VOLBY --- VOLBY --- VOLBY --- VOLBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY --- VOLBY --- VOLBY --- VOLBY"

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA... ~. sadliliřl PR(1f)OD(1J STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Č íslo 50. květen 2006 Rodiřová.no do 8100 domácností ZDARMA VOLBY --- VOLBY --- VOLBY --- VOLBY 'Itl.." V ' 'Itl V,, o NeJvyssI orgán druzstva - SHROMAZDENI DELEGATU One 3.dubna 2006 zasedal v Domč kultury v Tcplicfch Nejvyšší orgán SBD Mír Teplice. Jednání fídil člen pfcdstavcnstva p.roman Schlčscr. Pfed 5ti lety. konkrétně sh romáždční delegátů zvolilo pfcdstav~nslvo a kontrolní komisi na období Proto hlavním úkolem tohoto zasedání bylo zvolit členy pfedstavenstva a kontrolní komise na následujlcí obdob! Protože mandát končil také delegátům - členllm shromážděni delegátu. bylo nezbytné. \/j'. aby se v prubčhu února a bfezna 2006 ~,;~ uskuteč n i l y č lenské sc hůze samospráv v~ech f, ~ našich objektll - zde bydlící členové družstva j_ ~~ měli právo zvolit své zástupce - každý dům volí W dciegátado Nejvyššího orgánu SBD Mír Teplice. Celkem naši členové na sch6zích v domech zvolili 162 dolegátů, kteřl dostali důvěru k rozhodování a kontrole vdkeré činnosti družstva v následujlc(ch 5 letech. Ze 162 zvolených deicgátll, ktefí byli pozváni na toto jednání, se zúčastnilo 136 delegátll. cožje 83,95%. Zápis zjednání obdrželo všech 162 fádnč zvolených delegátů v našich jednotlivých objektech. Před vlastní volbou Ing.Vladimír Procházka - pfedseda pfedstavcnstva, kleré mezi každoročními zasedáními shromážděni delegátů řídilo činnost družstva, stručně zhodnotil vývoj družslva za období od do Uplynulé období dle dosažených hospodálských výsledků a stavu bytových domll lze hodnotit jako velice úspčšné. Podrobnější informace byly členům družstva sdělovány ve vydávaném Zpravodaji SBO Mír Teplice (v uplynulém 5-ti letém období vyšly Zpravodaje č. 28/ ). V závěru svého vystoupení nastinil nejdůležitější úkoly pro pfíšlí období II. Delegáti v průbčhu zasedánl schválili 3 dílčí změny stanov družstva: CI Stavební úpravy v bytč: Č len - nájemce družstevního bytu (garáže) nesmí zvolilo představenstvo a kontrolrú komisi na období provádčt stavebn í úpravy ani jinou podstatnou zmčnu v bytč (garáži) bez souhlasu družstva. a to ani na svůj náklad. V případč porušení télo povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen-nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Stavební úpravy v bytové jednotce (garáži) lze provádět jen s písemným souhlasem družstva. Tyto stavební úpravy jsou provádčné na vlastní náklady nájemce a nepodléhají finančnímu vypofádání. a to jak po dobu trvání nájmu, tak i po jeho ukončení. CI. 78 odsl. 3 - PfedstavenSlvo má 9 členil (dflve 10 členů) CI. 86 odsl. 1- Kontrolní komise má 3 členy (dfíve 5 členů) Vlastní průběh voleb zajistila volební komise ve složení: delegáti Doušová Draža. Novotná Amálíe, Slavík Václav. Za členy představenstva byli zvoleni: Ing. Svatava liakrová, Ing. Miroslav Kubů, Libušc Navrátilová, Zdenčk Neudert, Ing.Vladimír Procházka, Roman Schloscr, Ing. Václav Sláma. Mgr.Petr Štych, Jaroslava Tomsová (novými členy jsou L.Navrálilová - delegát obj. 189, Mgr.Štych - del.obj.129, J.Tomsová - del.obj.161) Za členy kontrolnf komise byli zvoleni: Martin Senický, Jan Vaníček, Miroslav Vašta Ing. Procházka poděkoval delegátůmjméncm novč zvoleného pfedstavenstva za důvčru, kterou delegáti dali 6 členům pfedstavcnstva, kteh byli zvoleni opětovně, a ocenili tak jejich podíl na tom, že naše družstvo má trvale velmi dobré výsledky, a umožnili jim tak pokračovat v nastoupeném trendu zlepšován í po ďminek byd lení našich členů a snižovaní energetické náročno s ti zejména panelových budova tím i ús por finančních nákladů za topení (pozn.spotfeb. topla se u budov SBn Mlr Teplíce pohybuje v pnlměru 0,36-0,39 GJI m2 za rok; řad. budov j. jíž mezi 0,22-0,30). U novč zvolených členů pfedstavenstva je vzhledem k jejich zkušenostem s výkonem funkce delegáta objektu pfedpoklad. že rychle nahradí 3 dlouholeté zkušené členy přcdstavenstva z předcho zíc h období bývalého mí st opředsedu Vladimíra Macha, Emila Markuciho a JUDr.Karla llumplika, ktcl'í na následujfcí obdobf již nekandidovali. Tčmto našim 3 člent1m družstva patří uznání a poděkování za dlouhodobý a trvalý růst našeho družstva. V závěru jednání Ing. Procházka popfál nově zvoleným delegátům mnoho úspčchů v jejich práci přimo v bytových domech s ostatními členy družstva a požádal je, aby vydrželi ve svých funkcích a nenechali se odradit ani často ncvhodnýmjcdnáním některých spolubydlících. Ing.Václav Sláma místopředseda nově zvoleného pfedstavenstva Dne 3. dubna 2006 se konala od 18,30 hod. ustavující schůze nově zvoleného představenstva. Předsedou představenstv.a byl zvólen Ing.VIadimír Procházka. Dále byli zvoleni místopředsedy představenstva Ing. V ádav Sláma a Ing.Miroslav Kubu. Dne 25.duhna 2006 se konala ustavující schůze nově zvolené kontrolní komise. Předsedou kontrolnl komise byl zvólen, Miroslav Vašta.

2 ÚČETNÍ ZÁ VĚRKAZA' ROK ', Naše družstvo podléhá za zákona povinnému účetnictvl auditu, který 2 již několik po sobě jdoucích obdobích tl nás provádí auditorka paní ing. Zdeňka Trojanová z Děčína V platném zněnl zde otiskujeme její zprávu: O O 5 o ověření řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005 v účetní jednotce Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice se sídlem v Teplicích, Gagarinova ul. 1558, PSČ (zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí n. L.,odd. DR XXVI,vložka 297) IČO Zpráva je určena pro představenstvo a členy Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice. Podává ji auditorka Ing. Zdeňka Trojanová, osvědčení č. 340, se sídlem v Riegrově ul. 984/83, Děčín 2. Na základě rozhodnutí představenstva družstva byl proveden audit přiložené účetní závěrky Stavebního bytového družstva "Mfr" Teplice za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince Za sestavení účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán družstva. Úlohou nezávislého auditora je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorll České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým zpll sobem provedené ověření úplnosti a prllkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použití účetních metod a významných odhadli provedených vedením a dále zhodnocenf vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádřeni výroku. VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice k 31. prosinci 2005 a nákladll, výnosll a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, a proto k ní nemám výhrady. Ověřila jsem soulad informací uvedených ve výroční zprávě auditovaného družstva za uplynulé období s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly pře vzaty. V Teplicích dne 3. května

3 -,v v,, o Nejvyšší orgán družstva - SHROMAZDENI DELEGATU. uzavřelo hospodaření SBD Mír Teplice za rok 2005 Dne 16.května 2006 v Domě kultury v Teplicich v letošním roce již podruhé, jednali delegáti družstva - tentokrát o průběhu roku 2005 a dosažených výsledcích hospodaření, auditu hospodaření a účetní závěrce k Jednání řídil místopředseda představenstva Ing.Václav Sláma (též delegát objektu 731 ve Svojsfkově ulici). Ze 176 pozvaných delegátů jednotlivých bytových objektů se zúčastnilo 117 delegátů, což je 66,48%. Zápis z jednání obdrželo všech 176 delegátů. Zprávu o činnosti družstva ajeho hospodaření v roce 2005 přednesl předseda pfedstavenstva Ing. Procházka. Zdůraznil, že družstvo tak jako v předchozích letech Giž od roku 1994) pokračovalo v komplexních opravách domů spojených se zateplováním. Při všech akcích je využíváno dotací od státu. Podmínkou pro získání dotací je komplexní oprava (po předchozím zpracování energetického auditu bytového objektu), kolaudace stavby a předložení všech údajů ČMZRB, která ze SFRB poskytne 4% dotaci na úroky z půjček od ČS OB a po dobu 15 let tak členové našeho družstva maji téměř bezúročnou půjčku. Ing. Procházka konstatoval, že naše družstvo má pravděpodobně největší počet zateplených domll v celé ČR. V posledních 3 letech jsou opravy prováděny včetně výměn oken a nového řešeni vstupů do objektů. K dříve realizovaným akcím se družstvo vrací aje též prováděna výměna oken. Velmi náročnou oblastí je zajištění bezpečnosti dopravovaných osob v našich výtazích. Z platných předpisů a norem vyplývá, že nás čeká prakticky výměna všech výtahů. Tato výměna byla provedena již u 63 výtahů a na rok 2006 je naplánováno dalších 25 výtahů. Z důvodu stárnutí bytových objektů je třeba zajišťovat dalši opravy, zejména střech (zde jsme již téměř na konci oprav) a rozvodů elektroinstalací, zejména ve s polečných prostorách a stoupací vedení až k bytům. Také v roce 2005 bylo zpracováno ratingové hodnocení ekonomiky družstva a tak jako v roce 2004, tak i v roce 2005 bylo družstvo hodnoceno stupněm B+. Jedním z významných kritérií tohoto hodnocení je stav dlužného nájemného; to se podařilo snižit až na ,-Kč k V letošním roce se daří dluhy našich družstevníků efektivně vymáhat a došlo k dalšímu poklesu až pod hodnotu ,- Kč. Představenstvo družstva v loňském roce pravidelně hodnotilo hospodaření a bylo dosaženo zisku po zdanění přes 7,5 mil.kč (podrobnějši zprávu přednesla Ing.Mandzáková). Vedoucí ekonomického úseku seznámila přítomné s důležitými ekonomickými ukazateli ho~podaření družstva a s úplným zněnim Zprávy auditora o ověřeni řádné účetní závěrky, kterou vypracovala auditorka Ing.Zdeňka Trojanová s tímto výrokem: "Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace Stavebního bytového družstva "Mi,." Teplice k 31.prosinci 2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodařeni za rok 2005 v souladu s účetními pře.dpi sy platnými v České republice, a proto k ní nemám výhrady." Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé období a stanovisko k řádné účetni závěrce přednesl její předseda p.vašta. Uvedl, že kontrolní komise svou činnost zaměřila na kontrolu rozhodnuti představenstva o vylučováni členů z družstva, prověřováni správnosti výběrových řizeni na akce zateplování objektů. Konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky. Dále doporučil delegátům schválit řádnou účetní závěrku k Ing. Iveta Mandzáková seznámila delegáty s důvody potřebného souhlasu shromáždění delegátů se zřízením zástavního práva ve prospěch banky v souvislosti s potřebnými úvěry na dofinancování opravovaných bytových objektů, u kterých bude družstvo žádat v rámci programu "PANEL" o státní dotace na úroky k poskytnutým úvěrům. Ing.Mandzáková seznámila delegáty s objekty, které budou dány do zástavy, výši úvěru na jednotlivé objekty a s dobou splatnosti. Jedná se o obj.č.1 02, 155, 156, 157,302,321,405,411,415,419,518,519,604 a 712,892,173. Většina členů bydlících v těchto domech dala písemný souhlas se zástavou a proto shromáždění delegátů rozhodlo, že tyto objekty budou použity jako zástava pro bankovní ústavy. Ing.Mandzáková seznámila delegáty s.výsledky hospodařeni družstva v roce Družstvo dosáhlo u bytových středisek zisk ve výši ,-Kč. U nebytových středisek činí dosažený zisk ,- Kč. Shromážděni delegátů rozhodlo, aby část zisku ve výši ,- Kč byla přidělena do nedělitelného fondu družstva a , -Kč bylo přiděleno do fondu družstevních pozemků. Závěr jednání provedl místopředseda pfedstavenstva Ing.Sláma. Poděkoval pfitomným za účast a vzhledem k tomu, že se blíži čas dovolených popřál všem přijemnou dovolenou. Ing.Procházka př ipomněl delegátům, že ve dnech 2. a 3. června 2006 budou občané volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a bude se proto rozhodovat o budoucnosti naší země. Vyzval delegáty, aby se voleb zúčastnili, neboť se také bude nepřimo rozhodovat o podminkách hospodařeni v naši zemi, v jednotlivých firmách a tedy i o podminkách hospodařeni našeho bytového družstva. Popřál všem, aby zodpovědně zvážili svoji volbu, neboť se rozhoduje o následujících 4 letech (do příštích váleb až do roku 20 I O) Ing.MiroslavKubů mistopředse dapředstavenstva

4 Dlouhá a úmorná zima je konečně pryč, nastává období léta a dovolených. V tomto příspěvku se proto zaměříme na cestovní pojištění - pojištění léčebných výloh. Je velice důležité vybrat si produkt podle účelu cesty dělí se na turistické a slulebni, dále pak na krátkodobé a dlouhodobé. Pojištěníje nutno sjednat před odjezdem, v případě prodloužení cesty je většinou umožněno pfed datem původniho konce uzavřenou pojistku prodloužit prostřednictvím Asistenční služby (vysvětlení činnosti asist. služby viz níže v textu). Dále se pojištění rozlišuje podle územ ni platnosti - standardně Evropa a pfilehlé STACH & I.P. POJ lšfovaci MAKL.~~ vyjmenované státy nebo svět. Vyloučeny jsou výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými a přírodními podmínkami, neosídlených oblastí či válečných zón. Proč vůbec cestovní pojištěni? Protože v případě nemoci či úrazu v zahraničí se dovolená může změnit v noční můru. Příklady: Zaplacení účtů za komplikovanější lékařské zákroky a převoz domů může člověka zadlužit do konce života - např. operace srdce a letecká přeprava ve Španělsku stála I Kč; operace slepého s třeva v USA Kč ; těhotenské komplikace s předčasným porodem v Itálii I Kč; srdeční záchvat s hospitalizací v Německu Kč; vážný úraz při autohavárii s hospitalizací a přepravou na Slovensku Kč a v USA Kč. Co je to "komerční cestovní pojištění"? Komerční cestovní pojištění je soubor několika typů pojištění: léčebné výlohy, repatriace - převoz zpět do vlasti, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví nebo na majetku, právní pomoc... Ještě před cestou se zamyslete nad případnými zdravotními riziky. Kromě standardních výluk z pojištění - preventivní prohlídky, očkování, kosmetické ošetření, úpravy zubů a čelistí (hradí se pouze první pomoc při náhle vzniklé bolesti, zhotovení a opravy protéz, brýlí a dalších zdrav. pomůcek), duševní a psychické poruchy; pohlavní nemoci, AIDS, interrupce, komplikace koncem těhotenství, porod, antikoncepce, úraz pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, atd, jsou ve výlukách také zdravotní potiže, které se objevily v období před uzavřením pojistné smlouvy - a jejichž projevy se datují např. v pfedchozích 6 či 12 měsících před odjezdem - extrémně i kdykoliv před odjezdem. Obdobně se na výluku z pojištění posuzuje i zhoršení zdravotního stavu v případě chronické nemoci. V těchto případech doporučujeme plánovanou cestu konzultovat s ošetřujícím lékařem a zajistit si léky. Musí se uvažovat i s plánovanými sportovními aktivitami, extrémně rizikové sporty a sporty na profesionální úrovni jsou standardně vyloučeny. Např. vysokohorskou turistiku nebo potápění je však možné při pojistit. Důležitou součástí pojištění jsou Asistenční služby, na určený kontakt se škodní událost oznámí a dále se postupuje dle pokynů, hovory se vyřizují v češtině, jdou řešit na účet asistenční služby. Asistenční služba rozhoduje o převozu pacienta, vyslání opatrovníka, komunikuje se zdravotnickým zařízením a s kompetentním lékařem, zařídí přímou platbu zdravotnickému zařizení, příp. nasměruje klienta s ambulantní léčbou ke smluvnímu lékaři. Dále jsou schopni pomoci i v případě kontaktu na zastupitelské úřady, na tlumočníka... A proč je vhodné, mít i v Evropě vlastni komerční pojištění? V zemích EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu je sice pacient, který má Evropský zdravotni průkaz (klasický průkaz pojištěnce, který již uvedené označení obsahuje), ošetfen na účet jeho české zdravotní pojišťovny, ale přistupuje se na režim platný v dané zemi, tozn. spoluúčast pacienta, (např. ve Francii je to % nákladů za ošetření, % za léky, spoluúčast při hospitalizaci) ošetfení musí být ve veřejných zdravotníckých zařízeních - neproplatí se úhrada soukromého lékaře. V některých státech je potřeba účty zaplatit na místě celé a dodatečně složitě vyřizovat jejich částečné proplacení. S některými dalšími státy jsou podepsané dohody o zajištění nutné péče k záchraně života. Samozřejmě Evropský zdravotní průkaz neřeší přepravu zpět do vlasti a nemá asistenční službu, která by záležitost vyřídila technicky. A proč pozor na cestovní pojištění jako součást platebnleh karet? Toto cestovní pojištěníje určeno na opakované krátkodobé výjezdy (viz podmínky), většina těchto pojištění má finanční spoluúčast. U některých karet se pojištěni vztahuje pouze tehdy, jsou-ii náklady spojené s cestou (např. letenky, ubytování, benzín), hrazeny touto krutou. Je proto potřeba si vyžádat od banky kaltičku pojišťovny s číslem pojistky a kontaktem na asistenční službu, zjistit rozsah a podmínky pojištění. K valitní cestovní pojíštění je součástí drahých prestižních karet např. American Expres, DinerClub, karet zlatých a platinových Také v této oblasti pojišťovnictví jsme Vám k dispozici jak pro posouzení Vašich potřeb, tak pro sjednání pojistné smlouvy před Vaším odjezdem na zahraniční dovolenou. Závěrem Vám však především přejeme, abyste prožili krásnou dovolenou bez n.ulnosti toto pojištěni využít. kontakt: STACH & I.P a.s., Masarykovo 316/ 146 Teplice Zdenka Michálková, , ,

5 '.' -.: Dne byla na shromáždění delegátů roční účetní závěrka k schválena Ve zkrácené verzi otiskujeme ú četní výkazy, jejichž plná verze je součástí účetní závěrky, která byla zveřejněna dle platných předpisů. Rozvaha k v lis. Kč ( zk, ácená verze \ l~llc ohd\loi ll1111ulč l)hdubi lléj.né obdohí Aktiva celkem Pasiva celkem )lohlcdávky ZCl upsanc.imťni Vlastni ksllilál I Dlouhodobý ms.jetcl, Z8.kbdni kapllál J )louhojob)' nchml'ln); majetek 99(, I 138 Kapitálo\'é I~,)ndy I ) )1()UJHKJ()h," hmolll.\ majetek I Rczcn11i!(llldy, ncdč1itcll1)' I )Inulltldohj! linaul..ni majctd. fond \.l o~ tall1i lim.d\' ze i'.1~ku I. toho podil ccmli~_.rapjr\' Vl ~ mmul\'ch let 704 Obl'žná aktiva VI ~ txp.l1~ho účetního ohdobi 7556 Zasoby Ozí zdl"o.ie !)hlUIHx1ohé pnhlr,;juvky RC/.crvy Kr31k"x:1l11x: j.xllucj:ivky 147 NRl) DloulKxlobe zá\'azky J'manČlIi li"i::1jclr.=k JO Krátk<x:1nhc /.ávi:l7.ky ('aso\'é r()zli~cni 17 70~ Bankovllí ú\'cry a \"ypom("~c i z I~lhn JJollho(lobc bank ú\'~ 'Y LaSO\'č rozlišeni 6 Vvkaz zisků a zlrát k v lis Kč ( zkrácená verze ) l".""7.nč nhrlllhi m inule nhdnhí h~.ne ol"xlobi V.'; kml) II prodej zho2i I.m!.lHoi stavu rezerv. opr3\ n)'ch jo' i{lho prodej vlastnich \')'fobku Joložek ve finanční obla81i l.ml~:na sta\'u zas. vlasl. \)'Tohku.Iiné finanční \ýnosy 4282 Aklivace.Jine t iljančo.i náklady 9316 V,,' klll1. Srx1tf d.>ti a náklady Finallčni VI { v~tnédaně/. Pf ídaná hor,bwta pf íjrnu z běžné činnosti (Jsllbní náklaůy Datl Z nt l.ímu /'8 h&nou činnost 49 Odpisy DNI 1M a J)HM I VB I. Wné čmnos ti 7273 Zm018 stavu Tl:zcr\', Opt"i:J\llych Mimot ádné výnos\' I 923 )olnj.ck \' provozní oblasti Mimof ádne náklady O.line provozní VVIloSy Mimoř áun)' h{lsrxx.! v,'sledek 283 Jiné provozní lhiklady Výsledek hoflpod. za úč. období 7556 Provozní \'ýslcdek hospod II 686 mmujc obdohi : Ilunnlé ohdohí l~ne {llxiohi minule ohdohi hl9:nc llhdohi Penl'žní tok z Pohledávky 110 Ihů ll' provozní činnosti splatnosti 7005 Pcnl'žní tok z Závazky 180 dnu po Ihutě investiční činnosti.plalnosti 44 Peněžní lok z HM zatlžený zástav. právem 108 (, finanční činno sti 1" 0 účely komerčních 1484 \38 a hypotéčních úvl'ril (na TZ) minulé obdobi Zveřejniní účetní závěrky k 31.12_2005 Dle zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve zněni pozd<1iších př edpisů se účetní závěrka zveř ejňuje, a to uložením výroční zprávy, jejíž součástí je i účetní závěrka, do sbírky Iistin u Krajského soudu v Ústí nl a dále L.\'cř cjnalíl1l účctni zá,,;,;"ky \. ObchodJúrn v čslníku. ---'.- ~ _.' _--_ _.._ _~,.._ ~, _.,, ~ Ing. Iveta Mandzáková _- vedoucí ekonom.úseku

6

7 I VIZITKY Vynikající kvalita, příjemné ceny m - Izi - černobflé., 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks Cena za potisk druhé strany vizitky jednobarevné 3 Kč s DPH 2.50 Kč s DPH 1,50 Kč s DPH 1 Kčs DPH 0.40 Kč s DPH 51HER!ETC... L.TI:).. 1 t", u_ < ~«,V I Vizitk - barevné ko 'rované 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks Cena za potisk druhé strany vizitky j ednobarevně ' 4KčsDPH 3,60 Kč s DPH 3 Kč s DPH 2.70 Kč s DPH 0.40 Kč s DPH 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks Cena za potisk druhé strany vizitky - dvoubarevně 4,1S Kč s DPH 3,80 Kč s DPH 3,20 Kč s DPH 2,90 Kč s DPH 0,80 Kč s DPH Vizit - Čl řfjaf1 vně - 4/0 '.',,,~ > 50 ks 100 ks 2000 ks 2000 ks Cena za potisk druhé strany viz itky - dvojbarevné 4,50 Kč s DPH 4.10KCsDPH 3,30 Kč s DPH 2,90 Kč s DPH 0.80 Kč bez DPH cena za vizitku již od 2)30 KčI 1000 ks s DPH S obo u 'Strannýr-,l tisl,el tl <="' dcldatl'\ovou bolvou (če ivena! Papfr: matný g/m2 Mofnost tlaku na volté mnofstvl speci.lnich paplrů. fótif, sarriolepek, termotransf6rů apod. Mofnost oboustraného tisku. Za pliplatek. ÚSPĚŠNÁ A LEVNÁ REKLAMA VJZITKl~mEDNI~J m' ANKY KAPESNI KALCN I NOvOR ENKt. ZAKAZNI A SLEVO KART T ALUXUSNIPOZVANKY Ato".~od fllllll ks Vydá": SBDMír Rc:dakění rada: pfedsedkyně - Ing. Sv. I Takrová L:lenové redakčnf rady: Ing. Václav Sláma, Zdenčk Neudcrt Ing. Vladimir Procházka JUDr. Karel Humplík Adresa redakce: Gagarinova 1558, 415 O 1 Teplice Náklad: výlisků Sazba a grlflek' pfíprava PULSAR DESIGN Tisk: sao Mír Tcolice, Gagarinova 1558

8 VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 2. a 3. června 2006 Volební číslo 25 - NEZávisli DEMokraté (předseda V.Železný) Úvodem je třeba vysvětlení proč je za názven politické strany závorka se jménem jejího předsedy Vladimíra žclezného - bývalého ředitele úspěšné televize NOVA. Výraz "nezávislí H je obsažen totiž také v názvu jiných stran- NczávisH,SNK-ED, které se též pokouší uspět v nynčjších volbách. Chceme, aby m ě l občan-volič pfi výbčru naprosto jasno KOIIO VLASTNt VOLÍ - POKUD CHCE VOLIT NEZ DEM TAK volí č. 25. USlavujlcí sněm politické strany NEZ DEM se konal , pfedsedou byl zvolen Vladimír Železný. Dne bylo založeno Obecní sdružcní NEZ DEM TEPLICE, pfedsedou byl zvolen Ing.Yladímír Procházka - pfedseda SBD Mír Teplice. Na podzim roku 2005 NEZ DEM navázala spolupráci se SŽI (STRANA ZA ŽiVOTNÍ JISTOTY) zejména vzhledem k velice podobnému názoru na tešení potřeb n~ich důchodcil Dne 21.ledna 2006 došlo po dohodě ke sloučeni tčchto dvou samostatných politických stran v jednu stranu a to NEZ DEM, do které nyní postupně přecházeni členové SŽJ. Takto posílení NEZ DEM chtějí svým programem -~ue" 1 i1's oslovit voliče-občany naší země - chceme jednoznačně mít po volbách své zástupce - poslance v parlamcntllř a významnč pfispčt s ostatními pravicovými stranami ke zmčně poměrů v této zemi tak, aby sc našim občanům žilo lépe. Zda se to podaří právč straně NEZ DEM, záleží pouze na Vás, na voličich. věfite slibům stran, jcjichž poslanci jsou posledních 8 let v Poslanecké snčmovnč - ČSSD, KS Č M,ODS,KDU. pro lidi (? proč to co slibují již neudělali v pfedchozích letech, kdy rozhodovali o zákonech.....) a zase slibují co všechno -MHIU věfíte, že tyto,.zkušené" politické strany a jejich " zkušeni politici" sc právě nyní zrněni a začnou jednat a myslet jinak. A jsou jejich programy tak odlišné? Nedopadne to nakonec tak, že ať volby skončí jakkoli, tak se nakonec zase sejdou a protože se nemají kam vrátit, protože si neumí pfedstavit, že by dělali něco jiného než politiku, tak sc znovu domluví a všechno si znovu společnč rozdělí??? 'd"ivám nevadí, že za politické stranyčssd,ksčm,ods, KDU nyní opět kandidují vesměs stejní lidé, ktefí si po volbách pouze jinak: rozdělí nmkce dle poštu hlasů, které od Vás obdrží (... a budou se chovat slejnějako nyní). si myslíte, že se lidé mají mít "stejně dobře '" (nebo stejně špatně) bez ohledu na to, jak pracují, jak se snaží,... (nebylo to tady jižjednou?) nevadí, že jsme vstoupili do Evropské Unie za velmi nevýhodných podmínek, na které začneme postupně doplácel, pokud rychle ne''yjednlime nové 'epll podmlnky nevadí, že se zhoršuji podmínky důstojné pro život důchodců ne"čfll:e. že právě nyní se rozhoduje o budoucnosti naši zemč a tedy zejména našich děti +MIDjstc prostě spokojeni se současným stavem na!lf země a vyznáváte heslo "lepší vrahec v hrsti než holub na střeše" tak NEZ DEM (pfedseda VZClezný) skutcčnč nevolte a vybertc si opět jednu z vyzkoušených politických stran s jejich vyzkoušenými politiky... nebo 2.a 3.čcrvna 2006 sed'te doma a k volbám nechoďte. POUZE v tom pfípadč, že si myslíte, žc je tlcba: aby do politiky vstoupili noví lidé (ktefí již ve svém zaměstnání něco dokázali a maj f za sebou vidět dobré výsledky) a že fízenl naší země vyžaduje opravdu vážné změny. A proto musí zemi fídit profesionálové (a nikoliv politické děti, které šli ze školy pfímo rovnou na ministerstva v Praze,...) Miroslav NEUBERT místopfedseda Strany za životní jistoty ČR a člen SŽJ Teplice Ing. Vladimír PROCHÁZKA pfedseda Obecního sdruženi NEZ DEM Teplice VOLEBNí KRAJ ÚSTECKÝ Vylosované číslo pro hlasovací lístek 25 HLASOVACí LíSTEK NEZÁVISLí DEMOKRATÉ (předseda V, Železný) Kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny Partamentu České republiky konané 2. A 3. června Martin Fr2iko 36 ~, m ~!~!))i1iiim spoietrosti, Mi& 7.J211 Hanooset, 191e1 ~ljek~ nt ÚSIi nad lillerr, ď en poili:ké siraiy thávisú Il'MOKRATÉ (1iedsiIlI V. Zelezný) ďen poiii:ké 5Ja1y ~ZÁVISÚ Il'MOKRATÉ ( ~edseda V Ž~ezni ) 2. OTTA Herci!, 56 ~I, íe!llm reaimi kaoce~íe, ~ IXWI, 8.~tI!I ír John, 431e\ ma~ m my.línosice, cen poitidé iinl1y tfzavisú IH OKRA1É (ll'ooseiii V. Zoomy) ďen poitidé Smj t.l:závisú IlMOKRATÉ ( ~edseda V. Žeiezni) (i)miroslav Neliiert, 67 ~\ s~ve\o i l,cljik, l'11h 9,Dr/hule feďju~oiá, 52 ~. vldini sestra, 1~~,, Oer! ikji1di strdly Strana za imiri IStdy ď enpclli:ké Smj ~AV tsu II MOKRATE I ~edseda V. Zelezný) 4, hig. Ludík ZetielmlM, 42 ~\ jednot,1 fmy,!(;daň, lo.tomiš U2Iijol'S~. 42 ~ \ miiž/f ~i1o livoo~, Mos!. cen JKliOCi:i willy ~ AvlSÚ [{MOKRATl ( ~edseda V. 1eJwri) Oer! JKliOCi:é Smj tflav5u Il'MOKRATl ( ~edseda V. ~ ) 5. ~. Jíň Fa~~a, 5\ ~ \ s\1rnsta, la~, 1I.Jíř i ll2 H2VID'/i, 64 ~\ staveoo ledvi~ fl.ooil~ noo looern, cen JKlili:ké sira1j ~IÁV5Ú II MO KRATÉ (~ V. ZeJezný) cen poili:ké 5mj Slmna za i~~ jt1iiy, (i)ing VI2limr Procl1ázb, 49 ~. ~edseds SBD, Tej:l oo, 1l.Josef Tvrdý, 53 ~ ~edseda SBD, KOOaiI. cenpollkl:é sirailmozavisli Il' MOKRATÉ (i edseda V ZeJezni) c er! p (jli:ké s!illj~áv5 Ú II MOKRATÉ I ~ V. Ž~ezni )

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2008 Obec Kestřany

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Čelákovice

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Čelákovice ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Čelákovice ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Čelákovice za rok 2006

Více

Podklady pro jednání členské schůze konané dne

Podklady pro jednání členské schůze konané dne Podklady pro jednání členské schůze konané dne 24.6.2015 bod č. 2 Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014: Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2014 Vážení členové, dovolte mi,

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 667/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 NEZISKOVÉ ORGANIZACE MAS Holicko, o.p.s. se sídlem

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

A&CE A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. Bělehradská 17, Praha 4 Tel/fax , tel v

A&CE A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. Bělehradská 17, Praha 4 Tel/fax , tel v A&CE A&CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. Bělehradská 17,140 00 Praha 4 Tel/fax 222 561 049, tel. 222 561 048 v Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47335, IC: 4496 5095

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více