ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005"

Transkript

1 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

2 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem bylo přijato významné jednoznačné prorůstové opatření pro všechny poplatníky, a to postupné snižování sazby daně z příjmů právnických osob. Za zdaňovací období započaté v roce 2004 sazba daně činila 28 %, za období započaté v r činí 26 % a za zdaňovací období započaté v r bude činit 24 %. S účinností od 1. ledna 2005 byl schválen zákon č. 669/2004 Sb., kterým byla provedena novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tento zákon obsahuje mj. další prorůstové opatření opět pro všechny podnikatelské subjekty ve formě zkrácení doby odpisování v odpisových skupinách 1 až 3 tj. u movitého majetku. S účinností od 1. ledna 2005 je z důvodů nesystémovosti zrušen reinvestiční odpočet, na základě kterého mohl dosud poplatník uplatnit v základu daně až 120 % pořizovací ceny určených majetků. Jako kompenzace za zrušení tohoto odpočtu je možné zvýšit roční odpis v prvním roce odepisování tak, jako kdyby odpočet zrušen nebyl, poplatník však v základu daně uplatní celkem 100 % pořizovacích nákladů. Zvýhodnění v legislativní oblasti pro malé podniky, která umožňují předpisy ES či která zohledňují administrativní náročnost některých úkonů, byla zavedena do zákona o DPH (č. 235/2004 Sb.) již od nabytí jeho účinnosti k 1. květnu Konkrétně se jedná o obrat ve výši 1 mil. Kč pro povinnou registraci a podávání čtvrtletních daňových přiznání pro plátce, jehož roční obrat nepřesáhne 10 mil. Kč. S účinností k 1. lednu 2005 byla zrušena povinnost plátců, kteří nevedou v souladu s příslušnými právními předpisy účetnictví, přiznávat daň z platby přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. V současné době se připravuje další novela zákona o daních z příjmů s předpokládanou účinností od 1. ledna 2006, která reaguje na úkol vyplývající z Programového prohlášení vlády, jehož cílem je zjednodušení tohoto zákona. U daní z příjmů právnických osob jsou proto navrhovány zjednodušující úpravy v oblasti zdaňování cenných papírů a derivátů. Nově je k podpoře mobility pracovních sil navrhována daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele vynaložených za účelem přepravy svých zaměstnanců do místa výkonu práce a nákladů souvisejících s jejich přechodným ubytováním. Tyto úpravy jsou navrhovány pro všechny podnikatelské subjekty. 2

3 Opatření 7: Podpora investic plynoucích do výzkumu a vývoje K 1. lednu 2005 nabyla účinnosti novela zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, která zavedla možnost odpočtu 100% nákladů vynaložených poplatníkem při realizaci projektu výzkumu a vývoje od základu daně pro výpočet daně z příjmů. Toto ustanovení si klade za cíl podpořit investice soukromého sektoru do výzkumu a vývoje. V návaznosti na vyhodnocení zkušeností s tímto daňovým opatřením budou v následujících letech zvažovány další možnosti daňového zvýhodnění podniků investujících do výzkumu a vývoje. Programy na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na období tři programy orientující se na podporu výzkumu a vývoje, především na rozvoj výzkumně vývojového potenciálu kvalifikovaných lidských zdrojů, na vznik nových technologií a materiálů, na inovaci a modernizaci tradiční výroby a výrobních technologií, dále na podporu využití netradičních zdrojů energie a na zavádění zařízení pro ochranu a zlepšování životního prostředí. Konkrétně se jedná o programy POKROK, TANDEM a IMPULS. Opatření 8: Zjednodušit všechny formy inovací Národní inovační politika V minulém roce bylo podniknuto několik kroků souvisejících s politikou podpory inovací v ČR. V prvním pololetí roku 2005 byly přijaty dva významné hospodářsko-politické dokumenty, které vymezují směry dalšího vývoje inovační politiky v ČR. Prvním z nich je Národní inovační politika ČR na léta (dále jen NIP). Byla přijata Usnesením vlády ČR č. 851 ze dne 7. července 2005, navazuje na Národní inovační strategii (přijata v březnu 2004) a rozpracovává strategické cíle inovační politiky ČR do úrovně jednotlivých opatření a nástrojů realizace. V současné době je NIP zásadním dokumentem inovační politiky ČR pro následujících pět let. Přijetí NIP předcházelo vydání dokumentu Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období (schválen Radou pro rozvoj podnikatelského prostředí dne 9. února 2005), jenž představuje koncepční zaměření politiky Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu rozvoje inovací v ČR s vazbou na oblasti spadající do kompetence dalších resortů. Oba výše uvedené dokumenty jsou vzájemně úzce provázány a společně s Národní inovační strategií a Strategií hospodářského růstu tvoří kompaktní systém hospodářsko-politických dokumentů pro oblast inovací v ČR. 3

4 Podpora inovační infrastruktury Podpora výstavby a fungování subjektů inovační infrastruktury je významnou součástí opatření pro posilování služeb podpory inovací. Mezi tyto subjekty patří vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro technologický transfer. Jmenované subjekty vytváří příznivé podmínky pro vznik a rozvoj malých inovačních podniků ve formě poskytování odborných poradenských služeb, zvýhodněných nájmů, případně přístrojového vybavení. Stěžejním opatřením na podporu subjektů inovační infrastruktury je program PROSPERITA vyhlášený 12. května 2004 v rámci Operačního programu průmysl a podnikání na období (OPPP). Program zahrnuje zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií a významně podporuje vytváření vazeb mezi univerzitami, vědeckovýzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. Dalším významným nástrojem přímé podpory rozvoje inovací v podnicích je program INOVACE (OPPP), podpora projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací. Přestože je tento program otevřen všem velikostním kategoriím podniků, dosavadní zkušenost ukazuje, že si české malé a střední podniky (MSP) uvědomují význam inovací pro budoucí vývoj jejich tržní pozice. Důležitým opatřením na podporu spolupráce mezi MSP a velkými podniky je vyhlášení programu KLASTRY (OPPP), který je zaměřen na vyhledávání podniků s potenciálem pro využití pozitivních efektů účasti v klastru a následnou podporu vzniku klastrů v jednotlivých regionech. Mezi opatření na podporu inovací v MSP patří v neposlední řadě podpora rozvoje poradenských služeb pro podniky. Toto opatření je realizováno prostřednictvím projektu REGISTR PORADCŮ (OPPP), který je spravován agenturou pro podporu podnikání a investic - CzechInvest. Kromě již realizovaných opatření na posilování inovací v malých, ale i středních podnicích, byla v rámci NIP stanovena řada dalších opatření, která budou stimulovat inovační procesy v podnicích. Patří sem například podpora ochrany práv duševního vlastnictví, podpora vznikajících inovačních podniků, vytváření technologických platforem, podpora zavádění Informačních a komunikačních technologií (ICT) v MSP a další. 4

5 Opatření 9: Zlepšování informačních systémů Informační systém duševního vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví nabízí například možnost využití bezplatných on-line databází: databáze patentů a užitných vzorů, databáze národních ochranných známek, databáze mezinárodních ochranných známek platných v České republice, databáze všeobecně známých ochranných známek, databáze průmyslových vzorů a databáze správních rozhodnutí. Pro zvýšení efektivity vymáhání práv z duševního vlastnictví v České republice a právní jistoty majitelů průmyslových práv byl v roce 2004 zprovozněn meziresortní informační systém duševního vlastnictví. Jedná se o výstup projektu Phare 2001 Prosazování práv z duševního vlastnictví. Portál veřejné správy Pro podporu elektronické komunikace mezi veřejnými institucemi a malými a středními podniky začalo od 1. ledna 2005 platit nařízení vlády ČR č. 495/2004. Toto nařízení stanoví povinnost orgánům veřejné moci zřídit elektronickou podatelnu počítač (elektronickou adresu), jako obdobu kamenné podatelny na úřadě, díky níž úřad systematicky přijímá a potvrzuje obdrženou elektronickou poštu. Nařízení vlády a související vyhláška Ministerstva informatiky ČR (č. 496/2004) má v první řadě zamezit tomu, aby úřady občanům i firmám bránily v rychlejší a levnější komunikaci na dálku. Ministerstvo informatiky ČR zveřejňuje evidenci elektronických adres elektronických podatelen prostřednictvím informačního systému Portálu veřejné správy. V rámci provozu Portálu veřejné správy jsou dále rozvíjeny a rozšiřovány jednotlivé rubriky, jež slouží podnikatelům k lepší orientaci při komunikaci v rámci celé veřejné správy. Prostřednictvím Podání mají firmy možnost od 1. července 2005 zasílat České správě sociálního zabezpečení povinné formuláře k nemocenskému pojištění zaměstnanců v elektronické podobě. Od května 2005 je na Portálu veřejné správy zprovozněna nová aplikace Veřejné zakázky - informační systém o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách. Vyhledávat lze podle typu soutěže, evidenčního čísla, předmětu, odvětví, IČ, data zveřejnění, data pro podání nabídek aj. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončuje v roce 2005 přípravu nového systému živnostenského rejstříku. Základním cílem tohoto nového systému je zejména zabezpečení výrazného zkvalitnění systémů evidencí a registrací podnikatelských subjektů při současném 5

6 využití nových efektivnějších metod procesů a technologií tak, aby tyto systémy poskytovaly v reálném čase veškeré dostupné relevantní informace o podnikatelích a jejich aktivitách a umožnily vzájemnou výměnu potřebných informací s navazujícími informačními systémy veřejné správy. Nově pojatý systém Ústřední evidence podnikatelů je řešen jako otevřený systém, který umožní zejména: - vytvoření podmínek pro zabezpečení jednotného výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání v oblasti evidencí a registrací podnikatelů na všech příslušných úrovních živnostenských úřadů, včetně případné evidence subjektů podnikajících v oblastech vyloučených z živnostenského podnikání, - vydávání a aktualizaci oprávnění k podnikání spojené s kontrolou vstupních dat porovnáním s údaji navazujících registrů veřejné správy, přičemž vstupní identifikační a alokační údaje o podnikatelských subjektech budou získávány jen z primárních zdrojů, v místě jejich vzniku, - snížení počtu oznamovacích povinností podnikatelských subjektů vůči příslušným orgánům veřejné správy a poskytování aktuálních a přesných údajů o jednotlivých podnikatelských subjektech ostatním orgánům veřejné správy a široké veřejnosti, - vytvoření předpokladů pro vzájemné propojení s obdobnými registry v zemích EU a - styk podnikatelů se živnostenskými úřady formou elektronického podání. Systém bude standardně dostupný na Portálu veřejné správy Ministerstva informatiky a v rámci dalšího rozvoje informačních služeb pro podnikatelskou veřejnost se ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR předpokládá i jeho další zpřístupnění. Zjednodušení elektronického podnikání a ICT Významnou součástí Informačního systému duševního vlastnictví, který nabízí Úřad průmyslového vlastnictví, je možnost elektronického podávání přihlášek průmyslových práv. Dalším nástrojem je projekt Integrovaný systém pro podnikání a export BusinessInfo, jehož garantem je agentura na podporu obchodu - CzechTrade. Pro začínající podnikatele je v rámci tohoto projektu připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných životních situací podnikatele. Portál je určen pro informačně pokročilé podnikatele, zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem, novináře, zahraniční podnikatele, a především pro širokou podnikatelskou veřejnost. Na zvýšení elektronické komunikace pracuje Portál BusinessInfo rovněž prostřednictvím těchto hlavních projektů: on-line databáze (zahraniční poptávky, veřejné 6

7 zakázky, podpory a dotace), interaktivních formulářů, newsletteru (možnost obdržet každý týden přehled novinek z portálu BusinessInfo.cz ), optimalizací portálu (možnost prohlížení portálu handicapovanými uživateli), RRS (Really Simple Syndication formát pro výměnu obsahu založený na XML, jenž slouží k propojování webového obsahu). Elektronická komunikace a systém licencování V legislativní oblasti nabyl 1. května 2005 účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který do českého práva přenáší takzvaný nový regulační rámec Evropské unie. Zákon nahradil telekomunikační zákon č. 151/2000 Sb. a mění pravidla fungování trhu klasických telefonních, ale i nových elektronických služeb, jako například kabelových televizí nebo digitálního vysílání. Výrazně zjednodušuje systém licencování a ruší omezení pro vstup na trh telekomunikačních služeb. Informace o konkurzu Od roku 1999 jsou na internetu zveřejňovány aktuální informace o prohlášených konkursech a vyrovnáních. Data jsou denně aktualizována a obsahují mimo jiné i kopie rozhodnutí soudů v dané věci. Za účelem zvýšení elektronické komunikace mezi veřejnými institucemi a malými podnikateli umožňuje občanský soudní řád doručování prostřednictvím veřejné datové sítě. Prostřednictvím veřejné datové sítě může soud doručit písemnost, jestliže adresát soudu sdělil svou elektronickou adresu, jestliže soud o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. Opatření 12: Rozšířit a prohloubit vnitřní trh Rozšíření vnitřního trhu ČR po vstupu do EU přineslo rapidní zlepšení obchodní bilance ČR, a to až do té míry, že byl v letošním roce zaznamenán její vůbec první přebytek. Tato čísla jsou ze statistického pohledu o to důležitější, že se nejednalo o ojedinělý výkyv. K prohlubování vnitřního trhu přispívá celá řada aktivit, do nichž se má možnost zejména formou konzultací zapojit i podnikatelská veřejnost, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jednotlivých asociací či svazů. 7

8 Poskytování informací o směrnici o službách na vnitřním trhu EU Z důvodu zvyšujícího se podílu služeb na tvorbě HDP a zaměstnanosti vzrůstá význam rozvoje vnitřního trhu služeb. V lednu 2004 proto Evropská komise předložila návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. Projednávání návrhu se na pracovní úrovni samozřejmě aktivně účastní také experti ČR. Gestorem směrnice v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na zvýšení informovanosti malých podniků o procesu projednávání směrnice o službách na vnitřním trhu EU v konsolidovaném znění z ledna letošního roku participuje například MPO a agentura CzechTrade prostřednictvím portálu BusinessInfo. Projednávání probíhá tak, že se diskutuje o konkrétním ustanovení konsolidované verze nebo nového znění, které je připraveno na základě připomínek, jež vznesly členské státy při předchozích projednáních. Od 1. května 2005 se české podniky rovněž mohou zapojit do iniciativy Evropské komise European Business Test Panelu (EBTP), který jim nabízí možnost informovat Evropskou komisi o konkrétních mikroekonomických dopadech unijních politik a předpisů na vlastní podnikání, a tím se podílet na vývoji legislativy Evropské unie. Národním koordinátorem EBTP je pro Českou republiku MPO, které v současné době oslovuje potenciální zájemce o členství. Podobně ulehčuje přístup MSP k informacím i Ministerstvo spravedlnosti tím, že zveřejňuje na svých internetových stránkách návrhy zákonů, které spadají do jeho kompetence. Nejinak je tomu v případě Úřadu vlády, který na svých internetových stránkách zpřístupňuje výsledky jednání vlády či Parlamentu České republiky, jenž na svých stránkách zveřejňuje jednotlivé dílčí fáze přípravy všech zákonů. Podávat informace a poskytovat poradenství o zemích Evropské unie, jejich podnikatelském prostředí, daních, clech, legislativě Evropských společenství a evropských programech a projektech je pracovním úkolem Euro Info Center (EIC). V současnosti existuje v České republice 7 Euro Info Center, která jsou kromě výše zmíněných aktivit schopna zprostředkovat kontakty mezi firmami v ČR a v zahraničí. Odpovídají i na komplikované konkrétní dotazy týkající se především Evropské unie a podnikání. Agentura CzechTrade v rámci svých služeb malým podnikům nabízí zjednodušený přístup k vybraným veřejným zakázkám v rámci EU i třetích zemí. Denně publikuje na svých webových stránkách aktuální projekty a tendry. Přístup k veřejným zakázkám je v ČR usnadňován rovněž laboratoří CERN, která je vedoucí světovou laboratoří pro základní fyzikální výzkum elementárních částic a struktury hmoty. 8

9 Dalším významným přínosem v této oblasti bylo zavedení služby HELPDESK, prostřednictvím které jsou firmy průběžně informovány o postupu a aktuální problematice programů zahraniční rozvojové spolupráce a jsou pro ně v rámci regionů pořádány informativní semináře. Opatření 13: Zajistit volný a konkurenční trh Podpora konkurenceschopnosti malých podniků Ministerstvo průmyslu a obchodu jako navrhovatel programu podpory malého a středního podnikání ALIANCE (vyhlášen na období ) ve spolupráci s agenturou CzechTrade usilují o zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích prostřednictvím: - podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, seskupení minimálně 3 a nejvýše 25 malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti a které mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu Aliance. - prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí. Za účelem odstraňování překážek vstupu malých podniků na nové trhy byl rovněž MPO vyhlášen na výše uvedené období další program podpory malého a středního podnikání MARKETING, jehož implementační agenturou je agentura CzechTrade. Jedná se o program zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích formou podpory získávání marketingových informací, tvorby propagačních materiálů, účasti na výstavě nebo veletrhu v zahraničí apod. Vstup malých podniků na nové trhy Pomoc při využívání příležitostí malých podniků k vstupu na nové trhy zprostředkovává např. agentura CzechTrade tím, že nabízí individuální řešení pro úspěšný export podniků z ČR (především oblast informatiky, poradenství, asistence a vzdělávání), přičemž úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství. Řada projektů je realizována společně s krajskými úřady, Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy a dalšími odbornými institucemi, kterými jsou například Asociace Exportérů, Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. 9

10 Od roku 2005 probíhá projekt agentury CzechTrade (spolufinancovaný ze zdrojů Evropské unie) zaměřený na vytvoření sítě Regionálních manažerů CzechTrade, který má ještě více zpřístupnit služby agentury podnikům z regionů ČR. Příležitost k získání informací o podnikání na vnitřním trhu Evropské unie otevřela firmám bezplatná služba CzechTrade Euroservis pro exportéry. Euroservis se zaměřuje na všechny aspekty podnikání na vnitřním trhu EU. Pokrývá celní a daňovou problematiku, volný pohyb zboží uvnitř EU, legislativu, prokazování shody s technickými požadavky EU, ochranu hospodářské soutěže a další témata. Opatření 14: Vytvořit atraktivnější podnikatelské prostředí Úpravy legislativy Dodržování daňové politiky je zajištěno díky tomu, že byl zaveden institut minimálního základu daně z příjmů fyzických osob s příjmy z podnikatelské činnosti, který je využíván zejména malými podniky. K ulehčení stanovení základu daně na straně malých podniků fyzických osob, zákon o daních z příjmů umožňuje stanovit daňové výdaje paušální částkou z dosažených příjmů. Mezi stěžejní úkoly správy daní patří vytváření a regulace procesního prostředí daňového systému, a to při zachování stejného přístupu ke všem daňovým subjektům. V současné době je Legislativní radou vlády ČR projednáván komplexní pozměňovací návrh Daňového řádu, který nahradí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Tento nový základní procesní předpis správy daní reaguje na změny předpisů ze všech právních odvětví bezprostředně navazujících na daňovou procesní úpravu a zohledňuje i požadavky podnikatelské sféry. Ke zlepšení podnikatelského prostředí by měly přispět i některé legislativní návrhy připravené Ministerstvem pro místní rozvoj. Mimo jiné lze např. uvést návrh nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru. Insolvenční zákon Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení byl dne 31. srpna 2005 schválen vládou a následně předán k projednání Parlamentu České republiky. Návrh insolvenčního zákona obsahuje novou úpravu reorganizace, kterou bude možno provést např. restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů 10

11 dlužníka nebo v odkladu jejich splatnosti, vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, nebo fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou. Návrh dále umožňuje řešit úpadek dlužníka, který není podnikatelem, nebo dlužníka - fyzické osoby, která jako podnikatel nemá pracovně právní závazky a nemá více než 20 věřitelů, jeho oddlužením. Plán oddlužení může mít podobu návrhu jednorázového vyrovnání a v případě dlužníka - fyzické osoby též podobu návrhu splátkového kalendáře. Dlužník může věřitelům navrhnout vyrovnání peněžitou formou tím, že složí ve prospěch věřitelů určitý obnos v určené lhůtě, případně několik takových obnosů, nebo, že zpeněží věc ze svého majetku. Dlužník, který navrhuje schválení plánu oddlužení formou splátkového kalendáře, musí v plánu oddlužení uvést, jaké částky a do kdy nabízí věřitelům k uspokojení jejich pohledávek, s tím, že doba splácení jednotlivých pohledávek nesmí překročit 5 let. V plánu oddlužení též uvede, jak budou částky, které věřitelům nabízí, získány. Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle plánu oddlužení a splní další podmínky stanovené zákonem, bude insolvenční soud moci osvobodit dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do plánu oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Obchodní rejstřík V souvislosti s vytvářením atraktivnějšího podnikatelského prostředí je možno zmínit novou právní úpravu obchodního rejstříku, která nabyla účinnosti 1. července V důsledku změny provedené zákonem č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se podávají návrhy na zápis do obchodního rejstříku pouze na formulářích, které jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti a které jsou rovněž přístupné elektronicky. Tím by měly být odstraněny problémy s neúplnými návrhy na zápis do obchodního rejstříku, které rejstříkové řízení značně prodlužovaly. Ministerstvo spravedlnosti rovněž považuje za jednu z priorit své činnosti schopnost zajistit veřejnosti dostatečné množství informací pro rozvoj podnikatelských aktivit. Usiluje proto o to, aby informace, které jsou shromažďovány složkami resortu, byly volně přístupné, a to i pomocí dálkového přístupu. Informace obchodního rejstříku byly zveřejněny na internetu dne 15. září 1997 a od roku 2004 jsou zveřejňovány i obsahy významných 11

12 materiálů, které firmy zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku. Data jsou denně aktualizována a přístup je zajišťován pomocí internetu a bezplatně. Zápisy do Obchodního rejstříku byly zjednodušeny poté, co Poslanecká Sněmovna Parlamentu ČR schválila novou úpravu Obchodního zákoníku. 1. července 2005 vstoupil v platnost zákon č. 216/2005 Sb., který upravuje elektronickou podobu obchodního rejstříku a zkracuje lhůtu pro zápis do něj na deset, resp. pět dní. Soud je zásadně povinen provést zápis do pěti pracovních dnů od podání návrhu, resp. zaplacení soudního poplatku. Pokud se tak nestane, bude se zápis považovat za provedený. Lze tedy i získat elektronické výpisy z obchodního rejstříku. Na základě tohoto zákona byly vydány vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR elektronické formuláře na podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, včetně seznamu listin (příloh), které se k návrhům přikládají. Tyto návrhy a listiny mohou být podávány jak v listinné, tak elektronické podobě. Podnikatelům, kteří využívají elektronický podpis, tak odpadne nutnost dostavit se na příslušný (rejstříkový) soud, protože mohou využít přímého elektronického podání. Editační povinnost Za účelem zvýšení jistoty a komfortu při plnění daňových povinností daňovými subjekty byl navržen systém editační povinnosti. V současné době Národní diskusní skupina a Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí (RRPP) projednává diskusní materiál s názvem Rozšíření systému editační povinnosti (v diskusním materiálu jsou předkládány základní charakteristiky jednotlivých typů závazných posouzení a dalších souvisejících informací). Vypracovalo jej Ministerstvo financí a jeho cílem je vyvolat kvalifikovanou diskusi s odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami k modelu editační povinnosti, který je v materiálu navrhován. Do konce letošního roku bude stanoven model editační povinnosti a budou vytýčeny okruhy, na něž by se vydávalo závazné posouzení. Do konce příštího roku pak budou přijaty legislativní i nelegislativní změny nutné k implementaci modelu editační povinnosti. Ministerstvo financí považuje další rozšiřování editační povinnosti za pozitivní krok k naplnění programu budování moderní a efektivní daňové správy a zvyšování atraktivnosti České republiky pro zahraniční investory. 12

13 Zjednodušení administrativních postupů při podnikání (ZAP) Dalším krokem pro vytvoření atraktivnějšího podnikatelského prostředí je koncepce zjednodušení administrativních postupů při podnikání (ZAP). S cílem usnadnit podnikatelům založení nové firmy ji připravila RRPP. Tato koncepce byla schválena Vládou ČR dne 20. října 2004 usnesením č V rámci projektu ZAP byla při živnostenských úřadech zřízena centrální registrační místa pro podnikatele (CRM). Od března 2005 začaly již všechny živnostenské úřady poskytovat rozšířený informační servis. Živnostenské úřady poskytují formuláře k provedení daňové registrace a oznámení vůči České správě sociálního zabezpečení a úřadům práce. V souvislosti s projektem ZAP byla rovněž provedena změna principu povolovacího na princip registrační. Další výrazné zlepšení pak nastane po přijetí legislativních návrhů, které budou v listopadu 2005 projednávány Legislativní radou vlády ČR a jejichž účinnost lze předpokládat v polovině roku Součástí změn je návrh jednotného registračního formuláře, který v sobě soustředí informace pro živnostenský úřad, úřad práce, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Opatření 15: Větší podpora podnikatelské kultury, vytvoření příznivého prostředí podpory MSP Informační místa pro podnikatele (InMP) Jedná se o projekt, který má přispět k vytváření kvalitního podnikatelského prostředí v ČR a v EU a jehož cílem je podporovat mezinárodní hospodářské styky. Správcem projektu je MPO a realizátorem se stala Hospodářská komora ČR. Projekt měl svůj prvopočátek v nutnosti připravit především malé a střední podniky na vstup České republiky do EU, ale postupně přenáší těžiště své činnosti na poskytování informací z podnikatelského prostředí, na poskytování podnikatelského know-how a dalších služeb pro podniky, samostatně podnikající fyzické osoby, zájemce o podnikání, především však pro malé a střední podnikatele. Součástí systému InMP je i poskytování komerčních služeb pro podnikatele. Jedná se především o takové služby, které by pro samostatného podnikatele byly příliš náročné (například elektronické aukce a ekonomické informace o obchodních partnerech, konkurenci). Systém InMP je tvořen celorepublikovou sítí kontaktních míst, kde podnikatelé najdou proškolené pracovníky. Ti jsou připraveni poskytnout odbornou pomoc nebo alespoň kvalifikovanou radu, kde lze případně odbornou asistenci získat. V praxi to znamená, že 13

14 InMP pomáhá především jako kontaktní služba pro ty podnikatele, kteří nemají čas, prostředky, možnosti nebo znalosti, aby mohli vyhledávat informace nutné k podnikání na internetu nebo v jiných zdrojích. Celorepubliková síť InMP spolupracuje s centrálními registračními místy pro podnikatele, zřízeními v rámci projektu Zjednodušení administrativních postupů při zahájení podnikání, a přispívá tak k celkové efektivitě uvedeného projektu, který významně zjednodušuje administrativní náročnost při styku podnikatele se státem. Daňová evidence S účinností od 1. ledna 2005 se zákonem č. 669/2004 Sb. (kterým se mimo jiné mění i zákon o účetnictví) zvyšuje hodnota obratu podle 1 odst. 2 písm. d) zákona o účetnictví ze 6 mil. Kč na 15 mil. Kč. Jedná se o kritérium, při jehož splnění se stává fyzická osoba podnikatel účetní jednotkou. Touto legislativní změnou se tedy rozšiřuje skupina podnikatelů, na které se nevztahuje zákon o účetnictví, resp. kteří mohou vést daňovou evidenci. Elektronickou komunikaci mezi správci daně a daňovými subjekty zajišťuje aplikace Elektronické podání pro daňovou správu (EPO). V rámci zlepšování komunikace bylo v průběhu 1. pololetí roku 2005 Ministerstvem financí zajišťováno zlepšování elektronické komunikace s plátci a poplatníky daní. Bylo zveřejněno podávání daňových přiznání k příjmovým daním za rok 2004 a za část zdaňovacího období u daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V současné době probíhá aktivita směřující ke zlepšení uživatelského prostředí spočívající v zpřehlednění a usnadnění přístupu a orientace v aplikaci s cílem zvýšení počtu elektronických podání. Pro rok 2006 se připravuje elektronická komunikace správce daně směrem k daňovému subjektu. Od září 2004 bylo připraveno několik novel zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, které transponují nejnověji přijatou komunitární legislativu v oblasti kapitálového trhu. V současné době zahájil Parlament ČR projednávání vládního návrhu novely zákona o daních z příjmů, který by měl přispět k rozvoji malých podniků snížením administrativní zátěže podnikatelů, a to jednak zvýšením paušálních výdajů z dosažených příjmů, dále umožněním účastníkům sdružení, které není právnickou osobou, vést společnou daňovou evidenci. V oblasti stanovení daně paušální částkou se navrhuje posunout platbu sjednané daně z května až na konec zdaňovacího období a umožnit jednoduché stanovení daně většímu počtu malých podniků 14

15 zvýšením limitu příjmů, do kterých lze institut minimálního základu daně využít. Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů by měla též napomoci dalšímu rozvoji malých podniků snížením daňové zátěže na straně poplatníků fyzických osob a měla by nabýt účinnosti od 1. ledna Přístup malých, ale i středních podnikatelů k financím Přístup malých podnikatelů k financím usnadňují jednak Vládní programy podpory MSP, jednak Operační program průmysl a podnikání, navíc jsou veškeré asociace a svazy podnikatelů průběžně informovány o půjčkách komerčních bank cílených na malé a střední podniky. MPO pokračuje v realizaci systému podpory MSP prostřednictvím programů financovaných z prostředků strukturálních fondů EU a národních zdrojů se zaměřením podpory na rozvoj infrastruktury podnikatelského prostředí, na usnadnění přístupu MSP k finančním prostředkům pro realizaci jejich podnikatelských projektů, na zkvalitnění poradenských a vzdělávacích služeb a na podporu vstupu MSP na zahraniční trhy včetně jejich účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Pro období připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu vládní programy podpory malého a středního podnikání, jejichž společným cílem je zvýšení konkurenceschopnosti MSP v ČR. Jedná se o následující programy financované z národních zdrojů: ZÁRUKA program je zaměřen na usnadnění realizace podnikatelských projektů MSP pomocí zvýhodněných bankovních záruk zejména k bankovnímu úvěru nebo leasingu. TRH hlavním cílem programu je usnadnit malým a středním podnikatelům získávání certifikace ISO a podpořit investičně zaměřené projekty začínajících malých podniků. PROGRES program umožňuje realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů ve vybraných odvětvích české ekonomiky. PORADENSTVÍ program má umožnit osobám připravujícím se na zahájení podnikání a malým a středním podnikatelům v ČR získat cenově zvýhodněné všeobecné vzdělávání a cenově zvýhodněné poradenské služby externích poradců. Jsou poskytovány služby podporující podniky ve fázi zakládání nových podnikatelských subjektů, zahájení podnikání, jejich rozvoje a růstu při zkvalitňování managementu a zvyšování jejich ekonomické stability. DESIGN program napomáhá zvyšování konkurenceschopnosti MSP tvorbou špičkového designu. 15

16 ALIANCE cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích zejména prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit sdružení minimálně tří MSP. Současně s národními aktivitami podpory existuje možnost zapojení firem do podpůrných programů výzkumu a vývoje, vyhlašovaných EU. V období je realizován 6. rámcový program EU pro výzkum a technologický vývoj (6. RP). Na podporu účasti MSP v 6. RP byl Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracován a usnesením vlády č. 739 ze dne 15. června 2005 schválen Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj v letech 2005 až Vedle již tradičně úspěšného programu PORADENSTVÍ, který využívá více jak deset tisíc MSP k získání cenově zvýhodněných poradenských a informačních služeb prostřednictvím sítě Regionálních poradenských a informačních center (RPIC) a Informačních míst pro podnikatele realizovaných s podporou státu Hospodářskou komorou ČR, byl v letošním roce dokončen a pilotně ověřen projekt pod názvem NA VLASTNÍ NOHY. Tento projekt se zabývá problematikou přístupu k informacím a službám pro potencionální a začínající podnikatele. Pro malé podnikatele se v letošním roce otevírají nové možnosti v jednotlivých krajích, kde pro tento segment vyhlašují speciální granty a výběrové programy. Je možno konstatovat, že v roce 2005 je kapitál pro tuto vymezenou skupinu malé podnikatele - dostupnější než v předchozím roce a jeho získání je jednodušší. Jedním z hlavních problémů malých a středních podnikatelů v České republice zůstává přístup ke kapitálu. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB, banka zřízená za účelem implementace programů veřejné podpory) trvale rozvíjí své produkty, které slouží ke zlepšení přístupu MSP ke kapitálu. Standardním produktem jsou zvýhodněné úvěry, zejména pak bezúročný úvěr - v rámci programu START (od 1. května 2005 součást OPPP) určený začínajícím podnikatelům bez historie a zkušeností. Z důvodu snížení rizika poskytování úvěru je poskytnutí úvěru v tomto programu podmíněno absolvováním kurzu pro podnikatele organizovaným v síti RPIC za zvýhodněných podmínek. 16

17 Novinkou za uplynulé období je tzv. podřízený úvěr se splatností do 8 let. Úvěr tak usnadňuje získání komerčního bankovního úvěru v rámci portfolia zdrojů na financování daného projektu podnikatele s delší historií, čili v rozvojové fázi. Zájem o tento produkt rychle roste, proto bylo rozšířeno spektrum jeho využití; kromě programu KREDIT se stal v letošním roce i nástrojem programu PROGRES. Bankovní úvěry Bankovní úvěry zůstávají stále hlavním zdrojem financování MSP v ČR. Některé banky začaly navíc nabízet možnosti zvýhodněného a rychlého financování MSP a začaly realizovat produkty pro pokrytí poptávky tohoto sektoru. Další nárůst úvěrů komerčních bank je spojován s realizací výše zmíněného OPPP. Business Angels Jedním z představitelů v propojeném řetězci rozvojového kapitálu jsou tzv. Business Angels. K hlavním bariérám pro další rozvoj tohoto typu investování patřila zejména nízká informovanost o této možnosti financování. Ve spolupráci se společností CEAG (Central European Advisory Group) připravila pracovní skupina Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí informační materiál o tomto způsobu financování zejména pro informační systémy Bussinesinfo, Informační místa pro podnikatele a záměr organizovat odborné semináře v regionech ČR, který byl zveřejněn v únoru V průběhu letošního roku jsou v 9 regionálních městech organizována s agenturou Czechinvest Finanční fóra pro malé a střední podniky, kde CEAG prezentuje koncept Business Angels jako další možnost financování. Aktuální informace o Business Angels jsou zároveň publikovány na portálu Businessinfo.cz. V návaznosti na prezentaci konceptu Business Angels CEAG na Národním setkání RPIC se ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou v březnu 2005 uskutečnilo Business Angels fórum pro malé a střední podnikatele. Rizikový kapitál V rámci Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí je připravován projekt fondu rizikového kapitálu s účastí státu. Cílem tohoto projektu je stimulovat financování MSP typu start-up a spin-off formou rizikového kapitálu. Investice rizikového kapitálu se v současné době zaměřují především na fázi expanze podniků a objemy jednotlivých investic výrazně převyšují potřeby začínajících MSP. Připravovaný projekt fondu rizikového kapitálu se státní 17

18 účastí by měl napomoci zaplnit tuto mezeru na trhu rizikového kapitálu a podpořit rozvoj inovační aktivity MSP v České republice. Jiným podpůrným prostředkem podnikatelského prostředí v ČR je ve Zprávě již několikrát zmiňovaný Operační program průmysl a podnikání na léta (OPPP). Jedná se o základní programový dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti sektoru průmyslu vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. OPPP je prioritním programovým dokumentem, na jehož základě je po vstupu ČR do EU poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak z prostředků státního rozpočtu ČR, tak i z Evropského fondu regionálního rozvoje. OPPP zahrnuje celkem tři priority: Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí, Priorita 2 Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Priorita 3 Technická pomoc. Kromě již zmiňovaných programů START, KREDIT a MARKETING bylo na uvedené období vyhlášeno dalších osm programů s tímto zaměřením: PROSPERITA viz Opatření 8 REALITY - podpora projektů přípravy, rozvoje a regenerace průmyslových zón, podnikatelských nemovitostí; ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA - podpora projektů stavební rekonstrukce a modernizace stávajících objektů firemních školících zařízení, dále projekty výstavby a vybavení nových oborových školících zařízení sloužících pro vzdělávání více podnikatelských subjektů; KLASTRY viz Opatření 8 ROZVOJ - podpora rozvoje konkurenceschopnosti MSP ve fázi růstu, tzn. podpora zvyšování technologické úrovně i zdokonalování procesů, jako například zavádění certifikací a mezinárodních standardů; INOVACE viz Opatření 8 ÚSPORY ENERGIE - podpora projektů vedoucích ke snižování energetické náročnosti v průmyslových podnicích pomocí snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie apod.; OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - podpora projektů zavádění výroby elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie apod. 18

19 Podpora podnikatelského vzdělávání Tato oblast patří v ČR do sféry působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). MŠMT uvádí, že školský zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (vstoupil v platnost v lednu 2005) zavedl novou soustavu vzdělávacích programů, které budou vytvářeny na dvou úrovních: centrální (národní) a místní (školní). Centrální úroveň kurikulárního systému představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (RVP), které jsou vytvářeny pro všechny vzdělávací stupně a obory vzdělání a budou centrálně schvalovány. Pro střední školy bude MŠMT schvalovat cca 300 RVP, které jsou závazným východiskem tvorby školních vzdělávacích programů. Místní (či regionální) úroveň tvoří školní vzdělávací programy (ŠVP) jednotlivých škol všech stupňů včetně škol mateřských, za něž jsou odpovědni ředitelé škol. V roce 2004 byly zpracovány RVP pro 29 oborů vzdělání na středních školách a byla zahájena tvorba dalších, do konce roku 2005 bude připraveno celkem cca 50 pracovních verzí RVP. Připravených 29 RVP pokrývá kolem 60% populace vzdělávající se ve středních školách. Tyto RVP jsou vytvářeny v Národním ústavu odborného vzdělávání (dále NÚOV) jako přímo řízené organizaci MŠMT v součinnosti se sociálními partnery. Ve všech vznikajících RVP je významnou součástí všeobecného i odborného vzdělání příprava na podnikání, jejíž obsah a rozsah je odvozen od cílů oborů (podrobněji je zařazena v ekonomických oborech vzdělání oproti oborům technickým, zdravotnickým atd.). Za účelem podpory zavádění kurikulární reformy připravilo MŠMT několik systémových projektů zaměřených do základního i středního vzdělávání. Jedním z nich je projekt Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných středních odborných školách (SOŠ) a středních odborných učilištích (SOU) PILOT S. Mezi jeho obecné cíle patří zlepšit uplatnitelnost žáků středních škol na trhu práce prostřednictvím úzké spolupráce škol a sociálních partnerů v regionu již v etapě projektování vzdělávání a tvorby vzdělávacích programů. Pro podporu přípravy na podnikání je rovněž určen mezinárodní projekt Malé podniky ve středoškolském vzdělávání, který se řeší v letech Jeho cílem je využívat v zapojených členských státech EU a dalších zúčastněných státech případy dobře fungujících programů, které napomáhají rozvoji odborných kompetencí potřebných k podnikání a podpořit na evropské úrovni jejich rozvoj a využívání. V centru zájmu projektu jsou tzv. malé podniky (studentské podniky, fiktivní firmy, cvičné kanceláře), které zakládají 19

20 žáci středních škol buď formou skutečné ekonomické aktivity nebo simulovaně. Podporou těchto programů projekt přispěje k naplňování třinácti cílů obsažených v dokumentu Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010, mezi něž patří i rozvíjení podnikatelského myšlení. Příprava začínajících podnikatelů probíhá také v kurzech Základy podnikání, které organizuje Národní asociace pro rozvoj podnikání a realizují Regionální poradenská a informační centra. Semináře zaměřené na vzdělávání podnikatelů pořádá i agentura CzechTrade. Poskytuje co možná nejefektivnější informace důležité pro rozhodování, přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy s perspektivou dalšího působení na nich. Oddělení exportního vzdělávání agentury CzechTrade připravilo v roce 2004 celkem 93 vzdělávacích akcí. Nabídka se sestávala z odborných jednodenních seminářů reflektujících aktuální potřeby domácích exportérů, specializovaných cyklů (např. Úspěšná exportní praxe, Právní minimum exportéra nebo Manažerská psychologie ), e-learningového studia International Trade Specialist. Za špičku v současné nabídce je všeobecně považován program MBA, jenž svému nositeli zabezpečuje vedle nesporných znalostí a vědomostí i patřičný mezinárodní respekt. CzechTrade se jako první státní agentura ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT a britskou Sheffield Hallam University stal spolutvůrcem nového manažerského programu pro exportéry MBA in International Business. Program je navržen jak pro ty, kdo se připravují na kariéru manažera či podnikatele, tak pro podnikatele a pracovníky působící v exportně zaměřených podnicích. Pro zlepšení informačních služeb a podporu vzniku a rozvoje malých (a podobně i středních) podniků přispívá MPO a agentura CzechTrade v rámci většiny svých aktivit. Domácí exportéři v průběhu první poloviny roku 2005 úspěšně uzavřeli ve spolupráci s proexportní agenturou CzechTrade v zahraničí již 108 exportních kontraktů. Od počátku roku CzechTrade spolu se sítí svých 30 zahraničních zastoupení pracuje na zakázkách pro téměř 450 domácích vývozců. Vedle konkrétních zakázek pro jednotlivé firmy agentura uspořádala přes 20 specializovaných prezentací firem v zahraničí. 20

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více