Další informace o povolení k pobytu v ČR. aneb. Odpovědi na nejčastější otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další informace o povolení k pobytu v ČR. aneb. Odpovědi na nejčastější otázky"

Transkript

1 Obraťte se na nás poradíme Vám rádi, odborně a zdarma! Další informace o povolení k pobytu v ČR aneb Odpovědi na nejčastější otázky ZÁKLADÍ IFORMACE+ InBáze 2013 Projekt Asistenční služby pro migranty InBáze III je podpořen z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

2 Jste cizinec pocházející ze země mimo Evropskou unii? Chcete se usadit v České republice nebo zde žijete? Právě pro Vás je určena tato příručka. Zodpovíme Vám nejčastější otázky spojené s vyřizováním Vašeho pobytu. ZÁKLADÍ POJMY OPC Oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Správní orgán Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Policie Odbor cizinecké policie Policie České republiky Území území České republiky PODÁÍ ŽÁDOSTI O POBYT A PŘÍLOHY Žádáte-li o dlouhodobý pobyt či jeho prodloužení nebo o trvalý pobyt, vyplňte zelený formulář žádosti. a co si dát pozor při podání žádosti? ŽÁDOST MUSÍTE PODAT VČAS 90 až 14 dnů před uplynutím platnosti dosavadního víza/povolení k dlouhodobému pobytu ejpozději v den konce platnosti dlouhodobého pobytu v případě změny účelu pobytu (např. ze studia na podnikání) Vaše žádost bude vyřízená rychleji, jestli s ní podáte všechny zákonem požadované náležitosti. Jestli však nemáte všechny požadované náležitosti, žádost podejte včas. Abyste nezmeškali lhůtu, podejte včas alespoň formulář žádosti a ostatní dokumenty doplňte co nejdříve. Pokud tak neučiníte, správní orgán přeruší řízení a vyzve Vás k doložení chybějících dokladů. K tomu Vám určí přiměřenou lhůtu, do kdy musíte doklady doložit. ZMEŠKAL JSEM LHŮTU K PODÁÍ ŽÁDOSTI co dělat? Zmeškání je možné omluvit pouze ze závažných důvodů, které jste nemohl ovlivnit (např. vážná nemoc).

3 Žádost musíte podat do tří dnů po tom, co důvody odpadnou. Přiložte žádost o prominutí zmeškání lhůty, kde uvedete důvody zmeškání. Tyto důvody prokažte doložením důkazů (např. pokud jste byl nemocný, potvrzením od lékaře). Jestliže žádost bez vážných důvodů nepodáte včas, bude odmítnuta. Pokud jste zapomněl, nelze to omluvit! PŘÍLOHY ŽÁDOSTI Doklady nesmí být starší než 180 dnů (s výjimkou dokladů, které se nemění, nebo se mění až po několika letech, např.: cestovní doklad, nájemní smlouva, doklad o znalosti českého jazyka atd.). Všechny dokládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Dokládejte pouze originály anebo ověřené kopie dokumentů. Ověřené kopie pořídíte po předložení originálu u notáře, úřadu městské části nebo na poště s Czech pointem. Když podáváte dokumenty osobně, udělejte si jejich obyčejnou g kopii předem a předložte je spolu s originály. Úředník porovná originál s kopií a pravost kopie pro účely řízení o Vaší žádosti ověří přímo na místě. Originál Vám vrátí. Doklady lze zaslat i poštou, musí to však být ověřené kopie. Zasílejte je doporučeně s podacím lístkem, který slouží jako potvrzení. K zasílanému dokladu uveďte i číslo jednací Vaší žádosti. Je Vaším právem, ale i povinností, dokládat k žádosti cokoliv, co objasní a prokáže splnění zákonných podmínek pro vyhovění Vaší žádosti. ejdůležitější jsou však konkrétní dokumenty, které vyžaduje přímo zákon anebo správní orgán. Správní orgán ani úředník však nemůže odmítnout přijetí jakýchkoliv dalších dokladů k Vaší žádosti. Při rozhodování o Vaší žádosti se k nim správní orgán musí vyjádřit a zhodnotit je. Jestliže v rámci řízení podáváte nějaké další žádosti (např. žádost o přerušení řízení), přineste si s sebou 2 stejnopisy, úředník Vám na další stejnopis žádosti potvrdí, že jste žádost podal osobně.

4 ČESTÉ PROHLÁŠEÍ emůžete získat potřebný dokument? Můžete ho nahradit čestným prohlášením. Čestným prohlášením prohlašujete určitou skutečnost za pravdivou, proto v něm uvádějte jen pravdivé informace. V případě zjištění, že prohlašovaná skutečnost pravdivá není, hrozí Vám vážné sankce a taky zamítnutí žádosti o udělení pobytového oprávnění. V čestném prohlášení musí být uvedeny Vaše osobní údaje, skutečnost, kterou prohlašujete za pravdivou, Váš podpis, datum a místo vyhotovení čestného prohlášení. POSUZOVÁÍ PROSTŘEDKŮ K POBYTU U některých žádostí se prokazuje čistý průměrný měsíční příjem žadatele, který musí být pravidelný (např. podnikání, společné soužití rodiny). a posuzování potřebné výše prostředků k pobytu mají vliv i skutečné náklady na bydlení, které jsou uvedené např. v nájemní smlouvě. Výše potřebných prostředků k pobytu závisí i na počtu osob, které společně žijí s žadatelem v domácnosti a na jejich rodinných vazbách. PODAL JSEM ŽÁDOST, CO DÁL? Řízení o všech žádostech se musí vyřídit v zákonem určené lhůtě. Přehled všech důležitých lhůt můžete najít na těchto stránkách Ministerstva vnitra ČR: Pravidelně sledujte, zda už bylo o Vaší žádosti rozhodnuto na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: EROZHODUTO VE LHŮTĚ Uplynula zákonná lhůta a ještě nebylo rozhodnuto? Možná je k tomu důvod: ejprve ověřte, zda jste skutečně podal nejen žádost, ale i

5 všechny potřebné přílohy. Pokud nějaký dokument chybí, správní orgán přeruší řízení a vyzve Vás k jeho doložení. Správní orgán přerušil řízení na základě Vaší žádosti. Správní orgán přerušil řízení, protože musí počkat, než se dořeší jiná důležitá podmínka pro rozhodnutí atp. Pokud není prodlení odůvodněné, podejte žádost o urychlení řízení či návrh na opatření proti nečinnosti. Pro více informací se obraťte na naše pracovníky na g pobočkách OPC, pomůžou Vám! CESTOVÁÍ DO ZAHRAIČÍ Chcete odjet do zahraničí, ale Vaše žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu ještě nebyla vyřízena? 1. Požádejte o PŘEKLEOVACÍ ŠTÍTEK Překlenovací štítek potvrzuje, že jste v ČR legálně. Můžete se jím prokázat při pobytové kontrole, při kontrole na hraničním přechodu a cestě mimo ČR. Umožňuje Vám bezproblémové vycestování a návrat do ČR nebo do Schengenu. Jestliže Vám byl překlenovací štítek vyznačen do cestovního pasu a vy jste mezitím získal nový pas, mějte s sebou při překračování hranic i starý pas s vyznačeným platným překlenovacím štítkem. Požádejte o něj na OPC. Musíte si pro něj přijít osobně a předložit cestovní pas, do kterého Vám bude vyznačen. Jedete do zahraničí na delší dobu a před Vaším návratem Vám vyprší povolení k pobytu? Požádejte o překlenovací štítek a sepište důvody, proč o něj žádáte a doložte správnímu orgánu rezervaci letenek nebo jízdenek na Vaše jméno. Správní orgán může (ale nemusí) Vaší žádosti o překlenovací štítek vyhovět. Pokud máte živnostenské oprávnění, překlenovací štítek slouží g i k prokázání platnosti pobytu na živnostenském úřadu.

6 Žadatelé o vydání povolení k přechodnému pobytu nemají nárok na překlenovací štítek. Mohou pobývat pouze na území do doby, než bude o jejich žádosti rozhodnuto. Chtějí-li odjet z ČR, musí získat osvědčení, které se vlepuje do cestovního pasu a které jim umožní vycestovat mimo území nebo Schengenu. Pro bezproblémový návrat na území však musí požádat o vízum na zastupitelském úřadu České republiky ve své destinaci! 2. Oznamte Vaši nepřítomnost správnímu orgánu Zašlete mu čestné prohlášení o Vaší cestě spolu s kontaktní adresou v zahraničí. echcete-li přerušit řízení, udělte někomu důvěryhodnému plnou moc pro vyzvedávání písemností. Když víte již při podávání žádosti, že na určitou dobu g odcestujete mimo území, oznamte délku Vaší nepřítomnosti a prozatímní kontaktní adresu přímo na formuláři žádosti. Jedete na delší dobu (např. více než 30 dnů)? Požádejte o přerušení řízení. Jako důvod uveďte cestu do zahraničí, její délku a kontaktní adresu v zahraničí. Správní orgán vyhoví žádosti, pokud to neohrozí účel vedení řízení a na základě obsahu žádosti bude jasné, že se nejedná o neodůvodněné způsobování průtahů v řízení nebo vyhýbání se splnění zákonných povinností. Včasným oznámením Vaší nepřítomnosti na území se vyhnete případnému zmeškání lhůty pro doplnění žádosti či dostavení se k provedení určitého úkonu. Biometrickou kartu (průkaz o povolení k pobytu) si musíte vyzvednout do 60 dnů ode dne sejmutí biometrických údajů, jinak nedostanete povolení k pobytu. V tomto období již nelze přerušit řízení. MOJE ŽÁDOST BYLA SCHVÁLEA, CO DÁL? Kontaktujte příslušné OPC pro objednání termínu sejmutí údajů nezbytných k vyhotovení biometrické karty.

7 BIOMETRICKÁ KARTA Biometrická karta je průkaz o povolení k pobytu prokazujete jí svou totožnost a oprávnění k pobytu na území. oste ji vždy s sebou, jinak můžete být pokutován. Při překračování hranic je nutné mít u sebe biometrickou kartu a cestovní pas. Platnost Vaší biometrické karty bude záviset na délce platnosti Vámi doložených dokladů (doklad o plnění účelu pobytu, doklad o zdravotním pojištění a doklad o zajištění ubytování). Získáte-li doklady s delší dobou platnosti, doložte je správnímu g orgánu nejpozději do dne sejmutí údajů nezbytných k vyhotovení biometrické karty. Později na nové doklady nemusí být brán zřetel. Pokud vyprší platnost biometrické karty, odevzdejte ji co nejdříve správnímu orgánu, jinak Vám hrozí pokuta. V den vyzvednutí biometrické karty mějte připravené kolky v příslušné výši na zaplacení správního poplatku za vydání nové biometrické karty: 2 500,- Kč běžný poplatek (1 000,- Kč pro děti do 15 let za vydání povolení k pobytu); 4 000,- Kč při ztrátě, poškození nebo odcizení (2 500,- Kč pro děti do 15 let). Při vyzvedávání biometrické karty pečlivě zkontrolujte údaje, které jsou na ní napsané. Podepsáním jejího převzetí potvrzujete, že údaje na kartě jsou správné. ÚČEL POBYTU A ZMĚA ÚČELU POBYTU Jakýkoliv dlouhodobý pobyt se váže na určitý účel pobytu. Během svého pobytu můžete plnit i více účelů pobytu, např. studium a zaměstnání, podnikání a rodinný účel, atd. Vždy je však důležité, aby byl každý den Vašeho pobytu plněn účel, za kterým máte vydáno pobytové oprávnění.

8 Jestliže neplníte účel pobytu, správní orgán může zrušit Vaše pobytové oprávnění anebo zamítnout žádost o jeho prodloužení. Kdykoliv během platnosti povolení k dlouhodobému pobytu máte právo změnit účel pobytu podáním nové zelené žádosti s uvedeným novým účelem. Platí však některá omezení: Máte-li dlouhodobé vízum, nemůžete měnit účel pobytu. Změnit účel na podnikání lze až po 2 letech pobytu na území. Další omezení platí u rodinných příslušníků, držitelů zelených karet, u účelu ochrany na území atd. PODIKATELÉ Pokud v ČR podnikáte jako živnostník, musíte před podáním žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo před jeho prodloužením ohlásit pokračování živnosti na živnostenském úřadě. Jestliže správní orgán rozhoduje o Vaší žádosti příliš dlouho, hlídejte platnost svého živnostenského oprávnění a popřípadě ji prodlužte pomocí překlenovacího štítku. Dejte pozor na daňový paušál Při výpočtu dostatku finančních prostředků k pobytu vychází správní orgán z Vašich čistých příjmů, tedy příjmů po odečtu záloh na sociální pojištění a dalších výdajů, které si odčítáváte v daňovém přiznání. Dobře proto zvažte, jestli si v daňovém přiznání odečtete výdaje na podnikání formou daňového paušálu ve výši 60%. RODIÍ PŘÍSLUŠÍCI Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny můžete podat, pokud v ČR pobýváte na dlouhodobé vízum nebo máte povolení k pobytu za jiným účelem. O sloučení můžou požádat zejména manželé, rodiče a děti a osamělé osoby starší 65 let, které mají na území své rodiče nebo děti. Délka vydaného povolení k pobytu závisí na délce schváleného pobytu osoby, na kterou se slučují.

9 arodilo se Vám dítě na území? Podejte pro něj nejpozději do 60 dnů od jeho narození žádost o povolení k pobytu. K ní přiložíte cestovní doklad dítěte a jeho rodný list. Žádejte pro své dítě o stejný typ pobytu, jaký máte vy dlouhodobý či trvalý. STUDETI Za účel pobytu studium lze považovat jen některé aktivity, např.: studium akreditovaného oboru na střední škole, vyšší odborné škole a vysoké škole; jazyková příprava na denní akreditované studium; bezplatná odborná praxe zajišťovaná akreditovanou vzdělávací institucí (např. vysoká škola); stipendijní pobyt, apod. V ostatních případech se jedná o jinou vzdělávací činnost, která spadá pod účel pobytu ostatní. Jakékoliv vzdělávání by mělo probíhat v rozsahu alespoň g 20h/týdně. Co dělat, když odjíždím na studijní pobyt ERASMUS nebo jiný výměnný studijní pobyt do zahraničí během svého studia? Když cestujete do zahraničí na studijní pobyt (např. ERASMUS), považuje se tento pobyt za plnění účelu pobytu studium na území, jestliže splňujete tyto podmínky: během pobytu jste nadále studentem české vysoké školy, pobytem v zahraničí plníte své studijní povinnosti české vysoké školy, pobyt byl organizován nebo zprostředkován českou vysokou školou. Jste povinen oznámit správnímu orgánu změnu místa pobytu nejpozději do 30 dnů. ový doklad o zajištění ubytování v zahraničí nedokládáte. V oznámení změny uveďte svou novou dočasnou adresu v zahraničí a adresu pro doručování písemností ze strany správního orgánu.

10 Co dělat, když absolvuji studium a chci zůstat na území? Den absolvování poslední části závěrečné státní zkoušky je posledním dnem studia. Účel pobytu studium se tím považuje za splněný. Jestliže chcete zůstat na území i po absolvování studia, měl byste požádat o změnu účelu pobytu (zaměstnání, podnikání, ostatní ) nejpozději v poslední den studia. ezapomeňte, že již následující den po absolvování studia musíte nový účel pobytu fakticky plnit, jinak správní orgán Vaší žádost zamítne. Jestliže po absolvování bakalářského studijního programu plynule pokračujete ve studiu v navazujícím studijním programu bez prodlení, správní orgán v praxi tuto dobu čekání na navazující studijní program může považovat za plnění účelu pobytu studium. Plnění účelu pobytu studium v tomto období prokazujete dokladem o účasti na přijímacím řízení a rozhodnutím o přijetí do navazujícího studijního programu. Mezi jednotlivými studijními programy nemůže být prodleva. ZAMĚSTACI Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání Chcete-li v ČR pracovat, musíte získat nejen povolení k pobytu, ale i pracovní povolení. Povolení k pobytu pak dostanete na stejně dlouhou dobu, jako je platnost pracovního povolení. Délka pracovního povolení závisí na potřebném vzdělání pro Vaše povolání. Povolení k zaměstnání nepotřebujete, jestliže máte v ČR trvalý pobyt, získal jste v ČR azyl nebo doplňkovou ochranu, máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny na cizince s trvalým pobytem nebo azylem, vystudoval jste střední/vyšší odbornou/vysokou školu na území, studujete v denním studiu na střední/vyšší odborné/vysoké škole nebo konzervatoři a připravujete se na své budoucí povolání. Formuláře k žádosti o udělení/prodloužení pracovního g povolení naleznete zde: zz_zamest_cizincu

11 Zaměstnaní cizinci jsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění. Vyměřovacím základem pro výpočet měsíčního pojistného na veřejné zdravotní pojištění jsou v tomto případě celkové příjmy cizince (např. i z podnikatelské činnosti na základě živnosti, kterou vykonávají vedle zaměstnání). Příklad: Student denního bakalářského studia si našel práci na 20 hodin týdně na pracovní smlouvu. epotřebuje povolení k zaměstnání, je účasten systému veřejného zdravotního pojištění, proto v řízení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu namísto komplexního zdravotního pojištění předkládá veřejné pojištění. Existují i výhodnější typy povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání zelené a modré karty. Bližší informace o zelených a modrých kartách naleznete zde: Do konce roku 2013 je Česká republika povinna přijmout novou právní úpravu, která umožní získat jednotné povolení k práci a k pobytu ve formě zaměstnanecké karty. Zaměstnanecká karta má nahradit vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, pracovní povolení a zelené karty. Pro více informací o připravované změně kontaktujte naší g organizaci. CO JE TO TRVALÝ POBYT A JAK HO ZÍSKAT? Povolení k trvalému pobytu přináší řadu výhod: automaticky získáte rodné číslo; jste zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění; máte stejný přístup k práci, podnikání, vzdělání a nabývání nemovitostí jako občané ČR; můžete se evidovat na úřadu práce jako žadatelé o zaměstnání a máte nárok žádat o různé dávky. Povolení k trvalému pobytu lze získat zpravidla na základě 5 let nepřetržitého dlouhodobého pobytu na území.

12 Jestliže zde pobýváte za účelem studia, započítává se jen jedna polovina doby pobytu. Během doby 5 let můžete i odcestovat. Podmínku nepřetržitého pobytu splníte, jestliže nebudete mimo území ČR celkem 10 měsíců během doby 5 let. esmíte však být pryč více než 6 měsíců v kuse. Také musíte prokázat znalost českého jazyka na úrovni A1. Vyzvedněte si zdarma poukázku na složení zkoušky z českého jazyka na každém oddělení OPC. Více informací o institucích, kde lze absolvovat jazykové kurzy, anebo vykonat zkoušku z českého jazyka naleznete na: K žádosti přiložte: cestovní pas 2 fotografie nájemní smlouvu nebo potvrzení o zajištění ubytování prostředky k pobytu (potvrzení o čistém příjmu, platební výměr a vyučtování záloh na sociálním pojištění apod.) jazykový certifikát Jestliže žádáte o vydání povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu na území, splňujete i podmínky pro přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES/EU. S tímto postavením můžete získat povolení k pobytu v jiných g členských zemích EU, pokud tam hodláte pracovat, podnikat, nebo dlouhodobě pobývat. Více informací naleznete na: free_movement_of_persons_asylum_immigration/l23034_cs.htm CO JE TO STRPĚÍ POBYTU A ÚZEMÍ? Jedná se o speciální situaci, kdy nemusíte odcestovat z ČR, Váš pobyt je tolerován a legálně zde můžete pobývat. Uděluje se např. z těchto důvodů:

13 již čekáte na povolení k trvalému pobytu déle než 2 měsíce a správní orgán již měl o Vaší žádosti rozhodnout; když Vám ve vycestování z území brání nějaká závažná překážka (např. pokud jste vážně nemocný). O vízum za účelem strpění požádejte správní orgán. V případě potřeby ho můžete i prodloužit, ale pouze pokud překážka trvá. Jakmile však důvody odpadnou, správní orgán jeho platnost zruší. Příklad: Rodič podal za své dítě, které přijelo na území na turistické vízum, žádost o trvalý pobyt. O žádosti nebylo rozhodnuto a turistické vízum vypršelo. Dítě může počkat na rozhodnutí o trvalém pobytu na území, ale pouze, když správní orgán schválí podanou žádost o vízum za účelem strpění. CO JE TO VÝJEZDÍ PŘÍKAZ? Pokud nemáte v ČR platné povolení k pobytu a měl byste tedy opustit území, dostanete do pasu výjezdní příkaz. Je to doklad, který Vám umožní zařídit vše potřebné před odjezdem a následně vycestovat z území. ejdéle je udělován až na dobu 60 dnů. Pokud dostanete výjezdní příkaz na kratší dobu, můžete požádat o jeho prodloužení. Jestliže po jeho vypršení neopustíte území, hrozí Vám správní vyhoštění a případně i zákaz pobytu. Chcete-li odcestovat přes území Schengenu, vyřiďte si g krátkodobé tranzitní vízum na policii. Rozhodování o této žádosti trvá max. 10 dnů. VAŠE POVIOSTI Přihlaste se do 3 dnů od příjezdu do ČR na policii, pokud to za Vás neudělal ubytovatel (např. hostel, hotel, ubytovna, penzion). Vždy mějte u sebe své vízum nebo biometrickou kartu a průkaz o zdravotním pojištění s dokladem o jeho zaplacení pro případ kontroly.

14 Hned jak vyprší platnost biometrické karty nebo průkazu o povolení pobytu, odevzdejte ho na OPC, kde jste ho převzal. Do 3 pracovních dnů ohlaste ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu. Do 3 pracovních dnů ohlaste správnímu orgánu každou změnu příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním pase a dalších údajů, které jsou uvedené v průkazu o povolení k pobytu. Do 30 dnů ohlaste správnímu orgánu změnu adresy bydliště (u povolení k trvalému pobytu pouze v případě, budete-li bydlet jinde déle než půl roku). Jestliže změnu nenahlásíte včas, hrozí, že se nedozvíte o důležitých informacích o Vašem pobytu. Vždy uvádějte pravdivé informace! DOPORUČEÍ ečekejte, objednejte se! Pokud se potřebujete osobně dostavit na OPC, nemusíte čekat na odbavení, stačí se objednat. Využijte kontakty pro objednání: Spoléhejte pouze na písemné informace! Jakákoliv ústní informace poskytovaná úředníkem není závazná. Potřebujete-li oficiální informaci, požádejte o písemné stanovisko. Zařizujte své záležitosti sami! Pokud potřebujete zastoupení, obraťte se na důvěryhodnou a spolehlivou osobu, kterou máte ověřenou. Můžete se obrátit na advokáta, který Vám může poskytnout právní poradenství, zastoupit Vás a pomoci Vám vyřídit vše potřebné za finanční odměnu. Každý aktivní advokát musí být členem České advokátní komory, musí mít registrační číslo. Jestliže Vám někdo jiný soustavně poskytuje právní poradenství, nesmí od Vás požadovat žádnou finanční odměnu.

15 Žádný zástupce Vám není schopen zaručit pozitivní výsledek, a to ani v případě, pokud jim předem platíte zálohy na jejich finanční odměnu nebo výdaje. Pečlivě zvažte, komu udělíte plnou moc k Vašemu zastupování. Mnohé pobytové záležitosti nejsou složité a dokážete si je g vyřešit sami. estátní neziskové organizace poskytují právní poradenství cizincům zcela zdarma. ASISTECE PŘÍMO A OPC Pracovníci InBáze poskytují asistenční služby na následujících Odděleních pobytu cizinců OAMP MV ČR: OPC Koněvova 188/32, Praha 3 Žižkov (v kanceláři InBáze v 1. patře) OPC Cigánkova 1861/2, Praha 4 Chodov (v kanceláři InBáze v přízemí) OPC ad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 Bohdalec (v kanceláři InBáze v 1. patře) Co zahrnují naše asistenční služby? poradíme Vám s pobytem pomůžeme Vám vyplnit formuláře, napsat žádosti zkontrolujeme Vám dokumenty tlumočíme do mongolštiny, arabštiny, vietnamštiny, ruštiny, francouzštiny a angličtiny po předchozím objednání nabízíme také osobní asistenci při jednání na úřadech zprostředkujeme další sociální a právnické služby Aktuální pracovní dobu najdete na internetových stránkách:

16 KOTAKTUJTE ÁS InBáze, o. s. Legerova Praha Další nestátní neziskové organizace poskytující poradenství cizincům ZDARMA HLAVÍ MĚSTO PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ Poradna pro integraci Opletalova 6, Praha 1 tel.: web: Sdružení pro integraci a migraci Baranova 33, Praha 3 tel.: , web: Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 939/4, Praha 9 tel.: , web: Integrační centrum Praha Žitná 1574/51, Praha 1 tel.: web: META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Ječná 17, Praha 2 tel.: , web: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Ječná 7, Praha 2 tel.: , web: Mezinárodní organizace pro migraci Argentinská 38, Praha 7 tel.: web: Klub Hanoi Libušská 319, Praha 4 tel.: , web: Centrum pro integraci cizinců Kubelíkova 55, Praha 3 tel.: , web: La Strada Česká republika P. O. Box 305, Praha 1 tel.: , web: Poradna pro migranty a uprchlíky (Arcidiézní charita Praha) Pernerova 20, Praha 8 tel.: , web: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická 22, Praha 2 tel.: web:

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Jak správně podat žádost o povolení k pobytu v ČR? aneb. Jak to chodí na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR

Jak správně podat žádost o povolení k pobytu v ČR? aneb. Jak to chodí na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR Á Í Č Ř Obraťte se na nás poradíme Vám rádi, odborně a zdarma Jak správně podat žádost o povolení k pobytu v ČR? aneb Jak to chodí na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR ZÁKLADNÍ INFORMACE InBáze 2012 Projekt

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1).

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Postup při zpracování Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Studenti ve dvojici zpracují otázky, které budou ostatním prezentovat v powerpointu

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Informace pro osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany

Informace pro osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany Informace pro osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU!!! Dnes Vám bylo předáno rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Obecné informace POUČENÍ PRO OBČANY UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY Správy pobytu občanů Unie na území Polské republiky se vyřizují okamžitě, správy rodinných příslušníku, kteří nejsou státními příslušníky

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy.

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy. 1. Obecná pravidla získání ruských víz K vjezdu do Ruské federace občané České republiky musí mít vízum, vystavené konzulárním oddělením RF v Praze, které naše cestovní agentura MORAVIA CONTACT po dohodě

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku

Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Doložení podmínek k žádostem o prominutí dluhu a posečkání nedoplatku Příloha č. 5 Ve věci:...... I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........... 2. Datum narození:.... 3. Rodné číslo:......

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 101/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,

Více

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU 10DopUdSpPosOs.pdf Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více