Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod"

Transkript

1 Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Předmět: analýza stavu území Objednatel: Regionální rada regionu Jihovýchod Datum zpracování: září 2011 Verze: finální Zpracovatel:

2 OBSAH ÚVOD... 3 I PRŮZKUM TRHU POPIS REALIZACE PRŮZKUMU DEFINICE BÍLÝCH, ŠEDÝCH A ČERNÝCH ZÓN VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY PRO ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ DO DANÝCH ZÓN Charakteristika NGA sítě a nabízených služeb Právní, organizační a technické možnosti pro zavádění širokopásmového pokrytí II VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU ÚZEMNÍ POKRYTÍ REGIONU VYSOKORYCHLOSTNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU VSTUPNÍ DATA DLE KRAJŮ SEZNAM POSKYTOVATELŮ MAPY JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ DLE TYPŮ ZÓN III NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRH REALIZACE OTEVŘENÝCH BROADBANDOVÝCH SÍTÍ CHRAKTERU NGA OBLASTI DOTACE ROP JV FINANCOVÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ PŘEDKLÁDÁNÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ MONITORING PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY NOVĚ BUDOVANÝCH SÍTÍ PODMÍNKY, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A PŘÍNOSY PROJEKTŮ METODIKA NASTAVENÍ CENOVÉ POLITIKY A VELKOOBCHODNÍHO MODELU MOŽNOST VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ DOSTUPNÉ INFRASTRUKTURY ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK Strana 2 (celkem 85)

3 ÚVOD Dokument je zpracován za účelem analýzy stavu území v regionu soudržnosti Jihovýchod z pohledu dostupnosti sítí NGA (next generation access) a jejich poskytovatelů a za účelem vytvoření dostatečného podkladu pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi ve věci oznámení zamýšlené podpory výstavby sítí NGA z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Notifikace se vztahuje na podporu budování sítí NGA ve smyslu Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí. Tento dokument navazuje na analýzu notifikační žádosti regionu o rozdělení lokalit v NUTS2 Jihovýchod (Česká republika) dle možného uplatnění veřejné podpory projektů na realizaci otevřených broadbandových sítí charakteru NGA prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) NUTS2 Jihovýchod. NGA sítě je možné z pohledu realizovaných a plánovaných aktivit v regionu definovat jako kabelové přístupové sítě sestávající zcela nebo zčásti z optických prvků, které dokážou poskytovat služby širokopásmového přístupu s vylepšenými vlastnostmi (jako je vyšší propustnost) a umožňující otevřený, nediskriminační, technologicky neutrální přístup poskytovatelů služeb. Dokument je členěn na následující části: I. průzkum trhu, II. vyhodnocení průzkumu a III. návrhovou část. Vzhledem k tomu, že celkový počet obcí je v regionu soudržnosti Jihovýchod takřka 1400, byla pro sběr dat jako neefektivnější použita metodika CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). V případě poskytovatelů internetu pak byla použita kombinace metodiky CATI a CAWI (Computer Assisted Web Interview). V I. části dokumentu byl proveden průzkum v oblasti poskytování vysokorychlostního internetu v NUTS 2 Jihovýchod tak, aby bylo možné definovat černá, šedá a bílá místa v regionu. Dále u poskytovatelů byla zanalyzována cenová nabídka za 2 Mbps a 8 Mbps. Strana 3 (celkem 85)

4 Výsledky průzkumu byly zpracovány do tabulek a byly vytvořeny mapy regionu soudržnosti Jihovýchod zobrazující stávající ICT infrastruktury do úrovně obcí včetně jakékoliv nové infrastruktury plánované komerčními provozovateli v blízké budoucnosti. V návrhové části byly navrhnuty minimální požadavky na parametry nově budovaných sítí. Strana 4 (celkem 85)

5 I. PRŮZKUM TRHU Strana 5 (celkem 85)

6 1 POPIS REALIZACE PRŮZKUMU Průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod byl proveden u všech obcí, aby byl vytvořen dostatečný podklad pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi. Tento průzkum probíhal v červencisrpnu 2011 pomocí telefonického dotazování s využitím počítače. Průzkum byl prováděn ve dvou samostatných částech. Použitá metodika Základní informace o obcích byly získány z více veřejně dostupných zdrojů, např. apod. Seznam obcí byl následně nahrán do aplikace pro metodiku CATI. Jedná se o kvantitativní metodu průzkumu pomocí telefonického dotazování s využitím počítače. Výhody metodiky CATI: Efektivnost, spolehlivost, rychlost. Nepřetržitá kontrola 2 operátorů supervizorem umožnila minimalizaci chyb. Standardizované dotazování. Průběžné vyhodnocování výsledků šetření a rychlé dodání konečných výsledků. CATI se nejlépe hodí zejména ve výzkumech citlivých na rychlost a časovou přesnost dotazování. Získané výsledky slouží k rychlé orientaci v problematice. Dalším důvodem použití metodiky CATI je využití použitého SW pro efektivní aktualizaci dat. Základní informace o poskytovatelích internetu byly opět získány z veřejných zdrojů, např. obchodní rejstřík apod. Důraz u poskytovatelů byl kladen na zjištění jejich plánů týkající se poskytování vysokorychlostního internetu. V případě poskytovatelů internetu byla použita kombinace metodiky CATI a CAWI neboli dotazování s využitím internetu, protože tato data byla rozsáhlejší. Strana 6 (celkem 85)

7 Struktura dotazníku pro obce i poskytovatele byla navržena v souladu s účelem a cíli tohoto šetření. Otázky byly voleny jak uzavřené, tak otevřené, aby se respondenti mohli vyjádřit k tématu konkrétní připomínkou. Celkem bylo sestaveno 7 základních otázek u obcí týkajících se připojení do internetu a 5 základních otázek u poskytovatelů internetu týkajících se použité technologie, oblasti pokrytí území Jihovýchod, rychlosti připojení, cenových nabídek a jejich investičních plánů. U obcí je nutné také poznamenat, že data, která dotazovaní uvedli v dotazníkovém šetření a která byla zaznamenávána do aplikace, ne vždy korespondovali s reálnými údaji, které jsou k dispozici od jednotlivých poskytovatelů a na veřejně dostupných zdrojích. Proto byly veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu ještě ověřeny u providerů a na webových stránkách jednotlivých obcí. Analýza také navazuje na průzkum, který byl proveden v roce 2009 na území obou krajů. 1.1 Definice bílých, šedých a černých zón Bílé a šedé zóny byly definovány na základě vícerozměrné analýzy variant, kde v tomto případě šlo o sestavení pořadí obcí z hlediska zavedení vysokorychlostního datového spojení. Čím nižšího skóre obec nakonec dosáhla, tím vyšší je pravděpodobnost, že zde trh selhává, neboť nejde o komerčně zajímavou oblast a bylo by tedy vhodné zajistit spojení jiným způsobem. Skóre bylo stanoveno na základě výpočtu celkového užitku dané varianty. Tzv. užitek znamená celkové hodnocení dané varianty dle součtu hodnocení jednotlivých vážených kritérií, přičemž tato hodnocení jsou již normalizována. Podle dosaženého celkového užitku byly všechny varianty sestupně uspořádány. 1 1 Podrobněji o vícerozměrné analýze: TVRDÍK,J. Analýza vícezorměrných dat, nakladatelství: Ostravská univerzita. Strana 7 (celkem 85)

8 Hodnotu 1 má v použitém modelu ideální trh širokopásmového přístupu. Meze byly určeny expertním odhadem na základě znalosti situace v konkrétních obcích a analýzy výsledků výpočtu. Obce regionu Jihovýchod byly rozděleny do tří následujících kategorií: NE (černá zóna): pokud celkový užitek přesáhne hodnotu 0,5, pak v dané lokalitě nejsou podmínky, které by zakládaly předpoklad selhávání daného trhu jedná se zejména o velká města a obce, kde je zavedení komerčně výhodné; MOŽNÁ (šedá zóna): pokud je celkový užitek v rozmezí 0,29-0,49, pak jsou zde do jisté míry podmínky předpokladu selhávání trhu. ANO (bílá zóna): pokud celkový užitek nedosahuje hodnoty 0,29, pak v dané obci jsou plně podmínky zakládající předpoklad selhávání daného trhu. Jedná se většinou o malé obce, které jsou pro komerční sféru nezajímavé. Bílé zóny: V těchto zónách dochází k tržnímu selhání a bez veřejné intervence rozvoj podporovaných služeb není možný. Vzhledem k tomu, že není zaručena základní dostupnost NGA sítě, je na místě veřejná intervence. Bílá zóna je charakteristická neexistencí otevřené NGA sítě v daném území. Je známo, že v následujícím období 3 let není v dané lokalitě plánována výstavba NGA sítě soukromým investorem. Dále pak je prokázáno, že v případě existence širokopásmové služby poskytované prostřednictvím existující sítě v dané lokalitě jsou nedostatečně uspokojeny potřeby občanů a podniků v dotyčné oblasti a stanovených cílů rozvoje NGA sítě není možné dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. Šedé zóny: V těchto zónách dochází k částečnému tržnímu selhání a bez omezené veřejné intervence není možný rozvoj podporovaných služeb NGA sítě. Šedá zóna je charakteristická existencí pouze jedné otevřené širokopásmové sítě NGA v daném území. Existence monopolního provozovatele výrazně omezuje další rozvoj broadbandového trhu v území. Je známo, že za existence pouze jedné NGA sítě není v následujícím období 3 let v dané lokalitě plánována výstavba další NGA sítě soukromým investorem. Strana 8 (celkem 85)

9 Stávající nebo plánovaná síť NGA není nebo nebude dostatečná k uspokojení potřeb občanů a podniků v dotyčných oblastech a stanovených cílů rozvoje NGA sítí v oblasti nelze dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. Mezi další indikátory typické pro selhání trhu v šedých zónách patří: nepřiměřená cena (konkrétně více jak 40EUR měsíčně za broadband konektivitu koncového zákazníka; porovnáno k průměrným cenám v ČR dle průzkumu jednotlivých krajů v roce 2008 a průměru EU). Průměrná cena koncového broadband připojení v ČR se pohybuje v roce 2011 na ceně 620,- Kč (25 EUR) bez DPH měsíčně. Průměrná velkoobchodní cena připojení v distribuční NGA síti v roce 2011 v regionu činí 15tis Kč měsíčně bez DPH za 100 Mbit/s, t.j. 600 EUR (zdroj ČTÚ a výsledky poptávkových řízení a veřejných zakázek kraje). nepřijatelné podmínky vstupu dalších operátorů do existující sítě monopolní praktiky (typicky cenová diskriminace) a technologické překážky viz. definice NGA, značná geografická odlehlost sítí a neexistence páteřních spojů; regulace trhu v ČR se zatím nezaměřuje z pohledu legislativy na NGA sítě. Připravovaný regulační rámec by měl být k dispozici v letošním roce dle stanoviska národního regulátora; v šedých zónách není na základě poptávkových řízení samosprávy, analýzy tržní situace a predikce pro nejbližší 3 roky reálný vznik otevřeného konkurenčního prostředí na základě privátní investice. Proto je intervence z veřejných prostředků jedinou dostupnou cestou vzniku NGA otevřeného prostředí; v šedých zónách nejsou v současné době k dispozici neutrální operátoři popř. sítě vlastněné veřejnou správou. Typickým vlastníkem sítě je malý ISP s lokálním monopolem s průměrným počtem cca 1000 zákaznických přípojek realizovaných prostřednictvím WiFi popř. národní inkumbet s xdsl službami. Prostřednictvím těchto sítí nelze realizovat nezávislou distribuci služeb dalších poskytovatelů a z pohledu koncového uživatele nelze přistupovat např. k tzv. TriplePlay službám a službám o vysokém rozlišení. Strana 9 (celkem 85)

10 K problematice výstavby vysokorychlostních NGA sítí na území NUTS II Jihovýchod z prostředků EU proběhlo dne setkání s poskytovateli služeb připojení v tomto regionu. Poskytovatelé byli seznámeni s mapovými podklady rozdělení zón a s celým konceptem oznamovaného opatření. Tyto podklady byly také součástí pozvánky na jednání. Žádný z oslovených poskytovatelů nevyjádřil nesouhlas, ani nedeklaroval obavu z ohrožení jeho podnikatelských plánů v území. Dle aktuálního průzkumu se situace nezměnila a poskytovatelé internetu neplánují zavedení optiky do menších obcí. Podle vyjádření poskytovatelů internetu by bylo zavádění optického připojení do menších obcí ekonomicky nevýhodné. Tyto obce jsou tedy většinou pokryty pomocí bezdrátové technologie nebo pomocí ADSL. Tato technologie však nesplňuje podmínky NGA sítí. Černé zóny: V těchto zónách nedochází k tržnímu selhání. Vzhledem k tomu, že je zaručena základní dostupnost NGA sítě s možností výběru, není na místě veřejná intervence. Černá zóna je charakteristická existencí více než jedné otevřené širokopásmové sítě NGA v daném území. Analýza území jasně definuje, kde se poskytovatelé širokopásmových sítí nevyskytují (bílá místa) a kde je vliv výstavby veřejně financovaných širokopásmových sítí postavených na filozofii open access network výhradně pozitivní (možnost snadného nediskriminačního vstupu na nový trh). V případě tzv. šedých míst je vzhledem ke složitosti trhu širokopásmových služeb a jeho rychlým změnám v čase a lokalitě nutné provést individuální analýzu trhu včetně vlivu veřejně financované sítě na trh. Povinnost provést tuto analýzu bude v těchto případech mít vždy předkladatel projektu dle základní metodiky uvedené ve vstupní analýze, která bude nutná pro posouzení přijatelnosti projektu. Nezbytnost použití finanční intervence v šedých zónách vyplývá z faktu, že v oblastech s částečným selháním trhu nedochází k samovolné nápravě vedoucí ke změně situace Strana 10 (celkem 85)

11 směrem k vytvoření normálního konkurenčního prostředí (tedy samovolné přeměně šedých zón na černé). Z charakteru šedých zón je zřejmé, že tyto oblasti nejsou schopny přilákat v současném stavu další poskytovatele služeb, neboť nabídka infrastruktury vzhledem k zákaznickému potenciálu není pro případné poskytovatele služeb komerčně zajímavá. Veřejná intervence (ve svém charakteru více omezená, než je tomu u bílých zón) povede v střednědobém horizontu k tomu, aby se šedé zóny změnily na černé bez nutnosti budoucích veřejných stimulací. 1.2 Výchozí předpoklady pro rozdělení území do daných zón V současné době začíná řada členských států věnovat pozornost podpoře širokopásmových sítí, které poskytují služby při velmi vysokých rychlostech připojení a podporují širokou škálu vyspělých konvergovaných digitálních služeb. Těmito sítěmi NGA jsou většinou sítě z optických vláken nebo vyspělé modernizované kabelové sítě, které mají zcela či z velké části nahradit stávající širokopásmové sítě z měděných vodičů nebo stávající kabelové sítě. Nová strategie od Ministerstva průmyslu a obchodu požaduje využit digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově Charakteristika NGA sítě a nabízených služeb Definice NGA sítě, která slouží pro určení charakteristiky dané zóny je pro účely materiálu stanovena následovně: dostatečná datová propustnost s výhledem na 3-5 let; síťová architektura umožňující dostatečnou škálovatelnost služeb pro koncového zákazníka; rychlost a kapacita umožňující příjem obsahu s vysokým rozlišením (videa nebo televizního vysílání), podpora aplikací poskytovaných na vyžádání, které jsou náročné na šířku pásma a cenově dostupné symetrické širokopásmové připojení pro podnikové zákazníky; Strana 11 (celkem 85)

12 prostředí s minimálními provozními náklady (OPEX); možnost souběhu služeb více poskytovatelů různých i stejných služeb; minimální bariéry pro vstup do infrastruktury; existence neutrálního provozovatele s jasně definovanými parametry služby (SLA); prostředí umožňující efektivní a bezpečné oddělení provozů různých poskytovatelů služeb; minimalizace přenosové latence a počtu aktivních uzlů v prostředí IP protokolu; možnost definice různé kvality služeb (QoS); prostředí respektující standardy tzv. Next Generation Networks (NGN) např. dle ETSI (European Telecommunication Standards Institute) standardů (DTR/TISPAN NGN on Services capabilities, requirements and strategic direction for NGN services a DTR/TISPAN NGN on NGN generic capabilities); možnost distribuce multimediálních služeb dle ITU-T G.1000; za NGA není považováno připojení typu V-SAT. Existence více, jedné či žádné takové sítě je pak rozhodující pro charakter daného území. Cílem opatření je výstavba distribučních (tj. z pohledu topologie typicky backhaul) NGA sítí v regionu NUTS II Jihovýchod. Vzhledem k celkové finanční alokaci a zacílení příslušného prioritní osy Regionálního operačního programu je předpokládáno pokrytí cca 30ti obcí v tzv. bílých zónách. Definice jednotlivých typů zón je popsána v kapitole 1.1. V kapitole 2 následující části dokumentu je obsažena analýza stavu existující infrastruktury soukromých ISP včetně stávajících i plánovaných NGA a klasických sítí, dostupného technologie připojení a přístupové infrastruktury. Cílem opatření je i výstavba NGA sítí v šedých lokalitách. Důvodem pro státní podporu v těchto lokalitách je typicky nedostatečný potenciál pro vznik komerční NGA sítě. Identifikace těchto specifických lokalit je uvedena v části II - Vyhodnocení průzkumu. Strana 12 (celkem 85)

13 1.2.2 Právní, organizační a technické možnosti pro zavádění širokopásmového pokrytí Podle názoru Evropské komise je rozvoj vysokorychlostních broadbandových služeb v rámci jednotného evropského trhu klíčovým prostředkem pro zajištění ekonomického růstu a dosažení cílů stanovených Lisabonskou agendou. Z tohoto důvodu má být plně podporována výstavba NGA infrastruktury. Z analýzy situace v ČR z roku 2009 vyplývá, že do optických přístupových sítí zatím investují převážně menší subjekty. Podle údajů ČTÚ je v současné době v ČR cca 300tis. disponibilních optických přípojek, z nichž téměř většina je realizována technologií EPONJ, tzn. FTTB. V procentním vyjádření tak počet přípojek, které jsou vybudovány většinou pouze ve větších městech, nepřesáhl v ČR pokrytí cca 8% domácností. Z monitorování trhu dále vyplývá, že společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. provozuje služby prostřednictvím optických sítí zatím pouze v pilotním provozu, a to ještě s výrazně omezeným lokálním pokrytím. Přístupové optické sítě jsou v současnosti budovány zejména v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva. Formy a zásady spolupráce musí být proto zakotveny v broadbandové strategii ČR, aby mohly být zohledněny v návazných legislativních předpisech. Nová strategie s názvem Digitální Česko od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR požaduje využít digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově. Jde o dokument, který navazuje na dřívější koncepce a politiky, a především na Národní broadbandovou strategii (Národní politika vysokorychlostního přístupu). Dalším významným podkladovým dokumentem je Doporučení Komise ze dne o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace NGA. Strana 13 (celkem 85)

14 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v ČR Globáním cílem Strategie realizace Smart Administration v období je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Elektronizace územní veřejné správy Legislativní rámec: Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (usnesení vlády č. 255/1999) Národní strategický referenční rámec ČR Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (usnesení vlády č. 757/2007 a příloha k usnesení vlády č. 197/2007) Strategické projektové záměry pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration (usnesení vlády č. 536/2008) Strategie rozvoje služeb pro informační společnost (usnesení vlády č. 854/2008) V současné době je možné obecně ukládat povinnosti týkající se přístupu pouze podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu. Výjimku tvoří povinnost poskytovat společné umístění nebo jiné formy sdílení prostředků, například sdílení kabelovodů, objektů nebo stožárů, kdy z taxativně vymezených důvodů lze tuto povinnost uložit i podniku, který nemá na relevantním trhu významnou tržní sílu podle 84 odst. 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZEK ). V rámci novely ZEK, která nabyla účinnosti , je možno uložit (podle 79 odst. 2 písm. a)) zpřístupnění prostředků nebo služeb podnikatelům ovládajícím přístup ke koncovým uživatelům. Avšak podle revize předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě Strana 14 (celkem 85)

15 a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (tzv. směrnice o lepší regulaci), se možnost uložit sdílení vnitřních rozvodů či kabelovodů předpokládá (viz upravený článek 12 rámcové směrnice 2002/21/ES) ve větším rozsahu. Strana 15 (celkem 85)

16 II. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Strana 16 (celkem 85)

17 2 ÚZEMNÍ POKRYTÍ REGIONU VYSOKORYCHLOSTNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU V současné době je na území NUTS 2 Jihovýchod pokryto dostupností vysokorychlostního internetu cca 35 % populace, 45 % podniků, ale pouze 15 % území, rozdíl mezi pokrytím měst a venkovských oblastí je zcela zásadní, města jsou pokryta z cca 60 %, a venkovské oblasti z 10 %. Tento podíl je o to podstatnější, že území podpory je typicky venkovského charakteru. S ohledem na model podpory budoucích projektů z ROP není možné přesně údaje o dopadech podpory vyčíslit. Při odhadu vycházejícím z alokované částky podpory daného opatření ROP bude navýšeno pokrytí území o cca 4 %, 2,5 % populace a 1,5 % podniků. Výše uvedené podmínky potvrzují i výsledky dosažené každoročním průzkumem EK Broadband access in the EU: situation at 1 July Vstupní data dle krajů Z analytického hlediska se jeví jako nejvýhodnější rozhodnout o příslušnosti k vybrané zóně na úrovni obce. Na základě počtu NGA sítí splňujících předpoklady uvedené výše, které se nachází na území dané obce, je možné rozhodnout o příslušnosti obce k vybrané zóně. Mapovou analýzou tabulkových dat pak dostaneme komplexní přehled o daném území. Strana 17 (celkem 85)

18 BLAŽKOV BOHUŇOV BUKOV Tabulka 1 Vstupní data kraje Vysočina Obec ORP Kraj Provider Technologie Optika BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BÝŠOVEC DALEČÍN DOLNÍ ROŽÍNKA HORNÍ ROŽÍNKA WiFi/FTTx ANO šedá Coma Polička/ROWANet/Unet PernštejnNET Telefonica O2/TISCALI/T- ADSL+ ANO šedá Mobile/Unet Telefonica O2/Unet ADSL+/Wifi ANO šedá CHLUM- KOROUHVICE KOROUŽNÉ LÍSEK MILASÍN MORAVECKÉ PAVLOVICE NYKLOVICE PÍSEČNÉ PROSETÍN RADKOV RODKOV ROVEČNÉ ROZSOCHY ROŽNÁ SEJŘEK SKOROTICE STRACHUJOV STRÁŽEK STŘÍTEŽ SULKOVEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU UBUŠÍNEK UJČOV BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM T-Mobile ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/Unet ADSL+/Wifi NE bílá Strana 18 (celkem 85) Typ zóny Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Unet Kenynet/Telefonica O2 WiFi ANO šedá MATRIGO Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SomtNet/Telefonica O2 Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá Coma Polička/RoVNet/Telefonica O2/Unet Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá VoyNet ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Unet MATRIGO MATRIGO/Telefonica O2/Unet Coma Polička Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Coma Polička/Telefonica O2 Telefonica O2/VOINET ADSL+ ANO šedá

19 UNČÍN BYSTŘICE NAD WiFi/ADSL+ ANO šedá PERNŠTEJNEM Coma Polička/Telefonica O2 VĚCHNOV BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet/WAA ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM VELKÉ JANOVICE BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VELKÉ TRESNÉ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM RovNet/Telefonica O2 VĚSTÍN BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VĚŽNÁ BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VÍR BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM ZVOLE BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM ŽDÁNICE BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM BAČKOV HAVLÍČKŮV Tlapnet/WaveNet BARTOUŠOV HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BOŇKOV HAVLÍČKŮV Telefonica O2 BŘEVNICE HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá ČESKÁ BĚLÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá DLOUHÁ VES HAVLÍČKŮV Coma Polička DOLNÍ KRUPÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GOLČŮV JENÍKOV HAVLÍČKŮV WiFi ANO šedá Tlapnet HABRY HAVLÍČKŮV FORTECH/Telefonica O2 HAVLÍČKOVA HAVLÍČKŮV Unet BOROVÁ HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV WiFi/CaTV ANO černá Metropolitní/Nej TV HERÁLEC HAVLÍČKŮV Metropolitní HORNÍ KRUPÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HURTOVA LHOTA HAVLÍČKŮV Metropolitní/Tlapnet CHRTNÍČ HAVLÍČKŮV WaveNet KÁMEN HAVLÍČKŮV GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá KNYK HAVLÍČKŮV GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá KOCHÁNOV HAVLÍČKŮV Metropolitní KOJETÍN HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KRÁSNÁ HORA HAVLÍČKŮV Internet Pb/Telefonica O2 KRÁTKÁ VES HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KVĚTINOV HAVLÍČKŮV Metropolitní/Telefonica O2 KYJOV HAVLÍČKŮV WiFi ANO šedá Metropolitní LEŠKOVICE HAVLÍČKŮV FORTECH/Tlapnet Strana 19 (celkem 85)

20 LÍPA LIPNICE NAD LUČICE MICHALOVICE MODLÍKOV NOVÁ VES U LEŠTINY OKROUHLICE OKROUHLIČKA OLEŠENKA OLEŠNÁ PODMOKY POHLED PŘIBYSLAV RADOSTÍN ROZSOCHATEC RYBNÍČEK SKORKOV SKRYJE SKUHROV SLAVNÍČ STŘÍBRNÉ HORY ŠLAPANOV ŠTOKY TIS ÚHOŘILKA ÚSOBÍ VESELÝ ŽĎÁR VĚŽ VĚŽNICE VYSOKÁ ZVĚSTOVICE ŽDÍREC HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV WiFi/ADSL+ ANO šedá Metropolitní/Telefonica O2 dvcomputer- NET/Metropolitní/Telefonica O2/Unet Metropolitní Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá WiFi ANO šedá Metropolitní Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 Kabelová Televize Přibyslav/Telefonica CATV/ADSL+ ANO šedá O2 Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 CATV/ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá FTTx/ADSL+ ANO šedá SELF servis/telefonica O2 Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/WavaNet ADSL+/wifi NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Metropolitní/Telefonica O2/Unet Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Strana 20 (celkem 85)

21 ŽIŽKOVO POLE HAVLÍČKŮV CATV ANO šedá Kabelová Televize Přibyslav MLADÉ BŘÍŠTĚ HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá MYSLETÍN HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PÍŠŤ HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PROSEČ HUMPOLEC Memory Computers/Placnet.cz/Telefonice O2 ŘEČICE HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá SEDLICE HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SENOŽATY HUMPOLEC Memory Computers/SPACE COM STARÉ BŘÍŠTĚ HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SYROV HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá VOJSLAVICE HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá VYSTRKOV HUMPOLEC Memory Computers/SPACE COM ŽELIV HUMPOLEC SPACE COM/Telefonice O2 BEZDĚKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BOREK CHOTĚBOŘ Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá ČACHOTÍN CHOTĚBOŘ České Radiokomunikace/GTS ADSL+/wifi NE bílá Novera/SkyNet/Telefonica O2 ČEČKOVICE CHOTĚBOŘ LoNet/Telefonica O2 DOLNÍ CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SOKOLOVEC HEŘMANICE CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá CHOTĚBOŘ CHOTĚBOŘ Metropolitní WiFi ANO šedá JEŘIŠNO CHOTĚBOŘ INCO JILEM CHOTĚBOŘ FORTECH JITKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KLOKOČOV CHOTĚBOŘ Tlapnet KRABOROVICE CHOTĚBOŘ Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá KRUCEMBURK CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Unet LÁNY CHOTĚBOŘ GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá LIBICE NAD CHOTĚBOŘ DOUBRAVOU FORTECH MALEČ CHOTĚBOŘ FORTECH/INCO NEJEPÍN CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá NOVÁ VES CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá U CHOTĚBOŘE OUDOLEŇ CHOTĚBOŘ GTS Novera/SkyNet/Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PODMOKLANY CHOTĚBOŘ GTS Novera/SkyNet/Telefonica O2 ADSL+ NE bílá RUŠINOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 SEDLETÍN CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO šedá SLAVĚTÍN CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SLAVÍKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SLOUPNO CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SOBÍŇOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Unet Strana 21 (celkem 85)

22 UHELNÁ PŘÍBRAM CHOTĚBOŘ COOLINK.NET/Telefonica O2 VEPŘÍKOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Tlapnet VILÉMOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá VÍSKA CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 ŽDÍREC NAD CHOTĚBOŘ WiFi/ADSL+ ANO šedá DOUBRAVOU FORTECH/Telefonica O2/Unet ARNOLEC JIHLAVA M-Soft BATELOV JIHLAVA M-Soft/T-Mobile WiFi/ADSL+ ANO šedá BÍLÝ KÁMEN JIHLAVA M-Soft BÍTOVČICE JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BORŠOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BRTNICE JIHLAVA GTS Novera/SkyNet/Telefonica ADSL+/wifi ANO šedá O2/TŘEŠŤSKO.NET BRTNIČKA JIHLAVA České Radiokomunikace/GTS ADSL+ NE bílá Novera/SkyNet/Telefonica O2/TISCALI BRZKOV JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 CEJLE JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 CEREKVIČKA- JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá ROSICE ČÍŽOV JIHLAVA M-Soft/TŘEŠŤSKO.NET DLOUHÁ BRTNICE JIHLAVA NETBOX/SkyNet/Telefonica O2 DOBRONÍN JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO šedá DOBROUTOV JIHLAVA NETBOX/Telefonica O2 WiFi, ADSL NE bílá DOLNÍ CEREKEV JIHLAVA GTS Novera/NETBOX/Telefonica ADSL+/Wifi NE bílá O2/TŘEŠŤSKO.NET DUDÍN JIHLAVA M-Soft DUŠEJOV JIHLAVA SKORI WiFi ANO šedá DVORCE JIHLAVA M-Soft HLADOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HODICE JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HOJKOV JIHLAVA Telefonica O2/TŘEŠŤSKO.NET ADSL+/Wifi NE bílá HORNÍ DUBENKY JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá HRUTOV JIHLAVA Telefonica O2/UPC internet ADSL+/CaTV NE bílá HUBENOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HYBRÁLEC JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá JAMNÉ JIHLAVA M-Soft JERSÍN JIHLAVA GTS Novera/NETBOX/Telefonica O2 ADSL+/Wifi NE bílá JEZDOVICE JIHLAVA CORA system/telefonica O2 JEŽENÁ JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá JIHLAVA JIHLAVA 802.cz/Ha-vel/JSNET/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO černá JIHLÁVKA JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KALHOV JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 KALIŠTĚ JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá KAMENICE JIHLAVA Občanské sdružení K-NET/Telefonica O2 Strana 22 (celkem 85)

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Název obce Částka 2016 Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš Blažkov Blízkov - pečetí Měřín Bobrová Bobrůvka Bohdalec Bohdalov Bohuňov Borovnice - pečetí Jimramov Borovník - pečetí

Více

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš

SEZNAM OBCÍ TS Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí Bezděkov - pečetí Velká Bíteš SEZNAM OBCÍ TS 2016 Název obce Částka 2016 Počet využitých kas Počet vydaných kas Baliny - pečetí Velké Meziříčí 4 732 Kč 1 1 Bezděkov - pečetí Velká Bíteš 2 770 Kč 1 1 Blažkov 5 942 Kč 1 1 Blízkov - pečetí

Více

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38

KRAJ VYSOČINA. Bačkov 38 Bačkov Obecní úřad tel.: Miroslav Karel: Bačkov 38 fax: PSČ mobil: 776 21 29 63 Počet obyvatel: Světlá nad Sázavou lubos.knotef@seznamlcz Rozloha: 58291 ha starosta Bartoušov Bartoušov 71 fax: 569 43 81

Více

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina Okres Žďár nad Sázavou Okres Žďár Baliny k.ú. Baliny Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Blažkov všechna k.ú. Bobrová všechna k.ú. ÚPN SÚ OkÚ Žďár Bobrůvka k.ú. Bobrůvka Bohdalec k.ú. Bohdalec Bohdalov všechna k.ú ÚPO

Více

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Stav záměru 1.a. 2.a. 3.a. D A A Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchá, Stonařov D A A. C C C Hamry nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2. SEZNM ZÁMĚRŮ N PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ : záměr trvá B záměr realizován C záměr není dále sledován D záměr změněn zpřesněn E záměr vypuštěn týká se území pouze jedné obec a bude lépe prověřen územním

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015

Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 Celkové výsledky krajské soutěže obcí My třídíme nejlépe 2015 - obce nad 10 000 obyvatel Poř. NÁZEV OBCE Body 1. Velké Meziříčí 58,66 2. Nové

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012

Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce 2012 Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina v roce Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Ivan Kunstmüller, Vojtěch Mrlík, Pavel Koubek, Pavel Hobza březen 2013 Pobočka České společnosti ornitologické

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2 PŘÍLOHA Č. 1. Denis Sitora Rostislav Vašíček RK-20-2015-36, př. 2 Počet stran: 31 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva

RK , př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva RK-09-2015-12, př. 1 počet stran: 130 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014 Obsah Úvod 2 Seznam zkratek 3 I. Stav a rozvoj

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006

Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 Obsah Úvod Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 K 10 11 11 Obsah Úvod 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2 Řízení a správa v oblasti školství 6

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 9 1.2 Řízení a správa v oblasti školství

Více

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno.

Dílčí část B13. Kolektiv řešitelů KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno pracoviště: Purkyňova 648/125, Brno. Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

ZK , př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina ZK-02-2005-54, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK , př. 1 počet stran: 157. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-08-2006-47, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel podle jednotlivých sčítání lidu, domů abytů (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 1998) Obec Část obce (přepočteno na územní strukturu platnou v roce 8) 10 18 0 1 0 1 1 0 1 1 Žďár nad Sázavou Mělkovice Radonín Stržanov Veselíčko Žďár nad Sázavou 1 Žďár nad Sázavou 2 Žďár nad Sázavou 3 Žďár nad Sázavou 4

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jihlava 1 1 Obecné

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

Obsah. I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 ZK-02-2013-57, př. 1upr1 počet stran: 134 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5. 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 9 10 10 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K Obsah Úvod Seznam zkratek I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. Základní souhrnné kvantitativní údaje 6. Řízení a správa v oblasti školství. Stav

Více

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2

Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v K /m2 Tab. příl. 1. Tab. příl. 1. Zařazení do LFA a průměrná cena zemědělské půdy podle katastrálních území v okrese Jihlava k 1. 1. 2005 Katastrální území LFA Cena pro rok 2005 v Kč/m 2 Antonínův Důl O 3,41

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 24. června 2011 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 96/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-07-29 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY KRAJ VYSOČINA říjen 2007 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 6 1.1 Základní informace 7 1.1.1 Základní údaje pro výpočet a

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 70287/2015. Barbora Švíková OZPZ 2940/2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu

International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále uváděná jako MAS Moravskobudějovicko) vyhlašuje: 6. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území

Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Komentář vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Úvod Území ORP Jihlava bylo v rámci hodnocení vyváženosti územních podmínek v Územně

Více

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ PŘÍLOHA 12: SEZNAM ŠETŘENÝCH OBCÍ Obec Počet obyvatel ORP Okres Jihomoravský kraj Běhařovice 412 Znojmo Znojmo Benešov 642 Boskovice Blansko Boleradice 870 Hustopeče Břeclav Borkovany 760 Hustopeče Břeclav

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59

1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5. 2.5. Ústavní a ochranná výchova 59 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 5 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 5 1.1. Základní souhrnné kvantitativní údaje 5 1.2. Řízení a správa v oblasti školství

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem

ORP Bystřice nad Pernštejnem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pernštejnem 1 1 Obecné

Více

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov Poplachový plán HAVLÍČKŮV BROD Kód ZUJ Název obce Kód části Název části obce Kód UTJ Název katastrálního území Kód ZSJ Název základní sídelní jednotky Hasební obvod Stupeň nebez Stupeň polachu Předurčené

Více

ORP Nové Město na Moravě

ORP Nové Město na Moravě Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP na Moravě 1 1 Obecné

Více

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami:

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami: BRK--205-09, př. počet stran: 6 Aktualizace plánu pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace s účinností od roku 205 Úvodní informace:

Více

Dílčí část B12. Zpracování zónového uspořádání ve velikosti obce, číslování zón, přiřazení zastávek zóně

Dílčí část B12. Zpracování zónového uspořádání ve velikosti obce, číslování zón, přiřazení zastávek zóně Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 35/09-KCODBo-Ne Datum: 2009-07-01 Odpověď na č. j.: Ze dne: viz. rozdělovník (rozesláno elektronickou cestou)

Více

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5

BRK P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 BRK- 04-2011-01P př1 Realizované a připravované akce opatření na ochranu před povodněmi na území kraje Vysočina počet stran: 5 Poř. Název akce Stavebník Vodní tok Obec (Kat. 1, - zvýšení kapacity koryta

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany

Volby do zastupitelstva obce. Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy. Název volební strany Volby do zastupitelstva obce Pořadové číslo Bílý Kámen 1 Nezávislí 2014 Bílý Kámen 2 Komunistická strana Čech a Moravy Bílý Kámen 3 BÍLÝ KÁMEN Bítovčice 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá

Více

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život. oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel zaměření výzvy: Širokopásmové (NGA) ICT sítě vyhlášení výzvy: 14. květen 2012 příjem žádostí: od 14. května 2012 do 31. července 2012 1. Cíle

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA AKTUALIZACE č. 1 I. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE AKTUALIZACE č. 1 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 září 2012 DHV CR, spol. s r.o. 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

790200 Třebíč-Jihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí od 9.5.2016 do 10.12.2016

790200 Třebíč-Jihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí od 9.5.2016 do 10.12.2016 Třebíč-ihlava-Humpolec/Pelhřimov-Loket-Praha Platí.. do.. Přepravu zajišťuje: TRAO-BUS, s.r.o., Komenského nám., Třebíč, tel., www.icomtransport.cz/trado-bus/, info.trebic@icomtransport.cz R R H Třebíč

Více

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany

10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany 10. Vymezení území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany David Hána, Jiří Nemeškal Pro další podrobnější analýzu a vypracování odhadu budoucího vývoje okolí Jaderné elektrárny

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

Adresy obecních a městských úřadů. Adresy obecních a městských úřadů

Adresy obecních a městských úřadů. Adresy obecních a městských úřadů Adresy obecních a městských úřadů Adresy obecních a městských úřadů Obecní úřad Starosta PSČ Adresa ZUJ Telefon Fax Arneštovice Stanislav Suk 394 21 Arneštovice 16 509388 565 447 066 Arnolec Ing. Ladislav

Více

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice

Datová dálnice Kamenice první dotovaná síť v České republice Datová dálnice první dotovaná síť v České republice Telč, 29.07.2015 Ing. Martin Procházka Poloha Cca 20km od větších aglomerací, mimo hlavní dopravní tepny mezi Velkým Meziříčí, Jihlavou, Třebíčí Celkově

Více

Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod

Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod aneb veřejné prostředky ve výstavbě NGA/FTTx sítí Petr Pavlinec, kraj Vysočina Co jsme zač? Veřejná správa a telco trh... největší zákazník

Více

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad

Rozvoj optické sítě. Kamenice, 3.05.2015. Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Rozvoj optické sítě, 3.05.2015 Ing. Martin Procházka Bc. Jiří Nevosad Dostupnost sítě Internet Dostupnost sítě Internetu v roce 2011 V obci dostupné 2 varianty připojení WiFi síť občanského sdružení K-NET

Více

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK METODIKA Ročník 2006 Kód publikace: 13-6107-06 Počet výtisků: 50 Jihlava, březen 2006 Č.j. 44/2006-8100 ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK KRAJ VYSOČINA Zpracoval: ČSÚ, KS Jihlava

Více

Služby sítě pro organizace veřejné správy

Služby sítě pro organizace veřejné správy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor informatiky Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Služby sítě pro organizace veřejné správy Březen 2008 Název projektu: ROWANet krajský páteřní síť Nositel projektu:

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR

Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace a další oborová sdružení APKT, ČAT, ČAEK. Svatoslav Novák Praha 1/2015 Digitální Česko

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

Program obnovy venkova Vysočiny přehled schválených dotací

Program obnovy venkova Vysočiny přehled schválených dotací Program obnovy venkova Vysočiny 2013 - přehled schválených dotací ID žádosti ORP Název obce IČO Název projektu ZZ00507.0001 BY Blažkov 00599263 Oprava kulturního domu 282 109 000 ZZ00507.0002 BY Bohuňov

Více

Preambule. Na základě těchto aktů se níže uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Preambule. Na základě těchto aktů se níže uvedené smluvní strany rozhodly uzavřít tuto Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. S m l o u v a o p o s k y t o v á n í s l u ž e b o b e c n é h o h o s p o d á ř s k é h o z á j m u uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích

Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč Roky 1971 2011 ve výsledcích Bohumil Voneš Příloha Budišovského zpravodaje 3/2012 1. 10. 2012 Úvod Kopaná se v Budišově, stejně jako v okolních obcích,

Více

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Jihlava (Stav k 1. 1. 2003) Jihlava # Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Zbinohy POLNÁ Záborná Kalhov Dobronín Ústí Větrný Jeníkov Smrčná Dobroutov Ždírec

Více

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF

10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 10. výzva MAS k předkládání projektů pro 19. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 10 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa:

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Seznam jezdeckých stanic v kraji Vysočina

Seznam jezdeckých stanic v kraji Vysočina Seznam jezdeckých stanic v kraji Vysočina Název stanice Adresa Kontakt 1. STÁJ PICADELLA Nová Ves u Světlé 15, 582 91 Miloš Burian Tel: +420 732 150 002, +420 775 067 268 2. RANČ DVOŘÁK Nádražní 604, 582

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů, nabíjecí místo Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Slavonice Pasohlávky České Budějovice

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 14. července 2015 č. 3/2015

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 14. července 2015 č. 3/2015 NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 14. července 2015 č. 3/2015 kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ MONITOROVACÍ KALENDÁŘ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Číslo jednací: KHSV/7399/2015/JI/HOK/Fiš Jihlava 21.dubna 2015 Spisová značka: S-KHSV/7399/2015/HOK/Fiš MONITOROVACÍ KALENDÁŘ Krajská hygienická

Více

3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná

3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná Přítomní: 3. 12. 2014 v 16:00 hod., zasedací místnost OÚ Rožná 5 zástupců členských obcí (Augustin Holý Rozsochy, Libor Pokorný Rožná, Vlastimil Tvarůžek Strážek, Mgr. Josef Vojta Bystřice n. P., Ing.

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

ODESÍLATEL: ADRESÁT: Dle rozdělovníku. 28. července /ENV/16 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ODESÍLATEL: ADRESÁT: Dle rozdělovníku. 28. července /ENV/16 Ing. Maláčová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,Vysočina a křižanovská vrchovina VE DNECH 26. - 29.8.2010 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v LDT Doubrava Stará

Více