Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách Bakalářská práce Autor: Jitka Jeřábková Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Rokycanech dne Jitka Jeřábková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce panu Ing. Zbyňkovi Kalabisovi za podnětné připomínky, rady a podporu při zpracování této bakalářské práce, dále kolegům z oddělení collection v mé organizaci za poskytnutí odborných konzultací a v neposlední řadě svým kolegům, přátelům a nejbližším, kteří mě podporovali po celou dobu mého studia.

4 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání nesplácených úvěrů v bankách a uvádí možné způsoby, které vedou k její eliminaci či snížení. Celá práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem úvěrů včetně jejich struktury a členění dle druhového hlediska. Druhá kapitola obsahuje rizika úvěrových obchodů a způsoby jejich zajišťování, základní typy rizik a podrobné zaměření právě na riziko úvěrové a jeho měření. Následující třetí část práce zmiňuje opatření, dle kterého se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv, dále pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, vyhlášku, na jejímž základě se provádí kategorizace pohledávek a také směrnici, na základě které se postupně implementoval nový koncept kapitálové přiměřenosti, Basel II. V závěrečné čtvrté části je podrobněji objasněn samotný proces vymáhání pohledávek, jakožto centralizovaný a standardizovaný postup, který nastává v případě neuhrazení pohledávky dlužníkem a to řádně, ve sjednaném termínu a výši. Vymáhání je rozděleno do základních fází s procesy, které je provázejí.

5 ANNOTATION OF BACHELOR WORK This bachelor thesis deals with the recovery of non-performing loans in banks and an indication of possible ways that lead to its elimination or reduction. The whole work is divided into four parts, in the introductory section explains the concept of loans, including their structure and breakdown by type. The second chapter contains the risk of credit transactions and ways to ensure basic types of risk and the detailed focus on credit risk and its measurement. The third part of the work refers to the measures by which lays down rules for the assessment of claims of financial activities, the creation of provisions and reserves, the rules for the acquisition of certain types of assets, a decree on the basis of implementing the categorization of claims and the Directive on the basis of which is being implemented new concept of capital adequacy, Basel II. In the final, fourth part is explained in more detail the actual process of recovery, as a centralized and standardized process, which occurs in the case of a borrower's outstanding debt and properly, the agreed date and amount. Collection is divided into phases with the fundamental processes that accompany it.

6 Obsah ÚVOD ÚVĚROVÉ OBCHODY úvodní informace Struktura a členění bankovních úvěrů Druhy úvěrů Peněžní úvěry Kontokorentní úvěr Eskontní úvěr Negociační úvěr Spotřebitelské úvěry Hypoteční úvěr Závazkové úvěry a záruky Akceptační úvěr Remboursní úvěr Avalový (ručitelský) úvěr Bankovní záruka Provozní úvěry Úvěr na zásoby Úvěr na náklady Úvěr na pohledávky Úvěr kontokorentní Směnečné úvěry Lombardní úvěry Ostatní druhy Investiční úvěry Klasické investiční úvěry Úvěry konsorciální a syndikátní Hypoteční úvěry Doplňkové a předhypoteční (stavební) úvěry Úvěry obcím (komunální) Úvěry rozvojové Úvěry konsolidační Úvěrový proces RIZIKA ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ a způsoby jejich zajišťování Základní typy rizik Úvěrové riziko a jeho měření Minimalizování úvěrového rizika Snížení splátek Restrukturalizace úvěru Odklad splátek Zesplatnění úvěru Vymáhání úvěru

7 2.3 Zajišťování rizika úvěrových obchodů Externí registry klientských informací Zajišťovací prostředky KATEGORIZACE POHLEDÁVEK, BASEL II Standardní pohledávka Sledovaná pohledávka Nestandardní pohledávka Pochybná pohledávka Ztrátová pohledávka Opravné položky Basel II VYMÁHACÍ PROCES Vymáhání pohledávek do 30 dnů po splatnosti Vymáhání pohledávek od 30 do 90 dnů po splatnosti Vymáhání pohledávek do 180 dnů po splatnosti Vymáhání pohledávek od 180 dnů po splatnosti Postoupení (prodej) pohledávek Zajištění exekučního titulu Vykonání exekučního titulu Popis způsobů při vymáhání Restrukturalizace pohledávek Odklad splátek Smluvní pokuta Dobrovolná aukce Sankční úrok Zesplatnění úvěru Zápočet pohledávky Exekutorský a Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti Realizace zástavy Konkurz, insolvenční řízení Exekuce vedená proti klientovi subjektem odlišným od banky ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

8 ÚVOD V této bakalářské práci se zabývám problematikou vymáhání nesplácených úvěrů v bankách a uvádím možné způsoby, které vedou k její eliminaci či snížení. Zvolením tohoto tématu bakalářské práce byl můj zájem o rozšíření informací vztahujících se k problematice vymáhání nesplácených úvěrů v bankách. Cílem je uvést základní informace k úvěrovým obchodům a zajišťování jejich rizik. Dále zmínit kategorizaci pohledávek, nový koncept kapitálové přiměřenosti BASEL II a v neposlední řadě proces vymáhání. Celou práci jsem rozdělila do čtyř částí. V úvodní části je okrajově vysvětlen samotný pojem úvěrů včetně jejich struktury, členění a druhů s úvěrovým procesem. Jak je známé, vyšší riziko znamená vyšší zisk. Pro bankovní profesi však neznamená, že si lépe povede ten, kdo podstoupí největší rizika, ale ten, kdo je bude lépe řídit. Vzhledem k tomu, že úvěrování je dominantní činností bank, stává se tak riziko úvěrové nejvýznamnějším rizikem, a právě tímto typem rizika jsem se ve druhé kapitole zabývala. Uvedená kapitola dále uvádí rizika úvěrových obchodů a způsoby jejich zajišťování, základní typy rizik a měření i minimalizování rizika úvěrového. V bankách průběžně dochází ke klasifikaci procesu úvěrů, neboť průběžným sledováním se dá předejít skutečným problémům se splácením. Nejrozšířenějšími typickými příznaky jsou snížená ziskovost či ztráta, ztráta podílu na trhu nebo pokles odbytu, či zvýšená zadluženost. Právě nová pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů, která zmiňuji ve třetí části KATEGORIZACE POHLEDÁVEK, BASEL II, jsou jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti regulace finančních institucí. Samotný proces vymáhání, jakožto centralizovaný a standardizovaný postup, který nastává v případě neuhrazení pohledávky dlužníkem a to řádně, ve sjednaném termínu a výši je podrobněji objasněn ve čtvrté části v procesu vymáhání pohledávek. Vymáhání je rozděleno do základních fází s procesy, které je provázejí. Vzhledem k tomu, že celá problematika vymáhání je nesmírně složitá a rozsáhlá, není cílem mé práce se dopodrobna zabývat jednotlivými oblastmi. Podrobněji jsou uvedeny pouze některé části, zejména ty, které rozšiřují danou problematiku mé práce. Čtenářům by měla podat ucelené informace pokrývající oblast počínaje úvěrovými obchody, minimalizací jejich rizik, kategorizací pohledávek, až po samotný proces vymáhání. 8

9 1 ÚVĚROVÉ OBCHODY úvodní informace Úvěrové produkty představují pro banky podstatnou část jejich aktiv, z tohoto důvodu je poskytování úvěrů klientům jednou z hlavních činností komerčních bank v České republice. Právě přijaté úroky z poskytnutých úvěrů jsou největším zdrojem výnosů pro banky. Úvěr lze definovat též jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi za úplatu ve formě úroku, s časovým omezením. Na straně druhé je ovšem význam úvěrových produktů zcela zásadní i z hlediska rizik banky, o rizicích se podrobněji zmíním v kapitole 2 RIZIKA ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ a způsoby jejich zajištění. Základní principy poskytování úvěrů Návratnost je chápána jako schopnost dlužníka splatit úvěr ve stanovené lhůtě. Schopnost splácení dlužníka je ovlivněna především výší dosahovaného příjmu. Výnosnost úvěru pro banku odvíjí se od výše úrokového výnosu z poskytnutého úvěru. V případě, že banka poskytne úvěr, půjčí peněžní prostředky za úrok na dobu určitou. Úrok je tedy peněžní částka, za kterou si dlužník půjčí od věřitele úvěr, výše úroku se vypočítá z dlužné částky dle úrokové míry (sazby), která je stanovena v procentech. Úrokové sazby z úvěrů Úrok je odměna (cena) za poskytnutí prostředků, a to jak za vklad v bance, kdy úrok platí banka klientovi, tak za bankou poskytnutý úvěr, kdy úrok platí klient bance. Pro toho, kdo úrok platí, se jedná o náklad, pro příjemce úroků se jedná o výnos. Výše úroku je vyjadřována úrokovou mírou čili úrokovou sazbou, vyjádřenou v procentech nejčastěji za jeden kalendářní rok (zkratka p.a. 1, tj. per annum) 2. 1 K označení p.a. doplňuji, že se jedná o úrokové období - zkratku latinského výrazu per annum a znamená za rok nebo roční ; dalšími označeními můžou být p.s. a p.q., rovněž zkratky latinských výrazů per semestrum a per quartale, kdy první označení znamená půlroční, druhé čtvrtletní. 2 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a.s., ISBN

10 Úrokové sazby jsou ovlivněny řadou faktorů, jako jsou například - výše sazeb ČNB, sazby konkurence, výše nákladů banky, charakter úvěru, ekonomické podmínky např. míra inflace, atd. Úrokovou sazbu rozlišujeme na: a) pevnou úrokovou sazbu - je stanovena pevně určitým procentem; b) pohyblivou úrokovou sazbu - je stanovena odchylkou od základní (referenční) sazby, kterou vyhlašuje centrála příslušné banky, popř. od jiné měnící se sazby (např. PRIBOR, LIBOR). 1.1 Struktura a členění bankovních úvěrů Z důvodu široké škály úvěrových produktů není jednoduchou záležitostí provést jejich systematizaci v obecné rovině. Z celé řady relevantních hledisek, dle kterých lze tyto produkty třídit vymezím pouze základní kritéria, která jsou při členění úvěrů významná, zejména jde o následující kritéria, a z nich vyplývající druhy úvěrů: Příjemce úvěru z hlediska příjemce úvěru je možné rozlišovat subjekty následovně: stát, municipality a veřejnoprávní subjekty; podnikatelské subjekty, které lze dále členit dle velikosti, právní formy či, odvětví; fyzické osoby. Forma poskytnutí úvěru členíme na tyto základní formy: peněžní úvěry 3 ; závazkové úvěry a záruky 4 ; provozní úvěry 5 ; investiční úvěry 6. 3 Viz kapitola Peněžní úvěry. 4 Viz kapitola Závazkové úvěry a záruky. 5 Viz kapitola Provozní úvěry. 6 Viz kapitola Investiční úvěry. 10

11 Doba splatnosti úvěru člení se dle doby, která byla dohodnuta při poskytnutí úvěru, na úvěry: krátkodobé, se splatností do jednoho roku, na překrytí přechodného nedostatku financí, jsou to zejména provozní úvěry; střednědobé, se splatností od jednoho do pěti let, příkladem může být nákup akcií, na oběžné prostředky či složení podílu do s.r.o., družstva; dlouhodobé, se splatností delší než pět let, například na výstavbu objektu. Dlouhodobé splácení spočívá v tom, že se po celou dobu platí bance úroky (např. 15 let), souhrn úroků se poté téměř rovná hodnotě původní jistiny. Do úvěrů s dlouhodobou splatností řadíme například úvěry investiční. Účel použití úvěru jako: neúčelové, u nichž není vymezen účel použití, příjemce jej tak může použít dle vlastního uvážení, jsou to například spotřebitelské neúčelové finanční úvěry vzniklé čerpáním z úvěrových limitů kreditních karet (tzv. úvěry z karet), finanční neúčelové úvěry poskytnuté klientům v souvislosti s podnikáním, včetně pohledávek z realizovaných záruk, pohledávek z finančního leasingu, pohledávek z platebního styku a pohledávek z nakoupených směnek; účelové, tento druh úvěru může příjemce použít pouze na účel vymezený ve smlouvě (u hyp. úvěrů například koupě, výstavba, rekonstrukce) v případě, že by tak neučinil, jednalo by se o porušení smlouvy. Měna tuzemská; zahraniční, neboli devizový úvěr. Způsob zajištění nejzákladnější členění na: nezajištěné, tyto úvěry banka poskytuje bez jakéhokoliv zajištění; zajištěné, u těchto úvěrů je sjednána určitá forma zajištění, z jejíž konkrétní formy může vyplývat i specifická forma úvěru. Každá banka má svojí metodiku, tzn. soubor zásad a metod, kterou jsou bankovní pracovníci povinni při poskytování úvěrů zákazníkům dodržovat. 11

12 1.2 Druhy úvěrů Banky nabízí širokou paletu úvěrový služeb, které přizpůsobují potřebám jednotlivých skupin klientů, jedná se o poskytování finančních prostředků tzv. peněžní úvěry ale i o takové formy, kdy banka pouze závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků, v případě, že budou splněny určité okolnosti závazkové úvěry a záruky. Další z forem úvěrů, jejichž pomocí je podnikem financován běžný provoz, nákup, výroba či prodej vlastních výrobků, jsou úvěry, označované jako provozní, většinou se jedná o krátkodobé úvěry, naopak na financování projektů, které řeší dlouhodobější perspektivu firmy, tj. financování investic, jsou určeny úvěry investiční. Pro lepší přehlednost jsem zpracovala členění úvěru viz Obrázek 1: Druhy úvěrů. Obrázek 1: Druhy úvěrů Druhy úvěrů Peněžní úvěry Závazkové úvěry a záruky Provozní úvěry Investiční úvěry Kontokorentní Akceptační Na zásoby Klasické investiční úvěry Eskontní Remboursní Na náklady Konsorciální a syndikátní Negociační Avalový (ručitelský) Na pohledávky Hypoteční Spotřebitelské Bankovní záruka Kontokorentní Doplňkové a předhypoteční Hypoteční Směnečné Úvěry obcím (komunální) Lombardní Rozvojové Ostatní druhy Konsolidační Zdroj: vlastní úprava 12

13 1.2.1 Peněžní úvěry Jak jsem již v předchozí části uvedla, za peněžní úvěry označujeme všechny úvěry v hotovostní či bezhotovostní podobě, při kterých banka bezprostředně poskytuje likvidní finanční prostředky klientovi. Klient v dohodnuté lhůtě musí splatit přijatý úvěr včetně úroků. Z hlediska banky tyto úvěry přímo ovlivňují její likviditu. Do této kategorie úvěrů patří: Kontokorentní úvěr Tento typ úvěru je poskytován na běžném - kontokorentním účtu, kdy má klient možnost jít do debetu. Vyčerpaný úvěr je obvykle nutné splatit nejpozději do jednoho roku, neboť úvěrová smlouva je ohraničena ročním horizontem. Banka bezproblémový úvěrový vztah obvykle prolonguje Eskontní úvěr Při operaci, kterou nazýváme eskontem probíhá odkup směnky bankou od jejího vlastníka. Vlastník tím získává směnečnou částku sníženou o diskont 7, banka se stává majitelem a zároveň přijímá roli směnečného věřitele 8, který směnku v době splatnosti předloží výstavci směnky (u vlastní směnky) nebo směnečníkovi (u směnky cizí) Negociační úvěr Při mezinárodních operacích je eskontní úvěr označován jako negociační Spotřebitelské úvěry Banky tento druh úvěru, označovaný jako spotřebitelský úvěr poskytují fyzickým osobám, resp. domácnostem na pokrytí požadavků souvisejících se spotřebou. 7 Diskont = úrok plynoucí z eskontu. 8 Směnečný věřitel = osoba, kterou jsou poskytnuty peněžní prostředky protistranou je Směnečný dlužník = osoba, která bude úvěr splácet. 13

14 Tento produkt je tedy jednoznačně určen spotřebiteli 9, neboli fyzické osobě nepodnikatelskému subjektu a to dle zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který vymezení tohoto typu úvěru ještě dále konkretizuje, například, že se úvěr nevztahuje na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti. Spotřebitelské úvěry jsou nejčastěji děleny na: Revolvingové úvěry Podstatou tohoto typu je automatické obnovení vztahu mezi bankou a klientem v původním nastavení za předpokladu, že žádná ze zúčastněných stran neprojeví zájem vztah ukončit. Obecně lze charakterizovat, že se jedná o opakované obnovování úvěrového rámce na základě jedné smlouvy a to po splacení původní částky, obvykle je poskytován na dobu kratší, než jeden rok. Prostředky jsou poskytnuté: a) na kontokorentním účtu - k disponování s peněžními prostředky je obvykle zprostředkována platební debetní karta a ke splácení dochází průběžně, s platbami, které přicházejí ve prospěch klientova konta; b) na kreditní kartě prostředky jsou čerpané s využitím kreditní karty v platebních operacích a jsou splácené v dohodnutém režimu se stanoveným bezúročným obdobím, kdy v případě jeho respektování klient nehradí bance z poskytnutého úvěru žádný úrok. Revolvingová konstrukce úvěru je též aplikovaná v oblasti produktivního úvěrování. Splátkové úvěry Obvykle jsou poskytovány účelově na nákup spotřebního zboží a služeb. Peněžní prostředky z úvěru se vyplácí bezhotovostně převodem na účet prodejce či na účet třetí osoby. Splatnost úvěru je vymezena v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu a splácení probíhá pravidelnými (zpravidla měsíčními) splátkami jistiny i úroku. 9 Označení spotřebitel charakterizuje i český zákon (č. 321/2001 Sb.): spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. 14

15 Hypoteční úvěr V mé práci se detailněji zaměřím na vymáhání nesplácených hypotečních úvěrů, na úvěry, které jsou řazeny na první místa v produktových řadách komerčních bank, a tímto je jim věnována i patřičná pozornost. Definice a právní úprava hypotečního úvěru Citace 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích zástavního práva k nemovitostem dozví. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor a úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva 10. Právní úprava hypotečních úvěrů vychází ze zákona č. 84/1995 Sb., který nahrazuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon vymezuje pojmy hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list a zároveň vymezuje vztah mezi nimi. Současně přinesl i novelu zákona č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu ve vztahu k zabezpečení přednostního uspokojení banky při vymáhání nesplácených hypotečních úvěrů, zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání, tehdy v platném znění, který od je nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., nazývaným jako Insolvenční zákon. Současná právní úprava hypotečního úvěrování se řídí Zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem našeho vstupu do EU, tj ). 10 Právní účinky zástavního práva vznikají zpětně ke dni podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. 15

16 Členění hypotečních úvěrů Existuje mnoho hledisek, dle kterých lze hypoteční úvěry třídit, na Obrázku 2: Členění hypotečních úvěrů dle hledisek uvádím tři hlavní, kterými jsou: - časové hledisko; - účel úvěru; - způsob splácení. Obrázek 2: Členění hypotečních úvěrů dle hledisek HYPOTEČNÍ ÚVĚRY ČLENĚNÍ DLE HLEDISEK ČASOVÉ HLEDISKO ÚČEL ÚVĚRU ZPŮSOB SPLÁCENÍ ÚVĚRU Krátkodobé splatnost do 1 roku Účelové Anuitní Střednědobé splatnost 1-5 let Nákup nemovitosti Progresivní Dlouhodobé splatnost 5 a více let Výstavba/rekonstrukce nemovitosti Degresivní Vypořádání dědictví/ společného jmění manželů Konstantní Refundace Refinancování dříve poskytnutých úvěrů směřujících do nemovitostí Neúčelové Kombinace více účelů v rámci jednoho úvěru Zdroj: vlastní úprava Závazkové úvěry a záruky Závazkové úvěry a záruky jsou typem produktů banky, ve kterých banka při poskytnutí úvěru či záruky oproti peněžním úvěrům neposkytuje přímo klientovi likvidní prostředky, ale v určité formě se banka za svého klienta zaručuje a zavazuje, že provede sjednané plnění, pokud tak klient neučiní sám. Do této kategorie patří: 16

17 Akceptační úvěr Akceptační úvěr je výhradně spojen s cizími směnkami, kdy banka cenný papír akceptuje, následně podnikatel s krátkou historií získává větší důvěryhodnost a tím i mobilitu mezi obchodními partnery. Mezi bankou a výstavcem je uzavřena smlouva o akceptačním úvěru, na základě které banka akceptuje směnku na ni vystavenou a přijímá tak roli směnečného dlužníka. Za tuto službu je bankou účtována provize dle bankou platného sazebníku Remboursní úvěr V rámci mezinárodního obchodu se využívá akceptační úvěr v modifikované formě označovaný jako remboursní úvěr Avalový (ručitelský) úvěr Termín avalový úvěr pochází ze směnečného práva, kde se doložkou per aval ručitel zavazuje za některého ze směnečných dlužníků. Proto bývá též někdy označován jako úvěr ručitelský. Princip a využití avalových úvěrů a záruk je analogický jako u akceptačního úvěru, zde ovšem není nutné spojení se směnkou Bankovní záruka Bankovní záruku lze charakterizovat jako závazek banky vyplatit peněžitou částku oprávněné osobně (beneficientovi), pokud budou splněny podmínky stanovené v záruční listině. Dle našeho právního řádu je definice bankovní záruky v některých směrech konkrétnější a požaduje pro záruku: - písemný závazek banky; - stanovení výše určité peněžní částky; - uspokojení věřitele, jestliže dlužník nesplní určitý závazek. Předmětem bankovní záruky jsou pohledávky zejména peněžité, ale též pohledávky nepeněžité, plnění banky je však vždy peněžité. 11 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd.Praha:LINDE, ISBN X. 17

18 V současnosti je úprava bankovní záruky obsažena v 313 až 322 obchodního zákoníku, přičemž na bankovní záruku se použijí přiměřeně ustanovení o ručení ( 303 až 312 obchodního zákoníku) a vztah mezi bankou a dlužníkem se řídí podle ustanovení o smlouvě mandátní ( 566 až 576 obchodního zákoníku) Provozní úvěry Tyto úvěry jsou úvěry, jejichž pomocí podniky financují běžný provoz, nákup, výrobu nebo prodej svých výrobků. Ve větší míře se jedná o krátkodobé úvěry. Banky tyto úvěry poskytují podnikům na financování provozních a investičních potřeb v různé době platnosti, jedná se o: Úvěr na zásoby Tento druh úvěru se poskytuje na financování nákupu výrobních zásob, energie a surovin určených ke spotřebě ve výrobě, při poskytování služeb, na financování nedokončené výroby nebo naopak na financování zásoby již hotových výrobků vlastní výroby před jejich prodejem Úvěr na náklady Poskytuje se ke krytí finančních potřeb, jež jsou vyvolány sezonními změnami, například navýšení cen energií, surovin Úvěr na pohledávky Jak již název napovídá, jedná se o úvěry na pohledávky do lhůty splatnosti, a to za odběrateli, za již prodané zboží či poskytnuté služby. Pod označením pohledávky se rozumí skutečné likvidní pohledávky, které vznikají v dlouhodobém obchodním styku Úvěr kontokorentní Od ostatních úvěrů, které jsou poskytovány na úvěrových účtech, jsou kontokorentní úvěry poskytovány na běžném nebo kontokorentním účtu a banky umožňují klientům jít na těchto účtech do debetu. Splatnost úvěru je nejpozději do jednoho roku. 12 HOLEYŠOVSKÝ, Milan. Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky v podnikatelské, bankovní a právní praxi. 2. vyd. Praha: Newsletter, ISBN

19 Směnečné úvěry Úvěry ve spojení se směnkou, jakožto rozhodující zajišťovací instrument návratnosti dělíme na: Eskontní Uvedeno v kapitole Eskontní úvěr. Akceptační Akceptační úvěr je výhradně spojen s cizími směnkami, kdy banka cenný papír akceptuje a podnikatel s krátkou historií získává větší důvěryhodnost, tím i mobilitu mezi obchodními partnery. Mezi bankou a výstavcem je uzavřena smlouva o akceptačním úvěru, na základě které banka akceptuje směnku na ni vystavenou a přijímá tak roli směnečného dlužníka. Za tuto službu je bankou účtována provize dle platného sazebníku Lombardní úvěry Lombardními úvěry se rozumí úvěry, jež jsou poskytované na základě zástavy cenných papírů. O tento druh úvěru dlužník požádá v případě, že potřebuje hotovost a nechce prodat svoje cenné papíry. Bankou se poskytují tzv. lombardní úvěry do 40 až 60% tržní hodnoty zastavených cenných papírů. Tyto úvěry se staly základem pro tzv. repo úvěry. Příkladem jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy vydávané centrální bankou, cenné papíry se státní zárukou a podobně Ostatní druhy Pro případ nenadálé potřeby finančních prostředků je vhodné disponovat rezervami. Vzhledem k tomu, že vytváření rezerv z vlastních prostředků, z vlastního kapitálu je zbytečně nákladné, řešením v takovýchto situacích je využití úvěrových facilit neboli úvěrových příslibů. Úvěrová facilita neboli úvěrový příslib Je v podstatě závazek banky, že za určitých podmínek poskytne svému klientovi úvěr na pokrytí jeho dočasných potřeb. Tento druh provozních úvěrů má velké uplatnění zejména při zahraničněobchodních finančních operacích, typickým je např. systém 19

20 využívaný Mezinárodním měnovým fondem. Vzhledem k tomu, že jsou příslibem bance blokovány disponibilní zdroje, je bankami účtován poplatek dle platného sazebníku a to i v případě, že klient úvěr reálně nečerpá. Svým charakterem se úvěrovým facilitám neboli úvěrovým příslibům značně blíží úvěrové výpomoci. Úvěrové výpomoci Banka úvěrové výpomoci poskytuje podniku aby mu tak umožnila překonat jeho nepříznivou finanční situaci, jedná se o poměrně rizikový druh úvěru. Mezi typické příklady úvěrových výpomocí provozního charakteru jsou řazeny úvěry na výplatu mezd, úvěry na pohledávky po lhůtě splatnosti, úvěry na překonání platební neschopnosti podniku, či například na pokrytí sezónních výkyvů v nákladech, jež vyplývají z charakteru podnikatelské činnosti klienta. Zvláštní skupinou jsou úvěry konsolidační, o kterých se zmiňuji v samostatné kapitole Úvěry konsolidační Investiční úvěry Tyto úvěry jsou určené na financování projektů, které řeší dlouhodobější perspektivu firmy, tj. na financování investic, a jsou poskytovány formou těchto úvěrů: Klasické investiční úvěry Banky poskytují klasické investiční úvěry na výstavbu nebo na pořízení investičních celků, na nákup pozemků, výstavbu inženýrských sítí nebo budov, nákup strojů, zařízení a jiné. V případě poskytnutí úvěru na nákup se úvěr poskytuje jednorázově, při financování rekonstrukce nebo výstavby se navíc řeší také např. otázka spoluúčasti klienta na financování investice. 20

21 Úvěry konsorciální a syndikátní Konsorciální a syndikátní úvěry se používají při požadavcích klientů na objemově velké úvěry. Konsorcium bank je vytvořeno na základě smlouvy o sdružení. Banka, která byla zvolena do čela konsorcia, zastupuje ostatní banky. Syndikát je pevnější propojení zainteresované skupiny bank. Často jde o propojení založené na vzájemných kapitálových účastech 13. Důvodem tohoto typu úvěru je obvykle to, že daný úvěr v důsledku své velikosti nebo míře rizika by byl pro jednu banku nepřípustný Hypoteční úvěry Hypoteční úvěry byly uvedeny v kapitole Hypoteční úvěr Doplňkové a předhypoteční (stavební) úvěry Doplňkové úvěry poskytované do výše 20% zastavené ceny nemovitosti využívá klient v případě, že nemá dostatečné prostředky, aby profinancoval tu část investice do nemovitosti, která nemůže být ze zákona profinancována hypotečním úvěrem Úvěry obcím (komunální) Jedná se o velmi bezpečné, dlouhodobé úvěry, které jsou poskytovány na investice do budování, údržby, opravy či modernizace obecní infrastruktury. Pravděpodobnost včasného splacení spočívá v tom, že jsou zajišťovány snadno plánovatelnými a předvídatelnými obecními příjmy Úvěry rozvojové Pro rozvojové investice je typické, že jsou náročné na objemy vložených prostředků, velmi dlouhodobé a samy o sobě s nízkou mírou efektivnosti. Návratnost vložených prostředků do rozvoje, respektive do rozvojových programů je nepřímá a 13 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a.s., ISBN

22 zprostředkovaná, obvykle se vrací až přes hospodářské výsledky jednotlivých subjektů dané ekonomiky. Charakter těchto investic se odráží i v charakteru rozvojových úvěrů. Rozvojové úvěry lze tedy charakterizovat jako úvěry investiční na financování rozvojových investic Úvěry konsolidační Konsolidační úvěry jsou poskytovány dlužníkům za účelem jejich záchrany před úpadkem nebo insolvencí. Slouží jako sanační ozdravné úvěry a jsou velmi rizikové. Způsoby konsolidace: restrukturalizace - např. přeměna krátkodobých a střednědobých úvěrů na úvěry dlouhodobé, více se o restrukturalizaci zmiňuji v kapitole 4.5 Popis způsobů při vymáhání - podkapitola Restrukturalizace pohledávek; odkup odkupem dříve poskytnutých úvěrů lze označit jako operaci, kterou obvykle provádí jiná, než úvěrující banka v ČR jde o Konsolidační agenturu; sekuritizace sekuritizací dochází k přeměně pohledávek z poskytnutých úvěrů na kapitál dlužníka, v podobě akciového kapitálu. 14 PAVELKA, František a kol.. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., ISBN

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh půjček a úvěrů v České republice Bc. Lenka Chvojková Diplomová práce 2009 University of Pardubice Faculty of economy and administration The market of

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech

Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Úvěrová rizika a jejich snižování v bankovně - úvěrových obchodech Bakalářská práce Autor: Martina Drescherová Finanční makléř

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění

Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění Bankovní institut vysoká škola Praha Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění Diplomová práce Šedivá Kateřina Březen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Úvěry

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Petra Vojtová Finance

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy Ondřej Složil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání

Více

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Fialová Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek,

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Tomáš Ponížil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. V

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více