I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL."

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace VIDEOPORTÁL Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl financován z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a č íslo gl obál ního grantu: CZ.1.07/1.1.07/ Můj studijní svět onl ine Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském - CZ.1.07/ Název a č íslo o bla sti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Datum zahá jení realiza ce projektu: Datum uk onč ení real izace projektu: Nový Jičín, březen 2011 Mgr. Patrik Kočí

2 1. Úvod Předkládáme Vám metodiku práce s Videoportálem, který je součástí rozhraní Google Apps EDU. Metodika popisuje zkušenosti, pozorování a závěry získané během pětiměsíčního zavádění aplikace do praxe. Zavádění bylo součástí pilotního modulu projektu Můj studijní svět online, financovaného ze zdrojů ESF, EU, MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Modul proběhl ve třídách Gymnázia a Střední odborné školy v Novém Jičíně během června 2011 až listopadu Cílovou skupinou bylo 616 žáků. Předkládaná metodika se věnuje pohledu na problematiku ze strany kompetencí žáka, pohled na kompetence učitele je rozebrán v metodice Mgr. Petra Žemličky. Protože je Videoportál součástí Google Apps EDU, tak je jeho užívání bezplatné. Propojení je realizováno tak, aby žáci měli vše dostupné z jediného základního panelu. Hlavní cílem bylo přinést žákům efektivní sdílení studijních, laboratorních, pracovních a společenských videí, které bude zároveň integrovat komunikaci ve stand ardech používaných ve firemní a pracovní praxi. Cílem bylo nejen tento systém zavést, standardizovat, ale i zrealizovat jako službu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků a absolventů odpovídaly cílům reformy MŠMT a jejímu prosazování i nárokům pracovní praxe. Videoportál zajistil volný přístup žáků ke sdíleným studijním videoprezentacím, krátkým přírodovědným videím, videím ze života školy a jiným video-materiálům učitelů či spolužáků. Videoportál poskytl logickou strukturu videí, na která bylo možné se odkazovat z Google dokumentů, Google kalendářů, Mind Meister map. Bylo m ožné tak inovativně řešit propojování videa grafiky textu hierarchie informací - souvislostí s učivem. Vše bylo dostupné přes webové rozhraní odkudkoliv z Internetu. Nový zavedený systém ovlivnil změnu v uvažování žáků nad způsoby a možnostmi prezentace své činnosti. Žáci se naučili pracovat s videem, pochopili výhody online prezentace, zvládli rozhraní Videoportálu. Zavedením Videoportálu jsme obohatili prezentaci žáků a učitelů o krátká videa, která byla tvořena scénkami, soubo rem fotografií, pokusy, syntézami či historickými příběhy. U jednotlivých videí jsme zároveň otevřeli cestu pro komunikaci a online spolupráci mezi všemi zainteresovanými ve vzdělávacím procesu. Tím jsme dosáhli zefektivnění a inovování pedagogické činnosti. Metodika si rozhodně neklade za cíl Vás naučit praco vat s Videoportálem. Chce poukázat na možnosti využití, aplikaci v praxi, efektivní užití ve vyučovacím procesu. K pochopení Videoportálu vznikly Stránka 2 z 26

3 studijní materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách v sekci ke stažení. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádění aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od našeho, jakých jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo, nebo také nepříjemně zarazilo. Informace prosím zasílejte na patrik.koci gnj.cz. Obrázek 1: Př ih lášen í k ind ividu áln ímu účtu, který si každý u živatel m ůže nastavit pod le svých potřeb. Obrázek 2: Př ístup k Videoportálu je umožněn odkazem v horní části gmailového rozhraní kliknutím na Video. Stránka 3 z 26

4 Obrázek 3: Po kliknutí n a Videoportál z rozhraní Gmailu dojde k otevření prostředí se tř emi záložkam i, význam ve výuce bude rozveden v textu. Obrázek 4: Třetí záložka ap likace um ožní upload videa, které bude vidite lné jen pro osoby, kter ým své video nasdílíte (viewers), je možné také př ipojit spolupracovníka k úpravám (collab orators). Lze využít nástavbové možnosti (link, title, descr iption ). Stránka 4 z 26

5 Obrázek 5: Po kliknutí n a jakékoliv video se objeví rating videa, počet unikátních návštěvníků (viewer s), poč et otevření videa (views). Na tomto pr intscr eenu konkrétn ě vidíte, že vid eo si otevř elo 359 žáků 757 krát. U videa je také možné exportovat, kdo si video prohlížel. Obrázek 6: Záložka Hom e nabízí všechna videa, která s Vám i kdokoliv sdílí, ale záložka My Videos n ab ízí p ouze vid ea, která vlastníte. Vždy je patrný název videa, pop is videa, d en nahrán í (či den opravy), počet návštěvníků, autora videa. Obrázek 7: Výborn á je i možnost r ychle vyhledat video i několik let staré. Stránka 5 z 26

6 2. Pojetí výuky 2.1. Výsledek výuky Zavedením videoportálu jsme vytvořili logický systém sdílení videí souvisejících s výukou a životem školy, tím podporujeme Školní vzdělávací program Gymnázia a SOŠ v Novém Jičíně. Žáci při natáčení svých videoprezentací musí více uvažovat nad tématem, způsoby vyjadřování, správnou terminologií. Jsou si vědomi, že každá jejich chyba bude prokazatelně zaznamenána, také se mohou sami sledovat při prezentaci, kriticky hodnotit svůj projev (tzv. videotrénink). Na druhé straně jsme také pozorovali, že žáci se ve videu chtějí předvést, pochlubit a děvčata před kluky ukázat, pochopitelně i naopak. V rámci projektu, jako jeden z řešitelů, jsem vytvořil pro žáky laboratorní cvičení, které měli natočit, popsat, vysvětlit tak, aby bylo možné video užívat v běžné výuce jako doprovod praxe, která je nepostradatelnou součástí každé vyučovací hodiny. Najít video ve Videoportálu je velmi jednoduché, stejně jako sdílení videa spolužákům či učitelům. Pokud neznáme konkrétní název videa, tak je možné vyu žívat tagu. Tag je určité oborové odvětví videa, je možné tak videa třídit podle jejich významu. Obrázek 8: Na obrázku je základn í rozcestník Videoportálu, pokud jsm e všechna videa ze školního prostřed í označili tagem akce školy, pak stačí do vyhledávače vložit tento tag a máme všech na vid ea pěkně pohromadě, aniž bychom znali jejich názvy. Stránka 6 z 26

7 Obrázek 9: Ukázka vložení tagu v pr axi (označeno čer veným oválem). Tag je možné kdykoliv z vid ea zrušit, ale také můžem e př idat další tagy. Obrázek 10: Př i vytvoř ení videa je video pojmenováno a popsáno, ale vše je možné kdykoliv změn it p odle p otřeb. Toto právo m á autor a collaborators. Na ukázce výše je patrné, že př i rozkliknu tí Ed it se nabídne opr ava názvu Title. Tento název je vidět v hlavním souhrnu videí (tučn ý text). Také je možné změnit popis videa Descr itption, v popisu je možné vložit link na sd ílené dokum enty, mentální mapy či Google kalendář. Stránka 7 z 26

8 2.2. Vzájemné působení Významnou změnou při užívání Videoportálu je především sdílení videí široké skupině zájemců, dlouhodobé uchování (vlastně zároveň i zálohování). Videa již nekončí někde na externím disku kameramana, či na CD v šuplících učitelů, ale práce se mohou dostat k dispozici všem, navíc Videoportál je přehlednější, efektivnější a strukturovanější než nějaká úložiště dat. Dvousměrná vertikální komunikace ze strany žáka je realizována několika způsoby. Je možné nastavit u videa, aby každý žák mohl cokoliv doplnit (collaborators), přidat zde odkaz na web (description), stejně jako odkaz na obrázek, dokument či řešenou úlohu. Žák může přidávat k videu své komentáře, ke kterým se mohou připojit další reakce a odezvy. Díky propojení videa s Google formuláři je možné získat rychlou odezvu při zpětnovazebných interakcích, ať už formou dotazníku, nebo formou písemné práce. Žák si také může videa organizovat i jiným způsobem, konkrétně pomocí záložek labels. Může si rozdělit komunikaci mezi učitelem, ředitelem, spolužáky, komunikaci bez odpovědi, komunikaci k dalšímu řešení, vzájemné nepochopení. Tato organizace je možná proto, že p ři sdílení videa obdrží spolužák s odkazem na link videa. Obrázek 11: Ukázka štítkování podle významu komunikace, lze užít řady bar ev a typů štítků, p ak stačí pouze kliknout na typ štítku a všechny y se stejným štítkem se Vám zobr azí pod sebou. Stránka 8 z 26

9 Obrázek 12: Ukázka poslání linku a popisu videa ve formě ové zprávy. Obrázek 1 3: Ukázka sdílen í videa pomocí share, kdykoli v je možné přid at sdílení či ho od ebrat, je možné využít mailové listy tř íd či skupin. Stránka 9 z 26

10 Aplikace však umožňuje také dvousměrnou vertikální komunikaci s prvky horizontální komunikace, případně dvousměrnou komunikaci každého s každým. Žák nemusí sdílet video pouze spolužákovi či učiteli, ale díky mailovému listu video pošle celé třídě, chce-li celé škole. Mailový list je ová adresa, která rozešle sdílení všem, kteří jsou součástí tohoto listu (zadáním b0812 gnj.cz umožníte sdílení mapy všem žákům ve třídě 3.B ročníku ). Při realizaci projektu jsme užívali mailové listy studenti gnj.cz, ucitele gnj.cz, vsichni gnj.cz, odbory gnj.cz, každá třída měla svůj mailový list, mailový list měly zájmové kroužky, semináře. Vertikální komunikace se díky interaktivním komentářům u videa konvertuje na metodu vlnění, jinak řečeno piš do mého dokumentu, kdykoliv chceš. Žák nasdílí třídě a učiteli své video, každý si může do popisu či komentáře napsat, co jen chce, cokoliv komentovat, pochválit, kritizovat, vypíchnout. Následně na to autor reaguje a vše se může točit poř ád dokola. Při takové komunikaci je dobré si přesně určit pravidla. Autor může ale kdykoliv zrušit sdílení. Případně nastavit, že už se mohou ostatní jen dívat, ale nic neměnit, nebo vybrat jen určité osoby, které mohou opravovat Model a typ výuky Aktivní užívání aplikace umožňuje výraznější interaktivní model výuky, především je aplikováno kybernetické hledisko vnímající žák a a učitele v ohniscích elipsy. Vše závisí na vzájemném nastavení podmínek při sdílení videa, domluvě práv a povinností při úpravě textu a komentářů. Také se zde uplatňuje regulativní výuka z pohledu žáka při řízení učební aktivity. Žák může díky zpracování videa, jeho sdílení a komentování přemýšlet nad problémy zcela odlišným způsobem než je běžné, vytvářet své řízené interaktivní komentáře, ale také se k cizím komentářům může přidat. Stránka 10 z 26

11 3. Sebepojetí 3.1. Jak žák vnímá učitele Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozvoji výpočetní techniky, vyvíjejí se nové technologie, databáze, elektronické knihovny a vynalézavější vyhledávače. Proto bylo našim cílem, aby žák nevnímal učitele jako nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učitel byl z projektové dotace vybaven osobním netbookem, z dotace se také navýšila rychlost připojení školy k internetu a propracovala strategie připojení wi -fi včetně pravidel bezpečnosti. Došlo tedy ke změně od učitele přicházejícího s papíry, fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo v netbooku a v hodině práci prezentuje pomocí dataprojektoru a následně ji sdílí s žáky přes . Videoportál přinesl do výuky novou formu prezentace, větší zapojení praxe, rozvoj nových kompetencí, které žák musí při tvorbě vid ea zvládnout. Aplikace také přinesla větší systematičnost v třídění a uchovávání prací žáků a učitelů. Učitel nemusí složitě chystat náročné pokusy do výuky, kdy nachystání pokusů zabere mnohem více času než samotný pokus. Při výuce jen klikne na link svého videa a žáci mohou vidět jeden pokus za druhým. Video poskytuje prezentacím dynamiku, akčnost, inovativnost. Díky online připojení není nutné videa nosit na externích discích, vše je online, dohledatelné mnoho let nazpět. Žák se tak nemusí setkávat se situací, kdy učitel 10 minut staví aparaturu, třída se nudí, je ve třídě hluk. Stačí jen ve velkém rozlišení promítnout pokus, i několikrát, vysvětlit a odborně doprovodit. Navíc díky interaktivity komentářů může žák komunikovat s učitelem kdykoliv bez ohledu na místo a čas. Záleží jen na učiteli, kdy si vytvoří v rámci vlastního time managementu prostor k řízení diskuse o videu. Netvrdíme, že by se neměly pokusy ve výuce prezentovat přímo, určitě to má své místo a své kouzlo, ale kombinace s online videi je ideální. My se snažíme pokusy přesunovat do praktických cvičení a ve výuce spíše pracovat s online videi Jak žák prožívá učitele Díky sdílení videí již nejsou zajímavé práce žáků uzavřeny někde v šuplíku. Žák má možnost lépe pocho pit učitele, proč jeho video hodnotí zrovna takovým způsobem, inspiruje se prací spolužáků, chápe své nedostatky, reaguje na diskusi a komentáře ke svému videu. Pokud žák dokáže kriticky hodnotit a analyzovat práci, pak se může přesvědčit o objektivním hodnocení učitelem. Není vyloučena konfrontace a obhajoba. Pokud učitel obhájí své hodnocení, pak získá u žáka uznání. Stránka 11 z 26

12 3.3. Jak žák přemýšlí o učiteli Při zavádění projektu jsme se pochopitelně nesetkali jen s pozitivními ohlasy. Práce s kamerou, střižnou a scénářem je velmi náročná na čas, dovednosti a spolupráci. Žáci se za pochodu učili aktivitám, na které by bylo lepší si vyčlenit mnohem více času. Situace se měnila při promítání prací, kdy si většina uvědomovala svůj úspěch, uznání spolužáků a příjemný pocit dobře odvedené práce. Postupně sami žáci přicházeli na výhody videoprezentace. Přesto je nutné zdůraznit, že časové nároky jsou zde enormní, není problém 3 minutové přírodovědné video vytvářet i 10 hodin. 4. Didaktické zásady Tato kapitola je rozpracována z pohledu učitele v metodice Mgr. Petra Žemličky 5. Cíle a obsah výuky Pilotní zavedení tohoto modulu probíhalo jak v prezenční výuce, tak i při samostudiu a plnění úkolů, které žák realizoval mimo školu v souvislosti se školní přípravou. Pilotní zavádění probíhalo od června 2011 do konce listopadu Během tohoto období projektu b yl ve vybraných předmětech nasazen modul "Videoportál" tak, aby pokryl všechny žáky školy. Vybrané předměty byly fyzika, chemie, biologie, an glický a ruský jazyk, matematika, český jazyk, dějepis, základy společenských věd. V rámci pilotního ověření žák pracoval ve skupinách na zadaném tématu, musel připravit videoprezentaci včetně odborného doprovodu. Pomocí této vizualizace byla zachycena praktická část probíraného učiva včetně přesahů do jiných předmětů a průřezových témat ŠVP. Videa byla sdílena žákům tak, aby je každý žák měl automaticky ve svém účtu. Žák zvládnul rozhraní a ovládání online aplikace na sdílení videa. Žák dokázal řešit problémy při zpracování projektů a dlouhodobých prací. Žák jako součást skupiny vypracoval a odevzdal online video přes rozhraní Gmail či Videoportál dle specifikací vyučujícího. Cíle dle Bloomovy taxonomie z pohledu učitele jsou rozebrány v metodice Mgr. Petra Žemličky. Některá videa byla prezentována přímo ve vyučovací hodině, což bylo náročné především na rychlost připojení k internetu díky streamingu. V rámci projektu realizovaného z prostředků ESF, EU, MŠMT ČR v rámci OPVK však bylo navýšení rychlosti zafinancováno, a proto se běžná prezentace ve výuce obešla bez jakýchkoliv problémů. Stránka 12 z 26

13 6. Formy a metody výuky Videoprezentace podporuje celou řadu forem výuky. Aplikovatelná je metoda vzájemného vyučování (malá skupina mon itorů, kteří jsou ve střihu videa šikovní, mají nápady, inspiraci a zkušenosti pak zaučuje ostatní), individualizované vyučování (volná práce žáků, učitel jen kontroluje činnost, je zadáno téma, průběžně diskutováno, pak při prezentaci videa učitel vidí, jak žák téma pochopil). Bylo by možné zapojit i Winnetskou soustavu (princip samoučení spojený s hromadným učením hry, diskuse, dramatizace). Podle nastavení pravidel je využitelnost ve vyučování individuálním, hromadném, skupinovém (paralelní hvězdicové kruhové). V oblasti komunikace je úspěšně odzkoušeno vyučování samostatné, týmové, párové. Videoprezentace lze aplikovat ve výuce ve třídě či v odborných učebnách. Ovšem je nutné si uvědomit náročnost na technické vybavení a zkušenosti učitele. V oblasti metod výuky by bylo dobré vyzdvi hnout podporu heuristického řešení (pochopení podmínek úkolu zadaných online učitelem, aplikace na řešení úkolů, sebekontrola a ověřování výsledků sdílením s učitelem a spoluautory, reprodukce průběhu řešení po verifikaci). 7. Materiálně didaktické prostředky Velký význam pro realizaci aplikace mentální mapování mělo materiálně didaktické vybavení tříd a učitelů, včetně řešitelů zavádějících projekt. Z prostředků EU, ESF, MŠMT ČR bylo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost především zakoupeno: Internetové navýšení rychlosti připojení (bez kterého by nebylo možné pružně, rychle, efektivně prezentovat ve výuce práce, žáci by nemohli využívat řadu aplikací google APPS náročnějších na rychlost připojení). 53 netbooků pro každého učitele. Konzultační služby, implementace netbooků, integrace e -learningu. Netbooky nahrazují auditivní techniku (zvuk, přehrávání DVD a CD, sluchátka, rozhlas, televize), vizuální techniku (dynamická projekce při propojení s dataprojektorem ), audiovizuální techniku (projekce filmu, multimédia), techniku řídící a hodnotící (zpětnovazebný systém, výukové počítačové systémy) Počítač je náhradou většiny MDP, umožňuje názornost, modelování, simulace, animace, grafické představení, přípravu výuky, řízení výuky, administraci výuky, konzultace, kontrolu vědomostí, hodnocení výuky, Stránka 13 z 26

14 komunikaci s žákem, prezentaci žákovi přes sdílení, řízení řešení úloh, autokontrolu, učení se objevováním, experimentováním a hrou. Obrázek 14: Netbook zakoupený v rám ci projektu OPVK. 8. Diagnostika Součástí metodiky jsou i dotazníková šetření u žáků po ukončení realizace projektu. Cílem diagnostiky je zjistit, jak si žáci osvojili práci s Videoportálem, jak vnímají využití v praxi - jak školní, tak osobní. Výsledky a srovnání s ostatními aplikacemi najdete po ukončení projektu na webových stránkách projektu Stránka 14 z 26

15 Obsah 1. Úvod Pojetí výuky Výsledek výuky Vzájemné působení Model a typ výuky Sebepojetí Jak žák vnímá učitele Jak žák prožívá učitele Jak žák přemýšlí o učiteli Didaktické zásady Cíle a obsah výuky Formy a metody výuky Materiálně didaktické prostředky Diagnostika Stránka 15 z 26

16 9. Příloha ukázky některých témat sdílených videí Stránka 16 z 26

17 Stránka 17 z 26

18 Stránka 18 z 26

19 Stránka 19 z 26

20 Stránka 20 z 26

21 Stránka 21 z 26

22 Stránka 22 z 26

23 Stránka 23 z 26

24 Stránka 24 z 26

25 Stránka 25 z 26

26 Stránka 26 z 26

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech

DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech DOMINO 2014 ohlédnutí za ročníkem 2013 Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech Patrik Kočí 1 e-mail: patrik.koci@gnj.cz 1 Gymnázium a Střední odborná škola, Palackého 50, Nový Jičín,

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

GOOGLE DOKUMENTY PRO UČITELE

GOOGLE DOKUMENTY PRO UČITELE Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace GOOGLE DOKUMENTY PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl

Více

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový,

Natáčecí dny: - počet natáčecích dnů: 5 dní, - natáčecí den bude plánován u předmětu fyzika jako dvanácti hodinový, Trojské gymnázium s. r. o. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - Troja Převrácená třída reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/36251 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem TV a IT služby v rámci projektu Převrácená

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Google Apps. kalendář 3. verze 2012

Google Apps. kalendář 3. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Úkoly... Vytvoření úkolu... Úprava seznamu úkolů... Označení splněného úkolu... Tisk seznamu úkolů... Změna termínu úkolů... Úvod V dnešní době chce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Video v Google. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Video v Google. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Video v Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google v Google. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google v Google. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google v Google Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ PRO UČITELE Metodika Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu Můj studijní svět online, který byl

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Číslo a složka doložených důkazů o provedení

Číslo a složka doložených důkazů o provedení Jméno Řešitele: Patrik Kočí 1 Poster (grafické zpracování referátu na aktuální téma z chemie) - doručení 03_Řešitel_1/2_prinstcreen_emailu 1.5. 31.5. 2G/2010 03_Řešitel_1/3_seminární_práce/2G_postery 2

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II

SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace SADA DUM (32ks) SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE II Metodika k šabloně II/2 Ověřovací pilotní projekt byl realizován v rámci projektu EU Peníze

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Google Apps. pošta 3. verze 2012

Google Apps. pošta 3. verze 2012 Google Apps pošta verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Mazání email... Nevyžádaná pošta (spam)... Tisk emailu... 6 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím je

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE

VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE VYUŽITÍ E-LEARNINGU VE VÝUCE PLANIMETRIE RNDr. Kateřina Dvořáková Gymnázium, Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice Abstrakt: Příspěvek pojednává o e-learningovém kurzu s názvem Úvod do planimetrie. Kurz

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více