ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda"

Transkript

1 12.předn ednáška Systémy xdsl - rozbor vlastností a aplikací Ing. Bc. Ivan Pravda

2 Systémy xdsl přehled - efektivnější využití metalických dvoudrátových vedení v přístupových sítích využití existujících telefonních vedení pro vyšší přenosové rychlosti - technologie xdsl (Digital Subscriber Line) na rozdíl od telefonních modemů řeší přenos pouze do místa nejbližší telefonní ústředny, kde musí být k dispozici přístup do datové sítě - společným znakem digitálních účastnických přípojek (DSL) je relativně vysoká přenosová rychlost dosahující řádově aždesítek Mbit/s - do skupiny systémů xdsl patří: - IDSL (ISDN DSL) - HDSL (High-bit-rate DSL) HDSL 2 - SDSL (SymmetricalDSL) - SHDSL (Single-pair HDSL) - ADSL (AsymmetricalDSL) ADSL Lite, ADSL, ADSL 2 a ADSL 2+ - VDSL (Very-high-bit-rate DSL) VDSL 2

3 Systémy xdsl IDSL a HDSL - IDSL je nejstarším členem xdsl technologií přenosová rychlost 128kbit/s bez možnosti změny, k oddělení směrů přenosu se používá metoda EC (Echo Cancellation) - použití IDSL je v podstatě omezeno jen na přenos ISDN-BRA přenos vzákladním pásmu s použitím čtyřúrovňovéholinkového kódu 2B1Q - výhodou je skutečnost, že se nejedná o vytáčenou službu (Dial-up) - HDSL (ITU-T G.991.1) nabízí možnost přenosu obousměrného digitálního toku E1 srychlostí 2,048 Mbit/s v obou směrech po 2 nebo 3 párech účastnického vedení (symetrické přenosové pásmo) každé vedení nese dílčí část datového toku (2 páry polovina, 3 páry třetina snížení modulační rychlosti), k oddělení směrů přenosu se používá metoda EC (Echo Cancellation) - systémy HDSL pracují vzákladním pásmu a přenášený signál je podroben kódování 2B1Q, tzn. že bitový tok je rozdělen do dvojic bitů a každá dvojice je následně vyjádřena jednou ze čtyř úrovní signálu

4 Systémy xdsl HDSL a HDSL 2 - příchozí datový tok je seskupen do tzv. aplikačních rámců, přenášený tok (2,048Mbit/s) se následně mapuje do tzv. Core Frame (CF), jejichždélka je 144 bytů a doba trvání je 500ms dále dojde k doplnění CF rámců oslužební a kontrolní bity a rovněžse přidají služební kanály celkový datový tok naroste na 2,3 Mbit/s a je následně rozdělen do dvou nebo tří směrů a transceivery HDSL vyslán na vedení (při použití dvoupárové varianty je na každém páru realizován přenos rychlostí 1168kbit/s, při třípárové variantě je to 784kbit/s - přípojky HDSL se nasazují již řadu let, přičemžse s nimi můžeme nejčastěji setkat u připojení pobočkových ústředen a při realizaci pronajatých okruhů - nevýhoda spočívající vnutnosti použití dvou nebo tří metalických párů vedla ke vzniku vylepšené verze HDSL HDSL 2 tato varianta využívá jednoho symetrického páru a modulaci Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation (TC-PAM), přenosové rychlosti jsou shodné jako v případě HDSL

5 Systémy xdsl SDSL a SHDSL - SDSL a SHDSL (ITU-T G.991.2) jsou vývojovým pokračováním technologie HDSL přenos po jednom účastnickém vedení (2-dr.) oběma směry - efektivnějšímu využití dvoudrátového vedení přispěla šestnáctistavová pulsně amplitudové modulace (16-PAM) smřížkovým kódováním (TC) ze čtyř bitů, které se přenáší vjednom kroku se tři používají pro přenos uživatelské informace a čtvrtý bit je využit pro kontrolu chyb, resp. zabezpečení - novou vlastností oproti HDSL je možnost pracovat i s nižší přenosovou rychlostínež je maximální nastavení maximální přenosové rychlosti je možno provést automaticky při sestavování spojení vzávislosti na parametrech přenosového vedení nebo je možno ji ručně nastavit dle konkrétních požadavků zákazníka možné rozpětí rychlostí se pohybuje mezi 192kbit/s až2,312mbit/s v krocích po 64kbit/s (příp. 8kbit/s) - u systémů SDSL a SHDSL se jižpředpokládá možnost přenosu více úzkopásmových kanálů

6 Systémy xdsl SDSL a SHDSL - pro sníženípřeslechového rušení do sousedních párů nastavují modemy SHDSL vysílací úroveň podle parametrů vedení na nejnižší přijatelnou hodnotu pro dosažení dostatečného odstupu užitečného signálu od šumu - u systémů SDSL je možný provoz s časovým dělením kanálů (TDM) ale i provoz ATM nebo TCP/IP může existovat i smíšený provoz, lze např. přenášet úzkopásmové kanály TDM a datový kanál v ATM - vmasivním nasazení těchto technologií brání fakt, že každá zfirem vyvíjí svůj vlastní systém nekompatibilita mezi systémy různých výrobců - tyto technologie však nepodporují současnou koexistenci sanalogovou či digitální telefonní přípojkou neumožňují na jednom účastnickém dvoudrátovém vedení současný přenos hovorového signálu v telefonním kanálu a vysokorychlostních datových kanálů - koexistenci telefonních přípojek s vysokorychlostními datovými kanály umožňuje ažtechnologie ADSL

7 Systémy xdsl ADSL - charakteristika - systémy ADSL umožňují na jednom účastnickém vedení koexistenci analogové telefonní přípojky (varianta Annex A) zajišťující službu POTS (PlainOld Telephone Service) ADSL over POTS, resp. přípojky ISDN-BRA (varianta Annex B) ADSL over ISDN svysokorychlostními datovými kanály - směrem od účastníka lze dosáhnout přenosové rychlosti až1mbit/s, opačným směrem až8mbit/s (2.generace ADSL 2 až12mbit/s, ADSL 2+ až24mbit/s) pomocí modulace svíce nosnými DMT (Discrete Multi-Tone) - tato asymetrie přenosových rychlostí vychází ze samotného charakteru širokopásmových služeb, jako je rychlý přístup do sítě Internet nebo video na přání (Video-on-demand), kdy je zapotřebí přenášet větší objemy dat směrem kúčastníkovi - pro zajištění kmitočtového oddělení telefonního kanálu a vysokorychlostních datových kanálů je nutné, svýjimkou varianty ADSL Lite (splitterless), instalovat na obou stranách účastnického metalického vedení tzv. rozbočovače (splitter)

8 Systémy xdsl ADSL konfigurace přípojkyp pojky - vysokorychlostní přenos digitálních signálů ADSL zajišťují ADSL modemy: - ATU-R (ADSL Termination Unit Remote) na straně účastníka - ATU-C (ADSL Termination Unit Central) na straně poskytovatele - modem na straně ústředny (ATU-C) je nejčastěji součástí účastnického multiplexoru DSLAM (DSL Access Multiplexor), který soustřeďuje digitální toky od všech přípojek v dané lokalitě

9 Systémy xdsl ADSL - charakteristika - přípojka ADSL se vyskytuje v několika různých variantách a podle vlastností vedení, na kterém se provozuje, může dosahovat různých parametrů - frekvenční pásmo 0 až1,104 MHzje pro účely modulace DMT smnoha nosnými rozděleno do 256 subkanálů skanálovou roztečí 4,3125 khz - spodní část spektra je však využita pro telefonní kanál nebo kanál ISDN-BRA subkanály obsazené těmito signály se proto nevyužívají - základní dělení frekvenčního spektra ADSL je na následujícím obrázku, kde jsou téžvyznačeny základní varianty - zásadní rozdíl mezi plnou variantou podle doporučení ITU-T G a redukovanou verzí Lite podle doporučení ITU-T G zvanou též splitterless je v celkové šířce využívaného kmitočtového pásma zatímco plná varianta ADSL pracuje aždo 1,104MHz(ADSL2+ aždo 2,208MHz), zjednodušená varianta vystačí spoloviční šířkou pásma do 552kHz(využití jen 128 nosných) nižší dosahované přenosové rychlosti v sestupném směru (downstream)

10 Systémy xdsl ADSL kmitočtov tové pásmo - pro vyřešení přenosu datových toků vobou směrech na jednom vedení se používá metoda frekvenčního dělení FDD (Frequency Division Duplex) svyhrazenými pásmy sdělícím kmitočtem 138kHz, nebo metoda potlačení ozvěny EC (Echo Cancellation), kteráumožňuje překrývání pásem obou přenosových směrů rozšíření downstreamu

11 Systémy xdsl ADSL metody přenosup - pro vytvoření dvou nezávislých informačních kanálů se tedy v modemech ADSL používá jeden z těchto dvou způsobů: - frekvenčnídělení FDD (Frequency DivisionDuplex) - vtomto případě je všem kanálům přiděleno vlastní frekvenční pásmo pro upstream se v praxi (při současném provozu spots) využíváfrekvenční pásmo 25,875 až 138kHz a pro downstream pásmo 138 až 1104kHz - výhoda tohoto řešení spočíváv jednoduchéimplementaci do systému, naopak nevýhoda je v méně efektivním využití kmitočtového spektra - metoda potlačeníozvěny EC (Echo Cancellation) - pro využití výhod menšího útlumu kabelu na nižších kmitočtech je výhodné umožnit vzájemnépřekrývání se spekter obou kanálů k jejich následnému oddělení dochází na tzv. vidlici. Kompenzátor ozvěn odstraní nežádoucí signály pronikající (především vlivem nevyvážení vidlice) vysílací části přes vidlici do přijímacích obvodů. Tento způsob oddělení kanálů je složitější, ale nadruhou stranu přináší rozšíření frekvenčního pásma zpětného kanálu

12 Systémy xdsl ADSL modulace DMT - podle doporučení ITU-T G je standardem pro použití ve spojitosti sadsl diskrétnívícetónová modulace (DMT) - princip DMT představuje rozdělení frekvenčního pásma na 256 paralelních subpásem o nominální šířce 4,3125 khz jednotlivým takto vytvořeným dílčím kanálům je přiřazen určitý počet bitů b i, který může být navzájem rozdílný podle přenosových vlastností daného subkanálu v tomto ohledu je směrodatným parametrem odstup signálu od šumu (SNR), který musí být dostatečně velký, aby umožnil přenos sgarantovanou hodnotou bitové chybovosti (BER), jenž byla stanovena na hodnotu 10-7 v každém dílčím kanále je pak signál zpracován kvadraturníamplitudovou modulací (QAM) - vextrémním případě, pokud je v nějakém frekvenčním pásmu výrazný zdroj rušení, může dojít dokonce i k vynechání určitého subkanálu - tato varianta, ježumožňuje provádět změnu přenosové rychlosti bývá označována jako RADSL (Rate-adaptive ADSL)

13 Systémy xdsl ADSL zpracování signálu - ADSL modem provádí vedle vlastní modulace DMT řadu dalších operací se signálem, nežje signál vyslán na vedení snahou je maximum funkcí realizovat digitálně pomocí signálových procesorů - zpracovánísignálu: - příchozí data jsou nejprve sestavena do rámce ADSL, vybavena CRC pro detekci chyb, skramblovánaa zabezpečena v bloku FEC (ForwardError Correction) pro následnou korekci chyb v přijímači - jednotlivébity z ADSL rámce jsou následně rozděleny do subbloků a přiřazeny k jednotlivým nosným v subkanálech pro zajištění detekce stavů při mnohastavové modulaci (DMT) se provádí mřížkovékódování (TC) vdmt modulátoru se pro každý subkanál provádí kvadraturní amplitudovámodulace (QAM) tak, že se pro kombinaci přenášených bitů vypočte stav reprezentovaný komplexním číslem na každou nosnou lze přiřadit 2 až 15 bitů, čemuž odpovídá až 2 15 (32768) stavů QAM (viz konstelační diagram) při modulační rychlosti 4 kbd může dosáhnout přenosovárychlost až 60 kbit/s na subkanál zfrekvenční oblasti se signál převede do časovéoblasti na sled vzorků

14 Systémy xdsl blokové schéma modemu ADSL - princip a blokové schéma DMT modulátoru a demodulátoru viz přednáška č.11 (Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy) - princip a blokové schéma metody EC (Echo Cancellation) viz přednáška č.7 (Sítě ISDN přepojování okruhů, typy přípojek, přenos dat) - skrambler a deskrambler využití logické operace XOR a principu posuvného registru zabezpečení pseudonáhodnou posloupností

15 Systémy xdsl význam operace skramblování - datové skramblery, resp. (deskramblery) jsou nutné proto, aby byla zajištěna nezávislost posloupnosti výstupních dat (dat přenášených po vedení) a vstupních dat skramblováním se odstraňují dlouhé sekvence stejných symbolů, které by mohli vést k existenci stejnosměrné složky v přenosovém spektru (nežádoucí stav) - skrambler transformuje přicházející datové sekvence na pseudonáhodné sekvence dat - skramblery, resp. deskramblery se používají na sériový datový tok bez jakéhokoliv vztahu k vytváření struktury rámců nebo symbolové synchronizaci

16 Systémy xdsl struktura sítěs - přenos dat zúčastnického modemu k poskytovateli služeb je u ADSL obvykle řešen prostřednictvím protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) a sdružovací architektury PTA (PPP Terminated Aggregation)

17 Systémy xdsl struktura sítěs - přístupová síť od multiplexorů DSLAM ke směrovači PTA (širokopásmový server) je založená na technologii ATM a používá protokolovou strukturu PPP over ATM (PPPoA), PPP over Ethernet (PPPoE) - spojení PPP je ukončeno u poskytovatele připojení vserveru PTA, který zajišťuje: - konfiguraci IP adres - autentifikaci uživatele - autorizace aúčtování pomocí protokolu RADIUS - důležitým místem je tzv. agregačníbod mezi serverem PTA a páteřní sítí, řešenou např. technologií MPLS shraničními směrovači (PE) zde dochází ke koncentraci datových toků - koncentrace je dána tzv. agregačním poměrem, který vyjadřuje, kolikrát je nižší přenosová rychlost agregovaného toku oproti součtu smluvních přenosových rychlostí všech účastníků připojených k danému agregačnímu bodu

18 Systémy xdsl struktura sítěs - agregace se provádí separátně pro účastníky každého poskytovatele ISP a odděleně pro skupinu účastníků s agregačním poměrem např. 1:50 či 1:20 pro domácí uživatele - agregačním poměr je stanoven sohledem na slučování toků od velkého množství účastníků využívajících primárně běžné webové služby, z nichžurčitá část není vdaném čase aktivní (nevyužívají datový spoj) a podstatná část přenosu dat vykazuje dávkový charakter (sítě paketového typu) - každý poskytovatel připojení kinternetu (ISP Internet Service Provider), využívající přístupovou síť ADSL, má tak k dispozici pro každý agregační bod celkovou přenosovou rychlost, která odpovídá součtu přístupových přenosových rychlostí přípojky ADSL účastníků připojených k danému agregačnímu bodu dělenou agregačním poměrem - pro každého poskytovatele ISP je zřízena v rámci MPLS sítě nezávislá privátní síť (VPN Virtual Private Network), do nížmá přístup v přístupovém bodě (AP)

19 Systémy xdsl struktura sítěs - spravedlivé přidělováníprostředků sítě účastníkům se provádí pomocí pravidel (Fair User Policy), v nejjednodušším případě např. zavedením objemových limitů na přenesená data za určité období, případně rozlišením provozu vyššími vrstvami RM-OSI (TCP/IP) - architekturu sítě využívající technologii ADSL je možné podstatně zjednodušit, pokud se nepožaduje široká škála služeb od různých poskytovatelů připojení NSP (Network Service Provider) typicky se jedná o vysokorychlostní připojení kinternetu k danému ISP nebo řešení vpodnikových sítích - při přenosu se používá přímo IP protokol bez nutnosti protokolu PPP a roli koncentrátoru DSLAM plní Ethernet přepínač (switch) smožností vytvářet virtuální sítě VLAN - pro rozvody datové sítě je možné využít existující telefonní kabeláž, původní telefonní přípojky zajišťované pobočkovou ústřednou jsou zachovány ADSL Ethernet přepínač spolu sadsl modemy zajistí vzdálené připojení sítí LAN k místnímu serveru a k páteřnímu směrovači

20 Systémy xdsl struktura sítěs ADSL

21 Systémy xdsl VDSL - VDSL technologie je učena pro připojení posledního úseku účastnického vedení (First Mile) v délce 0,3 až1,5 km - vysokorychlostní datový tok z ústředny určený skupině účastníků je přiveden optickým kabelem do rozvaděče (uspořádání sítě FTTC Fiber To The Curb), odkud se distribuuje k jednotlivým účastníkům po metalickém vedení - rozšířením spektra do 12 MHzoproti ADSL (VDSL 2 (až30 MHz)) se dosahuje přenosové rychlosti až52 Mbit/s směrem k účastníkovi (100 Mbit/s uvdsl 2) a až6,4 Mbit/s v opačném směru při nesymetrickém provozu princip činnosti VDSL modemu smodulací DMT je obdobný jako u ADSL - při symetrickém režimu provozu je počítáno s rychlostí do 34Mbit/s v obou směrech - pro vytvoření nezávislých informačních kanálů se používá frekvenčního multiplexu (FDM), při němžjsou obě přenosová pásma frekvenčně oddělena je nutné brát v úvahu i množství nově se objevujících problémů na vedeních, která nebyla konstruována pro přenos takto vysokých kmitočtů

22 Systémy xdsl shrnutí parametrů xdsl Označení DSL (IDSL) HDSL SDSL SHDSL ADSL Lite ADSL ADSL 2 (ADSL 2+) VDSL Typ provozu symetrický, duplexní symetrický, duplexní symetrický, duplexní asymetrický asymetrický asymetrický, symetrický, duplexní Rychlost (Up/Down) [Mbit/s] 0,128/0,128 2/2 2,3/2,3 0,5/1,5 1/8 1/12 (1/24) 6,4/52 34/34 Frekvenční pásmo [khz] 0 až až až až až až až 1104 (138 až 2208) 300 až až Použitá modulace, kódování 2B1Q 2B1Q 2B1Q 16-PAM DMT, CAP DMT, QAM, CAP QAM, DMT, CAP, DWMT Metoda duplexního přenosu EC EC EC FDD, EC FDD, EC FDD Dosah [km] cca 6 2 až 3 2 až 5 3 až 6 cca 7 cca 8 cca 8 (cca 3) 0,3 až 1,5

23 Systémy xdsl a Ethernet - fyzickou vrstvu převzatou od xdsl používá i nově standardizovaná varianta Ethernetu (IEEE 802.3ah) označovaná EFM (Ethernet in the First Mile) - byly vytvořeny dvě varianty pro metalická vedení EFMC (Ethernet in the First Mile Copper): - pro větší vzdálenosti LR (Long Range) se používá technologie SHDSL a rozhraní soznačením 2BASE-TL s rychlostmi 2 až5,696 Mbit/s na vzdálenost do 2,7km - pro kratší vzdálenosti SR (Short Range) se používá technologie VDSL a rozhraní soznačením 10BASE-TS s rychlostmi přenosu 10 až 100 Mbit/s na vzdálenost do 750m - pro vyšší rychlosti lze použít inverzní multiplex zahrnující až32 vedení, mezi které se rozloží datový tok vrstva Ethernetu (MAC) pak musí zvládnout dynamické přidělování párů (fyzické podvrstvy) a změnu rychlosti za provozu - předpokládaný vývoj nasazení Ethernetu nastiňuje následující obrázek

24 Systémy xdsl vývoj od DSL k Ethernetu

25 Očekávaný rozvoj plně ethernetových služeb - z předchozího obrázku je zřejmé, že Ethernet se jednak bude postupně prosazovat i v druhé míli a optika se postupně bude dostávat do přístupové sítě a pozvolna nahrazovat metalická vedení a xdsl - Ethernet v první míli bude určen pro širokopásmové služby jak pro podnikové, tak pro domácí uživatele - řešení navazující na nejrozšířenější a nejúspěšnější lokální síť má velkou naději na rychlé rozšíření, protože nabízí: - známou a jednoduchou technologii - dostatečnou šířku pásma - snadnou rozšiřitelnost - snadnou instalaci a dodání služeb - nasazování systémů EFM nejprve prostřednictvím přípojek DSL později sprotažením optiky do přístupové sítě přímo prostřednictvím optických přípojek

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů

xdsl Přehled xdsl Přehled xdsl Propojení sítí LAN Porovnání ISDN - DSL Řešení přístupu k Internetu Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů Přenosové systémy v přístupové síti přehled systémů Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL vodrazka@feld.cvut.cz http://access.comtel.cz Přehled DSL Digital Subscriber Line

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line)

VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) Kvalita služeb 2 15.3.2013 Radek Kocian Technický specialista prodeje radek.kocian@profiber.cz www.profiber.eu Přípojka stejná filozofie jako ADSL Provoz na linkách POTS, ISDN-BRI Datový přenos oddělen

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové

Systémy pro sběr a přenos dat. Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové Systémy pro sběr a přenos dat Modemy PSTN, kabelové, GSM, PLC, xdsl, rádiové Modemy Modem slouží k přenosu číslicových dat kanálem, který je pro jejich přímý přenos nevhodný obvykle využívá nějaký druh

Více

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš Digitální účastnická přípojka VDSL2 Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Digitální účastnická přípojka VDSL2 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1. ozsah dokumentu...3 2. Odkazy na standardizační dokumenty...5 3. Limitní hodnoty porušení podmínek Správy spektra...6

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby

Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby Obchodní podmínky migrace na pevné internetové služby společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 9: "drátový" broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je broadband? spíše "buzzword"

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

PŘÍSTUPY A CENY PŘÍLOHA 1. SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Broadband

PŘÍSTUPY A CENY PŘÍLOHA 1. SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 PŘÍSTUPY A CENY SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Broadband mezi společnostmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Poskytovatelem

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 (Plain Old Telephone System) Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha historie telefonní sítě: první telefonní hovor: 10. března, 1876, Boston,

Více

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov

PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI. Definice a seznam zkratkových slov PŘÍLOHA 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O KOLOKACI Definice a seznam zkratkových slov OBSAH 1. DEFINICE... 3 2. ZKRATKOVÁ SLOVA... 7 2 1 Definice Následující tabulka obsahuje seznam termínů objevujících se v textu Rámcové

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace Vysokorychlostní spojení DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Počítačové sítě, v. 3.2

Počítačové sítě, v. 3.2 Počítačové sítě, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 8: POTS, ISDN, xdsl J. Peterka, 2010 Slide č. 1 POTS (Plain Old Telephone System)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Malostranské náměstí 25, 8 00 Praha - Malá Strana, v. 3. co je broadband? Lekce II- Slide č. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce : "drátový"

Více

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu.

FTTH PON topologie. Ing. Martin Ťupa. 14.03.2014 - Brno. Passive Optical Network EPON = GEPON GPON. martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu. 14.03.2014 - Brno Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu Passive Optical Network FTTH PON topologie EPON = GEPON GPON Internet Central Office OLT Optical Link Terminal 1490 nm 1310 nm

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

CATV a Internet. v rámci předmětu X36MTI. vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 -

CATV a Internet. v rámci předmětu X36MTI. vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 - CATV a Internet v rámci předmětu X36MTI vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 - Obsah 1. Úvod...3 2. Architektura...3 3. Zařízení pro datové přenosy a připojení k Internetu...4 3.1. CMTS...4 3.2. Kabelové modemy...5

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL řešení pro nejrůznější

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 Co nabízí Internet a jaké služby se dále rýsují? Internet = celosvětová síť, která je využívána individuálně nebo komerčně

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace

PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Technická specifikace PŘÍLOHA 15 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Technická specifikace OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 STANDARDY...3 3 ÚČASTNICKÉ KOVOVÉ VEDENÍ... 4 4 ROZBOČOVAČE...7 5 DSLAM... 8 6 MASKY

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2004 1 Bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice oktet je 8 bitů 1 0 1 1 0 0 1 1 byte (bajt) je základní adresovatelná

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Moderní modulační metody a jejich aplikace. Petr Jareš

Moderní modulační metody a jejich aplikace. Petr Jareš Moderní modulační metody a jejich aplikace Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Moderní modulační metody a jejich aplikace Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Lukáš Engler Sem vložit oficiální zadání. Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci zpracoval sám

Více

ID listu: DATA_VPN _001.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby

ID listu: DATA_VPN _001.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby ID listu: DATA_VPN _001.03 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby IP MPLS VPN Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace služby

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1 PARAMETRY ROZHRANÍ U-R TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ČESKÉHO TELECOMU, A.S. PRO SLUŽBY VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ADSL NEBO ADSL2+ ČÁST 1 Parametry fyzické vrstvy Tento dokument

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

XL-DM130V(A) Uživatelský manuál

XL-DM130V(A) Uživatelský manuál XL-DM130V(A) Uživatelský manuál OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ... 3 2. OVLÁDÁNÍ... 5 2.1. xdsl test... 6 2.2. LAN test... 9 2.3. DMM test... 11 2.4. Modem emulation (emulace modemu)... 12 2.5. File management (správa

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka Regenerace digitálního signálu Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Regenerace digitálního signálu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Seriové ATA, principy, vlastnosti Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdálený přístup do počítačových sítí

Vzdálený přístup do počítačových sítí Vzdálený přístup do počítačových sítí Petr Grygárek rek 1 Možnosti vzdáleného přístupu Komutované připojení (placeno za dobu připojení) Klasická telefonní síť (Plain Old Telephone System - POTS) ISDN Integrated

Více

Přístup Carrier IP DSL CA

Přístup Carrier IP DSL CA PŘÍLOHA 1a Přístup Carrier IP DSL CA SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi Telefónica Czech Republic,a.s.

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů

Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů Pavel Lafata lafatpav@fel.cvut.cz Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze Pasivní optické přístupové sítě PON = Passive

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více