Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA"

Transkript

1 Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

2 Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke strukturám mezinárodního daňového plánování Zvýhodněná sazba se uplatní pouze pro fond (ne pro investiční společnost) Snížení na 1%? Základ daně Investiční fond: postup při výpočtu základu daně jako u běžné akciové společnosti Podílový fond: Samostatný základ daně za investiční společnost i za jednotlivé podílové fondy Specifika při uplatňování určitých odpočtů

3 Zdanění fondu Daň z příjmů odpisy a rezervy Odpisování majetku a tvorba zákonných rezerv Poplatník daně z příjmů Vlastník hmotného majetku Specifika u podílového fondu Vlastníci podílových listů (investoři) nejsou poplatníky daně z příjmů fondu Podílový fond není vlastníkem nemovitostí ani poplatníkem daně z příjmů Investiční společnost není vlastníkem nemovitostí, pouze jejich obhospodařovatel

4 Zdanění fondu Daň z příjmů opravné položky Tvorba opravných položek Poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví Specifika u podílového fondu Vlastníci podílových listů (investoři) nejsou poplatníky daně z příjmů Podílový fond není poplatníkem daně z příjmů Investiční společnost?

5 Zdanění fondu Daň z příjmů přijaté dividendy a kapitálové zisky Podmínky pro osvobození přijatých dividend a kapitálových zisků Právní forma Podléhá dani z příjmů (kapitálové zisky: minimálně 12 % sazba daně u dceřiných společnosti z třetích zemí) Podíl na základním kapitálu společnosti 10 % po dobu alespoň 12 měsíců Daňový domicil Další podmínky (skutečný vlastník příjmů apod.) Specifika u podílového fondu

6 Zdanění fondu DPH nárok na odpočet Nárok na odpočet DPH u investičních fondů Uplatňování nároku na odpočet podle způsobu použití přijatých plnění Krácení nároku u osvobozených plnění Pravděpodobně většina plnění zdaňovaná Nárok na odpočet u podílových fondů Problém, pokud investiční společnost obhospodařuje jak speciální fondy nemovitostí, tak i fondy jiné (např. fondy cenných papírů) Krácení koeficientem pro celou investiční společnost

7 Zdanění fondu Ostatní daně Daň z převodu nemovitostí Zdaněn úplatný převod nemovitostí Sazba daně 3 % Základem daně je kupní cena nebo cena podle posudku znalce vyšší z obou cen Osvobození: první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě nebo bytu, které nebyly dosud užívány Daň z nemovitostí Standardní aplikace Poplatníkem je vlastník nemovitosti

8 Zdanění příjmů z fondu u jeho majitelů Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

9 Zdanění příjmů z fondu u jeho majitelů Přijaté dividendy právnická osoba Srážková daň: 15 % Osvobození při splnění podmínek ( participation exemption ) Právní forma Podíl na základním kapitálu společnosti 10 % po dobu alespoň 12 měsíců Podléhá dani z příjmů Daňový domicil Další podmínky (skutečný vlastník příjmů apod.) Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

10 Zdanění příjmů z fondu u jeho majitelů Přijaté dividendy fyzická osoba Srážková daň: 15 % Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

11 Zdanění příjmů z fondu u jeho majitelů Prodej akcií a podílových listů právnická osoba Zisk se zahrnuje do běžného základu daně Osvobození při splnění podmínek Právní forma Podíl na základním kapitálu společnosti 10 % po dobu alespoň 12 měsíců Podléhá dani z příjmů (sazba 12 % u třetích zemí ) Daňový domicil Další podmínky (skutečný vlastník příjmů apod.)

12 Zdanění příjmů z fondu u jeho majitelů Prodej akcií a podílových listů fyzická osoba Sazba daně 15 % Osvobození od daně z příjmů fyzických osob po šesti měsících držby Investiční cenné papíry nebo cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry vlastněné osobami s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech 5 % v době 24 měsíců před prodejem (portfoliové investice) Cenné papíry nabyté do 31. prosince 2007 (aplikován daňový režim platný do 31. prosince 2007) V ostatních případech osvobození po pěti letech držby (výjimka: cenné papíry nabyté do konce roku 2007) Osvobození se neuplatní: cenné papíry zahrnuté do obchodního majetku

13 Zdanění příjmů z fondu u jeho majitelů Prodej akcií a podílových listů zahraniční prodávající Příjem z prodeje zdaněný v České republice bez ohledu na daňovou rezidenci kupujícího Zajištění daně s výjimkou příjemců - rezidentů EU/EHP (sazba: 1 %) Zdanění zisku obvykle vyloučeno smlouvou o zamezení dvojího zdanění Výjimky: Lucemburský holding 1929, prodej nemovitostní společnosti, rezident SRN/Izraele

14 Daňové aspekty nabytí majetku fondem Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

15 Daňové aspekty nabytí majetku fondem Koupě majetku Daň z příjmů U prodávajícího zisk vstupuje do běžného základu daně; ztráta z prodeje pozemků je neuznatelná U kupujícího (fond) se majetek ocení kupní cenou, odpisování jako u nově pořízeného majetku Transfer-pricing a 196a OZ při prodeji mezi spojenými osobami Daň z převodu nemovitosti DPH Poplatníkem je prodávající, kupující je ručitelem Sazba daně: 3 % Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace Převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků

16 Daňové aspekty nabytí majetku fondem Nepeněžitý vklad Daň z příjmů Daňově neutrální Pokračování v daňových odpisech Převzetí rezerv a opravných položek Převzetí daňových ztrát (vyměřených od roku 2004), pozor na omezení odpočtu ztrát Osvobození od daně z převodu nemovitostí, pokud vklad do základního kapitálu a do 5 let nedojde k zániku účasti Nutné řešit DPH Daňově efektivní přecenění podílu ve fondu u vlastníka Podíl oceněn ve výši ocenění pro vklad, ne historické ceny Nerelevantní pokud prodej osvobozen od daně

17 Daňové aspekty nabytí majetku fondem Přeměna (sloučení, odštěpení sloučením) Daň z příjmů Daňově neutrální Pokračování v daňových odpisech Převzetí rezerv a opravných položek Převzetí daňových ztrát (vyměřených od roku 2004), pozor na omezení odpočtu ztrát Rozhodný den Nepodléhá dani z převodu nemovitostí ani DPH

18 Daňové aspekty nabytí majetku fondem Srovnání alternativ Koupě Zdanění skrytých rezerv Daň z převodu nemovitostí Vklad (vklad části podniku) Daňová neutralita Nabývací cena podílu (možnost osvobození) Daň z převodu nemovitostí podmínky osvobození Přeměna Daňová neutralita Nepodléhá dani z převodu nemovitostí ani DPH Načasování

19 Případové studie Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

20 Case study Komerční nemovitosti - výchozí situace Komerční nemovitost (např. hotel, supermarket, zemědělský pozemek apod.) Ve vlastnictví fungující obchodní společnosti ( Vlastník ) Majitelé založí fond kolektivního investování ( Fond ) Fond kvalifikovaných investorů ve formě investičního fondu Fond, resp. jeho majetek bude obhospodařován investiční společností Majitelé 100 % 100 % Vlastník Fond

21 Case study Komerční nemovitosti - rozdělení odštěpením Majitelé 100 % 100 % Vlastník Fond Nemovitost Rozdělení odštěpením Dojde k rozdělení Vlastníka odštěpením sloučením s Fondem ( Rozdělení odštěpením ) Požadované nemovitosti budou vyčleněny z majetku Vlastníka a začleněny do Fondu Rozdělení odštěpením je daňově neutrální Tzv. skryté rezervy (rozdíl mezi tržní a účetní cenou nemovitostí nepodléhá dani z příjmů) Přechod nemovitostí nepodléhá DPH ani dani z převodu nemovitostí

22 Case study Komerční nemovitosti - rozdělení odštěpením 100 % Vlastník Majitelé 100 % Fond Rozhodný den (rozhodující okamžik pro účetnictví a daň z příjmů) může až o 12 měsíců předcházet zápis převzetí jmění do obchodního rejstříku Od rozhodného dne Rozdělení odštěpením zisky z nemovitostí zdaněny ve Fondu sazbou 5% Nemovitost

23 Case study Developerský projekt - výchozí situace Bytový projekt Požadavek banky: realizace v samostatné společnosti (SPV) Nemá historii Není zatížena potenciálními závazky, resp. neručí za závazky jiných subjektů Developer 100 % Úvěr SPV Banka

24 Case study Developerský projekt - začlenění projektu do fondu Prodej / Vklad Developer 100 % Developer založí Fond Převod SPV do Fondu Vklad Prodej (osvobození) Fond 100 % SPV Úvěr Banka

25 Case study Developerský projekt - začlenění projektu do fondu Developer Fond 100 % Fúze SPV do fondu Po splacení úvěru banky zápis do OR Rozhodný den možno zvolit dříve Osvobození od daně z nemovitostí Fúze 100 % SPV Úvěr vypoř ádán Banka

26 Case study Developerský projekt - začlenění projektu do fondu Developer Zisk z prodeje bytů od rozhodného dne zdaněn ve fondu 5 % sazbou daně z příjmů 100 % Fond Projekt

27 Kolik na tomto řešení můžete ušetřit? Potenciální úspora závisí na Typu projektu rezidenční, komerční projekt, další aktivity (např. financování dcer) Časovém harmonogramu projektu Zisku z projektu Nákladech na založení a správu fondu Nákladech na začlenění projektu do fondu Daňová úspora Vyplývá z rozdílu sazby daně z příjmů u běžných právnických osob (20 % v roce 2009) a u fondu (5 %), tj. rozdíl ve výši 15 % Rozhodný okamžik z hlediska daně z příjmů a účetnictví (např. rozhodný den převzetí jmění) musí předcházet realizaci zisku z projektu Celkové ekonomické vyhodnocení Nutné porovnat náklady na začlenění projektu do fondu (resp. činnost fondu) a potenciální daňovou úsporu Důležité je časové hledisko

28 Daňová rizika Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

29 Daňová rizika Co si o nich myslet? Názory daňových poradců Velmi nejednotné Velmi rizikové a proto v praxi nepoužitelné Bezproblémový nástroj daňového plánování Pravda někde mezi oběma extrémy Závisí na konkrétních okolnostech Názory státní správy Odrazující MF odbor daní Podporující ČNB, MF Zatím chybí zkušenost z kontrol FÚ

30 Daňová rizika Možnost napadení užití Fondu FÚ Nesplnění zákonných podmínek Definice kolektivního investování Více investorů Více projektů Statut Fondu Zneužití práva Neexistuje žádná povinnost podnikat takovým způsobem, aby se zvýšil daňový příjem státu Hlavním účelem je získání daňového zvýhodnění a práva by bylo v rozporu se smyslem a účelem zákona Správce daně může pro daňové účely ignorovat transakce I při splnění zákonných podmínek?

31 Daňová rizika Doporučení ANO Splnění zákonných podmínek Při nesplnění zdokumentovat důvody a projednat s regulátory Obchodní důvody Odpověď na otázku: Proč danou transakci dělám? Netřeba pro využití fondu jako takového U jednotlivých projektů či dílčích kroků Individuální analýza U všech transakcí

32 TACOMA Oceňování Fúze & Akvizice Corporate Finance Daně Trustové služby Audit Účetnictví & mzdy TACOMA je přední poradenská společnost poskytující integrované služby na principu one-stop-shop v oblasti oceňování, auditu, daní, fúzí a akvizic, corporate finance, trustových služeb, účetního a mzdového poradenství TACOMA neustále roste, dnes máme více než 120 odborných specialistů a sehraných odborníků z různých profesí auditoři, právníci, znalci, daňoví a finanční poradci TACOMA je na trhu již od roku 1993 TACOMA je jednoznačně největším znaleckým ústavem v České Republice

33 Kontakt Jaromír Zbroj TACOMA, Bredovský dvůr, Olivova 4, Praha 1, Česká republika Tel.: , Fax:

34

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Fondy kvalifikovaných investorů v oblasti nemovitostí Lenka Kostrounová Jan Topinka Petr Karpeles Pavel Doležal

Fondy kvalifikovaných investorů v oblasti nemovitostí Lenka Kostrounová Jan Topinka Petr Karpeles Pavel Doležal Fondy kvalifikovaných investorů v oblasti nemovitostí Lenka Kostrounová Jan Topinka Petr Karpeles Pavel Doležal 10. června 2008 OBSAH 1. Kolektivní investování 2. Právní a daňový rámec FKI 3. Depozitář

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. ledna 2007

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. ledna 2007 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. ledna 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 3.7.2002

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 3.7.2002 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 3.7.2002 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 22.1.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Daňové novinky v oblasti nemovitostí v roce 2010. Real Estate Market Winter 2010. Miroslav Svoboda Roman Ženatý Luděk Hrubý Radka Mašková.

Daňové novinky v oblasti nemovitostí v roce 2010. Real Estate Market Winter 2010. Miroslav Svoboda Roman Ženatý Luděk Hrubý Radka Mašková. Daňové novinky v oblasti nemovitostí v roce 2010 Real Estate Market Winter 2010 Miroslav Svoboda Roman Ženatý Luděk Hrubý Radka Mašková Únor 2010 Obsah Daň z nemovitostí Nízká kapitalizace Možnosti daňové

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více