BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY"

Transkript

1 BLENDED LEARNING STRATEGIE KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY LUDVÍK EGER Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt: Evropská unie podporuje řadou aktivit celoživotní vzdělávání. V poslední době se logicky zaměřuje i na efektivní využívání elearningu pro další vzdělávání zejména v malých a středních podnicích (SMEs). Ukazuje se, že v této oblasti jsou problémy a to z důvodů kvalifikovanosti potřebných vzdělávacích týmů a obav z ROI. Řešením může být spolupráce univerzit, hospodářských komor či podnikatelských center se samotnými podniky. Klíčová slova: elearning, blended learning, podnikové vzdělávání, corporate universities, spolupráce v regionech Abstract: European Union supports with a lot of activities of lifelong education. The focus is based on effectiveness of elearning for training especially in small and medium enterprises. Two main problems are to be recognized: lack of needed educational team and ROI. Suitable solution can be cooperation among universities, chambers of commerce or entrepreneurial service centres with companies. Key words: elearning, blended learning, company education, corporate universities, cooperation in regions 1. MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V EU A V ČR Význam malých a středních podniků (SMEs) je z pohledu Evropské unie (EU) klíčově významný. Zhruba 93 % všech evropských podnikatelských subjektů má méně než deset zaměstnanců. V rámci rozšířené EU je registrováno přibližně 23 miliónů podnikatelských subjektů, zajišťujících zaměstnání pro přibližně 75 miliónů osob. Z celkového počtu podnikatelských subjektů zmíněných 93 % jsou mikrospolečnosti (0 až 9 zaměstnanců), 6 % jsou malé podniky (10 až 49 zaměstnanců), méně než 1 % jsou střední firmy (s 50 až 249 zaměstnanci) a pouze 0,1 % jsou velké společnosti (s 250 a více zaměstnanci). V České republice pracovalo v roce 2004 v malém nebo střední podniku 61,5 % všech zaměstnanců, tedy asi tisíc lidí. Počet jednotek byl a jejich

2 podíl na celkových výkonech národního hospodářství byl podobný jako v roce 2002, tedy nyní 52,15 %. Podle údajů MSP z prosince 2004 tvoří SMEs 99,85 % všech subjektů podnikajících v ČR a v roce 2003 vytvořily 35 % HDP. V této souvislosti musíme zdůraznit dva důležité údaje: Česká republika patří mezi nejvíce otevřené ekonomiky světa a její zapojení do světového hospodářství stále narůstá. Českým podnikům tento vývoj přináší nejen větší tržní prostor, ale i konkurenci. České malé a střední podniky, které se nestačí přeorientovat ze strategie levné pracovní síly na strategii opírající se o vysokou produktivitu práce a vlastnictví informací a znalostí, budou konkurencí výrazně ohroženy. Konkurence vyžaduje investice. Kdo s nimi nezačne včas, vystavuje se nebezpečí zániku. V informační společnosti, či ještě lépe ve společnosti znalostí, se při úvaze o investicích nejedná jen o investice finanční, ale hlavně o investice do rozvoje lidských zdrojů. Nová ekonomika (odhad Min. informatiky ČR, Hořejší, V. BELCOM, 2006) má ve vyspělých zemích až 25% podíl na ročním růstu HDP, přitom v ČR je tento podíl zatím jen cca 8%. Podíl na zvyšování produktivity práce se ale odhaduje na 40%. Ze souvisejících údajů ČSÚ za rok 2005 vybíráme: V 1. čtvrtletí 2005 mělo doma k dispozici osobní počítač v průměru 30 % domácností (tj. v absolutním vyjádření přibližně 1200 tis. domácností). Přibližně každá druhá domácnost ze tří, která měla doma osobní počítač, měla i připojení k internetu. V ČR tedy mělo připojení k internetu v 1. čtvrtletí 2005 v průměru 19 % domácností (přibližně 780 tis. domácností), z toho více než čtvrtina (27 %) z nich vysokorychlostní. Ve srovnání s EU je Česká republika zatím hluboce pod průměrem, neboť v EU má připojení k internetu zhruba 42 % domácností (údaj za rok 2004). Téměř stoprocentní vybavení počítači (96 %) lze konstatovat v případě firem s více než deseti zaměstnanými osobami. Pokud se jedná o připojení k internetu,

3 disponuje jím kolem 90 % firem a vlastní webové stránky mají více než tři pětiny těchto subjektů (61 %). V používání webových stránek a internetu se řadíme k průměru EU. Souvisejícím a velmi důležitým údajem je tzv. penetrace internetem. Pro ČR se v roce 1999 udávalo cca 12 %, v roce 2003 přes 30 %, v roce 2005 byla překročena hranice 50 %. Trend je zřejmý. Ve vyspělejších zemích se ještě v roce 2003 jednalo o násobek uvedených čísel (př. USA, Kanada, Dánsko, Holandsko, Švédsko), ale rozdíl se rychle snižuje, viz údaje z ČR za rok Příležitosti pro SMEs v souvislosti s novou ekonomikou a využitím internetu ukazují i následující čísla: Celkový obrat internetového obchodování v ČR za rok 2005 (spotřebitelské nákupy, bez cestování a zábavy) je odhadován na 10 miliard korun. Meziroční růst celkového obratu internetového obchodování v ČR za rok 2006 proti roku % (APEK). Přitom odhad výdajů za reklamu na internetu těsně překročil 1 mld Kč. Meziroční nárůst činí cca 30%, a to je též velmi významný ukazatel. Na hlavním elektronickém tržišti pro podniky (B2B) ABC České hospodářství je 23 tisíc aktivních uživatelů a rozesílá se cca 7 tisíc ů denně. Přitom až v 80 % dojde k rychlému spárování. Významným údajem je, že existuje společenská podpora pro elearning. Myslíme tím např. program ečesko 2006, který je zaměřen na rozvoj informační vzdělanosti. Plánem je dosažení nejméně 50% gramotnosti v oblasti IT u obyvatel ČR, a to je také příležitost pro nástup ICT do SMEs. Do konce roku 2006 budou připojeny k internetu všechny vzdělávací instituce včetně knihoven. To spolu s rozvojem internetových kaváren (dostupné ceny) vytváří další významnou podporu pro elearning v ČR, která rozhodně může být využita i pro SMEs. U nejvýše (vysokoškolsky) kvalifikovaných pracovníků je navíc možné uvést, že naprostá většina absolventů VŠ bude přicházet do praxe již se zkušeností studia

4 v elearningu. Přitom pozitivní využití transferu této zkušenosti nám dokladovali kolegové z Německa již v roce Absolventi VŠ budou lépe připraveni pro celoživotní vzdělávání a kromě toho mají solidní ICT dovednosti. Závěr: jsou vytvořené předpoklady pro využívání ICT a elearningu pro rozvoj lidských zdrojů v SMEs! 2. SOUČASNÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ ELEARNINGU V PODNICÍCH Můžeme konstatovat (Eger, 2005), že zatímco velké podniky již ICT (někdy i v napojení na ERP) a elearning využívají (např. Škoda Auto Mladá Boleslav, ČSOB, Telecom a.s., ČD a.s., HVB Bank aj.) a do této oblasti investují, tak právě SMEs váhají. Pravděpodobným důvodem je problém v oblasti financování (včetně ROI) a v kvalifikovanosti řídících a odborných pracovníků. Dalším odborným problémem je otázka využívání standardních vzdělávacích produktů a produktů či vzdělávacích služeb, které jsou specifické a individualizované dle specifických potřeb, a to opět v porovnání s finančními možnostmi SMEs a finanční náročností vlastní výroby specifických produktů či řešením prostřednictvím outsourcingu. Problematika rozvoje lidských zdrojů v SMEs s využitím nových technologií je velmi aktuální v EU (viz např. i a European Information Society for growth and employment"). Ukazuje se, že velké firmy v rámci rozvoje informační společnosti či dokonce koncepce společnosti znalostí implementují úspěšně elearning (viz konference SEMIS ) do podnikového vzdělávání a dnes již nepochybují o efektivnosti tohoto řešení (samozřejmě je jasné, že i tak tím myslíme zejména blended learning). Pro malé a střední podniky (SMEs) platí, že je zde naopak řada překážek, viz například projekt ARIEL aj. informace na elearningeurope.info.

5 3. ŘEŠENÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY? Za nedostatečnou v ČR stále považujeme kooperaci univerzit, hospodářských komor, podnikatelských center a jednotlivých SMEs při vzdělávání pracovníků ve firmách, ale také při zkvalitňování vzdělávání na univerzitách v graduální přípravě. Zde je velká příležitost pro vzájemně výhodnou kooperaci a řešení, která by bez nadsázky mohla pomoci ČR i v hospodářské soutěži v rámci EU. Jak již bylo uvedeno, malé a střední podniky budou mít problém s financováním např. portálových řešení a i s plánováním, řízením, vyhodnocováním a inovováním podnikového vzdělávání, které je náročné na kvalifikované týmy odborníků, pokud se jedná o komplexní řešení pod jednou střechou. Podniky též musí zajímat návrat investic (ROI) a ten bude minimálně z výše uvedených důvodů pro malé podniky nepříznivý a asi téměř neřešitelný pro mikro podniky ( pro zájemce k ROI viz. Moran, 2002, Curtus, 2002). Přesto existují vhodné varianty řešení. Jednou z variant řešení je tzv. outsourcing, o kterém se dnes hodně mluví. Ten má samozřejmě své výhody (např. úspora počátečních velkých nákladů a rychlost nasazení vzdělávání), ale i své nevýhody (např. ochrana firemního know-how). Vrátíme-li se k výše uvedené myšlence, je zde v regionech velká příležitost pro hospodářské komory, regionální univerzity a samotné SMEs. Trend ke corporate universities je dle zahraničních informací evidentní, a je ale také zřejmé, že především tzv. mikro podniky je nebudou vytvářet, ale více by mohly využít servisu v regionu, pokud bude kvalitní a za odpovídající cenu. V současné době se rozjíždí plán vzniku vzdělávacích a výzkumných center v každém kraji, která na svůj rozjezd dostanou štědrou finanční podporu od státu v rámci podpory konkurenceschopnosti ČR a aktivní politiky zaměstnanosti. To je ta příležitost k vytvoření regionálních vzdělávacích středisek, která by se svým pojetím

6 měla více blížit corporate universities než odborným školám. Je to i příležitost pro kooperaci hospodářských a vzdělávacích subjektů v regionech. Využijeme ji? Je také evidentním, že univerzity, které mají již dobré zkušenosti s e-learningem a blended learningem mohou do projektu přinést specifické know-how pro inovace v podnikovém vzdělávání a hlavně doplnit budoucí týmy o kvalifikované pracovníky z oblasti managementu studia, didaktiky distančních kurzů atd. Naopak podniky a hospodářské komory a jiné speciální subjekty přinesou do projektů své požadavky a specifické know-how z podnikové oblasti. Tím může vzniknout skutečně kvalitní vzdělávání v regionálních centrech, které bude možné rozšířit i v kontextu celoživotního vzdělávání pro region. 4. ZÁVĚR elearning není všespásný, má své výhody i nevýhody a ukazuje se, že pro řadu školení je nejefektivnější tzv. blended learning (mix elearningu a prezenční výuky, Eger, 2004). Zvažme, že elearning bude v podnikovém vzdělávání efektivní, pokud bude využívat metodiku distančního vzdělávání a vycházet z potřeb firem a pracovníků v oblasti vzdělávání. Ukazuje se, že na jeho implementaci má velký vliv kultura organizace. Existují i malé podniky (obvykle zaměřené na ICT), kde si již rozvoj pracovníků bez elearningu neumí ani představit. Proč právě blended learning, kde je kombinace s elearningem? Protože, jak je z našeho delšího úvodu patrné, můžeme očekávat, že mnoho podniků bude částečně směřovat do oblasti, které se říká nová ekonomika. ICT dovednosti kvalifikovaných pracovníků budou nezbytnou samozřejmostí. Zde je tedy příležitost pro umocnění výhod elearningu v dalším a podnikovém vzdělávání. Nový trend? Navíc nové poznatky ukazují, že elearning ve firmách má širší použití a začíná se členit např. na využití pro interní a externí účel či pro zaměstnance podniku, obchodní partnery a také pro zákazníky a spotřebitele (Malo, Benešovský, 2006).

7 Tím se nám spolu s aktuálními tématy dostává do jiných rozměrů, než jsme původně uvažovali (Eger, 2006). Literatura: 1. APEK, [online] [cit 2005] Dostupné na www: < 2. Braoadbandová mapa Evropy. [online] [cit 2004] Dostupné na www: <http://www.internetprovsechny.cz/blesk.php?cbl=191> 3. Český statistický úřad. [online] [cit 2006] Dostupné na www: <http://www.czso.cz/> 4. CURTUS, R. Return-on-Investment (ROI) from elearning, CBT and WBT. [online] [cit 2002] Dostupné na www: < 5. EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: ZČU v Plzni, 2005, ISBN EGER, L. In. KRAMNÁ. M. E-learning forum Praha: ECON publishing. 2006, s. 8, I SBN , [online] [cit 2006], celý příspěvek je dostupný na www: < > 7. EGER, L. Blended learning Aula, č. 3, 2004, s , ISSN Elearningeuropa.info. [online] [cit 2006], Dostupné na www: <http://elearningeuropa.info/glossary.php?lng=1> 9. Europes Information Society. [online] [cit 2005] Dostupné na www: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm> 10. EUROSTAT: Internet usage by individuals and enterprises [online] [cit 2005] Dostupné na www: < v_n ict_eu.pdf> 11. i a European Information Society for growth and employment. [online] [cit 2006], Dostupné na www: <http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm> 12. MALO, BEŠEŇOVSKÝ Možné přístupy k zavádění elearningových systémů v podnikovém prostředí In. KVĚTOŇ, K. Spolupráce univerzit při efektivní tvorbě a využívání vzdělávacích zdrojů. Praha: ČVUT, 2006, s. 27 a celý příspěvek na CD. 13. MORAN, J. V. ROI for elearning [online] [cit 2002] Dostupné na www: <http://www.learningcircuits.org/2002/feb2002/moran.html> 14. SEMIS. [online] [cit 2006], Dostupné na www: < PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická Adresa: Hradební 22, Cheb

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

New Economy Change Requirements to Education at Universities

New Economy Change Requirements to Education at Universities MPRA Munich Personal RePEc Archive New Economy Change Requirements to Education at Universities Jindřich Vaněk and Petr Suchánek OPF SU Opava September 2001 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17622/

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru...

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru... 2013 Obsah 1/ Manažerské shrnutí... 1 2/ Úvod... 3 3/ Pozice v rámci EU z hlediska podniků a uživatelů internetu... 4 3.1 Souhrn dosavadního vývoje a identifikace překážek rozvoje... 4 4/ Velikost české

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s.

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA. Vzdělání a trh práce. Respekt institut, o.p.s. EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Vzdělání a trh práce Respekt institut, o.p.s. 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje Respekt institut, o.p.s., za finančního přispění

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR

Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR ÚŘAD VLÁDY ČR Akční plán pro rozvoj digitální ekonomiky v ČR (PRACOVNÍ VERZE) Obsah PROČ MUSÍ BÝT DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NAŠÍ PRIORITOU... 2 PŘEHLED OPATŘENÍ... 5 KLÍČOVÉ PRIORITNÍ OBLASTI... 6 1. ROZVOJ

Více

Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání

Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání Vybrané aspekty zavádění e-learningu do firemního vzdělávání Marcela Sokolová AULA, 2012, Vol.20, No. 1: 78-99 Selected aspects of implementing e-learning into corporate training Abstract. Nowadays human

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Konkurenční výhoda české ekonomiky v oblasti hi-tech aktivit

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Konkurenční výhoda české ekonomiky v oblasti hi-tech aktivit V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 06 vydání 06 / ročník 2005 / 22.9.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Konkurenční výhoda

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Výzkumná zpráva z projektu IGA 18/05 Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích Lucie Václavková

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více