Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod"

Transkript

1

2

3

4 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití, abyste zabezpeili jeho správnou funkci. Tento produkt je pln kompatibilní s normou DVB a penáší do TV digitální signál ze satelit, terestriálního (pozemního) nebo kabelového vysílání (podle verze instalovaných tuner) s možností nahrávání nebo souasného pehrávání z Hard disku (HDD). Instalace a použití tohoto pijímae jsou velmi jednoduché, navíc jeho otevená koncepce umožuje kdykoli aktualizovat použitý software a rozšíit tím jeho možnosti a zdokonalit funkce dané výrobcem. 1. Bezpenostní informace Prosím pozorn si pette následující bezpenostní informace. Pozor! Vysoké naptí! Nebezpeí úrazu elektrickým proudem! Napájení: V AC 50/60Hz 50W Zabezpete volný prostor okolo pijímae pro dostatené vtrání. Pijíma nedávejte pímo na koberec nebo jiný mkký povrch. Nepokládejte jiná elektronická zaízení na vrchní ást pijímae. Pijíma istte pouze mkkou a suchou tkaninou. Pijíma nevystavujte tekoucí nebo kapající vod ani jiným tekutinám. Nepoužívejte jiná pipojení než jsou ta, která jsou doporuovaná. Nevystavujte zaízení teplým, chladným nebo vlhkým podmínkám. Servis mže vykonávat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Nepipojujte nebo neodpojujte kabely, pokud je pijíma zapnutý. Neodstraujte kryt pístroje. Upozornní: Firma AB-COM s.r.o. neruí za škody, které vzniknou použitím nelegálního Software. Firma AB-COM s.r.o. upozoruje, že sledování evropských Pay TV (placených) program na území Evropské unie bez ádného placení abonentních poplatk je nezákonné. Kdo by chtl i pesto využívat produkty z nabídky firmy AB-COM s.r.o za úelem bezplatného sledování tchto televizních program, koná tak na vlastní zodpovdnost a dopouští se tím pestupku se všemi právními dsledky. 2. Jak používat tento manuál Tento návod poskytuje kompletní instrukce pro nainstalování a zdárné používání PVR. Následující symboly Vás postupn pivedou k jednotlivým operacím. SYMBOL VÝZNAM (vysvtlení) 1. MENU (velká a zvýraznná písmena) Pedstavuje Hlavní menu 1.1. Menu (zvýraznné) Pedstavuje podkategorii Hlavního menu Menu Zobrazuje vybranou volbu v podkategorii Stisknte klávesu MENU na dálkovém ovladai (DO) a zobrazí se Hlavní menu. V nkterém menu je nutné napsat PIN kód (heslo).

5 Kód je pednastavený od výrobce na,,0000 Stisknutím íselných kláves na DO napíšete daný PIN. 2.1 Pohyb kurzoru Pro pohyb kurzoru v menu použijte smrová naviganí tlaítka. Smrová tlaítka UP/DOWN (nahoru/dol): Pohybuje kurzorem nahoru a dol. Smrová tlaítka LEFT/RIGHT (vlevo/vpravo) : Pohybuje kurzorem vlevo a vpravo. 2.2 Výbr položky OSD (On Screen Display) - menu je urené pro nastavení jednotlivých funkcí a pedvoleb. Pomocí kurzorových tlaítek oznate požadovanou volbu, pro potvrzení stisknte tlaítko OK. 2.3 Použití virtuální klávesnice V nkterém menu je poteba použít virtuální klávesnici. Na pohyb po virtuální klávesnici slouží smrová tlaítka. Stisknutím tlaítka OK vyberete požadovaný abecední znak. Pokud chcete psaní ukonit, pesute kurzor na klávesu ENTER a stisknte tlaítko OK. Tím opustíte menu a zmny, které jste zadali, se uloží do pamti.

6 3. Ped použitím 3.1 Pokroilé funkce DVB kompatibilní, podpora DVB-S,DVB-S2, DVB-T, DVB-C Vymnitelné tunery (Plug & Play) Video Dekodér MPEG-2 Video Dekodér MPEG-4 AVC/H.264 Podpora DivX Pehrávání MP3 Dolby Digital AC3 downmix decoder (výstup Stereo) HDMI v.1.2a s podporou ochrany HDCP Multi-formátový Audio Dekodér Podpora SDTV aj HDTV standard 2 sloty spoleného rozhraní (CA) Podpora formát s rozlišením : 1080i, 720p, 576p Podpora USB 2.0(Host) Podpora USB 1.1(Client) Vysokorychlostní Ethernet (LAN) VFD Display : Píprava pro zobrazení rzných informací SCPC a MCPC pijímatelné prostednictvím C/Ku-satelitního pásma Možnost editace seznamu program Možnost editace oblíbených skupin Podpora HDD standardu SATA I Funkce obraz v grafice (Picture In Graphic (PIG)) Elektronický programový prvodce (EPG) s možností rezervace program Podpora podtitulk a teletextu Možnost uzamknutí program/nastavení LINUX otevený operaní systém (nkteré ásti pod GPL licencí, s možností rozšíení) 4. Obsah balení Ped použitím si zkontrolujte, zda balení obsahuje následující komponenty: Satelitní pijíma Dálkové ovládání 2 baterie (velikost AAA ALKALINE) Návod na použití

7 5. Dálkové ovládání (univerzální typ) Zapnout/Vypnou Pep. DO - TV Pozice PiP PIP zap/vyp Pedcházející Stránka/program nahoru/dol Oblíbené Záznam znaky Hlavní menu / návrat o úrove zpt. t Umlení Pep. DO - pijíma Výmna PiP Subkanály PiP Hlasitost +,- Info banner EPG Seznam soubor Opuštní menu Naviganí tl. nebo Vol+,- Ch+,- Sezn. MP3 Sezn. foto Nahráv Rychle vped / náhodn vped Pauza Opakova Multifeed Zpomalení/ krokování Pehrávání/návrat real Volba audio Rychle zpt/ náhodn zpt Stop Teletext

8 5.1. Programování dálkového ovládání pro ovládání TV Toto univerzální DO pracuje jak pro TV, tak i pro PVR. Existují dv možnosti jak naprogramovat DO: Automatickým vyhledáním kódu nebo pímým zadáním kódu Použití automatického vyhledání kódu 1. Zapnte zaízení (TV), které chcete ovládat. 2. Stisknte a držte TV tlaítko, dokud se LED nerozsvítí erven, potom ho uvolnte. 3. Namite DO na pijíma (TV), stisknte a uvolnte UP () tlaítko a pokejte 3 sek., nebo dokud nepestane blikat LED. Pokud se po 3 sekundách pijíma (TV), který chcete ovládat nevypne, tisknte a uvolujte UP () tlaítko opt pro další následující kódy. 4. Pokud se pijíma, který chcete ovládat, vypne, stisknte a uvolnte OK tlaítko, LED zabliká 3 krát Použití metody pímého zadání kódu 1. Zapnte zaízení (TV), které chcete ovládat. 2. Vyhledejte v seznamu kód znaku Vašeho TV pijímae (podívejte se do seznamu TV kód). 3. Stisknte a držte TV tlaítko, dokud se LED nerozsvítí erven, potom ho uvolnte. 4. Vložte 3 - íselný kód se seznamu TV kód. LED dioda zabliká 3 krát. 5. Pokud není žádná odezva, zopakujte kroky použitím následujícího kódu pro tu stejnou znaku TV, dokud zaízení neodpoví na píkaz DO Blokování hlasitosti Pi zablokování hlasitosti na DO mžete i nadále mnit úrove zvuku na TV podle Vašich poteb. Pokud chcete zablokovat hlasitost pro TV pijíma; 1. Stisknte a držte tlaítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí. 2. Vložte 3-íselný kód Stisknte a uvolnte tlaítko STB, LED blikne 3 krát Odblokování hlasitosti Pokud chcete odblokovat hlasitost; 1. Stisknte a držte tlaítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí. 2. Vložte 3-íselný kód Stisknte a uvolnte tlaítko STB, LED blikne 3 krát. Seznam kód najdete na konci návodu!

9 6. Pední panel 2 sloty pro smart karty 2 sloty spoleného rozhraní (CAM) VFD (Vacuum Fluorescent Display) vakuový fluorescenní alfanumerický displej zobrazení názvu programu, aktuálního asu, stavu pijímae a chybových hlášení. Tlaítko Zapnout/Standby Tlaítko MENU Tlaítko EPG Tlaítko FILE Tlaítko OK Kurzorová tlaítka NAHORU, DOL, VPRAVO, VLEVO Poznámka : Studené vypnutí (pi zapnutí pijíma bootuje) podržte více než 2 sec. tlaítko stand by na pedním panelu nebo na DO. Vypnutí do stand by krátce stisknte tlaítko stand by na pedním panelu nebo na DO.

10 7. Zadní panel Anténní vstup pro verzi DVB C, DVB T Telefonní MODEM RS 232 CVBS a Audio L,R Rám HDD S-video Síový vypína TVaVCRSCART USB 1.1 HDMI Napájení 220V Tuner 2 USB 2.0 Ethernet YPbPr výstup S/PDIF optický audio dig. výstup LNB vstup pro satelitní verzi Pohled na zadní panel pi osazení dvma tunery.

11 8. Instalace V této kapitole najdete nejefektivnjší zpsoby pipojení pijímae k ostatním komponentm. 8.1 Pipojení se satelitní anténou

12 8.2 Pipojení s terestriální nebo kabelovou anténou

13 Pipojení HD signálu: Pokud vlastníte televizor nebo zobrazova, který podporuje zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (je oznaený HD ready nebo Full HD), využijte pednostn propojení pes konektor HDMI. V tomto pípad je propojení digitální a pes HDMI kabel je penášený video i audio signál do TV. Druhou možností je propojení pes Komponentní analogový výstup YPbPr. Tento výstup penáší analogový video signál v HD rozlišení. Zvuk musí být penášený separátn bu analogov pes konektory CINCH L/R (v tomto pípad pouze stereo) nebo prostednictvím optického digitálního výstupu S/PDIF digitáln. Pipojení SD signálu: Pro pipojení televizoru/zobrazovae mžete použít též konektory HDMI nebo YpbPr, pokud je jimi TV pijíma vybavený (penášený signál bude v tomto pípad pouze v SD rozlišení 576i). Dále je možné pro pipojení TV se standardním rozlišením využít propojení (jsou seazená sestupn podle kvality): TV SCART v režimu RGB nebo YUV, S-Video (Y/C), CINCH (CVBS), TV SCART (CVBS). Žádné z tchto pipojení nepodporuje výstup ve vysokém rozlišení. Pokud je pijímaný signál HDTV, je vždy na tyto výstupy pipravený pouze v kvalit SD. K pipojení zvukového výstupu mžete využít analogové stereo výstupy : TV SCART(L,R), CINCH(L,R) Nebo výstupy digitální: HDMI a S/PDIF, které podporují výstup streamu pro dekódování prostorového zvuku ve všech používaných formátech.

14 8.3. Montáž HDD a instalace/výmna tuner Pijíma je vybavený možností montáže HDD. Podporované jsou pouze 3,5 HDD s rozhraním S-ATA bez omezení kapacity. Pijíma je též vybavený systémem tuner Plug and Play. Podporuje 2 tunery v libovolné kombinaci. Tunery mžou být typu DVB S, DVB S2, DVB T, DVB C. Upozornní: Ped demontáží krytu odpojte pijíma od síového pívodu!!! 2. Zasute první tuner do slotu. 1 a mírným tlakem ho dotlate do konektoru na zákl.desce. 1. Demontujte vrchní kryt (7 šroubk) 4. Vytáhnte záslepku tuneru Nainstalujte tuner.2 do slotu 2 6. Pišroubujte montážní lišty k HDD. 7. Zasute rám s HDD do drážek

15 8. Pipojte k HDD napájecí kabel 9. Pipojte S-ATA kábel 10. Naformujte S-ATA kabel podle obr. 11. Naformujte S-ATA kabel podle obr. 12. Namontujte vrchní kryt

16 9. Ped nastavením 9.1 Informace MENU Volitelné položky menu jsou trvale zvýraznné (vysvícené). Neaktivní položky jsou zobrazené šedou barvou, tyto nejsou použitelné. Více OSD menu zobrazuje krátké doplkové informace ve spodní lišt. 9.2 Základní ovládací tlaítka Pro pohyb kurzoru v menu použijte smrová naviganí tlaítka. Smrová tlaítka UP/DOWN: Pohybují kurzorem nahoru a dol. Smrová tlaítka LEFT/RIGHT : Pohybují kurzorem vlevo a vpravo. Pro potvrzení výbru použijte tlaítko OK. V režimu sledování programu použitím tlaítek UP/DOWN pepínáte mezi pedvolbami, použitím tlaítek LEFT/RIGHT ovládáte hlasitost. Pokud se chcete vrátit z pedcházejícího menu s uložením nastavení, použijte tlaítko MENU. Pokud chcete opustit aktuální menu, použijte tlaítko EXIT. 10. Úvodní instalace Pi prvním zapnutí pijímae je nutné nastavení konfigurace pijímae, nastavení pipojené antény (antén) a naladní TV a rozhlasových stanic. Pro ulehení tohoto nastavení je pijíma vybavený prvodcem rychlého nastavení, který se pi prvním zapnutí aktivuje automaticky a umožní Vám jednoduché nastavení pijímae Zapnte TV pijíma a potom zapnte Váš IPBox Zobrazí se prvodce rychlou instalací Vyberte jazyk a nastavte datum a as. V menu Language Settings (nastavení jazyku) zvolte svj preferovaný jazyk pro menu Menu language, pro audio Audio language, pro podtitulky Subtitle language a znakovou sadu pro zobrazování teletextu

17 Teletext character set. Položky menu mžete mnit tak, že položku oznaíte pomocí tlaítek nahoru/dol a pomocí tlaítek vlevo/vpravo mníte její nastavení, nebo na oznaené položce stisknte OK a zmte nastavení pomocí tlaítek nahoru/dol. Stisknutím Exit se dostanete do menu Local time settings Nastavení místního asu. Zvolte asovou zónu, ve které se nacházíte Time zone (píklad: pro SR a R zvolte GMT + 01:00). Nastavte formát zobrazení asu Time mode 12 nebo 24 hodin, nastavte zpsob nastavení asu Time setting, pokud zvolíte from SAT, as se nastaví automaticky podle satelitu. Pokud zvolíte run, zpístupní se volby nastavení datumu a asu. Nastavte aktuální datum a as. Stisknutím Exit pejdete do menu konfigurace antény, zvolte Vaši konfiguraci a spuste ladní nebo pejdte do hlavního menu stisknutím Exit.

18 Struktura menu (anglicky) Main Menu Service Searching System Settings Advanced Setup Parental Lock Common Interface Multimedia Plug-in Information Service Searching **Satellite Configuration **DiSEqC 1.2 **USALS TP& Frequency Edit Channel Scan ** Only satellite system use Multimedia File List Scheduled Record List Music List Photo Album List System Settings Local Time Settings A/V Settings OSD Settings Language Settings Sleep & Wake up time Advanced Setup IP Setup HDD Setup Mount Manager Network Update Factory Reset Information System Information Network Information HDD Information Tuner Information Hlavní menu

19 Štruktura menu (esky) Hlavní menu Vyhledávání program Nastavení systému Rozšíené nastavení Kontrola pístupu Spolené rozhraní Multimédia Pídavné moduly Informace **Konfigurace satelit **DiSEqC 1.2 **USALS Editace TP a frekvencí Vyhledávání program ** Používá se jen pi satelitních nastaveních Seznam soubor Seznam asova Hudební soubory Foto album Informace Vyhledávání program Multimédia Nastavení systému Nastavení místního asu Nastavení A/V Nastavení OSD Nastavení Jazyku Nastavení zapnutí/vypnutí Rozšíené nastavení Nastavení IP Nastavení HDD Nastavení pipojení Aktualizace pes WEB Výrobní nastavení Systémové informace Informace o síti Informace o HDD Informace o tunerech

20 10.4. DVB-S Konfigurace satelit Do menu konfigurace satelit se dostanete po nastavení asu stisknutím tlaítka EXIT. Zobrazí se prázdný seznam satelit. Stisknte žluté tlaítko ( Add satelite pidat satelit) Zobrazí se menu Satellite configuration Nastavení parametr LNB V tomto menu mžete nastavit parametry pro píjem jednotlivých satelit. Ve vrchní lišt mžete pitom sledovat ukazatele úrovn a kvality signálu. Nastavte následující parametry: SAT Name Název satelitu Tuner Identifikace tuneru (pokud jsou nainstalované 2 tunery ) LNB Type Typ LNB (nejastji se používá Universal) Local Freq Lokální frekvence (pokud nepoužíváte njaký speciální typ tuneru, tuto volbu nemte! ) TP Frekvence Frekvence TP nastavení kontrolního TP pro danou družici (má význam pouze pro kontrolu) LNB Power Napájení LNB (pi normálním zapojení musí být zapnuté ON) 22kHz 22kHz zapnutí 22kHz ovládání (normáln vypnuté) Toneburst Tónový impuls slouží k ovládání nkterých starších typ pepína DiSEqC Parametr Ovládání pepína DiSEqC 1.0 a 1.1 do 4 LNB Uncomitted switch Ovládání 2 úrovn u víceúrovových DiSEqC pepína DiSEqC Repeats Opakování DiSEqC povel (pi použití delších kabel k antén) Swap Commands Zpoždní povel (pi použití delších kabel k antén) Sequence Repeat Opakování sekvence Jednotlivé položky mžete nastavovat pomocí kurzorových kláves (šipek), pro potvrzení stisknte OK.

21 Automatické vyhledávání satelitních program Po nastavení parametr LNB mžete vyhledávat satelitní programy. Pro automatické vyhledávání program zvolte pole Automatic Automatické. Nastavte Tuner ID - íslo tuneru, na kterém chcete vyhledávat, Satellite Name Název satelitu ( pokud chcete prohledávat všechny pednastavené satelity na zvoleném tuneru, zvolte ALL.) Network Search Síové vyhledávání a Search Method Zpsob vyhledávání ( All, FTA only Všechny nebo Jen volné) a zvote SEARCH. Vyhledávání mžete zrušit potvrzením CANCEL, uloží se doposud vyhledané programy. Po ukonení vyhledávání se tlaítko CANCEL zmní na OK. Pro uložení program stisknte OK Runí vyhledávání satelitních program Pro runí vyhledávání program zvolte pole Manual. Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat pouze programy na jednom TP. Nastavte íslo tuneru, název satelitu, Frekvenci Frekvenci transpondéru, Modulation Modulaci (QPSK/8PSK), Penosová rychlost Penosovou rychlost, Polarity polarizaci a síové vyhledávání. Hodnoty frekvence a penosové rychlosti mžete po stisknutí OK na tchto položkách vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání. Advanced - Rozšíené vyhledávání Pokud zvolíte volbu Advanced dostanete se do menu vyhledávání podle identifikátor PID. Pokud znáte hodnoty PID konkrétního programu, zadejte je do políek VPID, APID a PCR PID a zvolte Search Vyhledávání. Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti.stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit.

22 10.5. DVB-C Vyhledávání kabelového vysílání Referenní tabulka frekvencí pro pásmo DVB-C (Standard pro západní Evropu) Frekvenní rozsah Hyperband - PAL-G Frekvenní rozsah UHF IV/V - PAL-G Kanál Stední frekvence Kanál Stední frekvence S02 113±4 MHz K21 474±4 MHz S03 121±4 MHz K22 482±4 MHz S04 128,50±3,50 MHz K23 490±4 MHz S05 135,50±3,50 MHz K24 498±4 MHz S06 142,50±3,50 MHz K25 506±4 MHz S07 149,50±3,50 MHz K26 514±4 MHz S08 156,50±3,50 MHz K27 522±4 MHz S09 163,50±3,50 MHz K28 530±4 MHz S10 170,50±3,50 MHz K29 538±4 MHz S11 233,50±3,50 MHz K30 546±4 MHz S12 240,50±3,50 MHz K31 554±4 MHz S13 247,50±3,50 MHz K32 562±4 MHz S14 254,50±3,50 MHz K33 570±4 MHz S15 261,50±3,50 MHz K34 578±4 MHz S16 268,50±3,50 MHz K35 586±4 MHz S17 275,50±3,50 MHz K36 594±4 MHz S18 282,50±3,50 MHz K37 602±4 MHz S19 289,50±3,50 MHz K38 610±4 MHz S20 296,50±3,50 MHz K39 618±4 MHz S21 306±4 MHz K40 626±4 MHz S22 314±4 MHz K41 634±4 MHz S23 322±4 MHz K42 642±4 MHz S24 330±4 MHz K43 650±4 MHz S25 338±4 MHz K44 658±4 MHz S26 346±4 MHz K45 666±4 MHz S27 354±4 MHz K46 674±4 MHz S28 362±4 MHz K47 682±4 MHz S29 370±4 MHz K48 690±4 MHz S30 378±4 MHz K49 698±4 MHz S31 386±4 MHz K50 706±4 MHz S32 394±4 MHz K51 714±4 MHz S33 402±4 MHz K52 722±4 MHz S34 410±4 MHz K53 730±4 MHz S35 418±4 MHz K54 738±4 MHz S36 426±4 MHz K55 746±4 MHz S37 434±4 MHz K56 754±4 MHz S38 442±4 MHz K57 762±4 MHz S39 450±4 MHz K58 770±4 MHz S40 458±4 MHz K59 778±4 MHz S41 466±4 MHz K60 786±4 MHz K61 794±4 MHz K62 802±4 MHz K63 810±4 MHz

23 K64 K65 K66 K67 K68 K69 818±4 MHz 826±4 MHz 834±4 MHz 842±4 MHz 850±4 MHz 858±4 MHz Západoevropský standard pro modelaci QAM : QAM lineární vyhledávání kanál: Startovací frekvence: 306 MHz (stední frekv. kanál S21) Stop frekvence: 858 MHz (stední frekv. kanál K69) Penosová rychlost: 6900, 6875, 6111 ks/s (Auto/Manual, Základní nast. = Auto) Licencované u Modulaní schéma: 64/128/256 QAM (Auto/Manual, Základní nast. = Auto) Vnjší FEC schéma: RS(204/188), Žádná Vnitní FEC schéma: Žádná Šíka kanálu : 8MHz Tvar spektra: Inverzní, Normáln Automatické vyhledávání Tato volba umožuje automatické vyhledávání všech program v nastavené síti. Zadejte: Cable Name Název sít, Network Search Síové vyhledávání a Search Method Zpsob vyhledávání (All, FTA only Všechny nebo pouze volné), zvolte SEARCH pro zahájení vyhledávání. Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit Runí vyhledávání DVB-C Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat jen programy na jednom kanálu. Nastavte íslo tuneru, název sít, frekvenci, modulaci a penosovou rychlost. Hodnoty frekvence, modulace a penosové rychlosti mžete po stisknutí OK na tchto položkách vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání.

24 Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit DVB-T Vyhledávání terestriálního vysílání Referenní tabulka frekvencí pro Terestriální vysílání V tabulee jsou zobrazené 3 možnosti výbru podle šíky pásma. 1. Nmecko. 2. Austrálie. 3. Ostatní zem (Velká Británie, Itálie, Francie, Španlsko, ína, Finsko, Švédsko).

25 Nmecko DVB-T/H Channel Frekvence Velká Británie,Itálie, Francie, Španlsko, ína, Finsko, Švédsko Austrálie Kanál Frekvence BW Kanál Frekvence BW Kanál Frekvence BW 1 0 7M 1 0 8M 2 0 7M 2 0 7M 2 0 8M 3 0 7M 3 0 7M 3 0 8M 4 0 7M 4 0 7M 4 0 8M 5 0 7M 5 177,500 7M 5 178,750 8M 6(8) 177,500 7M 6 184,500 7M 6 186,750 8M 7(9) 184,500 7M 7 191,500 7M 7 194,750 8M 8(10) (625) 7M 8 198,500 7M 8 202,750 8M 9(11) 198,500 7M 9 205,500 7M 9 210,750 8M 9A(12) 205,500 7M ,500 7M ,750 8M 10(13) 212,500 7M ,500 7M M 11(14) 219,500 7M ,500 7M M 12(15) 226,500 7M M M M M M M M M M M M M M M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500(625) 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M

26 57 762,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M Automatické vyhledávání DVB-T Tato volba umožuje automatické vyhledání všech dostupných terestriálních program. Select Zvolte íslo tuneru, Oblast (viz pedcházející tabulka), Síové vyhledávání a typ vyhledávání. Pokud používáte aktivní anténu (se zabudovaným zesilovaem), nastavte volbu Active Antenna na zapnuté (ON). Pro spuštní vyhledávání zvolte Search Runí vyhledávání Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat programy na jednom kanále. Nastavte íslo tuneru, íslo kanálu, frekvenci a šíku pásma. Síové vyhledávání a typ vyhledávání. Pokud používáte aktivní anténu (se zabudovaným zesilovaem), nastavte volbu Active Antenna na zapnuté (ON). Hodnotu frekvence mžete po stisknutí OK na této položce vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání.

27 Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit. 11. Tlaítka rychlé volby V této ásti jsou vysvtlené funkce tlaítek na dálkovém ovládání pi sledování TV nebo poslechu Rádia. Tyto tlaítka umožují jednoduché dosažení požadované funkce nebo vyvolání požadovaného menu.. Seznam TV nebo Rádiových program Stisknutím tlaítka OK v prbhu sledování TV nebo poslouchání Rádia se dostanete do seznamu TV nebo Rádiových program. Pro pohyb v menu nahoru/dol, vlevo/vpravo použijte smrová tlaítka. Vybraná položka v menu se zvýrazní. Stisknutím tlaítka OK vyvoláte náhled zvoleného programu. Pepnutí na zvolený program provedete dalším stisknutím tlaítka OK.

28 Pro rychlejší výbr program je možnít využít ti druhy tídní program v seznamu: Pro rychlejší výbr program je možné využít ti druhy tídní program v seznamu: Sort Seazení seznamu kontakt (ervené) Seadí programy od A po Z, Z po A, FTA - CAS, podle provozovatele nebo podle Satelitu Tuner Seazení program podle tuneru (zelené) Zobrazí programy podle toho, na kterém tuneru jsou naladné (Tuner 1 nebo 2) Jump Move Skok (modré) Tisknutím modrého tlaítka se posouváte skokem na další blok podle toho, který druh tídní máte zvolený. (od A po Z, Z po A, FTA - CAS, podle provozovatele nebo podle Satelitu), nap. Pokud je zvoleno tídní A -Z, každým stisknutím se dostanete na programy s dalším zaátením písmenem A,B,C Úprava seznamu program Na pepnutí do módu úpravy program stisknte tlaítko program. na DO když se nacházíte v seznamu Pro jednotlivé programy mžete využí následující úpravy: Delete - Vymazat, Hide Skrýt, Lock Uzamknout, Rename Pejmenovat, Volume level Úrove hlasitosti, Move of channel or channels Pesun programu nebo program.

29 11.3. Favorite Channel List Zoznam oblíbených program V prbhu sledování TV, nebo poslechu Rádia, seznam oblíbených program zobrazíte stisknutím tlaítka FAV na DO. Pednastavené jsou: Sport, Drama, Zprávy, Film a Hudba Make FAV. List Vytvoení Seznamu oblíbených program Vstupte do,,make Fav List a stisknte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pro vytvoení nového seznamu. Pro uchování dat vytvoeného seznamu použijte klávesu ENTER na virtuální klávesnici Delete - Vymazat Pro vymazání podsvíceného programu v seznam oblíbených program, vyberte,,delete a stisknte OK. Vymazání potvrte stisknutím OK Rename - Pejmenovat Pro zmnu názvu programu nebo oblíbené skupiny, vyberte,,rename a stisknte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pomocí které mžete provádt zmny názvu. Tlaítkem ENTER uchováte zmnu názvu a opustíte virtuální klávesnici Add Channels - Pidat programy Pro pidání programu do skupiny oblíbených, vyberte,,add Channels a stisknte OK. Zobrazí se seznam všech program.

30 Podsvícený program bude pidaný po stisknutí OK. Na pidaném programu se objeví znaka. Podporované jsou rovnž funkce Move channel pesun programu, Lock uzamení a Hide skrytí programu v seznamu oblíbených skupin Electronic Program Guide - Elektronický programový prvodce (EPG) Stisknutím EPG na DO se zobrazí EPG (Electronic Program Guide). Pro vyhledávání programových as použijte naviganí tlaítka. Stisknte EPG na DO. Zobrazí se seznam program pro aktuální program. Vysílané programy jsou spolen s asem zaátku a konce zobrazeny pod sebou. Stisknte EPG na DO podruhé. Zobrazí se asová osa se seznamem program pro všechny programy. Na levé stran okna jsou pod sebou zobrazené názvy program, ve vrchní lišt je zobrazen as. Názvy jednotlivých relací jsou znázornny graficky s délkou trvání. Pomocí tlaítek vlevo/vpravo mžete posouvat asovou osu. Pomocí barevných tlaítek mžete pepínat na další den Next Day (modré) nebo pedcházející den - Prev Day (ervené)

31 Pro podrobnjší informaci o programu, pesute podsvícení na požadovaný program a stisknte OK nebo Search - Vyhledávání Pro vyhledání programu v EPG pod specifickou kategorií / typem, který požadujete stisknte MODRÉ tlaítko na DO. EPG data se naítají v závislosti na podpoe provozovatele programu. Kategorie : Movie (film) / News (zprávy) / Sports (sport). Pod kategorie : Adult movie (pro dosplé) /Romance (romantika) / Comedy (komedie). Název programu: Name napište pomocí virtuální klávesnice. Klasifikace: Na program zvolte vkové omezení.

32 Zoom - Zvtšení Stisknte ŽLUTÉ tlaítko na DO, zobrazí se EPG a zvolte si asový rozsah zobrazení EPG na asové ose.. (Na 30 min., 1 hod., 2 hod. a datum, nebo specifická data max. na 7dní) Channel Information Programové informace Stisknutí tlaítka se zobrazí INFO lišta. Pokud stisknete tlaítko 2x, jsou k dispozici detaily o programu. Podsvícení pozice žlutou barvou na INFO lišt indikuje pítomnost služeb ve vysílání. Název progr. EPG íslo pedvolby Zaátek Technické info Úrove/kvalita sig.

33 11.6 RCL - pepnutí na pedcházející program Pro návrat na pedcházející program slouží tlaítko RCL 11.7 Subtitle - Podtitulky Pokud je tato služba na programu dostupná, vyvolá se pomocí tlaítka titulk Pokud program poskytuje více než dva jazyky, je možné si vybrat jazyk z tabulky. na DO Alternate audio Alternativní zvuk Po stlaení tlaítka AUDIO na DO máte možnost si vybrat jazyk pro zvuk a režim zvuku: (Mix / Mono Levý / Mono Pravý). Jazyk pro zvuk, zvolte pímo tlaítkem L/R. Pro opuštní menu použijte tlaítko AUDIO nebo EXIT.

34 11.9 Premiere Multifeed function Funkce Premiere Multifeed Nkteí provozovatelé nap. Premiere, používají vysílání subkanál tzv. feed, které jsou vysílány jako doplnk hlavního programu. Pro pepínání subkanál stisknte tlaítko na DO, zobrazí se seznam subkanál. Pomocí tlaítek nahoru/dol vyberte požadovaný subkanál a potvrte OK OSD teletext Teletext OSD teletext je dostupný jen v pípad, pokud je podporován provozovatelem Satelitu. Pokud je obrázek teletextu na INFO lišt podsvícený ŽLUTOU barvou, stisknte toto tlaítko a informace se zobrazí na obrazovce. Upozornní: Pijíma nepodporuje VBI teletext, takže teletext je možné zobrazovat jen pímo pijímaem. Na pipojeném TV funkce teletextu nebude funkní.

35 PIP(Picture in Picture) / PAP (Picture and Picture) Obraz v obrazu/ obraz a obraz. : Mžete souasn na obrazovce sledovat program ze dvou kanál (za pedpokladu že používáte 2 tunery). Stisknutím tohoto tlaítka vyvoláte zobrazení 2 programu funkcí PiP(PAP) : Stisknutím tohoto tlaítka postupn mníte polohu zobrazení PiP v obrazu. : Stisknutím tohoto tlaítka vymníte mezi sebou hlavní obraz s obrazem v okn. : Zobrazení seznamu program pro výbr do okna. Upozornní: Pijíma nepodporuje v PiP zobrazení 2 kanál vysílaných s kompresí MPEG4!

36 Music list seznam hudebních soubor. Zobrazení seznamu MP3 soubor nahraných na HDD, které je možné pehrávat. Oznaením souboru a potvrzením OK spustíte pehrávání Photo list Fotoalbum Zobrazení seznamu fotografií (s náhledem) nahraných na HDD. Fotografie mžete prohlížet nebo pejmenovat File list Seznam soubor. Zobrazení soubor v pijímai. Pro návrat ze seznam soubor použijte tl. EXIT Internet(resevered) Internet (rezervované) Toto tlaítko je rezervované pro funkci IPTV.

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Digitální přijímače 2008/09

Digitální přijímače 2008/09 Digitální přijímače 00/09 Novinka HS9000 CIPVR < 400mm > Digitální TwinHDTVPVR satelitní přijímač s TB HDD a twin tunerem HDTV 00i TwinTuner HDMI. HDD 000 GB USB.0 LAN 00Mbit Y,Pb,Pr EPG VFD OS Unicable

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2

NÁVOD K POUŽITÍ. S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2 NÁVOD K POUŽITÍ S2 1 card premium magic ML 1200S S/S2 Struktura hlavního menu IPTV Jedná se rozsáhlou funkci, která umožňuje, že uživatel může využívat množství různých mediálních obsahů, jako je AnyTV

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware

DVB-T Tuner. Ver.3.0.*. Firmware DVB-T Tuner Ver.3.0.*. Firmware Xtreamer Prodigy podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App. S DVBT modulem můžete

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. S2T2 1 card premium magic ML 2200ST S/S2 T/T2

NÁVOD K POUŽITÍ. S2T2 1 card premium magic ML 2200ST S/S2 T/T2 NÁVOD K POUŽITÍ S2T2 1 card premium magic ML 2200ST S/S2 T/T2 Struktura hlavního menu IPTV Jedná se rozsáhlou funkci, která umožňuje, že uživatel může využívat množství různých mediálních obsahů, jako

Více

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz.

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz. Digitální PVR - satelitní ; pozemní přijímač Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím seznamte s jeho návodem

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ...

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ... OBSAH 0. ÚVOD... 5 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 5 2. JAK POUŽÍT TENTO MANUÁL... 6 2.1 Pohyb kurzoru... 6 2.2 Výběr položky... 6 2.3 Použití virtuální klávesnice... 6 3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 3.1. Pokročilé

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Pozor! Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pozor! Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 0. Úvod Vítejte ve světě nového digitálního satelitního přijímače, který udělá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíže k Vašim snům. Před použitím přijímače si prosím pozorně přečtěte tento návod

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1 Nejdíve si prosím pette Modul DIGITELMO 1 je modulem PCMCIA ureným pro zasunutí do volného slotu pro

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Hlavní funkce přijímače... 2 Popis přijímače...

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

OPTICUM DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560

OPTICUM DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560 OPTICUM CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560 www.opticum.tv OPTICUM 3 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.................................................................3

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Obsah Upozornění... 4 Bezpečnost a bezpečnostní upozornění... 5 Dříve než začnete... 6 1.1 Vlastnosti 7 1.2 Obsah balení 8 Správná likvidace tohoto zařízení...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 13. 6.

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 13. 6. OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Pedstavení pístroje 1.2. Klíové vlastnosti 2. Bezpenostní opatení 5 2.1. Bezpenost 2.2. Provozní podmínky 3. Kontrola ped použitím 7 3.1. Píslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. ZIRCON ihd Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač ZIRCON ihd Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Ferffffffffff Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Obsah Obsah...2 Kapitola 1 - Než začneme...3

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Profinder Combo DVB-S/S2/T/T2/C

Profinder Combo DVB-S/S2/T/T2/C Profinder Combo DVB-S/S2/T/T2/C Vyhledávač signálů Uživatelská příručka Obsah Obecná ustanovení a úvod... 3 Příslušenství... 4 Ovládání pomocí menu A. Přední panel... 5 B. Stručný průvodce obsluhou...

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 14. 6.

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 14. 6. OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Pedstavení pístroje 1.2. Klíové vlastnosti 2. Bezpenostní opatení 5 2.1. Bezpenost 2.2. Provozní podmínky 3. Kontrola ped použitím 7 3.1. Píslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Golden Media / Golden Interstar

Golden Media / Golden Interstar Golden Media / Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR UNI-BOX 9080 CRCI HD PVR Combo Návod na použitie i Obsah 1. BEZPEČNOST...3 2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...3 3. VLASTNOSTI...5 5. PŘEDNÍ PANEL...7

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

In first switch on of the reciever push and hold MENU button on the front panel, then the default video output is shown.

In first switch on of the reciever push and hold MENU button on the front panel, then the default video output is shown. EN Setting of video output: In first switch on of the reciever push and hold MENU button on the front panel, then the default video output is shown. Choose "1080/50" for HDMI, or "SD-PAL" for SCART and

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více