Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s."

Transkript

1 Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s. Praha, 26. b ezna 2011 Valnou hromadu (dále jen VH) zahájil p edseda HS Zden k Hrubý, poté prob hla volba pracovního p edsednictva. Na základ návrhu Z. Hrubého delegáti odsouhlasili, aby VH ídil 2. místop edseda HS Petr Resch. V úvodu jednání bylo navrženo, aby hlasování probíhalo slovenskou metodou a po ítání hlas bylo realizováno jen v p ípad, že výsledek hlasování není zcela jasný. Dalším bodem programu byla volba pracovních komisí: Mandátová komise byla zvolena ve složení Ji í Vogel, Karel Berndt, Miloslav Homolka. Návrhová komise byla zvolena ve složení Zbyšek esenek, Vladimír T šitel, Radek Lienerth. Volební komise byla zvolena ve složení Zden k Strnad, Jan Polák, Pavel Rajf. Poté prob hlo se tení hlas p ítomných a zastoupených len, na základ kterého bylo zjišt no, že VH je usnášeníschopná, nebo je k dispozici p ítomných nebo zastoupených len z celkového po tu len, tj. 25,1 % lenské základny (VH je usnášeníschopná, je-li p ítomno nebo zastoupeno 20 % len ). Poté byl schválen v p edložené podob návrh jednacího a volebního ádu VH a návrh programu VH. Dalším bodem programu byla zpráva o innosti HS, kterou p ednesl p edseda Z. Hrubý. Nejprve seznámil delegáty s inností VV v roce 2010 a stavem lenské základny, vysv tlil souvislosti mezi velikostí lenské základny a erpáním finan ních prost edk od státu a zd raznil, že k lenství v HS by m ly vést hlavn citové d vody, obdobn jako v alpských zemích (hrdost na p íslušnost ke spole enství horolezc ). Vyjád il názor, že bariérou pro vstup do HS není výše p ísp vk a zd raznil, že za "páte " svazu je nutno považovat velké oddíly. ipomn l zlepšení servisu pro leny kombinované lenství HS OEAV, které si letos zakoupilo již cca 1150 osob, a zlepšené cestovní pojišt ní od pojiš ovny Uniqa. Ve vztahu k odborným komisím zmínil zm ny týkající se komise sout žního lezení dosp lých, kde je od konce roku 2010 vzhledem k objemu práce p edseda za práci alespo n symbolicky honorován, a dále vyslovil pochvalu komisi historie a velmi aktivní komisi pro média a merketing, která významn napomohla doplnit finan ní zdroje HS. Informoval, že v roce 2010 byly odeslány peníze ze sbírky na Chatu pod Rysy a vyzval delegáty k zakoupení mimo ádných známek James, které jsou ur eny na financování obnovy této chaty. Ve vztahu k lenství HS v mezinárodních organizacích konstatoval, že HS byl dlouhob nespokojen se servisem poskytovaným UIAA a proto se snažil situaci zm nit, mj. jednáním s presidentem UIAA a vystoupením na generálním zasedání v Bormiu; v sou asnosti je reálná nad je, že se situace v UIAA zlepší. V záv ru vystoupení zmínil oce ování nejlepších lezc prost ednictvím sout že Výstupy roku vyhlašované na MHFF v Teplicích nad Metují a Horolezec roku vyhlašovaný spolu s sekcí Innsbruck OEAV na Smíchovském festivalu. 1

2 edseda revizní komise Zden k Vévoda seznámil ú astníky VH s pln ním usnesení VH VH 2010 zadala VV dva úkoly - 1) napl ovat a rozpracovávat schválenou koncepci HS a p edložit zprávu o jejím pln ní na VH 2011; 2) vyzvat k aktivní splupráci s Komisí historie. Z. Vévoda konstatoval, že oba úkoly byly spln ny. Z. Vévoda dále p ednesl zprávu revizní komise za rok 2010, v jejímž úvodu sd lil, že se komise v novala v pr hu roku t em okruh m inností: Standardní kontrole hospoda ení, ú etnictví, materiálu apod., ešením kauz, které jí byly p edloženy, a spolu s tajemnicí HS Boženou Valentovou revizi stanov a vnit ních dokument HS. P edseda komise ve zpráv konstatoval, že kontrola hospoda ení neodhalila žádné nedostatky, veškeré kauzy sv ené revizní komisi byly vy ešeny a zve ejn ny na webu. Z revize stanov a vnit ních dokument vyplynuly n které nedostatky (p ekrývaní dokument, nedostate ná úprava n kterých oblastí, nep esné pojmy) a bylo navrženo jejich odstran ní ve t ech krocích - díl í novela stanov na VH 2011, velká novela stanov, která bude edložena na VH 2012 a návazná úprava vnit ních dokument. VH Zprávu revizní komise schválila. 1. místop edseda HS Jan Bloudek p ednesl zprávu o hospoda ení HS. Konstatoval, že HS získal o n co menší objem pen z z lenských p ísp vk, od Sazky (dle o ekávání) a z MF, naopak o n co vyšší p íjmy byly z MŠMT. Odhad p íjm na rok 2010 byl velmi p esný (plánované p íjmy byly o K nižší než skute né). Hospoda ení HS za rok 2010 skon ilo p ebytkem ve výši K. J. Bloudek dále uvedl, že HS mimo plánovaný rozpo et získal doplatky od Sazky z minulých let ( K ), odeslal K na Chatu pod Rysy (vybráno ve sbírce p ed deseti lety) a odepsal pohledávky ve výši K (Alpenservis apod.) Ve vztahu k odepsaným pohledávkám zd raznil, že jejich ú etní odepsání neznamená, že je HS nebude vymáhat, avšak nad je na získání t chto prost edk je tém nulová. Zpráva o hospoda ení byla schválena. V dalším bod programu len VV Josef Uherka ednesl návrh na zavedení rodinného lenství, na základ kterého by m ly d ti ve v ku do osmnácti let vstup do HS i lenství zdarma za p edpokladu, že oba rodi e jsou leny HS. Dále p ednesl návrh na snížení vstupních poplatk pro uchaze e o lenství individuální formou z nyn jších 500 K na 200 K, s cílem zmenšit disproporci mezi tzv. individuálním a oddílovým lenstvím. V následné diskusi vystoupilo velké množství delegát s díl ími pozm ovacími návrhy, které se týkaly nejen rodinného lenství a vstupních poplatk, ale i výše lenských p ísp vk. V diskusi vystoupil Radek Lienerth (platnost pr kazu nových len již od zá í, shodný vstupní poplatek pro "oddílové" a individuální leny), Tomáš Frank (rodinné lenství i v p ípad, že lenem HS je jen jeden rodi ), Martin Vít zník (nižší lenské p ísp vky pro studenty), Marie Dichtlová ( lenství zdarma pro d ti v oddílech) a další. V diskusi opakovan zazn la snaha podporovat oddíly a mládež. Vzhledem k velkému množství návrh, které se dotýkaly celého systému lenských poplatk a nebyly kompatibilní bylo posléze navrženo, aby diskutující své návrhy stáhli a ešení této problematiky bylo ponecháno na VH v roce K hlasování byly ponechány t i návrhy krom p vodního návrhu také návrh M. Dichtlové na osvobození d tí do 18 let od lenských i vstupních poplatk a návrh M. Vít zníka na snížení lenských p ísp vk pro studenty. Ani jeden z návrh nebyl p ijat (body. 7 a 8 z diskuse p i hlasování) a VH schválila p vodní návrh na zavedení rodinného lenství (prostá v tšina) a snížení vstupních poplatk pro uchaze e o individuální lenství na 200 K (pro 1360, proti 1254 hlas ). VH však sou asn výkonnému výboru uložila p edložit na základ diskutovaných 2

3 nám na p íští VH návrhy na zm nu lenských p ísp vk a vstupních poplatk (usnesení VH). len výkonného výboru a edseda centrální vrcholové komise (CVK) Vladimír Wolf ednesl stru nou informaci o revizi pískovcových pravidel, jejímž cílem je reagovat na siln se rozvíjející a nové aktivity v pískovcových oblastech, které je t eba upravit (bouldering, slackline ). Uvedl, že návrhy zm n nyní diskutují p íslušné oblastní vrcholové komise a po projednání CVK bude návrh p edložen k diskusi lezecké ve ejnosti. as p ed p estávkou byl v nován vystoupení partner HS: Stanislav Holec prezentoval známý komunitní web Petr Jandík web a poté byl promítnut krátký propaga ní film Direct Alpine. estávka 1. místop edseda J. Bloudek p edložil ú astník m VH návrh vyrovnaného rozpo tu HS na rok 2011 v celkové výši K ( K v etn v cného pln ní od partner ). Sou asn stru informoval o zm nách ve financování sportu ze státních prost edk v souvislosti se situací spole nosti Sazka a STV a jednáních, která v této oblasti HS vede s cílem zachovat nebo zlepšit finan ní pozici svazu. Dále informoval o navýšení rozpo tu díky pln ní ze strany partner HS a o rozd lení rozpo tu mezi jednotlivé odborné komise, které vychází z významu a innosti jednotlivých komisí pro HS. Na základ dotazu up esnil, že navržených K na investice v oblasti Hruboskalska je plánováno poskytnout z rezervy HS, což je v souladu se zám rem, že peníze z rezervy by m l HS používat jen na dlouhodobé projekty, nikoli na provoz. Návrh rozpo tu na rok 2011 byl schválen V dalším bod poskytl p edseda Z. Hrubý delegát m VH informace o sou asných zm nách p edpokládané budoucnosti financován eského sportu a upozornil na ležitost finan ní rezervy vzhledem k turbulencím v této oblasti, které jsou zp sobeny situací spole nosti Sazka a STV. Konstatoval, že Sazka byla p ivedena ke krachu za dlouholetého a ne inného p ihlížení svého majoritního akcioná e STV a sd lil, že možnost sportovních svaz ovlivnit d ní v STV byla minimální v d sledku podoby stanov STV (zejména existence dvou komor linie svaz a linie TJ). Dále informoval o aktivizaci mnoha sportovních svaz, které se sdružily a v reakci na kritickou situaci za aly jednat se státními orgány s cílem ovlivnit m nící se rozd lování finan ních prost edk na rok Díky aktivit HS (ú ast Z. Hrubého a J. Bloudka na jednáních) se poda ilo obhájit dosavadní finan ní pozici HS v roce 2011, kdy nebudou státní finan ní prost edky (MF, MŠMT) rozd lovány prost ednictvím STV. HS se intenzivn angažuje v dalších jednáních týkajících se budoucnosti financování eského sportu a ve skupin sportovních svaz, které tyto záležitosti eší, zastupuje jako jediný "malé" neolympijské sporty. Z. Hrubý zd raznil, že je pot eba ešit hlavn klí a zp sob rozd lování finan ních prost edk, s tím, že samostatn je t eba ešit financování celorepublikových svaz na stran jedné a financování TJ apod. na krajských a okresních úrovních. 2. místop edseda HS P. Resch v dalším bod programu seznámil p ítomné s návrhem díl ích zm n stanov HS, které vychází ze záv revizní komise a snaží se ešit riziko neusnášeníschopnosti VH. Navrhl, aby diskuse a hlasování o díl í novele stanov byla rozd lena na dv ásti, a to tak, že nejprve se bude hlasovat o kosmetických zm nách a poté o náhradní VH; návrh na zp sob projednání byl p ijat. 3

4 P. Resch seznámil delegáty s návrhy zm n k t mto ustanovením: Název HS (preambule, 1 odst. 1) odstran ní ozna ení o.s. lenství HS v jiných organizacích ( 3 odst. 1) lenství i v dalších organizacích, nejen UIAA, vznik a zánik lenství v HS ( 7 odst. 3a) p esná specifikace platnosti pr kazu HS, p sobnost VH ( 14 odst. 6, c), f)) up esn ní p sobnosti dle reálné situace, složení VV ( 15 odst. 2) vypušt ní nepoužívaného pojmu p edsednictvo, zrušení p echodného ustanovení ( 26). Navržené zm ny byly delegáty VH schváleny. Dále P. Resch p edstavil návrh zm ny 14 odst. 4 možnost svolání náhradní VH v p ípad, že je svolaná VH neusnášeníschopná, tj. v p ípad, že je p ítomno nebo zastoupeno mén než 20 % len. V diskusi k tomuto bodu vystoupil Tomáš Kublák, který upozornil, že se návrhem de facto ruší 20 % kvorum, což p ináší velká rizika. Navrhl zm nu zamítnout a ešit riziko neusnášeníschonosti VH prost ednictvím oslovování konkrétních oddíl a jejich povinností p edem informovat o ú asti na VH; dále upozornil na procesní nedostatky p edloženého návrhu. V diskusi vystoupil také Tomáš Frank (riskantní návrh rušící demokracii ve svazu), Ji í Baba a (odstran ní 20 % hranice), Vladimír T šitel (možnost svolání náhradní VH za p ítomnosti alespo 10 % len ) a další. Delegáti odm nili potleskem vystoupení Gerharda Tschunka, který ekl, že pokud se neumíme sejít na VH, nemá HS opodstatn ní a smysl. Z. Hrubý na námitky T. Kubláka a dalších uvedl, že rizika spojená se svoláním náhradní VH jsou p ece ována (i p i naprosto dokonalé právní úprav lze vždy n co "obejít") a zd raznil, že dopady toho, že se VH nebude konat, jsou v tší než diskutovaná rizika, protože m že dojít k zablokování innosti HS. Následn T. Kublák p edložil protinávrh, který omezuje kompetence náhradní VH tak, aby tato VH nemohla m nit stanovy, rozhodnout o zrušení a spojení svazu s jiným subjektem a o majetkové ú asti v jiném subjektu. Tento protinávrh byl v souladu s jednacím a volebním ádem p edložen jako první k hlasování a byl p ijat. Dodate byla schválena také zm na 15, odst. 5 umož ující VV mohl schvalovat všechny vnit ní p edpisy, nestanoví-li stanovy jinak. Velmi d ležitým bodem programu byly volby nových len revizní komise a disciplinární komise, kterým nyní skon ilo t íleté funk ní období. Nejprve P. Resch seznámil delegáty s kandidáty do revizní komise. O místo p edsedy se ucházeli Z. Vévoda (dosavadní p edseda) a Libor Hroza. Na leny komise kandidovali její dosavadní lenové Michal Benda a Ji í Kalivoda. Z. Vévoda zd vodnil kandidaturu všech dosavadních len zájmem dokon it sou asnou práci, zejména revizi dokument HS. Kandidát na p edsedu L. Hroza uvedl, že by mohl k innosti komise p isp t tím, že rozumí závodnímu lezení; ve vystoupení upozornil na zm nu sm rnice o svolávání VV, ze které byla vypušt na možnost ú asti p edsed komisí. V tajných volbách byl zvolen p edsedou revizní komise op t Z. Vévoda, leny Michal Benda a Ji í Kalivoda; L. Hroza nezískal místo náhradníka, protože kandidoval jen na edsedu komise. O místa v disciplinární se ucházeli tito kandidáti: na místo p edsedy Roman Wimmer (dosavadní p edseda), na místo len Tomáš Kublák (dosavadní len), Tomáš Frank, Jind ich Pražák (dosavadní len), Marek Hole ek, Pavel Drda a Jaroslav Hlava. Delegát m se p edstavil Tomáš Kubláka, Jaroslav Hlava a Tomáš Franka, R. Wimmera edstavila v zastoupení tajemnice B. Valentová. 4

5 edsedou komise byl op t zvolen R. Wimmer, leny Tomáš Kublák a Tomáš Frank a náhradníky v uvedeném po adí Marek Hole ek, Jind ich Pražák, Jaroslav Hlava, Ivan Šifra a Pavel Drda. V dalším bod programu informoval J. Bloudek o pln ní koncepce HS. Ve zpráv zrekapituloval úkoly koncepce - zastavení poklesu lenské základny, vyšší míra profesionalizace, využívání financí ze soukromých zdroj atd. Zmínil pot ebu podpory rozši ování lenské základny, informoval o rozší ení placené práce pro HS, p ipomn l získávání finan ních prost edk od partner a upozornil na problémy spojené s budováním lezeckých park, které se nesetkaly s pozitivním p ijetím ze strany OVK. Z. Hrubý informoval o situaci v UIAA. P ipomn l, že HS již delší dobu považoval innost UIAA sm rem k lenským asociacím za nedostate nou a neadekvátní výši lenských p ísp vk, a proto oslovil presidenta UIAA M. Mortimera s žádostí o ešení. HS se snažil o zlepšení situace i prost ednictvím svého vystoupení na plenárním zasedání UIAA v Bormiu. Nyní se situace i díky zm ve vedení exekutivy UIAA za íná pomalu zlepšovat a proto VV navrhuje v UIAA setrvat. Další blok jednání byl v nován vystoupení p edsed odborných komisí, kte í informovali delegáty o innosti svých komisí v roce 2010 a plánech na letošní rok: P edseda komise historie Ji í Novák promítl ukázky z innosti komise a op t požádal leny HS o spolupráci. Vladimír Wolf informoval o zlepšení vým ny jišt ní, o vyjednávání s orgány ochrany írody a o p ipravovaném seminá i s AOPK (14.4.) a pod koval p edsed m OVK za innost. P edseda metodické komise Ji í Vogel popsal hlavní zam ení innosti komise v lo ském roce a informoval o p ipravovaném seminá i pro lezeckou ve ejnost; na jeho vystoupení kriticky reagoval R. Lienerth. P edseda bezpe nostní komise Vladimír T šitel informaci o trhacích zkouškách starých smy ek a testování pevnosti borhák. P edsedkyn léka ské komise Jan Kubalová informovala o rozsáhlé innosti komise a zd raznila, že oproti minulosti je innost zam ena hlavn na prevenci a vzd lávání. P edseda komise mládeže Joska Uherka informoval o akcích v roce 2010 a vyjád il zám r vypracovat koncepci pro tuto oblast a na jejím základ innost dále rozší it. P edseda komise tradi ního skialpinismu Robin Baum seznámil delegáty se zám rem rozší it innost komise nap. na mládež, aby bylo možno zachytit sou asnou vlnu zájmu o skialpinismu. P edseda komise sout žního lezení Tomáš Binter stru popsal situaci v oblasti sout žního lezení v etn zám v tomto roce. P edseda subkomise lezení v ledu a drytoolingu Radek Lienerth mj. zd raznil úsp chy, kterých v uplynulé závodní sezón dosáhla reprezentantka Lucie Hrozová. P edsedkyn komise sout žního lezení mládeže Marie Dichtlová promítla fotografie ze závod a soust ed ní a zd raznila zájem d tí a mládeže o sout žní lezení a upozornila na riziko, že v p ípad nedostate né podpory tento zájem p i p echodu do juniorského v ku opadne, což má negativní dopady na úsp chy sout žního lezení dosp lých. P edseda komise pro media a marketing p edstavil innost této relativn nové komise (Ro enka HS, Zpravodaj, práce redaktora, spolupráce s partnery, nový web apod.) a vyzval zájemce o spolupráci. 5

6 Z ú asti na VH byli omluveni Pavel Jirsa komise sout žního alpinismu, Martin Otta komise alpinismu, Ji í Šefl subkomise sportovního lezení na skalách. edseda Z. Hrubý pod koval p edsed m komisí za jejich innost a p edal jim odm ny. Nejlepší p edsedové komisí Marie Dichtlová, Pavel Jirsa a Petr Resch získali odm ny v podob zboží od firmy Direct Alpin. Ostatní byli odm ni poukázkami v cen K od firmy Prosport Praha. V záv re né diskusi vystoupil Zden k Teplý s kritickou p ipomínkou ke zkouškám jisticího materiálu. Po krátké p estávce byl p ednesen návrh usnesení VH HS 2011, který byl delegáty schválen. edseda Z. Hrubý pod koval delegát m za ú ast a ukon il VH. Zapsala: Božena Valentová, tajemnice HS 6

BULLETIN. 62/2010 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s

BULLETIN. 62/2010 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 62/2010 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s VALNÁ HROMADA HS - 27.3. 2010 Podklady pro jednání eský horolezecký svaz, o.s. Zátopkova 100/2 P.S 40 160 17 Praha 6 Strahov e-mail: info@horosvaz.cz www.horosvaz.cz

Více

ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011

ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011 Podklady pro jednání 1. Pozvánka na Valnou hromadu HS 2011, propozice 2. Návrh programu valné hromady 3. Sm rnice HS o svolávání

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

SOUHRNNÝ MATERIÁL. z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené. Praha, 13.7.2013. Svaz národní házené

SOUHRNNÝ MATERIÁL. z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené. Praha, 13.7.2013. Svaz národní házené SOUHRNNÝ MATERIÁL z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené Praha, 13.7.2013 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, I : 539 929, sekretá : Petr Holý tel./fax: +420 242

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více