Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2)"

Transkript

1 Evropská komise Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2) Vzdělávání a odborná příprava

2 Obsah Obsah... 2 Úvod 4 Oddíl 1: Obecné informace o Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích 5 Proč organizovat dlouhodobou mobilitu žáků? 5 Kdo může organizovat dlouhodobou mobilitu žáků?... 5 Kde je možné nalézt více informací?... 5 Organizace dlouhodobé mobility žáků: přehled úkolů Oddíl 2: Role a odpovědnosti... 8 Vysílající škola Přijímající škola 8 Hostitelská rodina 10 Žák Rodič(e)/opatrovník(ci) Oddíl 3: Orientační lhůty Oddíl 4: Pokyny pro vysílající školy Obecné pokyny pro vysílající školy Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků Oddíl 5: Pokyny pro žáky a rodiče/opatrovníky Tipy pro zúčastněné žáky 21 Přehled dokumentů pro žáky a rodiče/opatrovníky Oddíl 6: Pokyny pro přijímající školy Obecné pokyny pro přijímající školy Přehled dokuměntů Pokyny pro mentory Pokyny pro přijímající školy k výběru hostitelských rodin Oddíl 7: Pokyny pro hostitelské rodiny 32 Tipy pro hostitelské rodiny 32 Přehled dokumentů 33 Oddíl 8: Pokyny pro vysílající školy a přijímající školy ke studijní smlouvě 34 Pokyny pro školy ke studijní smlouvě 34 Vlastní příprava studijní smlouvy 34 Uznání studia na přijímající škole Oddíl 9: Pokyny pro řešení krizí Řešení krizí 38 Pojištění pro žáky v rámci dlouhodobé mobility žákůků... 44

3 Oddíl 10: Šablony k vyplnění Prohlášení hostitelské rodiny Souhlas rodičů/opatrovníků Formulář žádosti žáka Příloha: Informace k umístění Zdravotní prohlášení Informační dotazník hostitelské rodiny Studijní smlouva Zpráva o studijní smlouvě Pravidla chování 77 Krizový akční plán 78

4 Úvod Strategická partnerství Erasmus+ umožňují školám a dalším organizacím spolupracovat s cílem zlepšování výuky a studia. V rámci strategických partnerství mohou zúčastněné školy organizovat studijní mobilitu na partnerské školy v zahraničí v délce až 12 měsíců, a to pro žáky ve věku od 14 let 1. Plánování a realizace této aktivity je úkolem zúčastněných organizací. Pro úspěch projektu mají zásadní význam kvalitní příprava, vlastní implementace i následné aktivity po ukončení mobility. Tato příručka je určena školám, učitelům, žákům, rodičům a hostitelským rodinám, které se na projektu podílejí, a má jim pomoci zajistit, aby byl studijní pobyt žáků v zahraničí úspěšný a příjemný. Příručka vysvětluje role a odpovědnosti, navrhuje lhůty, které je třeba dodržet, plní roli průvodce a zahrnuje nezbytné šablony a formuláře pro účastníky. Příručka je k dispozici v angličtině na internetových stránkách europa.eu a v překladu na internetových stránkách příslušných národních agentur. 1 Jde o minimální věkovou hranici, jednotlivé země mohou stanovit vyšší. Pro žáky vysílané z České republiky je stanovena věková hranice 15 let.

5 Oddíl 1: Obecné informace o Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích V programu Erasmus+ tvoří dlouhodobá mobilita žáků jednu z aktivit strategických partnerství v rámci Klíčové akce 2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. Proč organizovat dlouhodobou mobilitu žáků? Dlouhodobá mobilita žáků může přispět ke spolupráci zúčastněných škol a učinit ji udržitelnější. Zapojením co největšího počtu aktérů (vedení školy, učitelů, rodičů, dalších žáků) mohou školy maximalizovat dopad aktivit na úrovni školy a využít je jako nástroje internacionalizace a otevření školy. Na individuální úrovni umožňuje tato aktivita žákům rozvíjet porozumění rozmanitosti evropských kultur a jazyků a pomáhá jim osvojit si schopnosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj. V zájmu zajištění kvalitní zkušenosti z mobility a kvalitních výsledků učení by měla být mezi vysílající a přijímající školou uzavřena studijní smlouva. Dlouhodobá mobilita žáků může také přinést cennou zahraniční pedagogickou zkušenost učitelům, kteří se na organizaci a realizaci projektu mobility podílí. Kdo může organizovat dlouhodobou mobilitu žáků? Dlouhodobé mobility žáků mohou realizovat pouze školy 2, které jsou partnerskými organizacemi v rámci strategického partnerství. Podmínkou pro získání grantu na Dlouhodobou mobilitu žáků je začlenění této aktivity do návrhu projektu. Musí být dobře odůvodněná a musí být součástí koncepce projektu. U každé mobility je uvedena vysílající škola a přijímající škola. Účastníky mobility vybírá vysílající škola a musí se jednat o žáky ve věku nejméně 14 let, kteří jsou na škole zapsáni k řádnému dennímu studiu. Vybraní žáci mohou v přijímající škole a v hostitelské rodině v zahraničí strávit 2 až 12 měsíců. Doporučuje se oboustranná výměna žáků mezi školami/hostitelskými rodinami, není však podmínkou. Kde je možné nalézt více informací? Všechny relevantní administrativní informace o Klíčové akci 2 Strategickém partnerství, včetně stupně a typu financování, kritérií pro udělení grantu a instrukcí, jak o grant požádat jsou uvedeny v Příručce k programu, který je zveřejňován každoročně spolu s obecnou výzvou k předkládání návrhů. 2 Více informací o způsobilých školách a věkové hranici pro účast žáků v jednotlivých zemích může poskytnout příslušná národní agentura.

6 Organizace dlouhodobé mobility žáků: přehled úkolů Jmenování kontaktního učitele a mentora Vysílající škola jmenuje kontaktního učitele a přijímající škola kontaktního učitele/mentora, kteří budou odpovědní za přípravu mobility i následné aktivity po jejím ukončení. Zúčastněné školy by měly práci zaměstnanců podílejících se na mobilitě žáků odpovídajícím způsobem ocenit. Výběr žáků Výběr žáků provádí vysílající škola po schválení strategického partnerství příslušnou národní agenturou. Tato příručka obsahuje možná kritéria a rady pro výběr žáků. Informace o vybraných žácích Jakmile je žák vybrán, jeho rodina poskytne veškeré osobní údaje týkající se žáka, které jsou důležité pro jeho dlouhodobý pobyt v zahraničí (zdravotní stav, užívané léky, psychické problémy) a podepíše souhlas rodičů/opatrovníků žáka, ve kterém jsou stanoveny povinnosti žáka a jeho rodiny. Studijní smlouva Před zahájením mobility uzavřou vysílající a přijímající škola společně s žákem studijní smlouvu, která bude obsahovat vyučovací předměty a rozvrh, který bude následován v zahraničí, a předpokládané výsledky. Cílem této smlouvy je usnadnit uznání studia, které žák absolvuje v zahraničí, vysílající školou. Doporučuje se také používat certifikát Europass mobilita. Výběr hostitelských rodin Výběr hostitelské rodiny provádí přijímající škola. Je třeba, aby škola domov potenciální hostitelské rodiny navštívila a přesvědčila se, že příchozí žák bude mít zajištěno vhodné ubytování. Školy by měly zajistit i náhradní hostitelské rodiny, které budou moci ubytovat příchozího žáka v případě, že v původní hostitelské rodině nastanou problémy. Přijímající školy by měly zajistit, že každá hostitelská rodina před přijetím žáka podepíše prohlášení hostitelské rodiny, ve které budou vymezena její práva a povinnosti. Žák může být ubytován v internátním zařízení školy za předpokladu, že toto zařízení převezme veškeré zodpovědnosti, které se vztahují na hostitelskou rodinu. Povinná školení Vybraní žáci musí před odjezdem navštívit povinné školení organizované národní agenturou vysílající země. Rovněž učitelé, kteří se na projektu podílejí, by měli rovněž absolvovat školení pořádané příslušnou národní agenturou. Školení pro žáky i pro učitele se bude konat ve stejnou dobu tak, aby měli žáci během vnitrostátní cesty zajištěný doprovod. Pojištění Vysílající škola musí zajistit, aby žáci měli potřebné pojištění. Více je uvedeno v Příručce k programu, kapitole Ochrana a bezpečnost účastníků.

7 Řešení krizí Přijímající škola vypracuje a mezi účastníky rozdělí krizový akční plán, a to na základě vzoru uvedeného v této příručce, a zajistí, aby všechny zúčastněné strany byly vázány povinností se těmito pokyny řídit.

8 Oddíl 2: Role a odpovědnosti Vysílající škola provádí výběr žáků; vypracovává společně s přijímající školou znění studijní smlouvy, akční krizový plán a pravidla chování; jmenuje kontaktního učitele pro žáka (žáky); zajišťuje, aby měl kontaktní učitel k dispozici veškeré potřebné prostředky (zdroje a pomoc ze strany kolegů) na co nejlepší podporu mobility žáka; provádí nezbytná praktická opatření pro žáka (žáky), včetně zajištění potřebného pojištění, cesty do hostitelské země a zpět, převodu kapesného žákovi (žákům) nebo rodičům/opatrovníkům. Kontaktní učitel by měl ve spolupráci se svými kolegy: připravit žáka na mobilitu; zúčastnit se před odjezdem školení organizovaného národní agenturou; zajišťovat komunikaci mezi vysílající školou a národní agenturou, přijímající školou, žákem a jeho rodiči/opatrovníky (včetně předávání informací a dokumentů); pravidelně komunikovat s kontaktním učitelem/mentorem v přijímající škole; poskytovat podporu žákovi a pomáhat mu při opětovném začlenění do domovské komunity po návratu z pobytu; zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které získal v rámci této aktivity. Přijímající škola jmenuje mentora a kontaktního učitele; kontaktní učitel je zodpovědný za studijní smlouvu a další úkoly, související se školou, zatímco mentor je odpovědný za praktickou podporu a integraci žáka a jeho celkovou pohodu; mentor a kontaktní učitel mohou být tatáž osoba; poskytuje mentorovi/kontaktnímu učiteli všechny potřebné prostředky (zdroje a pomoc ze strany kolegů) k usnadnění integrace žáka a jeho monitorování; vyhledává a vybírá hostitelské rodiny a provádí návštěvy v potenciálních rodinách; doporučuje se provádět kontrolu záznamů v rejstříku trestů všech dospělých členů vybraných hostitelských rodin; připravuje a podepisuje studijní smlouvu s vysílající školou a s žákem; připravuje spolu s vysílající školou pravidla chování a krizový akční plán;

9 poskytuje hostitelské rodině potřebné informace, kontaktní údaje a dokumentaci (o projektu, problematice ochrany dětí, řešení krizí, pojištění); případně zajistí žákovi možnost studia jazyka. Mentor/kontaktní učitel by měl ve spolupráci se svými kolegy: ještě před příjezdem žáka navázat kontakt s hostitelskou rodinou; zúčastnit se školení pro přijímající školy, pokud ho národní agentura uspořádá; zajišťovat komunikaci mezi přijímající školou a vysílající školou, žákem a jeho hostitelskou rodinou a v případě potřeby rodiči/opatrovníky (včetně předávání informací a dokumentů); zajistit cestu a doprovod žáka při příjezdu a odjezdu; představit žáka ve škole a pomoci mu přizpůsobit se novému systému školy; podporovat žáka po celou dobu pobytu, přičemž musí být pro žáka a hostitelskou rodinu snadno dosažitelný; učinit v případě potřeby rozhodnutí o změně hostitelské rodiny; vést záznamy o hostitelské rodině a všechny zúčastněné strany informovat o veškerých změnách; v případě potřeby (mimořádné události) kontaktovat rodiče/ opatrovníky/kontaktní učitele na vysílající škole; je-li to nezbytné, rozhodnout po dohodě s vysílající i přijímající školou o ukončení pobytu žáka; provést hodnocení na konci pobytu žáka; pomáhat vysílající škole s následnými opatřeními nebo hodnocením. Je důležité, aby mentor/kontaktní učitel: byl seznámen s problematikou ochrany dítěte; byl dobře informován o pojištění žáka; měl pro případ mimořádné události k dispozici tyto dokumenty: podepsaný formulář žádosti žáka, podepsaný originál souhlasu rodičů/opatrovníků, podepsané prohlášení hostitelské rodiny, kopii pojistky žáka s potřebnými kontaktními údaji (originál zůstává žákovi), kopii evropského průkazu zdravotního pojištění a překlady formulářů do místního jazyka; zkontroloval, že má žák s sebou vyplněné zdravotní prohlášení v zalepené obálce; zachoval mlčenlivost ohledně všech osobních údajů, které získal v rámci této aktivity.

10 Hostitelská rodina Hostitelská rodina by měla: souhlasit s tím, že každý dospělý člen žijící v rodině předloží výpis z rejstříku trestů; zajistit, aby všichni členové rodiny znali v plném rozsahu svá práva a povinnosti hostitelské rodiny (uvedené v prohlášení hostitelské rodiny); podepsat prohlášení hostitelské rodiny; poskytnout žákovi vhodné ubytování a stravu; zajistit, aby měl žák k dispozici vhodný dopravní prostředek pro cestu do školy; vykonávat rodičovský dohled nad žákem; pomáhat ulehčit žákovi přechod do nového prostředí a zmírnit případný kulturní šok; seznámit se s požadavky na ochranu dětí a řídit se jimi; seznámit se s riziky a nouzovými postupy stanovenými v dokumentu o řešení krizí a v krizovém akčním plánu; v případě problémů komunikovat s kontaktním učitelem/přijímající školou; pro případ mimořádné události mít k dispozici tyto dokumenty: podepsaný originál souhlasu rodičů/opatrovníků, podepsané prohlášení hostitelské rodiny, kopii pojistky žáka s potřebnými kontaktními údaji (originál zůstává žákovi), kopii evropského průkazu zdravotního pojištění a překlady formulářů do místního jazyka; zkontrolovat, že má žák s sebou vyplněné zdravotní prohlášení v zapečetěné obálce; zachovat mlčenlivost ohledně všech osobních údajů, které získala v rámci této aktivity. Žák Žák by měl: ve fázi předkládání žádosti poskytnout veškeré nezbytné informace, které by mohly být důležité pro dlouhodobý pobyt v zahraničí (formulář žádosti žáka, zdravotní prohlášení); připravit se na pobyt v zahraničí (případnou jazykovou přípravou, účastí na pořádaných školeních); připravovat a podepsat studijní smlouvu s vysílající školou a s přijímající školou; seznámit se s možnými riziky a postupy pro případ mimořádné události (řešení krizí); seznámit se se zákony týkajícími se nezletilých osob v hostitelské zemi a dodržovat je;

11 podepsat souhlas rodičů/opatrovníků žáka a dodržovat pravidla chování stanovená v souhlas rodičů/opatrovníků stejně jako pravidla schválená oběma školami; vědět, na koho se obrátit v krizové situaci (krizový akční plán); zbytečně neriskovat; chovat se odpovědně; být vnímavý k místním zvyklostem a návykům; poskytnout vysílající a přijímající škole a mentorovi/kontaktnímu učiteli veškeré potřebné informace o svém zdraví (tj. o veškerých problémech, které by se mohly během pobytu rozvinout do akutního stavu); zdravotní prohlášení (část 2) vyplněný lékařem by měl být uložen v zalepené obálce a žák by ji měl mít u sebe po celou dobu pobytu; podílet se na hodnocení a závěrečné zprávě o mobilitě. Rodič/opatrovník Rodič/opatrovník by měl: ve fázi předkládání žádosti poskytnout veškeré nezbytné informace, které by mohly být důležité pro dlouhodobý pobyt žáka v zahraničí (formulář žádosti žáka, zdravotní prohlášení); seznámit se s možnými riziky a postupy pro případ mimořádné události (řešení krizí); seznámit se se zákony týkajícími se nezletilých osob v hostitelské zemi; podepsat souhlas rodičů/opatrovníků; podporovat žáka v průběhu celé mobility; informovat o veškerých důležitých problémech kontaktního učitele ve vysílající škole;

12 Oddíl 3: Orientační lhůty Kdy? Co je třeba udělat? Kdo? Nejméně tři měsíce před termínem podání žádosti Nejméně dva měsíce před termínem podání žádosti Dle každoroční výzvy k předkládání návrhů Jakmile je žádost schválena Nejméně tři měsíce před zahájením mobility Nejméně tři měsíce před zahájením mobility Nejméně dva měsíce před zahájením mobility Vysílající školy, které hodlají podat žádost o Strategické partnerství (KA2) zahrnující dlouhodobou mobilitu žáků informují své zaměstnance i žáky. Přijímající školy, které se mají stát hostiteli žáků, informují své žáky a pedagogy a oznámí případnou hostitelských rodin. Termín podání žádostí pro KA2 Strategické partnerství Vysílající školy informují žáky a přijímající školy (a připomenou jim, aby během přípravné fáze využili Příručku k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích Erasmus+). Přijímající školy vyberou vhodné hostitelské rodiny. Vysílající školy vyberou žáky. Vysílající školy zašlou informace o vybraných žácích přijímající škole. Vysílající školy Přijímající školy Vysílající školy Vysílající školy Přijímající školy Vysílající školy Vysílající školy Nejméně jeden měsíc před zahájením mobility Přijímající škola rozhodne o hostitelských rodinách (na základě profilů žáků) a sdělí údaje o hostitelských rodinách vysílající škole. Přijímající školy Nejméně tři týdny před zahájením mobility Před zahájením mobility Vysílající školy informují žáky a jejich rodiny o vybraných hostitelských rodinách a podpoří komunikaci mezi vysílající a hostitelskou rodinou. Na základě poskytnutých informací (informací o rodině, mentorovi/kontaktním učiteli a studijní smlouvě) rodiče podepíší souhlas rodičů/opatrovníků. Vysílající škola, přijímající škola a žák připraví a podepíší studijní smlouvu. Vysílající školy, žáci, rodiče nebo opatrovníci Vysílající a přijímající školy, žáci

13 Po sjednání data zahájení Vysílající školy zakoupí na základě smlouvy uzavřené s přijímající školou letenky / jízdenky. Vysílající školy Nejméně jeden měsíc před odjezdem Vysílající školy sjednají zúčastněným žákům odpovídající pojištění (viz kapitola o doporučeném pojištění v Příručce k programu Bezpečnost a ochrana účastníků ) Vysílající školy Před odjezdem Příprava před odjezdem, kterou je třeba zajistit Vysílající školy Před odjezdem Předodjezdové školení pro vyjíždějící žáky/kontaktní učitele vysílající školy (školení pořádá vysílající národní agentura) Žáci a kontaktní učitelé vysílajících škol Ve lhůtě stanovené v grantové smlouvě Předložit závěrečné zprávy vysílající národní agentuře. Vysílající školy

14 Oddíl 4: Pokyny pro vysílající školy Obecné pokyny pro vysílající školy V těchto pokynech jsou uvedeny úkoly, které by měly vysílající školy plnit v souvislosti s Dlouhodobou mobilitou žáků ve Strategických partnerstvích. Pro větší přehlednost jsou úkoly rozděleny do čtyř fází: před odjezdem; během pobytu; po návratu domů; po dobu trvání projektu. Na konci oddílu je uveden kontrolní seznam dokumentů. Před odjezdem Motivace a nábor: Ujistěte se, že na možnost pobytu v zahraničí budou upozorněni všichni žáci, a to zejména ti, kteří by jinak tuto možnost neměli. Výběr: Proveďte důkladné výběrové řízení, které zajistí, že žáci, kteří cestují do zahraničí, budou mít nezbytné osobnostní i studijní předpoklady, které jsou předpokladem úspěšného pobytu. Se zajištěním výběru na vaší škole vám pomohou Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků a šablony formuláře žádosti žáků. Jakmile je žák vybrán, je třeba vyplnit a podepsat zdravotní prohlášení, přílohu formuláře žádosti žáka o jeho umístění a souhlas rodičů/opatrovníků. Kontaktní učitel: Určete kontaktní osobu, která bude zprostředkovávat spojení mezi mentorem v přijímající škole, žákem a také jeho rodiči/opatrovníky. Práci kontaktní osoby by měla škola ocenit jako součást její pracovní náplně (např. formou finanční náhrady, zkrácení pracovní doby). Potřebné informace: Zajistěte, aby mentor v přijímající škole dostával veškeré potřebné informace. Doporučuje se používat formulář žádosti žáka (včetně přílohy o jeho umístění) a souhlas rodičů/opatrovníků. Informace obsažené ve zdravotní prohlášení (část 2) jsou přísně důvěrné, a proto by měly být uchovávány v zalepené obálce, žák by je měl mít u sebe a měly by být otevřeny pouze lékařem, pokud to vyžadují zdravotní důvody. Jakmile budete mít potvrzeny kontaktní údaje na mentora a hostitelskou rodinu, zašlete je rodičům/opatrovníkům žáka. Příprava: Doprovoďte vybraného žáka (vybrané žáky) na předodjezdové školení, které pořádá národní agentura. Školení pro kontaktní učitele vysílající školy se bude konat ve stejnou dobu. Proveďte veškeré nezbytné přípravy (například jazykovou přípravu, předání informací o přijímající škole, hostitelské rodině a hostitelské zemi). Je rovněž nezbytné objasnit praktické náležitosti a účel dlouhodobé mobility rodičům/opatrovníkům žáka. Dejte žákům materiál nazvaný Tipy pro zúčastněné žáky a proberte s nimi rady, které dokument obsahuje. Studijní smlouva: Vypracujte individuální studijní smlouvu pro každého žáka, který má být vyslán do zahraničí. Studijní smlouva by měla být vyhotovena a schválena (podepsána) ve spolupráci s přijímající školou a žáky. Tato smlouva

15 by měla usnadnit uznávání výsledků učení žáků a zabránit, aby byl žák po návratu z pobytu nucen opakovat stejné předměty nebo dohánět příliš mnoho učiva. V tomto ohledu vám pomohou dokumenty Pokyny pro školy ke studijní smlouvě a šablona pro vypracování studijní smlouvy. Certifikát Europass: Je vhodné, abyste jako vysílající škola zažádali pro žáka o certifikát Europass - mobilita. Tento certifikát konkrétně uvádí, co bylo obsahem mobility, je uznáván ve všech zemích EU a je významný pro budoucnost žáka. Obraťte se na svou národní agenturu nebo postupujte podle informací na internetové stránce Europassu (http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home). Krizový akční plán: Domluvte se s přijímající školou na postupech v případě krize nebo mimořádné události během pobytu. Ujistěte se, že rodiče/opatrovníci a žáci mají kopii dokumentu řešení krizí a krizového akčního plánu. Ujistěte se, že žáci a jejich rodiče/opatrovníci znají právní předpisy týkající se nezletilých osob (poskytnou přijímající školy/národní agentury). Pravidla chování: Dohodněte se s přijímající školou na souboru jednoznačných pravidel chování pro žáka, která budou platit společně s pravidly uvedenými v souhlasu rodičů/opatrovníků, včetně možných důsledků v případě jejich porušení. Zajištění cesty: Zorganizujte cestu žáka po dohodě s přijímající školou. Žák by měl do hostitelské země přicestovat včas, aby se mohl zúčastnit školení při příjezdu, pokud jej hostitelská národní agentura pořádá. O termínu konání tohoto školení vás bude informovat národní agentura ve vaší zemi. Pojištění: Ujistěte se, že žák má po celou dobu studijního pobytu v zahraničí řádné pojištění (viz kapitola o doporučeném pojištění v Příručce k programu Bezpečnost a ochrana účastníků ) Během pobytu Zůstaňte s žáky v kontaktu: Udržujte pravidelný kontakt s žákem a mentorem v přijímající škole. Je také dobré pomoci žákovi sdílet vlastní zkušenosti. Jako dobrý nápad se jeví uspořádat společně několik aktivit založených na ICT (videokonference, webový deník atd.) mezi domovskou třídou žáka a jeho třídou v partnerské škole. Sledujte pokrok: Sledujte pokrok žáka ve spolupráci s přijímající školou na základě toho, co bylo ujednáno ve studijní smlouvě. Pokud se vyskytnou problémy, poskytněte pomoc: V případě potřeby pomozte přijímající škole při řešení veškerých problémů, které mohou nastat při komunikaci s rodiči žáka. Po návratu domů Hodnocení: Zhodnoťte výsledky pobytu s žákem, a to jak na formální úrovni (školní výsledky na základě požadavků studijní smlouvy), tak na neformální úrovni (osobní výsledky). Základ tohoto posouzení by mělo tvořit hodnocení žáka z přijímající školy (k tomuto účelu je možné použít šablonu pro vypracování zprávy o studijní smlouvě). Hodnocení by mělo dodržovat lhůty stanovené po dohodě mezi vysílající školou a žákem.

16 Uznávání: Zajistěte, aby byl pobyt na vaší škole uznán v co nejvyšší možné míře a aby měl žák příležitost podělit se o svou zkušenost s ostatními žáky ve škole. Certifikát Europass může být také použit jako oficiální potvrzení pobytu žáka v zahraničí. Opětovné začlenění: Poskytněte žákovi veškerou podporu potřebnou k zajištění bezproblémového začlenění zpět do domovského prostředí. Umožněte žákovi, aby se zamyslel nad dopadem získané zkušenosti a možnostmi jejího dalšího rozvoje. Podávání zpráv: Máte povinnost předložit závěrečnou zprávu o strategickém partnerství své národní agentuře. Tato zpráva musí zahrnovat veškeré mobility realizované v rámci strategického partnerství. Měla by rovněž obsahovat informace a/nebo dokumenty, které národní agentura požaduje. Po dobu trvání projektu Řízení grantu: Zajistěte, aby bylo žákovo kapesné vypláceno žákovi nebo jeho rodičům/opatrovníkům. Zakupte zpáteční letenku či jízdenku pro žáka a ujistěte se, že všechny způsobilé výdaje související s cestou jsou uhrazeny. Více informací o řízení grantu naleznete v Příručce k programu a u své národní agentury. Kontakt s národní agenturou: Zúčastněte se školení, pokud jej národní agentura pořádá, a splňte veškeré požadavky na podávání zpráv stanovené národní agenturou. Přehled dokumentů Dokumenty, které je třeba přečíst: Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků Pokyny pro školy ke studijní smlouvě Řešení krizí Šablony, které je třeba vyplnit a podepsat: Studijní smlouva Krizový akční plán Pravidla chování Dokumenty, které je třeba vybrat od žáka (řádně vyplněné a podepsané): Formulář žádosti žáka (včetně přílohy o jeho umístění) Zdravotní prohlášení (pouze část 1) Souhlas rodičů/opatrovníků Dokumentace k pojištění Dokumenty, které je třeba předat žákovi a rodičům/opatrovníkům: Tipy pro zúčastněné žáky Řešení krizí

17 Krizový akční plán Pravidla chování

18 Oddíl 4: Pokyny pro vysílající školy (pokr.) Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků Cílem tohoto dokumentu je pomoci vysílajícím školám provést výběr žáků, kteří se zúčastní dlouhodobé studijní mobility. Výběrové řízení lze rozdělit do dvou fází: fáze náboru a vlastní výběr žáků. Fáze náboru Ve fázi náboru jsou potenciální účastníci projektu vyzváni, aby se přihlásili a mohl být sestaven seznam kandidátů. Nejjednodušší forma náboru může spočívat v pouhém vyvěšení na nástěnce nebo zveřejnění na internetové stránce školy. Nábor může rovněž probíhat déle a zahrnovat rozsáhlejší propagaci. Je třeba povzbudit žáky, kteří by sami na delší pobyt v zahraničí nepomýšleli, aby se přihlásili. Na zájem žáků mohou mít zásadní vliv prezentace a rozhovory s bývalými účastníky výměnných pobytů. Výběr žáků Vysílající škola by měla stanovit pravidla výběrového řízení, to znamená určit dokumenty, které mají žadatelé předkládat, a způsob jejich posuzování. V ideálním případě by školy měly provádět první výběr na základě písemné žádosti (modelový formulář žádosti žáka je k dispozici) a poté přizvat nejvhodnější kandidáty k pohovorům, na jejichž základě bude proveden konečný výběr. Existuje řada obecných kritérií, které je v procesu výběru vždy třeba zvážit, i když svou úlohu bude vždy hrát i prvek subjektivního úsudku. Doporučuje se vytvořit výběrovou komisi zahrnující i externí členy a nenechat tak rozhodnutí pouze na zaměstnancích školy. Vedle obecných kritérií existují určitá zvláštní kritéria, která se vztahují k povaze nebo účelu projektu mobility a která musí být definována jednotlivě na základě povahy každého projektu. Obecná i zvláštní kritéria musí být výsledkem dohody všech subjektů, které se podílejí na výběrovém řízení, všichni s nimi musí být seznámeni a musejí být srozumitelným způsobem sdělena žadatelům. Je rovněž důležité projednat kritéria a jejich odůvodnění s kontaktními osobami přijímající školy, aby věděly, na základě čeho výběr proběhl a mohly provést odpovídající přípravy. Obecná kritéria Obecná kritéria výběru souvisí s těmito činiteli: motivace podpora rodičů osobnost s otevřeným myšlením soběstačnost studijní předpoklady

19 Uvedené faktory jsou stručně popsány dále. Žádné z těchto kritérií nemá přednost před ostatními všechna by měla být vzata v úvahu a rozhodnutí by se mělo zakládat na celkovém úsudku. Motivace Motivace by měla být při výběru klíčovým činitelem. V první řadě je důležité zajistit, aby žáci měli jednoznačnou představu o tom, co dlouhodobá mobilita v zahraničí obnáší. Musí vědět, že pobyt v zahraničí, na vlastní pěst a na dlouhou dobu není vždy snadný, a že budou pravděpodobně procházet těžkým obdobím a setkávat se s problémy, s nimiž se budou muset vyrovnávat sami. Jedním ze způsobů, jak ověřit motivaci a odhodlání, je dát žákům možnost ukázat, že jsou do projektu ochotni investovat zdroje tj. čas a úsilí. To lze provést například tak, že žáci dostanou za úkol napsat motivační dopis, v němž popíšou svá očekávání a důvody, proč podávají žádost. Podpora rodičů Rodiče musí s projektem plně souhlasit a musí žákům poskytovat veškerou podporu po celou dobu, kdy budou v zahraničí. Rodiče, u kterých se neustále projevují obavy a kteří přenášejí tyto obavy na své děti, mají rušivý vliv na pobyt a mohou nakonec přimět děti k jeho předčasnému ukončení. Žádost žáka by proto měla obsahovat prohlášení, v němž rodiče dávají jednoznačně najevo, že si toho jsou vědomi a že jsou připraveni žákům poskytovat podporu a povzbuzení po celou dobu pobytu. Osobnost s otevřeným myšlením Žák se ocitne sám v novém světě a bude si muset najít přátele a začlenit se do nové školní komunity. Žáci, kteří mají tendenci vyhýbat se výzvám, nebudou schopni využít tohoto zážitku a mohli by se během pobytu potýkat s vážnými problémy. Osobnost s otevřeným myšlením neznamená nutně totéž jako být oblíbený ; oblíbenost může někdy záviset více na prostředí než na vlastní osobnosti. Dobrým ukazatelem otevřeně smýšlející osobnosti jsou koníčky a volnočasové aktivity, v jejichž rámci děti navazují přátelství s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Může se jednat o hudbu, sport, šachy nebo politiku cokoli, co se provádí společně s ostatními. Soběstačnost Odloučení od rodiny a přátel na dlouhou dobu není snadné a může se stát, že žáci těmto pocitům podlehnou a vrátí se domů už po několika dnech nebo týdnech. Dobrá příprava a podpora může toto riziko značně snížit, nicméně vybraní žáci musí mít dostatečné duševní schopnosti ke zvládání těžkých období vlastními silami. Je důležité si uvědomit, že otevřené chování nemusí být známkou soběstačnosti a že tiché a zdánlivě plaché osobnosti mohou být ve skutečnosti

20 schopné značné přizpůsobivosti a vytrvalosti. Vybraný žák by měl být sebevědomý a měl by být schopen čelit překážkám a překonávat je. Studijní předpoklady Studijní předpoklady jsou pro žáka, který se účastní dlouhodobé mobility ve vzdělávacím kontextu, výhodou. Nejenže žák musí absolvovat výuku v systému, který je pravděpodobně velmi odlišný od toho, na který je zvyklý (a to v cizím jazyce, který nemusí předem ani znát) určitou námahu si může rovněž vyžádat potřeba dohnat v učivu ostatní po návratu do vlasti. Pokud se někdo potýká s problémy už na domovské škole, existuje riziko, že delší absence tyto problémy ještě zhorší. Školy by se neměly dopouštět chyby stanovování výborného prospěchu jako podmínky pro účast: to, co se počítá, jsou celkové schopnosti a nikoli úroveň dosažených znalostí v určitém okamžiku. Méně úspěšní žáci se mohou ve skutečnosti stát vhodnými účastníky a zkušenost s pobytem v zahraničí jim může pomoci odhalit, v čem spočívají jejich skutečné schopnosti. Učitelé jsou obvykle schopni rozpoznat, zda výkon jejich žáků odpovídá jejich skutečnému potenciálu, nebo zda je jejich průměrná výkonnost způsobená dočasným nedostatkem motivace. To je pádný důvod, proč by měli být do procesu výběru zapojeni učitelé a proč by se nemělo spoléhat jen na výsledky zkoušek a testů. Zvláštní kritéria Kromě posuzování obecných kritérií v procesu výběru můžete stanovit dodatečná zvláštní kritéria související s mobilitou. Vzhledem k tomu, návštěva probíhá mezi školami, které se podílejí na strategickém partnerství, některé školy se mohou rozhodnout omezit nábor a výběr na žáky, kteří jsou již do projektu zapojeni. Předcházení krizím Účast každého žáka v systému je třeba důkladně promyslet. Každý žák nemusí být na náročnou zkušenost života v zahraničí připraven. Může mít i falešná očekávání, která je třeba co nejdříve rozpoznat. Během pohovoru by se výběrová komise měla snažit zjistit, zda žák netrpí nějakými problémy, které by mohly být významné z hlediska jeho účasti v programu (např. psychologickými, zdravotními či rodinnými problémy nebo problémy souvisejícími se školou). Zjištěné informace musí být přísně důvěrné a musí být sdělovány pouze těm, kteří se přímo podílejí na výběru. Při výběru je třeba přihlížet ke stanovisku lékaře uvedenému ve zdravotním prohlášení (část 1). Jakmile je žák vybrán, měl by být požádán, aby předložil vyplněnou a podepsanou přílohu formuláře žádosti žáka o umístění a souhlas rodičů/opatrovníků. Žák by měl mít rovněž s sebou vyplněné zdravotní prohlášení (část 2) v zalepené obálce. Rodina žáka si musí být vědoma toho, že poskytnutí přesných a úplných informací má pro úspěšnost pobytu zásadní význam. Škola by měla potvrdit výběr až tehdy, jakmile obdrží oba uvedené dokumenty. Škola by měla vést písemné záznamy o postupu výběru pro případ, že by bylo zapotřebí vysvětlit důvody pro výběr zúčastněných žáků.

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5.

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5. Lidé & Zisk Praktická příručka sociální odpovědnosti firem Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5 říjen 2007 Na přiložené lince najdou zájemci originál praktické příručky

Více