ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05"

Transkript

1 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od bydliště Rybná 4 Prh 0 05 Oznčení Běžné účetní období Min. úč. období řádku Brutto Korekce 3 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 00 B. Dlouhodobý mjetek B. I. Dlouhodobý nehmotný mjetek B. I.. Zřizovcí výdje 005. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje Softwre Ocenitelná práv Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný mjetek 0 8. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný mjetek 0 B. II. Dlouhodobý hmotný mjetek B. II.. Pozemky 04. Stvby Smosttné hmotné movité věci soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvlých porostů Dospělá zvířt jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodobý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek 0 9. Oceňovcí rozdíl k nbytému mjetku 0 B. III. Dlouhodobý finnční mjetek B. III.. Podíly - ovládná osob Podíly v účetních jednotkách pod podsttným vlivem Osttní dlouhodobé cenné ppíry podíly Zápůjčky úvěry - ovládná nebo ovládjící osob, podsttný vliv Jiný dlouhodobý finnční mjetek Pořizovný dlouhodobý finnční mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodobý finnční mjetek 030

2 Oznčení Běžné účetní období Min. úč. období řádku Brutto Korekce 3 4 C. Oběžná ktiv C. I. Zásoby 03 C. I.. Mteriál 033. Nedokončená výrob polotovry Výrobky Mldá osttní zvířt jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy n zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Pohledávky z obchodních vzthů 040. Pohledávky - ovládná nebo ovládjící osob Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Odložená dňová pohledávk C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vzthů Pohledávky - ovládná nebo ovládjící osob Pohledávky - podsttný vliv Pohledávky z společníky Sociální zbezpečení zdrvotní pojištění Stát - dňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finnční mjetek C. IV.. Peníze Účty v bnkách Krátkodobé cenné ppíry podíly Pořizovný krátkodobý finnční mjetek 06 D. I. Čsové rozlišení D. I.. Nákldy příštích období Komplexní nákldy příštích období Příjmy příštích období

3 Oznčení Stv v běžném Stv v minulém řádku účetním období účetním období 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlstní kpitál A. I. Zákldní kpitál A. I.. Zákldní kpitál Vlstní kcie vlstní obchodní podíly (-) 3. Změny zákldního kpitálu 07 A. II. Kpitálové fondy 073 A. II.. Ážio 074. Osttní kpitálové fondy Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků Oceňovcí rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporcí Rozdíly z přeměn obchodních korporcí Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporcí A. III. Fondy ze zisku 080 A. III.. Rezervní fond 08. Sttutární osttní fondy 08 A. IV. Výsledek hospodření minulých let A. IV.. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrzená ztrát minulých let Jiný výsledek hospodření minulých let 086 A. V.. Výsledek hospodření běžného účetního období /+ -/ A. V.. Rozhodnuto o zálohách n výpltu podílu n zisku /-/ 088 B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I.. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 09. Rezerv n důchody podobné závzky Rezerv n dň z příjmů Osttní rezervy B. II. Dlouhodobé závzky B. II.. Závzky z obchodních vzthů 096. Závzky - ovládná nebo ovládjící osob Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům Dlouhodobé přijté zálohy Vydné dluhopisy 0 7. Dlouhodobé směnky k úhrdě 0 8. Dohdné účty psivní Jiné závzky Odložený dňový závzek

4 Oznčení Stv v běžném Stv v minulém řádku účetním období účetním období 5 6 B. III. Krátkodobé závzky B. III.. Závzky z obchodních vzthů Závzky - ovládná nebo ovládjící osob Závzky - podsttný vliv Závzky ke společníkům Závzky k změstnncům Závzky ze sociálního zbezpečení zdrvotního pojištění Stát - dňové závzky dotce Krátkodobé přijté zálohy 4 9. Vydné dluhopisy 5 0. Dohdné účty psivní Jiné závzky B. IV. Bnkovní úvěry výpomoci 8 B. IV.. Bnkovní úvěry dlouhodobé 9. Krátkodobé bnkovní úvěry 0 3. Krátkodobé finnční výpomoci C. I. Čsové rozlišení C. I.. Výdje příštích období Výnosy příštích období Pozn: Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznm fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky kciová společnost Předmět podnikání

5 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky místo podnikání liší-li se od bydliště Rybná 4 Prh 0 05 Oznčení b řádku c I. Tržby z prodej zboží 0 Skutečnost v účetním období běžném minulém A. Nákldy vynložené n prodné zboží 0 + Obchodní mrže 03 II. Výkony II.. Tržby z prodej vlstních výrobků služeb Změn stvu zásob vlstní činnosti Aktivce 07 B. Výkonová spotřeb B.. Spotřeb mteriálu energie B.. Služby Přidná hodnot C. Osobní nákldy C.. Mzdové nákldy C.. Odměny členům orgánů obchodní korporce C. 3. Nákldy n sociální zbezpečení zdrvotní pojištění C. 4. Sociální nákldy D. Dně popltky 7 5 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku mteriálu 9 III.. Tržby z prodeje dlouhodobého mjetku 0 III.. Tržby z prodeje mteriálu F. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku mteriálu F.. Zůsttková cen prodného dlouhodobého mjetku 3. Prodný mteriál 4 G. Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní oblsti komplexních nákldů příštích 5 období IV. Osttní provozní výnosy 6 97 H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozních výnosů 8 I. Převod provozních nákldů 9 * Provozní výsledek hospodření

6 Oznčení Skutečnost v účetním období b řádku c běžném minulém VI. Tržby z prodeje cenných ppírů podílů 3 J. Prodné cenné ppíry podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku 33 VII.. Výnosy z podílů v ovládných osobách v účetních jednotkách pod podsttným vlivem34. Výnosy z osttních dlouhodobých cenných ppírů podílů Výnosy z osttního dlouhodobého finnčního mjetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finnčního mjetku K. Nákldy z finnčního mjetku IX. Výnosy z přecenění cenných ppírů derivátů 39 L. Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů 40 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční oblsti 4 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky 43 XI. Osttní finnční výnosy O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčních výnosů 46 P. Převod finnčních nákldů 47 * Finnční výsledek hospodření Q. Dň z příjmů z běžnou činnost 49 Q.. - spltná odložená 5 ** Výsledek hospodření z běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné nákldy 54 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S.. - spltná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodření 58 T. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodření z účetní období (+/-) **** Výsledek hospodření před zdněním Pozn: Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznm fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky kciová společnost Předmět podnikání

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více