Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod"

Transkript

1 Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Předmět: analýza stavu území Objednatel: Regionální rada regionu Jihovýchod Datum zpracování: září 2011 Verze: finální Zpracovatel:

2 OBSAH ÚVOD... 3 I PRŮZKUM TRHU POPIS REALIZACE PRŮZKUMU DEFINICE BÍLÝCH, ŠEDÝCH A ČERNÝCH ZÓN VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY PRO ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ DO DANÝCH ZÓN Charakteristika NGA sítě a nabízených služeb Právní, organizační a technické možnosti pro zavádění širokopásmového pokrytí II VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU ÚZEMNÍ POKRYTÍ REGIONU VYSOKORYCHLOSTNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU VSTUPNÍ DATA DLE KRAJŮ SEZNAM POSKYTOVATELŮ MAPY JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ DLE TYPŮ ZÓN III NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRH REALIZACE OTEVŘENÝCH BROADBANDOVÝCH SÍTÍ CHRAKTERU NGA OBLASTI DOTACE ROP JV FINANCOVÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ PŘEDKLÁDÁNÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ MONITORING PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY NOVĚ BUDOVANÝCH SÍTÍ PODMÍNKY, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A PŘÍNOSY PROJEKTŮ METODIKA NASTAVENÍ CENOVÉ POLITIKY A VELKOOBCHODNÍHO MODELU MOŽNOST VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ DOSTUPNÉ INFRASTRUKTURY ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK Strana 2 (celkem 85)

3 ÚVOD Dokument je zpracován za účelem analýzy stavu území v regionu soudržnosti Jihovýchod z pohledu dostupnosti sítí NGA (next generation access) a jejich poskytovatelů a za účelem vytvoření dostatečného podkladu pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi ve věci oznámení zamýšlené podpory výstavby sítí NGA z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Notifikace se vztahuje na podporu budování sítí NGA ve smyslu Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí. Tento dokument navazuje na analýzu notifikační žádosti regionu o rozdělení lokalit v NUTS2 Jihovýchod (Česká republika) dle možného uplatnění veřejné podpory projektů na realizaci otevřených broadbandových sítí charakteru NGA prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) NUTS2 Jihovýchod. NGA sítě je možné z pohledu realizovaných a plánovaných aktivit v regionu definovat jako kabelové přístupové sítě sestávající zcela nebo zčásti z optických prvků, které dokážou poskytovat služby širokopásmového přístupu s vylepšenými vlastnostmi (jako je vyšší propustnost) a umožňující otevřený, nediskriminační, technologicky neutrální přístup poskytovatelů služeb. Dokument je členěn na následující části: I. průzkum trhu, II. vyhodnocení průzkumu a III. návrhovou část. Vzhledem k tomu, že celkový počet obcí je v regionu soudržnosti Jihovýchod takřka 1400, byla pro sběr dat jako neefektivnější použita metodika CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). V případě poskytovatelů internetu pak byla použita kombinace metodiky CATI a CAWI (Computer Assisted Web Interview). V I. části dokumentu byl proveden průzkum v oblasti poskytování vysokorychlostního internetu v NUTS 2 Jihovýchod tak, aby bylo možné definovat černá, šedá a bílá místa v regionu. Dále u poskytovatelů byla zanalyzována cenová nabídka za 2 Mbps a 8 Mbps. Strana 3 (celkem 85)

4 Výsledky průzkumu byly zpracovány do tabulek a byly vytvořeny mapy regionu soudržnosti Jihovýchod zobrazující stávající ICT infrastruktury do úrovně obcí včetně jakékoliv nové infrastruktury plánované komerčními provozovateli v blízké budoucnosti. V návrhové části byly navrhnuty minimální požadavky na parametry nově budovaných sítí. Strana 4 (celkem 85)

5 I. PRŮZKUM TRHU Strana 5 (celkem 85)

6 1 POPIS REALIZACE PRŮZKUMU Průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod byl proveden u všech obcí, aby byl vytvořen dostatečný podklad pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi. Tento průzkum probíhal v červencisrpnu 2011 pomocí telefonického dotazování s využitím počítače. Průzkum byl prováděn ve dvou samostatných částech. Použitá metodika Základní informace o obcích byly získány z více veřejně dostupných zdrojů, např. apod. Seznam obcí byl následně nahrán do aplikace pro metodiku CATI. Jedná se o kvantitativní metodu průzkumu pomocí telefonického dotazování s využitím počítače. Výhody metodiky CATI: Efektivnost, spolehlivost, rychlost. Nepřetržitá kontrola 2 operátorů supervizorem umožnila minimalizaci chyb. Standardizované dotazování. Průběžné vyhodnocování výsledků šetření a rychlé dodání konečných výsledků. CATI se nejlépe hodí zejména ve výzkumech citlivých na rychlost a časovou přesnost dotazování. Získané výsledky slouží k rychlé orientaci v problematice. Dalším důvodem použití metodiky CATI je využití použitého SW pro efektivní aktualizaci dat. Základní informace o poskytovatelích internetu byly opět získány z veřejných zdrojů, např. obchodní rejstřík apod. Důraz u poskytovatelů byl kladen na zjištění jejich plánů týkající se poskytování vysokorychlostního internetu. V případě poskytovatelů internetu byla použita kombinace metodiky CATI a CAWI neboli dotazování s využitím internetu, protože tato data byla rozsáhlejší. Strana 6 (celkem 85)

7 Struktura dotazníku pro obce i poskytovatele byla navržena v souladu s účelem a cíli tohoto šetření. Otázky byly voleny jak uzavřené, tak otevřené, aby se respondenti mohli vyjádřit k tématu konkrétní připomínkou. Celkem bylo sestaveno 7 základních otázek u obcí týkajících se připojení do internetu a 5 základních otázek u poskytovatelů internetu týkajících se použité technologie, oblasti pokrytí území Jihovýchod, rychlosti připojení, cenových nabídek a jejich investičních plánů. U obcí je nutné také poznamenat, že data, která dotazovaní uvedli v dotazníkovém šetření a která byla zaznamenávána do aplikace, ne vždy korespondovali s reálnými údaji, které jsou k dispozici od jednotlivých poskytovatelů a na veřejně dostupných zdrojích. Proto byly veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu ještě ověřeny u providerů a na webových stránkách jednotlivých obcí. Analýza také navazuje na průzkum, který byl proveden v roce 2009 na území obou krajů. 1.1 Definice bílých, šedých a černých zón Bílé a šedé zóny byly definovány na základě vícerozměrné analýzy variant, kde v tomto případě šlo o sestavení pořadí obcí z hlediska zavedení vysokorychlostního datového spojení. Čím nižšího skóre obec nakonec dosáhla, tím vyšší je pravděpodobnost, že zde trh selhává, neboť nejde o komerčně zajímavou oblast a bylo by tedy vhodné zajistit spojení jiným způsobem. Skóre bylo stanoveno na základě výpočtu celkového užitku dané varianty. Tzv. užitek znamená celkové hodnocení dané varianty dle součtu hodnocení jednotlivých vážených kritérií, přičemž tato hodnocení jsou již normalizována. Podle dosaženého celkového užitku byly všechny varianty sestupně uspořádány. 1 1 Podrobněji o vícerozměrné analýze: TVRDÍK,J. Analýza vícezorměrných dat, nakladatelství: Ostravská univerzita. Strana 7 (celkem 85)

8 Hodnotu 1 má v použitém modelu ideální trh širokopásmového přístupu. Meze byly určeny expertním odhadem na základě znalosti situace v konkrétních obcích a analýzy výsledků výpočtu. Obce regionu Jihovýchod byly rozděleny do tří následujících kategorií: NE (černá zóna): pokud celkový užitek přesáhne hodnotu 0,5, pak v dané lokalitě nejsou podmínky, které by zakládaly předpoklad selhávání daného trhu jedná se zejména o velká města a obce, kde je zavedení komerčně výhodné; MOŽNÁ (šedá zóna): pokud je celkový užitek v rozmezí 0,29-0,49, pak jsou zde do jisté míry podmínky předpokladu selhávání trhu. ANO (bílá zóna): pokud celkový užitek nedosahuje hodnoty 0,29, pak v dané obci jsou plně podmínky zakládající předpoklad selhávání daného trhu. Jedná se většinou o malé obce, které jsou pro komerční sféru nezajímavé. Bílé zóny: V těchto zónách dochází k tržnímu selhání a bez veřejné intervence rozvoj podporovaných služeb není možný. Vzhledem k tomu, že není zaručena základní dostupnost NGA sítě, je na místě veřejná intervence. Bílá zóna je charakteristická neexistencí otevřené NGA sítě v daném území. Je známo, že v následujícím období 3 let není v dané lokalitě plánována výstavba NGA sítě soukromým investorem. Dále pak je prokázáno, že v případě existence širokopásmové služby poskytované prostřednictvím existující sítě v dané lokalitě jsou nedostatečně uspokojeny potřeby občanů a podniků v dotyčné oblasti a stanovených cílů rozvoje NGA sítě není možné dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. Šedé zóny: V těchto zónách dochází k částečnému tržnímu selhání a bez omezené veřejné intervence není možný rozvoj podporovaných služeb NGA sítě. Šedá zóna je charakteristická existencí pouze jedné otevřené širokopásmové sítě NGA v daném území. Existence monopolního provozovatele výrazně omezuje další rozvoj broadbandového trhu v území. Je známo, že za existence pouze jedné NGA sítě není v následujícím období 3 let v dané lokalitě plánována výstavba další NGA sítě soukromým investorem. Strana 8 (celkem 85)

9 Stávající nebo plánovaná síť NGA není nebo nebude dostatečná k uspokojení potřeb občanů a podniků v dotyčných oblastech a stanovených cílů rozvoje NGA sítí v oblasti nelze dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. Mezi další indikátory typické pro selhání trhu v šedých zónách patří: nepřiměřená cena (konkrétně více jak 40EUR měsíčně za broadband konektivitu koncového zákazníka; porovnáno k průměrným cenám v ČR dle průzkumu jednotlivých krajů v roce 2008 a průměru EU). Průměrná cena koncového broadband připojení v ČR se pohybuje v roce 2011 na ceně 620,- Kč (25 EUR) bez DPH měsíčně. Průměrná velkoobchodní cena připojení v distribuční NGA síti v roce 2011 v regionu činí 15tis Kč měsíčně bez DPH za 100 Mbit/s, t.j. 600 EUR (zdroj ČTÚ a výsledky poptávkových řízení a veřejných zakázek kraje). nepřijatelné podmínky vstupu dalších operátorů do existující sítě monopolní praktiky (typicky cenová diskriminace) a technologické překážky viz. definice NGA, značná geografická odlehlost sítí a neexistence páteřních spojů; regulace trhu v ČR se zatím nezaměřuje z pohledu legislativy na NGA sítě. Připravovaný regulační rámec by měl být k dispozici v letošním roce dle stanoviska národního regulátora; v šedých zónách není na základě poptávkových řízení samosprávy, analýzy tržní situace a predikce pro nejbližší 3 roky reálný vznik otevřeného konkurenčního prostředí na základě privátní investice. Proto je intervence z veřejných prostředků jedinou dostupnou cestou vzniku NGA otevřeného prostředí; v šedých zónách nejsou v současné době k dispozici neutrální operátoři popř. sítě vlastněné veřejnou správou. Typickým vlastníkem sítě je malý ISP s lokálním monopolem s průměrným počtem cca 1000 zákaznických přípojek realizovaných prostřednictvím WiFi popř. národní inkumbet s xdsl službami. Prostřednictvím těchto sítí nelze realizovat nezávislou distribuci služeb dalších poskytovatelů a z pohledu koncového uživatele nelze přistupovat např. k tzv. TriplePlay službám a službám o vysokém rozlišení. Strana 9 (celkem 85)

10 K problematice výstavby vysokorychlostních NGA sítí na území NUTS II Jihovýchod z prostředků EU proběhlo dne setkání s poskytovateli služeb připojení v tomto regionu. Poskytovatelé byli seznámeni s mapovými podklady rozdělení zón a s celým konceptem oznamovaného opatření. Tyto podklady byly také součástí pozvánky na jednání. Žádný z oslovených poskytovatelů nevyjádřil nesouhlas, ani nedeklaroval obavu z ohrožení jeho podnikatelských plánů v území. Dle aktuálního průzkumu se situace nezměnila a poskytovatelé internetu neplánují zavedení optiky do menších obcí. Podle vyjádření poskytovatelů internetu by bylo zavádění optického připojení do menších obcí ekonomicky nevýhodné. Tyto obce jsou tedy většinou pokryty pomocí bezdrátové technologie nebo pomocí ADSL. Tato technologie však nesplňuje podmínky NGA sítí. Černé zóny: V těchto zónách nedochází k tržnímu selhání. Vzhledem k tomu, že je zaručena základní dostupnost NGA sítě s možností výběru, není na místě veřejná intervence. Černá zóna je charakteristická existencí více než jedné otevřené širokopásmové sítě NGA v daném území. Analýza území jasně definuje, kde se poskytovatelé širokopásmových sítí nevyskytují (bílá místa) a kde je vliv výstavby veřejně financovaných širokopásmových sítí postavených na filozofii open access network výhradně pozitivní (možnost snadného nediskriminačního vstupu na nový trh). V případě tzv. šedých míst je vzhledem ke složitosti trhu širokopásmových služeb a jeho rychlým změnám v čase a lokalitě nutné provést individuální analýzu trhu včetně vlivu veřejně financované sítě na trh. Povinnost provést tuto analýzu bude v těchto případech mít vždy předkladatel projektu dle základní metodiky uvedené ve vstupní analýze, která bude nutná pro posouzení přijatelnosti projektu. Nezbytnost použití finanční intervence v šedých zónách vyplývá z faktu, že v oblastech s částečným selháním trhu nedochází k samovolné nápravě vedoucí ke změně situace Strana 10 (celkem 85)

11 směrem k vytvoření normálního konkurenčního prostředí (tedy samovolné přeměně šedých zón na černé). Z charakteru šedých zón je zřejmé, že tyto oblasti nejsou schopny přilákat v současném stavu další poskytovatele služeb, neboť nabídka infrastruktury vzhledem k zákaznickému potenciálu není pro případné poskytovatele služeb komerčně zajímavá. Veřejná intervence (ve svém charakteru více omezená, než je tomu u bílých zón) povede v střednědobém horizontu k tomu, aby se šedé zóny změnily na černé bez nutnosti budoucích veřejných stimulací. 1.2 Výchozí předpoklady pro rozdělení území do daných zón V současné době začíná řada členských států věnovat pozornost podpoře širokopásmových sítí, které poskytují služby při velmi vysokých rychlostech připojení a podporují širokou škálu vyspělých konvergovaných digitálních služeb. Těmito sítěmi NGA jsou většinou sítě z optických vláken nebo vyspělé modernizované kabelové sítě, které mají zcela či z velké části nahradit stávající širokopásmové sítě z měděných vodičů nebo stávající kabelové sítě. Nová strategie od Ministerstva průmyslu a obchodu požaduje využit digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově Charakteristika NGA sítě a nabízených služeb Definice NGA sítě, která slouží pro určení charakteristiky dané zóny je pro účely materiálu stanovena následovně: dostatečná datová propustnost s výhledem na 3-5 let; síťová architektura umožňující dostatečnou škálovatelnost služeb pro koncového zákazníka; rychlost a kapacita umožňující příjem obsahu s vysokým rozlišením (videa nebo televizního vysílání), podpora aplikací poskytovaných na vyžádání, které jsou náročné na šířku pásma a cenově dostupné symetrické širokopásmové připojení pro podnikové zákazníky; Strana 11 (celkem 85)

12 prostředí s minimálními provozními náklady (OPEX); možnost souběhu služeb více poskytovatelů různých i stejných služeb; minimální bariéry pro vstup do infrastruktury; existence neutrálního provozovatele s jasně definovanými parametry služby (SLA); prostředí umožňující efektivní a bezpečné oddělení provozů různých poskytovatelů služeb; minimalizace přenosové latence a počtu aktivních uzlů v prostředí IP protokolu; možnost definice různé kvality služeb (QoS); prostředí respektující standardy tzv. Next Generation Networks (NGN) např. dle ETSI (European Telecommunication Standards Institute) standardů (DTR/TISPAN NGN on Services capabilities, requirements and strategic direction for NGN services a DTR/TISPAN NGN on NGN generic capabilities); možnost distribuce multimediálních služeb dle ITU-T G.1000; za NGA není považováno připojení typu V-SAT. Existence více, jedné či žádné takové sítě je pak rozhodující pro charakter daného území. Cílem opatření je výstavba distribučních (tj. z pohledu topologie typicky backhaul) NGA sítí v regionu NUTS II Jihovýchod. Vzhledem k celkové finanční alokaci a zacílení příslušného prioritní osy Regionálního operačního programu je předpokládáno pokrytí cca 30ti obcí v tzv. bílých zónách. Definice jednotlivých typů zón je popsána v kapitole 1.1. V kapitole 2 následující části dokumentu je obsažena analýza stavu existující infrastruktury soukromých ISP včetně stávajících i plánovaných NGA a klasických sítí, dostupného technologie připojení a přístupové infrastruktury. Cílem opatření je i výstavba NGA sítí v šedých lokalitách. Důvodem pro státní podporu v těchto lokalitách je typicky nedostatečný potenciál pro vznik komerční NGA sítě. Identifikace těchto specifických lokalit je uvedena v části II - Vyhodnocení průzkumu. Strana 12 (celkem 85)

13 1.2.2 Právní, organizační a technické možnosti pro zavádění širokopásmového pokrytí Podle názoru Evropské komise je rozvoj vysokorychlostních broadbandových služeb v rámci jednotného evropského trhu klíčovým prostředkem pro zajištění ekonomického růstu a dosažení cílů stanovených Lisabonskou agendou. Z tohoto důvodu má být plně podporována výstavba NGA infrastruktury. Z analýzy situace v ČR z roku 2009 vyplývá, že do optických přístupových sítí zatím investují převážně menší subjekty. Podle údajů ČTÚ je v současné době v ČR cca 300tis. disponibilních optických přípojek, z nichž téměř většina je realizována technologií EPONJ, tzn. FTTB. V procentním vyjádření tak počet přípojek, které jsou vybudovány většinou pouze ve větších městech, nepřesáhl v ČR pokrytí cca 8% domácností. Z monitorování trhu dále vyplývá, že společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. provozuje služby prostřednictvím optických sítí zatím pouze v pilotním provozu, a to ještě s výrazně omezeným lokálním pokrytím. Přístupové optické sítě jsou v současnosti budovány zejména v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva. Formy a zásady spolupráce musí být proto zakotveny v broadbandové strategii ČR, aby mohly být zohledněny v návazných legislativních předpisech. Nová strategie s názvem Digitální Česko od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR požaduje využít digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově. Jde o dokument, který navazuje na dřívější koncepce a politiky, a především na Národní broadbandovou strategii (Národní politika vysokorychlostního přístupu). Dalším významným podkladovým dokumentem je Doporučení Komise ze dne o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace NGA. Strana 13 (celkem 85)

14 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v ČR Globáním cílem Strategie realizace Smart Administration v období je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Elektronizace územní veřejné správy Legislativní rámec: Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (usnesení vlády č. 255/1999) Národní strategický referenční rámec ČR Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (usnesení vlády č. 757/2007 a příloha k usnesení vlády č. 197/2007) Strategické projektové záměry pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration (usnesení vlády č. 536/2008) Strategie rozvoje služeb pro informační společnost (usnesení vlády č. 854/2008) V současné době je možné obecně ukládat povinnosti týkající se přístupu pouze podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu. Výjimku tvoří povinnost poskytovat společné umístění nebo jiné formy sdílení prostředků, například sdílení kabelovodů, objektů nebo stožárů, kdy z taxativně vymezených důvodů lze tuto povinnost uložit i podniku, který nemá na relevantním trhu významnou tržní sílu podle 84 odst. 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZEK ). V rámci novely ZEK, která nabyla účinnosti , je možno uložit (podle 79 odst. 2 písm. a)) zpřístupnění prostředků nebo služeb podnikatelům ovládajícím přístup ke koncovým uživatelům. Avšak podle revize předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě Strana 14 (celkem 85)

15 a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (tzv. směrnice o lepší regulaci), se možnost uložit sdílení vnitřních rozvodů či kabelovodů předpokládá (viz upravený článek 12 rámcové směrnice 2002/21/ES) ve větším rozsahu. Strana 15 (celkem 85)

16 II. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Strana 16 (celkem 85)

17 2 ÚZEMNÍ POKRYTÍ REGIONU VYSOKORYCHLOSTNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU V současné době je na území NUTS 2 Jihovýchod pokryto dostupností vysokorychlostního internetu cca 35 % populace, 45 % podniků, ale pouze 15 % území, rozdíl mezi pokrytím měst a venkovských oblastí je zcela zásadní, města jsou pokryta z cca 60 %, a venkovské oblasti z 10 %. Tento podíl je o to podstatnější, že území podpory je typicky venkovského charakteru. S ohledem na model podpory budoucích projektů z ROP není možné přesně údaje o dopadech podpory vyčíslit. Při odhadu vycházejícím z alokované částky podpory daného opatření ROP bude navýšeno pokrytí území o cca 4 %, 2,5 % populace a 1,5 % podniků. Výše uvedené podmínky potvrzují i výsledky dosažené každoročním průzkumem EK Broadband access in the EU: situation at 1 July Vstupní data dle krajů Z analytického hlediska se jeví jako nejvýhodnější rozhodnout o příslušnosti k vybrané zóně na úrovni obce. Na základě počtu NGA sítí splňujících předpoklady uvedené výše, které se nachází na území dané obce, je možné rozhodnout o příslušnosti obce k vybrané zóně. Mapovou analýzou tabulkových dat pak dostaneme komplexní přehled o daném území. Strana 17 (celkem 85)

18 BLAŽKOV BOHUŇOV BUKOV Tabulka 1 Vstupní data kraje Vysočina Obec ORP Kraj Provider Technologie Optika BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BÝŠOVEC DALEČÍN DOLNÍ ROŽÍNKA HORNÍ ROŽÍNKA WiFi/FTTx ANO šedá Coma Polička/ROWANet/Unet PernštejnNET Telefonica O2/TISCALI/T- ADSL+ ANO šedá Mobile/Unet Telefonica O2/Unet ADSL+/Wifi ANO šedá CHLUM- KOROUHVICE KOROUŽNÉ LÍSEK MILASÍN MORAVECKÉ PAVLOVICE NYKLOVICE PÍSEČNÉ PROSETÍN RADKOV RODKOV ROVEČNÉ ROZSOCHY ROŽNÁ SEJŘEK SKOROTICE STRACHUJOV STRÁŽEK STŘÍTEŽ SULKOVEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU UBUŠÍNEK UJČOV BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM T-Mobile ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/Unet ADSL+/Wifi NE bílá Strana 18 (celkem 85) Typ zóny Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Unet Kenynet/Telefonica O2 WiFi ANO šedá MATRIGO Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SomtNet/Telefonica O2 Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá Coma Polička/RoVNet/Telefonica O2/Unet Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá VoyNet ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Unet MATRIGO MATRIGO/Telefonica O2/Unet Coma Polička Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Coma Polička/Telefonica O2 Telefonica O2/VOINET ADSL+ ANO šedá

19 UNČÍN BYSTŘICE NAD WiFi/ADSL+ ANO šedá PERNŠTEJNEM Coma Polička/Telefonica O2 VĚCHNOV BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet/WAA ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM VELKÉ JANOVICE BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VELKÉ TRESNÉ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM RovNet/Telefonica O2 VĚSTÍN BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VĚŽNÁ BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VÍR BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM ZVOLE BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM ŽDÁNICE BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM BAČKOV HAVLÍČKŮV Tlapnet/WaveNet BARTOUŠOV HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BOŇKOV HAVLÍČKŮV Telefonica O2 BŘEVNICE HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá ČESKÁ BĚLÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá DLOUHÁ VES HAVLÍČKŮV Coma Polička DOLNÍ KRUPÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GOLČŮV JENÍKOV HAVLÍČKŮV WiFi ANO šedá Tlapnet HABRY HAVLÍČKŮV FORTECH/Telefonica O2 HAVLÍČKOVA HAVLÍČKŮV Unet BOROVÁ HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV WiFi/CaTV ANO černá Metropolitní/Nej TV HERÁLEC HAVLÍČKŮV Metropolitní HORNÍ KRUPÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HURTOVA LHOTA HAVLÍČKŮV Metropolitní/Tlapnet CHRTNÍČ HAVLÍČKŮV WaveNet KÁMEN HAVLÍČKŮV GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá KNYK HAVLÍČKŮV GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá KOCHÁNOV HAVLÍČKŮV Metropolitní KOJETÍN HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KRÁSNÁ HORA HAVLÍČKŮV Internet Pb/Telefonica O2 KRÁTKÁ VES HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KVĚTINOV HAVLÍČKŮV Metropolitní/Telefonica O2 KYJOV HAVLÍČKŮV WiFi ANO šedá Metropolitní LEŠKOVICE HAVLÍČKŮV FORTECH/Tlapnet Strana 19 (celkem 85)

20 LÍPA LIPNICE NAD LUČICE MICHALOVICE MODLÍKOV NOVÁ VES U LEŠTINY OKROUHLICE OKROUHLIČKA OLEŠENKA OLEŠNÁ PODMOKY POHLED PŘIBYSLAV RADOSTÍN ROZSOCHATEC RYBNÍČEK SKORKOV SKRYJE SKUHROV SLAVNÍČ STŘÍBRNÉ HORY ŠLAPANOV ŠTOKY TIS ÚHOŘILKA ÚSOBÍ VESELÝ ŽĎÁR VĚŽ VĚŽNICE VYSOKÁ ZVĚSTOVICE ŽDÍREC HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV WiFi/ADSL+ ANO šedá Metropolitní/Telefonica O2 dvcomputer- NET/Metropolitní/Telefonica O2/Unet Metropolitní Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá WiFi ANO šedá Metropolitní Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 Kabelová Televize Přibyslav/Telefonica CATV/ADSL+ ANO šedá O2 Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 CATV/ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá FTTx/ADSL+ ANO šedá SELF servis/telefonica O2 Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/WavaNet ADSL+/wifi NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Metropolitní/Telefonica O2/Unet Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Strana 20 (celkem 85)

21 ŽIŽKOVO POLE HAVLÍČKŮV CATV ANO šedá Kabelová Televize Přibyslav MLADÉ BŘÍŠTĚ HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá MYSLETÍN HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PÍŠŤ HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PROSEČ HUMPOLEC Memory Computers/Placnet.cz/Telefonice O2 ŘEČICE HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá SEDLICE HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SENOŽATY HUMPOLEC Memory Computers/SPACE COM STARÉ BŘÍŠTĚ HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SYROV HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá VOJSLAVICE HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá VYSTRKOV HUMPOLEC Memory Computers/SPACE COM ŽELIV HUMPOLEC SPACE COM/Telefonice O2 BEZDĚKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BOREK CHOTĚBOŘ Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá ČACHOTÍN CHOTĚBOŘ České Radiokomunikace/GTS ADSL+/wifi NE bílá Novera/SkyNet/Telefonica O2 ČEČKOVICE CHOTĚBOŘ LoNet/Telefonica O2 DOLNÍ CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SOKOLOVEC HEŘMANICE CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá CHOTĚBOŘ CHOTĚBOŘ Metropolitní WiFi ANO šedá JEŘIŠNO CHOTĚBOŘ INCO JILEM CHOTĚBOŘ FORTECH JITKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KLOKOČOV CHOTĚBOŘ Tlapnet KRABOROVICE CHOTĚBOŘ Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá KRUCEMBURK CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Unet LÁNY CHOTĚBOŘ GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá LIBICE NAD CHOTĚBOŘ DOUBRAVOU FORTECH MALEČ CHOTĚBOŘ FORTECH/INCO NEJEPÍN CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá NOVÁ VES CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá U CHOTĚBOŘE OUDOLEŇ CHOTĚBOŘ GTS Novera/SkyNet/Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PODMOKLANY CHOTĚBOŘ GTS Novera/SkyNet/Telefonica O2 ADSL+ NE bílá RUŠINOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 SEDLETÍN CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO šedá SLAVĚTÍN CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SLAVÍKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SLOUPNO CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SOBÍŇOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Unet Strana 21 (celkem 85)

22 UHELNÁ PŘÍBRAM CHOTĚBOŘ COOLINK.NET/Telefonica O2 VEPŘÍKOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Tlapnet VILÉMOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá VÍSKA CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 ŽDÍREC NAD CHOTĚBOŘ WiFi/ADSL+ ANO šedá DOUBRAVOU FORTECH/Telefonica O2/Unet ARNOLEC JIHLAVA M-Soft BATELOV JIHLAVA M-Soft/T-Mobile WiFi/ADSL+ ANO šedá BÍLÝ KÁMEN JIHLAVA M-Soft BÍTOVČICE JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BORŠOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BRTNICE JIHLAVA GTS Novera/SkyNet/Telefonica ADSL+/wifi ANO šedá O2/TŘEŠŤSKO.NET BRTNIČKA JIHLAVA České Radiokomunikace/GTS ADSL+ NE bílá Novera/SkyNet/Telefonica O2/TISCALI BRZKOV JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 CEJLE JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 CEREKVIČKA- JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá ROSICE ČÍŽOV JIHLAVA M-Soft/TŘEŠŤSKO.NET DLOUHÁ BRTNICE JIHLAVA NETBOX/SkyNet/Telefonica O2 DOBRONÍN JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO šedá DOBROUTOV JIHLAVA NETBOX/Telefonica O2 WiFi, ADSL NE bílá DOLNÍ CEREKEV JIHLAVA GTS Novera/NETBOX/Telefonica ADSL+/Wifi NE bílá O2/TŘEŠŤSKO.NET DUDÍN JIHLAVA M-Soft DUŠEJOV JIHLAVA SKORI WiFi ANO šedá DVORCE JIHLAVA M-Soft HLADOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HODICE JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HOJKOV JIHLAVA Telefonica O2/TŘEŠŤSKO.NET ADSL+/Wifi NE bílá HORNÍ DUBENKY JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá HRUTOV JIHLAVA Telefonica O2/UPC internet ADSL+/CaTV NE bílá HUBENOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HYBRÁLEC JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá JAMNÉ JIHLAVA M-Soft JERSÍN JIHLAVA GTS Novera/NETBOX/Telefonica O2 ADSL+/Wifi NE bílá JEZDOVICE JIHLAVA CORA system/telefonica O2 JEŽENÁ JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá JIHLAVA JIHLAVA 802.cz/Ha-vel/JSNET/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO černá JIHLÁVKA JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KALHOV JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 KALIŠTĚ JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá KAMENICE JIHLAVA Občanské sdružení K-NET/Telefonica O2 Strana 22 (celkem 85)

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod

Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod aneb veřejné prostředky ve výstavbě NGA/FTTx sítí Petr Pavlinec, kraj Vysočina Co jsme zač? Veřejná správa a telco trh... největší zákazník

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Vysočina Výroční zpráva 2006

Vysočina Výroční zpráva 2006 Vysočina OBSAH Slovo úvodem 2 O Vysočině 4 Samospráva 7 Hospodaření kraje 12 Fond Vysočiny 17 Regionální rozvoj 20 Cestovní ruch 24 Doprava 28 Zdravotnictví 36 Sociální péče 42 Životní prostředí 47 Zemědělství

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

I.-II. Páteřní optická síť kraje Vysočina

I.-II. Páteřní optická síť kraje Vysočina I.-II. Páteřní optická síť kraje Vysočina Spolupráce Kraje Vysočina se sdružením Cesnet Květen 2014 Petr Pavlinec, odbor informatiky KrÚ Kraje Vysočina Jak to celé vzniklo? 2001 Vznik samostatných krajů

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Páteřní optická síť kraje Vysočina Páteřní optická síť kraje Vysočina Duben 2007 Petr Pavlinec Basic information on ROWANet Hlavní cíle projektu Výstavba páteřní optické sítě vlastněné a provozované samosprávou Privátní vysokorychlostní

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu

Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Vysvětlující materiál k souhrnu otázek týkajících se Programu Definice přístupových sítí nové generace (NGA) Přístupové sítě nové generace jsou definovány (podle textu Doporučení Evropské komise K(2010)

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 2020 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED NÁVRHŮ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ CYKLOTRAS Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882,

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

bezplatná linka: 800 600 608 Olbramovice Řadový RD k celkové rekonstrukci na pozemku 427 m 2, klidná část obce.

bezplatná linka: 800 600 608 Olbramovice Řadový RD k celkové rekonstrukci na pozemku 427 m 2, klidná část obce. Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR. realitní měsíčník ročník IV. říjen 2012 bezplatná linka: 800 600 608 www.avysocina.cz Soutěž o relaxační víkend je v plném proudu Obsah 2 Úvodní slovo

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu

Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR. Digitální cesta k ekonomickému růstu Co je třeba udělat.! Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015 Fakta

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

O aktuálních otázkách

O aktuálních otázkách Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem Sovou provedli ČTÚ) Jiří Peterka Český telekomunikační úřad O aktuálních otázkách (a také o tom, co jsme kdysi s panem

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příloha č. 1 IČ: 49455842 sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Živelní pojištění" Účinnost pojištění: 1.7.2013 Doba

Více

Č. VHB Název odběru Odběr 2012 [l/s] Max. odběr [l/s] ID VÚ

Č. VHB Název odběru Odběr 2012 [l/s] Max. odběr [l/s] ID VÚ 120615 UNILEVER ČR PTZ Nelahozeves 0,00 3,41 11720 120212 SčV Kladno Slaný Studeněves 22,02 25,84 51400 120213 SčV Kladno Slaný Kvíček 2,74 3,76 51400 120217 ANIMO Zlonice 0,30 0,30 51400 120221 AGROS

Více

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013

RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 RK-39-2012-xx, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 Rozpočet kraje 2013 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Budování sdílených sítí Obsah Důvody pro budování sdílených sítí Exkluzivní vs sdílené sítě Velkoprodej, bitstream nebo pronájem

Více

Studánky a prameny v okrese Jihlava I. díl

Studánky a prameny v okrese Jihlava I. díl Studánky a prameny v okrese Jihlava I. díl Český svaz ochránců přírody 59/11 ZO Jihlava 2005 Obsah Obsah...2 Úvodem...4 Seznam obcí okresu Jihlava...5 2. BATELOV...9 3. BÍLÝ KÁMEN...11 8. BRTNICE...14

Více

Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU. 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě

Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU. 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě Podpora výstavby NGA sí2 v členských státech EU 29. 1. 2015 Workshop NGA sítě Co jsme zjišťovali? Jaký je aktuální stav a cíle podpory broadbandu ve vybraných členských zemích EU Jak podporují vybrané

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

vysočina nejen na Vysočině Pouzdřany RD 3+1 s vinným sklepem, celková plocha pozemku 394 m 2, výstavba rok 1980. 1 889 000,- Kč

vysočina nejen na Vysočině Pouzdřany RD 3+1 s vinným sklepem, celková plocha pozemku 394 m 2, výstavba rok 1980. 1 889 000,- Kč ZDARM realitní měsíčník ročník III. květen 2011 bezplatná linka: 800 600 608 www.avysocina.cz NABÍDKA VÍCE JAK 500 NEMOVITOSTÍ nejen na Vysočině 2931 Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR.

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Jaké jsou parametry sítě NGA?

Jaké jsou parametry sítě NGA? Jaké jsou parametry sítě NGA? Brno, 12.3.2015 Jan Brouček AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ NGA Next Generation Access přístupová síť nové generace Co to je síť NGA? Schéma sítě, stavební

Více

a) aplikace SSNIP testu; b) odůvodnění geografické segmentace; c) hodnocení residenčního a podnikatelského trhu.

a) aplikace SSNIP testu; b) odůvodnění geografické segmentace; c) hodnocení residenčního a podnikatelského trhu. Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 Praha 9 V Praze dne 29. března 2012 Stanovisko ICTU k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/5/XX.2012-Y, trhu č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu. Integrovaná strategie území

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu. Integrovaná strategie území Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu Integrovaná strategie území Srpen 2014 1 Obsah Obsah... 2 1. Analytická část stav, problémy

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úsek sociálně-právní ochrany dětí METODIKA NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY Projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP

Více

Broadband. chceme dohnat Evropu, ale chybí nám pravidla hry. Martin Orgoník Vodafone Czech Republic. TINF 2012, 27. listopadu 2012

Broadband. chceme dohnat Evropu, ale chybí nám pravidla hry. Martin Orgoník Vodafone Czech Republic. TINF 2012, 27. listopadu 2012 Broadband chceme dohnat Evropu, ale chybí nám pravidla hry Vodafone Czech Republic TINF 2012, 27. listopadu 2012 C1 - Vodafone Unclassified Obsah prezentace > Srovnání se zahraničím > Bariéry rozvoje NGA

Více

WWW.PROFIBER.EU. Next Generation Access. Jan Brouček. info@profiber.eu www.profiber.eu

WWW.PROFIBER.EU. Next Generation Access. Jan Brouček. info@profiber.eu www.profiber.eu WWW.PROFIBER.EU Next Generation Access Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu demarkační bod CORE/ACCESS Demarkační body NGA Přenosová linka (optika/ metalika/bezdrát) NGA - parametry Propustnost

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

1 Analytická část. 1.1 Vymezení území

1 Analytická část. 1.1 Vymezení území Obsah 1 Analytická část... 2 1.1 Vymezení území... 2 1.2 Vyhodnocení stávajícího potenciálu... 8 1.2.1 Obyvatelstvo počet, pohyb, věková struktura, vzdělanost, zaměstnanost... 8 1.2.2 Věková struktura

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller

ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller ARCHITEKTURA SLUŽEB INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentu Petr Tiller Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared

Více

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas

Vysočina Cycling MTB 2014. Poř. St.č. Ročník Příjmení Jméno Tým Čas Závod na 5 okruhů - 29 km 1 135 1982 Kníže David PRODOLI RACING TEAM 1:13:05 2 82 1995 Lavička Adam UNIQA Jihlava 1:13:20 3 88 1978 Bartoň Pavel Eurofoam Sport Team 1:13:23 4 160 1991 Andrle David Velosport

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC

ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC OBDOBÍ 10/2009 11/2013 -návrh určený k projednání- Návrh Zprávy, který je určen ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ Digitální Česko 2.0 - trendy, budoucnost a současnost FTTx sítí (FTTx Fiber to the X) Jan Brouček PROFiber Networking CZ s.r.o. Optické vlákno Jakou má šířku pásma? Primární ochrana akrylát, teflon, polyimid

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Vývoj trhu s broadbandem

Vývoj trhu s broadbandem Vývoj trhu s broadbandem Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Jiří Peterka o čem bych chtěl mluvit? o číslech ano, také.. ale spíše o širších souvislostech jako třeba: že broadband už není zdaleka

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

zajímavá místa Horácka

zajímavá místa Horácka zajímavá místa Horácka Turistický průvodce infocentra KONĚŠÍN INFORMAČNÍ CENTRUM tel.: 601 581 525, e-mail: konesin@iol.cz TŘEBÍČ INFORMAČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Karlovo nám. 47, tel.: 568 847 070, 568 610

Více

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí

Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Optical Fibre Apparatus Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Problémy a dilemata malých operátorů při výstavbě optických sítí Pojmy, dojmy a realita. Co je to penetrace? Co

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Havlíčkův Brod Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Projekt CEC5, hodnocení CESBA

Projekt CEC5, hodnocení CESBA Projekt CEC5, hodnocení CESBA Ing. arch. Martin Šimůnek, Ing. Karel Srdečný, EkoWATT Projekt CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách CEC5:

Více