Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod"

Transkript

1

2

3

4 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití, abyste zabezpeili jeho správnou funkci. Tento produkt je pln kompatibilní s normou DVB a penáší do TV digitální signál ze satelit, terestriálního (pozemního) nebo kabelového vysílání (podle verze instalovaných tuner) s možností nahrávání nebo souasného pehrávání z Hard disku (HDD). Instalace a použití tohoto pijímae jsou velmi jednoduché, navíc jeho otevená koncepce umožuje kdykoli aktualizovat použitý software a rozšíit tím jeho možnosti a zdokonalit funkce dané výrobcem. 1. Bezpenostní informace Prosím pozorn si pette následující bezpenostní informace. Pozor! Vysoké naptí! Nebezpeí úrazu elektrickým proudem! Napájení: V AC 50/60Hz 50W Zabezpete volný prostor okolo pijímae pro dostatené vtrání. Pijíma nedávejte pímo na koberec nebo jiný mkký povrch. Nepokládejte jiná elektronická zaízení na vrchní ást pijímae. Pijíma istte pouze mkkou a suchou tkaninou. Pijíma nevystavujte tekoucí nebo kapající vod ani jiným tekutinám. Nepoužívejte jiná pipojení než jsou ta, která jsou doporuovaná. Nevystavujte zaízení teplým, chladným nebo vlhkým podmínkám. Servis mže vykonávat pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Nepipojujte nebo neodpojujte kabely, pokud je pijíma zapnutý. Neodstraujte kryt pístroje. Upozornní: Firma AB-COM s.r.o. neruí za škody, které vzniknou použitím nelegálního Software. Firma AB-COM s.r.o. upozoruje, že sledování evropských Pay TV (placených) program na území Evropské unie bez ádného placení abonentních poplatk je nezákonné. Kdo by chtl i pesto využívat produkty z nabídky firmy AB-COM s.r.o za úelem bezplatného sledování tchto televizních program, koná tak na vlastní zodpovdnost a dopouští se tím pestupku se všemi právními dsledky. 2. Jak používat tento manuál Tento návod poskytuje kompletní instrukce pro nainstalování a zdárné používání PVR. Následující symboly Vás postupn pivedou k jednotlivým operacím. SYMBOL VÝZNAM (vysvtlení) 1. MENU (velká a zvýraznná písmena) Pedstavuje Hlavní menu 1.1. Menu (zvýraznné) Pedstavuje podkategorii Hlavního menu Menu Zobrazuje vybranou volbu v podkategorii Stisknte klávesu MENU na dálkovém ovladai (DO) a zobrazí se Hlavní menu. V nkterém menu je nutné napsat PIN kód (heslo).

5 Kód je pednastavený od výrobce na,,0000 Stisknutím íselných kláves na DO napíšete daný PIN. 2.1 Pohyb kurzoru Pro pohyb kurzoru v menu použijte smrová naviganí tlaítka. Smrová tlaítka UP/DOWN (nahoru/dol): Pohybuje kurzorem nahoru a dol. Smrová tlaítka LEFT/RIGHT (vlevo/vpravo) : Pohybuje kurzorem vlevo a vpravo. 2.2 Výbr položky OSD (On Screen Display) - menu je urené pro nastavení jednotlivých funkcí a pedvoleb. Pomocí kurzorových tlaítek oznate požadovanou volbu, pro potvrzení stisknte tlaítko OK. 2.3 Použití virtuální klávesnice V nkterém menu je poteba použít virtuální klávesnici. Na pohyb po virtuální klávesnici slouží smrová tlaítka. Stisknutím tlaítka OK vyberete požadovaný abecední znak. Pokud chcete psaní ukonit, pesute kurzor na klávesu ENTER a stisknte tlaítko OK. Tím opustíte menu a zmny, které jste zadali, se uloží do pamti.

6 3. Ped použitím 3.1 Pokroilé funkce DVB kompatibilní, podpora DVB-S,DVB-S2, DVB-T, DVB-C Vymnitelné tunery (Plug & Play) Video Dekodér MPEG-2 Video Dekodér MPEG-4 AVC/H.264 Podpora DivX Pehrávání MP3 Dolby Digital AC3 downmix decoder (výstup Stereo) HDMI v.1.2a s podporou ochrany HDCP Multi-formátový Audio Dekodér Podpora SDTV aj HDTV standard 2 sloty spoleného rozhraní (CA) Podpora formát s rozlišením : 1080i, 720p, 576p Podpora USB 2.0(Host) Podpora USB 1.1(Client) Vysokorychlostní Ethernet (LAN) VFD Display : Píprava pro zobrazení rzných informací SCPC a MCPC pijímatelné prostednictvím C/Ku-satelitního pásma Možnost editace seznamu program Možnost editace oblíbených skupin Podpora HDD standardu SATA I Funkce obraz v grafice (Picture In Graphic (PIG)) Elektronický programový prvodce (EPG) s možností rezervace program Podpora podtitulk a teletextu Možnost uzamknutí program/nastavení LINUX otevený operaní systém (nkteré ásti pod GPL licencí, s možností rozšíení) 4. Obsah balení Ped použitím si zkontrolujte, zda balení obsahuje následující komponenty: Satelitní pijíma Dálkové ovládání 2 baterie (velikost AAA ALKALINE) Návod na použití

7 5. Dálkové ovládání (univerzální typ) Zapnout/Vypnou Pep. DO - TV Pozice PiP PIP zap/vyp Pedcházející Stránka/program nahoru/dol Oblíbené Záznam znaky Hlavní menu / návrat o úrove zpt. t Umlení Pep. DO - pijíma Výmna PiP Subkanály PiP Hlasitost +,- Info banner EPG Seznam soubor Opuštní menu Naviganí tl. nebo Vol+,- Ch+,- Sezn. MP3 Sezn. foto Nahráv Rychle vped / náhodn vped Pauza Opakova Multifeed Zpomalení/ krokování Pehrávání/návrat real Volba audio Rychle zpt/ náhodn zpt Stop Teletext

8 5.1. Programování dálkového ovládání pro ovládání TV Toto univerzální DO pracuje jak pro TV, tak i pro PVR. Existují dv možnosti jak naprogramovat DO: Automatickým vyhledáním kódu nebo pímým zadáním kódu Použití automatického vyhledání kódu 1. Zapnte zaízení (TV), které chcete ovládat. 2. Stisknte a držte TV tlaítko, dokud se LED nerozsvítí erven, potom ho uvolnte. 3. Namite DO na pijíma (TV), stisknte a uvolnte UP () tlaítko a pokejte 3 sek., nebo dokud nepestane blikat LED. Pokud se po 3 sekundách pijíma (TV), který chcete ovládat nevypne, tisknte a uvolujte UP () tlaítko opt pro další následující kódy. 4. Pokud se pijíma, který chcete ovládat, vypne, stisknte a uvolnte OK tlaítko, LED zabliká 3 krát Použití metody pímého zadání kódu 1. Zapnte zaízení (TV), které chcete ovládat. 2. Vyhledejte v seznamu kód znaku Vašeho TV pijímae (podívejte se do seznamu TV kód). 3. Stisknte a držte TV tlaítko, dokud se LED nerozsvítí erven, potom ho uvolnte. 4. Vložte 3 - íselný kód se seznamu TV kód. LED dioda zabliká 3 krát. 5. Pokud není žádná odezva, zopakujte kroky použitím následujícího kódu pro tu stejnou znaku TV, dokud zaízení neodpoví na píkaz DO Blokování hlasitosti Pi zablokování hlasitosti na DO mžete i nadále mnit úrove zvuku na TV podle Vašich poteb. Pokud chcete zablokovat hlasitost pro TV pijíma; 1. Stisknte a držte tlaítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí. 2. Vložte 3-íselný kód Stisknte a uvolnte tlaítko STB, LED blikne 3 krát Odblokování hlasitosti Pokud chcete odblokovat hlasitost; 1. Stisknte a držte tlaítko STB, dokud se LED na DO nerozsvítí. 2. Vložte 3-íselný kód Stisknte a uvolnte tlaítko STB, LED blikne 3 krát. Seznam kód najdete na konci návodu!

9 6. Pední panel 2 sloty pro smart karty 2 sloty spoleného rozhraní (CAM) VFD (Vacuum Fluorescent Display) vakuový fluorescenní alfanumerický displej zobrazení názvu programu, aktuálního asu, stavu pijímae a chybových hlášení. Tlaítko Zapnout/Standby Tlaítko MENU Tlaítko EPG Tlaítko FILE Tlaítko OK Kurzorová tlaítka NAHORU, DOL, VPRAVO, VLEVO Poznámka : Studené vypnutí (pi zapnutí pijíma bootuje) podržte více než 2 sec. tlaítko stand by na pedním panelu nebo na DO. Vypnutí do stand by krátce stisknte tlaítko stand by na pedním panelu nebo na DO.

10 7. Zadní panel Anténní vstup pro verzi DVB C, DVB T Telefonní MODEM RS 232 CVBS a Audio L,R Rám HDD S-video Síový vypína TVaVCRSCART USB 1.1 HDMI Napájení 220V Tuner 2 USB 2.0 Ethernet YPbPr výstup S/PDIF optický audio dig. výstup LNB vstup pro satelitní verzi Pohled na zadní panel pi osazení dvma tunery.

11 8. Instalace V této kapitole najdete nejefektivnjší zpsoby pipojení pijímae k ostatním komponentm. 8.1 Pipojení se satelitní anténou

12 8.2 Pipojení s terestriální nebo kabelovou anténou

13 Pipojení HD signálu: Pokud vlastníte televizor nebo zobrazova, který podporuje zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (je oznaený HD ready nebo Full HD), využijte pednostn propojení pes konektor HDMI. V tomto pípad je propojení digitální a pes HDMI kabel je penášený video i audio signál do TV. Druhou možností je propojení pes Komponentní analogový výstup YPbPr. Tento výstup penáší analogový video signál v HD rozlišení. Zvuk musí být penášený separátn bu analogov pes konektory CINCH L/R (v tomto pípad pouze stereo) nebo prostednictvím optického digitálního výstupu S/PDIF digitáln. Pipojení SD signálu: Pro pipojení televizoru/zobrazovae mžete použít též konektory HDMI nebo YpbPr, pokud je jimi TV pijíma vybavený (penášený signál bude v tomto pípad pouze v SD rozlišení 576i). Dále je možné pro pipojení TV se standardním rozlišením využít propojení (jsou seazená sestupn podle kvality): TV SCART v režimu RGB nebo YUV, S-Video (Y/C), CINCH (CVBS), TV SCART (CVBS). Žádné z tchto pipojení nepodporuje výstup ve vysokém rozlišení. Pokud je pijímaný signál HDTV, je vždy na tyto výstupy pipravený pouze v kvalit SD. K pipojení zvukového výstupu mžete využít analogové stereo výstupy : TV SCART(L,R), CINCH(L,R) Nebo výstupy digitální: HDMI a S/PDIF, které podporují výstup streamu pro dekódování prostorového zvuku ve všech používaných formátech.

14 8.3. Montáž HDD a instalace/výmna tuner Pijíma je vybavený možností montáže HDD. Podporované jsou pouze 3,5 HDD s rozhraním S-ATA bez omezení kapacity. Pijíma je též vybavený systémem tuner Plug and Play. Podporuje 2 tunery v libovolné kombinaci. Tunery mžou být typu DVB S, DVB S2, DVB T, DVB C. Upozornní: Ped demontáží krytu odpojte pijíma od síového pívodu!!! 2. Zasute první tuner do slotu. 1 a mírným tlakem ho dotlate do konektoru na zákl.desce. 1. Demontujte vrchní kryt (7 šroubk) 4. Vytáhnte záslepku tuneru Nainstalujte tuner.2 do slotu 2 6. Pišroubujte montážní lišty k HDD. 7. Zasute rám s HDD do drážek

15 8. Pipojte k HDD napájecí kabel 9. Pipojte S-ATA kábel 10. Naformujte S-ATA kabel podle obr. 11. Naformujte S-ATA kabel podle obr. 12. Namontujte vrchní kryt

16 9. Ped nastavením 9.1 Informace MENU Volitelné položky menu jsou trvale zvýraznné (vysvícené). Neaktivní položky jsou zobrazené šedou barvou, tyto nejsou použitelné. Více OSD menu zobrazuje krátké doplkové informace ve spodní lišt. 9.2 Základní ovládací tlaítka Pro pohyb kurzoru v menu použijte smrová naviganí tlaítka. Smrová tlaítka UP/DOWN: Pohybují kurzorem nahoru a dol. Smrová tlaítka LEFT/RIGHT : Pohybují kurzorem vlevo a vpravo. Pro potvrzení výbru použijte tlaítko OK. V režimu sledování programu použitím tlaítek UP/DOWN pepínáte mezi pedvolbami, použitím tlaítek LEFT/RIGHT ovládáte hlasitost. Pokud se chcete vrátit z pedcházejícího menu s uložením nastavení, použijte tlaítko MENU. Pokud chcete opustit aktuální menu, použijte tlaítko EXIT. 10. Úvodní instalace Pi prvním zapnutí pijímae je nutné nastavení konfigurace pijímae, nastavení pipojené antény (antén) a naladní TV a rozhlasových stanic. Pro ulehení tohoto nastavení je pijíma vybavený prvodcem rychlého nastavení, který se pi prvním zapnutí aktivuje automaticky a umožní Vám jednoduché nastavení pijímae Zapnte TV pijíma a potom zapnte Váš IPBox Zobrazí se prvodce rychlou instalací Vyberte jazyk a nastavte datum a as. V menu Language Settings (nastavení jazyku) zvolte svj preferovaný jazyk pro menu Menu language, pro audio Audio language, pro podtitulky Subtitle language a znakovou sadu pro zobrazování teletextu

17 Teletext character set. Položky menu mžete mnit tak, že položku oznaíte pomocí tlaítek nahoru/dol a pomocí tlaítek vlevo/vpravo mníte její nastavení, nebo na oznaené položce stisknte OK a zmte nastavení pomocí tlaítek nahoru/dol. Stisknutím Exit se dostanete do menu Local time settings Nastavení místního asu. Zvolte asovou zónu, ve které se nacházíte Time zone (píklad: pro SR a R zvolte GMT + 01:00). Nastavte formát zobrazení asu Time mode 12 nebo 24 hodin, nastavte zpsob nastavení asu Time setting, pokud zvolíte from SAT, as se nastaví automaticky podle satelitu. Pokud zvolíte run, zpístupní se volby nastavení datumu a asu. Nastavte aktuální datum a as. Stisknutím Exit pejdete do menu konfigurace antény, zvolte Vaši konfiguraci a spuste ladní nebo pejdte do hlavního menu stisknutím Exit.

18 Struktura menu (anglicky) Main Menu Service Searching System Settings Advanced Setup Parental Lock Common Interface Multimedia Plug-in Information Service Searching **Satellite Configuration **DiSEqC 1.2 **USALS TP& Frequency Edit Channel Scan ** Only satellite system use Multimedia File List Scheduled Record List Music List Photo Album List System Settings Local Time Settings A/V Settings OSD Settings Language Settings Sleep & Wake up time Advanced Setup IP Setup HDD Setup Mount Manager Network Update Factory Reset Information System Information Network Information HDD Information Tuner Information Hlavní menu

19 Štruktura menu (esky) Hlavní menu Vyhledávání program Nastavení systému Rozšíené nastavení Kontrola pístupu Spolené rozhraní Multimédia Pídavné moduly Informace **Konfigurace satelit **DiSEqC 1.2 **USALS Editace TP a frekvencí Vyhledávání program ** Používá se jen pi satelitních nastaveních Seznam soubor Seznam asova Hudební soubory Foto album Informace Vyhledávání program Multimédia Nastavení systému Nastavení místního asu Nastavení A/V Nastavení OSD Nastavení Jazyku Nastavení zapnutí/vypnutí Rozšíené nastavení Nastavení IP Nastavení HDD Nastavení pipojení Aktualizace pes WEB Výrobní nastavení Systémové informace Informace o síti Informace o HDD Informace o tunerech

20 10.4. DVB-S Konfigurace satelit Do menu konfigurace satelit se dostanete po nastavení asu stisknutím tlaítka EXIT. Zobrazí se prázdný seznam satelit. Stisknte žluté tlaítko ( Add satelite pidat satelit) Zobrazí se menu Satellite configuration Nastavení parametr LNB V tomto menu mžete nastavit parametry pro píjem jednotlivých satelit. Ve vrchní lišt mžete pitom sledovat ukazatele úrovn a kvality signálu. Nastavte následující parametry: SAT Name Název satelitu Tuner Identifikace tuneru (pokud jsou nainstalované 2 tunery ) LNB Type Typ LNB (nejastji se používá Universal) Local Freq Lokální frekvence (pokud nepoužíváte njaký speciální typ tuneru, tuto volbu nemte! ) TP Frekvence Frekvence TP nastavení kontrolního TP pro danou družici (má význam pouze pro kontrolu) LNB Power Napájení LNB (pi normálním zapojení musí být zapnuté ON) 22kHz 22kHz zapnutí 22kHz ovládání (normáln vypnuté) Toneburst Tónový impuls slouží k ovládání nkterých starších typ pepína DiSEqC Parametr Ovládání pepína DiSEqC 1.0 a 1.1 do 4 LNB Uncomitted switch Ovládání 2 úrovn u víceúrovových DiSEqC pepína DiSEqC Repeats Opakování DiSEqC povel (pi použití delších kabel k antén) Swap Commands Zpoždní povel (pi použití delších kabel k antén) Sequence Repeat Opakování sekvence Jednotlivé položky mžete nastavovat pomocí kurzorových kláves (šipek), pro potvrzení stisknte OK.

21 Automatické vyhledávání satelitních program Po nastavení parametr LNB mžete vyhledávat satelitní programy. Pro automatické vyhledávání program zvolte pole Automatic Automatické. Nastavte Tuner ID - íslo tuneru, na kterém chcete vyhledávat, Satellite Name Název satelitu ( pokud chcete prohledávat všechny pednastavené satelity na zvoleném tuneru, zvolte ALL.) Network Search Síové vyhledávání a Search Method Zpsob vyhledávání ( All, FTA only Všechny nebo Jen volné) a zvote SEARCH. Vyhledávání mžete zrušit potvrzením CANCEL, uloží se doposud vyhledané programy. Po ukonení vyhledávání se tlaítko CANCEL zmní na OK. Pro uložení program stisknte OK Runí vyhledávání satelitních program Pro runí vyhledávání program zvolte pole Manual. Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat pouze programy na jednom TP. Nastavte íslo tuneru, název satelitu, Frekvenci Frekvenci transpondéru, Modulation Modulaci (QPSK/8PSK), Penosová rychlost Penosovou rychlost, Polarity polarizaci a síové vyhledávání. Hodnoty frekvence a penosové rychlosti mžete po stisknutí OK na tchto položkách vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání. Advanced - Rozšíené vyhledávání Pokud zvolíte volbu Advanced dostanete se do menu vyhledávání podle identifikátor PID. Pokud znáte hodnoty PID konkrétního programu, zadejte je do políek VPID, APID a PCR PID a zvolte Search Vyhledávání. Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti.stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit.

22 10.5. DVB-C Vyhledávání kabelového vysílání Referenní tabulka frekvencí pro pásmo DVB-C (Standard pro západní Evropu) Frekvenní rozsah Hyperband - PAL-G Frekvenní rozsah UHF IV/V - PAL-G Kanál Stední frekvence Kanál Stední frekvence S02 113±4 MHz K21 474±4 MHz S03 121±4 MHz K22 482±4 MHz S04 128,50±3,50 MHz K23 490±4 MHz S05 135,50±3,50 MHz K24 498±4 MHz S06 142,50±3,50 MHz K25 506±4 MHz S07 149,50±3,50 MHz K26 514±4 MHz S08 156,50±3,50 MHz K27 522±4 MHz S09 163,50±3,50 MHz K28 530±4 MHz S10 170,50±3,50 MHz K29 538±4 MHz S11 233,50±3,50 MHz K30 546±4 MHz S12 240,50±3,50 MHz K31 554±4 MHz S13 247,50±3,50 MHz K32 562±4 MHz S14 254,50±3,50 MHz K33 570±4 MHz S15 261,50±3,50 MHz K34 578±4 MHz S16 268,50±3,50 MHz K35 586±4 MHz S17 275,50±3,50 MHz K36 594±4 MHz S18 282,50±3,50 MHz K37 602±4 MHz S19 289,50±3,50 MHz K38 610±4 MHz S20 296,50±3,50 MHz K39 618±4 MHz S21 306±4 MHz K40 626±4 MHz S22 314±4 MHz K41 634±4 MHz S23 322±4 MHz K42 642±4 MHz S24 330±4 MHz K43 650±4 MHz S25 338±4 MHz K44 658±4 MHz S26 346±4 MHz K45 666±4 MHz S27 354±4 MHz K46 674±4 MHz S28 362±4 MHz K47 682±4 MHz S29 370±4 MHz K48 690±4 MHz S30 378±4 MHz K49 698±4 MHz S31 386±4 MHz K50 706±4 MHz S32 394±4 MHz K51 714±4 MHz S33 402±4 MHz K52 722±4 MHz S34 410±4 MHz K53 730±4 MHz S35 418±4 MHz K54 738±4 MHz S36 426±4 MHz K55 746±4 MHz S37 434±4 MHz K56 754±4 MHz S38 442±4 MHz K57 762±4 MHz S39 450±4 MHz K58 770±4 MHz S40 458±4 MHz K59 778±4 MHz S41 466±4 MHz K60 786±4 MHz K61 794±4 MHz K62 802±4 MHz K63 810±4 MHz

23 K64 K65 K66 K67 K68 K69 818±4 MHz 826±4 MHz 834±4 MHz 842±4 MHz 850±4 MHz 858±4 MHz Západoevropský standard pro modelaci QAM : QAM lineární vyhledávání kanál: Startovací frekvence: 306 MHz (stední frekv. kanál S21) Stop frekvence: 858 MHz (stední frekv. kanál K69) Penosová rychlost: 6900, 6875, 6111 ks/s (Auto/Manual, Základní nast. = Auto) Licencované u Modulaní schéma: 64/128/256 QAM (Auto/Manual, Základní nast. = Auto) Vnjší FEC schéma: RS(204/188), Žádná Vnitní FEC schéma: Žádná Šíka kanálu : 8MHz Tvar spektra: Inverzní, Normáln Automatické vyhledávání Tato volba umožuje automatické vyhledávání všech program v nastavené síti. Zadejte: Cable Name Název sít, Network Search Síové vyhledávání a Search Method Zpsob vyhledávání (All, FTA only Všechny nebo pouze volné), zvolte SEARCH pro zahájení vyhledávání. Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit Runí vyhledávání DVB-C Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat jen programy na jednom kanálu. Nastavte íslo tuneru, název sít, frekvenci, modulaci a penosovou rychlost. Hodnoty frekvence, modulace a penosové rychlosti mžete po stisknutí OK na tchto položkách vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání.

24 Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit DVB-T Vyhledávání terestriálního vysílání Referenní tabulka frekvencí pro Terestriální vysílání V tabulee jsou zobrazené 3 možnosti výbru podle šíky pásma. 1. Nmecko. 2. Austrálie. 3. Ostatní zem (Velká Británie, Itálie, Francie, Španlsko, ína, Finsko, Švédsko).

25 Nmecko DVB-T/H Channel Frekvence Velká Británie,Itálie, Francie, Španlsko, ína, Finsko, Švédsko Austrálie Kanál Frekvence BW Kanál Frekvence BW Kanál Frekvence BW 1 0 7M 1 0 8M 2 0 7M 2 0 7M 2 0 8M 3 0 7M 3 0 7M 3 0 8M 4 0 7M 4 0 7M 4 0 8M 5 0 7M 5 177,500 7M 5 178,750 8M 6(8) 177,500 7M 6 184,500 7M 6 186,750 8M 7(9) 184,500 7M 7 191,500 7M 7 194,750 8M 8(10) (625) 7M 8 198,500 7M 8 202,750 8M 9(11) 198,500 7M 9 205,500 7M 9 210,750 8M 9A(12) 205,500 7M ,500 7M ,750 8M 10(13) 212,500 7M ,500 7M M 11(14) 219,500 7M ,500 7M M 12(15) 226,500 7M M M M M M M M M M M M M M M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500(625) 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M

26 57 762,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M ,000 8M ,000 8M ,500 7M Automatické vyhledávání DVB-T Tato volba umožuje automatické vyhledání všech dostupných terestriálních program. Select Zvolte íslo tuneru, Oblast (viz pedcházející tabulka), Síové vyhledávání a typ vyhledávání. Pokud používáte aktivní anténu (se zabudovaným zesilovaem), nastavte volbu Active Antenna na zapnuté (ON). Pro spuštní vyhledávání zvolte Search Runí vyhledávání Pomocí runího vyhledávání mžete vyhledat programy na jednom kanále. Nastavte íslo tuneru, íslo kanálu, frekvenci a šíku pásma. Síové vyhledávání a typ vyhledávání. Pokud používáte aktivní anténu (se zabudovaným zesilovaem), nastavte volbu Active Antenna na zapnuté (ON). Hodnotu frekvence mžete po stisknutí OK na této položce vybrat ze seznamu pedvolených nebo pímo zadat íselnou klávesnicí. Po zadání požadovaných hodnot zvolte Search Vyhledávání.

27 Po ukonení vyhledávání se programy automaticky uloží do pamti. Stisknte OK. Menu opustíte stisknutím Exit. 11. Tlaítka rychlé volby V této ásti jsou vysvtlené funkce tlaítek na dálkovém ovládání pi sledování TV nebo poslechu Rádia. Tyto tlaítka umožují jednoduché dosažení požadované funkce nebo vyvolání požadovaného menu.. Seznam TV nebo Rádiových program Stisknutím tlaítka OK v prbhu sledování TV nebo poslouchání Rádia se dostanete do seznamu TV nebo Rádiových program. Pro pohyb v menu nahoru/dol, vlevo/vpravo použijte smrová tlaítka. Vybraná položka v menu se zvýrazní. Stisknutím tlaítka OK vyvoláte náhled zvoleného programu. Pepnutí na zvolený program provedete dalším stisknutím tlaítka OK.

28 Pro rychlejší výbr program je možnít využít ti druhy tídní program v seznamu: Pro rychlejší výbr program je možné využít ti druhy tídní program v seznamu: Sort Seazení seznamu kontakt (ervené) Seadí programy od A po Z, Z po A, FTA - CAS, podle provozovatele nebo podle Satelitu Tuner Seazení program podle tuneru (zelené) Zobrazí programy podle toho, na kterém tuneru jsou naladné (Tuner 1 nebo 2) Jump Move Skok (modré) Tisknutím modrého tlaítka se posouváte skokem na další blok podle toho, který druh tídní máte zvolený. (od A po Z, Z po A, FTA - CAS, podle provozovatele nebo podle Satelitu), nap. Pokud je zvoleno tídní A -Z, každým stisknutím se dostanete na programy s dalším zaátením písmenem A,B,C Úprava seznamu program Na pepnutí do módu úpravy program stisknte tlaítko program. na DO když se nacházíte v seznamu Pro jednotlivé programy mžete využí následující úpravy: Delete - Vymazat, Hide Skrýt, Lock Uzamknout, Rename Pejmenovat, Volume level Úrove hlasitosti, Move of channel or channels Pesun programu nebo program.

29 11.3. Favorite Channel List Zoznam oblíbených program V prbhu sledování TV, nebo poslechu Rádia, seznam oblíbených program zobrazíte stisknutím tlaítka FAV na DO. Pednastavené jsou: Sport, Drama, Zprávy, Film a Hudba Make FAV. List Vytvoení Seznamu oblíbených program Vstupte do,,make Fav List a stisknte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pro vytvoení nového seznamu. Pro uchování dat vytvoeného seznamu použijte klávesu ENTER na virtuální klávesnici Delete - Vymazat Pro vymazání podsvíceného programu v seznam oblíbených program, vyberte,,delete a stisknte OK. Vymazání potvrte stisknutím OK Rename - Pejmenovat Pro zmnu názvu programu nebo oblíbené skupiny, vyberte,,rename a stisknte OK. Zobrazí se virtuální klávesnice pomocí které mžete provádt zmny názvu. Tlaítkem ENTER uchováte zmnu názvu a opustíte virtuální klávesnici Add Channels - Pidat programy Pro pidání programu do skupiny oblíbených, vyberte,,add Channels a stisknte OK. Zobrazí se seznam všech program.

30 Podsvícený program bude pidaný po stisknutí OK. Na pidaném programu se objeví znaka. Podporované jsou rovnž funkce Move channel pesun programu, Lock uzamení a Hide skrytí programu v seznamu oblíbených skupin Electronic Program Guide - Elektronický programový prvodce (EPG) Stisknutím EPG na DO se zobrazí EPG (Electronic Program Guide). Pro vyhledávání programových as použijte naviganí tlaítka. Stisknte EPG na DO. Zobrazí se seznam program pro aktuální program. Vysílané programy jsou spolen s asem zaátku a konce zobrazeny pod sebou. Stisknte EPG na DO podruhé. Zobrazí se asová osa se seznamem program pro všechny programy. Na levé stran okna jsou pod sebou zobrazené názvy program, ve vrchní lišt je zobrazen as. Názvy jednotlivých relací jsou znázornny graficky s délkou trvání. Pomocí tlaítek vlevo/vpravo mžete posouvat asovou osu. Pomocí barevných tlaítek mžete pepínat na další den Next Day (modré) nebo pedcházející den - Prev Day (ervené)

31 Pro podrobnjší informaci o programu, pesute podsvícení na požadovaný program a stisknte OK nebo Search - Vyhledávání Pro vyhledání programu v EPG pod specifickou kategorií / typem, který požadujete stisknte MODRÉ tlaítko na DO. EPG data se naítají v závislosti na podpoe provozovatele programu. Kategorie : Movie (film) / News (zprávy) / Sports (sport). Pod kategorie : Adult movie (pro dosplé) /Romance (romantika) / Comedy (komedie). Název programu: Name napište pomocí virtuální klávesnice. Klasifikace: Na program zvolte vkové omezení.

32 Zoom - Zvtšení Stisknte ŽLUTÉ tlaítko na DO, zobrazí se EPG a zvolte si asový rozsah zobrazení EPG na asové ose.. (Na 30 min., 1 hod., 2 hod. a datum, nebo specifická data max. na 7dní) Channel Information Programové informace Stisknutí tlaítka se zobrazí INFO lišta. Pokud stisknete tlaítko 2x, jsou k dispozici detaily o programu. Podsvícení pozice žlutou barvou na INFO lišt indikuje pítomnost služeb ve vysílání. Název progr. EPG íslo pedvolby Zaátek Technické info Úrove/kvalita sig.

33 11.6 RCL - pepnutí na pedcházející program Pro návrat na pedcházející program slouží tlaítko RCL 11.7 Subtitle - Podtitulky Pokud je tato služba na programu dostupná, vyvolá se pomocí tlaítka titulk Pokud program poskytuje více než dva jazyky, je možné si vybrat jazyk z tabulky. na DO Alternate audio Alternativní zvuk Po stlaení tlaítka AUDIO na DO máte možnost si vybrat jazyk pro zvuk a režim zvuku: (Mix / Mono Levý / Mono Pravý). Jazyk pro zvuk, zvolte pímo tlaítkem L/R. Pro opuštní menu použijte tlaítko AUDIO nebo EXIT.

34 11.9 Premiere Multifeed function Funkce Premiere Multifeed Nkteí provozovatelé nap. Premiere, používají vysílání subkanál tzv. feed, které jsou vysílány jako doplnk hlavního programu. Pro pepínání subkanál stisknte tlaítko na DO, zobrazí se seznam subkanál. Pomocí tlaítek nahoru/dol vyberte požadovaný subkanál a potvrte OK OSD teletext Teletext OSD teletext je dostupný jen v pípad, pokud je podporován provozovatelem Satelitu. Pokud je obrázek teletextu na INFO lišt podsvícený ŽLUTOU barvou, stisknte toto tlaítko a informace se zobrazí na obrazovce. Upozornní: Pijíma nepodporuje VBI teletext, takže teletext je možné zobrazovat jen pímo pijímaem. Na pipojeném TV funkce teletextu nebude funkní.

35 PIP(Picture in Picture) / PAP (Picture and Picture) Obraz v obrazu/ obraz a obraz. : Mžete souasn na obrazovce sledovat program ze dvou kanál (za pedpokladu že používáte 2 tunery). Stisknutím tohoto tlaítka vyvoláte zobrazení 2 programu funkcí PiP(PAP) : Stisknutím tohoto tlaítka postupn mníte polohu zobrazení PiP v obrazu. : Stisknutím tohoto tlaítka vymníte mezi sebou hlavní obraz s obrazem v okn. : Zobrazení seznamu program pro výbr do okna. Upozornní: Pijíma nepodporuje v PiP zobrazení 2 kanál vysílaných s kompresí MPEG4!

36 Music list seznam hudebních soubor. Zobrazení seznamu MP3 soubor nahraných na HDD, které je možné pehrávat. Oznaením souboru a potvrzením OK spustíte pehrávání Photo list Fotoalbum Zobrazení seznamu fotografií (s náhledem) nahraných na HDD. Fotografie mžete prohlížet nebo pejmenovat File list Seznam soubor. Zobrazení soubor v pijímai. Pro návrat ze seznam soubor použijte tl. EXIT Internet(resevered) Internet (rezervované) Toto tlaítko je rezervované pro funkci IPTV.

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ...

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ... OBSAH 0. ÚVOD... 5 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 5 2. JAK POUŽÍT TENTO MANUÁL... 6 2.1 Pohyb kurzoru... 6 2.2 Výběr položky... 6 2.3 Použití virtuální klávesnice... 6 3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 3.1. Pokročilé

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Kombinovaný přijímač Optimum MX 800 STCA pro příjem satelitního a pozemního digitálního příjmu je vybaven

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_48_měření DVB-S s

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

UVÍTÁNÍ AUTORSKÉ PRÁVO, OVĚŘENÍ, ODVOLÁNÍ, PRODUKT A/S, UŽIVATELSKÉ / HLAVNÍ HESLO

UVÍTÁNÍ AUTORSKÉ PRÁVO, OVĚŘENÍ, ODVOLÁNÍ, PRODUKT A/S, UŽIVATELSKÉ / HLAVNÍ HESLO KAON KVR 1000 plus UVÍTÁNÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Doufáme, že náš produkt Vám bude vyhovovat a že Vám obohatí život. Poskytujeme produkt nejvyšší kvality a funkčnosti. Tento návod k

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY.

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY. Návod k obsluze OBSAH Bezpenostní opatení...3 Vlastnosti a ovládací prvky...4 Standardn dodávané doplkové vybavení...4 Pední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zaízení...7 Zapojení

Více

LED TV VIERA TX 43CX740E

LED TV VIERA TX 43CX740E Ploché televizory VIERA LED a LCD televizory VIERA LED TV VIERA TX 43CX740E Displej Panel 4K ULTRA HD IPS LED Bright Panel Super Bright IPS Panel Rozlišení obrazovky 3,840 (W) x 2,160 (H) Technologie Wide

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více