Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod"

Transkript

1 Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod Předmět: analýza stavu území Objednatel: Regionální rada regionu Jihovýchod Datum zpracování: září 2011 Verze: finální Zpracovatel:

2 OBSAH ÚVOD... 3 I PRŮZKUM TRHU POPIS REALIZACE PRŮZKUMU DEFINICE BÍLÝCH, ŠEDÝCH A ČERNÝCH ZÓN VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY PRO ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ DO DANÝCH ZÓN Charakteristika NGA sítě a nabízených služeb Právní, organizační a technické možnosti pro zavádění širokopásmového pokrytí II VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU ÚZEMNÍ POKRYTÍ REGIONU VYSOKORYCHLOSTNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU VSTUPNÍ DATA DLE KRAJŮ SEZNAM POSKYTOVATELŮ MAPY JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ DLE TYPŮ ZÓN III NÁVRHOVÁ ČÁST NÁVRH REALIZACE OTEVŘENÝCH BROADBANDOVÝCH SÍTÍ CHRAKTERU NGA OBLASTI DOTACE ROP JV FINANCOVÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ PŘEDKLÁDÁNÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ MONITORING PŘEDKLÁDANÝCH PROJEKTŮ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY NOVĚ BUDOVANÝCH SÍTÍ PODMÍNKY, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A PŘÍNOSY PROJEKTŮ METODIKA NASTAVENÍ CENOVÉ POLITIKY A VELKOOBCHODNÍHO MODELU MOŽNOST VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ DOSTUPNÉ INFRASTRUKTURY ZÁVĚR SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK Strana 2 (celkem 85)

3 ÚVOD Dokument je zpracován za účelem analýzy stavu území v regionu soudržnosti Jihovýchod z pohledu dostupnosti sítí NGA (next generation access) a jejich poskytovatelů a za účelem vytvoření dostatečného podkladu pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi ve věci oznámení zamýšlené podpory výstavby sítí NGA z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Notifikace se vztahuje na podporu budování sítí NGA ve smyslu Pokynů Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí. Tento dokument navazuje na analýzu notifikační žádosti regionu o rozdělení lokalit v NUTS2 Jihovýchod (Česká republika) dle možného uplatnění veřejné podpory projektů na realizaci otevřených broadbandových sítí charakteru NGA prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) NUTS2 Jihovýchod. NGA sítě je možné z pohledu realizovaných a plánovaných aktivit v regionu definovat jako kabelové přístupové sítě sestávající zcela nebo zčásti z optických prvků, které dokážou poskytovat služby širokopásmového přístupu s vylepšenými vlastnostmi (jako je vyšší propustnost) a umožňující otevřený, nediskriminační, technologicky neutrální přístup poskytovatelů služeb. Dokument je členěn na následující části: I. průzkum trhu, II. vyhodnocení průzkumu a III. návrhovou část. Vzhledem k tomu, že celkový počet obcí je v regionu soudržnosti Jihovýchod takřka 1400, byla pro sběr dat jako neefektivnější použita metodika CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). V případě poskytovatelů internetu pak byla použita kombinace metodiky CATI a CAWI (Computer Assisted Web Interview). V I. části dokumentu byl proveden průzkum v oblasti poskytování vysokorychlostního internetu v NUTS 2 Jihovýchod tak, aby bylo možné definovat černá, šedá a bílá místa v regionu. Dále u poskytovatelů byla zanalyzována cenová nabídka za 2 Mbps a 8 Mbps. Strana 3 (celkem 85)

4 Výsledky průzkumu byly zpracovány do tabulek a byly vytvořeny mapy regionu soudržnosti Jihovýchod zobrazující stávající ICT infrastruktury do úrovně obcí včetně jakékoliv nové infrastruktury plánované komerčními provozovateli v blízké budoucnosti. V návrhové části byly navrhnuty minimální požadavky na parametry nově budovaných sítí. Strana 4 (celkem 85)

5 I. PRŮZKUM TRHU Strana 5 (celkem 85)

6 1 POPIS REALIZACE PRŮZKUMU Průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod byl proveden u všech obcí, aby byl vytvořen dostatečný podklad pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi. Tento průzkum probíhal v červencisrpnu 2011 pomocí telefonického dotazování s využitím počítače. Průzkum byl prováděn ve dvou samostatných částech. Použitá metodika Základní informace o obcích byly získány z více veřejně dostupných zdrojů, např. apod. Seznam obcí byl následně nahrán do aplikace pro metodiku CATI. Jedná se o kvantitativní metodu průzkumu pomocí telefonického dotazování s využitím počítače. Výhody metodiky CATI: Efektivnost, spolehlivost, rychlost. Nepřetržitá kontrola 2 operátorů supervizorem umožnila minimalizaci chyb. Standardizované dotazování. Průběžné vyhodnocování výsledků šetření a rychlé dodání konečných výsledků. CATI se nejlépe hodí zejména ve výzkumech citlivých na rychlost a časovou přesnost dotazování. Získané výsledky slouží k rychlé orientaci v problematice. Dalším důvodem použití metodiky CATI je využití použitého SW pro efektivní aktualizaci dat. Základní informace o poskytovatelích internetu byly opět získány z veřejných zdrojů, např. obchodní rejstřík apod. Důraz u poskytovatelů byl kladen na zjištění jejich plánů týkající se poskytování vysokorychlostního internetu. V případě poskytovatelů internetu byla použita kombinace metodiky CATI a CAWI neboli dotazování s využitím internetu, protože tato data byla rozsáhlejší. Strana 6 (celkem 85)

7 Struktura dotazníku pro obce i poskytovatele byla navržena v souladu s účelem a cíli tohoto šetření. Otázky byly voleny jak uzavřené, tak otevřené, aby se respondenti mohli vyjádřit k tématu konkrétní připomínkou. Celkem bylo sestaveno 7 základních otázek u obcí týkajících se připojení do internetu a 5 základních otázek u poskytovatelů internetu týkajících se použité technologie, oblasti pokrytí území Jihovýchod, rychlosti připojení, cenových nabídek a jejich investičních plánů. U obcí je nutné také poznamenat, že data, která dotazovaní uvedli v dotazníkovém šetření a která byla zaznamenávána do aplikace, ne vždy korespondovali s reálnými údaji, které jsou k dispozici od jednotlivých poskytovatelů a na veřejně dostupných zdrojích. Proto byly veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu ještě ověřeny u providerů a na webových stránkách jednotlivých obcí. Analýza také navazuje na průzkum, který byl proveden v roce 2009 na území obou krajů. 1.1 Definice bílých, šedých a černých zón Bílé a šedé zóny byly definovány na základě vícerozměrné analýzy variant, kde v tomto případě šlo o sestavení pořadí obcí z hlediska zavedení vysokorychlostního datového spojení. Čím nižšího skóre obec nakonec dosáhla, tím vyšší je pravděpodobnost, že zde trh selhává, neboť nejde o komerčně zajímavou oblast a bylo by tedy vhodné zajistit spojení jiným způsobem. Skóre bylo stanoveno na základě výpočtu celkového užitku dané varianty. Tzv. užitek znamená celkové hodnocení dané varianty dle součtu hodnocení jednotlivých vážených kritérií, přičemž tato hodnocení jsou již normalizována. Podle dosaženého celkového užitku byly všechny varianty sestupně uspořádány. 1 1 Podrobněji o vícerozměrné analýze: TVRDÍK,J. Analýza vícezorměrných dat, nakladatelství: Ostravská univerzita. Strana 7 (celkem 85)

8 Hodnotu 1 má v použitém modelu ideální trh širokopásmového přístupu. Meze byly určeny expertním odhadem na základě znalosti situace v konkrétních obcích a analýzy výsledků výpočtu. Obce regionu Jihovýchod byly rozděleny do tří následujících kategorií: NE (černá zóna): pokud celkový užitek přesáhne hodnotu 0,5, pak v dané lokalitě nejsou podmínky, které by zakládaly předpoklad selhávání daného trhu jedná se zejména o velká města a obce, kde je zavedení komerčně výhodné; MOŽNÁ (šedá zóna): pokud je celkový užitek v rozmezí 0,29-0,49, pak jsou zde do jisté míry podmínky předpokladu selhávání trhu. ANO (bílá zóna): pokud celkový užitek nedosahuje hodnoty 0,29, pak v dané obci jsou plně podmínky zakládající předpoklad selhávání daného trhu. Jedná se většinou o malé obce, které jsou pro komerční sféru nezajímavé. Bílé zóny: V těchto zónách dochází k tržnímu selhání a bez veřejné intervence rozvoj podporovaných služeb není možný. Vzhledem k tomu, že není zaručena základní dostupnost NGA sítě, je na místě veřejná intervence. Bílá zóna je charakteristická neexistencí otevřené NGA sítě v daném území. Je známo, že v následujícím období 3 let není v dané lokalitě plánována výstavba NGA sítě soukromým investorem. Dále pak je prokázáno, že v případě existence širokopásmové služby poskytované prostřednictvím existující sítě v dané lokalitě jsou nedostatečně uspokojeny potřeby občanů a podniků v dotyčné oblasti a stanovených cílů rozvoje NGA sítě není možné dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. Šedé zóny: V těchto zónách dochází k částečnému tržnímu selhání a bez omezené veřejné intervence není možný rozvoj podporovaných služeb NGA sítě. Šedá zóna je charakteristická existencí pouze jedné otevřené širokopásmové sítě NGA v daném území. Existence monopolního provozovatele výrazně omezuje další rozvoj broadbandového trhu v území. Je známo, že za existence pouze jedné NGA sítě není v následujícím období 3 let v dané lokalitě plánována výstavba další NGA sítě soukromým investorem. Strana 8 (celkem 85)

9 Stávající nebo plánovaná síť NGA není nebo nebude dostatečná k uspokojení potřeb občanů a podniků v dotyčných oblastech a stanovených cílů rozvoje NGA sítí v oblasti nelze dosáhnout prostředky méně narušujícími hospodářskou soutěž. Mezi další indikátory typické pro selhání trhu v šedých zónách patří: nepřiměřená cena (konkrétně více jak 40EUR měsíčně za broadband konektivitu koncového zákazníka; porovnáno k průměrným cenám v ČR dle průzkumu jednotlivých krajů v roce 2008 a průměru EU). Průměrná cena koncového broadband připojení v ČR se pohybuje v roce 2011 na ceně 620,- Kč (25 EUR) bez DPH měsíčně. Průměrná velkoobchodní cena připojení v distribuční NGA síti v roce 2011 v regionu činí 15tis Kč měsíčně bez DPH za 100 Mbit/s, t.j. 600 EUR (zdroj ČTÚ a výsledky poptávkových řízení a veřejných zakázek kraje). nepřijatelné podmínky vstupu dalších operátorů do existující sítě monopolní praktiky (typicky cenová diskriminace) a technologické překážky viz. definice NGA, značná geografická odlehlost sítí a neexistence páteřních spojů; regulace trhu v ČR se zatím nezaměřuje z pohledu legislativy na NGA sítě. Připravovaný regulační rámec by měl být k dispozici v letošním roce dle stanoviska národního regulátora; v šedých zónách není na základě poptávkových řízení samosprávy, analýzy tržní situace a predikce pro nejbližší 3 roky reálný vznik otevřeného konkurenčního prostředí na základě privátní investice. Proto je intervence z veřejných prostředků jedinou dostupnou cestou vzniku NGA otevřeného prostředí; v šedých zónách nejsou v současné době k dispozici neutrální operátoři popř. sítě vlastněné veřejnou správou. Typickým vlastníkem sítě je malý ISP s lokálním monopolem s průměrným počtem cca 1000 zákaznických přípojek realizovaných prostřednictvím WiFi popř. národní inkumbet s xdsl službami. Prostřednictvím těchto sítí nelze realizovat nezávislou distribuci služeb dalších poskytovatelů a z pohledu koncového uživatele nelze přistupovat např. k tzv. TriplePlay službám a službám o vysokém rozlišení. Strana 9 (celkem 85)

10 K problematice výstavby vysokorychlostních NGA sítí na území NUTS II Jihovýchod z prostředků EU proběhlo dne setkání s poskytovateli služeb připojení v tomto regionu. Poskytovatelé byli seznámeni s mapovými podklady rozdělení zón a s celým konceptem oznamovaného opatření. Tyto podklady byly také součástí pozvánky na jednání. Žádný z oslovených poskytovatelů nevyjádřil nesouhlas, ani nedeklaroval obavu z ohrožení jeho podnikatelských plánů v území. Dle aktuálního průzkumu se situace nezměnila a poskytovatelé internetu neplánují zavedení optiky do menších obcí. Podle vyjádření poskytovatelů internetu by bylo zavádění optického připojení do menších obcí ekonomicky nevýhodné. Tyto obce jsou tedy většinou pokryty pomocí bezdrátové technologie nebo pomocí ADSL. Tato technologie však nesplňuje podmínky NGA sítí. Černé zóny: V těchto zónách nedochází k tržnímu selhání. Vzhledem k tomu, že je zaručena základní dostupnost NGA sítě s možností výběru, není na místě veřejná intervence. Černá zóna je charakteristická existencí více než jedné otevřené širokopásmové sítě NGA v daném území. Analýza území jasně definuje, kde se poskytovatelé širokopásmových sítí nevyskytují (bílá místa) a kde je vliv výstavby veřejně financovaných širokopásmových sítí postavených na filozofii open access network výhradně pozitivní (možnost snadného nediskriminačního vstupu na nový trh). V případě tzv. šedých míst je vzhledem ke složitosti trhu širokopásmových služeb a jeho rychlým změnám v čase a lokalitě nutné provést individuální analýzu trhu včetně vlivu veřejně financované sítě na trh. Povinnost provést tuto analýzu bude v těchto případech mít vždy předkladatel projektu dle základní metodiky uvedené ve vstupní analýze, která bude nutná pro posouzení přijatelnosti projektu. Nezbytnost použití finanční intervence v šedých zónách vyplývá z faktu, že v oblastech s částečným selháním trhu nedochází k samovolné nápravě vedoucí ke změně situace Strana 10 (celkem 85)

11 směrem k vytvoření normálního konkurenčního prostředí (tedy samovolné přeměně šedých zón na černé). Z charakteru šedých zón je zřejmé, že tyto oblasti nejsou schopny přilákat v současném stavu další poskytovatele služeb, neboť nabídka infrastruktury vzhledem k zákaznickému potenciálu není pro případné poskytovatele služeb komerčně zajímavá. Veřejná intervence (ve svém charakteru více omezená, než je tomu u bílých zón) povede v střednědobém horizontu k tomu, aby se šedé zóny změnily na černé bez nutnosti budoucích veřejných stimulací. 1.2 Výchozí předpoklady pro rozdělení území do daných zón V současné době začíná řada členských států věnovat pozornost podpoře širokopásmových sítí, které poskytují služby při velmi vysokých rychlostech připojení a podporují širokou škálu vyspělých konvergovaných digitálních služeb. Těmito sítěmi NGA jsou většinou sítě z optických vláken nebo vyspělé modernizované kabelové sítě, které mají zcela či z velké části nahradit stávající širokopásmové sítě z měděných vodičů nebo stávající kabelové sítě. Nová strategie od Ministerstva průmyslu a obchodu požaduje využit digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově Charakteristika NGA sítě a nabízených služeb Definice NGA sítě, která slouží pro určení charakteristiky dané zóny je pro účely materiálu stanovena následovně: dostatečná datová propustnost s výhledem na 3-5 let; síťová architektura umožňující dostatečnou škálovatelnost služeb pro koncového zákazníka; rychlost a kapacita umožňující příjem obsahu s vysokým rozlišením (videa nebo televizního vysílání), podpora aplikací poskytovaných na vyžádání, které jsou náročné na šířku pásma a cenově dostupné symetrické širokopásmové připojení pro podnikové zákazníky; Strana 11 (celkem 85)

12 prostředí s minimálními provozními náklady (OPEX); možnost souběhu služeb více poskytovatelů různých i stejných služeb; minimální bariéry pro vstup do infrastruktury; existence neutrálního provozovatele s jasně definovanými parametry služby (SLA); prostředí umožňující efektivní a bezpečné oddělení provozů různých poskytovatelů služeb; minimalizace přenosové latence a počtu aktivních uzlů v prostředí IP protokolu; možnost definice různé kvality služeb (QoS); prostředí respektující standardy tzv. Next Generation Networks (NGN) např. dle ETSI (European Telecommunication Standards Institute) standardů (DTR/TISPAN NGN on Services capabilities, requirements and strategic direction for NGN services a DTR/TISPAN NGN on NGN generic capabilities); možnost distribuce multimediálních služeb dle ITU-T G.1000; za NGA není považováno připojení typu V-SAT. Existence více, jedné či žádné takové sítě je pak rozhodující pro charakter daného území. Cílem opatření je výstavba distribučních (tj. z pohledu topologie typicky backhaul) NGA sítí v regionu NUTS II Jihovýchod. Vzhledem k celkové finanční alokaci a zacílení příslušného prioritní osy Regionálního operačního programu je předpokládáno pokrytí cca 30ti obcí v tzv. bílých zónách. Definice jednotlivých typů zón je popsána v kapitole 1.1. V kapitole 2 následující části dokumentu je obsažena analýza stavu existující infrastruktury soukromých ISP včetně stávajících i plánovaných NGA a klasických sítí, dostupného technologie připojení a přístupové infrastruktury. Cílem opatření je i výstavba NGA sítí v šedých lokalitách. Důvodem pro státní podporu v těchto lokalitách je typicky nedostatečný potenciál pro vznik komerční NGA sítě. Identifikace těchto specifických lokalit je uvedena v části II - Vyhodnocení průzkumu. Strana 12 (celkem 85)

13 1.2.2 Právní, organizační a technické možnosti pro zavádění širokopásmového pokrytí Podle názoru Evropské komise je rozvoj vysokorychlostních broadbandových služeb v rámci jednotného evropského trhu klíčovým prostředkem pro zajištění ekonomického růstu a dosažení cílů stanovených Lisabonskou agendou. Z tohoto důvodu má být plně podporována výstavba NGA infrastruktury. Z analýzy situace v ČR z roku 2009 vyplývá, že do optických přístupových sítí zatím investují převážně menší subjekty. Podle údajů ČTÚ je v současné době v ČR cca 300tis. disponibilních optických přípojek, z nichž téměř většina je realizována technologií EPONJ, tzn. FTTB. V procentním vyjádření tak počet přípojek, které jsou vybudovány většinou pouze ve větších městech, nepřesáhl v ČR pokrytí cca 8% domácností. Z monitorování trhu dále vyplývá, že společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. provozuje služby prostřednictvím optických sítí zatím pouze v pilotním provozu, a to ještě s výrazně omezeným lokálním pokrytím. Přístupové optické sítě jsou v současnosti budovány zejména v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva. Formy a zásady spolupráce musí být proto zakotveny v broadbandové strategii ČR, aby mohly být zohledněny v návazných legislativních předpisech. Nová strategie s názvem Digitální Česko od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR požaduje využít digitální dividendu přednostně pro pokrytí venkovských oblastí. Do roku 2013 požaduje 2 Mbit/s pro každého, i na venkově. Jde o dokument, který navazuje na dřívější koncepce a politiky, a především na Národní broadbandovou strategii (Národní politika vysokorychlostního přístupu). Dalším významným podkladovým dokumentem je Doporučení Komise ze dne o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace NGA. Strana 13 (celkem 85)

14 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v ČR Globáním cílem Strategie realizace Smart Administration v období je prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů. Elektronizace územní veřejné správy Legislativní rámec: Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (usnesení vlády č. 255/1999) Národní strategický referenční rámec ČR Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (usnesení vlády č. 757/2007 a příloha k usnesení vlády č. 197/2007) Strategické projektové záměry pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration (usnesení vlády č. 536/2008) Strategie rozvoje služeb pro informační společnost (usnesení vlády č. 854/2008) V současné době je možné obecně ukládat povinnosti týkající se přístupu pouze podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu. Výjimku tvoří povinnost poskytovat společné umístění nebo jiné formy sdílení prostředků, například sdílení kabelovodů, objektů nebo stožárů, kdy z taxativně vymezených důvodů lze tuto povinnost uložit i podniku, který nemá na relevantním trhu významnou tržní sílu podle 84 odst. 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZEK ). V rámci novely ZEK, která nabyla účinnosti , je možno uložit (podle 79 odst. 2 písm. a)) zpřístupnění prostředků nebo služeb podnikatelům ovládajícím přístup ke koncovým uživatelům. Avšak podle revize předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě Strana 14 (celkem 85)

15 a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (tzv. směrnice o lepší regulaci), se možnost uložit sdílení vnitřních rozvodů či kabelovodů předpokládá (viz upravený článek 12 rámcové směrnice 2002/21/ES) ve větším rozsahu. Strana 15 (celkem 85)

16 II. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Strana 16 (celkem 85)

17 2 ÚZEMNÍ POKRYTÍ REGIONU VYSOKORYCHLOSTNÍM PŘÍSTUPEM K INTERNETU V současné době je na území NUTS 2 Jihovýchod pokryto dostupností vysokorychlostního internetu cca 35 % populace, 45 % podniků, ale pouze 15 % území, rozdíl mezi pokrytím měst a venkovských oblastí je zcela zásadní, města jsou pokryta z cca 60 %, a venkovské oblasti z 10 %. Tento podíl je o to podstatnější, že území podpory je typicky venkovského charakteru. S ohledem na model podpory budoucích projektů z ROP není možné přesně údaje o dopadech podpory vyčíslit. Při odhadu vycházejícím z alokované částky podpory daného opatření ROP bude navýšeno pokrytí území o cca 4 %, 2,5 % populace a 1,5 % podniků. Výše uvedené podmínky potvrzují i výsledky dosažené každoročním průzkumem EK Broadband access in the EU: situation at 1 July Vstupní data dle krajů Z analytického hlediska se jeví jako nejvýhodnější rozhodnout o příslušnosti k vybrané zóně na úrovni obce. Na základě počtu NGA sítí splňujících předpoklady uvedené výše, které se nachází na území dané obce, je možné rozhodnout o příslušnosti obce k vybrané zóně. Mapovou analýzou tabulkových dat pak dostaneme komplexní přehled o daném území. Strana 17 (celkem 85)

18 BLAŽKOV BOHUŇOV BUKOV Tabulka 1 Vstupní data kraje Vysočina Obec ORP Kraj Provider Technologie Optika BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BÝŠOVEC DALEČÍN DOLNÍ ROŽÍNKA HORNÍ ROŽÍNKA WiFi/FTTx ANO šedá Coma Polička/ROWANet/Unet PernštejnNET Telefonica O2/TISCALI/T- ADSL+ ANO šedá Mobile/Unet Telefonica O2/Unet ADSL+/Wifi ANO šedá CHLUM- KOROUHVICE KOROUŽNÉ LÍSEK MILASÍN MORAVECKÉ PAVLOVICE NYKLOVICE PÍSEČNÉ PROSETÍN RADKOV RODKOV ROVEČNÉ ROZSOCHY ROŽNÁ SEJŘEK SKOROTICE STRACHUJOV STRÁŽEK STŘÍTEŽ SULKOVEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU UBUŠÍNEK UJČOV BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM T-Mobile ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/Unet ADSL+/Wifi NE bílá Strana 18 (celkem 85) Typ zóny Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Unet Kenynet/Telefonica O2 WiFi ANO šedá MATRIGO Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SomtNet/Telefonica O2 Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá Coma Polička/RoVNet/Telefonica O2/Unet Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá VoyNet ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Unet MATRIGO MATRIGO/Telefonica O2/Unet Coma Polička Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Coma Polička/Telefonica O2 Telefonica O2/VOINET ADSL+ ANO šedá

19 UNČÍN BYSTŘICE NAD WiFi/ADSL+ ANO šedá PERNŠTEJNEM Coma Polička/Telefonica O2 VĚCHNOV BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet/WAA ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM VELKÉ JANOVICE BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VELKÉ TRESNÉ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM RovNet/Telefonica O2 VĚSTÍN BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VĚŽNÁ BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM VÍR BYSTŘICE NAD Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PERNŠTEJNEM ZVOLE BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM ŽDÁNICE BYSTŘICE NAD Telefonica O2/Unet ADSL+/wifi NE bílá PERNŠTEJNEM BAČKOV HAVLÍČKŮV Tlapnet/WaveNet BARTOUŠOV HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BOŇKOV HAVLÍČKŮV Telefonica O2 BŘEVNICE HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá ČESKÁ BĚLÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá DLOUHÁ VES HAVLÍČKŮV Coma Polička DOLNÍ KRUPÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GOLČŮV JENÍKOV HAVLÍČKŮV WiFi ANO šedá Tlapnet HABRY HAVLÍČKŮV FORTECH/Telefonica O2 HAVLÍČKOVA HAVLÍČKŮV Unet BOROVÁ HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV WiFi/CaTV ANO černá Metropolitní/Nej TV HERÁLEC HAVLÍČKŮV Metropolitní HORNÍ KRUPÁ HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HURTOVA LHOTA HAVLÍČKŮV Metropolitní/Tlapnet CHRTNÍČ HAVLÍČKŮV WaveNet KÁMEN HAVLÍČKŮV GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá KNYK HAVLÍČKŮV GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá KOCHÁNOV HAVLÍČKŮV Metropolitní KOJETÍN HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KRÁSNÁ HORA HAVLÍČKŮV Internet Pb/Telefonica O2 KRÁTKÁ VES HAVLÍČKŮV Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KVĚTINOV HAVLÍČKŮV Metropolitní/Telefonica O2 KYJOV HAVLÍČKŮV WiFi ANO šedá Metropolitní LEŠKOVICE HAVLÍČKŮV FORTECH/Tlapnet Strana 19 (celkem 85)

20 LÍPA LIPNICE NAD LUČICE MICHALOVICE MODLÍKOV NOVÁ VES U LEŠTINY OKROUHLICE OKROUHLIČKA OLEŠENKA OLEŠNÁ PODMOKY POHLED PŘIBYSLAV RADOSTÍN ROZSOCHATEC RYBNÍČEK SKORKOV SKRYJE SKUHROV SLAVNÍČ STŘÍBRNÉ HORY ŠLAPANOV ŠTOKY TIS ÚHOŘILKA ÚSOBÍ VESELÝ ŽĎÁR VĚŽ VĚŽNICE VYSOKÁ ZVĚSTOVICE ŽDÍREC HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV HAVLÍČKŮV WiFi/ADSL+ ANO šedá Metropolitní/Telefonica O2 dvcomputer- NET/Metropolitní/Telefonica O2/Unet Metropolitní Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá WiFi ANO šedá Metropolitní Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 Kabelová Televize Přibyslav/Telefonica CATV/ADSL+ ANO šedá O2 Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá GTS Novera/Telefonice O2 CATV/ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá FTTx/ADSL+ ANO šedá SELF servis/telefonica O2 Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2/WavaNet ADSL+/wifi NE bílá Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Metropolitní/Telefonica O2 Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Metropolitní/Telefonica O2/Unet Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Telefonica O2 ADSL+ NE bílá Strana 20 (celkem 85)

21 ŽIŽKOVO POLE HAVLÍČKŮV CATV ANO šedá Kabelová Televize Přibyslav MLADÉ BŘÍŠTĚ HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá MYSLETÍN HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PÍŠŤ HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PROSEČ HUMPOLEC Memory Computers/Placnet.cz/Telefonice O2 ŘEČICE HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá SEDLICE HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SENOŽATY HUMPOLEC Memory Computers/SPACE COM STARÉ BŘÍŠTĚ HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SYROV HUMPOLEC GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá VOJSLAVICE HUMPOLEC Telefonica O2 ADSL+ NE bílá VYSTRKOV HUMPOLEC Memory Computers/SPACE COM ŽELIV HUMPOLEC SPACE COM/Telefonice O2 BEZDĚKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BOREK CHOTĚBOŘ Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá ČACHOTÍN CHOTĚBOŘ České Radiokomunikace/GTS ADSL+/wifi NE bílá Novera/SkyNet/Telefonica O2 ČEČKOVICE CHOTĚBOŘ LoNet/Telefonica O2 DOLNÍ CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SOKOLOVEC HEŘMANICE CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá CHOTĚBOŘ CHOTĚBOŘ Metropolitní WiFi ANO šedá JEŘIŠNO CHOTĚBOŘ INCO JILEM CHOTĚBOŘ FORTECH JITKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KLOKOČOV CHOTĚBOŘ Tlapnet KRABOROVICE CHOTĚBOŘ Telefonica O2/Tlapnet ADSL+/wifi NE bílá KRUCEMBURK CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Unet LÁNY CHOTĚBOŘ GTS Novera/Telefonice O2 ADSL+ NE bílá LIBICE NAD CHOTĚBOŘ DOUBRAVOU FORTECH MALEČ CHOTĚBOŘ FORTECH/INCO NEJEPÍN CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá NOVÁ VES CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá U CHOTĚBOŘE OUDOLEŇ CHOTĚBOŘ GTS Novera/SkyNet/Telefonica O2 ADSL+ NE bílá PODMOKLANY CHOTĚBOŘ GTS Novera/SkyNet/Telefonica O2 ADSL+ NE bílá RUŠINOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 SEDLETÍN CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO šedá SLAVĚTÍN CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SLAVÍKOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SLOUPNO CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá SOBÍŇOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Unet Strana 21 (celkem 85)

22 UHELNÁ PŘÍBRAM CHOTĚBOŘ COOLINK.NET/Telefonica O2 VEPŘÍKOV CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2/Tlapnet VILÉMOV CHOTĚBOŘ Telefonica O2 ADSL+ NE bílá VÍSKA CHOTĚBOŘ FORTECH/Telefonica O2 ŽDÍREC NAD CHOTĚBOŘ WiFi/ADSL+ ANO šedá DOUBRAVOU FORTECH/Telefonica O2/Unet ARNOLEC JIHLAVA M-Soft BATELOV JIHLAVA M-Soft/T-Mobile WiFi/ADSL+ ANO šedá BÍLÝ KÁMEN JIHLAVA M-Soft BÍTOVČICE JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BORŠOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá BRTNICE JIHLAVA GTS Novera/SkyNet/Telefonica ADSL+/wifi ANO šedá O2/TŘEŠŤSKO.NET BRTNIČKA JIHLAVA České Radiokomunikace/GTS ADSL+ NE bílá Novera/SkyNet/Telefonica O2/TISCALI BRZKOV JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 CEJLE JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 CEREKVIČKA- JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá ROSICE ČÍŽOV JIHLAVA M-Soft/TŘEŠŤSKO.NET DLOUHÁ BRTNICE JIHLAVA NETBOX/SkyNet/Telefonica O2 DOBRONÍN JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO šedá DOBROUTOV JIHLAVA NETBOX/Telefonica O2 WiFi, ADSL NE bílá DOLNÍ CEREKEV JIHLAVA GTS Novera/NETBOX/Telefonica ADSL+/Wifi NE bílá O2/TŘEŠŤSKO.NET DUDÍN JIHLAVA M-Soft DUŠEJOV JIHLAVA SKORI WiFi ANO šedá DVORCE JIHLAVA M-Soft HLADOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HODICE JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HOJKOV JIHLAVA Telefonica O2/TŘEŠŤSKO.NET ADSL+/Wifi NE bílá HORNÍ DUBENKY JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá HRUTOV JIHLAVA Telefonica O2/UPC internet ADSL+/CaTV NE bílá HUBENOV JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá HYBRÁLEC JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá JAMNÉ JIHLAVA M-Soft JERSÍN JIHLAVA GTS Novera/NETBOX/Telefonica O2 ADSL+/Wifi NE bílá JEZDOVICE JIHLAVA CORA system/telefonica O2 JEŽENÁ JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá JIHLAVA JIHLAVA 802.cz/Ha-vel/JSNET/Telefonica O2 WiFi/ADSL+ ANO černá JIHLÁVKA JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ NE bílá KALHOV JIHLAVA M-Soft/Telefonica O2 KALIŠTĚ JIHLAVA Telefonica O2 ADSL+ ANO šedá KAMENICE JIHLAVA Občanské sdružení K-NET/Telefonica O2 Strana 22 (celkem 85)

Vysočina Výroční zpráva 2006

Vysočina Výroční zpráva 2006 Vysočina OBSAH Slovo úvodem 2 O Vysočině 4 Samospráva 7 Hospodaření kraje 12 Fond Vysočiny 17 Regionální rozvoj 20 Cestovní ruch 24 Doprava 28 Zdravotnictví 36 Sociální péče 42 Životní prostředí 47 Zemědělství

Více

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

Výroční zpráva. o stavu koncepce a rozvoje sítě. a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina Výroční zpráva o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2002/2003 a kalendářní rok 2003 Obsah I. Stav koncepce a rozvoje sítě II.

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 ZK-02-2008-63, př. 1 počet stran: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 Obsah Úvod 3 Seznam zkratek 4 I. Stav a rozvoj vzdělávací

Více

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina

RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy. v kraji Vysočina RK-12-2005-27, př. 1 počet stran: 136 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva

ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva ZK-02-2006-70, př. 1 počet stran: 157 Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005 Obsah Úvod Seznam zkratek I. Hodnocení

Více

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaR E P NOVOMĚSTSKO OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Černého 24, 635 00 BRNO kancelář: Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 05 4521 1053, tel: 4524

Více

Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod

Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod Výstavba telekomunikační infrastruktury v regionu Jihovýchod aneb veřejné prostředky ve výstavbě NGA/FTTx sítí Petr Pavlinec, kraj Vysočina Co jsme zač? Veřejná správa a telco trh... největší zákazník

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS

Spo. Spo OŽP. SoS. SoS KRB. Spo. Kult. SoS BATELOV ČSV ZO Horní Dubenky Kaliště 74 58851 Batelov tel. 567 374 246 rtovní šachový klub Cejle Cejle 10 58851 Batelov tel. 607 747 224 TJ Sokol Bohdalov Bohdalov 162 59213 Bohdalov ČSV, ZO Batelov U

Více

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko

Státní politika v elektronických komunikacích Digitální Česko III. 1. Úvod Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury

Projekt studie Registru pasivní infrastruktury. Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Projekt studie Registru pasivní infrastruktury Výstup I Komplexní analýza obsahu a vazeb Registru pasivní infrastruktury Objednatel: Zpracovatel: Český telekomunikační úřad enovation s.r.o. Duben 2015

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI

VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI VERZE 1. K VEŘEJNÉ KONZULTACI Strategie Správy Spektra (3S strategie) podpora rozvoje konkurenčního prostředí a optimalizace podmínek využití kmitočtů ve vybraných částech rádiového spektra ÚVOD Dynamika

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020. Zapomenutý kraj Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2014-2020 Zapomenutý kraj 1 Důvod k vytvoření SCLLD Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 22 Roèník 2014 Praha 31. øíjna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 80. Opatøení obecné povahy Analýza trhu è. A/5/10.2014-9, trh

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu

Telč 1 ZŠ Telč, Masarykova 141, p.o. Masarykova 141 Telč 588 56 reditel@zstelc.eu Mgr. Karel Navrátil 567 243 710 www.zstelc.eu Adresář základních škol kraje Vysočina JIHLAVA p.č. Základní škola - úplná: 27 ulice místo PSČ e-mail ředitel/ka telelefon webové stránky ZŠ 1 ZŠ a mš Batelov, p.o. Školní 373 Batelov 588 51 reditel@zsbatelov.cz

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více