Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod"

Transkript

1

2

3

4 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití, abyste zabezpeili jeho správnou funkci. Tento produkt je pln kompatibilní s normou DVB a penáší do TV digitální signál ze satelit, terestriálního (pozemního) nebo kabelového vysílání (podle verze instalovaných tuner) s možností nahrávání nebo souasného pehrávání z Hard disku (HDD). Instalace a použití tohoto pijímae jsou velmi jednoduché, navíc jeho otevená koncepce umožuje kdykoli aktualizovat použitý software a rozšíit tím jeho možnosti a zdokonalit funkce dané výrobcem. 1. Bezpenostní informace Prosím pozorn si pette následující bezpenostní informace. Pozor! Vysoké naptí! Nebezpeí úrazu elektrickým proudem! Napájení: V AC 50/60Hz 50W Zabezpete volný prostor okolo pijímae pro dostatené vtrání. Pijíma nedávejte pímo na koberec nebo jiný mkký povrch. Nepokládejte jiná elektronická zaízení na vrchní ást pijímae. Pijíma istte pouze mkkou a suchou tkaninou. Pijíma nevystavujte tekoucí nebo kapající vod ani jiným tekutinám. Nepoužívejte jiná pipojení než jsou ta, která jsou doporuovaná. Nevystavujte zaízení teplým, chladným nebo vlhkým podmínkám. Servis mže vykonávat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Nepipojujte nebo neodpojujte kabely, pokud je pijíma zapnutý. Neodstraujte kryt pístroje. Upozornní: Firma AB-COM s.r.o. neruí za škody, které vzniknou použitím nelegálního Software. Firma AB-COM s.r.o. upozoruje, že sledování evropských Pay TV (placených) program na území Evropské unie bez ádného placení abonentních poplatk je nezákonné. Kdo by chtl i pesto využívat produkty z nabídky firmy AB-COM s.r.o za úelem bezplatného sledování tchto televizních program, koná tak na vlastní zodpovdnost a dopouští se tím pestupku se všemi právními dsledky. 2. Jak používat tento manuál Tento návod poskytuje kompletní instrukce pro nainstalování a zdárné používání PVR. Následující symboly Vás postupn pivedou k jednotlivým operacím. SYMBOL VÝZNAM (vysvtlení) 1. MENU (velká a zvýraznná písmena) Pedstavuje Hlavní menu 1.1. Menu (zvýraznné) Pedstavuje podkategorii Hlavního menu Menu Zobrazuje vybranou volbu v podkategorii Stisknte klávesu MENU na dálkovém ovladai (DO) a zobrazí se Hlavní menu. V nkterém menu je nutné napsat PIN kód (heslo).

5 Kód je pednastavený od výrobce na,,0000 Stisknutím íselných kláves na DO napíšete daný PIN. 2.1 Pohyb kurzoru Pro pohyb kurzoru v menu použijte smrová naviganí tlaítka. Smrová tlaítka UP/DOWN (nahoru/dol): Pohybuje kurzorem nahoru a dol. Smrová tlaítka LEFT/RIGHT (vlevo/vpravo) : Pohybuje kurzorem vlevo a vpravo. 2.2 Výbr položky OSD (On Screen Display) - menu je urené pro nastavení jednotlivých funkcí a pedvoleb. Pomocí kurzorových tlaítek oznate požadovanou volbu, pro potvrzení stisknte tlaítko OK. 2.3 Použití virtuální klávesnice V nkterém menu je poteba použít virtuální klávesnici. Na pohyb po virtuální klávesnici slouží smrová tlaítka. Stisknutím tlaítka OK vyberete požadovaný abecední znak. Pokud chcete psaní ukonit, pesute kurzor na klávesu ENTER a stisknte tlaítko OK. Tím opustíte menu a zmny, které jste zadali, se uloží do pamti.

6 3. Ped použitím 3.1 Pokroilé funkce DVB kompatibilní, podpora DVB-S,DVB-S2, DVB-T, DVB-C Vymnitelné tunery (Plug & Play) Video Dekodér MPEG-2 Video Dekodér MPEG-4 AVC/H.264 Podpora DivX Pehrávání MP3 Dolby Digital AC3 downmix decoder (výstup Stereo) HDMI v.1.2a s podporou ochrany HDCP Multi-formátový Audio Dekodér Podpora SDTV aj HDTV standard 2 sloty spoleného rozhraní (CA) Podpora formát s rozlišením : 1080i, 720p, 576p Podpora USB 2.0(Host) Podpora USB 1.1(Client) Vysokorychlostní Ethernet (LAN) VFD Display : Píprava pro zobrazení rzných informací SCPC a MCPC pijímatelné prostednictvím C/Ku-satelitního pásma Možnost editace seznamu program Možnost editace oblíbených skupin Podpora HDD standardu SATA I Funkce obraz v grafice (Picture In Graphic (PIG)) Elektronický programový prvodce (EPG) s možností rezervace program Podpora podtitulk a teletextu Možnost uzamknutí program/nastavení LINUX otevený operaní systém (nkteré ásti pod GPL licencí, s možností rozšíení) 4. Obsah balení Ped použitím si zkontrolujte, zda balení obsahuje následující komponenty: Satelitní pijíma Dálkové ovládání 2 baterie (velikost AAA ALKALINE) Návod na použití

7 5. Dálkové ovládání (univerzální typ) Zapnout/Vypnou Pep. DO - TV Pozice PiP PIP zap/vyp Pedcházející Stránka/program nahoru/dol Oblíbené Záznam znaky Hlavní menu / návrat o úrove zpt. t Umlení Pep. DO - pijíma Výmna PiP Subkanály PiP Hlasitost +,- Info banner EPG Seznam soubor Opuštní menu Naviganí tl. nebo Vol+,- Ch+,- Sezn. MP3 Sezn. foto Nahráv Rychle vped / náhodn vped Pauza Opakova Multifeed Zpomalení/ krokování Pehrávání/návrat real Volba audio Rychle zpt/ náhodn zpt Stop Teletext

8 5.1. Programování dálkového ovládání pro ovládání TV Toto univerzální DO pracuje jak pro TV, tak i pro PVR. Existují dv možnosti jak naprogramovat DO: Automatickým vyhledáním kódu nebo pímým zadáním kódu Použití automatického vyhledání kódu 1. Zapnte zaízení (TV), které chcete ovládat. 2. Stisknte a držte TV tlaítko, dokud se LED nerozsvítí erven, potom ho uvolnte. 3. Namite DO na pijíma (TV), stisknte a uvolnte UP () tlaítko a pokejte 3 sek., nebo dokud nepestane blikat LED. Pokud se po 3 sekundách pijíma (TV), který chcete ovládat nevypne, tisknte a uvolujte UP () tlaítko opt pro další následující kódy. 4. Pokud se pijíma, který chcete ovládat, vypne, stisknte a uvolnte OK tlaítko, LED zabliká 3 krát Použití metody pímého zadání kódu 1. Zapnte zaízení (TV), které chcete ovládat. 2. Vyhledejte v seznamu kód znaku Vašeho TV pijímae (podívejte se do seznamu TV kód). 3. Stisknte a držte TV tlaítko, dokud se LED nerozsvítí erven, potom ho uvolnte. 4. Vložte 3 - íselný kód se seznamu TV kód. LED dioda zabliká 3 krát. 5. Pokud není žádná odezva, zopakujte kroky použitím následujícího kódu pro tu stejnou znaku TV, dokud zaízení neodpoví na píkaz DO Blokování hlasitosti Pi zablokování hlasitosti na DO mžete i nadále mnit úrove zvuku na TV podle Vašich poteb. Pokud chcete zablokovat hlasitost pro TV pijíma; 1. Stisknte a držte tlaítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí. 2. Vložte 3-íselný kód Stisknte a uvolnte tlaítko STB, LED blikne 3 krát Odblokování hlasitosti Pokud chcete odblokovat hlasitost; 1. Stisknte a držte tlaítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí. 2. Vložte 3-íselný kód Stisknte a uvolnte tlaítko STB, LED blikne 3 krát. Seznam kód najdete na konci návodu!

9 6. Pední panel 2 sloty pro smart karty 2 sloty spoleného rozhraní (CAM) VFD (Vacuum Fluorescent Display) vakuový fluorescenní alfanumerický displej zobrazení názvu programu, aktuálního asu, stavu pijímae a chybových hlášení. Tlaítko Zapnout/Standby Tlaítko MENU Tlaítko EPG Tlaítko FILE Tlaítko OK Kurzorová tlaítka NAHORU, DOL, VPRAVO, VLEVO Poznámka : Studené vypnutí (pi zapnutí pijíma bootuje) podržte více než 2 sec. tlaítko stand by na pedním panelu nebo na DO. Vypnutí do stand by krátce stisknte tlaítko stand by na pedním panelu nebo na DO.

10 7. Zadní panel Anténní vstup pro verzi DVB C, DVB T Telefonní MODEM RS 232 CVBS a Audio L,R Rám HDD S-video Síový vypína TVaVCRSCART USB 1.1 HDMI Napájení 220V Tuner 2 USB 2.0 Ethernet YPbPr výstup S/PDIF optický audio dig. výstup LNB vstup pro satelitní verzi Pohled na zadní panel pi osazení dvma tunery.

11 8. Instalace V této kapitole najdete nejefektivnjší zpsoby pipojení pijímae k ostatním komponentm. 8.1 Pipojení se satelitní anténou

12 8.2 Pipojení s terestriální nebo kabelovou anténou

13 Pipojení HD signálu: Pokud vlastníte televizor nebo zobrazova, který podporuje zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (je oznaený HD ready nebo Full HD), využijte pednostn propojení pes konektor HDMI. V tomto pípad je propojení digitální a pes HDMI kabel je penášený video i audio signál do TV. Druhou možností je propojení pes Komponentní analogový výstup YPbPr. Tento výstup penáší analogový video signál v HD rozlišení. Zvuk musí být penášený separátn bu analogov pes konektory CINCH L/R (v tomto pípad pouze stereo) nebo prostednictvím optického digitálního výstupu S/PDIF digitáln. Pipojení SD signálu: Pro pipojení televizoru/zobrazovae mžete použít též konektory HDMI nebo YpbPr, pokud je jimi TV pijíma vybavený (penášený signál bude v tomto pípad pouze v SD rozlišení 576i). Dále je možné pro pipojení TV se standardním rozlišením využít propojení (jsou seazená sestupn podle kvality): TV SCART v režimu RGB nebo YUV, S-Video (Y/C), CINCH (CVBS), TV SCART (CVBS). Žádné z tchto pipojení nepodporuje výstup ve vysokém rozlišení. Pokud je pijímaný signál HDTV, je vždy na tyto výstupy pipravený pouze v kvalit SD. K pipojení zvukového výstupu mžete využít analogové stereo výstupy : TV SCART(L,R), CINCH(L,R) Nebo výstupy digitální: HDMI a S/PDIF, které podporují výstup streamu pro dekódování prostorového zvuku ve všech používaných formátech.

14 8.3. Montáž HDD a instalace/výmna tuner Pijíma je vybavený možností montáže HDD. Podporované jsou pouze 3,5 HDD s rozhraním S-ATA bez omezení kapacity. Pijíma je též vybavený systémem tuner Plug and Play. Podporuje 2 tunery v libovolné kombinaci. Tunery mžou být typu DVB S, DVB S2, DVB T, DVB C. Upozornní: Ped demontáží krytu odpojte pijíma od síového pívodu!!! 2. Zasute první tuner do slotu. 1 a mírným tlakem ho dotlate do konektoru na zákl.desce. 1. Demontujte vrchní kryt (7 šroubk) 4. Vytáhnte záslepku tuneru Nainstalujte tuner.2 do slotu 2 6. Pišroubujte montážní lišty k HDD. 7. Zasute rám s HDD do drážek

15 8. Pipojte k HDD napájecí kabel 9. Pipojte S-ATA kábel 10. Naformujte S-ATA kabel podle obr. 11. Naformujte S-ATA kabel podle obr. 12. Namontujte vrchní kryt

16 9. Ped nastavením 9.1 Informace MENU Volitelné položky menu jsou trvale zvýraznné (vysvícené). Neaktivní položky jsou zobrazené šedou barvou, tyto nejsou použitelné. Více OSD menu zobrazuje krátké doplkové informace ve spodní lišt. 9.2 Základní ovládací tlaítka Pro pohyb kurzoru v menu použijte smrová naviganí tlaítka. Smrová tlaítka UP/DOWN: Pohybují kurzorem nahoru a dol. Smrová tlaítka LEFT/RIGHT : Pohybují kurzorem vlevo a vpravo. Pro potvrzení výbru použijte tlaítko OK. V režimu sledování programu použitím tlaítek UP/DOWN pepínáte mezi pedvolbami, použitím tlaítek LEFT/RIGHT ovládáte hlasitost. Pokud se chcete vrátit z pedcházejícího menu s uložením nastavení, použijte tlaítko MENU. Pokud chcete opustit aktuální menu, použijte tlaítko EXIT. 10. Úvodní instalace Pi prvním zapnutí pijímae je nutné nastavení konfigurace pijímae, nastavení pipojené antény (antén) a naladní TV a rozhlasových stanic. Pro ulehení tohoto nastavení je pijíma vybavený prvodcem rychlého nastavení, který se pi prvním zapnutí aktivuje automaticky a umožní Vám jednoduché nastavení pijímae Zapnte TV pijíma a potom zapnte Váš IPBox Zobrazí se prvodce rychlou instalací Vyberte jazyk a nastavte datum a as. V menu Language Settings (nastavení jazyku) zvolte svj preferovaný jazyk pro menu Menu language, pro audio Audio language, pro podtitulky Subtitle language a znakovou sadu pro zobrazování teletextu

17 Teletext character set. Položky menu mžete mnit tak, že položku oznaíte pomocí tlaítek nahoru/dol a pomocí tlaítek vlevo/vpravo mníte její nastavení, nebo na oznaené položce stisknte OK a zmte nastavení pomocí tlaítek nahoru/dol. Stisknutím Exit se dostanete do menu Local time settings Nastavení místního asu. Zvolte asovou zónu, ve které se nacházíte Time zone (píklad: pro SR a R zvolte GMT + 01:00). Nastavte formát zobrazení asu Time mode 12 nebo 24 hodin, nastavte zpsob nastavení asu Time setting, pokud zvolíte from SAT, as se nastaví automaticky podle satelitu. Pokud zvolíte run, zpístupní se volby nastavení datumu a asu. Nastavte aktuální datum a as. Stisknutím Exit pejdete do menu konfigurace antény, zvolte Vaši konfiguraci a spuste ladní nebo pejdte do hlavního menu stisknutím Exit.

18 Struktura menu (anglicky) Main Menu Service Searching System Settings Advanced Setup Parental Lock Common Interface Multimedia Plug-in Information Service Searching **Satellite Configuration **DiSEqC 1.2 **USALS TP& Frequency Edit Channel Scan ** Only satellite system use Multimedia File List Scheduled Record List Music List Photo Album List System Settings Local Time Settings A/V Settings OSD Settings Language Settings Sleep & Wake up time Advanced Setup IP Setup HDD Setup Mount Manager Network Update Factory Reset Information System Information Network Information HDD Information Tuner Information Hlavní menu

19 Štruktura menu (esky) Hlavní menu Vyhledávání program Nastavení systému Rozšíené nastavení Kontrola pístupu Spolené rozhraní Multimédia Pídavné moduly Informace **Konfigurace satelit **DiSEqC 1.2 **USALS Editace TP a frekvencí Vyhledávání program ** Používá se jen pi satelitních nastaveních Seznam soubor Seznam asova Hudební soubory Foto album Informace Vyhledávání program Multimédia Nastavení systému Nastavení místního asu Nastavení A/V Nastavení OSD Nastavení Jazyku Nastavení zapnutí/vypnutí Rozšíené nastavení Nastavení IP Nastavení HDD Nastavení pipojení Aktualizace pes WEB Výrobní nastavení Systémové informace Informace o síti Informace o HDD Informace o tunerech

20 10.4. DVB-S Konfigurace satelit Do menu konfigurace satelit se dostanete po nastavení asu stisknutím tlaítka EXIT. Zobrazí se prázdný seznam satelit. Stisknte žluté tlaítko ( Add satelite pidat satelit) Zobrazí se menu Satellite configuration Nastavení parametr LNB V tomto menu mžete nastavit parametry pro píjem jednotlivých satelit. Ve vrchní lišt mžete pitom sledovat ukazatele úrovn a kvality signálu. Nastavte následující parametry: SAT Name Název satelitu Tuner Identifikace tuneru (pokud jsou nainstalované 2 tunery ) LNB Type Typ LNB (nejastji se používá Universal) Local Freq Lokální frekvence (pokud nepoužíváte njaký speciální typ tuneru, tuto volbu nemte! ) TP Frekvence Frekvence TP nastavení kontrolního TP pro danou družici (má význam pouze pro kontrolu) LNB Power Napájení LNB (pi normálním zapojení musí být zapnuté ON) 22kHz 22kHz zapnutí 22kHz ovládání (normáln vypnuté) Toneburst Tónový impuls slouží k ovládání nkterých starších typ pepína DiSEqC Parametr Ovládání pepína DiSEqC 1.0 a 1.1 do 4 LNB Uncomitted switch Ovládání 2 úrovn u víceúrovových DiSEqC pepína DiSEqC Repeats Opakování DiSEqC povel (pi použití delších kabel k antén) Swap Commands Zpoždní povel (pi použití delších kabel k antén) Sequence Repeat Opakování sekvence Jednotlivé položky mžete nastavovat pomocí kurzorových kláves (šipek), pro potvrzení stisknte OK.

21 Automatické vyhledávání satelitních program Po nastavení parametr LNB mžete vyhledávat satelitní programy. Pro automatické vyhledávání program zvolte pole Automatic Automatické. Nastavte Tuner ID - íslo tuneru, na kterém chcete vyhledávat, Satellite Name Název satelitu ( pokud chcete prohledávat všechny pednastavené satelity na zvoleném tuneru, zvolte ALL.) Network Search Síové vyhledávání a Search Method Zpsob vyhledávání ( All, FTA only Všechny nebo Jen volné) a zvote SEARCH. Vyhledávání mžete zrušit potvrzením CANCEL, uloží se doposud vyhledané programy. Po ukonení vyhledávání se tlaítko CANCEL zmní na OK. Pro uložení program stisknte OK Runí vyhledávání satelitních program Pro runí vyhledávání program zvolte pole Manual. Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat pouze programy na jednom TP. Nastavte íslo tuneru, název satelitu, Frekvenci Frekvenci transpondéru, Modulation Modulaci (QPSK/8PSK), Penosová rychlost Penosovou rychlost, Polarity polarizaci a síové vyhledávání. Hodnoty frekvence a penosové rychlosti mžete po stisknutí OK na tchto položkách vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání. Advanced - Rozšíené vyhledávání Pokud zvolíte volbu Advanced dostanete se do menu vyhledávání podle identifikátor PID. Pokud znáte hodnoty PID konkrétního programu, zadejte je do políek VPID, APID a PCR PID a zvolte Search Vyhledávání. Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti.stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit.

22 10.5. DVB-C Vyhledávání kabelového vysílání Referenní tabulka frekvencí pro pásmo DVB-C (Standard pro západní Evropu) Frekvenní rozsah Hyperband - PAL-G Frekvenní rozsah UHF IV/V - PAL-G Kanál Stední frekvence Kanál Stední frekvence S02 113±4 MHz K21 474±4 MHz S03 121±4 MHz K22 482±4 MHz S04 128,50±3,50 MHz K23 490±4 MHz S05 135,50±3,50 MHz K24 498±4 MHz S06 142,50±3,50 MHz K25 506±4 MHz S07 149,50±3,50 MHz K26 514±4 MHz S08 156,50±3,50 MHz K27 522±4 MHz S09 163,50±3,50 MHz K28 530±4 MHz S10 170,50±3,50 MHz K29 538±4 MHz S11 233,50±3,50 MHz K30 546±4 MHz S12 240,50±3,50 MHz K31 554±4 MHz S13 247,50±3,50 MHz K32 562±4 MHz S14 254,50±3,50 MHz K33 570±4 MHz S15 261,50±3,50 MHz K34 578±4 MHz S16 268,50±3,50 MHz K35 586±4 MHz S17 275,50±3,50 MHz K36 594±4 MHz S18 282,50±3,50 MHz K37 602±4 MHz S19 289,50±3,50 MHz K38 610±4 MHz S20 296,50±3,50 MHz K39 618±4 MHz S21 306±4 MHz K40 626±4 MHz S22 314±4 MHz K41 634±4 MHz S23 322±4 MHz K42 642±4 MHz S24 330±4 MHz K43 650±4 MHz S25 338±4 MHz K44 658±4 MHz S26 346±4 MHz K45 666±4 MHz S27 354±4 MHz K46 674±4 MHz S28 362±4 MHz K47 682±4 MHz S29 370±4 MHz K48 690±4 MHz S30 378±4 MHz K49 698±4 MHz S31 386±4 MHz K50 706±4 MHz S32 394±4 MHz K51 714±4 MHz S33 402±4 MHz K52 722±4 MHz S34 410±4 MHz K53 730±4 MHz S35 418±4 MHz K54 738±4 MHz S36 426±4 MHz K55 746±4 MHz S37 434±4 MHz K56 754±4 MHz S38 442±4 MHz K57 762±4 MHz S39 450±4 MHz K58 770±4 MHz S40 458±4 MHz K59 778±4 MHz S41 466±4 MHz K60 786±4 MHz K61 794±4 MHz K62 802±4 MHz K63 810±4 MHz

23 K64 K65 K66 K67 K68 K69 818±4 MHz 826±4 MHz 834±4 MHz 842±4 MHz 850±4 MHz 858±4 MHz Západoevropský standard pro modelaci QAM : QAM lineární vyhledávání kanál: Startovací frekvence: 306 MHz (stední frekv. kanál S21) Stop frekvence: 858 MHz (stední frekv. kanál K69) Penosová rychlost: 6900, 6875, 6111 ks/s (Auto/Manual, Základní nast. = Auto) Licencované u Modulaní schéma: 64/128/256 QAM (Auto/Manual, Základní nast. = Auto) Vnjší FEC schéma: RS(204/188), Žádná Vnitní FEC schéma: Žádná Šíka kanálu : 8MHz Tvar spektra: Inverzní, Normáln Automatické vyhledávání Tato volba umožuje automatické vyhledávání všech program v nastavené síti. Zadejte: Cable Name Název sít, Network Search Síové vyhledávání a Search Method Zpsob vyhledávání (All, FTA only Všechny nebo pouze volné), zvolte SEARCH pro zahájení vyhledávání. Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit Runí vyhledávání DVB-C Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat jen programy na jednom kanálu. Nastavte íslo tuneru, název sít, frekvenci, modulaci a penosovou rychlost. Hodnoty frekvence, modulace a penosové rychlosti mžete po stisknutí OK na tchto položkách vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání.

24 Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit DVB-T Vyhledávání terestriálního vysílání Referenní tabulka frekvencí pro Terestriální vysílání V tabulee jsou zobrazené 3 možnosti výbru podle šíky pásma. 1. Nmecko. 2. Austrálie. 3. Ostatní zem (Velká Británie, Itálie, Francie, Španlsko, ína, Finsko, Švédsko).

25 Nmecko DVB-T/H Channel Frekvence Velká Británie,Itálie, Francie, Španlsko, ína, Finsko, Švédsko Austrálie Kanál Frekvence BW Kanál Frekvence BW Kanál Frekvence BW 1 0 7M 1 0 8M 2 0 7M 2 0 7M 2 0 8M 3 0 7M 3 0 7M 3 0 8M 4 0 7M 4 0 7M 4 0 8M 5 0 7M 5 177,500 7M 5 178,750 8M 6(8) 177,500 7M 6 184,500 7M 6 186,750 8M 7(9) 184,500 7M 7 191,500 7M 7 194,750 8M 8(10) (625) 7M 8 198,500 7M 8 202,750 8M 9(11) 198,500 7M 9 205,500 7M 9 210,750 8M 9A(12) 205,500 7M ,500 7M ,750 8M 10(13) 212,500 7M ,500 7M M 11(14) 219,500 7M ,500 7M M 12(15) 226,500 7M M M M M M M M M M M M M M M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500(625) 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M

26 57 762,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M Automatické vyhledávání DVB-T Tato volba umožuje automatické vyhledání všech dostupných terestriálních program. Select Zvolte íslo tuneru, Oblast (viz pedcházející tabulka), Síové vyhledávání a typ vyhledávání. Pokud používáte aktivní anténu (se zabudovaným zesilovaem), nastavte volbu Active Antenna na zapnuté (ON). Pro spuštní vyhledávání zvolte Search Runí vyhledávání Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat programy na jednom kanále. Nastavte íslo tuneru, íslo kanálu, frekvenci a šíku pásma. Síové vyhledávání a typ vyhledávání. Pokud používáte aktivní anténu (se zabudovaným zesilovaem), nastavte volbu Active Antenna na zapnuté (ON). Hodnotu frekvence mžete po stisknutí OK na této položce vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání.

27 Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit. 11. Tlaítka rychlé volby V této ásti jsou vysvtlené funkce tlaítek na dálkovém ovládání pi sledování TV nebo poslechu Rádia. Tyto tlaítka umožují jednoduché dosažení požadované funkce nebo vyvolání požadovaného menu.. Seznam TV nebo Rádiových program Stisknutím tlaítka OK v prbhu sledování TV nebo poslouchání Rádia se dostanete do seznamu TV nebo Rádiových program. Pro pohyb v menu nahoru/dol, vlevo/vpravo použijte smrová tlaítka. Vybraná položka v menu se zvýrazní. Stisknutím tlaítka OK vyvoláte náhled zvoleného programu. Pepnutí na zvolený program provedete dalším stisknutím tlaítka OK.

28 Pro rychlejší výbr program je možnít využít ti druhy tídní program v seznamu: Pro rychlejší výbr program je možné využít ti druhy tídní program v seznamu: Sort Seazení seznamu kontakt (ervené) Seadí programy od A po Z, Z po A, FTA - CAS, podle provozovatele nebo podle Satelitu Tuner Seazení program podle tuneru (zelené) Zobrazí programy podle toho, na kterém tuneru jsou naladné (Tuner 1 nebo 2) Jump Move Skok (modré) Tisknutím modrého tlaítka se posouváte skokem na další blok podle toho, který druh tídní máte zvolený. (od A po Z, Z po A, FTA - CAS, podle provozovatele nebo podle Satelitu), nap. Pokud je zvoleno tídní A -Z, každým stisknutím se dostanete na programy s dalším zaátením písmenem A,B,C Úprava seznamu program Na pepnutí do módu úpravy program stisknte tlaítko program. na DO když se nacházíte v seznamu Pro jednotlivé programy mžete využí následující úpravy: Delete - Vymazat, Hide Skrýt, Lock Uzamknout, Rename Pejmenovat, Volume level Úrove hlasitosti, Move of channel or channels Pesun programu nebo program.

29 11.3. Favorite Channel List Zoznam oblíbených program V prbhu sledování TV, nebo poslechu Rádia, seznam oblíbených program zobrazíte stisknutím tlaítka FAV na DO. Pednastavené jsou: Sport, Drama, Zprávy, Film a Hudba Make FAV. List Vytvoení Seznamu oblíbených program Vstupte do,,make Fav List a stisknte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pro vytvoení nového seznamu. Pro uchování dat vytvoeného seznamu použijte klávesu ENTER na virtuální klávesnici Delete - Vymazat Pro vymazání podsvíceného programu v seznam oblíbených program, vyberte,,delete a stisknte OK. Vymazání potvrte stisknutím OK Rename - Pejmenovat Pro zmnu názvu programu nebo oblíbené skupiny, vyberte,,rename a stisknte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pomocí které mžete provádt zmny názvu. Tlaítkem ENTER uchováte zmnu názvu a opustíte virtuální klávesnici Add Channels - Pidat programy Pro pidání programu do skupiny oblíbených, vyberte,,add Channels a stisknte OK. Zobrazí se seznam všech program.

30 Podsvícený program bude pidaný po stisknutí OK. Na pidaném programu se objeví znaka. Podporované jsou rovnž funkce Move channel pesun programu, Lock uzamení a Hide skrytí programu v seznamu oblíbených skupin Electronic Program Guide - Elektronický programový prvodce (EPG) Stisknutím EPG na DO se zobrazí EPG (Electronic Program Guide). Pro vyhledávání programových as použijte naviganí tlaítka. Stisknte EPG na DO. Zobrazí se seznam program pro aktuální program. Vysílané programy jsou spolen s asem zaátku a konce zobrazeny pod sebou. Stisknte EPG na DO podruhé. Zobrazí se asová osa se seznamem program pro všechny programy. Na levé stran okna jsou pod sebou zobrazené názvy program, ve vrchní lišt je zobrazen as. Názvy jednotlivých relací jsou znázornny graficky s délkou trvání. Pomocí tlaítek vlevo/vpravo mžete posouvat asovou osu. Pomocí barevných tlaítek mžete pepínat na další den Next Day (modré) nebo pedcházející den - Prev Day (ervené)

31 Pro podrobnjší informaci o programu, pesute podsvícení na požadovaný program a stisknte OK nebo Search - Vyhledávání Pro vyhledání programu v EPG pod specifickou kategorií / typem, který požadujete stisknte MODRÉ tlaítko na DO. EPG data se naítají v závislosti na podpoe provozovatele programu. Kategorie : Movie (film) / News (zprávy) / Sports (sport). Pod kategorie : Adult movie (pro dosplé) /Romance (romantika) / Comedy (komedie). Název programu: Name napište pomocí virtuální klávesnice. Klasifikace: Na program zvolte vkové omezení.

32 Zoom - Zvtšení Stisknte ŽLUTÉ tlaítko na DO, zobrazí se EPG a zvolte si asový rozsah zobrazení EPG na asové ose.. (Na 30 min., 1 hod., 2 hod. a datum, nebo specifická data max. na 7dní) Channel Information Programové informace Stisknutí tlaítka se zobrazí INFO lišta. Pokud stisknete tlaítko 2x, jsou k dispozici detaily o programu. Podsvícení pozice žlutou barvou na INFO lišt indikuje pítomnost služeb ve vysílání. Název progr. EPG íslo pedvolby Zaátek Technické info Úrove/kvalita sig.

33 11.6 RCL - pepnutí na pedcházející program Pro návrat na pedcházející program slouží tlaítko RCL 11.7 Subtitle - Podtitulky Pokud je tato služba na programu dostupná, vyvolá se pomocí tlaítka titulk Pokud program poskytuje více než dva jazyky, je možné si vybrat jazyk z tabulky. na DO Alternate audio Alternativní zvuk Po stlaení tlaítka AUDIO na DO máte možnost si vybrat jazyk pro zvuk a režim zvuku: (Mix / Mono Levý / Mono Pravý). Jazyk pro zvuk, zvolte pímo tlaítkem L/R. Pro opuštní menu použijte tlaítko AUDIO nebo EXIT.

34 11.9 Premiere Multifeed function Funkce Premiere Multifeed Nkteí provozovatelé nap. Premiere, používají vysílání subkanál tzv. feed, které jsou vysílány jako doplnk hlavního programu. Pro pepínání subkanál stisknte tlaítko na DO, zobrazí se seznam subkanál. Pomocí tlaítek nahoru/dol vyberte požadovaný subkanál a potvrte OK OSD teletext Teletext OSD teletext je dostupný jen v pípad, pokud je podporován provozovatelem Satelitu. Pokud je obrázek teletextu na INFO lišt podsvícený ŽLUTOU barvou, stisknte toto tlaítko a informace se zobrazí na obrazovce. Upozornní: Pijíma nepodporuje VBI teletext, takže teletext je možné zobrazovat jen pímo pijímaem. Na pipojeném TV funkce teletextu nebude funkní.

35 PIP(Picture in Picture) / PAP (Picture and Picture) Obraz v obrazu/ obraz a obraz. : Mžete souasn na obrazovce sledovat program ze dvou kanál (za pedpokladu že používáte 2 tunery). Stisknutím tohoto tlaítka vyvoláte zobrazení 2 programu funkcí PiP(PAP) : Stisknutím tohoto tlaítka postupn mníte polohu zobrazení PiP v obrazu. : Stisknutím tohoto tlaítka vymníte mezi sebou hlavní obraz s obrazem v okn. : Zobrazení seznamu program pro výbr do okna. Upozornní: Pijíma nepodporuje v PiP zobrazení 2 kanál vysílaných s kompresí MPEG4!

36 Music list seznam hudebních soubor. Zobrazení seznamu MP3 soubor nahraných na HDD, které je možné pehrávat. Oznaením souboru a potvrzením OK spustíte pehrávání Photo list Fotoalbum Zobrazení seznamu fotografií (s náhledem) nahraných na HDD. Fotografie mžete prohlížet nebo pejmenovat File list Seznam soubor. Zobrazení soubor v pijímai. Pro návrat ze seznam soubor použijte tl. EXIT Internet(resevered) Internet (rezervované) Toto tlaítko je rezervované pro funkci IPTV.

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština

Návod k obsluze. Ariva 102E. Čeština Návod k obsluze Ariva 102E Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV 1. Vlastnosti A. Specifikace....5 B. Co najdete v balení......6 2. Ovládací prvky A. Přední / Zadní panel..7 B. Dálkový ovladač....8 3. Připojení A. Připojení TV a přijímače...9

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

DREAMSKY NXP256HD. Uživatelská příručka DREAMSKY NXP256HD 1

DREAMSKY NXP256HD. Uživatelská příručka DREAMSKY NXP256HD 1 DREAMSKY NXP256HD Uživatelská příručka DREAMSKY NXP256HD 1 Obsah Bezpečnostní opatření...3 1. Popis 1.1 Základní vlastnosti...4 1.2 Příslušenství...4 2. Základní funkce 2.1 Přední panel...5 2.2 Zadní panel...5

Více

Dreambox DM 800 HD PVR

Dreambox DM 800 HD PVR Dreambox DM 800 HD PVR Příručka uživatele Přijímač digitální TV pro příjem volných a zakódovaných TV a rozhlasových programů. HDTV Síťové rozhraní Ethernet 10/100 Mb Konektor pro připojení externího pevného

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR FX-6600... 1 nebo 2 čtečky, FX-7600...1 nebo 2 čtečky, 2 CI slot, TFT display NEC Chip NEC procesor vyšší rychlost Conax Embedded

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více