Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS"

Transkript

1 Úloha PLC přenosových technologií při budování SMART GRIDS Doc. Ing. Jar. Svoboda, CSc. Ing. Tomáš Zeman, PhD. KTT FEL ČVUT v Praze

2 Historický vývoj Když už jsem se zapotil s natahováním jednoho vedení, byl bych blázen, kdybych jej nevyužil tak, abych nemusel natahovat další! Použijeme-li však jedno vedení pro dva různé elektrotechnické systémy, mohou se k sobě chovat agresivně jako dva kohouti na jednom smetišti! Jára Cimrman Klasik českých vynálezců -

3 Motto Bylo by přímo mrháním, kdyby se již vybudovaná elektrorozvodná vedení nevyužila i pro přenos zpráv a nezačlenila se do skupiny telekomunikačních prostředků přístupových sítí. Při obrovských nárocích na efektivitu elektrorozvodných soustav budou budovány energetické inteligentní sítě SMART GRIDS, ve kterých budou PLC systémy hrát stále významnější roli.

4 Chytré (inteligentní) systémy Smart and connected communities Chytře uvědomělá a teleinformaticky propojená společnost. Smart Things Chytré věci zahrnují : Smart Cities Chytrá města Smart Homes Chytré domovy Smart Grids - SG Chytré sítě

5 Současnost SMART LIFE leden 2014

6 Změny infrastruktury energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Oproti dosud převažující infrastruktuře, která je založena na relativně menším počtu energetických zdrojů velkých výkonů, dochází k významnými změnám v oblasti nových alternativních energetických zdrojů,, které jsou výkonově relativně menší a jsou rozptýleny po celém distribučním území. Některé z těchto zdrojů (např. malé fotovoltaické systémy, větrné generátory) jsou dokonce detašovány až do úrovně jednotlivých budov, ale přitom mohou i svými malými výkony přispívat do veřejné energetické sítě.

7 Začlenění alternativních zdrojů do veřejné energetické sítě SMART LIFE leden 2014 Tato struktura zdrojů však přináší problémy např. se synchronizací společné sítě. Proto je nutné zavést do sítě velmi sofistikované a efektivní řízení, které umožní ovládat energetickou síť až na úrovni těchto jednotlivých zdrojů. Účinnost úspěšného řízení je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. To by právě měla zařídit realizace sítí Smart Grids, která by především měla umožnit optimálně využít všechny dostupné teleinformatické systémy.

8 Smart Grids SMART LIFE leden 2014 Smart Grids (SG) představuje integrální spojení energetických a telekomunikačních sítí, které směřuje k efektivnímu řízení výroby a spotřeby energie v reálném čase jak v lokální, tak i v globální oblasti. Pod pojmem energetická síť se však skrývá nejen elektroenergetická síť, ale i sítě pro výrobu a rozvod plynu i tepla, vodárenská distribuční soustava aj. Princip fungování těchto sítí je založen na obousměrné interaktivní komunikaci mezi dílčími provozními body sítě na straně výroby, rozvodu i spotřeby energie. Teleinformatické prostředky v síti umožňují v reálném čase jednak sběr informací, diagnostiku jednotlivých částí sítě a operativní řízení na straně výroby a rozvodu, ale i rozšíření možností v oblasti prodeje, a také volbě tarifních možností na straně spotřeby, podle programovaných či okamžitých požadavků spotřebitelů.

9 Budoucnost energetických sítí

10 Cíle pro nové teleinformatické systémy v 21. století SMART LIFE leden 2014 Velmi nízké provozní náklady Maximální provozní flexibilita Zvyšování automatizace provozních procesů Vysoká úroveň zákaznických služeb Tyto požadavky vedou k tomu, že je nutné směřovat ke vzájemné efektivní kombinaci jednotlivých teleinformatických systémů

11 SG v elektroenergetických sítích Největší nástup sítí SG je však dnes zaznamenáván právě v elektroenergetických sítích. Řídicí systém by zde měl neustále monitorovat provoz sítě a zajišťovat i tzv. self healing, tj. proces kdy se po vniku mimořádného provozního stavu dokáže síť automaticky uvést do původní rovnováhy. K tomu by měla napomoci i nepřetržitá diagnostika změn provozních parametrů rozvoden,transformátorů a distribučních vedení a zejména okamžitá indikace poruchových stavů.

12 Další funkce SG Řízení by též mělo umožnit, na základě podrobných informací o aktuální spotřebě, rekonfiguraci sítě tak, aby bylo dosaženo co nejmenších ztrát při přenosu energie - tedy využívání lokálních zdrojů pro lokální spotřebu. Kromě toho by však rozptýlenost jednotlivých zdrojů a inteligentní řízení mělo zajistit i rychlé a efektivní řešení kritických stavů, které nastávají při poruchách rozvodné sítě vlivem výpadků zdrojů nebo poškozením vedení.

13 Další přínosy SG Účinnost úspěšného řízení Smart Grids, která je tvořena velkým počtem zdrojů (stovky) a několikanásobně větším počtem odběrných míst (stovky tisíc), je kriticky závislá na typu a množství dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie. Důležitý aspekt, zejména pro budoucnost, představuje i určitý návrat ke stejnosměrnému energetickému rozvodu a budování napájecích stanic pro elektromobily. Rozvíjí se i procesy budování tzv. inteligentních budov (Inteligent Buildings),, které by měly zajišťovat ekologicky-ekonomické provozní parametry a vysoký stupeň automatizace provozních procesů, včetně rozvinutí tzv. komunálních služeb.

14 Návrat ke stejnosměrnému rozvodu elektrické energie I když má střídavý proud řadu zřejmých výhod (např. možnost transformace napětí, existence točivého pole pro funkci asynchronních motorů, menší možnost vzniku koroze vlivem zemních proudů) má zároveň ve srovnání se stejnosměrným proudem některé nevýhody: nutnost udržení synchronního provozu generátorů v síti a regulace frekvence vyšší ztráty a nestabilita při dálkovém přenosu nutnost instalace různých typů transformátorů obtížnost velkokapacitní elektrické skladovatelnosti.

15 Realizace ss přenosů U malospotřebitelů se objevují návrhy jak výhodně zkombinovat vlastní alternativní zdroje (fotovoltaika, větrné generátory) s možností dobíjení vlastního akumulátoru či elektromobilů levnější noční střídavou energií ze sítě. Avšak hlavní pozornost energetiků je zaměřena na dálkové přenosy energie. V současné době je již realizována řada dálkových stejnosměrných přenosů prostřednictvím podmořských kabelů (např. Anglie a státy severní Evropy). Začínají se však pro svou výbornou účinnost realizovat i pozemní ss přenosy označované anglickou zkratkou HVDC a stejnosměrná přeshraniční vedení.

16 Příklady dálkových ss přenosů HVDC vedení o napětí 800 kv vybudovaného nedávno v jižní Číně. Stejnosměrná energie je přenášena od vodní elektrárny do průmyslové oblasti na vzdálenost km se ztrátami přenosu 2-5% / 1000 km (oproti cca 13% při st přenosu) Projekt DESERTEC, který by měl řešit energetickou budoucnost Evropy. Zdroji mají být větrné elektrárny podél evropského a afrického pobřeží a solárně-termální elektrárny rozmístěné od Maroka až po Saudskou Arábii. - Cílem bude pokrytí 46% energetické spotřeby Evropy z obnovitelných zdrojů do roku 2050 (oproti současným cca 10%).

17 Význam a potřeby SG Sítě SG tedy představují pro současné i budoucí elektroenergetické sítě řadu provozních i ekonomických výhod. Umožňují vyšší stupeň automatizace rozvoden a transformátorů, což se mj. projevuje snížením provozních ekonomických nákladů. Na druhé straně však vyvozují požadavek na realizaci obousměrného spojení mezi velkým množstvím provozních i spotřebitelských objektů elektroenergetické sítě, což představuje relativně velké i dlouhodobé investice.

18 Struktura datové SG Celková konfigurace SG datové sítě se skládá z části páteřní (transportní ) a části přístupové. Vzhledem ke konfiguraci energetických sítí je zřejmé, že pro přístupové části SG je technicky i ekonomicky vhodné, kromě klasických telekomunikačních systémů, využívat také úzkopásmových a širokopásmových PLC systémů.

19 Priority pro volbu přenosových technologií datových sítí Smart Grids Přímé převedení technologií klasických IT sítí do prostředí řídicích a průmyslových sítí nemůže představovat použitelnou variantu i když se na první pohled zdá, že si jsou obě sítě technologicky podobné. Volba vhodné přenosové technologie pro energetickou síť musí totiž vždy vycházet především z tzv. kritických parametrů,, které určují systém priorit, jejichž respektování je pro realizaci takové sítě nezbytné.

20 Klíčové požadavky datových sítí energetických systémů Dány především normami: IEC , IEC , IEC a IEC Skupiny priorit: priority řídicích požadavků priority dohledových činností.

21 Topologie Smart Grids Závislá na konfiguraci energetických prvků Nejčastěji Ethernet jednoduchá nebo rozšířená hvězda, doplněná příčkami Nezbytné jsou záložní cesty příčky a protokoly umožňující připojení několika datových cest do jednoho síťového prvku Nasazení metod pro zrychlení přepnutí datových toků z hlavní na záložní cestu

22 Příprava tzv. inteligentní infrastruktury energetické sítě AMI (Advanced Metering Infrastructure) - tato infrastruktura by měla umožnit informační dostup ke všem významným prvkům energetické sítě a jejich dálkové monitorování, odpojování, řízení i diagnostiku, a také umožnit sledování výpadků i jakosti dodávané energie.

23 Příprava automatizovaného dálkového měření spotřeby a jeho vyhodnocování AMR Automated Meter Reading, nebo AMM Automated Meter Management - je reprezentováno novými technologiemi měření, které jsou schopny obousměrné komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem elektrické energie kromě přenosu měřených hodnot jednotlivých elektroměrů může zajišťovat i dálkové odpojení neplatičů, a také vyvozovat závěry z okamžité spotřeby pro účely regulace a změnu sazeb.

24 Bezdrátové přenosy Optické (laserové) FSO Rádiové Rádiové Pozemské sítě Směrové spoje Satelitní. FVA WLL Bod-bod Bod-multibod GSM+GPRS PTR LDMS (PMP) LEO UMTS MEO WiFi, DECT GEO WiMax LTE HDO

25 Přenosy po vedeních Optická vedení PON AON Metalická vedení Energetické sítě Telekomunikační sítě PLC / BPL HDSL Kabelová TV HDO SDSL Kabel. širokop. modemy VF PLC ADSL Lokální SF PLC VDSL ISDN BRA ISDN PRA

26 Trendy při využívání energetických vedení pro přenos zpráv nerozvětvené Silnoproudé vedení rozvětvené venkovní vvn kabelové zemní fázové přídavné optický vn nn lano vodiče lano kabel vn vn+nn nn

27 Klasifikace pásem pro přenos zpráv pomocí energetických vedení Název pásma podhovorové hovorové středofrekvenční vysokofrekvenční Rozsah pásma f < 300 Hz f = 300 Hz 4 khz f = khz f > 150 khz Příklady užívaných 0 Hz, 50 Hz 166 Hz, 217 Hz 300 Hz 2500 Hz 300 Hz 3400 Hz 3 95 khz 9 95 khz 40 khz 750 khz 1 MHz 30 MHz kmitočtů a a 316 Hz, 425 Hz ,5 khz pásem 1050 Hz

28 Telekomunikační služby provozované po silnoproudých vedeních a sítích SLUŽBY úzkopásmové širokopásmové hovorové nehovorové transportní přístupové (vvn + optika) (vvn,vn, nn) (vvn, vn) (distribuční nn síť nn) služební telefonie dálkové měření přenos datových souborů přístup k intranetu standardní telefonie dálková regulace přenos sdružených kanálů přístup k internetu dálkové ovládání přenos videosignálů dálková signalizace LAN budovy dálková synchronizace LAN bytu hromadné dálkové ovládání dálkový odečet bytových měřičů přenos od zabezpečovacích zařízení

29 Přehled sdělovacích systémů PLC používajících pro přenos energetická vedení a sítě SMART LIFE leden 2014 Úzkopásmové systémy PLC: Hromadné dálkové ovládání HDO Lokální úzkopásmové sf teleinformatické systémy Vf přenosové telekomunikační systémy Širokopásmové systémy PLC: Broad Power Line BPL

30 . Technické uspořádání HDO ŘŘC1 Centrála HDO ŘC2 110 kv Vysílač HDO 800 kva / 317 Hz 220V/50Hz 1-5V/317Hz 22 kv PHDO PHDO 0,4 kv ČSN

31 Ovládací kmitočty HDO Volba ovládacích kmitočtů Dolní mez: nízká impedance induktivních spotřebičů Horní mez: útlum sítě Normalizované kmitočty v Hz (ČSN , PNE ) 183,3 216,6 283,3 316,6 383,3 Vhodné pro úroveň vvn / vn Vhodné pro úroveň vn / nn Pokrytí území ČR signálem: převážná většina státu Počet instalovaných přijímačů: více než půl milionu

32 Užití systémů HDO Přímé ovládání elektrických spotřebičů Ovládání pro tarifní účely Regulace velkoodběratelů el. energie Ovládání osvětlení Ovládání poplachových a svolávacích zařízení Ovládání geograficky rozptýlených objektů Časová signalizace a synchronizace veřej. hodin

33 SF systémy po fázových vodičích vvn a vn Způsoby vazby anténní kapacitní induktivní Pásmo: 30 khz khz jednofázová mezifázová Šířka kanálu Rozvodna VFZ2 VFZ1 Vedení 2,5 khz 4 khz ZS1 C1 PS1 VAF PZ C2 PS2 ZS2 Užití : hovor dálnopis data telemetrie

34 Vývoj vf systémů PLC Klasické úzkopásmové analogové vf systémy jsou pro současnost již nedostatečné a vývoj se ubírá dvěma směry: 1. Tyto systémy jsou ve vyspělých zemích rušeny, klasická zemní lana venkovních vedení vvn jsou nahrazena zemními lany se zabudovanými optickými kabely, po kterých pak probíhá přenos pomocí koncových zařízení běžně užívaných v telekomunikačních optických sítích s relativně velkou přenosovou kapacitou. Česká energetika již tuto cestu nastoupila. 2. V zemích s rozsáhlými energetickými sítěmi (Ruská federace, Čína, Indie aj.) je však tato náhrada ekonomicky velmi nákladná, a proto se pro překlenutí přechodného období vf PLC systémy modernizují. Pro zvýšení jejich teleinformatických kapacit dochází k procesu digitalizace jejich přenosu a klasické analogové systémy jsou nahrazovány digitálními úzkopásmovými systémy. Zařízení tohoto typu do těchto zemí již dodávají známé telekomunikační firmy jako např. Siemens, ABB aj. V rámci programu EUREKA byl vyvinut takovýto systém i v ČR (TTC Marconi).

35 Úzkopásmové lokální PLC systémy Účel použití Lokální aplikace pro účely měření, signalizace a ovládání Např.: přenos údajů měřičů energie (elektřina, voda, plyn, teplo aj.) ovládání klimatizace a větrání ovládání osvětlení přenos signálů od bezpečnostních čidel a jiné

36 Normalizace úzkopásmových služeb Evropská norma EN = ČSN EN V instalacích nízkého napětí v rozsahu od 3 khz do 148,5 khz Lu [dbμ] 134 ~ 5V 122 ~ 1,25V 116 ~ 0,631V A B C D Užití: úzkopásmové nehovorové služby ,5 f [khz] F n

37 Příklad realizací / širokopásmového PLC/BPL 2 Mbit/s STVN/TZ 400 m STVN/TZ ÚM BPL KZ P PbÚ TELC T PbÚ PP ÚM BPL KZ VN NN SM PDSL 300 m OM PDSL BUDOVA 4,5 Mbit/s Internet KZ KZ FáVN/TZ FáVN/TZ BUDOVA 2 Mbit/s 2000 m

38 Kombinace technologií Systémy PLC/BPL se v současné praxi často kombinují s dalšími telekomunikačními technologiemi: Metalická datová síť BPL = nejčastější aplikace. Historické a inteligentní budovy, hotely, školy aj. Optická datová síť BPL např. Firma PowerWAN - HFPLC BPL 24 Mbit/s po vn WiFi např. F. Amperion PowerWiFi Vn vedení jako anténa základnové stanice GSM či WiFi - např. F.Corridor Systems - Produkt : PowerCorridor MOBILE ( v pásmech 800 MHz 10 GHz)

39 Elektromagnetická kompatibilita systémů PLC Problémy v průběhu vývoje PLC (Elektrárenská telefonie, HDO) EMC systémů BPL. Rozdílnost interferenčních vlivů v různých uspořádáních BPL : outdoor - indoor Technologický vývoj generací BPL EMC EU: Směrnice 89/336/EHS Směrnice 2004/108/ES EMC ČR: Zákon 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 18/203 Sb. Mezinárodní i národní doporučení vztahu BPL EMC.

40 EMC širokopásmových telekomunikačních systémů Širokopásmové přenosové systémy provozované po metalických vedeních mohou být obecně zdroji rušivých interferencí, které mohou ovlivňovat provoz jiných telekomunikačních systémů v jejich okolí Takovými systémy však mohou být nejen zařízení BPL, provozovaná po silnoproudých vedeních, ale i např. zařízení typu xdsl provozovaná na účastnických telefonních vedeních Vnitřní rozvody telefonní i energetické mají z čistě fyzikálního hlediska obdobné předpoklady pro nežádoucí vyzařování

41 Různorodost elektromagnetických interferencí BPL. SMART LIFE leden 2014 Úroveň rušení v okolí vodičů po nichž se přenáší signály PLC/BPL je pro různé případy značně rozdílná: Amplituda a provozní pásmo signálu BPL Napájecí úroveň VN NN, Počet přípojek NN na trafo VN/NN Venkovní vedení Závěsný kabel Podzemní kabel Vnitřní rozvod stíněný a nestíněný Nerozvětvené a rozvětvené vedení NN rozvody vodiči Al nebo Cu Průchodnost vstupních zařízení NN přípojky pro signál BPL

42 Measurement with VDSL and BPL Modem inside the building (Universitaet Pegel [dbµv/m] Duisburg Essen, The Open University Manchester) Disturbances from Electronic Equipment (Switched Power Supply) Shortwave Transmitters k 300k 500k 1M 2M 3M 4M 6M 10M 30M Frequenz [Hz] No modem active PLC at mains No modem active (other day) VDSL at phone line Measured with Loop Antenna, Peak-Detector, Bandwidth 9KHz, PLC: Measurement time: about 4 pm, VDSL: Measurement time: about 7 pm

43 . Shrnutí Využití silnoproudých sítí pro přenos zpráv SMART LIFE leden 2014 Výhody Využití vybudované síťové infrastruktury vytváří předpoklady efektivního přenosu a ekonomických úspor Problémy Technologicky náročná vazba signálu Elektromagnetické prostředí energ. sítě Elektromagnetické rušení BPL Řešení Hromadná výroba prvků a zařízení Užití moderních telekomunikačních technologií Řešení problematiky elektromagnetické kompatibility Výběr telekomunikačních služeb vhodných pro toto prostředí Konvergence vybraných služeb s jinými telekomunikačními službami a sítěmi, zejména při budování Smart Grids

44 . PLC/BPL systémy se zákonitě stávají jedním z důležitých telekomunikačních prostředků moderních přístupových sítí Jsou i neodmyslitelným prostředkem při budování Smart Grids Budování Smart Grids je příkazem současného období na cestě k zefektivnění výroby i spotřeby elektrické energie Telekomunikační výrobci a operátoři spatřují dnes v budování SG zdroj významných zisků

45 Literatura: SMART LIFE leden 2014 [ 1 ] SVOBODA, J. - ŠIMÁK, B. ZEMAN, T. Základy teleinformatiky, Praha: ČVUT 1998 [ 2 ] SVOBODA, J. Využití silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. In Konference Komunikace po silnoproudých vedeních vn a nn. Praha : Sdružení Power-Com a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT, CD sborník, 2005 [ 3 ] SVOBODA, J. Technické a ekonomické předpoklady i možnosti pro zavádění a řízení spotřeby přiloženým tónovým kmitočtem v ČSSR, Praha: ČVUT FEL, 1961 [ 4 ] SVOBODA, J. Systém hromadného dálkového ovládání a problematika elektromagnetické kompatibility, Praha: ČVUT FEL Habilit. práce, 1976 [ 5 ] SVOBODA, J. HRAD, J. ZEMAN, T. PLC System and their Role in Convergence of Teleinformatic Network and Services, In International Conference 6th Advances in Mechatronics 2011, Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, 2011 [ 6 ] SVOBODA, J. Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv, Praha: ČVUT, 2012, 230 stran, ISBN

46

47

Powerline Communication 2010? Ing. Pavel Vančata

Powerline Communication 2010? Ing. Pavel Vančata Powerline Communication 2001 1998 2005 2006 2003 2008 2004 2010? Ing. Pavel Vančata Obsah přednášky: Vývoj technologie PLC Současný stav technologie PLC Klady a zápory používání technologie PLC Budoucnost

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice

Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Smart Grid jako integrující myšlenka nových trendů v elektroenergetice Konference Smart Life 2014 Stanislav Votruba, M.Sc.RWTH PREdistribuce, a.s. Praha, 29.1.2014 1 Obsah - Představení společnosti - Stávající

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Komunikační infrastruktura pro Smart Energy

Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Komunikační infrastruktura pro Smart Energy Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs Konference Smart Life 29. ledna 2014 Agenda Smart Energy aplikace Požadavky na komunikační infrastrukturu Smart

Více

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012

Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě. Mirek Topolánek 24.1.2012 Historie a současnost inteligentních zařízení v distribuční soustavě Mirek Topolánek 24.1.2012 Obsah prezentace Úvod Vývoj dispečinků Vývoj rozvoden a distribučních trafostanic Vývoj půjde kupředu i

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Jaroslav Svoboda

Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Jaroslav Svoboda Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv Jaroslav Svoboda Autor: Jaroslav Svoboda Název díla: Využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv Zpracoval(a): České vysoké učení technické

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR.

Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Zavádění inteligentního měření v EU a ČR. Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Konference Smart Life, 29.1. 2014 Top Hotelu Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1. Smart metering a jeho role

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka?

Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? E.ON Czech Setkají se výzvy distribuce s očekáváním zákazníka? Konference Mělník 2013 Globální trendy_ podněty změn energetických systémů Zelená energie Urbanizace Technologický vývoj Individualizace Globalizace

Více

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren Dr. Ing. Tomáš Bůbela ELCOM, a.s. Regulace napětí v místě připojení FVE Regulace napětí řízením jalového výkonu Současné požadavky na řízení

Více

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem

Elektroměry Pro domácnost. Elektroměr. Landis+Gyr E450 ZCX100. Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem Elektroměry Pro domácnost Elektroměr Landis+Gyr E450 ZCX100 Inteligentní elektroměr pro domácnosti s integrovaným PLC modemem E450 Integrované komunikační technologie založené na otevřených standardech

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS

PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS PILOTNÍ PROJEKTY SKUPINY ČEZ Z OBLASTI SMART GRIDS 1 V OBLASTI SMART GRIDS REALIZUJEME DVA PILOTNÍ PROJEKTY Smart Metering AMM Implementace 33 tis. kusů Smart Meters Implementace AMM infrastruktury, propojení

Více

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák?

Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Smart Metering - hloupé dítě nebo namyšlený puberťák? Aplikace ve spotřebitelském segmentu - očekávání versus realita David Grundel, Generální ředitel Alcatel-Lucent Czech 24. Ledna 2011 Očekávané finanční

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA Měření a regulace připojení čidel Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Elektrická zařízení a rozvody v budovách Proudová smyčka

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta?

Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta? Prezentace na téma: Přicházející komunikační technologie pro IoT: Konkurenční boj či společná cesta? Radek FUJDIAK VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY TECHNICKÉ A KOMUNIKAČNÍCH V BRNĚ TECHNOLOGIÍ SIX

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Smart Grid a komunikační infrastruktura

Smart Grid a komunikační infrastruktura Smart Grid a komunikační infrastruktura Jiří Roubal TECHSYS HW a SW, a.s. Česká Technologická Platforma Smart Grid KONFERENCE SMART LIFE 30. ledna 2013, TOP HOTEL Praha Co je vlastně Smart Grid? Jednoduchá

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak Veřejné osvětlení trochu jinak Slide 1 Úvod V ČR je asi 1,4 milionů svítidel V obcích do 20 000 obyvatel umístěno cca 850 000 světelných míst Jejich provoz a údržba je velice nákladná Náklady na veřejné

Více

Elektroměry a Smart Grids

Elektroměry a Smart Grids Elektroměry a Smart Grids Smart Gri ds se stává v poslední době velmi populárním tématem. Diskuse nad tímto novým tématem, které z technického pohledu je zaměřené čistě na energetiku, pronikla do obecných

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.020;93.100 Říjen 1998 Železniční zabezpečovací zařízení ČSN 34 2614 Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů Railway Signalling Equipment - Rules

Více

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS

HUMISTAR ČERVENEC 2008 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HDKA 12 pro kanálovou montáž URČENÍ POPIS HUMISTAR ČERVENEC 2008 URČENÍ PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY řady HDKA 12 pro kanálovou montáž Převodníky vlhkosti a teploty řady HDKA 12 se používají ke kontinuálnímu měření vlhkosti a teploty

Více

Měření v distribučních sítích na hladině nn

Měření v distribučních sítích na hladině nn Měření v distribučních sítích na hladině nn Ladislav Pospíchal Martin Paar Smart Grids je nutné chápat v plné šíři, jako chytré distribuční sítě a nejen jako chytrá rozhraní distribučních sítí u zákazníků

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

Smart Grid E.ON Czech

Smart Grid E.ON Czech Smart Grid E.ON Czech David Šafář Trendy evropské energetiky II. Praha, 24.5.2011 Klíčové aspekty energetiky - rok 2011 Měnící se energetický mix Nárůst výkonu volatilních obnovitelných zdrojů (slunce,

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN

REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace:

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě Elektroměr Landis+Gyr E850 ZMQ200 Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě Elektroměr Landis+Gyr E850 (ZMQ200) je naším nejnovějším elektroměrem

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Záložní zdroje a zásuvkové moduly

Záložní zdroje a zásuvkové moduly www.moeller.cz Záložní zdroje a zásuvkové moduly Eaton je společnost poskytující širokou škálu technologických řešení a služeb po celém světě. Klíčovými divizemi společnosti Eaton jsou Electrical, Fluid

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Michal Kahánek michal.kahanek@elvac.eu Program Představení společnosti Moxa Případová studie M2M komunikace Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels Automatizace v developerských projektech Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels 1. Automatizace 2. Variabilita (Modularita) 3. Flexibilita 4. Úspora energií 5. Komfort 6. Zabezpečení (Bezpečnost)

Více