I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL."

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl financován z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a č íslo gl obál ního grantu: CZ.1.07/1.1.07/ Můj studijní svět onl ine Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském - CZ.1.07/ Název a č íslo o bla sti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Datum zahá jení realiza ce projektu: Datum uk onč ení real izace projektu: Nový Jičín, březen 2011 Mgr. Patrik Kočí

2 1. Úvod Předkládáme Vám metodiku práce s Videoportálem, který je součástí rozhraní Google Apps EDU. Metodika popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během pětiměsíčního zavádění aplikace do praxe. Zavádění bylo součástí pilotního modulu projektu Můj studijní svět online, financovaného ze zdrojů ESF, EU, MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul proběhl ve třídách Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně během června 2011 až listopadu Cílovou skupinou bylo 616 žáků. Předkládaná metodika se věnuje pohledu na problematiku ze strany kompetencí žáka, pohled na kompetence učitele je rozebrán v metodice Mgr. Petra Žemličky. Protože je Videoportál součástí Google Apps EDU, tak je jeho užívání bezplatné. Propojení je realizováno tak, aby žáci měli vše dostupné z jediného základního panelu. Hlavní cílem bylo přinést žákům efektivní sdílení studijních, laboratorních, pracovních a společenských videí, které bude zároveň integrovat komunikaci ve stand ardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem bylo nejen tento systém zavést, standardizovat, ale i zrealizovat jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe. Videoportál zajistil volný přístup žáků ke sdíleným studijním videoprezentacím, krátkým přírodovědným videím, videím ze života školy a jiným video-materiálům učitelů či spolužáků. Videoportál poskytl logickou strukturu videí, na která bylo možné se odkazovat z Google dokumentů, Google kalendářů, Mind Meister map. Bylo m ožné tak inovativně řešit propojování videa grafiky textu hierarchie informací - souvislostí s učivem. Vše bylo dostupné přes webové rozhraní odkudkoliv z Internetu. Nový zavedený systém ovlivnil změnu v uvažování žáků nad způsoby a možnostmi prezentace své činnosti. Žáci se naučili pracovat s videem, pochopili výhody online prezentace, zvládli rozhraní Videoportálu. Zavedením Videoportálu jsme obohatili prezentaci žáků a učitelů o krátká videa, která byla tvořena scénkami, soubo rem fotografií, pokusy, syntézami či historickými příběhy. U jednotlivých videí jsme zároveň otevřeli cestu pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi zainteresovanými ve vzdělávacím procesu. Tím jsme dosáhli zefektivnění a inovování pedagogické činnosti. Metodika si rozhodně neklade za cíl Vás naučit praco vat s Videoportálem. Chce poukázat na možnosti využití, aplikaci v praxi, efektivní užití ve vyučovacím procesu. K pochopení Videoportálu vznikly Stránka 2 z 26

3 studijní materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách v sekci ke stažení. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádění aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od našeho, jakých jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo, nebo také nepříjemně zarazilo. Informace prosím zasílejte na patrik.koci gnj.cz. Obrázek 1: Př ih lášen í k ind ividu áln ímu účtu, který si každý u živatel m ůže nastavit pod le svých potřeb. Obrázek 2: Př ístup k Videoportálu je umožněn odkazem v horní části gmailového rozhraní kliknutím na Video. Stránka 3 z 26

4 Obrázek 3: Po kliknutí n a Videoportál z rozhraní Gmailu dojde k otevření prostředí se tř emi záložkam i, význam ve výuce bude rozveden v textu. Obrázek 4: Třetí záložka ap likace um ožní upload videa, které bude vidite lné jen pro osoby, kter ým své video nasdílíte (viewers), je možné také př ipojit spolupracovníka k úpravám (collab orators). Lze využít nástavbové možnosti (link, title, descr iption ). Stránka 4 z 26

5 Obrázek 5: Po kliknutí n a jakékoliv video se objeví rating videa, počet unikátních návštěvníků (viewer s), poč et otevření videa (views). Na tomto pr intscr eenu konkrétn ě vidíte, že vid eo si otevř elo 359 žáků 757 krát. U videa je také možné exportovat, kdo si video prohlížel. Obrázek 6: Záložka Hom e nabízí všechna videa, která s Vám i kdokoliv sdílí, ale záložka My Videos n ab ízí p ouze vid ea, která vlastníte. Vždy je patrný název videa, pop is videa, d en nahrán í (či den opravy), počet návštěvníků, autora videa. Obrázek 7: Výborn á je i možnost r ychle vyhledat video i několik let staré. Stránka 5 z 26

6 2. Pojetí výuky 2.1. Výsledek výuky Zavedením videoportálu jsme vytvořili logický systém sdílení videí souvisejících s výukou a životem školy, tím podporujeme Školní vzdělávací program Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně. Žáci při natáčení svých videoprezentací musí více uvažovat nad tématem, způsoby vyjadřování, správnou terminologií. Jsou si vědomi, že každá jejich chyba bude prokazatelně zaznamenána, také se mohou sami sledovat při prezentaci, kriticky hodnotit svůj projev (tzv. videotrénink). Na druhé straně jsme také pozorovali, že žáci se ve videu chtějí předvést, pochlubit a děvčata před kluky ukázat, pochopitelně i naopak. V rámci projektu, jako jeden z řešitelů, jsem vytvořil pro žáky laboratorní cvičení, které měli natočit, popsat, vysvětlit tak, aby bylo možné video užívat v běžné výuce jako doprovod praxe, která je nepostradatelnou součástí každé vyučovací hodiny. Najít video ve Videoportálu je velmi jednoduché, stejně jako sdílení videa spolužákům či učitelům. Pokud neznáme konkrétní název videa, tak je možné vyu žívat tagu. Tag je určité oborové odvětví videa, je možné tak videa třídit podle jejich významu. Obrázek 8: Na obrázku je základn í rozcestník Videoportálu, pokud jsm e všechna videa ze školního prostřed í označili tagem akce školy, pak stačí do vyhledávače vložit tento tag a máme všech na vid ea pěkně pohromadě, aniž bychom znali jejich názvy. Stránka 6 z 26

7 Obrázek 9: Ukázka vložení tagu v pr axi (označeno čer veným oválem). Tag je možné kdykoliv z vid ea zrušit, ale také můžem e př idat další tagy. Obrázek 10: Př i vytvoř ení videa je video pojmenováno a popsáno, ale vše je možné kdykoliv změn it p odle p otřeb. Toto právo m á autor a collaborators. Na ukázce výše je patrné, že př i rozkliknu tí Ed it se nabídne opr ava názvu Title. Tento název je vidět v hlavním souhrnu videí (tučn ý text). Také je možné změnit popis videa Descr itption, v popisu je možné vložit link na sd ílené dokum enty, mentální mapy či Google kalendář. Stránka 7 z 26

8 2.2. Vzájemné působení Významnou změnou při užívání Videoportálu je především sdílení videí široké skupině zájemců, dlouhodobé uchování (vlastně zároveň i zálohování). Videa již nekončí někde na externím disku kameramana, či na CD v šuplících učitelů, ale práce se mohou dostat k dispozici všem, navíc Videoportál je přehlednější, efektivnější a strukturovanější než nějaká úložiště dat. Dvousměrná vertikální komunikace ze strany žáka je realizována několika způsoby. Je možné nastavit u videa, aby každý žák mohl cokoliv doplnit (collaborators), přidat zde odkaz na web (description), stejně jako odkaz na obrázek, dokument či řešenou úlohu. Žák může přidávat k videu své komentáře, ke kterým se mohou připojit další reakce a odezvy. Díky propojení videa s Google formuláři je možné získat rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích, ať už formou dotazníku, nebo formou písemné práce. Žák si také může videa organizovat i jiným způsobem, konkrétně pomocí záložek labels. Může si rozdělit komunikaci mezi učitelem, ředitelem, spolužáky, komunikaci bez odpovědi, komunikaci k dalšímu řešení, vzájemné nepochopení. Tato organizace je možná proto, že p ři sdílení videa obdrží spolužák s odkazem na link videa. Obrázek 11: Ukázka štítkování podle významu komunikace, lze užít řady bar ev a typů štítků, p ak stačí pouze kliknout na typ štítku a všechny y se stejným štítkem se Vám zobr azí pod sebou. Stránka 8 z 26

9 Obrázek 12: Ukázka poslání linku a popisu videa ve formě ové zprávy. Obrázek 1 3: Ukázka sdílen í videa pomocí share, kdykoli v je možné přid at sdílení či ho od ebrat, je možné využít mailové listy tř íd či skupin. Stránka 9 z 26

10 Aplikace však umožňuje také dvousměrnou vertikální komunikaci s prvky horizontální komunikace, případně dvousměrnou komunikaci každého s každým. Žák nemusí sdílet video pouze spolužákovi či učiteli, ale díky mailovému listu video pošle celé třídě, chce-li celé škole. Mailový list je ová adresa, která rozešle sdílení všem, kteří jsou součástí tohoto listu (zadáním b0812 gnj.cz umožníte sdílení mapy všem žákům ve třídě 3.B ročníku ). Při realizaci projektu jsme užívali mailové listy studenti gnj.cz, ucitele gnj.cz, vsichni gnj.cz, odbory gnj.cz, každá třída měla svůj mailový list, mailový list měly zájmové kroužky, semináře. Vertikální komunikace se díky interaktivním komentářům u videa konvertuje na metodu vlnění, jinak řečeno piš do mého dokumentu, kdykoliv chceš. Žák nasdílí třídě a učiteli své video, každý si může do popisu či komentáře napsat, co jen chce, cokoliv komentovat, pochválit, kritizovat, vypíchnout. Následně na to autor reaguje a vše se může točit poř ád dokola. Při takové komunikaci je dobré si přesně určit pravidla. Autor může ale kdykoliv zrušit sdílení. Případně nastavit, že už se mohou ostatní jen dívat, ale nic neměnit, nebo vybrat jen určité osoby, které mohou opravovat Model a typ výuky Aktivní užívání aplikace umožňuje výraznější interaktivní model výuky, především je aplikováno kybernetické hledisko vnímající žák a a učitele v ohniscích elipsy. Vše závisí na vzájemném nastavení podmínek při sdílení videa, domluvě práv a povinností při úpravě textu a komentářů. Také se zde uplatňuje regulativní výuka z pohledu žáka při řízení učební aktivity. Žák může díky zpracování videa, jeho sdílení a komentování přemýšlet nad problémy zcela odlišným způsobem než je běžné, vytvářet své řízené interaktivní komentáře, ale také se k cizím komentářům může přidat. Stránka 10 z 26

11 3. Sebepojetí 3.1. Jak žák vnímá učitele Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozvoji výpočetní techniky, vyvíjejí se nové technologie, databáze, elektronické knihovny a vynalézavější vyhledávače. Proto bylo našim cílem, aby žák nevnímal učitele jako nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učitel byl z projektové dotace vybaven osobním netbookem, z dotace se také navýšila rychlost připojení školy k internetu a propracovala strategie připojení wi -fi včetně pravidel bezpečnosti. Došlo tedy ke změně od učitele přicházejícího s papíry, fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo v netbooku a v hodině práci prezentuje pomocí dataprojektoru a následně ji sdílí s žáky přes . Videoportál přinesl do výuky novou formu prezentace, větší zapojení praxe, rozvoj nových kompetencí, které žák musí při tvorbě vid ea zvládnout. Aplikace také přinesla větší systematičnost v třídění a uchovávání prací žáků a učitelů. Učitel nemusí složitě chystat náročné pokusy do výuky, kdy nachystání pokusů zabere mnohem více času než samotný pokus. Při výuce jen klikne na link svého videa a žáci mohou vidět jeden pokus za druhým. Video poskytuje prezentacím dynamiku, akčnost, inovativnost. Díky online připojení není nutné videa nosit na externích discích, vše je online, dohledatelné mnoho let nazpět. Žák se tak nemusí setkávat se situací, kdy učitel 10 minut staví aparaturu, třída se nudí, je ve třídě hluk. Stačí jen ve velkém rozlišení promítnout pokus, i několikrát, vysvětlit a odborně doprovodit. Navíc díky interaktivity komentářů může žák komunikovat s učitelem kdykoliv bez ohledu na místo a čas. Záleží jen na učiteli, kdy si vytvoří v rámci vlastního time managementu prostor k řízení diskuse o videu. Netvrdíme, že by se neměly pokusy ve výuce prezentovat přímo, určitě to má své místo a své kouzlo, ale kombinace s online videi je ideální. My se snažíme pokusy přesunovat do praktických cvičení a ve výuce spíše pracovat s online videi Jak žák prožívá učitele Díky sdílení videí již nejsou zajímavé práce žáků uzavřeny někde v šuplíku. Žák má možnost lépe pocho pit učitele, proč jeho video hodnotí zrovna takovým způsobem, inspiruje se prací spolužáků, chápe své nedostatky, reaguje na diskusi a komentáře ke svému videu. Pokud žák dokáže kriticky hodnotit a analyzovat práci, pak se může přesvědčit o objektivním hodnocení učitelem. Není vyloučena konfrontace a obhajoba. Pokud učitel obhájí své hodnocení, pak získá u žáka uznání. Stránka 11 z 26

12 3.3. Jak žák přemýšlí o učiteli Při zavádění projektu jsme se pochopitelně nesetkali jen s pozitivními ohlasy. Práce s kamerou, střižnou a scénářem je velmi náročná na čas, dovednosti a spolupráci. Žáci se za pochodu učili aktivitám, na které by bylo lepší si vyčlenit mnohem více času. Situace se měnila při promítání prací, kdy si většina uvědomovala svůj úspěch, uznání spolužáků a příjemný pocit dobře odvedené práce. Postupně sami žáci přicházeli na výhody videoprezentace. Přesto je nutné zdůraznit, že časové nároky jsou zde enormní, není problém 3 minutové přírodovědné video vytvářet i 10 hodin. 4. Didaktické zásady Tato kapitola je rozpracována z pohledu učitele v metodice Mgr. Petra Žemličky 5. Cíle a obsah výuky Pilotní zavedení tohoto modulu probíhalo jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které žák realizoval mimo školu v souvislosti se školní přípravou. Pilotní zavádění probíhalo od června 2011 do konce listopadu Během tohoto období projektu b yl ve vybraných předmětech nasazen modul "Videoportál" tak, aby pokryl všechny žáky školy. Vybrané předměty byly fyzika, chemie, biologie, an glický a ruský jazyk, matematika, český jazyk, dějepis, základy společenských věd. V rámci pilotního ověření žák pracoval ve skupinách na zadaném tématu, musel připravit videoprezentaci včetně odborného doprovodu. Pomocí této vizualizace byla zachycena praktická část probíraného učiva včetně přesahů do jiných předmětů a průřezových témat ŠVP. Videa byla sdílena žákům tak, aby je každý žák měl automaticky ve svém účtu. Žák zvládnul rozhraní a ovládání online aplikace na sdílení videa. Žák dokázal řešit problémy při zpracování projektů a dlouhodobých prací. Žák jako součást skupiny vypracoval a odevzdal online video přes rozhraní Gmail či Videoportál dle specifikací vyučujícího. Cíle dle Bloomovy taxonomie z pohledu učitele jsou rozebrány v metodice Mgr. Petra Žemličky. Některá videa byla prezentována přímo ve vyučovací hodině, což bylo náročné především na rychlost připojení k internetu díky streamingu. V rámci projektu realizovaného z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v rámci OPVK však bylo navýšení rychlosti zafinancováno, a proto se běžná prezentace ve výuce obešla bez jakýchkoliv problémů. Stránka 12 z 26

13 6. Formy a metody výuky Videoprezentace podporuje celou řadu forem výuky. Aplikovatelná je metoda vzájemného vyučování (malá skupina mon itorů, kteří jsou ve střihu videa šikovní, mají nápady, inspiraci a zkušenosti pak zaučuje ostatní), individualizované vyučování (volná práce žáků, učitel jen kontroluje činnost, je zadáno téma, průběžně diskutováno, pak při prezentaci videa učitel vidí, jak žák téma pochopil). Bylo by možné zapojit i Winnetskou soustavu (princip samoučení spojený s hromadným učením hry, diskuse, dramatizace). Podle nastavení pravidel je využitelnost ve vyučování individuálním, hromadném, skupinovém (paralelní hvězdicové kruhové). V oblasti komunikace je úspěšně odzkoušeno vyučování samostatné, týmové, párové. Videoprezentace lze aplikovat ve výuce ve třídě či v odborných učebnách. Ovšem je nutné si uvědomit náročnost na technické vybavení a zkušenosti učitele. V oblasti metod výuky by bylo dobré vyzdvi hnout podporu heuristického řešení (pochopení podmínek úkolu zadaných online učitelem, aplikace na řešení úkolů, sebekontrola a ověřování výsledků sdílením s učitelem a spoluautory, reprodukce průběhu řešení po verifikaci). 7. Materiálně didaktické prostředky Velký význam pro realizaci aplikace mentální mapování mělo materiálně didaktické vybavení tříd a učitelů, včetně řešitelů zavádějících projekt. Z prostředků EU, ESF, MŠMT ČR bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost především zakoupeno: Internetové navýšení rychlosti připojení (bez kterého by nebylo možné pružně, rychle, efektivně prezentovat ve výuce práce, žáci by nemohli využívat řadu aplikací google APPS náročnějších na rychlost připojení). 53 netbooků pro každého učitele. Konzultační služby, implementace netbooků, integrace e -learningu. Netbooky nahrazují auditivní techniku (zvuk, přehrávání DVD a CD, sluchátka, rozhlas, televize), vizuální techniku (dynamická projekce při propojení s dataprojektorem ), audiovizuální techniku (projekce filmu, multimédia), techniku řídící a hodnotící (zpětnovazebný systém, výukové počítačové systémy) Počítač je náhradou většiny MDP, umožňuje názornost, modelování, simulace, animace, grafické představení, přípravu výuky, řízení výuky, administraci výuky, konzultace, kontrolu vědomostí, hodnocení výuky, Stránka 13 z 26

14 komunikaci s žákem, prezentaci žákovi přes sdílení, řízení řešení úloh, autokontrolu, učení se objevováním, experimentováním a hrou. Obrázek 14: Netbook zakoupený v rám ci projektu OPVK. 8. Diagnostika Součástí metodiky jsou i dotazníková šetření u žáků po ukončení realizace projektu. Cílem diagnostiky je zjistit, jak si žáci osvojili práci s Videoportálem, jak vnímají využití v praxi - jak školní, tak osobní. Výsledky a srovnání s ostatními aplikacemi najdete po ukončení projektu na webových stránkách projektu Stránka 14 z 26

15 Obsah 1. Úvod Pojetí výuky Výsledek výuky Vzájemné působení Model a typ výuky Sebepojetí Jak žák vnímá učitele Jak žák prožívá učitele Jak žák přemýšlí o učiteli Didaktické zásady Cíle a obsah výuky Formy a metody výuky Materiálně didaktické prostředky Diagnostika Stránka 15 z 26

16 9. Příloha ukázky některých témat sdílených videí Stránka 16 z 26

17 Stránka 17 z 26

18 Stránka 18 z 26

19 Stránka 19 z 26

20 Stránka 20 z 26

21 Stránka 21 z 26

22 Stránka 22 z 26

23 Stránka 23 z 26

24 Stránka 24 z 26

25 Stránka 25 z 26

26 Stránka 26 z 26

GOOGLE KALENDÁŘE PRO ŽÁKY

GOOGLE KALENDÁŘE PRO ŽÁKY Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace GOOGLE KALENDÁŘE PRO ŽÁKY Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl financován

Více

SADA DUM (20ks) ROZVOJ LABORATORNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH I

SADA DUM (20ks) ROZVOJ LABORATORNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH I Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace SADA DUM (20ks) ROZVOJ LABORATORNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH I Metodika k šabloně III/2 Ověřovací pilotní

Více

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech Patrik Kočí 1 e-mail: patrik.koci@gnj.cz 1 Gymnázium a Střední odborná škola, Palackého 50, Nový Jičín,

Více

GOOGLE DOKUMENTY PRO ŽÁKY

GOOGLE DOKUMENTY PRO ŽÁKY Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace GOOGLE DOKUMENTY PRO ŽÁKY Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl financován

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Vzduchoplavec Kráčmera

Vzduchoplavec Kráčmera Vzduchoplavec Kráčmera Základní informace o projektu Nositel: Antikomplex o.s. Partneři: Česká televize, JOB o.s. Celková délka: 12/2009 10/2012 Délka projektu pro školu: 1 školní rok Počet škol: 32 Počet

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový,

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový, Trojské gymnázium s. r. o. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja Převrácená třída reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36251 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem TV a IT služby v rámci projektu Převrácená

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Google Apps. kalendář 3. verze 2012

Google Apps. kalendář 3. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Úkoly... Vytvoření úkolu... Úprava seznamu úkolů... Označení splněného úkolu... Tisk seznamu úkolů... Změna termínu úkolů... Úvod V dnešní době chce

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

GOOGLE DOKUMENTY PRO UČITELE

GOOGLE DOKUMENTY PRO UČITELE Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace GOOGLE DOKUMENTY PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ v rámci projektu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V JIHOČESKÉM KRAJI reg. č. CZ.1.07/3.2.08/02.001 Co je to e-learning E-learning je multimediální

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

Využití ICT v technických oborech. Jiří Hrbáček, Martin Kučera, Zdeněk Hodis, Martin Dosedla

Využití ICT v technických oborech. Jiří Hrbáček, Martin Kučera, Zdeněk Hodis, Martin Dosedla Využití ICT v technických oborech Jiří Hrbáček, Martin Kučera, Zdeněk Hodis, Martin Dosedla ICT technologie ve výuce nahradily pomůcky a praktické činnosti s reálnými systémy - špatná řemeslná zručnost,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více