FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY"

Transkript

1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON FARM MACHINERY H. Řezbová, O.Škubna ČZU Praha - Katedra ekonomiky Abstract In the paper, there is analyzed the impact of the investment activities in the Czech agricultural sector on the structure and the value of long-term tangible assets in the time series from 2 to 28, concerning business enterprises - cooperatives, corporations and natural persons. Furthermore, these entities are assessed as to the size of their liabilities and theirs chase, with the focus on the subsidy programs role for their purchase and in the orientation on machine capacity use in the example of tractors and harvester threshers in different types of agricultural subjects. Knowledge presented in this paper is the result of grant solution MSMT Economics of Czech agriculture resources and their efficient usage within the framework of multifunctional agri-food systems. Keywords: long-term assets, investment, agriculture, farm machinery Úvod Investice do zemědělské techniky jsou významným prvkem při zavádění nových a moderních technologických systémů. Tyto investice jsou vyvolány buď potřebou zajištění prosté reprodukce majetku, nebo změnou výrobní struktury podniku a nebo tlakem na zvýšení produktivity a výkonnosti techniky s ohledem na snižování podílu spotřeby lidské práce. Plán obnovy zemědělské techniky ovlivňuje možnosti budoucího výrobního zaměření podniku a diverzifikaci jeho aktivit na mnoho let dopředu. Na základě údajů Souhrnného zemědělského účtu ČR za roky je možno konstatovat, že v rozmezí let byly každoročně v sektoru zemědělství pořízeny nové investice do strojů, budov a zvířat základního stáda ve výši 7,4 až 1,4 miliardy korun. Odpisy strojů, budov a zvířat (spotřeba hrubého fixního kapitálu) dosahovaly hodnot 1,8 až 12,1 miliardy korun. V letech nedocházelo ani k prosté reprodukci majetku ve výši odpisů. Situace se změnila v roce 24. V tomto roce byla úroveň nových investic na úrovni odpisů a po dlouhé době let došlo alespoň k prosté reprodukci majetku za zemědělství ČR jako celku. Od roku 25 dochází v zemědělství ČR k rozšířené reprodukci majetku a nové každoroční investice ve výši 14,2 až 15,7 miliard korun přesahují o cca 1 až 1,5 miliardy Kč úroveň odpisů. Stejný trend vývoje k rozšířené reprodukci majetku, ale ve Slovenské republice, potvrzuje CHRASTINOVÁ (29). Zde se meziročně zvýšila tvorba hrubého fixního kapitálu z 1,21 miliard Sk v roce 27 na 14,91 miliard Sk v roce 28, jednalo je téměř o 46% nárůstu oproti předchozímu roku. Za základní faktory, které ovlivňují každoroční výši investic do zemědělské techniky jsou z ekonomického hlediska považovány výsledky hospodaření a míra zadluženosti podnikatelských subjektů včetně jejich přístupu k čerpání úvěrů (ROSOCHATECKÁ a kol., 28). Významný podíl na zvýšené investiční aktivitě podniků v ČR má i dotační podpora investic. Investiční aktivita zemědělských subjektů byla podporována od roku 1994 díky činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Investice do zemědělské techniky byly po vstupu České republiky do EU podporovány rovněž na základě Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (24-26) a nyní je možno čerpat podpory od roku 27 až do roku 213 v rámci Programu rozvoje venkova. Dalšími faktory, které ovlivňují výši a strukturu investic do zemědělské techniky jsou průměrná výměra podniku, procento zornění, výkonová třída zemědělské techniky. ABRHAM a kol. (28) poukazuje na významné rozdíly v měrných počtech traktorů na 1 hektarů zemědělské půdy mezi podniky fyzických a právnických osob, kde podniky právnických osob vykazují 14,3 ks traktorů na 1 ha z.p. při průměrné výměře podniku 844 ha z.p. a fyzické osoby vykazují 48,7 ks traktorů na 1 ha z.p. při průměrné výměře 28 ha zemědělské půdy. Cílem příspěvku je podrobněji analyzovat vybrané faktory, které ovlivňují výši investiční aktivity do zemědělské techniky. Podrobněji je probrána struktura složek fixního kapitálu v rozmezí let , je vyjádřen vliv Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a Programu rozvoje venkova na obměnu strojové techniky. Dílčím cílem je analýza počtu dovezených traktorů, pluhů a sklízecích mlátiček ze statistiky zahraničního obchodu ve vztahu k celkovým stavům strojů v ČR a zachycení trendu vývoje v letech 23,25 a 27. Materiál a metody Pro splnění výše uvedeného cíle tohoto příspěvku byly zvoleny metody analýzy časových řad, metody komparace a metody poměrové analýzy. Základními podkladovými materiály byly následující databáze: položky Souhrnného zemědělského účtu součásti kapitálového účtu, publikované Českým statistickým úřadem za časové období let

2 28 [1], Výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu za rok 28 [2], Výroční zprávy o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za roky [3], databáze Strukturálních výsledků za zemědělství ČR v roce 23, 25 a 27 [4], a databáze zahraničního obchodu ČSÚ ze sekce Databáze a registry: Dovoz - šestimístná a osmimístná kombinovaná nomenklatura [5]. V rámci sledování dovozů traktorů byly analyzovány kódy Traktory ostatní v podrobnějším členění na Traktory zemědělské, lesnické, kolové, nové (do 18 kw, 19-37kW, 38-59kW, 6-74kW, 75-9kW, nad 9kW) a Traktory zemědělské, lesnické, kolové, použité, pro ostatní stroje byl zvolen šestimístný místný harmonizovaný systém : kód Pluhy, kód Kombajny pro sklízení, výmlat. Výsledky a diskuse Graf č. 1 zachycuje strukturu a vývoj hrubého fixního kapitálu v období let (údaje jsou v běžných cenách). V roce 1999 byla tvorba hrubého fixního kapitálu (nových investic) nejnižší, jednalo se pouze o 7,212 miliardy korun, přičemž nejvíce bylo investováno do budov, a to ve výši 3,12 miliardy korun. Nové investice do strojů činily v tomto roce pouze 2,17 miliardy korun. V průběhu následujících let se dynamika jednotlivých složek investic výrazně liší. Nejdynamičtěji se vyvíjejí investice do strojů a zařízení: v roce 1999 byla tato položka 2 17 mil.kč a v roce 28 se tato položka zvýšila na hodnotu mil.kč, což je zvýšení na 363 % původní hodnoty. Další výrazná změna byla u tvorby investic u položky zvířata (nárůst z 2 41 mil. Kč v roce 1999 na mil.kč v roce 28, což je nárůst na 176 % původní hodnoty). K nejmenší změně výše investic na došlo u budov, a to z hodnoty 3 13 mil. Kč v roce 1999 na hodnotu mil. Kč (nárůst na 132 % původní hodnoty). Ve srovnání s výchozím rokem 1999 se v zemědělství s nejmenší intenzitou nárůstu investovalo do pořízení nemovitostí. Vzhledem k vysokému podílu hodnoty budov a staveb na fixních aktivech, lze usuzovat, že se využívá pro výrobu vysoké procento budov a staveb s vysokým stupněm opotřebení nebo již odepsaných. Na rozdíl od toho vyšší obnova majetku se projevila u strojů a zařízení, výrazný zlom lze pozorovat po vstupu ČR do EU, kde se míra nových investic do strojů a zařízení zvětšila přibližně na dvojnásobnou hodnotu. Jednalo se o nárůst z hodnoty 3,422 miliardy korun v roce 23 na hodnotu 6,928 miliardy korun v roce 24. Dotační programy a investice do nových strojů Významnou roli při podpoře nových investic mají dotace, ať už se jedná o dotace úroků a garanci úvěrů v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) nebo o nenávratné dotace části investičních nákladů v rámci Programu rozvoje venkova. V následující části je vypočtena míra dotační podpory investic jako podíl kusů strojů financovaných pomocí fondů ku celkovému stavu kusů v ČR (vyplývajících ze strukturálního šetření v letech 23,25 a 27). PGRLF se za dobu své existence stal významným zdrojem pro financování inovací zemědělské výroby, zejména zemědělské techniky a zemědělských staveb. Díky sledování účelovosti v žádostech o podporu má PGRLF přehled o nejčastěji financovaných prostředcích, strojích nebo stavbách. Tak například za období let bylo díky podpoře PGRLF nakoupeno zemědělci traktorů, 1 65 kom- Graf č. 1 : Vývoj složek fixního kapitálu za období Zvířata zákl. stáda Budovy Stroje a zařízení Zdroj : ČSÚ, Data v publikacích, Souhrnný zemědělský účet, Součásti kapitálového účtu 2

3 Tabulka č. 1: Počty financovaných investic s podporou PGRLF za období Počet financovaných strojů (staveb) celkem Traktor Sklízecí mlátička Nakladač Ostatní Mobilní stroje celkem Secí kombinace Lis Podmítač Ostatní Nemobilní stroje celkem nová výstavba rekonstrukce Stavební investice celkem Zdroj : Výroční zpráva 28, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond Tabulka č. 2: Procentický podíl strojů, pořízených s podporou PGRLF Stav 23 kusy % podíl PGRLF Stav 25 kusy % podíl PGRLF Stav 27 kusy % podíl PGRLF Traktor ,34% 87 39,68% ,% Sklízecí mlátička 12 6,95% ,33% ,94% Zdroj : Výroční zpráva 28, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Strukturální šetření 23,25,27 bajnů a 686 nakladačů z celkového počtu 6 55 ks mobilních strojů. Dále bylo s podporou PGRLF pořízeno 671 secích strojů, 393 lisů a 35 podmítačů z celkového počtu nemobilních strojů a pořízeno celkem dalších 279 zemědělských technologií. V investiční výstavbě PGRLF podpořil celkem jen za posledních šest let novou výstavbu 155 objektů a rekonstrukci 148 objektů. Podrobnější vývoj podpořených investic je zachycen v tabulce č. 1. V tabulce č. 2 jsou vyjádřeny procentické podíly (% PGR- LF) počtu kusů, pořízených s podporou PGRLF, ve vztahu k celkovému počtu kusů strojů v ČR, vyplývajícího ze strukturálních šetření let 23, 25 a 27. Jak vyplývá z tabulky č. 2, počet kusů traktorů poklesl v roce 27 na hodnotu 91 % oproti roku 23, u sklízecích mlátiček se jednalo o pokles na 87 % počtu kusů v roce 27 oproti roku 23. Zemědělské subjekty v tomto období nakupovaly techniku s vyšší výkonností a tudíž s nižší potřebou kusů techniky v podniku. Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond podpořil v roce 27 nákup nových traktorů ve výši 1 % z celkového stavu traktorů v ČR a nákup nových sklízecích mlátiček ve výši 1,94 % z celkového stavu sklízecích mlátiček v ČR. Z těchto dat je zřejmé, že role PGRLF je mnohdy odbornou veřejností přeceňována a fakticky se tento fond podílí pouze na 1-2 % obnově traktorů a sklízecích mlátiček ročně. V této souvislosti je vhodné připomenout, že zemědělské stroje (až na výjimky) jsou většinou řazeny v 2. odpisové skupině dle Zákona o daních z příjmů a jejich životnost je tak oscilující kolem 5 let, resp. není předpokládáno, že by většina těchto strojů mohla plnit požadované funkce po 1 let, což je doba odepisování další odpisové skupiny. Pro prostou obnovu je tedy nutné ve výkonovém vyjádření obměňovat více než 1 % ročně. V rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) bylo v letech podpořeno 612 projektů v oblasti strojů a 1 91 projektů v oblasti budov. Ročně bylo průměrně podpořeno cca 24 projektů v oblasti strojů, jednalo se převážně o nákupy výkonných traktorů. Struktura čerpaných dotací je zachycena v tabulkách číslo 3 a 4. Jak vyplývá z tabulky č. 4, bylo v roce 24 tj. v prvém roce průběhu Operačního programu RVMZ podpořeno 116 projektů na financování traktorů. Pokud těchto 116 projektů vztáhneme ke stavu traktorů v ČR v roce 25, který byl ve výši kusů (strukturální šetření, viz tabulka č. 2), dospíváme k názoru, že v rámci OP RVMZ bylo podpořeno v roce 24 pouze,13 % nových investic do traktorů. To je velmi nízké procento podpory a je možné konstatovat, že podobně jako role PGRLF, tak i role Operačního programu RVMZ jsou z hlediska dotací na nákup nové strojní techniky velmi nadhodnocovány. Graf č. 1 vymezuje strukturu výdajů na strojní techniku v rámci všech kol Operačního programu RVMZ. 3

4 Tabulka č. 3: Počet projektů a dotace na 1 projekt v Kč, OP RVMZ Typ investice Počet projektů Celk. výdaje, tis. EUR Celk. výdaje, tis. Kč Dotace / projekt v Kč Budovy Stroje CELKEM Zdroj : Výroční zprávy o Operačním programu RVMZ v České republice za roky 24-26, MZe ČR Tabulka č. 4: Struktura projektů v 1. kole OP RVMZ, rok 24 Typ investice Počet Výdaje v Typ investice Počet Výdaje v žadatelů mil. Kč žadatelů mil. Kč Traktory Secí stroje Zapravení kejdy, rozmet.hnoje Minimální zpracování půdy Sklizeň pícnin a údržba luk Sklízecí mlátičky Krmné vozy 35 4 Zpracování ov.+zel, chmele 2 3 Postřikovače 6 7 CELKEM Zdroj : Výroční zpráva o Operačním programu RVMZ v České republice za rok 24, MZe ČR Graf č. 2: Struktura výdajů (dotací) na stroje v rámci OPRVMZ v průběhu let Struktura výdajů na stroje, OP RVMZ secí stroje 6,1% krmné vozy 6,% minimální zpracování půdy 2,1% postřikovače 1,% sklízecí mlátičky 9,6% zpracování ovoce, zeleniny a chmele,4% zapravení kejdy, rozmetadla hnoje 15,2% sklizeň pícnin a údržba luk 17,% traktory 42,5% Zdroj : Výroční zprávy o Operačním programu RVMZ v České republice za roky 24-26, MZe ČR Jak vyplývá z tabulky č. 4, bylo v roce 24 tj. v prvém roce průběhu Operačního programu RVMZ podpořeno 116 projektů na financování traktorů. Pokud těchto 116 projektů vztáhneme ke stavu traktorů v ČR v roce 25, který byl ve výši kusů (strukturální šetření, viz tabulka č. 2), dospíváme k názoru, že v rámci OP RVMZ bylo podpořeno v roce 24 pouze,13 % nových investic do traktorů. To je velmi nízké procento podpory a je možné konstatovat, že podobně jako role PGRLF, tak i role Operačního programu RVMZ jsou z hlediska dotací na nákup nové strojní techniky velmi nadhodnocovány. Graf č. 1 vymezuje strukturu výdajů na strojní techniku v rámci všech kol Operačního programu RVMZ. Na Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství navazuje pro roky Program rozvoje venkova (PRV). V tomto programu je podpora mobilních strojů v podstatě vyloučena, nákup traktorů mohou realizovat pouze začínající mladí zemědělci. Ostatní zemědělské subjekty mohou obdržet dotaci pouze v rámci staveb a technologií. V rostlinné výrobě se například jedná o investice do sil a horizontálních hal pro skladování obilovin a olejnin, investice do skladů pro ovoce, zeleninu a chmel a dále o investice do skleníků a fóliovníků. Struktura dotací pro prvé kolo PRV je zachycena v následující tabulce. 4

5 Tabulka č. 5: Struktura schválených projektů v 1. kole PRV, rok 27 I a I b I.3.2. Typ opatření stavby pro ŽV stavby pro RV mladý zemědělec CELKEM Počet projektů Finanční požadavky v Kč Výdaje v Kč / projekt Zdroj : Statistika Státního zemědělského intervenčního fondu pro 1 kolo PRV, SZIF,27 V roce 27 bylo v rámci prvého kola podpořeno celkem 79 projektů v celkové výši podpory cca 1,59 miliardy korun. Největší podíl podpor (2/3 výdajů) byl schválen pro stavby v živočišné výrobě, následovaly podpory staveb v rostlinné výrobě (cca 33 miliónů korun). Nejmenší částka podpor byla přiznána pro mladé zemědělce a tím pádem pro nákup zemědělské techniky, převážně traktorů. Jednalo se o částku cca 223 miliónů Kč pro 24 žadatelů. Při velmi zúženém pohledu lze předpokládat, že byl podpořen nákup 24 kusů nových traktorů. Pokud těchto 24 kusů traktorů vztáhneme k počtu traktorů v ČR v roce 27 (83 813), dospějeme k názoru, ze v roce 27 bylo v rámci Programu rozvoje venkova podpořeno pouze,24 % investic do traktorů. Je tedy možno konstatovat, že jak OP RVMZ, tak i Program rozvoje venkova velmi málo podporují obnovu základní zemědělské techniky. Hodnocení dovozů traktorů, sklízecích mlátiček a pluhů Další databází, ze které můžeme odvodit intenzitu investování do obnovy zemědělské techniky je databáze zahraničního obchodu, zveřejňovaná a měsíčně aktualizovaná Českým statistickým úřadem na internetových stránkách v sekci databází a registrů. Pro identifikaci počtu dovezených kusů traktorů a sklízecích mlátiček je nutno využít osmimístnou kombinovanou nomenklaturu. Počty dovezených traktorů dle výkonových tříd za období let jsou uvedeny v následující tabulce. Jak vyplývá z tabulky č. 6, v roce 23 se do ČR dovezlo 1 93 kusů traktorů a v dalších letech se trend neustále zvyšoval s maximem v roce 28, kdy bylo dovezeno kusů traktorů. V roce 29 zaznamenal dovoz traktorů výrazný pokles na hodnotu 3 43 kusů. V roce 28 byl počet dovezených traktorů 4,74x vyšší než v roce 23. Tempa nárůstu mezi lety byla u jednotlivých výkonnostních tříd rozdílná. Nejmírnější trend nárůstu je u výkonových tříd od 38, resp. 4 kw do 74 kw. V těchto kategoriích se zvýšil počet dovezených traktorů 2,65-3,56x. Výrazný nárůst počtu dovezených traktorů byl u vyšších výkonových tříd, a to 4,93 1x. Velmi zajímavým poznáním ze statistického šetření je fakt, že v roce 28 se zvýšil i dovoz traktorů nejnižších výkonových tříd, u výkonu do 18 kw se počet zvýšil více jak na desetinásobek stavu v roce 23. Zvýšení počtu dovezených traktorů mohlo být podmíněno poklesem průměrné ceny za jeden kus v rozmezí let Jak vyplývá z tabulky č. 8, došlo v období let k poklesu cen traktorů, a to na úroveň cca 64 % u traktorů nejnižší výkonové třídy (do 18 kw) a u traktorů použitých. U traktorů výkonové třídy nad 9 kw došlo v roce 28 k poklesu ceny na 85,5 % ceny roku 23. Nejnižší pokles ceny byl u traktorů výkonové třídy 75-9 kw, kde cena v roce 28 byla na úrovni 94,4 % ceny roku 23. Důležitým ukazatelem pro vyhodnocení celkového objemu obnovy strojní techniky není jen absolutní výše počtu dovezené techniky, lepší vypovídací schopnost vykazuje Tabulka č. 6: Počty dovezených traktorů dle výkonových tříd a index růstu 28/23 Výkon /23 29* do 18 kw , kW , kW , kW , kW , 155 nad 9kW , použité , kolové a ostatní ,2 127 CELKEM , *v roce 29 byla data dostupná pouze do října, data za listopad a prosinec jsou dopočtena odhadem. Zdroj : Český statistický úřad, databáze zahraničního obchodu, 5

6 Tabulka č. 7: Průměrná cena dovezených traktorů, odvozená z objemu dovozu v Kč a z počtu dovezených kusů Výkon * do 18 kw kW kW kW kW nad 9kW použité kolové a ostatní *v roce 29 byla data dostupná pouze do října, data za listopad a prosinec jsou dopočtena odhadem. Zdroj : Český statistický úřad, databáze zahraničního obchodu, Tabulka č. 8: Index nárůstu dovezených traktorů a vyjádření poklesu průměrné ceny jednoho kusu, 28/23 do 18 kw 19-37kW 38-59kW 6-74kW 75-9kW nad 9kW použité Násobek 28/3 1,13x 7,21x 3,56x 2,65x 1,x 4,93x 1,63x Cena 28/3 64,5% 87,% 55,5% 83,9% 94,4% 85,5% 63,8% Zdroj : Tabulky č. 6 a č. 7, vlastní výpočty Tabulka č. 9 : Vyjádření podílu počtu ročně dovezených kusů traktorů na celkovém ročním stavu traktorů (%) Stav strojů v ČR, kusy Dovozy do ČR, kusy Podíl dovozu na stavech Traktory celkem ,2% 2,5% 4,7% do 2 kw ,3% 1,9% 8,2% kw ,5% 1,1% 4,% 4-59 kw ,2%,4%,8% 6-99 kw ,2% 2,3% 3,7% 1 kw a více ,9% 7,3% 11,4% Zdroj : Český statistický úřad, databáze zahraničního obchodu, Strukturální šetření ČSÚ za rok 23, 25 a 27, vlastní výpočty ukazatel relativního zastoupení počtu dovozů na celkovém ročním stavu strojů v ČR (získaného ze strukturálního šetření ČSÚ). Celkové stavy traktorů v ČR se pohybovaly na hodnotě kusů v roce 23 a poklesly na hodnotu kusů v roce 27. Oproti tomu se zvyšovaly dovozy traktorů, v roce 23 se do ČR dovezlo 1 93 kusů traktorů, v roce 27 se již jednalo o počet kusů, nárůst dovozu byl skoro čtyřnásobný. Více uvedeno v tabulce č. 9 a grafu č. 3. Jak vyplývá z tabulky č. 9 a dále pak z grafu č. 3, největší procentický podíl dovezených traktorů na stavu traktorů v ČR vykazuje výkonnostní třída 1 kw a více. V roce 27 činily dovozy u této třídy až 11,4 % ze stavu traktorů (v roce 25 se jednalo o 7,3 % dovozů ve vztahu ke stavu traktorů). Naopak nejnižší reinvestiční aktivita je zaznamenána u výkonnostní třídy 4-59 kw (zde je ovšem. V rámci této třídy bylo v letech realizováno ročně pouze,2 % -,8 % dovozů traktorů ze stavu traktorů v ČR. Pokud bychom hodnotili všechny výkonnostní třídy jako celek, je možno dojít k závěru, že na základě dovozů se v roce 23 obměnilo 1,2 % stavu traktorů, v roce 25 se jednalo o obměnu ve výši 2,5 % stavu traktorů a v roce 27 se již jednalo o obměnu ve výši 4,7 % z celkového stavu traktorů. Zvyšování procenta obměny strojového parku pokra- 6

7 Graf č. 3: Procentický podíl dovezených traktorů na stavu traktorů v letech 23, 25 a 27 12,% 11,% 11,4% 1,% 9,% 8,% 7,% 8,2% ,3% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 3,3% 1,9%,5% 1,1% 4,% 1,2%,8%,2%,4% 2,3% 3,7% 2,9% 1,2% 2,5% 4,7% do 2 kw kw 4-59 kw 6-99 kw 1 kw a více Traktory kolové a pásové celk. Zdroj : Český statistický úřad, databáze zahraničního obchodu, Strukturální šetření ČSÚ za rok 23, 25 a 27, vlastní výpočty, tabulka č. 9. Graf č. 4: Dovozy sklízecích mlátiček a pluhů v letech , kusy Pluhy Sklízecí mlátičky Zdroj : Český statistický úřad, databáze zahraničního obchodu, čovalo i v roce 28, v roce 29 došlo vzhledem k odbytové krizi k mírnému poklesu dovozu traktorů (viz. výše uvedená tabulka č. 6). Obnova zemědělské techniky probíhala nejen u traktorů, významné změny byly realizovány za posledních 1 let i u dovozů sklízecích mlátiček a u dovozů pluhů. Níže uvedená data pocházejí z databáze zahraničního obchodu, která je zveřejňovaná a měsíčně aktualizovaná Českým statistickým úřadem (6 ti místný harmonizovaný systém : kód pluhy, kód kombajny pro sklízení, výmlat). Jak vyplývá z grafu č. 4, největší objemy dovozů sklízecích mlátiček byly realizovány v rozmezí let 22-24, v tomto období bylo ročně dovezeno přes 5 kusů sklízecích mlátiček. V roce 25 došlo vzhledem k nasycenosti trhu k poklesu na cca poloviční objem dovezených strojů oproti roku 24. V letech je již situace stabilizovaná a v tomto období dochází k dovozům ve výši kusů sklízecích mlátiček ročně. Tento trend lze předpokládat i v následujících letech. 7

8 Tabulka č. 1: Vyjádření podílu počtu ročně dovezených kusů sklízecích mlátiček a pluhů na celkovém ročním stavu sklízecích mlátiček a pluhů (%) Stav v ČR, kusy Dovozy do ČR, kusy Podíl dovozu na stavech Sklízecí mlátičky ,2% 2,2% 3,1% Pluhy ,9% 2,9% 8,8% Zdroj : Český statistický úřad, databáze zahraničního obchodu, Strukturální šetření ČSÚ za rok 23, 25 a 27, vlastní výpočty Tabulka č. 11: Skutečné množství hektarů zemědělské půdy na jeden stroj, rok 27 Rok 27 druž. s.r.o a.s. obch.s. PO FO ČR PO/FO Zemědělská půda na 1 traktor 65, 81,2 68,3 73,9 69,9 21,4 42, 3,3x Zemědělská půda na 1 sklízecí mlátičku 599,5 78,6 759,3 733,1 678, 152,6 336,9 4,4x Zemědělská půda na 1 rotační žací stroj 42,9 41,5 49,9 45,7 43,6 6,4 16,1 6,8x Zdroj : Strukturální šetření ČSÚ za rok 27, vlastní výpočty Vysvětlivky : PO právnické osoby, FO-fyzické osoby Tabulka č. 12: Počet traktorů na 1 ha z.p., výměra hektarů na 1 stroj, výběrové šetření, (Kadlec-Kavka, 29) Počet traktorů na 1 ha zemědělské půdy Výměra hektarů na jeden stroj (traktor) Výměra subjektu do 1 ha nad 1 do 1 ha nad 1 Traktory celkem 73,43 19,8 8,36 4,45 13,6 52,4 119,6 224,7 z toho do 5 kw 43,7 4,1 2,43 1,45 23,2 243,9 411,5 689, kw 2,53 6,85 1,62,62 48,7 146, 617, , kw 8,78 5,44 2,16,89 113,9 183,8 463, 1 123,6 nad 12 kw 1,6 2,69 2,29 1,48 943,4 371,7 436,7 675,7 Zdroj : KADLEC, O. KAVKA,M. : Upřesnění normativů potřeby traktorů a sklízecích mlátiček pro modelové zemědělské podniky ČR, Agritech science 9, VÚZT Praha, 29 Tabulka č. 1 zachycuje počty sklízecích mlátiček a výši jejich dovozů v letech 23, 25 a 27. U sklízecích mlátiček je ročně na základě dovozů obměněno 3,1-4,2 % kusů strojů, u pluhů se podíl dovozu na stavech pohybuje v rozmezí od 2,9-8,8 % ročně. Využívání kapacit zemědělské techniky V rámci podnikatelských subjektů v zemědělství je nutno sledovat nejen vlastní procento obnovy techniky, ale mnohem důležitějším faktorem je i míra využití kapacity této strojní techniky. Výsledky v tabulce č. 11 vycházejí ze Strukturálního šetření ČSÚ v roce 27 a liší se dle jednotlivých právních forem podnikatelských subjektů. Jak je možno odvodit z tabulky č. 11, na jeden traktor připadalo v ČR u právnických osob cca 7 hektarů zemědělské půdy, u fyzických osob to bylo pouze 21,4 hektarů zemědělské půdy. U sklízecích mlátiček byl tento rozdíl ještě významnější: u právnických osob připadalo na jednu sklízecí mlátičku 678 hektarů zemědělské půdy, u fyzických osob připadalo na jednu sklízecí mlátičku pouze 152,6 hektarů zemědělské půdy. Podíl mezi množstvím obhospodařované půdy byl 4,4x větší u právnických osob než u fyzických osob. Významný je i rozdíl v množství zemědělské půdy, připadající na jeden rotační žací stroj: u právnických osob je vykazována výměra 43,6 ha z.p. na jeden stroj, u fyzických osob je to pouze 6,4 hektarů zemědělské půdy. Výše uvedené výsledky ze strukturálního šetření ČSÚ za rok 27 je možno porovnat s výběrovým šetřením za 1363 respondentů, provedeným Technickou fakultou ČZU Praha (KADLEC,O. KAVKA,M., 29). V tomto šetření dochází autoři k závěru, že u menších podniků s výměrou do 1 hektarů připadá v průměru na jeden traktor pouze 13,6 hektarů zemědělské půdy a oproti tomu u podniků s výměrou nad 1 hektarů připadá na jeden traktor více jak 224 hektarů zemědělské půdy. Podrobnější údaje dle jednotlivých výkonových tříd traktorů jsou uvedeny v tabulce č

9 Skutečné stavy zemědělské techniky, zjištěné v zemědělských podnicích, jsou vysoké oproti stavům, doporučovaným současnými normativy potřeby zemědělské strojové techniky (normativy: 8-15 traktorů na 1 hektarů zemědělské půdy, sklízecí mlátičky kw - 2 až 2,5 na 1 hektarů zemědělské půdy, sklízecí mlátičky nad 12 kw - 1,25 až 1,5 na 1 ha zemědělské půdy; tyto normativy lze vyjádřit i následovně: 66,7 125 ha na 1 traktor, 4-5 ha u sklízecích mlátiček o výkonu kw a ha u sklízecích mlátiček nad 12 kw). Je to dáno především zastoupením strojů nízkých výkonových kategorií. Dalším faktorem je i nepříznivá věková struktura strojů. Tyto faktory poté způsobují zvyšování nákladů podniku. (KADLEC,O. KAVKA,M., 29) V následujících grafech č. 5 a č. 6 jsou uvedeny počty traktorů a sklízecích mlátiček na 1 ha zemědělské půdy v porovnání s průměrnou výměrou zemìdìlských subjektù dle jednotlivých právních podnikatelských forem. Graf č. 5: Počty traktorů na 1 ha dle struktury zemědělských podniků p o c e t k u s u Počet traktorů na 1 ha a průměrná výměra subjektů, rok , ,2 46, ,37 Zdroj: vlastní výpočty traktory/1 ha počet ha z.p./subjekt 485,1 12,32 732,2 844,4 14,65 13,53 14,3 Jednotlivé právní podnikatelské formy právnických osob jsou relativně vyrovnány v množství traktorů i sklízecích mlátiček na 1 ha z. p. Mírně vyšších hodnot dosahují zemědělská družstva, kde se pravděpodobně může jednat o vyšší míru využívání i starších zemědělských strojů s nižší výkonností, díky historickému kontextu vývoje. Celorepublikové hodnoty jsou pak dosti odlišné od převažujících, neboť jsou podstatně vyšší, než v případě právnických osob z důvodu ovlivnění zahrnutím hodnot fyzických osob, a to i přesto, že převážná část zemědělsky využívané půdy je obhospodařována právě právnickými osobami (více než 7 % výměry). V případě jednoduché komparace grafů č. 5 a č. 6 je možné konstatovat, že v obou případech nejvíce strojů na 1 ha zemědělské půdy mají fyzické osoby, při průměrné výměře 28,4 ha to znamená, že v případě fyzických osob připadá jeden traktor průměrně na 21,4 ha a jedna sklízecí mlátička na 152,6 ha. Z toho je možné usuzovat, že zatímco 28,4 23,82 89,3 družstva s.r.o akciové s. obch.s. PO FO celkem CR Graf č. 6: Počty sklízecích mlátiček na 1 ha dle struktury zemědělských podniků v ý m e r a h a z. p. pocet kusu Počet sklízecích mlátiček na 1 ha a průměrná výměra subjektů, rok , ,2 sklíz.mlátičky/1 ha počet ha z.p./subjekt 1, ,1 732,2 844,4 1,411 1,317 1,364 1,475 družstva s.r.o akciové s. Zdroj: vlastní výpočty, podkladová data 6,552 28,4 2,968 89,3 obch.s. PO FO celkem CR výmera ha z.p. 9

10 vlastnictví traktoru je možné předpokládat u každého zemědělce fyzické osoby, v případě sklízecích mlátiček bude, i se zohledněním různých druhů zemědělské produkce, jejich časté používání v rámci poskytování služeb. Obdobný případ v rámci právnických osob pak je možné nalézt pouze v případě společností s ručením omezeným, kde jedna sklízecí mlátička připadá na 78,7 ha, v ostatních případech je vždy počet hektarů připadající na jednu sklízecí mlátičku nižší než je průměrná výměra zemědělské půdy, u obchodních společností jako celku je pak díky vlivu společností s ručením omezeným tento ukazatel téměř vyrovnán. Závěr Z pohledu dovážených traktorů je patrný nárůst počtu dovážených traktorů, který je ovšem spojený s poklesem průměrné ceny traktorů. Zvýšení počtu dovezených traktorů mohlo být podmíněno poklesem průměrné ceny za jeden kus v rozmezí let Tento trend je možné vysledovat i u prodejců zemědělské techniky, kteří rozšiřují nabídku strojů nižších výkonových skupin a také zlevňují nabízené stroje, respektive prvky výbavy dříve dodávané za příplatek dodávají v základní výbavě. Z hlediska struktury sledování dovážených traktorů se ukazuje jako nedostatečná nomenklatura třídění traktorů z důvodu příliš široké oblasti strojů nad 1 kw výkonu a zároveň nepotřebně úzkého členění ve výkonových třídách pod 1 kw. V této oblasti došlo v posledních letech ke značnému posunu, který lze tímto členěním jen obtížně postihnout. Z hlediska analýz je také v této souvislosti obtížné vyhodnotit pozitivní nebo negativní důsledky rozšiřování výrobního sortimentu výrobce traktorů Zetor na jeho konkurenceschopnost v jednotlivých výkonových třídách ve vztahu k historickým hodnotám počtu strojů. V oblasti nárůstu dovážených zemědělských strojů (vedle traktorů byly analyzovány také sklízecí mlátičky a pluhy) je také znatelný vliv dotačních programů podporujících pořizování a modernizaci zemědělské techniky. Role PGRLF je mnohdy odbornou veřejností přeceňována a fakticky se tento Fond podílí pouze na 1-2% obnově traktorů a sklízecích mlátiček ročně. Je tedy možno konstatovat, že jak OP RVMZ, tak i Program rozvoje venkova velmi málo podporují obnovu základní zemědělské techniky. Literatura ABRHAM, Z. KOVÁŘOVÁ,M. : Současný stav a perspektiva zemědělské techniky, In: Agritech science 9, číslo 1, článek 1, Praha, VÚZT, 29, ISSN KADLEC, O. KAVKA,M. : Upřesnění normativů potřeby traktorů a sklízecích mlátiček pro modelové zemědělské podniky ČR, In: Agritech science 9, číslo 2, článek 1, Praha, VÚZT, 29, ISSN CHRASTINOVÁ, Z. BURIANOVÁ, V. : Ekonomika poĺnohospodárstva a jeho výrobkov, In : Ekonomika poĺnohospodárstva, 4/29, Výskumný ústav ekonomiky poĺnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, 8 s., ISSN ROSOCHATECKÁ, E. TOMŠÍK, K. ŽÍDKOVÁ, D. : Selected problems of capital assets of Czech agriculture, In : Agricultural Economics Czech, 29, vol. 54, No.3, , ISSN X Databáze : [1] ČSÚ, Zemedělství a ekologie, Zemědělství, Data v publikacích, Souhrnný zemědělský účet, Tab. 8 Součásti kapitálového účtu, [online] [cit ]. Dostupné z : [2] Výroční zpráva 28, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, obchodní rejstřík, sbírka listin, [online] [cit ]. Dostupné z : [3] Výroční zprávy o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za roky 24-26, Mze ČR, Podpora z EU,Národní dotace, Operační program Zemědělství,Programové dokumenty, Výroční zprávy, www. mze.cz, [online] [cit ]. Dostupné z : http//www.mze.cz/index.aspx?ch=74&typ=2 &ids=3166&val=3166 [4] ČSÚ Praha: Strukturální výsledky za zemědělství ČR v roce 23, 25 a 27, Praha 24, 26 a 28, publikace , a publikace , ISBN , a [5] ČSÚ, Databáze a registry, Databáze zahraničního obchodu, Dovoz, Kombinovaná nomenklatura (8), [online] [cit ]. Dostupné z : http//apl.czso.cz/pll/stazo/stazo.stazo 1

11 Abstrakt V příspěvku je analyzován vliv investiční aktivity v zemědělství ČR na strukturu a výši hodnoty dlouhodobého hmotného majetku v časové řadě od roku 2 27 za podnikatelské subjekty družstva, obchodní společnosti a fyzické osoby. Dále je u těchto subjektů hodnocena velikost položek pasiv a jejich změny. Poznatky prezentované v článku jsou výsledkem řešení výzkumného záměru MŠM Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů. Klíčová slova: dlouhodobý majetek, investice, zemědělství, zemědělská technika Kontaktní adresa: Ing. Helena Řezbová, PhD., Ing. Ondřej Škubna, Česká zemědělská univerzit Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol 11

ANALÝZA VYBAVENÍ A OBNOVY TECHNIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ ANALYSIS OF EQUIPMENT AND INNOVATION AGRICULTURAL FIRM TECHNOLOGY

ANALÝZA VYBAVENÍ A OBNOVY TECHNIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ ANALYSIS OF EQUIPMENT AND INNOVATION AGRICULTURAL FIRM TECHNOLOGY ANALÝZA VYBAVENÍ A OBNOVY TECHNIKY V ZEMĚDĚLSTVÍ ANALYSIS OF EQUIPMENT AND INNOVATION AGRICULTURAL FIRM TECHNOLOGY Z. Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i Abstract Analysis statistical information

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRESENT STATE AND FUTURE OF FARM MACHINERY Z. Abrham, M.Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract Analysis of statistical information

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA SOUČASNOST A PERSPEKTIVA FARM MACHINERY - PRESENT STATE AND FUTURE

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA SOUČASNOST A PERSPEKTIVA FARM MACHINERY - PRESENT STATE AND FUTURE ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA SOUČASNOST A PERSPEKTIVA FARM MACHINERY - PRESENT STATE AND FUTURE Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Research Institute of Agricultural Engineering,

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., Prague ABSTRAKT

Více

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN 1.1. Standardní výstup FADN Standardní výstup FADN je soubor vybraných ukazatelů z databáze FADN, které jsou buď přímo šetřeny v dotazníku FADN

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013

Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013 Zemědělství v Pardubickém kraji podle Strukturálního šetření 2013 Výběrové zjišťování Strukturální šetření v zemědělství 2013 navázalo na plošné zjišťování Agrocenzus 2010 a proběhlo ve všech členských

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

4. Pracovní síly v zemědělství

4. Pracovní síly v zemědělství 4. Pracovní síly v zemědělství Stálí pracovníci V roce 2007 pracovalo v zemědělství celkem 243 179 osob bez ohledu na druh pracovního poměru k zaměstnavateli (tj. včetně nepravidelně zaměstnaných pracovníků,

Více

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI

Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI Vývoj podnikatelské struktury českého zemědělství Ing. Václav Vilhelm, CSc. ÚZEI Workshop Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR ÚZEI Praha 1.10. 2015 Struktura zemědělských podniků ČR od

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ ENVIRONMENT, AGRICULTURE Ročník / Volume 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ, Praha, říjen 2011 AGRICULTURE Prague, October 2011 Kód publikace /Publication code: 2129-11 Č.j. /Ref. No: 1088/2011-54

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra statistiky Statistická analýza struktury výdajů domácností v závislosti na vybraných faktorech Teze Vedoucí diplomové práce: Doc.

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 99 957 99 977 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,,,

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR

Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Mgr. Ondřej Chaloupka ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní

Více

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c.

Vývoj přidané hodnoty v mld Kč b.c. 2. Efektivnost využívání zdrojů - výsledky podnikání 2.1 Vývoj a strukturální změny účetní přidané hodnoty Ve sledovaném období vzrostla účetní přidaná hodnota (dále jen přidaná hodnota) ve sféře nefinančních

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál)

Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje=(pasiva-vlast,kapitál) 1. Zdroje podnikání Podnikatelská činnost vyžaduje základní zdroje dvojího charakteru: pracovní a kapitálové, resp. majetkové. Formy využívaných kapitálových zdrojů mohou mít dlouhodobý i krátkodobý charakter,

Více

VÝVOJE SPOTŘEBY VYBRANÝCH DRUHŮ POTRAVIN V ČR CONSUMPTION DEVELOPMENT ANALYSIS OF SELECTED FOODSTUFFS IN THE CZECH REPUBLIC.

VÝVOJE SPOTŘEBY VYBRANÝCH DRUHŮ POTRAVIN V ČR CONSUMPTION DEVELOPMENT ANALYSIS OF SELECTED FOODSTUFFS IN THE CZECH REPUBLIC. VÝVOJE SPOTŘEBY VYBRANÝCH DRUHŮ POTRAVIN V ČR CONSUMPTION DEVELOPMENT ANALYSIS OF SELECTED FOODSTUFFS IN THE CZECH REPUBLIC Pavla Šařecová Anotace: Po roce 1990 došlo k rozdílnému zvýšení cen různých druhů

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více