Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS"

Transkript

1 Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS Doc. Ing. Jar. Svoboda, CSc. Ing. Tomáš Zeman, PhD. KTT FEL ČVUT v Praze

2 Historický vývoj Když už jsem se zapotil s natahováním jednoho vedení, byl bych blázen, kdybych jej nevyužil tak, abych nemusel natahovat další! Použijeme-li však jedno vedení pro dva různé elektrotechnické systémy, mohou se k sobě chovat agresivně jako dva kohouti na jednom smetišti! Jára Cimrman Klasik českých vynálezců -

3 Motto Bylo by přímo mrháním, kdyby se již vybudovaná elektrorozvodná vedení nevyužila i pro přenos zpráv a nezačlenila se do skupiny telekomunikačních prostředků přístupových sítí. Při obrovských nárocích na efektivitu elektrorozvodných soustav budou budovány energetické inteligentní sítě SMART GRIDS, ve kterých budou PLC systémy hrát stále významnější roli.

4 Chytré (inteligentní) systémy Smart and connected communities Chytře uvědomělá a teleinformaticky propojená společnost. Smart Things Chytré věci zahrnují : Smart Cities Chytrá města Smart Homes Chytré domovy Smart Grids - SG Chytré sítě

5 Současnost SMART LIFE leden 2014

6 Změny infrastruktury energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Oproti dosud převažující infrastruktuře, která je založena na relativně menším počtu energetických zdrojů velkých výkonů, dochází k významnými změnám v oblasti nových alternativních energetických zdrojů,, které jsou výkonově relativně menší a jsou rozptýleny po celém distribučním území. Některé z těchto zdrojů (např. malé fotovoltaické systémy, větrné generátory) jsou dokonce detašovány až do úrovně jednotlivých budov, ale přitom mohou i svými malými výkony přispívat do veřejné energetické sítě.

7 Začlenění alternativních zdrojů do veřejné energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Tato struktura zdrojů však přináší problémy např. se synchronizací společné sítě. Proto je nutné zavést do sítě velmi sofistikované a efektivní řízení, které umožní ovládat energetickou síť až na úrovni těchto jednotlivých zdrojů. Účinnost úspěšného řízení je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. To by právě měla zařídit realizace sítí Smart Grids, která by především měla umožnit optimálně využít všechny dostupné teleinformatické systémy.

8 Smart Grids SMART LIFE leden 2014 Smart Grids (SG) představuje integrální spojení energetických a telekomunikačních sítí, které směřuje k efektivnímu řízení výroby a spotřeby energie v reálném čase jak v lokální, tak i v globální oblasti. Pod pojmem energetická síť se však skrývá nejen elektroenergetická síť, ale i sítě pro výrobu a rozvod plynu i tepla, vodárenská distribuční soustava aj. Princip fungování těchto sítí je založen na obousměrné interaktivní komunikaci mezi dílčími provozními body sítě na straně výroby, rozvodu i spotřeby energie. Teleinformatické prostředky v síti umožňují v reálném čase jednak sběr informací, diagnostiku jednotlivých částí sítě a operativní řízení na straně výroby a rozvodu, ale i rozšíření možností v oblasti prodeje, a také volbě tarifních možností na straně spotřeby, podle programovaných či okamžitých požadavků spotřebitelů.

9 Budoucnost energetických sítí

10 Cíle pro nové teleinformatické systémy v 21. století SMART LIFE leden 2014 Velmi nízké provozní náklady Maximální provozní flexibilita Zvyšování automatizace provozních procesů Vysoká úroveň zákaznických služeb Tyto požadavky vedou k tomu, že je nutné směřovat ke vzájemné efektivní kombinaci jednotlivých teleinformatických systémů

11 SG v elektroenergetických sítích Největší nástup sítí SG je však dnes zaznamenáván právě v elektroenergetických sítích. Řídicí systém by zde měl neustále monitorovat provoz sítě a zajišťovat i tzv. self healing, tj. proces kdy se po vniku mimořádného provozního stavu dokáže síť automaticky uvést do původní rovnováhy. K tomu by měla napomoci i nepřetržitá diagnostika změn provozních parametrů rozvoden,transformátorů a distribučních vedení a zejména okamžitá indikace poruchových stavů.

12 Další funkce SG Řízení by též mělo umožnit, na základě podrobných informací o aktuální spotřebě, rekonfiguraci sítě tak, aby bylo dosaženo co nejmenších ztrát při přenosu energie - tedy využívání lokálních zdrojů pro lokální spotřebu. Kromě toho by však rozptýlenost jednotlivých zdrojů a inteligentní řízení mělo zajistit i rychlé a efektivní řešení kritických stavů, které nastávají při poruchách rozvodné sítě vlivem výpadků zdrojů nebo poškozením vedení.

13 Další přínosy SG Účinnost úspěšného řízení Smart Grids, která je tvořena velkým počtem zdrojů (stovky) a několikanásobně větším počtem odběrných míst (stovky tisíc), je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. Důležitý aspekt, zejména pro budoucnost, představuje i určitý návrat ke stejnosměrnému energetickému rozvodu a budování napájecích stanic pro elektromobily. Rozvíjí se i procesy budování tzv. inteligentních budov (Inteligent Buildings),, které by měly zajišťovat ekologicky-ekonomické provozní parametry a vysoký stupeň automatizace provozních procesů, včetně rozvinutí tzv. komunálních služeb.

14 Návrat ke stejnosměrnému rozvodu elektrické energie I když má střídavý proud řadu zřejmých výhod (např. možnost transformace napětí, existence točivého pole pro funkci asynchronních motorů, menší možnost vzniku koroze vlivem zemních proudů) má zároveň ve srovnání se stejnosměrným proudem některé nevýhody: nutnost udržení synchronního provozu generátorů v síti a regulace frekvence vyšší ztráty a nestabilita při dálkovém přenosu nutnost instalace různých typů transformátorů obtížnost velkokapacitní elektrické skladovatelnosti.

15 Realizace ss přenosů U malospotřebitelů se objevují návrhy jak výhodně zkombinovat vlastní alternativní zdroje (fotovoltaika, větrné generátory) s možností dobíjení vlastního akumulátoru či elektromobilů levnější noční střídavou energií ze sítě. Avšak hlavní pozornost energetiků je zaměřena na dálkové přenosy energie. V současné době je již realizována řada dálkových stejnosměrných přenosů prostřednictvím podmořských kabelů (např. Anglie a státy severní Evropy). Začínají se však pro svou výbornou účinnost realizovat i pozemní ss přenosy označované anglickou zkratkou HVDC a stejnosměrná přeshraniční vedení.

16 Příklady dálkových ss přenosů HVDC vedení o napětí 800 kv vybudovaného nedávno v jižní Číně. Stejnosměrná energie je přenášena od vodní elektrárny do průmyslové oblasti na vzdálenost km se ztrátami přenosu 2-5% / 1000 km (oproti cca 13% při st přenosu) Projekt DESERTEC, který by měl řešit energetickou budoucnost Evropy. Zdroji mají být větrné elektrárny podél evropského a afrického pobřeží a solárně-termální elektrárny rozmístěné od Maroka až po Saudskou Arábii. - Cílem bude pokrytí 46% energetické spotřeby Evropy z obnovitelných zdrojů do roku 2050 (oproti současným cca 10%).

17 Význam a potřeby SG Sítě SG tedy představují pro současné i budoucí elektroenergetické sítě řadu provozních i ekonomických výhod. Umožňují vyšší stupeň automatizace rozvoden a transformátorů, což se mj. projevuje snížením provozních ekonomických nákladů. Na druhé straně však vyvozují požadavek na realizaci obousměrného spojení mezi velkým množstvím provozních i spotřebitelských objektů elektroenergetické sítě, což představuje relativně velké i dlouhodobé investice.

18 Struktura datové SG Celková konfigurace SG datové sítě se skládá z části páteřní (transportní ) a části přístupové. Vzhledem ke konfiguraci energetických sítí je zřejmé, že pro přístupové části SG je technicky i ekonomicky vhodné, kromě klasických telekomunikačních systémů, využívat také úzkopásmových a širokopásmových PLC systémů.

19 Priority pro volbu přenosových technologií datových sítí Smart Grids Přímé převedení technologií klasických IT sítí do prostředí řídicích a průmyslových sítí nemůže představovat použitelnou variantu i když se na první pohled zdá, že si jsou obě sítě technologicky podobné. Volba vhodné přenosové technologie pro energetickou síť musí totiž vždy vycházet především z tzv. kritických parametrů,, které určují systém priorit, jejichž respektování je pro realizaci takové sítě nezbytné.

20 Klíčové požadavky datových sítí energetických systémů Dány především normami: IEC , IEC , IEC a IEC Skupiny priorit: priority řídicích požadavků priority dohledových činností.

21 Topologie Smart Grids Závislá na konfiguraci energetických prvků Nejčastěji Ethernet jednoduchá nebo rozšířená hvězda, doplněná příčkami Nezbytné jsou záložní cesty příčky a protokoly umožňující připojení několika datových cest do jednoho síťového prvku Nasazení metod pro zrychlení přepnutí datových toků z hlavní na záložní cestu

22 Příprava tzv. inteligentní infrastruktury energetické sítě AMI (Advanced Metering Infrastructure) - tato infrastruktura by měla umožnit informační dostup ke všem významným prvkům energetické sítě a jejich dálkové monitorování, odpojování, řízení i diagnostiku, a také umožnit sledování výpadků i jakosti dodávané energie.

23 Příprava automatizovaného dálkového měření spotřeby a jeho vyhodnocování AMR Automated Meter Reading, nebo AMM Automated Meter Management - je reprezentováno novými technologiemi měření, které jsou schopny obousměrné komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem elektrické energie kromě přenosu měřených hodnot jednotlivých elektroměrů může zajišťovat i dálkové odpojení neplatičů, a také vyvozovat závěry z okamžité spotřeby pro účely regulace a změnu sazeb.

24 Bezdrátové přenosy Optické (laserové) FSO Rádiové Rádiové Pozemské sítě Směrové spoje Satelitní. FVA WLL Bod-bod Bod-multibod GSM+GPRS PTR LDMS (PMP) LEO UMTS MEO WiFi, DECT GEO WiMax LTE HDO

25 Přenosy po vedeních Optická vedení PON AON Metalická vedení Energetické sítě Telekomunikační sítě PLC / BPL HDSL Kabelová TV HDO SDSL Kabel. širokop. modemy VF PLC ADSL Lokální SF PLC VDSL ISDN BRA ISDN PRA

26 Trendy při využívání energetických vedení pro přenos zpráv nerozvětvené Silnoproudé vedení rozvětvené venkovní vvn kabelové zemní fázové přídavné optický vn nn lano vodiče lano kabel vn vn+nn nn

27 Klasifikace pásem pro přenos zpráv pomocí energetických vedení Název pásma podhovorové hovorové středofrekvenční vysokofrekvenční Rozsah pásma f < 300 Hz f = 300 Hz 4 khz f = khz f > 150 khz Příklady užívaných 0 Hz, 50 Hz 166 Hz, 217 Hz 300 Hz 2500 Hz 300 Hz 3400 Hz 3 95 khz 9 95 khz 40 khz 750 khz 1 MHz 30 MHz kmitočtů a a 316 Hz, 425 Hz ,5 khz pásem 1050 Hz

28 Telekomunikační služby provozované po silnoproudých vedeních a sítích SLUŽBY úzkopásmové širokopásmové hovorové nehovorové transportní přístupové (vvn + optika) (vvn,vn, nn) (vvn, vn) (distribuční nn síť nn) služební telefonie dálkové měření přenos datových souborů přístup k intranetu standardní telefonie dálková regulace přenos sdružených kanálů přístup k internetu dálkové ovládání přenos videosignálů dálková signalizace LAN budovy dálková synchronizace LAN bytu hromadné dálkové ovládání dálkový odečet bytových měřičů přenos od zabezpečovacích zařízení

29 Přehled sdělovacích systémů PLC používajících pro přenos energetická vedení a sítě SMART LIFE leden 2014 Úzkopásmové systémy PLC: Hromadné dálkové ovládání HDO Lokální úzkopásmové sf teleinformatické systémy Vf přenosové telekomunikační systémy Širokopásmové systémy PLC: Broad Power Line BPL

30 . Technické uspořádání HDO ŘŘC1 Centrála HDO ŘC2 110 kv Vysílač HDO 800 kva / 317 Hz 220V/50Hz 1-5V/317Hz 22 kv PHDO PHDO 0,4 kv ČSN

31 Ovládací kmitočty HDO Volba ovládacích kmitočtů Dolní mez: nízká impedance induktivních spotřebičů Horní mez: útlum sítě Normalizované kmitočty v Hz (ČSN , PNE ) 183,3 216,6 283,3 316,6 383,3 Vhodné pro úroveň vvn / vn Vhodné pro úroveň vn / nn Pokrytí území ČR signálem: převážná většina státu Počet instalovaných přijímačů: více než půl milionu

32 Užití systémů HDO Přímé ovládání elektrických spotřebičů Ovládání pro tarifní účely Regulace velkoodběratelů el. energie Ovládání osvětlení Ovládání poplachových a svolávacích zařízení Ovládání geograficky rozptýlených objektů Časová signalizace a synchronizace veřej. hodin

33 SF systémy po fázových vodičích vvn a vn Způsoby vazby anténní kapacitní induktivní Pásmo: 30 khz khz jednofázová mezifázová Šířka kanálu Rozvodna VFZ2 VFZ1 Vedení 2,5 khz 4 khz ZS1 C1 PS1 VAF PZ C2 PS2 ZS2 Užití : hovor dálnopis data telemetrie

34 Vývoj vf systémů PLC Klasické úzkopásmové analogové vf systémy jsou pro současnost již nedostatečné a vývoj se ubírá dvěma směry: 1. Tyto systémy jsou ve vyspělých zemích rušeny, klasická zemní lana venkovních vedení vvn jsou nahrazena zemními lany se zabudovanými optickými kabely, po kterých pak probíhá přenos pomocí koncových zařízení běžně užívaných v telekomunikačních optických sítích s relativně velkou přenosovou kapacitou. Česká energetika již tuto cestu nastoupila. 2. V zemích s rozsáhlými energetickými sítěmi (Ruská federace, Čína, Indie aj.) je však tato náhrada ekonomicky velmi nákladná, a proto se pro překlenutí přechodného období vf PLC systémy modernizují. Pro zvýšení jejich teleinformatických kapacit dochází k procesu digitalizace jejich přenosu a klasické analogové systémy jsou nahrazovány digitálními úzkopásmovými systémy. Zařízení tohoto typu do těchto zemí již dodávají známé telekomunikační firmy jako např. Siemens, ABB aj. V rámci programu EUREKA byl vyvinut takovýto systém i v ČR (TTC Marconi).

35 Úzkopásmové lokální PLC systémy Účel použití Lokální aplikace pro účely měření, signalizace a ovládání Např.: přenos údajů měřičů energie (elektřina, voda, plyn, teplo aj.) ovládání klimatizace a větrání ovládání osvětlení přenos signálů od bezpečnostních čidel a jiné

36 Normalizace úzkopásmových služeb Evropská norma EN = ČSN EN V instalacích nízkého napětí v rozsahu od 3 khz do 148,5 khz Lu [dbμ] 134 ~ 5V 122 ~ 1,25V 116 ~ 0,631V A B C D Užití: úzkopásmové nehovorové služby ,5 f [khz] F n

37 Příklad realizací / širokopásmového PLC/BPL 2 Mbit/s STVN/TZ 400 m STVN/TZ ÚM BPL KZ P PbÚ TELC T PbÚ PP ÚM BPL KZ VN NN SM PDSL 300 m OM PDSL BUDOVA 4,5 Mbit/s Internet KZ KZ FáVN/TZ FáVN/TZ BUDOVA 2 Mbit/s 2000 m

38 Kombinace technologií Systémy PLC/BPL se v současné praxi často kombinují s dalšími telekomunikačními technologiemi: Metalická datová síť BPL = nejčastější aplikace. Historické a inteligentní budovy, hotely, školy aj. Optická datová síť BPL např. Firma PowerWAN - HFPLC BPL 24 Mbit/s po vn WiFi např. F. Amperion PowerWiFi Vn vedení jako anténa základnové stanice GSM či WiFi - např. F.Corridor Systems - Produkt : PowerCorridor MOBILE ( v pásmech 800 MHz 10 GHz)

39 Elektromagnetická kompatibilita systémů PLC Problémy v průběhu vývoje PLC (Elektrárenská telefonie, HDO) EMC systémů BPL. Rozdílnost interferenčních vlivů v různých uspořádáních BPL : outdoor - indoor Technologický vývoj generací BPL EMC EU: Směrnice 89/336/EHS Směrnice 2004/108/ES EMC ČR: Zákon 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 18/203 Sb. Mezinárodní i národní doporučení vztahu BPL EMC.

40 EMC širokopásmových telekomunikačních systémů Širokopásmové přenosové systémy provozované po metalických vedeních mohou být obecně zdroji rušivých interferencí, které mohou ovlivňovat provoz jiných telekomunikačních systémů v jejich okolí Takovými systémy však mohou být nejen zařízení BPL, provozovaná po silnoproudých vedeních, ale i např. zařízení typu xdsl provozovaná na účastnických telefonních vedeních Vnitřní rozvody telefonní i energetické mají z čistě fyzikálního hlediska obdobné předpoklady pro nežádoucí vyzařování

41 Různorodost elektromagnetických interferencí BPL. SMART LIFE leden 2014 Úroveň rušení v okolí vodičů po nichž se přenáší signály PLC/BPL je pro různé případy značně rozdílná: Amplituda a provozní pásmo signálu BPL Napájecí úroveň VN NN, Počet přípojek NN na trafo VN/NN Venkovní vedení Závěsný kabel Podzemní kabel Vnitřní rozvod stíněný a nestíněný Nerozvětvené a rozvětvené vedení NN rozvody vodiči Al nebo Cu Průchodnost vstupních zařízení NN přípojky pro signál BPL

42 Measurement with VDSL and BPL Modem inside the building (Universitaet Pegel [dbµv/m] Duisburg Essen, The Open University Manchester) Disturbances from Electronic Equipment (Switched Power Supply) Shortwave Transmitters k 300k 500k 1M 2M 3M 4M 6M 10M 30M Frequenz [Hz] No modem active PLC at mains No modem active (other day) VDSL at phone line Measured with Loop Antenna, Peak-Detector, Bandwidth 9KHz, PLC: Measurement time: about 4 pm, VDSL: Measurement time: about 7 pm

43 . Shrnutí Využití silnoproudých sítí pro přenos zpráv SMART LIFE leden 2014 Výhody Využití vybudované síťové infrastruktury vytváří předpoklady efektivního přenosu a ekonomických úspor Problémy Technologicky náročná vazba signálu Elektromagnetické prostředí energ. sítě Elektromagnetické rušení BPL Řešení Hromadná výroba prvků a zařízení Užití moderních telekomunikačních technologií Řešení problematiky elektromagnetické kompatibility Výběr telekomunikačních služeb vhodných pro toto prostředí Konvergence vybraných služeb s jinými telekomunikačními službami a sítěmi, zejména při budování Smart Grids

44 . PLC/BPL systémy se zákonitě stávají jedním z důležitých telekomunikačních prostředků moderních přístupových sítí Jsou i neodmyslitelným prostředkem při budování Smart Grids Budování Smart Grids je příkazem současného období na cestě k zefektivnění výroby i spotřeby elektrické energie Telekomunikační výrobci a operátoři spatřují dnes v budování SG zdroj významných zisků

45 Literatura: SMART LIFE leden 2014 [ 1 ] SVOBODA, J. - ŠIMÁK, B. ZEMAN, T. Základy teleinformatiky, Praha: ČVUT 1998 [ 2 ] SVOBODA, J. Využití silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. In Konference Komunikace po silnoproudých vedeních vn a nn. Praha : Sdružení Power-Com a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT, CD sborník, 2005 [ 3 ] SVOBODA, J. Technické a ekonomické předpoklady i možnosti pro zavádění a řízení spotřeby přiloženým tónovým kmitočtem v ČSSR, Praha: ČVUT FEL, 1961 [ 4 ] SVOBODA, J. Systém hromadného dálkového ovládání a problematika elektromagnetické kompatibility, Praha: ČVUT FEL Habilit. práce, 1976 [ 5 ] SVOBODA, J. HRAD, J. ZEMAN, T. PLC System and their Role in Convergence of Teleinformatic Network and Services, In International Conference 6th Advances in Mechatronics 2011, Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, 2011 [ 6 ] SVOBODA, J. Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv, Praha: ČVUT, 2012, 230 stran, ISBN

46

47

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB)

Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) Strategická výzkumná agenda Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR (TPEB) 1 Obsah Strategická výzkumná agenda TPEB shrnutí... 4 Seznam zkratek a pojmů... 5 Představení TPEB... 6 1. Úvod... 8

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTUPY POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PS A DS PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA SEKCE 1 PRVKY SÍTÍ Garant: Karel Kohout, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. COSI COMPACT OPTICAL SENSOR INTELLIGENCE Stanislav Návoj, ALSTOM Princip, technické řešení a použití optických senzorů. PROVOZNÍ

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Řídící jednotka zátěžového managementu vedoucí práce: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Podniková energetika v době Smart Grids

Podniková energetika v době Smart Grids Podniková energetika v době Smart Grids Z eletroenergetiky jako inženýrské disciplíny, kdy inženýři de facto rozhodovali, co kdy, kde a jak se vyrobí, přenese, rozdistribuje, se stala věc politická. Inženýři

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 13 BUDOUCÍ DEN S CHYTROU SÍTÍ ÚVODNÍ SLOVO Elektřina slouží

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Digitální vysílání a příjem DVB-T

Digitální vysílání a příjem DVB-T Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Práce pojednává o principu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník

Cena Nadace ČEZ 2015. o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Cena Nadace ČEZ 2015 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci XVI. ročník Soutěž je součástí vzdělávacího programu ČEZ Svět energie www.cez.cz/vzdelavaciprogram Vyhlašuje se v těchto oborech: Klasická

Více