Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok Část A - Základní údaje o organizaci Základní charakteristika zařízení Účel zřízení a zaměření dětského domova Organizační struktura zařízení Údaje o umístěných dětech Údaje o zaměstnancích... 8 Část B - Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Část C - Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Mzdové náklady, průměrný plat Plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Doplňková činnost Peněžní fondy Pohledávky Závazky Část D - Výsledky kontrol Část E - Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb Část F - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Část G - Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti Část H - Informace o závodním stravování zaměstnanců Část J - Tabulková část

3 Část A - Základní údaje o organizaci 1. Základní charakteristika zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt zřízený Radou KÚ Moravskoslezského kraje dne v souladu s 2 zákona 157/2000 Sb., ve znění zákona č.10/2001 Sb., zřizovací listinou ev. č. ZL/207/2001. Název organizace: Právní forma: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace příspěvková organizace IZO: IČ: ID: Statutární orgán: Součásti zařízení: 8vnfd7h ředitelka zařízení: Mgr. Jiřina Bejdáková Dětský domov, kapacita 40 lůžek IZO: Školní jídelna, kapacita 40 jídel IZO: Kontakty na zařízení: Sídlo organizace - korespondenční adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Melč Melč Webová stránka: Ředitelka zařízení Zástupce ředitelky, hospodářka Vedoucí vychovatelka Sociální pracovnice Vedoucí školní jídelny Mgr. Jiřina Bejdáková Ing. Jiřina Smolková Monika Šimonková Bc. Veronika Fischerová Andrea Vedrová Jarmila Ježová , , , , ,

4 2. Účel zřízení a zaměření dětského domova Dětský domov a ŠJ, Melč 4, p. o. je samostatný právní subjekt zřízený Moravskoslezským krajem na základě usnesení zastupitelstva kaje č. 7/77/1 ze dne v souladu s 2 zákona č. 157/200 Sb., ve znění zákona č. 10/2001 Sb., ZL/207/2001 ze dne Kapacita zařízení je upravena dle zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění od na 40 dětí v DD a 40 jídel ve ŠJ. Výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti rodinných skupinách s maximálním počtem 8 dětí v jedné rodinné skupině. Činnost DD a ŠJ se řídí zák. č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a dále zák.č. 333/2012 Sb. kterým se mění zák.č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je ČR vázána, musí být vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v jeho zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Účelem zařízení DD a ŠJ je zajišťovat péči o děti, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ÚV nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. DD a ŠJ pečuje o děti dle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ÚV, které nemají závažné poruchy chování. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. 4

5 Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Dále spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Dětský domov a ŠJ poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou a rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. Dětský domov a ŠJ může na základě žádosti poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let, podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy. Dětský domov má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného pracovníka nebo poskytovatele zdravotních služeb. Součástí Dětského domova a ŠJ, Melč 4, PO je školní jídelna, která se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování a vyhláškou MŠMT 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. Úkolem školní jídelny v DDŠJ je poskytnout dětem a zaměstnancům DDŠJ společné stravování, a to po celý kalendářní rok. Oprávněnou úřední osobou podle zák. č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je ředitel. 5

6 3. Organizační struktura zařízení Ředitelka Hospodářka, statutární zástupce ředitele Vedoucí vychovatelka Sociální pracovnice Vedoucí školní jídelny Provozní zaměstnanci, Vychovatelé, asistenti pedagoga Pracovníci sociální péče Kuchařky pokladní Provoz dětského domova se dělí na čtyři úseky: 1.Ekonomicko-provozní úsek - vede hospodářka, statutární zástupce ředitele, je podřízena ředitelce DD. Na tomto úseku pracuje 5 provozních pracovníků hospodářka, pokladní, údržbář a 2 hospodyně. 2.Výchovný úsek na tomto úseku působí 15 pedagogů, ve složení 11 vychovatelů, 2 asistentky pedagoga, vedoucí vychovatelka a ředitelka. Úsek vede vedoucí vychovatelka, která je podřízena ředitelce DD. V každé rodinné skupině je maximálně 8 dětí a působí zde 2 vychovatelé a asistent pedagoga. Počet pedagogů vychází průměrně (včetně úvazku vedoucí vychovatelky a ředitelky) 3 pedagogové na 1 rodinnou skupinu. 3.Sociální úsek vede sociální pracovnice zařízení, je podřízena ředitelce DD. Vede 4 pracovníky sociální péče (noční vychovatelky). 4.Stravovací úsek vede vedoucí ŠJ, která je rovněž podřízena ředitelce DD. Na úseku dále pracují 2 kuchařky. Zajišťuje celodenní stravování umístěných dětí v nepřetržitém provozu a stravování zaměstnanců. Na každé rodinné skupině působí dva kmenoví vychovatelé na plný úvazek a na částečný úvazek asistent pedagoga, který vypomáhá v péči o děti rodinné skupiny (doprovod dětí do MŠ a ZŠ, návštěvy odborných lékařů, vedení zdravotní dokumentace a evidence ošacení, péče o nemocné děti). Asistenti pedagoga se věnují dětem po jejich příchodu ze škol, poté je předávají kmenovým vychovatelům RS. 6

7 Noční služba je zajišťována vždy dvěma nočními vychovatelkami - pracovnicemi sociální péče. Dbají na bezpečnost dětí ve večerních a nočních hodinách. Dle pokynů denních vychovatelů zajišťují péči o nemocné děti. Ráno se podílí na buzení dětí a jejich vypravování do škol a MŠ. Ranní službu - vypravování dětí do škol zajišťují další tři pedagogičtí pracovníci - asistentky pedagoga a ředitelka. 4. Údaje o umístěných dětech Stav umístěných dětí v našem zařízení se v průběhu roku stále mění dle aktuální situace. V roce 2014 byl tento průběh: zařízení. rodiny. Kapacita DD 40 dětí Stav dětí (k ) 33 Přijaté děti v průběhu roku Propuštěné děti v průběhu roku Z toho: Odchod do pěstounské péče 3 Přemístění do jiných zařízení 1 Ukončení ústavní výchovy - návrat do vlastní rodiny 1 Ukončení pobytu (dnem zletilosti) 2 Ukončení pobytu (ukončení Smlouvy o setrvání) 4 V roce 2014 odešly tři dívky - sestry do pěstounské péče. Jeden chlapec byl z důvodu závažných výchovných problémů přemístěn do jiného V roce 2014 byla u jednoho chlapce ukončena ústavní výchova, vrátil se do biologické 2 zletilí chlapci ukončili pobyt v zařízení dnem zletilosti a vrátili se zpět do své vlastní rodiny. 1 zletilý chlapec 3 zletilé dívky ukončili na vlastní žádost Smlouvu o setrvání v péči Dětského domova do ukončení přípravy na povolání. Těmto 6 klientům byl vyplacen dle 33 Zák. č. 109/2002 Sb. v platném znění o ústavní výchově jednorázový peněžitý příspěvek v celkové výši 65 tis. Kč. 7

8 Z celkového počtu 33 dětí byla k uzavřena Smlouva o setrvání v péči Dětského domova do ukončení přípravy na povolání se 3 zletilými klienty (1 chlapcem a 2 dívkami), kteří studují střední školu ukončenou maturitní zkouškou. Umístěné děti dle typu navštěvované školy k (stav 33 dětí) Mateřská škola Základní škola ZŠ praktická SŠ a Odborné učiliště Zletilí klienti - SŠ maturitní obor Celkem Chlapci Dívky Nejvíce umístěných dětí v zařízení navštěvuje základní školu, převážně místní MZŠ Melč. Jedná se o 23 dětí ve věku 6-15 let. Dva chlapci navštěvují ZŠ nám. Jana Zajíce ve Vítkově a jeden chlapec internátní ZŠ pro zrakově postižené, Havlíčkova 1 v Opavě. 8 klientů dochází na střední školy - Střední škola technická Opava, Střední odborná škola Ahol Ostrava, Střední zdravotnická škola Opava, Střední škola Vítkov - Podhradí, Střední škola hotelnictví a služeb Opava a Střední odborná škola Nové Město na Moravě. 5. Údaje o zaměstnancích Závazný limit počtu zaměstnanců na rok ,920 Ø Přepočtený počet zaměstnanců (dle výkazu P1-04) za r ,623 Fyzické osoby - průměrný stav za rok ,052 Závazný ukazatel zřizovatele limit počtu zaměstnanců byl v roce 2014 dodržen. Nebylo potřeba zástupů za dlouhodobě nemocné zaměstnance, jako v předchozích letech. 8

9 Z celkového počtu stálých zaměstnanců pracuje v DD Melč 25 žen a 3 muži (2 vychovatelé a údržbář). Personální obsazení Počet Vzdělání Praxe (v letech) Ředitelka 1 VŠ spec. pedagogika vychovatelství 31 Hospodářka (zástupce ředitelky) 1 VŠ ekonomická 25 Vedoucí vychovatelka 1 SPgŠ + DPS spec.pedagogika 22 Vychovatelé 11 Z toho: kvalifikovaní 6 1 VŠ speciální pedagogika 16 nekvalifikovaní 5 5 SŠ s maturitou + DPS spec.pedagogika 11,20,23,12,3 VŠ jiný obor - TV a občanská nauka, 2 2, 5 knihovnictví 1 VŠ obor vychovatelství + DPS spec. pedagog. 1 1 Gymnázium + VOŠ pedag. 4 1 Pedagogické lyceum 5 Asistent pedagoga 2 Z toho: 1 Střední pedagogická škola 1 1 SŠ s VL + Kurz asistenta pedagoga 7 Pracovník soc. péče (noční vych.) 4 Z toho: 1 SŠ + kurz asistent pedagoga 10 2 ZŠ + kurz asistent pedagoga 7, 10 1 SŠ v jiném oboru 3 Vedoucí ŠJ 0,75 Střední hotelová škola 28 Kuchařky 2 SŠ s VL obor kuchařka 2, 16 Sociální pracovnice 1,5 VŠ státní správa, Gymnázium 7, 6 Pokladní 0,5 Gymnázium 6 Údržbář 1 SŠ s VL automechanik 33 Hospodyně 2 Z toho: 1 SŠ s VL prodavačka 28 1 SŠ s VL kadeřnice 12 Dle zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících vychovatelé nesplňující kvalifikační požadavky, musí požadovanou kvalifikaci doplnit studiem speciální pedagogiky nebo začít studovat daný obor, a to nejpozději do Všichni nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci našeho zařízení začali potřebný obor k datu studovat. 9

10 Část B - Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Podpora = důvěra, podané ruce = pomoc, zázemí = jistota. Toto jsou hlavní principy a myšlenky výchovně vzdělávací práce vykonávané s dětmi na našem dětském domově. Dětský domov a ŠJ, Melč 4, příspěvková organizace je školské zařízení, které působí v zámecké budově, která je chráněnou kulturní památkou, nacházející se v malebné vesničce s cca 650 obyvateli. Budova dětského domova je historická, zámecká budova, která díky stálé a pravidelné údržbě a provedeným rekonstrukcím (v r změnou vnitřní dispozice byl dětský domov internátního typu přebudován na DD rodinného typu a v r proběhla výměna oken v celém objektu) je udržována v dobrém technickém stavu a plně vyhovuje provozu a potřebám dětského domova rodinného typu. Na našem DD funguje 5 samostatných rodinných skupin bytů. Tato skutečnost zcela změnila chod zařízení a charakter práce s dětmi a obsah výchovně vzdělávací práce. Jednotlivé rodinné skupiny si zachovávají svou autonomii, máme podmínky na realizaci principu individuálního přístupu a péči o jednotlivé děti. V rodinných skupinách se realizuje ŠVP program sociálního učení s důrazem na rodinnou a etickou výchovu. V programu sociálního učení jsou vedle tradičních složek výchovy zařazeny i nové prvky etická výchova a finanční gramotnost. Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme zásady komunitního systému (setkávání se na malých a velkých komunitních sezeních, interaktivní aktivity, vyhlašujeme téma pro daný měsíc). V rámci uplatnění demokratických principů ve výchově pracuje na dětském domově dětská spoluspráva. Děti se přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem podílí na chodu a činnosti zařízení. Jedinečnost našeho dětského domova tkví v tom, že jsme vesnickým dětským domovem, který umožňuje umístěným dětem vyrůstat v krásném, zdravém prostředí a přírodě. Prostředí vesnice a krásná příroda v okolí a v zámeckém parku dětského domova eliminuje výskyt patologických jevů, které se vyskytují ve větší míře v městských aglomeracích Moravskoslezského kraje. V rámci naší činnosti poskytujeme umístěným dětem a nezaopatřeným osobám plné přímé zaopatření dle příslušného zákona, kterým se řídí naše činnost. (zák.č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v e školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 2, odst.7). Plné přímé zaopatření 10

11 obsahuje: stravování, ošacení a ubytování, učební pomůcky a potřeby, nezbytně nutné náklady na vzdělání, na zdravotní péči, léčiva a zdravotní prostředky hrazeny ze zdravotního pojištění, dále kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu ze zařízení, cestovné aj. Dále dle 2, odst. 9) mohou být dětem umístěným v DD hrazeny náklady na sportovní, kulturní, uměleckou a oddechovou činnost, náklady na soutěžní akce a rekreace, na potřeby pro využití volného času a rekreaci a náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Hlavním úkolem dětského domova je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní rodinnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádnou výchovu a vzdělání. Dětský domov spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Dětský domov poskytuje péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou výchovou. Poskytuje na základě žádosti plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení ústavní výchovy, která se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Podrobněji je plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena vyhodnoceno ve Zprávě o činnosti za uplynulý školní rok 2013/

12 Část C - Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.1 Náklady v hlavní činnosti Analýza čerpání prostředků hodnoceného roku 501 Materiálové náklady (v tis. Kč) Druh nákladu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Potraviny ŠJ Prádlo, oděv, obuv Učebnice, šk. potřeby PHM Ostatní Celkem V porovnání s předchozím rokem došlo k navýšení materiálových nákladů o 14 %. Je to ovlivněno nákupem drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 157 tis. Kč (sportovní potřeby, ICT technika, nábytek aj.), o kterém nebylo v roce 2013 účtováno v materiálových nákladech. Dále byly v porovnání s předchozími léty vyšší náklady na ošacení klientů Spotřeba energií (v tis. Kč) Druh nákladu Spotřeba vody tis Kč m Spotřeba plynu tis Kč Spotřeba el. energie kg tis Kč MWh 276,56 326,73 352,39 325,34 290,92 295,12 274,05 celkem tis Kč

13 Ve spotřebě energií došlo v porovnání s předchozími lety ke snížení nákladů za vodné a stočné, i za spotřebu elektrické energie, a to celkem o 153 tisíc Kč. Plyn se na našem zařízení používá pouze výjimečně, při vaření v kuchyni. Jeho spotřeba je po celé období vyrovnaná a nízká, hospodaření organizace výrazně neovlivní. Spotřeba elektrické energie byla dodavatelem účtována měsíčně dle skutečnosti. Budova zámku dětského domova je vytápěna starším typem akumulačních kamen, které plánujeme postupně vyměňovat za nové výkonnější a úspornější kamna, hlavně v obytných místnostech a pokojích dětí. V maximální míře v zařízení využíváme nízkého tarifu nočního proudu. Platba za elektrickou energii je jedna z nejvýznamnějších položek nákladů našeho zařízení. Je ovlivněna mimo jiné také aktuálním počasím v daném období Opravy a udržování (v tis. Kč) rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Oprava a udržování Na opravách a udržování vykazujeme v roce 2014 náklady 279 tisíc Kč. Byly provedeny sanační práce vlhkého zdiva v kancelářích, vychovatelně a kuchyňce v hodnotě 114 tis. Kč. Tato položka významně ovlivnila stav nákladového účtu na opravy. Mezi významnější položky patří výměna lina ve školní jídelně proběhla v hodnotě 32 tis. Kč, oprava agregátu centrálního vysavače za 16 tis. Kč, oprava nouzových svítidel za 12 tis. Kč. Dále bylo potřeba provést údržbu a drobné opravy na služebních automobilech v celkové částce 13 tis. Kč. Položka zahrnuje také drobné běžné opravy - např. výpočetní techniky, zařízení školní jídelny (konvektomatu, myčky nádobí), přečalounění nábytku, filtrace bazénu, bojlerů v sociálních zařízeních Služby (v tis. Kč) rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Nákup služeb celkem

14 V nákladech na Služby došlo v porovnání s předchozím rokem k navýšení, jsou na úrovni let Položku ovlivnily náklady na rekreaci, tábory a pobyty dětí, které ve srovnání s rokem 2013 narostly o 47 tis. Kč. Do oblasti služeb spadá celá škála nákladů. V roce 2014 se jednalo např. o: poštovní a telefonní služby, internet 45 tis. Kč stravování dětí v MŠ, ZŠ a SŠ 66 tis. Kč rekreace a pobyty dětí 146 tis. Kč dodavatelské zpracování mezd 62 tis. Kč likvidace odpadů 34 tis. Kč vstupné při společenských akcích s dětmi 34 tis. Kč cestovné dětí - jízdné do škol aj. 128 tis. Kč revize a odborné prohlídky 65 tis. kč dále přepravné, poplatky školám, školami organizované výlety a pobytové akce pro děti, půjčovné, servisní služby počítačů, poplatky za software, konzultace a právní poradenství aj Odpisy (v tis. Kč) Odpisy dlouhodobého majetku UZ Náklady na odpisy byly čerpány dle odpisového plánu. Část nákladů na odpisy byla hrazena z vlastních příjmů, a to odpisy z investičního transferu ve výši 46 tis. Kč. Ostatní náklady V této oblasti nákladů se jedná především o tyto výdaje : Účet 528: zde se jedná o měsíční kapesné vyplácené dětem na základě aktuální přítomnosti, dárky k narozeninám a svátkům dětí, odměny dětem kladné výchovné opatření, věcná a finanční výpomoc při odchodu dítěte z DD a vánoční dárky. Částky se vyplácejí dle zákona č. 109/2002 v platném znění. Na tyto výdaje bylo celkem v roce 2014 vynaloženo 230 tis. Kč. V roce 2013 byly tyto 14

15 náklady ve výši 162 tis. Kč. K navýšení 68 tis. Kč došlo v důsledku změny v zákoně (navýšení částek vyplácených klientům). Účet 525: zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativy činilo 31 tis. Kč. 1.2 Výnosy v hlavní činnosti Příjmy ze státního rozpočtu (dle ÚZ) v Kč ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,- V tom: Prostředky na platy Ostatní platby za provedenou práci Zákonné odvody soc. a zdrav. 34 % Zákonné odvody na FKSP 1 % Přímý ONIV - přímý RP Zvýšení platů pedag. pracovníků reg. školství ,- V tom: Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP RP Zvýšení platů pracovníků reg. školství ,- V tom: Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP 305 Celkem dotace ze státního rozpočtu ,- Závazné ukazatele byly v roce 2014 dodrženy, došlo k úplnému čerpání bez vratky finančních prostředků. Příjmy z rozpočtu zřizovatele (dle ÚZ) v Kč ÚZ Legenda přiděleno vyčerpáno vráceno 0 Provozní náklady , ,- 0,- 205 Účelově na odpisy , ,- 0,- 203 Část. pokrytí nákladů - přechod na software FaMa , ,- 0,- Celkem dotace z rozpočtu zřizovatele , ,- 0,- Účelové dotace z rozpočtu zřizovatele byly v roce 2014 plně vyčerpány, k vratce nedošlo. 15

16 Příjmy z vlastní činnosti (ÚZ 5) v Kč Druh příjmu rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Tržby ze stravování Předpisy příjmů ošetřovného Ošetřovné opr. min. let Startovné - akce pro DD Předpisy příjmů PND Příjmy za odevzdaný odpad Úroky z fin. prostředků na BU Přijaté věcné dary Čerpání fondu odměn Čerpání IF Zaúčtovaní RF - finanční dary Náhrada za způsobenou škodu Dorovnání dohadné pol. min. let Náhrada škody od pojišťovny Úhrady nadstandardu - zdrav. poj Časové rozpuštění IT Celkem Naše organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Výši našich vlastních příjmů můžeme ovlivnit jen minimálně, odvíjí se také podle počtu aktuálně umístěných dětí (předpis Přídavků na dítě a případně předpis Ošetřovného). V uvedených příjmových položkách došlo k mírnému snížení tržeb ze stravování. Tato částka však slouží k pokrytí nákladů na potraviny pro obědy zaměstnanců, odvíjí se od počtu nahlášených obědů. Hospodaření organizace neovlivní. Výše příjmů z ošetřovného v průběhu let velmi kolísá. Za rok 2014 to je 91 tis. Kč. V tomto roce bylo 8 klientů našeho zařízení příjemcem sirotčího důchodu. Na základě této skutečnosti jim byl dle platných předpisů předepsán příspěvek na ošetřovné. 16

17 V položce vlastních výnosů z PND došlo k mírnému snížení výnosů. Přídavky na děti jsou jedním z našich stálých příjmů. Jejich výše se však odvíjí od aktuální legislativy a počtu a věku umístěných dětí. Výši této položky nemůže organizace ovlivnit. V roce 2014 došlo opět k navýšení příjmů z úroků z prostředků uložených na běžném účtu, a to z důvodu připojení se k Dohodě o poskytování cash-poolingu. Věcné dary jsme získali v hodnotě Kč. Jednalo se o sladkosti a knihy pro děti a notebook pro studenta SŠ. Do hospodaření byl zapojen IF v celkové výši ,- Kč. Jednalo se o posílení zdrojů oprav a údržby - sanační opravy vlhkého zdiva v prostorách zařízení. Zaúčtování RF čerpání finanční darů v hodnotě ,- Kč. Prostředky byly převážně použity na financování volnočasových aktivit dětí úhrada školného - hra na kytaru, potřeby do tanečního kroužku, potřeby pro florbal, materiál do keramického kroužku a nákup notebooku pro studenta SŠ. Úhrada nadstandardu od zdravotních pojišťoven dětí byla ve výši 3 865,- Kč: v plné míře jsme využili možností jednotlivých zdravotních pojišťoven při proplácení nadstandardu - kurz plavání, očkovací látky a proplacení vitamínových přípravků. 1.3 Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek za rok 2014 v celkové výši 436,44 Kč navrhujeme rozdělit takto: Rezervní fond. 436,44 Kč Vývoj HV v letech v Kč: Celkové náklady Celkové výnosy Hospodářský výsledek ,44 17

18 2. Čerpání účelových dotací Vývoj závazných ukazatelů - dotace od zřizovatele na provoz a odpisy v průběhu let v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Provoz UZ Odpisy UZ Jiné CELKEM Nárůst v % - 6 % + 2 % + 0,5 % + 1,4 % - 4,22 % + 2,08 % V roce 2014 organizace obdržela dotace na provoz, na odpisy a účelové prostředky na částečné pokrytí nákladů - přechod na nový software FaMa+. Celkový příspěvek provoz se ve srovnání s předchozím rokem navýšil o 2,08 % na částku ,- Kč. Účelové dotace od zřizovatele byly vyčerpány v plné výši. na Výnosy v hlavní činnosti ze státního rozpočtu (přímé náklady na vzdělávání) v průběhu let v Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Prostř. na platy OON Zákonné odvody Odvod do FKSP Přímý ONIV Celkem Nárůst v % - 3,38 % - 3,37 % + 0,67 % + 3,23 % +1,01 % Prostředky na platy a zákonné odvody dosáhly v celkové výši v porovnání s rokem 2013 navýšení o 1,01 %. Organizace obdržela prostředky na platy UZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje v celkové výši tis. Kč UZ RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v r. 2014, v částce ,- Kč UZ RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, a to ,- Kč. Na přímý ONIV bylo v roce 2014 vyčleněno 41 tis Kč. Účelové příspěvky a dotace MŠMT byly plně vyčerpány. 18

19 521 - Mzdové náklady (v Kč) Prostředky na platy (včetně zapojení FO) Ostatní platby za provedenou práci 3. Mzdové náklady, průměrný plat Celkem platy + OON Poskytnuté prostředky na platy v r byly vyčerpány v plné výši. Závazný ukazatel nebyl překročen. Fond odměn nebyl na úhradu mzdových nákladů použit. Průměrný měsíční plat podle kategorií (viz výkaz P1-04): Pedagogický pracovník přepočtený počet zaměstnanců 16,699 16,355 15,588 17,006 15,723 14,740 průměrný hrubý měsíční plat Nepedagogický pracovník přepočtený počet zaměstnanců 15,486 14,248 13,985 13,247 13,822 13,883 průměrný hrubý měsíční plat Průměrný plat pedagogických i nepedagogických pracovníků v roce 2014 vzrostl. 4. Plnění plánu hospodaření Finanční plán pro rok 2014 byl sestaven v květnu Plánován byl Hospodářský výsledek 0,00 Kč, organizace dosáhla výsledku 436,44 Kč. Skutečnost za rok 2014 se v několika položkách od plánu odchyluje. Skutečné výnosy i náklady jsou na 76 % plánovaných. Úspora 12,86 % byla dosažena ve výdajích za energie, což bylo ovlivněno mírnou zimou. Naopak o 13,34 % byla vyšší spotřeba materiálových nákladů. Čerpání fondů bylo nižší než v předpokládané částce, a to o 150 tis. Kč. Taktéž náklady na Opravy a udržování bylo o 15,84 nižší než plánované. Plánované náklady na účtu 558 jsou proúčtovány v materiálových nákladech, účet

20 5.Péče o spravovaný majetek 5.1 Nemovitý majetek předaný organizaci k hospodaření Dětský domov Melč spravuje nemovitý a movitý majetek státu, který byl organizaci předán do správy. Dle zřizovací listiny ZL/207/2001 se jedná o: parcela č. 4 a 5 budova zámku (využívána jako rodinný dům), je zde 5 bytových jednotek pro umístěné děti, kanceláře, vychovatelny, kuchyň, školní jídelna, prádelna, sušárna, dílny, sklepy. Objekt byl v roce 2005 zrekonstruován, zůstal však stávající starý systém vytápění elektrickými akumulačními kamny a stará okna. U oken byla provedena výměna za nová, taktéž dřevěná, v roce prosinci parcela č. 481 plechová bouda (kolárna, garáž, sklad nářadí). V budoucnu bude potřeba provést nátěr budovy, popřípadě opravu či výměnu zničených plechů. parcela č. 482 garáž (parkování služebního automobilu, traktorku). Zde proběhla v roce 2011 výměna staré břidlicové krytiny střechy, kterou zatékalo. Hodnota pozemků v katastrálním území Melč činí Kč ,-. Jsou zapsány na listu vlastnictví č Jedná se o zastavěnou plochu, ostatní plochu (komunikace) a zeleň (přilehlý park). 5.2 Investiční činnost, provedené opravy a údržba majetku Z investičního fondu byly hrazeny opravy budovy zámku - za částku ,- Kč byly provedeny sanační omítky ve 3 kancelářích, vychovatelně a kuchyňce. Dále se jednalo o opravu centrální kopírky v hodnotě 5.445,- Kč a opravu agregátu centrálního vysavače za cenu ,- Kč. Fond byl také použit k úhradě zahradní pergoly a akátových herních prvků pro děti do parku dětského domova, a to v hodnotě ,- Kč. Z důvodu zajištění chodu organizace bylo provedeno také několik drobných oprav, viz bod 1.1 Náklady v hlavní činnosti, rozbor nákladového účtu 511. Předměty, které jsou součástí vybavení dětského domova, u nichž je zjištěno poškození, které brání jejich dalšímu užívání nebo které ohrožuje bezpečnost dětí nebo zaměstnanců, jsou 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více