ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005"

Transkript

1 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

2 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem bylo přijato významné jednoznačné prorůstové opatření pro všechny poplatníky, a to postupné snižování sazby daně z příjmů právnických osob. Za zdaňovací období započaté v roce 2004 sazba daně činila 28 %, za období započaté v r činí 26 % a za zdaňovací období započaté v r bude činit 24 %. S účinností od 1. ledna 2005 byl schválen zákon č. 669/2004 Sb., kterým byla provedena novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tento zákon obsahuje mj. další prorůstové opatření opět pro všechny podnikatelské subjekty ve formě zkrácení doby odpisování v odpisových skupinách 1 až 3 tj. u movitého majetku. S účinností od 1. ledna 2005 je z důvodů nesystémovosti zrušen reinvestiční odpočet, na základě kterého mohl dosud poplatník uplatnit v základu daně až 120 % pořizovací ceny určených majetků. Jako kompenzace za zrušení tohoto odpočtu je možné zvýšit roční odpis v prvním roce odepisování tak, jako kdyby odpočet zrušen nebyl, poplatník však v základu daně uplatní celkem 100 % pořizovacích nákladů. Zvýhodnění v legislativní oblasti pro malé podniky, která umožňují předpisy ES či která zohledňují administrativní náročnost některých úkonů, byla zavedena do zákona o DPH (č. 235/2004 Sb.) již od nabytí jeho účinnosti k 1. květnu Konkrétně se jedná o obrat ve výši 1 mil. Kč pro povinnou registraci a podávání čtvrtletních daňových přiznání pro plátce, jehož roční obrat nepřesáhne 10 mil. Kč. S účinností k 1. lednu 2005 byla zrušena povinnost plátců, kteří nevedou v souladu s příslušnými právními předpisy účetnictví, přiznávat daň z platby přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. V současné době se připravuje další novela zákona o daních z příjmů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2006, která reaguje na úkol vyplývající z Programového prohlášení vlády, jehož cílem je zjednodušení tohoto zákona. U daní z příjmů právnických osob jsou proto navrhovány zjednodušující úpravy v oblasti zdaňování cenných papírů a derivátů. Nově je k podpoře mobility pracovních sil navrhována daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele vynaložených za účelem přepravy svých zaměstnanců do místa výkonu práce a nákladů souvisejících s jejich přechodným ubytováním. Tyto úpravy jsou navrhovány pro všechny podnikatelské subjekty. 2

3 Opatření 7: Podpora investic plynoucích do výzkumu a vývoje K 1. lednu 2005 nabyla účinnosti novela zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, která zavedla možnost odpočtu 100% nákladů vynaložených poplatníkem při realizaci projektu výzkumu a vývoje od základu daně pro výpočet daně z příjmů. Toto ustanovení si klade za cíl podpořit investice soukromého sektoru do výzkumu a vývoje. V návaznosti na vyhodnocení zkušeností s tímto daňovým opatřením budou v následujících letech zvažovány další možnosti daňového zvýhodnění podniků investujících do výzkumu a vývoje. Programy na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na období tři programy orientující se na podporu výzkumu a vývoje, především na rozvoj výzkumně vývojového potenciálu kvalifikovaných lidských zdrojů, na vznik nových technologií a materiálů, na inovaci a modernizaci tradiční výroby a výrobních technologií, dále na podporu využití netradičních zdrojů energie a na zavádění zařízení pro ochranu a zlepšování životního prostředí. Konkrétně se jedná o programy POKROK, TANDEM a IMPULS. Opatření 8: Zjednodušit všechny formy inovací Národní inovační politika V minulém roce bylo podniknuto několik kroků souvisejících s politikou podpory inovací v ČR. V prvním pololetí roku 2005 byly přijaty dva významné hospodářsko-politické dokumenty, které vymezují směry dalšího vývoje inovační politiky v ČR. Prvním z nich je Národní inovační politika ČR na léta (dále jen NIP). Byla přijata Usnesením vlády ČR č. 851 ze dne 7. července 2005, navazuje na Národní inovační strategii (přijata v březnu 2004) a rozpracovává strategické cíle inovační politiky ČR do úrovně jednotlivých opatření a nástrojů realizace. V současné době je NIP zásadním dokumentem inovační politiky ČR pro následujících pět let. Přijetí NIP předcházelo vydání dokumentu Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období (schválen Radou pro rozvoj podnikatelského prostředí dne 9. února 2005), jenž představuje koncepční zaměření politiky Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje inovací v ČR s vazbou na oblasti spadající do kompetence dalších resortů. Oba výše uvedené dokumenty jsou vzájemně úzce provázány a společně s Národní inovační strategií a Strategií hospodářského růstu tvoří kompaktní systém hospodářsko-politických dokumentů pro oblast inovací v ČR. 3

4 Podpora inovační infrastruktury Podpora výstavby a fungování subjektů inovační infrastruktury je významnou součástí opatření pro posilování služeb podpory inovací. Mezi tyto subjekty patří vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro technologický transfer. Jmenované subjekty vytváří příznivé podmínky pro vznik a rozvoj malých inovačních podniků ve formě poskytování odborných poradenských služeb, zvýhodněných nájmů, případně přístrojového vybavení. Stěžejním opatřením na podporu subjektů inovační infrastruktury je program PROSPERITA vyhlášený 12. května 2004 v rámci Operačního programu průmysl a podnikání na období (OPPP). Program zahrnuje zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií a významně podporuje vytváření vazeb mezi univerzitami, vědeckovýzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Dalším významným nástrojem přímé podpory rozvoje inovací v podnicích je program INOVACE (OPPP), podpora projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací. Přestože je tento program otevřen všem velikostním kategoriím podniků, dosavadní zkušenost ukazuje, že si české malé a střední podniky (MSP) uvědomují význam inovací pro budoucí vývoj jejich tržní pozice. Důležitým opatřením na podporu spolupráce mezi MSP a velkými podniky je vyhlášení programu KLASTRY (OPPP), který je zaměřen na vyhledávání podniků s potenciálem pro využití pozitivních efektů účasti v klastru a následnou podporu vzniku klastrů v jednotlivých regionech. Mezi opatření na podporu inovací v MSP patří v neposlední řadě podpora rozvoje poradenských služeb pro podniky. Toto opatření je realizováno prostřednictvím projektu REGISTR PORADCŮ (OPPP), který je spravován agenturou pro podporu podnikání a investic - CzechInvest. Kromě již realizovaných opatření na posilování inovací v malých, ale i středních podnicích, byla v rámci NIP stanovena řada dalších opatření, která budou stimulovat inovační procesy v podnicích. Patří sem například podpora ochrany práv duševního vlastnictví, podpora vznikajících inovačních podniků, vytváření technologických platforem, podpora zavádění Informačních a komunikačních technologií (ICT) v MSP a další. 4

5 Opatření 9: Zlepšování informačních systémů Informační systém duševního vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví nabízí například možnost využití bezplatných on-line databází: databáze patentů a užitných vzorů, databáze národních ochranných známek, databáze mezinárodních ochranných známek platných v České republice, databáze všeobecně známých ochranných známek, databáze průmyslových vzorů a databáze správních rozhodnutí. Pro zvýšení efektivity vymáhání práv z duševního vlastnictví v České republice a právní jistoty majitelů průmyslových práv byl v roce 2004 zprovozněn meziresortní informační systém duševního vlastnictví. Jedná se o výstup projektu Phare 2001 Prosazování práv z duševního vlastnictví. Portál veřejné správy Pro podporu elektronické komunikace mezi veřejnými institucemi a malými a středními podniky začalo od 1. ledna 2005 platit nařízení vlády ČR č. 495/2004. Toto nařízení stanoví povinnost orgánům veřejné moci zřídit elektronickou podatelnu počítač (elektronickou adresu), jako obdobu kamenné podatelny na úřadě, díky níž úřad systematicky přijímá a potvrzuje obdrženou elektronickou poštu. Nařízení vlády a související vyhláška Ministerstva informatiky ČR (č. 496/2004) má v první řadě zamezit tomu, aby úřady občanům i firmám bránily v rychlejší a levnější komunikaci na dálku. Ministerstvo informatiky ČR zveřejňuje evidenci elektronických adres elektronických podatelen prostřednictvím informačního systému Portálu veřejné správy. V rámci provozu Portálu veřejné správy jsou dále rozvíjeny a rozšiřovány jednotlivé rubriky, jež slouží podnikatelům k lepší orientaci při komunikaci v rámci celé veřejné správy. Prostřednictvím Podání mají firmy možnost od 1. července 2005 zasílat České správě sociálního zabezpečení povinné formuláře k nemocenskému pojištění zaměstnanců v elektronické podobě. Od května 2005 je na Portálu veřejné správy zprovozněna nová aplikace Veřejné zakázky - informační systém o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách. Vyhledávat lze podle typu soutěže, evidenčního čísla, předmětu, odvětví, IČ, data zveřejnění, data pro podání nabídek aj. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončuje v roce 2005 přípravu nového systému živnostenského rejstříku. Základním cílem tohoto nového systému je zejména zabezpečení výrazného zkvalitnění systémů evidencí a registrací podnikatelských subjektů při současném 5

6 využití nových efektivnějších metod procesů a technologií tak, aby tyto systémy poskytovaly v reálném čase veškeré dostupné relevantní informace o podnikatelích a jejich aktivitách a umožnily vzájemnou výměnu potřebných informací s navazujícími informačními systémy veřejné správy. Nově pojatý systém Ústřední evidence podnikatelů je řešen jako otevřený systém, který umožní zejména: - vytvoření podmínek pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání v oblasti evidencí a registrací podnikatelů na všech příslušných úrovních živnostenských úřadů, včetně případné evidence subjektů podnikajících v oblastech vyloučených z živnostenského podnikání, - vydávání a aktualizaci oprávnění k podnikání spojené s kontrolou vstupních dat porovnáním s údaji navazujících registrů veřejné správy, přičemž vstupní identifikační a alokační údaje o podnikatelských subjektech budou získávány jen z primárních zdrojů, v místě jejich vzniku, - snížení počtu oznamovacích povinností podnikatelských subjektů vůči příslušným orgánům veřejné správy a poskytování aktuálních a přesných údajů o jednotlivých podnikatelských subjektech ostatním orgánům veřejné správy a široké veřejnosti, - vytvoření předpokladů pro vzájemné propojení s obdobnými registry v zemích EU a - styk podnikatelů se živnostenskými úřady formou elektronického podání. Systém bude standardně dostupný na Portálu veřejné správy Ministerstva informatiky a v rámci dalšího rozvoje informačních služeb pro podnikatelskou veřejnost se ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR předpokládá i jeho další zpřístupnění. Zjednodušení elektronického podnikání a ICT Významnou součástí Informačního systému duševního vlastnictví, který nabízí Úřad průmyslového vlastnictví, je možnost elektronického podávání přihlášek průmyslových práv. Dalším nástrojem je projekt Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo, jehož garantem je agentura na podporu obchodu - CzechTrade. Pro začínající podnikatele je v rámci tohoto projektu připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných životních situací podnikatele. Portál je určen pro informačně pokročilé podnikatele, zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem, novináře, zahraniční podnikatele, a především pro širokou podnikatelskou veřejnost. Na zvýšení elektronické komunikace pracuje Portál BusinessInfo rovněž prostřednictvím těchto hlavních projektů: on-line databáze (zahraniční poptávky, veřejné 6

7 zakázky, podpory a dotace), interaktivních formulářů, newsletteru (možnost obdržet každý týden přehled novinek z portálu BusinessInfo.cz ), optimalizací portálu (možnost prohlížení portálu handicapovanými uživateli), RRS (Really Simple Syndication formát pro výměnu obsahu založený na XML, jenž slouží k propojování webového obsahu). Elektronická komunikace a systém licencování V legislativní oblasti nabyl 1. května 2005 účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který do českého práva přenáší takzvaný nový regulační rámec Evropské unie. Zákon nahradil telekomunikační zákon č. 151/2000 Sb. a mění pravidla fungování trhu klasických telefonních, ale i nových elektronických služeb, jako například kabelových televizí nebo digitálního vysílání. Výrazně zjednodušuje systém licencování a ruší omezení pro vstup na trh telekomunikačních služeb. Informace o konkurzu Od roku 1999 jsou na internetu zveřejňovány aktuální informace o prohlášených konkursech a vyrovnáních. Data jsou denně aktualizována a obsahují mimo jiné i kopie rozhodnutí soudů v dané věci. Za účelem zvýšení elektronické komunikace mezi veřejnými institucemi a malými podnikateli umožňuje občanský soudní řád doručování prostřednictvím veřejné datové sítě. Prostřednictvím veřejné datové sítě může soud doručit písemnost, jestliže adresát soudu sdělil svou elektronickou adresu, jestliže soud o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Opatření 12: Rozšířit a prohloubit vnitřní trh Rozšíření vnitřního trhu ČR po vstupu do EU přineslo rapidní zlepšení obchodní bilance ČR, a to až do té míry, že byl v letošním roce zaznamenán její vůbec první přebytek. Tato čísla jsou ze statistického pohledu o to důležitější, že se nejednalo o ojedinělý výkyv. K prohlubování vnitřního trhu přispívá celá řada aktivit, do nichž se má možnost zejména formou konzultací zapojit i podnikatelská veřejnost, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jednotlivých asociací či svazů. 7

8 Poskytování informací o směrnici o službách na vnitřním trhu EU Z důvodu zvyšujícího se podílu služeb na tvorbě HDP a zaměstnanosti vzrůstá význam rozvoje vnitřního trhu služeb. V lednu 2004 proto Evropská komise předložila návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. Projednávání návrhu se na pracovní úrovni samozřejmě aktivně účastní také experti ČR. Gestorem směrnice v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na zvýšení informovanosti malých podniků o procesu projednávání směrnice o službách na vnitřním trhu EU v konsolidovaném znění z ledna letošního roku participuje například MPO a agentura CzechTrade prostřednictvím portálu BusinessInfo. Projednávání probíhá tak, že se diskutuje o konkrétním ustanovení konsolidované verze nebo nového znění, které je připraveno na základě připomínek, jež vznesly členské státy při předchozích projednáních. Od 1. května 2005 se české podniky rovněž mohou zapojit do iniciativy Evropské komise European Business Test Panelu (EBTP), který jim nabízí možnost informovat Evropskou komisi o konkrétních mikroekonomických dopadech unijních politik a předpisů na vlastní podnikání, a tím se podílet na vývoji legislativy Evropské unie. Národním koordinátorem EBTP je pro Českou republiku MPO, které v současné době oslovuje potenciální zájemce o členství. Podobně ulehčuje přístup MSP k informacím i Ministerstvo spravedlnosti tím, že zveřejňuje na svých internetových stránkách návrhy zákonů, které spadají do jeho kompetence. Nejinak je tomu v případě Úřadu vlády, který na svých internetových stránkách zpřístupňuje výsledky jednání vlády či Parlamentu České republiky, jenž na svých stránkách zveřejňuje jednotlivé dílčí fáze přípravy všech zákonů. Podávat informace a poskytovat poradenství o zemích Evropské unie, jejich podnikatelském prostředí, daních, clech, legislativě Evropských společenství a evropských programech a projektech je pracovním úkolem Euro Info Center (EIC). V současnosti existuje v České republice 7 Euro Info Center, která jsou kromě výše zmíněných aktivit schopna zprostředkovat kontakty mezi firmami v ČR a v zahraničí. Odpovídají i na komplikované konkrétní dotazy týkající se především Evropské unie a podnikání. Agentura CzechTrade v rámci svých služeb malým podnikům nabízí zjednodušený přístup k vybraným veřejným zakázkám v rámci EU i třetích zemí. Denně publikuje na svých webových stránkách aktuální projekty a tendry. Přístup k veřejným zakázkám je v ČR usnadňován rovněž laboratoří CERN, která je vedoucí světovou laboratoří pro základní fyzikální výzkum elementárních částic a struktury hmoty. 8

9 Dalším významným přínosem v této oblasti bylo zavedení služby HELPDESK, prostřednictvím které jsou firmy průběžně informovány o postupu a aktuální problematice programů zahraniční rozvojové spolupráce a jsou pro ně v rámci regionů pořádány informativní semináře. Opatření 13: Zajistit volný a konkurenční trh Podpora konkurenceschopnosti malých podniků Ministerstvo průmyslu a obchodu jako navrhovatel programu podpory malého a středního podnikání ALIANCE (vyhlášen na období ) ve spolupráci s agenturou CzechTrade usilují o zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích prostřednictvím: - podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, seskupení minimálně 3 a nejvýše 25 malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti a které mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance. - prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí. Za účelem odstraňování překážek vstupu malých podniků na nové trhy byl rovněž MPO vyhlášen na výše uvedené období další program podpory malého a středního podnikání MARKETING, jehož implementační agenturou je agentura CzechTrade. Jedná se o program zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích formou podpory získávání marketingových informací, tvorby propagačních materiálů, účasti na výstavě nebo veletrhu v zahraničí apod. Vstup malých podniků na nové trhy Pomoc při využívání příležitostí malých podniků k vstupu na nové trhy zprostředkovává např. agentura CzechTrade tím, že nabízí individuální řešení pro úspěšný export podniků z ČR (především oblast informatiky, poradenství, asistence a vzdělávání), přičemž úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství. Řada projektů je realizována společně s krajskými úřady, Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy a dalšími odbornými institucemi, kterými jsou například Asociace Exportérů, Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. 9

10 Od roku 2005 probíhá projekt agentury CzechTrade (spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie) zaměřený na vytvoření sítě Regionálních manažerů CzechTrade, který má ještě více zpřístupnit služby agentury podnikům z regionů ČR. Příležitost k získání informací o podnikání na vnitřním trhu Evropské unie otevřela firmám bezplatná služba CzechTrade Euroservis pro exportéry. Euroservis se zaměřuje na všechny aspekty podnikání na vnitřním trhu EU. Pokrývá celní a daňovou problematiku, volný pohyb zboží uvnitř EU, legislativu, prokazování shody s technickými požadavky EU, ochranu hospodářské soutěže a další témata. Opatření 14: Vytvořit atraktivnější podnikatelské prostředí Úpravy legislativy Dodržování daňové politiky je zajištěno díky tomu, že byl zaveden institut minimálního základu daně z příjmů fyzických osob s příjmy z podnikatelské činnosti, který je využíván zejména malými podniky. K ulehčení stanovení základu daně na straně malých podniků fyzických osob, zákon o daních z příjmů umožňuje stanovit daňové výdaje paušální částkou z dosažených příjmů. Mezi stěžejní úkoly správy daní patří vytváření a regulace procesního prostředí daňového systému, a to při zachování stejného přístupu ke všem daňovým subjektům. V současné době je Legislativní radou vlády ČR projednáván komplexní pozměňovací návrh Daňového řádu, který nahradí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Tento nový základní procesní předpis správy daní reaguje na změny předpisů ze všech právních odvětví bezprostředně navazujících na daňovou procesní úpravu a zohledňuje i požadavky podnikatelské sféry. Ke zlepšení podnikatelského prostředí by měly přispět i některé legislativní návrhy připravené Ministerstvem pro místní rozvoj. Mimo jiné lze např. uvést návrh nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru. Insolvenční zákon Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení byl dne 31. srpna 2005 schválen vládou a následně předán k projednání Parlamentu České republiky. Návrh insolvenčního zákona obsahuje novou úpravu reorganizace, kterou bude možno provést např. restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů 10

11 dlužníka nebo v odkladu jejich splatnosti, vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, nebo fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou. Návrh dále umožňuje řešit úpadek dlužníka, který není podnikatelem, nebo dlužníka - fyzické osoby, která jako podnikatel nemá pracovně právní závazky a nemá více než 20 věřitelů, jeho oddlužením. Plán oddlužení může mít podobu návrhu jednorázového vyrovnání a v případě dlužníka - fyzické osoby též podobu návrhu splátkového kalendáře. Dlužník může věřitelům navrhnout vyrovnání peněžitou formou tím, že složí ve prospěch věřitelů určitý obnos v určené lhůtě, případně několik takových obnosů, nebo, že zpeněží věc ze svého majetku. Dlužník, který navrhuje schválení plánu oddlužení formou splátkového kalendáře, musí v plánu oddlužení uvést, jaké částky a do kdy nabízí věřitelům k uspokojení jejich pohledávek, s tím, že doba splácení jednotlivých pohledávek nesmí překročit 5 let. V plánu oddlužení též uvede, jak budou částky, které věřitelům nabízí, získány. Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle plánu oddlužení a splní další podmínky stanovené zákonem, bude insolvenční soud moci osvobodit dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do plánu oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Obchodní rejstřík V souvislosti s vytvářením atraktivnějšího podnikatelského prostředí je možno zmínit novou právní úpravu obchodního rejstříku, která nabyla účinnosti 1. července V důsledku změny provedené zákonem č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se podávají návrhy na zápis do obchodního rejstříku pouze na formulářích, které jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti a které jsou rovněž přístupné elektronicky. Tím by měly být odstraněny problémy s neúplnými návrhy na zápis do obchodního rejstříku, které rejstříkové řízení značně prodlužovaly. Ministerstvo spravedlnosti rovněž považuje za jednu z priorit své činnosti schopnost zajistit veřejnosti dostatečné množství informací pro rozvoj podnikatelských aktivit. Usiluje proto o to, aby informace, které jsou shromažďovány složkami resortu, byly volně přístupné, a to i pomocí dálkového přístupu. Informace obchodního rejstříku byly zveřejněny na internetu dne 15. září 1997 a od roku 2004 jsou zveřejňovány i obsahy významných 11

12 materiálů, které firmy zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku. Data jsou denně aktualizována a přístup je zajišťován pomocí internetu a bezplatně. Zápisy do Obchodního rejstříku byly zjednodušeny poté, co Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR schválila novou úpravu Obchodního zákoníku. 1. července 2005 vstoupil v platnost zákon č. 216/2005 Sb., který upravuje elektronickou podobu obchodního rejstříku a zkracuje lhůtu pro zápis do něj na deset, resp. pět dní. Soud je zásadně povinen provést zápis do pěti pracovních dnů od podání návrhu, resp. zaplacení soudního poplatku. Pokud se tak nestane, bude se zápis považovat za provedený. Lze tedy i získat elektronické výpisy z obchodního rejstříku. Na základě tohoto zákona byly vydány vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR elektronické formuláře na podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, včetně seznamu listin (příloh), které se k návrhům přikládají. Tyto návrhy a listiny mohou být podávány jak v listinné, tak elektronické podobě. Podnikatelům, kteří využívají elektronický podpis, tak odpadne nutnost dostavit se na příslušný (rejstříkový) soud, protože mohou využít přímého elektronického podání. Editační povinnost Za účelem zvýšení jistoty a komfortu při plnění daňových povinností daňovými subjekty byl navržen systém editační povinnosti. V současné době Národní diskusní skupina a Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí (RRPP) projednává diskusní materiál s názvem Rozšíření systému editační povinnosti (v diskusním materiálu jsou předkládány základní charakteristiky jednotlivých typů závazných posouzení a dalších souvisejících informací). Vypracovalo jej Ministerstvo financí a jeho cílem je vyvolat kvalifikovanou diskusi s odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami k modelu editační povinnosti, který je v materiálu navrhován. Do konce letošního roku bude stanoven model editační povinnosti a budou vytýčeny okruhy, na něž by se vydávalo závazné posouzení. Do konce příštího roku pak budou přijaty legislativní i nelegislativní změny nutné k implementaci modelu editační povinnosti. Ministerstvo financí považuje další rozšiřování editační povinnosti za pozitivní krok k naplnění programu budování moderní a efektivní daňové správy a zvyšování atraktivnosti České republiky pro zahraniční investory. 12

13 Zjednodušení administrativních postupů při podnikání (ZAP) Dalším krokem pro vytvoření atraktivnějšího podnikatelského prostředí je koncepce zjednodušení administrativních postupů při podnikání (ZAP). S cílem usnadnit podnikatelům založení nové firmy ji připravila RRPP. Tato koncepce byla schválena Vládou ČR dne 20. října 2004 usnesením č V rámci projektu ZAP byla při živnostenských úřadech zřízena centrální registrační místa pro podnikatele (CRM). Od března 2005 začaly již všechny živnostenské úřady poskytovat rozšířený informační servis. Živnostenské úřady poskytují formuláře k provedení daňové registrace a oznámení vůči České správě sociálního zabezpečení a úřadům práce. V souvislosti s projektem ZAP byla rovněž provedena změna principu povolovacího na princip registrační. Další výrazné zlepšení pak nastane po přijetí legislativních návrhů, které budou v listopadu 2005 projednávány Legislativní radou vlády ČR a jejichž účinnost lze předpokládat v polovině roku Součástí změn je návrh jednotného registračního formuláře, který v sobě soustředí informace pro živnostenský úřad, úřad práce, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Opatření 15: Větší podpora podnikatelské kultury, vytvoření příznivého prostředí podpory MSP Informační místa pro podnikatele (InMP) Jedná se o projekt, který má přispět k vytváření kvalitního podnikatelského prostředí v ČR a v EU a jehož cílem je podporovat mezinárodní hospodářské styky. Správcem projektu je MPO a realizátorem se stala Hospodářská komora ČR. Projekt měl svůj prvopočátek v nutnosti připravit především malé a střední podniky na vstup České republiky do EU, ale postupně přenáší těžiště své činnosti na poskytování informací z podnikatelského prostředí, na poskytování podnikatelského know-how a dalších služeb pro podniky, samostatně podnikající fyzické osoby, zájemce o podnikání, především však pro malé a střední podnikatele. Součástí systému InMP je i poskytování komerčních služeb pro podnikatele. Jedná se především o takové služby, které by pro samostatného podnikatele byly příliš náročné (například elektronické aukce a ekonomické informace o obchodních partnerech, konkurenci). Systém InMP je tvořen celorepublikovou sítí kontaktních míst, kde podnikatelé najdou proškolené pracovníky. Ti jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc nebo alespoň kvalifikovanou radu, kde lze případně odbornou asistenci získat. V praxi to znamená, že 13

14 InMP pomáhá především jako kontaktní služba pro ty podnikatele, kteří nemají čas, prostředky, možnosti nebo znalosti, aby mohli vyhledávat informace nutné k podnikání na internetu nebo v jiných zdrojích. Celorepubliková síť InMP spolupracuje s centrálními registračními místy pro podnikatele, zřízeními v rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení podnikání, a přispívá tak k celkové efektivitě uvedeného projektu, který významně zjednodušuje administrativní náročnost při styku podnikatele se státem. Daňová evidence S účinností od 1. ledna 2005 se zákonem č. 669/2004 Sb. (kterým se mimo jiné mění i zákon o účetnictví) zvyšuje hodnota obratu podle 1 odst. 2 písm. d) zákona o účetnictví ze 6 mil. Kč na 15 mil. Kč. Jedná se o kritérium, při jehož splnění se stává fyzická osoba podnikatel účetní jednotkou. Touto legislativní změnou se tedy rozšiřuje skupina podnikatelů, na které se nevztahuje zákon o účetnictví, resp. kteří mohou vést daňovou evidenci. Elektronickou komunikaci mezi správci daně a daňovými subjekty zajišťuje aplikace Elektronické podání pro daňovou správu (EPO). V rámci zlepšování komunikace bylo v průběhu 1. pololetí roku 2005 Ministerstvem financí zajišťováno zlepšování elektronické komunikace s plátci a poplatníky daní. Bylo zveřejněno podávání daňových přiznání k příjmovým daním za rok 2004 a za část zdaňovacího období u daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V současné době probíhá aktivita směřující ke zlepšení uživatelského prostředí spočívající v zpřehlednění a usnadnění přístupu a orientace v aplikaci s cílem zvýšení počtu elektronických podání. Pro rok 2006 se připravuje elektronická komunikace správce daně směrem k daňovému subjektu. Od září 2004 bylo připraveno několik novel zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, které transponují nejnověji přijatou komunitární legislativu v oblasti kapitálového trhu. V současné době zahájil Parlament ČR projednávání vládního návrhu novely zákona o daních z příjmů, který by měl přispět k rozvoji malých podniků snížením administrativní zátěže podnikatelů, a to jednak zvýšením paušálních výdajů z dosažených příjmů, dále umožněním účastníkům sdružení, které není právnickou osobou, vést společnou daňovou evidenci. V oblasti stanovení daně paušální částkou se navrhuje posunout platbu sjednané daně z května až na konec zdaňovacího období a umožnit jednoduché stanovení daně většímu počtu malých podniků 14

15 zvýšením limitu příjmů, do kterých lze institut minimálního základu daně využít. Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů by měla též napomoci dalšímu rozvoji malých podniků snížením daňové zátěže na straně poplatníků fyzických osob a měla by nabýt účinnosti od 1. ledna Přístup malých, ale i středních podnikatelů k financím Přístup malých podnikatelů k financím usnadňují jednak Vládní programy podpory MSP, jednak Operační program průmysl a podnikání, navíc jsou veškeré asociace a svazy podnikatelů průběžně informovány o půjčkách komerčních bank cílených na malé a střední podniky. MPO pokračuje v realizaci systému podpory MSP prostřednictvím programů financovaných z prostředků strukturálních fondů EU a národních zdrojů se zaměřením podpory na rozvoj infrastruktury podnikatelského prostředí, na usnadnění přístupu MSP k finančním prostředkům pro realizaci jejich podnikatelských projektů, na zkvalitnění poradenských a vzdělávacích služeb a na podporu vstupu MSP na zahraniční trhy včetně jejich účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Pro období připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu vládní programy podpory malého a středního podnikání, jejichž společným cílem je zvýšení konkurenceschopnosti MSP v ČR. Jedná se o následující programy financované z národních zdrojů: ZÁRUKA program je zaměřen na usnadnění realizace podnikatelských projektů MSP pomocí zvýhodněných bankovních záruk zejména k bankovnímu úvěru nebo leasingu. TRH hlavním cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům získávání certifikace ISO a podpořit investičně zaměřené projekty začínajících malých podniků. PROGRES program umožňuje realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů ve vybraných odvětvích české ekonomiky. PORADENSTVÍ program má umožnit osobám připravujícím se na zahájení podnikání a malým a středním podnikatelům v ČR získat cenově zvýhodněné všeobecné vzdělávání a cenově zvýhodněné poradenské služby externích poradců. Jsou poskytovány služby podporující podniky ve fázi zakládání nových podnikatelských subjektů, zahájení podnikání, jejich rozvoje a růstu při zkvalitňování managementu a zvyšování jejich ekonomické stability. DESIGN program napomáhá zvyšování konkurenceschopnosti MSP tvorbou špičkového designu. 15

16 ALIANCE cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích zejména prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit sdružení minimálně tří MSP. Současně s národními aktivitami podpory existuje možnost zapojení firem do podpůrných programů výzkumu a vývoje, vyhlašovaných EU. V období je realizován 6. rámcový program EU pro výzkum a technologický vývoj (6. RP). Na podporu účasti MSP v 6. RP byl Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracován a usnesením vlády č. 739 ze dne 15. června 2005 schválen Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj v letech 2005 až Vedle již tradičně úspěšného programu PORADENSTVÍ, který využívá více jak deset tisíc MSP k získání cenově zvýhodněných poradenských a informačních služeb prostřednictvím sítě Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) a Informačních míst pro podnikatele realizovaných s podporou státu Hospodářskou komorou ČR, byl v letošním roce dokončen a pilotně ověřen projekt pod názvem NA VLASTNÍ NOHY. Tento projekt se zabývá problematikou přístupu k informacím a službám pro potencionální a začínající podnikatele. Pro malé podnikatele se v letošním roce otevírají nové možnosti v jednotlivých krajích, kde pro tento segment vyhlašují speciální granty a výběrové programy. Je možno konstatovat, že v roce 2005 je kapitál pro tuto vymezenou skupinu malé podnikatele - dostupnější než v předchozím roce a jeho získání je jednodušší. Jedním z hlavních problémů malých a středních podnikatelů v České republice zůstává přístup ke kapitálu. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB, banka zřízená za účelem implementace programů veřejné podpory) trvale rozvíjí své produkty, které slouží ke zlepšení přístupu MSP ke kapitálu. Standardním produktem jsou zvýhodněné úvěry, zejména pak bezúročný úvěr - v rámci programu START (od 1. května 2005 součást OPPP) určený začínajícím podnikatelům bez historie a zkušeností. Z důvodu snížení rizika poskytování úvěru je poskytnutí úvěru v tomto programu podmíněno absolvováním kurzu pro podnikatele organizovaným v síti RPIC za zvýhodněných podmínek. 16

17 Novinkou za uplynulé období je tzv. podřízený úvěr se splatností do 8 let. Úvěr tak usnadňuje získání komerčního bankovního úvěru v rámci portfolia zdrojů na financování daného projektu podnikatele s delší historií, čili v rozvojové fázi. Zájem o tento produkt rychle roste, proto bylo rozšířeno spektrum jeho využití; kromě programu KREDIT se stal v letošním roce i nástrojem programu PROGRES. Bankovní úvěry Bankovní úvěry zůstávají stále hlavním zdrojem financování MSP v ČR. Některé banky začaly navíc nabízet možnosti zvýhodněného a rychlého financování MSP a začaly realizovat produkty pro pokrytí poptávky tohoto sektoru. Další nárůst úvěrů komerčních bank je spojován s realizací výše zmíněného OPPP. Business Angels Jedním z představitelů v propojeném řetězci rozvojového kapitálu jsou tzv. Business Angels. K hlavním bariérám pro další rozvoj tohoto typu investování patřila zejména nízká informovanost o této možnosti financování. Ve spolupráci se společností CEAG (Central European Advisory Group) připravila pracovní skupina Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí informační materiál o tomto způsobu financování zejména pro informační systémy Bussinesinfo, Informační místa pro podnikatele a záměr organizovat odborné semináře v regionech ČR, který byl zveřejněn v únoru V průběhu letošního roku jsou v 9 regionálních městech organizována s agenturou Czechinvest Finanční fóra pro malé a střední podniky, kde CEAG prezentuje koncept Business Angels jako další možnost financování. Aktuální informace o Business Angels jsou zároveň publikovány na portálu Businessinfo.cz. V návaznosti na prezentaci konceptu Business Angels CEAG na Národním setkání RPIC se ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou v březnu 2005 uskutečnilo Business Angels fórum pro malé a střední podnikatele. Rizikový kapitál V rámci Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí je připravován projekt fondu rizikového kapitálu s účastí státu. Cílem tohoto projektu je stimulovat financování MSP typu start-up a spin-off formou rizikového kapitálu. Investice rizikového kapitálu se v současné době zaměřují především na fázi expanze podniků a objemy jednotlivých investic výrazně převyšují potřeby začínajících MSP. Připravovaný projekt fondu rizikového kapitálu se státní 17

18 účastí by měl napomoci zaplnit tuto mezeru na trhu rizikového kapitálu a podpořit rozvoj inovační aktivity MSP v České republice. Jiným podpůrným prostředkem podnikatelského prostředí v ČR je ve Zprávě již několikrát zmiňovaný Operační program průmysl a podnikání na léta (OPPP). Jedná se o základní programový dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti sektoru průmyslu vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. OPPP je prioritním programovým dokumentem, na jehož základě je po vstupu ČR do EU poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak z prostředků státního rozpočtu ČR, tak i z Evropského fondu regionálního rozvoje. OPPP zahrnuje celkem tři priority: Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí, Priorita 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Priorita 3 Technická pomoc. Kromě již zmiňovaných programů START, KREDIT a MARKETING bylo na uvedené období vyhlášeno dalších osm programů s tímto zaměřením: PROSPERITA viz Opatření 8 REALITY - podpora projektů přípravy, rozvoje a regenerace průmyslových zón, podnikatelských nemovitostí; ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA - podpora projektů stavební rekonstrukce a modernizace stávajících objektů firemních školících zařízení, dále projekty výstavby a vybavení nových oborových školících zařízení sloužících pro vzdělávání více podnikatelských subjektů; KLASTRY viz Opatření 8 ROZVOJ - podpora rozvoje konkurenceschopnosti MSP ve fázi růstu, tzn. podpora zvyšování technologické úrovně i zdokonalování procesů, jako například zavádění certifikací a mezinárodních standardů; INOVACE viz Opatření 8 ÚSPORY ENERGIE - podpora projektů vedoucích ke snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie apod.; OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - podpora projektů zavádění výroby elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie apod. 18

19 Podpora podnikatelského vzdělávání Tato oblast patří v ČR do sféry působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). MŠMT uvádí, že školský zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (vstoupil v platnost v lednu 2005) zavedl novou soustavu vzdělávacích programů, které budou vytvářeny na dvou úrovních: centrální (národní) a místní (školní). Centrální úroveň kurikulárního systému představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou vytvářeny pro všechny vzdělávací stupně a obory vzdělání a budou centrálně schvalovány. Pro střední školy bude MŠMT schvalovat cca 300 RVP, které jsou závazným východiskem tvorby školních vzdělávacích programů. Místní (či regionální) úroveň tvoří školní vzdělávací programy (ŠVP) jednotlivých škol všech stupňů včetně škol mateřských, za něž jsou odpovědni ředitelé škol. V roce 2004 byly zpracovány RVP pro 29 oborů vzdělání na středních školách a byla zahájena tvorba dalších, do konce roku 2005 bude připraveno celkem cca 50 pracovních verzí RVP. Připravených 29 RVP pokrývá kolem 60% populace vzdělávající se ve středních školách. Tyto RVP jsou vytvářeny v Národním ústavu odborného vzdělávání (dále NÚOV) jako přímo řízené organizaci MŠMT v součinnosti se sociálními partnery. Ve všech vznikajících RVP je významnou součástí všeobecného i odborného vzdělání příprava na podnikání, jejíž obsah a rozsah je odvozen od cílů oborů (podrobněji je zařazena v ekonomických oborech vzdělání oproti oborům technickým, zdravotnickým atd.). Za účelem podpory zavádění kurikulární reformy připravilo MŠMT několik systémových projektů zaměřených do základního i středního vzdělávání. Jedním z nich je projekt Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných středních odborných školách (SOŠ) a středních odborných učilištích (SOU) PILOT S. Mezi jeho obecné cíle patří zlepšit uplatnitelnost žáků středních škol na trhu práce prostřednictvím úzké spolupráce škol a sociálních partnerů v regionu již v etapě projektování vzdělávání a tvorby vzdělávacích programů. Pro podporu přípravy na podnikání je rovněž určen mezinárodní projekt Malé podniky ve středoškolském vzdělávání, který se řeší v letech Jeho cílem je využívat v zapojených členských státech EU a dalších zúčastněných státech případy dobře fungujících programů, které napomáhají rozvoji odborných kompetencí potřebných k podnikání a podpořit na evropské úrovni jejich rozvoj a využívání. V centru zájmu projektu jsou tzv. malé podniky (studentské podniky, fiktivní firmy, cvičné kanceláře), které zakládají 19

20 žáci středních škol buď formou skutečné ekonomické aktivity nebo simulovaně. Podporou těchto programů projekt přispěje k naplňování třinácti cílů obsažených v dokumentu Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010, mezi něž patří i rozvíjení podnikatelského myšlení. Příprava začínajících podnikatelů probíhá také v kurzech Základy podnikání, které organizuje Národní asociace pro rozvoj podnikání a realizují Regionální poradenská a informační centra. Semináře zaměřené na vzdělávání podnikatelů pořádá i agentura CzechTrade. Poskytuje co možná nejefektivnější informace důležité pro rozhodování, přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy s perspektivou dalšího působení na nich. Oddělení exportního vzdělávání agentury CzechTrade připravilo v roce 2004 celkem 93 vzdělávacích akcí. Nabídka se sestávala z odborných jednodenních seminářů reflektujících aktuální potřeby domácích exportérů, specializovaných cyklů (např. Úspěšná exportní praxe, Právní minimum exportéra nebo Manažerská psychologie ), e-learningového studia International Trade Specialist. Za špičku v současné nabídce je všeobecně považován program MBA, jenž svému nositeli zabezpečuje vedle nesporných znalostí a vědomostí i patřičný mezinárodní respekt. CzechTrade se jako první státní agentura ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT a britskou Sheffield Hallam University stal spolutvůrcem nového manažerského programu pro exportéry MBA in International Business. Program je navržen jak pro ty, kdo se připravují na kariéru manažera či podnikatele, tak pro podnikatele a pracovníky působící v exportně zaměřených podnicích. Pro zlepšení informačních služeb a podporu vzniku a rozvoje malých (a podobně i středních) podniků přispívá MPO a agentura CzechTrade v rámci většiny svých aktivit. Domácí exportéři v průběhu první poloviny roku 2005 úspěšně uzavřeli ve spolupráci s proexportní agenturou CzechTrade v zahraničí již 108 exportních kontraktů. Od počátku roku CzechTrade spolu se sítí svých 30 zahraničních zastoupení pracuje na zakázkách pro téměř 450 domácích vývozců. Vedle konkrétních zakázek pro jednotlivé firmy agentura uspořádala přes 20 specializovaných prezentací firem v zahraničí. 20

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více