Další informace o povolení k pobytu v ČR. aneb. Odpovědi na nejčastější otázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další informace o povolení k pobytu v ČR. aneb. Odpovědi na nejčastější otázky"

Transkript

1 Obraťte se na nás poradíme Vám rádi, odborně a zdarma! Další informace o povolení k pobytu v ČR aneb Odpovědi na nejčastější otázky ZÁKLADÍ IFORMACE+ InBáze 2013 Projekt Asistenční služby pro migranty InBáze III je podpořen z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.

2 Jste cizinec pocházející ze země mimo Evropskou unii? Chcete se usadit v České republice nebo zde žijete? Právě pro Vás je určena tato příručka. Zodpovíme Vám nejčastější otázky spojené s vyřizováním Vašeho pobytu. ZÁKLADÍ POJMY OPC Oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Správní orgán Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Policie Odbor cizinecké policie Policie České republiky Území území České republiky PODÁÍ ŽÁDOSTI O POBYT A PŘÍLOHY Žádáte-li o dlouhodobý pobyt či jeho prodloužení nebo o trvalý pobyt, vyplňte zelený formulář žádosti. a co si dát pozor při podání žádosti? ŽÁDOST MUSÍTE PODAT VČAS 90 až 14 dnů před uplynutím platnosti dosavadního víza/povolení k dlouhodobému pobytu ejpozději v den konce platnosti dlouhodobého pobytu v případě změny účelu pobytu (např. ze studia na podnikání) Vaše žádost bude vyřízená rychleji, jestli s ní podáte všechny zákonem požadované náležitosti. Jestli však nemáte všechny požadované náležitosti, žádost podejte včas. Abyste nezmeškali lhůtu, podejte včas alespoň formulář žádosti a ostatní dokumenty doplňte co nejdříve. Pokud tak neučiníte, správní orgán přeruší řízení a vyzve Vás k doložení chybějících dokladů. K tomu Vám určí přiměřenou lhůtu, do kdy musíte doklady doložit. ZMEŠKAL JSEM LHŮTU K PODÁÍ ŽÁDOSTI co dělat? Zmeškání je možné omluvit pouze ze závažných důvodů, které jste nemohl ovlivnit (např. vážná nemoc).

3 Žádost musíte podat do tří dnů po tom, co důvody odpadnou. Přiložte žádost o prominutí zmeškání lhůty, kde uvedete důvody zmeškání. Tyto důvody prokažte doložením důkazů (např. pokud jste byl nemocný, potvrzením od lékaře). Jestliže žádost bez vážných důvodů nepodáte včas, bude odmítnuta. Pokud jste zapomněl, nelze to omluvit! PŘÍLOHY ŽÁDOSTI Doklady nesmí být starší než 180 dnů (s výjimkou dokladů, které se nemění, nebo se mění až po několika letech, např.: cestovní doklad, nájemní smlouva, doklad o znalosti českého jazyka atd.). Všechny dokládané dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Dokládejte pouze originály anebo ověřené kopie dokumentů. Ověřené kopie pořídíte po předložení originálu u notáře, úřadu městské části nebo na poště s Czech pointem. Když podáváte dokumenty osobně, udělejte si jejich obyčejnou g kopii předem a předložte je spolu s originály. Úředník porovná originál s kopií a pravost kopie pro účely řízení o Vaší žádosti ověří přímo na místě. Originál Vám vrátí. Doklady lze zaslat i poštou, musí to však být ověřené kopie. Zasílejte je doporučeně s podacím lístkem, který slouží jako potvrzení. K zasílanému dokladu uveďte i číslo jednací Vaší žádosti. Je Vaším právem, ale i povinností, dokládat k žádosti cokoliv, co objasní a prokáže splnění zákonných podmínek pro vyhovění Vaší žádosti. ejdůležitější jsou však konkrétní dokumenty, které vyžaduje přímo zákon anebo správní orgán. Správní orgán ani úředník však nemůže odmítnout přijetí jakýchkoliv dalších dokladů k Vaší žádosti. Při rozhodování o Vaší žádosti se k nim správní orgán musí vyjádřit a zhodnotit je. Jestliže v rámci řízení podáváte nějaké další žádosti (např. žádost o přerušení řízení), přineste si s sebou 2 stejnopisy, úředník Vám na další stejnopis žádosti potvrdí, že jste žádost podal osobně.

4 ČESTÉ PROHLÁŠEÍ emůžete získat potřebný dokument? Můžete ho nahradit čestným prohlášením. Čestným prohlášením prohlašujete určitou skutečnost za pravdivou, proto v něm uvádějte jen pravdivé informace. V případě zjištění, že prohlašovaná skutečnost pravdivá není, hrozí Vám vážné sankce a taky zamítnutí žádosti o udělení pobytového oprávnění. V čestném prohlášení musí být uvedeny Vaše osobní údaje, skutečnost, kterou prohlašujete za pravdivou, Váš podpis, datum a místo vyhotovení čestného prohlášení. POSUZOVÁÍ PROSTŘEDKŮ K POBYTU U některých žádostí se prokazuje čistý průměrný měsíční příjem žadatele, který musí být pravidelný (např. podnikání, společné soužití rodiny). a posuzování potřebné výše prostředků k pobytu mají vliv i skutečné náklady na bydlení, které jsou uvedené např. v nájemní smlouvě. Výše potřebných prostředků k pobytu závisí i na počtu osob, které společně žijí s žadatelem v domácnosti a na jejich rodinných vazbách. PODAL JSEM ŽÁDOST, CO DÁL? Řízení o všech žádostech se musí vyřídit v zákonem určené lhůtě. Přehled všech důležitých lhůt můžete najít na těchto stránkách Ministerstva vnitra ČR: Pravidelně sledujte, zda už bylo o Vaší žádosti rozhodnuto na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: EROZHODUTO VE LHŮTĚ Uplynula zákonná lhůta a ještě nebylo rozhodnuto? Možná je k tomu důvod: ejprve ověřte, zda jste skutečně podal nejen žádost, ale i

5 všechny potřebné přílohy. Pokud nějaký dokument chybí, správní orgán přeruší řízení a vyzve Vás k jeho doložení. Správní orgán přerušil řízení na základě Vaší žádosti. Správní orgán přerušil řízení, protože musí počkat, než se dořeší jiná důležitá podmínka pro rozhodnutí atp. Pokud není prodlení odůvodněné, podejte žádost o urychlení řízení či návrh na opatření proti nečinnosti. Pro více informací se obraťte na naše pracovníky na g pobočkách OPC, pomůžou Vám! CESTOVÁÍ DO ZAHRAIČÍ Chcete odjet do zahraničí, ale Vaše žádost o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu ještě nebyla vyřízena? 1. Požádejte o PŘEKLEOVACÍ ŠTÍTEK Překlenovací štítek potvrzuje, že jste v ČR legálně. Můžete se jím prokázat při pobytové kontrole, při kontrole na hraničním přechodu a cestě mimo ČR. Umožňuje Vám bezproblémové vycestování a návrat do ČR nebo do Schengenu. Jestliže Vám byl překlenovací štítek vyznačen do cestovního pasu a vy jste mezitím získal nový pas, mějte s sebou při překračování hranic i starý pas s vyznačeným platným překlenovacím štítkem. Požádejte o něj na OPC. Musíte si pro něj přijít osobně a předložit cestovní pas, do kterého Vám bude vyznačen. Jedete do zahraničí na delší dobu a před Vaším návratem Vám vyprší povolení k pobytu? Požádejte o překlenovací štítek a sepište důvody, proč o něj žádáte a doložte správnímu orgánu rezervaci letenek nebo jízdenek na Vaše jméno. Správní orgán může (ale nemusí) Vaší žádosti o překlenovací štítek vyhovět. Pokud máte živnostenské oprávnění, překlenovací štítek slouží g i k prokázání platnosti pobytu na živnostenském úřadu.

6 Žadatelé o vydání povolení k přechodnému pobytu nemají nárok na překlenovací štítek. Mohou pobývat pouze na území do doby, než bude o jejich žádosti rozhodnuto. Chtějí-li odjet z ČR, musí získat osvědčení, které se vlepuje do cestovního pasu a které jim umožní vycestovat mimo území nebo Schengenu. Pro bezproblémový návrat na území však musí požádat o vízum na zastupitelském úřadu České republiky ve své destinaci! 2. Oznamte Vaši nepřítomnost správnímu orgánu Zašlete mu čestné prohlášení o Vaší cestě spolu s kontaktní adresou v zahraničí. echcete-li přerušit řízení, udělte někomu důvěryhodnému plnou moc pro vyzvedávání písemností. Když víte již při podávání žádosti, že na určitou dobu g odcestujete mimo území, oznamte délku Vaší nepřítomnosti a prozatímní kontaktní adresu přímo na formuláři žádosti. Jedete na delší dobu (např. více než 30 dnů)? Požádejte o přerušení řízení. Jako důvod uveďte cestu do zahraničí, její délku a kontaktní adresu v zahraničí. Správní orgán vyhoví žádosti, pokud to neohrozí účel vedení řízení a na základě obsahu žádosti bude jasné, že se nejedná o neodůvodněné způsobování průtahů v řízení nebo vyhýbání se splnění zákonných povinností. Včasným oznámením Vaší nepřítomnosti na území se vyhnete případnému zmeškání lhůty pro doplnění žádosti či dostavení se k provedení určitého úkonu. Biometrickou kartu (průkaz o povolení k pobytu) si musíte vyzvednout do 60 dnů ode dne sejmutí biometrických údajů, jinak nedostanete povolení k pobytu. V tomto období již nelze přerušit řízení. MOJE ŽÁDOST BYLA SCHVÁLEA, CO DÁL? Kontaktujte příslušné OPC pro objednání termínu sejmutí údajů nezbytných k vyhotovení biometrické karty.

7 BIOMETRICKÁ KARTA Biometrická karta je průkaz o povolení k pobytu prokazujete jí svou totožnost a oprávnění k pobytu na území. oste ji vždy s sebou, jinak můžete být pokutován. Při překračování hranic je nutné mít u sebe biometrickou kartu a cestovní pas. Platnost Vaší biometrické karty bude záviset na délce platnosti Vámi doložených dokladů (doklad o plnění účelu pobytu, doklad o zdravotním pojištění a doklad o zajištění ubytování). Získáte-li doklady s delší dobou platnosti, doložte je správnímu g orgánu nejpozději do dne sejmutí údajů nezbytných k vyhotovení biometrické karty. Později na nové doklady nemusí být brán zřetel. Pokud vyprší platnost biometrické karty, odevzdejte ji co nejdříve správnímu orgánu, jinak Vám hrozí pokuta. V den vyzvednutí biometrické karty mějte připravené kolky v příslušné výši na zaplacení správního poplatku za vydání nové biometrické karty: 2 500,- Kč běžný poplatek (1 000,- Kč pro děti do 15 let za vydání povolení k pobytu); 4 000,- Kč při ztrátě, poškození nebo odcizení (2 500,- Kč pro děti do 15 let). Při vyzvedávání biometrické karty pečlivě zkontrolujte údaje, které jsou na ní napsané. Podepsáním jejího převzetí potvrzujete, že údaje na kartě jsou správné. ÚČEL POBYTU A ZMĚA ÚČELU POBYTU Jakýkoliv dlouhodobý pobyt se váže na určitý účel pobytu. Během svého pobytu můžete plnit i více účelů pobytu, např. studium a zaměstnání, podnikání a rodinný účel, atd. Vždy je však důležité, aby byl každý den Vašeho pobytu plněn účel, za kterým máte vydáno pobytové oprávnění.

8 Jestliže neplníte účel pobytu, správní orgán může zrušit Vaše pobytové oprávnění anebo zamítnout žádost o jeho prodloužení. Kdykoliv během platnosti povolení k dlouhodobému pobytu máte právo změnit účel pobytu podáním nové zelené žádosti s uvedeným novým účelem. Platí však některá omezení: Máte-li dlouhodobé vízum, nemůžete měnit účel pobytu. Změnit účel na podnikání lze až po 2 letech pobytu na území. Další omezení platí u rodinných příslušníků, držitelů zelených karet, u účelu ochrany na území atd. PODIKATELÉ Pokud v ČR podnikáte jako živnostník, musíte před podáním žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo před jeho prodloužením ohlásit pokračování živnosti na živnostenském úřadě. Jestliže správní orgán rozhoduje o Vaší žádosti příliš dlouho, hlídejte platnost svého živnostenského oprávnění a popřípadě ji prodlužte pomocí překlenovacího štítku. Dejte pozor na daňový paušál Při výpočtu dostatku finančních prostředků k pobytu vychází správní orgán z Vašich čistých příjmů, tedy příjmů po odečtu záloh na sociální pojištění a dalších výdajů, které si odčítáváte v daňovém přiznání. Dobře proto zvažte, jestli si v daňovém přiznání odečtete výdaje na podnikání formou daňového paušálu ve výši 60%. RODIÍ PŘÍSLUŠÍCI Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny můžete podat, pokud v ČR pobýváte na dlouhodobé vízum nebo máte povolení k pobytu za jiným účelem. O sloučení můžou požádat zejména manželé, rodiče a děti a osamělé osoby starší 65 let, které mají na území své rodiče nebo děti. Délka vydaného povolení k pobytu závisí na délce schváleného pobytu osoby, na kterou se slučují.

9 arodilo se Vám dítě na území? Podejte pro něj nejpozději do 60 dnů od jeho narození žádost o povolení k pobytu. K ní přiložíte cestovní doklad dítěte a jeho rodný list. Žádejte pro své dítě o stejný typ pobytu, jaký máte vy dlouhodobý či trvalý. STUDETI Za účel pobytu studium lze považovat jen některé aktivity, např.: studium akreditovaného oboru na střední škole, vyšší odborné škole a vysoké škole; jazyková příprava na denní akreditované studium; bezplatná odborná praxe zajišťovaná akreditovanou vzdělávací institucí (např. vysoká škola); stipendijní pobyt, apod. V ostatních případech se jedná o jinou vzdělávací činnost, která spadá pod účel pobytu ostatní. Jakékoliv vzdělávání by mělo probíhat v rozsahu alespoň g 20h/týdně. Co dělat, když odjíždím na studijní pobyt ERASMUS nebo jiný výměnný studijní pobyt do zahraničí během svého studia? Když cestujete do zahraničí na studijní pobyt (např. ERASMUS), považuje se tento pobyt za plnění účelu pobytu studium na území, jestliže splňujete tyto podmínky: během pobytu jste nadále studentem české vysoké školy, pobytem v zahraničí plníte své studijní povinnosti české vysoké školy, pobyt byl organizován nebo zprostředkován českou vysokou školou. Jste povinen oznámit správnímu orgánu změnu místa pobytu nejpozději do 30 dnů. ový doklad o zajištění ubytování v zahraničí nedokládáte. V oznámení změny uveďte svou novou dočasnou adresu v zahraničí a adresu pro doručování písemností ze strany správního orgánu.

10 Co dělat, když absolvuji studium a chci zůstat na území? Den absolvování poslední části závěrečné státní zkoušky je posledním dnem studia. Účel pobytu studium se tím považuje za splněný. Jestliže chcete zůstat na území i po absolvování studia, měl byste požádat o změnu účelu pobytu (zaměstnání, podnikání, ostatní ) nejpozději v poslední den studia. ezapomeňte, že již následující den po absolvování studia musíte nový účel pobytu fakticky plnit, jinak správní orgán Vaší žádost zamítne. Jestliže po absolvování bakalářského studijního programu plynule pokračujete ve studiu v navazujícím studijním programu bez prodlení, správní orgán v praxi tuto dobu čekání na navazující studijní program může považovat za plnění účelu pobytu studium. Plnění účelu pobytu studium v tomto období prokazujete dokladem o účasti na přijímacím řízení a rozhodnutím o přijetí do navazujícího studijního programu. Mezi jednotlivými studijními programy nemůže být prodleva. ZAMĚSTACI Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání Chcete-li v ČR pracovat, musíte získat nejen povolení k pobytu, ale i pracovní povolení. Povolení k pobytu pak dostanete na stejně dlouhou dobu, jako je platnost pracovního povolení. Délka pracovního povolení závisí na potřebném vzdělání pro Vaše povolání. Povolení k zaměstnání nepotřebujete, jestliže máte v ČR trvalý pobyt, získal jste v ČR azyl nebo doplňkovou ochranu, máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny na cizince s trvalým pobytem nebo azylem, vystudoval jste střední/vyšší odbornou/vysokou školu na území, studujete v denním studiu na střední/vyšší odborné/vysoké škole nebo konzervatoři a připravujete se na své budoucí povolání. Formuláře k žádosti o udělení/prodloužení pracovního g povolení naleznete zde: zz_zamest_cizincu

11 Zaměstnaní cizinci jsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění. Vyměřovacím základem pro výpočet měsíčního pojistného na veřejné zdravotní pojištění jsou v tomto případě celkové příjmy cizince (např. i z podnikatelské činnosti na základě živnosti, kterou vykonávají vedle zaměstnání). Příklad: Student denního bakalářského studia si našel práci na 20 hodin týdně na pracovní smlouvu. epotřebuje povolení k zaměstnání, je účasten systému veřejného zdravotního pojištění, proto v řízení o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu namísto komplexního zdravotního pojištění předkládá veřejné pojištění. Existují i výhodnější typy povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání zelené a modré karty. Bližší informace o zelených a modrých kartách naleznete zde: Do konce roku 2013 je Česká republika povinna přijmout novou právní úpravu, která umožní získat jednotné povolení k práci a k pobytu ve formě zaměstnanecké karty. Zaměstnanecká karta má nahradit vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, pracovní povolení a zelené karty. Pro více informací o připravované změně kontaktujte naší g organizaci. CO JE TO TRVALÝ POBYT A JAK HO ZÍSKAT? Povolení k trvalému pobytu přináší řadu výhod: automaticky získáte rodné číslo; jste zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění; máte stejný přístup k práci, podnikání, vzdělání a nabývání nemovitostí jako občané ČR; můžete se evidovat na úřadu práce jako žadatelé o zaměstnání a máte nárok žádat o různé dávky. Povolení k trvalému pobytu lze získat zpravidla na základě 5 let nepřetržitého dlouhodobého pobytu na území.

12 Jestliže zde pobýváte za účelem studia, započítává se jen jedna polovina doby pobytu. Během doby 5 let můžete i odcestovat. Podmínku nepřetržitého pobytu splníte, jestliže nebudete mimo území ČR celkem 10 měsíců během doby 5 let. esmíte však být pryč více než 6 měsíců v kuse. Také musíte prokázat znalost českého jazyka na úrovni A1. Vyzvedněte si zdarma poukázku na složení zkoušky z českého jazyka na každém oddělení OPC. Více informací o institucích, kde lze absolvovat jazykové kurzy, anebo vykonat zkoušku z českého jazyka naleznete na: K žádosti přiložte: cestovní pas 2 fotografie nájemní smlouvu nebo potvrzení o zajištění ubytování prostředky k pobytu (potvrzení o čistém příjmu, platební výměr a vyučtování záloh na sociálním pojištění apod.) jazykový certifikát Jestliže žádáte o vydání povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu na území, splňujete i podmínky pro přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES/EU. S tímto postavením můžete získat povolení k pobytu v jiných g členských zemích EU, pokud tam hodláte pracovat, podnikat, nebo dlouhodobě pobývat. Více informací naleznete na: free_movement_of_persons_asylum_immigration/l23034_cs.htm CO JE TO STRPĚÍ POBYTU A ÚZEMÍ? Jedná se o speciální situaci, kdy nemusíte odcestovat z ČR, Váš pobyt je tolerován a legálně zde můžete pobývat. Uděluje se např. z těchto důvodů:

13 již čekáte na povolení k trvalému pobytu déle než 2 měsíce a správní orgán již měl o Vaší žádosti rozhodnout; když Vám ve vycestování z území brání nějaká závažná překážka (např. pokud jste vážně nemocný). O vízum za účelem strpění požádejte správní orgán. V případě potřeby ho můžete i prodloužit, ale pouze pokud překážka trvá. Jakmile však důvody odpadnou, správní orgán jeho platnost zruší. Příklad: Rodič podal za své dítě, které přijelo na území na turistické vízum, žádost o trvalý pobyt. O žádosti nebylo rozhodnuto a turistické vízum vypršelo. Dítě může počkat na rozhodnutí o trvalém pobytu na území, ale pouze, když správní orgán schválí podanou žádost o vízum za účelem strpění. CO JE TO VÝJEZDÍ PŘÍKAZ? Pokud nemáte v ČR platné povolení k pobytu a měl byste tedy opustit území, dostanete do pasu výjezdní příkaz. Je to doklad, který Vám umožní zařídit vše potřebné před odjezdem a následně vycestovat z území. ejdéle je udělován až na dobu 60 dnů. Pokud dostanete výjezdní příkaz na kratší dobu, můžete požádat o jeho prodloužení. Jestliže po jeho vypršení neopustíte území, hrozí Vám správní vyhoštění a případně i zákaz pobytu. Chcete-li odcestovat přes území Schengenu, vyřiďte si g krátkodobé tranzitní vízum na policii. Rozhodování o této žádosti trvá max. 10 dnů. VAŠE POVIOSTI Přihlaste se do 3 dnů od příjezdu do ČR na policii, pokud to za Vás neudělal ubytovatel (např. hostel, hotel, ubytovna, penzion). Vždy mějte u sebe své vízum nebo biometrickou kartu a průkaz o zdravotním pojištění s dokladem o jeho zaplacení pro případ kontroly.

14 Hned jak vyprší platnost biometrické karty nebo průkazu o povolení pobytu, odevzdejte ho na OPC, kde jste ho převzal. Do 3 pracovních dnů ohlaste ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu. Do 3 pracovních dnů ohlaste správnímu orgánu každou změnu příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním pase a dalších údajů, které jsou uvedené v průkazu o povolení k pobytu. Do 30 dnů ohlaste správnímu orgánu změnu adresy bydliště (u povolení k trvalému pobytu pouze v případě, budete-li bydlet jinde déle než půl roku). Jestliže změnu nenahlásíte včas, hrozí, že se nedozvíte o důležitých informacích o Vašem pobytu. Vždy uvádějte pravdivé informace! DOPORUČEÍ ečekejte, objednejte se! Pokud se potřebujete osobně dostavit na OPC, nemusíte čekat na odbavení, stačí se objednat. Využijte kontakty pro objednání: Spoléhejte pouze na písemné informace! Jakákoliv ústní informace poskytovaná úředníkem není závazná. Potřebujete-li oficiální informaci, požádejte o písemné stanovisko. Zařizujte své záležitosti sami! Pokud potřebujete zastoupení, obraťte se na důvěryhodnou a spolehlivou osobu, kterou máte ověřenou. Můžete se obrátit na advokáta, který Vám může poskytnout právní poradenství, zastoupit Vás a pomoci Vám vyřídit vše potřebné za finanční odměnu. Každý aktivní advokát musí být členem České advokátní komory, musí mít registrační číslo. Jestliže Vám někdo jiný soustavně poskytuje právní poradenství, nesmí od Vás požadovat žádnou finanční odměnu.

15 Žádný zástupce Vám není schopen zaručit pozitivní výsledek, a to ani v případě, pokud jim předem platíte zálohy na jejich finanční odměnu nebo výdaje. Pečlivě zvažte, komu udělíte plnou moc k Vašemu zastupování. Mnohé pobytové záležitosti nejsou složité a dokážete si je g vyřešit sami. estátní neziskové organizace poskytují právní poradenství cizincům zcela zdarma. ASISTECE PŘÍMO A OPC Pracovníci InBáze poskytují asistenční služby na následujících Odděleních pobytu cizinců OAMP MV ČR: OPC Koněvova 188/32, Praha 3 Žižkov (v kanceláři InBáze v 1. patře) OPC Cigánkova 1861/2, Praha 4 Chodov (v kanceláři InBáze v přízemí) OPC ad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 Bohdalec (v kanceláři InBáze v 1. patře) Co zahrnují naše asistenční služby? poradíme Vám s pobytem pomůžeme Vám vyplnit formuláře, napsat žádosti zkontrolujeme Vám dokumenty tlumočíme do mongolštiny, arabštiny, vietnamštiny, ruštiny, francouzštiny a angličtiny po předchozím objednání nabízíme také osobní asistenci při jednání na úřadech zprostředkujeme další sociální a právnické služby Aktuální pracovní dobu najdete na internetových stránkách:

16 KOTAKTUJTE ÁS InBáze, o. s. Legerova Praha Další nestátní neziskové organizace poskytující poradenství cizincům ZDARMA HLAVÍ MĚSTO PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ Poradna pro integraci Opletalova 6, Praha 1 tel.: web: Sdružení pro integraci a migraci Baranova 33, Praha 3 tel.: , web: Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 939/4, Praha 9 tel.: , web: Integrační centrum Praha Žitná 1574/51, Praha 1 tel.: web: META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Ječná 17, Praha 2 tel.: , web: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Ječná 7, Praha 2 tel.: , web: Mezinárodní organizace pro migraci Argentinská 38, Praha 7 tel.: web: Klub Hanoi Libušská 319, Praha 4 tel.: , web: Centrum pro integraci cizinců Kubelíkova 55, Praha 3 tel.: , web: La Strada Česká republika P. O. Box 305, Praha 1 tel.: , web: Poradna pro migranty a uprchlíky (Arcidiézní charita Praha) Pernerova 20, Praha 8 tel.: , web: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická 22, Praha 2 tel.: web:

Jak správně podat žádost o povolení k pobytu v ČR? aneb. Jak to chodí na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR

Jak správně podat žádost o povolení k pobytu v ČR? aneb. Jak to chodí na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR Á Í Č Ř Obraťte se na nás poradíme Vám rádi, odborně a zdarma Jak správně podat žádost o povolení k pobytu v ČR? aneb Jak to chodí na Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR ZÁKLADNÍ INFORMACE InBáze 2012 Projekt

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Evropská migrační síť

Evropská migrační síť Evropská migrační síť Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DŮCHODY SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru

Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru tato skutečnost přinesla mj. tyto změny: na hranicích České republiky byly ukončeny hraniční kontroly naopak byly posíleny kontroly

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU

1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU 1. KDO JE TO OBČAN EU A KDO JE TO RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU Cizinecké právo České republiky rozlišuje od 1.května 2005 (vstup ČR do Evropské unie) dvě základní kategorie cizinců: - občané EU a rodinní

Více

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR ^ Uspejte na trhu prace! INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V ČR Poradna pro integraci nevládní nezisková organizace, která pomáhá pomáhá cizincům ze třetích zemí se začleněním do české

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy

Průvodce. České republiky. systémem zdravotní péče. Informační příručka pro cizince. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy www.izpe.cz Prosinec 2004 Průvodce systémem zdravotní

Více

RUBIK CENTRUM. pomáháme překročit minulost

RUBIK CENTRUM. pomáháme překročit minulost RUBIK CENTRUM N pomáháme překročit minulost Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: Život

Více