Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 6 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 6 Co je kryto?... 6 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 7 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 8 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 8 Co je kryto?... 8 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...10 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...10 Co je kryto?...10 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...13 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky...14 Kdy máte nárok na starobní dávky?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...16 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...16 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...18 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...18 Co je kryto?...18 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...19 Kapitola IX: Rodinné dávky...20 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...21 Kapitola X: Nezaměstnanost...22 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...22 Co je kryto?...22 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...23 Kapitola XI: Minimální zdroje...24 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...24 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...25 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...26 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...26 Co je kryto?...26 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...26 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...28 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Systém islandského sociálního zabezpečení je založen především na místě bydliště a jsou jím kryti všichni obyvatelé, kteří příslušným úřadům nahlásili své bydliště na Islandu. Na vznik nároku na jednotlivé dávky musí být splněny další podmínky. Mezi systémy sociálního zabezpečení patří: státní důchodový systém (zajišťující starobní, invalidní a pozůstalostní důchody), povinný zaměstnanecký důchodový systém (s penzijními fondy, které poskytují starobní důchody od dosažení věku let, invalidní důchody a důchody pozůstalým manželům / pozůstalým manželkám anebo pozůstalým dětem), systém zdravotní péče a zdravotního pojištění, systém všeobecných rodinných dávek, systém dávek v mateřství / otcovských dávek, systém pojištění pro případ ztráty zaměstnání, Sociální pomoc může být poskytnuta potřebným osobám a/nebo v určitých stiuacích. Organizace sociální ochrany Systém státních sociálních důchodů spravuje Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) pod dohledem ministerstva sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Zaměstnanecký důchodový systém, který je plně financovaný, spravují jednotlivé zaměstnanecké penzijní fondy, které reguluje ministerstvo financí (fjármálaráðuneytið), avšak pod dohledem Úřadu pro finanční dohled (Fjármálaeftirlitið). Oblast zdravotní péče spravují zdravotní střediska, nemocnice a soukromí lékaři. Správu systému zdravotního pojištění zajišťuje Islandská zdravotní pojišťovna (Sjúkratryggingar Íslands). Oblast zdravotní péče i zdravotního pojištění podléhá dohledu ministerstva sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Všeobecné rodinné dávky (dávky na děti) spadají do odpovědnosti Ředitelství správy daní (Ríkisskattstjóri) pod dohledem ministerstva financí (Fjármálaráðuneytið). Oba rodiče mají nárok na dávky v mateřství / otcovské dávky v případě narození či osvojení dítěte nebo při převzetí dítěte do trvalé pěstounské péče. Správou rodičovských dávek je pověřeno Ředitelství práce (Vinnumálastofnun) a dohled vykonává ministerstvo sociálních věcí a sociálního zabezpečení (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið). Dávky v nezaměstnanosti jsou vypláceny z fondu nezaměstnanosti, který spravuje Ředitelství práce (Vinnumálastofnun). Ředitelství práce spadá pod dohled ministerstva sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Sociální pomoc na Islandu je dvojí a zahrnuje státní sociální pomoc (která existuje pro konkrétní kategorie osob v konkrétních situacích, tj. důchodce) a místní všeobecnou sociální pomoc. Ta je určena všem osobám s bydlištěm na Islandu a zajišťuje hlavní služby a záchrannou síť systému sociální ochrany. Za státní sociální pomoc zodpovídá Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun Ríkisins). Správu všeobecné sociální červenec

5 pomoci zajišťují orgány místní správy. Dohled nad sociální pomocí na státní a místní úrovni vykonává ministerstvo sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Financování Veřejný státní důchodový systém je financován z příspěvků na sociální zabezpečení (tryggingagjald), které jsou hrazeny zaměstnavateli (a osobami samostatně výdělečně činnými) a z daní. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné jsou dále povinni platit pojistné do svých příslušných povinných zaměstnaneckých penzijních fondů, které nesmí být nižší než 12 % hrubého platu, přičemž 8 % obvykle platí zaměstnavatel a 4 % zaměstnanec. Jedná se o minimální sazby; kolektivní smlouvy mezi sociálními partnery mohou stanovit pojistné vyšší. Systém zdravotního pojištění a všeobecné rodinné dávky jsou financovány z daní. Dávky v mateřství / otcovské dávky, které se vyplácí pracujícím rodičům v případě narození či osvojení dítěte nebo při převzetí dítěte do trvalé pěstounské péče, jsou financovány z příspěvků na sociální zabezpečení (tryggingagjald), které platí zaměstnavatelé. Naopak dávky pro rodiče, kteří nepracují, jsou financovány z daní. Dávky v nezaměstnanosti jsou financovány z příspěvků na sociální zabezpečení (tryggingagjald), které platí zaměstnavatelé. Sociální pomoc na státní úrovni financuje stát. Všeobecnou sociální pomoc financují orgány místní správy. červenec

6 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Zdravotní péče je zajišťována jako veřejná zdravotnická služba pro všechny obyvatele. Kryta je každá osoba, která má na Islandu bydliště a která zde měla bydliště po dobu posledních 6 měsíců (počítáno ode dne registrace). Pod pojmem bydliště se rozumí úředně hlášené bydliště ve smyslu zvláštního právního předpisu (zákona o úředně hlášeném bydlišti). Co je kryto? Veřejná zdravotnická služba zahrnuje tyto druhy služeb: lékařskou péči smluvního praktického lékaře, potřebná vyšetření a léčbu provedenou odbornými lékaři a ve smluvních zařízeních, hospitalizaci (po celou potřebnou dobu, spolu s lékařskou péčí, léky a dalšími nemocničními službami), včetně hospitalizace v porodnici, péči porodní asistentky, hospitalizaci v zahraničí, léky, rentgenová vyšetření a radioterapii, stomatologickou péči a ortodontickou péči poskytovanou dětem a důchodcům, cestovní náklady a náklady na dopravu nemocných, ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacienta, zdravotnické přístroje, fyzioterapii, domy pečovatelské služby pro seniory. Léky Léky se člení do čtyř hlavních kategorií. Platby ze státního zdravotního pojištění závisí na druhu i na kategorii léku. Zdravotní pojištění v plné výši pokrývá náklady na životně důležité léky, které musí být užívány pravidelně. Pojištěnec se určitou částkou podílí na dalších nezbytných nákladech spojených s léky nebo musí hradit plnou výši nákladů sám. Stomatologická a ortodontická péče Zdravotní pojištění pokrývá náklady na stomatologické služby v souladu se sazebníkem vydaným příslušným ministrem nebo Islandskou zdravotní pojišťovnou. V rámci zdravotního pojištění je hrazena část nákladů na stomatologickou péči poskytovanou dětem a dospívajícím mladším 18 let. Stomatologická péče poskytovaná osobám ve věku od 18 do 66 let proplácena není, s výjimkou případů vrozených deformací, úrazů a nemocí nebo v případě, že je poskytována osobám, které pobírají invalidní důchod. červenec

7 Stomatologická péče je částečně proplácena osobám, které pobírají starobní nebo invalidní důchod. Prostředky zdravotnické techniky Státní zdravotní pojištění přispívá na pořízení prostředků zdravotnické techniky, které jsou potřebné v důsledku tělesného postižení nebo ztráty končetin. V některých případech je přiznána částka v určité výši, zatímco v jiných případech je placena určitá procentní část nákladů. Cestovní náklady a náklady na dopravu nemocných Cestovní náklady a náklady na dopravu nemocných mohou být částečně hrazeny. Částečná úhrada výloh je možná i v případě, že rodiče musí zůstat mimo domov za účelem péče o své hospitalizované dítě. Fyzioterapie je hrazena v částečné nebo plné výši dle doporučení lékaře. Pečovatelské služby v domově pacienta jsou rovněž bezplatné, pokud jsou poskytovány na základě obdobného doporučení lékaře. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Můžete si svobodně vybrat svého praktického lékaře, který působí ve veřejném zdravotnickém zařízení, či nezávislého praktického nebo odborného lékaře, který uzavřel smlouvu s Islandskou zdravotní pojišťovnou (IHI) (Sjúkratryggingar Íslands). Máte právo na přímý přístup k odborným lékařům, hospitalizace je však poskytována jen na doporučení lékaře. Dávky jsou poskytovány jako dávky věcné a náklady hradí Islandská zdravotní pojišťovna. Pacient nicméně musí náklady obvykle částečně hradit (spoluúčast). Například za návštěvu zdravotního střediska nebo praktického lékaře musí pojištěnec zaplatit (6,35 EUR) až ISK (17 EUR). Výše této částky se liší podle druhu služby. Spoluúčast není požadována u dětí mladších 18 let, přičemž pro důchodce platí zvláštní pravidla. Za jakékoli odborné ošetření se vyžaduje spoluúčast ve výši ISK (27 EUR) + 40 % zbývajících nákladů (do maximální výše ISK (187 EUR)). Pro důchodce a děti mladší 18 let platí zvláštní pravidla. Pro všechny pojištěnce je stanoven maximální limit spoluúčasti za rok. Tento limit činí ISK (187 EUR) pro jednotlivce, ISK (57 EUR) pro děti z téže rodiny a ISK (47 EUR) pro důchodce. Osoby, které uvedeného limitu dosáhly, mohou získat slevovou kartu (afsláttarkort), kterou lze používat po zbytek roku. Hospitalizace Pojištěnci mají nárok na bezplatnou hospitalizaci, včetně pobytu v porodnici, kterou musí předepsat lékař. Pokud musí být pojištěnec v naléhavém případě hospitalizován v zahraničí, jelikož mu nemůže být poskytnuta potřebná péče v jedné z islandských nemocnic, jsou náklady hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš ošetřující lékař musí předložit žádost Islandské zdravotní pojišťovny (IHI), která posoudí nezbytnost hospitalizace v zahraničí, ověří, zda byly splněny všechny podmínky, a rozhodne o místě hospitalizace. červenec

8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Z islandského zdravotního pojištění (IHI) jsou vypláceny denní peněžité dávky v nemoci (sjúkradagpeningar) všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným ve věku nad 18 let, které nepobírají starobní nebo invalidní důchod (pro osoby pracující v domácnosti a studenty mohou platit zvláštní pravidla). Podmínkou je, aby byli práce neschopni, přerušili výkon své pracovní činnosti kvůli nemoci a dále nepobírali plat. V případě darování orgánů mohou platit zvláštní podmínky. Dávky v nemoci se vyplácí i novým rezidentům, obvykle se však vyžadují 2 měsíce práce a 6 měsíců pobytu na Islandu před vypuknutím nemoci. V případě dárců orgánů je třeba prokázat aktivní účast na islandském trhu práce po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců před vznikem pracovní neschopnosti v důsledku darování orgánu, přičemž míra zaměstnanosti dané osoby musí v každém z těchto měsíců činit alespoň 25 %. Co je kryto? Pojištěncům je vyplácená denní dávka v nemoci od 15. dne (včetně) nemoci pod podmínkou, že jejich pracovní neschopnost trvá minimálně 21 dnů. Čtrnáctidenní karenční lhůta začíná v den, kdy je pracovní neschopnost potvrzena lékařem. Zaměstnavatelé jsou povinni nadále vyplácet mzdu alespoň po dobu jednoho měsíce po 12 měsících nepřerušovaného pracovního poměru. Kolektivní smlouvy stanoví pokračující vyplácení platů po určitou dobu, jejíž délka se liší v závislosti na smlouvě. Během této doby nejsou poskytovány žádné peněžité dávky v nemoci ani zvláštní dávky pro dárce orgánů. Peněžitá dávka v nemoci po zastavení vyplácení platu není závislá na výši příjmů, ale je poskytována jako dávka paušální. Plné denní peněžité dávky jsou vypláceny osobám, které se musí vzdát zaměstnání na plný úvazek (1 275 ISK (8,10 EUR)). Osoby, které se vzdají zaměstnání na nižší než na celý úvazek, ale pracují minimálně na poloviční úvazek, dostávají poloviční denní peněžitou dávku. V případě darování orgánů se až po dobu 3 měsíců vyplácejí dávky ve výši 80 % průměrné mzdy nebo vypočtené odměny za poslední rok výdělečných příjmů před rokem vzniku pracovní neschopnosti, ale pouze do určité výše. Na každé nezaopatřené dítě mladší 18 let je vyplácen příplatek ve výši 349 ISK (2,22 EUR). Kromě toho je hrazeno až 80 % nákladů na pobyt vzniklých rodičům v případě, že je jejich dítě mladší 18 let hospitalizováno v místě značně vzdáleném od místa bydliště. Dávky v nemoci mohou být v průběhu 24 měsíců vyplácené po souhrnnou dobu v délce 52 týdnů. červenec

9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Pro uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci je vyžadováno potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem. V případě žádosti o denní dávky v nemoci je třeba odeslat standardní formulář žádosti Islandské zdravotní pojišťovně. Denní dávky v nemoci se zpravidla zpětně nepřiznávají po více než 2 měsících. červenec

10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Ženy s bydlištěm na Islandu mají nárok na bezplatnou péči v mateřství v rámci systému veřejného zdravotnictví. Noví rezidenti musí mít bydliště na Islandu po dobu alespoň 6 měsíců. Oba rodiče mají nárok na dávky v mateřství / otcovské dávky (greiðslur úr fæðingarorlofssjóði), pokud před datem narození dítěte pracovali na islandském trhu práce po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců (a jejich míra zaměstnanosti činila v každém z těchto měsíců alespoň 25 %). Příspěvky v mateřství/otcovství (fæðingarstyrkur) jsou přiznávány oběma rodičům, kteří nejsou výdělečně činní nebo studují, jestliže jsou schopni prokázat, že před datem narození dítěte měli bydliště na Islandu po dobu alespoň 12 měsíců. Příspěvky při osvojení (ættleiðingarstyrkur) jsou vypláceny adoptivním rodičům, kteří si osvojí dítě ze zahraničí, pokud mají povolení k zahraniční adopci vydané na Islandu. Co je kryto? Věcné dávky Hospitalizace je zajištěna po celou potřebnou dobu, stejně jako lékařská péče, léky a další nemocniční péče. Mateřská/otcovská dovolená a příslušné dávky Oba rodiče mají nezávislá práva na mateřskou/otcovskou dovolenou v délce až 3 měsíců po narození, osvojení nebo převzetí dítěte do trvalé pěstounské péče. Oba rodiče mohou nastoupit na mateřskou dovolenou až 1 měsíc před očekávaným datem porodu. Matka musí čerpat mateřskou dovolenou alespoň po dobu prvních 2 týdnů po narození dítěte. Rodiče mají navíc společně nárok na 3 měsíce doplňkové dovolené, která může být vybrána vcelku jedním z obou rodičů, nebo si ji rodiče mohou mezi sebou rozdělit. Tuto dovolenou si rodiče mohou vybrat podle vlastního uvážení v průběhu 36 měsíců po narození dítěte. Dávky v mateřství / otcovské dávky činí 80 % průměrné mzdy do výše ISK (1 270 EUR) a 75 % průměrné celkové mzdy přesahující tuto částku. Posuzovaným rozhodným obdobím je doba po sobě jdoucích 12 měsíců končící 6 měsíců před narozením dítěte nebo v případě začátku osvojení či trvalé pěstounské péče před datem příchodu dítěte do domácnosti. Vypočtená odměna osob samostatně výdělečně činných je odvozena od příjmů roku předcházejícího roku narození dítěte nebo v případě začátku osvojení či trvalé pěstounské péče před rokem příchodu dítěte do domácnosti. Jsou stanoveny minimální (podle míry účasti na trhu práce) a maximální dávky. Maximální výše platby činí ISK (1 905 EUR). červenec

11 Příspěvky v mateřství/otcovství pro rodiče, kteří jsou zaměstnáni na částečný úvazek (méně než 25 %) nebo nejsou výdělečně činní, jsou stanoveny ve výši ISK (353 EUR) měsíčně. Platby rodičům, kteří se účastní denních vzdělávacích programů, jsou vyšší: ISK (809 EUR) měsíčně. Příspěvky v mateřství/otcovství jsou poskytovány po dobu 9 měsíců. Příspěvek při osvojení činí ISK (3 611 EUR). Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? V případě žádosti o dávky v mateřství / otcovské dávky je třeba příslušné instituci odeslat standardní formulář. Aby byly dávky přiznány, je nezbytné předložit všechna požadovaná potvrzení. V případě sporu lze podat odvolání. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Státní důchod Na státní důchod (lífeyrir almannatrygginga) mají nárok všechny osoby ve věku od 18 do 67 let, které mají úředně hlášené bydliště na Islandu minimálně po dobu 3 let bezprostředně před podáním žádosti. Míra dlouhodobé invalidity dané osoby musí být vyhodnocena minimálně na 75 %, musí vzniknout z důvodu lékařem uznané nemoci nebo invalidity a příjem dané osoby nesmí přesahovat určitou částku. Příspěvek v invaliditě (örorkustyrkur) může být vyplácen osobám, u nichž je procento postižení vyhodnoceno na % a které kromě toho splňují podmínky pro přiznání státního důchodu (s výjimkou kritérií týkajících se míry invalidity). Lze jej vyplácet také osobě, která je zaměstnána na plný úvazek, ale z důvodu své invalidity má značné mimořádné výdaje. Zaměstnanecký důchod Výdělečně činné osoby, které platily pojistné a byly povinně kryty pojištěním v rámci zaměstnaneckého penzijního fondu, mohou mít v případě invalidity nárok na zaměstnanecký důchod (lögbundnir lífeyrissjóðir). Jejich pracovní neschopnost, které vedla ke snížení příjmu, by měla dosahovat nejméně 50 %. Kromě toho je požadována účast (a placení pojistného) v penzijním fondu po dobu alespoň 2 let. Co je kryto? Státní důchod Rozhodujícími faktory pro výpočet státního invalidního důchodu jsou stupeň pracovní neschopnosti, věk, kdy byla poprvé diagnostikována pracovní neschopnost v míře alespoň 75 %, doba, po kterou měla daná osoba bydliště na Islandu, a výše příjmu příjemce důchodu. Osoby, které ve věku od 18 do 67 let měly na Islandu bydliště minimálně po dobu 40 let, mají nárok na plný invalidní důchod (40/40). Pro období kratší je invalidní důchod vypočítáván poměrným dílem v závislosti na délce pobytu. Státní důchod je poskytován v paušální výši, kterou lze snížit v případě příjmu z jiných zdrojů. Pokud příjem překročí určitou výši, vyplácení státního důchodu se přeruší. Příjemci invalidního důchodu mají nárok na příplatek k důchodu závislý na věku. Jeho výše závisí na věku příjemce v okamžiku, kdy mu byl přiznán nárok na invalidní důchod. Lze poskytnout i plný příplatek k důchodu (tekjutrygging) v případě, že příjem osoby nepřekročí určitou hranici. červenec

13 Příplatek na dítě Příjemci invalidního důchodu mají nárok na příplatek na každé nezaopatřené dítě. Důchod pro dítě (barnalífeyrir) je vyplácen na děti mladší 18 let. Podmínkou je bydliště daného dítěte nebo kteréhokoli z jeho rodičů na Islandu po dobu alespoň 3 let bezprostředně před podáním žádosti. V případě, že invalidní důchod pobírají oba dva rodiče, důchod pro dítě je vyplácen v dvojnásobné výši. Další příplatky Různé dávky sociální pomoci mohou být v souladu se zákonem o sociální pomoci přiznány buď za zvláštních okolností, nebo tehdy, je-li prokázáno, že příjemce důchodu žijící na Islandu bez nich nemůže pokrýt své životní náklady. Existuje například příplatek na domácnost pro osaměle žijící osobu (heimilisuppbót), zvláštní podpůrný příplatek (sérstök uppbót til framfærslu) a další příplatky (frekari uppbætur). Rehabilitační opatření Rehabilitace je žádoucí a je podporována. Proto lze vyplácet příspěvek na rehabilitaci (endurhæfingarlífeyrir), jestliže nelze určit rozsah trvalého zdravotního postižení. Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) rovněž může s podniky uzavírat dohody motivující k zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zaměstnanecký důchod Rozhodujícími faktory pro stanovení zaměstnaneckého důchodu jsou stupeň pracovní neschopnosti a výše důchodu určená podle nabytých důchodových bodů. Částku lze zvýšit o další odpracované roky započítávané až do důchodového věku. Státní zaměstnanecký systém je však dávkově definovaný systém. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Žadatel zašle Správě sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) standardní formulář žádosti a lékařskou zprávu. Žadatel bude rovněž požádán, aby vyplnil dotazník vztahující se k jeho invaliditě a poskytnul informace o výši svých příjmů, to znamená předložit prohlášení o příjmech. Určený lékař posoudí stupeň invalidity žadatele v souladu se stanovenou normou, která se opírá o následky lékařsky uznaných nemocí a invalidity. Než dojde ke stanovení míry zdravotního postižení, posoudí se vyhlídka na rehabilitaci pacienta a pacient může být odeslán k rehabilitačnímu programu. Základ nároku na dávky lze kdykoli přezkoumat a dávky upravit podle případných změn. Dávky jsou zpravidla vypláceny předem, a to 1. den v měsíci. O zaměstnanecký důchod je třeba požádat u příslušného povinného zaměstnaneckého penzijního fondu. červenec

14 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Státní důchod Na státní důchod (lífeyrir almannatrygginga) mají nárok všechny osoby starší 67 let, které mezi 16 a 67 lety věku měly na Islandu úředně hlášené bydliště minimálně po dobu tří kalendářních let, pod podmínkou, že jejich příjem nepřesahuje určitou částku. Zvláštním ustanovením podléhá nárok na starobní důchod pro námořníky, kterým může být přiznán od věku 60 let (za určitých podmínek). Zaměstnanecký důchod Zpravidla mohou mít pojištění zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné ve věku nejméně 65 let nárok na zaměstnanecký důchod z povinných zaměstnaneckých penzijních fondů (lögbundnir lífeyrissjóðir) za předpokladu, že byly systémem zaměstnaneckého důchodu kryty ve věku od 16 do 70 let. Není požadováno žádné minimální rozhodné období. Co je kryto? Státní důchod Rozhodujícími faktory pro výpočet státního starobního důchodu jsou doba, po kterou měla osoba bydliště na Islandu, a výše příjmu příjemce důchodu. Osoby, které ve věku od 16 do 67 let měly na Islandu bydliště minimálně po dobu 40 kalendářních let, mají nárok na plný starobní důchod (40/40). Pro období kratší je starobní důchod vypočítáván poměrným dílem v závislosti na délce pobytu. Státní důchod je poskytován v paušální výši, která se snižuje v případě příjmu z jiných zdrojů. Pokud příjem překročí určitou výši, vyplácení státního důchodu se přeruší Lze poskytnout i plný příplatek k důchodu (tekjutrygging) v případě, že příjem důchodce nepřekročí určitou hranici. Základní důchod a příplatek k důchodu lze odložit (tedy požádat o ně později) až do věku 72 let. V takovém případě se dávky zvyšují o 0,5 % za každý další měsíc. Maximální možné navýšení je 30 %. Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) může rozhodnout o důchodu pro dítě (barnalífeyrir) pro každé vyživované dítě. Různé dávky sociální pomoci mohou být v souladu se zákonem o sociální pomoci přiznány za zvláštních okolností nebo tehdy, je-li prokázáno, že příjemce důchodu žijící na Islandu bez nich nemůže pokrýt své životní náklady. Existuje například příplatek na domácnost pro osaměle žijící osobu (heimilisuppbót), zvláštní podpůrný příplatek (sérstök uppbót til framfærslu) a další příplatky (frekari uppbætur). červenec

15 Zaměstnanecký důchod Zaměstnanecký důchod se vypočítává podle podrobných pravidel určených ve stanovách každého jednotlivého zaměstnaneckého penzijního fondu. Obecným pravidlem je to, že důchod se vypočítává na základě nabytých důchodových bodů. Minimální důchod odvozený od 40 let účasti na pojištění činí 56 % měsíční mzdy, z níž bylo placeno pojistné. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Chcete-li požádat o státní starobní důchod, je třeba Správě sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) podat žádost na standardním formuláři a uvést veškeré potřebné informace. Budete muset poskytnout informace o výši svých příjmů. Dávky jsou vypláceny předem, a to 1. den v měsíci. O zaměstnanecký důchod je třeba požádat u příslušného povinného zaměstnaneckého penzijního fondu. červenec

16 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Státní důchod Na Islandu neexistuje žádný státní vdovský/vdovecký důchod, avšak sirotkům do věku 18 let (vlastním, osvojeným nebo nevlastním dětem) je vyplácen důchod pro děti (barnalífeyrir). Je třeba prokázat, že zesnulý pojištěnec, pozůstalý manžel / pozůstalá manželka nebo pozůstalé dítě měli po dobu alespoň tří let bezprostředně před podáním žádosti o důchod pro dítě bydliště na Islandu. Zaměstnanecký důchod Dávky z povinných zaměstnaneckých penzijních fondů (lögbundnir lífeyrissjóðir) lze po omezenou dobu vyplácet manželovi/manželce, druhovi/družce (opačného nebo stejného pohlaví) v registrovaném partnerství, dětem do věku 18 let a v některých případech také pečovatelům. Podmínkou je, aby zesnulá osoba byla v okamžiku úmrtí příjemcem důchodu z penzijního fondu nebo aby po určitou dobu před úmrtím platila pojistné do daného fondu. Co je kryto? Státní důchod Důchod pro dítě (barnalífeyrir) se vyplácí v paušální měsíční výši. Výše této částky se zdvojnásobuje, pokud je dítě oboustranně osiřelé. Pozůstalý/á manžel/ka nebo druh/družka, který/á dosud nedosáhl/a věku 67 let, může mít nárok na příspěvek v případě úmrtí (dánarbætur) po dobu šesti měsíců. Vyplácení dávky lze prodloužit na 12 měsíců, jestliže příjemce pečuje o vyživované dítě mladší 18 let, nebo za jiných zvláštních okolností. Zaměstnanecký důchod Důchod pro pozůstalé děti zesnulé osoby je vyplácen měsíčně do věku 18 let. Jeho výše se může v jednotlivých penzijních fondech lišit. Dávky se zdvojnásobují, jestliže zemřeli oba rodiče, kteří byli pojištěnci daného penzijního fondu. Dávky pro pozůstalého/ou manžela/ku nebo druha/družku se vypočítávají jako procentní část důchodu zesnulé osoby podle stanov daného penzijního fondu. Dávky se vyplácejí jen po omezenou dobu. Jestliže zesnulá osoba a pozůstalý/á manžel/ka nebo druh/družka měli děti, lze dávku vyplácet do okamžiku, než dosáhnou věku 19 let. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Žadatelé musí podat standardní formulář žádosti Správě sociálního pojištění (Tryggingastofnun Ríkisins). červenec

17 O dávky ze zaměstnaneckého penzijního systému je třeba požádat u příslušného povinného zaměstnaneckého penzijního fondu. červenec

18 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Pojištění pro případ pracovních úrazů kryje zaměstnané osoby, které na Islandu pracují, s výjimkou cizích státních příslušníků plnících funkci představitele cizího státu a zahraničního personálu v jejich službách. Práce vykonávaná v zahraničí na palubě islandských lodí či letadel, které vlastní či provozuje islandský subjekt, se rovná práci vykonávané na Islandu pod podmínkou, že mzda je vyplácena na Islandu. Pojištěny jsou i osoby samostatně výdělečně činné. Pracovníci v domácnosti si v případě úrazu, ke kterému došlo v rámci výkonu jejich práce, mohou dávky při pracovních úrazech rovněž nárokovat pod podmínkou, že na začátku každého roku tento požadavek zanesou do svého daňového přiznání. Pojištění pro případ pracovních úrazů kryje rovněž úrazy způsobené náhlou vnější událostí během výkonu zaměstnání, učňovského poměru, záchranných prací a všech forem sportovního tréninku, sportovních akcí a soutěží pořádaných uznávaným sportovním klubem pod dohledem trenéra. Má se za to, že osoba je v zaměstnání tehdy, když se nachází na svém pracovišti v pracovní době, stejně tak jako během přestávky na jídlo a na kávu, a je-li někam svým zaměstnavatelem vyslána nebo nachází-li se na cestě mezi svým bydlištěm a pracovištěm. Pojištění kryje rovněž případy nemocí způsobených škodlivým vlivem určitých látek, záření nebo podobných jevů, které trvají nanejvýše několik dnů a které lze připsat na vrub vykonávanému povolání. Co je kryto? Zdravotní péče a krátkodobé peněžité dávky Jestliže pracovní úraz nebo nemoc z povolání vyžadují lékařskou péči, je tato péče kryta zdravotním pojištěním. Pojištění hradí i spoluúčast pojištěnce. Denní peněžitá dávka v nemoci (slysadagpeningar) je vyplácena od 8. dne (včetně) následujícího po úrazu, pokud dotčená osoba byla práce neschopna minimálně po dobu 10 dnů. Jedná se o paušální dávku, která činí ISK (9,89 EUR), s příplatkem ve výši 349 ISK (2,22 EUR) na každé vyživované dítě mladší 18 let. Kolektivní smlouvy mohou stanovit pokračující vyplácení platů po určitou dobu, během níž nejsou zraněné osobě přiznány peněžité dávky v nemoci. Tyto denní dávky jsou vypláceny až do okamžiku, kdy se dotčená osoba znovu vrátí do práce, kdy je prohlášena za trvale postiženou, nebo když zemře, avšak období vyplácení dávek nemůže být v žádném případě delší než 52 týdnů. červenec

19 Dávky v invaliditě Jestliže má pracovní úraz či nemoc z povolání za následek trvalé zdravotní postižení v míře alespoň 75 %, má dotčená osoba nárok na plný invalidní důchod. V případě trvalého postižení v míře nižší než 75 % jsou dávky vyplácené poměrným dílem v závislosti na míře postižení (vyjádřené v procentech). Pokud je míra snížení pracovní schopnosti nižší než 50 % (nejméně však 10 %), může Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) vyplatit dotčené osobě paušální jednorázovou dávku v invaliditě ve výši odpovídající důchodu za určitý počet let. Podporována jsou i rehabilitační opatření. Doplňkový důchod pro manžela/manželku anebo děti mladší 18 let, které osoba pobírající důchod v okamžiku úrazu vyživovala, je v souladu s určitými ustanoveními přiznán v případě, že je procento postižení vyhodnoceno jako vyšší než 50 %. Pozůstalostní dávky Jestliže má pracovní úraz či nemoc z povolání za následek úmrtí do dvou let od úrazu nebo propuknutí nemoci, lze vdově či vdovci po dobu 8 let vyplácet měsíční příspěvek v případě úmrtí (dánarbætur vegna slysa) ve výši ISK (229 EUR). Důchod pro dítě (barnalífeyrir) je vyplácen na každé dítě a v případě úmrtí obou rodičů se zdvojnásobuje. Dávky jsou vypláceny i zdravotně postiženým dětem starším 16 let, které zesnulá osoba v okamžiku úrazu vyživovala, v závislosti na míře, kterou se na výživě dítěte podílela, v rozsahu od ISK (2 867 EUR) do ISK (8 604 EUR). Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Zaměstnavatel, případně pojištěnec, pokud nemá zaměstnavatele, má povinnost pracovní úraz, v jehož důsledku by mohl vzniknout nárok na dávky v rámci pojištění pro případ pracovních úrazů, ihned nahlásit policejnímu řediteli nebo jeho zástupci formou předepsanou Správou sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins). Policejní ředitel tuto zprávu, stejně tak jako všechny další potřebné informace, předá Správě sociálního pojištění. Pokud úraz není nahlášen, nebrání to zraněné osobě nebo pozůstalým rodinným příslušníkům nárokovat dávky. Nahlášení je však třeba provést do 1 roku od úrazu. Dávky mohou být poskytnuty i po uplynutí této jednoroční lhůty, pokud jsou okolnosti vzniku úrazu zřejmé natolik, že zpoždění nebude na překážku. červenec

20 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Rodinám s dětmi jsou k dispozici různé formy pomoci na státní i místní úrovni. Dávky na děti jsou vypláceny rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu a výživu dětí mladších 18 let. Plná výše dávek je vyplácena od prvního roku života dítěte, avšak za rok, ve kterém dítě dosáhne 18 let, se již žádná dávka nevyplácí. Bydliště dítěte na Islandu není vyžadováno. Dítě však musí být vyživováno osobami, které na Islandu podléhají neomezené daňové povinnosti podle daňových právních předpisů. Co je kryto? Dávky na děti Výše dávek na děti se odvíjí od příjmů rodiny a přiznaná výše závisí na příjmech obou rodičů. V případě jediného rodiče se posuzuje výše příjmu pouze jeho/její. Zvláštní dávka, jejíž vyplácení se rovněž odvíjí od příjmů rodiny, je vyplácena na děti mladší 7 let. Výše dávky je určena posouzením objemu daní zaplacených v roce po zdaňovacím období. Výplata dávky je poté rozdělena na dvě části. První je vyplacena 1. srpna a druhá 1. listopadu. Je možné si u daňového úřadu podat žádost o dřívější vyplacení, v tom případě by byla dávka vyplacena 1. února a 1. května. Další pomoc Příspěvek pro rodiče samoživitele Příspěvek pro rodiče samoživitele (mæðralaun) lze poskytnout v případě dvou či více vyživovaných dětí mladších 18 let, které mají bydliště na Islandu. Příspěvky na denní péči Orgány místní správy mohou přispívat na náklady denní péče o děti v soukromých zařízeních, například v případě rodičů samoživitelů. Velká většina orgánů místní správy nabízí příspěvky rodičům samoživitelům. Finanční podpora pro soukromou denní péči je totožná s částkou placenou jeslím a mateřským školám, které provozují orgány místní správy. Zvláštní dávky pro zdravotně postižené nebo chronicky nemocné děti Příspěvek na domácí péči (umönnunargreiðslur) lze přiznat osobám, které vyživují zdravotně postižené nebo chronicky nemocné děti pobývající doma či v nemocnici. Peněžité dávky pro pečovatele o těžce zdravotně postižené nebo nemocné děti Rodiče, kteří na islandském trhu práce pracovali po dobu 6 měsíců, a studenti mají na dávky nárok v případě, že se starají o dítě s těžkým zdravotním postižením nebo o dítě dlouhodobě nemocné (greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna). Podmínkou je, aby za účelem péče o své dítě přestali pracovat jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné. Důchod pro dítě určený studujícím mladými lidem červenec

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Norsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Norsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Norsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.)

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.) Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 記 入 要 領 Žádost o starobní/invalidní důchod Číslo japonského důchodového

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 27.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 27.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 27.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 114 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 23. července 1980 o poskytování

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Financování individuální péče ve Francii. Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône

Financování individuální péče ve Francii. Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône individuální péče ve Francii Céline Argenti-Dubourget, CAF Bouches-du-Rhône rané dětství: klíčové číselné údaje klíčové číselné údaje 2,5 milionu dětí ve věku do 3 let k 1. lednu 2011. Zvýšení úhrnné plodnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více