenty prostudoval a vyzval ještě Mgr. Šišu, aby mu do 4. března doplnil a dále podrobně vysvětlil okolnosti vzniku celého dluhu. Tento úkol Mgr. Šiša rovněž v stanoveném termínu splnil a zbývající podklady dodal. Dokumenty (např. "Dohoda o narovnání sporných nároků ze dne " a "pravomocný rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne "), které ředitel Úřadu Jan Mareš důkladně prostudoval jednoznačně potvrzují, že mezi Mgr. Šišou a manželi Nekulovými existuje vztah věřitele a dlužníka a naopak nepotvrzují spekulace například o výši půjčené částky či násobení vrácené částky. Jan Mareš se nebude vyjadřovat k údajnému podezření Mgr. Šiši z lichvy - to musí posoudit orgány činné v trestním řízení. Otázky týkající se bezpečnostní prověrky Mgr. Šiši budou řešeny zcela v intencích zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Vzhledem k tomu, že jméno Mgr. Šiši je mediálně svazováno s podezřelými aktivitami, byť se jakákoliv trestná či protiprávní činnosti Mgr. Šiši neprokázala, rozhodl se ředitel Úřadu Jan Mareš odvolat dnešním dnem, t.j Mgr. Šišu z funkce ředitel Sekce kanceláře Úřadu. Pracovní poměr Mgr. Šiši skončí v nejbližší době dohodou obou stran. Aneta Kupková tisková mluvčí NBÚ Uvádíme, že není podstatné, kolik směnek na jak vysoké částky bylo vystaveno, podstatné je, kolik jich bylo uplatněno. O tom skutečně jasně hovoří dokument Dohoda o narovnání sporných nároků ze dne Je důležité, že Vladimír Šiša uplatnil jednu směnku ve výši ,- Kč, což nikdo nezpochybňuje. Není však pravdou, že by neexistovaly spekulace o výši půjčené částky. Vztah věřitele a dlužníka existuje mezi Vl. Šišou a V. Nekulovou (její směnka byla uplatněna u soudu). F. Nekula byl potrestán v trestně právním řízení podmíněným trestem. Nekulovi tvrdí, že si od Vl. Šiši půjčili ,- Kč s úrokem ,-, přičemž dohodnutá splatnost pohledávky byla ve dvou splátkách během 2 měsíců. Zatím se na scéně objevil pouze jediný dokument, který vypovídá o opaku, a sice Dohoda o narovnání sporných nároků ze dne , o kterém Nekulovi tvrdí, že jej podepsali pod nátlakem. V tomto dokumentu se totiž Vl. Šiša vzdává ručení další směnkou a uznává platnost jedné směnky vůči paní Nekulové. Rovněž se v tomto dokumentu řeší problematická záležitost s ručením nemovitostí, u které bylo zpochybněno vlastnictví. Pro Nekulovi bylo důležité, že celkový vymáhaný dluh činí ,- a podepsali dokument, ve kterém se tvrdí, že zapůjčená částka je ,- Kč a úroky ,- Kč. (Pro uznání spáchání trestného činu lichvy by to zásadní vliv mít nemělo, neboť Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 5 Tdo 248/2003, ze dne dokládá, že trestného činu lichvy se lze dopustit i tam, kde původní lichvářská pohledávka nebyla sjednávána při vědomí dlužníkovy tísně, je však třeba zkoumat existenci takové vědomosti v době uplatnění lichvářské pohledávky v občanskoprávním řízení. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR bylo o lichvě rozhodnuto i v případě, kdy se věřitel o tísni dlužníka dozvěděl až při vymáhání pohledávky, přičemž měsíční úrok činil 5,5 % z dlužné částky. V případě V. Šiši se jedná o měsíční úrok min. 10%. Pokud policie shledá, že byl trestný čin spáchán, patrně nedojde k trestnímu stíhání z důvodu uplynutí promlčecí lhůty. Policie by však měla sdělit, zda-li byl či nebyl spáchán trestný čin. V tomto případě je zajímavé věnovat se i trestnímu oznámení manželů Nekulových, které bylo podáno v minulosti na Vladimíra Šišu, a to dne na státním zastupitelství v Jihlavě. V tomto trestním oznámení se uvádí: Dle našeho názoru jednání pana Šiši nebylo v souladu se stávajícími právními předpisy. Poté, co státní zástupce trestní oznámení odložil, se Nekulovi obrátili k vyšší instanci a poté, co jejich oznámení bylo opět odloženo, se věcí dále nezabývali. V samotném trestním oznámení není uvedeno, že Nekulovi mají podezření ze spáchání konkrétního trestného činu. Je zjevné, že státní zástupci nezjišťovali skutkový stav věci.) Je zarážející, že Nekulovi tvrdí, že jim V. Šiša odmítl předat kopii smlouvy o půjčce, kterou měli společně sepsat. Nekulovi uvádí, že půjčka byla dohodnuta ve výši ,- Kč s úrokem ve výši ,- Kč, přičemž po uplynutí jednoho měsíce měli Nekulovi vrátit částku ,- Kč a následující měsíc ,- Kč. V. Šiša tvrdí, že Nekulovým zapůjčil částku ,- Kč a požadoval úrok ve výši ,-. (Což by odpovídalo 10% úroku za měsíc). Zarážející je dále to, že V. Šiša za celou dobu, po kterou probíhal soud s F. Nekulou, obžalovaným pro podvod, nepředložil tento jasný důkaz, tedy podepsanou smlouvu o půjčce, aby bylo zřejmé, jakou sumu vlastně Nekulovým půjčil.

3 Soud po něm tento důkaz ani nepožadoval a spokojil se s tím, že se obě strany shodli na celkové dlužné částce, tedy ,- Kč. Dozorující státní zástupce se během celého řízení nepozastavil nad skutečností, že se v kauze vyskytuje nápadné podezření z trestného činu lichvy. To, co nás nejvíce znepokojilo je fakt, že doposud se právě tato původní Smlouva o půjčce, kterou měl Vl. Šiša s Nekulovými uzavřít a ve které je podle tvrzení Nekulových uveden správný poměr mezi půjčenou částkou a úroky, nikde neobjevila. Nekulovi tvrdí, že kopii této smlouvy nemají, neboť jim ji Vl. Šiša odmítl vydat a zatím před žádným soudem nebyl tento dokument předložen ani Vl. Šišou. I v trestním řízení s V. Nekulou soud bral v potaz možnost obou variant a zabýval se pouze celkovou výší dluhu úhrnem i s úroky. Je s podivem, že Vl. Šiša, který má právní vzdělání a kterému byl nápomocen při sepisování dokumentů další právník, byť v dnešní době trestně stíhaný, Libor Nedorost, si není vědom toho, jaké úkony by měly být při půjčování vysoké finanční částky učiněny, dále je zarážející, že doposud nepředložil ani žádnému soudu, ani policii, ani řediteli NBÚ Janu Marešovi tento dokument, tedy původní Smlouvu o půjčce se všemi náležitostmi, aby vyvrátil veškeré pochybnosti o výši zapůjčené částky. Otázky směrem k Vladimíru Šišovi by tedy měly znít: Kde je ona smlouva o půjčce? Pakliže neexistuje, jak je možné, že dva právníci neví, že mají takovou smlouvu s dlužníkem sepsat, obzvlášť v případě stanovení tak vysokého úroku? Proč se spokojili pouze se směnkami na celkovou částku ,- Kč, kde vůbec není rozlišeno, co je půjčka a co úroky? ČTK uvedla: Podle poslanců branného a bezpečnostního výboru sněmovny by Vladimír Šiša kvůli své roli v případu Berka mohl ztratit způsobilost pro výkon své funkce. Mohli by vzniknout důvody k odejmutí prověrky, řekl televizi předseda výboru Jan Vidím (ODS). Dodal, že ředitel NBÚ Jan Mareš požádal příslušné zpravodajské služby, aby prověřily, jestli Šiša neztratil důvody, pro které prověrku dostal. Domníváme se, že zřejmě došlo k jisté dezinterpretaci jakéhosi tvrzení Jana Mareše, neboť Jan Mareš v rozhovoru dne netvrdil, že by Vladimíra Šišu někdy prověřovaly zpravodajské služby. Výbor pro obranu a bezpečnost se dodnes Jana Mareše nedotázal, které zpravodajské služby měly Vladimíra Šišu šetřit a s jakým výsledkem, takže se toto pravděpodobné nedorozumění ani nemohlo vysvětlit. Naše doporučení: Nic nebrání Janu Marešovi v tom, aby osobu v tak vysoké funkci nechával standardně prověřit na vyšší stupeň utajení, tedy minimálně na stupeň Tajné a to právě z důvodu garance bezpečnostní způsobilosti. Potom by totiž činnostní šetření k dané osobě prováděla příslušná zpravodajská služba, která by zjistila, jaká případná bezpečnostní rizika se u prověřované osoby nacházejí. Jan Mareš toto neučinil a může tak pouze vycházet z dokumentace běžných evidenčních šetření, která se provádějí na nižší stupně utajení. (Přepis zvukového záznamu) BBC, Rozhovor Václava Moravce s ředitelem NBÚ Janem Marešem Jan Mareš: Já jsem učinil to, co já, jako statutární orgán Národního bezpečnostního úřadu, učiniti musím, to jest v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že pan Šiša je zájmem nebo respektive jeho osoba je v zájmu orgánů činných v trestním řízení, tak jsem postupoval dvěmi způsoby. První způsob je v rámci bezpečnostní prověrky, kdy jsem si nechal udělat

4 v okamžiku, kdy se vyskytne povídání o svědčení, skutečnost, která by mohla nasvědčovat, že tato osoba přestala splňovat podmínky bezpečnostní prověrky, nechal jsem toto prošetřit naším, naší vnitřní bezpečnostní. Ode všech míst, které my dotazujeme, se mi vrátily negativní odpovědi. Doposud očekávám odpověď od policie, respektive od orgánů činných v trestním řízení, které by mně měly dodat věci týkajících se trestního řízení. Zatím... Já jen dodám, abychom byli úplní a abychom tomu zcela rozuměli, že policie našla trestní spis údajného organizátora zmanipulovaných konkurzů soudce Jiřího Berky v Šišově kanceláři začátkem roku. Vladimír Šiša je sekčním šéfem Národního bezpečnostního úřadu. Ani to, že se našly tyto spisy ve vaší instituci, vás, řekněme, z jisté presumpce viny v tomto případě, když ten člověk je nadřízený a navíc v tak citlivé instituci, jako je Národní bezpečnostní úřad, neopravňuje k tomu, abyste ho, řekněme, sesadil, aby nebyl sekčním šéfem? Tady je... Nebo pozastavil výkon jeho služby? Pozastavil, takhle, první věc je. To je třeba jedna z věcí, která se mi často vyčítá, že jsem pana Šišu nepostavil mimo službu. Nelze. Národní bezpečnostní úřad je ústřední správní úřad. Zaměstnanci v něm jsou v pracovním poměru. Čili postavení mimo službu u nás podle zákoníku práce neexistuje. Hovoříte o tom, že se u něj našel trestní spis pana Berky. Já, pokud vím, tak se u něj našly části trestního spisu pana Berky. Velmi mylně se toto vždycky v médiích prezentuje s tím, že my prověrku soudcům neděláme. My bysme ani jaksi v rámci prověrky trestní spis neměli, čili to bych chtěl vysvětlit, ale to, že někdo má trestní spis nebo respektive části trestního spisu, není přece trestný čin. To v žádném případě není. A je teda na orgánech činných v trestním řízení, aby prokázaly, zda pan Šiša spáchal trestný čin. Pokud spáchal, bude obviněn, no, a bude obžalován a bude odsouzen, budu postupovat přesně podle zákona, ale... Nemůže být ale ten člověk bezpečnostně rizikový? To je ta základní otázka. Teď se ptám i z toho, co říká předseda sněmovního, branného a bezpečnostního výboru Jan Vidím, který tvrdí, že vy byste měl, jako šéf NBÚ, vyvodit z kauzy důsledky. A teď cituji doslova: "Já si myslím, že pan ředitel Mareš by udělal opravdu nejlépe, kdyby se s tím člověk dohodl na ukončení pracovního poměru." Konec citátu. Ano. Toto je jedna z možností, kterou, která je mi samozřejmě panem předsedou výboru branně bezpečnostního raděna, ale... Využil jste ji?

5 Zatím jsem ji nevyužil z jednoho prostého důvodu, já jaksi, omlouvám se tím a všem, já, tím, že jsem právník, jaksi potřebuji mít právní podklad, a to se netýká jenom pana Šiši, ale to se týká všech. Pokud někomu mám odejmout osvědčení, musím mít jasný právní podklad, že ta osoba má nebo u ní se vyskytuje bezpečnostní riziko. Ale, promiňte, když se teď ještě budeme bavit o tom bezpečnostním riziku, pokud se nemýlím, tak byl kontakt Vladimíra Šiši se soudcem Berkou, který je už obviněn a podle České televize, která 2. prosince zveřejnila onu reportáž, tak podle policie měl Šiša kontakty s Vladislavem Větrovcem. Ten je vedle Berky druhým hlavním obviněným v kauze podvodných konkurzů. No, a co to vypovídá? Že měl někdo s někým kontakt? To není bezpečnostní riziko, že tady váš šéf... Bezpečnostním rizikem sekce má kontakty s dvěma lidmi, kteří dělají podvodné konkurzy? Pane redaktore, otázka zní, a ta nebyla zatím žádným médiem zcela jasně osvětlena, zdali měl kontakt, nebo policii, zdali měl kontakt před tím, než tito lidé byli obviněni, anebo potom. Jedna je věc, že vy se můžete kontaktovat s lidmi, nikdo vám neříká, že páchá trestnou činnost. Vy budete se s někým kontaktovat, budete se s ním, ne přátelit, ale budete se s ním občas setkávat na pracovních schůzkách, což nehovořím teď o panu Šišovi, a toho člověka následně obviní. Má to pro vás znamenat dehonestaci? Nemůže, protože otázka zní, spáchal-li vy jste tím, že jste se s ním setkával, nějaký trestný čin. To, že se s někým občas potkáte, nemůže být považováno za trestnou činnost. Zeptám se jinak. Vy jste řekl, že jste se obrátil, teď asi předpokládám správně, počátkem prosince jste se obrátil na policii? Ne, já jsem se obrátil na policii hned, jakmile jsem se dozvěděl, že pan Šiša je předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení, to znamená v březnu. To bylo kdy? V březnu letošního roku?

6 Ano. Od té doby jste nedostal od policie žádnou zprávu? Od té doby jsem nedostal žádnou odpověď písemnou, která pro mě je důležitá a jedině relevantní. A neměl byste urgovat, jestliže se zveřejňují další informace o tom případu, a vy jste od policie nedostal od března odpověď? To je poněkud divné. Pane redaktore, já jaksi samozřejmě urgovat... Vám to nepřijde divné?... můžu, ale vzhledem k tomu, že ta šetření probíhají. Vezměte si, že zatím se neřeklo, jestli to šetření skončilo. Vycházím z toho, že šetření probíhá a dostat, dalo by se říct, dílčí informace, pro mě může sice znamenat věc, ale nemusí, takže já počítám s tím, že policie, až bude mít v ruce relevantní, průkazné informace, pak mě bude informovat, tak mi je sdělí, písemně, a já budu postupovat. Buď ty relevantní informace budou směřovat k tomu, že pan magistr Šiša má bezpečnostní riziko u své osoby, tudíž přijde o osvědčení a jakmile přijde o osvědčení, bude s ním ukončen pracovněprávní vztah mezi Národním bezpečnostním úřadem. Pokud ty informace neobdržím, tak samozřejmě já nemohu činit, protože pan magistr Šiša může použít potom následně odvolání, opravný prostředek, že jsem jej, dalo by se říct, ukončil pracovní poměr v rozporu se zákoníkem práce. Bude se soudit. Může vzniknout státu škoda. To je první věc. Druhá věc je. Pokud ho zbavím bezpečnostní prověrky bez řádných důvodů, tak bych porušil zákon. Já musím mít k zbavení prověrky zaprvé řádné důvody, musím je mít podložené a musím je obhájit, jak víte moc dobře, nejen před kolegiem státních zástupců, ale taktéž před soudem a já si nedovedu představit, že bych kohokoli zbavil prověrky nebo nevydal prověrku v okamžiku, kdy bych neměl relevantní informace, které jsem schopen obhájit. V písemných odpovědích na dotazy Výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR se ředitel NBÚ Jan Mareš v červenci 2004 vyjádřil k záležitostem, které se týkaly mj. bezpečnostní prověrky Vladimíra Šiši, obsazení Vladislava Větrovce do funkce člena rozkladové komise NBÚ a návrhu Libora Nedorosta do funkce člena rozkladové komise NBÚ. K písemným odpovědím ředitele Mareše výbor nechal vypracovat expertem na bezpečnostní problematiku dokument, který obsahuje odborná stanoviska k těmto odpovědím. Z obsahu obou dokumentů je patrné mj. následující: - Jan Mareš tvrdí, že se členové rozkladové komise při výkonu své funkce neseznamují s utajovanými skutečnostmi a bezpečnostní prověrka se u nich neprovádí.

7 - Pokud má rozkladová komise působit v řízení o správních deliktech, nelze při posuzování správních deliktů na úseku utajovaných skutečností oddělit vlastní problematiku utajovaných skutečností, od vlastní problematiky správního řízení o správním deliktu. Pokud členové rozkladové komise působili v daném typu řízení, lze předpokládat, že mohli přijít minimálně do kontaktu s písemnostmi v režimu utajení na stupni Vyhrazené. - Vladimír Šiša je držitelem osvědčení pro stupeň utajení Důvěrné, dne 1. ledna 2004 byl jmenován do funkce ředitele Sekce kanceláře úřadu. - Je krajně neobvyklé, aby pracovník NBÚ v tak vysoké funkci disponoval bezpečnostní prověrkou na tak nízký stupeň. - Ředitel Mareš ve svém vyjádření nedovozuje k osobě Vl. Šiši existenci žádných bezpečnostních rizik. - Kontakty s osobami kriminálně závadovými, popř. s obviněnými, používání vozidla pochybné firmy, fiktivní přihlášení cizinců do své nemovitosti s cílem ovlivnit řízení o pobytu a další aktivity Vl. Šiši jsou však nepochybně bezpečnostním rizikem podle daného zákona. - Ředitel NBÚ Jan Mareš nedokázal označit osobu, která navrhla Vladislava Větrovce do funkce člena rozkladové komise, nevyloučil však, že to mohl být i Vladimír Šiša. - Vladislav Větrovec nesplňuje odborné předpoklady, není absolventem právnické fakulty, ředitel NBÚ Jan Mareš nevysvětlil, v čem spatřuje jeho profesní výjimečnost, o oslovení kandidátů na členství v rozkladové komisi by měla existovat příslušná dokumentace. - Jan Mareš uvádí, že nemůže věrohodně ani potvrdit ani vyvrátit tvrzení, že to byl právě Vladimír Šiša, kdo původně navrhoval Libora Nedorosta za člena rozkladové komise. Na základě doporučení Nejvyšší státní zástupkyně se nakonec stala členem rozkladové komise jiná osoba než Libor Nedorost. - V počítači Vladimíra Šiši byly nalezeny písemnosti navrhující Jana Harangozza za poradce Vladimíra Šiši. Není obvyklé, aby pracovník odboru ústředního správního úřadu měl své poradce. Ředitel Mareš ve svém vyjádření nevysvětlil vztahy Harangozza k Šišovi. - Jan Mareš uvádí, že se on sám s Janem Harangozzou seznámil prostřednictvím Vladislava Větrovce a setkával se s ním při společenských příležitostech. Jakékoliv další spojení Jana Harangozza s NBÚ ředitel Jan Mareš popřel. - Z dostupných poznatků je zřejmé, že v rozkladové komisi NBÚ a v okolí jeho vedoucích pracovníků se pohybovali kriminálně závadové osoby, popř. osoby podezřelé z trestné činnosti. V dokumentu bezpečnostního experta je dále mj. uvedeno: Z vyjádření ředitele NBÚ je zřejmé jeho úplné selhání při personální práci, vlastní vyjádření ředitele NBÚ je velmi nepřesvědčivé a vyplývá z něj snaha v maximální možné míře chránit Vladimíra Šišu Vladimír Šiša Dnes již bývalý ředitel sekce kanceláře NBÚ, je podezřelý ze spáchání trestného činu lichvy, v minulosti přihlásil do svého bytu ruského občana Michaila Chlemova, který měl v úmyslu podnikat s Liborem Nedorostem. Libor Nedorost Pracovník Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, t.č. odvolaný z funkce. Původně navržen jako kandidát na člena rozkladové komise NBÚ, ředitel Jan Mareš není schopen doložit, kdo jej jako kandidáta navrhl. Nedorost je stíhán kvůli opisování odborných textů svých kolegů.

8 Vladislav Větrovec Bývalý prorektor, spolumajitel soukromé Vysoké školy Karla Engliše v Brně, t.č. trestně stíhán za organizování podvodných konkurzů a přímé řízení trestné činnosti ústeckého soudce Jiřího Berky a konkurzních správců Daniela Thonata a Petra Tuhého. Jan Mareš jej jmenoval do funkce člena rozkladové komise NBÚ, aniž by měl Větrovec odpovídající vzdělání a praxi. Ředitel NBÚ ani u Vladislava Větrovce nebyl schopen doložit, kdo jej navrhl jako kandidáta. Jan Mareš nepovažoval za vhodné zjišťovat u těchto osob, zda-li jsou bezpečnostně způsobilé, z komise Větrovce odvolal až poté, co proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Jan Harangozzo Podnikatel, s Vladimírem Větrovcem vlastní firmu Quentin Company s.r.o., předseda dozorčí rady Vysoké školy Karla Engliše v Brně. V pracovním počítači Vladimíra Šiši byl nalezen jmenovací dekret Jana Harangozza z února 2004 do funkce poradce ředitele kanceláře NBÚ. (Existuje další podezřelé propojení Jan Harangozzo je spolu s Janem Svobodou v dozorčí radě společnosti Fineboom invest a.s., Jan Svoboda figuruje ve společnosti B.I.D., a.s., ve které před ním působil Martin Hospodár, kterého vystřídal v dozorčí radě společnosti Proxes Corporation a.s. Karl Heinz Hauptman, který figuroval ve zpochybňovaném prodeji předraženého objektu Národního bezpečnostního úřadu. Tento objekt prodávala státu firma ECM, ve které působil. Je však možné, že Martin Hospodár je jedním z těch, kteří využívají nepružnosti při zápisech do obchodního rejstříku, zakládají firmy a ty pak následně prodávají zájemcům, kteří nechtějí čekat na zápis do obchodního rejstříku. Martin Hospodár figuruje v desítkách firem a vždy poměrně krátkou dobu). Ve společnosti M-art kovo s.r.o. figurovali v letech celkem 4 společníci. Vladimír Šiša Ladislav Zelenka Adolf Toman Lubomír Reichsfeld Ladislav Zelenka - působil mj. ve společnosti Biona Jersín jako společník, ve stejnou dobu byla ve společnosti spoluvlastníkem firma Pozemní stavby Jihlava, kterou kdysi zprivatizoval jihlavský komunistický nomenklaturní kádr Josef Trupl. Adolf Toman - působil ve společnosti Delta Climatizer a.s. ve stejnou dobu jako Jan Urbánek, o kterém se v médiích hovoří v souvislosti s organizovaným zločinem. Společnost Delta Climatizer má v pronájmu Holešovickou tržnici, jejíž provoz je pokládán za problematický, např. v hale č. 18 je prostor pro provozování sexuálních služeb a to za plného vědomí Hl. Města Prahy, což je pronajímatel tržnice. Podle tvrzení médií byl Urbánek věřitelem ODS. Urbánek byl mj. společníkem ve společnosti Concord s.r.o. s Richardem Navrátilem (Navatyp) a ve společnosti Trident development s.r.o. s Antonínem Moravcem (vytunelovaná Kreditní a průmyslová banka). Lubomír Reichsfeld V obchodním rejstříku je evidován od roku 1997 v obecně prospěšné společnosti Společnost pro politické vzdělávání.

9 Ve společnosti jsou zapsány osoby, které působily ve vysokých funkcích ODS v době, kdy se ODS potýkala se skandály ohledně falšování jmen svých sponzorů. Audit z roku 1998 (celý je umístěn na našem webu v odkazu Aktuality ze dne ) vykázal mnoho nesrovnalostí, praktiky v ODS vyšetřovala policie, avšak bez zřetelných výsledků. Tato obecně prospěšná společnost byla založena v roce 1997 a podle výpisu z obchodního rejstříku by v ní dodnes měli působit: Lubomír Reichsfeld (bývalý zaměstnanec v hlavní kanceláři ODS) Miroslav Macek (bývalý místopředseda ODS) Petr Plecitý (současný radní MČ Praha 4 za ODS) Tomáš Ratiborský (bývalý hlavní manažer ODS) Marta Šorfová (někdejší zaměstnankyně v hlavní kanceláři ODS) Renata Tomanová Jako zakladatelka společnosti je uvedena Marie Krčmářová (někdejší hlavní účetní ODS) Citace z uvedeného auditu: V průběhu rozhovoru s Tomášem Ratiborským, bývalým manažerem Hlavní kanceláře ODS, jsme byli informováni, že hotovost a darovací smlouvy vztahující se k darům nesprávně uvedených dárců pana Zemana a paní Kopernické byly přineseny do Hlavní kanceláře Lubomírem Reichsfeldem. Pan Ratiborský pouze zdokumentoval dary na základě informací poskytnutých panem Reichsfeldem. Pan Reichsfeld, bývalý zaměstnanec Hlavní kanceláře ODS, v rozhovoru s námi popřel informace pana Ratiborského. Pan Reichsfeld byl prý požádán panem Ratiborským a paní Šorfovou, zaměstnankyní Hlavní kanceláře ODS, aby prohlásil, že pan Reichsfeld zprostředkoval dva dary od pana Zemana a paní Kopernické. Pan Reichsfeld dle svých slov neustále odmítal toto prohlášení učinit. Pan Ratiborský následně objasnil, že obdržel podpůrné smlouvy od p. Reischfelda interní poštou. Také paní Šorfová uvedla, že pan Reichsfeld přinesl příslušné smlouvy do Hlavní kanceláře, a obvinění pana Reischfelda popřela Dle obchodního rejstříku obecně prospěšná společnost Společnost pro politické vzdělávání poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 1) poskytování politického vzdělávání 2) šíření ideálů demokracie, práva a zákonnosti 3) propagace zásad tržního hospodářství, spolupráce mezi národy 4) podpora národní hrdosti

10 M art kovo, s.r.o. IČO: Vladimír Šiša (NBÚ) Ladislav Zelenka Adolf Toman Marie Krčmářová zakladatelka o.p.s., hlavní účetní ODS Lubomír Reichsfeld V.Větrovec, L. Nedorost, J.Harangozzo Pozemní stavby Jihlava Josef Trupl Nomenklaturní kádr KSČ, privatizoval PSJ Biona Jersín Delta Climatizer (má v nájmu Pražskou holešovickou tržnici) Tomáš Ratiborský, Bývalý hlavní manažer ODS Jan Urbánek (dle médií vazby na organizovaný zločin, někdejší věřitel ODS) Miroslav Macek Petr Plecitý, radní za ODS v MČ Praze 4 Společnost pro politické vzdělávání, o.p.s. Marta Šormová, zam. ODS Domníváme se, že Výbor pro obranu a bezpečnost vyvíjel snahy přimět ředitele NBÚ Jana Mareše k vysvětlení personálních problémů, výbor dokonce řediteli NBÚ zadal písemné vypracování odpovědí na dané otázky. Odpovědi v písemné formě ovšem ani tak nebyly uspokojivé, jak nakonec dokládá i odborné stanovisko vypracované bezpečnostním expertem. Výboru by se dalo vytknout, že prakticky od srpna 2004 nebyl v této věci aktivní a dodnes neprojevil dostatečnou snahu o důsledné vysvětlení všech medializovaných problémů. Jednoznačně se dále domníváme, že plnou odpovědnost za současný stav v NBÚ nese statutár, tedy ředitel úřadu a také Vláda v čele s premiérem Stanislavem Grossem, neboť ta ředitele jmenuje a odvolává a premiér má dohlížet nad činností úřadu ze zákona. Vláda a premiér tak nesplnili svou funkci, problémy v NBÚ žily a stále žijí svým životem, bez jakékoli kontroly a dohledu, vyjma interních auditů, které nemohou být garancí nápravy, neboť probíhají stále pod stejným vedením. Pokud by Vláda ČR již při jmenování ředitele NBÚ postupovala zodpovědněji, nemuseli bychom nyní zbytečně čelit dalším skandálům, které snižují kredit České republiky u zahraničních partnerů především v oblasti bezpečnostní politiky.

11 Trváme na tom, že ředitel Jan Mareš není schopen z Národního bezpečnostního úřadu vytvořit úřad respektovaný a domníváme se, že by Vláda měla uvážit jeho odvolání z funkce. Iveta Jordanová a kol. Nevládní protikorupční organizace Růžový panter Dne 10. března 2005 K probíhajícímu trestnímu řízení ve věci manipulace s bezpečnostními prověrkami připravujeme tiskovou konferenci, vzhledem k aktuální situaci plánujeme její uspořádání na měsíc duben. Další tisková konference by měla proběhnout k projednávání vládního návrhu zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, který má plně nahradit stávající zákon 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech, který je platný do

Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah. Nadační fond proti korupci

Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah. Nadační fond proti korupci Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 3 Předmluva 4 Úvod sicilská příchut kolem jednoho soudce 10 1 Pavel Němec mladý muž s vlivem 15 1.1

Více

Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie

Nevládní protikorupční organizace. Růžový panter. Studie Nevládní protikorupční organizace Růžový panter Studie Současná právní úprava Zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a hlavní rizika z ní vyplývající pro Českou

Více

Písemná práce k modulu Podnikatelská etika

Písemná práce k modulu Podnikatelská etika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Podnikatelská etika Analýza komunikace neprůhledného financování Transparency International

Více

25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1

25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1 25.5.2015 Obvodní soud pro Prahu 1 19/02768/So/km Ovocný trh 14 112 94 Praha 1 ke sp.zn. 3 T 35/2014 Obžalovaný: Generálporučík Ing. Ondrej Páleník, MBA, nar. 21.2.1965 trvale bytem Luční 34, Prostějov

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úvěrové podvody, jejich sociální příčiny a důsledky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. et Mgr.

Více

Vejmelka & Wünsch. Představujeme advokátní kancelář. pronájem klienta automobilu. novele podle návrhu zákona. o zákona kolektivním.

Vejmelka & Wünsch. Představujeme advokátní kancelář. pronájem klienta automobilu. novele podle návrhu zákona. o zákona kolektivním. epravo.cz magazine 3/2011 Představujeme advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet Společnost let od s r. založení o. ve světle advokátní návrhu zákona kanceláře o obchodních FELIX korporacích A SPOL.

Více

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001

zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků 2001 zpravodaj KAN č. 65 informační bulletin Klubu angažovaných nestraníků červenec 2001 e-mail:kan@ms.pragonet.cz webové stránky: http://www.kan.cz finanční příspěvky složenkou (typu A) na konto vedené u IPB

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 25. zasedání ZHMP dne 21.3.2013

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 25. zasedání ZHMP dne 21.3.2013 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 25. zasedání ZHMP dne 21.3.2013 (schváleno v Radě HMP dne 26.3.2013) P Í S E M N É Termín vyřízení: - dotazů,

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č.j.6t 170/2011-1705 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Liberci rozhodl v hlavním líčení konaném dne 17.1.2013 v senátě složeném z předsedy senátu Mgr.Richarda Skýby a přísedících

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 2 Předmluva 3 Úvod 4 1 Zlatá 90. léta 7 1.1 Jak to bylo s padáky?............................. 8 1.2

Více

Bakalářská práce Veřejný ochránce práv

Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv Lumír Zajíček 238330 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í

Zastoupení judikáty NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 32 Odo 129/2004 U S N E S E N Í Zastoupení judikáty Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 28.04.2005 Typ rozhodnutí: Usnesení Heslo: Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb. Kategorie rozhodnutí:e NEJVYŠŠÍ SOUD

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Výroční zpráva 11 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2011 V roce 2011 pokračovalo pro Úřad pro ochranu osobních údajů přelomové období: K novým

Více

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010 1 Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu Petr Uhl V Praze 2. května 2010 Obsah: 1. Úvod 1 2. Základní listinné důkazy případu 2 3. Do zahájení trestního stíhání Jiřího Čunka Romové a sociální

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel

Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel Mgr. Jana Hamplová Kraj od A do ZET aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel Leden 2004 O správě věcí veřejných trochu jinak Říkal mi před lety jeden kolega advokát, že nezná nudnější obor než je ten,

Více

BULLETIN ADVOKACIE 20045 OBSAH

BULLETIN ADVOKACIE 20045 OBSAH BULLETIN ADVOKACIE 20045 OBSAH ÚVODNÍK Roman Jelínek: Deja vu 7 ČLÁNKY Jaroslav Bobek: Obhájce a nová úprava odvolacího řízení 10 Zdeněk Kovařík: Placení směnky a námitky s tím spojené 15 Karel Marek Petra

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

1. Celospolečenská atmosféra

1. Celospolečenská atmosféra Zpráva o korupci v ČR za rok 2013 Zuzana Pochmanová 2014 Cílem této zprávy je poskytnout ucelený přehled o postupech politické reprezentace, příslušných státních úřadů, soudů i občanské společnosti v boji

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005F99Y* UOHSX005F99Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S459/2013/VZ-22958/2013/523/OPi Brno 26. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZHOVOR S LEO NETTENEM PROBLEMATIKA EXEKUÈNÍHO POSTIHU MAJETKU MANŽELÙ CIZINCÙ

ROZHOVOR S LEO NETTENEM PROBLEMATIKA EXEKUÈNÍHO POSTIHU MAJETKU MANŽELÙ CIZINCÙ èasopis soudních exekutorù IV/2012 4. roèník ROZHOVOR S LEO NETTENEM PROBLEMATIKA EXEKUÈNÍHO POSTIHU MAJETKU MANŽELÙ CIZINCÙ UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ VE SVÌTLE NOVÉHO UNIJNÍHO NAØÍZENÍ O VÝŽIVNÉM vydává

Více

6 otázek, kde jsou odpovědi?

6 otázek, kde jsou odpovědi? 6 otázek, Stránka č. 1 z 2 6 otázek, kde jsou odpovědi? Po třinácti letech jsme uvízli v pasti post-totalitních / post-demokratických (komunisticko liberálních, komunisticko - konzervativně liberálních)

Více