Zhodnocení systému v roce Návrhy reformních opatření. Vliv daní a dávek na redistribuci (EU-SILC )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení systému v roce 2011. Návrhy reformních opatření. Vliv daní a dávek na redistribuci (EU-SILC 2006-2010)"

Transkript

1 Zhodnocení systému v roce 2011 Návrhy reformních opatření Vliv daní a dávek na redistribuci (EU-SILC ) Pracovní dokument č. 5 projektu HC185/10 Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. a kol. 2011

2 Obsah Úvod 3 I. Ukazatele motivace k práci v roce I.1. Analýza typových domácností OECD 4 I.2. Analýza distribuce ukazatelů motivace k práci ve společnosti 8 I.3. Shrnutí 9 II. Problematika nečerpání sociálních dávek 11 II.1. Příspěvek na bydlení 11 II.2. Dávky hmotné nouze 11 II.3. Nečerpání sociálních dávek shrnutí 12 III. Návrhy reformních opatření 13 III.1. Zvýšení hodnoty daňového zvýhodnění na vyživované dítě u domácností s více dětmi 13 III.2. Redukce sazby daně z příjmů fyzických osob u domácností s více dětmi 14 III.3. Redukce sazby pojistného 15 III.4. Zavedené odpočtu od základu daně pro domácnosti s třemi a více dětmi 15 III.5. Nahrazení slev na dani odpočtem, jehož výše je závislá na hodnotě daňového základu 16 III.6. Úprava dnešní podobu slevy na partnera s nízkým příjmem 17 III.7. Úprava výše a nároku na rodičovský příspěvek 18 III.8. Zavedení konceptu, kdy výchova dětí je hlavním příspěvkem do průběžného důchodového systému 19 IV. Vliv daní a dávek na 21 IV.1. Vliv daní na redistribuci příjmů Lorenzovy křivky 22 IV.2. Vliv dávek na redistribuci příjmů Lorenzovy křivky 26 IV.3. Vliv daní na redistribuci příjmů Giniho koeficienty 29 IV.4. Vliv dávek na redistribuci příjmů Giniho koeficienty 32 V. Příloha

3 Úvod Předložený dokument představuje další dílčí výsledky řešení projektu HC185/10 Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování. V první části jsou analyzovány ukazatele motivace k práci v roce 2011 a to jak na základě typových domácností, tak i jejich reálná distribuce. Ukazuje se, že k žádným významnějších posunům nedošlo a že současný systém nevykazuje podstatnější distorze. Další část stručně analyzuje problém nečerpání vybraných sociálních dávek. Následuje několik návrhů (resp. reformních námětů) na změny současného daňového a dávkového systému, resp. podporu rodin s více dětmi. Jak již však bylo uvedeno, současný systém daní a dávek žádné významnější distorze neprodukuje a jeho podstatná reforma tak nijak urgentní nutné. Spíše je vhodné se zaměřit na individuální práci s osobami, které spadnou do systému hmotné nouze. Poslední část dokumentu analyzuje vliv daní a dávek na redistribuci příjmů s využitím aparátu Lorenzových křivek a Giniho koeficientů, přičemž kalkulace byly provedeny na datech z EU- SILC Výsledky ukazují, že téměř pro všechny domácnosti je klíčovým redistribučním faktorem rozložení hrubých příjmů. Daňový a dávkový systém toto rozložení pouze mírně korigují. 3

4 I. Ukazatele motivace k práci v roce 2011 Předmětem této kapitoly je analýza dopadů interakce daňového a dávkového systému na hodnoty ukazatelů motivace k práci. Analýza volně navazuje na výsledky prezentované v Pracovním dokumentu č. 2 Analytická studie obsahující zhodnocení daňových a dávkových reforem z let 2007 až Současný stav (resp. stav roku 2011) je zkoumán jak z pohledu tzv. typových domácností, tak i z pohledu reálné distribuce hodnot ukazatelů motivace k práci ve společnosti. V rámci analýzy je pracováno s následujícími třemi ukazateli: METR (EP), NRR (ST) a NRR (LT). Jejich vymezení, jakož i způsob kalkulace je podrobně popsán v již zmíněném Pracovním dokumentu číslo 2, a proto mu zde již nebude věnován samostatný prostor. Změny v daňovém a dávkovém systému, které byly provedeny s účinností od roku 2011, byly ve své podstatě relativně kosmetické. Z hlediska simulovaných daní a dávek se jednalo v případě daně z příjmů fyzických osob o redukci základní slevy na poplatníka o 1200 Kč a v případě dávek o podstatné omezení příjemců sociálního příplatku. Vzhledem k tomu, že v současné době je jeho vyplácení vázáno na zdravotní situaci dítěte nebo rodiče, o které nejsou v EU-SILC dostupná data, není tato dávka nadále simulována. I.1. Analýza typových domácností OECD Tato kapitola analyzuje současný daňový a dávkový systém na tzv. typových domácnostech, což je standardní přístup používaný OECD nebo Evropskou komisí. Jeho výhodou je rychlost a přehlednost výstupů, nevýhodou neznalost konkrétní distribuce ukazatelů motivace k práci ve společnosti. Analyzováno je šest typů domácností, když u každé z nich jsou kalkulovány hodnoty ukazatelů pro interval % průměrné mzdy. Velikost kroku u ukazatele METR (EP) je nastavena na 1 %. Při výpočtech bylo předpokládáno, že domácnost žije v obci mezi 1 a 2 tis. obyvateli. Typové domácnosti jsou definovány následovně: jedna osoba bez dětí dále jen 1+0+0; jedna osoba ve věku 40 let se dvěma dětmi (4 a 6 let) dále jen 1+0+2; manželský pár ve věku 40 let (jeden z manželů zaměstnán, druhý nepracuje) dále jen 1+1+0; stejně jako v případě 3, avšak se dvěma dětmi (4 a 6 let) - dále jen 1+1+2; 4

5 manželský pár ve věku 40 let (jeden z manželů s příjmem ve výši 67 % průměrné mzdy, druhý zaměstnán) dále jen 2+0+0; stejně jako v případě 5, avšak se dvěma dětmi (4 a 6 let) - dále jen Sledované ukazatele, resp. jejich vývoj, jsou analyzovány graficky. Na ose X je měřena velikost hrubé mzdy vyjádřené jako % průměrné mzdy, na ose Y potom hodnota sledovaného ukazatele. Grafy 1-18: Ukazatele motivace k práci pro jednotlivé typové domácnosti METR (EP) % % průměrné mzdy METR (EP) % % průměrné mzdy NRR (LT) % 60 NRR (LT) % % průměrné mzdy % průměrné mzdy NRR (ST) % 60 NRR (ST) % % průměrné mzdy % průměrné mzdy 5

6 METR (EP) % % průměrné mzdy METR (EP) % % průměrné mzdy NRR (LT) % 60 NRR (LT) % % průměrné mzdy % průměrné mzdy NRR (ST) % 60 NRR (ST) % % průměrné mzdy % průměrné mzdy METR (EP) % % průměrné mzdy METR (EP) % % průměrné mzdy 6

7 NRR (LT) % 60 NRR (LT) % % průměrné mzdy % průměrné mzdy NRR (ST) % 60 NRR (ST) % % průměrné mzdy % průměrné mzdy Zdroj: vlastní výpočty Grafická analýza typových domácností neukazuje na nějaký systematický problém v hodnotách a vývoji ukazatelů motivace k práci. Z hlediska METR (EP) můžeme identifikovat několik situací, kdy dochází k překročení 100 % sazeb či dojde k pádu do záporných hodnot. Druhý případ se vztahuje k daňovému bonusu, kdy domácnostem po překročení určité hranice pracovního příjmu (polovina minimální mzdy v kalendářním měsíci) prudce vzroste čistý příjem v důsledku možnosti inkasovat zápornou daň. To lze z hlediska motivačního považovat za pozitivní. Překračování hranic 100 % u METR (EP) jistě představuje nevhodný stimul. Setkáváme se s tímto efektem dvakrát. Poprvé se tak stane, pokud domácnost vypadne ze systému dávek hmotné nouze, podruhé, když přichází o přídavky na děti. Ačkoliv to systému přináší efekt stupňovité progrese, jedná se spíše o teoretickou situaci, o které můžeme na základě provedených výpočtů mikrosimulačního modelu uvést, že k ní téměř nedochází (viz následující kapitola). 7

8 I.2. Analýza distribuce ukazatelů motivace k práci ve společnosti Následující tabulky obsahují informace o skutečné distribuci ukazatelů motivace k práci ve společnosti. Vzhledem k tomu, že oproti roku 2010 byly provedené reformy velmi malé, jsou taktéž velmi malé i změny v této distribuci. Prezentovány jsou údaje vztahující se ke všem domácnostem, kde alespoň jeden pracuje ( všechny ), dále domácnosti jednotlivce ( 1+0 ), úplné domácnosti bez dětí ( 2+0 ), úplné domácnosti s dětmi ( 2+X ) a neúplné domácnosti s dětmi ( 1+X ). Z hlediska ukazatelů METR (EP) je drtivá většina domácností seskupena v intervalu %, což lze z hlediska motivačního považovat za optimální. Procento domácností zasažených sazbami nad 50 % je s výjimkou neúplných domácností s dětmi relativně malé. Také z hlediska ukazatelů NNR nelze uvedené hodnoty považovat za významně vysoké. Jejich případné snížení by sice na straně jedné mohlo vést ke zvýšení motivace k udržení a hledání si pracovního místa, na straně druhé by však došlo ke snížení sociálních jistot těch domácností, které se nachází v oblastech s nedostatečnou poptávkou na trhu práce. Tabulka 1: Rozložení domácností z hlediska hodnot METR (EP); údaje v % METR (EP) % Dom a více Celkem více než 50 všechny 0,1 4,9 0,5 88,2 1,4 2,4 0,3 1,1 0,0 1,2 5, ,1 4,0 0,3 88,6 0,4 4,8 0,5 1,1 0,0 0,3 6, ,1 7,3 0,6 86,3 2,3 2,1 0,1 0,3 0,0 1,0 3,4 2+X 0,1 4,3 0,5 89,1 1,4 1,2 0,2 1,2 0,0 1,9 4,6 1+X 0,0 2,4 0,9 81,6 0,6 7,3 1,0 4,3 0,0 2,0 14,6 Zdroj: vlastní výpočty Tabulka 2: Rozložení domácností z hlediska hodnot NRR (ST); údaje v % NRR (ST) % Dom. 91 a Vážený více průměr všechny 0,0 0,2 0,5 1,6 3,5 12,1 19,2 33,6 23,5 5,8 72, ,0 0,5 0,7 2,9 6,5 37,8 25,4 13,1 9,5 3,7 62, ,0 0,0 0,5 0,4 1,3 6,8 12,9 47,0 23,5 7,6 75,4 2+X 0,0 0,4 0,8 2,8 5,4 12,5 26,6 37,2 11,8 2,5 68,2 1+X 0,4 0,0 0,6 2,3 3,2 5,4 43,3 28,8 10,3 5,8 69,4 Zdroj: vlastní výpočty 8

9 Tabulka 3: Rozložení domácností z hlediska hodnot NRR (LT); údaje v % NRR (ST) % Dom. 91 a Vážený více průměr všechny 0,7 3,6 8,9 16,3 25,8 19,9 13,4 7,2 3,1 1,1 48, ,2 14,5 28,2 20,3 13,6 9,6 5,1 3,8 1,9 0,8 36, ,1 1,2 4,8 18,9 32,6 18,5 11,2 6,0 5,0 1,6 50,5 2+X 0,5 2,0 8,1 19,1 34,9 22,3 8,9 3,1 0,6 0,6 46,2 1+X 2,7 10,1 13,5 24,6 14,7 17,7 8,6 4,2 1,3 2,7 42,3 Zdroj: vlastní výpočty Následující tabulka doplňuje předešlé údaje a zachycuje průměrnou míru přímého zdanění sledovaných domácností. Výsledky jednoznačně ukazují, že domácnosti s dětmi jsou daněmi a pojistným zatíženy podstatně méně. U úplných domácností je průměrné zdanění o cca 5 p.b. nižší, u neúplných domácností o téměř 9 p.b. Tabulka 4: Průměrné zdanění vybraných typů domácností Typ domácnosti Průměrný míra zatížení pojistným a daní z příjmů všechny 19, , ,3 2+X 17,5 1+X 13,4 Zdroj: vlastní výpočty I.3. Shrnutí Na základě provedených analýz a to jak na typových domácnostech, tak i na reálných datech lze konstatovat, že v současné době není v českém daňovém a dávkovém systému nějaký prvek, který by systematicky demotivoval domácnosti zvyšovat své pracovní úsilí či snahu udržet si zaměstnání. Určitým problémem stále zůstávají vysoké hodnoty ukazatelů plynoucích z existence dávek hmotné nouze. Úprava jejich konstrukce pro implementaci redukčních koeficientů však již 9

10 narazila na své hranice 1. Proto se domníváme, že eliminaci jejich demotivačních efektů je možné provádět pouze individuální prácí s příjemci. To však s sebou nese dodatečné náklady na administrativu systému. V rámci řešení projektu byla také provedena ex-ante evaluace dopadů změn plánovaných na rok Jedná se o parametrické změny (růst minimální mzdy, částek životního minima a normativních nákladů na bydlení), jejichž podoba byla známá na konci listopadu Výsledky provedených simulací ukazují, že z hlediska dopadů na hodnoty a distribuci ukazatelů motivace k práci se jedná o změny zanedbatelné. 1 Dávky hmotné nouze generují vysoké hodnoty METR (EP) téměř ve všech vyspělých zemích OECD. 10

11 II. Problematika nečerpání sociálních dávek Mikrosimulační model je založen na kalkulaci všech daňových povinností, jakož i dávkových nároků domácností. Tento přístup umožňuje v případě sociálních dávek identifikovat ty situace, kdy domácnost má (alespoň podle dostupných dat z EU-SILC) na určitou dávku nárok, ale podle prezentovaných údajů ji nečerpá. V zahraniční literatuře je tento problém označován jako non-take up. Prezentovaný mikrosimulační model při komparaci nároků a reálného čerpání dávek v roce 2009 indikuje problém nečerpání pouze u dvou dávek a to příspěvku na bydlení a dávek hmotné nouze. V následující části jsou stručně charakterizovány domácnosti, u kterých byl problém nečerpání identifikován. II.1. Příspěvek na bydlení Dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení je v modelu relativně výrazně nadhodnocována. V roce 2009 činí míra nadhodnocení z hlediska finančních prostředků cca 95 %. Z hlediska počtu domácností podle SILC2010 pobíralo tuto dávku v roce ,5 tis. domácností, zatímco model indikuje nároky u více než dvojnásobku (přes 200 tis. domácností). Domácnosti, které podle SILC dávku nečerpaly, avšak podle modelu na ni mají nárok, lze charakterizovat následovně. Z hlediska typu domácnosti se z téměř poloviny jedná o jednotlivce, další významnou složkou (27 %) jsou úplné domácnosti. Z více než 65 % se také jedná o bezdětné domácnosti. V případě typu bydlení se jedná jednoznačně o byty v bytových domech a nájemní bydlení (téměř 90 %), které jsou spíše (76 %) situovány ve větších městech (nad 10 tis. obyvatel). Další významnou charakteristikou těchto domácností je absence ekonomické aktivity v případě přednosty (70 %) a základní nebo střední vzdělání bez maturity (65 %). II.2. Dávky hmotné nouze V případě dávek hmotné nouze model indikuje mezeru mezi reálně uplatněnými dávkami a teoretickými nároky v rozsahu cca 35 % (z hlediska objemu). Podle SILC2010 v roce

12 čerpalo tyto dávky 61 tis. domácností; naproti tomu model předpokládá nároky u cca 92 tis. domácností. Domácnosti, které podle SICL dávku nečerpaly, avšak podle modelu na ni mají nárok, lze charakterizovat podle následujících kriterií. Z hlediska typu domácnosti patří domácnosti, které nečerpající tyto dávky, dominantně do kategorií úplných domácností (53 %) a neúplných domácností (cca 30 %). Podíl domácností jednotlivců je zanedbatelný (5,9 %). Pokud se jedná o domácnosti s dětmi, pak jsou to zejména ty s jedním (31 %) a se dvěma dětmi (39 %). Rodiny s větším množstvím dětí příliš problémem nečerpání netrpí. V případě typu bydlení spadají domácnosti nečerpající dávky do kategorie nájemního bydlení (81 %), které je soustředěno ve středních městech (5-50 tis. obyvatel). Další významnou charakteristikou těchto domácností je absence ekonomické aktivity v případě přednosty (78 %) a základní nebo střední vzdělání bez maturity (67 %) II.3. Nečerpání sociálních dávek shrnutí Na základě výše provedených analýz lze konstatovat, že problém nečerpání sociálních transferů jak ze systému dávek státní sociální podpory, tak i hmotné nouze, má velmi podobné charakteristiky. Jedná se zejména o domácnosti bez ekonomické aktivity bydlící v nájemních bytech v bytových domech. Přednostou je osoba se vzděláním bez maturity. Neukazuje se zároveň, že by se jednalo dominantně o rodiny s dětmi. Otázkou zůstává, co je hlavní příčinou nepobírání těchto dávek. Roli může hrát nedostatečná informovanost o těchto dávkách. Dalším problémem může být schopnost těchto domácností prokazovat své výdaje na bydlení, což je při žádosti o příspěvek na bydlení, jakož i doplatku na bydlení povinné. 12

13 III. Návrhy reformních opatření Výsledky předešlých kapitol jednoznačně ukazují, že současný stav v oblasti daní a dávek je z hlediska ukazatelů motivace k práci bez větších problémů. Následující část se věnuje analýze několika návrhů, které jsou zaměřeny na příjmovou podporu domácností s více dětmi nebo se snaží o zvýšení motivace systému k participaci na trhu práce. Ke každému návrhu je připojena základní analýza výhod a nevýhod daného řešení, a pokud to informace obsažené v EU-SILC umožňují také simulace dopadů na veřejné rozpočty. III.1. Zvýšení hodnoty daňového zvýhodnění na vyživované dítě u domácností s více dětmi Podstata návrhu: Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši Kč ročně. Na třetí a každé další dítě se daňové zvýhodnění na vyživované dítě zdvojnásobuje. Výhody navrhovaného řešení: lze zacílit jen na rodiny s třemi a více dětmi nízké rozpočtové náklady (daňové výdaje) než v případě plošných dávek, lze zacílit jen na ekonomicky aktivní domácnosti nižší rozpočtové náklady, lze nastavit jako slevy jen do výše daňové povinnosti; zde nastaveno jako nonwastable (payable) sleva (tj. stejně jako nynější bonus), přenos administrativních nákladů z vlády na soukromý sektor (zaměstnavatele; zaměstnance podávající DP a neuplatňující tento odpočet u zaměstnavatele), nikdy nejsou regresivní výhoda pro systém s více sazbami daně, možnost preference žádoucí struktury domácností (např. rodin s více než dvěma dětmi). Nevýhody navrhovaného řešení: nevyužijí je nejchudší domácnosti (které jsou ekonomicky neaktivní resp. málo aktivní a nevytvoří dostatečný základ daně) děti z těchto rodin jsou trestány za neaktivitu svých rodičů, komplikují daňový systém rostou vyvolané náklady daňového systému, nelze aplikovat jen na příjmy z ekonomické aktivity, pokud existuje syntetické zdanění příjmů. 13

14 Výsledky provedených simulací Opatření se projeví poklesem daňových příjmů veřejných rozpočtů v rozsahu cca 1,4 mld. Kč. Dopadne na cca 68 tis. domácností, u kterých dojde v průměru k nárůstu čistých příjmů o cca 5 %. Zároveň dojde k redukci průměrného zdanění z 10,3 % na 6,1 %. III.2. Redukce sazby daně z příjmů fyzických osob u domácností s více dětmi Podstata návrhu: Daň ze základu daně činí standardně pro poplatníka 15 %. Pro poplatníka, který uplatňuje po celé zdaňovací období daňové zvýhodnění na 3 a více dětí, daň ze základu daně činí polovinu sazby, tj. 7,5 %. Výhody navrhovaného řešení: zacíleno jen na ekonomicky aktivní osoby - nízké rozpočtové náklady (daňové výdaje) než v případě plošných dávek, možnost preference žádoucí struktury domácností (např. rodin s více než dvěma dětmi) Nevýhody navrhovaného řešení: nelze aplikovat jen na příjmy z ekonomické aktivity, pokud existuje syntetické zdanění příjmů, silná komplikace v daních, problémy s přesným vymezením rodin, problémy se změnami rodin v rámci ročního zdaňovacího období, vyšší citlivost nízkopříjmových rodin na tyto stimuly vychýlení struktury domácností. Výsledky provedených simulací Opatření se projeví poklesem daňových příjmů veřejných rozpočtů v rozsahu cca 4 mld. Kč, úspora na straně výdajů bude činit cca 40 mil. Kč. Dopadne na cca 68 tis. domácností, u kterých dojde v průměru k nárůstu čistých příjmů o cca 13 %. Zároveň dojde k redukci průměrného zdanění z 10,3 % na 2,8 %. Opatření se také pozitivně projeví na hodnotách METR (EP) u těchto domácností. Většina z nich se přesune do intervalu 10 až 30 %. 14

15 III.3. Redukce sazby pojistného Podstata návrhu: Sazba pojistného na důchodové pojistné/nemocenské pojištění u zaměstnance se za každé třetí a další dítě, které s ním žije ve společné domácnosti, snižuje o 0,5 procentního bodu. Výhody navrhovaného řešení: zacíleno jen na ekonomicky aktivní osoby - nízké rozpočtové náklady než v případě plošných dávek, dopady jen pro osoby s příjmy podléhající pojistnému (zaměstnání, samostatná výdělečná činnost). Nevýhody navrhovaného řešení: komplikace v systému pojistného zanášení pojistného selektivními úlevami jako u daní z příjmů, problémy s přesným vymezením a změnami rodin v rámci ročního pojistného období vyšší citlivost nízkopříjmových rodin na tyto stimuly vychýlení struktury domácností. Výsledky provedených simulací Opatření se projeví poklesem pojistných příjmů veřejných rozpočtů v rozsahu cca 0,8 mld. Kč, úspora na straně výdajů bude činit cca 40 mil. Kč. Dopadne na cca 68 tis. domácností, u kterých dojde v průměru k nárůstu čistých příjmů o cca 2,5 %. Zároveň dojde k redukci průměrného zdanění z 10,3 % na 9,7 %. Opatření se mírně pozitivně projeví na hodnotách METR (EP) u těchto domácností. III.4. Zavedené odpočtu od základu daně pro domácnosti s třemi a více dětmi Podstata návrhu: Od základu daně lze za zdaňovací období odečíst Kč na třetí a další dítě. Výhody navrhovaného řešení: lze zacílit jen na rodiny s třemi a více dětmi nízké rozpočtové náklady, lze zacílit jen na ekonomicky aktivní domácnosti nižší rozpočtové náklady, lze nastavit jako odpočty jen do výše daňové povinnosti nižší rozpočtové náklady, 15

16 přenos administrativních nákladů z vlády na soukromý sektor (zaměstnavatele; zaměstnance podávající DP a neuplatňující tento odpočet u zaměstnavatele), v systému jedné sazby DPFO nejsou regresivní, možnost preference žádoucí struktury domácností (např. rodin s více než dvěma dětmi), Nevýhody navrhovaného řešení: nevyužijí je nejchudší domácnosti (které jsou ekonomicky neaktivní resp. málo aktivní a nevytvoří dostatečný základ daně) děti z těchto rodin jsou trestány za neaktivitu svých rodičů, komplikují daňový systém rostou vyvolané náklady daňového systému - přenos nákladů z vlády na soukromý sektor (zaměstnavatele; zaměstnance podávající DP a neuplatňující tento odpočet u zaměstnavatele), nelze aplikovat jen na příjmy z ekonomické aktivity, pokud existuje syntetické zdanění příjmů, problémy s přesným vymezením rodin (proto vhodné navázat na stávající definici), problémy se změnami rodin v rámci ročního zdaňovacího období (možno omezit jen na případy beze změny ve zdaňovacím období), vyšší citlivost nízkopříjmových rodin na tyto stimuly vychýlení struktury domácností. Výsledky provedených simulací: Opatření se projeví poklesem příjmů veřejných rozpočtů v rozsahu cca 0,1-0,2 mld. Kč. Dopady na rozpočty zasažených domácností jsou relativně malé (méně než 1 %). Téměř neovlivňuje hodnoty ukazatelů METR (EP). III.5. Nahrazení slev na dani odpočtem, jehož výše je závislá na hodnotě daňového základu Podstata návrhu: Zrušit koncept superhrubé mzdy, daňový základ je dán hrubou mzdou. 15 % sazba daně z příjmů je nahrazena 20 % sazbou daně z příjmů. Základní sleva na poplatníka ve výši 1970 Kč měsíčně ( 35ba) je nahrazena proměnlivou odečitatelnou položkou. 16

17 Proměnlivá odečitatelná položka roste sazbou 60 % z výše příjmu poplatníka s maximální hodnotou u průměrné mzdy, poté je snižována sazbou 40 % z výše příjmu nad úrovní průměrné mzdy. Výsledky provedených simulací: opatření je rozpočtově pozitivní (cca +8 mld. Kč), opatření snižuje výrazně hodnoty METR (EP), viz následující tabulka Tabulka 5: Rozložení domácností z hlediska hodnot METR (EP) po provedené reformě; údaje v % METR (EP) % Dom. Celkem 91 a více než více 50 všechny 0,1 48,6 3,0 39,8 4,7 1,0 0,4 0,8 0,5 1,1 3,8 Zdroj: vlastní výpočty Nevýhody návrhu: nový prvek daňového systému, na výpočet relativně složité (komplikace při stanovování záloh), pravděpodobně růst vyvolaných nákladů. III.6. Úprava dnešní podobu slevy na partnera s nízkým příjmem Podstata návrhu: Současná podoby slevy na partnera s nízkým příjmem sice na jedné straně finančně pomáhá rodinám, kde partner má nízký, nepravidelný nebo žádný příjem, na druhou stranu ale nemotivuje (nebo spíš odrazuje) od získání zaměstnání s pravidelnou měsíční mzdou nad 6 tis. Kč. Navrhuje se proto nahradit tento nástroj proměnlivým daňovým zvýhodněním dostupným pouze pro rodiče s dětmi do 4 let. Alternativně lze uvažovat, že na daňové zvýhodnění má nárok osoba pobírající rodičovský příspěvek. Daňové zvýhodnění by bylo obdobou daňového zvýhodnění na dítě (daňová sleva a daňový bonus) s následujícími parametry: 17

18 o maximální výše by nabývalo při hrubém příjmu menším než 8 tis. Kč, pro úroveň příjmů mezi 8 a 16 tis. Kč by výše daňového zvýhodnění lineárně klesala a při příjmu větším než 16 tis. Kč by daňové zvýhodnění bylo nulové Očekávané dopady: daňová podpora je omezena pouze na rodiče s nízkým nebo středním příjmem, u kterých dále podporuje jejich vstup na trh práce během nebo krátce po rodičovské dovolené, současný nástroj je využívaný rodinami, kde partner nemá žádné nebo pravidelné pracovní příjmy. Nový nástroj by v této situaci nepřiznal podporu žádnou, ta by byla přiznána teprve tehdy, pokud by daná osoba získala pracovní příjem v minimální výši. Zvýšenou nabídku práce lze očekávat od: o žen, které mají děti do 4 let věku a které jsou dnes vystaveny nákladům, které souvisí s prací na částečný pracovní poměr lze předpokládat zvýšenou poptávku po práci osob, které se pohybují v sektoru péče o dítě (veřejné, soukromé jesle, školky, ) III.7. Úprava výše a nároku na rodičovský příspěvek Podstata návrhu: Dnešní rodičovský příspěvek je poskytován ve třech úrovních, s podmínkou, že dítě je mladší 4 let (existují výjimky) a že osoba po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě. Jestliže si osoba zajistí hlídání a vrátí se na do práce i na část dne, fakticky ztrácí nárok (existují výjimky). Nová základní měsíční výše dávky činí Kč (dnešní standardní výše RP) a nárok na ni je podmíněn pouze věkem dítěte (3 roky). Domácnost má možnost čerpat dávku ve zvýšené výši, maximálně však do výše Kč. Nárok na zvýšenou dávku má pouze rodina, která je vystavena nákladům na zajištění péče o děti vyšším než Kč a zároveň tyto náklady nepřevyšují částku ve výši 40 % mzdy osoby, která se navrací na trh práce. Dávka kompenzuje náklady na péči o dítě v minimální výši Kč, na vyšší dávku má nárok osoba, pokud její mzda je vyšší než Kč a pokud náklady na zajištění péče o dítě přesáhnou uvedených Kč. Dávka může mít podobu sociální dávky nebo daňové slevy nebo kombinace obou. Osoba navracející se na trh práce je definovaná jako osoba, která v uplynulých 12 měsících strávila s dítětem delší dobu na mateřské nebo rodičovské dovolené. 18

19 Očekávané dopady: Pokud budou nové dávky využívat převážně ženy, lze očekávat minimální rozpočtové dopady (ženy mají horší výdělkový profil a budou se vracet spíš na částečný úvazek). Pokud by nástroj využilo mmj. 50 tis žen se mzdou 24 tis. Kč, jsou dodatečné rozpočtové náklady dávky ve výši 1,2 mld. Kč. Lze ale očekávat zvýšenou poptávku po poskytovatelích péče o děti, kteří platí SZP a DPFO Zvýšenou nabídku práce lze zejména očekávat od žen, které mají děti do 3 let věku a které jsou dnes vystaveny nákladům, které souvisí s prací na částečný pracovní poměr III.8. Zavedení konceptu, kdy výchova dětí je hlavním příspěvkem do průběžného důchodového systému Podstata návrhu: Dnes existuje 28 % sazba na důchodové pojištění (21 % starobní a 7 % invalidní+pozůstalostní). Navrhuje se nahradit 21 % sazbu sazbou 23 % a za každé dítě, o které se matka a otec (případně pěstoun) řádně stará, snížit sazbu o 4 p. b., aniž by tím byly ovlivněny nároky na výši důchodových dávek. Výhody: sazba je snížena pouze pokud a pouze po dobu, kdy dítě vyrůstá s příslušnou osobou v jedné domácnosti, sazba může být snížena maximálně o 12 p.b., úprava vyžaduje přesun části důchodového pojištění ze strany zaměstnavatele na zaměstnance a to tak, že se nemění mzdové náklady a nemění se čistá mzda zaměstnance, o dnešní sazba dělena 6,5 % / 21,5 %, o nově by se byla sazba dělena v poměru 15 % / 10,5 % a současně by zaměstnavatel jednorázově zvýšil zaměstnancovu mzdu o 10 %, o na výše popsanou úpravu musí parametricky reagovat nastavení jiných daní a sociálních dávek. 19

20 Očekávané dopady: samotné opatření rozdělení sazeb je rozpočtově neutrální; opticky došlo k poklesu plateb na důchodové pojištění, ve skutečnosti se snížila pouze sazba, ale zvedl základ, opatření změny sazeb pro poplatníky s dětmi je téměř rozpočtově neutrální, opatření je pronatalitní a to převážně u osob, které se již nacházejí na trhu práce, opatření je zároveň prorodinné (rozvedení otcové nepečující o své děti nemají nárok), opatření působí ve směru trhu práce na matky na MD a RD, nabídka práce se naopak může snížit u úplných rodin s dětmi staršími 4 let. 20

21 IV. Vliv daní a dávek na Celoevropsky standardizované šetření European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) se od roku 2005 provádí i v České republice (název: Životní podmínky). Údaje z tohoto šetření umožňují srovnávat nejen domácnosti v ČR, ale díky standardizaci i napříč EU. Tato možnost se týká i získání reprezentativních údajů o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, o jejich hrubých příjmech, daních a transferech domácnostem poskytovaným. Údaje v příslušné statistice EU-SILC odrážejí stav předchozího roku. V systematice typů domácností existují v EU-SILC pro naše účely tyto domácnosti: Tabulka 6: Systematiky typů domácností Kód typu domácnosti Popis domácnosti 109 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba není, 3 a více dětí 100 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba není, děti nejsou 101 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba není, 1 dítě 110 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba ekon. neaktivní, děti nejsou 111 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba ekon. neaktivní, 1 dítě 119 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba ekon. neaktivní, 3 a více dětí 112 První dospělá osoba ekon. aktivní, druhá dospělá osoba ekon. neaktivní, 2 děti 200 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, děti nejsou 201 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, jedno dítě 211 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, jedna dospělá neaktivní, 1 dítě 209 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, 3 a více dětí 210 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, jedna dospělá neaktivní, žádné děti 202 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, 2 děti 219 Dvě dospělé ekon. aktivní osoby, jedna dospělá neaktivní, 3 a více dětí Zdroj: EU-SILC ( ) Obecně tedy platí, že první číslo v trojmístném kódu označuje počet ekonomicky aktivních dospělých členů domácnosti, druhé číslo počet ekonomicky neaktivních dospělých členů domácnosti a třetí číslo počet dětí. Pokud jsou v domácnosti více jak 2 děti, je třetí číslo 9. 21

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Podle zadání PT 3 ze dne se mají zpracovat tabulky příjmových modelů, které řeší, co se stane, když v rodině přibude dítě.

Podle zadání PT 3 ze dne se mají zpracovat tabulky příjmových modelů, které řeší, co se stane, když v rodině přibude dítě. Kalkulace MPSV podle zadání PT3 Odborné komise Zpracovaný výstup vychází ze zadání pracovního týmu 3 odborné komise pro důchodovou reformu z jejího jednání dne 28. 8. 2014, které je uvedeno v zápise z

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Ing. Petr Mach, Ph.D.

Ing. Petr Mach, Ph.D. Svobodní mají plán, jak snížit všem pracujícím daně a odvody tak, aby každému zůstalo o 1000 korun čistého měsíčně navíc. Zrušíme nespravedlivé dotace pro firmy, proto budeme moci snížit daně lidem. Ing.

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Jaromír Kalmus a kol. Tisková konference, ČSÚ Praha, 28. května 2014 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ÚVOD Výběrové šetření ČSÚ odráží

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY Ondřej Nývlt Tisková konference, 7. 5. 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat Výběrová šetření

Více

Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR

Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra hospodářské a sociální

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová podpora rodin s dětmi a dopady rodičovství na důchody žen. Jiří Šatava

Daňová podpora rodin s dětmi a dopady rodičovství na důchody žen. Jiří Šatava Daňová podpora rodin s dětmi a dopady rodičovství na důchody žen Jiří Šatava Rozdíly v důchodech mužů a žen Rozdíly v důchodech mužů a žen v roce 2014 byl průměrný starobní důchod o 18 % nižší než mužů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Komparace daňových, pojistných a dávkových systémů ve vyspělých zemích (OECD) z hlediska jejich vlivu na odvodové zatížení nízkopříjmových domácností

Komparace daňových, pojistných a dávkových systémů ve vyspělých zemích (OECD) z hlediska jejich vlivu na odvodové zatížení nízkopříjmových domácností Komparace daňových, pojistných a dávkových systémů ve vyspělých zemích (OECD) z hlediska jejich vlivu na odvodové zatížení nízkopříjmových domácností Pracovní dokument č. 1 projektu HC185/10 Vliv interakce

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

státní rozpočet Libor Dušek Klára Kalíšková 18. října 2012

státní rozpočet Libor Dušek Klára Kalíšková 18. října 2012 Zdanění práce a státní rozpočet Libor Dušek Klára Kalíšková 18. října 2012 Část prezentovaných výsledků vznikla v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033) Osnova Zdanění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 184/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 184/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 184/0 Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Ivana Adamce, Martina Novotného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování

Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Vliv interakce systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování Závěrečná zpráva k projektu MPSV HC 185/10 Vysoká škola ekonomická v Praze prosinec 1. Příjemce a řešitel Název

Více

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne..2016, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 592/1992

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne 2014 kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Úspory domácností a hrubý pracovní příjem

Úspory domácností a hrubý pracovní příjem Úspory domácností a hrubý pracovní příjem Předkládaný dokument je pracovním podkladovým materiálem pro Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí připravený odborem Ministerstva

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 7. dubna 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme základní charakteristiku navrhované Daňové reformy ČR. S pozdravem Stanislav Kačer předseda

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více