Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok Část A - Základní údaje o organizaci Základní charakteristika zařízení Účel zřízení a zaměření dětského domova Organizační struktura zařízení Údaje o umístěných dětech Údaje o zaměstnancích... 8 Část B - Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Část C - Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Mzdové náklady, průměrný plat Plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Doplňková činnost Peněžní fondy Pohledávky Závazky Část D - Výsledky kontrol Část E - Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb Část F - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Část G - Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti Část H - Informace o závodním stravování zaměstnanců Část J - Tabulková část

3 Část A - Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou KÚ Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb., zřizovací listinou ev. č. ZL/207/2001. Název organizace: Právní forma: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace příspěvková organizace IZO: IČ: ID: Statutární orgán: Součásti zařízení: 8vnfd7h ředitelka zařízení: Mgr. Jiřina Bejdáková Dětský domov, kapacita 40 lůžek IZO: Školní jídelna, kapacita 40 jídel IZO: Kontakty na zařízení: Sídlo organizace - korespondenční adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Melč Melč Webová stránka: Ředitelka zařízení Zástupce ředitelky, hospodářka Vedoucí vychovatelka Sociální pracovnice Vedoucí školní jídelny Mgr. Jiřina Bejdáková Ing. Jiřina Smolková Monika Šimonková Bc. Veronika Fischerová Andrea Vedrová Jarmila Ježová , , , , ,

4 2. Účel zřízení a zaměření dětského domova Dětský domov a ŠJ, Melč 4, p. o. je samostatný právní subjekt zřízený Moravskoslezským krajem na základě usnesení zastupitelstva kaje č. 7/77/1 ze dne v souladu s 2 zákona č. 157/200 Sb., ve znění zákona č. 10/2001 Sb., ZL/207/2001 ze dne Kapacita zařízení je upravena dle zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění od na 40 dětí v DD a 40 jídel ve ŠJ. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti rodinných skupinách s maximálním počtem 8 dětí v jedné rodinné skupině. Činnost DD a ŠJ se řídí zák. č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a dále zák.č. 333/2012 Sb. kterým se mění zák.č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je ČR vázána, musí být vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v jeho zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Účelem zařízení DD a ŠJ je zajišťovat péči o děti, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ÚV nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. DD a ŠJ pečuje o děti dle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ÚV, které nemají závažné poruchy chování. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. 4

5 Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Dále spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Dětský domov a ŠJ poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou a rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. Dětský domov a ŠJ může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy. Dětský domov má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka nebo poskytovatele zdravotních služeb. Součástí Dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO je školní jídelna, která se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování a vyhláškou MŠMT 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Úkolem školní jídelny v DDŠJ je poskytnout dětem a zaměstnancům DDŠJ společné stravování, a to po celý kalendářní rok. Oprávněnou úřední osobou podle zák. č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je ředitel. 5

6 3. Organizační struktura zařízení Ředitelka Hospodářka, statutární zástupce ředitele Vedoucí vychovatelka Sociální pracovnice Vedoucí školní jídelny Provozní zaměstnanci, Vychovatelé, asistenti pedagoga Pracovníci sociální péče Kuchařky pokladní Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky: 1.Ekonomicko-provozní úsek - vede hospodářka, statutární zástupce ředitele, je podřízena ředitelce DD. Na tomto úseku pracuje 5 provozních pracovníků hospodářka, pokladní, údržbář a 2 hospodyně. 2.Výchovný úsek na tomto úseku působí 15 pedagogů, ve složení 11 vychovatelů, 2 asistentky pedagoga, vedoucí vychovatelka a ředitelka. Úsek vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. V každé rodinné skupině je maximálně 8 dětí a působí zde 2 vychovatelé a asistent pedagoga. Počet pedagogů vychází průměrně (včetně úvazku vedoucí vychovatelky a ředitelky) 3 pedagogové na 1 rodinnou skupinu. 3.Sociální úsek vede sociální pracovnice zařízení, je podřízena ředitelce DD. Vede 4 pracovníky sociální péče (noční vychovatelky). 4.Stravovací úsek vede vedoucí ŠJ, která je rovněž podřízena ředitelce DD. Na úseku dále pracují 2 kuchařky. Zajišťuje celodenní stravování umístěných dětí v nepřetržitém provozu a stravování zaměstnanců. Na každé rodinné skupině působí dva kmenoví vychovatelé na plný úvazek a na částečný úvazek asistent pedagoga, který vypomáhá v péči o děti rodinné skupiny (doprovod dětí do MŠ a ZŠ, návštěvy odborných lékařů, vedení zdravotní dokumentace a evidence ošacení, péče o nemocné děti). Asistenti pedagoga se věnují dětem po jejich příchodu ze škol, poté je předávají kmenovým vychovatelům RS. 6

7 Noční služba je zajišťována vždy dvěma nočními vychovatelkami - pracovnicemi sociální péče. Dbají na bezpečnost dětí ve večerních a nočních hodinách. Dle pokynů denních vychovatelů zajišťují péči o nemocné děti. Ráno se podílí na buzení dětí a jejich vypravování do škol a MŠ. Ranní službu - vypravování dětí do škol zajišťují další tři pedagogičtí pracovníci - asistentky pedagoga a ředitelka. 4. Údaje o umístěných dětech Stav umístěných dětí v našem zařízení se v průběhu roku stále mění dle aktuální situace. V roce 2014 byl tento průběh: zařízení. rodiny. Kapacita DD 40 dětí Stav dětí (k ) 33 Přijaté děti v průběhu roku Propuštěné děti v průběhu roku Z toho: Odchod do pěstounské péče 3 Přemístění do jiných zařízení 1 Ukončení ústavní výchovy - návrat do vlastní rodiny 1 Ukončení pobytu (dnem zletilosti) 2 Ukončení pobytu (ukončení Smlouvy o setrvání) 4 V roce 2014 odešly tři dívky - sestry do pěstounské péče. Jeden chlapec byl z důvodu závažných výchovných problémů přemístěn do jiného V roce 2014 byla u jednoho chlapce ukončena ústavní výchova, vrátil se do biologické 2 zletilí chlapci ukončili pobyt v zařízení dnem zletilosti a vrátili se zpět do své vlastní rodiny. 1 zletilý chlapec 3 zletilé dívky ukončili na vlastní žádost Smlouvu o setrvání v péči Dětského domova do ukončení přípravy na povolání. Těmto 6 klientům byl vyplacen dle 33 Zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění o ústavní výchově jednorázový peněžitý příspěvek v celkové výši 65 tis. Kč. 7

8 Z celkového počtu 33 dětí byla k uzavřena Smlouva o setrvání v péči Dětského domova do ukončení přípravy na povolání se 3 zletilými klienty (1 chlapcem a 2 dívkami), kteří studují střední školu ukončenou maturitní zkouškou. Umístěné děti dle typu navštěvované školy k (stav 33 dětí) Mateřská škola Základní škola ZŠ praktická SŠ a Odborné učiliště Zletilí klienti - SŠ maturitní obor Celkem Chlapci Dívky Nejvíce umístěných dětí v zařízení navštěvuje základní školu, převážně místní MZŠ Melč. Jedná se o 23 dětí ve věku 6-15 let. Dva chlapci navštěvují ZŠ nám. Jana Zajíce ve Vítkově a jeden chlapec internátní ZŠ pro zrakově postižené, Havlíčkova 1 v Opavě. 8 klientů dochází na střední školy - Střední škola technická Opava, Střední odborná škola Ahol Ostrava, Střední zdravotnická škola Opava, Střední škola Vítkov - Podhradí, Střední škola hotelnictví a služeb Opava a Střední odborná škola Nové Město na Moravě. 5. Údaje o zaměstnancích Závazný limit počtu zaměstnanců na rok ,920 Ø Přepočtený počet zaměstnanců (dle výkazu P1-04) za r ,623 Fyzické osoby - průměrný stav za rok ,052 Závazný ukazatel zřizovatele limit počtu zaměstnanců byl v roce 2014 dodržen. Nebylo potřeba zástupů za dlouhodobě nemocné zaměstnance, jako v předchozích letech. 8

9 Z celkového počtu stálých zaměstnanců pracuje v DD Melč 25 žen a 3 muži (2 vychovatelé a údržbář). Personální obsazení Počet Vzdělání Praxe (v letech) Ředitelka 1 VŠ spec. pedagogika vychovatelství 31 Hospodářka (zástupce ředitelky) 1 VŠ ekonomická 25 Vedoucí vychovatelka 1 SPgŠ + DPS spec.pedagogika 22 Vychovatelé 11 Z toho: kvalifikovaní 6 1 VŠ speciální pedagogika 16 nekvalifikovaní 5 5 SŠ s maturitou + DPS spec.pedagogika 11,20,23,12,3 VŠ jiný obor - TV a občanská nauka, 2 2, 5 knihovnictví 1 VŠ obor vychovatelství + DPS spec. pedagog. 1 1 Gymnázium + VOŠ pedag. 4 1 Pedagogické lyceum 5 Asistent pedagoga 2 Z toho: 1 Střední pedagogická škola 1 1 SŠ s VL + Kurz asistenta pedagoga 7 Pracovník soc. péče (noční vych.) 4 Z toho: 1 SŠ + kurz asistent pedagoga 10 2 ZŠ + kurz asistent pedagoga 7, 10 1 SŠ v jiném oboru 3 Vedoucí ŠJ 0,75 Střední hotelová škola 28 Kuchařky 2 SŠ s VL obor kuchařka 2, 16 Sociální pracovnice 1,5 VŠ státní správa, Gymnázium 7, 6 Pokladní 0,5 Gymnázium 6 Údržbář 1 SŠ s VL automechanik 33 Hospodyně 2 Z toho: 1 SŠ s VL prodavačka 28 1 SŠ s VL kadeřnice 12 Dle zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících vychovatelé nesplňující kvalifikační požadavky, musí požadovanou kvalifikaci doplnit studiem speciální pedagogiky nebo začít studovat daný obor, a to nejpozději do Všichni nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci našeho zařízení začali potřebný obor k datu studovat. 9

10 Část B - Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Podpora = důvěra, podané ruce = pomoc, zázemí = jistota. Toto jsou hlavní principy a myšlenky výchovně vzdělávací práce vykonávané s dětmi na našem dětském domově. Dětský domov a ŠJ, Melč 4, příspěvková organizace je školské zařízení, které působí v zámecké budově, která je chráněnou kulturní památkou, nacházející se v malebné vesničce s cca 650 obyvateli. Budova dětského domova je historická, zámecká budova, která díky stálé a pravidelné údržbě a provedeným rekonstrukcím (v r změnou vnitřní dispozice byl dětský domov internátního typu přebudován na DD rodinného typu a v r proběhla výměna oken v celém objektu) je udržována v dobrém technickém stavu a plně vyhovuje provozu a potřebám dětského domova rodinného typu. Na našem DD funguje 5 samostatných rodinných skupin bytů. Tato skutečnost zcela změnila chod zařízení a charakter práce s dětmi a obsah výchovně vzdělávací práce. Jednotlivé rodinné skupiny si zachovávají svou autonomii, máme podmínky na realizaci principu individuálního přístupu a péči o jednotlivé děti. V rodinných skupinách se realizuje ŠVP program sociálního učení s důrazem na rodinnou a etickou výchovu. V programu sociálního učení jsou vedle tradičních složek výchovy zařazeny i nové prvky etická výchova a finanční gramotnost. Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme zásady komunitního systému (setkávání se na malých a velkých komunitních sezeních, interaktivní aktivity, vyhlašujeme téma pro daný měsíc). V rámci uplatnění demokratických principů ve výchově pracuje na dětském domově dětská spoluspráva. Děti se přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem podílí na chodu a činnosti zařízení. Jedinečnost našeho dětského domova tkví v tom, že jsme vesnickým dětským domovem, který umožňuje umístěným dětem vyrůstat v krásném, zdravém prostředí a přírodě. Prostředí vesnice a krásná příroda v okolí a v zámeckém parku dětského domova eliminuje výskyt patologických jevů, které se vyskytují ve větší míře v městských aglomeracích Moravskoslezského kraje. V rámci naší činnosti poskytujeme umístěným dětem a nezaopatřeným osobám plné přímé zaopatření dle příslušného zákona, kterým se řídí naše činnost. (zák.č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v e školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 2, odst.7). Plné přímé zaopatření 10

11 obsahuje: stravování, ošacení a ubytování, učební pomůcky a potřeby, nezbytně nutné náklady na vzdělání, na zdravotní péči, léčiva a zdravotní prostředky hrazeny ze zdravotního pojištění, dále kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu ze zařízení, cestovné aj. Dále dle 2, odst. 9) mohou být dětem umístěným v DD hrazeny náklady na sportovní, kulturní, uměleckou a oddechovou činnost, náklady na soutěžní akce a rekreace, na potřeby pro využití volného času a rekreaci a náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Hlavním úkolem dětského domova je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní rodinnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádnou výchovu a vzdělání. Dětský domov spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Dětský domov poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou výchovou. Poskytuje na základě žádosti plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení ústavní výchovy, která se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Podrobněji je plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena vyhodnoceno ve Zprávě o činnosti za uplynulý školní rok 2013/

12 Část C - Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.1 Náklady v hlavní činnosti Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 501 Materiálové náklady (v tis. Kč) Druh nákladu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Potraviny ŠJ Prádlo, oděv, obuv Učebnice, šk. potřeby PHM Ostatní Celkem V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení materiálových nákladů o 14 %. Je to ovlivněno nákupem drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 157 tis. Kč (sportovní potřeby, ICT technika, nábytek aj.), o kterém nebylo v roce 2013 účtováno v materiálových nákladech. Dále byly v porovnání s předchozími léty vyšší náklady na ošacení klientů Spotřeba energií (v tis. Kč) Druh nákladu Spotřeba vody tis Kč m Spotřeba plynu tis Kč Spotřeba el. energie kg tis Kč MWh 276,56 326,73 352,39 325,34 290,92 295,12 274,05 celkem tis Kč

13 Ve spotřebě energií došlo v porovnání s předchozími lety ke snížení nákladů za vodné a stočné, i za spotřebu elektrické energie, a to celkem o 153 tisíc Kč. Plyn se na našem zařízení používá pouze výjimečně, při vaření v kuchyni. Jeho spotřeba je po celé období vyrovnaná a nízká, hospodaření organizace výrazně neovlivní. Spotřeba elektrické energie byla dodavatelem účtována měsíčně dle skutečnosti. Budova zámku dětského domova je vytápěna starším typem akumulačních kamen, které plánujeme postupně vyměňovat za nové výkonnější a úspornější kamna, hlavně v obytných místnostech a pokojích dětí. V maximální míře v zařízení využíváme nízkého tarifu nočního proudu. Platba za elektrickou energii je jedna z nejvýznamnějších položek nákladů našeho zařízení. Je ovlivněna mimo jiné také aktuálním počasím v daném období Opravy a udržování (v tis. Kč) rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Oprava a udržování Na opravách a udržování vykazujeme v roce 2014 náklady 279 tisíc Kč. Byly provedeny sanační práce vlhkého zdiva v kancelářích, vychovatelně a kuchyňce v hodnotě 114 tis. Kč. Tato položka významně ovlivnila stav nákladového účtu na opravy. Mezi významnější položky patří výměna lina ve školní jídelně proběhla v hodnotě 32 tis. Kč, oprava agregátu centrálního vysavače za 16 tis. Kč, oprava nouzových svítidel za 12 tis. Kč. Dále bylo potřeba provést údržbu a drobné opravy na služebních automobilech v celkové částce 13 tis. Kč. Položka zahrnuje také drobné běžné opravy - např. výpočetní techniky, zařízení školní jídelny (konvektomatu, myčky nádobí), přečalounění nábytku, filtrace bazénu, bojlerů v sociálních zařízeních Služby (v tis. Kč) rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Nákup služeb celkem

14 V nákladech na Služby došlo v porovnání s předchozím rokem k navýšení, jsou na úrovni let Položku ovlivnily náklady na rekreaci, tábory a pobyty dětí, které ve srovnání s rokem 2013 narostly o 47 tis. Kč. Do oblasti služeb spadá celá škála nákladů. V roce 2014 se jednalo např. o: poštovní a telefonní služby, internet 45 tis. Kč stravování dětí v MŠ, ZŠ a SŠ 66 tis. Kč rekreace a pobyty dětí 146 tis. Kč dodavatelské zpracování mezd 62 tis. Kč likvidace odpadů 34 tis. Kč vstupné při společenských akcích s dětmi 34 tis. Kč cestovné dětí - jízdné do škol aj. 128 tis. Kč revize a odborné prohlídky 65 tis. kč dále přepravné, poplatky školám, školami organizované výlety a pobytové akce pro děti, půjčovné, servisní služby počítačů, poplatky za software, konzultace a právní poradenství aj Odpisy (v tis. Kč) Odpisy dlouhodobého majetku UZ Náklady na odpisy byly čerpány dle odpisového plánu. Část nákladů na odpisy byla hrazena z vlastních příjmů, a to odpisy z investičního transferu ve výši 46 tis. Kč. Ostatní náklady V této oblasti nákladů se jedná především o tyto výdaje : Účet 528: zde se jedná o měsíční kapesné vyplácené dětem na základě aktuální přítomnosti, dárky k narozeninám a svátkům dětí, odměny dětem kladné výchovné opatření, věcná a finanční výpomoc při odchodu dítěte z DD a vánoční dárky. Částky se vyplácejí dle zákona č. 109/2002 v platném znění. Na tyto výdaje bylo celkem v roce 2014 vynaloženo 230 tis. Kč. V roce 2013 byly tyto 14

15 náklady ve výši 162 tis. Kč. K navýšení 68 tis. Kč došlo v důsledku změny v zákoně (navýšení částek vyplácených klientům). Účet 525: zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativy činilo 31 tis. Kč. 1.2 Výnosy v hlavní činnosti Příjmy ze státního rozpočtu (dle ÚZ) v Kč ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,- V tom: Prostředky na platy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 % Zákonné odvody na FKSP 1 % Přímý ONIV - přímý RP Zvýšení platů pedag. pracovníků reg. školství ,- V tom: Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP RP Zvýšení platů pracovníků reg. školství ,- V tom: Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP 305 Celkem dotace ze státního rozpočtu ,- Závazné ukazatele byly v roce 2014 dodrženy, došlo k úplnému čerpání bez vratky finančních prostředků. Příjmy z rozpočtu zřizovatele (dle ÚZ) v Kč ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno 0 Provozní náklady , ,- 0,- 205 Účelově na odpisy , ,- 0,- 203 Část. pokrytí nákladů - přechod na software FaMa , ,- 0,- Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele , ,- 0,- Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2014 plně vyčerpány, k vratce nedošlo. 15

16 Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč Druh příjmu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Tržby ze stravování Předpisy příjmů ošetřovného Ošetřovné opr. min. let Startovné - akce pro DD Předpisy příjmů PND Příjmy za odevzdaný odpad Úroky z fin. prostředků na BU Přijaté věcné dary Čerpání fondu odměn Čerpání IF Zaúčtovaní RF - finanční dary Náhrada za způsobenou škodu Dorovnání dohadné pol. min. let Náhrada škody od pojišťovny Úhrady nadstandardu - zdrav. poj Časové rozpuštění IT Celkem Naše organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Výši našich vlastních příjmů můžeme ovlivnit jen minimálně, odvíjí se také podle počtu aktuálně umístěných dětí (předpis Přídavků na dítě a případně předpis Ošetřovného). V uvedených příjmových položkách došlo k mírnému snížení tržeb ze stravování. Tato částka však slouží k pokrytí nákladů na potraviny pro obědy zaměstnanců, odvíjí se od počtu nahlášených obědů. Hospodaření organizace neovlivní. Výše příjmů z ošetřovného v průběhu let velmi kolísá. Za rok 2014 to je 91 tis. Kč. V tomto roce bylo 8 klientů našeho zařízení příjemcem sirotčího důchodu. Na základě této skutečnosti jim byl dle platných předpisů předepsán příspěvek na ošetřovné. 16

17 V položce vlastních výnosů z PND došlo k mírnému snížení výnosů. Přídavky na děti jsou jedním z našich stálých příjmů. Jejich výše se však odvíjí od aktuální legislativy a počtu a věku umístěných dětí. Výši této položky nemůže organizace ovlivnit. V roce 2014 došlo opět k navýšení příjmů z úroků z prostředků uložených na běžném účtu, a to z důvodu připojení se k Dohodě o poskytování cash-poolingu. Věcné dary jsme získali v hodnotě Kč. Jednalo se o sladkosti a knihy pro děti a notebook pro studenta SŠ. Do hospodaření byl zapojen IF v celkové výši ,- Kč. Jednalo se o posílení zdrojů oprav a údržby - sanační opravy vlhkého zdiva v prostorách zařízení. Zaúčtování RF čerpání finanční darů v hodnotě ,- Kč. Prostředky byly převážně použity na financování volnočasových aktivit dětí úhrada školného - hra na kytaru, potřeby do tanečního kroužku, potřeby pro florbal, materiál do keramického kroužku a nákup notebooku pro studenta SŠ. Úhrada nadstandardu od zdravotních pojišťoven dětí byla ve výši 3 865,- Kč: v plné míře jsme využili možností jednotlivých zdravotních pojišťoven při proplácení nadstandardu - kurz plavání, očkovací látky a proplacení vitamínových přípravků. 1.3 Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek za rok 2014 v celkové výši 436,44 Kč navrhujeme rozdělit takto: Rezervní fond. 436,44 Kč Vývoj HV v letech v Kč: Celkové náklady Celkové výnosy Hospodářský výsledek ,44 17

18 2. Čerpání účelových dotací Vývoj závazných ukazatelů - dotace od zřizovatele na provoz a odpisy v průběhu let v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Provoz UZ Odpisy UZ Jiné CELKEM Nárůst v % - 6 % + 2 % + 0,5 % + 1,4 % - 4,22 % + 2,08 % V roce 2014 organizace obdržela dotace na provoz, na odpisy a účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů - přechod na nový software FaMa+. Celkový příspěvek provoz se ve srovnání s předchozím rokem navýšil o 2,08 % na částku ,- Kč. Účelové dotace od zřizovatele byly vyčerpány v plné výši. na Výnosy v hlavní činnosti ze státního rozpočtu (přímé náklady na vzdělávání) v průběhu let v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Prostř. na platy OON Zákonné odvody Odvod do FKSP Přímý ONIV Celkem Nárůst v % - 3,38 % - 3,37 % + 0,67 % + 3,23 % +1,01 % Prostředky na platy a zákonné odvody dosáhly v celkové výši v porovnání s rokem 2013 navýšení o 1,01 %. Organizace obdržela prostředky na platy UZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje v celkové výši tis. Kč UZ RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v r. 2014, v částce ,- Kč UZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, a to ,- Kč. Na přímý ONIV bylo v roce 2014 vyčleněno 41 tis Kč. Účelové příspěvky a dotace MŠMT byly plně vyčerpány. 18

19 521 - Mzdové náklady (v Kč) Prostředky na platy (včetně zapojení FO) Ostatní platby za provedenou práci 3. Mzdové náklady, průměrný plat Celkem platy + OON Poskytnuté prostředky na platy v r byly vyčerpány v plné výši. Závazný ukazatel nebyl překročen. Fond odměn nebyl na úhradu mzdových nákladů použit. Průměrný měsíční plat podle kategorií (viz výkaz P1-04): Pedagogický pracovník přepočtený počet zaměstnanců 16,699 16,355 15,588 17,006 15,723 14,740 průměrný hrubý měsíční plat Nepedagogický pracovník přepočtený počet zaměstnanců 15,486 14,248 13,985 13,247 13,822 13,883 průměrný hrubý měsíční plat Průměrný plat pedagogických i nepedagogických pracovníků v roce 2014 vzrostl. 4. Plnění plánu hospodaření Finanční plán pro rok 2014 byl sestaven v květnu Plánován byl Hospodářský výsledek 0,00 Kč, organizace dosáhla výsledku 436,44 Kč. Skutečnost za rok 2014 se v několika položkách od plánu odchyluje. Skutečné výnosy i náklady jsou na 76 % plánovaných. Úspora 12,86 % byla dosažena ve výdajích za energie, což bylo ovlivněno mírnou zimou. Naopak o 13,34 % byla vyšší spotřeba materiálových nákladů. Čerpání fondů bylo nižší než v předpokládané částce, a to o 150 tis. Kč. Taktéž náklady na Opravy a udržování bylo o 15,84 nižší než plánované. Plánované náklady na účtu 558 jsou proúčtovány v materiálových nákladech, účet

20 5.Péče o spravovaný majetek 5.1 Nemovitý majetek předaný organizaci k hospodaření Dětský domov Melč spravuje nemovitý a movitý majetek státu, který byl organizaci předán do správy. Dle zřizovací listiny ZL/207/2001 se jedná o: parcela č. 4 a 5 budova zámku (využívána jako rodinný dům), je zde 5 bytových jednotek pro umístěné děti, kanceláře, vychovatelny, kuchyň, školní jídelna, prádelna, sušárna, dílny, sklepy. Objekt byl v roce 2005 zrekonstruován, zůstal však stávající starý systém vytápění elektrickými akumulačními kamny a stará okna. U oken byla provedena výměna za nová, taktéž dřevěná, v roce prosinci parcela č. 481 plechová bouda (kolárna, garáž, sklad nářadí). V budoucnu bude potřeba provést nátěr budovy, popřípadě opravu či výměnu zničených plechů. parcela č. 482 garáž (parkování služebního automobilu, traktorku). Zde proběhla v roce 2011 výměna staré břidlicové krytiny střechy, kterou zatékalo. Hodnota pozemků v katastrálním území Melč činí Kč ,-. Jsou zapsány na listu vlastnictví č Jedná se o zastavěnou plochu, ostatní plochu (komunikace) a zeleň (přilehlý park). 5.2 Investiční činnost, provedené opravy a údržba majetku Z investičního fondu byly hrazeny opravy budovy zámku - za částku ,- Kč byly provedeny sanační omítky ve 3 kancelářích, vychovatelně a kuchyňce. Dále se jednalo o opravu centrální kopírky v hodnotě 5.445,- Kč a opravu agregátu centrálního vysavače za cenu ,- Kč. Fond byl také použit k úhradě zahradní pergoly a akátových herních prvků pro děti do parku dětského domova, a to v hodnotě ,- Kč. Z důvodu zajištění chodu organizace bylo provedeno také několik drobných oprav, viz bod 1.1 Náklady v hlavní činnosti, rozbor nákladového účtu 511. Předměty, které jsou součástí vybavení dětského domova, u nichž je zjištěno poškození, které brání jejich dalšímu užívání nebo které ohrožuje bezpečnost dětí nebo zaměstnanců, jsou 20

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 V Melči dne 26.02.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 V Melči dne 20. 2. 2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 V Melči dne 09.03.2016 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Zpráva o činnosti za rok 2007

Zpráva o činnosti za rok 2007 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace IČ 47811927 Zpráva o činnosti za rok 2007 V Melči dne 27. 2. 2008 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka DD - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a

Více