Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s."

Transkript

1 Zápis z Valné hromady eského horolezeckého svazu, o.s. Praha, 26. b ezna 2011 Valnou hromadu (dále jen VH) zahájil p edseda HS Zden k Hrubý, poté prob hla volba pracovního p edsednictva. Na základ návrhu Z. Hrubého delegáti odsouhlasili, aby VH ídil 2. místop edseda HS Petr Resch. V úvodu jednání bylo navrženo, aby hlasování probíhalo slovenskou metodou a po ítání hlas bylo realizováno jen v p ípad, že výsledek hlasování není zcela jasný. Dalším bodem programu byla volba pracovních komisí: Mandátová komise byla zvolena ve složení Ji í Vogel, Karel Berndt, Miloslav Homolka. Návrhová komise byla zvolena ve složení Zbyšek esenek, Vladimír T šitel, Radek Lienerth. Volební komise byla zvolena ve složení Zden k Strnad, Jan Polák, Pavel Rajf. Poté prob hlo se tení hlas p ítomných a zastoupených len, na základ kterého bylo zjišt no, že VH je usnášeníschopná, nebo je k dispozici p ítomných nebo zastoupených len z celkového po tu len, tj. 25,1 % lenské základny (VH je usnášeníschopná, je-li p ítomno nebo zastoupeno 20 % len ). Poté byl schválen v p edložené podob návrh jednacího a volebního ádu VH a návrh programu VH. Dalším bodem programu byla zpráva o innosti HS, kterou p ednesl p edseda Z. Hrubý. Nejprve seznámil delegáty s inností VV v roce 2010 a stavem lenské základny, vysv tlil souvislosti mezi velikostí lenské základny a erpáním finan ních prost edk od státu a zd raznil, že k lenství v HS by m ly vést hlavn citové d vody, obdobn jako v alpských zemích (hrdost na p íslušnost ke spole enství horolezc ). Vyjád il názor, že bariérou pro vstup do HS není výše p ísp vk a zd raznil, že za "páte " svazu je nutno považovat velké oddíly. ipomn l zlepšení servisu pro leny kombinované lenství HS OEAV, které si letos zakoupilo již cca 1150 osob, a zlepšené cestovní pojišt ní od pojiš ovny Uniqa. Ve vztahu k odborným komisím zmínil zm ny týkající se komise sout žního lezení dosp lých, kde je od konce roku 2010 vzhledem k objemu práce p edseda za práci alespo n symbolicky honorován, a dále vyslovil pochvalu komisi historie a velmi aktivní komisi pro média a merketing, která významn napomohla doplnit finan ní zdroje HS. Informoval, že v roce 2010 byly odeslány peníze ze sbírky na Chatu pod Rysy a vyzval delegáty k zakoupení mimo ádných známek James, které jsou ur eny na financování obnovy této chaty. Ve vztahu k lenství HS v mezinárodních organizacích konstatoval, že HS byl dlouhob nespokojen se servisem poskytovaným UIAA a proto se snažil situaci zm nit, mj. jednáním s presidentem UIAA a vystoupením na generálním zasedání v Bormiu; v sou asnosti je reálná nad je, že se situace v UIAA zlepší. V záv ru vystoupení zmínil oce ování nejlepších lezc prost ednictvím sout že Výstupy roku vyhlašované na MHFF v Teplicích nad Metují a Horolezec roku vyhlašovaný spolu s sekcí Innsbruck OEAV na Smíchovském festivalu. 1

2 edseda revizní komise Zden k Vévoda seznámil ú astníky VH s pln ním usnesení VH VH 2010 zadala VV dva úkoly - 1) napl ovat a rozpracovávat schválenou koncepci HS a p edložit zprávu o jejím pln ní na VH 2011; 2) vyzvat k aktivní splupráci s Komisí historie. Z. Vévoda konstatoval, že oba úkoly byly spln ny. Z. Vévoda dále p ednesl zprávu revizní komise za rok 2010, v jejímž úvodu sd lil, že se komise v novala v pr hu roku t em okruh m inností: Standardní kontrole hospoda ení, ú etnictví, materiálu apod., ešením kauz, které jí byly p edloženy, a spolu s tajemnicí HS Boženou Valentovou revizi stanov a vnit ních dokument HS. P edseda komise ve zpráv konstatoval, že kontrola hospoda ení neodhalila žádné nedostatky, veškeré kauzy sv ené revizní komisi byly vy ešeny a zve ejn ny na webu. Z revize stanov a vnit ních dokument vyplynuly n které nedostatky (p ekrývaní dokument, nedostate ná úprava n kterých oblastí, nep esné pojmy) a bylo navrženo jejich odstran ní ve t ech krocích - díl í novela stanov na VH 2011, velká novela stanov, která bude edložena na VH 2012 a návazná úprava vnit ních dokument. VH Zprávu revizní komise schválila. 1. místop edseda HS Jan Bloudek p ednesl zprávu o hospoda ení HS. Konstatoval, že HS získal o n co menší objem pen z z lenských p ísp vk, od Sazky (dle o ekávání) a z MF, naopak o n co vyšší p íjmy byly z MŠMT. Odhad p íjm na rok 2010 byl velmi p esný (plánované p íjmy byly o K nižší než skute né). Hospoda ení HS za rok 2010 skon ilo p ebytkem ve výši K. J. Bloudek dále uvedl, že HS mimo plánovaný rozpo et získal doplatky od Sazky z minulých let ( K ), odeslal K na Chatu pod Rysy (vybráno ve sbírce p ed deseti lety) a odepsal pohledávky ve výši K (Alpenservis apod.) Ve vztahu k odepsaným pohledávkám zd raznil, že jejich ú etní odepsání neznamená, že je HS nebude vymáhat, avšak nad je na získání t chto prost edk je tém nulová. Zpráva o hospoda ení byla schválena. V dalším bod programu len VV Josef Uherka ednesl návrh na zavedení rodinného lenství, na základ kterého by m ly d ti ve v ku do osmnácti let vstup do HS i lenství zdarma za p edpokladu, že oba rodi e jsou leny HS. Dále p ednesl návrh na snížení vstupních poplatk pro uchaze e o lenství individuální formou z nyn jších 500 K na 200 K, s cílem zmenšit disproporci mezi tzv. individuálním a oddílovým lenstvím. V následné diskusi vystoupilo velké množství delegát s díl ími pozm ovacími návrhy, které se týkaly nejen rodinného lenství a vstupních poplatk, ale i výše lenských p ísp vk. V diskusi vystoupil Radek Lienerth (platnost pr kazu nových len již od zá í, shodný vstupní poplatek pro "oddílové" a individuální leny), Tomáš Frank (rodinné lenství i v p ípad, že lenem HS je jen jeden rodi ), Martin Vít zník (nižší lenské p ísp vky pro studenty), Marie Dichtlová ( lenství zdarma pro d ti v oddílech) a další. V diskusi opakovan zazn la snaha podporovat oddíly a mládež. Vzhledem k velkému množství návrh, které se dotýkaly celého systému lenských poplatk a nebyly kompatibilní bylo posléze navrženo, aby diskutující své návrhy stáhli a ešení této problematiky bylo ponecháno na VH v roce K hlasování byly ponechány t i návrhy krom p vodního návrhu také návrh M. Dichtlové na osvobození d tí do 18 let od lenských i vstupních poplatk a návrh M. Vít zníka na snížení lenských p ísp vk pro studenty. Ani jeden z návrh nebyl p ijat (body. 7 a 8 z diskuse p i hlasování) a VH schválila p vodní návrh na zavedení rodinného lenství (prostá v tšina) a snížení vstupních poplatk pro uchaze e o individuální lenství na 200 K (pro 1360, proti 1254 hlas ). VH však sou asn výkonnému výboru uložila p edložit na základ diskutovaných 2

3 nám na p íští VH návrhy na zm nu lenských p ísp vk a vstupních poplatk (usnesení VH). len výkonného výboru a edseda centrální vrcholové komise (CVK) Vladimír Wolf ednesl stru nou informaci o revizi pískovcových pravidel, jejímž cílem je reagovat na siln se rozvíjející a nové aktivity v pískovcových oblastech, které je t eba upravit (bouldering, slackline ). Uvedl, že návrhy zm n nyní diskutují p íslušné oblastní vrcholové komise a po projednání CVK bude návrh p edložen k diskusi lezecké ve ejnosti. as p ed p estávkou byl v nován vystoupení partner HS: Stanislav Holec prezentoval známý komunitní web Petr Jandík web a poté byl promítnut krátký propaga ní film Direct Alpine. estávka 1. místop edseda J. Bloudek p edložil ú astník m VH návrh vyrovnaného rozpo tu HS na rok 2011 v celkové výši K ( K v etn v cného pln ní od partner ). Sou asn stru informoval o zm nách ve financování sportu ze státních prost edk v souvislosti se situací spole nosti Sazka a STV a jednáních, která v této oblasti HS vede s cílem zachovat nebo zlepšit finan ní pozici svazu. Dále informoval o navýšení rozpo tu díky pln ní ze strany partner HS a o rozd lení rozpo tu mezi jednotlivé odborné komise, které vychází z významu a innosti jednotlivých komisí pro HS. Na základ dotazu up esnil, že navržených K na investice v oblasti Hruboskalska je plánováno poskytnout z rezervy HS, což je v souladu se zám rem, že peníze z rezervy by m l HS používat jen na dlouhodobé projekty, nikoli na provoz. Návrh rozpo tu na rok 2011 byl schválen V dalším bod poskytl p edseda Z. Hrubý delegát m VH informace o sou asných zm nách p edpokládané budoucnosti financován eského sportu a upozornil na ležitost finan ní rezervy vzhledem k turbulencím v této oblasti, které jsou zp sobeny situací spole nosti Sazka a STV. Konstatoval, že Sazka byla p ivedena ke krachu za dlouholetého a ne inného p ihlížení svého majoritního akcioná e STV a sd lil, že možnost sportovních svaz ovlivnit d ní v STV byla minimální v d sledku podoby stanov STV (zejména existence dvou komor linie svaz a linie TJ). Dále informoval o aktivizaci mnoha sportovních svaz, které se sdružily a v reakci na kritickou situaci za aly jednat se státními orgány s cílem ovlivnit m nící se rozd lování finan ních prost edk na rok Díky aktivit HS (ú ast Z. Hrubého a J. Bloudka na jednáních) se poda ilo obhájit dosavadní finan ní pozici HS v roce 2011, kdy nebudou státní finan ní prost edky (MF, MŠMT) rozd lovány prost ednictvím STV. HS se intenzivn angažuje v dalších jednáních týkajících se budoucnosti financování eského sportu a ve skupin sportovních svaz, které tyto záležitosti eší, zastupuje jako jediný "malé" neolympijské sporty. Z. Hrubý zd raznil, že je pot eba ešit hlavn klí a zp sob rozd lování finan ních prost edk, s tím, že samostatn je t eba ešit financování celorepublikových svaz na stran jedné a financování TJ apod. na krajských a okresních úrovních. 2. místop edseda HS P. Resch v dalším bod programu seznámil p ítomné s návrhem díl ích zm n stanov HS, které vychází ze záv revizní komise a snaží se ešit riziko neusnášeníschopnosti VH. Navrhl, aby diskuse a hlasování o díl í novele stanov byla rozd lena na dv ásti, a to tak, že nejprve se bude hlasovat o kosmetických zm nách a poté o náhradní VH; návrh na zp sob projednání byl p ijat. 3

4 P. Resch seznámil delegáty s návrhy zm n k t mto ustanovením: Název HS (preambule, 1 odst. 1) odstran ní ozna ení o.s. lenství HS v jiných organizacích ( 3 odst. 1) lenství i v dalších organizacích, nejen UIAA, vznik a zánik lenství v HS ( 7 odst. 3a) p esná specifikace platnosti pr kazu HS, p sobnost VH ( 14 odst. 6, c), f)) up esn ní p sobnosti dle reálné situace, složení VV ( 15 odst. 2) vypušt ní nepoužívaného pojmu p edsednictvo, zrušení p echodného ustanovení ( 26). Navržené zm ny byly delegáty VH schváleny. Dále P. Resch p edstavil návrh zm ny 14 odst. 4 možnost svolání náhradní VH v p ípad, že je svolaná VH neusnášeníschopná, tj. v p ípad, že je p ítomno nebo zastoupeno mén než 20 % len. V diskusi k tomuto bodu vystoupil Tomáš Kublák, který upozornil, že se návrhem de facto ruší 20 % kvorum, což p ináší velká rizika. Navrhl zm nu zamítnout a ešit riziko neusnášeníschonosti VH prost ednictvím oslovování konkrétních oddíl a jejich povinností p edem informovat o ú asti na VH; dále upozornil na procesní nedostatky p edloženého návrhu. V diskusi vystoupil také Tomáš Frank (riskantní návrh rušící demokracii ve svazu), Ji í Baba a (odstran ní 20 % hranice), Vladimír T šitel (možnost svolání náhradní VH za p ítomnosti alespo 10 % len ) a další. Delegáti odm nili potleskem vystoupení Gerharda Tschunka, který ekl, že pokud se neumíme sejít na VH, nemá HS opodstatn ní a smysl. Z. Hrubý na námitky T. Kubláka a dalších uvedl, že rizika spojená se svoláním náhradní VH jsou p ece ována (i p i naprosto dokonalé právní úprav lze vždy n co "obejít") a zd raznil, že dopady toho, že se VH nebude konat, jsou v tší než diskutovaná rizika, protože m že dojít k zablokování innosti HS. Následn T. Kublák p edložil protinávrh, který omezuje kompetence náhradní VH tak, aby tato VH nemohla m nit stanovy, rozhodnout o zrušení a spojení svazu s jiným subjektem a o majetkové ú asti v jiném subjektu. Tento protinávrh byl v souladu s jednacím a volebním ádem p edložen jako první k hlasování a byl p ijat. Dodate byla schválena také zm na 15, odst. 5 umož ující VV mohl schvalovat všechny vnit ní p edpisy, nestanoví-li stanovy jinak. Velmi d ležitým bodem programu byly volby nových len revizní komise a disciplinární komise, kterým nyní skon ilo t íleté funk ní období. Nejprve P. Resch seznámil delegáty s kandidáty do revizní komise. O místo p edsedy se ucházeli Z. Vévoda (dosavadní p edseda) a Libor Hroza. Na leny komise kandidovali její dosavadní lenové Michal Benda a Ji í Kalivoda. Z. Vévoda zd vodnil kandidaturu všech dosavadních len zájmem dokon it sou asnou práci, zejména revizi dokument HS. Kandidát na p edsedu L. Hroza uvedl, že by mohl k innosti komise p isp t tím, že rozumí závodnímu lezení; ve vystoupení upozornil na zm nu sm rnice o svolávání VV, ze které byla vypušt na možnost ú asti p edsed komisí. V tajných volbách byl zvolen p edsedou revizní komise op t Z. Vévoda, leny Michal Benda a Ji í Kalivoda; L. Hroza nezískal místo náhradníka, protože kandidoval jen na edsedu komise. O místa v disciplinární se ucházeli tito kandidáti: na místo p edsedy Roman Wimmer (dosavadní p edseda), na místo len Tomáš Kublák (dosavadní len), Tomáš Frank, Jind ich Pražák (dosavadní len), Marek Hole ek, Pavel Drda a Jaroslav Hlava. Delegát m se p edstavil Tomáš Kubláka, Jaroslav Hlava a Tomáš Franka, R. Wimmera edstavila v zastoupení tajemnice B. Valentová. 4

5 edsedou komise byl op t zvolen R. Wimmer, leny Tomáš Kublák a Tomáš Frank a náhradníky v uvedeném po adí Marek Hole ek, Jind ich Pražák, Jaroslav Hlava, Ivan Šifra a Pavel Drda. V dalším bod programu informoval J. Bloudek o pln ní koncepce HS. Ve zpráv zrekapituloval úkoly koncepce - zastavení poklesu lenské základny, vyšší míra profesionalizace, využívání financí ze soukromých zdroj atd. Zmínil pot ebu podpory rozši ování lenské základny, informoval o rozší ení placené práce pro HS, p ipomn l získávání finan ních prost edk od partner a upozornil na problémy spojené s budováním lezeckých park, které se nesetkaly s pozitivním p ijetím ze strany OVK. Z. Hrubý informoval o situaci v UIAA. P ipomn l, že HS již delší dobu považoval innost UIAA sm rem k lenským asociacím za nedostate nou a neadekvátní výši lenských p ísp vk, a proto oslovil presidenta UIAA M. Mortimera s žádostí o ešení. HS se snažil o zlepšení situace i prost ednictvím svého vystoupení na plenárním zasedání UIAA v Bormiu. Nyní se situace i díky zm ve vedení exekutivy UIAA za íná pomalu zlepšovat a proto VV navrhuje v UIAA setrvat. Další blok jednání byl v nován vystoupení p edsed odborných komisí, kte í informovali delegáty o innosti svých komisí v roce 2010 a plánech na letošní rok: P edseda komise historie Ji í Novák promítl ukázky z innosti komise a op t požádal leny HS o spolupráci. Vladimír Wolf informoval o zlepšení vým ny jišt ní, o vyjednávání s orgány ochrany írody a o p ipravovaném seminá i s AOPK (14.4.) a pod koval p edsed m OVK za innost. P edseda metodické komise Ji í Vogel popsal hlavní zam ení innosti komise v lo ském roce a informoval o p ipravovaném seminá i pro lezeckou ve ejnost; na jeho vystoupení kriticky reagoval R. Lienerth. P edseda bezpe nostní komise Vladimír T šitel informaci o trhacích zkouškách starých smy ek a testování pevnosti borhák. P edsedkyn léka ské komise Jan Kubalová informovala o rozsáhlé innosti komise a zd raznila, že oproti minulosti je innost zam ena hlavn na prevenci a vzd lávání. P edseda komise mládeže Joska Uherka informoval o akcích v roce 2010 a vyjád il zám r vypracovat koncepci pro tuto oblast a na jejím základ innost dále rozší it. P edseda komise tradi ního skialpinismu Robin Baum seznámil delegáty se zám rem rozší it innost komise nap. na mládež, aby bylo možno zachytit sou asnou vlnu zájmu o skialpinismu. P edseda komise sout žního lezení Tomáš Binter stru popsal situaci v oblasti sout žního lezení v etn zám v tomto roce. P edseda subkomise lezení v ledu a drytoolingu Radek Lienerth mj. zd raznil úsp chy, kterých v uplynulé závodní sezón dosáhla reprezentantka Lucie Hrozová. P edsedkyn komise sout žního lezení mládeže Marie Dichtlová promítla fotografie ze závod a soust ed ní a zd raznila zájem d tí a mládeže o sout žní lezení a upozornila na riziko, že v p ípad nedostate né podpory tento zájem p i p echodu do juniorského v ku opadne, což má negativní dopady na úsp chy sout žního lezení dosp lých. P edseda komise pro media a marketing p edstavil innost této relativn nové komise (Ro enka HS, Zpravodaj, práce redaktora, spolupráce s partnery, nový web apod.) a vyzval zájemce o spolupráci. 5

6 Z ú asti na VH byli omluveni Pavel Jirsa komise sout žního alpinismu, Martin Otta komise alpinismu, Ji í Šefl subkomise sportovního lezení na skalách. edseda Z. Hrubý pod koval p edsed m komisí za jejich innost a p edal jim odm ny. Nejlepší p edsedové komisí Marie Dichtlová, Pavel Jirsa a Petr Resch získali odm ny v podob zboží od firmy Direct Alpin. Ostatní byli odm ni poukázkami v cen K od firmy Prosport Praha. V záv re né diskusi vystoupil Zden k Teplý s kritickou p ipomínkou ke zkouškám jisticího materiálu. Po krátké p estávce byl p ednesen návrh usnesení VH HS 2011, který byl delegáty schválen. edseda Z. Hrubý pod koval delegát m za ú ast a ukon il VH. Zapsala: Božena Valentová, tajemnice HS 6

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více