Dlouhodobý finanční majetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý finanční majetek"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý finanční majetek Bakalářská práce Autor: Kateřina Kyselová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Červen, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chodově dne Kateřina Kyselová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. Aleně Klumparové za její cenné rady a připomínky, které napomohly k vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce Dlouhodobý finanční majetek popisuje a rozepisuje jednotlivé druhy dlouhodobého finančního majetku podniku a finanční instituce. První část je teoretická, zaměřuje se na charakteristiku dlouhodobého finančního majetku, členění, charakteristiku a způsoby oceňování cenných papírů. Druhá část je praktická, věnuje se jednotlivým účetním operacím a jejich popsáním v praktických příkladech. Klíčová slova: Dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry, dluhopisy, akcie, oceňování

5 Annotation Bachelor thesis The Long-term Financial Assets describes and breaks down individual types of this financial asset. First part is theoretical and specialized in a characteristic of the long-term financial asset, segments, characteristic and methods of appraisement of securities. Second part is practical and specialized in individual book transfers and theirs description in practical examples. Key words The Long-term Financial Assets, securities, bonds, shares, appraisement

6 OBSAH ÚVOD DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CENNÉ PAPÍRY ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ Majetkové cenné papíry Dluhové cenné papíry PŘESUNY MEZI SKUPINAMI CENNÝCH PAPÍRŮ OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ U PODNIKATELŮ ÚČTOVÁNÍ AKCIÍ ÚČTOVÁNÍ DLUHOPISŮ ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ U FINANČNÍCH INSTITUCÍ ÚČTOVÁNÍ AKCIÍ ÚČTOVÁNÍ DLUHOPISŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ

7 Úvod Dlouhodobý finanční majetek bývá označován jako finanční investice, lze z něj předpokládat určitý budoucí výnos. Dlouhodobý finanční majetek se vykazuje v rozvaze na straně aktiv. Příkladem těchto investic jsou cenné papíry a podíly v jiných společnostech. Do cenných papírů se řadí např. akcie, dluhopisy, vkladní a podílové listy aj. S cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Nad kapitálovým trhem měla vždy dohled Komise pro cenné papíry a to až do roku Poté na základě návrhu vlády tuto funkci převzala Česká národní banka. Hlavním cílem České národní banky je dosažení a následné udržení cenové stability. Dále Česká národní banka vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, dohlíží nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním atd. Do roku 2010 vedlo evidenci cenných papírů Středisko cenných papírů. Od tohoto roku převzal tuto funkci Centrální depozitář. Centrální depozitář je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. Centrální depozitář vykonává řadu služeb, např. půjčuje cenné papíry, vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a centrální evidenci; přiděluje ISIN (International System of Identification Numbers), je provozovatelem systémů, kde se vypořádávají burzovní a mimoburzovní obchody s investičními nástroji, poskytuje půjčky svým účastníkům atd. Cílem této práce je popsání a rozepsání jednotlivých druhů dlouhodobého finančního majetku se zaměřením na cenné papíry. Popsaná teorie je následně aplikována na konkrétních příkladech. Práce se zpočátku zabývá teoretickým pohledem na toto téma. Je zde popsaná charakteristika dlouhodobého finančního majetku a cenných papírů a jejich členění. Dále je vysvětleny přesuny mezi skupinami cenných papírů a oceňování cenných papírů. V analytické části práce jsou zobrazeny konkrétní příklady, které jsou členěny dále dle druhu cenného papíru a jsou přiblíženy na několika praktických příkladech. Tato práce by měla shrnout problematiku dlouhodobého finančního majetku, jeho účtování a vykazování, která většinou není popsána dopodrobna. 7

8 1 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je součástí dlouhodobého majetku firmy. Do tohoto majetku se zahrnují aktiva, která buďto podnik nakupuje, vlastní nebo půjčuje. Tak, aby své volné peněžní prostředky dlouhodobě investoval za účelem získání co největšího výnosu (tj. dividendy, úroky, atd.). Tato aktiva se nevyužívají k běžné provozní činnosti podniku. Dlouhodobý finanční majetek se neopotřebovává a tedy se neodepisuje. Účtuje se v účtové skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý finanční majetek je využíván déle než jeden rok. Jak již bylo řečeno, dlouhodobý finanční majetek je aktivum, ale i finančním závazkem či kapitálovým nástrojem. Do dlouhodobého finančního majetku patří dle vyhlášky č. 500/2001 Sb.: podíly v ovládaných a řízených osobách; podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem; ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly; půjčka a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv; jiný dlouhodobý finanční majetek; pořizovaný dlouhodobý finanční majetek; poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Cenné papíry S dlouhodobými cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Na kapitálovém trhu se obchoduje převážně s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a hypotečními zástavními listy. Cenné papíry jsou finanční nástroj, představující peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vůči emitentovi. Emitent cenné papíry prodává, aby získal finanční prostředky, investor cenné papíry nakupuje, aby získal budoucí zisk. 1 Český účetní standard pro podnikatele. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 8

9 Podle zákona č. 591/1992 S., o cenných papírech jsou cennými papíry zejména: akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. jiné listiny, které jsou za cenný papír prohlášeny zvláštními zákony 2 V příloze č. 1 je uvedená legislativa, která se zabývá dlouhodobým finančním majetkem. Povinné náležitosti cenných papírů Náležitosti cenných papírů jsou pojmenovány v právní normě. Např. náležitosti dluhopisů jsou definovány v zákoně o dluhopisech, náležitosti akcií jsou vyjmenovány v obchodním zákoníku, atd. Cenné papíry musí mít označení ISIN, nebo označení SIN. Označení ISIN (International System of Identification Numbers) je 12 místný alfanumerický kód. Podle tohoto kódu se snadno určí příslušný cenný papír a tak se odliší od jiných cenných papírů. Prostřednictvím prvních dvou znaků kódu lze identifikovat zemi emitenta (např. CZ), následujících 9 znaků jsou číselné kódy cenných papírů a poslední dvanáctý znak je kontrolní číslicí. Jen některé emise cenných papírů (většinou jsou to podílové listy některých fondů) nemají označení ISIN, ale bylo jim přiděleno označení SIN (Securities Identification Number). Kód 2 MGR. DOLEČEK, Marek. Cenné papíry. [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z WWW: < 9

10 SIN je také dvanáctimístný, ale na začátku má číselné kódy (např. 77). Centrální depozitář cenných papírů přiděluje jen SIN těm evidovaným emisím cenných papírů, které nemají přidělen kód ISIN. Cena cenných papírů Cena cenných papírů je tzv. kurz, který vzniká působením nabídky a poptávky na trhu. Na cenu cenných papírů působí různé faktory, např. ekonomické, psychologické, politické, sociologické, atd. Rozhodující vliv na vývoj kurzů CP mají nicméně ekonomické faktory, představované jak makroekonomickými podmínkami v tuzemsku a ve světě, tak ekonomickou situací daného odvětví a pochopitelně také konkrétní ekonomickou a finanční situací podniku, který CP emitoval. Protože na burzách mohou obchodovat pouze členové burzy, je poptávka a nabídka CP na burzovních trzích vytvářena příkazy k nákupu a prodeji, které k realizaci zadávají klienti svým obchodníkům s CP. 3 Nabytí cenných papírů koupí, darem, vkladem, atd. Převod cenného papíru Převod cenného papíru je změna vlastníka, která se uskutečňuje na základě smlouvy. Převod cenného papíru, který se uskutečňuje na základě jeho příkazu k zápisu převodu cenného papíru, zapisuje centrální depozitář i osoba, která vede navazující evidenci. Příkaz k zápisu podává účastník, regulovaný trh nebo provozovatel vypořádacího systému. Existují dva druhy příkazu k zápisu a to párovací a nepárovací. Rozdíl mezi nimi je ten, že k párovácímu příkazu k převodu se přikládá jak příkaz účastníka převodce, tak i příkaz účastníka nabyvatele a nepárovací příkaz podává jen účastník převodce. Příkaz k převodu má řadu povinných údajů, např. RCU (tj. registrační číslo účastníka), ISIN, počet kusů cenných papírů, dobu platnosti příkazu, atd. 3 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s Beckovy ekonomické učebnice. ISBN

11 Vyřazení cenných papírů a podílů Cenné papíry a podíly se vyřazují prodejem, inkasem splatných cenných papírů, darováním, atd. Dluhový cenný papír se likviduje splacením hotovosti investorovi. Naopak akcie se likvidují při úpadku podniku či při snížení základního kapitálu. Pokud zanikne zaknihovaný cenný papír, Centrální depozitář vymaže cenný papír z evidence. Takto může být cenný papír vymazán při zrušení celé emise nebo jen že se vymaže určitý počet cenných papírů (bez zrušení jejich evidence emise). Platný příkaz musí mít všechny povinné údaje. 1.2 Členění cenných papírů Cenné papíry se člení na majetkové a dluhové cenné papíry. Do majetkových cenných papírů se zařazují akcie a do dluhových cenných papírů se zařazují dlouhodobé dluhopisy (obligace). Hlavní členění cenných papírů je na listinné a zaknihované cenné papíry. Dále se cenné papíry člení dle různých kritérií. Členění cenných papírů je uvedeno v Tabulce 1. Tab. 1 Členění cenných papírů Zdroj: Vlastní zpracování 11

12 1.2.1 Majetkové cenné papíry Majetkové CP vyjadřují různá práva a právní nároky majitele CP k určitému druhu majetku. 4 Do majetkových cenných papírů se řadí akcie a podílové listy. Akcie mohou být v listinné nebo v zaknihované podobě. Dále akcie se rozdělují na prioritní, kmenové, zaměstnanecké, zahraniční, domácí, atd. Akcie Akcie představuje právo majitele hlasovat na valné hromadě v akciové společnosti. Akcie zakládají právo na podíl ze zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcionář má nejen práva, ale i povinnosti, tj. uhradit celý emisní kurz akcie do doby, která je určená ve stanovách, nejpozději však do 1 roku od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie existují do doby, než zanikne akciová společnost, když se sloučí s jinou společností, jejím rozdělením nebo při snížení základního kapitálu společnosti. Rozlišují se 3 akciová portfolia: majetková účast s rozhodujícím vlivem účetní jednotka vlastní více než 50% podíl základního kapitálu jiné společnosti. Tedy má buď přímý nebo nepřímý (vykonávaný prostřednictvím jiné nebo jiných osob) vliv na řízení nebo provozování jiné společnosti. Pokud je ovládající osobou společnost, jedná se o mateřskou společnost a společnost, kterou ovládá je její dceřiná společnost. majetková účast s podstatným vlivem: účetní jednotka vlastní 20-50% podíl základního kapitálu jiné společnosti. Účetní jednotka nemá tedy při řízení dané společnosti rozhodující vliv. realizovatelné akcie, jež pořizuje účetní jednotka za účelem dlouhodobého držení a vlastní méně než 20% podílu základního kapitálu jiné společnosti. Stává se tedy menšinovým vlastníkem. 4 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s Beckovy ekonomické učebnice. ISBN ISBN

13 Druhy cen a hodnot akcií nominální cena, tržní cena, účetní hodnota akcie, likvidační hodnota akcie. Nominální (jmenovitá) hodnota se uvádí na akcii a představuje podíl na majetku akciové společnosti, které vyplývají z vlastnictví akcií. Základní kapitál společnosti se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií. Tržní cena je stanovena na základě nabídky a poptávky na kapitálovém trhu. Vliv na tržní cenu má řada faktorů, a to vnější a vnitřní, politické a ekonomické. Základní ovlivňující faktor je hospodářský výsledek společnosti. Poměrem tržní a účetní hodnoty lze zjistit, jestli je akcie podhodnocena či nadhodnocena. Jestliže je tento poměr menší než jedna, jsou akcie podhodnocené. Naopak pokud je poměr větší než jedna, jsou akcie nadhodnocené. Tržní cena by nikdy neměla být nižší než likvidační hodnota. Bilanční (účetní) hodnota akcie nám vyjadřuje dosažený zisk podniku v minulém a aktuálním období. Tento zisk se rozděluje mezi stát (tj. daně), podnik (tzv. reinvestice) a vlastníky (tj. dividendy). Účetní hodnotu využívají zvláště investoři, když potřebují hodnotit činnost podniku. Bilanční hodnota akcie závisí na tom, o jaké akcie se jedná a jaký způsob účetní jednotka při oceňování zvolí. Pro bilanční hodnotu akcie se využívá zkratka BV (Book Value). Výpočet: Účetní hodnota akcie = Vlastní kapitál / Počet emitovaných kmenových akcií 5 Likvidační hodnotou se rozumí suma, která by připadala na jednu akcii při likvidaci akciové společnosti. Likvidační hodnota zůstává (při likvidaci) k dispozici akcionářům po vyplacení věřitelů, kterými jsou stát, zaměstnanci a dodavatelé banky. 5 Účetní hodnota akcie (BV Book Value). In: [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 13

14 Výnos akcie Výnos akcie je tvořen zpravidla dvěma složkami. Kapitálový výnos je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Druhou složkou je příjem z dividend. Rizikem investice je kolísání její hodnoty v čase. 6 Základní členění akcie je na listinné (materializované) a zaknihované. Dále se akcie člení dle různých kritérií. Členění akcií je uvedeno v Tabulce 2. Tab. 2 Členění akcií Zdroj: Vlastní zpracování Listinná akcie Listinná akcie na jméno se převádí indosamentem (rubopisem), anebo jen jejím předáním. Listinná akcie musí obsahovat tři povinné části, kterými jsou: plášť, kterým se potvrzuje vlastnický podíl na společnosti (akciové); kupónový arch, který - slouží k výplatě dividend; obnovovací list (talon), který se využívá při vydání nového kupónového archu (po vyčerpání kupónů dřívějšího archu). Každá část akcie musí obsahovat základní náležitosti. 6 Akcie. In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < akcie> 14

15 Náležitosti akcie: název společnosti, její sídlo, jmenovitá hodnota, ISIN 7, výše základního kapitálu společnosti, počet vydaných akcií, datum a místo emise akcie, podpisy oprávněných osob. V příloze č. 2 je uveden náhled listinné akcie. Zaknihované akcie Zaknihované akcie nemají fyzickou podstatu a vedou se pouze v registru cenných papírů. Akcie prioritní Prioritní akcie mají přednost před kmenovými akciemi při výplatě dividend i při bankrotu společnosti. Dividenda je běžný výnos akcie, tj. podíl na zisku, který připadá na akcii, jenž vlastní akcionář společnosti. Akcie kmenové Nejrozšířenějším druhem akcie jsou kmenové akcie. Kmenové akcie zajišťují investorovi příjem hotovosti, která je ve formě dividend. O vyplácení dividend rozhoduje valná hromada. Výše dividend závisí jak na hlasování na valné hromadě, tak i na dosaženém hospodářském výsledku. Celkový výnos z akcie je součet kapitálového a dividendového výnosu. V případě jejich prodeje investorovi poskytují kapitálový zisk nebo kapitálovou ztrátu. První nabyvatel ani žádný další vlastník akcie není věřitelem emitenta. Tedy nemá právní nárok na výnos akcie a ani na splácení její jmenovité hodnoty. 7 ISIN (International System of Identification Numbers) je 12 číselný kód, podle kterého se snadno určí např. druh CP, atd. 15

16 Akcie zaměstnanecké Akciová společnost vydává tyto akcie jen pro zaměstnance společnosti. Mezi pozitiva zaměstnaneckých akcií patří zájem majitelů, tedy zaměstnanců, na prosperitě společnosti a jejím dobrém fungování. Zaměstnanecké akcie jsou spíše na jméno. Převádí se jen mezi zaměstnanci. Akcie na jméno Akciová společnost u akcií na jméno musí vést seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují informace o akcionářích a akciích, kterými jsou např. název firmy, sídlo právnické osoby, jméno a bydliště fyzické osoby, druh akcie a její forma, číselné označení akcie, jmenovitá hodnota, atd Dluhové cenné papíry Dluhovými cennými papíry jsou cenné papíry, které mají úvěrový charakter. Tyto cenné papíry mají splatnost buď kratší než jeden rok, pak se jedná o krátkodobé dluhopisy nebo delší než jeden rok a to jsou dlouhodobé dluhopisy. Držitel dluhového cenného papíru jej drží až do stanovené doby platnosti. Do dluhových cenných papírů patří např. dluhopisy (obligace), vkladní listy, zástavní listy, pokladniční poukázky, atd. Dluhopis Dluhopisy (obligace) představují velmi rozšířený druh cenných papírů. Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. Emitent většinou vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. Na rozdíl od klasických úvěrů je s dluhopisy možné obchodovat na sekundárních trzích cenných papírů (např. na BCPP nebo RM-systému). 8 Dluhopis představuje závazek emitenta vůči investorovi (věřiteli), že v dohodnutých termínech splatí (vyplatí) úrok a v den splatnosti vloženou částku. Dluhopisy se vydávají na určitou dobu (výjimkou jsou takzvané perpetuity 9 ), tedy mají dobu splatnosti. Dluhopis obsahuje plášť a kupónový arch. 8 Pojem obligace. [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z WWW: < 9 Jedná se o dluhopisy, které nemají splatnost. Investor tedy nezíská jejich nominální hodnotu 16

17 Náležitosti pláště dluhopisu: název, jméno emitenta, sídlo, bydliště, název dluhopisu, číselné označení dluhopisu, nominální hodnota dluhopisu, atd. Náležitosti kupónového archu: série dluhopisu, číslo dluhopisu, datum splatnosti výnosu. Kupónový arch (jednotlivé kupóny) je využíván k výběru výnosu nebo slouží k vyzvednutí dlužné částky od emitenta. Tržní cenu dluhopisů ovlivňuje řada faktorů, např. doba splatnosti, nominální hodnota dluhopisu, kupónová sazba, tržní úroková sazba nebo rating emitenta. Tržní cena je pak výsledkem střetávání nabídky a poptávky investorů a odráží jejich názory na to, jak by měl být dluhopis správně oceněn. "Správnou cenou" je přitom současná, to jest tržní úrokovou sazbou diskontovaná hodnota všech budoucích příjmů plynoucích z dluhopisu, tzv. vnitřní hodnota dluhopisu. 10 Dluhopis je nadhodnocen, jestliže jeho aktuální tržní cena je vyšší než vnitřní hodnota. Investoři dluhopisy prodávají jen, pokud se tržní hodnota rovná vnitřní hodnotě. A naopak investoři dluhopisy nakupují, pokud tržní cena je nižší než vnitřní hodnota, tzn., že dluhopisy jsou podhodnocené. Vnitřní hodnotu a poté i tržní cenu ovlivňují tržní úrokové sazby. Růstem tržní úrokové sazby klesá současná hodnota plateb, které plynou z dluhopisu, tedy klesá i vnitřní hodnota a tržní cena. Výši a pohyb úrokových sazeb ovlivňují reálné veličiny, např. měnová politika, měnový kurz, vývoj ekonomky, inflace, atd. Výnosy z dluhopisů ovlivňují pohyby úrokových sazeb a tržních cen. Výnosem se rozumí výdělek dluhopisu z držby a je vyjádřen v procentech. 10 Chování cen dluhopisů. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 17

18 Druhy výnosů dluhopisu: nominální výnos, běžný výnos, výnos do doby splatnosti. Z nominálního výnosu lze určit vztah úrokové sazby z dluhopisu k nominální hodnotě (tzn., že je zároveň kupónovou sazbou). Běžný výnos vyjadřuje vztah úrokové sazby z dluhopisu k tržní ceně. Výnos do doby splatnosti je celkový výnos, který se získá jen za určitých podmínek: nákup dluhopisu za aktuální tržní cenu dluhopisu, držba do doby splatnosti, musí se reinvestovat všechny kupónové platby dluhopisu, které z něj plynou. Výnosy do doby splatnosti se uvádí na kurzovních lístcích ve finančním tisku. Vzniká zde riziko, protože pohyb úrokových sazeb mění výnos. Skutečný výnos bude jiný než očekávaný výnos. U dluhopisů s delší splatností se změna úrokových sazeb projeví na změně výnosu více, než u dluhopisů, které mají kratší dobu splatnosti. Proto investoři sledují ještě u dluhopisů duraci. Durace je průměrná doba splatnosti, kde se bere v úvahu, že dluhopis, který nese kupón, lze splatit investorovi dříve než v době splatnosti. Pokud je durace vyšší, tak se možný růst více promítne do poklesu ceny dluhopisu. Pokud investor očekává, že poklesne úroková sazba, tak dluhopisy s vyšší durací mu vynesou při prodeji více, než pokud by měl dluhopis kratší duraci. Splatnost dluhopisu: jednorázově (ke stanovenému datu), splátkami (určení výše - v emisních podmínkách dluhopisu). Hlavní členění dluhopisů je na listinné a zaknihované. Dále se dluhopisy člení dle různých kritérií. Členění dluhopisů je uvedeno v Tabulce 3. 18

19 Tab. 3 Členění dluhopisů Zdroj: Vlastní zpracování Státní dluhopisy Státními dluhopisy jsou dluhopisy, které emituje stát (zástupcem je ministerstvo financí). Státní dluhopisy se zejména vydávají, pro pokrytí deficitu státního rozpočtu. Cena státních dluhopisů se mění na základě vývoji nabídky a poptávky. Při delší splatnosti dluhopisu nese investor vyšší riziko, ale i přesto jsou státní dluhopisy pro investory bezpečnou investicí. Výnos z nich není příliš vysoký. Jejich výhodou je likvidita. Investor je tedy může levně a rychle směnit na hotovost. Bankovní dluhopisy Banky vydávají bankovní dluhopisy pro získání další likvidity, aby mohla zabezpečit svou činnost a rozvoj. Jejich výnosnost je vyšší než u státních dluhopisů, ale mají vyšší riziko. Domácí dluhopisy Domácí dluhopisy vydává emitent, který má sídlo v zemi měny dluhopisu a prodávají se na trzích ve stejné zemi. Zahraniční dluhopisy Zahraniční dluhopisy se emitují emitentem, který má sídlo v zahraničí a v měně téže země. Prodávají se v zemi emise. 19

20 Euroobligace Je to dluhopis současně emitovaný investorům v mnoha zemích, který nepodléhá zákonodárství a regulaci v žádné zemi. Z pohledu emitenta nepodléhá v žádné zemi srážkové dani. Eurodluhopisy mohou emitovat společnosti z kterékoli země v kterékoli měně, která jim vyhovuje. Eurodluhopisy mají tak vysoký stupeň flexibility. Tuto regulaci se snaží do určité míry nahradit seberegulační instituce IPMA (International primary market association) a ISMA (International security market association) tím, že vydávají standardy a pravidla tohoto trhu. 11 Euroobligace jsou dluhopisy na doručitele. Jejich vlastníky jsou ti, kteří drží listinu nebo jsou registrováni v globálním registru. Obchod se provádí telefonicky a to 24 hodin denně. Emitování a následné obchodování s euroobligacemi se provádí na neregulovaném eurotrhu a to v eurech, jenech nebo dolarech. 1.3 Přesuny mezi skupinami cenných papírů Přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů jsou zakázány, i když existují i výjimky. Pro zákazy přesunu mezi jednotlivými skupinami cenných papírů platí vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterými jsou banky a jiné finanční instituce, ve znění pozdějších předpisů a České účetní standardy pro finanční instituce č Omezení je uvedeno v Českých účetních standardech pro finanční instituce č Konkrétně se jimi zabývá Český účetní standard pro finanční instituce č. 108, Cenné papíry. Přesuny mezi skupinami cenných papírů se musí účetní jednotky řídit určitými pravidly: Přesuny z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nejsou přípustné. 12 Přesun z realizovatelných cenných papírů do cenných papírů, které jsou drženy do splatnosti (a naopak) je realizován, pokud se změní záměru či schopnost držet cenné papíry do splatnosti. 11 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investice. Praha: Grada, ISBN Finanční zpravodaj , XXXVII, 12/2. ISSN Dostupné z WWW: < 20

21 Při prodeji nebo přesunutí více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti přesouvá účetní jednotka zbývající část všech cenných papírů do splatnosti do realizovatelných cenných papírů. Do konce účetního období a po dobu dvou účetních období, ve kterém se prodej či přesun uskutečnil, se nesmí zařadit žádné cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimkou jsou případy: uskutečněné do 3 měsíců před splatností nebo datem možného uplatnění kupní opce ze strany emitenta, kdy změna úrokových měr by neměla významně ovlivnit hodnotu těchto cenných papírů, uskutečněné poté, co účetní jednotka přijala od emitenta kromě naběhlých kuponů za dobu držby těchto cenných papírů také alespoň 90 % pořizovací ceny těchto cenných papírů, ke kterým došlo v důsledku ojedinělé události, jež nemohla být účetní jednotkou předpokládána nebo kterou účetní jednotka nemohla ovlivnit (např. v důsledku výrazného zhoršení rizikovosti emitenta, v důsledku změn regulatorních předpisů, atd.) Finanční zpravodaj , XXXVII, 12/2. ISSN Dostupné z WWW: < 21

22 2 Oceňování cenných papírů Cenné papíry se oceňují dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví: k okamžiku uskutečnění účetního případu, k rozvahovému dni nebo ke dni sestavení četní závěrky. Ocenění cenných papírů při uskutečnění účetního případu Při pořízení se cenné papíry oceňují pořizovací cenou. Jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. 14 Pokud se nepeněžitý vklad považuje za zdanitelné plnění, tak dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění se zůstatková (účetní) cena navýší o DPH. Jestliže zůstatková cena vkladu (s ohledem na závazky předcházející) spolu s vkladem dosáhne záporných čísel, pak se na účtech cenných papírů a podílů objeví nulové ocenění a následně rozdíl se zaúčtuje do výnosů. Pořizovací cena zahrnuje: cenu pořízení, vedlejší náklady spojené s jejich pořízením, např. poplatky burzám, poplatky a provize obchodníkům s cennými papíry, atd. cenu uplatněné opce 15, emisní ážio (tj. rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií a jejich vyšším emisním kursem), naběhlý úrokový výnos (tj. úrokový výnos dluhopisu, který je hrazen novým majitelem dluhopisu předchozímu majiteli). Součástí pořizovací ceny však není: úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek. In: [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 15 Opce je druh cenného papíru, který patří mezi finanční deriváty. 16 ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 22

23 Oceňování cenných papírů k rozvahovému dni Určité cenné papíry musí být přecenné ke dni sestavení účetní závěrky reálnou hodnotou Reálnou cenou se oceňují: cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. 17 Reálnou cenou se neoceňují tyto cenné papíry: CP, které jsou držené do splatnosti, CP, které jsou pořízené, v primárních emisích neurčené k obchodování, CP, které představují účast s rozhodujícím či podstatným vlivem (tj. majetková účast), CP, které sám podnik emitoval. Oceňovat reálnou hodnotou smí účetní jednotky provádět častěji než jen k rozvahovému dni. Pokud účetní jednotka ocení cenné papíry reálnou, musí poté uvést způsob a četnost reálného ocenění ve vnitřních směrnicích. Stanovení reálné ceny: na úrovni tržní ceny, posudkem znalce případně kvalifikovaným odhadem, na základě předpisů. Tržní cena je hodnota, která se vyhlašuje buď na tuzemské burze (tj. Burza cenných papírů Praha a.s.), na zahraniční burze anebo na jiném regulovaném trhu. U cenného papíru, který je veden na tuzemské burze, je jeho tržní hodnotou zavírací cena. Zavírací cena se vyhlašuje na tuzemské burze. Tržní hodnotou u CP, který se kótuje na zahraniční burzy, je nejvyšší ze zavírajících cen. 17 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 23

24 Pokud není tržní cena k dispozici, pak oceňování provádí znalec na základě posudku nebo se provádí kvalifikovaným odhadem. Tento způsob je velice náročný, ale na druhou stranu nemusí být spolehlivý. Proto se využívá, jen pokud se s cennými papíry obchoduje velmi málo. Oceňování dle zvláštních předpisů se využívá, pokud není k dispozici ani jedna z výše uvedených způsobů. Oceňování protihodnotou (ekvivalencí) Protihodnotou (ekvivalencí) jsou oceňovány majetkové účasti. Vedou se na účtech 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách nebo 062 Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem. Majetkové účasti se oceňují při pořízení pořizovací cenou. K datu účetní závěrky mohou být přeceněny protihodnotou či reálnou hodnotou. Jakmile se účetní jednotka rozhodne, že bude např. majetkové účasti oceňovat ekvivalencí, musí ji použít pro všechny majetkové účasti. Toto ocenění se týká pořizovací ceny majetkové účasti, která se k rozvahovému dni upraví na hodnotu, jež odpovídá míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má tato účetní jednotka podíl. 18 Oceňování protihodnotou se provádí rozvahově a to prostřednictvím účtu 414 Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků. Při oceňování protihodnotou (rozvahově) nevzniká žádný daňový dopad. 18 ŠEBESTÍKOVÁ, VIOLA. Účetní operace kapitálových společností. Praha: Grada, ISBN

25 3 Účtování a vykazování cenných papírů u podnikatelů Popsanou teorii v předešlých kapitolách budu aplikovat na konkrétních příkladech. V teorii jsem se soustředila na akcie a dluhopisy, samozřejmě se na ně také soustředím v praktické části. V účetních příkladech se budu zabývat: nákupem, přeceněním a prodejem akcií a dluhopisů, následně je budu vykazovat v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát. Tab. 4 - Rozvaha Postup účtování při pořízení dlouhodobého finančního majetku je uveden ve Schématu č

26 Schéma č. 1 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 19 Kde: 1a) cena pořízení (kupní cena podílu, akcie, dluhopisu, směnky, hodnota vkladu) 1b) provize, burzovní poplatky 2) úhrada pořizovací ceny 3) zařazení do finančního majetku v pořizovací ceně Oceňování dlouhodobého finančního majetku Oceňování dlouhodobého finančního majetku je popsáno v kapitole č. 2 (Oceňování cenných papírů). Postup při oceňování reálnou hodnotou je uveden ve Schématu č Zdroj: schéma zpracované na základě knížky: ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností: daňové a právní souvislosti. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005-, 294 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN

27 Schéma č. 2 - Oceňování reálnou hodnotou dlouhodobých majetkových cenných papírů 20 Kde: 1) zvýšení reálné hodnoty 2) snížení reálné hodnoty 3) trvalé snížení hodnoty Postup při prodeji cenných papírů je uveden ve Schématu 3. Schéma č. 3 - Prodej cenných papírů 21 Kde: 1) Vyřazení CP v pořizovací ceně 2) Výnos z prodeje CP 20 Zdroj: schéma zpracované na základě knížky: ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností: daňové a právní souvislosti. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005-, 294 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN Zdroj: schéma zpracované na základě knížky: ŠEBESTÍKOVÁ V

28 3.1 Účtování akcií Společnost Plus nakoupila v roce akcií společnosti Lexa za Kč. Společnost Plus zaplatila ještě obchodníkovi s cennými papíry provizi ve výši 10 % z objemu obchodu. Společnost Plus poté přikoupila dalších 150 akcií za Kč. Díky tomuto nákupu byl podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií necelá 3%. 22 Společnost Plus potřebovala před koncem roku 2011 peněžní prostředky, a tedy musela prodat 250 akcií společnosti Lexa za Kč. K rozvahovému dni byla tržní cena (u společnosti Plus) jedné akcie jen 750 Kč. Společnost Plus nejdříve zaúčtuje cenu pořízení akcií ( Kč) a provizi obchodníkovi (17 00 Kč). Teprve poté zaúčtuje úhradu ( Kč) a převede akcie do majetku. U dalšího nákupu převede účetní jednotka akcie rovnou do svého majetku ( Kč). Společnost zaúčtuje prodej ( Kč) a následně vyřazení akcií. Účetní jednotka oceňuje úbytky akcií téhož emitenta na bázi váženého aritmetického průměru. Účetní kroky, které podnik podnikne roku 2011: 1) cena pořízení (kupní cena podílu, akcie, dluhopisu, směnky, hodnota vkladu) 2) provize, burzovní poplatky 3) úhrada pořizovací ceny 4) zařazení akcií do majetku 5) nákup akcií 5) prodej akcií 6) vyřazení akcií 7) přecenění akcií na reálnou hodnotu Podnik musí vypočítat hodnotu vyřazených akcií. Výpočet hodnoty vyřazených akcií: Hodnota vyřazených akcií: x 250/350 = Kč 22 Zdroj: účetní příklad vypracovaný na základě knížky: STROUHAL, Jiří. Účetnictví...: velká kniha příkladů. Brno: Computer Press, 2007-, 659 s. ISBN příkladů 28

29 Výpočet reálné hodnoty: Tržní cena akcie x počet akcií 750 x 100 = Tab. 5 - Výpočet přecenění Hlavní kniha: zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace: zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Výklad 2366 pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání: hlavní kniha. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 29

30 30

31 3.2 Účtování dluhopisů Společnost Omega vydala dne dvouletý dluhopis, jehož jmenovitá hodnota byla Kč. Dluhopis je splatný k Kuponové platby se vyplácí pololetně (tj a ). Společnost Bon jej zakoupila dne za Kč a to i s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem 14% p. a. Účetní jednotka jej zařadila do portfolia realizovatelných cenných papírů. Reálná hodnota dluhopisu činí na konci roku Kč. Dne podnik prodal dluhopis za Kč. 24 Účetní jednotka zaúčtuje nákup dluhopisu ( Kč), rozpouštění kuponu 10-12/2011 ( Kč) a následně musí k rozvahovému dni, tj , přecenit dluhopis reálnou cenou. Následující rok účetní jednotka zaúčtuje rozpouštění kupon 01-02/2012 (9 427 Kč) a následně jeho výplatu ( Kč). Dalším účetním krokem je reklasifikace dluhopisu. Dále zaúčtuje poslední rozpouštění kuponu 03-08/2012. Posledními kroky budou prodej ( Kč) dluhopisu a jeho vyřazení z evidence. Účetní kroky, které podnik podnikne roku ) nákup dluhopisu 2) kupon 10-12/2011 3) amortizace prémie ) přecenění dluhopisu na reálnou hodnotu k Výpočet kuponu: 14% x / 2 = Kč 24 Zdroj: účetní příklad vypracovaný na základě knížky: STROUHAL, Jiří. Účetnictví...: velká kniha příkladů. Brno: Computer Press, 2007-, 659 s. ISBN příkladů 31

32 Tab. 6 - Rozpouštění kuponu Pozn: např. rozpouštění kuponu u prvního období se vypočítá následovně: (28 280/6) = Tab. 7 - Hodnota prémie Tab. 8 - Rozpouštění prémie Pozn.: např. rozpouštění prémie u prvního období se vypočítá následovně: (1 275/17) x 2 32

33 Hlavní kniha 33

34 Účetní operace, které podnik učiní roku 2012: 1) kupon /2012 2) výplata kuponu 3) reklasifikace dluhopisu 4) kupon 03-08/2012 9) prodej dluhopisu 10) vyřazení dluhopisu z evidence Hlavní kniha 34

35 35

36 36

37 4 Účtování a vykazování cenných papírů u finančních institucí Při hodnocení účtování cenných papírů u finančních institucí je nutné vycházet ze zákona účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpisy představuje základní právní úpravu pro všechny finanční instituce a další zákonem stanovené účetní jednotky. Společně s tímto na zákonnou právní úpravu navazuje sedm vyhlášek ministerstva financí, které jej podrobněji upracují, doplňují a také rozšiřují. Vyhláška č. 501/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro banky podrobněji vymezuje finanční instituce, jednotlivé položky individuální a konsolidované účetní závěrky, účetní metody a jejich aplikace, a také směrnou účtovou osnovu. Finanční institucí se rozumí: pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost či fond, penzijní fond, smíšená nebo finanční holdingová společnost, Česká konsolidační agentura. 25 Finance při účtování využívají Směrnou účtovou osnovu dle vyhlášky č.501/2002 Sb. V roce 2002 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu, podle kterého je od roku 2005, všem členským státům Evropské unie nařízeno implementovat povinnost sestavování účetní závěrky podle IFRS pro konsolidované účetní závěrky společností emitujících registrované cenné papíry na regulovaných trzích. 25 BALOUŠEK, Rudolf. Podvojné účetnictví v bankách. 2. přeprac. a dopl. vyd.. Praha: C. H. Beck. 2007, xii, 265 s. ISBN

38 České účetní standardy definují pro finanční instituce celkem 15 předpisů. Oblast finančních nástrojů je uvedena především ve třech nejdůležitějších účetních standardech, a to: Český účetní standard č. 108 cenné papíry Český účetní standard č. 110 deriváty Český účetní standard č. 111 Cenné papíry a deriváty pro klienty. 26 V souvislosti se skutečností, že je Česká republika členským státem Evropské unie, tak jsou pro ni rozhodné sekundární předpisy Evropského práva, a to nařízení a směrnice. V tomto případě se jedná o následující právní předpisy: 27 Čtvrtá směrnice 78/660 EHS upravující individuální účetní závěrku Sedmá směrnice 83/349/EHS upravující konsolidaci účetních výkazů Směrnice 86/635/EHS upravující účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku pro banky a další finanční instituce Směrnice 2001/65/ES, novelizující tři výše uvedené směrnice, podle účetního standardu IAS 39 z důvodu jejich vzájemné harmonizace Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu, požadující po subjektech ve veřejném zájmu audit účetních závěrek a zřízení výboru pro audit Směrnice 78/660/EHS, novelizace a změny v souvislosti s požadavkem na zveřejňování informací o spřízněných stranách Při hodnocení řešené problematiky je nutné také uvést hmotné a nehmotné prostředky, které má banka k dispozici, a které představují majetek banky. Dále jsou to také finanční zdroje. Banka a další finanční instituce má, vzhledem ke své činnosti, specifickou strukturu aktiv a pasiv, takto horizontálně uspořádanou rozvahu bankovní bilance, která je sestavená podle českých účetních předpisů, zobrazuje tabulka č JÍLEK, Josef. Účetnictví bank a finančních institucí vyd. Praha: Grada, 2009, 584 s. ISBN Eur - Lex - databáze právních předpisů EU [online] [cit ]. Dostupné z: 38

39 Tab. 9 - Obecné schéma struktury banky Zdroj: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Banka nebo ostatní finanční instituce musí účtovat o finančních nástrojích v příslušné účtové skupině podle jejího záměru. Například cenné papíry k obchodování jsou předmětem skupiny 38. Do tohoto portfolia finančních nástrojů spadají také finanční deriváty. U pevných termínových obchodů se jedná o účty skupiny 31. Opční kontrakty se účtují ve skupině Účtování akcií V návaznosti na teoretické vymezení této problematiky, nyní uvedeme některé konkrétní příklady, které mají souvislost s teoretickými koncepcemi výše. Daný příklad je založený na skutečnosti, že v roce 2011 banka GE Money, a.s. nakoupila 100 akcií společnosti Golden Star, a.s. za celkovou cenu ,- Kč. Účelem tohoto nákupu byla spekulace. Ke konci 39

40 roku 2011 byla tržní cena jedné akcie 7.250,- Kč. V první polovině roku 2012 se banka rozhodla prodat akcie za jejich tržní ocenění, které bylo v celkové výši ,- Kč. Při návrhu řešení je to z hlediska IFRS skupina cenných papírů, které jsou pořízeny do portfolia cenných papírů, které jsou určeny k obchodování, proto je možné konstatovat, že výsledek přecenění bude spadat do výsledku hospodaření. Když v roce 2011 došlo k nakoupení akcií za pořizovací cenu a jeho následné přecenění k rozvahovému dni, kdy hodnota akcií vzrostla celkem o ,- Kč. V toce 2012 došlo k nutnému přecenění akcií před jejich prodejem, a to o částku ,- Kč, tj ,- Kč ,- Kč. Následně pak dochází k vyřazení akcií z portfolia. Přecenění akcií bude účtováno přímo proti výsledku. Finanční instituce provede roku 2011 tyto účetní kroky: 1. nákup akcií bankou 2. vypořádání peněžních prostředků 3. přecenění na FV k rozvahovému dni 40

41 Banka provedla roku 2012 tyto účetní úkony: 1. Přecenění k datu prodeje 2. Prodej akcií 3. Vyřazení akcií 4. Vypořádání peněžních prostředků 41

42 42

43 4.2 Účtování dluhopisů Navazujícím příkladem je finanční investice držená po splatnosti. V roce 2010 tak banka koupila dvouletý emitovaný dluhopis obchodní společnosti Golden Star, a.s., a to v hodnotě ,- Kč. Jmenovitá hodnota dluhopisu je ,- Kč. Majiteli dluhopisu bude vyplacený roční kupon pololetně, a to vždy ke konci června a prosince ve výši 10 % p.a. z jmenovité hodnoty dluhopisu. Banka má zájem držet dluhopis až do jeho splatnosti. Konkrétní řešení plynoucí ze zadání specifikuje tento emitovaný dluhopis jako dluhový cenný papír, který bude zařazen do portfolia finanční investice, které jsou držené po splatnosti. Protože je jmenovitá hodnota vyšší než pořizovací cena, rozdílem mezi cenami je diskont, který postupně proniká do výnosů. Hodnota diskontu je ,- Kč, je to rozdíl mezi Účetní jednotka bude amortizací diskontu provádět na bázi efektivní úrokové sazby. Pololetní kupon bude mít celkovou výši * 10 % / 2, tj ,- Kč Stanovené efektivní úrokové míry je znázorněno v tabulce níže: Tab Stanovení efektivní úrokové míry Zdroj: Vlastní zpracování, výstupy z aplikace MS Excel 2010 Výpočet amortizace je zobrazený v následující tabulce níže: 43

44 Tab Výpočet amortizace diskontu Zdroj: Vlastní zpracování, výstupy z aplikace MS Excel 2007 Účetní kroky finanční instituce roku nákup dluhopisu bankou 2. vypořádání peněžních prostředků 3. nárok na kupon 1-6/ výplata pololetního kuponu 5. nárok na kupon 7-12/ Výplata pololetního kuponu 7. amortizace diskontu Hlavní kniha: 44

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Akcie III/2 VY_32_INOVACE_24 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 252 ze dne 18.4.2012 k Směrnici k účetním postupům vztahujícím se k nabývání, držení, oceňování, evidenci a pozbývání akcií a obchodních

Více