Netradiční připojení k internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Netradiční připojení k internetu"

Transkript

1 Netradiční připojení k internetu Jiří Havlíček V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á F a k u l t a i n f o r m a t i k y a s t a t i s t i k y Seminární práce 4IZ110 Informační a komunikační sítě Z S /

2 2 Úvod Obsah 1. Úvod Stanovení metodologie Běžné způsoby připojení k internetu DSL Wi-Fi Netradiční způsoby připojení Optické vlákno Elektrická síť Satelitní připojení Fixed Wireless Access WiMAX CATV Optický bezdrátový spoj Vyhodnocení Závěr Zdroje Obrazová příloha... 14

3 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 3 1. Úvod Jakou hodnotu má informace? Na tuto otázku lze hledět z několika úhlů pohledu. Jde-li nám o její využitelnost, pak hodnotíme informaci z hlediska jejího přínosu a případné ziskovosti. Z psychologického hlediska naopak můžeme říci, že informace má tím větší hodnotu, čím méně je nám dosažitelná. V tomto ohledu se dostáváme k tezi, z které na informaci hledíme jako na ohodnotitelnou na základě její transferability. Internet je dnešním nejvíce užívaným a nejobsáhlejším zdrojem informací. Problémem dnes již není především to, zdali nějaká libovolná informace existuje, ale zdali je námi dosažitelná. Důležitou záležitostí je tak tedy naše možnost připojení se k této globální síti. Nejčastějším způsobem připojení k internetu z domácnosti je dle statistických výsledků roku bezdrátová technologie Wi-Fi (Wireless Fidelity). Následuje jej pak značně rozšířené ADSL, neboli Asymetric Digital Subscriber Line. Ve firemním sektoru 2 u SME a jsou výsledky obdobné, avšak ADSL je užívané častěji než Wi-Fi. U velkých podniků se vedle těchto vyskytují v poměrně značné míře ještě jiné způsoby připojení značně překonávající kapacity těchto dvou technologií. Rozdělení typů internetových připojení v této seminární práci nemusí odpovídat jinde uváděnému typování, neboť stanovení konkrétních specifikačních parametrů především rádiových technologií není vzhledem k faktu, že se jednotlivé druhy připojení svými specifikacemi i možnostmi velmi prolínají, možné v maximální exaktní míře. Pro tento účel a zvláště v případech rádiových spojení byla seminární práce konzultována se skutečným nejmenovaným poskytovatelem připojení k internetu. 2. Stanovení metodologie Jednotlivé zkoumané způsoby připojení k internetu, kterými se tato seminární práce zabývá, budou hodnoceny z hlediska 1. technologického, kdy se bude zkoumat technický způsob realizace připojení a možné problémy, 2. ekonomického, kdy se bude způsob hodnotit z hlediska finanční výnosnosti, a 3. uživatelského, které se bude zabývat technologií z pohledu uživatele a výhodami či nevýhodami z něho plynoucími. Pro pokrytí standardní škály uživatelů stanovíme několik modelových případů reprezentujících v praxi se vyskytující typy: 1. Sídliště panelové domy stojící v poměrné blízkosti s velkým počtem potencionálních koncových uživatelů, s omezeným rozpočtem 1 ČSÚ: Jakým způsobem jsou domácnosti v ČR připojeny k internetu? [ ] 2 ČSÚ: Rozšíření internetu v podnikatelském sektoru ČR, leden [ ]

4 4 Běžné způsoby připojení k internetu 2. Řadové domy rodinné domy se zahradou (resp. bez zahrady) stojící v řadě v ulici s průměrným počtem jednoho potencionálního koncového uživatele na dům, s omezeným rozpočtem 3. Satelitní městečko rodinné domy se zahradou rozestavěné v uzavřeném bloku přibližně obdélníkového tvaru s průměrným počtem jednoho potencionálního uživatele na dům, s méně omezeným rozpočtem 4. Malý podnik malá firma s pouze jednou pobočkou a nejvýše deseti zaměstnanci, s méně omezeným rozpočtem 5. Střední podnik firma středního rozsahu s více pobočkami a průměrným počtem deseti zaměstnanců na jedné provozovně, téměř bez omezeného rozpočtu 6. Velká korporace firma velkého rozsahu, více než 250 zaměstnanců, více poboček, může se jednat o nadnárodní spolčenost 7. Chata opuštěná budova, resp. menší množství budov se slabou infrastrukturou Pro účely této seminární práce budou využity faktické informace o skutečných ISP b, přičemž jednotlivé praktické příklady budou uvedeny a zhodnoceny u každého typu připojení zvlášť. 3. Běžné způsoby připojení k internetu 3.1. DSL Připojení typu Digital Subscriber Line využívá pro přenos dat existující telefonní sítě, příp. linku pro připojení kabelové televize, což umožňuje značné rozšíření mezi koncovými zákazníky, neboť takové sítě jsou dnes rozvedeny téměř po celém obydleném území České republiky. Nejčastěji využívaným typem DSL je ADSL, což je asymetrické připojení, kdy rychlost downloadu c převyšuje rychlost uploadu d, což běžným uživatelům sítě internet postačuje. Ve firemní sféře se vedle ADSL někdy používá některý ze symetrických typů SHDSL, SDSL, HDSL nebo VDSL, které však nebudeme detailně rozebírat a pro účely této seminární práce je seskupíme obecně jako typ xdsl. Z technologického hlediska funguje ADSL na přenosu dat přes analogovou telefonní síť na frekvenci khz pro downstream e a 138 khz 1,1 MHz pro upstream f. Symetrické xdsl využívá frekvencí ještě vyšších. Data se při přenosu zabalují buďto do PPPoE g nebo PPPoA h rámce. Ztrátovost je obecně u DSL velmi mírná, neboť je připojení vedeno kabelovým spojem, takže je velmi stabilní. ADSL je však v konečném důsledku značně ovlivněno vzdáleností od ústředny, která do metrů činí přibližně ztrátu rychlosti 20%, nad metrů je připojení takřka nepoužitelné, neboť ztráta rychlosti dosahuje až 90%. Důležitá je samozřejmě také kvalita vedení. DSL je z ekonomického hlediska velmi výhodný způsob připojení především z toho důvodu, že je vedeno přes telefonní linku, která je standardně vedena do většiny domácností i firem. Náklady na zavedení jsou tedy při dnešním stavu nulové. Z pohledu zákazníka se jedná o optimální řešení v případě, že není problém ve vzdálenosti od ústředny a kvalitě vedení, jak bylo uvedeno v třetím odstavci této kapitoly. Pro připojení je nutné mít pouze telefonní linku a modem pro technologii DSL. Využití je tak v ideálním stavu vhodné ve všech definovaných modelových případech.

5 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 5 ISP: Telefónica O2 Czech republic, a.s. Telefónica O2, dříve Český telecom, a.s., je společnost nadnárodního rozsahu, vlastněná španělským poskytovatelem Telefónica. Jelikož se dříve jednalo o státní podnik, je Telefónica O2 provozovatelem všech pevných telefonických spojů v České republice, z čehož také vyplývá její dominantní postavení na trhu a značná výhoda v tržním postavení vůči ostatním ISP. Na svých linkách provozuje globálně službu ADSL, v současnosti v konfiguraci 8192/512 a 16384/512 (bez FUP i ). Dále nabízí mobilní internet formou CDMA, 3G a HSDPA. Vzhledem k ploše pokryté touto službou se jedná o univerzální řešení bez zaměření na konkrétní archetypy koncových zákazníků a je využíváno především v oblastech bez dostatečné lokální konkurence Wi-Fi Technologie Wireless Fidelity funguje na principu bezdrátového přenosu dat podle specifikace IEEE V rámci tohoto standardu se používá jeden stejný protokol pro šest různých modulací datového signálu. Pro Wi-Fi jsou využitelná nelicencovaná pásma 2,4GHz a 5GHz. Značnou nevýhodou pásma 2,4GHz je existence elektrotechnických zařízení fungujících v tomto pásmu (např. mikrovlnná trouba), která mohou způsobit znatelná narušení signálu. Rozšíření na území ČR se této technologii podařilo dosáhnout formou lokálních ISP, kteří disponují výhodami obvykle bližšího vztahu k zákazníkům a nízkou administrativní režií. Z technologického hlediska se jedná o technologii poměrně nestabilní, neboť je ovlivnitelná vnějšími podmínkami prostředí (počasí, vlhkost vzduchu 3 ) a jak již bylo zmíněno, možnou interferencí s domácími spotřebiči, což však lze eliminovat například využitím volného frekvenčního pásma 5 GHz, které není tolik rozšířené především z důvodu vyšších pořizovacích a provozních nákladů. Zřízení hotspotu j s AP k je finančně velmi nenáročné, jediným problémem zůstává zřízení spoje směrem z internetu k AP. Pro uživatele je připojení k Wi-Fi síti taktéž nenáročným úkonem. Je potřeba mít jen klientské zařízení, které je běžně součástí notebooků nebo mobilních telefonů. V případě připojení domácnosti či malé firmy se obvykle využívá centrální modem připojený do LAN l, jehož instalaci zařizuje obvykle ISP. Ve firmách středního rozsahu se tento způsob připojení používá již méně, ve velkých korporacích prakticky vůbec. Vzhledem k omezenosti dosahu signálu a zároveň omezené přenosové rychlosti u tohoto typu připojení je tak vhodné pro případy řadových domů, satelitního městečka a malé firmy, případně sídliště, jedná-li se o menší činžovní domy, neboť se dá předpokládat, že značné množství bytových jednotek by příliš využívalo kapacitu spoje. ISP: KOSTNET v.o.s. Dříve poskytovatel volného připojení k internetu v konfiguraci 128/128 pod záštitou CZFree.net, dnes placený poskytovatel připojení přes Wi-Fi v oblasti Černokostelecka. Především v obci Kostelec nad Černými lesy nabízí připojení pro bytové i rodinné domy. Vedle této služby poskytuje také VoIP telefonní služby. V této lokalitě se jedná o jedinou konkurenci globálně zaměřené Telefónice O2, kteří mají na tomto území zhruba stejný podíl. Důvodem pro nepořízení si připojení od KOSTNET je především nízká stabilita služby. Rozšiřování pokryté plochy tento 3 Vliv vlhkosti vzduchu (a případně teploty) na sílu signálu Wi-Fi je nepodložené tvrzení a je založeno pouze na praktických zkušenostech IT pracovníků.

6 6 Netradiční způsoby připojení poskytovatel zajišťuje formou řetězovitého šíření hot spotů, kdy každý připojený zákazník funguje jako přípojný bod pro zákazníky ve svém okolí, příp. naopak. 4. Netradiční způsoby připojení 4.1. Optické vlákno Běžný internetový provoz klade čím dál větší nároky na datová spojení mezi jednotlivými hopy m. Služby shromážděné pod pojmem Web 2.0 n v čele s audio-on-demand o a video-on-demand p vyžadují stále větší a větší propustnost internetové sítě. Klasické metalické UTP q a STP r kabely jsou však omezeny svou mechanickou konstrukcí a ve středních a větších firmách již běžně používaným zařízením zvládajícím přenosovou rychlost až 10 Gbps přestávají stačit. Navíc vzhledem k ceně mědi, která se v metalických kabelech používá nejčastěji, se náklady na síťový spoj tímto způsobem zvyšují neúměrně zisku. Alternativou mohou být koaxiální kabely, které však svou propustností nemohou ani zdaleka konkurovat teoretickým hodnotám u optických kabelů. Na rozdíl od běžných kabelů se u optického spoje k šíření signálu nevyužívají elektrické signály, ale světelné impulzy. Rozlišujeme také vlákna multimode s, která jsou běžněji využívána v LAN a singlemode t, která jsou vhodná pro vzdálenosti nad 10 km. Pro technické zařízení optického spoje je tak zapotřebí především aktivní síťový prvek, který změní typ signálu z optického na jiný typ, který je kompatibilní s ostatními síťovými prvky. K tomu se používá tzv. media converter, který převede data z optického vlákna do běžného UTP/STP signálu. Z ekonomického hlediska je zřízení spoje závislé na jeho délce. Media convertery jsou v tomto případě opomenutelnou nákladovou položkou, zatímco náklady na pořízení kabelu jsou především kvůli náročné výrobě 4 značné. O tomto způsobu spojení se dá uvažovat tedy především u spojů s velkými datovými přenosy, například mezi pobočkami velké společnosti nebo datovými centry. U menších firem nebo dokonce domácností o tomto způsobu připojení uvažovat prakticky nelze, neboť se skutečně jedná o připojení vhodné pro velké síťové infrastruktury, tedy především u případu velké korporace. ISP: GREPA Networks s.r.o. Společnost Grepa Networks provozuje optickou síť Grepnet v lokalitách Jablonec nad Nisou a Praha. Ve své nabídce má symetrické připojení s konfiguracemi 512/512, 1024/1024, 10240/10240, 20480/20480, 50960/50960 a /102400, s cenovými relacemi podobnými ADSL. Zřizování přípojných míst realizuje na vlastní náklady promítnuté do měsíční platby a v připojených lokalitách má téměř dominantní postavení Elektrická síť V České republice poměrně neznámý způsob připojení PLC u nabízí jen několik málo firem. Jeho rozšíření není nijak valné a svou vhodností je značně omezené. Uvažovat o tomto způsobu připojení je vhodné především v okamžiku, kdy natažení běžné kabeláže brání stavební omezení a bezdrátovému způsobu řešení například silné stěny. Technologicky se využívá již existující elektrické kabeláže, která je materiálovým provedením velmi podobná síťovým kabelům. Základním zařízením pro připojení tohoto typu je tzv. headend, 4 Výroba optického vlákna:

7 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 7 který pomocí indukční smyčky a indukční cívky zavádí signál do rozvodu elektrické sítě, vždy na jednu z fází. V tomto okamžiku také nastává problém tohoto řešení, kterým může být změna fáze v elektrickém vedení nebo například elektroměr. Toto se dá eliminovat například injektáží signálu do jiných fází pomocí elektromagnetické indukce, při níž však logicky klesá přenosová rychlost. Do headendu je také potřeba zapojit zařízení NMS (Network Management System), které také obsahuje DHCP v server. Z finančního hlediska je toto řešení velmi nenáročné, neboť jednotlivá klientská zařízení včetně headendu jsou finančně poměrně dostupná a takovou síť je možné si za přijatelných nákladů postavit i pouze pro domácí použití. Při instalaci větší sítě se však částky mohou úměrně vyšplhat do vyšších hodnot. Nejčastěji se toto řešení využívá v rozvodech v rámci domu v modelovém případě 2 a při rozvádění sítě v činžovním domě v případě sídliště. Vzhledem k snadné instalaci, která vyžaduje jen připojení modemového zařízení do elektrické zásuvky a následné natažení kabelu mezi tímto zařízením a zařízením koncovým. Nevýhodou je však omezená datová propustnost, která sice odpovídá průměrné rychlosti internetového připojení, avšak při současném trendu navyšování rychlosti připojení je toto řešení výhledově omezené. ISP: ElectraStar a.s. poskytuje připojení přes PLC ve spolupráci s Pražskou Energetikou, a.s. Ve své nabídce má konfigurace 8192/1024, 16384/2048, 10240/5120 a profesionální balíček spolu s VoIP službami, vše bez FUP. Oficiální statistiky společnosti nejsou k dispozici, ale z horšího PR se dá usuzovat nevelké rozšíření služeb společnosti Satelitní připojení Připojení k internetu přes satelit se od ostatních způsobů značně odlišuje v několika aspektech. Především existují dva druhy realizace tohoto spoje. Prvním je jednosměrné připojení, kdy se spoj využívá pouze pro downstream, a zasílání paketů s požadavky je realizováno jiným spojem (například dial-up w ), což je znatelně levnější typ. Druhým je obousměrný spoj, kdy se tímto způsobem vede i upstream. Dříve se připojení realizovalo pomocí front, kdy koncový uživatel poslal přes jiný spoj žádost o stažení určitého souboru, která byla zařazena do downloadovací fronty, a v přesný určený čas byl přenos proveden. Pro realizaci spoje je nejprve zapotřebí satelit, což je pochopitelně záležitost ISP. Dále je nutné nainstalovat parabolu s vhodným receiverem x, kterou je nutné nasměrovat přímo na spojovací družici. Nutností je přímá viditelnost, takže je vhodné parabolu nainstalovat na co nejvýše položené místo. K tomu je samozřejmě zapotřebí vhodný modem. Z ekonomického hlediska je tento druh připojení vhodný zejména pro modelový případ 7, kde jiný způsob spoje není možný, a to především z důvodu vyšších cen. V praxi se dále tento typ připojení uplatňuje ve vládním a armádním sektoru, kdy je prioritou zabezpečení datového toku. Z uživatelského hlediska se jako problém může jevit pouze instalace paraboly a zapojení systému. Nejobtížnějším úkonem je nasměrování anténního talíře přímo na družici a zaručení přímé viditelnosti mezi těmito dvěma body. ISP: Skylink s.r.o. Společnost Skylink je primárně poskytovatelem digitální televize českých i zahraničních TV programů. K distribuci této služby využívá satelity sítě Astra, na nichž také provozuje

8 8 Netradiční způsoby připojení satelitní připojení k internetu. K šíření tohoto druhu připojení využívá lokální distribuční partnery. K dispozici nabízí konfigurace 256/64, 512/96, 1024/ /256 bez FUP, případně levnější varianty s FUP. Jako prioritní cílovou skupinu považuje zákazníky bez jakékoliv jiné možnosti připojení k internetu, neboť satelitní připojení dostupné z jakéhokoliv libovolného místa Fixed Wireless Access Termín Fixed Wireless Access je označení pro skupinu technologií, která funguje na principu zřízení obousměrné rádiové přípojky, a která je často považována za nejpříhodnější konkurenci pro optické připojení. Z tohoto důvodu se také někdy nazývá pojmem optika vzduchem. Nejčastěji se tímto způsobem řeší tzv. problém last mile y, kdy je nevýhodné (resp. nemožné) připojit koncového zákazníka pevným kabelem, kde zákazníkem obvykle bývá velká korporace nebo sídliště. Technologie funguje často na licencovaném frekvenčním pásmu GHz a většinou na principu point-to-multipoint z. Síť je postavena na dvou základních kamenech. Prvním je základnová stanice, druhým účastnický terminál. Základnová stanice funguje jako AP pro koncová zařízení a její provoz tak logicky zajišťuje ISP. Pro tento typ spoje je také potřeba přímá viditelnost mezi oběma spojovými body. Z finančního pohledu je realizace takového spoje poměrně nákladná. Uplatnění tak nalezne tento typ připojení především v případě velké korporace, kde je dostatek realizačního a investičního potenciálu pro pořízení kvalitního připojení, resp. v případě střední firmy. Pro koncového uživatele je zřízení takového spoje náročné nejen z hlediska instalace a provozu, ale neboť se jedná o pásmo licencované, je takový spoj raritní a provozuje se především u společností, kdy je financování pokryto smlouvou. Fixed Wireless Access je připojení vhodné především pro profesionální sféru. ISP: GTS Novera, a.s. Společnost GTS Novera se primárně zaměřuje na firemní zákazníky, což jí činí vhodnou pro zavedení právě Fixed Wireless Access technologie. Tuto službu poskytuje na území Prahy v licencovaném pásmu 28 GHz v 18 sektorech instalovaných na 8 lokalitách. Kapacita na jednom sektoru je 100 Mbps. Síť budovala celý jeden rok 5 a bude využívána pro celou škálu služeb nabízených touto společností, jakou je například VoIP nebo připojení k internetu, včetně garance SLA aa WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access je bezdrátová technologie definovaná ve standardu IEEE , rozvíjející technologii Wi-Fi. Vzhledem k tomu, že Wireless Fidelity je primárně určená pro použití ve vnitřních prostorách, rozvíjí WiMAX tuto technologii do šíře metropolitních sítí v solitérní zástavbě. V roce 2002 byla zveřejněna první technologie tohoto standardu, která byla v roce 2003 nahrazena verzí pod označením a, která snížila frekvenční rozsah z původních GHz na 2-11 GHz a především tak přenesla tuto technologii také do nelicencovaného pásma. Současně však došlo ke snížení maximální přenosové rychlosti téměř na polovinu (z původních 134 Mbps na 70 Mbps). Výhodou snížení frekvenčního rozsahu však bylo možné zavedení režimu NLOS bb. WiMAX je nejčastěji využíván právě v licencovaných frekvenčních pásmech 3,5 GHz a 10,5 GHz, kdy slouží 5 Tisková zpráva:

9 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 9 především jako konkurence pro lokální ISP poskytující připojení přes Wi-Fi v nelicencovaných pásmech. Připojení přes tuto technologii je poměrně stabilní, avšak vzhledem k praktickým přenosovým rychlostem závislým na aktuálním stavu přenosového prostředí a vzdálenosti od základnové stanice není vhodné pro velký počet přípojek na jeden zákaznický terminál. Zařízení pro zřízení spoje na bázi technologie WiMAX nejsou nikterak levná a většinou je u koncových zákazníků připojení realizováno na základě jejich zapůjčení proti podpisu závazné smlouvy na určitou dobu. WiMAX je vhodné zřizovat především v místech s vyšší koncentrací potencionálních koncových uživatelů. Instalace a technické práce, především v radové části, na WiMAXových zařízení nejsou nikterak snadnou záležitostí, proto je k ní velmi doporučena odborná technická montáž. ISP: Coprosys, a.s. Společnost Coprosys, a.s. je celorepublikovým poskytovatelem připojení k internetu přes technologii WiMAX. V současné má realizovány tyto spoje například v lokalitě Kolín, Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice atd. Na této technologii realizuje připojení až na vzdálenost 20 kilometrů od základnové stanice, a tudíž v porovnání s technologií xdsl poskytuje na větší vzdálenosti od ústředny/základnové stanice několikanásobně kvalitnější připojení s mnohonásobně většími přenosovými rychlostmi oběma směry ve full duplexním cc režimu CATV Připojení k internetu přes kabelovou televizi je jedním z nejvýhodnějších způsobů, jaké jsou dnes k dispozici. Premisou realizace takového spoje je pochopitelně existující přípojka ke kabelové televizi, kterou lze ve valné většině případů přímo u ISP zřídit, což však již levná záležitost není. Z technologického hlediska se jen využívá již existující kabeláže, která funguje na stejném principu jako tradiční metalické datové vedení. Data internetového provozu se vodičem vedou v jiném frekvenčním pásmu, takže dochází k absolutně minimálním interferencím s audio a video obsahem vedeným do televize. Nutností je pouze instalace speciální modifikace přípojky kabelové televize, která obsahuje vedle obyčejného koaxu také female dd RJ-45 ee konektor. Zřízení tohoto typu spoje je v případě existujícího spoje kabelové televize velmi levné a závisí plně na ISP, v jaké cenové relaci je schopen zřídit ústřednu. Instalace nevyžaduje od uživatele téměř žádný zásah, vše provádí obvykle technik ISP. Tento typ připojení je vhodný především v případě sídliště, kdy je přípojka kabelové televize obvykle vedena do všech bytových jednotek a jejich zapojení do ústředny je tak hromadnou záležitostí. ISP: Comtes CZ spol. s r.o. Společnost COMTES CZ je lokálním poskytovatelem připojení na vlastních TKR ff v lokalitách Český Brod, Kolín Zálabí, Rotava a Boží Dar. Ve své nabídce poskytuje připojení k internetu dodávané společností Coprosys, a.s. při obvyklých konfiguracích s agregací 1:1. CATV je u této společnosti zejména využíváno na místním sídlišti v činžovních domech s přibližně 30 bytovými jednotkami na vchod, celkem cca 1000 obyvatel, což činí zhruba 250 potencionálních koncových zákazníků. Dalšími nabízenými službami je samozřejmě kabelová televize. V této oblasti je jediným konkurentem Telefónica O2, přičemž ceny společnosti COMTES CZ jsou znatelně výhodnější.

10 10 Vyhodnocení 4.7. Optický bezdrátový spoj V případech krátké vzdálenosti mezi dvěma body, u kterých je vyžadován spoj a jeho realizace pomocí kabeláže není vhodná (resp. možná) lze také využít technologii optického bezdrátového spoje. V takovém případě je spoj realizován na základě dvou rovnocenných bodů s optickými ukončeními. Přenos je obvykle prováděn paprskem o průměru 40 mm a instaluje se ve větších výškách. Z těchto důvodů je přenos poměrně bezpečný, neboť jeho odposlech je možný pouze praktickým přerušením paprsku, což je však vzhledem k charakteristice datového toku poměrně snadno proveditelné. Z ekonomického hlediska je instalace takového spoje velmi nákladná, především z důvodů vysokých pořizovacích cen zařízení. Náklady na provoz jsou pak nízké. Spoj je tedy vhodné zřizovat především v případech, kdy je nutná vysoká přenosová rychlost nezávislá na ceně. Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně komplikovaná zařízení a jejich instalace je složitou operací, není reálně možná technická obsluha koncovým uživatelem. ISP: CBL Communication by light, s.r.o. Společnost CBL je především servisní firma, která se specializuje na poskytování této technologie jednotlivým ISP. Spoje je schopna realizovat po celé České republice a dalších 15 zemích Evropy. V současné době má tyto spoje instalovány v lokalitách Pardubice, Chrudim, Praha apod. především pro využití jako dvoubodových propojek v metropolitních sítích. 5. Vyhodnocení Nyní lze vyhodnotit jednotlivé modelové případy v závislosti na výše popsaných charakteristikách jednotlivých typů připojení. Fiber gg PLC Satelit FWA WiMAX CATV Opt. vzd. Sídliště Řadové domy Satelitní městečko Malý podnik Střední podnik Velká korporace Chata Cenové relace instalace a provozu jednotlivých typů spojů lze vyjádřit následující zjednodušenou formou: CATV < PLC < WiMAX < Satelit< Fiber < FWA < Optický bezdrátový spoj

11 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu Závěr Závěrem lze na základě výše zmíněných a uvedených faktů konstatovat, že alternativy k nejběžnějším typům připojení k internetu jsou v praxi použitelné a využívané a jednotlivé technologie jsou v dostatečné míře schopny xdsl i Wi-Fi konkurovat. V blízké budoucnosti se dá v souvislosti s technologickým pokrokem očekávat, že podíl těchto technologií bude na dnešním trhu stále růst a je reálně možné, že se některý ze zkoumaných typů připojení stane jakýmsi skokanem a obsadí jedny z prvních pozic ve statistickém žebříčku.

12 12 <Zdroje 7. Zdroje COMTES CZ, spol. s r.o. ČSÚ. Jakým způsobem jsou domácnosti v ČR připojeny k internetu? Český statistický úřad. 6. Srpen etu.. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. 1. Březen Dostalík, Jan. Internet z elektrické zásuvky - spolehlivě, rychle a levně. Internet pro všechny. 29. Duben ElectraStar. GREPA Networks s.r.o. Mokrý, Jan. FWA - optika vzduchem. SystemOnLine. Květen Plexo. Technologie přenosu dat přes optická vlákna. PC Tuning. 22. Leden technologie_prenosu_dat_pres_opticka_vlakna. Telefónica O2 Czech republic. Wimax Networking. a Small to Medium Enterprise česky Malý nebo střední podnik, podle doporučení Evropské Komise 2003/361/EC (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32003h0361:en:html) na základě zákona 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání podle 2 b Internet Service Provider česky Poskytovatel internetového připojení - c Stahování dat směrem ze sítě internet k uživateli d Nahrávání dat směrem od uživatele do sítě internet e Datový proud směrem k uživateli f Datový proud směrem od uživatele g Point-to-Point Protocol Over ATM obalový rámec umožňující autentifikaci, šifrování a kompresi; ATM je zkratka pro režim asynchronního přenosu h Point-to-Point Protocol Over Ethernet obalový rámec podobný PPPoA pro použití především v ethernetové síti, pomalejší než PPPoA, pro detailní přehled rozdílů mezi PPPoE a PPPoA např. i Fair User Policy omezování toku dat v závislosti na využitém datovém přenosu j Označení lokality s dostupným bezdrátovým připojením k Přístupový bod, zařízení umožňující připojení klientů k Wi-Fi síti l Local Area Network česky Místní síť m Označení pro aktivní prvek v síti sloužící ke směrování paketů, obvykle router n Označení etapy internetové evoluce označující především stav, kdy je obsah webu tvořen samotnými uživateli

13 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 13 o Hudba na vyžádání, např. nebo p Video na vyžádání, např. nebo q Unshielded Twisted Pair česky nestíněná kroucená dvojlinka r Shielded Twisted Pair česky stíněná kroucená dvojlinka s Mnohavidové vlákno vláknem se šíří několik impulzů současně s rozdílným indexem lomu, levná technologie, vhodná max do 2-10 km t Jednovidové vlákno vláknem je veden pouze jeden paprsek, který se šíří podél osy jádra a odráží se při ohybu, dražší technologie u Power Line Communication zkratka pro datovou komunikaci v elektrické síti v Dynamic Host Configuration Protocol protokol pro automatické přidělování IP adres v síti w Vytáčené připojení přes pevnou linku x Přijímač y Česky poslední míle, někdy také last kilometer (česky poslední kilometr) označuje poslední spoj mezi poskytovatelem (tedy zákazníkovi nejbližší ústřednou) a koncovým zákazníkem z Opak připojení point-to-point, kdy spolu komunikují dva rovnocenné uzly. V point-to-multipoint je tato topologie vhodná pro připojování koncových zákazníků, kdy stačí jeden uzel pro více uživatelů. aa Service Level Agreement smluvní ujednání o dodržování kvality služeb, především doby reakce na vzniklé incidenty bb Non-Line-of-Sight česky nikoliv v přímé viditelnosti cc Full duplex symetrické připojení, kdy je rychlost pro downstream a upstream stejná dd Male česky samec, Female česky samice. Vyjadřuje typ konektoru, samice je zdířka, samec se pak strká do samice. ee Nejčastější typ zapojení UTP/STP kabelů ff Televizní Kabelový Rozvod gg Optické vlákno

14 8. Obrazová příloha Topologie připojení koncového zákazníka přes xdsl Topologie připojení koncových zákazníků přes Wi-Fi

15 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 15 Topologie připojení koncových zákazníků přes optické vlákno Topologie připojení koncových zákazníků přes PLC Topologie připojení koncových zákazníků přes obousměrné/jednosměrné satelitní připojení

16 16 / Topologie připojení koncových zákazníků přes Fixed Wireless Access (stejná jako WiMAX) Topologie připojení koncového zákazníka přes CATV Průřez optickým vláknem

17 Jiří Havlíček Netradiční připojení k internetu 17 Headend pro PLC AHES-202 Sada pro připojení k internetu přes satelit společnosti Skylink

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU

SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Stručný přehled technologii... 3 Mobilní připojení k internetu... 3 Bezdrátová připojení k internetu... 3 Připojení k internetu pomocí

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 9: "drátový" broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je broadband? spíše "buzzword"

Více

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ V ČR Martin Živkov Vlastimi Vagner Klára Havlíčková Markéta Horňáková Pavel Němec OBSAH ÚVOD 4 TELEFÓNICA O2 4 T-MOBILE 4 VODAFONE 5 U:FON 5 UPC 5 TELEFONNÍ OPERÁTOŘI 6 SEZNAM

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet

Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zdeněk Šubr Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet Bakalářská práce

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o.

Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. Úvod Cílem mé práce je konkrétní popis využitých informačních a komunikačních technologií ve společnosti Cognor Stahlhandel Czech republic, s. r. o. ICT ve firmě slouží k pokrytí potřeb podniku s ohledem

Více

NÁVRH ZMĚN INFRASTRUKTURY SÍTĚ PRO FIRMU RAAB COMPUTER

NÁVRH ZMĚN INFRASTRUKTURY SÍTĚ PRO FIRMU RAAB COMPUTER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH ZMĚN INFRASTRUKTURY SÍTĚ PRO FIRMU

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií WiFi Hotspot systémy (WiFi Hotspot systém na platformě Mikrotik) Diplomová práce Autor: Jiří Líbal Studijní

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, EDITORIAL Vážení čtenáři, vážené čtenářky, jen málokdo z nás si v denním tisku nebo televizním zpravodajství nevšiml připomínky, že právě uplynulo dvacet let od chvíle, kdy se v Česku uskutečnil první

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza problémů v komunikaci klient-ap u WIFI sítě vedoucí práce: Ing. Pavel Štekl, Ph.D. 2012 autor:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Nabídka předkládaná v rámci veřejné zakázky Poskytování služeb elektronických komunikací pro Zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik Uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s. 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 1.1 Seznam

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více