MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy"

Transkript

1 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy str Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu. Způsob provádění srážek stanoví 276 a násl. OSŘ a nařízení vlády č. 595/2006 Sb. a vztahuje se na všechny prováděné srážky ze mzdy prováděné na základě vykonatelného rozhodnutí. Srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy a též z příjmů, s nimiž se zachází jako se mzdou. Jedná se o nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství, důchody, stipendium, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, vrácená daň vyplývající z ročního zúčtování, popřípadě další příjmy (viz kap ). Srážky se provádějí i z odměny poskytnuté zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti. Srážky ze mzdy nelze provádět z náhrad cestovních výdajů nebo obdobných náhrad (náhrada za opotřebení vlastního nářadí). Čistou mzdou rozumíme hrubou mzdu sníženou o daň a pojistné na sociální a zdravotní pojištění Čistá mzda Daňový bonus MU Ukazka2.indb :29:02

2 str. 2 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy a zálohy na důchodové spoření. Dle judikátu číslo jednací 3 VSOL 852/2011-A-10 vydaného Vrchním soudem v Olomouci dne není daňový bonus součástí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. Je zvláštním plněním poskytovaným poplatníkovi státem a výpočet čisté mzdy (pro srážky ze mzdy) neovlivňuje. Zcela jiný závěr je uveden v judikátu Krajského soudu v Ostravě KSOS 25 INS 13945/2011-B5 ze dne a stanovisku Generálního finančního ředitelství ze dne Ani jedno z citovaných usnesení nebylo zveřejněno ve Sbírce judikatury a je tedy otázkou, zda vůbec, případně kterému přikládat větší důležitost a při výpočtu srážek se jím řídit. Nadále není výkladová praxe v této oblasti jednoznačná. K uvedené problematice se na dotaz některých soudních exekutorů vyjádřilo v roce 2012 i Ministerstvo spravedlnosti ČR s tím, že daňový bonus součástí čisté mzdy i přes shora citované rozhodnutí VS v Olomouci být má, když říká:... pokud přiznáním daňového bonusu fakticky dochází ke zvýšení čisté mzdy, lze s touto částkou kalkulovat jako základem pro výpočet srážek ze mzdy, když ochrana osob vyživovaných povinným je zajištěna institutem nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka Z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., která se vyplácí povinnému. Nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vždy vyplacena, je odvozena ze životního minima jednotlivce, které je určeno v 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí Kč, MU Ukazka2.indb :29:16

3 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy str. 3 z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má až obyvatel. Nařízením vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, se zvyšuje částka na bydlení ze stávající částky Kč na Kč. Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení = = částka životního minima + náklady na bydlení Nejvyšší výše třetin činí Nezabavitelná částka na osobu povinného činí Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné (dále jen dílčí nezabavitelná částka), činí Při výpočtu nezabavitelné částky se započte dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné. Vyživovací povinnost upravuje zákon o rodině. Vyživovací povinnost vůči dětem se týká pouze dětí vlastních, osvojených, adoptovaných a úředním rozhodnutím svěřených do péče. Vyživovací povinnost dětí není omezena věkem 26 let, jak tomu je u daňového zvýhodnění na dítě v oblasti daní, a jak tomu je u studentů pojištěnců státu v oblasti zdravotního pojištění = Kč Kč se sníží na dělitelnost třemi, sníží se o 1 Kč, : 3 = Kč 2/3 z částky Kč, tj ,67 Kč 1/4 z částky 6 188,67 Kč, tj ,17 Kč Vyživovací povinnost Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví, na které osoby se dílčí nezabavitelná částka započte. Podle ustanovení 1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. se na manžela (nebo Zápočet dílčí nezabavitelné částky MU Ukazka2.indb :29:16

4 str. 4 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy registrovaného partnera) dlužníka započte dílčí nezabavitelná částka, i když má samostatný příjem. Na dítě, které manželé společně vyživují, se započítává nezabavitelná částka každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Nezabavitelná částka se nezapočte na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá. Jinak je tomu v případě, je-li uzavřena dohoda o úhradě výživného podle 2045 NOZ a zaměstnavatel souhlasí s prováděním takové srážky nebo je výživné uhrazováno dobrovolně samotným dlužníkem nebo se jedná o dohodu mezi rodiči uzavřenou před rokem 2014 podle 551 zákona 40/1964 Sb. (ObčZ). V takovém případě se nezabavitelná částka na tyto vyživované osoby započte. Zokrouhlení nezabavitelné částky Součet všech dílčích nezabavitelných částek a nezabavitelná částka na dlužníka činí nezabavitelnou částku, která se zaokrouhluje na celou korunu nahoru. Nezaokrouhlují se tedy jednotlivé dílčí částky, ale až jejich konečný součet. Jedná-li se o povinného, který má jen nezabavitelnou částku na svou osobu, zaokrouhluje se tato nezabavitelná částka na povinného nahoru. Podle 4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. se uplatní nová nezabavitelná částka poprvé za zúčtovací období, do něhož připadne den, od něhož se tato částka zvyšuje. Protože ke zvýšení normativních nákladů na bydlení dochází k , použije se nová výše nezabavitelné částky poprvé při zúčtování mezd za, tedy ve výplatním termínu v únoru Nezabavitelná částka se uplatní pouze jednou v měsíci, a to u prvního plátce, případně u plátce určeného soudem. U dalších plátců se k nezabavitelné částce MU Ukazka2.indb :29:16

5 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy str. 5 nepřihlíží, pokud soud nebo jiný správní orgán neurčí každému plátci, kolik z nezabavitelné částky uplatní každý z nich. Zbytek čisté mzdy se porovná s částkou, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, tj. od se porovná s částkou Kč. Pokud je však zbytek čisté mzdy roven částce Kč nebo je nižší než tato částka, sníží se tento zbytek na číslo dělitelné třemi a vypočítají se třetiny. Nejvyšší výše třetiny činí v roce 2014: = Kč, : 3 = Kč. Zabavitelná část bez omezení Určení třetin: 1. třetina je určena k vydobytí pohledávek přednostních i nepřednostních podle svého pořadí, 2. třetina je určena k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud má dlužník jen nepřednostní pohledávky, vyplatí se druhá třetina dlužníkovi, 3. třetina se vyplatí vždy dlužníkovi. Bez omezení se srazí zbytek čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, tj. nad částku Kč. Jde o plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy. Tato částka se nejprve připočítává ke druhé třetině, aby došlo k přednostní úhradě přednostních pohledávek. Pokud však dlužník nemá přednostní pohledávky, použije se tato plně zabavitelná částka na krytí nepřednostních pohledávek. Plně zabavitelná část Příklad 1: Čistá mzda činí Kč. Zaměstnanec je ženatý a má 3 děti (s manželkou se jedná o 4 vyživované osoby). MU Ukazka2.indb :29:16

6 str. 6 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy Nezabavitelná částka činí 6 188,67+ ( ,17) = = ,35 Kč, zaokr Kč Čistá mzda v daném měsíci snížená o nezabavitelnou částku Část mzdy zabavitelná bez omezení Snížení na dělitelnost třemi Výše třetin Je nařízena přednostní exekuce ve výši Kč, která byla doručena do datové schránky dne Nepřednostní exekuce ve výši Kč byla doručena již v r. 2011, ale nebyla uhrazena plně a nesplacený zůstatek činí Kč = Kč = Kč = Kč : 3 = Kč Z první třetiny bude uhrazena část nepřednostní pohledávky ve výši Kč, protože má dřívější pořadí než přednostní pohledávka. V dalších měsících se uhradí zbytek. Ke druhé třetině se přičte část mzdy zabavitelné bez omezení = Kč a uhradí se přednostní pohledávka ve výši Kč. Zaměstnanci se vyplatí Kontrola (třetí třetina) + 1 (snížení na dělitelnost třemi) (nezabavitelná částka) = = Kč = Kč Z první třetiny jsou uspokojovány všechny pohledávky (přednostní i ostatní) podle svého pořadí. Znamená to, že pohledávky, na které v důsledku jejich horšího pořadí nezbydou peníze, musejí vyčkat, až jim v následujících výplatních obdobích uvolní místo některá již uhrazená pohledávka, nebo až je bude možné srazit díky vyššímu příjmu povinného. MU Ukazka2.indb :29:17

7 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy str. 7 Je-li pro pořadí více pohledávek rozhodující stejný den, mají pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně. Uspokojování pohledávek Dochází-li ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy výhradně přednostní pohledávky, uspokojí se z ní nejprve bez zřetele na pořadí pohledávky výživného, resp. dlužného výživného, a teprve pak podle svého pořadí další přednostní pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. Přednostními pohledávkami jsou: a) pohledávky výživného, b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, c) pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, d) pohledávky daní a poplatků, e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, g) pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, h) pohledávky na dávkách státní sociální podpory, Přednostní pohledávky MU Ukazka2.indb :29:17

8 str. 8 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy i) pohledávky na dávkách podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Použití třetin k uspokojení pohledávek K uspokojení nepřednostních pohledávek lze srazit první třetinu zbytku čisté mzdy, k uspokojení přednostních pohledávek lze srazit druhou i první třetinu zbytku čisté mzdy a třetí třetina zbytku čisté mzdy náleží vždy povinnému. Zbytek čisté mzdy přesahující částku Kč se srazí bez omezení. Jde o plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy. Tato zjištěná, plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině. Nemá-li dlužník přednostní pohledávky, použije se celý zbytek na úhradu nepřednostní pohledávky. Příklad 2: Zaměstnanec je osamělý a je povinen platit exekučně nařízené výživné na 2 děti ve výši Kč. V daném měsíci činí jeho čistá mzda Kč. Postup: Zbytek čisté mzdy po odpočtu nezabavitelné částky (nezabavitelná částka na povinného) = Kč Protože zbytek čisté mzdy po odpočtu nezabavitelné částky je nižší než částka, nad kterou se mzda Pro ukázku zkráceno řešení příkladu naleznete v příručce. MU Ukazka2.indb :29:17

9 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění str Vznik, trvání a zánik nemocenského pojištění Pro všechny zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, platí obecné podmínky účasti na nemocenském pojištění. Pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce platí zvláštní ustanovení ( 7a ZNP) upravující podmínky účasti na nemocenském pojištění těchto zaměstnanců. Nemocenské pojištění nemůže vzniknout přede dnem vstupu do zaměstnání a nemůže trvat po skončení pracovního vztahu. Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje od také den před vstupem do zaměstnání, za který náležela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. Zaměstnanec uzavře pracovní poměr od úterý 1. 1., sjednaná mzda činí Kč měsíčně. Do zaměstnání nastoupil 2. ledna. Mzda se mu za 1. leden nekrátí, je účasten nemocenského pojištění od 1. ledna. Pokud by při MU Ukazka2.indb :29:17

10 str. 2 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění cestě do zaměstnání dne 2. ledna utrpěl úraz a byl uznán práce neschopným až do června, měl by nárok na nemocenské. Denním vyměřovacím základem je předpokládaný příjem, který by činil jednu jednatřicetinu z Kč. Dnem nástupu do zaměstnání je 1. leden. Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr od neděle 1. 1., do zaměstnání nastoupil 2. ledna. Sjednaná i zúčtovaná mzda činí Kč. Pracovní doba je rozvržena na pondělí až pátek. Dnem nástupu do zaměstnání je 2. leden. Protože v lednu odpracoval všechny směny, mzda ve výši Kč mu nemohla být krácena za svátek. Mzdu Kč by totiž zaměstnanec obdržel i v případě, kdyby pracovní poměr byl sjednán od 2. ledna, protože v lednu odpracoval všechny pracovní směny. Zaměstnání na sebe navazující Jestliže na sebe bezprostředně navazují dvě zaměstnání stejného druhu, například pracovní poměr na pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti na dohodu o pracovní činnosti, považují se takové vztahy pro účely sociálního zabezpečení za jeden vztah bez přerušení pojištění. Podmínkou pro to, aby oba tyto dva pracovní vztahy byly považovány za jeden pracovní vztah, je, aby žádný z nich nebyl zaměstnáním malého rozsahu a aby tímto vztahem nebyla dohoda o provedení práce. MU Ukazka2.indb :29:17

11 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění str. 3 Zaměstnanci skončil pracovní poměr uzavřený na dobu určitou jednoho roku v pátek 31. května. S týmž zaměstnancem uzavřel zaměstnavatel pracovní poměr od soboty 1. června. Zaměstnanec začal pracovat v pondělí 3. června. Jestliže sjednaná částka měsíčního započitatelného příjmu činila u obou pracovních poměrů aspoň Kč, je zaměstnanec nadále nepřetržitě účasten nemocenského pojištění, je tedy účasten nemocenského pojištění i v sobotu 1. a v neděli 2. června. Zaměstnavatel nepodává oznámení o skončení zaměstnání k 31. květnu a o nástupu do zaměstnání 3. června. Jestliže sjednaná částka měsíčního příjmu by činila u prvního zaměstnání například Kč a u druhého zaměstnání Kč, je druhé zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnavatel musí oznámit OSSZ do 8. června skončení zaměstnání. Oznámit vstup zaměstnance do zaměstnání malého rozsahu musí zaměstnavatel do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude poprvé účasten nemocenského pojištění. U druhého zaměstnání se zjistí až po uplynutí kalendářního měsíce září, zda zaměstnanec bude či nebude v září účasten nemocenského pojištění. Bude-li zaměstnanec v některém měsíci účasten nemocenského pojištění, vždy bude na tiskopise Oznámení o nástupu do zaměstnání uvedeno datum MU Ukazka2.indb :29:17

12 str. 4 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění Z hlediska vzniku účasti na nemocenském pojištění a jejího trvání se zaměstnání, která nejsou vykonávána na základě dohody o provedení práce, rozdělují od do dvou skupin: na zaměstnání malého rozsahu a na zaměstnání ostatní. Účast trvá po celou dobu pracovněprávního vztahu Zaměstnání malého rozsahu Do druhé skupiny patří zaměstnání, u nichž vzniká zaměstnanci účast na nemocenském pojištění dnem vstupu do zaměstnání a trvá po celou dobu trvání pracovního vztahu bez ohledu na to, zda je či není zaměstnání nadále vykonáváno, a bez ohledu na to, jaká výše započitatelného příjmu mu byla v kalendářním měsíci zúčtována. Do této skupiny patří zaměstnanci, jejichž zaměstnání není považováno za zaměstnání malého rozsahu a do též za krátkodobé zaměstnání. U zaměstnání malého rozsahu (první skupina) buď je sjednán měsíční příjem, který nedosahuje výše Kč, nebo není sjednán měsíční příjem. Ze zaměstnání malého rozsahu vzniká zaměstnanci účast na nemocenském pojištění nejdříve dnem vstupu do zaměstnání; splnění podmínek účasti se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť. Takový zaměstnanec je pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň Kč. Tato částka se nesnižuje, i když zaměstnání netrvalo celý měsíc nebo v měsíci trvaly důvody, pro které zaměstnanec nemohl pracovat, například pracovní neschopnost. I když zaměstnanec nastoupí do zaměstnání malého rozsahu 20. dubna, je od 20. do 30. dubna účasten nemocenského pojištění pouze v případě, že do dubna bude zúčtován započitatelný příjem ve výši aspoň Kč. Za započitatelný příjem se považuje částka, která je v daném kalendářním měsíci u takového zaměstnance vyměřovacím základem pro odvod pojistného. MU Ukazka2.indb :29:17

13 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění str. 5 Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou a na plný úvazek od 1. 1., začal pracovat 4. 1., za 1. leden mu nenáležela náhrada mzdy. Od do mu zaměstnavatel poskytl neplacenou dovolenou. Do ledna byla zúčtována mzda Kč. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění od až do skončení pracovního poměru. Jeho zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu. Účast vzniká dnem nástupu do zaměstnání (4. 1.) a trvá po celou dobu trvání pracovního poměru. Sjednaný měsíční příjem musí činit alespoň Kč (alespoň minimální mzdu). Zaměstnanec uzavřel od do dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, nebyl sjednán měsíční příjem. V lednu pracoval jen dne 9., odměna za práci činila 800 Kč. Zaměstnanec není od 9. do účasten nemocenského pojištění, protože příjem zúčtovaný do ledna byl nižší než Kč. Z 800 Kč se neplatí pojistné na sociální zabezpečení. V únoru pracoval dne 20. až 24., odměna činila Kč. Zaměstnanec je v únoru účasten nemocenského pojištění od 1. do 28., poněvadž započitatelný příjem činí aspoň Kč. Do zaměstnání vstoupil v lednu, v dalších měsících již do zaměstnání nevstupuje, proto je v únoru účasten nemocenského pojištění od 1. února, i když začal pracovat až 20. února. Do 20. března musí zaměstnavatel oznámit vstup zaměstnance do zaměstnání, da- MU Ukazka2.indb :29:17

14 str. 6 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění tum nástupu do zaměstnání je 9. leden. Oznámení o skončení zaměstnání musí být podáno do 8. ledna příštího roku (do 8 dnů po skončení zaměstnání). V průběhu trvání zaměstnání zaměstnavatel OSSZ neoznamuje, zda je či není v jednotlivých kalendářních měsících zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. V červenci nepracoval, ale do července mu byla zúčtována prémie Kč. Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění od 1. do 31. července. Neoznamuje se OSSZ, že je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, oznamuje se pouze nástup do zaměstnání, tento údaj byl již oznámen v březnu. Člen družstva je v družstvu zaměstnán v pracovním poměru jako ekonom za odměnu Kč měsíčně. Zároveň je členem představenstva družstva. Členská schůze odsouhlasila výši odměny členům představenstva v částce Kč měsíčně. Tento člen družstva je považován za zaměstnance jak v pracovním poměru, tak z členství v představenstvu. Odměna byla sjednána ve výši Kč, zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu, je účasten nemocenského pojištění po celou dobu členství v představenstvu. Družstvo muselo oznámit OSSZ nástup člena družstva do zaměstnání samostatně na dvou tiskopisech. Vykonává-li zaměstnanec pro téhož zaměstnavatele zároveň více zaměstnání malého rozsahu, je v kalendářním měsíci účasten nemocenského pojištění ze všech těchto zaměstnání, pokud úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání činí aspoň Kč. MU Ukazka2.indb :29:17

15 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění str. 7 Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní poměr od , sjednaná mzda činí Kč a v této výši je také měsíčně zúčtovávána. Od 16. dubna uzavře s týmž zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti, sjednaná odměna činí Kč měsíčně. V dubnu byla z této dohody zúčtována odměna Kč. V dubnu je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění z obou pracovněprávních vztahů, neboť úhrn zúčtovaných započitatelných příjmů činí Kč. Zaměstnavatel je povinen oznámit do 20. května 2014 nástup zaměstnance do zaměstnání v pracovním poměru v měsíci lednu a nástup v dubnu tohoto zaměstnance do zaměstnání vykonávaného na základě dohody o pracovní činnosti. Z Kč a z Kč musí být odvedeno pojistné. Od již neplatí pro zaměstnání, které netrvalo a ani nemělo trvat déle než 14 dnů, zvláštní úprava pro účast na nemocenském pojištění zaměstnance z takového zaměstnání. Takové zaměstnání se stává buď zaměstnáním malého rozsahu, nebo ostatním. Zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce ( 7a ZNP) Pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (dále jen DPP ) platí tyto zásady pro účast na nemocenském pojištění: splnění podmínek účasti na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť, MU Ukazka2.indb :29:17

16 str. 8 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Nemocenské pojištění zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byla zúčtována odměna (započitatelný příjem) v částce vyšší než Kč, účast na nemocenském pojištění může vzniknout nejdříve ode dne vstupu do zaměstnání a může trvat jen v době, v níž DPP trvala, započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž již DPP netrvala, se považuje za příjem zúčtovaný do posledního měsíce, v němž DPP ještě trvala, trvá-li v kalendářním měsíci více DPP u téhož zaměstnavatele, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění ve všech dnech, v nichž DPP trvaly, pokud úhrn započitatelných příjmů činí více než Kč, zaměstnavatel je povinen oznámit nástup do zaměstnání do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zaměstnanec poprvé účasten nemocenského pojištění. Příklady: 1. DPP je uzavřena od do Do všech 12 měsíců je zúčtovávána odměna ve výši Kč. Zaměstnanec není v žádném měsíci účasten nemocenského pojištění, zaměstnavateli nevznikla oznamovací povinnost, pojistné se ze Kč zúčtovaných do tohoto roku neplatí. Pro ukázku zkráceno MU Ukazka2.indb :29:17

17 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Příjmy ze závislé činnosti str Dohoda o provedení práce měsíční příjem do Kč Významný dopad má změna od ve zdaňování nízkých příjmů. Nově je možnost uplatnění srážkové daně dána pouze u příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce. Od roku 2014 je tedy potřebné změnit systém zdanění nízkých příjmů dosažených mimo dohodu o provedení práce. S účinností od je v případě dohod o provedení práce zvýšena hranice pro uplatnění srážkové daně poplatníků bez podepsaného Prohlášení k dani z částky Kč na částku Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že odměna z dohody o provedení práce nepodléhá odvodům pojistného, nebude základ daně zvyšován podle ust. 6 odst. 12 ZDPř. Uplatnění srážkové daně Dohody o provedení práce V případě, že by příjem zaměstnance převýšil limit Kč a zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani podle 38k odst. 4, musel by zaměstnavatel z uvedeného příjmu srazit zálohu, a to ve výši 15 %. MU Ukazka2.indb :29:17

18 9.3.3 str. 2 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Příjmy ze závislé činnosti Zaměstnavatel zaměstnal studenta na dohodu o provedení práce s odměnou ve výši Kč. Student nepodepsal Prohlášení poplatníka. Zaměstnavatel mu srazil zálohu na dani a tu odvedl příslušnému finančnímu úřadu. Tento student nemá žádné další příjmy. Může student podat daňové přiznání za minulý rok a požádat finanční úřad o vrácení této daně? Po uplynutí zdaňovacího období může student podat daňové přiznání, do kterého na základě potvrzení zaměstnavatele uvede příjem ze závislé činnosti ve výši Kč a také plátcem sraženou daň. Již při uplatnění slevy na poplatníka studentovi vznikne přeplatek na dani, který mu správce daně na základě žádosti vrátí. Společnost a student vysoké školy uzavřeli dohodu o provedení práce, ve které sjednali měsíční odměnu ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že student nepodepsal tiskopis Prohlášení, zaměstnavatel z jeho příjmu odvedl srážkovou daň ve výši 15 %. Může student po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání? S účinností od roku 2014 může student po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání a v něm vypořádat svoji celoroční daňovou povinnost. Od takto vypočtené daně lze odečíst srážkovou daň odvedenou z dohody o provedení práce. MU Ukazka2.indb :29:17

19 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Příjmy ze závislé činnosti str. 3 Zaměstnavatel zaměstnal studenta na dohodu o pracovní činnosti se sjednanou odměnou ve výši Kč měsíčně. Jak bude postupovat při zdanění tohoto příjmu? Částka ve výši Kč se zvýší o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, tj. o částku 34 % z , tedy o Kč, a z výsledné částky Kč se srazí daň podle 36 odst. 2 ZDPř ve výši 15 %, tj Kč. Pan Novák, který je daňovým rezidentem ČR, obdržel odměnu člena statutárního orgánu právnické osoby [ 6 odst. 1 písm. c) bod 1 ZDPř] ve výši Kč. Jak se příjem zdaní, když společník nepodepsal Prohlášení k dani? Z odměny člena statutárního orgánu ve výši Kč musí zaměstnavatel, tedy společnost, srazit zálohu na daň ve výši 15 %, a to po jejím zvýšení o povinné pojistné. ZDPř v 38d odst. 1 a 4 stanoví mimo jiné, že srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, avšak u příjmů uvedených v 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 5 a 6 a u úroků a jiných výnosů z poskytnutých zápůjček a z poskytnutých úvěrů, plynoucích poplatníkům uvedeným v 2 odst. 3a 17 odst. 4, nejpozději v den, kdy o dluhu účtuje v souladu se zákonem o účetnictví. Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy nebo zálohy na ně, z nichž je srážena daň, se podle 38d odst. 4 považuje za splněnou řádným a včasným Vybírání daně srážkou MU Ukazka2.indb :29:17

20 9.3.3 str. 4 MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Příjmy ze závislé činnosti provedením srážky daně, kromě příjmů uvedených v 36 odst. 2, tj. z příjmů z právního vztahu podle 6 odst. 4, pokud poplatník podepíše za období, za které byla ve zdaňovacím období z těchto příjmů daň sražena, dodatečně prohlášení k dani ( 38k odst. 7), zahrne příjmy uvedené v 6 odst. 4 do daňového přiznání podaného za zdaňovací období, ve kterém mu tyto příjmy plynou. Dodatečné prohlášení k dani Vyúčtování daně Podepíše-li poplatník nejpozději do 15. února následujícího roku dodatečně prohlášení k dani podle 38k odst. 4 a 5 a prokáže-li skutečnosti pro poskytnutí nezdanitelných částek podle 15, slev na dani podle 35ba nebo daňového zvýhodnění podle 35c, plátce dodatečně přihlédne k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně. Plátce daně je povinen podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Vyúčtování se podává po uplynutí zdaňovacího období v termínu stanoveném v 137 DŘ, tedy do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Lhůtu stanovenou pro podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit. MU Ukazka2.indb :29:17

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013

Démonia DIS 2/2014 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2013 2/ PŘEDKLÁDÁNÍ TISKOPISŮ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU PODLE ZVLÁŠTNÍ SAZBY DANĚ A

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti řeší ustanovení 6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Příjmy ze závislé činnosti jsou: A) plnění v podobě 1.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více