Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS"

Transkript

1 Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS Doc. Ing. Jar. Svoboda, CSc. Ing. Tomáš Zeman, PhD. KTT FEL ČVUT v Praze

2 Historický vývoj Když už jsem se zapotil s natahováním jednoho vedení, byl bych blázen, kdybych jej nevyužil tak, abych nemusel natahovat další! Použijeme-li však jedno vedení pro dva různé elektrotechnické systémy, mohou se k sobě chovat agresivně jako dva kohouti na jednom smetišti! Jára Cimrman Klasik českých vynálezců -

3 Motto Bylo by přímo mrháním, kdyby se již vybudovaná elektrorozvodná vedení nevyužila i pro přenos zpráv a nezačlenila se do skupiny telekomunikačních prostředků přístupových sítí. Při obrovských nárocích na efektivitu elektrorozvodných soustav budou budovány energetické inteligentní sítě SMART GRIDS, ve kterých budou PLC systémy hrát stále významnější roli.

4 Chytré (inteligentní) systémy Smart and connected communities Chytře uvědomělá a teleinformaticky propojená společnost. Smart Things Chytré věci zahrnují : Smart Cities Chytrá města Smart Homes Chytré domovy Smart Grids - SG Chytré sítě

5 Současnost SMART LIFE leden 2014

6 Změny infrastruktury energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Oproti dosud převažující infrastruktuře, která je založena na relativně menším počtu energetických zdrojů velkých výkonů, dochází k významnými změnám v oblasti nových alternativních energetických zdrojů,, které jsou výkonově relativně menší a jsou rozptýleny po celém distribučním území. Některé z těchto zdrojů (např. malé fotovoltaické systémy, větrné generátory) jsou dokonce detašovány až do úrovně jednotlivých budov, ale přitom mohou i svými malými výkony přispívat do veřejné energetické sítě.

7 Začlenění alternativních zdrojů do veřejné energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Tato struktura zdrojů však přináší problémy např. se synchronizací společné sítě. Proto je nutné zavést do sítě velmi sofistikované a efektivní řízení, které umožní ovládat energetickou síť až na úrovni těchto jednotlivých zdrojů. Účinnost úspěšného řízení je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. To by právě měla zařídit realizace sítí Smart Grids, která by především měla umožnit optimálně využít všechny dostupné teleinformatické systémy.

8 Smart Grids SMART LIFE leden 2014 Smart Grids (SG) představuje integrální spojení energetických a telekomunikačních sítí, které směřuje k efektivnímu řízení výroby a spotřeby energie v reálném čase jak v lokální, tak i v globální oblasti. Pod pojmem energetická síť se však skrývá nejen elektroenergetická síť, ale i sítě pro výrobu a rozvod plynu i tepla, vodárenská distribuční soustava aj. Princip fungování těchto sítí je založen na obousměrné interaktivní komunikaci mezi dílčími provozními body sítě na straně výroby, rozvodu i spotřeby energie. Teleinformatické prostředky v síti umožňují v reálném čase jednak sběr informací, diagnostiku jednotlivých částí sítě a operativní řízení na straně výroby a rozvodu, ale i rozšíření možností v oblasti prodeje, a také volbě tarifních možností na straně spotřeby, podle programovaných či okamžitých požadavků spotřebitelů.

9 Budoucnost energetických sítí

10 Cíle pro nové teleinformatické systémy v 21. století SMART LIFE leden 2014 Velmi nízké provozní náklady Maximální provozní flexibilita Zvyšování automatizace provozních procesů Vysoká úroveň zákaznických služeb Tyto požadavky vedou k tomu, že je nutné směřovat ke vzájemné efektivní kombinaci jednotlivých teleinformatických systémů

11 SG v elektroenergetických sítích Největší nástup sítí SG je však dnes zaznamenáván právě v elektroenergetických sítích. Řídicí systém by zde měl neustále monitorovat provoz sítě a zajišťovat i tzv. self healing, tj. proces kdy se po vniku mimořádného provozního stavu dokáže síť automaticky uvést do původní rovnováhy. K tomu by měla napomoci i nepřetržitá diagnostika změn provozních parametrů rozvoden,transformátorů a distribučních vedení a zejména okamžitá indikace poruchových stavů.

12 Další funkce SG Řízení by též mělo umožnit, na základě podrobných informací o aktuální spotřebě, rekonfiguraci sítě tak, aby bylo dosaženo co nejmenších ztrát při přenosu energie - tedy využívání lokálních zdrojů pro lokální spotřebu. Kromě toho by však rozptýlenost jednotlivých zdrojů a inteligentní řízení mělo zajistit i rychlé a efektivní řešení kritických stavů, které nastávají při poruchách rozvodné sítě vlivem výpadků zdrojů nebo poškozením vedení.

13 Další přínosy SG Účinnost úspěšného řízení Smart Grids, která je tvořena velkým počtem zdrojů (stovky) a několikanásobně větším počtem odběrných míst (stovky tisíc), je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. Důležitý aspekt, zejména pro budoucnost, představuje i určitý návrat ke stejnosměrnému energetickému rozvodu a budování napájecích stanic pro elektromobily. Rozvíjí se i procesy budování tzv. inteligentních budov (Inteligent Buildings),, které by měly zajišťovat ekologicky-ekonomické provozní parametry a vysoký stupeň automatizace provozních procesů, včetně rozvinutí tzv. komunálních služeb.

14 Návrat ke stejnosměrnému rozvodu elektrické energie I když má střídavý proud řadu zřejmých výhod (např. možnost transformace napětí, existence točivého pole pro funkci asynchronních motorů, menší možnost vzniku koroze vlivem zemních proudů) má zároveň ve srovnání se stejnosměrným proudem některé nevýhody: nutnost udržení synchronního provozu generátorů v síti a regulace frekvence vyšší ztráty a nestabilita při dálkovém přenosu nutnost instalace různých typů transformátorů obtížnost velkokapacitní elektrické skladovatelnosti.

15 Realizace ss přenosů U malospotřebitelů se objevují návrhy jak výhodně zkombinovat vlastní alternativní zdroje (fotovoltaika, větrné generátory) s možností dobíjení vlastního akumulátoru či elektromobilů levnější noční střídavou energií ze sítě. Avšak hlavní pozornost energetiků je zaměřena na dálkové přenosy energie. V současné době je již realizována řada dálkových stejnosměrných přenosů prostřednictvím podmořských kabelů (např. Anglie a státy severní Evropy). Začínají se však pro svou výbornou účinnost realizovat i pozemní ss přenosy označované anglickou zkratkou HVDC a stejnosměrná přeshraniční vedení.

16 Příklady dálkových ss přenosů HVDC vedení o napětí 800 kv vybudovaného nedávno v jižní Číně. Stejnosměrná energie je přenášena od vodní elektrárny do průmyslové oblasti na vzdálenost km se ztrátami přenosu 2-5% / 1000 km (oproti cca 13% při st přenosu) Projekt DESERTEC, který by měl řešit energetickou budoucnost Evropy. Zdroji mají být větrné elektrárny podél evropského a afrického pobřeží a solárně-termální elektrárny rozmístěné od Maroka až po Saudskou Arábii. - Cílem bude pokrytí 46% energetické spotřeby Evropy z obnovitelných zdrojů do roku 2050 (oproti současným cca 10%).

17 Význam a potřeby SG Sítě SG tedy představují pro současné i budoucí elektroenergetické sítě řadu provozních i ekonomických výhod. Umožňují vyšší stupeň automatizace rozvoden a transformátorů, což se mj. projevuje snížením provozních ekonomických nákladů. Na druhé straně však vyvozují požadavek na realizaci obousměrného spojení mezi velkým množstvím provozních i spotřebitelských objektů elektroenergetické sítě, což představuje relativně velké i dlouhodobé investice.

18 Struktura datové SG Celková konfigurace SG datové sítě se skládá z části páteřní (transportní ) a části přístupové. Vzhledem ke konfiguraci energetických sítí je zřejmé, že pro přístupové části SG je technicky i ekonomicky vhodné, kromě klasických telekomunikačních systémů, využívat také úzkopásmových a širokopásmových PLC systémů.

19 Priority pro volbu přenosových technologií datových sítí Smart Grids Přímé převedení technologií klasických IT sítí do prostředí řídicích a průmyslových sítí nemůže představovat použitelnou variantu i když se na první pohled zdá, že si jsou obě sítě technologicky podobné. Volba vhodné přenosové technologie pro energetickou síť musí totiž vždy vycházet především z tzv. kritických parametrů,, které určují systém priorit, jejichž respektování je pro realizaci takové sítě nezbytné.

20 Klíčové požadavky datových sítí energetických systémů Dány především normami: IEC , IEC , IEC a IEC Skupiny priorit: priority řídicích požadavků priority dohledových činností.

21 Topologie Smart Grids Závislá na konfiguraci energetických prvků Nejčastěji Ethernet jednoduchá nebo rozšířená hvězda, doplněná příčkami Nezbytné jsou záložní cesty příčky a protokoly umožňující připojení několika datových cest do jednoho síťového prvku Nasazení metod pro zrychlení přepnutí datových toků z hlavní na záložní cestu

22 Příprava tzv. inteligentní infrastruktury energetické sítě AMI (Advanced Metering Infrastructure) - tato infrastruktura by měla umožnit informační dostup ke všem významným prvkům energetické sítě a jejich dálkové monitorování, odpojování, řízení i diagnostiku, a také umožnit sledování výpadků i jakosti dodávané energie.

23 Příprava automatizovaného dálkového měření spotřeby a jeho vyhodnocování AMR Automated Meter Reading, nebo AMM Automated Meter Management - je reprezentováno novými technologiemi měření, které jsou schopny obousměrné komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem elektrické energie kromě přenosu měřených hodnot jednotlivých elektroměrů může zajišťovat i dálkové odpojení neplatičů, a také vyvozovat závěry z okamžité spotřeby pro účely regulace a změnu sazeb.

24 Bezdrátové přenosy Optické (laserové) FSO Rádiové Rádiové Pozemské sítě Směrové spoje Satelitní. FVA WLL Bod-bod Bod-multibod GSM+GPRS PTR LDMS (PMP) LEO UMTS MEO WiFi, DECT GEO WiMax LTE HDO

25 Přenosy po vedeních Optická vedení PON AON Metalická vedení Energetické sítě Telekomunikační sítě PLC / BPL HDSL Kabelová TV HDO SDSL Kabel. širokop. modemy VF PLC ADSL Lokální SF PLC VDSL ISDN BRA ISDN PRA

26 Trendy při využívání energetických vedení pro přenos zpráv nerozvětvené Silnoproudé vedení rozvětvené venkovní vvn kabelové zemní fázové přídavné optický vn nn lano vodiče lano kabel vn vn+nn nn

27 Klasifikace pásem pro přenos zpráv pomocí energetických vedení Název pásma podhovorové hovorové středofrekvenční vysokofrekvenční Rozsah pásma f < 300 Hz f = 300 Hz 4 khz f = khz f > 150 khz Příklady užívaných 0 Hz, 50 Hz 166 Hz, 217 Hz 300 Hz 2500 Hz 300 Hz 3400 Hz 3 95 khz 9 95 khz 40 khz 750 khz 1 MHz 30 MHz kmitočtů a a 316 Hz, 425 Hz ,5 khz pásem 1050 Hz

28 Telekomunikační služby provozované po silnoproudých vedeních a sítích SLUŽBY úzkopásmové širokopásmové hovorové nehovorové transportní přístupové (vvn + optika) (vvn,vn, nn) (vvn, vn) (distribuční nn síť nn) služební telefonie dálkové měření přenos datových souborů přístup k intranetu standardní telefonie dálková regulace přenos sdružených kanálů přístup k internetu dálkové ovládání přenos videosignálů dálková signalizace LAN budovy dálková synchronizace LAN bytu hromadné dálkové ovládání dálkový odečet bytových měřičů přenos od zabezpečovacích zařízení

29 Přehled sdělovacích systémů PLC používajících pro přenos energetická vedení a sítě SMART LIFE leden 2014 Úzkopásmové systémy PLC: Hromadné dálkové ovládání HDO Lokální úzkopásmové sf teleinformatické systémy Vf přenosové telekomunikační systémy Širokopásmové systémy PLC: Broad Power Line BPL

30 . Technické uspořádání HDO ŘŘC1 Centrála HDO ŘC2 110 kv Vysílač HDO 800 kva / 317 Hz 220V/50Hz 1-5V/317Hz 22 kv PHDO PHDO 0,4 kv ČSN

31 Ovládací kmitočty HDO Volba ovládacích kmitočtů Dolní mez: nízká impedance induktivních spotřebičů Horní mez: útlum sítě Normalizované kmitočty v Hz (ČSN , PNE ) 183,3 216,6 283,3 316,6 383,3 Vhodné pro úroveň vvn / vn Vhodné pro úroveň vn / nn Pokrytí území ČR signálem: převážná většina státu Počet instalovaných přijímačů: více než půl milionu

32 Užití systémů HDO Přímé ovládání elektrických spotřebičů Ovládání pro tarifní účely Regulace velkoodběratelů el. energie Ovládání osvětlení Ovládání poplachových a svolávacích zařízení Ovládání geograficky rozptýlených objektů Časová signalizace a synchronizace veřej. hodin

33 SF systémy po fázových vodičích vvn a vn Způsoby vazby anténní kapacitní induktivní Pásmo: 30 khz khz jednofázová mezifázová Šířka kanálu Rozvodna VFZ2 VFZ1 Vedení 2,5 khz 4 khz ZS1 C1 PS1 VAF PZ C2 PS2 ZS2 Užití : hovor dálnopis data telemetrie

34 Vývoj vf systémů PLC Klasické úzkopásmové analogové vf systémy jsou pro současnost již nedostatečné a vývoj se ubírá dvěma směry: 1. Tyto systémy jsou ve vyspělých zemích rušeny, klasická zemní lana venkovních vedení vvn jsou nahrazena zemními lany se zabudovanými optickými kabely, po kterých pak probíhá přenos pomocí koncových zařízení běžně užívaných v telekomunikačních optických sítích s relativně velkou přenosovou kapacitou. Česká energetika již tuto cestu nastoupila. 2. V zemích s rozsáhlými energetickými sítěmi (Ruská federace, Čína, Indie aj.) je však tato náhrada ekonomicky velmi nákladná, a proto se pro překlenutí přechodného období vf PLC systémy modernizují. Pro zvýšení jejich teleinformatických kapacit dochází k procesu digitalizace jejich přenosu a klasické analogové systémy jsou nahrazovány digitálními úzkopásmovými systémy. Zařízení tohoto typu do těchto zemí již dodávají známé telekomunikační firmy jako např. Siemens, ABB aj. V rámci programu EUREKA byl vyvinut takovýto systém i v ČR (TTC Marconi).

35 Úzkopásmové lokální PLC systémy Účel použití Lokální aplikace pro účely měření, signalizace a ovládání Např.: přenos údajů měřičů energie (elektřina, voda, plyn, teplo aj.) ovládání klimatizace a větrání ovládání osvětlení přenos signálů od bezpečnostních čidel a jiné

36 Normalizace úzkopásmových služeb Evropská norma EN = ČSN EN V instalacích nízkého napětí v rozsahu od 3 khz do 148,5 khz Lu [dbμ] 134 ~ 5V 122 ~ 1,25V 116 ~ 0,631V A B C D Užití: úzkopásmové nehovorové služby ,5 f [khz] F n

37 Příklad realizací / širokopásmového PLC/BPL 2 Mbit/s STVN/TZ 400 m STVN/TZ ÚM BPL KZ P PbÚ TELC T PbÚ PP ÚM BPL KZ VN NN SM PDSL 300 m OM PDSL BUDOVA 4,5 Mbit/s Internet KZ KZ FáVN/TZ FáVN/TZ BUDOVA 2 Mbit/s 2000 m

38 Kombinace technologií Systémy PLC/BPL se v současné praxi často kombinují s dalšími telekomunikačními technologiemi: Metalická datová síť BPL = nejčastější aplikace. Historické a inteligentní budovy, hotely, školy aj. Optická datová síť BPL např. Firma PowerWAN - HFPLC BPL 24 Mbit/s po vn WiFi např. F. Amperion PowerWiFi Vn vedení jako anténa základnové stanice GSM či WiFi - např. F.Corridor Systems - Produkt : PowerCorridor MOBILE ( v pásmech 800 MHz 10 GHz)

39 Elektromagnetická kompatibilita systémů PLC Problémy v průběhu vývoje PLC (Elektrárenská telefonie, HDO) EMC systémů BPL. Rozdílnost interferenčních vlivů v různých uspořádáních BPL : outdoor - indoor Technologický vývoj generací BPL EMC EU: Směrnice 89/336/EHS Směrnice 2004/108/ES EMC ČR: Zákon 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 18/203 Sb. Mezinárodní i národní doporučení vztahu BPL EMC.

40 EMC širokopásmových telekomunikačních systémů Širokopásmové přenosové systémy provozované po metalických vedeních mohou být obecně zdroji rušivých interferencí, které mohou ovlivňovat provoz jiných telekomunikačních systémů v jejich okolí Takovými systémy však mohou být nejen zařízení BPL, provozovaná po silnoproudých vedeních, ale i např. zařízení typu xdsl provozovaná na účastnických telefonních vedeních Vnitřní rozvody telefonní i energetické mají z čistě fyzikálního hlediska obdobné předpoklady pro nežádoucí vyzařování

41 Různorodost elektromagnetických interferencí BPL. SMART LIFE leden 2014 Úroveň rušení v okolí vodičů po nichž se přenáší signály PLC/BPL je pro různé případy značně rozdílná: Amplituda a provozní pásmo signálu BPL Napájecí úroveň VN NN, Počet přípojek NN na trafo VN/NN Venkovní vedení Závěsný kabel Podzemní kabel Vnitřní rozvod stíněný a nestíněný Nerozvětvené a rozvětvené vedení NN rozvody vodiči Al nebo Cu Průchodnost vstupních zařízení NN přípojky pro signál BPL

42 Measurement with VDSL and BPL Modem inside the building (Universitaet Pegel [dbµv/m] Duisburg Essen, The Open University Manchester) Disturbances from Electronic Equipment (Switched Power Supply) Shortwave Transmitters k 300k 500k 1M 2M 3M 4M 6M 10M 30M Frequenz [Hz] No modem active PLC at mains No modem active (other day) VDSL at phone line Measured with Loop Antenna, Peak-Detector, Bandwidth 9KHz, PLC: Measurement time: about 4 pm, VDSL: Measurement time: about 7 pm

43 . Shrnutí Využití silnoproudých sítí pro přenos zpráv SMART LIFE leden 2014 Výhody Využití vybudované síťové infrastruktury vytváří předpoklady efektivního přenosu a ekonomických úspor Problémy Technologicky náročná vazba signálu Elektromagnetické prostředí energ. sítě Elektromagnetické rušení BPL Řešení Hromadná výroba prvků a zařízení Užití moderních telekomunikačních technologií Řešení problematiky elektromagnetické kompatibility Výběr telekomunikačních služeb vhodných pro toto prostředí Konvergence vybraných služeb s jinými telekomunikačními službami a sítěmi, zejména při budování Smart Grids

44 . PLC/BPL systémy se zákonitě stávají jedním z důležitých telekomunikačních prostředků moderních přístupových sítí Jsou i neodmyslitelným prostředkem při budování Smart Grids Budování Smart Grids je příkazem současného období na cestě k zefektivnění výroby i spotřeby elektrické energie Telekomunikační výrobci a operátoři spatřují dnes v budování SG zdroj významných zisků

45 Literatura: SMART LIFE leden 2014 [ 1 ] SVOBODA, J. - ŠIMÁK, B. ZEMAN, T. Základy teleinformatiky, Praha: ČVUT 1998 [ 2 ] SVOBODA, J. Využití silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. In Konference Komunikace po silnoproudých vedeních vn a nn. Praha : Sdružení Power-Com a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT, CD sborník, 2005 [ 3 ] SVOBODA, J. Technické a ekonomické předpoklady i možnosti pro zavádění a řízení spotřeby přiloženým tónovým kmitočtem v ČSSR, Praha: ČVUT FEL, 1961 [ 4 ] SVOBODA, J. Systém hromadného dálkového ovládání a problematika elektromagnetické kompatibility, Praha: ČVUT FEL Habilit. práce, 1976 [ 5 ] SVOBODA, J. HRAD, J. ZEMAN, T. PLC System and their Role in Convergence of Teleinformatic Network and Services, In International Conference 6th Advances in Mechatronics 2011, Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, 2011 [ 6 ] SVOBODA, J. Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv, Praha: ČVUT, 2012, 230 stran, ISBN

46

47

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. Šíření signálů

Více

Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí

Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. 12.5.2016 Osnova Smart Grid, Smart Metering a Power Line Communication

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Komunikace po silových vedeních PLC technologie 8. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. PLC technologie

Více

Powerline Communication 2010? Ing. Pavel Vančata

Powerline Communication 2010? Ing. Pavel Vančata Powerline Communication 2001 1998 2005 2006 2003 2008 2004 2010? Ing. Pavel Vančata Obsah přednášky: Vývoj technologie PLC Současný stav technologie PLC Klady a zápory používání technologie PLC Budoucnost

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Smart grids 5. přednáška ZS 2011/2012 Ing. Petr Mareček Počátky, koncept Počátek společné strategie pro rozvoj evropské

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Hromadné dálkové ovládání - doplnění

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Hromadné dálkové ovládání - doplnění České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Hromadné dálkové ovládání - doplnění 8. přednáška ZS 2010/2011 Ing. Tomáš Sýkora, Ph.D. HDO historické shrnutí tónová

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Konference Smart Life 2014 Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH PREdistribuce, a.s. Praha, 29.1.2014 1 Obsah - Představení společnosti - Stávající

Více

Komunikační infrastruktura pro Smart Energy

Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs Konference Smart Life 29. ledna 2014 Agenda Smart Energy aplikace Požadavky na komunikační infrastrukturu Smart

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012 Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě Mirek Topolánek 24.1.2012 Obsah prezentace Úvod Vývoj dispečinků Vývoj rozvoden a distribučních trafostanic Vývoj půjde kupředu i

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Jaroslav Svoboda

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Jaroslav Svoboda Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv Jaroslav Svoboda Autor: Jaroslav Svoboda Název díla: Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv Zpracoval(a): České vysoké učení technické

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík Základní informace o nabídce společnosti Ing. Vladimír Kampík Služby Certifikační orgán a Hodnotitel bezpečnosti Zkušební a testovací laboratoře Expertní posudky a analýzy Kancelářské a laboratorní zázemí

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Konference Smart Life, 29.1. 2014 Top Hotelu Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1. Smart metering a jeho role

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze.

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.060.40 Srpen 2016 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby Část 5: Stanice systému ČSN EN 60728-5 ed. 2 36 7211 idt IEC 60728-5:2015 Cable networks

Více

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák?

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Aplikace ve spotřebitelském segmentu - očekávání versus realita David Grundel, Generální ředitel Alcatel-Lucent Czech 24. Ledna 2011 Očekávané finanční

Více

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré sítě - nedílná součást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Co je chytrý region/město? Počasí Data & Analytika Smart Government Inteligentní zdravotnictví Chytré budovy

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem Elektroměry Pro domácnost Elektroměr Landis+Gyr E450 ZCX100 Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem E450 Integrované komunikační technologie založené na otevřených standardech

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

ENERGETIKA PETR HURTA

ENERGETIKA PETR HURTA ENERGETIKA PETR HURTA Havarijní plán lokálních distribučních soustav Aktualizace 2016 Zpracoval : Petr Hurta, Hřbitovní 966/2, 741 01 Nový Jičín Schválil : ERÚ OBSAH : 1.Základní údaje havarijního plánu

Více

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka

Více

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Elektroenergetika Téma Vypracoval Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Elektromagnetická pole a jejich vliv na elektronická zařízení (s ohledem na asistivní techniku implementovanou do tzv.

Elektromagnetická pole a jejich vliv na elektronická zařízení (s ohledem na asistivní techniku implementovanou do tzv. Elektromagnetická pole a jejich vliv na elektronická zařízení (s ohledem na asistivní techniku implementovanou do tzv. chytrých domů) Přednášející: Ing. Ondřej Šlechta oslechta@ezu.cz Perspektivy bydlení

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Strana 1 z celkového počtu 14 stran Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta?

Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta? Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta? Radek FUJDIAK VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY TECHNICKÉ A KOMUNIKAČNÍCH V BRNĚ TECHNOLOGIÍ SIX

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY LDS INNOPARK Zpracovala Schválil Ing. Mgr. Eva Šimíčková Bronislav Horák Účinnost od 01. 03. 2016 Platnost Uloženo do odvolání V kanceláři jednatele IDENTIFIKAČNÍ

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Smart Grid a komunikační infrastruktura

Smart Grid a komunikační infrastruktura Smart Grid a komunikační infrastruktura Jiří Roubal TECHSYS HW a SW, a.s. Česká Technologická Platforma Smart Grid KONFERENCE SMART LIFE 30. ledna 2013, TOP HOTEL Praha Co je vlastně Smart Grid? Jednoduchá

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci

Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Moderní rádiové prvky v sítích pro Mobilní komunikaci Karel Mikuláštík Úvod Mobilní sítě možnost telefonovat a přistupovat k internetu, téměř odkudkoliv Rozvoj 3G a 4G sítí 10 let => zvýšení uživatelských

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s.

Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti. Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Perspektivy SMART technologií a jejich uplatnění v blízké budoucnosti Michal Teršl, T-Systems Czech Republic a.s. Smart Metering Požadavky nejsou zcela nové - novým impulsem je větší efektivita Pozor!

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Elektroměry a Smart Grids

Elektroměry a Smart Grids Elektroměry a Smart Grids Smart Gri ds se stává v poslední době velmi populárním tématem. Diskuse nad tímto novým tématem, které z technického pohledu je zaměřené čistě na energetiku, pronikla do obecných

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Dopravní systémy. Specifické požadavky

Dopravní systémy. Specifické požadavky Dopravní systémy Silniční dopravní prostředky Kolejové dopravní prostředky Přeprava materiálů Dálková správa komunikací Monitorování dopravy Informační systémy v hromadné dopravě Dopravní systémy Specifické

Více

Měření v distribučních sítích na hladině nn

Měření v distribučních sítích na hladině nn Měření v distribučních sítích na hladině nn Ladislav Pospíchal Martin Paar Smart Grids je nutné chápat v plné šíři, jako chytré distribuční sítě a nejen jako chytrá rozhraní distribučních sítí u zákazníků

Více

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky AquaTherm 24.11.2011 Obsah Definice Smart Gridů Problematika Smart Gridů Současné problémy a soustavy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČESKÁ NORMA MDT 625.782 Červen 1994 SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČSN 73 7505 Community Collectors (service subway) systems of technical installations Galeries communales (accesibles)

Více

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP.

PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. INSTALACE FVE 29,4 kwp, NA STŘEŠE. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně ÚSTAV ODP. PŘÍLOHA - A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL ÚSTAV Josef Hausner Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně KRAJ Olomoucký FORMÁT OBEC Kojetín, Družstevní 1301, 1302 DATUM 23.4.2013 INSTALACE

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.316.925 Listopad 1992 OCHRANY ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČSN 33 3051 A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ Protections of electric machines and of distribution switchgear Les protections des machines

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDKA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDKA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.020;93.100 Říjen 1998 Železniční zabezpečovací zařízení ČSN 34 2614 Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů Railway Signalling Equipment - Rules

Více

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava Přenosová a distribuční soustava Přenosová soustava Soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv sloužící pro přenos elektřiny pro celé území ČR a k propojení s elektrizačními

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_4_Připojení_k_internetu Vyučovací předmět:

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více