VOLBY --- VOLBY --- VOLBY --- VOLBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLBY --- VOLBY --- VOLBY --- VOLBY"

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA... ~. sadliliřl PR(1f)OD(1J STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Č íslo 50. květen 2006 Rodiřová.no do 8100 domácností ZDARMA VOLBY --- VOLBY --- VOLBY --- VOLBY 'Itl.." V ' 'Itl V,, o NeJvyssI orgán druzstva - SHROMAZDENI DELEGATU One 3.dubna 2006 zasedal v Domč kultury v Tcplicfch Nejvyšší orgán SBD Mír Teplice. Jednání fídil člen pfcdstavcnstva p.roman Schlčscr. Pfed 5ti lety. konkrétně sh romáždční delegátů zvolilo pfcdstav~nslvo a kontrolní komisi na období Proto hlavním úkolem tohoto zasedání bylo zvolit členy pfedstavenstva a kontrolní komise na následujlcí obdob! Protože mandát končil také delegátům - členllm shromážděni delegátu. bylo nezbytné. \/j'. aby se v prubčhu února a bfezna 2006 ~,;~ uskuteč n i l y č lenské sc hůze samospráv v~ech f, ~ našich objektll - zde bydlící členové družstva j_ ~~ měli právo zvolit své zástupce - každý dům volí W dciegátado Nejvyššího orgánu SBD Mír Teplice. Celkem naši členové na sch6zích v domech zvolili 162 dolegátů, kteřl dostali důvěru k rozhodování a kontrole vdkeré činnosti družstva v následujlc(ch 5 letech. Ze 162 zvolených deicgátll, ktefí byli pozváni na toto jednání, se zúčastnilo 136 delegátll. cožje 83,95%. Zápis zjednání obdrželo všech 162 fádnč zvolených delegátů v našich jednotlivých objektech. Před vlastní volbou Ing.Vladimír Procházka - pfedseda pfedstavcnstva, kleré mezi každoročními zasedáními shromážděni delegátů řídilo činnost družstva, stručně zhodnotil vývoj družslva za období od do Uplynulé období dle dosažených hospodálských výsledků a stavu bytových domll lze hodnotit jako velice úspčšné. Podrobnější informace byly členům družstva sdělovány ve vydávaném Zpravodaji SBO Mír Teplice (v uplynulém 5-ti letém období vyšly Zpravodaje č. 28/ ). V závěru svého vystoupení nastinil nejdůležitější úkoly pro pfíšlí období II. Delegáti v průbčhu zasedánl schválili 3 dílčí změny stanov družstva: CI Stavební úpravy v bytč: Č len - nájemce družstevního bytu (garáže) nesmí zvolilo představenstvo a kontrolrú komisi na období provádčt stavebn í úpravy ani jinou podstatnou zmčnu v bytč (garáži) bez souhlasu družstva. a to ani na svůj náklad. V případč porušení télo povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen-nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Stavební úpravy v bytové jednotce (garáži) lze provádět jen s písemným souhlasem družstva. Tyto stavební úpravy jsou provádčné na vlastní náklady nájemce a nepodléhají finančnímu vypofádání. a to jak po dobu trvání nájmu, tak i po jeho ukončení. CI. 78 odsl. 3 - PfedstavenSlvo má 9 členil (dflve 10 členů) CI. 86 odsl. 1- Kontrolní komise má 3 členy (dfíve 5 členů) Vlastní průběh voleb zajistila volební komise ve složení: delegáti Doušová Draža. Novotná Amálíe, Slavík Václav. Za členy představenstva byli zvoleni: Ing. Svatava liakrová, Ing. Miroslav Kubů, Libušc Navrátilová, Zdenčk Neudert, Ing.Vladimír Procházka, Roman Schloscr, Ing. Václav Sláma. Mgr.Petr Štych, Jaroslava Tomsová (novými členy jsou L.Navrálilová - delegát obj. 189, Mgr.Štych - del.obj.129, J.Tomsová - del.obj.161) Za členy kontrolnf komise byli zvoleni: Martin Senický, Jan Vaníček, Miroslav Vašta Ing. Procházka poděkoval delegátůmjméncm novč zvoleného pfedstavenstva za důvčru, kterou delegáti dali 6 členům pfedstavcnstva, kteh byli zvoleni opětovně, a ocenili tak jejich podíl na tom, že naše družstvo má trvale velmi dobré výsledky, a umožnili jim tak pokračovat v nastoupeném trendu zlepšován í po ďminek byd lení našich členů a snižovaní energetické náročno s ti zejména panelových budova tím i ús por finančních nákladů za topení (pozn.spotfeb. topla se u budov SBn Mlr Teplíce pohybuje v pnlměru 0,36-0,39 GJI m2 za rok; řad. budov j. jíž mezi 0,22-0,30). U novč zvolených členů pfedstavenstva je vzhledem k jejich zkušenostem s výkonem funkce delegáta objektu pfedpoklad. že rychle nahradí 3 dlouholeté zkušené členy přcdstavenstva z předcho zíc h období bývalého mí st opředsedu Vladimíra Macha, Emila Markuciho a JUDr.Karla llumplika, ktcl'í na následujfcí obdobf již nekandidovali. Tčmto našim 3 člent1m družstva patří uznání a poděkování za dlouhodobý a trvalý růst našeho družstva. V závěru jednání Ing. Procházka popfál nově zvoleným delegátům mnoho úspčchů v jejich práci přimo v bytových domech s ostatními členy družstva a požádal je, aby vydrželi ve svých funkcích a nenechali se odradit ani často ncvhodnýmjcdnáním některých spolubydlících. Ing.Václav Sláma místopředseda nově zvoleného pfedstavenstva Dne 3. dubna 2006 se konala od 18,30 hod. ustavující schůze nově zvoleného představenstva. Předsedou představenstv.a byl zvólen Ing.VIadimír Procházka. Dále byli zvoleni místopředsedy představenstva Ing. V ádav Sláma a Ing.Miroslav Kubu. Dne 25.duhna 2006 se konala ustavující schůze nově zvolené kontrolní komise. Předsedou kontrolnl komise byl zvólen, Miroslav Vašta.

2 ÚČETNÍ ZÁ VĚRKAZA' ROK ', Naše družstvo podléhá za zákona povinnému účetnictvl auditu, který 2 již několik po sobě jdoucích obdobích tl nás provádí auditorka paní ing. Zdeňka Trojanová z Děčína V platném zněnl zde otiskujeme její zprávu: O O 5 o ověření řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005 v účetní jednotce Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice se sídlem v Teplicích, Gagarinova ul. 1558, PSČ (zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí n. L.,odd. DR XXVI,vložka 297) IČO Zpráva je určena pro představenstvo a členy Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice. Podává ji auditorka Ing. Zdeňka Trojanová, osvědčení č. 340, se sídlem v Riegrově ul. 984/83, Děčín 2. Na základě rozhodnutí představenstva družstva byl proveden audit přiložené účetní závěrky Stavebního bytového družstva "Mfr" Teplice za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince Za sestavení účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán družstva. Úlohou nezávislého auditora je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorll České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým zpll sobem provedené ověření úplnosti a prllkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použití účetních metod a významných odhadli provedených vedením a dále zhodnocenf vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádřeni výroku. VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice k 31. prosinci 2005 a nákladll, výnosll a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, a proto k ní nemám výhrady. Ověřila jsem soulad informací uvedených ve výroční zprávě auditovaného družstva za uplynulé období s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly pře vzaty. V Teplicích dne 3. května

3 -,v v,, o Nejvyšší orgán družstva - SHROMAZDENI DELEGATU. uzavřelo hospodaření SBD Mír Teplice za rok 2005 Dne 16.května 2006 v Domě kultury v Teplicich v letošním roce již podruhé, jednali delegáti družstva - tentokrát o průběhu roku 2005 a dosažených výsledcích hospodaření, auditu hospodaření a účetní závěrce k Jednání řídil místopředseda představenstva Ing.Václav Sláma (též delegát objektu 731 ve Svojsfkově ulici). Ze 176 pozvaných delegátů jednotlivých bytových objektů se zúčastnilo 117 delegátů, což je 66,48%. Zápis z jednání obdrželo všech 176 delegátů. Zprávu o činnosti družstva ajeho hospodaření v roce 2005 přednesl předseda pfedstavenstva Ing. Procházka. Zdůraznil, že družstvo tak jako v předchozích letech Giž od roku 1994) pokračovalo v komplexních opravách domů spojených se zateplováním. Při všech akcích je využíváno dotací od státu. Podmínkou pro získání dotací je komplexní oprava (po předchozím zpracování energetického auditu bytového objektu), kolaudace stavby a předložení všech údajů ČMZRB, která ze SFRB poskytne 4% dotaci na úroky z půjček od ČS OB a po dobu 15 let tak členové našeho družstva maji téměř bezúročnou půjčku. Ing. Procházka konstatoval, že naše družstvo má pravděpodobně největší počet zateplených domll v celé ČR. V posledních 3 letech jsou opravy prováděny včetně výměn oken a nového řešeni vstupů do objektů. K dříve realizovaným akcím se družstvo vrací aje též prováděna výměna oken. Velmi náročnou oblastí je zajištění bezpečnosti dopravovaných osob v našich výtazích. Z platných předpisů a norem vyplývá, že nás čeká prakticky výměna všech výtahů. Tato výměna byla provedena již u 63 výtahů a na rok 2006 je naplánováno dalších 25 výtahů. Z důvodu stárnutí bytových objektů je třeba zajišťovat dalši opravy, zejména střech (zde jsme již téměř na konci oprav) a rozvodů elektroinstalací, zejména ve s polečných prostorách a stoupací vedení až k bytům. Také v roce 2005 bylo zpracováno ratingové hodnocení ekonomiky družstva a tak jako v roce 2004, tak i v roce 2005 bylo družstvo hodnoceno stupněm B+. Jedním z významných kritérií tohoto hodnocení je stav dlužného nájemného; to se podařilo snižit až na ,-Kč k V letošním roce se daří dluhy našich družstevníků efektivně vymáhat a došlo k dalšímu poklesu až pod hodnotu ,- Kč. Představenstvo družstva v loňském roce pravidelně hodnotilo hospodaření a bylo dosaženo zisku po zdanění přes 7,5 mil.kč (podrobnějši zprávu přednesla Ing.Mandzáková). Vedoucí ekonomického úseku seznámila přítomné s důležitými ekonomickými ukazateli ho~podaření družstva a s úplným zněnim Zprávy auditora o ověřeni řádné účetní závěrky, kterou vypracovala auditorka Ing.Zdeňka Trojanová s tímto výrokem: "Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace Stavebního bytového družstva "Mi,." Teplice k 31.prosinci 2005 a nákladů, výnosů a výsledku hospodařeni za rok 2005 v souladu s účetními pře.dpi sy platnými v České republice, a proto k ní nemám výhrady." Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé období a stanovisko k řádné účetni závěrce přednesl její předseda p.vašta. Uvedl, že kontrolní komise svou činnost zaměřila na kontrolu rozhodnuti představenstva o vylučováni členů z družstva, prověřováni správnosti výběrových řizeni na akce zateplování objektů. Konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky. Dále doporučil delegátům schválit řádnou účetní závěrku k Ing. Iveta Mandzáková seznámila delegáty s důvody potřebného souhlasu shromáždění delegátů se zřízením zástavního práva ve prospěch banky v souvislosti s potřebnými úvěry na dofinancování opravovaných bytových objektů, u kterých bude družstvo žádat v rámci programu "PANEL" o státní dotace na úroky k poskytnutým úvěrům. Ing.Mandzáková seznámila delegáty s objekty, které budou dány do zástavy, výši úvěru na jednotlivé objekty a s dobou splatnosti. Jedná se o obj.č.1 02, 155, 156, 157,302,321,405,411,415,419,518,519,604 a 712,892,173. Většina členů bydlících v těchto domech dala písemný souhlas se zástavou a proto shromáždění delegátů rozhodlo, že tyto objekty budou použity jako zástava pro bankovní ústavy. Ing.Mandzáková seznámila delegáty s.výsledky hospodařeni družstva v roce Družstvo dosáhlo u bytových středisek zisk ve výši ,-Kč. U nebytových středisek činí dosažený zisk ,- Kč. Shromážděni delegátů rozhodlo, aby část zisku ve výši ,- Kč byla přidělena do nedělitelného fondu družstva a , -Kč bylo přiděleno do fondu družstevních pozemků. Závěr jednání provedl místopředseda pfedstavenstva Ing.Sláma. Poděkoval pfitomným za účast a vzhledem k tomu, že se blíži čas dovolených popřál všem přijemnou dovolenou. Ing.Procházka př ipomněl delegátům, že ve dnech 2. a 3. června 2006 budou občané volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a bude se proto rozhodovat o budoucnosti naší země. Vyzval delegáty, aby se voleb zúčastnili, neboť se také bude nepřimo rozhodovat o podminkách hospodařeni v naši zemi, v jednotlivých firmách a tedy i o podminkách hospodařeni našeho bytového družstva. Popřál všem, aby zodpovědně zvážili svoji volbu, neboť se rozhoduje o následujících 4 letech (do příštích váleb až do roku 20 I O) Ing.MiroslavKubů mistopředse dapředstavenstva

4 Dlouhá a úmorná zima je konečně pryč, nastává období léta a dovolených. V tomto příspěvku se proto zaměříme na cestovní pojištění - pojištění léčebných výloh. Je velice důležité vybrat si produkt podle účelu cesty dělí se na turistické a slulebni, dále pak na krátkodobé a dlouhodobé. Pojištěníje nutno sjednat před odjezdem, v případě prodloužení cesty je většinou umožněno pfed datem původniho konce uzavřenou pojistku prodloužit prostřednictvím Asistenční služby (vysvětlení činnosti asist. služby viz níže v textu). Dále se pojištění rozlišuje podle územ ni platnosti - standardně Evropa a pfilehlé STACH & I.P. POJ lšfovaci MAKL.~~ vyjmenované státy nebo svět. Vyloučeny jsou výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými a přírodními podmínkami, neosídlených oblastí či válečných zón. Proč vůbec cestovní pojištěni? Protože v případě nemoci či úrazu v zahraničí se dovolená může změnit v noční můru. Příklady: Zaplacení účtů za komplikovanější lékařské zákroky a převoz domů může člověka zadlužit do konce života - např. operace srdce a letecká přeprava ve Španělsku stála I Kč; operace slepého s třeva v USA Kč ; těhotenské komplikace s předčasným porodem v Itálii I Kč; srdeční záchvat s hospitalizací v Německu Kč; vážný úraz při autohavárii s hospitalizací a přepravou na Slovensku Kč a v USA Kč. Co je to "komerční cestovní pojištění"? Komerční cestovní pojištění je soubor několika typů pojištění: léčebné výlohy, repatriace - převoz zpět do vlasti, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví nebo na majetku, právní pomoc... Ještě před cestou se zamyslete nad případnými zdravotními riziky. Kromě standardních výluk z pojištění - preventivní prohlídky, očkování, kosmetické ošetření, úpravy zubů a čelistí (hradí se pouze první pomoc při náhle vzniklé bolesti, zhotovení a opravy protéz, brýlí a dalších zdrav. pomůcek), duševní a psychické poruchy; pohlavní nemoci, AIDS, interrupce, komplikace koncem těhotenství, porod, antikoncepce, úraz pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, atd, jsou ve výlukách také zdravotní potiže, které se objevily v období před uzavřením pojistné smlouvy - a jejichž projevy se datují např. v pfedchozích 6 či 12 měsících před odjezdem - extrémně i kdykoliv před odjezdem. Obdobně se na výluku z pojištění posuzuje i zhoršení zdravotního stavu v případě chronické nemoci. V těchto případech doporučujeme plánovanou cestu konzultovat s ošetřujícím lékařem a zajistit si léky. Musí se uvažovat i s plánovanými sportovními aktivitami, extrémně rizikové sporty a sporty na profesionální úrovni jsou standardně vyloučeny. Např. vysokohorskou turistiku nebo potápění je však možné při pojistit. Důležitou součástí pojištění jsou Asistenční služby, na určený kontakt se škodní událost oznámí a dále se postupuje dle pokynů, hovory se vyřizují v češtině, jdou řešit na účet asistenční služby. Asistenční služba rozhoduje o převozu pacienta, vyslání opatrovníka, komunikuje se zdravotnickým zařízením a s kompetentním lékařem, zařídí přímou platbu zdravotnickému zařizení, příp. nasměruje klienta s ambulantní léčbou ke smluvnímu lékaři. Dále jsou schopni pomoci i v případě kontaktu na zastupitelské úřady, na tlumočníka... A proč je vhodné, mít i v Evropě vlastni komerční pojištění? V zemích EU, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu je sice pacient, který má Evropský zdravotni průkaz (klasický průkaz pojištěnce, který již uvedené označení obsahuje), ošetfen na účet jeho české zdravotní pojišťovny, ale přistupuje se na režim platný v dané zemi, tozn. spoluúčast pacienta, (např. ve Francii je to % nákladů za ošetření, % za léky, spoluúčast při hospitalizaci) ošetfení musí být ve veřejných zdravotníckých zařízeních - neproplatí se úhrada soukromého lékaře. V některých státech je potřeba účty zaplatit na místě celé a dodatečně složitě vyřizovat jejich částečné proplacení. S některými dalšími státy jsou podepsané dohody o zajištění nutné péče k záchraně života. Samozřejmě Evropský zdravotní průkaz neřeší přepravu zpět do vlasti a nemá asistenční službu, která by záležitost vyřídila technicky. A proč pozor na cestovní pojištění jako součást platebnleh karet? Toto cestovní pojištěníje určeno na opakované krátkodobé výjezdy (viz podmínky), většina těchto pojištění má finanční spoluúčast. U některých karet se pojištěni vztahuje pouze tehdy, jsou-ii náklady spojené s cestou (např. letenky, ubytování, benzín), hrazeny touto krutou. Je proto potřeba si vyžádat od banky kaltičku pojišťovny s číslem pojistky a kontaktem na asistenční službu, zjistit rozsah a podmínky pojištění. K valitní cestovní pojíštění je součástí drahých prestižních karet např. American Expres, DinerClub, karet zlatých a platinových Také v této oblasti pojišťovnictví jsme Vám k dispozici jak pro posouzení Vašich potřeb, tak pro sjednání pojistné smlouvy před Vaším odjezdem na zahraniční dovolenou. Závěrem Vám však především přejeme, abyste prožili krásnou dovolenou bez n.ulnosti toto pojištěni využít. kontakt: STACH & I.P a.s., Masarykovo 316/ 146 Teplice Zdenka Michálková, , ,

5 '.' -.: Dne byla na shromáždění delegátů roční účetní závěrka k schválena Ve zkrácené verzi otiskujeme ú četní výkazy, jejichž plná verze je součástí účetní závěrky, která byla zveřejněna dle platných předpisů. Rozvaha k v lis. Kč ( zk, ácená verze \ l~llc ohd\loi ll1111ulč l)hdubi lléj.né obdohí Aktiva celkem Pasiva celkem )lohlcdávky ZCl upsanc.imťni Vlastni ksllilál I Dlouhodobý ms.jetcl, Z8.kbdni kapllál J )louhojob)' nchml'ln); majetek 99(, I 138 Kapitálo\'é I~,)ndy I ) )1()UJHKJ()h," hmolll.\ majetek I Rczcn11i!(llldy, ncdč1itcll1)' I )Inulltldohj! linaul..ni majctd. fond \.l o~ tall1i lim.d\' ze i'.1~ku I. toho podil ccmli~_.rapjr\' Vl ~ mmul\'ch let 704 Obl'žná aktiva VI ~ txp.l1~ho účetního ohdobi 7556 Zasoby Ozí zdl"o.ie !)hlUIHx1ohé pnhlr,;juvky RC/.crvy Kr31k"x:1l11x: j.xllucj:ivky 147 NRl) DloulKxlobe zá\'azky J'manČlIi li"i::1jclr.=k JO Krátk<x:1nhc /.ávi:l7.ky ('aso\'é r()zli~cni 17 70~ Bankovllí ú\'cry a \"ypom("~c i z I~lhn JJollho(lobc bank ú\'~ 'Y LaSO\'č rozlišeni 6 Vvkaz zisků a zlrát k v lis Kč ( zkrácená verze ) l".""7.nč nhrlllhi m inule nhdnhí h~.ne ol"xlobi V.'; kml) II prodej zho2i I.m!.lHoi stavu rezerv. opr3\ n)'ch jo' i{lho prodej vlastnich \')'fobku Joložek ve finanční obla81i l.ml~:na sta\'u zas. vlasl. \)'Tohku.Iiné finanční \ýnosy 4282 Aklivace.Jine t iljančo.i náklady 9316 V,,' klll1. Srx1tf d.>ti a náklady Finallčni VI { v~tnédaně/. Pf ídaná hor,bwta pf íjrnu z běžné činnosti (Jsllbní náklaůy Datl Z nt l.ímu /'8 h&nou činnost 49 Odpisy DNI 1M a J)HM I VB I. Wné čmnos ti 7273 Zm018 stavu Tl:zcr\', Opt"i:J\llych Mimot ádné výnos\' I 923 )olnj.ck \' provozní oblasti Mimof ádne náklady O.line provozní VVIloSy Mimoř áun)' h{lsrxx.! v,'sledek 283 Jiné provozní lhiklady Výsledek hoflpod. za úč. období 7556 Provozní \'ýslcdek hospod II 686 mmujc obdohi : Ilunnlé ohdohí l~ne {llxiohi minule ohdohi hl9:nc llhdohi Penl'žní tok z Pohledávky 110 Ihů ll' provozní činnosti splatnosti 7005 Pcnl'žní tok z Závazky 180 dnu po Ihutě investiční činnosti.plalnosti 44 Peněžní lok z HM zatlžený zástav. právem 108 (, finanční činno sti 1" 0 účely komerčních 1484 \38 a hypotéčních úvl'ril (na TZ) minulé obdobi Zveřejniní účetní závěrky k 31.12_2005 Dle zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve zněni pozd<1iších př edpisů se účetní závěrka zveř ejňuje, a to uložením výroční zprávy, jejíž součástí je i účetní závěrka, do sbírky Iistin u Krajského soudu v Ústí nl a dále L.\'cř cjnalíl1l účctni zá,,;,;"ky \. ObchodJúrn v čslníku. ---'.- ~ _.' _--_ _.._ _~,.._ ~, _.,, ~ Ing. Iveta Mandzáková _- vedoucí ekonom.úseku

6

7 I VIZITKY Vynikající kvalita, příjemné ceny m - Izi - černobflé., 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks Cena za potisk druhé strany vizitky jednobarevné 3 Kč s DPH 2.50 Kč s DPH 1,50 Kč s DPH 1 Kčs DPH 0.40 Kč s DPH 51HER!ETC... L.TI:).. 1 t", u_ < ~«,V I Vizitk - barevné ko 'rované 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks Cena za potisk druhé strany vizitky j ednobarevně ' 4KčsDPH 3,60 Kč s DPH 3 Kč s DPH 2.70 Kč s DPH 0.40 Kč s DPH 50 ks 100 ks 300 ks 500 ks Cena za potisk druhé strany vizitky - dvoubarevně 4,1S Kč s DPH 3,80 Kč s DPH 3,20 Kč s DPH 2,90 Kč s DPH 0,80 Kč s DPH Vizit - Čl řfjaf1 vně - 4/0 '.',,,~ > 50 ks 100 ks 2000 ks 2000 ks Cena za potisk druhé strany viz itky - dvojbarevné 4,50 Kč s DPH 4.10KCsDPH 3,30 Kč s DPH 2,90 Kč s DPH 0.80 Kč bez DPH cena za vizitku již od 2)30 KčI 1000 ks s DPH S obo u 'Strannýr-,l tisl,el tl <="' dcldatl'\ovou bolvou (če ivena! Papfr: matný g/m2 Mofnost tlaku na volté mnofstvl speci.lnich paplrů. fótif, sarriolepek, termotransf6rů apod. Mofnost oboustraného tisku. Za pliplatek. ÚSPĚŠNÁ A LEVNÁ REKLAMA VJZITKl~mEDNI~J m' ANKY KAPESNI KALCN I NOvOR ENKt. ZAKAZNI A SLEVO KART T ALUXUSNIPOZVANKY Ato".~od fllllll ks Vydá": SBDMír Rc:dakění rada: pfedsedkyně - Ing. Sv. I Takrová L:lenové redakčnf rady: Ing. Václav Sláma, Zdenčk Neudcrt Ing. Vladimir Procházka JUDr. Karel Humplík Adresa redakce: Gagarinova 1558, 415 O 1 Teplice Náklad: výlisků Sazba a grlflek' pfíprava PULSAR DESIGN Tisk: sao Mír Tcolice, Gagarinova 1558

8 VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 2. a 3. června 2006 Volební číslo 25 - NEZávisli DEMokraté (předseda V.Železný) Úvodem je třeba vysvětlení proč je za názven politické strany závorka se jménem jejího předsedy Vladimíra žclezného - bývalého ředitele úspěšné televize NOVA. Výraz "nezávislí H je obsažen totiž také v názvu jiných stran- NczávisH,SNK-ED, které se též pokouší uspět v nynčjších volbách. Chceme, aby m ě l občan-volič pfi výbčru naprosto jasno KOIIO VLASTNt VOLÍ - POKUD CHCE VOLIT NEZ DEM TAK volí č. 25. USlavujlcí sněm politické strany NEZ DEM se konal , pfedsedou byl zvolen Vladimír Železný. Dne bylo založeno Obecní sdružcní NEZ DEM TEPLICE, pfedsedou byl zvolen Ing.Yladímír Procházka - pfedseda SBD Mír Teplice. Na podzim roku 2005 NEZ DEM navázala spolupráci se SŽI (STRANA ZA ŽiVOTNÍ JISTOTY) zejména vzhledem k velice podobnému názoru na tešení potřeb n~ich důchodcil Dne 21.ledna 2006 došlo po dohodě ke sloučeni tčchto dvou samostatných politických stran v jednu stranu a to NEZ DEM, do které nyní postupně přecházeni členové SŽJ. Takto posílení NEZ DEM chtějí svým programem -~ue" 1 i1's oslovit voliče-občany naší země - chceme jednoznačně mít po volbách své zástupce - poslance v parlamcntllř a významnč pfispčt s ostatními pravicovými stranami ke zmčně poměrů v této zemi tak, aby sc našim občanům žilo lépe. Zda se to podaří právč straně NEZ DEM, záleží pouze na Vás, na voličich. věfite slibům stran, jcjichž poslanci jsou posledních 8 let v Poslanecké snčmovnč - ČSSD, KS Č M,ODS,KDU. pro lidi (? proč to co slibují již neudělali v pfedchozích letech, kdy rozhodovali o zákonech.....) a zase slibují co všechno -MHIU věfíte, že tyto,.zkušené" politické strany a jejich " zkušeni politici" sc právě nyní zrněni a začnou jednat a myslet jinak. A jsou jejich programy tak odlišné? Nedopadne to nakonec tak, že ať volby skončí jakkoli, tak se nakonec zase sejdou a protože se nemají kam vrátit, protože si neumí pfedstavit, že by dělali něco jiného než politiku, tak sc znovu domluví a všechno si znovu společnč rozdělí??? 'd"ivám nevadí, že za politické stranyčssd,ksčm,ods, KDU nyní opět kandidují vesměs stejní lidé, ktefí si po volbách pouze jinak: rozdělí nmkce dle poštu hlasů, které od Vás obdrží (... a budou se chovat slejnějako nyní). si myslíte, že se lidé mají mít "stejně dobře '" (nebo stejně špatně) bez ohledu na to, jak pracují, jak se snaží,... (nebylo to tady jižjednou?) nevadí, že jsme vstoupili do Evropské Unie za velmi nevýhodných podmínek, na které začneme postupně doplácel, pokud rychle ne''yjednlime nové 'epll podmlnky nevadí, že se zhoršuji podmínky důstojné pro život důchodců ne"čfll:e. že právě nyní se rozhoduje o budoucnosti naši zemč a tedy zejména našich děti +MIDjstc prostě spokojeni se současným stavem na!lf země a vyznáváte heslo "lepší vrahec v hrsti než holub na střeše" tak NEZ DEM (pfedseda VZClezný) skutcčnč nevolte a vybertc si opět jednu z vyzkoušených politických stran s jejich vyzkoušenými politiky... nebo 2.a 3.čcrvna 2006 sed'te doma a k volbám nechoďte. POUZE v tom pfípadč, že si myslíte, žc je tlcba: aby do politiky vstoupili noví lidé (ktefí již ve svém zaměstnání něco dokázali a maj f za sebou vidět dobré výsledky) a že fízenl naší země vyžaduje opravdu vážné změny. A proto musí zemi fídit profesionálové (a nikoliv politické děti, které šli ze školy pfímo rovnou na ministerstva v Praze,...) Miroslav NEUBERT místopfedseda Strany za životní jistoty ČR a člen SŽJ Teplice Ing. Vladimír PROCHÁZKA pfedseda Obecního sdruženi NEZ DEM Teplice VOLEBNí KRAJ ÚSTECKÝ Vylosované číslo pro hlasovací lístek 25 HLASOVACí LíSTEK NEZÁVISLí DEMOKRATÉ (předseda V, Železný) Kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny Partamentu České republiky konané 2. A 3. června Martin Fr2iko 36 ~, m ~!~!))i1iiim spoietrosti, Mi& 7.J211 Hanooset, 191e1 ~ljek~ nt ÚSIi nad lillerr, ď en poili:ké siraiy thávisú Il'MOKRATÉ (1iedsiIlI V. Zelezný) ďen poiii:ké 5Ja1y ~ZÁVISÚ Il'MOKRATÉ ( ~edseda V Ž~ezni ) 2. OTTA Herci!, 56 ~I, íe!llm reaimi kaoce~íe, ~ IXWI, 8.~tI!I ír John, 431e\ ma~ m my.línosice, cen poitidé iinl1y tfzavisú IH OKRA1É (ll'ooseiii V. Zoomy) ďen poitidé Smj t.l:závisú IlMOKRATÉ ( ~edseda V. Žeiezni) (i)miroslav Neliiert, 67 ~\ s~ve\o i l,cljik, l'11h 9,Dr/hule feďju~oiá, 52 ~. vldini sestra, 1~~,, Oer! ikji1di strdly Strana za imiri IStdy ď enpclli:ké Smj ~AV tsu II MOKRATE I ~edseda V. Zelezný) 4, hig. Ludík ZetielmlM, 42 ~\ jednot,1 fmy,!(;daň, lo.tomiš U2Iijol'S~. 42 ~ \ miiž/f ~i1o livoo~, Mos!. cen JKliOCi:i willy ~ AvlSÚ [{MOKRATl ( ~edseda V. 1eJwri) Oer! JKliOCi:é Smj tflav5u Il'MOKRATl ( ~edseda V. ~ ) 5. ~. Jíň Fa~~a, 5\ ~ \ s\1rnsta, la~, 1I.Jíř i ll2 H2VID'/i, 64 ~\ staveoo ledvi~ fl.ooil~ noo looern, cen JKlili:ké sira1j ~IÁV5Ú II MO KRATÉ (~ V. ZeJezný) cen poili:ké 5mj Slmna za i~~ jt1iiy, (i)ing VI2limr Procl1ázb, 49 ~. ~edseds SBD, Tej:l oo, 1l.Josef Tvrdý, 53 ~ ~edseda SBD, KOOaiI. cenpollkl:é sirailmozavisli Il' MOKRATÉ (i edseda V ZeJezni) c er! p (jli:ké s!illj~áv5 Ú II MOKRATÉ I ~ V. Ž~ezni )

A. j""~ ~PRAVODAJ "... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období

A. j~ ~PRAVODAJ ... dosaženého zisku. Zprávu o činnosti družstva a pfedstavenstva za uplynulé období A. j""~ ~PRAVODAJ STAVEBNíHO BYTOV ÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE Číslo 46. Květen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA Nejvyšší orgán družstva SHROMÁŽDĚNí "... DELEGATU uzavřel hospodaření SBO Mír Teplice

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ:00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více