Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2016, posílejte námìty, podklady. strana 28. duben e c. c h. e c. c h"

Transkript

1 dvdsign - prvodj str 28., 1. dbn 2016 oprvd botý progrm pro okolní sbory široko vøjnost. rdènì Vás tímto vm. Progrm oslv: Pátk : 17:00 odin - Tktik vièní jdnotk HZ JDH n bdovì ZŠ MŠ. obot : 13:00 odin - 6. krjský fstivl pøíprvk, n obním øišti. 14:00 odin - Ukák sièsk tniky, n obním øišti. 20:00 odin - Tnèní ábv s dbo, n obním øišti. Ndìl : 10:30 odin - Kldní vìnù k Pmátník pdlý, stød ob. 11:00 odin - Vlná romd DH, v sál Hostin Bly (pro vn). A s konm školnío rok s pojí ltní tábor. Tn ltošní oprvd ú nvj n vysvìdèní bd s kont v trmín od 2. do 9. èrvn n Brnovì. Nbývá tdy, nž sièùm popøát krásn poèsí pøi vš kí odnì štìstí pøi sotìží. Pvl Bnšová Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2016, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv istorik fotogrfi bdm mo rádi, když nám j pùjèít k okopírování. Dìkjm pomo. Vš písmn podnìty, pøíspìvky, povánky n k jímv inform o jji prùbì rádi ødím do prvodj. Podkldy posíljt n milovo drs 28. Pøíspìvky prosím síljt v lktronik podobì, tdy npø. v pliki Word, Opn offi, pod.. Fotogrfi k èlánkùm prosím pøikládjt vláš, mùžo být i n pmì ový krtá, pøípdnì UB disí. Zprvodj vydl ÚMÈ Opv- Pørovká 21, , Tlfon: , -mil: nbo Úødní odiny strost útrý 17:00-18:00 ètvrtk 17:00-18:00. tl. strost: Obs, dsign typogrfii provl: Dvid Závìšiký Korktr txtù: Mgr. Mrtin Škrobánková tl.: dbn 2016, nákld 320 výtiskù strost Mgr. Ptr Orišèík Vážní spolobèn, již trdiènì by Vás vlmi rád podrvil prostødnitvím dlšío vydání nšo solko prvodj, ktrý Vám pøináší njn oldntí dálostmi poldní mìsíù, l tk pøld too, o nás èká v rámi kltrnío spolènsko život v ý í. Pøiprvili jsm pro Vás dlší roèník Kltrnío spolènsko lt, ktr èn 28. kvìtn Glášfstm skonèí 17. áøí Vinobrním. Vìøím, ž nbídk kí Vás jm njdt si ès s pobvit, sjít s pøátli, l tk tøb pomoi n nìktr vøjný brigád. Tnto rok j pro pødvším pro nší složk DH výjimèný tím, ž slví 130 lt od svo vnik. Rád by podìkovl lm výbor v èl s pnm strosto Pvlm Žùrkm, ž k tk výnmn ki pøistopili vlmi odpovìdnì pøiprvili progrm, ktrý Pro ob provlo wbdsign stdio dbn 2016 Vøjná brigád výsdb 150 stromù. plnì odpovídá výnm tkovo výroèí. Jsm tktž rád, ž i ob s bd mlo mìro podílt n progrm oslv. moøjmì k ábvì ntnì ptøí i prá v tomto ro nši ob èká nìkolik invsti. T njvìtší poèn v mìsíi dbn j to rkonstrk propstk n Pørovi. Tto invstii provádí MK jjí n èiní Kè. Dlší invsti by mìly jít již ropoèt ob. Zstpitlstvo již sválilo Kè n rlii novo dìtsko øištì (rli èn o vlký prádniná), dál pk jsm sválili Kè pro Dii ostrvsko-opvsko tyto finnèní prostødky bdo požity n rkonstrki sodištì pøillý plo kpl. Zd by vlmi onil prái rodiny Konèný Pospìù, ktøí opìt prokjí, ž jim nní lostjný stv nší kpl. Nsmím v tto sovislosti pomnot podìkovt tk všm osttním, ktøí s rkonstrkí pomájí pomát bdo. Dál j pro jdnání stpitlstv pøiprvno Kè n otovní projktov dokmnt k odník n Pørovi, dál pk j pøiprvno Kè n otovní novo vlžování mlo dìtsko øištì n obním øišti, 400 tis Kè

2 dvdsign - prvodj str 2., j pøiprvno n rkonstrki odníkù. Finnèní prostødky mám pøiprvny i n obnov obní lnì ntn oprvy obnío mjtk (d by jnom mínil, ž npø. rkonstrk kltrnío øíní stál Kè). Tktž prostødnitvím Mgistrát mìst Opvy jsm žádli Ministrstvo obrny o doti n oprv nšo pomník v ntr ob v soèsn dobì èkám n konèn vyjádøní. Projktová n gnrální oprvy pomník j Kè. moøjmì dl too, jk s bd vyvíjt plnìní ropoèt, bd možn pødložit stpitlstv i dlší invsti, ovšm stál pltí, ž ob msí štøit finnèní prostødky n lvní invstii v tomto volbním období to j rli odník n Pørovi. Tto invsti si vyžádá Kè (vysotìžná n mùž být jiná). Dlší ntn oprvy bdo v prùbì rok provádìt i Tnik slžby, tk jk tom bylo minlý rok. K invstiím s váž i mnookrát opkovný dot, jk to vlstnì vypdá s èištìním VN dlink. Z ofiiální drojù, jimž jso sy ÈR, tk èištìní VN s nájí v tomto ro. V tomto ro øjmì v áøí bd VN po vypštìn vi str. 9. Dlší vì, ktrá j èsto dotován j Èská pošt PARTNER. Zd mo sdìlit po t sktènost, ž v soèsn dobì èkám n kroky strny Èsk pošty, jž jso ntn k dokonèní l álžitosti. V návnosti n to mo po potvrdit, ž Èská pošt rèitì npøjd n Obní úød mìstsk èásti k 1. èrvn 2016, jk bylo plánováno, l trmín s odsová øjmì ž n listopd I proto bylo postvno výbìrov øíní n novo mìstnn(kyni) obnío úød. Závìr mo pøíspìvk již trdiènì ptøí podìkování èinnost v obi. Tntokrát mi dovolt podìkovt Klb dùodù pøíprv kltrní k Døní pøí. tjn díky ptøí Klb rodièù dìtský krnvl smoøjmì složkám poøádání plsù. Podìkování ptøí i všm dobrovolníkùm, ktøí s podílli n kí "Poování bsy" bíjèkový odù, ktrý mám osobnì vlko rdost, jlikož n ody Vás pøišlo tnto rok o lo polovin ví nž v prvním ro poøádání. Msím tk podìkovt pn snátorovi Vldimír Plèkovi, ž pøiprvil pro nš obèny ájd do nát Prlmnt Èsk rpbliky árovò i Tomáši Blovi, ktrý s ostil prùvod nší skpiny v Pr. V nposldní ødì i tk podìkovt nšm novm pn doktorovi Kšpárkovi, ž vládl lý kolotoè svloví prosù v nší obi mùž opìt ordinovt prktiký lkø. Pøji Vám krásn jro dlšío vydání solko prvodj n sldno. místostrost Pvl Nlšovský Vážní ètnáøi, pøišlo jro s ním i pro nìkoo oblíbn skání trávy. Rád by prostødnitvím nšo prvodj pøipomnìl obnì ávno vylášk è2/2011, v ktr s píš, ž: "kždý j povinn držt s o ndìlí státm nný dn provnío klid v dobì od od. do od. od od. do od. vškrý prí spojný s žíváním øíní pøístrojù pùsobjíí lk, npø. skèk n tráv, okržní pil, motorový pil, køovinoøù pod." A n toto nvj dlší tm, to j pální vìtví po jrním sstøi ovoný jiný døvin. Pální listí, trávy vìtví n rdì, popø. pální jino odpd: "V otvøný oniští, rdní krb nbo v otvøný griloví øíní l splovt jn s døvo, døvìn lí, s rostlinn mtriály plynná pliv rèná výrobm, pøièmž vdná pliv nbo bor dobrovolný sièù Posldní kí loòsko rok byl Miklášská ndílk. Mikláš jo doprovod s s dìtmi stkl 5. prosin 2015 n myslivk tì. Poèsí si pøipomínlo spíš ldnìjší podim nž pødvánoèní ès, l k s i tk povdl. Jko kždý rok pøiprvily dìti njprv obèrstvní lsní vìøi v formì ovo, lniny so pèiv pk ž ntrpìlivì vylížly návštìv "sùry". Z básnièk, písnièk nbo øíkdlo dostly odmìn ty njvìtší øíšníky pronli oprvd vydøní èrti. Kom vytrávilo, mol si dát vlstnorènì opèný párk ovoný dìtský pnè. tošní rok mjí solètí sièi opìt dost npilno. Vlno romd spoøádli 15. ldn. Zodnotili splnìní vš kí sktènìný v loòskm ro, vydvili úspìy mldý sièù dorostnù v plynl sónì sválili plán ki pro ltošní rok. A nd první vlký kí byl 30. ldn již trdièní Hsièský pls. K tni posl rál rb 110 plsjíím osvìdèná skpin Mrkr. Nybìly skvìl ásobn bry s domáími jdnobkmi koláèi. Pùlnoèní botá tombol rèitì potìšil kždo. Minimálnì pk š stn výr lvní n, ktrými byli trdiènì koot stvbní kolèk s èstno jído kolm lo sál, tntokrát mnžl vno mnžlko. V bøn ssbírli sièi v obi žlný šrot. Obènùm dìkjm spolprái. V mìsíi dbn s sièi opìt úèstní pøi pøílžitosti osvoboní ob lmpiónovo prùvod kldní vìnù pmátníkù pdlý. Ani ltos nsmí ybìt lt èrodìjni, ktrý j orgniován pro dìti l ob. Ml èrodìjni èrodìjov s sjdo 30. dbn od 15 v rál trážni. Pøiprvno bd opìt mnoo sotìží s odmìno n koni. Cybìt snd ltos nbd možnost projížïky n koni, stjnì jko skvìlá smžni n ávìr. Jro j pro siè v nmní sotìží. Pro ltošní són mjí dìti nplánovány sotìž v Komárovì (sobot 7. 5.) dvì ndìl stráví v rál Dklský ksárn v Opvì ( ). Dorostn èká 22. kvìtn okrsní kolo Plmn v Mlý Hoštií ty njlpší pk o dv týdny podìji krjsk kolo n Tyršovì stdion v Opvì. Rok 2016 j všk pro solk siè v nmní 130 lt ložní sbor v ý í. N víknd èrvn j pøiprvn Fotogrfi k 130. výroèí, foto: Josf Blk

3 dvdsign - prvodj str 26., 3. dbn Myslivk držní Hoš t spoltor èlánk Ing. Ptr Žùrk Dn probìl trdièní myslivký pls v kltrním domì v Podviovì. Pro úèstníky byl pøiprvn tk trdièní tombol, v ktr nsmìl ybìt vìøin. Úèstníi si moli potnt n vìøinovm gláši nbo n knèím ms s lím. Dìkjm všm, ktøí s pøišli pobvit svo návštìvo podpoøili nš sdržní. V bøn probìl vlná romd myslivko sdržní, n ktr byl odnon loòský myslivký rok nplánován rok násldjíí. Pro jímvost, v loòskm ro bylo lovno 43 ks èrn vìø, nopk srnèí vìø s nlovil skoro vùb, to dùvodù jjío níko stv. N úbytk srnèí vìø s, božl, podílí tk pytlátví. 15 ks srnèí vìø bylo v loòskm ro sržno ty (jn proktlný stv-ksy, ktr byly nlny). Všini èlnov v nšm sdržní s msí kždoroènì úèstnit povinný kšbní stølb klový brní. Myslivi, ktrý nsplní tto povinnost, nbd vydán povolnk k lov. tošní stølby probìly v bøn n ofiiální stølnii v Bøov. Všm úèstnìným byly kontrolovány dokldy potøbn pro výkon práv myslivosti nošní brnì (lovký lístk, pojištìní, pltnost brojnío prùk). Pot si všini ovìøili nstølní sv brnì mnipli s ní pod doorm stølmistr. Probìl tk první ltošní brigád, n ktr jsm odstrnili "oplonk" (ornn pltivo) jdn rmík èlnili ji tk plnoodnotnì do krjiny. tromky kø byly oštøny støižním, byly oøány vìtv, ktr by moly sovt mimo rnii rmík, oštøili jsm rostliny poškon po imì. Mám rdost, ž jsm v nší pøírodì s poorovli poyb bžntí vìø, i když oprvd v minimálním stv. V rmíká byly poorovány páry èi mlá jnk bžntù. Z pomoi fotopsti s podøilo ytit npøíkld jnko tøí bžntí slípk, ktr lídá krásný bžntí koot. Tto vìø j vlmi itlivá n svùj biotop, kltr v krjinì, dostpnost potrvy (nsvìdèí jí monokltrní krjin), klid pøi nídìní (kryt), škodno vìø (njn lišky, l tk npøíkld tolv koèky, krkvi, strky j.). Z tooto dùvod j drobná vìø vlmi rnitlná. Nás tìší, ž jjí, i když minimální, pøítomnost j nkm lpšíío s biotop. Dofjm, ž s nám spolènì podøí tnto trnd držt my bdm mot odit do pøírody poslot kodrání bžntù. Pøjm všm krásn jro! mtriály nsmìjí být kontminovány mikými látkmi." Z vdno j øjm, ž l splovt po s rostlinn mtriály. I v tìto pøípd j vždy ntno brát n øtl momntální klimtik podmínky ovt s oldplnì k svm okolí. plování kontminovno døv, popø. jiný odpdù j kááno. N ávìr, milí "plièi trv" jino rdnío odpd, npomínjt n to, ž m žít v nší obi pokojnì, b bytèný ropøí. Myslt tk n drví spolobènù, lvì strší osob dìtí, jimž tyto plodiny škodí pùsobjí drvotní komplik. A v nposldní ødì i n to, ž spost ospodynìk v odpoldní odiná vìtrá sv domovy nbo tk ko poèsí sší prádlo n rdì. Bït tolrntní k svm okolí. Poršní povinností, stnovný toto obnì ávno vyláško, l postiovt jko pøstpk nbo jiný správní dlikt. Rkpitl dálosti v nší obi Nši ob výbornì rprntjí ndìjn dìtsk tnèní tlnty v Diso Dn. Bìm Mistrovství svìt v Diso Dn (v ktgorii Dìti - ml skpiny), ktr probìlo v v nìmk Bomi, ískl Nl Kbsová ý ù opvsk tnèní skpiny Dn4if lto mdili titl mistr svìt! "Mistrovství svìt s tnèní škol úèstnil poprv sdm lt fngování, protím jsm jdili jn n mistrovství Evropy nbo n vìtový poár," vdl vdoí Dn4if Dnil Risová. Dál pk probìlo o víknd mistrovství ÈR v Diso Dn v Bomínì, kd v skpinì Dn4if tntokrát sotìžily dvì tnèni ý ù. Nl Kbsová Amáli Pláèková, ktr spolènì ískly lto mdili titl Mistrù ÈR soèsnì tk byl jji mlá skpin vyodnon jko bsoltní vítì sotìž 2015! K koni rok nbíl obní úød obènùm spolprái pøi vyžití kotlíkový dotí, o ktr bylo možno žádt od ldn Obní úød nbíl kompltní prování žádosti dlší dministri ntno k úspìšnm vyøíní žádosti. Pro nší ob byl výš dot stnovn ž n 95 % lkový pùsobilý výdjù, vynložný n výmìn kotl. Bylo pøijto 16 žádostí. Žádosti byly pøijímány od obènù do Pødposldní dn v ro s konl ilvstrovský výšlp k ltánk. Vyšlo s po 9. odinì (ož s kálo ponìkd bry, pøíští rok vyjdm po 10. odinì) od Pørov smìrm k ltánk (lis k db Crlott, ví o db n ). Nybìly špkáèky nìjký tn lkool n øátí (k s úèstnilo minimálnì 35 lidí) probìl v nší obi již trdièní Tøíkrálová sbírk. V útrý probìlo po 18 odinì v KD 12. sdání stpitlstv MÈ 2016, mimo jin s svlovl ropoèt ob n rok 2016, dot složkám n rok 2016, Èská pošt Prtnr dlší. Ví n wb jsm obèny n wb informovli o stdii koønov èistièky pro Podviov., jk jistì mnoo Vás ví, nmá vybdovno èistièk odpdní vod ni splškovo knlii. Vdní ob spolènì s stpitlstvm s snží tto sktènost øšit možnostmi, tk, byom dl pltný norm dokáli vypoštìt èist vody árovò, byom nšim obènùm nbídli øšni, ktr bd o do nákldù domáností i ob o njnižší pøi ování stndrdù, ktr vyždjí normy ÈR. Jdn vrint, ktrá splòj výš vdn, j i vybdování koønový èistírn odpdní vod (KÈOV). Vdní ob spolènì

4 dvdsign - prvodj str 4., 25. dbn s stttárním mìstm Opv dlo stdii provditlnosti KÈOV v ý í s výsldky stdi byom Vás rádi snámili. K dn problmti bd do bdon i vøjn projdnávání. tdi obsj i M.È. Podviov. Ètvrtk ptøil po 16. odinì prvidlnm stkání klb dùodù, ktr s konlo v jji oblíbn vinárnì Hostin U Bly. V pátk 15. ldn (od 13 do 18 odin) v sobot 16. ldn (od 9 do 11 odin), probíl v ZŠ ápis žtv do 1. tøíd ZŠ n rok 2016/2017. V stjný dn tk probìl po 17. odinì v kltrním øíní výroèní èlnská sù DH. V sobot 16. ldn 2016 s konl v 20 odin v sál ostin U Bly již 2. AZIO diso pls, ktrý nmnl již podr vlko úèst stl s vlmi vyldávno ábvo rok. Pls poøádá TJ (io). Od pátk do ndìl ( ) jst si moli od 11:00 odin v rstri Hj n Pørovi vytnt Vpøov ody. Nybìl vlká nbídk bíjèkový spilit. Myslivk sdržní Hoš t poøádlo v Kltrním domì v Podviovì trdièní myslivký pls. K dobr ábvì ráli mnžl dlákovi. Trdiènì nybìl botá vìøinová tombol. V nì vstpno byl i vèø. Nèkná oprv vrijnío strop v KD si od pondìlí nkon vyžádl kompltní rkonstrki l místnosti, (oprv strop + výmìn trám strop, tplní strop 18 m vt, nový sádrokrtón svìtl, nov omítky, lktrik rovody +ásvky, nov obložní døvo + nový prpt okno, nová grnýž + álon, vyèištìní prkt + voskování). Clá oprv si nkon vyžádá 14 dnù oprv. N prái s podílli jk provníi ob, tk ød dobrovolníkù, ož jim vlmi dìkjm! Nákldy n rkonstrki npøkroèily plánovný 50 tis. Kè. Fotblist mži TJ ájili 6.1. imní pøíprv pod stronovým trnrm Jroslvm bm, ktrá trvl do Fotblist s sáli 3x týdnì to kždo stød n l v Porbì, pátky byly n mìlm povr v Vøsinì o víknd byly srány pøátlsk ápsy. Probìl i první lový trnj v Ostrvì Porbì, kd s místili n 3. místì. trt jrní sóny mžù byl stnovn n V sobot 30. ldn 2016 probìl v sál Hostin Bly trdièní Hsièský pls. K tni posl rál trdiènì skpin MERKUR. Nybìl botá tombol. Ví n strnì 27. V pøíprvnm áps mžù : Tísk, ktrý s rál n øišti v Vøsinì v pátk 5.2. v 19:00 od., vyrály 6:0. V sobot 6. únor 2016 od 18 odin probìl v sál ostin U Bly vlná romd, ktro poøádl výkonný výbor TJ. Pováni byli èlnov pøínivi fotbl. 13. únor poøádl mládž ob 9. roèník Poování Bsy s trdièním vodìním mdvìd po vsnii. Po 20. odinì násldovl vèrní ábv v sál ostin U Bly, k posl rál kpl BEDUE. Nybìl botá tombol ábvný progrm po lý vèr. Fotogrfi k njdt n 25. V dn únor probìl v vinárnì Hostin Bly k Vlntýnská vèø. Ak byl rèná njn milovným párùm. V pøíprvnm áps mžù : Zltníky, ktrý s rál v sobot v 15 odin, prorály 1:2. V ndìli odpoldn po 16 odinì s konl v sál Hostin U Bly trdièní ábv "Poování bsy 2016" jko v pødoí lt v podání klb dùodù. okromá k Klb dùodù s nsl jko obvykl v d rs nspotn ábvy. Drtivá vìtšin úèstníkù doril v originální mská l odpoldn s vlmi vydøilo. V pøíprvnm áps mžù Clbièov :, ktrý s rál n øišti v UT Clbièov Fotogrfi olko Poování bsy ktr probìlo foto: Ktøin Vlová

5 dvdsign - prvodj str 24., 5. dbn Fotogrfi kltrní k Bšd pø, døní pøí v kltrním domì foto: Ptr Vvrèková v ndìli v 14 odin, vyrály. 5:8. V pondìlí probìlo v 18:15 v KD 13. sdání Zstpitlstv mìstsk èásti Opv -. N progrm bylo mimo jin: mjtkov álžitosti, Èská pošt prtnr, orgnièní álžitosti úød, dot pro dìtsk øištì pøi ZŠ MŠ, kompostárn Komárov dlší. Pøsný ápis j k dispoii n wb. Obní úød poøádl v spolprái s ønitvím káš Gbr, 27. únor od 8:00 od v kltrním domì již 2. roèník bijèkový odù. Opìt byl vlká nbídk bijèkový spilit, tplý jídl v doprovod trdièní lidov miky nybìl i botý pitný progrm. Novì bylo možno kopit "fjn" vìøinov klobásky. Zbijèkov ody byly tntokrát lodnní kí po 17. odinì s promítl v kltrním domì film lvnosti snìžnk. Úèst n film nbyl mo vlká, l o to vìtší byl ábv. Po mnší pøstáv otvøl v útrý 1. bøn odpoldn nový nájm Dominik tk novì rkonstrovno Hospùdk n øišti. Bønová otvírí dob byl pondìlí - ètvrtk 16:00-22:00 odin, pátk 16:00-23:00 odin, sobot 16:00-23:00 odin, ndìl 16:00-21:00 odin. Host onili pødvším novì rkonstrovný intrir (br, kyòk tolty) vlko nbídk výborný ovk, brgrù, piv, TV pønosù dlší ábvy. Doporèjm nvštívit. Od 1.3. j novì v ý í otvøno tk kvìtináøství pní B. Try Vvrèkov njdt o n drs: Pørovká 55/58. "Kvìtiny od Trky" nbíí: kvìtiny k jkkoliv pøílžitosti, svtbní floristik, smtèní floristik, jrní, podimní dkor, dšièkov vánoèní vby, kompltní floristiký srvis - ikbny, výdob kostlù, sálù, síní. Objdnávky n nbo Otvírí dob j: Po, Út: 8-11 odin 13-16:30 odin t, Èt, Pá: 8-11 odin odin, o: 8-11 odin. Klb rodièù poøádl v 14 odin v sál Hostin Bly Dìtský mškrní krnvl. Ak pro dìti rodiè v kostým s vlmi vydøil, mimo jin díky ábvn progrm s pní Montgovo. Vlký dík ptøil tk všm mminkám, ktr pkly vynikjíí sldk i sln pooštìní. Klb rodièù onil sn vš dospìlý, ktøí pøišli v nápditý mská kostým. Ví n strnì 10. V pøíprvnm áps mžù Albrti :, ktrý s rál n øišti v UT Bílov v sobot 5.3. v 13 odin, vyrály 4:6. V pátk 4.3. pk opìt vyráli mži v pøíprvnm áps :Pstkov 9:3. V ètvrtk po 16. odinì probìlo v Vinárnì Hostin U Bly trdièní stkáním Klb dùodù, v ktrm s npomnìlo n obdrování žn kvìtinmi k svátk MDŽ. V sobot v 14 odin poøádl klb dùodù v Kltrním domì kltrnì - spolènsko ki pod návm "Bšd pø". Návštìvníi moli vpomínt n trdièní døní pøí. K vidìní byly tk vyšívèky, plièkování krjk, pltní štpování ponožk. Bšd pø byl doprován písnièkmi, povídáním istorkmi dávný èsù. Pro návštìvníky bylo pøiprvno ml pooštìní. Tto vydøná k s stkl s kldným olsm obènù. Nìkolik

6 dvdsign - prvodj str 6., 23. dbn fotogrfií k njdt n strnì 24. V pøíprvnm áps mžù : Mokr, ktrý s rál n øišti v Clbièovì (n mìl trávì) v sobot v 12:00 od., vyrály 5:3. V útrý s sktènily v bdovì školy v ý í mi odino Vlikonoèní dílnièky. Rodiè s dìtmi si spolènì vyrábìli vlikonoèní dkor. V stød n Pørovi v rtnèní nádrži dlink snížil ospodáø (sy Èsk rpbliky, s.p.) ásdnì stv ldiny nádrž. Dl informí mlvèí sy Èsk rpbliky, s.p. pní okjov, s jdnlo o doèsn snížní ldiny (soèást prùkm pød odbnìním). Nyní probíá dopoštìní do pùvodnío stv. K lkovm vypštìní násldnm odbnìní by mìlo dojít v áøí Ví n strnì 9 n obot s nsl v d prá nši složk. Nši sièi orgniovli sbìr žlno šrot fotblist provli n rkonstrki ornný sítí n obním øišti. Vdní ob dìkj všm spolobènùm, ktøí prtiipovli n sbìr šrot pro solk siè. V útrý 22. bøn probìlo 14. sdání Zstpitlstv mìstsk èásti. N progrm bylo mimo jin: kontrol snsní, práv strosty o èinnosti OÚ, mjtkov álžitosti, dot pro oprv kpl dlší. Ví njdt v ápis n wb. V mistrovskm áps mžù : Clbièov "B", ktrý s rál n øišti v Clbièovì v sobot v 15:00 od., vyrály 4:0. Góly rodávli 2x Ondøj Vl, Filip Bld dislv Kožšník. Do kon bøn bylo ntn rdit popltk ps. Popltk ùstává stjný jko v pødšlý lt. Z prvnío pltí mjitl 600 Kè, kždo dlšío pk 900 Kè. id, pobírjíí jkýkoliv dr dùod (strobní, invlidní, vdovský, vdovký èi sirotèí), pltí po 200 Kè prvnío 300 Kè kždo dlšío ps. V pátk 1.4. po 16 odinì probìl n prkovišti pød Obním úødm vkin psù. Cn oèkování byl 100 Kè. V mistrovskm áps mžù : tìboøi, ktrý s rál v sobot 2.4. v 15:30 od., vyrály 2:1 (1:1). Góly dávli: F. Bld (p.), F. Bld - M. Josfs. v prstižním soboji o dr místo v tbl díky Filip Bldovi dokály vítìit. Díky váání vdoí itltovi j jji trát ž jn tøíbodová. Nová ordin prktiko lkø, MUDr. Vít Kšpárk, j v provo od Ztím jn pro klinty všobn drvotní pojiš ovny. mlovy s osttními pojiš ovnmi by mìly být vøny poèátkm dbn. O dlším vývoji Vás bd informovt MUDr. Vít Kšpárk, n wb v prvodji. Dlší inform n strnì 9. trost ob poøádl v sobot 9.4. od 9:00 od v tìloviènì ákldní školy Drý roèník pingpongovo trnj "O poár strosty". Zápis do trnj probíl v dn trnj od 8:30 od. Pro ráè bylo jištìno ml obèrstvní. Tntokrát nás "vykrdli" pøspolní. Vítìm mjitlm poár s stl Jroslv Mì "Hdrnk", dr místo obsdil solèák káš Dnr, tøtí místo vybojovl tnislv ryš Nový dli brmborov ètvrt ž dloo po pùlnoi, žíniví, ldoví i omní v svý yginiký potøbá. N drý dn všk již n tyto strsti pomnìli v jji myslí pøvžovly jn ty k ážitky výlt. Uplynlo jn nìkolik dnù ž jsm s mnoí èlnov Klb vydli pod vdním pn ody n prùkm do Komárov, do ndávno otvøn kvárny kvìtináøství. Clkm s nás tm sšlo sdmnát k klidnm posní. A protož to bylo 8. bøn, kdy j slvn MDŽ, nìo jsm tm v dobr poodì i trtili. Klb v plnm obsní MDŽ vpomnl o dv dny podìji v vinárnì "U Bly", kd nám pøišli popøát s svými ritmi v doprovod pní èitlky žái místní školy, ktøí n ávìr svo vystopní všm žnám pødli kvìtin. Dlší kvìtin pøijly žny rko pn strosty do tøti pøvly kvìtin i rko mžù Klb. Po strosto pronsný milý slov nstopili k potìšní nši žn tøi prvotøídní miknti, èímž s vytvoøil v vinárnì vlmi pøíjmná tmosfr, kdy nikdo nás nspìl do domov. To všk nbyl vškrá nš bønová èinnost. K ní j možno pøiødit i kák nši žn kdy, v jdnom sobotní odpoldní pødvdly v nšm kltrním domì drní pøí, tk, jk to bylo n vsnii vykm jštì v ndávn minlosti. Krom too tm bylo možn vidìt plièkování jmn pøí, ktr dokonl ovládá nš èlnk pní Jdlièková. foto: Dn ngrová

7 dvdsign - prvodj str 22., 7. dbn K èinnosti v Klb dùodù. klb dùodù bomír Tiopád Po nástp rok 2016, n svm prvním sromáždìní Klb, kd s sniorky snioøi nši ob sšli, odnotili s spokojním svo èinnost minlý rok, provdli drobno obmìn svo výbor s optimismm s roodli pokrèovt v sv ábvn èinnosti. T drobná obmìn výbor klb spoèívá v tom, ž drvotní dùvodù konèil svo ktivit v výbor pní Vìr Volná, ktrá byl jdno kládjíí èlnù Klb v ro 1993 ž do ldn t. r. byl pøínosm pro jo èinnost. Jko poitivní l odnotit, ž s dobrovolnì pojily do prá výbor tøi mldší žny, od ktrý l oèkávt ktivní pokrèování tto spolènsk èinnosti v obi. V únor, v dobì msopst, ntìjí s nt nbit vsniko mládži, spoøádli jsm v Klb rovnìž "Poování bsy" s pøsvìdèním, ž jštì n tnto dr ábvy mám pødpokldy ž jsm pro kždo lgri. Nodili jsm si po vsnii s mdvìdm v podobný mská, nš k byl skromná, komorní, odrávjíí s v sál ostin U Bly, msky too všk nybìly ábvy jsm si tk i v spolprái s miknty žili. Tn podvèr s nám vydøil roáli jsm s do svý domovù s úsmìvy n tváøí. A ž j strost nši ob s èinnosti klb spokojn, prostødkovl nám n dn 2. bøn, prostødnitvím pn snátor jmž dìlá sistnt, návštìv snát v Pr. Tto návštìvy s molo úèstnit 29 èlnù nšo Klb, èož bylo plnì vyžito. I pøs èsn vstáváni vš výltníkù, byl náld úèstníkù pøi jídì do Pry výborná, všini s n mtièk Pr i n návštìv snát tìšili. Po prolíd snátní bdovy krátk úèsti n jdnání nši snátorù byl všm ès n prolídk mìst. Nìktr úèstní ájd tìly mìstsk istorik i novodob výstvby too vidìt tolik, ž obìtovly nìjký tn pní svý dùodù i pro tmní txikáø. Všini úèstníi návštìvy Pry nvni, l vli spokojni s vrli vèr do svý domovù. Jji spokojnost všk ntrvl pøíliš dloo. Provo n dálnii D1, po níž s tobsm vrli, jim pøiprvil nmil pøkvpní. N nši první mimoøádnì vyžívn dálnii s pro nìjko várii kmion n ní držli tk, ž s domù vrátili místo obsdil káš n. Dlší roèník trnj stinm jštì tnto rok to 17. prosin pod návm "Vánoèní ping-pongový trnj". V stjný dn probíl od 8:00 odin n trážnii v rál tølni vlká jrní brigád "Jrním provonìní stølni". Po ní násldovt èlnská sù. Ví n strnì 18. V pátk 9.4. od 13:30 odin probìlo mistrovsk tkání dorost (domáí) s Boslvimi. V mistrovskm áps mžù : TJ lvi Ml Hošti, ktrý s rál v sobot v 15:30 od., vyrály 5:2. Po vítìství v Hoštií ž dìlí od prvnío míst jn poý bod. Poèínj dnm èíná v ý í rkontrk propstk n silnii III/4663. Tímto dtm èíná i èástèná ávìr (pøi ování jdnoo jídnío pr, øíno smfory) dn silni. Tto ávìr potrvá ž do Vldm k tom, ž tniký stv propstk si již ntnì vyždj rkonstrki, prosím o poopní trpìlivost pøi tto rkonstrki. Oprv mostk bd probít v dvo fáí. V první tpì s oprví lvý jídní pr v dr prvý. Pro pìší bd pøiprvn proviorní døvìný most n strnì pn Admèík. Ví n wb V sobot po 8 odinì oslvily Dn mì výsdbo 150 stromù. Tím ž probìno oslvy osvoboní ob jsm byli nni pøsnot Dn mì již n sobot. N obní pomí bylo vysno 150 švstk, ktr byly kopny dot mimo ropoèt ob. Dìkjm všm, ktøí s brigády úèstnili pomoli vlbit nší ob. Kltrní k v njbližší dn: od 20:00 odin probìn oslv 71. výroèí osvoboní Ob. Èsový plán: 20:00-20:30 mpionový prùvod; 20:30-21:00 Pitní kt Pmátník pdlý; 21:00 - spolènská k n Obním øišti MÈ (ábvn ry pro dìti, trdièní opkání špkáèkù volná ábv) od 16:00 odin probìn mistrovsk tkání mži (domáí) vs. lvi Opv od 16:00 odin probìn mistrovsk tkání dorost vs. itltovi (domáí) od 8:00 odin probìn n trážnii v rál stølni 31. roèník sotìž v stølbì mlorážky "O poár osvoboní ý ù". Poøádá (AVZO TÈ ÈR-ZO KÁA) od 8:45 odin probìno n obním øišti, "Závody v stølbì polní kš" - èský poár èská lig (poøádá Klb polní kš) Všny plánovn i minl k v obi njdt vždy v pødsti n wb v Klndáøi kí n drs: Kltrní spolènsk lto od 12:00 odin n prkovišti kšny probìn v rámi k kltrní lto 2016 již 2. roèník Glášfst, spojný s "káním máj", roèník 1998, (poøádá ob v spolprái s složkmi jdnotlivi) od 8:00, vøjná brigád v rámi k kltrní lto 2016 nb "Ukliïm si ", podrobnosti pøiprvjm od 14:00 odin probìn n obním øišti, "Dìtský dn", poøádá (io - TJ podpory mìstsk èásti ) Od 17 odin ájní tøídnní oslv "Výroèí 130 lt" ložní bor dobrovolný sièù v ý í (1886) s botým doprovodným progrmm. Oslvy bdo probít od pátk do ndìl

8 dvdsign - prvodj str 8., 21. dbn v l obi. vi progrm od 8:00. probìn v rál stølni n trážnii v rámi k kltrní lto 2016, (sotìž v stølbì mlorážky) "otìž v stølbì tøíèlnný držstv", odpoldn po 14. odinì - sotìž dìtí v stølbì vdovky poøádá AVZO v sobot v 8:30 odin probìn n obním øišti v rámi k kltrní lto 2016, První roèník fotblovo trnj o solký poár. Poøádá obní úød v spolprái s skpino ndšnù. trtovn èiní 800Kè, v strtovn j rnto obèrstvní. Pøilšovt sv týmy mùžt : Ondøj Hèk ( ) nbo Josf Doboš ( ). vi plkt vprvo od 8:00 odin v rál stølni n trážnii, "Nojblový trnj mtrský držstv", poøádá (AVZO podpory strosty ý ù) od 22:00 odin probìn v rámi k kltrní lto 2016 n obním øišti 4. tní kino v ý í. O výbìr film roodn nkt n nšm wb, nbídk filmù pøiprvjm od 8:00 odin vøjná brigád v rámi k kltrní lto 2016 nb "Ukliïm si ", podrobnosti pøiprvjm od 10:00 odin, probìn v rámi k kltrní lto 2016 v stød ob kšny 2. roèník solko pivnío fstiválk v ý í. Nbd ybìt živá mik s èským pivm kyní od 22:00 odin probìn v rámi k kltrní lto 2016 n obním øišti 5. tní kino v ý í. O výbìr film roodn nkt n nšm wb, nbídk filmù pøiprvjm od 15:00 odin probìn n trážnii v rámi k kltrní lto 2016 Poádkový ls, ki pro dìti poøádá Klb rodièù (podrobnosti pøiprvjm) od 8:00 odin vøjná brigád v rámi k kltrní lto 2016 nb "Ukliïm si ", podrobnosti pøiprvjm od 9:00 odin probìno n obním øišti "První obní sportovní ry". portovnì kltrní ki poøádá Obní úød od 13:00 odin - stød ob, obní øištì, kpl "olk posvíní 2016" tøídnní k (2. ž ) vyvrolní olko kltrnío lt, poøádá (obní úød..). Progrm posvíní pøiprvjm od 15:00 odin probìn kšny v stød ob "2. roèník solko Vinobrní" (poøádá Obní úød ) TJ - io Mži - jro 2016 Dtm Ès Domáí Host :00 Clbièov (B) :30 tìboøi :30 Ml Hošti :00 Jkrtovi :00 lvi Opv :00 Bìlá :30 Vøsin :00 Bdišov n/b :00 Vávrovi :00 Hrd n/m :00 Kobøi (B) :00 Pstá Polom (B) :00 itltovi Dorost - jro 2016 Dtm Ès Domáí Host :30 Boslvi :45 Bolti :00 itltovi VONO :00 lvkov :45 H :30 Bdišov n/b (øištì Pstá Polom) :30 H. Bnšov :45 Ml Hošti trší žái - jro 2016 Dtm Ès Domáí Host :00 køipov :00 Vlk Hošti :00 Bøová :00 Štítin :00 Ml Hošti :00 Kylšovi :30 Vìtøkovi Tátov mminky, pøivït sv dìti k fotbl, poøádám nábor 2016 Ct, by Vš dítì sportovlo výšil s jo fyiká psyiká kondi? Nní Vám jdno, kd Vš dítì tráví volný ès nt, by trávilo vìtšin ès n lii? Nmát pro Vš dítì tn vodný koníèk? Pøilst o n fotbl v ý í! Vdní oddíl TJ s roodlo spoøádt nábor do ød fotblistù fotblistk. Rodiè i prrodiè, mát-li ájm, by vš dítì: - sportovlo to v ltì (n øišti) i v imì (v sportovní l), - bvilo s v kolktiv stjnì strý klkù olk, - vyrùstlo rovíjlo sv sopnosti pod doldm trnrù, - molo s v ltì úèstnit sostødìní mìøný njn n fotbl, - dìllo Vám rdost, když bdt poorovt jo fotblov kroky, pk pøivït k nám novo dpt my s rádi postrám o nplnìní výš vdný øádkù. Byli byom vli rádi, kdyby s tto vývy ytili jk rodiè, tk i smotn jji rtolsti my jsm mi sbo moli pøivítt nov tváø, ktr s tìjí v bdoí lt bvit sportm rdovt s výr právì v fotblovm drs TJ. Jk to njlp dìlt? Vyplòt pøilášk pødjt ji v škol pní èitl. První trnink èíná v 16 odin n obním øišti TJ. Pøijímám roèníky (pokd mát dítì, ktr nspdá do tooto roèník, pøijït domlvím s n místì). Tk mùžt tlfonovt trnrovi on Vám rád pordí odpoví Vš doty. Rlièní tým pøíprvky mini žákù: Trnøi: káš n ( ), Mrián tk ( )

9 dvdsign - prvodj str 9., 20. dbn Mtøská školk Nž vás snámím s plány, ktr nš njmnší dìti èkjí n jø, rád by s vrátil k imním období. Pødvánoèní ès jsm si pøíjmnili vánoèní bsídko, n ktr dìti pødvdly mminkám, ttínkùm, bbièkám, dìdèkùm jiným èlnùm rodiny, o s v mtøsk škol nèily. polènými silmi jsm pk ndobili rosvítili stromèk. I ltos Jžíšk dìtm ndìlil spost dárkù. Jdním ni byl nová tlvi, poøín stpitlský odmìn, ktrý s vdl èln obnío stpitlstv pn Ptr Žùrk v prospì dìtí. Toto sto by, lo mtøsko škol, mo podìkovl všm rodièùm Klb rodièù, ktøí jkkoli n dárky pøispìli, protož dìti ni mìly stál mjí obrovsko rdost. I v ltošním školním ro v mtøsk škol probìl mlá rkonstrk, tntokrát s týkl výmìny skøínìk v obo koplná. Zkrátk npøišl ni vnkovní èást mtøsk školy, kd byly vymìnìny lvièky vyrobn pány Dvidm Vvrèko, Pvlm Nlšovským, Ptrm Žùrkm, Pvlm Žùrkm Pvlm Pospìm, døvo poskytl pn Rird Dnr b nárok n odmìn. Mo dìkjm. Když jsm s vrátil k imním období, nsmím pomnot mínit, ž s v ldn 2016 sktènil Zápis do 1. roèník. K ápis pøišlo lkm 12 dìtí, ktr s snžily kát, jk jso pøiprvný n školní doák. Cl imní období bylo konèn dìtským mškrním krnvlm, ktrý pro dìti poøádl Klb rodièù. Jrní období èlo pro dìti sportovnì. Od bøn pødškolní dìti prvidlnì nvštìvjí plvký vývik v Mìstský lání v Opvì. V bøn tk probìly v ákldní i mtøsk škol tvoøiv Vlikonoèní dílny. Rodiè spol s dìtmi vyrábìli vlikonoèní dkor árovò moli otnt dobrùtky, ktr si pro nì pøiprvil lý kolktiv ákldní mtøsk školy. Npomnìli jsm ni n podpor místní kniovny Ptr Brè pøijli jsm pování pní Jroslvy Kostøibov n jjí prolídk s káko dìtský knížk, ktr si dìti moly smy njn proldnot, l byly tk snámny s výnmm kniovn možností pùjèní si kni domù. A ž j tdy konènì dbn. V dbn dìti mtøsk školy èká první jrní výlt n lèínský rnè plný víøt. Nmùž ybìt ni trdièní èrodìjnik dopoldn pln sotìží ldání pokld. N ávìr by rád mínil, ž kvìtn 2016 probìn Zápis dìtí do mtøsk školy. Prosím rodiè, ktøí by tìli sv dítì pøilásit, si již nyní, kdykoli v otvírí dobì mtøsk školy, pøijdo vyvdnot pøilášk. K ápis j ntno, mimo vyplnìno pøilášk, pøinst lkøsk potvrní o pùsobilosti dítìt. Tr Èprová Odbnìní úprv rn dlinky sy Èsk rpbliky, s.p., Pømyslov 1106/19, Nový Hrd Králov, Hrd Králov, stopn právo tokù - oblst povodí Odry pøiprvjí v rámi prvntivní protipovodòový optøní stvb: "VN dlink - odbnìní úprv pølivný rn VN". V rámi stvby bd jdnk vodní nádrž vyèištìn od nánosù (odbnìn), tk bdo prvny pølivn rny vodní nádrž, tj. bd snížn dolní rn vtokový okn požrák bd výšn úrovò bpènostnío pøliv. Nvržná optøní bdo složit k lpšní rtnèní sopnosti stávjíí vodní nádrž, dojd k vìtšní rtnènío ovldtlno prostor. Dùvodm pro rlii stvby j pødvším protipovodòová orn obyvtl, objktù bydlní obní infrstrktry v níž položný obí. Aby bylo možno stvb rliovt, bd nádrž po lo dob rli vypštìn. V soèsn dobì probíá projkèní pøíprv stvby, v rámi ktr byl v mìsíi bøn ldin vody v nádrži n nìjko dob snížn, protož probíl biologiký prùkm pro pøsn jištìní vyskytjíí s vláštì MUDr. Vít Kšpárk Od poskytj nová ordin prktiko lkø slžby pojištìnùm Všobn drvotní pojiš ovny. mlovy s osttními pojiš ovnmi jso právì vírány pødávány mi obìm mi k podpis. Alspoò pødbìžn stnovisko nní tím námo Rvírní brtrsk pokldny, l vìøím, ž i d bd smlov vøn. Ordinèní dob j násldjíí: ránìný živoèiù. V soèsn dobì j již nádrž opìt npštìn. Clkov vypoštìní nádrž s pødpokládá od áøí Vlstní rli stvby s pødpokládá v lt Po rlii bd nádrž opìtovnì npštìn. Provdnými optøními dojd do jist míry k ornì obyvtl mjtk pød škodmi pùsobnými povodòovými prùtoky. V obi Nov dli j v rámi smosttn k protipovodòovo optøní plánován úprv koryt vodnío tok dlink, byl prován stdi provditlnosti v soèsn dobì probíá dlší projkèní pøíprv. Ing. ylv okjová, rfrnt pro provoní èinnosti, sy Èsk rpbliky, s.p. Pondìlí 15:30-18:00 18:00-19:00 jn objdnní Útrý 07:00-10:00 10:00-10:30 jn objdnní tød 15:00-17:00 jn objdnní (vyrno pro ktní potíž s oštøním po tlfonik domlvì) Ètvrtk 15:00-17:00 17:00-19:00 jn objdnní Pátk 15:00-17:00 Doporèji objdnávt s k vstpním prolídkám rgistri tlfoniky n èísl , bìm ordinèní doby

10 dvdsign - prvodj str 10., 19. dbn Klb rodièù školy pødsdkynì klb Vldimír nová Po krásnm pødstvní nši dìtí v kostl , si Klb rodièù pøiprvil v Vinárnì Bly mlý Vánoèní Jrmrk. K prodji byly njn vánoèní dkor drobn dárèky, l tk pèn štoly, prníèky jin dobroty nši ootný mmink. Mo jim to dìkjm. Z orgnièní dùvodù božl Klb rodièù nmùž dìlt tto ki v sál místnío Hostin, proto s omlovám všm, ktøí s n Jrmrk nvšli. Dìkjm i rodinì Blový výpomo, spolprái pùjèní prostor. Klb rodièù, Vánoèní Jrmrk. V sobot od 14. odstrtovl v sál Hostin Bly dìtský Mškrní krnvl. O ábv s nám postrl p. Montágová tødisk volno ès v Opvì. Do svo progrm pojil njn dìti, l tk rodiè. Mo nás všny pøíjmnì pøkvpil pobvil. Dìkjm všm mminkám, o nám pomoly pkly vynikjíí obèrstvní, ktr bylo možno kopit bìm lo krnvl. Všny ískn pníky ptovly do pokldny Klb rodièù bdo požity n dlší ktivity pro dìti školy školky. Podìkování ptøí i p. è. Tr Èprov pn strostovi Ptr Orišèíkovi výpomo v štnì. Oòjm sn vš dospìlý, ktøí pøišli v nápditý mská kostým. Bdm rádi, když s v pøíštím ro pøidjí i dlší rodiè. Klb rodièù, Mškrní krnvl. Zprávièky solk školièky Ès bìží jko blánivý s novým jrm jso t i nov právy nší ml, l èinn školy. Vrátím s njprv do imnío pødvánoènío období, kdy jsm již trdiènì spoøádli dvntní konrt Zpívání v kpli. šli jsm s 10. prosin 2015 v 16:00 odin v kpli žái školy pødvdli pásmo s koldmi o roní Jžíšk. I pøs nrvoit s lý progrm povdl n výborno, tnik ltos nklml všini sklidili njn boølivý potlsk, l i dlší povly. Po skonèní konrt s všini pøsnli do vinárny ostin U Bly, kd mìl Klb rodièù pøiprvn prodj vánoèní dkorí pooštìní. V ldn byli n ødì prvòáèi. Njprv pøišli žáèi pødškolnío oddìlní mtøsk školy k ápis do 1. tøídy. Tn probìl jko Vèrníèkov st, bdoí dpti n škol doprovod rodièù vládli všny nástry, ktr si pro nì Vèrníèk pøiystl od áøí by ji do 1. roèník mìlo nstopit rovný 10. V stød 27. ldn byl s výplt pro soèsn prvòáèky. Ti mìli svo lvnost lbikáø, n ktrm svým rodièùm spol s pní èitlko nko Aptiko pødvdli, o s první pololtí v škol již nèili - èíst, psát, poèítt, krátk vš, o k správnm prvòákovi ptøí. Ž to mí n jdnièk s vìdièko, o tom nní poyb odmìno to jim bylo njn první vysvìdèní s smými jdnièkmi, l i prádní èokoládový koláè. Mòm! Tk s jim døí! No ž s blížím k jr Vlikonoùm, to jsm pøivítli Vlikonoèními dílnmi pro dìti jji rodiè školy i školky. V útrý 15. bøn 2016 s dvø školy v 15 odin otvøly èklo s n první ájm o vlikonoèní tvoøní. A šlo to jko po másl! V tìloviènì v tøídá školy mìly pní èitlky pøiprvná stnovištì, n odbì pk Klb rodièù i drobný prodj k Vlikonoùm i pro rdost. A o o vlstnì šlo? Dìti ml i vìtší si doprovod rodièù èi strší soronù moly vyrobit rùn vlikonoèní dkor, ndobit krsli èi poøídit výdob do okn. Po silovn prái mìli všini možnost s obèrstvit v jídlnì školy, kd pro všny pøítomn pkly provni školy bty koláè. Bylo to bv rádi si to s opkjm! Tk opìt sbírám strý ppír, kontjnr bd n školní rdì od pondìlí 2.5. do stødy do vèr. Pokd Vám ppír dom pøkáží, bdm rádi kžd kilo, ktrým nám pomùžt. A o nás jštì èká? Až do kvìtn s všini žáèi dokonljí v plvání, v dbn jštì stinm doprvní øištì v Opvì i v Mlý Hoštií lvnì ž trnjm n nši trdièní Koláèovo slvnost spojno s pødstvní k Dni Mtk. T by mìl vypknot v ètvrtk 12. kvìtn 2016 od 16:00 odin bïto n školním øišti, nbo v sál ostin U Bly - podl poèsí. No kromì silovn prá n koni rok nás èká i odmìn v formì školnío výlt konèní loroènío projkt Cst do stødovìk, l o tom s nìkdy pøíštì. Mgr. Mrtin Škobánková

11 dvdsign - prvodj str 18., 11. dbn Z èinnosti ZO kál - AVZO TÈ ÈR Boto èinnost rok 2015 jsm vøli 19. prosin trdièní spifiko sotìží nvno "Posldní výstøl", ktrá spoèívá v tom, ž s sotìží v nìkolik stølký disiplíná, to v stølbì mlorážky, pistolí vdov pšky. Toto sotìží skonèil stølká són imováním rál stølni jsm konèili n 3 mìsí ktivní èinnost. Božl svo èinnost nkonèili lodìji vndlov. Doèsnì opštìná stølni s pro nì stl slíbným místm pro jji ktivit. Njdøív po vyvìšní jdn ornný møíží s lodìj dostl do prostor stølištì, kd ponièil ornn kryty áøivkový tìls násldnì krdl všny áøivky n bdovì po odstrnìní krytù krdl všny žárovky. Zárovò odvl èást pøiprvno døíví n otop. prjøi "odobili" bdov stølni i soiálnío øíní nvldnými krsbmi. Vndlov pk ponièili kryt vypínè svìtl n soiálním øíní, ponièili novì vyvìšno bpènostní tblk onìm propálili potrbí pøívod vody. Aèkoliv mìl být im pro nás klidným obdobím, výš popsní ktivist nám stál pøiprvovli prái k odstrnìní jji èinnosti. nd s podøí nìktro vndlù èsm pøistinot. Èinnost nšo spolk jsm ájili v sobot 9. dbn vlko brigádo n jrním provonìní stølni násldno èlnsko sùí. N brigádì, ktro doproválo npøíniv poèsí, s provádìl úklid rál stølni, odstròování imní optøní, výmìn poškoný vykrdný áøivkový tìls. Rovnìž byl provdn pøíprv pro rnovi strý lávk. Brigády s úèstnilo lkm 13 èlnù AVZO. Zárovò bd provdn pøíprv n již 31. roèník sotìž v stølbì mlorážky "O poár osvoboní ý ù", ktrá s sktèní 24. dbn. Již trdièní sotìž v stølbì mlorážky tøíèlnný držstv, sstvný místní spolkù, li dlší vytvoøný skpin, probìn 25. èrvn, v tomtž trmín s sktèní sotìž v stølbì vdov pšky pro dìti mládž. Po loòsk úspìšn sotìži v nojbl pokrèjm v orgnii tto sotìž 9. èrvn. O vš kí bd vøjnost podrobnì informován v vývìsní skøíní Obnío úød. Bøtislv Jnošk tølký klb polní kš klb polní kš Ing. bin Kbsová Nposldy jsm Vás povli n lový ávod "Popltný Mikláš", poøádný domáím oddílm 5. prosin 2015 v tìloviènì tødní školy tnik v Opvì. Oldøi Kbs s místil n 2. místì, bin Kbsová si vystøíll 1. místo Ntáli Mìová skonèil tìsnì pod bdno n 4. místì. Dn Kšpárk s mi kšnìjšími støli ntrtil prostøíll s n 6. místo. vùj náv "Popltný Mikláš" ávod ískl podl n pro vítì, ktrými byly vlikonoènì dobn pštrosí vj. Po ofiiálním ávodì, poèítávno do Èsko poár, byl pro støl pøiprvný doplòkový ávod. V tomto ávodì s støílly po 3 šípy n spiální trè. Clkovo stølb všm ávodníkùm tìžovl Mikláš, èrt ndìl, ktøí j moli rùnými pùsoby roptylovt (npøíkld jn svo pøítomností, vonìním vonèk, øtìm,). Njlp s s podmínkmi tooto ávod vypoøádl kdt káš Andrs Kostl n Hn. Závody imní sóny jso pro støl tølko klb polní kš Opv - ponìkd nároènìjší. Hlvním dùvodm jso tížn podmínky n trnování, jlikož nmám k dispoii žádno l, kd byom moli pøs im trnovt. Dokd poèsí dovolí, snžím s tdy trnovt vnk. Al vìtšino všk kždý ávod j pro nás árovò trninkm. novým rokm vstopil v pltnost nová prvidl. Dvì mìny s týkly rodìlní ktgorií. U ktgori snioøi byl snížn vìková rni 55 lt n 50 lt. A dál s tto ktgori rodìlil n 2 ktgori, to n sniory sniorky. Dlší mìn s týká po stølby v l. Byl ršn tv. krožková dsítk, ktro novì nrdil jdnátk. Výbor Èsko sv kší roodl, ž rojtá lová són s dokonèí podl strý prvidl. Po lov mistrovství Èsk rpbliky s bd støílt podl nový prvidl s tím, ž do odnoní Èsko poár s dosžn výsldky pøpoèto. Prvním ávodm v ro 2016 byl ávod, ktrý spoøádl oddíl TJ Jiskr Otrokovi 16. ldn 2016 v mìstsk sportovní l v Otrokovií. Oldøi Kbs si vystøíll 2. místo bin Kbsová s po boji prostøíll n 2. místo. Ntáli Mìová Dn Kšpárk s tooto ávod núèstnili. Posldním ávodm pød lovým mistrovstvím ÈR byl ávod konný dn 13. únor 2016 v Kostli n Hn. V tomto ávodì s Oldøi Kbs probojovl n 3. místo, l bin Kbsová s msl spokojit s 3. místm. Dn Kšpárk si vystøíll krásn 5. místo. Ntáli Mìová s nmol drvotní dùvodù úèstnit. Hlová són byl trdiènì konèn lovým mistrovstvím Èsk rpbliky. tošní mistrovství bylo sktènìno bìm vlikonoèní svátkù v Otrokovií. Oldøi Kbs s po prvním dn prostøíll n 3. místo s lxsním náskokm, ktr obsdil i v lkovm

12 dvdsign - prvodj str 12., 17.

13 dvdsign - prvodj str 16., 13. dbn N fotogrfií jso pøi výstvbì yni: Vojtì Mixnr, Válv Crbol, dislv dláèk, Jn dláèk, Frntišk Ondrášk, Frntišk Hlšk, Jn Hlšk, dislv dláèk, Miroslv Gøšk, Bolslv Bl, Frntišk Ryb, Vojtì Mixnr, Ivn Kbi, Tomáš Bl dlší... Všny fotogrfi njdt n drs: 10 odnoní lovo mistrovství ÈR. bin Kbsová si po prvním dn ndokál držt dro pøíèk díky svm výkon dro dn klsl n 3. místo. Ntáli Mìová s nopk dokál 5. místo posnot n 4. místo. Dnovi Kšpárkovi ndovolily rodinn dùvody s tooto ávod úèstnit. V soèsn dobì s pøiprvjm n vnkovní són, ktro ájím 23. dbn 2016 v itltovií. V ltošním ro tølký klb polní kš Opv - bd poøádt 2 vnkovní ávody, to 21. kvìtn øíjn 2016 n místním øišti. Tk bd pøiprvovt sostødìní mládž v rál tølni n trážnii. Dál plánjm úèst n ávod, poèítávný do Èsko poár Èsk ligy, n mistrovství Evropy n vìtovm poár Bomi Cp. bin Kbsová Vystøiovánk sièsk brojni rdk Dvid Závìšiký V tomto èísl prvodj jsm již nìkolikrát mínili, ž náš sbor dobrovolný sièù, ktrý ptøí n vrní Morvì k jdnìm njstrší, bd ltos slvit 130. výroèí svo vnik. Pøi tto výnmn pøílžitosti jsm pøiprvili pro modláø šikovn dìti vystøiovánk solk sièsk brojni. Modl j v mìøítk 1:100, odpovídá ktálním stv dbn Dovolt mi pøipomnot nìkolik jímvý fktù o tto bdovì. Pùvodní sièská brojni rok 1887 byl n místì soèsn bdovy "moštárny" prostød návsi. Tdy nsl onèní "Hsièsk náødí" Bìm ès všk pøstl stèit ldisk kpity, iniitivy místnío sbor byl vybdován "sièárn" nová. Výstvb nov požární brojni probíl v lt 1973 ž tvb byl ájn v pondìlí 16. èrvn 1973 n èásti pomk bývlo Šitvnov dvor, ktrý byl po vál silnì poškon. (Šitvnùv dvùr obývl Krl Šitvn, èitli kronikáøi místní školy.) Kold "sièárny" byl provdn v stød 27. øíjn 1976 pøílžitosti oslv 90. lt trvání požárnío sbor. tvb bdovy požární brojni byl ofiiálnì pødán tdjším MNV do žívání v ndìli Poøioví n bdovy (mtriál) byl ,65 Kès vytvoøná odnot díl byl v t dobì vyèísln n ,- Kès. tvb probíl pøvážnì formo brigád ndšní místní obyvtl. Z t doby s v sièsk kroni ovlo nèn množství fotogrfií, pødvším díky sn pn Frntišk Hlšky (výnmno èln DH ). Nìkolik fotogrfií kroniky Hsièù mùžt vidìt n strnì

14 dvdsign - prvodj str 14., 15.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v srpnu 2015, posílejte námìty, podklady. strana 20. kveten 2015. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str 20., 1. kvìtn 2015 Dlší olký prvodj vyjd v srpn 2015, posíljt námìty, podkldy. rdk Dvid Závìšiký Hldám dlší istorik fotogrfi ý ù pro pøiprvovno pbliki o nší obi. Pokd mát dom jímv

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio dvdsign - prvodj str., 6. srpn 0 Pøstož vš bylo i ltos prfktnì pøiprvn, klmlo poèsí. To bylo v sobot dn. kvìtn vlmi ldn promìnliv božl odrdilo mnoo pøípdný kolgyò èrodìjk. Al rb 0 otžilù s mi dìtmi pø

Více

Významná životní jubilea obèanù

Významná životní jubilea obèanù dvdsign - prvodj str 28., 1. o jo dosvdní výborn prái dùvìø. trost sièù pødl dsti èlnùm vìrnostní stžky. Vlná romd byl vlmi pøíjmným stkáním i s dlooltými èlny DH. A nmnì døilo kí byl již trdièní Hsièský

Více

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v bøeznu 2015, posílejte námìty, podklady. prosinec 2014. strana 24. e c. c h. e c. c h dvdsign - prvodj str.,. prosin v ktgorii strší dorostnk, Tr Krystýnová v ktgorii stødní dorostnk obsdil. místo. V lpk ktgorii v strším dorost s Vojtì tøílk místil tk n. místì v stødním dorost Jiøí r Dominik

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více