Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 6 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 6 Co je kryto?... 6 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 7 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 8 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 8 Co je kryto?... 8 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...10 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...10 Co je kryto?...10 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...13 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky...14 Kdy máte nárok na starobní dávky?...14 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...16 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...16 Co je kryto?...16 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...18 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...18 Co je kryto?...18 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...19 Kapitola IX: Rodinné dávky...20 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...20 Co je kryto?...20 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...21 Kapitola X: Nezaměstnanost...22 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...22 Co je kryto?...22 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...23 Kapitola XI: Minimální zdroje...24 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...24 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...25 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...26 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...26 Co je kryto?...26 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...26 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...28 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Systém islandského sociálního zabezpečení je založen především na místě bydliště a jsou jím kryti všichni obyvatelé, kteří příslušným úřadům nahlásili své bydliště na Islandu. Na vznik nároku na jednotlivé dávky musí být splněny další podmínky. Mezi systémy sociálního zabezpečení patří: státní důchodový systém (zajišťující starobní, invalidní a pozůstalostní důchody), povinný zaměstnanecký důchodový systém (s penzijními fondy, které poskytují starobní důchody od dosažení věku let, invalidní důchody a důchody pozůstalým manželům / pozůstalým manželkám anebo pozůstalým dětem), systém zdravotní péče a zdravotního pojištění, systém všeobecných rodinných dávek, systém dávek v mateřství / otcovských dávek, systém pojištění pro případ ztráty zaměstnání, Sociální pomoc může být poskytnuta potřebným osobám a/nebo v určitých stiuacích. Organizace sociální ochrany Systém státních sociálních důchodů spravuje Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) pod dohledem ministerstva sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Zaměstnanecký důchodový systém, který je plně financovaný, spravují jednotlivé zaměstnanecké penzijní fondy, které reguluje ministerstvo financí (fjármálaráðuneytið), avšak pod dohledem Úřadu pro finanční dohled (Fjármálaeftirlitið). Oblast zdravotní péče spravují zdravotní střediska, nemocnice a soukromí lékaři. Správu systému zdravotního pojištění zajišťuje Islandská zdravotní pojišťovna (Sjúkratryggingar Íslands). Oblast zdravotní péče i zdravotního pojištění podléhá dohledu ministerstva sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Všeobecné rodinné dávky (dávky na děti) spadají do odpovědnosti Ředitelství správy daní (Ríkisskattstjóri) pod dohledem ministerstva financí (Fjármálaráðuneytið). Oba rodiče mají nárok na dávky v mateřství / otcovské dávky v případě narození či osvojení dítěte nebo při převzetí dítěte do trvalé pěstounské péče. Správou rodičovských dávek je pověřeno Ředitelství práce (Vinnumálastofnun) a dohled vykonává ministerstvo sociálních věcí a sociálního zabezpečení (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið). Dávky v nezaměstnanosti jsou vypláceny z fondu nezaměstnanosti, který spravuje Ředitelství práce (Vinnumálastofnun). Ředitelství práce spadá pod dohled ministerstva sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Sociální pomoc na Islandu je dvojí a zahrnuje státní sociální pomoc (která existuje pro konkrétní kategorie osob v konkrétních situacích, tj. důchodce) a místní všeobecnou sociální pomoc. Ta je určena všem osobám s bydlištěm na Islandu a zajišťuje hlavní služby a záchrannou síť systému sociální ochrany. Za státní sociální pomoc zodpovídá Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun Ríkisins). Správu všeobecné sociální červenec

5 pomoci zajišťují orgány místní správy. Dohled nad sociální pomocí na státní a místní úrovni vykonává ministerstvo sociálních věcí (Velferðarráðuneytið). Financování Veřejný státní důchodový systém je financován z příspěvků na sociální zabezpečení (tryggingagjald), které jsou hrazeny zaměstnavateli (a osobami samostatně výdělečně činnými) a z daní. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné jsou dále povinni platit pojistné do svých příslušných povinných zaměstnaneckých penzijních fondů, které nesmí být nižší než 12 % hrubého platu, přičemž 8 % obvykle platí zaměstnavatel a 4 % zaměstnanec. Jedná se o minimální sazby; kolektivní smlouvy mezi sociálními partnery mohou stanovit pojistné vyšší. Systém zdravotního pojištění a všeobecné rodinné dávky jsou financovány z daní. Dávky v mateřství / otcovské dávky, které se vyplácí pracujícím rodičům v případě narození či osvojení dítěte nebo při převzetí dítěte do trvalé pěstounské péče, jsou financovány z příspěvků na sociální zabezpečení (tryggingagjald), které platí zaměstnavatelé. Naopak dávky pro rodiče, kteří nepracují, jsou financovány z daní. Dávky v nezaměstnanosti jsou financovány z příspěvků na sociální zabezpečení (tryggingagjald), které platí zaměstnavatelé. Sociální pomoc na státní úrovni financuje stát. Všeobecnou sociální pomoc financují orgány místní správy. červenec

6 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Zdravotní péče je zajišťována jako veřejná zdravotnická služba pro všechny obyvatele. Kryta je každá osoba, která má na Islandu bydliště a která zde měla bydliště po dobu posledních 6 měsíců (počítáno ode dne registrace). Pod pojmem bydliště se rozumí úředně hlášené bydliště ve smyslu zvláštního právního předpisu (zákona o úředně hlášeném bydlišti). Co je kryto? Veřejná zdravotnická služba zahrnuje tyto druhy služeb: lékařskou péči smluvního praktického lékaře, potřebná vyšetření a léčbu provedenou odbornými lékaři a ve smluvních zařízeních, hospitalizaci (po celou potřebnou dobu, spolu s lékařskou péčí, léky a dalšími nemocničními službami), včetně hospitalizace v porodnici, péči porodní asistentky, hospitalizaci v zahraničí, léky, rentgenová vyšetření a radioterapii, stomatologickou péči a ortodontickou péči poskytovanou dětem a důchodcům, cestovní náklady a náklady na dopravu nemocných, ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacienta, zdravotnické přístroje, fyzioterapii, domy pečovatelské služby pro seniory. Léky Léky se člení do čtyř hlavních kategorií. Platby ze státního zdravotního pojištění závisí na druhu i na kategorii léku. Zdravotní pojištění v plné výši pokrývá náklady na životně důležité léky, které musí být užívány pravidelně. Pojištěnec se určitou částkou podílí na dalších nezbytných nákladech spojených s léky nebo musí hradit plnou výši nákladů sám. Stomatologická a ortodontická péče Zdravotní pojištění pokrývá náklady na stomatologické služby v souladu se sazebníkem vydaným příslušným ministrem nebo Islandskou zdravotní pojišťovnou. V rámci zdravotního pojištění je hrazena část nákladů na stomatologickou péči poskytovanou dětem a dospívajícím mladším 18 let. Stomatologická péče poskytovaná osobám ve věku od 18 do 66 let proplácena není, s výjimkou případů vrozených deformací, úrazů a nemocí nebo v případě, že je poskytována osobám, které pobírají invalidní důchod. červenec

7 Stomatologická péče je částečně proplácena osobám, které pobírají starobní nebo invalidní důchod. Prostředky zdravotnické techniky Státní zdravotní pojištění přispívá na pořízení prostředků zdravotnické techniky, které jsou potřebné v důsledku tělesného postižení nebo ztráty končetin. V některých případech je přiznána částka v určité výši, zatímco v jiných případech je placena určitá procentní část nákladů. Cestovní náklady a náklady na dopravu nemocných Cestovní náklady a náklady na dopravu nemocných mohou být částečně hrazeny. Částečná úhrada výloh je možná i v případě, že rodiče musí zůstat mimo domov za účelem péče o své hospitalizované dítě. Fyzioterapie je hrazena v částečné nebo plné výši dle doporučení lékaře. Pečovatelské služby v domově pacienta jsou rovněž bezplatné, pokud jsou poskytovány na základě obdobného doporučení lékaře. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Můžete si svobodně vybrat svého praktického lékaře, který působí ve veřejném zdravotnickém zařízení, či nezávislého praktického nebo odborného lékaře, který uzavřel smlouvu s Islandskou zdravotní pojišťovnou (IHI) (Sjúkratryggingar Íslands). Máte právo na přímý přístup k odborným lékařům, hospitalizace je však poskytována jen na doporučení lékaře. Dávky jsou poskytovány jako dávky věcné a náklady hradí Islandská zdravotní pojišťovna. Pacient nicméně musí náklady obvykle částečně hradit (spoluúčast). Například za návštěvu zdravotního střediska nebo praktického lékaře musí pojištěnec zaplatit (6,35 EUR) až ISK (17 EUR). Výše této částky se liší podle druhu služby. Spoluúčast není požadována u dětí mladších 18 let, přičemž pro důchodce platí zvláštní pravidla. Za jakékoli odborné ošetření se vyžaduje spoluúčast ve výši ISK (27 EUR) + 40 % zbývajících nákladů (do maximální výše ISK (187 EUR)). Pro důchodce a děti mladší 18 let platí zvláštní pravidla. Pro všechny pojištěnce je stanoven maximální limit spoluúčasti za rok. Tento limit činí ISK (187 EUR) pro jednotlivce, ISK (57 EUR) pro děti z téže rodiny a ISK (47 EUR) pro důchodce. Osoby, které uvedeného limitu dosáhly, mohou získat slevovou kartu (afsláttarkort), kterou lze používat po zbytek roku. Hospitalizace Pojištěnci mají nárok na bezplatnou hospitalizaci, včetně pobytu v porodnici, kterou musí předepsat lékař. Pokud musí být pojištěnec v naléhavém případě hospitalizován v zahraničí, jelikož mu nemůže být poskytnuta potřebná péče v jedné z islandských nemocnic, jsou náklady hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš ošetřující lékař musí předložit žádost Islandské zdravotní pojišťovny (IHI), která posoudí nezbytnost hospitalizace v zahraničí, ověří, zda byly splněny všechny podmínky, a rozhodne o místě hospitalizace. červenec

8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Z islandského zdravotního pojištění (IHI) jsou vypláceny denní peněžité dávky v nemoci (sjúkradagpeningar) všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným ve věku nad 18 let, které nepobírají starobní nebo invalidní důchod (pro osoby pracující v domácnosti a studenty mohou platit zvláštní pravidla). Podmínkou je, aby byli práce neschopni, přerušili výkon své pracovní činnosti kvůli nemoci a dále nepobírali plat. V případě darování orgánů mohou platit zvláštní podmínky. Dávky v nemoci se vyplácí i novým rezidentům, obvykle se však vyžadují 2 měsíce práce a 6 měsíců pobytu na Islandu před vypuknutím nemoci. V případě dárců orgánů je třeba prokázat aktivní účast na islandském trhu práce po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců před vznikem pracovní neschopnosti v důsledku darování orgánu, přičemž míra zaměstnanosti dané osoby musí v každém z těchto měsíců činit alespoň 25 %. Co je kryto? Pojištěncům je vyplácená denní dávka v nemoci od 15. dne (včetně) nemoci pod podmínkou, že jejich pracovní neschopnost trvá minimálně 21 dnů. Čtrnáctidenní karenční lhůta začíná v den, kdy je pracovní neschopnost potvrzena lékařem. Zaměstnavatelé jsou povinni nadále vyplácet mzdu alespoň po dobu jednoho měsíce po 12 měsících nepřerušovaného pracovního poměru. Kolektivní smlouvy stanoví pokračující vyplácení platů po určitou dobu, jejíž délka se liší v závislosti na smlouvě. Během této doby nejsou poskytovány žádné peněžité dávky v nemoci ani zvláštní dávky pro dárce orgánů. Peněžitá dávka v nemoci po zastavení vyplácení platu není závislá na výši příjmů, ale je poskytována jako dávka paušální. Plné denní peněžité dávky jsou vypláceny osobám, které se musí vzdát zaměstnání na plný úvazek (1 275 ISK (8,10 EUR)). Osoby, které se vzdají zaměstnání na nižší než na celý úvazek, ale pracují minimálně na poloviční úvazek, dostávají poloviční denní peněžitou dávku. V případě darování orgánů se až po dobu 3 měsíců vyplácejí dávky ve výši 80 % průměrné mzdy nebo vypočtené odměny za poslední rok výdělečných příjmů před rokem vzniku pracovní neschopnosti, ale pouze do určité výše. Na každé nezaopatřené dítě mladší 18 let je vyplácen příplatek ve výši 349 ISK (2,22 EUR). Kromě toho je hrazeno až 80 % nákladů na pobyt vzniklých rodičům v případě, že je jejich dítě mladší 18 let hospitalizováno v místě značně vzdáleném od místa bydliště. Dávky v nemoci mohou být v průběhu 24 měsíců vyplácené po souhrnnou dobu v délce 52 týdnů. červenec

9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Pro uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci je vyžadováno potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem. V případě žádosti o denní dávky v nemoci je třeba odeslat standardní formulář žádosti Islandské zdravotní pojišťovně. Denní dávky v nemoci se zpravidla zpětně nepřiznávají po více než 2 měsících. červenec

10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Ženy s bydlištěm na Islandu mají nárok na bezplatnou péči v mateřství v rámci systému veřejného zdravotnictví. Noví rezidenti musí mít bydliště na Islandu po dobu alespoň 6 měsíců. Oba rodiče mají nárok na dávky v mateřství / otcovské dávky (greiðslur úr fæðingarorlofssjóði), pokud před datem narození dítěte pracovali na islandském trhu práce po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců (a jejich míra zaměstnanosti činila v každém z těchto měsíců alespoň 25 %). Příspěvky v mateřství/otcovství (fæðingarstyrkur) jsou přiznávány oběma rodičům, kteří nejsou výdělečně činní nebo studují, jestliže jsou schopni prokázat, že před datem narození dítěte měli bydliště na Islandu po dobu alespoň 12 měsíců. Příspěvky při osvojení (ættleiðingarstyrkur) jsou vypláceny adoptivním rodičům, kteří si osvojí dítě ze zahraničí, pokud mají povolení k zahraniční adopci vydané na Islandu. Co je kryto? Věcné dávky Hospitalizace je zajištěna po celou potřebnou dobu, stejně jako lékařská péče, léky a další nemocniční péče. Mateřská/otcovská dovolená a příslušné dávky Oba rodiče mají nezávislá práva na mateřskou/otcovskou dovolenou v délce až 3 měsíců po narození, osvojení nebo převzetí dítěte do trvalé pěstounské péče. Oba rodiče mohou nastoupit na mateřskou dovolenou až 1 měsíc před očekávaným datem porodu. Matka musí čerpat mateřskou dovolenou alespoň po dobu prvních 2 týdnů po narození dítěte. Rodiče mají navíc společně nárok na 3 měsíce doplňkové dovolené, která může být vybrána vcelku jedním z obou rodičů, nebo si ji rodiče mohou mezi sebou rozdělit. Tuto dovolenou si rodiče mohou vybrat podle vlastního uvážení v průběhu 36 měsíců po narození dítěte. Dávky v mateřství / otcovské dávky činí 80 % průměrné mzdy do výše ISK (1 270 EUR) a 75 % průměrné celkové mzdy přesahující tuto částku. Posuzovaným rozhodným obdobím je doba po sobě jdoucích 12 měsíců končící 6 měsíců před narozením dítěte nebo v případě začátku osvojení či trvalé pěstounské péče před datem příchodu dítěte do domácnosti. Vypočtená odměna osob samostatně výdělečně činných je odvozena od příjmů roku předcházejícího roku narození dítěte nebo v případě začátku osvojení či trvalé pěstounské péče před rokem příchodu dítěte do domácnosti. Jsou stanoveny minimální (podle míry účasti na trhu práce) a maximální dávky. Maximální výše platby činí ISK (1 905 EUR). červenec

11 Příspěvky v mateřství/otcovství pro rodiče, kteří jsou zaměstnáni na částečný úvazek (méně než 25 %) nebo nejsou výdělečně činní, jsou stanoveny ve výši ISK (353 EUR) měsíčně. Platby rodičům, kteří se účastní denních vzdělávacích programů, jsou vyšší: ISK (809 EUR) měsíčně. Příspěvky v mateřství/otcovství jsou poskytovány po dobu 9 měsíců. Příspěvek při osvojení činí ISK (3 611 EUR). Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? V případě žádosti o dávky v mateřství / otcovské dávky je třeba příslušné instituci odeslat standardní formulář. Aby byly dávky přiznány, je nezbytné předložit všechna požadovaná potvrzení. V případě sporu lze podat odvolání. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Státní důchod Na státní důchod (lífeyrir almannatrygginga) mají nárok všechny osoby ve věku od 18 do 67 let, které mají úředně hlášené bydliště na Islandu minimálně po dobu 3 let bezprostředně před podáním žádosti. Míra dlouhodobé invalidity dané osoby musí být vyhodnocena minimálně na 75 %, musí vzniknout z důvodu lékařem uznané nemoci nebo invalidity a příjem dané osoby nesmí přesahovat určitou částku. Příspěvek v invaliditě (örorkustyrkur) může být vyplácen osobám, u nichž je procento postižení vyhodnoceno na % a které kromě toho splňují podmínky pro přiznání státního důchodu (s výjimkou kritérií týkajících se míry invalidity). Lze jej vyplácet také osobě, která je zaměstnána na plný úvazek, ale z důvodu své invalidity má značné mimořádné výdaje. Zaměstnanecký důchod Výdělečně činné osoby, které platily pojistné a byly povinně kryty pojištěním v rámci zaměstnaneckého penzijního fondu, mohou mít v případě invalidity nárok na zaměstnanecký důchod (lögbundnir lífeyrissjóðir). Jejich pracovní neschopnost, které vedla ke snížení příjmu, by měla dosahovat nejméně 50 %. Kromě toho je požadována účast (a placení pojistného) v penzijním fondu po dobu alespoň 2 let. Co je kryto? Státní důchod Rozhodujícími faktory pro výpočet státního invalidního důchodu jsou stupeň pracovní neschopnosti, věk, kdy byla poprvé diagnostikována pracovní neschopnost v míře alespoň 75 %, doba, po kterou měla daná osoba bydliště na Islandu, a výše příjmu příjemce důchodu. Osoby, které ve věku od 18 do 67 let měly na Islandu bydliště minimálně po dobu 40 let, mají nárok na plný invalidní důchod (40/40). Pro období kratší je invalidní důchod vypočítáván poměrným dílem v závislosti na délce pobytu. Státní důchod je poskytován v paušální výši, kterou lze snížit v případě příjmu z jiných zdrojů. Pokud příjem překročí určitou výši, vyplácení státního důchodu se přeruší. Příjemci invalidního důchodu mají nárok na příplatek k důchodu závislý na věku. Jeho výše závisí na věku příjemce v okamžiku, kdy mu byl přiznán nárok na invalidní důchod. Lze poskytnout i plný příplatek k důchodu (tekjutrygging) v případě, že příjem osoby nepřekročí určitou hranici. červenec

13 Příplatek na dítě Příjemci invalidního důchodu mají nárok na příplatek na každé nezaopatřené dítě. Důchod pro dítě (barnalífeyrir) je vyplácen na děti mladší 18 let. Podmínkou je bydliště daného dítěte nebo kteréhokoli z jeho rodičů na Islandu po dobu alespoň 3 let bezprostředně před podáním žádosti. V případě, že invalidní důchod pobírají oba dva rodiče, důchod pro dítě je vyplácen v dvojnásobné výši. Další příplatky Různé dávky sociální pomoci mohou být v souladu se zákonem o sociální pomoci přiznány buď za zvláštních okolností, nebo tehdy, je-li prokázáno, že příjemce důchodu žijící na Islandu bez nich nemůže pokrýt své životní náklady. Existuje například příplatek na domácnost pro osaměle žijící osobu (heimilisuppbót), zvláštní podpůrný příplatek (sérstök uppbót til framfærslu) a další příplatky (frekari uppbætur). Rehabilitační opatření Rehabilitace je žádoucí a je podporována. Proto lze vyplácet příspěvek na rehabilitaci (endurhæfingarlífeyrir), jestliže nelze určit rozsah trvalého zdravotního postižení. Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) rovněž může s podniky uzavírat dohody motivující k zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zaměstnanecký důchod Rozhodujícími faktory pro stanovení zaměstnaneckého důchodu jsou stupeň pracovní neschopnosti a výše důchodu určená podle nabytých důchodových bodů. Částku lze zvýšit o další odpracované roky započítávané až do důchodového věku. Státní zaměstnanecký systém je však dávkově definovaný systém. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Žadatel zašle Správě sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) standardní formulář žádosti a lékařskou zprávu. Žadatel bude rovněž požádán, aby vyplnil dotazník vztahující se k jeho invaliditě a poskytnul informace o výši svých příjmů, to znamená předložit prohlášení o příjmech. Určený lékař posoudí stupeň invalidity žadatele v souladu se stanovenou normou, která se opírá o následky lékařsky uznaných nemocí a invalidity. Než dojde ke stanovení míry zdravotního postižení, posoudí se vyhlídka na rehabilitaci pacienta a pacient může být odeslán k rehabilitačnímu programu. Základ nároku na dávky lze kdykoli přezkoumat a dávky upravit podle případných změn. Dávky jsou zpravidla vypláceny předem, a to 1. den v měsíci. O zaměstnanecký důchod je třeba požádat u příslušného povinného zaměstnaneckého penzijního fondu. červenec

14 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Státní důchod Na státní důchod (lífeyrir almannatrygginga) mají nárok všechny osoby starší 67 let, které mezi 16 a 67 lety věku měly na Islandu úředně hlášené bydliště minimálně po dobu tří kalendářních let, pod podmínkou, že jejich příjem nepřesahuje určitou částku. Zvláštním ustanovením podléhá nárok na starobní důchod pro námořníky, kterým může být přiznán od věku 60 let (za určitých podmínek). Zaměstnanecký důchod Zpravidla mohou mít pojištění zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné ve věku nejméně 65 let nárok na zaměstnanecký důchod z povinných zaměstnaneckých penzijních fondů (lögbundnir lífeyrissjóðir) za předpokladu, že byly systémem zaměstnaneckého důchodu kryty ve věku od 16 do 70 let. Není požadováno žádné minimální rozhodné období. Co je kryto? Státní důchod Rozhodujícími faktory pro výpočet státního starobního důchodu jsou doba, po kterou měla osoba bydliště na Islandu, a výše příjmu příjemce důchodu. Osoby, které ve věku od 16 do 67 let měly na Islandu bydliště minimálně po dobu 40 kalendářních let, mají nárok na plný starobní důchod (40/40). Pro období kratší je starobní důchod vypočítáván poměrným dílem v závislosti na délce pobytu. Státní důchod je poskytován v paušální výši, která se snižuje v případě příjmu z jiných zdrojů. Pokud příjem překročí určitou výši, vyplácení státního důchodu se přeruší Lze poskytnout i plný příplatek k důchodu (tekjutrygging) v případě, že příjem důchodce nepřekročí určitou hranici. Základní důchod a příplatek k důchodu lze odložit (tedy požádat o ně později) až do věku 72 let. V takovém případě se dávky zvyšují o 0,5 % za každý další měsíc. Maximální možné navýšení je 30 %. Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) může rozhodnout o důchodu pro dítě (barnalífeyrir) pro každé vyživované dítě. Různé dávky sociální pomoci mohou být v souladu se zákonem o sociální pomoci přiznány za zvláštních okolností nebo tehdy, je-li prokázáno, že příjemce důchodu žijící na Islandu bez nich nemůže pokrýt své životní náklady. Existuje například příplatek na domácnost pro osaměle žijící osobu (heimilisuppbót), zvláštní podpůrný příplatek (sérstök uppbót til framfærslu) a další příplatky (frekari uppbætur). červenec

15 Zaměstnanecký důchod Zaměstnanecký důchod se vypočítává podle podrobných pravidel určených ve stanovách každého jednotlivého zaměstnaneckého penzijního fondu. Obecným pravidlem je to, že důchod se vypočítává na základě nabytých důchodových bodů. Minimální důchod odvozený od 40 let účasti na pojištění činí 56 % měsíční mzdy, z níž bylo placeno pojistné. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Chcete-li požádat o státní starobní důchod, je třeba Správě sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) podat žádost na standardním formuláři a uvést veškeré potřebné informace. Budete muset poskytnout informace o výši svých příjmů. Dávky jsou vypláceny předem, a to 1. den v měsíci. O zaměstnanecký důchod je třeba požádat u příslušného povinného zaměstnaneckého penzijního fondu. červenec

16 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Státní důchod Na Islandu neexistuje žádný státní vdovský/vdovecký důchod, avšak sirotkům do věku 18 let (vlastním, osvojeným nebo nevlastním dětem) je vyplácen důchod pro děti (barnalífeyrir). Je třeba prokázat, že zesnulý pojištěnec, pozůstalý manžel / pozůstalá manželka nebo pozůstalé dítě měli po dobu alespoň tří let bezprostředně před podáním žádosti o důchod pro dítě bydliště na Islandu. Zaměstnanecký důchod Dávky z povinných zaměstnaneckých penzijních fondů (lögbundnir lífeyrissjóðir) lze po omezenou dobu vyplácet manželovi/manželce, druhovi/družce (opačného nebo stejného pohlaví) v registrovaném partnerství, dětem do věku 18 let a v některých případech také pečovatelům. Podmínkou je, aby zesnulá osoba byla v okamžiku úmrtí příjemcem důchodu z penzijního fondu nebo aby po určitou dobu před úmrtím platila pojistné do daného fondu. Co je kryto? Státní důchod Důchod pro dítě (barnalífeyrir) se vyplácí v paušální měsíční výši. Výše této částky se zdvojnásobuje, pokud je dítě oboustranně osiřelé. Pozůstalý/á manžel/ka nebo druh/družka, který/á dosud nedosáhl/a věku 67 let, může mít nárok na příspěvek v případě úmrtí (dánarbætur) po dobu šesti měsíců. Vyplácení dávky lze prodloužit na 12 měsíců, jestliže příjemce pečuje o vyživované dítě mladší 18 let, nebo za jiných zvláštních okolností. Zaměstnanecký důchod Důchod pro pozůstalé děti zesnulé osoby je vyplácen měsíčně do věku 18 let. Jeho výše se může v jednotlivých penzijních fondech lišit. Dávky se zdvojnásobují, jestliže zemřeli oba rodiče, kteří byli pojištěnci daného penzijního fondu. Dávky pro pozůstalého/ou manžela/ku nebo druha/družku se vypočítávají jako procentní část důchodu zesnulé osoby podle stanov daného penzijního fondu. Dávky se vyplácejí jen po omezenou dobu. Jestliže zesnulá osoba a pozůstalý/á manžel/ka nebo druh/družka měli děti, lze dávku vyplácet do okamžiku, než dosáhnou věku 19 let. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Žadatelé musí podat standardní formulář žádosti Správě sociálního pojištění (Tryggingastofnun Ríkisins). červenec

17 O dávky ze zaměstnaneckého penzijního systému je třeba požádat u příslušného povinného zaměstnaneckého penzijního fondu. červenec

18 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Pojištění pro případ pracovních úrazů kryje zaměstnané osoby, které na Islandu pracují, s výjimkou cizích státních příslušníků plnících funkci představitele cizího státu a zahraničního personálu v jejich službách. Práce vykonávaná v zahraničí na palubě islandských lodí či letadel, které vlastní či provozuje islandský subjekt, se rovná práci vykonávané na Islandu pod podmínkou, že mzda je vyplácena na Islandu. Pojištěny jsou i osoby samostatně výdělečně činné. Pracovníci v domácnosti si v případě úrazu, ke kterému došlo v rámci výkonu jejich práce, mohou dávky při pracovních úrazech rovněž nárokovat pod podmínkou, že na začátku každého roku tento požadavek zanesou do svého daňového přiznání. Pojištění pro případ pracovních úrazů kryje rovněž úrazy způsobené náhlou vnější událostí během výkonu zaměstnání, učňovského poměru, záchranných prací a všech forem sportovního tréninku, sportovních akcí a soutěží pořádaných uznávaným sportovním klubem pod dohledem trenéra. Má se za to, že osoba je v zaměstnání tehdy, když se nachází na svém pracovišti v pracovní době, stejně tak jako během přestávky na jídlo a na kávu, a je-li někam svým zaměstnavatelem vyslána nebo nachází-li se na cestě mezi svým bydlištěm a pracovištěm. Pojištění kryje rovněž případy nemocí způsobených škodlivým vlivem určitých látek, záření nebo podobných jevů, které trvají nanejvýše několik dnů a které lze připsat na vrub vykonávanému povolání. Co je kryto? Zdravotní péče a krátkodobé peněžité dávky Jestliže pracovní úraz nebo nemoc z povolání vyžadují lékařskou péči, je tato péče kryta zdravotním pojištěním. Pojištění hradí i spoluúčast pojištěnce. Denní peněžitá dávka v nemoci (slysadagpeningar) je vyplácena od 8. dne (včetně) následujícího po úrazu, pokud dotčená osoba byla práce neschopna minimálně po dobu 10 dnů. Jedná se o paušální dávku, která činí ISK (9,89 EUR), s příplatkem ve výši 349 ISK (2,22 EUR) na každé vyživované dítě mladší 18 let. Kolektivní smlouvy mohou stanovit pokračující vyplácení platů po určitou dobu, během níž nejsou zraněné osobě přiznány peněžité dávky v nemoci. Tyto denní dávky jsou vypláceny až do okamžiku, kdy se dotčená osoba znovu vrátí do práce, kdy je prohlášena za trvale postiženou, nebo když zemře, avšak období vyplácení dávek nemůže být v žádném případě delší než 52 týdnů. červenec

19 Dávky v invaliditě Jestliže má pracovní úraz či nemoc z povolání za následek trvalé zdravotní postižení v míře alespoň 75 %, má dotčená osoba nárok na plný invalidní důchod. V případě trvalého postižení v míře nižší než 75 % jsou dávky vyplácené poměrným dílem v závislosti na míře postižení (vyjádřené v procentech). Pokud je míra snížení pracovní schopnosti nižší než 50 % (nejméně však 10 %), může Správa sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins) vyplatit dotčené osobě paušální jednorázovou dávku v invaliditě ve výši odpovídající důchodu za určitý počet let. Podporována jsou i rehabilitační opatření. Doplňkový důchod pro manžela/manželku anebo děti mladší 18 let, které osoba pobírající důchod v okamžiku úrazu vyživovala, je v souladu s určitými ustanoveními přiznán v případě, že je procento postižení vyhodnoceno jako vyšší než 50 %. Pozůstalostní dávky Jestliže má pracovní úraz či nemoc z povolání za následek úmrtí do dvou let od úrazu nebo propuknutí nemoci, lze vdově či vdovci po dobu 8 let vyplácet měsíční příspěvek v případě úmrtí (dánarbætur vegna slysa) ve výši ISK (229 EUR). Důchod pro dítě (barnalífeyrir) je vyplácen na každé dítě a v případě úmrtí obou rodičů se zdvojnásobuje. Dávky jsou vypláceny i zdravotně postiženým dětem starším 16 let, které zesnulá osoba v okamžiku úrazu vyživovala, v závislosti na míře, kterou se na výživě dítěte podílela, v rozsahu od ISK (2 867 EUR) do ISK (8 604 EUR). Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Zaměstnavatel, případně pojištěnec, pokud nemá zaměstnavatele, má povinnost pracovní úraz, v jehož důsledku by mohl vzniknout nárok na dávky v rámci pojištění pro případ pracovních úrazů, ihned nahlásit policejnímu řediteli nebo jeho zástupci formou předepsanou Správou sociálního pojištění (Tryggingastofnun ríkisins). Policejní ředitel tuto zprávu, stejně tak jako všechny další potřebné informace, předá Správě sociálního pojištění. Pokud úraz není nahlášen, nebrání to zraněné osobě nebo pozůstalým rodinným příslušníkům nárokovat dávky. Nahlášení je však třeba provést do 1 roku od úrazu. Dávky mohou být poskytnuty i po uplynutí této jednoroční lhůty, pokud jsou okolnosti vzniku úrazu zřejmé natolik, že zpoždění nebude na překážku. červenec

20 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Rodinám s dětmi jsou k dispozici různé formy pomoci na státní i místní úrovni. Dávky na děti jsou vypláceny rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu a výživu dětí mladších 18 let. Plná výše dávek je vyplácena od prvního roku života dítěte, avšak za rok, ve kterém dítě dosáhne 18 let, se již žádná dávka nevyplácí. Bydliště dítěte na Islandu není vyžadováno. Dítě však musí být vyživováno osobami, které na Islandu podléhají neomezené daňové povinnosti podle daňových právních předpisů. Co je kryto? Dávky na děti Výše dávek na děti se odvíjí od příjmů rodiny a přiznaná výše závisí na příjmech obou rodičů. V případě jediného rodiče se posuzuje výše příjmu pouze jeho/její. Zvláštní dávka, jejíž vyplácení se rovněž odvíjí od příjmů rodiny, je vyplácena na děti mladší 7 let. Výše dávky je určena posouzením objemu daní zaplacených v roce po zdaňovacím období. Výplata dávky je poté rozdělena na dvě části. První je vyplacena 1. srpna a druhá 1. listopadu. Je možné si u daňového úřadu podat žádost o dřívější vyplacení, v tom případě by byla dávka vyplacena 1. února a 1. května. Další pomoc Příspěvek pro rodiče samoživitele Příspěvek pro rodiče samoživitele (mæðralaun) lze poskytnout v případě dvou či více vyživovaných dětí mladších 18 let, které mají bydliště na Islandu. Příspěvky na denní péči Orgány místní správy mohou přispívat na náklady denní péče o děti v soukromých zařízeních, například v případě rodičů samoživitelů. Velká většina orgánů místní správy nabízí příspěvky rodičům samoživitelům. Finanční podpora pro soukromou denní péči je totožná s částkou placenou jeslím a mateřským školám, které provozují orgány místní správy. Zvláštní dávky pro zdravotně postižené nebo chronicky nemocné děti Příspěvek na domácí péči (umönnunargreiðslur) lze přiznat osobám, které vyživují zdravotně postižené nebo chronicky nemocné děti pobývající doma či v nemocnici. Peněžité dávky pro pečovatele o těžce zdravotně postižené nebo nemocné děti Rodiče, kteří na islandském trhu práce pracovali po dobu 6 měsíců, a studenti mají na dávky nárok v případě, že se starají o dítě s těžkým zdravotním postižením nebo o dítě dlouhodobě nemocné (greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna). Podmínkou je, aby za účelem péče o své dítě přestali pracovat jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné. Důchod pro dítě určený studujícím mladými lidem červenec

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII PŘÍLOHA 7 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA MATEŘSKÝCH ASISTENTEK VE FRANCII VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038 http://www.vupsv.cz/index.php?p=care_for_children&site=default

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Ústeckoorlicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více