Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s."

Transkript

1 Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s. Praha, 26. b ezna 2011 Valnou hromadu (dále jen VH) zahájil p edseda HS Zden k Hrubý, poté prob hla volba pracovního p edsednictva. Na základ návrhu Z. Hrubého delegáti odsouhlasili, aby VH ídil 2. místop edseda HS Petr Resch. V úvodu jednání bylo navrženo, aby hlasování probíhalo slovenskou metodou a po ítání hlas bylo realizováno jen v p ípad, že výsledek hlasování není zcela jasný. Dalším bodem programu byla volba pracovních komisí: Mandátová komise byla zvolena ve složení Ji í Vogel, Karel Berndt, Miloslav Homolka. Návrhová komise byla zvolena ve složení Zbyšek esenek, Vladimír T šitel, Radek Lienerth. Volební komise byla zvolena ve složení Zden k Strnad, Jan Polák, Pavel Rajf. Poté prob hlo se tení hlas p ítomných a zastoupených len, na základ kterého bylo zjišt no, že VH je usnášeníschopná, nebo je k dispozici p ítomných nebo zastoupených len z celkového po tu len, tj. 25,1 % lenské základny (VH je usnášeníschopná, je-li p ítomno nebo zastoupeno 20 % len ). Poté byl schválen v p edložené podob návrh jednacího a volebního ádu VH a návrh programu VH. Dalším bodem programu byla zpráva o innosti HS, kterou p ednesl p edseda Z. Hrubý. Nejprve seznámil delegáty s inností VV v roce 2010 a stavem lenské základny, vysv tlil souvislosti mezi velikostí lenské základny a erpáním finan ních prost edk od státu a zd raznil, že k lenství v HS by m ly vést hlavn citové d vody, obdobn jako v alpských zemích (hrdost na p íslušnost ke spole enství horolezc ). Vyjád il názor, že bariérou pro vstup do HS není výše p ísp vk a zd raznil, že za "páte " svazu je nutno považovat velké oddíly. ipomn l zlepšení servisu pro leny kombinované lenství HS OEAV, které si letos zakoupilo již cca 1150 osob, a zlepšené cestovní pojišt ní od pojiš ovny Uniqa. Ve vztahu k odborným komisím zmínil zm ny týkající se komise sout žního lezení dosp lých, kde je od konce roku 2010 vzhledem k objemu práce p edseda za práci alespo n symbolicky honorován, a dále vyslovil pochvalu komisi historie a velmi aktivní komisi pro média a merketing, která významn napomohla doplnit finan ní zdroje HS. Informoval, že v roce 2010 byly odeslány peníze ze sbírky na Chatu pod Rysy a vyzval delegáty k zakoupení mimo ádných známek James, které jsou ur eny na financování obnovy této chaty. Ve vztahu k lenství HS v mezinárodních organizacích konstatoval, že HS byl dlouhob nespokojen se servisem poskytovaným UIAA a proto se snažil situaci zm nit, mj. jednáním s presidentem UIAA a vystoupením na generálním zasedání v Bormiu; v sou asnosti je reálná nad je, že se situace v UIAA zlepší. V záv ru vystoupení zmínil oce ování nejlepších lezc prost ednictvím sout že Výstupy roku vyhlašované na MHFF v Teplicích nad Metují a Horolezec roku vyhlašovaný spolu s sekcí Innsbruck OEAV na Smíchovském festivalu. 1

2 edseda revizní komise Zden k Vévoda seznámil ú astníky VH s pln ním usnesení VH VH 2010 zadala VV dva úkoly - 1) napl ovat a rozpracovávat schválenou koncepci HS a p edložit zprávu o jejím pln ní na VH 2011; 2) vyzvat k aktivní splupráci s Komisí historie. Z. Vévoda konstatoval, že oba úkoly byly spln ny. Z. Vévoda dále p ednesl zprávu revizní komise za rok 2010, v jejímž úvodu sd lil, že se komise v novala v pr hu roku t em okruh m inností: Standardní kontrole hospoda ení, ú etnictví, materiálu apod., ešením kauz, které jí byly p edloženy, a spolu s tajemnicí HS Boženou Valentovou revizi stanov a vnit ních dokument HS. P edseda komise ve zpráv konstatoval, že kontrola hospoda ení neodhalila žádné nedostatky, veškeré kauzy sv ené revizní komisi byly vy ešeny a zve ejn ny na webu. Z revize stanov a vnit ních dokument vyplynuly n které nedostatky (p ekrývaní dokument, nedostate ná úprava n kterých oblastí, nep esné pojmy) a bylo navrženo jejich odstran ní ve t ech krocích - díl í novela stanov na VH 2011, velká novela stanov, která bude edložena na VH 2012 a návazná úprava vnit ních dokument. VH Zprávu revizní komise schválila. 1. místop edseda HS Jan Bloudek p ednesl zprávu o hospoda ení HS. Konstatoval, že HS získal o n co menší objem pen z z lenských p ísp vk, od Sazky (dle o ekávání) a z MF, naopak o n co vyšší p íjmy byly z MŠMT. Odhad p íjm na rok 2010 byl velmi p esný (plánované p íjmy byly o K nižší než skute né). Hospoda ení HS za rok 2010 skon ilo p ebytkem ve výši K. J. Bloudek dále uvedl, že HS mimo plánovaný rozpo et získal doplatky od Sazky z minulých let ( K ), odeslal K na Chatu pod Rysy (vybráno ve sbírce p ed deseti lety) a odepsal pohledávky ve výši K (Alpenservis apod.) Ve vztahu k odepsaným pohledávkám zd raznil, že jejich ú etní odepsání neznamená, že je HS nebude vymáhat, avšak nad je na získání t chto prost edk je tém nulová. Zpráva o hospoda ení byla schválena. V dalším bod programu len VV Josef Uherka ednesl návrh na zavedení rodinného lenství, na základ kterého by m ly d ti ve v ku do osmnácti let vstup do HS i lenství zdarma za p edpokladu, že oba rodi e jsou leny HS. Dále p ednesl návrh na snížení vstupních poplatk pro uchaze e o lenství individuální formou z nyn jších 500 K na 200 K, s cílem zmenšit disproporci mezi tzv. individuálním a oddílovým lenstvím. V následné diskusi vystoupilo velké množství delegát s díl ími pozm ovacími návrhy, které se týkaly nejen rodinného lenství a vstupních poplatk, ale i výše lenských p ísp vk. V diskusi vystoupil Radek Lienerth (platnost pr kazu nových len již od zá í, shodný vstupní poplatek pro "oddílové" a individuální leny), Tomáš Frank (rodinné lenství i v p ípad, že lenem HS je jen jeden rodi ), Martin Vít zník (nižší lenské p ísp vky pro studenty), Marie Dichtlová ( lenství zdarma pro d ti v oddílech) a další. V diskusi opakovan zazn la snaha podporovat oddíly a mládež. Vzhledem k velkému množství návrh, které se dotýkaly celého systému lenských poplatk a nebyly kompatibilní bylo posléze navrženo, aby diskutující své návrhy stáhli a ešení této problematiky bylo ponecháno na VH v roce K hlasování byly ponechány t i návrhy krom p vodního návrhu také návrh M. Dichtlové na osvobození d tí do 18 let od lenských i vstupních poplatk a návrh M. Vít zníka na snížení lenských p ísp vk pro studenty. Ani jeden z návrh nebyl p ijat (body. 7 a 8 z diskuse p i hlasování) a VH schválila p vodní návrh na zavedení rodinného lenství (prostá v tšina) a snížení vstupních poplatk pro uchaze e o individuální lenství na 200 K (pro 1360, proti 1254 hlas ). VH však sou asn výkonnému výboru uložila p edložit na základ diskutovaných 2

3 nám na p íští VH návrhy na zm nu lenských p ísp vk a vstupních poplatk (usnesení VH). len výkonného výboru a edseda centrální vrcholové komise (CVK) Vladimír Wolf ednesl stru nou informaci o revizi pískovcových pravidel, jejímž cílem je reagovat na siln se rozvíjející a nové aktivity v pískovcových oblastech, které je t eba upravit (bouldering, slackline ). Uvedl, že návrhy zm n nyní diskutují p íslušné oblastní vrcholové komise a po projednání CVK bude návrh p edložen k diskusi lezecké ve ejnosti. as p ed p estávkou byl v nován vystoupení partner HS: Stanislav Holec prezentoval známý komunitní web Petr Jandík web a poté byl promítnut krátký propaga ní film Direct Alpine. estávka 1. místop edseda J. Bloudek p edložil ú astník m VH návrh vyrovnaného rozpo tu HS na rok 2011 v celkové výši K ( K v etn v cného pln ní od partner ). Sou asn stru informoval o zm nách ve financování sportu ze státních prost edk v souvislosti se situací spole nosti Sazka a STV a jednáních, která v této oblasti HS vede s cílem zachovat nebo zlepšit finan ní pozici svazu. Dále informoval o navýšení rozpo tu díky pln ní ze strany partner HS a o rozd lení rozpo tu mezi jednotlivé odborné komise, které vychází z významu a innosti jednotlivých komisí pro HS. Na základ dotazu up esnil, že navržených K na investice v oblasti Hruboskalska je plánováno poskytnout z rezervy HS, což je v souladu se zám rem, že peníze z rezervy by m l HS používat jen na dlouhodobé projekty, nikoli na provoz. Návrh rozpo tu na rok 2011 byl schválen V dalším bod poskytl p edseda Z. Hrubý delegát m VH informace o sou asných zm nách p edpokládané budoucnosti financován eského sportu a upozornil na ležitost finan ní rezervy vzhledem k turbulencím v této oblasti, které jsou zp sobeny situací spole nosti Sazka a STV. Konstatoval, že Sazka byla p ivedena ke krachu za dlouholetého a ne inného p ihlížení svého majoritního akcioná e STV a sd lil, že možnost sportovních svaz ovlivnit d ní v STV byla minimální v d sledku podoby stanov STV (zejména existence dvou komor linie svaz a linie TJ). Dále informoval o aktivizaci mnoha sportovních svaz, které se sdružily a v reakci na kritickou situaci za aly jednat se státními orgány s cílem ovlivnit m nící se rozd lování finan ních prost edk na rok Díky aktivit HS (ú ast Z. Hrubého a J. Bloudka na jednáních) se poda ilo obhájit dosavadní finan ní pozici HS v roce 2011, kdy nebudou státní finan ní prost edky (MF, MŠMT) rozd lovány prost ednictvím STV. HS se intenzivn angažuje v dalších jednáních týkajících se budoucnosti financování eského sportu a ve skupin sportovních svaz, které tyto záležitosti eší, zastupuje jako jediný "malé" neolympijské sporty. Z. Hrubý zd raznil, že je pot eba ešit hlavn klí a zp sob rozd lování finan ních prost edk, s tím, že samostatn je t eba ešit financování celorepublikových svaz na stran jedné a financování TJ apod. na krajských a okresních úrovních. 2. místop edseda HS P. Resch v dalším bod programu seznámil p ítomné s návrhem díl ích zm n stanov HS, které vychází ze záv revizní komise a snaží se ešit riziko neusnášeníschopnosti VH. Navrhl, aby diskuse a hlasování o díl í novele stanov byla rozd lena na dv ásti, a to tak, že nejprve se bude hlasovat o kosmetických zm nách a poté o náhradní VH; návrh na zp sob projednání byl p ijat. 3

4 P. Resch seznámil delegáty s návrhy zm n k t mto ustanovením: Název HS (preambule, 1 odst. 1) odstran ní ozna ení o.s. lenství HS v jiných organizacích ( 3 odst. 1) lenství i v dalších organizacích, nejen UIAA, vznik a zánik lenství v HS ( 7 odst. 3a) p esná specifikace platnosti pr kazu HS, p sobnost VH ( 14 odst. 6, c), f)) up esn ní p sobnosti dle reálné situace, složení VV ( 15 odst. 2) vypušt ní nepoužívaného pojmu p edsednictvo, zrušení p echodného ustanovení ( 26). Navržené zm ny byly delegáty VH schváleny. Dále P. Resch p edstavil návrh zm ny 14 odst. 4 možnost svolání náhradní VH v p ípad, že je svolaná VH neusnášeníschopná, tj. v p ípad, že je p ítomno nebo zastoupeno mén než 20 % len. V diskusi k tomuto bodu vystoupil Tomáš Kublák, který upozornil, že se návrhem de facto ruší 20 % kvorum, což p ináší velká rizika. Navrhl zm nu zamítnout a ešit riziko neusnášeníschonosti VH prost ednictvím oslovování konkrétních oddíl a jejich povinností p edem informovat o ú asti na VH; dále upozornil na procesní nedostatky p edloženého návrhu. V diskusi vystoupil také Tomáš Frank (riskantní návrh rušící demokracii ve svazu), Ji í Baba a (odstran ní 20 % hranice), Vladimír T šitel (možnost svolání náhradní VH za p ítomnosti alespo 10 % len ) a další. Delegáti odm nili potleskem vystoupení Gerharda Tschunka, který ekl, že pokud se neumíme sejít na VH, nemá HS opodstatn ní a smysl. Z. Hrubý na námitky T. Kubláka a dalších uvedl, že rizika spojená se svoláním náhradní VH jsou p ece ována (i p i naprosto dokonalé právní úprav lze vždy n co "obejít") a zd raznil, že dopady toho, že se VH nebude konat, jsou v tší než diskutovaná rizika, protože m že dojít k zablokování innosti HS. Následn T. Kublák p edložil protinávrh, který omezuje kompetence náhradní VH tak, aby tato VH nemohla m nit stanovy, rozhodnout o zrušení a spojení svazu s jiným subjektem a o majetkové ú asti v jiném subjektu. Tento protinávrh byl v souladu s jednacím a volebním ádem p edložen jako první k hlasování a byl p ijat. Dodate byla schválena také zm na 15, odst. 5 umož ující VV mohl schvalovat všechny vnit ní p edpisy, nestanoví-li stanovy jinak. Velmi d ležitým bodem programu byly volby nových len revizní komise a disciplinární komise, kterým nyní skon ilo t íleté funk ní období. Nejprve P. Resch seznámil delegáty s kandidáty do revizní komise. O místo p edsedy se ucházeli Z. Vévoda (dosavadní p edseda) a Libor Hroza. Na leny komise kandidovali její dosavadní lenové Michal Benda a Ji í Kalivoda. Z. Vévoda zd vodnil kandidaturu všech dosavadních len zájmem dokon it sou asnou práci, zejména revizi dokument HS. Kandidát na p edsedu L. Hroza uvedl, že by mohl k innosti komise p isp t tím, že rozumí závodnímu lezení; ve vystoupení upozornil na zm nu sm rnice o svolávání VV, ze které byla vypušt na možnost ú asti p edsed komisí. V tajných volbách byl zvolen p edsedou revizní komise op t Z. Vévoda, leny Michal Benda a Ji í Kalivoda; L. Hroza nezískal místo náhradníka, protože kandidoval jen na edsedu komise. O místa v disciplinární se ucházeli tito kandidáti: na místo p edsedy Roman Wimmer (dosavadní p edseda), na místo len Tomáš Kublák (dosavadní len), Tomáš Frank, Jind ich Pražák (dosavadní len), Marek Hole ek, Pavel Drda a Jaroslav Hlava. Delegát m se p edstavil Tomáš Kubláka, Jaroslav Hlava a Tomáš Franka, R. Wimmera edstavila v zastoupení tajemnice B. Valentová. 4

5 edsedou komise byl op t zvolen R. Wimmer, leny Tomáš Kublák a Tomáš Frank a náhradníky v uvedeném po adí Marek Hole ek, Jind ich Pražák, Jaroslav Hlava, Ivan Šifra a Pavel Drda. V dalším bod programu informoval J. Bloudek o pln ní koncepce HS. Ve zpráv zrekapituloval úkoly koncepce - zastavení poklesu lenské základny, vyšší míra profesionalizace, využívání financí ze soukromých zdroj atd. Zmínil pot ebu podpory rozši ování lenské základny, informoval o rozší ení placené práce pro HS, p ipomn l získávání finan ních prost edk od partner a upozornil na problémy spojené s budováním lezeckých park, které se nesetkaly s pozitivním p ijetím ze strany OVK. Z. Hrubý informoval o situaci v UIAA. P ipomn l, že HS již delší dobu považoval innost UIAA sm rem k lenským asociacím za nedostate nou a neadekvátní výši lenských p ísp vk, a proto oslovil presidenta UIAA M. Mortimera s žádostí o ešení. HS se snažil o zlepšení situace i prost ednictvím svého vystoupení na plenárním zasedání UIAA v Bormiu. Nyní se situace i díky zm ve vedení exekutivy UIAA za íná pomalu zlepšovat a proto VV navrhuje v UIAA setrvat. Další blok jednání byl v nován vystoupení p edsed odborných komisí, kte í informovali delegáty o innosti svých komisí v roce 2010 a plánech na letošní rok: P edseda komise historie Ji í Novák promítl ukázky z innosti komise a op t požádal leny HS o spolupráci. Vladimír Wolf informoval o zlepšení vým ny jišt ní, o vyjednávání s orgány ochrany írody a o p ipravovaném seminá i s AOPK (14.4.) a pod koval p edsed m OVK za innost. P edseda metodické komise Ji í Vogel popsal hlavní zam ení innosti komise v lo ském roce a informoval o p ipravovaném seminá i pro lezeckou ve ejnost; na jeho vystoupení kriticky reagoval R. Lienerth. P edseda bezpe nostní komise Vladimír T šitel informaci o trhacích zkouškách starých smy ek a testování pevnosti borhák. P edsedkyn léka ské komise Jan Kubalová informovala o rozsáhlé innosti komise a zd raznila, že oproti minulosti je innost zam ena hlavn na prevenci a vzd lávání. P edseda komise mládeže Joska Uherka informoval o akcích v roce 2010 a vyjád il zám r vypracovat koncepci pro tuto oblast a na jejím základ innost dále rozší it. P edseda komise tradi ního skialpinismu Robin Baum seznámil delegáty se zám rem rozší it innost komise nap. na mládež, aby bylo možno zachytit sou asnou vlnu zájmu o skialpinismu. P edseda komise sout žního lezení Tomáš Binter stru popsal situaci v oblasti sout žního lezení v etn zám v tomto roce. P edseda subkomise lezení v ledu a drytoolingu Radek Lienerth mj. zd raznil úsp chy, kterých v uplynulé závodní sezón dosáhla reprezentantka Lucie Hrozová. P edsedkyn komise sout žního lezení mládeže Marie Dichtlová promítla fotografie ze závod a soust ed ní a zd raznila zájem d tí a mládeže o sout žní lezení a upozornila na riziko, že v p ípad nedostate né podpory tento zájem p i p echodu do juniorského v ku opadne, což má negativní dopady na úsp chy sout žního lezení dosp lých. P edseda komise pro media a marketing p edstavil innost této relativn nové komise (Ro enka HS, Zpravodaj, práce redaktora, spolupráce s partnery, nový web apod.) a vyzval zájemce o spolupráci. 5

6 Z ú asti na VH byli omluveni Pavel Jirsa komise sout žního alpinismu, Martin Otta komise alpinismu, Ji í Šefl subkomise sportovního lezení na skalách. edseda Z. Hrubý pod koval p edsed m komisí za jejich innost a p edal jim odm ny. Nejlepší p edsedové komisí Marie Dichtlová, Pavel Jirsa a Petr Resch získali odm ny v podob zboží od firmy Direct Alpin. Ostatní byli odm ni poukázkami v cen K od firmy Prosport Praha. V záv re né diskusi vystoupil Zden k Teplý s kritickou p ipomínkou ke zkouškám jisticího materiálu. Po krátké p estávce byl p ednesen návrh usnesení VH HS 2011, který byl delegáty schválen. edseda Z. Hrubý pod koval delegát m za ú ast a ukon il VH. Zapsala: Božena Valentová, tajemnice HS 6

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. konané 6. června 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

BULLETIN. 62/2010 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s

BULLETIN. 62/2010 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 62/2010 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s VALNÁ HROMADA HS - 27.3. 2010 Podklady pro jednání eský horolezecký svaz, o.s. Zátopkova 100/2 P.S 40 160 17 Praha 6 Strahov e-mail: info@horosvaz.cz www.horosvaz.cz

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011

ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011 Podklady pro jednání 1. Pozvánka na Valnou hromadu HS 2011, propozice 2. Návrh programu valné hromady 3. Sm rnice HS o svolávání

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Č. j.: KaRek/123/2013 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod. v sídle spolku v Třanovicích, čp.

Více

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČ 45 35 92 29, T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 28. 5.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČ 45 35 92 29, T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 28. 5. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 28. května 2008 Program jednání Platný program jednání

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Z á p i s. ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3. června 2010 v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze

Z á p i s. ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3. června 2010 v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze Ministerstvo životního prostředí Odbor fondů EU Č.j.: 3382/330/10 59166/ENV/10 Z á p i s ze 7. zasedání Monitorovacího výboru OP Životní prostředí konaného dne 3. června 2010 v hotelu Ambassador Zlatá

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Zápis ze shromážd ní

Zápis ze shromážd ní Spole enství vlastník jednotek domu p. 494, 495 a 496 ulice Tovární v Trutnov Zápis ze shromážd ní Datum konání: 25. 6. 2013 Místo konání: Tovární 495, Trutnov suterén domu Program 1. Volba zapisovatele,

Více

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly.

1. Kontrola usnesení. V usnesení ze zasedání OZ dne 18.6.2003 nebyly uloženy žádné konkrétní úkoly. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16.7.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p. R.Sýkora, p.f.farář, p.v.farář, p.l.dyková, p.b.wolf, p. H.Kovářová, p.k.schwarz,

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek

Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Zápis z lenské sch ze o. s. Arte-fakt, sdružení pro ochranu památek Datum: 11. listopadu 2010 Místo konání: Univerzita Pardubice Fakulta restaurování Litomyšl Sch zi vedl: Luboš Macha ko P ítomni: 15 len

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Sadově ze dne 18.06.2003 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.koch,p.farář V.,p.Schwarz,p.Wolf,p.Levko,p.Kovářová,p.Topinková,p.Dyková, p.krejnický.p.farář

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Bod 1 programu Zahájení a přivítání V 17:00 h. zahájil 6. valnou hromadu (dále

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v roce 2012 v 19.00 hod. a přivítal

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Petr Brůžek, Martin Charvát, Ladislav Krouman, Bohuslav

Více

Společenství vlastníků pro dům Mimoňská č.p. 633-643, sídlo: Praha 9, Mimoňská 639/12, IČ: 274 32 220 ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTŮ 2015

Společenství vlastníků pro dům Mimoňská č.p. 633-643, sídlo: Praha 9, Mimoňská 639/12, IČ: 274 32 220 ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTŮ 2015 Společenství vlastníků pro dům Mimoňská č.p. 633-643, sídlo: Praha 9, Mimoňská 639/12, IČ: 274 32 220 ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTŮ 2015 Podle článku VI. odstavce 4 Stanov společenství vlastníků

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 1.9.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák Libor,

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE 13. zasedání dne 18.3.2009 zasedací místnost Slatinice

Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE 13. zasedání dne 18.3.2009 zasedací místnost Slatinice Z Á P I S z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SLATINICE 13. zasedání dne 18.3.2009 zasedací místnost Slatinice Úvod Starosta p. Žouželka přivítal přítomné zastupitele a ostatní občany a konstatoval,

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Závěrečná zpráva o výsledku šetření

Závěrečná zpráva o výsledku šetření 1. Nařízení předběžného opatření v podobě statického zajištění stavební jámy soudem nezbavuje stavební úřad povinností uložených mu stavebním zákonem a spočívajících v dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Zápis z jednání Generálního shromáždění dne 12.3. 2006, Praha. Zahájení. Zprávy za uplynulé období: 12.3.2007

Zápis z jednání Generálního shromáždění dne 12.3. 2006, Praha. Zahájení. Zprávy za uplynulé období: 12.3.2007 12.3.2007 Zápis z jednání Generálního shromáždění dne 12.3. 2006, Praha Zahájení Generální shromáždění ČFK (dále jen GS) bylo zahájeno v 9:30 hodin Nepřítomni: Zástupce Kagawa Kai Přerov pan Trojek předem

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Obec Havlovice. Zápis

Obec Havlovice. Zápis Obec Havlovice Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, které se konalo v úterý 16. prosince 2014 od 18 hodin v sále kulturního domu v Havlovicích 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA - ÚSTECKÉHO KRAJE ZÁPIS z Valné hromady SPOV ÚK, která se konala dne 24.března 2011 Jednání Valné hromady se konalo v Březně u Chomutova od 10,00 hod., ukončeno bylo ve 12,30

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

V Táboře dne 14. 6. 2011

V Táboře dne 14. 6. 2011 HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR POBOČKA A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PASÁŽ ATLANTIS, TŘ. 9. KVĚTNA 640, CZ-390 02 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

ZÁPIS. Krajská konference NNO Ústeckého kraje 3. listopadu 2001 Ústí nad Labem

ZÁPIS. Krajská konference NNO Ústeckého kraje 3. listopadu 2001 Ústí nad Labem ZÁPIS Krajská konference NNO Ústeckého kraje 3. listopadu 2001 Ústí nad Labem Na úvod pronesli několik málo slov PaedDr. Jan Eichler, předseda ANOÚK; Ing. Rubeš z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pan

Více

Zápis č. 1/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 1/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 1/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 15.01.2013 od 18.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni : Roman Svoboda, Bc. Dana Buchalová, Zdeněk Kopka,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 28. března 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů Zastupitelstva MČ do 18:15 hod 7 členů Zastupitelstva MČ

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

1. Název veřejné zakázky Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné prostranství - 2. část. 2. Identifikační údaje

1. Název veřejné zakázky Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město, veřejné prostranství - 2. část. 2. Identifikační údaje Naše značka Vyřizuje/telefon Děčín OR/20690/2013/Ha Ing. Havlová Věra/412593265 21.03.2013 ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění k podlimitní významné

Více

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod.

Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Z á p i s z členské schůze Sdružení vodohospodářů Kutná Hora, která se konala 5.března 2013 v restauraci na Krétě od 14:30 hod. Přítomni : 16 členů dle prezenční listiny Omluveni: 15 členů Nepřítomni :

Více

Zápis. BGS Energy Plus a.s., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91 konané dne 14.6.2010 v sídle společnosti

Zápis. BGS Energy Plus a.s., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91 konané dne 14.6.2010 v sídle společnosti Zápis z řádné valné hromady společnosti BGS Energy Plus a.s., se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91 konané dne 14.6.2010 v sídle společnosti 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL, O.S.

ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL, O.S. ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL, O.S. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. se sídlem č.p.150,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

SOUHRNNÝ MATERIÁL. z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené. Praha, 13.7.2013. Svaz národní házené

SOUHRNNÝ MATERIÁL. z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené. Praha, 13.7.2013. Svaz národní házené SOUHRNNÝ MATERIÁL z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené Praha, 13.7.2013 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, I : 539 929, sekretá : Petr Holý tel./fax: +420 242

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Z á p i s č. 1/2011. Přítomni členové zastupitelstva: Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa,

Z á p i s č. 1/2011. Přítomni členové zastupitelstva: Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa, Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 1/2011 z veřejného jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 5. 1. 2011 v 18.00 hod. v sále kulturního domu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního

Více

Zápis. z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci

Zápis. z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci Zápis z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF Ing. Pavel Sekáč,

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více