I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL."

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl financován z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a č íslo gl obál ního grantu: CZ.1.07/1.1.07/ Můj studijní svět onl ine Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském - CZ.1.07/ Název a č íslo o bla sti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Datum zahá jení realiza ce projektu: Datum uk onč ení real izace projektu: Nový Jičín, březen 2011 Mgr. Patrik Kočí

2 1. Úvod Předkládáme Vám metodiku práce s Videoportálem, který je součástí rozhraní Google Apps EDU. Metodika popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během pětiměsíčního zavádění aplikace do praxe. Zavádění bylo součástí pilotního modulu projektu Můj studijní svět online, financovaného ze zdrojů ESF, EU, MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul proběhl ve třídách Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně během června 2011 až listopadu Cílovou skupinou bylo 616 žáků. Předkládaná metodika se věnuje pohledu na problematiku ze strany kompetencí žáka, pohled na kompetence učitele je rozebrán v metodice Mgr. Petra Žemličky. Protože je Videoportál součástí Google Apps EDU, tak je jeho užívání bezplatné. Propojení je realizováno tak, aby žáci měli vše dostupné z jediného základního panelu. Hlavní cílem bylo přinést žákům efektivní sdílení studijních, laboratorních, pracovních a společenských videí, které bude zároveň integrovat komunikaci ve stand ardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem bylo nejen tento systém zavést, standardizovat, ale i zrealizovat jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe. Videoportál zajistil volný přístup žáků ke sdíleným studijním videoprezentacím, krátkým přírodovědným videím, videím ze života školy a jiným video-materiálům učitelů či spolužáků. Videoportál poskytl logickou strukturu videí, na která bylo možné se odkazovat z Google dokumentů, Google kalendářů, Mind Meister map. Bylo m ožné tak inovativně řešit propojování videa grafiky textu hierarchie informací - souvislostí s učivem. Vše bylo dostupné přes webové rozhraní odkudkoliv z Internetu. Nový zavedený systém ovlivnil změnu v uvažování žáků nad způsoby a možnostmi prezentace své činnosti. Žáci se naučili pracovat s videem, pochopili výhody online prezentace, zvládli rozhraní Videoportálu. Zavedením Videoportálu jsme obohatili prezentaci žáků a učitelů o krátká videa, která byla tvořena scénkami, soubo rem fotografií, pokusy, syntézami či historickými příběhy. U jednotlivých videí jsme zároveň otevřeli cestu pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi zainteresovanými ve vzdělávacím procesu. Tím jsme dosáhli zefektivnění a inovování pedagogické činnosti. Metodika si rozhodně neklade za cíl Vás naučit praco vat s Videoportálem. Chce poukázat na možnosti využití, aplikaci v praxi, efektivní užití ve vyučovacím procesu. K pochopení Videoportálu vznikly Stránka 2 z 26

3 studijní materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách v sekci ke stažení. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádění aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od našeho, jakých jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo, nebo také nepříjemně zarazilo. Informace prosím zasílejte na patrik.koci gnj.cz. Obrázek 1: Př ih lášen í k ind ividu áln ímu účtu, který si každý u živatel m ůže nastavit pod le svých potřeb. Obrázek 2: Př ístup k Videoportálu je umožněn odkazem v horní části gmailového rozhraní kliknutím na Video. Stránka 3 z 26

4 Obrázek 3: Po kliknutí n a Videoportál z rozhraní Gmailu dojde k otevření prostředí se tř emi záložkam i, význam ve výuce bude rozveden v textu. Obrázek 4: Třetí záložka ap likace um ožní upload videa, které bude vidite lné jen pro osoby, kter ým své video nasdílíte (viewers), je možné také př ipojit spolupracovníka k úpravám (collab orators). Lze využít nástavbové možnosti (link, title, descr iption ). Stránka 4 z 26

5 Obrázek 5: Po kliknutí n a jakékoliv video se objeví rating videa, počet unikátních návštěvníků (viewer s), poč et otevření videa (views). Na tomto pr intscr eenu konkrétn ě vidíte, že vid eo si otevř elo 359 žáků 757 krát. U videa je také možné exportovat, kdo si video prohlížel. Obrázek 6: Záložka Hom e nabízí všechna videa, která s Vám i kdokoliv sdílí, ale záložka My Videos n ab ízí p ouze vid ea, která vlastníte. Vždy je patrný název videa, pop is videa, d en nahrán í (či den opravy), počet návštěvníků, autora videa. Obrázek 7: Výborn á je i možnost r ychle vyhledat video i několik let staré. Stránka 5 z 26

6 2. Pojetí výuky 2.1. Výsledek výuky Zavedením videoportálu jsme vytvořili logický systém sdílení videí souvisejících s výukou a životem školy, tím podporujeme Školní vzdělávací program Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně. Žáci při natáčení svých videoprezentací musí více uvažovat nad tématem, způsoby vyjadřování, správnou terminologií. Jsou si vědomi, že každá jejich chyba bude prokazatelně zaznamenána, také se mohou sami sledovat při prezentaci, kriticky hodnotit svůj projev (tzv. videotrénink). Na druhé straně jsme také pozorovali, že žáci se ve videu chtějí předvést, pochlubit a děvčata před kluky ukázat, pochopitelně i naopak. V rámci projektu, jako jeden z řešitelů, jsem vytvořil pro žáky laboratorní cvičení, které měli natočit, popsat, vysvětlit tak, aby bylo možné video užívat v běžné výuce jako doprovod praxe, která je nepostradatelnou součástí každé vyučovací hodiny. Najít video ve Videoportálu je velmi jednoduché, stejně jako sdílení videa spolužákům či učitelům. Pokud neznáme konkrétní název videa, tak je možné vyu žívat tagu. Tag je určité oborové odvětví videa, je možné tak videa třídit podle jejich významu. Obrázek 8: Na obrázku je základn í rozcestník Videoportálu, pokud jsm e všechna videa ze školního prostřed í označili tagem akce školy, pak stačí do vyhledávače vložit tento tag a máme všech na vid ea pěkně pohromadě, aniž bychom znali jejich názvy. Stránka 6 z 26

7 Obrázek 9: Ukázka vložení tagu v pr axi (označeno čer veným oválem). Tag je možné kdykoliv z vid ea zrušit, ale také můžem e př idat další tagy. Obrázek 10: Př i vytvoř ení videa je video pojmenováno a popsáno, ale vše je možné kdykoliv změn it p odle p otřeb. Toto právo m á autor a collaborators. Na ukázce výše je patrné, že př i rozkliknu tí Ed it se nabídne opr ava názvu Title. Tento název je vidět v hlavním souhrnu videí (tučn ý text). Také je možné změnit popis videa Descr itption, v popisu je možné vložit link na sd ílené dokum enty, mentální mapy či Google kalendář. Stránka 7 z 26

8 2.2. Vzájemné působení Významnou změnou při užívání Videoportálu je především sdílení videí široké skupině zájemců, dlouhodobé uchování (vlastně zároveň i zálohování). Videa již nekončí někde na externím disku kameramana, či na CD v šuplících učitelů, ale práce se mohou dostat k dispozici všem, navíc Videoportál je přehlednější, efektivnější a strukturovanější než nějaká úložiště dat. Dvousměrná vertikální komunikace ze strany žáka je realizována několika způsoby. Je možné nastavit u videa, aby každý žák mohl cokoliv doplnit (collaborators), přidat zde odkaz na web (description), stejně jako odkaz na obrázek, dokument či řešenou úlohu. Žák může přidávat k videu své komentáře, ke kterým se mohou připojit další reakce a odezvy. Díky propojení videa s Google formuláři je možné získat rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích, ať už formou dotazníku, nebo formou písemné práce. Žák si také může videa organizovat i jiným způsobem, konkrétně pomocí záložek labels. Může si rozdělit komunikaci mezi učitelem, ředitelem, spolužáky, komunikaci bez odpovědi, komunikaci k dalšímu řešení, vzájemné nepochopení. Tato organizace je možná proto, že p ři sdílení videa obdrží spolužák s odkazem na link videa. Obrázek 11: Ukázka štítkování podle významu komunikace, lze užít řady bar ev a typů štítků, p ak stačí pouze kliknout na typ štítku a všechny y se stejným štítkem se Vám zobr azí pod sebou. Stránka 8 z 26

9 Obrázek 12: Ukázka poslání linku a popisu videa ve formě ové zprávy. Obrázek 1 3: Ukázka sdílen í videa pomocí share, kdykoli v je možné přid at sdílení či ho od ebrat, je možné využít mailové listy tř íd či skupin. Stránka 9 z 26

10 Aplikace však umožňuje také dvousměrnou vertikální komunikaci s prvky horizontální komunikace, případně dvousměrnou komunikaci každého s každým. Žák nemusí sdílet video pouze spolužákovi či učiteli, ale díky mailovému listu video pošle celé třídě, chce-li celé škole. Mailový list je ová adresa, která rozešle sdílení všem, kteří jsou součástí tohoto listu (zadáním b0812 gnj.cz umožníte sdílení mapy všem žákům ve třídě 3.B ročníku ). Při realizaci projektu jsme užívali mailové listy studenti gnj.cz, ucitele gnj.cz, vsichni gnj.cz, odbory gnj.cz, každá třída měla svůj mailový list, mailový list měly zájmové kroužky, semináře. Vertikální komunikace se díky interaktivním komentářům u videa konvertuje na metodu vlnění, jinak řečeno piš do mého dokumentu, kdykoliv chceš. Žák nasdílí třídě a učiteli své video, každý si může do popisu či komentáře napsat, co jen chce, cokoliv komentovat, pochválit, kritizovat, vypíchnout. Následně na to autor reaguje a vše se může točit poř ád dokola. Při takové komunikaci je dobré si přesně určit pravidla. Autor může ale kdykoliv zrušit sdílení. Případně nastavit, že už se mohou ostatní jen dívat, ale nic neměnit, nebo vybrat jen určité osoby, které mohou opravovat Model a typ výuky Aktivní užívání aplikace umožňuje výraznější interaktivní model výuky, především je aplikováno kybernetické hledisko vnímající žák a a učitele v ohniscích elipsy. Vše závisí na vzájemném nastavení podmínek při sdílení videa, domluvě práv a povinností při úpravě textu a komentářů. Také se zde uplatňuje regulativní výuka z pohledu žáka při řízení učební aktivity. Žák může díky zpracování videa, jeho sdílení a komentování přemýšlet nad problémy zcela odlišným způsobem než je běžné, vytvářet své řízené interaktivní komentáře, ale také se k cizím komentářům může přidat. Stránka 10 z 26

11 3. Sebepojetí 3.1. Jak žák vnímá učitele Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozvoji výpočetní techniky, vyvíjejí se nové technologie, databáze, elektronické knihovny a vynalézavější vyhledávače. Proto bylo našim cílem, aby žák nevnímal učitele jako nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učitel byl z projektové dotace vybaven osobním netbookem, z dotace se také navýšila rychlost připojení školy k internetu a propracovala strategie připojení wi -fi včetně pravidel bezpečnosti. Došlo tedy ke změně od učitele přicházejícího s papíry, fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo v netbooku a v hodině práci prezentuje pomocí dataprojektoru a následně ji sdílí s žáky přes . Videoportál přinesl do výuky novou formu prezentace, větší zapojení praxe, rozvoj nových kompetencí, které žák musí při tvorbě vid ea zvládnout. Aplikace také přinesla větší systematičnost v třídění a uchovávání prací žáků a učitelů. Učitel nemusí složitě chystat náročné pokusy do výuky, kdy nachystání pokusů zabere mnohem více času než samotný pokus. Při výuce jen klikne na link svého videa a žáci mohou vidět jeden pokus za druhým. Video poskytuje prezentacím dynamiku, akčnost, inovativnost. Díky online připojení není nutné videa nosit na externích discích, vše je online, dohledatelné mnoho let nazpět. Žák se tak nemusí setkávat se situací, kdy učitel 10 minut staví aparaturu, třída se nudí, je ve třídě hluk. Stačí jen ve velkém rozlišení promítnout pokus, i několikrát, vysvětlit a odborně doprovodit. Navíc díky interaktivity komentářů může žák komunikovat s učitelem kdykoliv bez ohledu na místo a čas. Záleží jen na učiteli, kdy si vytvoří v rámci vlastního time managementu prostor k řízení diskuse o videu. Netvrdíme, že by se neměly pokusy ve výuce prezentovat přímo, určitě to má své místo a své kouzlo, ale kombinace s online videi je ideální. My se snažíme pokusy přesunovat do praktických cvičení a ve výuce spíše pracovat s online videi Jak žák prožívá učitele Díky sdílení videí již nejsou zajímavé práce žáků uzavřeny někde v šuplíku. Žák má možnost lépe pocho pit učitele, proč jeho video hodnotí zrovna takovým způsobem, inspiruje se prací spolužáků, chápe své nedostatky, reaguje na diskusi a komentáře ke svému videu. Pokud žák dokáže kriticky hodnotit a analyzovat práci, pak se může přesvědčit o objektivním hodnocení učitelem. Není vyloučena konfrontace a obhajoba. Pokud učitel obhájí své hodnocení, pak získá u žáka uznání. Stránka 11 z 26

12 3.3. Jak žák přemýšlí o učiteli Při zavádění projektu jsme se pochopitelně nesetkali jen s pozitivními ohlasy. Práce s kamerou, střižnou a scénářem je velmi náročná na čas, dovednosti a spolupráci. Žáci se za pochodu učili aktivitám, na které by bylo lepší si vyčlenit mnohem více času. Situace se měnila při promítání prací, kdy si většina uvědomovala svůj úspěch, uznání spolužáků a příjemný pocit dobře odvedené práce. Postupně sami žáci přicházeli na výhody videoprezentace. Přesto je nutné zdůraznit, že časové nároky jsou zde enormní, není problém 3 minutové přírodovědné video vytvářet i 10 hodin. 4. Didaktické zásady Tato kapitola je rozpracována z pohledu učitele v metodice Mgr. Petra Žemličky 5. Cíle a obsah výuky Pilotní zavedení tohoto modulu probíhalo jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které žák realizoval mimo školu v souvislosti se školní přípravou. Pilotní zavádění probíhalo od června 2011 do konce listopadu Během tohoto období projektu b yl ve vybraných předmětech nasazen modul "Videoportál" tak, aby pokryl všechny žáky školy. Vybrané předměty byly fyzika, chemie, biologie, an glický a ruský jazyk, matematika, český jazyk, dějepis, základy společenských věd. V rámci pilotního ověření žák pracoval ve skupinách na zadaném tématu, musel připravit videoprezentaci včetně odborného doprovodu. Pomocí této vizualizace byla zachycena praktická část probíraného učiva včetně přesahů do jiných předmětů a průřezových témat ŠVP. Videa byla sdílena žákům tak, aby je každý žák měl automaticky ve svém účtu. Žák zvládnul rozhraní a ovládání online aplikace na sdílení videa. Žák dokázal řešit problémy při zpracování projektů a dlouhodobých prací. Žák jako součást skupiny vypracoval a odevzdal online video přes rozhraní Gmail či Videoportál dle specifikací vyučujícího. Cíle dle Bloomovy taxonomie z pohledu učitele jsou rozebrány v metodice Mgr. Petra Žemličky. Některá videa byla prezentována přímo ve vyučovací hodině, což bylo náročné především na rychlost připojení k internetu díky streamingu. V rámci projektu realizovaného z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v rámci OPVK však bylo navýšení rychlosti zafinancováno, a proto se běžná prezentace ve výuce obešla bez jakýchkoliv problémů. Stránka 12 z 26

13 6. Formy a metody výuky Videoprezentace podporuje celou řadu forem výuky. Aplikovatelná je metoda vzájemného vyučování (malá skupina mon itorů, kteří jsou ve střihu videa šikovní, mají nápady, inspiraci a zkušenosti pak zaučuje ostatní), individualizované vyučování (volná práce žáků, učitel jen kontroluje činnost, je zadáno téma, průběžně diskutováno, pak při prezentaci videa učitel vidí, jak žák téma pochopil). Bylo by možné zapojit i Winnetskou soustavu (princip samoučení spojený s hromadným učením hry, diskuse, dramatizace). Podle nastavení pravidel je využitelnost ve vyučování individuálním, hromadném, skupinovém (paralelní hvězdicové kruhové). V oblasti komunikace je úspěšně odzkoušeno vyučování samostatné, týmové, párové. Videoprezentace lze aplikovat ve výuce ve třídě či v odborných učebnách. Ovšem je nutné si uvědomit náročnost na technické vybavení a zkušenosti učitele. V oblasti metod výuky by bylo dobré vyzdvi hnout podporu heuristického řešení (pochopení podmínek úkolu zadaných online učitelem, aplikace na řešení úkolů, sebekontrola a ověřování výsledků sdílením s učitelem a spoluautory, reprodukce průběhu řešení po verifikaci). 7. Materiálně didaktické prostředky Velký význam pro realizaci aplikace mentální mapování mělo materiálně didaktické vybavení tříd a učitelů, včetně řešitelů zavádějících projekt. Z prostředků EU, ESF, MŠMT ČR bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost především zakoupeno: Internetové navýšení rychlosti připojení (bez kterého by nebylo možné pružně, rychle, efektivně prezentovat ve výuce práce, žáci by nemohli využívat řadu aplikací google APPS náročnějších na rychlost připojení). 53 netbooků pro každého učitele. Konzultační služby, implementace netbooků, integrace e -learningu. Netbooky nahrazují auditivní techniku (zvuk, přehrávání DVD a CD, sluchátka, rozhlas, televize), vizuální techniku (dynamická projekce při propojení s dataprojektorem ), audiovizuální techniku (projekce filmu, multimédia), techniku řídící a hodnotící (zpětnovazebný systém, výukové počítačové systémy) Počítač je náhradou většiny MDP, umožňuje názornost, modelování, simulace, animace, grafické představení, přípravu výuky, řízení výuky, administraci výuky, konzultace, kontrolu vědomostí, hodnocení výuky, Stránka 13 z 26

14 komunikaci s žákem, prezentaci žákovi přes sdílení, řízení řešení úloh, autokontrolu, učení se objevováním, experimentováním a hrou. Obrázek 14: Netbook zakoupený v rám ci projektu OPVK. 8. Diagnostika Součástí metodiky jsou i dotazníková šetření u žáků po ukončení realizace projektu. Cílem diagnostiky je zjistit, jak si žáci osvojili práci s Videoportálem, jak vnímají využití v praxi - jak školní, tak osobní. Výsledky a srovnání s ostatními aplikacemi najdete po ukončení projektu na webových stránkách projektu Stránka 14 z 26

15 Obsah 1. Úvod Pojetí výuky Výsledek výuky Vzájemné působení Model a typ výuky Sebepojetí Jak žák vnímá učitele Jak žák prožívá učitele Jak žák přemýšlí o učiteli Didaktické zásady Cíle a obsah výuky Formy a metody výuky Materiálně didaktické prostředky Diagnostika Stránka 15 z 26

16 9. Příloha ukázky některých témat sdílených videí Stránka 16 z 26

17 Stránka 17 z 26

18 Stránka 18 z 26

19 Stránka 19 z 26

20 Stránka 20 z 26

21 Stránka 21 z 26

22 Stránka 22 z 26

23 Stránka 23 z 26

24 Stránka 24 z 26

25 Stránka 25 z 26

26 Stránka 26 z 26

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl

Více

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech Patrik Kočí 1 e-mail: patrik.koci@gnj.cz 1 Gymnázium a Střední odborná škola, Palackého 50, Nový Jičín,

Více

SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II

SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II Metodika k šabloně II/2 Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu EU Peníze

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

projekt evik: výuka, individualizace, koučink

projekt evik: výuka, individualizace, koučink projekt evik: výuka, individualizace, koučink DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Základní škola Kovářov, okres Písek Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Absolventská práce Mgr. Libor Mandovec 9. třída školní rok 2014-2015 Obsah Úvod..... 3 Teoretická část...

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně. Příklady, ukázky, pohledy z praxe. MŠMT 2009 čj. 16582/2009-22

Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně. Příklady, ukázky, pohledy z praxe. MŠMT 2009 čj. 16582/2009-22 Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně Příklady, ukázky, pohledy z praxe MŠMT 2009 čj. 16582/2009-22 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 2. Identifikační údaje...5 3. Charakteristika školy...8

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více