Popis systému TWS od Interactive Brokers

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis systému TWS od Interactive Brokers"

Transkript

1 Popis systému TWS od Interactive Brokers okno po přihlášení Popis systému: Underlying - symbol komodity, Exch burza, Description zkratka komoditního kontraktu, Last Price aktuální cena komodity, Change rozdíl ceny aktuální a uzavírací minulého dne Close uzavírací cena minulého dne,

2 Vytvoření vlastního listu: 1. klik myší na Page a zvolit položku New

3 2. napsat název listu Name (např. Futures), v položce Layout ponechat Default nebo nastavit futures, klik na OK

4 klik pravým tlačítkem myš i na nový list (Futures) a zvolit polož ku Layout

5 v otevř eném okněse nastavují polož ky, které se budou zobrazovat v tabulce quotes černé sloupce (např. open, high, low, close, Last Price, burza Exch, volume atd. pozn. standardnějsou nastavené základní polož ky

6 klik levým tlač ítkem myš i do políč ka pod Underlying a vypsat ručněsymbol pož adované komodity a stisknout enter, zvolit Future, obchodní měsíc kontraktu, rok kontraktu př. symbol ES (E-MINI S&P 500) pozn. polož ka Future obchodování futures kontraktů Futopt - obchodování opcí Futsprd obchodování spredů

7 vypíš e se burza, zkratka kontraktu a quotes

8 zadání př íkazu: klik pravým tlačítkem myš i na pož adovaný futures kontrakt (př. ESH06), zvolit polož ku Trade a položku Buy nebo Sell

9 př. byl zvolen nákup 1 kontraktu ESH06 příkazem stop za cenu 1270,25 pozn. počet kontraktů, druh př íkazu a vstupní cena se mohou mě nit Pro potvrzení klik na Transmit Pro výmaz nepotvrzeného př íkazu klik pravým tlač ítkem na tento př íkaz a zvolit polož ku Cancel

10 Pro zruš ení potvrzeného (odeslaného Transmit) př íkazu klik na Cancel Status má rudou barvu

11 př ednastavení hodnot Buy nabo Sell př íkazů: klik na Configure, zvolit Order a Order Defaults

12 v tabulce př íkazůvybrat FUT Futures ( STK Stock/Akcie, OPT Option/Opce, FOP Futurem Option/Komoditní opce, SPRD - Spready Default Order Type druh př íkazu po kliknutí na položku Buy nebo Sell vstup do pozice : LMT Limit (nakoupit nebo prodat kontrakt za specifickou nebo lepš í cenu) STP Stop (nakoupit nebo prodat za specifickou cenu) MKT Market (nakoupit nebo prodat za právěaktuální cenu)

13 STP LMT Stop Limit (podobnějako STOP př íkaz, avš ak př i dosaž ení zvolené STOP ceny se mění nášstop př íkaz nikoliv v př íkaz MARKET, ale v př íkaz LIMIT) ko Use Closing Position - př i zaš krtnutí tohoto políčka platforma vž dy poč ítá s tím, že pokud se vlož í př íkaz opačný právěotevř ené pozici tak se jedná o př íkaz urč ený k výstupu z trhu, proto se př íkaz automaticky aktivuje se stejným množ stvím kontraktů, jaké má právěotevř ená pozice ko Use Cumulative Size př i nákupu nebo prodeji se aktivuje takové množ ství kontraktů, jaké množ ství se právěnabízelo př i kliknutí na položku v MARKET DEPTH (vytvář ení př íkazůz MARKET DEPTH se nedoporučuje) ko Use Default Amount - množ ství pozic pro kaž dý nový př íkaz je vypoč ítáván na základědolarové č ástky zadané v políč ku Def Amount. Např. bude zadána č ástka 3000 a margin pro komoditu XY je 1400 USD, bude kaž dý př íkaz proveden se 2 kontrakty. ko Def Size počet kontraktů, které budou automaticky nabízeny př i zadávání př íkazu. Např. bude zadáno číslo 4, veš keré př íkazy budou provedeny ve 4 kontraktech atd. ko Stp Offset - zde je mož né nastavit hodnotu automatických stop-lossů(v tickách). Jestliž e se vlož ík aktuálnímu př íkazu automatický stop-loss, tak ten bude posazen o tolik tickůpod/nad trhem, kolik je nastaveno v tomto políčku. ko Trailing Amt - hodnota, o kterou se stop-loss automaticky posouvá, pokud cena jde správným smě rem. Např. nastaví-li se č íslo 10, SL bude posunut o 10 bodůvž dy, kdyži trh povyroste o 10 bodů. ko Time in Force druh př íkazu ( Day př íkaz platný pouze do konce obchodní seance, GTC př íkaz, OPG př íkaz exekuovaný př i otevř ení trhu, IOC okamž itá exekuce nebo zruš it) ko Percentage - ochrana pro př ípad, ž e př i zadávání LIMIT př íkazůbude zadána š patnědesetinná č árka. Pokud je cena zadaného LIMIT př íkazu mimo procentuální rozpětí aktuální ceny, př ičemžvelikost procentuálního rozpě tí vychází z v této kolonce nastavené hodnoty, bude dán automatický dotaz, zda-li je skutečnělimit př íkaz platný. ko Size Limit - limituje maximální množ ství obchodovaných kontraktůnastavenou v políčku QUANTITY ko Number of Ticks význam jako políč ko Percentage, ale místo procentuálního rozpě tí se nastavuje rozpětí ve forměmnož ství ticků ko Regular Trading Hours Only - př íkazy jsou exekuovány vž dy pouze v rámci bě žných obchodních hodin - nikoliv v rámci noč ních obchodních hodin.

14 zadání stoplossu a PT př íkazu LMT : klik pravým tlač ítkem myš i na druh příkazu (např. buy), vybrat políč ko Attach a zvolit polož ku Auto Stop (zadání pouze stoplossu) nebo položku Bracket Orders (zadání PT př íkazu LMT a stoplossu souč asně viz. př. níž e)

15 pozn. stoploss se posouvá automaticky dle nastavených tickův tabulce Trailing Amt (viz nastavení) hodnota stoplossu se automaticky nastaví od trhu dle počtu nastavených tickův tabulce Stp Offset (viz nastavení) př. zadání PT mety a stoplossu současně(políčko Bracket Orders)

16 v okněje zadán : vstupní příkaz - Stop buy 1 kontrakt ESH6 za cenu 1255,75 stoploss Stop sell 1 kontrakt ESH6 za cenu 1254,75 PT meta LMT sell 1 kontrakt ESH6 za cenu 1258,75 pro potvrzení př íkazůklik na Transmit políčko T pro zruš ení př íkazůklik na Cancel políčko C

17 pro uzavř ení exekuované pozice (výstup z trhu) : klik pravým tlač ítkem myš i na zkratku právěobchodované komodity (ESH6), vybrat políčko Trade a zvolit políč ko Close Position

18 zde se mohou měnit polož ky: poč et kontraktů, druh př íkazu výstupu, výstupní cena pro potvrzení klik na tlačítko Transit pozice bude uzavř ena

19 okno po odeslání (po klik na Transmit) výstupního př íkazu výstup z pozice sell stop 2 kontr. ESH6 za cenu 1256,25 pozn. tlač ítkem Account se zobrazí stav úč tu v USD Trades se zobrazí seznam vš ech exekuovaných pozic (včetněminulosti)

20 po klik na tlač ítko Trades zálož ka Summary exekuované pozice políč ko Buys nakoupené kontrakty (vstup do trhu) nakoupeny 2 kontr. ESH6 za cenu 1255,25 Sells prodané kontrakty (výstup z trhu) prodány 2 kontr. ESH6 za cenu 1254,25 Net aktuální otevř ené pozice 0 drž ených otevřených pozic

21 zálož ka Executions vš echny exekuované pozice vč etněhistorie nákup 1 kontr. ESH6 za cenu 1255,25 vstup do pozice nákup 1 kontr. ESH6 za cenu 1255,25 vstup do pozice prodej 2 kontr. ESH6 za cenu 1254,25 výstup z pozice Demo si můžete stáhnout zde: Jako username uveďte edemo a jako password demouser. Na prvni prehled pouzivejte verzi "Minimal Worspace" na ulehceni prvni orientace. Dalš í informace Vám rád poskytne Peter Večeř a-klüfers. Tel: , Fax: , Mobil: Web: www. IQ-Trade.com Pouč ení o rizicích : Výsledky minulého období nejsou žádnou zárukou pro budoucí vývoj. Hodnota Vaš ich investic a př íjmůz nich plynoucích může stejněklesnout jako i vzrůst. Vš echny obchody na finančních trzích nesou riziko kapitálové ztráty a investoř i ne vždy mohou dostat zpět plnou výši investovaných prostř edků. Informace na webových stránkách IQ-Trade jsou pouze informativní a nejsou myšleny jako návrh nebo nabídka ke koupiči prodeji jakékoliv komodity, futures kontraktů, opce nebo jiného aktiva. Ačkoliv fakta a informace obsažené na Webu jsou získány ze zdrojů, které IQ-Trade považuje za věrohodné, nezaruč ujeme jejich př esnost a jakákoliv informace může být neúplná nebo zkrácená.iq-trade neodpovídá za typografické chyby informací na Webu. Investice popisované na stránkach IQ-Trade jsou riskantní a nejsou vhodné pro každého investora. Pokud plněneporozumíte podmínkám a rizikům, včetněrozsahu potenciálního rizika ztráty, které může dosáhnout a v urč itých p ř ípadech i př esáhnout hodnotu investice, měli byste se takových obchodůzdrž et.

Způsob uvádění cen komodit

Způsob uvádění cen komodit KAPITOLA 8 Způsob uvádění cen komodit Velkou část začínajících obchodníků s akciemi nebo komoditami odrazuje od trhů s futures složitost jejich oceňování, zatímco jiní lidé zase vstupují na tyto Největší

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2

CO LZE OBCHODOVAT KAPITOLA 2 KAPITOLA 2 CO LZE OBCHODOVAT Na čem lze na burze vydělávat Akcie základní investiční nástroj Komodity (Futures) velký potenciál pro zkušené E-mini futures nejmódnější produkt na trhu Exchange Traded Funds

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více