INVESTIČNÍ POBÍDKY A JEJICH VLIV NA EKONOMIKU ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ POBÍDKY A JEJICH VLIV NA EKONOMIKU ČR"

Transkript

1 INVESTIČNÍ POBÍDKY A JEJICH VLIV NA EKONOMIKU ČR ZÁVĚREČNÁ ESEJ AUTOR Ing. PETR KOŠAN KONZULTANTKA Doc. JUDr. PhDr. ILONA BAŽANTOVÁ, CSc. ROČNÍK LKA 2012 / 2013

2 Úvod Přímé zahraniční investice určitě nepatří k cílům hospodářské politiky (jako růst HDP, nízká nezaměstnanost či stabilita cenové hladiny), jsou však jedním z prostředků k jejich dosažení. Zahraniční investice jsou proto vítány. Jejich lákání pomocí investičních pobídek je však příliš nákladné a pokřivuje domácí ekonomické prostředí. Významnější pro příchod zahraničních investorů do země jsou nízké daně, dobrá infrastruktura, příznivé podmínky pro podnikání a fungující právní řád. Nejlepší investiční pobídkou jsou stejná pravidla pro všechny. Václav Klaus Úmyslně uvádím tuto práci citátem pana profesora Václava Klause z roku 2008 [1]. I z tohoto citátu je patrné, že je jedním z čelních představitelů početné skupiny odpůrců investičních pobídek. Nicméně stejně tak je zřejmé, že proti této skupině stojí neméně početná skupina jejich zastánců. Společně vedou spor o tom, zda jsou investiční pobídky pro naši zemi přínosem či spíše negativem. Z mnoha dostupných materiálů jsou patrné polemiky, zda investiční pobídky neslouží jako pouhá náhrada za nepřívětivé podnikatelské prostředí v zemi či regionu. Opačný postoj říká, že jsou nutností v rámci konkurence zemí v úsilí přilákat přímé zahraniční investice. Jedna teze navrhuje investiční pobídky zrušit a nahradit kvalitnějším podnikatelským prostředím, zejména nižšími daněmi právnický osob a omezením byrokracie. Druhá teze říká, že z důvodu probíhající konkurence států v boji o zahraniční investory, není možné investiční pobídky zrušit pouze v ČR. Došlo by tím k odlivu a nezájmu investorů. Mou ambicí není tento zjednodušeně interpretovaný spor vyřešit. Odbornou diskusi nad správností existence a aplikace investičních pobídek ponechám profesionálům. Hlavním motivem této práce je pokusit se zodpovědět otázku Je vliv investičních pobídek na ekonomiku České republiky pozitivní, či nikoli? Nelze se vyhnout i obecné polemice nad smysluplností zásahů veřejného sektoru do tržního prostředí. Proto další otázkou, na kterou hledám odpověď: Je vůbec nutné se investorům podbízet v zásadě nestandardním dotačním nástrojem? V této eseji se pokouším zhodnotit, v zásadě bez hlubokých znalostí a zkušeností v oboru ekonomie, význam investičních pobídek pro ČR od roku Proto při psaní této eseje 1

3 vycházím z několika protichůdných studií, výstupů z konferencí, odborných článků v médiích a z webových stránek relevantních institucí. Definice OECD definuje investiční pobídku jako vládou nabízenou specifickou výhodu zejména za účelem získání zahraniční investice na území svého státu. [2] Tyto výhody mohou mít charakter finanční, regulativní či fiskální. Je potřeba doplnit, že o investiční pobídku může žádat i česká fyzická a právnická osoba. Investiční pobídky jsou poskytovány v oblastech průmyslu, technologických center a center strategických služeb. Problematiku investičních podmínek právně upravuje zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, přičemž aktuálně platí novela z 12. července Zákon pro každou aktivitu stanovuje podmínky, které je potřeba splnit, aby mohl investor o investiční pobídku požádat. V případě každé aktivity platí, že podmínky musí být splněny do tří let od data udělení investičních pobídek (tj. od vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek). [3] Investiční pobídky jsou tedy nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. Zmíněná novela zejména rozšiřuje možnosti čerpání pobídek na technologická centra a centra strategických služeb. Noví i stávající investoři z oblastí zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center mohou získat slevu na dani z příjmů po dobu až 10 let. Významnou inovací je institut strategické investiční akce, na kterou je možné získat hmotnou podporu až do výše 5 % nákladů. Globální dilema Vlády mnoha zemí světa využívají ve velké míře investičních pobídek ve snaze přilákat investory s kvalitními projekty. Účinnost pobídek byla předmětem intenzivní debaty, přičemž konsensu dosud dosaženo nebylo. Někteří odborníci tvrdí, že existuje příliš málo důkazů o účinnosti takové pobídky a doporučují, aby vlády omezily jejich používání. Jiní tvrdí, že investiční pobídky přispěly k rychlému ekonomickému růstu v mnoha zemích, například v Korejské republice, na Mauritiu či v Singapuru. Tyto různorodé názory nejsou překvapující, když uvážíme, že daňové i nedaňové pobídky jsou jen jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují úspěch investic. Země obvykle usilují o prorůstové reformy s využitím kombinace přístupů, zahrnující prvky makroekonomické politiky, zlepšení investičního prostředí, zkvalitnění hospodářské politiky a často právě včetně 2

4 úprav pravidel investičních pobídek. Pokud zmíněné reformy vedly k hospodářskému růstu, je obtížné a samozřejmě nelogické přiřadit ho výhradně samotným účinkům pobídek. Vnější vlivy na českou ekonomiku "Budeme-li se pokoušet manipulovat ekonomiku ve prospěch nějaké skupiny nebo třídy, poškodíme nebo zničíme další skupiny, včetně členů samotné skupiny, v jejíž prospěch jsme se pokoušeli ekonomiku řídit. Ekonomika musí fungovat ve prospěch všech." Henry Hazlitt Vlivem globalizace ekonomiky roste i v České republice objem přímých zahraničních investic a od roku 1998 i objem poskytovaných investičních pobídek. Současná pravidla jsou založena na principu působení zákona nabídky a poptávky, kdy poptávkou je míněna snaha několika států daného regionu přilákat investory právě do své země. A jako taková výrazně převyšuje nabídku, tedy počet investičních projektů v daném regionu. Z některých výstupů agentury CzechInvest je patrné, že investoři působící v rámci našeho regionu obvykle zvažují lokalizaci své investice v Polsku, Maďarsku nebo také v Německu. Je zřejmé, že hlavní rozhodující kritéria rozhodující pro umístění investice je cena, vzdělanost a kvalifikace pracovní síly, úroveň infrastruktury a geografická poloha. Některé zdroje uvádějí jako rozhodující parametr i samotné investiční pobídky jejich formu a podmínky. Například dřívější generální ředitel agentury CzechInvest Martin Jahn v roce 2001 uvedl, že ze zkušeností CI vyplývá, že minimálně 70 % pobídkových investorů by bez těchto zvýhodnění umístilo své projekty v konkurenčních zemích. [4] Ostatní kritéria jsou v zásadě striktně kvalifikačními, tedy podmínkami pro uvažování o dané zemi či regionu nezbytnými. Investor samozřejmě vyžaduje pro své podnikání jistou míru makroekonomické a politické stability. Do určité míry je nutné přiznat, že v případě obdobných či stejných podmínek ve zvažovaných lokalitách, mohou hrát samotné investiční pobídky určitou roli při rozhodování o investici. I přes nesnadné srovnání si však troufám tvrdit, že ČR by disponovala nadále oproti konkurenci i bez poskytování pobídek velkým potenciál pro přilákání zahraničních investic. I když je pravdou, že v některých segmentech dřívější náskok ztrácíme. Mám na mysli zejména dopravní infrastrukturu, jejíž rozvoj se v posledních 3 letech výrazně zpomalil. 3

5 Přínosy investičních pobídek Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíce vyplácí. Jack Welch Svět není černý ani bílý, nejinak vnímám i problematiku investičních pobídek. Nejprve je potřeba si položit otázku, jaké jsou nejzásadnější kladné stránky tohoto nástroje? Od roku 1998 do 5. dubna 2013 bylo uděleno či přislíbeno celkem 709 investičních pobídek na projekty v celkové výši investice 625,36 mld. Kč. V souvislosti s těmito projekty bylo nově vytvořeno pracovních míst. Největší podíl investorů pochází čistě z České republiky (203), dále pak z Německa (161), Nizozemí (57) a Japonska (49). Nejvíce podpořených projektů pak bylo realizováno v Ústeckém (123), Moravskoslezském (100) a Středočeském kraji (89). (Zdroj: [3]) Kvantifikace přínosů pobídek na českou ekonomiku je pro laika poměrně složitá. Stojí proti sobě dvě renomované skupiny odborníků. První skupinu reprezentuje, dle dostupných materiálů, společnost Deloitte spolu s agenturou CzechInvest, která v materiálu [5] vyhodnocovala mimo jiné ekonomický dopad investičních pobídek na úrovni ČR a dále pak na úrovni jednotlivých krajů za období Studie uvádí, že bylo podpořenými projekty vytvořeno cca 308 tis. nových pracovních míst, což v roce 2008 znamenalo podíl přibližně 9% na celkovém počtu zaměstnanců. Studie dále uvádí, že celkový čistý příjem státu z investičních pobídek za období činí přibližně 230 mld. Kč. Z celkové sumy fiskálních příjmů státu (cca 260 mld. Kč) bylo cca 73 mld. Kč získáno od investorů, což představuje cca 28%. Jednoznačně největším přínosem, dle mého soudu je, že pobídky přímo i nepřímo přispívají ke snižování nezaměstnanosti a dále, že podpořené projekty vykazují značný podíl na exportu průmyslové výroby. Bezpochyby je potřeba zmínit i skutečnost, že některé podpořené firmy investovaly následně do dalšího rozvoje a také do vědy a výzkumu. Investiční pobídky jsou faktorem, který podporuje vznik přínosů v oblastech pracovního trhu a fiskálních příjmů. 4

6 Negativa investičních pobídek Socialista je člověk, který vám dá peníze v nouzi, do které byste se nikdy nedostali, kdyby vám je předtím nesebral. Lidová slovesnost Z dostupných materiálů je zřejmé, že nejsem jediný, kdo se pozastaví nad tvrzení ve zprávě společnosti Deloitte, že vývoj nezaměstnanosti je zcela úzce provázán s mírou podpory, resp. rozsahem investičních pobídek a že má tedy výhradně pozitivní efekty. Další rozpory jsou vedeny i z hlediska metodiky hodnocení vlivu pobídek, zejména ve studiích VŠE [6] a [7] a dalších odborných článcích či studiích. Uvedl jsem již v úvodu, že nemám ambici tento vysoce odborný spor vyřešit, nicméně i z laického úhlu pohledu se nemohu ztotožnit s předpokladem stoprocentního kauzálního dopadu investičních pobídek, uvedeném ve studii CzechInvestu. Domnívám se, že tento předpoklad zásadně zkresluje závěry studie z pohledu přínosů státní podpory. Dle materiálu [7] je krátkodobý kauzální dopad u měřených firem v rozmezí %, což i za námi popisovaných omezení značně relativizuje význam existence investičních pobídek v ČR. Negativní vlivy investičních pobídek, potažmo přímých zahraničních investic lze hledat ve dvou oblastech. První z nich je oblast makroekonomická, konkrétně kurz české koruny. Vlivem vysokého přílivu zahraničních investic došlo k posilování české koruny, tedy negativní dopad na český export. Zejména u firem, které mají své náklady převážně v rámci ČR, ale výnosy generují v zahraničí. Další negativum je patrné ze struktury investičních pobídek, kde významně převažují odvětví s nízkou přidanou hodnotou v oblastech automotive, zpracovatelského průmyslu, elektrického a optického průmyslu a strojírenství. Tento trend je negativní zejména s ohledem na minimální přínos na inovace a ovlivnění ostatních oborů, negativními vlivy na životní prostředí a vysokou náročností na dopravní infrastrukturu. Domnívám se, že ČR potřebuje přirozený rozvoj zejména v sektoru služeb, nových technologií, IT a dalších hi-tech odvětví průmyslu a služeb a to s vysokou mírou diverzifikace jednotlivých odvětví. Jedním z dalších negativních vlivů, který je zejména zastánci pobídek spíše přehlížen, je jejich významný dopad na státní rozpočet a tedy na zadlužování země. 5

7 S ohledem na podmínky přidělení podpory působí prostředí značně negativně na malé a střední právnické osoby, což je dále umocněno neefektivní byrokracií a neprůhledným systémem legislativních předpisů a vyhlášek. Přitom je přirozené, že malé a střední podniky jsou velmi významnou složkou národního hospodářství a právě ty jsou nositeli většiny inovací a zejména jsou největšími zaměstnavateli v zemi. Závěr Nejtěžší věcí na pochopení na světě je daň z příjmu." Albert Einstein V úvodu jsem si položil dvě otázky. Nejprve jsem se snažil zhodnotit vliv investičních pobídek na českou ekonomiku. Dále bylo účelem této práce i zamyšlení a shrnutí přínosů a negativ na dotační politiky jako takové. Domnívám se, že i zde platí, že svět není černobílý a nelze jednoznačně říct, že investiční pobídky jsou a priori pozitivním nástrojem, stejně tak jim nemohu upřít jisté přínosy pro ČR. Je však potřeba se ptát, zda by v minulých letech nebylo výhodnější daleko intenzivněji pracovat na zkvalitnění podnikatelského prostředí v zemi? Jsem přesvědčen, že bychom významným snížením daňové zátěže všech právnických osob, investicemi do perspektivních vzdělávacích programů, urychlením nezbytných zdravotních a sociálních reforem a dalšími technickými a legislativními kroky dokázali zajistit přirozenou podporu investic a podnikání na významně delší dobu, než krátkodobou nesystémovou podporou konkrétních projektových záměrů. Pobídky jednoznačně deformují ekonomické prostředí a znevýhodňují tuzemské podnikatele vůči zahraničním. Jsem přesvědčen, že politika investičních pobídek je s ohledem na objem dosud vynaložených veřejných prostředků velmi málo účinná (přibližně 26%) a tedy pro veřejný sektor příliš nákladná. Přestože je zřejmé, že jde o evidentní ideologický spor liberálních a intervencionistických myšlenek bez jednoznačného vítěze v praxi, domnívám se, že je nutné v co nejkratším čase tento rozpor vyřešit. A svým způsobem nerozumím tomu, že obě středopravicové vlády ČR v letech neprojevily větší snahu o zrušení či významné omezení politiky investičních pobídek. Je totiž zřejmé, že v případě volebního vítězství kolektivistických 6

8 levicových stran dojde spíše k nežádoucímu navýšení a prohloubení politiky přerozdělování se zřejmým dopadem na zhoršení kvality podnikatelského prostředí. Z prostudovaných materiálů jsem dospěl k názoru, že většina odborníků se shoduje na tom, že pro investory do české ekonomiky nejsou investiční pobídky nezbytným momentem pro jejich investiční rozhodování. Zcela souhlasím se závěry uvedenými v materiálu [7] Dopad investičních pobídek na objem investic v České republice a domnívám se, že je nutné se důsledně připravit a realizovat řízený experiment, tedy zrušení investičních pobídek. Nicméně jako každá změna prostředí by měla být důkladně připravena a komunikována s podnikatelskou veřejností. Pokud jde o argument, že investiční pobídky fungují mimo jiné i jako signál o tom, jak si země považuje přílivu zahraničního kapitálu, jsem přesvědčen, že lze nalézt kombinaci systémových opatření a reforem, které plně nahradí dotační politiku vybraných podnikatelských aktivit. 7

9 Zdroje [1] M. Říman, V. Tomšík, E. Zamrazilová, S. Janáčková, M. Jahn, P. Mach, V. Drábek a T. Munzi, Zahraniční investice. Cíl hospodářské politiky?, Praha, [2] OECD, [Online]. Available: [Přístup získán 2013]. [3] CzechInvest, [Online]. Available: [Přístup získán 2013]. [4] M. Jahn, Investiční pobídky - nezbytný a efektivní nástroj ke zvýšení přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic do ČR, Praha, [5] Deloitte, Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury Czechinvest, [6] J. Schwarz, P. Bolcha, P. Bartoň, P. Heřmanský a P. Mach, Analýza investičních pobídek v České republice, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Praha, [7] P. Bolcha a A. Zemplinerová, Dopad investičních pobídek na objem investic v České republice, [8] P. Bendl, Investiční pobídky - naděje, nebo past?, Praha, [9] J. Kinkor, Obětujte se, společnost musí pobízet!, [10] Parlament ČR, Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. [11] P. Mach, Proč zrušit investiční pobídky, č , [12] P. Mach, Spor o investiční pobídky - Jsou investiční pobídky firmám opodstatněné?, [13] J. Weigl, Pobídková mystifikace, [14] Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, [Online]. Available: [15] BusinessInfo.cz, [Online]. Available: [16] The World Bank, Incentives and Investments, Evidence and Policy Implications, [17] P. Fenstein, Investiční pobídky a dopad na ekonomiku ČR,

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Dopady investic čerpající investiční pobídky

Dopady investic čerpající investiční pobídky Dopady investic čerpající investiční pobídky MICHAL PÍCL Student doktorského studia, Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W - Churchilla 4, 130 67 Praha

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Výzkumná zpráva z projektu IGA 18/05 Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Lucie Václavková

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR plná verze Text zpracovaly: Ing. Daniela Bednáriková a PhDr. Ing. Petra Francová Dílčí analýzy zpracovali:

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR 1. Úvod Tato publikace vznikala v době bouřlivých debat o potřebě úspor ve veřejných rozpočtech, v době škrtů státních výdajů, v době, kdy ekonomové varovali

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více