VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Elena Kotova Diagnóza finančního zdraví vybrané cestovní kanceláře Diplomová práce 2013

2 Diagnóza finančního zdraví vybrané cestovní kanceláře Diplomová práce Bc. Elena Kotova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Věra Košteková, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master's Dissertation The Diagnosis of the Financial Health of Travel Agency Bc. Elena Kotova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Economy and Economics Major: Hospitality and Spa Management Thesis Advisor: doc. Ing. Věra Košteková, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Diagnóza finančního zdraví vybrané cestovní kanceláře zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne jméno a příjmení autora

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce paní doc. Ing. Věře Koštekové, CSc., za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

6 Abstrakt KOTOVA, Elena. Diagnóza finančního zdraví vybrané cestovní kanceláře. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : Celkový počet stran 86. Hlavním tématem této diplomové práce je Diagnóza finančního zdraví vybrané cestovní kanceláře, kde jsem si zvolila nejstarší cestovní kancelář ČEDOK a.s. Cílem této diplomové práce je primárně zjistit na základě provedené finanční analýzy, finanční stabilitu cestovní kanceláře ČEDOK a.s.. Zároveň je práce zaměřena na hodnocení finanční situace analyzovaného podniku od roku 2008 do roku Diplomová práce se skládá celkem ze třech částí, které celkem tvoří osm kapitol. První teoretická část obsahuje celkem tři kapitoly, ve kterých je uvedena základní podstata a pojmy finanční analýzy. Součástí druhé a třetí kapitoly jsou poměrové ukazatele finanční analýzy, bonitní a bankrotní ukazatele, které jsem v následující analytické části aplikovala na mnou vybraný podnik. Analytická část diplomové práce se zaobírá přímo finanční analýzou podniku Ck ČEDOK a.s.. První část analytické části práce zahrnuje stručný popis a seznámení se se společnosti a v následující části jsou zhodnoceny jednotlivé účetní výkazy podniku jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a to jak z horizontálního hlediska, tak i vertikálního hlediska. Šestá kapitola diplomové práce obsahuje jednotlivé poměrové ukazatele finanční analýzy, praktikované v praxi na mnou zvolený podnik. Sedmá kapitola seznamuje s bankrotnímí a bonitními modely, díky nímž lze zjistit finanční situaci podniku. Třetí část diplomové práce zahrnuje návrhovou část, kde jsou na základě získaných teoretických poznatků a zhotovení finanční analýzy podniku mnou stanovená jednotlivá opatření a návrhy vedoucí k lepšímu postavení společnosti. Na bázi zjištěných výsledků jsem přispěla k závěru, že společnost Ck ČEDOK a.s je finančně stabilní a je možné zkonstatovat, že se nachází na průměrné úrovni, což je velmi pozitivní pro její budoucí vývoj. Klíčová slova: analýza poměrových ukazatelů, bankrotní modely, bonitní modely, cash flow, finanční analýza, rozvaha, výkaz zisků a ztrát

7 Abstract KOTOVA, Elena. The Diagnosis of the Financial Health of Travel Agency. [Master's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The main topic of this thesis is the Diagnosis of the financial health of the chosen travel agency, where I chose the oldest travel agency as ČEDOK a.s. The aim of this thesis is primarily identified on the basis of the financial analysis, financial stability Travel Agents ČEDOK a.s.. This work is focused on the assessment of the financial situation of the analyzed company from 2008 to The thesis comprises a total of three parts, which consists of eight chapters in total. The first theoretical part contains three chapters, which provide a basic principle and concepts of financial analysis. Part of the second and third chapters are ratios of financial analysis, value and bankruptcy indicators that I applied the following analysis of the selected company to me. The analytical part of the thesis deals with the right financial analysis Ck ČEDOK as. The first part of the analysis includes a brief description and introduction to the company and in the following sections are evaluated individual financial statements of the enterprise as a balance sheet, profit and loss, both in terms of the horizontal and the vertical point of view. The sixth chapter of the thesis contains various financial ratios analysis, practiced on me in practice the selected business. The seventh chapter introduces bankrotnímí and credible models that allow you to determine the financial situation of the company. The third part of the thesis covers the design area, where they are on the basis of theoretical knowledge and making financial analysis provided me the measures and proposals leading to better position the company. Based on those results, I contributed to the conclusion that Ck ČEDOK as is financially stable and can admission of being located at an average level, which is very positive for its future development. Key words: analysis of ratio indexes, balance sheet, bankrupcy models, cash flow, credible models, financial analysis, profit and loss account

8 Obsah Úvod Úvod do problematiky finanční analýzy Finanční analýza Uživatelé finanční analýzy Zdroje informací pro finanční analýzu Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) Příloha k účetní závěrce Ukazatele finanční analýzy Poměrové ukazatele finanční analýzy Ukazatele rentability Ukazatele likvidity Ukazatele zadluženosti Ukazatele aktivity Ukazatele tržní hodnoty Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy Bonitní modely Bankrotní modely INDEX IN Tafflerův model Profil analyzovaného podniku ČEDOK a.s Základní údaje o společnosti Historický vývoj společnosti ČEDOK, a.s Specializace Cestovní kanceláře ČEDOK a. s Finanční analýza společnosti ČEDOK a.s Rozvaha ČEDOK a.s ve zkrácené podobě Horizontální analýza rozvahy ve zkrácené formě Vertikální analýza rozvahy ve zkrácené formě Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty Analýza poměrových ukazatelů Ukazatel rentability...59

9 6.2 Ukazatel likvidity Ukazatel zadluženosti Ukazatel aktivity Analýza bonitních a bankrotních modelů Bonitní model - Kralickův Quick test Bankrotní model INDEX IN Bankrotní model Tafflerův model Výsledky finanční analýzy Ck ČEDOK a.s Návrh Likvidita hotovostní Likvidita běžná Likvidita pohotová Rentabilita Rentabilita celkového kapitálu (ROA) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita tržeb (ROS) Snižování celkové zadluženosti...76 Závěr...77 Literatura...80

10 Seznam tabulek Tab. 1 Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova Quick testu...29 Tab. 2 Hodnoty modelu INDEX IN Tab. 3 Hodnocení dle Tafflerova modelu...32 Tab. 4 Zkrácená verze rozvahy ČEDOK a.s., aktiva...35 Tab. 5 Zkrácená verze rozvahy ČEDOK a.s., pasiva...39 Tab. 6 Horizontální analýza rozvahy, aktiva...40 Tab. 7 Horizontální analýza rozvahy, pasiva...41 Tab. 8 Vertikální analýza rozvahy, aktiva...44 Tab. 9 Vertikální analýza rozvahy, pasiva...47 Tab. 10 Výkaz zisků a ztráty ve zkrácené formě...50 Tab. 11 Horizontální rozbor výkazu zisku a ztráty ve zkrácené verzi...53 Tab. 12 Vertikální rozbor výkazu zisku a ztráty ve zkrácené verzi...55 Tab. 13 Ukazatele rentability...57 Tab. 14 Ukazatele likvidity...59 Tab. 15 Ukazatele zadluženosti...60 Tab. 16 Ukazatele aktivity...61 Tab. 17 Kralickův Quick test...63 Tab. 18 Interpretace celkového hodnocení podniku ČEDOK a.s...65 Tab. 19 Výpočet INDEXU IN Tab. 20 Vyhodnocení INDEXU IN Tab. 21 Výpočet Tafflerova modelu...67 Tab. 22 Interpretace výsledků dle Tafflerova hodnocení...68 Seznam grafů Graf. 1 Vývoj růstu dlouhodobého majetku Graf. 2 Vývoj růstu oběžných aktiv Graf 3 Horizontální analýza vlastního kapitálu (v tis. Kč)...46 Graf 4 Horizontální analýza cizích zdrojů (v tis. Kč)...47 Graf 5 Vertikální analýza aktiv Graf 6 Vertikální analýza dlouhodobého majetku Graf 7 Vertikální analýza oběžného majetku Graf 8 Vertikální analýza pasiv Graf 9 Vertikální analýza vlastního kapitálu Graf 10 Vertikální analýza cizích zdrojů Graf 11 INDEX IN Graf 12 Výsledky hodnocení podniku dle Tafflerova modelu...69

11 Úvod V dnešní době dochází k neustálým změnám, které se týkají ekonomického prostředí. Proto, aby byl podnik v dnešním vyspělém tržním hospodářství, silné konkurenci a při velmi rychle měnících se podmínkách na trhu úspěšný a mohl dosahovat svého cíle, tedy zisku, musí neustále zvažovat své podniknuté kroky a svá strategická rozhodnutí, která by mohla jeho pozici na trhu negativně ovlivnit. Dle M. Režňákové lze podnikání chápat ve dvou významech. Prvním z významu je ten, že podnikání lze pojmout jako,,činnost, jejímž smyslem je tvorba přidané hodnoty k stávajícím statkům a tvorba zisku. 1 Z druhého hlediska lze podnikání pojmout jako způsob člověka, který má zájem vytvářet nové hodnoty a hledat způsoby pomocí nichž bude dosahovat zisku. Proto, aby mohl podnik realizovat svá strategická a operativní rozhodnutí musí mít management podniku k dispozici řadu důležitých informací. Důležité informace o hospodaření podniku poskytuje finanční analýza, která je nedílnou součástí finančního řízení. Pojem finanční řízení podniku definuje ve své publikaci Slávik, J. Jako,,činnost zabývající se získáváním potřebných finančních prostředků z různých zdrojů (financování), vkládáním získaných peněz do různých forem nepeněžitého majetku (investování) a rozdělováním zisku mezi vlastníky (dividendová politika) s cílem maximalizovat hodnotu podniku pro jeho vlastníka. 2 Finanční analýza má dlouholetou tradici a v Českých zemích se zrodila na počátku 20. století, kdy se poprvé objevila tzv. bilanční analýza. Teprve za posledních 20 let se finanční analýza stala oblíbeným nástrojem pro hodnocení finanční situace podniku. Za podstatné považuji uvést, že finanční analýzu by měl provádět každý podnik, jelikož zkoumá jak minulý, tak i současný stav podniku, čímž pomáhá predikovat budoucí směřování podniku. Primárním cílem této diplomové práce je zjistit finanční stabilitu Cestovní kanceláře ČEDOK a.s.. Práce je zaměřena na hodnocení finanční situace analyzovaného podniku za léta V diplomové práci jsem si zároveň stanovila dvě hypotézy. 1 REŽŇÁKOVÁ, M.. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, s.7 2 SLAVÍK, J. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. Praha: Grada, s

12 Hypotézy V první stanovené hypotéze H 0 je zakotveno tvrzení, že za léta byla finanční situace podniku blízká bankrotu. Druhá mnou stanovená hypotéza H 1 je, že Ck ČEDOK a.s. má poměrně vysokou míru pohledávek z obchodních vztahů i poskytovaných záloh dodavatelům. Na straně pasiv se jedná o krátkodobé závazky z obchodních vztahů a přijaté zálohy od klientů, které představují část cizích zdrojů financování. V zájmu naplnění cílů diplomové práce jsem diplomovou práci rozdělila na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Pro lepší přehlednost jsem každou část diplomové práce rozdělila do několika kapitol a subkapitol, které na sebe vzájemně navazují. Součástí diplomové práce je celkem 8 kapitol. V teoretické části jsem se nejprve zabývala podstatou finančního řízení podniku. První kapitola uvádí do problematiky spojované s finanční analýzou, kde jsem se nejprve zabývala základní podstatou finanční analýzy. Kapitola informuje o uživatelích finanční analýzy a zdrojích informací, které slouží jako podklad pro zhotovení finanční analýzy. Druhá kapitola diplomové práce obsahuje deskripci finančních ukazatelů, které budou potřebné pro zpracování praktické části. Třetí a zároveň poslední kapitola teoretické části diplomové práce se zabývá tzv. bankrotními a bonitními modely. V analytické části diplomové práce budu aplikovat výše zmíněné metody na konkrétní mnou vybraný podnik. Za zkoumaný subjekt jsem si zvolila největší cestovní kancelář na českém trhu, kterou je CK ČEDOK a.s., kde budu zkoumat a hodnotit finanční zdraví podniku za čtyři po sobě jdoucí účetní období ( ). V úvodu praktické části diplomové práce se nejdříve budu věnovat základnímu profilu analyzovaného podniku, kde se zaměřím na jeho stručnou charakteristiku. Ve druhé kapitole analytické části diplomové práce budu analyzovat podnik na základě získaných účetních dokladů společnosti (rozvaha, výkaz zisků a ztráty, výroční zprávy) za období Součástí analytické části bude zpracování jednotlivých analýz, kterými jsou horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů. V neposlední řadě se budu také zabývat bonitními 12

13 a bankrotními modely, na základě nichž zjistím a stanovím diagnózu finančního zdraví společnosti ČEDOK a.s.. Pro zjištění finančního zdraví využiji Kralickův Quick test, INDEX IN05 a Tafflerův model. Informace a závěry plynoucí z praktické části budou stěžejní pro tvorbu návrhové částí diplomové práce. Právě zde budou interpretovány zjištěné slabé strany podniku a analyzovány možnosti pro zaplnění slabých mezer CK ČEDOK a.s. Proto, abych mohla diplomovou práci důkladně a náležitě vypracovat, budu používat metodu, která představuje analýzy vypočítaných dat z dostupných finančních výkazů a následná syntéza v souhrnných modelech pro zhodnocení podniku. K vypracování diplomové práce budu používat potřebné údaje z dostupných literárních a odborných publikací jak českých, tak i zahraničních autorů zabývající se zkoumanou problematikou. Současně budu také využívat dostupné internetové zdroje a informace dostupné z elektrické databáze. Pro vypracování praktické části budu vycházet z dostupných podkladů od cestovní kanceláře ČEDOK a.s., jimiž jsou výroční zprávy za jednotlivé analyzované roky. Potřebná data a informace budu čerpat především z rozvahy,výkazu zisku a ztráty firmy a cash flow. Na základě vypracování praktické částí a důsledného zanalyzování mnou vybraného podniku ČEDOK a.s, vypracuji poslední návrhovou část diplomové práce, kde budu interpretovat zjištěné skutečnosti, na základě, kterých stanovím následné návrhy a opatření, která by dle mého názoru vedla a zároveň přispěla k budoucímu vývoji a zlepšení finanční situace a výkonnosti zkoumaného podniku. 13

14 TEORETICKÁ ČÁST 1 Úvod do problematiky finanční analýzy 1.1 Finanční analýza Pro porozumění výše zmíněné problematiky považuji za podstatné uvést význam pojmu finanční analýza. V odborné literatuře existuje velká řada způsobů, jak lze finanční analýzu definovat. Knápková A. a spol. definují finanční analýzu jako metodu, která "slouží ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku". 3 Další odborná literatura představuje finanční analýzu jako,,systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech". 4 Je nezbytné říci, že finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení jak firemní minulosti, tak její současnosti a zároveň se také zabývají budoucím vývojem podniku a předpovídají jeho budoucí kroky. Smyslem finanční analýzy je tedy zhodnocení, zda je podnik dostatečné ziskový, zda využívá vhodnou kapitálovou strukturu, zda vhodně využívá svá aktiva a zda je podnik schopen včas dostát svým závazkům. Hlavní přínos finanční analýzy spočívá v porovnání jednotlivých ukazatelů v čase a prostoru. Mezi rozhodováním podniku a účetnictvím existuje velmi úzká propojenost. Finanční analýza se provádí zejména před investičním nebo finančním rozhodováním v podniku. Je podstatné zmínit se, že pouze na základě zůstatků či obratů jednotlivých účtů se nelze zcela správně rozhodnout. Údaje získané z účetních výkazů mají smysl až při porovnání s ostatními číselnými údaji. Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy určité hodnoty peněžních údajů, které se vztahují jen k jednomu časovému okamžiku. Proto aby, mohla být tato data využita pro zhodnocení finančního zdraví podniku, musí být podrobena finanční analýze. Výsledky finanční analýzy jsou důležité nejen pro samotný podnik, ale také pro uživatele, kteří nejsou součástí podniku, ale jsou s ním jistým způsobem spjati ať už například hospodářsky či finančně. 3 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha : Grada, s RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s. 9 14

15 1.2 Uživatelé finanční analýzy Uživatele finanční analýzy lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou tzv. externí uživatelé a druhou skupinou jsou tzv. interní uživatelé. Mezi externí uživatele bych zmínila především: Stát a jeho orgány, jejichž hlavními úkoly jsou kontroly vykazovaných daní. Dalšími kompetencemi státu a jeho orgánů v oblasti finanční analýzy jsou kontrola podniku se státní účastí a sledování finančního zdraví podniků, kterým byly v rámci veřejné soutěže přiděleny státní zakázky. Dále pak využívají informace o podnicích pro nejrůznější statistické průzkumy a pro rozdělování výpomoci (subvence nebo dotace). Investoři jsou poskytovatelé kapitálu a jejich hlavním zájmem je sledování návratnosti jejich vložených investic tzn. hodnocení rentability neboli ziskovosti vloženého kapitálu. Investoři neboli také vlastníci si pomocí finanční analýzy ověřují, zda jsou jimi investované prostředky náležitě zhodnocovány a řádně využívány. Lze tedy říci, že jejich hlavním cílem je maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu společnosti. Banky a jiní věřitelé využívají finanční analýzu pro získání představy o finančním zdraví existujícího nebo budoucího dlužníka. Na základě posouzení finančního zdraví se při poskytování úvěru věřitelé rozhodují, zda úvěr poskytnout a také v jaké výší a za jakých podmínek úvěr poskytnout. Obchodní partneři mají za cíl zaměřit se zejména na schopnost podniku dostát svým závazkům z daných obchodních vztahů. Mezi jejich cíl sledování bych uvedla zejména sledování zadluženosti, solventnosti a likvidity podniku. Konkurence je taktéž důležitou částí, jelikož konkurenti mají snahu získat jednotlivé výsledky především těch podniků, kterým se na trhu daří. Jejich účelem je inspirace od lepšího podniku a následná aplikace dobré praktiky. Mezi interní uživatele lze zařadit: Manažeři potřebují finanční analýzu jednak, jak pro potřeby operativního, tak 15

16 i strategického finančního řízení podniku. Lze konstatovat, že manažeři jsou jistými zpracovateli finanční analýzy, jelikož mají dostatečný přístup k důležitým informacím. Výstupy z finanční analýzy jsou podkladem pro každodenní práci manažerů, díky níž se snaží naplánovat základní cíle podniku. Zaměstnanci jsou dalšími subjekty zajímající se o finanční analýzu podniku. Zaměstnanci podniku mají zájem na prosperitě a stabilitě podniku. Jako příklad bych uvedla zejména prosperitu a jistotu zaměstnání, stabilitu v mzdové a sociální oblasti. 1.3 Zdroje informací pro finanční analýzu Proto, aby mohla být finanční analýza podniku zpracována jsou nezbytná vstupní data. Aby finanční analýza byla maximálně účinná musí být informace pro její využití komplexní a kvalitní. Je nesmírně důležité a podstatné podchytit všechna data, která by mohla jakkoliv zkreslit výsledky hodnocení finančního zdraví podniku. K významným zdrojům informací patří tzv. účetní závěrka. Jak uvádí Kislingerová (2007) ve své publikaci,,v České republice upravuje zmíněnou oblast zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a dále od soubor opatření, kterými se stanoví účetní osnova a postup účtování". 5 Účetní závěrka je tvořena následujícími účetními výkazy: 6 rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow), příloha k účetní závěrce Rozvaha Pro pochopení dané problematiky si výše zmíněné účetní výkazy následně přiblížíme podrobněji. V první řadě bych definovala a popsala první účetní výkaz, kterým je rozvaha. Rozvaha nebo-li bilance je jistým účetním výkazem, který poskytuje přehled o majetku podniku a jeho zdrojů k určitému datu. Jak uvádí Růčková,,rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému datu". 7 Všeobecně lze říci, že rozvaha je rozdělena na dvě části a to na stranu aktiv a stranu pasiv. Rozvaha bývá 5 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha : Grada, s VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha : Grada, s RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s

17 zpravidla sestavována k počátku a konci účetního období a platí zde tzv. pravidlo bilanční rovnosti, kdy se strana aktiv musí rovnat straně pasiv. AKTIVA CELKEM = PASIVA CELKEM Aktiva - majetková struktura podniku Jak bylo uvedeno výše, aktiva představují majetkovou strukturu podniku. Jak je patrné na výše zobrazeném obrázku dělí se majetek podniku do několika skupin a to na: Pohledávky za upsaný základní kapitál -,,zachycují stav nesplacených akcií nebo podílů jako jednu z protipoložek základního kapitálu". 8 Jedná se o pohledávky za jednotlivými upisovateli například společníky, akcionáři nebo členy družstva. Položka bývá mnohdy nulová. Dlouhodobý majetek - slouží podniku na dobu delší než jeden rok, postupně se opotřebovává, oceňuje se v pořizovacích cenách a představuje podstatu majetkové struktury. Dlouhodobý majetek lze rozdělit do následujících skupin: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - (patenty, licence, ochranné známky či software), cena pořízení je vyšší než ,- Kč. 2. Dlouhodobý hmotný majetek (movitý dopravní prostředky, stroje, nemovitý domy, pozemky, stavby), Vstupní cena majetku je vyšší než ,- Kč. 3. Dlouhodobý finanční majetek - (zakoupené dluhopisy, vkladové listy, akcie) Za důležité považuji také zmínit, že dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se s postupem času opotřebovává a dochází k jeho postupnému znehodnocování, což se vyjadřuje pomocí odpisů. Opotřebení může být buď fyzického (důsledek používání např. únava, snížení výkonnosti) nebo morálního charakteru (zaostávání po technické stránce). 8 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha : Grada, s

18 Odpisy, jak již bylo zmíněno vyjadřují tedy opotřebení majetku za určité období. Zároveň jsou i významným interním zdrojem financování podniku.,,stáří majetku je možné rozpoznat z rozvahy, kde jsou na straně aktiv zobrazeny sloupce obsahující nápis brutto, korekce a netto. První sloupec brutto zobrazuje hodnotu aktiv v pořizovací ceně, druhý sloupec korekce zobrazuje výši oprávek k dlouhodobému majetku a poslední třetí sloupec s nápisem netto odpovídá zůstatkové hodnotě dlouhodobého majetku". 9 Podnik si také může zvolit jakým způsobem bude majetek odepisovat. Podnik může zvolit lineární, degresivní nebo progresivní způsob odepisování. Za nezbytné považuji zdůraznit, že zvolený způsob odepisování nelze měnit po celou dobu odpisování majetku. Oběžná aktiva bych charakterizovala jako majetek, který během své existence v podniku mění neustále svoji podobu a je v neustálém pohybu. Strukturu oběžných aktiv je tvořena ve dvou podobách a to: 1. ve věcné formě, což představují například zásoby, přičemž zásoby lze dále rozdělit na zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata) a na zásoby nakupované (suroviny, obaly, movité věci s dobou použitelnosti kratší než jeden rok). 2. v peněžní podobě což představují například pohledávky, peníze nebo krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení - poslední položkou zobrazenou v rozvaze na straně aktiv je tzv. časové rozlišení, jehož použití se mnohdy liší. Jedná se například o náklady příštích období (nájem placený dopředu) nebo příjmy příštích období (výnosy běžného období, které prozatím nebyly přijaty). Pasiva - zdroje financování podniku Nyní bych se ráda zaměřila a postupně rozebrala položky v rozvaze nacházející se na straně pasiv. Nejprve bych uvedla co vlastně pasiva představují. Pod pojmem pasiva si můžeme představit tzv. finanční strukturu podniku, která obsahuje zdroje, ze kterých je financován podnikový majetek. Současně na zmíněné straně hodnotíme finanční strukturu 9 KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha : Grada, s

19 analyzované firmy. Pasiva rozlišujeme na: vlastní kapitál - je položka, která je tvořena základním kapitálem, kapitálovými fondy, rezervními fondy a rezervními fondy tvořenými ze zisku a HV minulých let a běžného účetního období. cizí kapitál - představuje zdroje, které si podnik zapůjčil od jiných právnických či fyzických osob na určitou dobu a musí být v různě časovém horizontu uhrazeny. Je podstatné uvést, že podnik za zapůjčení platí cenu a to tzv. úrok. Lze říci, že úrok je tedy z pohledu podniku chápán jako náklad, který musí vynaložit v souvislosti s užíváním cizího kapitálu. Struktura cizího kapitálu zahrnuje rezervy, dlouhodobé (emitované dluhopisy, závazky jiným společnostem) a krátkodobé závazky (dlužné částky dodavatelům za výrobky dodané na obchodní úvěr, půjčky) a v neposlední řadě sem patří bankovní úvěry a výpomoci (tzn. závazky k finančním institucím). časové rozlišení - zahrnující výdaje příštích období například nájemné placené pozadu, provize, výnosy příštích období - nájemné přijaté dopředu nebo služby hrazené předem Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát lze definovat jako písemný přehled informující o dosaženém hospodářském výsledku. Zachycuje tedy vztah mezi výnosy dosaženými za určité období a náklady, které souvisejí s jejich vytvořením. Výkaz zisků a ztrát bývá sestavován pravidelně v ročních, ale i v kratších intervalech. Výnosy můžeme definovat jako peněžní částky, který podnik získal za všechny své činnosti za dané účetní období. Náklady pak můžeme definovat jako peněžní částky, které podnik v daném období vynaložil na získání výnosů. Výsledek hospodaření podniku lze vyjádřit jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Výnosy (tržby) - Náklady = Zisk 19

20 Výkaz zisků a ztrát se v České republice rozlišuje na část provozní, finanční a mimořádnou. Všechny uvedené části tak spoluvytváří výsledný výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření z provozní činnosti lze vyjádřit jako rozdíl provozních výnosů a provozních nákladů. Na výsledek hospodaření z provozní činnosti navazuje výsledek hospodaření z finanční činnosti, která je tvořena finančními výnosy a náklady. Třetí částí je výsledek hospodaření z mimořádně činnosti a lze ho vyjádřit jako rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady. Výsledek hospodaření za účetní období získáme součtem všech výše uvedených dílčích výsledků. Výsledek hospodaření za účetní období se následně očistí o nákladové položky, které se podle zákona o dani z příjmu neuznávají. Tímto způsobem upravený výsledek hospodaření považujeme za konečný výsledek hospodaření před zdaněním Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) Cash flow je nutné považovat za základní a důležitý element finančního řízení a finanční analýzy podniku a v překladu znamená,,tok peněz" zachycující skutečný pohyb peněžních prostředků podniku a bezprostředně slouží jako nástroj po posouzení jeho likvidity. Obecně lze konstatovat, že hlavní podstatou cash flow je sledování změn stavu peněžních prostředků. Dle ŽIŽKY, M. a MARŠÍKOVÉ, K., je cash flow,,pohyb (změna stavu) peněžních prostředků (jejich přírůstek a úbytek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností". 10 Cílem je udržování takové výše peněžních prostředků, aby bylo zajištěno normální fungování podniku a nebyla tak ohrožena jeho platební schopnost. Peněžní toky můžeme rozdělit do tří oblastí činnosti a to: 10 ŽIŽKA, M., MARŠÍKOVÁ, K. Ekonomika a řízení podniku: (pro kombinovanou formu studia). Liberec : Technická univerzita v Liberci, s

21 provozní činnosti investiční činnosti finanční činnosti Proto, aby mohly být peněžní toky vypočítány jsou nejdůležitější položkou peněžní toky z provozní činnosti. Dá se říci, že pro vypočtení výše zmíněného peněžního toku je možno používat dvě metody přímá a nepřímá metoda. První přímá metoda se používá pro výpočet cash flow za finanční a investiční činnost a ve druhé nepřímé metodě se výsledek hospodaření upravuje o položky jako například odpisy či změna stavu zásob, pohledávek nebo závazků Příloha k účetní závěrce Posledním výkazem účetní závěrky je tzv. Příloha, který poskytuje cenné informace pro zpracovávanou finanční analýzu. To jakou má mít příloha účetní závěrky podobu určuje Vyhláška 500/2002 Sb., která vymezuje její obsah a uspořádání. Jako příklad informací nacházejících se v příloze bych uvedla např.: používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny změny oceňování, odpisování a postupů účtování opravné položky k majetku odpisování přepočet cizích měn na českou měnu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát 21

22 2 Ukazatele finanční analýzy Základ jednotlivých metod finanční analýzy tvoří finanční ukazatele.,,ukazatele přímo převzaté z účetních výkazů jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, ale aritmetickými operacemi můžeme získat výsledek i v jiných jednotkách například: v jednotkách času nebo v procentech. 11 Existuje velká řada metod, které se ve finanční analýze používají. Jako základní metody finanční analýzy bych uvedla 12 : Analýza absolutních (stavových) ukazatelů představuje analýzu majetkové a finanční struktury Nástrojem je analýza trendů neboli horizontální analýza, která zjišťuje, o kolik jednotek nebo procent se změnil vývoj daného ukazatele meziročně, přičemž se používají následující vzorce: Absolutní změna = Hodnota t Hodnota t 1 Zdroj:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html Výstup u horizontální analýzy je možné k předchozímu období vyjádřit pomocí tzv. Řetězových indexů nebo také ke zvolenému základnímu období pomocí tzv. Bazických indexů. Použijí- li se bazické indexy je možné, jak absolutní tak i procentní změny porovnávat mezi sebou. Dalším nástrojem je procentní rozbor jednotlivých dílčích položek rozvahy neboli vertikální analýza, která posuzuje jednotlivé položky účetních výkazů podniku zjišťováním procentního podílu na zvoleném základu. Jedná li se o vertikální analýzu jsou,,položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv nebo pasiv, tedy z bilanční sumy a ve výkazu zisku a ztráty se jako základ procentního vyjádření používá velikost celkových výnosů nebo tržeb RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s KNÁPKOVÁ, A. a kol. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. Praha : Grada, s VANKOVÁ, A. Ekonomická analýza podniku. [Diplomová práce.] Brno : MU, s

23 Analýza tokových ukazatelů se týká především analýzy výnosů, nákladů, zisku a cash flow Analýza rozdílových ukazatelů zahrnuje nejvýraznější ukazatel, kterým je čistý pracovní kapitál, který lze definovat jako rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji Analýza poměrových ukazatelů obsahuje analýzu likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, ukazatele kapitálového trhu nebo například ukazatele cash flow Analýza soustav ukazatelů Souhrnné ukazatele hospodaření 2.1 Poměrové ukazatele finanční analýzy Analýza poměrovými ukazateli se v odborné literatuře uvádí jako základní nástroj finanční analýzy a zároveň jako nejoblíbenější a nejpoužívanější metoda, díky níž je možné získat rychlou představu o finanční situaci vybraného podniku. Podstatu poměrových ukazatelů tvoří různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash flow, které se dávají do vzájemného poměru. Proto si pro snadnější pochopení si v následující kapitole podrobněji přiblížíme jednotlivé pojmy ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity a tržní hodnoty Ukazatele rentability Ukazatele rentability představují tzv. výnosnost vloženého kapitálu. Rentabilita vypovídá o tom, jak je podnik schopen vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Mezi nejčastější používané ukazatele rentability patří: Ukazatel rentability aktiv ROA ROA= EBIT/ Celková aktiva 23

24 kde: EBIT (Earning before interests and taxes) - zisk před zdaněním a úroky Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE ROE= Čistý zisk / Vlastní kapitál Rentabilita celkového investovaného kapitálu ROI ROI = Zisk / Dlouhodobý kapitál Rentabilita tržeb ROS = Zisk / Tržby Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE = EBIT Vlastní kapitál + Dlouhodobé závazky Ukazatele likvidity Pojem likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Dle mého názoru považují za nutné uvést, že likvidita je velmi důležitá z hlediska rovnováhy podniku, poněvadž je zřejmé, že pouze dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Obecně lze tedy říci, že likvidita je podstatným faktorem pro dlouhodobé fungování podniku, kde podnik dává do poměru to, čím je možno platit, s tím co je nutno zaplatit. Ukazatele likvidity je možné rozčlenit na tří základní ukazatele jimiž jsou: běžná likvidita - se v odborné literatuře vyznačuje jako likvidita 3. stupně (Current ratio) a udává, kolikrát pokrývají běžná aktiva krátkodobé závazky podniku. Obecně řečeno sděluje, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby všechna svá aktiva proměnil v daném okamžiku na hotovost. Čím vyšší hodnota, tím je větší pravděpodobnost, že si podnik zachová platební schopnost. Je dáno, že hodnota běžné likvidity by se měla pohybovat v intervalu 1,5 2,5 a nikdy by neměla klesnout pod hodnotu 1. Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy 24

25 pohotová likvidita nebo-li likvidita 2. stupně (Acid test) vyjadřuje, jaká část krátkodobých závazků je krytá pouze finančním majetkem. Doporučená hodnota se nachází v intervalu od 0,7 1,2. Pokud se ukazatel rovná 1 znamená to, že podnik je schopen dostát svým závazkům aniž by musel prodat své zásoby. Jestliže je hodnota nadměrně vysoká váže podnik příliš mnoho aktiv ve formě pohotových prostředků, které přinášejí minimální úrok,, 14 Pohotová likvidita = Oběžná aktiva Zásoby / Krátkodobé závazky hotovostní likvidita likvidita 1. stupně (Cash ratio) hodnotí schopnost podniku hradit krátkodobé závazky podniku v daném okamžiku. Ideální hodnota ukazatele by se měla pohybovat okolo 0,2 0,5 Hotovostní likvidita = Peněžní prostředky / Krátkodobé závazky Ukazatele zadluženosti Pomocí ukazatelů zadluženosti lze zjistit, v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji. Lze tvrdit, že čím vyšší zadluženost podnik má, tím vyšší riziko na sebe bere, jelikož podnik musí své závazky splácet i bez ohledu na to zda je prosperující či ne. Celková zadluženost (Debt ratio) říká, že čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko je pro věřitele. Debt ratio = Cizí kapitál / Celková aktiva Koeficient samofinancování (Equity ratio), který,,vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva společnosti financována penězi akcionářů. 15 Equity ratio = Vlastní kapitál / Celková aktiva Ukazatel úrokového krytí nám říká, kolikrát může klesnout hodnota zisku, aby byl podnik schopen udržet zdroje na stávající úrovní. V podstatě říká, kolikrát je zisk podniku větší než úroky. 14 VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, s RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha : Grada, s

26 Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky Ukazatele aktivity Další neméně významnou položkou je ukazatel aktivity, který informuje o tom, jak podnik nakládá a využívá jednotlivé části majetku. Existují zde dvě formy ukazatelů a to ukazatel doby obratu (vyjadřuje počet dní) a ukazatel počtů obratů (znamená počet obratů za rok). Obrat aktiv vyjadřuje celkové využívání aktiv. Říká nám, kolikrát se celková aktiva podniku obrátí za rok. Podstatné je uvést, že hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší a minimálně rovna hodnotě 1 Obrat aktiv = Tržby / Aktiva celkem Obrat dlouhodobého majetku vyjadřuje, kolikrát se dlouhodobý majetek obrátí v tržby za rok Obrat dlouhodobého majetku = Tržby / Dlouhodobý majetek Obrat zásob poskytuje přehled o tom, kolikrát je každá položka zásob v průběhu běžného období prodána a znovu v podniku naskladněna Obrat zásob = Tržby / Zásoby Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů,,,po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich spotřeby či do doby jejich prodeje 16 Doba obratu zásob = Zásoby Tržby / VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, s

27 doba splatnosti pohledávek určující počet dnů, které uplynou mezi vystavením faktury za prodej zboží nebo hotových výrobků a okamžikem, kdy podnik dostane na účet peněžní prostředky za poskytnuté zboží či výrobky Doba splatnosti pohledávek = Pohledávky Tržby / 360 Doba obratu závazků udává platební schopnost podniku vůči svým dodavatelům Dobra obratu závazků = Závazky Tržby/ Ukazatele tržní hodnoty Ukazatele tržní hodnoty jsou důležité především pro investory, kteří jej využívají pro posouzení finanční situace podniku. Zisk na akcii udává v absolutní hodnotě zisk připadající na jednu akcii. Je dáno, že čím vyšší hodnotu ukazuje, tím lépe Zisk na akcii = Výsledek hospodaření / Počet vydaných akcií Cash flow na akcii posuzuje schopnost platit dividendy Cash flow = CF / Počet kmenových akcií ukazatel P/E Ratio je součástí burzovních zpráv a zobrazuje budoucí očekávání investorů týkající se tempa růstu, míry zisku nebo podílu dividend na zisku. P/E Ratio = Tržní cena akcie / Zisk na akcii 27

28 3 Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy Bonitní a bankrotní modely můžeme zařadit mezi souhrnné indexy hodnocení podniku. Za hlavní cíle uvedených modelů lze tedy považovat vyjádření celkové finanční i ekonomické situace podniku a to prostřednictvím jediného výsledného hodnocení. 3.1 Bonitní modely Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví podniku a hledají odpověď na otázku, zda se firma řadí mezi dobré či špatné firmy. Za podstatné bych uvedla, že pomáhá hodnotit pozici podniku na základě porovnání podobných podniků daného trhu. Nesmíme opomenout, že za velmi podstatné se považuje vytvoření dostatečné dlouhé časové řady, tak aby signály, které z této metody vyplývají měly relevantní podobu. Kralickův Quick test Kralickův Quick test patří mezi jeden z nejznámějších bonitních modelů a sestaven byl v roce 1991 profesorem Kralickem, který vybral čtyři ukazatele jejichž výsledným hodnotám přiděluje body. Prvním takovým ukazatelem je kvóta vlastního kapitálu, který udává kapitálovou sílu podniku a v podstatě nám říká, jak je podnik schopen pokrýt své potřeby vlastními zdroji a zároveň charakterizuje dlouhodobou finanční situaci podniku. Kvóta vlastního kapitálu = Vlastní kapitál / Celková aktiva Mezi druhý ukazatel patří doba splácení dluhu z cash flow. Zmíněný ukazatel udává, za jak dlouhou dobu by byl podnik schopen splatit všechny dluhy z cash flow. Doba splácení dluhu z CF = Krátkodobé a dlouhodobé závazky - Finanční majetek Bilanční CF 28

29 Následujícími ukazateli jsou: Ukazatel rentability tržeb měřené cash flow Cash flow v % tržeb = Cash flow / Tržby Rentabilita celkového kapitálu (ROA), které analyzují výnosovou situaci zkoumaného podniku. Rentabilita celkového kapitálu = EBIT / Celková aktiva Tab. 1 Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova Quick testu Ukazatel Konstrukce ukazatele Hodnocení Počet bodů R1 Kvóta vlastního kapitálu Vlastní kapitál / Celková Aktiva R2 Doba splácení dluhu z CF R3 Cash flow v tržbách v % R4 ROA rentabilita celkového kapitálu Celkové hodnocení Kr. a Dlouh. závazky - Fin. Majetek / Bilanč. Cash Flow Cash flow / Tržby EBIT / Celková aktiva Velmi dobrý podnik Dobrý podnik Střední podnik Špatný podnik 0,3 a více 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 a méně 3 a méně a více 0,15 a více 0,12 0,15 0,08 0,12 0,00 0,08 0,00 a méně 0,1 a více 0,08 1 0,05 0,08 0,00 0,05 0,00 a méně 3 body a více 2 3 body 1 2 body 1 bod a méně Zdroj: vlastně upraveno dle publikace Grünwald & Korbová, 2009, str Výpočet: R1+R2+R3+R4 4 Vyšší hodnoty než je číslo 3 představují bonitní podnik, hodnoty v intervalu 1 3 představují šedou zónu a hodnoty pohybující se pod úrovní 1 vyjadřují potíže ve finančním hospodaření podniku. Mezi další používané bonitní modely bych zařadila - Soustavu bilančních analýz, Modifikovaný Kralickův Quick test nebo například Tamariho model 29

30 3.2 Bankrotní modely Bankrotní modely předpovídají, zda je podnik v nejbližší době ohrožen bankrotem a vychází z podstaty, že každý podnik může být bankrotem ohrožen. Výše zmíněné modely se skládají z několika poměrových ukazatelů jenž jsou oceněny váhami a dle jejich součtu, určujeme v jaké fázi se podnik nachází INDEX IN05 Dle mého názoru patří Altmanův model nebo-li také v mnoha odborných publikacích nazývaný Altmanův index finančního zdraví podniku mezi jeden z nejznámějších bankrotních modelů, který vychází z indexů celkového hodnocení. Výše zmíněný model byl však vytvořen a přizpůsoben pro různé podniky ve světě, ale pro podniky v České republice není příliš spolehlivým ukazatelem a proto pro výpočet použiji tzv. bankrotní model Index IN 05. INDEX IN05 vznikl v roce 1995 a jeho autorem je Inka a Ivan Neumaierovi. Dá se říci, že model byl vytvořen za účelem hodnocení finančního zdraví společnosti, který lépe odpovídá podmínkám na trhu v České republice. Obecně lze říci, že výše zmíněný model informuje o tom, zda podnik v blízké době zkrachuje či nikoliv. Dále lze tvrdit, že INDEX IN05 posuzuje to, zda společnost vytváří pro své vlastníky nějakou hodnotu. Za podstatné považuji také zmínit, že model je neustále zdokonalován pro potřeby českého trhu. První model, který byl vytvořen se nazýval model IN 95, o několik let později byl přepracován na model IN 99, následoval model IN01 a poslední model je IN05, který budu aplikovat v praktické části diplomové práce. Rovnice pro výpočet modelu: IN05 = 0,13 x AKT + 0,04 x ZUD + 3,97 x ZUD + 0,21 x T + 0,09 x OAKT CK N AKT AKT KD kde: AKT aktiva celkem CK cizí kapitál 30

31 ZUD zisk před úroky a zdaněním (EBIT) N nákladové úroky T - tržby OAKT oběžná aktiva KD krátkodobé dluhy Tab. 2 Hodnoty modelu INDEX IN05 Stabilita Podniku Hodnota dle INDEXU IN05 Prosperující nad 1,6 Šedá zóna mezi 1,6 a 0,9 Bankrotující pod 0,9 Zdroj: vlastní zpracování Tafflerův model Tafflerův model vznikl v roce 1977 a předpovídá, jak velká je pravděpodobnost bankrotu podniku. V odborných publikacích se vyskytují dvě verze modelu. První, původní variantu a modifikovanou variantu. V modifikované verzi byl poslední ukazatel x4 kompenzován jiným ukazatelem a odlišují se i hodnotící intervaly pro obě dvě varianty. Tafflerův model definují 4 poměrové ukazatele, které jsou spojeny do tzv.: Diskriminační funkce: R1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky R2 = oběžná aktiva / cizí kapitál R3 = krátkodobé závazky / celková aktiva R4 = tržby celkem / celková aktiva Rovnice Tafflerova modelu: Z = 53,0 * R1 + 13,0 * R2 + 18,0 * R3 + 16,0 * R4 31

32 Tab. 3 Hodnocení dle Tafflerova modelu Z > 0,3 Situace Hodnocení Malá pravděpodobnost bankrotu Z < 0,2 Zdroj: vlastní zpracování S vyšší pravděpodobností lze očekávat bankrot Další modely řadící se do skupiny bankrotních modelů: Baeverův model, Model,,IN - Indexy důvěryhodnosti, Ekonomická přidaná hodnota (EVA Economic Value Added), Tržní přidaná hodnota (MVA Mareket Value Added) 32

33 PRAKTICKÁ ČÁST 4 Profil analyzovaného podniku ČEDOK a.s. 4.1 Základní údaje o společnosti Název: Logo: ČEDOK a.s. Logo společnosti ČEDOK se poprvé objevilo v roce 1926 a jeho symbolem je čáp zasazený v heraldické pavéze. Symbolika čápa spočívá v tom, že čáp představuje tuzemského stěhovavého ptáka cestovatele a pavéza představuje stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů Obr. 1 Logo firmy ČEDOK a.s. Zdroj:http://sdeleni.idnes.cz/klienti-cestovni- kancelare-cedok-usetri-za-vcasny-nakup-dovolene-az- 20-1k0-/ig_sdeleni.aspx? c=a101217_112726_ig_sdeleni_ahr Sídlo: Právní forma: Společnost ČEDOK, a.s. se má své hlavní sídlo v Praze na adrese: Praha, Nové Město, Na příkopě 857/18, PSČ ČEDOK, a.s. je akciovou společností, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze dne 30. listopadu IČO:

34 Předmět podnikání 17 : Provozování cestovní kanceláře Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Hostinnská činnost Opravy silničních vozidel Klempířství a oprava karosérií Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Směnárenská činnost Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče Statutární orgány a vedení společnosti (ke dni ): Členové představenstva: předseda: Michael Saran místopředseda: Ömer Müftüler člen: Ing. Petr Kudela Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Tomáš Tatyrek člen: Ing. Jan Buček Tomáš Kosař Prokura: Ing. Miroslav Res Základní kapitál: Kč, Splaceno: 100 % 17 Čedok a.s., IČO data ze statistického úřadu. AliaWeb, 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://rejstrik-firem.kurzy.cz/ /cedok-as/statisticky-urad/> 34

35 Akcie: Založení společnosti: Akcie na majitele, jmenovitá hodnota: 815 Kč, počet akcií: ks společnost byla založena Zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ve dne , jejíž přílohou jsou stanovy z Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky sídlící na adrese: Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 Počet zaměstnanců: zaměstnanců 4.2 Historický vývoj společnosti ČEDOK, a.s. Cestovní kancelář Čedok byla založena v roce 1920 a její název, který byl zaregistrován v roce 1926 sebou nese zkratku představující,,československá cestovní a dopravní kancelář, která byla založena československou bankou zvanou Bohemia a zemskými cestovními svazy jehož základní kapitál činil 2,5 mil Kč. Zpočátku byl pro cestovní kancelář významným zdrojem výnosů prodej lodních lístků a železničních jízdenek. Je podstatné uvést, že ČEDOK byl první cestovní kanceláří, která vydávala ve střední Evropě vlastní cestovní šeky. Velmi významným se stal pro společnost rok 1925, kdy došlo k ovládnutí trhu tuzemských zájezdů. Dominantní byly zvláštní vlaky, které ČEDOK směřoval především do míst jako byly Krkonoše, Štrbské Pleso nebo Podkarpatská Rus. ČEDOK byl také společností, která poprvé ve své historii založila první autopark, který byl vybaven nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. V témže roce lze taktéž za významný počin ČEDOKU považovat vydání prvního uceleného katalogu, který zahrnoval jak tuzemské, tak i zahraniční zájezdy a vyšel pod názvem,,naše cesty. 35

36 V roce 1936 se Čedok stal akciovou společností s majoritním vlastnictvím státu. Po druhé světové válce v roce 1945 začal ČEDOK organizovat cestovní ruch do Prahy a začala se obnovovat i letecká doprava. Po roce 1948 se ČEDOK začal orientovat zejména na lázeňské pobyty a pobyty na horách. Zároveň také začal vydávat turistické publikace, prodávat poštovní známky a vánoční dárkové poukazy. V roce 1954 došlo k rozšíření zahraničních pobytů, kdy se začalo cestovat do zemí jako Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, NDR nebo například Albánie. Velmi významnou událostí byla pro ČEDOK výstava EXPO 1958 konající se v Bruselu, po které se začal rozvíjet příjezdový cestovní ruch. O deset let později v roce 1968 se začal ČEDOK orientovat na východ a kromě Bulharska a Rumunska se cestovalo do Vietnamu, Kuby a severní Koreje. Na konci 80. let vrcholí monopolní postavení ČEDOKU a v roce 1988 došlo k největší expanzi společnosti. Po privatizaci došlo k přejmenování společnosti na ČEDOK a.s. a po pádu,,železné opony v roce 1990 skončilo monopolní postavení ČEDOKU v Čechách. V roce 1993 se stal ČEDOK, a.s. majetkem českého majetkového fondu a byl připraven k privatizaci. V roce 1995 nastal zásadní obrat v historii společnosti, kdy se většinovým vlastníkem stala společnost Unimex Group. V roce 2007 získal ČEDOK, a.s nový majoritní vlastník se Spojených států, společnost ODIEN, která získala 98% podíl ČEDOKU, a.s. od společnosti Unimex Group. 4.3 Specializace Cestovní kanceláře ČEDOK a. s. Cestovní kancelář ČEDOK a. s., která je považována za největší cestovní kancelář na českém trhu nabízí zájezdové cíle do 50 zemí na 5 kontinentech a soustřeďuje svou nabídku zejména do následujících oblastí, kterými jsou: Příjezdová turistika nebo-li,,incoming, kde Ck nabízí svým klientům služby jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny, kteří přijedou navštívit Českou republiku. Cestovní kancelář také zajišťuje návštěvníkům služby cestovního ruchu kterými 36

37 jsou: ubytování, stravování, zajištění transferů a pronájem vozidel, okružní jízdy a výlety, vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce Kongresová a incentivní turistika je další službou poskytovanou cestovní kanceláří a to jak pro tuzemskou tak i pro zahraniční klientelu. Cestovní kancelář dále zajišťuje různá sympozia, konference, výjezdní jednání, školen, zajišťuje pracovní pobyty a incentivní zájezdy Business travel cestovní kancelář ČEDOK a.s zajišťuje také agendu služebních cest zahrnující obstarávání letenek, autobusových, železničních, lodních nebo trajektových jízdenek, další služby spojené s dopravou v rámci služebních cest - například aerotaxi, helikoptéry a charterové lety, zajišťuje pronájem salonků a parkování na letišti v Praze Ruzyni, pronájem automobilů, zajištění podkladů potřebných pro cestování jako je například cestovní pojištění nebo víza, dále poskytuje devizové služby a 24hodinovou asistenční službu Zahraniční zájezdy nebo-li,,outgoing jsou další nabídkou cestovní kanceláře ČEDOK a. s.. CK zajišťuje jak pobytové, tak i poznávací zájezdy a je schopna sestavit a zajistit taktéž individuální zájezdy podle přání zákazníků, rekreační pobyty u moře, u jezer nebo v horách, lázeňské léčebné a relaxační pobyty, poznávací okruhy v Evropě i v zámoří, plavby po světových mořích, cesty za kulturními a sportovními akcemi. Zároveň zajišťuje i jazykové kurzy, lov, rybolov, golfové programy a potápění a v neposlední řadě pronájem luxusních vil či jachet Tuzemské zájezdy v oblasti tuzemských zájezdů bych uvedla, že CK ČEDOK a.s. uskutečňuje rekreační, léčebné a rehabilitační pobyty, pobyty se sportovním zaměřením, pobyty se zaměřením na seniory a v neposlední řadě školy v přírodě v rámci dovolené šité na míru,,exclusive Travel Čedok poskytuje CK cestovní 37

38 poradenství, zajišťuje Incentivní a zážitkové akce pro firmy a kolektivy, motivační programy a tzv. Teambuildingové akce, dále bych zmínila například tématické zájezdy a zájezdy na výstavy, veletrhy a kongresy, golfové zájezdy nebo zájezdy za sportem - EURO nebo například Wimbledon Dle mého názoru považuji také za důležité zmínit se o tom, že CK ČEDOK a. s. získala během svého působení na trhu mnoho významných ocenění. Mezi nejdůležitější ocenění bych zmínila to, že se cestovní kancelář Čedok pravidelně umísťuje mezi nejrenomovanějšími společnostmi v České republice (Českých 100 nejlepších). Dále bych uvedla, že se CK ČEDOK a.s,,již podruhé v řadě získala prestižní cenu za image,,rhodos v kategorii cestovní kanceláře (cena za image Rhodos ). 18 V letech se stala vítězem TTG Travel Award, nejlepší cestovní kanceláří v České republice. V roce a v letech byla vyhlášena jako jedna z nejlepších incomingových agentur v České republice. Za neméně podstatné považuji zmínit, že v roce 2012 získala cestovní kancelář druhé místo v kategorii Nejlepší cestovní kancelář v domácím cestovním ruchu a také se umístila na třetím místě v kategorii Nejlepší touroperátor pro Evropu IATA agentura s nejlepším zákaznickým přístupem. 18ČEDOK a.s. Ocenění. Praha : ČEDOK a.s., 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://www.cedok.cz/cedok/oceneni.aspx> 38

39 5 Finanční analýza společnosti ČEDOK a.s. V následující části diplomové práce zpracuji finanční analýzu, která bude zaměřena na podnik cestovního ruchu ČEDOK a.s.. Proto, abych mohla finanční analýzu podniku důkladně zpracovat, budu vycházet z podkladů od CK ČEDOK a.s, kterými jsou výroční zprávy za jednotlivá analyzovaná období V rámci vypracování analýzy podniku byl vynechán rok 2012, z důvodů, že firma nebyla ochotna poskytnout potřebné informace o příslušném roce. Dá se předpokládat, že vedení firmy nechce zveřejňovat podklady o záporném zisku za rok 2012, jelikož poslední rok byl pro ČEDOK prvním ztrátovým za posledních deset let. V důsledku snížení poptávky po zájezdech do Egypta a Řecka byl ekonomický zisk firmy pro rok 2012 se záporným ukazatelem. 5.1 Rozvaha ČEDOK a.s ve zkrácené podobě Prvním účetním výkazem, kterým se finanční analýza zabývá, je rozvaha, kterou se budu v následující subkapitole diplomové práce podrobněji zabývat. Tab. 4 Zkrácená verze rozvahy ČEDOK a.s., aktiva Rozvaha Aktiva k (údaje v tis. Kč) Netto Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM Pohl. za upsaný vlast. Kapit. Dlouhodobý majetek Dl. nehmotný majetek Dl. hmotný majetek Dl. finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý fin. majetek Ostat. Akt. přechod. účty ak Časové rozlišení Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z uvedené rozvahy lze vyčíst, že celková aktiva pro rok 2011 činí tis. Kč. V návaznosti na předešlá léta, je patrný pokles celkových aktiv podniku. Za pokles celkové sumy aktiv, je odpovědné hlavně snížení hodnoty dlouhodobého majetku z hlavní části 39

40 nehmotného majetku, který se za sledované období pouze odepisoval. Zásoby firmy mají rostoucí tendenci, jelikož firma neustále zvyšuje technickou základnu, propagačních materiálů a obchodního zboží. Oproti roku 2010, snížila firma v roce 2011 výši obchodních pohledávek vůči dceřiné společnosti CK ČEDOK Slovakia s.r.o., což lze vypozorovat v rozvaze. V řádku ostatních aktiv lze pozorovat mírný pokles oproti rokům předešlým. Tato situace je způsobena zejména tím, že firma snížila své náklady (například náklady na katalogy) na příští období (rok 2012). Příjmy pro rok 2011 byly se záporným znaménkem nehledě na to, že se tržby firmy zvýšily, což bylo důsledkem nestabilní situace v destinacích, kam byla převážně směřována nabídka firmy. Tab. 5 Zkrácená verze rozvahy ČEDOK a.s., pasiva Pasiva k (údaje v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rez. fondy a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsl. Hospod. Běž. úč. období (+ / -) Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Ostat. Pasiva přechod. účty pasiv Časové rozlišení Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Za pokles celkové sumy pasiv je hlavním způsobem odpovědné využívání cizích zdrojů financování, a to zejména krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Celková výše bilanční sumy se za poslední období změnila o tis. Kč. Ve finančním vyjádření se nejedná o žádné významnější pohyby. Na straně pasiv je pokles bilanční sumy vyvolán přechodem na financování cizích zdrojů, kde největší snížení v letech 2009 a 2010 zaznamenaly krátkodobé závazky z obchodních vztahů. 40

41 5.2 Horizontální analýza rozvahy ve zkrácené formě Jak bylo uvedeno v teoretické části diplomové práce, úkolem horizontální analýzy je sledování vývoje jednotlivých položek výkazů v čase. Pro lepší přehlednost, si proto v následujících tabulkách podrobněji rozebereme horizontální a vertikální strukturu rozvahy společnosti ČEDOK a.s. za období od roku 2008 až do roku Tab. 6 Horizontální analýza rozvahy, aktiva Rozvaha Relativní změna v % Absolutní změna v tis. Kč Aktiva AKTIVA CELKEM - 1,58% -0,59% - 13,54% Pohl. za upsaný vlast. Kapit Dlouhodobý majetek -5,31% -14,69% -6,60% Dl. nehmotný majetek -13,88% -20,85% -6,99% Dl. hmotný majetek 19,03% -13,41% -7,03% Dl. finanční majetek 117,04% 3,82% - 0,94% Oběžná aktiva 4,87% -4,11% -19,81% Zásoby 5,78% 9,02% 1,69% Dlouhodobé pohledávky -19,51% 6,20% 4,02% Krátkodobé pohledávky 12,71% -5,11% -13,39% Krátkodobý fin. majetek 12,10% -18,42% -55,67% Ostat. Akt. přechod. úč. aktiv -20,82% 86,08% 25,67% Časové rozlišení -20,82% 86,08% 25,67% Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z horizontálního rozboru rozvahy je jasně čitelné, že celková bilanční suma se v průměru za tři účetní období příliš nemění, pouze s výjimkou v roce Nehledě na to, lze meziročně sledovat mírné změny v jednotlivých letech. Jedná se především o patrný pokles aktiv v roce 2009 což je v relativním vyjádření 13,54% a v absolutním vyjádření je to tis. Kč. oproti roku předcházejícímu. Ve vývoji aktiv je v následujících létech 2010 zaznamenán mírný pokles v relativní hodnotě o - 0,59% tj. v absolutní hodnotě tis. Kč a opětovný pokles v roce 2011 v relativním vyjádření o -1,58% na tis. Kč. 41

42 Graf. 1 Vývoj růstu dlouhodobého majetku Vývoj růstu dlouhodobého maje tku ČEDOK a.s Tis. Kč Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Čas Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Následující graf demonstruje vývoj růstu dlouhodobého majetku ČEDOK a.s.. Z grafu je patrné, že struktura celkového dlouhodobého majetku během analyzovaných let postupně klesala. Největší část tvořil celkový dlouhodobý majetek v roce 2008 a naopak nejnižší tvořil v roce Z grafu je také čitelné, že se během analyzovaných let snižoval dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2008 měl hodnotu tis. Kč a v roce 2011 se jeho hodnota snížila o tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Z výše interpretovaných údajů, lze také říci, že dlouhodobý hmotný majetek měl během let klesající tendenci. V roce 2008 tvořil dlouhodobý majetek tis. Kč a v roce 2009 se oproti předcházejícímu roku snížil na tis. Kč. V roce 2010 tvořil dlouhodobý majetek tis. Kč a v posledním analyzovaném roce 2011 klesla jeho hodnota o tis. Kč na částku tis. Kč. Naopak rostoucí tendenci vykazuje dlouhodobý finanční majetek, který se od roku 2008, kdy činil tis. Kč zvýšil v roce 2011 na částku tis. Kč. 42

43 Graf. 2 Vývoj růstu oběžných aktiv Vývoj růstu oběžných aktiv ČEDOK a.s Tis. Kč Čas Dlouhodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Zásoby Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Oběžný majetek má během sledovaného období pohyblivou tendenci s citelným poklesem v roce 2009 a s mírným nárůstem v roce V roce 2008 činila hodnota oběžných aktiv tis. Kč. Pro změnu v roce 2011 již činila oběžná aktiva tis. Kč. Zásoby zaznamenávají od roku 2008 mírný růst a v roce 2011 dosahovaly hodnoty tis. Kč. Zásoby firmy ČEDOK a.s. zaznamenávají rostoucí trend, který se dá očekávat i v roce K největšímu nárůstu oběžných aktiv, ke kterému došlo byl zaznamenán v roce 2008 a to tis. Kč, v relativním vyjádření se jedná o 65%. Na tomto zvýšení mělo hlavní podíl převážně nárůst dlouhodobých pohledávek. Krátkodobé pohledávky mají v posledních čtyřech analyzovaných letech od roku 2008 klesající tendenci, která byla přerušena v roce 2011, kde krátkodobé pohledávky vykazovaly v absolutní vyjádření nárůst o tis. Kč a v relativním vyjádření nárůst o 12,7%. Krátkodobý finanční majetek zaznamenal největší pokles v roce 2009 ve srovnání s rokem předešlým a to v absolutní hodnotě o tis. Kč a v relativním vyjádření se jedná o hodnotu -55,8%. Prudký pokles krátkodobého majetku byl v roce 2009 způsoben tím, že si firma stahovala ceniny a peníze na bankovních účtech u banky ČSOB, a.s. a Citibank Europe plc. 43

44 Tab. 7 Horizontální analýza rozvahy, pasiva PASIVA Relativní změna v % Absolutní změna v tis. Kč Pasiva PASIVA CELKEM -1,58% 0,59% -13,54% Vlastní kapitál -2,77% -7,86% -5,59% Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% Kapitálové fondy 83,02% % % Rez. fondy a ostat. fondy ze zisku 4,79% 17,71% -30,01% Výsledek hospodaření min. let -95,51% -98,32-49,32% Výsl. Hospod. Běž. úč. období (+ / -) -71,42% -62,21% -14,75% Cizí zdroje -0,07% 7,29% -20,70% Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé závazky 0,07% -7,80% -12,55% Krátkodobé závazky -21,02% -3,23% 0,65% Bankovní úvěry a výpomoci - 6,31% 0% 0% Ostat. Pas. přechod. účty pasiv -88,38% -42,05% 41,40% Časové rozlišení -88,38% -42,05% 41,40% Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Celková pasiva v letech , stejně jako se odvíjela situace u aktiv podniku nenabírala pasiva určitý trend. Výjimkou tomu je rok 2008, kde celková pasiva činila tis. Kč. Z horizontální analýzy pasiv je jasně patrný mírný pokles pasiv pro jednotlivá účetní období. Za poklesem pasiv v roce 2009 stojí pokles cizích zdrojů o tis. Kč. (hlavní podíl na této hodnotě mají dlouhodobé závazky). Pokles pasiv v roce 2011 byl způsoben snížením výsledku hospodaření minulých let a taktéž poklesem výsledku hospodaření běžného účetního období. Tyto dvě složky se výrazným způsobem podepsaly na celkovém snížení pasiv v daném účtovacím období. Kapitálové fondy v roce 2009 klesly v absolutní hodnotě o tis. Kč. Avšak v následujících letech dosahovaly kladných hodnot, ale zaznamenávaly jen významného růstu. 44

45 Graf 3 Horizontální analýza vlastního kapitálu (v tis. Kč) Vývoj vlastního kapitálu ČEDOK a.s. Tis. Kč Čas Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Výsledek Hospod. Běž. úč. období Výsledek hospodaření minulých let Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Vývoj vlastního kapitálu má za rok klesající tendenci a to pro jednotlivá účtovací období. Pro rok 2009 se firma rozhodla snížit celkovou část vlastního kapitálu ve výši tis. Kč na částku tis. Kč formou snížení jmenovité hodnoty akcií z 1000 Kč na 815 Kč. Část vlastního kapitálu byla použita na úhradu ztrát z minulých let. Ve čtyřech sledovaných období je zaznamenán významný pokles v položce výsledku hospodaření běžného účetního období. Největší pokles byl zaznamenán v roce 2011, kdy výsledek hospodaření běžného účetního období dosáhl propadnutí v relativní hodnotě o 71,41% ve srovnání s předchozím rokem. Obdobnou situaci lze zaznamenat taktéž u položky výsledku hospodaření minulých let, kde hodnoty jsou také klesající. Kapitálové fondy ve třech účtovacích obdobích mají kladné hodnoty s výjimkou roku 2009, kdy dosahují záporných ukazatelů a to prostřednictvím položky oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku se ve sledovaných účetních obdobích vyvíjí rostoucí tendencí. V absolutním vyjádření pro rok 2011 činí 541 tis. Kč. a v relativním vyjádření tj. 4,78%. 45

46 Graf 4 Horizontální analýza cizích zdrojů (v tis. Kč) Vývoj cizích zdrojů ČEDOK a.s. Tis. Kč Čas Rezervy Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů firmy Hlavni položku cizích zdrojů a to ve výši tis. Kč., tvoří přijaté zálohy od klientů ve výši 219 mil Kč. V roce 2011 došlo k nepatrnému poklesu cizích zdrojů podniku v relativním vyjádření o 0,07% tj. v absolutním vyjádření o -261 tis. Kč. Největší relativní, ale i absolutní změny na straně pasiv proběhly v krátkodobých závazcích, jedná se hlavně o závazky z obchodních vztahů firmy, které mívají kolísavou tendenci. Nejprve klesají a v roce 2011 rostou. V roce 2009 krátkodobé závazky poklesly v absolutní hodnotě o tis. Kč a v roce 2010 v absolutní hodnotě o tis. Kč. V roce 2011 vzrostly v absolutním vyjádření o 2054 tis. Kč. ČEDOK a.s má uzavřenou,,smlouvu o kontokorentním úvěru s ČSOB, který ji umožňuje čerpat úvěr do výše stanovené smlouvou. V roce 2010 zahájila firma čerpání bankovního úvěru ve výši tis. Kč. 46

47 5.3 Vertikální analýza rozvahy ve zkrácené formě Pomocí vertikální analýzy posuzujeme strukturu majetku a finančních zdrojů podniku, přičemž jako základnu vnímáme celková aktiva. Tab. 8 Vertikální analýza rozvahy, aktiva Rozvaha Podíl na bilanční sumě Aktiva AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobý majetek 26,22% 27,25% 31,75% 29,39% Dl. nehmotný majetek 7,55% 8,63% 10,83% 10,07% Dl. hmotný majetek 13,33% 16,20% 18,60% 17,30% Dl. finanční majetek 5,34% 2,42% 2,32% 2,02% Oběžná aktiva 62,29% 58,46% 60,61% 65,35% Zásoby 1,05% 0,98% 0,89% 0,76% Dlouhodobé pohledávky 11,37% 13,90% 13,01% 10,81% Krátkodobé pohledávky 42,88% 37,44% 39,22% 39,16% Krátkodobý fin. majetek 6,99% 6,14% 7,48% 14,62% Ostatní aktiva přechodné účty aktiv 11,50% 14,29% 7,64% 5,25% Časové rozlišení 11,50% 14,29% 7,64% 5,25% Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Graf 5 Vertikální analýza aktiv Struktura aktiv ČEDOK a.s 100 % Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Ostatní aktiva čas Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z výše uvedené vertikální analýzy aktiv v rozvaze za období let je patrné, že se podíl dlouhodobého majetku neustále měnil. Zatímco v roce 2008 tvořil 29,39% a rok později v roce 2009 se mírně zvýšil na 31,75%. V dalších analyzovaných letech se od roku 47

48 2009 jeho podíl na bilanční sumě neustále snižoval. V roce 2010 tvořil podíl na bilanční sumě 27,25% a v roce 2011 tvořil 26,22%. Z tabulky je také patrné, že oběžná aktiva měla od roku 2008 do roku 2010 klesající tendenci a od roku 2010 se oběžná aktiva zvýšila na 62,29%. Jak můžeme vidět, největší změna byla v krátkodobém finančním majetku, kdy klesl podíl na bilanční sumě v roce 2008 z 14,62% na v roce 2011 na 6,99%. Z vertikálního rozboru rozvahy aktiv lze také vyčíst, že oběžná aktiva tvořila v analyzovaných letech více než polovinu hodnoty bilanční sumy. Ostatní aktiva měla od roku 2008 do roku 2010 rostoucí podíl na bilanční sumě. Nejnižší byl v roce 2008, kdy podíl činil 5,25% a v roce 2010 činil 14,29%. V posledním analyzovaném roce se podíl snížil a činil 11,50%. Graf 6 Vertikální analýza dlouhodobého majetku Struktura dluhodobého majetku ČEDOK a.s % Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek čas Dlouhodobý finanční majetek Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z vertikální analýzy rozvahy aktiv je patrné, že dlouhodobý nehmotný majetek měl zpočátku rostoucí tendenci. Jeho podíl na bilanční sumě se v roce 2008 zvýšil z 10,07% na 10,83% v roce Lze říci, že od roku 2010 měl opět klesající tendenci. V roce 2010 činil podíl dlouhodobého nehmotného majetku na bilanční sumě 8,63%. Poslední rok 2011 zaznamenal podíl dlouhodobého nehmotného majetku na bilanční sumě 7,55%. Dlouhodobý hmotný majetek podniku ČEDOK a.s zaznamenal během let taktéž 48

49 proměnlivou tendenci. Nejprve v roce 2008 a 2009 vzrostl z 17,30% na 18,60% a v roce 2010 opět dlouhodobý hmotný majetek poklesl na 16,20% a v roce 2011 tvořil 13,33% podíl na bilanční sumě. Dlouhodobý finanční majetek se během sledovaných let pohyboval okolo 2%, ale v posledním analyzovaném roce se podíl dlouhodobého finančního majetku na bilanční sumě zvýšil z 2,42% na 5,34%. Graf 7 Vertikální analýza oběžného majetku Struktura oběžného majetku ČEDOK a.s. % čas Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Dá se říci, že oběžná aktiva tvořila ve všech analyzovaných obdobích více jak poloviční podíl na bilanční sumě. Největší podíl na bilanční sumě činil v roce 2008 a naopak nejmenší podíl na bilanční sumě činil v roce Z tabulky je zřejmé, že zásoby se ve všech obdobích pohybovaly okolo 1%. V roce 2008 tvořil jejich podíl 0,76% a ve všech následujících obdobích měl rostoucí tendenci. Dlouhodobé pohledávky měli během let proměnlivou tendenci. Zatímco z roku 2008 do roku 2010 dlouhodobé pohledávky vzrostly z 10,81% na 13,90%, tak v roce 2011 snížily svůj podíl na bilanční sumě a tvořily 11,37%. Krátkodobé pohledávky tvořily během zkoumaných let podíl na bilanční sumě okolo 40%. V prvním roce 2008 tvořily 39,16%, v dalším roce se nepatrně zvýšily na 39,22%, v roce 2010 klesly na 37,44% a poslední rok 2011 zaznamenal zvýšení na 42,88%. Krátkodobý finanční majetek klesl téměř o polovinu. Zatímco v roce 2008 se pohyboval okolo 14,6%, 49

50 tak o rok později v v roce 2009 klesl o polovinu a to zhruba na 7, 5%. v následujícím roce 2010 činil podíl krátkodobého finančního majetku podíl na bilanční sumě 6,14% a v roce 2011 se jeho podíl nepatrně zvýšil na 6,99%. Tab. 9 Vertikální analýza rozvahy, pasiva Pasiva PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Vlastní kapitál 46,20% 46,77% 50,46% 46,21% Základní kapitál 43,69% 43,00% 42,75% 36,96% Kapitálové fondy 0,19% 0,10% -0,29% 0,68% Rez. fondy a ostatní fondy ze zisku 1,73% 1,62% 1,37% 0,91% Výsledek hospodaření minulých let 0,00% 0,02% 1,33% 2,27% Výsl. Hospod. Běž. úč. období (+ / -) 0,58% 2,01% 5,30% 5,37% Cizí zdroje 49,06% 52,95% 49,06% 53,49% Rezervy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dlouhodobé závazky 1,90% 1,87% 2,01% 1,99% Krátkodobé závazky 46,83% 45,80% 47,04% 51,5% Bankovní úvěry a výpomoci 5,02% 5,27% 0,00% 0,00% Ostatní Pasiva přechodné účty pasiv 0,03% 0,27% 0,47% 0,28% Časové rozlišení 0,03% 0,27% 0,47% 0,28 Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Graf 8 Vertikální analýza pasiv Vertikální analýza pasiv Čedok a.s % Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva čas Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku 50

51 Z vertikálního rozboru rozvahy pasiv je patrné, že vlastní kapitál tvořil pouze v jednom období více jak polovinu 50,46% podílu na bilanční sumě a to v roce V následujících obdobích měl nejprve klesající tendenci a to v roce 2010 činil jeho podíl 46,77% a o rok později jeho podíl nepatrně klesl o nevelkou část procent a, kdy jeho podíl na bilanční sumě činil v roce ,20%. Cizí zdroje měly ve všech obdobích s výjimkou roku 2009 (49,06%) více jak nadpoloviční podíl na bilanční sumě. Největší podíl činily cizí zdroje v roce 2011 a to 49,06%. Ostatní pasiva měla během let proměnlivou tendenci. Nejprve vzrostla z 0,28% na 0,47% a od roku 2010 klesala z 0,27% (2010) na 0,03% (2011). Graf 9 Vertikální analýza vlastního kapitálu Vlastní kapitál ČEDOK a.s % čas Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy Výsledek hospod. z min. let Výsledek hospod. běž. úč. období Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Při pohledu na výše uvedený graf lze konstatovat, že podíl základního kapitálu na bilanční sumě měl ve sledovaných obdobích rostoucí tendenci. V roce 2008 měl procentní podíl na bilanční sumě nejmenší 36,96%. V témže roce došlo ke snížení jmenovité hodnoty akcií a to z částky 1000 Kč na akcii na částku 815 Kč na akcii. V následujícím roce se základní kapitál zvýšil na 42,75%. V dalších dvou sledovaných obdobích se podíl základního kapitálu na bilanční sumě pohyboval okolo 43%. Kapitálové fondy měly ve sledovaných obdobích proměnlivou tendenci. Nejprve v roce 2008 tvořili 0,68% podílu na bilanční sumě a v roce 2009 klesly na zápornou hodnoty -0,29%. O rok později se jejich podíl na bilanční sumě opět zvýšil na procentní hodnotu 0,10% a v následujícím roce se opět zvýšil od 0,9%. Dalším sledovaným ukazatelem jsou rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, které ve všech sledovaných letech měly rostoucí tendenci. Nejmenšího podílu na bilanční sumě dosahovaly v roce 2008 a to 0,91% a naopak největší hodnoty dosahovaly v roce 51

52 2011 (1,73%). Výsledek hospodaření minulých let měl klesající tendenci. V prvním analyzovaném roce tvořil 2,27% podíl na bilanční sumě. S každým sledovaným rokem však jeho podíl klesal. V roce 2009 byl jeho podíl 1,33%, o rok později 2010 tvořil podíl na bilanční sumě 0,02% a poslední sledovaný rok 2011 dosáhl nula procentního podílu na bilanční sumě. Poslední sledovaná položka je Výsledek hospodaření běž. účetního období, který během sledovaných let klesl o necelých 5%. První sledované období rok 2008 zaznamenal podíl na bilanční sumě 5,37% a poslední analyzovaný rok zaznamenal 0,58% podíl na bilanční sumě. Graf 10 Vertikální analýza cizích zdrojů Cizí zdroje ČEDOK a.s % čas Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z vertikální tabulky rozboru pasiv podniku ČEDOK a.s. je patrné že ve všech analyzovaných obdobích si podnik nevytvářel žádné rezervy. Dlouhodobé závazky měly ve všech sledovaných obdobích podíl na bilanční sumě okolo 2%. Nejmenší podíl měly v roce 2010 a to 1,87% a největší podíl na bilanční sumě měly v roce 2009 (2,01%). Dalším analyzovaným řádkem jsou krátkodobé závazky, které v roce 2008 tvořily 51,5% podíl na bilanční sumě. V nadcházejícím roce 2009 tvořily 47,04%. O rok později klesly na 45,80% a v posledním roce se opět nepatrně zvýšily na 46,83%. v prvních dvou sledovaných období v roce 2008 a 2009 tvořily bankovní úvěry a výpomoci společnosti ČEDOK a.s. 0% podíl na bilanční sumě. V dalších dvou sledovaných letech se jejich podíl pohyboval circa okolo 5%. Rok 2010 zaznamenal 5,27% a rok 2011 zaznamenal 5,02% podíl na bilanční sumě. 52

53 5.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty V následující subkapitole se budu věnovat rozboru účetního podkladu, kterým je výkaz zisku a ztráty, kde jsem uvedla nejdůležitější položky a na, kterém budu následně aplikovat jak horizontální analýzu, tak i vertikální analýzu. Tab. 10 Výkaz zisků a ztráty ve zkrácené formě Položka I. 1 Tržby za prodej zboží Obchodní marže Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady * Provozní výsledek hospodaření * Finanční výsledek hospodaření * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za úč. období Výsl. Hospod. před zdaněním Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Lze tvrdit, že hlavním cílem každého podniku je ve většině případů tvorba zisku, jelikož zisk je důležitý pro dlouhodobý a stabilní rozvoj podniku. Ve výše interpretované tabulce výkazu zisku a ztráty společnosti ČEDOK a.s je zobrazen vývoj nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za jednotlivá analyzovaná období. Z tabulky je patrné, že nejvyšší položkou výnosů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, kde se jedná o služby cestovního ruchu. Z podnikového výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že tržby z prodeje vlastních služeb dosáhly v roce 2008 ( tis. Kč), v roce 2009 činila částka tis. Kč. V posledních dvou letech dosáhly tržby tis. Kč (2010) a posledním sledovaném roce 2011 činily tis. Kč. Výkonová spotřeba činila v roce 2008 částku tis. Kč, v následujícím roce 2009 dosahovala výše tis. Kč. Rok 2010 vykazuje výši výkonové spotřeby tis. Kč a v roce 2011 se snížila na tis. Kč. 53

54 Přidaná hodnota tvoří taktéž jednu z nejdůležitějších položek výkazu zisku a ztráty a ukazuje kolik byl podnik schopen vydělat (jen ve vztahu tržby a související náklady jako spotřeba materiálu a energie) bez vlivu jiných nákladových položek. Přidaná hodnota ve sledovaných obdobích měla klesající tendenci. Například v roce 2008 tvořila tis. Kč a v roce 2011 klesla na tis. Kč, tedy o rovných tis. Kč. Osobní náklady dosáhly v roce 2008 částky tis. Kč a o rok později v roce 2009 dosáhly výše tis. Kč. V roce 2010 dosáhl osobní náklady výše tis. Kč a v roce 2011 činila výše osobních nákladů tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek činil v prvním sledovaném roce tis. Kč a v následujícím roce klesl na hodnotu tis. Kč. V dalším roce 2010 dosahoval provozní hospodářský výsledek částky tis. Kč a v roce 2011 tvořil tis. Kč Ze získaných podkladů od analyzované společnosti Ck ČEDOK a.s. lze vyčíst, že finanční hospodářský výsledek dosahoval ve všech sledovaných obdobích záporných hodnot. První rok 2008 zobrazuje částku tis. Kč. Následující rok 2009 činil tis. Kč a v roce 2010 částka dosahovala tis. Kč. Poslední analyzovaný rok 2011udává hodnotu tis. Kč. Z výkazu zisku a ztráty společnosti ČEDOK a.s je patrné, že mimořádný hospodářský výsledek nebyl ve všech analyzovaných období vykázán. Za velmi důležitou a podstatnou položku výkazu zisku a ztráty považuji výsledek hospodaření za běžné účetní období. Z tabulky je zřejmé, že podnik dosahoval ve všech analyzovaných období zisk. Avšak jeho hodnota měla během let klesající tendenci. V roce 2008 se jeho hodnota pohybovala okolo tis. Kč. O rok později v roce 2009 opět jeho hodnota klesla na částku tis. Kč. V následujícím roce hodnota výsledku hospodaření za běžné účetní období dosahovala částky tis. Kč a poslední analyzovaný rok 2011 tvořil dokonce tis. Kč. 54

55 Tab. 11 Horizontální rozbor výkazu zisku a ztráty ve zkrácené verzi Výkaz zisku a ztráty Čedok, a. s. Relativní změna % Absolutní změna tis. Kč Položka I. 1 Tržby za prodej zboží 100, , Obchodní marže -66,67 50,00-87, II. 1 Tržby za prodej vlastních -9,90-1,97-10, výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba -8,82-1,88-10, Přidaná hodnota -23,37-3,13-7, C. Osobní náklady -4,31-4,11-3, * Provozní výsl. Hospod. -64,75-25,93-25, * Finanční výsl. Hospod. -138,08-46,57 27, * Mimořádný výsl. Hospod *** Výsl. Hospod. za úč. Obd. -71,42-62,21-14, *** Výsl. Hospod.před zd. -71,68-66,47-24, Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z horizontálního rozboru výkazu zisku a ztráty společnosti ČEDOK a.s. lze vyčíst, že tržby z prodeje vlastních služeb dosáhly v roce 2009 částky tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2008 pokles v relativním vyjádření o 10,46% a v absolutním se jedná o částku tis. Kč. O rok později v roce 2010 dosáhly tržby z prodeje vlastních služeb částky tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2009 v relativní změně pokles o 1,97% a v absolutní změně o tis. Kč, poslední sledovaný rok 2011 dosáhl v absolutním vyjádření změny o tis. Kč a z hlediska relativní změny došlo k poklesu o 9,90%. Další významnou sledovanou položkou ve výkazu zisku a ztráty je provozní hospodářský výsledek, který se v roce 2009 v absolutní vyjádření změnil oproti roku 2008 o tis. Kč a v relativní změně činí pokles o 25,67%. Následující sledovaný rok udává změnu v absolutním porovnání o tis. Kč, tedy o 25,93%. Rok 2011 zaznamenal oproti předcházejícímu roku 2010 absolutní změnu o tis. Kč, což se projevilo v relativní změně jako pokles o 64,75%. Za důležitou položku lze také považovat finanční výsledek hospodaření, který v roce 2009 dosáhla hodnoty v absolutním vyjádření oproti roku 2008 částky tis. Kč, které se v relativním vyjádření projevilo v procentním vyjádření nárůst o 27,62%. Rok 2010 se 55

56 oproti roku 2009 dostal do poklesu o tis. Kč, tedy o 46,57%. Poslední analyzovaný rok se změnil o tis. Kč a v relativním vyjádření poklesl o 138,08%. Výsledek hospodaření za účetní období v prvním sledovaném roce dosáhl poklesu v porovnání s rokem 2008 o tis. Kč a v relativní změně poklesl o 14,75%. Z dalšího roku 2010 lze vypozorovat, že došlo k poklesu tis. Kč (62,21%). Další rok 2011 zaznamenal změnu v relativním vyjádření o 71,42% a tis. Kč. Výsledek hospodaření dosáhl v roce 2009 změny o tis. Kč (24,56%), v roce 2010 činila absolutní změna pokles o tis. Kč a v relativním vyjádření tedy pokles o 66,47%. Za rok 2011 činila relativní změna v porovnání s rokem 2010 pokles o 71,68% (absolutní změna o tis. Kč). 5.5 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Nyní se budu zabývat vertikálním rozborem účetního výkazu společnosti ČEDOK a.s, kde pomocí vertikální analýzy vyjádřím podíl jednotlivých položek výkazu na celkových výnosech, kde je dáno, že celkové výnosy představují 100%. Tab. 12 Vertikální rozbor výkazu zisku a ztráty ve zkrácené verzi Položka II. Výkony % % % % II. 1 Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb % % % % B. Výkonová spotřeba 93,67 % 92,56 % 92,47 % 92,72 % + Přidaná hodnota 6,33 % 7,44 % 7,53 % 7,28 % C. Osobní náklady 5,60 % 5,27 % 5,39 % 5,02 % * Provozní výsledek hospodaření 0,61 % 1,57 % 2,08 % 2,51 % * Finanční výsledek hospodaření -1,24 % -1,12 % -0,75 % -0,92 % * Mimořádný výsledek hospodaření 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % *** Výsledek hospodaření za úč. obd. 0,14 % 0,45 % 1,16 % 1,22 % *** * Výsledek hospodaření před zdaněním 0,13 % 0,46 % 1,33 % 1,58 % Zdroj: vlastní zpracování dle interních podkladů podniku Z vertikální rozboru výkazu zisku a ztráty analyzovaného podniku Ck ČEDOK a.s., lze 56

57 vypozorovat, že výkonová spotřeba ve všech sledovaných letech měla proměnlivou tendenci v roce 2008 činila 92,72% a o rok později v roce 2009 nepatrně klesl na 92,47%. Další sledovaný rok 2010 vzrostly na 92,56% a následující rok 2011 se opět zvedly na 93,67%. Lze vypozorovat, že přidaná hodnota tvořila v roce 2008 podíl na celkových výnosech 7,28% a v roce 2009 se nepatrně zvýšila na 7,53%. V roce 2010 měla podíl na celkových výnosech 7,44% a v posledním roce klesl její podíl na 6,33%. Provozní hospodářský výsledek měl za sledovaná období klesající tendenci. V prvním roce 2008 tvořil podíl 2,51% a v posledním roce 2011 pouze 0,61%. Finanční výsledek hospodaření byl ve všech letech záporný. Nejprve tvořil podíl na celkových výnosech -0,92%, v roce 2009 (-0,75%). Následující roky dosahovaly podílu, nejprve rok 2010 (-1,12%) a rok 2011 (-1,24%). Výsledek hospodaření za účetní období měl klesající trend. Počáteční podíl v prvním roce byl 1,22 %, o rok později 2009 se nepatrně snížil na 1,16% a v roce 2010 činil jeho podíl na celkových výnosech 0,45%. Poslední rok 2011 zaznamenal podíl 0,45%. Výsledek hospodaření před zdaněním činil první rok 1,58% podílu na celkových výnosech, v roce 2009 činil 1,33% a v posledních dvou letech byl nejprve 0,46 % (2010) a 0,13% (2011). 57

58 6 Analýza poměrových ukazatelů V následující kapitole se budu věnovat poměrovým ukazatelům, kde budu uvádět hodnoty pro společnost CK ČEDOK a.s. a to za období od roku 2008 do roku Analýza bude začínat ukazateli rentability a následně ukazateli likvidity, zadluženosti, a v neposlední řadě ukazatele aktivity. V teoretické části diplomové práce jsem uvedla i ukazatele tržní hodnoty, jelikož je součástí taktéž poměrových ukazatelů, ale v praktické části diplomové práce nelze zmíněný ukazatel spočítat neboť akcie cestovní kanceláře ČEDOK a.s. jsou v listinné podobě na majitele a proto jsou veřejně neobchodovatelné. Zmíněné ukazatele budou počítány ve stejném pořadí, které jsem uvedla v teoretické části diplomové práce. Zjištěné výsledky ukazatelů budou interpretovány v tabulkovém vyjádření. 6.1 Ukazatel rentability Jak bylo uvedeno v teoretické části diplomové práce hodnotí ukazatel rentability výnosnost podniku a jeho složek. Pro zpracování potřebných informací jsem vybrala následující ukazatele jimiž jsou rentabilita aktiv (ROA), vlastního kapitálu (ROE), celkového investovaného kapitálu (ROI) a rentabilita tržeb (ROS). Tab. 13 Ukazatele rentability Ukazatele rentability (výnosnosti) Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 6,98% 6,09% 2,05% 0,59% Vlastní kapitál (ROE) 11,63% 10,50% 4,30% 1,26% Celkový investovaný kapitál (ROI) 10,06% 12,49% 3,96% 1,30% Rentabilita tržeb (ROS) 1,58% 1,33% 0,45% 0,14% Zdroj: vlastní zpracování Výše znázorněná tabulka odráží hodnoty jednotlivých ukazatelů v rozmezí čtyř sledovaných let. Výnosnost (rentabilita) Ck ČEDOK a.s. je z jednou z nejvýznamnějších položek celé finanční analýzy. Lze konstatovat, že všechny výsledné hodnoty jsou kladné po celou dobu sledovaného období což, je velmi pozitivní, protože to svědčí o ziskovosti firmy. Výnosnost celkového kapitálu a tržeb vykazují podobný vývoj v podobě klesajících hodnot. 58

59 Z tabulky je patrné, že v roce 2008 a 2009 rentabilita celkového kapitálu dosahovala poměrně vysokých hodnot. Od roku 2009 lze sledovat sníženi celkového výsledku hospodaření tržeb a celkového kapitálu společnosti. Tento pokles byl výrazně ovlivněn prohlubující se hospodářskou recesí, která vyvolala nepokoje v některých zemích EU, zejména v Řecku a na Blízkém Východu. To mělo za následek pokles poptávky v odvětví, což se výrazným způsobem podepsalo na finanční situaci řady cestovních kanceláří, které směřují svoji nabídku právě do těchto destinací. Hodnoty rentability celkového kapitálu vykazují mírně rostoucí tendenci a od roku 2009 vyjadřují klesající trend. To je především způsobeno tím, že Ck ČEDOK a.s. snižuje provozní ziskové marže a obrat celkových aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu během čtyř sledovaných let vykazuje klesající trend a to zejména kvůli významnému růstu hodnot vlastního kapitálu, který je ve jmenovateli tohoto poměrového ukazatele. Za jeden z dalších důvodů poklesu rentability vlastního kapitálu můžeme uvést mírný pokles využívání cizích zdrojů zejména v roce Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje kladné hodnoty výnosnosti a s ohledem na rozvoj, především rentability celkových aktiv a tržeb můžeme konstatovat, že vývoj se ubíral až do roku 2010 správným směrem a však od roku 2011, je patrný pokles u obou hodnot výnosnosti právě z důvodu nepříznivých efektů hospodářské krize. V posledním sledovaném roce 2011 si Ck nedokázala udržet slušnou výši výnosnosti. Rentabilita tržeb Ck ČEDOK a.s má za jednotlivá sledovaná období klesající vývoj. To je především zapříčiněno následky hospodářské recese, která výrazně ovlivnila odvětví cestovního ruchu. Propad rentability tržeb není o tolik významný a to z toho důvodu, že v roce 2011 firma prodávala především své zájezdy last minute, což se kladně odráželo v tržbách, ale nijak významně na zisku podniku. Obecně výsledek rentability tržeb (ROS) můžeme označit a považovat za průměrný. 59

60 6.2 Ukazatel likvidity Ukazatel likvidity podniku vyjadřuje to, jak je podnik schopný uhradit včas všechny svoje závazky. Součástí likvidity jsou ukazatele běžné likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity. Tab. 14 Ukazatele likvidity Ukazatele likvidity Běžná likvidita Current Ratio 1,27 1,29 1,28 1,33 Pohotová likvidita Acid Test 1,25 1,26 1,25 1,30 Hotovostní likvidita Cash Ratio 0,28 0,15 0,13 0,14 Zdroj: vlastní zpracování Běžná likvidita během analyzovaného období vzrostla z hodnoty 1,27 v roce 2008 na hodnotu v roce 2011, kdy dosahovala 1,33. Minimální hodnota byla dosažena v roce 2008, kdy hodnota činila 1,27. Uvedená nízká hodnota udává, že dlouhodobé zdroje kryjí pouze malou část oběžného majetku a podnik v podstatě nevyužívá pro financování svého majetku zdroje, které by mu poskytla banka za jistou úrokovou sazbu. V následujícím roce 2009 hodnota vzrostla oproti předcházejícímu roku z 1,27 na 1,29 a v roce 2010 se mírně snížila na 1,28. Z uvedené tabulky je zřejmé, že má hodnota v posledním roce vzrostla na 1,33. Je také zřejmé, že uvedené hodnoty nedosahují optimálního rozmezí, což je dáno tím, že se společnost snaží zrealizovat vyšší výnos za cenu vyššího rizika. Následkem takového jednání může být to, že se podnik v budoucnosti může dostat do platební neschopnosti. Pohotová likvidita je podobná s likviditou běžnou, jelikož obě likvidity dosahují podobných hodnot, což znamená, že zásoby společnosti jsou minimální. Pohotová likvidita ve sledovaném období měla v roce 2008 hodnotu 1,25. V nadcházejícím roce 2009 se hodnota pohotové likvidity zvýšila 1,26 a v dalším roce 2010 opět klesla na hodnotu 1,25. Poslední sledovaný rok 2011 dosahoval nejvyšší hodnoty 1,30. 60

61 Hotovostní likvidita měla v analyzovaném období největší hodnotu v roce 2008 a to 0,28. V následujícím roce 2009 hodnota klesla oproti předcházejícímu roku na 0,15 a v roce 2010 na hodnotu 0,13. Poslední analyzovaný rok 2011 udává hodnotu 0, Ukazatel zadluženosti Ukazatel zadluženosti pomáhá společnosti naleznout optimální kapitálovou strukturu. Pro výpočet zadluženosti použiji ukazatele celkové zadluženosti, samofinancování a úrokového krytí. Tab. 15 Ukazatele zadluženosti Ukazatele zadluženosti Celková zadluženost (Debt Ratio) 53,49% 49,06% 52,95% 53,76% Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 46,21 % 50,47 % 46,77 % 46,21 % Úrokové krytí 973,6 167,71 22,81 16,31 Zdroj: vlastní zpracování Ukazatel celkové zadluženosti nebo-li věřitelského rizika dosahoval nejnižší hodnoty v roce 2009 a to 49,06%. V následujících letech měl ukazatel rostoucí tendenci, kdy se podíl cizího kapitálu na aktivech zvýšil. V roce 2010 dosahovala hodnota celkové zadluženosti 52,95% a v roce 2011 se hodnota zadlužení zvýšila na 53,76%. Celkové lze říci, že se podíl cizího kapitálu na aktivech od roku 2009 zvyšuje. Koeficient zadluženosti, který vyjadřuje finanční stabilitu a samostatnosti firmy nám ve výše uvedené tabulce udává, že podíl vlastního kapitálu v roce 2008 činil %. V roce 2009 se podíl vlastního kapitálu oproti předcházejícímu roku zvýšil a dosáhl hodnoty %. V následujících sledovaných obdobích byl poměr vlastního jmění a cizího kapitálu skoro stejný. V roce 2011 došlo k nepatrnému snížení oproti roku Údaje uvedené a vypočítané v řádku úrokového krytí nám jasně říkají, že v roce 2008 je 61

62 hodnota úrokového kryti nejvyšší a to 973,6. Zmíněný ukazatel lze vyjádřit, tak že jsou nákladové úroky 973,6 X kryté ziskem. Tento ukazatel lze také vyjádřit tím způsobem, že 1 Kč zisku připadá na 1/ 975 Kč nákladového úroku. Oproti roku 2008 je zřejmé, že se ukazatel úrokového krytí v roce 2009 výrazně snížil a to na hodnotu 167,71. Tak výrazný pokles byl způsoben vysokým nárůstem nákladových úroků o 338%. V následujících sledovaných období měl ukazatel úrokového krytí klesající tendenci. V roce 2010 činila hodnota 22,81 a v roce 2011 činila 16, Ukazatel aktivity Pomocí ukazatelů aktivity můžeme vyjádřit a kontrolovat počet obrátek nebo dobu obratu aktiv a pasiv analyzovaného podniku. Mezi vybrané ukazatele, pomocí nichž budu hodnoty zkoumat patří obrat celkových aktiv, obrat dlouhodobého majetku, obrat zásob, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a v neposlední řadě doba obratu závazků. Tab. 16 Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity Obrat celkových aktiv 4,4 4,56 4,5 4,12 Obrat dlouhodobého majetku 15 14,38 16,52 15,72 Obrat zásob 580,87 511,49 459,92 391,74 Doba obratu zásob (dny) 0,61 0,7 0,78 0,91 Doba obratu pohledávek (dny) 32,0 30,9 29,9 37,4 Doba obratu závazků (dny) 42,0 37,1 36,6 40,9 Zdroj: vlastní zpracování V analyzovaném období měl obrat celkových aktiv v roce 2008 hodnotu 4,4 a o rok později v roce 2009 se hodnota celkových aktiv zvýšila na 4,56. O rok později v roce 2010 došlo k nepatrnému poklesu na hodnotu 4,50. V posledním analyzovaném roce lze vyčíst, že hodnota celkových aktiv klesla na 4,12. Z uvedené tabulky je patrné, že všechny analyzované roky dosahovaly hodnoty větší než je minimální doporučená hodnota 1, což je považováno pro podnik jako pozitivum, jelikož odborné literatury uvádějí, že hodnota by neměla klesnout pod číslo 1. 62

63 Obrat dlouhodobého majetku nám říká, zda podnik efektivně využívá svá stálá aktiva. Ze zjištěných údajů vyplývá, že hodnoty ve sledovaných obdobích měly proměnlivou tendenci. V roce 2008 byla hodnota 15 a v následujícím roce 2009 klesla hodnota využívání stálých aktiv na 14,38. V následujícím roce se hodnota využívání stálých aktiv zvýšila na 16,52 a v poslední roce klesla na 15,72. Z uvedené rozvahy je lze vyčíst, že společnost ČEDOK a.s nedisponuje příliš velkým množstvím zásob a lze říci, že zásoby jsou pro hospodaření cestovní kanceláře nepodstatné. Proto můžeme uvést, že,,tento ukazatel nemá větší vypovídací schopnost pro posouzení hospodaření a aktivity ČEDOKU a.s. 19 Obrat zásob během sledovaného období měl neustále klesající tendenci. V roce 2008 dosahoval hodnoty 580,87 a v posledním sledovaném období činila hodnota 391,74. Co se týče doby obratu zásob, je z tabulky patrné, že ve sledovaných letech docházelo k nárůstu doby obratu zásob. Doba obratu pohledávek nám říká, za jak dlouhou dobu splácí odběratelé své závazky, které mají vůči společnosti. V uvedeném řádku doby obratu nám tabulka jasně ukazuje, že se od roku 2008 do roku 2010 doba obratu snižovala. Zatímco v roce 2008 činila 32 dnů v roce 2010 klesla na 29,9 dnů. Nejvyšší hodnoty dosahovala v roce 2011, kdy se počet dnů vyšplhal na 37,4. Dalším a zároveň posledním ukazatelem aktivity je doba splatnosti závazků, určující jaká je naše platební morálka ve vztahu vůči našim věřitelům. Z výše uvedené tabulku je patrné, že se doba od roku 2008 do roku 2010 snižovala a následně v roce 2011 opět vzrostla na 40,9 dnů. 19 ŠRÁMEK, P. Finanční analýza podniku cestovního ruchu. [Diplomová práce.] Praha : VŠE, s

64 7 Analýza bonitních a bankrotních modelů Pro to, abych mohla kompletně zanalyzovat finanční situaci společnosti ČEDOK a. s., budu se v následující kapitole věnovat především bonitním a bankrotním modelům, pomocí nichž bude finanční analýza kompletní. Nejprve se v této kapitole diplomové práce zaměřím na bonitní model, kde jsem si zvolila Kralickův Quick test, který budu aplikovat na analyzovaný podnik ČEDOK a.s.. V další řadě se budu dále zabývat bankrotními modely, kde jsem si zvolila dva bankrotní modely, jimiž jsou tzv. INDEX IN 05 a Tafflerův model, pomocí nichž zjistím, jak si podnik vede. 7.1 Bonitní model - Kralickův Quick test Jak jsem uvedla již v teoretické části této diplomové práce, lze považovat Kralickův Quick test za jeden z nejznámějších a nejpoužívanějších bonitních modelů, který ohodnocuje finanční stabilitu a výnosovou situaci podniku a to prostřednictvím jistého bodového ohodnocení daných ukazatelů tvořených ze čtyř základních oblastí analýzy, mezi něž patří jednak ukazatel stability, likvidity, rentability a v neposlední řadě ukazatel výsledku hospodaření. V následující níže mnou interpretované tabulce jsem uvedla přehlednou tabulku tzv. Kralickova Quick testu (Kralikův rychlý test), do které jsem zanesla všechny potřebné a zjíštěné údaje i informace a podle, které jsem zachytila bodové hodnocení daných ukazatelů a zároveň zobrazila jejich výsledné hodnocení, díky němuž jsem zjistila, jak si analyzovaný podnik ČEDOK a.s ve sledovaných obdobích vede. Tab. 17 Kralickův Quick test Ukazatel R1 Kvóta vlastního kapitálu R2 Doba splácení dluhu z CF v letech Konstrukce ukazatele Hodnocen í Vlastní kapitál / Celková Aktiva Cizí zdroje Kr. Fin. majetek) / Bilanč. Cash Flow 0,3 a více 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 a méně 3 a méně a více Body Hodnocení Body , , , , , , , ,33 1 R3 Cash flow v Cash flow/ tržby 0,15 a více ,

65 tržbách v % 0,12 0,15 0,08 0,12 0,00 0,08 0,00 a méně , , ,005 1 R4 ROA rentabilita celkového kapitálu EBIT/Celková aktiva 0,1 a více 0,08 1 0,05 0,08 0,00 0,05 0,00 a méně , , , ,005 0 Celkové hodnocení Zdroj: vlastní zpracování Velmi dobrý podnik Dobrý podnik Střední podnik Špatný podnik 3 body a více 2 3 body 1 2 body 1 bod a méně Výpočet: R1+R2+R3+R 4 4 Tab. 18 Interpretace celkového hodnocení podniku ČEDOK a.s. Položka R R R R CELKEM 2,75 2,25 2 1,5 Zdroj: vlastní výpočty Dle výše uvedených hodnot, které podnik získal za jednotlivá sledovaná období lze říci, že v prvních dvou letech dosahoval podnik hodnot větších než 2, což lze definovat jako dobře vedoucí si podnik. V roce 2010 dosáhl podnik hodnoty 2, což je možné pořád definovat jako podnik na dobré úrovni. Změna však nastala v posledním analyzovaném roce 2011, kdy hodnota dle Kralickova Quick testu klesla na 1,5, což je možné zařadit dle Kralickova hodnocení na středně vedoucí si podnik. 7.2 Bankrotní model INDEX IN05 Z mnou interpretovaných informací v teoretické části diplomové práce v kapitole 3, je zřejmé, že nejvhodnější model pro podniky působící na českém trhu je bankrotní model INDEX IN05. Proto se budu v následující subkapitole věnovat právě jemu a v níže 65

66 uvedené tabulce budu interpretovat zjištěné výsledky. Proto, abych mohla vypočítat hodnoty INDEXU IN05, budu vycházet z rovnice výpočtu INDEXU IN05, která se skládá z několika jednotlivých koeficientů, zabývající se oblastmi finančního řízení podniku. Rovnice potřebná pro výpočet: IN05 = 0,13 x AKT + 0,04 x ZUD + 3,97 x ZUD + 0,21 x T + 0,09 x OAKT CK N AKT AKT KD Tab. 19 Výpočet INDEXU IN05 Ukazatel Aktiva celkem/cizí kapitál Hodnota Součin Váha ,86 2,03 1,88 1,86 0,13 0,24 0,26 0,24 0,24 EBIT/nákladové úroky 973,6 167,7 22,8 5,35 0,04 38,94 6,70 0,91 0,21 EBIT/aktiva celkem 0,069 0,060 0,02 0,005 3,97 0,27 0,24 0,08 0,02 Tržby/aktiva celkem 4,40 4,56 4,50 4,12 0,21 0,92 0,95 0,94 0,86 Oběžná aktiva/kr. dluhy 1,26 1,28 1,27 1,32 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 CELKEM 40,48 8,26 2,28 1,44 Zdroj: vlastní zpracování Z vypočítaných a uvedených hodnot je patrné, že hodnota INDEXU IN05 velmi kolísá. V prvním analyzovaném roce dosahuje hodnota INDEXU IN05 40,48, ale od roku 2009 je to podstatně méně. Hlavní příčinou jsou nákladové úroky v jednotlivých analyzovaných obdobích. V roce 2008 činily nákladové úroky 58 tis. Kč. a v roce 2009 se jejich hodnota zvýšila na 254 tis. Kč., čímž se v procentech zvýšila o 338%, díky čemuž INDEX IN05, klesl na 8,26. V dalších analyzovaných obdobích měly hodnoty neustále klesající tendenci. V roce 2010 byla hodnota INDEXU IN05 2,28 a v roce 2011 klesla dokonce na 1,44. Tab. 20 Vyhodnocení INDEXU IN05 Podnik Hodnota INDEXU IN Prosperující nad 1,6 40,48 8,26 2,28 Šedá zóna mezi 1,6 a 0,9 1,44 Bankrotující pod 0,9 Zdroj: vlastní zpracování 66

67 Graf 11 INDEX IN05 Hodnota Zdroj: vlastní zpracování Čas INDEX IN05 Spodní hranice podniku tvořící hodnotu Horní hranice podniku směřující k banrotu INDEX IN05 Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že první tři analyzované roky měl podnik ČEDOK a.s vyšší hodnotu než 1,60 a tudíž lze říci, že podnik s 92% nezkrachuje a s 95% vytvářel hodnotu a byl prosperující. V roce 2011 se však společnost dostala to tzv. Šedé zóny, kde můžeme říci, že podnik má 50% pravděpodobnost, že zkrachuje, ale zároveň má 70% pravděpodobnost že bude tvořit hodnotu. Je však možné tvrdit, že ani v jednom analyzovaném období se podnik nedostal pod hodnotu 0,9 a nespěl k bankrotu. 7.3 Bankrotní model Tafflerův model Posledním bankrotním modelem, který budu aplikovat na analyzovaný podnik ČEDOK a.s., je tzv. Tafflerův model. Při výpočtu bankrotního modelu budu vycházet z Tafflerovy rovnice, která zahrnuje oproti předešlým modelům pouze čtyři ukazatele. Z = 0, 53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4 Tab. 21 Výpočet Tafflerova modelu Ukazatel R1 zisk před Váha Hodnota , 53 0,135 0,071 0,129 0,068 0,04 0,021 0,01 0,005 zdaněním / kr. závazky R2 oběžná aktiva / cizí 0,13 1,22 0,15 1,23 0,15 1,10 0,14 1,15 0,14 kapitál R3 krátkodobé 0,18 0,51 0,09 0,47 0,08 0,45 0,08 0,46 0,08 67

68 závazky / celková aktiva R4 tržby celkem / celková aktiva 0,16 4,40 0,7 4,56 0,72 4,50 0,72 4,12 0,65 CELKEM 1,01 1,01 0,96 0,87 Zdroj: vlastní zpracování Tab. 22 Interpretace výsledků dle Tafflerova hodnocení Situace Hodnocení Z > 0,3 1,01 1,01 0,96 0,87 Malá pravděpodobnost bankrotu Z < 0, S vyšší pravděpodobností lze očekávat bankrot Zdroj: vlastní zpracování Graf 12 Výsledky hodnocení podniku dle Tafflerova modelu 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Výhodnocení dle Tafflerova modelu Malá pravděpodobnosti bankrotu Vyšší pravděpodobnost bankrotu Vyhodnocení podniku ČEDOK a.s Zdroj: vlastní zpracování Z výše uvedené a vypočítané tabulky dle Tafflerova modelu je zřejmé, že všechny analyzované roky společnosti ČEDOK a. s. můžeme považovat za uspokojivé, jelikož všechny získané hodnoty za jednotlivá období ukazují hodnoty vyšší než 0,3, což dle Tafflerova hodnocení vypovídá o malé pravděpodobnosti bankrotu podniku. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty byly pro rok 2008 a 2009 na stejné úrovní a v dalších letech došlo k jejich nepatrnému poklesu. V roce 2010 činila hodnota 0,96 a o rok později nepatrně klesla o 0,09 na hodnotu 0,87. 68

69 Návrhová část 8 Výsledky finanční analýzy Ck ČEDOK a.s. Na základě zpracování finanční analýzy společnosti Ck ČEDOK a.s., bylo zjištěno, že se podniku v roce 2011 začaly zhoršovat finanční ukazatele, oproti předchozím letům, proto by společnost neměla v tomto klesajícím trendu pokračovat a v příštích letech by měla alespoň dosáhnout podobných výsledků finančních ukazatelů, které společnost vykázala v roce Cestovní kancelář za celé období dosahuje nízkých hodnot ukazatelů likvidity, jejíž dobré výsledky jsou předpokladem solventnosti. Společnost musí snížit své krátkodobé závazky při zachování stavu oběžných aktiv a zlepšit tak dosahovaných hodnot likvidity. Z hlediska okamžité likvidity by měla společnost navýšit finanční prostředky, zejména peníze na bankovních účtech, v případě dobře vypracovaného plánu cash flow. Z hlediska rentability by společnost měla zvýšit svůj hospodářský výsledek. Toho dosáhne růstem objemu tržeb a minimalizací nákladů. Společnosti se sice dařilo postupně snižovat náklady, ale přitom klesaly i tržby. Proto by se měla zaměřit nejvíce na snížení například provozních nákladů a zvýšení tržeb z prodeje vlastních výrobků, které představují dominantní část výkazu zisku a ztráty společnosti. Z hlediska aktivity se společnost v roce 2011 vedla velmi dobře, v tomto ohledu by měla společnost zachovat tuto strategii a snažit se ji udržet. Ukazatele aktivity může neustále zvyšovat, zachováním stavu zásob pohledávek i závazků při současném zvýšení celkových tržeb. Doba inkasa pohledávek je kratší, než doba obratu závazků, což pomáhá společnosti získat dříve peněžní prostředky od dlužníků a použít je tak na splacení svých závazků. Z hlediska zadluženosti by společnost měla snížit krátkodobé závazky, které představují největší část cizích zdrojů a zvýšit hospodářský výsledek, který je součástí vlastního kapitálu a zvyšuje tak i ukazatel úrokového krytí. Společnost by se měla soustředit na hledání úspor uvnitř podniku, zvýšit produktivitu a odhalit plýtvání zdroji. Obrat celkových aktiv sledovaného podniku vyšel ve všech pěti letech vyšší než jedna, z čehož vyplývá, že má dostatečnou majetkovou vybavenost. Pro shrnutí k zásobám je možno říci, že firma využívala své zásoby nejintenzivněji v roce 2009, neboť obratovost byla nejvyšší a doba obratu nejkratší. Dle vypočítaného Kralickova Quick testu bylo zjištěno, že v prvních třech letech

70 byl podnik na dobře vedoucí si úrovni. Poslední sledovaný rok však nastala změna a podnik se zařadil na tzv. středně vedoucí si podnik. INDEX IN05 ukázal, že po dobu třech let podnik dosahoval uspokojivé situace, čímž se zařadil do prosperující zóny. Ke změně došlo pouze v roce 2011, kdy se podnik dostal do tzv. šedé zóny. Pro ověření finanční stability podniku jsme využila také výpočtu Tafflerova modelu, který odhalil stabilní situaci podniku. 8.1 Návrh Základním cílem této subkapitoly je na základě předchozích výsledků provést zhodnocení celkové finanční situace Ck ČEDOK a.s. v jednotlivých letech ( ) a navrhnout doporučení, která by mohla být pro tuto společnost přínosem. Obecně, lze říci, že finanční situace analyzované Ck ČEDOK a.s je v pořádku. Hodnoty poměrových ukazatelů vycházely v rámci možností dle doporučených hodnot, ale samozřejmě docházelo i k odchylkám. Výsledky zjištěné pomocí těchto ukazatelů jsou popsány v následujících odstavcích. Zjištěné odchylky: 1. nízká běžná a hotovostní likvidita 2. nízká rentabilita 3. vysoká zadluženost Doporučená opatření: 1. zvyšování hotovostní likvidity a běžné likvidity podniku 2. zvyšování rentability, jelikož v tomto kontextu platí jednoduché pravidlo, čim vyšší rentabilita, tím je to pro podnik lepší 3. snižování celkové zadluženosti podniku 70

71 8.2 Likvidita hotovostní Tento ukazatel vyjadřuje okamžitou platební schopnost podniku, tj. likviditu 1. stupně. Jde v podstatě o solventnost. Okamžitou likviditu, lze považovat za přiměřenou, když se hodnota ukazatele pohybuje mezi 0,2 až 0,8, tj. na l Kč běžných závazků by mělo připadat asi 80 haléřů finančního majetku. Ukazatel charakterizuje schopnost podniku krýt svými peněžními prostředky své běžné potřeby. Jde o tzv. placení Cash (hotovými penězi). Likvidita l. stupně je zajištěna, představují-li likvidní prostředky ke krátkodobým závazkům poměr 1 : 5 (0,2). Za optimální vývoj lze považovat rozpětí 0,2 0,5. Problém s likviditou signalizuje ukazatel likvidity prvního stupně, jehož hodnota se v průběhu let pohybovala výrazně pod doporučeným minimem (s výjimkou roku 2009, kdy hodnota dosahovala 0,8). Nejhůř na tom byl podnik z tohoto hlediska v roce 2010, kdy hodnoty ostatních ukazatelů likvidity také klesly o několik procent. Likvidita prvního stupně totiž znamená, že je podnik schopen okamžitě splatit veškeré krátkodobé závazky. To Ck ČEDOK a.s. splňovala pouze v roce Pro zlepšení této situace lze doporučit zvýšení krátkodobého finančního majetku, který by zajistil tuto likviditu. 8.3 Likvidita běžná Tento ukazatel, tj. likvidita 2. stupně by měl dosahovat hodnoty 1 až 1,5, tj. na l Kč běžných závazků by měla připadat l až 1,50 Kč pohotového oběžného majetku. Za přijatelný výsledek lze považovat vývoj ukazatele, pokud je větší než 1,5. Na základě údajů, které jsou uvedené v tabulce 14, lze vyčíst, že hodnoty běžné likvidity za sledovaná období jsou nižší, než je doporučovaný průměr. V letech 2010 a 2011 se však hodnota tohoto ukazatele dostala pod hranici 0,2, což znamená, že společnost nemá dost pohotových peněžních prostředků na splacení svých krátkodobých závazků. V tomto kontextu doporučují zlepšit hodnotu běžné likvidity. Toho lze dosáhnout snížením krátkodobých závazků, které v roce 2011 činily 46,83% na celkové výši cizích zdrojů. Hodnota krátkodobých závazků je ve firmě značná a její snížení dokáže zvýšit běžnou likviditu na uspokojující stav. 71

72 8.4 Likvidita pohotová V Ck ČEDOK a.s. dosahovala pohotová likvidita relativně vysokých hodnot, takže z pohledu těchto ukazatelů nebyl za sledované období problém s platební neschopností. Nejvyšších hodnot dosahovaly ukazatele v roce 2011, což bylo způsobeno výrazným nárůstem krátkodobých pohledávek. 8.5 Rentabilita Obecně ukazatele rentability za sledované roky vykazují klesající tendenci. Obecně lze jako hlavní důvod poklesu uvést, snížení zisku i ostatních sledovaných hodnot (tržby, vlastní i cizí zdroje) Rentabilita celkového kapitálu (ROA) Rentabilita celkového kapitálu za sledovaná období dosahovala nejvyšších hodnot v letech 2008 a 2009, v roce 2011 ROA dosáhla kritické hranice 0,59 %. Tuto situaci lze objasnit tím, že od roku 2008 se neustále snižuje zisk cestovní kanceláře. Hlavním cílem jakéhokoliv podniku je zvyšování jeho tržní hodnoty a to prostřednictvím dosažení zisku. Problém hodnoty zisků a současně i rentability je hlavním problémem, s nímž se Ck ČEDOK a.s v dnešní době potýká. Zvyšovat zisk je možné dvěma způsoby snížit náklady i zvýšit výnosy, resp. kombinace obojího. Jelikož náklady podniku v roce 2011 nerostou, ba naopak došlo k jejich snížení, lze předpokládat, že v podniku se na jejich postupném snižování již pracuje. a) Snižování nákladů Zvýšení zisku je zakotveno v návrhu co největšího snížení nákladů podniku. Zde vidím možnost zejména ve snížení nákladů na provoz některých poboček Ck ČEDOK a.s, dále například v omezení nárůstu mezd a jiných zaměstnaneckých benefitů, například ve formě luxusních služebních automobilů a možností jejich soukromého užití. Zvýšení výnosů pak spatřuji v tvorbě nových produktů cestovního ruchu. Přínosem daného návrhu je především 72

73 využití tržních příležitostí přispívajících k rozvoji firmy a s nárůstem tržeb předpokládané zvýšení zisku, nevýhodou je nelehké dosažení nárůstu tržeb. Tato strategie by tak měla být spojena s méně výrazným průběhem současné recese. Za předpokladu, že nedojde vlivem prohlubující se nebo dlouhotrvající hospodářské recese k výraznému zhoršení podmínek, odhaduji aktuální možnosti zvýšení tržeb na 15 i více procent. Jiným způsobem, jak ušetřit, je také vyjednání si dobrých obchodních podmínek se svými dodavateli (cestovními agenturami). Nejprve si tedy vedení podniku musí vyhledat, kdo z možných dodavatelů je schopen dodávat potřebné služby nejlevněji, ale zároveň za předpokladu vysoké kvality a posléze se s těmito dodavateli domluvit o dlouhodobé spolupráci. b) Zvyšování tržeb K vyšším tržbám lze přispět například prodejem za nižší ceny, což přispěje k vyššímu podílu prodejů v režimu last minute. V odvětví cestovního ruchu je výše tržeb velice závislá na sezonních výkyvech. Proti sezonním výkyvům je možné se částečně bránit tím, že podnik může prodávat své baličky v nižší cenové relaci. Současně je však, co se týče sezónních výkyvů (resp. výkyvů tržeb obecně v průběhu měsíce, týdne) nutné si uvědomit, že jim nelze úplně podcházet. Situace, kdy zákazník nenavštívil náš podnik, nemusí vždy znamenat, že navštívil konkurenci. Možnost volby mezi několika alternativami má totiž zákazník pouze za předpokladu, že disponuje peněžní částkou určité výše. A v určitých obdobích roku s ní opravdu disponovat nemusí. c) Udržování ceny balíčků Dosáhnout vyšších tržeb lze pomocí zvýšení cen na služby/balíčky služeb. Nicméně, je nutné si uvědomit, že vyšší cena musí odpovídat i nabízenému objemu služeb. V dané situaci však existuje hrozba, že zákazníci na tyto změny nebudou připraveni (neochota zaplatit vyšší cenu). Návrhové řešení v tomto kontextu spočívá v tom, že podnik si může zajistit vyšší zisky za předpokladu vyšší ceny, avšak v rámci rozšíření objemu služeb. V případě, že podnik zvýší cenu při stejné soustavě služby, existuje hrozba v poklesu stávající a potenciální klientely. 73

74 d) Zvýšení tržeb prostřednictvím snížení hodnoty aktiv Odstraněním problému s klesající výkonností a vysokou vázaností aktiv je možné snížením příliš vysoké hodnoty aktiv. V první řadě by mělo být omezení málo produktivních investic, jako jsou další investice do školicího střediska a ostatních nemovitostí a případné rozšiřování provozních kapacit pro potřeby dceřiné cestovní kanceláře se sídlem na Slovensku. Tyto aktivity jsou velmi málo rentabilní. Samotné snížení hodnoty aktiv je vhodné spojit s výplatou nerozděleného zisku společníkovi. Výhodou tohoto návrhu je, že v případě potřeby, existuje možnost získat odčerpané prostředky zpět přímo od společníka nebo z cizích zdrojů. Dále by společnost nebyla zatížena odpisy a udržovacími náklady tohoto majetku. Určitým úskalím by mohla být neochota společníka (jednatele), který těmito méně rentabilními aktivitami sleduje zmíněné nefinanční cíle. Tato strategie je vhodná zejména v případě méně příznivého vývoje celkové ekonomické situace nebo v případě velmi výrazné krize, kde by převod, respektive prodej nevyužitého majetku byl vhodným řešením Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Relativně jednoduchým řešením nízké rentability vlastního kapitálu by bylo její zvýšení prostřednictvím převodu části nerozděleného zisku na závazek (například ke společníkovi). Tím by se přetransformoval vlastní kapitál na cizí a rentabilita vlastního kapitálu by se zvýšila. Tento závazek by mohl být dlouhodobého charakteru, čímž by nenarušil krátkodobou stabilitu společnosti ani vázanost aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu byla za sledované období výrazněji v podprůměru. Splňuje však kritérium o převýšení výnosu z bezrizikové investice Rentabilita tržeb (ROS) Nižších hodnot než oborový průměr dosahovala i rentabilita tržeb. U tohoto ukazatele byl rozdíl o něco výraznější a CK Čedok s.r.o. by se měla na tuto oblast zaměřit podrobněji, zjistit příčiny a pokusit se je odstranit. To potvrzuje také ukazatel ziskové marže, který také výrazněji zaostává za oborovým průměrem. 74

75 8.6 Snižování celkové zadluženosti Je nutné poznamenat, že věřitelé a vlastníci mají rozdílný zájem na míře zadluženosti. Věřitelé mají zájem na nižší míře zadluženosti, protože ta poskytuje větší jistotu, že v případě likvidity podniku budou jejich pohledávky uspokojeny. Vlastníci mají taktéž zájem na vyšší zadluženosti, protože ta zvyšuje výnosnost jejich kapitálu. Velká míra zadluženosti vychází z přílišného užívání cizích zdrojů. Zadluženost Ck ČEDOK a.s. se pohybuje v rozmezí 53%., kdy nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce ,06%. Firma by měla snížit využívání cizích zdrojů (krátkodobých) nebo zvýšit využívání vlastních zdrojů. Zvýšení používání vlastních zdrojů povede i ke zvýšení koeficientu samofinancování. Zadluženost Ck ČEDOK a.s je relativně vysoká, jelikož přesahuje doporučenou hodnotu 35%, doporučovala bych proto vedení společnosti, alespoň trochu zredukovat podíl cizího kapitálu. Na druhou stranu podle ukazatelů úrokového krytí, lze, ale soudit, že finanční páka v podniku nefunguje a cizí kapitál tak nepřináší dodatečný zisk, který bude schopen pokrýt všechny nákladové úroky. 75

76 Závěr Tato diplomová práce byla zaměřena na zhodnocení a diagnózu finančního zdraví vybrané cestovní kanceláře. Za zkoumaný objekt jsem zvolila Ck ČEDOK. a.s.. Hlavním cílem této diplomové práce bylo primárně zjistit finanční stabilitu Cestovní kanceláře Ck ČEDOK a.s. a to na základě provedení finanční analýzy. Při zpracování analytické části jsem vycházela ze čtyř po sobě jdoucích účetních obdobích V rámci dosažení naplnění cíle diplomové práce byly stanoveny dvě hypotézy. První hypotéza, která vycházela z toho, že CK Čedok je blízká bankrotu nebyla potvrzena, jelikož provedení finanční analýzy poskytuje v dnešní době údaje o stabilní situaci podniku. Co se týče druhé hypotézy, tak ta byla potvrzena, navíc v návrhové části diplomové práce, jsou uvedeny doporučení vztahující se k dané hypotéze. Pro pochopení dané problematiky, v teoretické části jsem se věnovala nejdůležitějším pojmům pocházející z oblasti finanční analýzy. A tak lze konstatovat, že finanční analýza pomáhá v mnohém vysvětlit pozici a chování určitého podniku a proto ji lže považovat za hlavní nástroj finančního řízení podniku. Je také zřejmé, že všechna uvedená data podniku musí být správná a prokazatelná, poněvadž případné nedostatky a omyly by mohly mít pro podnik negativní dopad. Jako první jsem se zabývala základní problematikou finanční analýzy, která zahrnovala jednotlivé pojmy a jednotlivé poměrové ukazatele finanční analýzy. V poslední části teoretické práce jsem definovala bonitní a bankrotní modely. V analytické části diplomové práce jsem zpočátku představila samotnou společnost a dále jsem aplikovala mnou vybrané metody, které byly aplikovány v analytické části této diplomové práce na mnou vybraný podnik Ck ČEDOK a.s. Abych mohla zjistit vývoj a současný stav finanční situace podniku zvolila jsem nejrůznější vybrané metody finanční analýzy, které zahrnovaly analýzu poměrových ukazatelů a následně jsem na podnik aplikovala i analýzu bonitních a bankrotních ukazatelů zahrnující Kralickův Quick test, INDEX IN05 a Tafflerův model. Finanční analýza mnou zvoleného podniku byla zpracována za roky K tomu, aby bylo možné sestavit analytickou část, vycházela jsem především z poskytnutých informací od vedení společnosti Ck ČEDOK 76

77 a.s., jimiž byly především účetní závěrky a výroční zprávy podniku za jednotlivá sledovaná období. Na základě zpracování analytické části této diplomové práce bylo zjištěno, že společnost ČEDOK. a.s. patří mezi jednu z nejstarších cestovních cestovní kanceláří u nás a během své existence na trhu si stačila vybudovat velmi dobré renomé a postavení na trhu cestovních kanceláři. Za podstatné považuji také uvést, že cestovní kancelář patří mezi jeden z nejstarších organizátorů ve svém oboru ve střední Evropě a během několika desítek let své existence stihla získat mnoho významných ocenění nejen jako nejrenomovanější společnost, ale i jako nejzkušenější pořadatel zájezdů nejen po celé České republice. Po zpracování analytické částí finanční analýzy podniku Ck ČEDOK a.s. jsem přispěla k závěrečným výrokům ohledně finančního zdraví podniku. Musím konstatovat, že podnik, lze nehledě na několik svých slabých stránek považovat z hlediska finanční situace podniku za uspokojující. Na základě provedené primární analýzy lze říci, že by podnik, dle výsledků finanční analýzy neměl mít do budoucnosti potíže a měl by i nadále pokračovat ve své podnikatelské činnosti. Pomocí těchto rozborů bylo mnou rovněž zjištěno, že Ck ČEDOK a.s. disponuje převážně silnými stránkami, které jí zajišťují přední postavení mezi nejvýznamnějšími podniky tohoto typu v České republice. Za silné stránky analyzované společnosti lze také považovat nadprůměrné hodnoty aktivity. Avšak je společnost ohrožena některými odchylkami, které lze považovat za slabé stránky. Za slabou stránku podniku lze označit nízké hodnoty likvidity, rentability a poměrně vysokou zadluženost. Poslední návrhová část, která zahrnuje jednotlivá doporučení a opatření, která by byla dle mého názoru jistým přínosem pro podnik v následujících létech. Na základě mnou provedené analýzy poměrových ukazatelů lze konstatovat, že běžná a hotovostní likvidita společnosti je na nízké úrovní. Z analýzy jsem vyvodila závěr, že likvidita se po celé analyzované období pohybovala pod doporučeným standardem, kdy nejhůře na tom byl podnik v roce 2010, kdy hodnoty ukazatelů likvidity klesly o mnoho procent. Ukazatel běžné likvidity během let prokazoval nižší hodnoty než je doporučený průměr. Z výsledků také vyplynulo, že v letech 2010 a 2011 klesla hodnota ukazatele pod hranici 0,2, což bylo způsobeno nedostatkem pohotových peněžních prostředků, které podnik 77

78 neměl na splácení svých krátkodobých závazků. Obecně, lze říci, že se likvidita postupně lepší a dá se předpokládat, že v příštích obdobích bude dosahovat vyšších výsledků. Ukazatele rentability se obecně projevily během analyzovaného období jako klesající, kde za hlavní příčinu poklesu bylo uvedeno snížení zisku i ostatní sledovaných hodnot zahrnujících tržby a vlastní i cizí zdroje. Z výsledků ukazatelů zadluženosti vyplynulo, že analyzovaný podnik Ck ČEDOK a.s. je nadměrně zadlužen, proto bylo jako opatření navrhnuto snížení využívání cizích zdrojů nebo zvýšení využívání zdrojů vlastních. Obecně lze tvrdit, že má společnost poměrně vysoké zadlužení, kdy by pro její snížení měla alespoň trochu zredukovat podíl cizího kapitálu. Na bázi výsledků zjištěných z bonitních a bankrotních modelů, jsem přispěla z závěru, že společnost, se dle Kralickova Quick testu v prvních třech letech pohybovala na dobré úrovni avšak menší zlom nastal v roce 201, kde se podnik dostal na středně vedoucí si podnik. Bankrotní modely jako INDEX IN05 a Tafflerův model vypověděly o dobrém finanční stavu společnosti Ck ČEDOK a.s. a na základě toho, jsem přispěla k závěru, že je Ck ČEDOK a.s. za sledovaná období finančně stabilní a je vyloučen bankrotní úpadek podniku. Na bázi celkového zhodnocení finanční diagnózy cestovní kanceláře ČEDOK a.s., lze podle mého názoru vyvodit závěr, že je mnou analyzovaná společnost finančně stabilní a dá se říci, že se nachází na průměrné úrovni. Tento závěr je pro budoucnost podniku velmi důležitý a podstatný a to z toho důvodu, že odvětví, ve kterém se podnik angažuje je velmi citlivý na ekonomické výkyvy (hospodářská krize). 78

79 Literatura [1] BALUNOVÁ, E. Ekonomická analýza podniku. [Bakalářská práce.] Brno : MU, [2] BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, s. ISBN [3] ČIŽINSKÁ, R. a MARINIČ, P.. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, s. ISBN [4] GRÜNWALD, R. Analýza finanční důvěryhodnosti podniku: uživatelská příručka s příklady: testujeme finanční důvěryhodnost svého obchodního partnera či klienta podle jeho účetních výkazů. Praha: Ekopress, s. ISBN [5] HIGGINS, R. C. Analýza pro finanční management. Praha: Grada, s. ISBN [6] HNILICA, J. a FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Praha: Grada, s. ISBN [7] HORÁČEK, J. Finanční analýza firmy Čedok a.s.. [Bakalařská práce.] Praha : VŠE, [8] HORCHER, Karen A. Essentials of financial risk management [online]. Hoboken, N.J.: Wiley, Essentials series [cit ]. Dostupné na internetu: <http://site.ebrary.com/lib/natl/doc?id= > [9] KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, s. ISBN [10] KISLINGEROVÁ, E. a NEUMAIEROVÁ, I. Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: Vysoká škola ekonomická, s. ISBN [11] KOVÁŘOVÁ, P. Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví. [Diplomová práce.] České Budějovice : JČU, [12] KRALICEK, P. Základy finančního hospodaření: Bilance: Účet zisků a ztrát: Cashflow: Základy kalkulace: Finanční plánování: Systémy včasného varování. Praha: Linde, s. ISBN [13] KRÁLOVÁ, I. Finanční analýza: pro střední a vyšší hotelové školy. Praha: Fortuna, s. ISBN [14] KŘÍŽOVÁ, L. Analýza vybrané firmy. [Bakalářská práce.] Brno : VUT, [15] LANDA, M., POLÁK, M. Ekonomické řízení podniku. Brno: Computer Press,

80 198 s. ISBN [16] MARINIČ, P. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. V Praze: Oeconomica, s. ISBN [17] MOYER, R. Charles, MCGUIGAN, James R. a RAO, Ramesh P. Fundamentals of contemporary financial management.: Thomson South-Western, s. ISBN [18] MYNÁŘ, M. Economics of health institutions: standardization of evaluation of economic and financial indexes in the Czech Republic health institutions. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, [2010]. 43 s. ISBN [19] NOVÁKOVÁ, K. Vývojové trendy na trhu cestovního ruchu. [Bakalářská práce.] Znojmo : SVŠE, [20] PALEPU, K.G., BERNARD, V. L., HEALY, P. M. Business analysis & valuation: using financial statements: text & cases. Cincinnati: South-Western, s. ISBN [21] PASEKOVÁ, Marie. Financial accounting I: study tool for the distance learning. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN [22] PEŠKOVÁ, R., JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza. Vyd. 1. [Praha]: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. ISBN [23] PUDIL, J. Souhrnné míry finanční pozice podniků a jejich využití. [Diplomová práce.] České Budějovice : JČU, [24] REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, s. ISBN [25] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. Praha: Grada, s. ISBN [26] RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. Praha: Grada, s. ISBN [27] SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada, 80

81 s. ISBN [28] SIṂHA, Vāī. Pī. Accounting and financial management for I.T. professionals [online]. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers, 2007 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://site.ebrary.com/lib/natl/doc? id= > [29] SLAVÍK, J. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. Praha: Grada, s. ISBN [30] SLAVÍKOVÁ, M. Finanční zdraví podniku. [Bakalářská práce.] Brno : MU, [31] SUCHÁNEK, P. Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu: distanční studijní opora. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s., ISBN [32] ŠRÁMEK, P. Finanční analýza podniku cestovního ruchu. [Diplomová práce.] Praha : VŠE, [33] Účetní výkazy za roky a interní dokumenty společnosti ČEDOK a.s., [34] VANIŠ, T. Finanční analýza podniku ČEDOK a.s. [Bakalařská práce.] Praha : VŠE, [35] VOGEL, H. L. Entertainment industry economics: a guide for financial analysis. Cambridge: Cambridge University Press, s. ISBN [36] VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, s. ISBN [37] AJE. Klienti cestovní kanceláře Čedok ušetří za včasný nákup dovolené až 20 %. Idnes.cz [cit ], 2010 Dostupné na internetu: <http://sdeleni.idnes.cz/klienti-cestovni-kancelare-cedok-usetri-za-vcasny-nakupdovolene-az-20-1k0-/ig_sdeleni.aspx?c=a101217_112726_ig_sdeleni_ahr> [38] CESTOVNÍ KANCELÁŘ Čedok a.s. Historie. Praha : ČEDOK a.s., 2013 [cit ], Dostupné na internetu <http://www.cedok.cz/cedok/historie.aspx> 81

82 [39] CESTOVNÍ KANCELÁŘ Čedok a.s. Kontakt. Praha : ČEDOK a.s., 2013 [cit ], Dostupné na internetu <http://www.cedok.cz/kontakty/> [40] CESTOVNÍ KANCELÁŘ Čedok a.s. O nás. Praha : ČEDOK a.s., 2013 [cit ], Dostupné na internetu <http://www.cedok.cz/cedok/> [41] ČEDOK a.s., IČO data ze statistického úřadu. AliaWeb, 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://rejstrik-firem.kurzy.cz/ /cedokas/statisticky-urad/> [42] ČEDOK a.s. Ocenění. Praha : ČEDOK a.s., 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://www.cedok.cz/cedok/oceneni.aspx> [43] DĚRGEL, M. Účetní závěrka roku 2007 v praxi. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d3054v4039-ucetni-zaverkaroku-2007-v-praxi/> [44] GOPAL, Ca. C. Rama. Financial management: [text cum suggested answers] [online]. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers, 2008 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://site.ebrary.com/lib/natl/doc?id= > [45] HALEK.INFO, Finanční řízení podniku [cit ], Dostupné na internetu:<http://halek.info/www/prezentace/krizovy-managementprednasky4/kmpr4-print.php?projection&l=04> [46] HITCHNER, James R. Financial valuation workbook: step-by-step exercises and tests to help you master financial valuation [online]. 3rd ed. with website. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011 [cit ]. Dostupné na internetu: <http://site.ebrary.com/lib/natl/doc?id= > [47] JADVIŠČÁK, D. Altmanova analýza [cit ], Dostupné na internetu: <http://financni-analyza.webnode.cz/altmanova-analyza/> 82

83 [48] Měření podnikové výkonnosti a oceňování podniku. CzechTrade, 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/merenipodnik-vykonnost-ocenovani-podnik-2826.html#> [49] OBCHODNÍ REJSTŘÍK. Čedok a.s. OR, 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://obchodnirejstrik.cz/cedok-a-s /> [50] OBCHODNÍ REJSTŘÍK, Praha : Čedok a.s., IČO data ze statistického úřadu, 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <http://rejstrikfirem.kurzy.cz/ /cedok-as/statisticky-urad/> [51] OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Úplný výpis z obchodního rejstříku. Ministerstvo spravedlnosti, 2013 [cit ], Dostupné na internetu: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor %3a21604&typ=full&klic=8y3clr> [52] SIHLER, William W. Smart financial management: the essential reference for the successful small business [online]. New York: American Management Association, 2004 [cit ]. Dostupné na internetu: < [53] Techniky a metody finanční analýzy. CzechTrade, 2009 [cit ], Dostupné na internetu: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financnianalyzy-3384.html> [54] VAŇKOVÁ, A. Ekonomická analýza podniku. [Diplomová práce.] Brno : MU, Dostupné na internetu:<http://is.muni.cz/th/382211/esf_m/dp_ekonomickaanalyzapodniku AndreaVankova.pdf> 83

84 Seznam příloh Příloha 1 Výkaz zisku a ztráty Ck ČEDOK a.s Příloha 2 Příloha 1 Výkaz zisku a ztráty Ck ČEDOK a.s

85 Příloha 1 Výkaz zisku a ztráty Ck ČEDOK a.s Zdroj:Interní podklady podniku ČEDOK a.s. 2011

86 Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty Ck ČEDOK a.s Zdroj: interni podklady podniku

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více