Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2)"

Transkript

1 Evropská komise Erasmus+ Comenius: Příručka k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích (Klíčová akce 2) Vzdělávání a odborná příprava

2 Obsah Obsah... 2 Úvod 4 Oddíl 1: Obecné informace o Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích 5 Proč organizovat dlouhodobou mobilitu žáků? 5 Kdo může organizovat dlouhodobou mobilitu žáků?... 5 Kde je možné nalézt více informací?... 5 Organizace dlouhodobé mobility žáků: přehled úkolů Oddíl 2: Role a odpovědnosti... 8 Vysílající škola Přijímající škola 8 Hostitelská rodina 10 Žák Rodič(e)/opatrovník(ci) Oddíl 3: Orientační lhůty Oddíl 4: Pokyny pro vysílající školy Obecné pokyny pro vysílající školy Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků Oddíl 5: Pokyny pro žáky a rodiče/opatrovníky Tipy pro zúčastněné žáky 21 Přehled dokumentů pro žáky a rodiče/opatrovníky Oddíl 6: Pokyny pro přijímající školy Obecné pokyny pro přijímající školy Přehled dokuměntů Pokyny pro mentory Pokyny pro přijímající školy k výběru hostitelských rodin Oddíl 7: Pokyny pro hostitelské rodiny 32 Tipy pro hostitelské rodiny 32 Přehled dokumentů 33 Oddíl 8: Pokyny pro vysílající školy a přijímající školy ke studijní smlouvě 34 Pokyny pro školy ke studijní smlouvě 34 Vlastní příprava studijní smlouvy 34 Uznání studia na přijímající škole Oddíl 9: Pokyny pro řešení krizí Řešení krizí 38 Pojištění pro žáky v rámci dlouhodobé mobility žákůků... 44

3 Oddíl 10: Šablony k vyplnění Prohlášení hostitelské rodiny Souhlas rodičů/opatrovníků Formulář žádosti žáka Příloha: Informace k umístění Zdravotní prohlášení Informační dotazník hostitelské rodiny Studijní smlouva Zpráva o studijní smlouvě Pravidla chování 77 Krizový akční plán 78

4 Úvod Strategická partnerství Erasmus+ umožňují školám a dalším organizacím spolupracovat s cílem zlepšování výuky a studia. V rámci strategických partnerství mohou zúčastněné školy organizovat studijní mobilitu na partnerské školy v zahraničí v délce až 12 měsíců, a to pro žáky ve věku od 14 let 1. Plánování a realizace této aktivity je úkolem zúčastněných organizací. Pro úspěch projektu mají zásadní význam kvalitní příprava, vlastní implementace i následné aktivity po ukončení mobility. Tato příručka je určena školám, učitelům, žákům, rodičům a hostitelským rodinám, které se na projektu podílejí, a má jim pomoci zajistit, aby byl studijní pobyt žáků v zahraničí úspěšný a příjemný. Příručka vysvětluje role a odpovědnosti, navrhuje lhůty, které je třeba dodržet, plní roli průvodce a zahrnuje nezbytné šablony a formuláře pro účastníky. Příručka je k dispozici v angličtině na internetových stránkách europa.eu a v překladu na internetových stránkách příslušných národních agentur. 1 Jde o minimální věkovou hranici, jednotlivé země mohou stanovit vyšší. Pro žáky vysílané z České republiky je stanovena věková hranice 15 let.

5 Oddíl 1: Obecné informace o Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích V programu Erasmus+ tvoří dlouhodobá mobilita žáků jednu z aktivit strategických partnerství v rámci Klíčové akce 2: Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. Proč organizovat dlouhodobou mobilitu žáků? Dlouhodobá mobilita žáků může přispět ke spolupráci zúčastněných škol a učinit ji udržitelnější. Zapojením co největšího počtu aktérů (vedení školy, učitelů, rodičů, dalších žáků) mohou školy maximalizovat dopad aktivit na úrovni školy a využít je jako nástroje internacionalizace a otevření školy. Na individuální úrovni umožňuje tato aktivita žákům rozvíjet porozumění rozmanitosti evropských kultur a jazyků a pomáhá jim osvojit si schopnosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj. V zájmu zajištění kvalitní zkušenosti z mobility a kvalitních výsledků učení by měla být mezi vysílající a přijímající školou uzavřena studijní smlouva. Dlouhodobá mobilita žáků může také přinést cennou zahraniční pedagogickou zkušenost učitelům, kteří se na organizaci a realizaci projektu mobility podílí. Kdo může organizovat dlouhodobou mobilitu žáků? Dlouhodobé mobility žáků mohou realizovat pouze školy 2, které jsou partnerskými organizacemi v rámci strategického partnerství. Podmínkou pro získání grantu na Dlouhodobou mobilitu žáků je začlenění této aktivity do návrhu projektu. Musí být dobře odůvodněná a musí být součástí koncepce projektu. U každé mobility je uvedena vysílající škola a přijímající škola. Účastníky mobility vybírá vysílající škola a musí se jednat o žáky ve věku nejméně 14 let, kteří jsou na škole zapsáni k řádnému dennímu studiu. Vybraní žáci mohou v přijímající škole a v hostitelské rodině v zahraničí strávit 2 až 12 měsíců. Doporučuje se oboustranná výměna žáků mezi školami/hostitelskými rodinami, není však podmínkou. Kde je možné nalézt více informací? Všechny relevantní administrativní informace o Klíčové akci 2 Strategickém partnerství, včetně stupně a typu financování, kritérií pro udělení grantu a instrukcí, jak o grant požádat jsou uvedeny v Příručce k programu, který je zveřejňován každoročně spolu s obecnou výzvou k předkládání návrhů. 2 Více informací o způsobilých školách a věkové hranici pro účast žáků v jednotlivých zemích může poskytnout příslušná národní agentura.

6 Organizace dlouhodobé mobility žáků: přehled úkolů Jmenování kontaktního učitele a mentora Vysílající škola jmenuje kontaktního učitele a přijímající škola kontaktního učitele/mentora, kteří budou odpovědní za přípravu mobility i následné aktivity po jejím ukončení. Zúčastněné školy by měly práci zaměstnanců podílejících se na mobilitě žáků odpovídajícím způsobem ocenit. Výběr žáků Výběr žáků provádí vysílající škola po schválení strategického partnerství příslušnou národní agenturou. Tato příručka obsahuje možná kritéria a rady pro výběr žáků. Informace o vybraných žácích Jakmile je žák vybrán, jeho rodina poskytne veškeré osobní údaje týkající se žáka, které jsou důležité pro jeho dlouhodobý pobyt v zahraničí (zdravotní stav, užívané léky, psychické problémy) a podepíše souhlas rodičů/opatrovníků žáka, ve kterém jsou stanoveny povinnosti žáka a jeho rodiny. Studijní smlouva Před zahájením mobility uzavřou vysílající a přijímající škola společně s žákem studijní smlouvu, která bude obsahovat vyučovací předměty a rozvrh, který bude následován v zahraničí, a předpokládané výsledky. Cílem této smlouvy je usnadnit uznání studia, které žák absolvuje v zahraničí, vysílající školou. Doporučuje se také používat certifikát Europass mobilita. Výběr hostitelských rodin Výběr hostitelské rodiny provádí přijímající škola. Je třeba, aby škola domov potenciální hostitelské rodiny navštívila a přesvědčila se, že příchozí žák bude mít zajištěno vhodné ubytování. Školy by měly zajistit i náhradní hostitelské rodiny, které budou moci ubytovat příchozího žáka v případě, že v původní hostitelské rodině nastanou problémy. Přijímající školy by měly zajistit, že každá hostitelská rodina před přijetím žáka podepíše prohlášení hostitelské rodiny, ve které budou vymezena její práva a povinnosti. Žák může být ubytován v internátním zařízení školy za předpokladu, že toto zařízení převezme veškeré zodpovědnosti, které se vztahují na hostitelskou rodinu. Povinná školení Vybraní žáci musí před odjezdem navštívit povinné školení organizované národní agenturou vysílající země. Rovněž učitelé, kteří se na projektu podílejí, by měli rovněž absolvovat školení pořádané příslušnou národní agenturou. Školení pro žáky i pro učitele se bude konat ve stejnou dobu tak, aby měli žáci během vnitrostátní cesty zajištěný doprovod. Pojištění Vysílající škola musí zajistit, aby žáci měli potřebné pojištění. Více je uvedeno v Příručce k programu, kapitole Ochrana a bezpečnost účastníků.

7 Řešení krizí Přijímající škola vypracuje a mezi účastníky rozdělí krizový akční plán, a to na základě vzoru uvedeného v této příručce, a zajistí, aby všechny zúčastněné strany byly vázány povinností se těmito pokyny řídit.

8 Oddíl 2: Role a odpovědnosti Vysílající škola provádí výběr žáků; vypracovává společně s přijímající školou znění studijní smlouvy, akční krizový plán a pravidla chování; jmenuje kontaktního učitele pro žáka (žáky); zajišťuje, aby měl kontaktní učitel k dispozici veškeré potřebné prostředky (zdroje a pomoc ze strany kolegů) na co nejlepší podporu mobility žáka; provádí nezbytná praktická opatření pro žáka (žáky), včetně zajištění potřebného pojištění, cesty do hostitelské země a zpět, převodu kapesného žákovi (žákům) nebo rodičům/opatrovníkům. Kontaktní učitel by měl ve spolupráci se svými kolegy: připravit žáka na mobilitu; zúčastnit se před odjezdem školení organizovaného národní agenturou; zajišťovat komunikaci mezi vysílající školou a národní agenturou, přijímající školou, žákem a jeho rodiči/opatrovníky (včetně předávání informací a dokumentů); pravidelně komunikovat s kontaktním učitelem/mentorem v přijímající škole; poskytovat podporu žákovi a pomáhat mu při opětovném začlenění do domovské komunity po návratu z pobytu; zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které získal v rámci této aktivity. Přijímající škola jmenuje mentora a kontaktního učitele; kontaktní učitel je zodpovědný za studijní smlouvu a další úkoly, související se školou, zatímco mentor je odpovědný za praktickou podporu a integraci žáka a jeho celkovou pohodu; mentor a kontaktní učitel mohou být tatáž osoba; poskytuje mentorovi/kontaktnímu učiteli všechny potřebné prostředky (zdroje a pomoc ze strany kolegů) k usnadnění integrace žáka a jeho monitorování; vyhledává a vybírá hostitelské rodiny a provádí návštěvy v potenciálních rodinách; doporučuje se provádět kontrolu záznamů v rejstříku trestů všech dospělých členů vybraných hostitelských rodin; připravuje a podepisuje studijní smlouvu s vysílající školou a s žákem; připravuje spolu s vysílající školou pravidla chování a krizový akční plán;

9 poskytuje hostitelské rodině potřebné informace, kontaktní údaje a dokumentaci (o projektu, problematice ochrany dětí, řešení krizí, pojištění); případně zajistí žákovi možnost studia jazyka. Mentor/kontaktní učitel by měl ve spolupráci se svými kolegy: ještě před příjezdem žáka navázat kontakt s hostitelskou rodinou; zúčastnit se školení pro přijímající školy, pokud ho národní agentura uspořádá; zajišťovat komunikaci mezi přijímající školou a vysílající školou, žákem a jeho hostitelskou rodinou a v případě potřeby rodiči/opatrovníky (včetně předávání informací a dokumentů); zajistit cestu a doprovod žáka při příjezdu a odjezdu; představit žáka ve škole a pomoci mu přizpůsobit se novému systému školy; podporovat žáka po celou dobu pobytu, přičemž musí být pro žáka a hostitelskou rodinu snadno dosažitelný; učinit v případě potřeby rozhodnutí o změně hostitelské rodiny; vést záznamy o hostitelské rodině a všechny zúčastněné strany informovat o veškerých změnách; v případě potřeby (mimořádné události) kontaktovat rodiče/ opatrovníky/kontaktní učitele na vysílající škole; je-li to nezbytné, rozhodnout po dohodě s vysílající i přijímající školou o ukončení pobytu žáka; provést hodnocení na konci pobytu žáka; pomáhat vysílající škole s následnými opatřeními nebo hodnocením. Je důležité, aby mentor/kontaktní učitel: byl seznámen s problematikou ochrany dítěte; byl dobře informován o pojištění žáka; měl pro případ mimořádné události k dispozici tyto dokumenty: podepsaný formulář žádosti žáka, podepsaný originál souhlasu rodičů/opatrovníků, podepsané prohlášení hostitelské rodiny, kopii pojistky žáka s potřebnými kontaktními údaji (originál zůstává žákovi), kopii evropského průkazu zdravotního pojištění a překlady formulářů do místního jazyka; zkontroloval, že má žák s sebou vyplněné zdravotní prohlášení v zalepené obálce; zachoval mlčenlivost ohledně všech osobních údajů, které získal v rámci této aktivity.

10 Hostitelská rodina Hostitelská rodina by měla: souhlasit s tím, že každý dospělý člen žijící v rodině předloží výpis z rejstříku trestů; zajistit, aby všichni členové rodiny znali v plném rozsahu svá práva a povinnosti hostitelské rodiny (uvedené v prohlášení hostitelské rodiny); podepsat prohlášení hostitelské rodiny; poskytnout žákovi vhodné ubytování a stravu; zajistit, aby měl žák k dispozici vhodný dopravní prostředek pro cestu do školy; vykonávat rodičovský dohled nad žákem; pomáhat ulehčit žákovi přechod do nového prostředí a zmírnit případný kulturní šok; seznámit se s požadavky na ochranu dětí a řídit se jimi; seznámit se s riziky a nouzovými postupy stanovenými v dokumentu o řešení krizí a v krizovém akčním plánu; v případě problémů komunikovat s kontaktním učitelem/přijímající školou; pro případ mimořádné události mít k dispozici tyto dokumenty: podepsaný originál souhlasu rodičů/opatrovníků, podepsané prohlášení hostitelské rodiny, kopii pojistky žáka s potřebnými kontaktními údaji (originál zůstává žákovi), kopii evropského průkazu zdravotního pojištění a překlady formulářů do místního jazyka; zkontrolovat, že má žák s sebou vyplněné zdravotní prohlášení v zapečetěné obálce; zachovat mlčenlivost ohledně všech osobních údajů, které získala v rámci této aktivity. Žák Žák by měl: ve fázi předkládání žádosti poskytnout veškeré nezbytné informace, které by mohly být důležité pro dlouhodobý pobyt v zahraničí (formulář žádosti žáka, zdravotní prohlášení); připravit se na pobyt v zahraničí (případnou jazykovou přípravou, účastí na pořádaných školeních); připravovat a podepsat studijní smlouvu s vysílající školou a s přijímající školou; seznámit se s možnými riziky a postupy pro případ mimořádné události (řešení krizí); seznámit se se zákony týkajícími se nezletilých osob v hostitelské zemi a dodržovat je;

11 podepsat souhlas rodičů/opatrovníků žáka a dodržovat pravidla chování stanovená v souhlas rodičů/opatrovníků stejně jako pravidla schválená oběma školami; vědět, na koho se obrátit v krizové situaci (krizový akční plán); zbytečně neriskovat; chovat se odpovědně; být vnímavý k místním zvyklostem a návykům; poskytnout vysílající a přijímající škole a mentorovi/kontaktnímu učiteli veškeré potřebné informace o svém zdraví (tj. o veškerých problémech, které by se mohly během pobytu rozvinout do akutního stavu); zdravotní prohlášení (část 2) vyplněný lékařem by měl být uložen v zalepené obálce a žák by ji měl mít u sebe po celou dobu pobytu; podílet se na hodnocení a závěrečné zprávě o mobilitě. Rodič/opatrovník Rodič/opatrovník by měl: ve fázi předkládání žádosti poskytnout veškeré nezbytné informace, které by mohly být důležité pro dlouhodobý pobyt žáka v zahraničí (formulář žádosti žáka, zdravotní prohlášení); seznámit se s možnými riziky a postupy pro případ mimořádné události (řešení krizí); seznámit se se zákony týkajícími se nezletilých osob v hostitelské zemi; podepsat souhlas rodičů/opatrovníků; podporovat žáka v průběhu celé mobility; informovat o veškerých důležitých problémech kontaktního učitele ve vysílající škole;

12 Oddíl 3: Orientační lhůty Kdy? Co je třeba udělat? Kdo? Nejméně tři měsíce před termínem podání žádosti Nejméně dva měsíce před termínem podání žádosti Dle každoroční výzvy k předkládání návrhů Jakmile je žádost schválena Nejméně tři měsíce před zahájením mobility Nejméně tři měsíce před zahájením mobility Nejméně dva měsíce před zahájením mobility Vysílající školy, které hodlají podat žádost o Strategické partnerství (KA2) zahrnující dlouhodobou mobilitu žáků informují své zaměstnance i žáky. Přijímající školy, které se mají stát hostiteli žáků, informují své žáky a pedagogy a oznámí případnou hostitelských rodin. Termín podání žádostí pro KA2 Strategické partnerství Vysílající školy informují žáky a přijímající školy (a připomenou jim, aby během přípravné fáze využili Příručku k Dlouhodobé mobilitě žáků ve Strategických partnerstvích Erasmus+). Přijímající školy vyberou vhodné hostitelské rodiny. Vysílající školy vyberou žáky. Vysílající školy zašlou informace o vybraných žácích přijímající škole. Vysílající školy Přijímající školy Vysílající školy Vysílající školy Přijímající školy Vysílající školy Vysílající školy Nejméně jeden měsíc před zahájením mobility Přijímající škola rozhodne o hostitelských rodinách (na základě profilů žáků) a sdělí údaje o hostitelských rodinách vysílající škole. Přijímající školy Nejméně tři týdny před zahájením mobility Před zahájením mobility Vysílající školy informují žáky a jejich rodiny o vybraných hostitelských rodinách a podpoří komunikaci mezi vysílající a hostitelskou rodinou. Na základě poskytnutých informací (informací o rodině, mentorovi/kontaktním učiteli a studijní smlouvě) rodiče podepíší souhlas rodičů/opatrovníků. Vysílající škola, přijímající škola a žák připraví a podepíší studijní smlouvu. Vysílající školy, žáci, rodiče nebo opatrovníci Vysílající a přijímající školy, žáci

13 Po sjednání data zahájení Vysílající školy zakoupí na základě smlouvy uzavřené s přijímající školou letenky / jízdenky. Vysílající školy Nejméně jeden měsíc před odjezdem Vysílající školy sjednají zúčastněným žákům odpovídající pojištění (viz kapitola o doporučeném pojištění v Příručce k programu Bezpečnost a ochrana účastníků ) Vysílající školy Před odjezdem Příprava před odjezdem, kterou je třeba zajistit Vysílající školy Před odjezdem Předodjezdové školení pro vyjíždějící žáky/kontaktní učitele vysílající školy (školení pořádá vysílající národní agentura) Žáci a kontaktní učitelé vysílajících škol Ve lhůtě stanovené v grantové smlouvě Předložit závěrečné zprávy vysílající národní agentuře. Vysílající školy

14 Oddíl 4: Pokyny pro vysílající školy Obecné pokyny pro vysílající školy V těchto pokynech jsou uvedeny úkoly, které by měly vysílající školy plnit v souvislosti s Dlouhodobou mobilitou žáků ve Strategických partnerstvích. Pro větší přehlednost jsou úkoly rozděleny do čtyř fází: před odjezdem; během pobytu; po návratu domů; po dobu trvání projektu. Na konci oddílu je uveden kontrolní seznam dokumentů. Před odjezdem Motivace a nábor: Ujistěte se, že na možnost pobytu v zahraničí budou upozorněni všichni žáci, a to zejména ti, kteří by jinak tuto možnost neměli. Výběr: Proveďte důkladné výběrové řízení, které zajistí, že žáci, kteří cestují do zahraničí, budou mít nezbytné osobnostní i studijní předpoklady, které jsou předpokladem úspěšného pobytu. Se zajištěním výběru na vaší škole vám pomohou Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků a šablony formuláře žádosti žáků. Jakmile je žák vybrán, je třeba vyplnit a podepsat zdravotní prohlášení, přílohu formuláře žádosti žáka o jeho umístění a souhlas rodičů/opatrovníků. Kontaktní učitel: Určete kontaktní osobu, která bude zprostředkovávat spojení mezi mentorem v přijímající škole, žákem a také jeho rodiči/opatrovníky. Práci kontaktní osoby by měla škola ocenit jako součást její pracovní náplně (např. formou finanční náhrady, zkrácení pracovní doby). Potřebné informace: Zajistěte, aby mentor v přijímající škole dostával veškeré potřebné informace. Doporučuje se používat formulář žádosti žáka (včetně přílohy o jeho umístění) a souhlas rodičů/opatrovníků. Informace obsažené ve zdravotní prohlášení (část 2) jsou přísně důvěrné, a proto by měly být uchovávány v zalepené obálce, žák by je měl mít u sebe a měly by být otevřeny pouze lékařem, pokud to vyžadují zdravotní důvody. Jakmile budete mít potvrzeny kontaktní údaje na mentora a hostitelskou rodinu, zašlete je rodičům/opatrovníkům žáka. Příprava: Doprovoďte vybraného žáka (vybrané žáky) na předodjezdové školení, které pořádá národní agentura. Školení pro kontaktní učitele vysílající školy se bude konat ve stejnou dobu. Proveďte veškeré nezbytné přípravy (například jazykovou přípravu, předání informací o přijímající škole, hostitelské rodině a hostitelské zemi). Je rovněž nezbytné objasnit praktické náležitosti a účel dlouhodobé mobility rodičům/opatrovníkům žáka. Dejte žákům materiál nazvaný Tipy pro zúčastněné žáky a proberte s nimi rady, které dokument obsahuje. Studijní smlouva: Vypracujte individuální studijní smlouvu pro každého žáka, který má být vyslán do zahraničí. Studijní smlouva by měla být vyhotovena a schválena (podepsána) ve spolupráci s přijímající školou a žáky. Tato smlouva

15 by měla usnadnit uznávání výsledků učení žáků a zabránit, aby byl žák po návratu z pobytu nucen opakovat stejné předměty nebo dohánět příliš mnoho učiva. V tomto ohledu vám pomohou dokumenty Pokyny pro školy ke studijní smlouvě a šablona pro vypracování studijní smlouvy. Certifikát Europass: Je vhodné, abyste jako vysílající škola zažádali pro žáka o certifikát Europass - mobilita. Tento certifikát konkrétně uvádí, co bylo obsahem mobility, je uznáván ve všech zemích EU a je významný pro budoucnost žáka. Obraťte se na svou národní agenturu nebo postupujte podle informací na internetové stránce Europassu (http://europass.cedefop.europa.eu/cs/home). Krizový akční plán: Domluvte se s přijímající školou na postupech v případě krize nebo mimořádné události během pobytu. Ujistěte se, že rodiče/opatrovníci a žáci mají kopii dokumentu řešení krizí a krizového akčního plánu. Ujistěte se, že žáci a jejich rodiče/opatrovníci znají právní předpisy týkající se nezletilých osob (poskytnou přijímající školy/národní agentury). Pravidla chování: Dohodněte se s přijímající školou na souboru jednoznačných pravidel chování pro žáka, která budou platit společně s pravidly uvedenými v souhlasu rodičů/opatrovníků, včetně možných důsledků v případě jejich porušení. Zajištění cesty: Zorganizujte cestu žáka po dohodě s přijímající školou. Žák by měl do hostitelské země přicestovat včas, aby se mohl zúčastnit školení při příjezdu, pokud jej hostitelská národní agentura pořádá. O termínu konání tohoto školení vás bude informovat národní agentura ve vaší zemi. Pojištění: Ujistěte se, že žák má po celou dobu studijního pobytu v zahraničí řádné pojištění (viz kapitola o doporučeném pojištění v Příručce k programu Bezpečnost a ochrana účastníků ) Během pobytu Zůstaňte s žáky v kontaktu: Udržujte pravidelný kontakt s žákem a mentorem v přijímající škole. Je také dobré pomoci žákovi sdílet vlastní zkušenosti. Jako dobrý nápad se jeví uspořádat společně několik aktivit založených na ICT (videokonference, webový deník atd.) mezi domovskou třídou žáka a jeho třídou v partnerské škole. Sledujte pokrok: Sledujte pokrok žáka ve spolupráci s přijímající školou na základě toho, co bylo ujednáno ve studijní smlouvě. Pokud se vyskytnou problémy, poskytněte pomoc: V případě potřeby pomozte přijímající škole při řešení veškerých problémů, které mohou nastat při komunikaci s rodiči žáka. Po návratu domů Hodnocení: Zhodnoťte výsledky pobytu s žákem, a to jak na formální úrovni (školní výsledky na základě požadavků studijní smlouvy), tak na neformální úrovni (osobní výsledky). Základ tohoto posouzení by mělo tvořit hodnocení žáka z přijímající školy (k tomuto účelu je možné použít šablonu pro vypracování zprávy o studijní smlouvě). Hodnocení by mělo dodržovat lhůty stanovené po dohodě mezi vysílající školou a žákem.

16 Uznávání: Zajistěte, aby byl pobyt na vaší škole uznán v co nejvyšší možné míře a aby měl žák příležitost podělit se o svou zkušenost s ostatními žáky ve škole. Certifikát Europass může být také použit jako oficiální potvrzení pobytu žáka v zahraničí. Opětovné začlenění: Poskytněte žákovi veškerou podporu potřebnou k zajištění bezproblémového začlenění zpět do domovského prostředí. Umožněte žákovi, aby se zamyslel nad dopadem získané zkušenosti a možnostmi jejího dalšího rozvoje. Podávání zpráv: Máte povinnost předložit závěrečnou zprávu o strategickém partnerství své národní agentuře. Tato zpráva musí zahrnovat veškeré mobility realizované v rámci strategického partnerství. Měla by rovněž obsahovat informace a/nebo dokumenty, které národní agentura požaduje. Po dobu trvání projektu Řízení grantu: Zajistěte, aby bylo žákovo kapesné vypláceno žákovi nebo jeho rodičům/opatrovníkům. Zakupte zpáteční letenku či jízdenku pro žáka a ujistěte se, že všechny způsobilé výdaje související s cestou jsou uhrazeny. Více informací o řízení grantu naleznete v Příručce k programu a u své národní agentury. Kontakt s národní agenturou: Zúčastněte se školení, pokud jej národní agentura pořádá, a splňte veškeré požadavky na podávání zpráv stanovené národní agenturou. Přehled dokumentů Dokumenty, které je třeba přečíst: Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků Pokyny pro školy ke studijní smlouvě Řešení krizí Šablony, které je třeba vyplnit a podepsat: Studijní smlouva Krizový akční plán Pravidla chování Dokumenty, které je třeba vybrat od žáka (řádně vyplněné a podepsané): Formulář žádosti žáka (včetně přílohy o jeho umístění) Zdravotní prohlášení (pouze část 1) Souhlas rodičů/opatrovníků Dokumentace k pojištění Dokumenty, které je třeba předat žákovi a rodičům/opatrovníkům: Tipy pro zúčastněné žáky Řešení krizí

17 Krizový akční plán Pravidla chování

18 Oddíl 4: Pokyny pro vysílající školy (pokr.) Pokyny pro vysílající školy k výběru žáků Cílem tohoto dokumentu je pomoci vysílajícím školám provést výběr žáků, kteří se zúčastní dlouhodobé studijní mobility. Výběrové řízení lze rozdělit do dvou fází: fáze náboru a vlastní výběr žáků. Fáze náboru Ve fázi náboru jsou potenciální účastníci projektu vyzváni, aby se přihlásili a mohl být sestaven seznam kandidátů. Nejjednodušší forma náboru může spočívat v pouhém vyvěšení na nástěnce nebo zveřejnění na internetové stránce školy. Nábor může rovněž probíhat déle a zahrnovat rozsáhlejší propagaci. Je třeba povzbudit žáky, kteří by sami na delší pobyt v zahraničí nepomýšleli, aby se přihlásili. Na zájem žáků mohou mít zásadní vliv prezentace a rozhovory s bývalými účastníky výměnných pobytů. Výběr žáků Vysílající škola by měla stanovit pravidla výběrového řízení, to znamená určit dokumenty, které mají žadatelé předkládat, a způsob jejich posuzování. V ideálním případě by školy měly provádět první výběr na základě písemné žádosti (modelový formulář žádosti žáka je k dispozici) a poté přizvat nejvhodnější kandidáty k pohovorům, na jejichž základě bude proveden konečný výběr. Existuje řada obecných kritérií, které je v procesu výběru vždy třeba zvážit, i když svou úlohu bude vždy hrát i prvek subjektivního úsudku. Doporučuje se vytvořit výběrovou komisi zahrnující i externí členy a nenechat tak rozhodnutí pouze na zaměstnancích školy. Vedle obecných kritérií existují určitá zvláštní kritéria, která se vztahují k povaze nebo účelu projektu mobility a která musí být definována jednotlivě na základě povahy každého projektu. Obecná i zvláštní kritéria musí být výsledkem dohody všech subjektů, které se podílejí na výběrovém řízení, všichni s nimi musí být seznámeni a musejí být srozumitelným způsobem sdělena žadatelům. Je rovněž důležité projednat kritéria a jejich odůvodnění s kontaktními osobami přijímající školy, aby věděly, na základě čeho výběr proběhl a mohly provést odpovídající přípravy. Obecná kritéria Obecná kritéria výběru souvisí s těmito činiteli: motivace podpora rodičů osobnost s otevřeným myšlením soběstačnost studijní předpoklady

19 Uvedené faktory jsou stručně popsány dále. Žádné z těchto kritérií nemá přednost před ostatními všechna by měla být vzata v úvahu a rozhodnutí by se mělo zakládat na celkovém úsudku. Motivace Motivace by měla být při výběru klíčovým činitelem. V první řadě je důležité zajistit, aby žáci měli jednoznačnou představu o tom, co dlouhodobá mobilita v zahraničí obnáší. Musí vědět, že pobyt v zahraničí, na vlastní pěst a na dlouhou dobu není vždy snadný, a že budou pravděpodobně procházet těžkým obdobím a setkávat se s problémy, s nimiž se budou muset vyrovnávat sami. Jedním ze způsobů, jak ověřit motivaci a odhodlání, je dát žákům možnost ukázat, že jsou do projektu ochotni investovat zdroje tj. čas a úsilí. To lze provést například tak, že žáci dostanou za úkol napsat motivační dopis, v němž popíšou svá očekávání a důvody, proč podávají žádost. Podpora rodičů Rodiče musí s projektem plně souhlasit a musí žákům poskytovat veškerou podporu po celou dobu, kdy budou v zahraničí. Rodiče, u kterých se neustále projevují obavy a kteří přenášejí tyto obavy na své děti, mají rušivý vliv na pobyt a mohou nakonec přimět děti k jeho předčasnému ukončení. Žádost žáka by proto měla obsahovat prohlášení, v němž rodiče dávají jednoznačně najevo, že si toho jsou vědomi a že jsou připraveni žákům poskytovat podporu a povzbuzení po celou dobu pobytu. Osobnost s otevřeným myšlením Žák se ocitne sám v novém světě a bude si muset najít přátele a začlenit se do nové školní komunity. Žáci, kteří mají tendenci vyhýbat se výzvám, nebudou schopni využít tohoto zážitku a mohli by se během pobytu potýkat s vážnými problémy. Osobnost s otevřeným myšlením neznamená nutně totéž jako být oblíbený ; oblíbenost může někdy záviset více na prostředí než na vlastní osobnosti. Dobrým ukazatelem otevřeně smýšlející osobnosti jsou koníčky a volnočasové aktivity, v jejichž rámci děti navazují přátelství s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Může se jednat o hudbu, sport, šachy nebo politiku cokoli, co se provádí společně s ostatními. Soběstačnost Odloučení od rodiny a přátel na dlouhou dobu není snadné a může se stát, že žáci těmto pocitům podlehnou a vrátí se domů už po několika dnech nebo týdnech. Dobrá příprava a podpora může toto riziko značně snížit, nicméně vybraní žáci musí mít dostatečné duševní schopnosti ke zvládání těžkých období vlastními silami. Je důležité si uvědomit, že otevřené chování nemusí být známkou soběstačnosti a že tiché a zdánlivě plaché osobnosti mohou být ve skutečnosti

20 schopné značné přizpůsobivosti a vytrvalosti. Vybraný žák by měl být sebevědomý a měl by být schopen čelit překážkám a překonávat je. Studijní předpoklady Studijní předpoklady jsou pro žáka, který se účastní dlouhodobé mobility ve vzdělávacím kontextu, výhodou. Nejenže žák musí absolvovat výuku v systému, který je pravděpodobně velmi odlišný od toho, na který je zvyklý (a to v cizím jazyce, který nemusí předem ani znát) určitou námahu si může rovněž vyžádat potřeba dohnat v učivu ostatní po návratu do vlasti. Pokud se někdo potýká s problémy už na domovské škole, existuje riziko, že delší absence tyto problémy ještě zhorší. Školy by se neměly dopouštět chyby stanovování výborného prospěchu jako podmínky pro účast: to, co se počítá, jsou celkové schopnosti a nikoli úroveň dosažených znalostí v určitém okamžiku. Méně úspěšní žáci se mohou ve skutečnosti stát vhodnými účastníky a zkušenost s pobytem v zahraničí jim může pomoci odhalit, v čem spočívají jejich skutečné schopnosti. Učitelé jsou obvykle schopni rozpoznat, zda výkon jejich žáků odpovídá jejich skutečnému potenciálu, nebo zda je jejich průměrná výkonnost způsobená dočasným nedostatkem motivace. To je pádný důvod, proč by měli být do procesu výběru zapojeni učitelé a proč by se nemělo spoléhat jen na výsledky zkoušek a testů. Zvláštní kritéria Kromě posuzování obecných kritérií v procesu výběru můžete stanovit dodatečná zvláštní kritéria související s mobilitou. Vzhledem k tomu, návštěva probíhá mezi školami, které se podílejí na strategickém partnerství, některé školy se mohou rozhodnout omezit nábor a výběr na žáky, kteří jsou již do projektu zapojeni. Předcházení krizím Účast každého žáka v systému je třeba důkladně promyslet. Každý žák nemusí být na náročnou zkušenost života v zahraničí připraven. Může mít i falešná očekávání, která je třeba co nejdříve rozpoznat. Během pohovoru by se výběrová komise měla snažit zjistit, zda žák netrpí nějakými problémy, které by mohly být významné z hlediska jeho účasti v programu (např. psychologickými, zdravotními či rodinnými problémy nebo problémy souvisejícími se školou). Zjištěné informace musí být přísně důvěrné a musí být sdělovány pouze těm, kteří se přímo podílejí na výběru. Při výběru je třeba přihlížet ke stanovisku lékaře uvedenému ve zdravotním prohlášení (část 1). Jakmile je žák vybrán, měl by být požádán, aby předložil vyplněnou a podepsanou přílohu formuláře žádosti žáka o umístění a souhlas rodičů/opatrovníků. Žák by měl mít rovněž s sebou vyplněné zdravotní prohlášení (část 2) v zalepené obálce. Rodina žáka si musí být vědoma toho, že poskytnutí přesných a úplných informací má pro úspěšnost pobytu zásadní význam. Škola by měla potvrdit výběr až tehdy, jakmile obdrží oba uvedené dokumenty. Škola by měla vést písemné záznamy o postupu výběru pro případ, že by bylo zapotřebí vysvětlit důvody pro výběr zúčastněných žáků.

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH I.1 Podmínky pro způsobilost jednotkových příspěvků V případě, že má grant formu

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na:

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 3 - mládež I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby obchodní společnosti Voluntair s.r.o. se sídlem: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03595391 zapsané v obchodním rejstříku

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Průvodce k slavnostnímu setkání při příležitosti absolvování studia semináře a institutu

Průvodce k slavnostnímu setkání při příležitosti absolvování studia semináře a institutu Průvodce k slavnostnímu setkání při příležitosti absolvování studia semináře a institutu Slavnostní setkání při příležitosti absolvování studijního programu představují způsob, jak vyznamenat úsilí a výkon

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 2 strategická partnerství

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 2 strategická partnerství PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 2 strategická partnerství I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Program Mládež v akci

Program Mládež v akci Program Mládež v akci Akce 2 Evropská dobrovolná služba - vysílání i přijímání jednotlivců - vysílání i přijímání skupin mladých lidí - země EU a partnerské země - cílem je osobní rozvoj dobrovolníka -

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Předmětem zakázky je dodávka kurzu pro 1 učitele v zahraničí (Anglie, Malta) a jednoho pobytu pro

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014

FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014 FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014 MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou: Vysoká/vyšší

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků uzavřená podle 65 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. I. Smluvní strany Střední škola a Vyšší odborná škola

Více

ERASMUS+: COMENIUS. Setkání s poskytovateli kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

ERASMUS+: COMENIUS. Setkání s poskytovateli kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ERASMUS+: COMENIUS Setkání s poskytovateli kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků LLP ERASMUS+ Partnerství škol MP, BP Individuální mobilita žáků IPM Partnerství Comenius Regio REG Další vzdělávání

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007. Universidade de Santiago de Compostela PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2006/2007 Osobní údaje Jméno a příjmení studenta: Hostitelská VŠ: Hostitelská země: Kontaktní osoba na vysílající univerzitě

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017) Postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání zřizovatele mateřské školy (obec) - zákonní zástupci dítěte, mateřská škola, Novelizace

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení monitoringu fondů EU v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01019/17 Datum: 7. 3. 2017 Vedoucí

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci)

FINANČNÍ DOHODA Č. / /01/02 (Uvádějte prosím ve veškeré korespondenci) PROGRAM SOCRATES -ERASMUS AKCE 2.2 Financování mobilit učitelů složené z grantu Erasmus a dotace MŠMT na dofinancování konečného uživatele vyplácené formou cestovních náhrad uzavřená mezi: FINANČNÍ DOHODA

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Volné pracovní místo: vedoucí útvaru komunikační podpory Oddělení: oddělení pro kapacity a komunikaci v oblasti veřejného zdraví Referenční číslo: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Evropské středisko pro prevenci

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

ECVET v projektech mobilit

ECVET v projektech mobilit ECVET v projektech mobilit Společné cíle politiky EU zvýšit mobilitu a zaměstnatelnost žáků/pracovních sil v EU (6% žáků vyjíždějících na zahraniční stáž v rámci odborného vzdělávání) transparentnost a

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. zástupce vedoucího projektu (M/Ž)

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. zástupce vedoucího projektu (M/Ž) OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída AD 6 Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí zástupce vedoucího projektu

Více

Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby

Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby Smlouva v oblasti dlouhodobé dobrovolnické služby (uzavřena dle 8 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů) Článek I Smluvní strany ADRA, o.p.s., IČ 61388122 Klikatá 90c,

Více

VZ 389/ PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy. tel.: ,

VZ 389/ PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy. tel.: , Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2003/2004 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: C153185 Operační program Vzdělávání

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Sídlo zadavatele: Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Sídlo zadavatele: Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková

Příklady z praxe. Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Příklady z praxe Olga Heclová Radka Muchová Jana Pávková Práce ve skupinách 5 skupin po 3 účastnících celkem 25 otázek otázky na: studentské mobility, zaměstnanecké mobility STUDENTSKÉ MOBILITY 1) Věková

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku na služby Název zakázky: ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY Zadavatel: Základní škola Přerov, Želatovská 8, Želatovská 8, 750 02 Přerov ČERVEN 2015 Strana 1

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU č.j. 09/0413/13 Vodňany, 1.11.2013 Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU I. postup při přijímání nových pracovníků na Fakultu rybářství

Více