ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda"

Transkript

1 12.předn ednáška Systémy xdsl - rozbor vlastností a aplikací Ing. Bc. Ivan Pravda

2 Systémy xdsl přehled - efektivnější využití metalických dvoudrátových vedení v přístupových sítích využití existujících telefonních vedení pro vyšší přenosové rychlosti - technologie xdsl (Digital Subscriber Line) na rozdíl od telefonních modemů řeší přenos pouze do místa nejbližší telefonní ústředny, kde musí být k dispozici přístup do datové sítě - společným znakem digitálních účastnických přípojek (DSL) je relativně vysoká přenosová rychlost dosahující řádově aždesítek Mbit/s - do skupiny systémů xdsl patří: - IDSL (ISDN DSL) - HDSL (High-bit-rate DSL) HDSL 2 - SDSL (SymmetricalDSL) - SHDSL (Single-pair HDSL) - ADSL (AsymmetricalDSL) ADSL Lite, ADSL, ADSL 2 a ADSL 2+ - VDSL (Very-high-bit-rate DSL) VDSL 2

3 Systémy xdsl IDSL a HDSL - IDSL je nejstarším členem xdsl technologií přenosová rychlost 128kbit/s bez možnosti změny, k oddělení směrů přenosu se používá metoda EC (Echo Cancellation) - použití IDSL je v podstatě omezeno jen na přenos ISDN-BRA přenos vzákladním pásmu s použitím čtyřúrovňovéholinkového kódu 2B1Q - výhodou je skutečnost, že se nejedná o vytáčenou službu (Dial-up) - HDSL (ITU-T G.991.1) nabízí možnost přenosu obousměrného digitálního toku E1 srychlostí 2,048 Mbit/s v obou směrech po 2 nebo 3 párech účastnického vedení (symetrické přenosové pásmo) každé vedení nese dílčí část datového toku (2 páry polovina, 3 páry třetina snížení modulační rychlosti), k oddělení směrů přenosu se používá metoda EC (Echo Cancellation) - systémy HDSL pracují vzákladním pásmu a přenášený signál je podroben kódování 2B1Q, tzn. že bitový tok je rozdělen do dvojic bitů a každá dvojice je následně vyjádřena jednou ze čtyř úrovní signálu

4 Systémy xdsl HDSL a HDSL 2 - příchozí datový tok je seskupen do tzv. aplikačních rámců, přenášený tok (2,048Mbit/s) se následně mapuje do tzv. Core Frame (CF), jejichždélka je 144 bytů a doba trvání je 500ms dále dojde k doplnění CF rámců oslužební a kontrolní bity a rovněžse přidají služební kanály celkový datový tok naroste na 2,3 Mbit/s a je následně rozdělen do dvou nebo tří směrů a transceivery HDSL vyslán na vedení (při použití dvoupárové varianty je na každém páru realizován přenos rychlostí 1168kbit/s, při třípárové variantě je to 784kbit/s - přípojky HDSL se nasazují již řadu let, přičemžse s nimi můžeme nejčastěji setkat u připojení pobočkových ústředen a při realizaci pronajatých okruhů - nevýhoda spočívající vnutnosti použití dvou nebo tří metalických párů vedla ke vzniku vylepšené verze HDSL HDSL 2 tato varianta využívá jednoho symetrického páru a modulaci Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation (TC-PAM), přenosové rychlosti jsou shodné jako v případě HDSL

5 Systémy xdsl SDSL a SHDSL - SDSL a SHDSL (ITU-T G.991.2) jsou vývojovým pokračováním technologie HDSL přenos po jednom účastnickém vedení (2-dr.) oběma směry - efektivnějšímu využití dvoudrátového vedení přispěla šestnáctistavová pulsně amplitudové modulace (16-PAM) smřížkovým kódováním (TC) ze čtyř bitů, které se přenáší vjednom kroku se tři používají pro přenos uživatelské informace a čtvrtý bit je využit pro kontrolu chyb, resp. zabezpečení - novou vlastností oproti HDSL je možnost pracovat i s nižší přenosovou rychlostínež je maximální nastavení maximální přenosové rychlosti je možno provést automaticky při sestavování spojení vzávislosti na parametrech přenosového vedení nebo je možno ji ručně nastavit dle konkrétních požadavků zákazníka možné rozpětí rychlostí se pohybuje mezi 192kbit/s až2,312mbit/s v krocích po 64kbit/s (příp. 8kbit/s) - u systémů SDSL a SHDSL se jižpředpokládá možnost přenosu více úzkopásmových kanálů

6 Systémy xdsl SDSL a SHDSL - pro sníženípřeslechového rušení do sousedních párů nastavují modemy SHDSL vysílací úroveň podle parametrů vedení na nejnižší přijatelnou hodnotu pro dosažení dostatečného odstupu užitečného signálu od šumu - u systémů SDSL je možný provoz s časovým dělením kanálů (TDM) ale i provoz ATM nebo TCP/IP může existovat i smíšený provoz, lze např. přenášet úzkopásmové kanály TDM a datový kanál v ATM - vmasivním nasazení těchto technologií brání fakt, že každá zfirem vyvíjí svůj vlastní systém nekompatibilita mezi systémy různých výrobců - tyto technologie však nepodporují současnou koexistenci sanalogovou či digitální telefonní přípojkou neumožňují na jednom účastnickém dvoudrátovém vedení současný přenos hovorového signálu v telefonním kanálu a vysokorychlostních datových kanálů - koexistenci telefonních přípojek s vysokorychlostními datovými kanály umožňuje ažtechnologie ADSL

7 Systémy xdsl ADSL - charakteristika - systémy ADSL umožňují na jednom účastnickém vedení koexistenci analogové telefonní přípojky (varianta Annex A) zajišťující službu POTS (PlainOld Telephone Service) ADSL over POTS, resp. přípojky ISDN-BRA (varianta Annex B) ADSL over ISDN svysokorychlostními datovými kanály - směrem od účastníka lze dosáhnout přenosové rychlosti až1mbit/s, opačným směrem až8mbit/s (2.generace ADSL 2 až12mbit/s, ADSL 2+ až24mbit/s) pomocí modulace svíce nosnými DMT (Discrete Multi-Tone) - tato asymetrie přenosových rychlostí vychází ze samotného charakteru širokopásmových služeb, jako je rychlý přístup do sítě Internet nebo video na přání (Video-on-demand), kdy je zapotřebí přenášet větší objemy dat směrem kúčastníkovi - pro zajištění kmitočtového oddělení telefonního kanálu a vysokorychlostních datových kanálů je nutné, svýjimkou varianty ADSL Lite (splitterless), instalovat na obou stranách účastnického metalického vedení tzv. rozbočovače (splitter)

8 Systémy xdsl ADSL konfigurace přípojkyp pojky - vysokorychlostní přenos digitálních signálů ADSL zajišťují ADSL modemy: - ATU-R (ADSL Termination Unit Remote) na straně účastníka - ATU-C (ADSL Termination Unit Central) na straně poskytovatele - modem na straně ústředny (ATU-C) je nejčastěji součástí účastnického multiplexoru DSLAM (DSL Access Multiplexor), který soustřeďuje digitální toky od všech přípojek v dané lokalitě

9 Systémy xdsl ADSL - charakteristika - přípojka ADSL se vyskytuje v několika různých variantách a podle vlastností vedení, na kterém se provozuje, může dosahovat různých parametrů - frekvenční pásmo 0 až1,104 MHzje pro účely modulace DMT smnoha nosnými rozděleno do 256 subkanálů skanálovou roztečí 4,3125 khz - spodní část spektra je však využita pro telefonní kanál nebo kanál ISDN-BRA subkanály obsazené těmito signály se proto nevyužívají - základní dělení frekvenčního spektra ADSL je na následujícím obrázku, kde jsou téžvyznačeny základní varianty - zásadní rozdíl mezi plnou variantou podle doporučení ITU-T G a redukovanou verzí Lite podle doporučení ITU-T G zvanou též splitterless je v celkové šířce využívaného kmitočtového pásma zatímco plná varianta ADSL pracuje aždo 1,104MHz(ADSL2+ aždo 2,208MHz), zjednodušená varianta vystačí spoloviční šířkou pásma do 552kHz(využití jen 128 nosných) nižší dosahované přenosové rychlosti v sestupném směru (downstream)

10 Systémy xdsl ADSL kmitočtov tové pásmo - pro vyřešení přenosu datových toků vobou směrech na jednom vedení se používá metoda frekvenčního dělení FDD (Frequency Division Duplex) svyhrazenými pásmy sdělícím kmitočtem 138kHz, nebo metoda potlačení ozvěny EC (Echo Cancellation), kteráumožňuje překrývání pásem obou přenosových směrů rozšíření downstreamu

11 Systémy xdsl ADSL metody přenosup - pro vytvoření dvou nezávislých informačních kanálů se tedy v modemech ADSL používá jeden z těchto dvou způsobů: - frekvenčnídělení FDD (Frequency DivisionDuplex) - vtomto případě je všem kanálům přiděleno vlastní frekvenční pásmo pro upstream se v praxi (při současném provozu spots) využíváfrekvenční pásmo 25,875 až 138kHz a pro downstream pásmo 138 až 1104kHz - výhoda tohoto řešení spočíváv jednoduchéimplementaci do systému, naopak nevýhoda je v méně efektivním využití kmitočtového spektra - metoda potlačeníozvěny EC (Echo Cancellation) - pro využití výhod menšího útlumu kabelu na nižších kmitočtech je výhodné umožnit vzájemnépřekrývání se spekter obou kanálů k jejich následnému oddělení dochází na tzv. vidlici. Kompenzátor ozvěn odstraní nežádoucí signály pronikající (především vlivem nevyvážení vidlice) vysílací části přes vidlici do přijímacích obvodů. Tento způsob oddělení kanálů je složitější, ale nadruhou stranu přináší rozšíření frekvenčního pásma zpětného kanálu

12 Systémy xdsl ADSL modulace DMT - podle doporučení ITU-T G je standardem pro použití ve spojitosti sadsl diskrétnívícetónová modulace (DMT) - princip DMT představuje rozdělení frekvenčního pásma na 256 paralelních subpásem o nominální šířce 4,3125 khz jednotlivým takto vytvořeným dílčím kanálům je přiřazen určitý počet bitů b i, který může být navzájem rozdílný podle přenosových vlastností daného subkanálu v tomto ohledu je směrodatným parametrem odstup signálu od šumu (SNR), který musí být dostatečně velký, aby umožnil přenos sgarantovanou hodnotou bitové chybovosti (BER), jenž byla stanovena na hodnotu 10-7 v každém dílčím kanále je pak signál zpracován kvadraturníamplitudovou modulací (QAM) - vextrémním případě, pokud je v nějakém frekvenčním pásmu výrazný zdroj rušení, může dojít dokonce i k vynechání určitého subkanálu - tato varianta, ježumožňuje provádět změnu přenosové rychlosti bývá označována jako RADSL (Rate-adaptive ADSL)

13 Systémy xdsl ADSL zpracování signálu - ADSL modem provádí vedle vlastní modulace DMT řadu dalších operací se signálem, nežje signál vyslán na vedení snahou je maximum funkcí realizovat digitálně pomocí signálových procesorů - zpracovánísignálu: - příchozí data jsou nejprve sestavena do rámce ADSL, vybavena CRC pro detekci chyb, skramblovánaa zabezpečena v bloku FEC (ForwardError Correction) pro následnou korekci chyb v přijímači - jednotlivébity z ADSL rámce jsou následně rozděleny do subbloků a přiřazeny k jednotlivým nosným v subkanálech pro zajištění detekce stavů při mnohastavové modulaci (DMT) se provádí mřížkovékódování (TC) vdmt modulátoru se pro každý subkanál provádí kvadraturní amplitudovámodulace (QAM) tak, že se pro kombinaci přenášených bitů vypočte stav reprezentovaný komplexním číslem na každou nosnou lze přiřadit 2 až 15 bitů, čemuž odpovídá až 2 15 (32768) stavů QAM (viz konstelační diagram) při modulační rychlosti 4 kbd může dosáhnout přenosovárychlost až 60 kbit/s na subkanál zfrekvenční oblasti se signál převede do časovéoblasti na sled vzorků

14 Systémy xdsl blokové schéma modemu ADSL - princip a blokové schéma DMT modulátoru a demodulátoru viz přednáška č.11 (Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy) - princip a blokové schéma metody EC (Echo Cancellation) viz přednáška č.7 (Sítě ISDN přepojování okruhů, typy přípojek, přenos dat) - skrambler a deskrambler využití logické operace XOR a principu posuvného registru zabezpečení pseudonáhodnou posloupností

15 Systémy xdsl význam operace skramblování - datové skramblery, resp. (deskramblery) jsou nutné proto, aby byla zajištěna nezávislost posloupnosti výstupních dat (dat přenášených po vedení) a vstupních dat skramblováním se odstraňují dlouhé sekvence stejných symbolů, které by mohli vést k existenci stejnosměrné složky v přenosovém spektru (nežádoucí stav) - skrambler transformuje přicházející datové sekvence na pseudonáhodné sekvence dat - skramblery, resp. deskramblery se používají na sériový datový tok bez jakéhokoliv vztahu k vytváření struktury rámců nebo symbolové synchronizaci

16 Systémy xdsl struktura sítěs - přenos dat zúčastnického modemu k poskytovateli služeb je u ADSL obvykle řešen prostřednictvím protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) a sdružovací architektury PTA (PPP Terminated Aggregation)

17 Systémy xdsl struktura sítěs - přístupová síť od multiplexorů DSLAM ke směrovači PTA (širokopásmový server) je založená na technologii ATM a používá protokolovou strukturu PPP over ATM (PPPoA), PPP over Ethernet (PPPoE) - spojení PPP je ukončeno u poskytovatele připojení vserveru PTA, který zajišťuje: - konfiguraci IP adres - autentifikaci uživatele - autorizace aúčtování pomocí protokolu RADIUS - důležitým místem je tzv. agregačníbod mezi serverem PTA a páteřní sítí, řešenou např. technologií MPLS shraničními směrovači (PE) zde dochází ke koncentraci datových toků - koncentrace je dána tzv. agregačním poměrem, který vyjadřuje, kolikrát je nižší přenosová rychlost agregovaného toku oproti součtu smluvních přenosových rychlostí všech účastníků připojených k danému agregačnímu bodu

18 Systémy xdsl struktura sítěs - agregace se provádí separátně pro účastníky každého poskytovatele ISP a odděleně pro skupinu účastníků s agregačním poměrem např. 1:50 či 1:20 pro domácí uživatele - agregačním poměr je stanoven sohledem na slučování toků od velkého množství účastníků využívajících primárně běžné webové služby, z nichžurčitá část není vdaném čase aktivní (nevyužívají datový spoj) a podstatná část přenosu dat vykazuje dávkový charakter (sítě paketového typu) - každý poskytovatel připojení kinternetu (ISP Internet Service Provider), využívající přístupovou síť ADSL, má tak k dispozici pro každý agregační bod celkovou přenosovou rychlost, která odpovídá součtu přístupových přenosových rychlostí přípojky ADSL účastníků připojených k danému agregačnímu bodu dělenou agregačním poměrem - pro každého poskytovatele ISP je zřízena v rámci MPLS sítě nezávislá privátní síť (VPN Virtual Private Network), do nížmá přístup v přístupovém bodě (AP)

19 Systémy xdsl struktura sítěs - spravedlivé přidělováníprostředků sítě účastníkům se provádí pomocí pravidel (Fair User Policy), v nejjednodušším případě např. zavedením objemových limitů na přenesená data za určité období, případně rozlišením provozu vyššími vrstvami RM-OSI (TCP/IP) - architekturu sítě využívající technologii ADSL je možné podstatně zjednodušit, pokud se nepožaduje široká škála služeb od různých poskytovatelů připojení NSP (Network Service Provider) typicky se jedná o vysokorychlostní připojení kinternetu k danému ISP nebo řešení vpodnikových sítích - při přenosu se používá přímo IP protokol bez nutnosti protokolu PPP a roli koncentrátoru DSLAM plní Ethernet přepínač (switch) smožností vytvářet virtuální sítě VLAN - pro rozvody datové sítě je možné využít existující telefonní kabeláž, původní telefonní přípojky zajišťované pobočkovou ústřednou jsou zachovány ADSL Ethernet přepínač spolu sadsl modemy zajistí vzdálené připojení sítí LAN k místnímu serveru a k páteřnímu směrovači

20 Systémy xdsl struktura sítěs ADSL

21 Systémy xdsl VDSL - VDSL technologie je učena pro připojení posledního úseku účastnického vedení (First Mile) v délce 0,3 až1,5 km - vysokorychlostní datový tok z ústředny určený skupině účastníků je přiveden optickým kabelem do rozvaděče (uspořádání sítě FTTC Fiber To The Curb), odkud se distribuuje k jednotlivým účastníkům po metalickém vedení - rozšířením spektra do 12 MHzoproti ADSL (VDSL 2 (až30 MHz)) se dosahuje přenosové rychlosti až52 Mbit/s směrem k účastníkovi (100 Mbit/s uvdsl 2) a až6,4 Mbit/s v opačném směru při nesymetrickém provozu princip činnosti VDSL modemu smodulací DMT je obdobný jako u ADSL - při symetrickém režimu provozu je počítáno s rychlostí do 34Mbit/s v obou směrech - pro vytvoření nezávislých informačních kanálů se používá frekvenčního multiplexu (FDM), při němžjsou obě přenosová pásma frekvenčně oddělena je nutné brát v úvahu i množství nově se objevujících problémů na vedeních, která nebyla konstruována pro přenos takto vysokých kmitočtů

22 Systémy xdsl shrnutí parametrů xdsl Označení DSL (IDSL) HDSL SDSL SHDSL ADSL Lite ADSL ADSL 2 (ADSL 2+) VDSL Typ provozu symetrický, duplexní symetrický, duplexní symetrický, duplexní asymetrický asymetrický asymetrický, symetrický, duplexní Rychlost (Up/Down) [Mbit/s] 0,128/0,128 2/2 2,3/2,3 0,5/1,5 1/8 1/12 (1/24) 6,4/52 34/34 Frekvenční pásmo [khz] 0 až až až až až až až 1104 (138 až 2208) 300 až až Použitá modulace, kódování 2B1Q 2B1Q 2B1Q 16-PAM DMT, CAP DMT, QAM, CAP QAM, DMT, CAP, DWMT Metoda duplexního přenosu EC EC EC FDD, EC FDD, EC FDD Dosah [km] cca 6 2 až 3 2 až 5 3 až 6 cca 7 cca 8 cca 8 (cca 3) 0,3 až 1,5

23 Systémy xdsl a Ethernet - fyzickou vrstvu převzatou od xdsl používá i nově standardizovaná varianta Ethernetu (IEEE 802.3ah) označovaná EFM (Ethernet in the First Mile) - byly vytvořeny dvě varianty pro metalická vedení EFMC (Ethernet in the First Mile Copper): - pro větší vzdálenosti LR (Long Range) se používá technologie SHDSL a rozhraní soznačením 2BASE-TL s rychlostmi 2 až5,696 Mbit/s na vzdálenost do 2,7km - pro kratší vzdálenosti SR (Short Range) se používá technologie VDSL a rozhraní soznačením 10BASE-TS s rychlostmi přenosu 10 až 100 Mbit/s na vzdálenost do 750m - pro vyšší rychlosti lze použít inverzní multiplex zahrnující až32 vedení, mezi které se rozloží datový tok vrstva Ethernetu (MAC) pak musí zvládnout dynamické přidělování párů (fyzické podvrstvy) a změnu rychlosti za provozu - předpokládaný vývoj nasazení Ethernetu nastiňuje následující obrázek

24 Systémy xdsl vývoj od DSL k Ethernetu

25 Očekávaný rozvoj plně ethernetových služeb - z předchozího obrázku je zřejmé, že Ethernet se jednak bude postupně prosazovat i v druhé míli a optika se postupně bude dostávat do přístupové sítě a pozvolna nahrazovat metalická vedení a xdsl - Ethernet v první míli bude určen pro širokopásmové služby jak pro podnikové, tak pro domácí uživatele - řešení navazující na nejrozšířenější a nejúspěšnější lokální síť má velkou naději na rychlé rozšíření, protože nabízí: - známou a jednoduchou technologii - dostatečnou šířku pásma - snadnou rozšiřitelnost - snadnou instalaci a dodání služeb - nasazování systémů EFM nejprve prostřednictvím přípojek DSL později sprotažením optiky do přístupové sítě přímo prostřednictvím optických přípojek

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš

Digitální účastnická přípojka VDSL2. Petr Jareš Digitální účastnická přípojka VDSL2 Petr Jareš Autor: Petr Jareš Název díla: Digitální účastnická přípojka VDSL2 Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 9: "drátový" broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je broadband? spíše "buzzword"

Více

Širokopásmová komunikace

Širokopásmová komunikace Širokopásmová komunikace Vysokorychlostní spojení DSL technologie využívá nehovorová frekvenční pásma existujících telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. PLANET poskytuje široké spektrum DSL

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Malostranské náměstí 25, 8 00 Praha - Malá Strana, v. 3. co je broadband? Lekce II- Slide č. Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce : "drátový"

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Počítačové sítě, v. 3.2

Počítačové sítě, v. 3.2 Počítačové sítě, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 8: POTS, ISDN, xdsl J. Peterka, 2010 Slide č. 1 POTS (Plain Old Telephone System)

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072A 1 PARAMETRY ROZHRANÍ U-R TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ČESKÉHO TELECOMU, A.S. PRO SLUŽBY VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ADSL NEBO ADSL2+ ČÁST 1 Parametry fyzické vrstvy Tento dokument

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Lukáš Engler Sem vložit oficiální zadání. Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci zpracoval sám

Více

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 Co nabízí Internet a jaké služby se dále rýsují? Internet = celosvětová síť, která je využívána individuálně nebo komerčně

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka Regenerace digitálního signálu Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Regenerace digitálního signálu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Vzdálený přístup do počítačových sítí

Vzdálený přístup do počítačových sítí Vzdálený přístup do počítačových sítí Petr Grygárek rek 1 Možnosti vzdáleného přístupu Komutované připojení (placeno za dobu připojení) Klasická telefonní síť (Plain Old Telephone System - POTS) ISDN Integrated

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072 A 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072 A 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE TSPE 2072 A 2 PARAMETRY ROZHRANÍ U-R TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ČESKÉHO TELECOMU, A.S. PRO SLUŽBY VYUŽÍVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ADSL NEBO ADSL2+ ČÁST 2 Parametry vyšších vrstev Tento dokument

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Ing. Radim Číž MODELOVÁNÍ A ANALÝZA PROVOZU SYSTÉMŮ DIGITÁLNÍCH ÚČASTNICKÝCH VEDENÍ MODELLING AND

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl

Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceník služby elektronických komunikací služby xdsl Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 1.1.2008 Obsah: I. CENA ZA SLUŽBU xdsl...2 A. Poplatek za zúčtovací období...2 1. Ceník aktuálně nabízených služeb...2

Více

Certifikace MZŘ - samostudium

Certifikace MZŘ - samostudium Certifikace MZŘ - samostudium Obsah 1. základní rozdělení datových služeb 2. přehled datových služeb Internet IP VPN 3. přehled doplňkových služeb 4. přehled CPE (koncových síťových zařízení) 5. O 2 Business

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON

Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Optoelektronika III Výstavba optické přístupové sítě na bázi EPON Datum: 4.1.2012 Autor: Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Látal Kontakt: petr.koudelka@vsb.cz;

Více

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS)

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) Výhled pro další období Ing. Jindřich Kolář Agenda (1) Shrnutí dosavadního vývoje KIVS (2) Výhled KIVS pro období 2011-2015 (3) Harmonogram KIVS pro následujících

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS

Reaktivaci / Deaktivaci služby Internet HOME PLUS CENÍK SLUŽBY INTERNET HOME PLUS (platný od 1. 11. 2014) 1. CENA SLUŽBY Cena služby Internet HOME PLUS se skládá z následujících součástí: Instalace služby Internet HOME PLUS Služba Internet HOME PLUS 1.1

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Netradiční připojení k internetu

Netradiční připojení k internetu Netradiční připojení k internetu Jiří Havlíček V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á F a k u l t a i n f o r m a t i k y a s t a t i s t i k y Seminární práce 4IZ110 Informační a komunikační sítě Z

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Definice přístupových sítí nové generace (NGA) Přístupové sítě nové generace jsou definovány (podle textu Doporučení Evropské komise K(2010)

Více

Ceník Služby O2 Duo Mobil

Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceník Služby O2 Duo Mobil Ceny jsou uvedeny v Kč platný od 15. 10. 2007 Obsah: 1. Popis Služby...2 2. Cena za Službu...2 3. Doplňkové služby a jejich ceny...4 4. Poznámky - Podmínky pro uplatnění cen...4

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba 1 Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba Managing Director NEXTRA Wireless s.r.o. vv@nextra.cz 2 konvergence hlasu a dat před pár lety ATM byla platforma budoucnosti dnes IP se jeví jako nejvhodnější

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

2 Popis Produktu 2.1 Základní vlastnosti

2 Popis Produktu 2.1 Základní vlastnosti Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - Produkt W/S WiMAX (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Zákaznické číslo 300 30 Smluvní strany: České Radiokomunikace a. s., IČ: 27444902, DIČ: CZ27444902,

Více

DSL testing, AXS 600 series

DSL testing, AXS 600 series DSL testing, AXS 600 series Měření a servis ADSL/VDSL Rostislav Radek Kotas Kocian Date Technický : March specialista 20, 2009 prodeje Radek.Kocian@profiber.cz www.profiber.eu Obsah Měření a servis ADSL/VDSL

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více