Dlouhodobý finanční majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý finanční majetek"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý finanční majetek Bakalářská práce Autor: Kateřina Kyselová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Červen, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chodově dne Kateřina Kyselová

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. Aleně Klumparové za její cenné rady a připomínky, které napomohly k vypracování této bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce Dlouhodobý finanční majetek popisuje a rozepisuje jednotlivé druhy dlouhodobého finančního majetku podniku a finanční instituce. První část je teoretická, zaměřuje se na charakteristiku dlouhodobého finančního majetku, členění, charakteristiku a způsoby oceňování cenných papírů. Druhá část je praktická, věnuje se jednotlivým účetním operacím a jejich popsáním v praktických příkladech. Klíčová slova: Dlouhodobý finanční majetek, cenné papíry, dluhopisy, akcie, oceňování

5 Annotation Bachelor thesis The Long-term Financial Assets describes and breaks down individual types of this financial asset. First part is theoretical and specialized in a characteristic of the long-term financial asset, segments, characteristic and methods of appraisement of securities. Second part is practical and specialized in individual book transfers and theirs description in practical examples. Key words The Long-term Financial Assets, securities, bonds, shares, appraisement

6 OBSAH ÚVOD DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CENNÉ PAPÍRY ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ Majetkové cenné papíry Dluhové cenné papíry PŘESUNY MEZI SKUPINAMI CENNÝCH PAPÍRŮ OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ U PODNIKATELŮ ÚČTOVÁNÍ AKCIÍ ÚČTOVÁNÍ DLUHOPISŮ ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ U FINANČNÍCH INSTITUCÍ ÚČTOVÁNÍ AKCIÍ ÚČTOVÁNÍ DLUHOPISŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ

7 Úvod Dlouhodobý finanční majetek bývá označován jako finanční investice, lze z něj předpokládat určitý budoucí výnos. Dlouhodobý finanční majetek se vykazuje v rozvaze na straně aktiv. Příkladem těchto investic jsou cenné papíry a podíly v jiných společnostech. Do cenných papírů se řadí např. akcie, dluhopisy, vkladní a podílové listy aj. S cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Nad kapitálovým trhem měla vždy dohled Komise pro cenné papíry a to až do roku Poté na základě návrhu vlády tuto funkci převzala Česká národní banka. Hlavním cílem České národní banky je dosažení a následné udržení cenové stability. Dále Česká národní banka vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, dohlíží nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním atd. Do roku 2010 vedlo evidenci cenných papírů Středisko cenných papírů. Od tohoto roku převzal tuto funkci Centrální depozitář. Centrální depozitář je dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. Centrální depozitář vykonává řadu služeb, např. půjčuje cenné papíry, vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a centrální evidenci; přiděluje ISIN (International System of Identification Numbers), je provozovatelem systémů, kde se vypořádávají burzovní a mimoburzovní obchody s investičními nástroji, poskytuje půjčky svým účastníkům atd. Cílem této práce je popsání a rozepsání jednotlivých druhů dlouhodobého finančního majetku se zaměřením na cenné papíry. Popsaná teorie je následně aplikována na konkrétních příkladech. Práce se zpočátku zabývá teoretickým pohledem na toto téma. Je zde popsaná charakteristika dlouhodobého finančního majetku a cenných papírů a jejich členění. Dále je vysvětleny přesuny mezi skupinami cenných papírů a oceňování cenných papírů. V analytické části práce jsou zobrazeny konkrétní příklady, které jsou členěny dále dle druhu cenného papíru a jsou přiblíženy na několika praktických příkladech. Tato práce by měla shrnout problematiku dlouhodobého finančního majetku, jeho účtování a vykazování, která většinou není popsána dopodrobna. 7

8 1 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je součástí dlouhodobého majetku firmy. Do tohoto majetku se zahrnují aktiva, která buďto podnik nakupuje, vlastní nebo půjčuje. Tak, aby své volné peněžní prostředky dlouhodobě investoval za účelem získání co největšího výnosu (tj. dividendy, úroky, atd.). Tato aktiva se nevyužívají k běžné provozní činnosti podniku. Dlouhodobý finanční majetek se neopotřebovává a tedy se neodepisuje. Účtuje se v účtové skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý finanční majetek je využíván déle než jeden rok. Jak již bylo řečeno, dlouhodobý finanční majetek je aktivum, ale i finančním závazkem či kapitálovým nástrojem. Do dlouhodobého finančního majetku patří dle vyhlášky č. 500/2001 Sb.: podíly v ovládaných a řízených osobách; podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem; ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly; půjčka a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv; jiný dlouhodobý finanční majetek; pořizovaný dlouhodobý finanční majetek; poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Cenné papíry S dlouhodobými cennými papíry se obchoduje na kapitálovém trhu. Na kapitálovém trhu se obchoduje převážně s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a hypotečními zástavními listy. Cenné papíry jsou finanční nástroj, představující peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vůči emitentovi. Emitent cenné papíry prodává, aby získal finanční prostředky, investor cenné papíry nakupuje, aby získal budoucí zisk. 1 Český účetní standard pro podnikatele. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 8

9 Podle zákona č. 591/1992 S., o cenných papírech jsou cennými papíry zejména: akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. jiné listiny, které jsou za cenný papír prohlášeny zvláštními zákony 2 V příloze č. 1 je uvedená legislativa, která se zabývá dlouhodobým finančním majetkem. Povinné náležitosti cenných papírů Náležitosti cenných papírů jsou pojmenovány v právní normě. Např. náležitosti dluhopisů jsou definovány v zákoně o dluhopisech, náležitosti akcií jsou vyjmenovány v obchodním zákoníku, atd. Cenné papíry musí mít označení ISIN, nebo označení SIN. Označení ISIN (International System of Identification Numbers) je 12 místný alfanumerický kód. Podle tohoto kódu se snadno určí příslušný cenný papír a tak se odliší od jiných cenných papírů. Prostřednictvím prvních dvou znaků kódu lze identifikovat zemi emitenta (např. CZ), následujících 9 znaků jsou číselné kódy cenných papírů a poslední dvanáctý znak je kontrolní číslicí. Jen některé emise cenných papírů (většinou jsou to podílové listy některých fondů) nemají označení ISIN, ale bylo jim přiděleno označení SIN (Securities Identification Number). Kód 2 MGR. DOLEČEK, Marek. Cenné papíry. [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z WWW: < 9

10 SIN je také dvanáctimístný, ale na začátku má číselné kódy (např. 77). Centrální depozitář cenných papírů přiděluje jen SIN těm evidovaným emisím cenných papírů, které nemají přidělen kód ISIN. Cena cenných papírů Cena cenných papírů je tzv. kurz, který vzniká působením nabídky a poptávky na trhu. Na cenu cenných papírů působí různé faktory, např. ekonomické, psychologické, politické, sociologické, atd. Rozhodující vliv na vývoj kurzů CP mají nicméně ekonomické faktory, představované jak makroekonomickými podmínkami v tuzemsku a ve světě, tak ekonomickou situací daného odvětví a pochopitelně také konkrétní ekonomickou a finanční situací podniku, který CP emitoval. Protože na burzách mohou obchodovat pouze členové burzy, je poptávka a nabídka CP na burzovních trzích vytvářena příkazy k nákupu a prodeji, které k realizaci zadávají klienti svým obchodníkům s CP. 3 Nabytí cenných papírů koupí, darem, vkladem, atd. Převod cenného papíru Převod cenného papíru je změna vlastníka, která se uskutečňuje na základě smlouvy. Převod cenného papíru, který se uskutečňuje na základě jeho příkazu k zápisu převodu cenného papíru, zapisuje centrální depozitář i osoba, která vede navazující evidenci. Příkaz k zápisu podává účastník, regulovaný trh nebo provozovatel vypořádacího systému. Existují dva druhy příkazu k zápisu a to párovací a nepárovací. Rozdíl mezi nimi je ten, že k párovácímu příkazu k převodu se přikládá jak příkaz účastníka převodce, tak i příkaz účastníka nabyvatele a nepárovací příkaz podává jen účastník převodce. Příkaz k převodu má řadu povinných údajů, např. RCU (tj. registrační číslo účastníka), ISIN, počet kusů cenných papírů, dobu platnosti příkazu, atd. 3 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s Beckovy ekonomické učebnice. ISBN

11 Vyřazení cenných papírů a podílů Cenné papíry a podíly se vyřazují prodejem, inkasem splatných cenných papírů, darováním, atd. Dluhový cenný papír se likviduje splacením hotovosti investorovi. Naopak akcie se likvidují při úpadku podniku či při snížení základního kapitálu. Pokud zanikne zaknihovaný cenný papír, Centrální depozitář vymaže cenný papír z evidence. Takto může být cenný papír vymazán při zrušení celé emise nebo jen že se vymaže určitý počet cenných papírů (bez zrušení jejich evidence emise). Platný příkaz musí mít všechny povinné údaje. 1.2 Členění cenných papírů Cenné papíry se člení na majetkové a dluhové cenné papíry. Do majetkových cenných papírů se zařazují akcie a do dluhových cenných papírů se zařazují dlouhodobé dluhopisy (obligace). Hlavní členění cenných papírů je na listinné a zaknihované cenné papíry. Dále se cenné papíry člení dle různých kritérií. Členění cenných papírů je uvedeno v Tabulce 1. Tab. 1 Členění cenných papírů Zdroj: Vlastní zpracování 11

12 1.2.1 Majetkové cenné papíry Majetkové CP vyjadřují různá práva a právní nároky majitele CP k určitému druhu majetku. 4 Do majetkových cenných papírů se řadí akcie a podílové listy. Akcie mohou být v listinné nebo v zaknihované podobě. Dále akcie se rozdělují na prioritní, kmenové, zaměstnanecké, zahraniční, domácí, atd. Akcie Akcie představuje právo majitele hlasovat na valné hromadě v akciové společnosti. Akcie zakládají právo na podíl ze zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcionář má nejen práva, ale i povinnosti, tj. uhradit celý emisní kurz akcie do doby, která je určená ve stanovách, nejpozději však do 1 roku od zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie existují do doby, než zanikne akciová společnost, když se sloučí s jinou společností, jejím rozdělením nebo při snížení základního kapitálu společnosti. Rozlišují se 3 akciová portfolia: majetková účast s rozhodujícím vlivem účetní jednotka vlastní více než 50% podíl základního kapitálu jiné společnosti. Tedy má buď přímý nebo nepřímý (vykonávaný prostřednictvím jiné nebo jiných osob) vliv na řízení nebo provozování jiné společnosti. Pokud je ovládající osobou společnost, jedná se o mateřskou společnost a společnost, kterou ovládá je její dceřiná společnost. majetková účast s podstatným vlivem: účetní jednotka vlastní 20-50% podíl základního kapitálu jiné společnosti. Účetní jednotka nemá tedy při řízení dané společnosti rozhodující vliv. realizovatelné akcie, jež pořizuje účetní jednotka za účelem dlouhodobého držení a vlastní méně než 20% podílu základního kapitálu jiné společnosti. Stává se tedy menšinovým vlastníkem. 4 POLOUČEK, Stanislav. Peníze, banky, finanční trhy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s Beckovy ekonomické učebnice. ISBN ISBN

13 Druhy cen a hodnot akcií nominální cena, tržní cena, účetní hodnota akcie, likvidační hodnota akcie. Nominální (jmenovitá) hodnota se uvádí na akcii a představuje podíl na majetku akciové společnosti, které vyplývají z vlastnictví akcií. Základní kapitál společnosti se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií. Tržní cena je stanovena na základě nabídky a poptávky na kapitálovém trhu. Vliv na tržní cenu má řada faktorů, a to vnější a vnitřní, politické a ekonomické. Základní ovlivňující faktor je hospodářský výsledek společnosti. Poměrem tržní a účetní hodnoty lze zjistit, jestli je akcie podhodnocena či nadhodnocena. Jestliže je tento poměr menší než jedna, jsou akcie podhodnocené. Naopak pokud je poměr větší než jedna, jsou akcie nadhodnocené. Tržní cena by nikdy neměla být nižší než likvidační hodnota. Bilanční (účetní) hodnota akcie nám vyjadřuje dosažený zisk podniku v minulém a aktuálním období. Tento zisk se rozděluje mezi stát (tj. daně), podnik (tzv. reinvestice) a vlastníky (tj. dividendy). Účetní hodnotu využívají zvláště investoři, když potřebují hodnotit činnost podniku. Bilanční hodnota akcie závisí na tom, o jaké akcie se jedná a jaký způsob účetní jednotka při oceňování zvolí. Pro bilanční hodnotu akcie se využívá zkratka BV (Book Value). Výpočet: Účetní hodnota akcie = Vlastní kapitál / Počet emitovaných kmenových akcií 5 Likvidační hodnotou se rozumí suma, která by připadala na jednu akcii při likvidaci akciové společnosti. Likvidační hodnota zůstává (při likvidaci) k dispozici akcionářům po vyplacení věřitelů, kterými jsou stát, zaměstnanci a dodavatelé banky. 5 Účetní hodnota akcie (BV Book Value). In: [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 13

14 Výnos akcie Výnos akcie je tvořen zpravidla dvěma složkami. Kapitálový výnos je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Druhou složkou je příjem z dividend. Rizikem investice je kolísání její hodnoty v čase. 6 Základní členění akcie je na listinné (materializované) a zaknihované. Dále se akcie člení dle různých kritérií. Členění akcií je uvedeno v Tabulce 2. Tab. 2 Členění akcií Zdroj: Vlastní zpracování Listinná akcie Listinná akcie na jméno se převádí indosamentem (rubopisem), anebo jen jejím předáním. Listinná akcie musí obsahovat tři povinné části, kterými jsou: plášť, kterým se potvrzuje vlastnický podíl na společnosti (akciové); kupónový arch, který - slouží k výplatě dividend; obnovovací list (talon), který se využívá při vydání nového kupónového archu (po vyčerpání kupónů dřívějšího archu). Každá část akcie musí obsahovat základní náležitosti. 6 Akcie. In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < akcie> 14

15 Náležitosti akcie: název společnosti, její sídlo, jmenovitá hodnota, ISIN 7, výše základního kapitálu společnosti, počet vydaných akcií, datum a místo emise akcie, podpisy oprávněných osob. V příloze č. 2 je uveden náhled listinné akcie. Zaknihované akcie Zaknihované akcie nemají fyzickou podstatu a vedou se pouze v registru cenných papírů. Akcie prioritní Prioritní akcie mají přednost před kmenovými akciemi při výplatě dividend i při bankrotu společnosti. Dividenda je běžný výnos akcie, tj. podíl na zisku, který připadá na akcii, jenž vlastní akcionář společnosti. Akcie kmenové Nejrozšířenějším druhem akcie jsou kmenové akcie. Kmenové akcie zajišťují investorovi příjem hotovosti, která je ve formě dividend. O vyplácení dividend rozhoduje valná hromada. Výše dividend závisí jak na hlasování na valné hromadě, tak i na dosaženém hospodářském výsledku. Celkový výnos z akcie je součet kapitálového a dividendového výnosu. V případě jejich prodeje investorovi poskytují kapitálový zisk nebo kapitálovou ztrátu. První nabyvatel ani žádný další vlastník akcie není věřitelem emitenta. Tedy nemá právní nárok na výnos akcie a ani na splácení její jmenovité hodnoty. 7 ISIN (International System of Identification Numbers) je 12 číselný kód, podle kterého se snadno určí např. druh CP, atd. 15

16 Akcie zaměstnanecké Akciová společnost vydává tyto akcie jen pro zaměstnance společnosti. Mezi pozitiva zaměstnaneckých akcií patří zájem majitelů, tedy zaměstnanců, na prosperitě společnosti a jejím dobrém fungování. Zaměstnanecké akcie jsou spíše na jméno. Převádí se jen mezi zaměstnanci. Akcie na jméno Akciová společnost u akcií na jméno musí vést seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují informace o akcionářích a akciích, kterými jsou např. název firmy, sídlo právnické osoby, jméno a bydliště fyzické osoby, druh akcie a její forma, číselné označení akcie, jmenovitá hodnota, atd Dluhové cenné papíry Dluhovými cennými papíry jsou cenné papíry, které mají úvěrový charakter. Tyto cenné papíry mají splatnost buď kratší než jeden rok, pak se jedná o krátkodobé dluhopisy nebo delší než jeden rok a to jsou dlouhodobé dluhopisy. Držitel dluhového cenného papíru jej drží až do stanovené doby platnosti. Do dluhových cenných papírů patří např. dluhopisy (obligace), vkladní listy, zástavní listy, pokladniční poukázky, atd. Dluhopis Dluhopisy (obligace) představují velmi rozšířený druh cenných papírů. Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je věřitel. Emitent většinou vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. Na rozdíl od klasických úvěrů je s dluhopisy možné obchodovat na sekundárních trzích cenných papírů (např. na BCPP nebo RM-systému). 8 Dluhopis představuje závazek emitenta vůči investorovi (věřiteli), že v dohodnutých termínech splatí (vyplatí) úrok a v den splatnosti vloženou částku. Dluhopisy se vydávají na určitou dobu (výjimkou jsou takzvané perpetuity 9 ), tedy mají dobu splatnosti. Dluhopis obsahuje plášť a kupónový arch. 8 Pojem obligace. [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z WWW: < 9 Jedná se o dluhopisy, které nemají splatnost. Investor tedy nezíská jejich nominální hodnotu 16

17 Náležitosti pláště dluhopisu: název, jméno emitenta, sídlo, bydliště, název dluhopisu, číselné označení dluhopisu, nominální hodnota dluhopisu, atd. Náležitosti kupónového archu: série dluhopisu, číslo dluhopisu, datum splatnosti výnosu. Kupónový arch (jednotlivé kupóny) je využíván k výběru výnosu nebo slouží k vyzvednutí dlužné částky od emitenta. Tržní cenu dluhopisů ovlivňuje řada faktorů, např. doba splatnosti, nominální hodnota dluhopisu, kupónová sazba, tržní úroková sazba nebo rating emitenta. Tržní cena je pak výsledkem střetávání nabídky a poptávky investorů a odráží jejich názory na to, jak by měl být dluhopis správně oceněn. "Správnou cenou" je přitom současná, to jest tržní úrokovou sazbou diskontovaná hodnota všech budoucích příjmů plynoucích z dluhopisu, tzv. vnitřní hodnota dluhopisu. 10 Dluhopis je nadhodnocen, jestliže jeho aktuální tržní cena je vyšší než vnitřní hodnota. Investoři dluhopisy prodávají jen, pokud se tržní hodnota rovná vnitřní hodnotě. A naopak investoři dluhopisy nakupují, pokud tržní cena je nižší než vnitřní hodnota, tzn., že dluhopisy jsou podhodnocené. Vnitřní hodnotu a poté i tržní cenu ovlivňují tržní úrokové sazby. Růstem tržní úrokové sazby klesá současná hodnota plateb, které plynou z dluhopisu, tedy klesá i vnitřní hodnota a tržní cena. Výši a pohyb úrokových sazeb ovlivňují reálné veličiny, např. měnová politika, měnový kurz, vývoj ekonomky, inflace, atd. Výnosy z dluhopisů ovlivňují pohyby úrokových sazeb a tržních cen. Výnosem se rozumí výdělek dluhopisu z držby a je vyjádřen v procentech. 10 Chování cen dluhopisů. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 17

18 Druhy výnosů dluhopisu: nominální výnos, běžný výnos, výnos do doby splatnosti. Z nominálního výnosu lze určit vztah úrokové sazby z dluhopisu k nominální hodnotě (tzn., že je zároveň kupónovou sazbou). Běžný výnos vyjadřuje vztah úrokové sazby z dluhopisu k tržní ceně. Výnos do doby splatnosti je celkový výnos, který se získá jen za určitých podmínek: nákup dluhopisu za aktuální tržní cenu dluhopisu, držba do doby splatnosti, musí se reinvestovat všechny kupónové platby dluhopisu, které z něj plynou. Výnosy do doby splatnosti se uvádí na kurzovních lístcích ve finančním tisku. Vzniká zde riziko, protože pohyb úrokových sazeb mění výnos. Skutečný výnos bude jiný než očekávaný výnos. U dluhopisů s delší splatností se změna úrokových sazeb projeví na změně výnosu více, než u dluhopisů, které mají kratší dobu splatnosti. Proto investoři sledují ještě u dluhopisů duraci. Durace je průměrná doba splatnosti, kde se bere v úvahu, že dluhopis, který nese kupón, lze splatit investorovi dříve než v době splatnosti. Pokud je durace vyšší, tak se možný růst více promítne do poklesu ceny dluhopisu. Pokud investor očekává, že poklesne úroková sazba, tak dluhopisy s vyšší durací mu vynesou při prodeji více, než pokud by měl dluhopis kratší duraci. Splatnost dluhopisu: jednorázově (ke stanovenému datu), splátkami (určení výše - v emisních podmínkách dluhopisu). Hlavní členění dluhopisů je na listinné a zaknihované. Dále se dluhopisy člení dle různých kritérií. Členění dluhopisů je uvedeno v Tabulce 3. 18

19 Tab. 3 Členění dluhopisů Zdroj: Vlastní zpracování Státní dluhopisy Státními dluhopisy jsou dluhopisy, které emituje stát (zástupcem je ministerstvo financí). Státní dluhopisy se zejména vydávají, pro pokrytí deficitu státního rozpočtu. Cena státních dluhopisů se mění na základě vývoji nabídky a poptávky. Při delší splatnosti dluhopisu nese investor vyšší riziko, ale i přesto jsou státní dluhopisy pro investory bezpečnou investicí. Výnos z nich není příliš vysoký. Jejich výhodou je likvidita. Investor je tedy může levně a rychle směnit na hotovost. Bankovní dluhopisy Banky vydávají bankovní dluhopisy pro získání další likvidity, aby mohla zabezpečit svou činnost a rozvoj. Jejich výnosnost je vyšší než u státních dluhopisů, ale mají vyšší riziko. Domácí dluhopisy Domácí dluhopisy vydává emitent, který má sídlo v zemi měny dluhopisu a prodávají se na trzích ve stejné zemi. Zahraniční dluhopisy Zahraniční dluhopisy se emitují emitentem, který má sídlo v zahraničí a v měně téže země. Prodávají se v zemi emise. 19

20 Euroobligace Je to dluhopis současně emitovaný investorům v mnoha zemích, který nepodléhá zákonodárství a regulaci v žádné zemi. Z pohledu emitenta nepodléhá v žádné zemi srážkové dani. Eurodluhopisy mohou emitovat společnosti z kterékoli země v kterékoli měně, která jim vyhovuje. Eurodluhopisy mají tak vysoký stupeň flexibility. Tuto regulaci se snaží do určité míry nahradit seberegulační instituce IPMA (International primary market association) a ISMA (International security market association) tím, že vydávají standardy a pravidla tohoto trhu. 11 Euroobligace jsou dluhopisy na doručitele. Jejich vlastníky jsou ti, kteří drží listinu nebo jsou registrováni v globálním registru. Obchod se provádí telefonicky a to 24 hodin denně. Emitování a následné obchodování s euroobligacemi se provádí na neregulovaném eurotrhu a to v eurech, jenech nebo dolarech. 1.3 Přesuny mezi skupinami cenných papírů Přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů jsou zakázány, i když existují i výjimky. Pro zákazy přesunu mezi jednotlivými skupinami cenných papírů platí vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterými jsou banky a jiné finanční instituce, ve znění pozdějších předpisů a České účetní standardy pro finanční instituce č Omezení je uvedeno v Českých účetních standardech pro finanční instituce č Konkrétně se jimi zabývá Český účetní standard pro finanční instituce č. 108, Cenné papíry. Přesuny mezi skupinami cenných papírů se musí účetní jednotky řídit určitými pravidly: Přesuny z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování do cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nejsou přípustné. 12 Přesun z realizovatelných cenných papírů do cenných papírů, které jsou drženy do splatnosti (a naopak) je realizován, pokud se změní záměru či schopnost držet cenné papíry do splatnosti. 11 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investice. Praha: Grada, ISBN Finanční zpravodaj , XXXVII, 12/2. ISSN Dostupné z WWW: < 20

21 Při prodeji nebo přesunutí více než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti přesouvá účetní jednotka zbývající část všech cenných papírů do splatnosti do realizovatelných cenných papírů. Do konce účetního období a po dobu dvou účetních období, ve kterém se prodej či přesun uskutečnil, se nesmí zařadit žádné cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimkou jsou případy: uskutečněné do 3 měsíců před splatností nebo datem možného uplatnění kupní opce ze strany emitenta, kdy změna úrokových měr by neměla významně ovlivnit hodnotu těchto cenných papírů, uskutečněné poté, co účetní jednotka přijala od emitenta kromě naběhlých kuponů za dobu držby těchto cenných papírů také alespoň 90 % pořizovací ceny těchto cenných papírů, ke kterým došlo v důsledku ojedinělé události, jež nemohla být účetní jednotkou předpokládána nebo kterou účetní jednotka nemohla ovlivnit (např. v důsledku výrazného zhoršení rizikovosti emitenta, v důsledku změn regulatorních předpisů, atd.) Finanční zpravodaj , XXXVII, 12/2. ISSN Dostupné z WWW: < 21

22 2 Oceňování cenných papírů Cenné papíry se oceňují dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví: k okamžiku uskutečnění účetního případu, k rozvahovému dni nebo ke dni sestavení četní závěrky. Ocenění cenných papírů při uskutečnění účetního případu Při pořízení se cenné papíry oceňují pořizovací cenou. Jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. 14 Pokud se nepeněžitý vklad považuje za zdanitelné plnění, tak dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění se zůstatková (účetní) cena navýší o DPH. Jestliže zůstatková cena vkladu (s ohledem na závazky předcházející) spolu s vkladem dosáhne záporných čísel, pak se na účtech cenných papírů a podílů objeví nulové ocenění a následně rozdíl se zaúčtuje do výnosů. Pořizovací cena zahrnuje: cenu pořízení, vedlejší náklady spojené s jejich pořízením, např. poplatky burzám, poplatky a provize obchodníkům s cennými papíry, atd. cenu uplatněné opce 15, emisní ážio (tj. rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií a jejich vyšším emisním kursem), naběhlý úrokový výnos (tj. úrokový výnos dluhopisu, který je hrazen novým majitelem dluhopisu předchozímu majiteli). Součástí pořizovací ceny však není: úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek. In: [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 15 Opce je druh cenného papíru, který patří mezi finanční deriváty. 16 ČÚS č. 014 Dlouhodobý finanční majetek. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < 22

23 Oceňování cenných papírů k rozvahovému dni Určité cenné papíry musí být přecenné ke dni sestavení účetní závěrky reálnou hodnotou Reálnou cenou se oceňují: cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou závazky vrátit cenné papíry, které účetní jednotka zcizila a do okamžiku ocenění je nezískala zpět. 17 Reálnou cenou se neoceňují tyto cenné papíry: CP, které jsou držené do splatnosti, CP, které jsou pořízené, v primárních emisích neurčené k obchodování, CP, které představují účast s rozhodujícím či podstatným vlivem (tj. majetková účast), CP, které sám podnik emitoval. Oceňovat reálnou hodnotou smí účetní jednotky provádět častěji než jen k rozvahovému dni. Pokud účetní jednotka ocení cenné papíry reálnou, musí poté uvést způsob a četnost reálného ocenění ve vnitřních směrnicích. Stanovení reálné ceny: na úrovni tržní ceny, posudkem znalce případně kvalifikovaným odhadem, na základě předpisů. Tržní cena je hodnota, která se vyhlašuje buď na tuzemské burze (tj. Burza cenných papírů Praha a.s.), na zahraniční burze anebo na jiném regulovaném trhu. U cenného papíru, který je veden na tuzemské burze, je jeho tržní hodnotou zavírací cena. Zavírací cena se vyhlašuje na tuzemské burze. Tržní hodnotou u CP, který se kótuje na zahraniční burzy, je nejvyšší ze zavírajících cen. 17 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 23

24 Pokud není tržní cena k dispozici, pak oceňování provádí znalec na základě posudku nebo se provádí kvalifikovaným odhadem. Tento způsob je velice náročný, ale na druhou stranu nemusí být spolehlivý. Proto se využívá, jen pokud se s cennými papíry obchoduje velmi málo. Oceňování dle zvláštních předpisů se využívá, pokud není k dispozici ani jedna z výše uvedených způsobů. Oceňování protihodnotou (ekvivalencí) Protihodnotou (ekvivalencí) jsou oceňovány majetkové účasti. Vedou se na účtech 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách nebo 062 Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem. Majetkové účasti se oceňují při pořízení pořizovací cenou. K datu účetní závěrky mohou být přeceněny protihodnotou či reálnou hodnotou. Jakmile se účetní jednotka rozhodne, že bude např. majetkové účasti oceňovat ekvivalencí, musí ji použít pro všechny majetkové účasti. Toto ocenění se týká pořizovací ceny majetkové účasti, která se k rozvahovému dni upraví na hodnotu, jež odpovídá míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má tato účetní jednotka podíl. 18 Oceňování protihodnotou se provádí rozvahově a to prostřednictvím účtu 414 Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků. Při oceňování protihodnotou (rozvahově) nevzniká žádný daňový dopad. 18 ŠEBESTÍKOVÁ, VIOLA. Účetní operace kapitálových společností. Praha: Grada, ISBN

25 3 Účtování a vykazování cenných papírů u podnikatelů Popsanou teorii v předešlých kapitolách budu aplikovat na konkrétních příkladech. V teorii jsem se soustředila na akcie a dluhopisy, samozřejmě se na ně také soustředím v praktické části. V účetních příkladech se budu zabývat: nákupem, přeceněním a prodejem akcií a dluhopisů, následně je budu vykazovat v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát. Tab. 4 - Rozvaha Postup účtování při pořízení dlouhodobého finančního majetku je uveden ve Schématu č

26 Schéma č. 1 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku 19 Kde: 1a) cena pořízení (kupní cena podílu, akcie, dluhopisu, směnky, hodnota vkladu) 1b) provize, burzovní poplatky 2) úhrada pořizovací ceny 3) zařazení do finančního majetku v pořizovací ceně Oceňování dlouhodobého finančního majetku Oceňování dlouhodobého finančního majetku je popsáno v kapitole č. 2 (Oceňování cenných papírů). Postup při oceňování reálnou hodnotou je uveden ve Schématu č Zdroj: schéma zpracované na základě knížky: ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností: daňové a právní souvislosti. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005-, 294 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN

27 Schéma č. 2 - Oceňování reálnou hodnotou dlouhodobých majetkových cenných papírů 20 Kde: 1) zvýšení reálné hodnoty 2) snížení reálné hodnoty 3) trvalé snížení hodnoty Postup při prodeji cenných papírů je uveden ve Schématu 3. Schéma č. 3 - Prodej cenných papírů 21 Kde: 1) Vyřazení CP v pořizovací ceně 2) Výnos z prodeje CP 20 Zdroj: schéma zpracované na základě knížky: ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností: daňové a právní souvislosti. 3., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2005-, 294 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN Zdroj: schéma zpracované na základě knížky: ŠEBESTÍKOVÁ V

28 3.1 Účtování akcií Společnost Plus nakoupila v roce akcií společnosti Lexa za Kč. Společnost Plus zaplatila ještě obchodníkovi s cennými papíry provizi ve výši 10 % z objemu obchodu. Společnost Plus poté přikoupila dalších 150 akcií za Kč. Díky tomuto nákupu byl podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií necelá 3%. 22 Společnost Plus potřebovala před koncem roku 2011 peněžní prostředky, a tedy musela prodat 250 akcií společnosti Lexa za Kč. K rozvahovému dni byla tržní cena (u společnosti Plus) jedné akcie jen 750 Kč. Společnost Plus nejdříve zaúčtuje cenu pořízení akcií ( Kč) a provizi obchodníkovi (17 00 Kč). Teprve poté zaúčtuje úhradu ( Kč) a převede akcie do majetku. U dalšího nákupu převede účetní jednotka akcie rovnou do svého majetku ( Kč). Společnost zaúčtuje prodej ( Kč) a následně vyřazení akcií. Účetní jednotka oceňuje úbytky akcií téhož emitenta na bázi váženého aritmetického průměru. Účetní kroky, které podnik podnikne roku 2011: 1) cena pořízení (kupní cena podílu, akcie, dluhopisu, směnky, hodnota vkladu) 2) provize, burzovní poplatky 3) úhrada pořizovací ceny 4) zařazení akcií do majetku 5) nákup akcií 5) prodej akcií 6) vyřazení akcií 7) přecenění akcií na reálnou hodnotu Podnik musí vypočítat hodnotu vyřazených akcií. Výpočet hodnoty vyřazených akcií: Hodnota vyřazených akcií: x 250/350 = Kč 22 Zdroj: účetní příklad vypracovaný na základě knížky: STROUHAL, Jiří. Účetnictví...: velká kniha příkladů. Brno: Computer Press, 2007-, 659 s. ISBN příkladů 28

29 Výpočet reálné hodnoty: Tržní cena akcie x počet akcií 750 x 100 = Tab. 5 - Výpočet přecenění Hlavní kniha: zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace: zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Výklad 2366 pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání: hlavní kniha. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 29

30 30

31 3.2 Účtování dluhopisů Společnost Omega vydala dne dvouletý dluhopis, jehož jmenovitá hodnota byla Kč. Dluhopis je splatný k Kuponové platby se vyplácí pololetně (tj a ). Společnost Bon jej zakoupila dne za Kč a to i s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem 14% p. a. Účetní jednotka jej zařadila do portfolia realizovatelných cenných papírů. Reálná hodnota dluhopisu činí na konci roku Kč. Dne podnik prodal dluhopis za Kč. 24 Účetní jednotka zaúčtuje nákup dluhopisu ( Kč), rozpouštění kuponu 10-12/2011 ( Kč) a následně musí k rozvahovému dni, tj , přecenit dluhopis reálnou cenou. Následující rok účetní jednotka zaúčtuje rozpouštění kupon 01-02/2012 (9 427 Kč) a následně jeho výplatu ( Kč). Dalším účetním krokem je reklasifikace dluhopisu. Dále zaúčtuje poslední rozpouštění kuponu 03-08/2012. Posledními kroky budou prodej ( Kč) dluhopisu a jeho vyřazení z evidence. Účetní kroky, které podnik podnikne roku ) nákup dluhopisu 2) kupon 10-12/2011 3) amortizace prémie ) přecenění dluhopisu na reálnou hodnotu k Výpočet kuponu: 14% x / 2 = Kč 24 Zdroj: účetní příklad vypracovaný na základě knížky: STROUHAL, Jiří. Účetnictví...: velká kniha příkladů. Brno: Computer Press, 2007-, 659 s. ISBN příkladů 31

32 Tab. 6 - Rozpouštění kuponu Pozn: např. rozpouštění kuponu u prvního období se vypočítá následovně: (28 280/6) = Tab. 7 - Hodnota prémie Tab. 8 - Rozpouštění prémie Pozn.: např. rozpouštění prémie u prvního období se vypočítá následovně: (1 275/17) x 2 32

33 Hlavní kniha 33

34 Účetní operace, které podnik učiní roku 2012: 1) kupon /2012 2) výplata kuponu 3) reklasifikace dluhopisu 4) kupon 03-08/2012 9) prodej dluhopisu 10) vyřazení dluhopisu z evidence Hlavní kniha 34

35 35

36 36

37 4 Účtování a vykazování cenných papírů u finančních institucí Při hodnocení účtování cenných papírů u finančních institucí je nutné vycházet ze zákona účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpisy představuje základní právní úpravu pro všechny finanční instituce a další zákonem stanovené účetní jednotky. Společně s tímto na zákonnou právní úpravu navazuje sedm vyhlášek ministerstva financí, které jej podrobněji upracují, doplňují a také rozšiřují. Vyhláška č. 501/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro banky podrobněji vymezuje finanční instituce, jednotlivé položky individuální a konsolidované účetní závěrky, účetní metody a jejich aplikace, a také směrnou účtovou osnovu. Finanční institucí se rozumí: pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost či fond, penzijní fond, smíšená nebo finanční holdingová společnost, Česká konsolidační agentura. 25 Finance při účtování využívají Směrnou účtovou osnovu dle vyhlášky č.501/2002 Sb. V roce 2002 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu, podle kterého je od roku 2005, všem členským státům Evropské unie nařízeno implementovat povinnost sestavování účetní závěrky podle IFRS pro konsolidované účetní závěrky společností emitujících registrované cenné papíry na regulovaných trzích. 25 BALOUŠEK, Rudolf. Podvojné účetnictví v bankách. 2. přeprac. a dopl. vyd.. Praha: C. H. Beck. 2007, xii, 265 s. ISBN

38 České účetní standardy definují pro finanční instituce celkem 15 předpisů. Oblast finančních nástrojů je uvedena především ve třech nejdůležitějších účetních standardech, a to: Český účetní standard č. 108 cenné papíry Český účetní standard č. 110 deriváty Český účetní standard č. 111 Cenné papíry a deriváty pro klienty. 26 V souvislosti se skutečností, že je Česká republika členským státem Evropské unie, tak jsou pro ni rozhodné sekundární předpisy Evropského práva, a to nařízení a směrnice. V tomto případě se jedná o následující právní předpisy: 27 Čtvrtá směrnice 78/660 EHS upravující individuální účetní závěrku Sedmá směrnice 83/349/EHS upravující konsolidaci účetních výkazů Směrnice 86/635/EHS upravující účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku pro banky a další finanční instituce Směrnice 2001/65/ES, novelizující tři výše uvedené směrnice, podle účetního standardu IAS 39 z důvodu jejich vzájemné harmonizace Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu, požadující po subjektech ve veřejném zájmu audit účetních závěrek a zřízení výboru pro audit Směrnice 78/660/EHS, novelizace a změny v souvislosti s požadavkem na zveřejňování informací o spřízněných stranách Při hodnocení řešené problematiky je nutné také uvést hmotné a nehmotné prostředky, které má banka k dispozici, a které představují majetek banky. Dále jsou to také finanční zdroje. Banka a další finanční instituce má, vzhledem ke své činnosti, specifickou strukturu aktiv a pasiv, takto horizontálně uspořádanou rozvahu bankovní bilance, která je sestavená podle českých účetních předpisů, zobrazuje tabulka č JÍLEK, Josef. Účetnictví bank a finančních institucí vyd. Praha: Grada, 2009, 584 s. ISBN Eur - Lex - databáze právních předpisů EU [online] [cit ]. Dostupné z: 38

39 Tab. 9 - Obecné schéma struktury banky Zdroj: Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Banka nebo ostatní finanční instituce musí účtovat o finančních nástrojích v příslušné účtové skupině podle jejího záměru. Například cenné papíry k obchodování jsou předmětem skupiny 38. Do tohoto portfolia finančních nástrojů spadají také finanční deriváty. U pevných termínových obchodů se jedná o účty skupiny 31. Opční kontrakty se účtují ve skupině Účtování akcií V návaznosti na teoretické vymezení této problematiky, nyní uvedeme některé konkrétní příklady, které mají souvislost s teoretickými koncepcemi výše. Daný příklad je založený na skutečnosti, že v roce 2011 banka GE Money, a.s. nakoupila 100 akcií společnosti Golden Star, a.s. za celkovou cenu ,- Kč. Účelem tohoto nákupu byla spekulace. Ke konci 39

40 roku 2011 byla tržní cena jedné akcie 7.250,- Kč. V první polovině roku 2012 se banka rozhodla prodat akcie za jejich tržní ocenění, které bylo v celkové výši ,- Kč. Při návrhu řešení je to z hlediska IFRS skupina cenných papírů, které jsou pořízeny do portfolia cenných papírů, které jsou určeny k obchodování, proto je možné konstatovat, že výsledek přecenění bude spadat do výsledku hospodaření. Když v roce 2011 došlo k nakoupení akcií za pořizovací cenu a jeho následné přecenění k rozvahovému dni, kdy hodnota akcií vzrostla celkem o ,- Kč. V toce 2012 došlo k nutnému přecenění akcií před jejich prodejem, a to o částku ,- Kč, tj ,- Kč ,- Kč. Následně pak dochází k vyřazení akcií z portfolia. Přecenění akcií bude účtováno přímo proti výsledku. Finanční instituce provede roku 2011 tyto účetní kroky: 1. nákup akcií bankou 2. vypořádání peněžních prostředků 3. přecenění na FV k rozvahovému dni 40

41 Banka provedla roku 2012 tyto účetní úkony: 1. Přecenění k datu prodeje 2. Prodej akcií 3. Vyřazení akcií 4. Vypořádání peněžních prostředků 41

42 42

43 4.2 Účtování dluhopisů Navazujícím příkladem je finanční investice držená po splatnosti. V roce 2010 tak banka koupila dvouletý emitovaný dluhopis obchodní společnosti Golden Star, a.s., a to v hodnotě ,- Kč. Jmenovitá hodnota dluhopisu je ,- Kč. Majiteli dluhopisu bude vyplacený roční kupon pololetně, a to vždy ke konci června a prosince ve výši 10 % p.a. z jmenovité hodnoty dluhopisu. Banka má zájem držet dluhopis až do jeho splatnosti. Konkrétní řešení plynoucí ze zadání specifikuje tento emitovaný dluhopis jako dluhový cenný papír, který bude zařazen do portfolia finanční investice, které jsou držené po splatnosti. Protože je jmenovitá hodnota vyšší než pořizovací cena, rozdílem mezi cenami je diskont, který postupně proniká do výnosů. Hodnota diskontu je ,- Kč, je to rozdíl mezi Účetní jednotka bude amortizací diskontu provádět na bázi efektivní úrokové sazby. Pololetní kupon bude mít celkovou výši * 10 % / 2, tj ,- Kč Stanovené efektivní úrokové míry je znázorněno v tabulce níže: Tab Stanovení efektivní úrokové míry Zdroj: Vlastní zpracování, výstupy z aplikace MS Excel 2010 Výpočet amortizace je zobrazený v následující tabulce níže: 43

44 Tab Výpočet amortizace diskontu Zdroj: Vlastní zpracování, výstupy z aplikace MS Excel 2007 Účetní kroky finanční instituce roku nákup dluhopisu bankou 2. vypořádání peněžních prostředků 3. nárok na kupon 1-6/ výplata pololetního kuponu 5. nárok na kupon 7-12/ Výplata pololetního kuponu 7. amortizace diskontu Hlavní kniha: 44

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Diplomová práce Autor: Libuše Krátká Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Bakalářská práce Současnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR Jakub Šulc 2011 ČZU v Praze Čestné

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek Tomáš Michalík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat rozdíly při účtování

Více

IFRS a české účetní předpisy

IFRS a české účetní předpisy a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly Srpen 2004 Projekt Nový koncept právní regulace účetnictví a aplikace Mezinárodních účetních standardů financuje Evropská unie Tento projekt realizuje Ministerstvo

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více