Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vymáhání nesplácených úvěrů v bankách Bakalářská práce Autor: Jitka Jeřábková Finanční makléř Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Rokycanech dne Jitka Jeřábková

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce panu Ing. Zbyňkovi Kalabisovi za podnětné připomínky, rady a podporu při zpracování této bakalářské práce, dále kolegům z oddělení collection v mé organizaci za poskytnutí odborných konzultací a v neposlední řadě svým kolegům, přátelům a nejbližším, kteří mě podporovali po celou dobu mého studia.

4 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání nesplácených úvěrů v bankách a uvádí možné způsoby, které vedou k její eliminaci či snížení. Celá práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem úvěrů včetně jejich struktury a členění dle druhového hlediska. Druhá kapitola obsahuje rizika úvěrových obchodů a způsoby jejich zajišťování, základní typy rizik a podrobné zaměření právě na riziko úvěrové a jeho měření. Následující třetí část práce zmiňuje opatření, dle kterého se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv, dále pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, vyhlášku, na jejímž základě se provádí kategorizace pohledávek a také směrnici, na základě které se postupně implementoval nový koncept kapitálové přiměřenosti, Basel II. V závěrečné čtvrté části je podrobněji objasněn samotný proces vymáhání pohledávek, jakožto centralizovaný a standardizovaný postup, který nastává v případě neuhrazení pohledávky dlužníkem a to řádně, ve sjednaném termínu a výši. Vymáhání je rozděleno do základních fází s procesy, které je provázejí.

5 ANNOTATION OF BACHELOR WORK This bachelor thesis deals with the recovery of non-performing loans in banks and an indication of possible ways that lead to its elimination or reduction. The whole work is divided into four parts, in the introductory section explains the concept of loans, including their structure and breakdown by type. The second chapter contains the risk of credit transactions and ways to ensure basic types of risk and the detailed focus on credit risk and its measurement. The third part of the work refers to the measures by which lays down rules for the assessment of claims of financial activities, the creation of provisions and reserves, the rules for the acquisition of certain types of assets, a decree on the basis of implementing the categorization of claims and the Directive on the basis of which is being implemented new concept of capital adequacy, Basel II. In the final, fourth part is explained in more detail the actual process of recovery, as a centralized and standardized process, which occurs in the case of a borrower's outstanding debt and properly, the agreed date and amount. Collection is divided into phases with the fundamental processes that accompany it.

6 Obsah ÚVOD ÚVĚROVÉ OBCHODY úvodní informace Struktura a členění bankovních úvěrů Druhy úvěrů Peněžní úvěry Kontokorentní úvěr Eskontní úvěr Negociační úvěr Spotřebitelské úvěry Hypoteční úvěr Závazkové úvěry a záruky Akceptační úvěr Remboursní úvěr Avalový (ručitelský) úvěr Bankovní záruka Provozní úvěry Úvěr na zásoby Úvěr na náklady Úvěr na pohledávky Úvěr kontokorentní Směnečné úvěry Lombardní úvěry Ostatní druhy Investiční úvěry Klasické investiční úvěry Úvěry konsorciální a syndikátní Hypoteční úvěry Doplňkové a předhypoteční (stavební) úvěry Úvěry obcím (komunální) Úvěry rozvojové Úvěry konsolidační Úvěrový proces RIZIKA ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ a způsoby jejich zajišťování Základní typy rizik Úvěrové riziko a jeho měření Minimalizování úvěrového rizika Snížení splátek Restrukturalizace úvěru Odklad splátek Zesplatnění úvěru Vymáhání úvěru

7 2.3 Zajišťování rizika úvěrových obchodů Externí registry klientských informací Zajišťovací prostředky KATEGORIZACE POHLEDÁVEK, BASEL II Standardní pohledávka Sledovaná pohledávka Nestandardní pohledávka Pochybná pohledávka Ztrátová pohledávka Opravné položky Basel II VYMÁHACÍ PROCES Vymáhání pohledávek do 30 dnů po splatnosti Vymáhání pohledávek od 30 do 90 dnů po splatnosti Vymáhání pohledávek do 180 dnů po splatnosti Vymáhání pohledávek od 180 dnů po splatnosti Postoupení (prodej) pohledávek Zajištění exekučního titulu Vykonání exekučního titulu Popis způsobů při vymáhání Restrukturalizace pohledávek Odklad splátek Smluvní pokuta Dobrovolná aukce Sankční úrok Zesplatnění úvěru Zápočet pohledávky Exekutorský a Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti Realizace zástavy Konkurz, insolvenční řízení Exekuce vedená proti klientovi subjektem odlišným od banky ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

8 ÚVOD V této bakalářské práci se zabývám problematikou vymáhání nesplácených úvěrů v bankách a uvádím možné způsoby, které vedou k její eliminaci či snížení. Zvolením tohoto tématu bakalářské práce byl můj zájem o rozšíření informací vztahujících se k problematice vymáhání nesplácených úvěrů v bankách. Cílem je uvést základní informace k úvěrovým obchodům a zajišťování jejich rizik. Dále zmínit kategorizaci pohledávek, nový koncept kapitálové přiměřenosti BASEL II a v neposlední řadě proces vymáhání. Celou práci jsem rozdělila do čtyř částí. V úvodní části je okrajově vysvětlen samotný pojem úvěrů včetně jejich struktury, členění a druhů s úvěrovým procesem. Jak je známé, vyšší riziko znamená vyšší zisk. Pro bankovní profesi však neznamená, že si lépe povede ten, kdo podstoupí největší rizika, ale ten, kdo je bude lépe řídit. Vzhledem k tomu, že úvěrování je dominantní činností bank, stává se tak riziko úvěrové nejvýznamnějším rizikem, a právě tímto typem rizika jsem se ve druhé kapitole zabývala. Uvedená kapitola dále uvádí rizika úvěrových obchodů a způsoby jejich zajišťování, základní typy rizik a měření i minimalizování rizika úvěrového. V bankách průběžně dochází ke klasifikaci procesu úvěrů, neboť průběžným sledováním se dá předejít skutečným problémům se splácením. Nejrozšířenějšími typickými příznaky jsou snížená ziskovost či ztráta, ztráta podílu na trhu nebo pokles odbytu, či zvýšená zadluženost. Právě nová pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů, která zmiňuji ve třetí části KATEGORIZACE POHLEDÁVEK, BASEL II, jsou jednou z nejvýznamnějších změn v oblasti regulace finančních institucí. Samotný proces vymáhání, jakožto centralizovaný a standardizovaný postup, který nastává v případě neuhrazení pohledávky dlužníkem a to řádně, ve sjednaném termínu a výši je podrobněji objasněn ve čtvrté části v procesu vymáhání pohledávek. Vymáhání je rozděleno do základních fází s procesy, které je provázejí. Vzhledem k tomu, že celá problematika vymáhání je nesmírně složitá a rozsáhlá, není cílem mé práce se dopodrobna zabývat jednotlivými oblastmi. Podrobněji jsou uvedeny pouze některé části, zejména ty, které rozšiřují danou problematiku mé práce. Čtenářům by měla podat ucelené informace pokrývající oblast počínaje úvěrovými obchody, minimalizací jejich rizik, kategorizací pohledávek, až po samotný proces vymáhání. 8

9 1 ÚVĚROVÉ OBCHODY úvodní informace Úvěrové produkty představují pro banky podstatnou část jejich aktiv, z tohoto důvodu je poskytování úvěrů klientům jednou z hlavních činností komerčních bank v České republice. Právě přijaté úroky z poskytnutých úvěrů jsou největším zdrojem výnosů pro banky. Úvěr lze definovat též jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi za úplatu ve formě úroku, s časovým omezením. Na straně druhé je ovšem význam úvěrových produktů zcela zásadní i z hlediska rizik banky, o rizicích se podrobněji zmíním v kapitole 2 RIZIKA ÚVĚROVÝCH OBCHODŮ a způsoby jejich zajištění. Základní principy poskytování úvěrů Návratnost je chápána jako schopnost dlužníka splatit úvěr ve stanovené lhůtě. Schopnost splácení dlužníka je ovlivněna především výší dosahovaného příjmu. Výnosnost úvěru pro banku odvíjí se od výše úrokového výnosu z poskytnutého úvěru. V případě, že banka poskytne úvěr, půjčí peněžní prostředky za úrok na dobu určitou. Úrok je tedy peněžní částka, za kterou si dlužník půjčí od věřitele úvěr, výše úroku se vypočítá z dlužné částky dle úrokové míry (sazby), která je stanovena v procentech. Úrokové sazby z úvěrů Úrok je odměna (cena) za poskytnutí prostředků, a to jak za vklad v bance, kdy úrok platí banka klientovi, tak za bankou poskytnutý úvěr, kdy úrok platí klient bance. Pro toho, kdo úrok platí, se jedná o náklad, pro příjemce úroků se jedná o výnos. Výše úroku je vyjadřována úrokovou mírou čili úrokovou sazbou, vyjádřenou v procentech nejčastěji za jeden kalendářní rok (zkratka p.a. 1, tj. per annum) 2. 1 K označení p.a. doplňuji, že se jedná o úrokové období - zkratku latinského výrazu per annum a znamená za rok nebo roční ; dalšími označeními můžou být p.s. a p.q., rovněž zkratky latinských výrazů per semestrum a per quartale, kdy první označení znamená půlroční, druhé čtvrtletní. 2 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a.s., ISBN

10 Úrokové sazby jsou ovlivněny řadou faktorů, jako jsou například - výše sazeb ČNB, sazby konkurence, výše nákladů banky, charakter úvěru, ekonomické podmínky např. míra inflace, atd. Úrokovou sazbu rozlišujeme na: a) pevnou úrokovou sazbu - je stanovena pevně určitým procentem; b) pohyblivou úrokovou sazbu - je stanovena odchylkou od základní (referenční) sazby, kterou vyhlašuje centrála příslušné banky, popř. od jiné měnící se sazby (např. PRIBOR, LIBOR). 1.1 Struktura a členění bankovních úvěrů Z důvodu široké škály úvěrových produktů není jednoduchou záležitostí provést jejich systematizaci v obecné rovině. Z celé řady relevantních hledisek, dle kterých lze tyto produkty třídit vymezím pouze základní kritéria, která jsou při členění úvěrů významná, zejména jde o následující kritéria, a z nich vyplývající druhy úvěrů: Příjemce úvěru z hlediska příjemce úvěru je možné rozlišovat subjekty následovně: stát, municipality a veřejnoprávní subjekty; podnikatelské subjekty, které lze dále členit dle velikosti, právní formy či, odvětví; fyzické osoby. Forma poskytnutí úvěru členíme na tyto základní formy: peněžní úvěry 3 ; závazkové úvěry a záruky 4 ; provozní úvěry 5 ; investiční úvěry 6. 3 Viz kapitola Peněžní úvěry. 4 Viz kapitola Závazkové úvěry a záruky. 5 Viz kapitola Provozní úvěry. 6 Viz kapitola Investiční úvěry. 10

11 Doba splatnosti úvěru člení se dle doby, která byla dohodnuta při poskytnutí úvěru, na úvěry: krátkodobé, se splatností do jednoho roku, na překrytí přechodného nedostatku financí, jsou to zejména provozní úvěry; střednědobé, se splatností od jednoho do pěti let, příkladem může být nákup akcií, na oběžné prostředky či složení podílu do s.r.o., družstva; dlouhodobé, se splatností delší než pět let, například na výstavbu objektu. Dlouhodobé splácení spočívá v tom, že se po celou dobu platí bance úroky (např. 15 let), souhrn úroků se poté téměř rovná hodnotě původní jistiny. Do úvěrů s dlouhodobou splatností řadíme například úvěry investiční. Účel použití úvěru jako: neúčelové, u nichž není vymezen účel použití, příjemce jej tak může použít dle vlastního uvážení, jsou to například spotřebitelské neúčelové finanční úvěry vzniklé čerpáním z úvěrových limitů kreditních karet (tzv. úvěry z karet), finanční neúčelové úvěry poskytnuté klientům v souvislosti s podnikáním, včetně pohledávek z realizovaných záruk, pohledávek z finančního leasingu, pohledávek z platebního styku a pohledávek z nakoupených směnek; účelové, tento druh úvěru může příjemce použít pouze na účel vymezený ve smlouvě (u hyp. úvěrů například koupě, výstavba, rekonstrukce) v případě, že by tak neučinil, jednalo by se o porušení smlouvy. Měna tuzemská; zahraniční, neboli devizový úvěr. Způsob zajištění nejzákladnější členění na: nezajištěné, tyto úvěry banka poskytuje bez jakéhokoliv zajištění; zajištěné, u těchto úvěrů je sjednána určitá forma zajištění, z jejíž konkrétní formy může vyplývat i specifická forma úvěru. Každá banka má svojí metodiku, tzn. soubor zásad a metod, kterou jsou bankovní pracovníci povinni při poskytování úvěrů zákazníkům dodržovat. 11

12 1.2 Druhy úvěrů Banky nabízí širokou paletu úvěrový služeb, které přizpůsobují potřebám jednotlivých skupin klientů, jedná se o poskytování finančních prostředků tzv. peněžní úvěry ale i o takové formy, kdy banka pouze závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků, v případě, že budou splněny určité okolnosti závazkové úvěry a záruky. Další z forem úvěrů, jejichž pomocí je podnikem financován běžný provoz, nákup, výroba či prodej vlastních výrobků, jsou úvěry, označované jako provozní, většinou se jedná o krátkodobé úvěry, naopak na financování projektů, které řeší dlouhodobější perspektivu firmy, tj. financování investic, jsou určeny úvěry investiční. Pro lepší přehlednost jsem zpracovala členění úvěru viz Obrázek 1: Druhy úvěrů. Obrázek 1: Druhy úvěrů Druhy úvěrů Peněžní úvěry Závazkové úvěry a záruky Provozní úvěry Investiční úvěry Kontokorentní Akceptační Na zásoby Klasické investiční úvěry Eskontní Remboursní Na náklady Konsorciální a syndikátní Negociační Avalový (ručitelský) Na pohledávky Hypoteční Spotřebitelské Bankovní záruka Kontokorentní Doplňkové a předhypoteční Hypoteční Směnečné Úvěry obcím (komunální) Lombardní Rozvojové Ostatní druhy Konsolidační Zdroj: vlastní úprava 12

13 1.2.1 Peněžní úvěry Jak jsem již v předchozí části uvedla, za peněžní úvěry označujeme všechny úvěry v hotovostní či bezhotovostní podobě, při kterých banka bezprostředně poskytuje likvidní finanční prostředky klientovi. Klient v dohodnuté lhůtě musí splatit přijatý úvěr včetně úroků. Z hlediska banky tyto úvěry přímo ovlivňují její likviditu. Do této kategorie úvěrů patří: Kontokorentní úvěr Tento typ úvěru je poskytován na běžném - kontokorentním účtu, kdy má klient možnost jít do debetu. Vyčerpaný úvěr je obvykle nutné splatit nejpozději do jednoho roku, neboť úvěrová smlouva je ohraničena ročním horizontem. Banka bezproblémový úvěrový vztah obvykle prolonguje Eskontní úvěr Při operaci, kterou nazýváme eskontem probíhá odkup směnky bankou od jejího vlastníka. Vlastník tím získává směnečnou částku sníženou o diskont 7, banka se stává majitelem a zároveň přijímá roli směnečného věřitele 8, který směnku v době splatnosti předloží výstavci směnky (u vlastní směnky) nebo směnečníkovi (u směnky cizí) Negociační úvěr Při mezinárodních operacích je eskontní úvěr označován jako negociační Spotřebitelské úvěry Banky tento druh úvěru, označovaný jako spotřebitelský úvěr poskytují fyzickým osobám, resp. domácnostem na pokrytí požadavků souvisejících se spotřebou. 7 Diskont = úrok plynoucí z eskontu. 8 Směnečný věřitel = osoba, kterou jsou poskytnuty peněžní prostředky protistranou je Směnečný dlužník = osoba, která bude úvěr splácet. 13

14 Tento produkt je tedy jednoznačně určen spotřebiteli 9, neboli fyzické osobě nepodnikatelskému subjektu a to dle zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který vymezení tohoto typu úvěru ještě dále konkretizuje, například, že se úvěr nevztahuje na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti. Spotřebitelské úvěry jsou nejčastěji děleny na: Revolvingové úvěry Podstatou tohoto typu je automatické obnovení vztahu mezi bankou a klientem v původním nastavení za předpokladu, že žádná ze zúčastněných stran neprojeví zájem vztah ukončit. Obecně lze charakterizovat, že se jedná o opakované obnovování úvěrového rámce na základě jedné smlouvy a to po splacení původní částky, obvykle je poskytován na dobu kratší, než jeden rok. Prostředky jsou poskytnuté: a) na kontokorentním účtu - k disponování s peněžními prostředky je obvykle zprostředkována platební debetní karta a ke splácení dochází průběžně, s platbami, které přicházejí ve prospěch klientova konta; b) na kreditní kartě prostředky jsou čerpané s využitím kreditní karty v platebních operacích a jsou splácené v dohodnutém režimu se stanoveným bezúročným obdobím, kdy v případě jeho respektování klient nehradí bance z poskytnutého úvěru žádný úrok. Revolvingová konstrukce úvěru je též aplikovaná v oblasti produktivního úvěrování. Splátkové úvěry Obvykle jsou poskytovány účelově na nákup spotřebního zboží a služeb. Peněžní prostředky z úvěru se vyplácí bezhotovostně převodem na účet prodejce či na účet třetí osoby. Splatnost úvěru je vymezena v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu a splácení probíhá pravidelnými (zpravidla měsíčními) splátkami jistiny i úroku. 9 Označení spotřebitel charakterizuje i český zákon (č. 321/2001 Sb.): spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. 14

15 Hypoteční úvěr V mé práci se detailněji zaměřím na vymáhání nesplácených hypotečních úvěrů, na úvěry, které jsou řazeny na první místa v produktových řadách komerčních bank, a tímto je jim věnována i patřičná pozornost. Definice a právní úprava hypotečního úvěru Citace 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích zástavního práva k nemovitostem dozví. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor a úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva 10. Právní úprava hypotečních úvěrů vychází ze zákona č. 84/1995 Sb., který nahrazuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon vymezuje pojmy hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list a zároveň vymezuje vztah mezi nimi. Současně přinesl i novelu zákona č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu ve vztahu k zabezpečení přednostního uspokojení banky při vymáhání nesplácených hypotečních úvěrů, zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání, tehdy v platném znění, který od je nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., nazývaným jako Insolvenční zákon. Současná právní úprava hypotečního úvěrování se řídí Zákonem o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem našeho vstupu do EU, tj ). 10 Právní účinky zástavního práva vznikají zpětně ke dni podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. 15

16 Členění hypotečních úvěrů Existuje mnoho hledisek, dle kterých lze hypoteční úvěry třídit, na Obrázku 2: Členění hypotečních úvěrů dle hledisek uvádím tři hlavní, kterými jsou: - časové hledisko; - účel úvěru; - způsob splácení. Obrázek 2: Členění hypotečních úvěrů dle hledisek HYPOTEČNÍ ÚVĚRY ČLENĚNÍ DLE HLEDISEK ČASOVÉ HLEDISKO ÚČEL ÚVĚRU ZPŮSOB SPLÁCENÍ ÚVĚRU Krátkodobé splatnost do 1 roku Účelové Anuitní Střednědobé splatnost 1-5 let Nákup nemovitosti Progresivní Dlouhodobé splatnost 5 a více let Výstavba/rekonstrukce nemovitosti Degresivní Vypořádání dědictví/ společného jmění manželů Konstantní Refundace Refinancování dříve poskytnutých úvěrů směřujících do nemovitostí Neúčelové Kombinace více účelů v rámci jednoho úvěru Zdroj: vlastní úprava Závazkové úvěry a záruky Závazkové úvěry a záruky jsou typem produktů banky, ve kterých banka při poskytnutí úvěru či záruky oproti peněžním úvěrům neposkytuje přímo klientovi likvidní prostředky, ale v určité formě se banka za svého klienta zaručuje a zavazuje, že provede sjednané plnění, pokud tak klient neučiní sám. Do této kategorie patří: 16

17 Akceptační úvěr Akceptační úvěr je výhradně spojen s cizími směnkami, kdy banka cenný papír akceptuje, následně podnikatel s krátkou historií získává větší důvěryhodnost a tím i mobilitu mezi obchodními partnery. Mezi bankou a výstavcem je uzavřena smlouva o akceptačním úvěru, na základě které banka akceptuje směnku na ni vystavenou a přijímá tak roli směnečného dlužníka. Za tuto službu je bankou účtována provize dle bankou platného sazebníku Remboursní úvěr V rámci mezinárodního obchodu se využívá akceptační úvěr v modifikované formě označovaný jako remboursní úvěr Avalový (ručitelský) úvěr Termín avalový úvěr pochází ze směnečného práva, kde se doložkou per aval ručitel zavazuje za některého ze směnečných dlužníků. Proto bývá též někdy označován jako úvěr ručitelský. Princip a využití avalových úvěrů a záruk je analogický jako u akceptačního úvěru, zde ovšem není nutné spojení se směnkou Bankovní záruka Bankovní záruku lze charakterizovat jako závazek banky vyplatit peněžitou částku oprávněné osobně (beneficientovi), pokud budou splněny podmínky stanovené v záruční listině. Dle našeho právního řádu je definice bankovní záruky v některých směrech konkrétnější a požaduje pro záruku: - písemný závazek banky; - stanovení výše určité peněžní částky; - uspokojení věřitele, jestliže dlužník nesplní určitý závazek. Předmětem bankovní záruky jsou pohledávky zejména peněžité, ale též pohledávky nepeněžité, plnění banky je však vždy peněžité. 11 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3.vyd.Praha:LINDE, ISBN X. 17

18 V současnosti je úprava bankovní záruky obsažena v 313 až 322 obchodního zákoníku, přičemž na bankovní záruku se použijí přiměřeně ustanovení o ručení ( 303 až 312 obchodního zákoníku) a vztah mezi bankou a dlužníkem se řídí podle ustanovení o smlouvě mandátní ( 566 až 576 obchodního zákoníku) Provozní úvěry Tyto úvěry jsou úvěry, jejichž pomocí podniky financují běžný provoz, nákup, výrobu nebo prodej svých výrobků. Ve větší míře se jedná o krátkodobé úvěry. Banky tyto úvěry poskytují podnikům na financování provozních a investičních potřeb v různé době platnosti, jedná se o: Úvěr na zásoby Tento druh úvěru se poskytuje na financování nákupu výrobních zásob, energie a surovin určených ke spotřebě ve výrobě, při poskytování služeb, na financování nedokončené výroby nebo naopak na financování zásoby již hotových výrobků vlastní výroby před jejich prodejem Úvěr na náklady Poskytuje se ke krytí finančních potřeb, jež jsou vyvolány sezonními změnami, například navýšení cen energií, surovin Úvěr na pohledávky Jak již název napovídá, jedná se o úvěry na pohledávky do lhůty splatnosti, a to za odběrateli, za již prodané zboží či poskytnuté služby. Pod označením pohledávky se rozumí skutečné likvidní pohledávky, které vznikají v dlouhodobém obchodním styku Úvěr kontokorentní Od ostatních úvěrů, které jsou poskytovány na úvěrových účtech, jsou kontokorentní úvěry poskytovány na běžném nebo kontokorentním účtu a banky umožňují klientům jít na těchto účtech do debetu. Splatnost úvěru je nejpozději do jednoho roku. 12 HOLEYŠOVSKÝ, Milan. Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky v podnikatelské, bankovní a právní praxi. 2. vyd. Praha: Newsletter, ISBN

19 Směnečné úvěry Úvěry ve spojení se směnkou, jakožto rozhodující zajišťovací instrument návratnosti dělíme na: Eskontní Uvedeno v kapitole Eskontní úvěr. Akceptační Akceptační úvěr je výhradně spojen s cizími směnkami, kdy banka cenný papír akceptuje a podnikatel s krátkou historií získává větší důvěryhodnost, tím i mobilitu mezi obchodními partnery. Mezi bankou a výstavcem je uzavřena smlouva o akceptačním úvěru, na základě které banka akceptuje směnku na ni vystavenou a přijímá tak roli směnečného dlužníka. Za tuto službu je bankou účtována provize dle platného sazebníku Lombardní úvěry Lombardními úvěry se rozumí úvěry, jež jsou poskytované na základě zástavy cenných papírů. O tento druh úvěru dlužník požádá v případě, že potřebuje hotovost a nechce prodat svoje cenné papíry. Bankou se poskytují tzv. lombardní úvěry do 40 až 60% tržní hodnoty zastavených cenných papírů. Tyto úvěry se staly základem pro tzv. repo úvěry. Příkladem jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy vydávané centrální bankou, cenné papíry se státní zárukou a podobně Ostatní druhy Pro případ nenadálé potřeby finančních prostředků je vhodné disponovat rezervami. Vzhledem k tomu, že vytváření rezerv z vlastních prostředků, z vlastního kapitálu je zbytečně nákladné, řešením v takovýchto situacích je využití úvěrových facilit neboli úvěrových příslibů. Úvěrová facilita neboli úvěrový příslib Je v podstatě závazek banky, že za určitých podmínek poskytne svému klientovi úvěr na pokrytí jeho dočasných potřeb. Tento druh provozních úvěrů má velké uplatnění zejména při zahraničněobchodních finančních operacích, typickým je např. systém 19

20 využívaný Mezinárodním měnovým fondem. Vzhledem k tomu, že jsou příslibem bance blokovány disponibilní zdroje, je bankami účtován poplatek dle platného sazebníku a to i v případě, že klient úvěr reálně nečerpá. Svým charakterem se úvěrovým facilitám neboli úvěrovým příslibům značně blíží úvěrové výpomoci. Úvěrové výpomoci Banka úvěrové výpomoci poskytuje podniku aby mu tak umožnila překonat jeho nepříznivou finanční situaci, jedná se o poměrně rizikový druh úvěru. Mezi typické příklady úvěrových výpomocí provozního charakteru jsou řazeny úvěry na výplatu mezd, úvěry na pohledávky po lhůtě splatnosti, úvěry na překonání platební neschopnosti podniku, či například na pokrytí sezónních výkyvů v nákladech, jež vyplývají z charakteru podnikatelské činnosti klienta. Zvláštní skupinou jsou úvěry konsolidační, o kterých se zmiňuji v samostatné kapitole Úvěry konsolidační Investiční úvěry Tyto úvěry jsou určené na financování projektů, které řeší dlouhodobější perspektivu firmy, tj. na financování investic, a jsou poskytovány formou těchto úvěrů: Klasické investiční úvěry Banky poskytují klasické investiční úvěry na výstavbu nebo na pořízení investičních celků, na nákup pozemků, výstavbu inženýrských sítí nebo budov, nákup strojů, zařízení a jiné. V případě poskytnutí úvěru na nákup se úvěr poskytuje jednorázově, při financování rekonstrukce nebo výstavby se navíc řeší také např. otázka spoluúčasti klienta na financování investice. 20

21 Úvěry konsorciální a syndikátní Konsorciální a syndikátní úvěry se používají při požadavcích klientů na objemově velké úvěry. Konsorcium bank je vytvořeno na základě smlouvy o sdružení. Banka, která byla zvolena do čela konsorcia, zastupuje ostatní banky. Syndikát je pevnější propojení zainteresované skupiny bank. Často jde o propojení založené na vzájemných kapitálových účastech 13. Důvodem tohoto typu úvěru je obvykle to, že daný úvěr v důsledku své velikosti nebo míře rizika by byl pro jednu banku nepřípustný Hypoteční úvěry Hypoteční úvěry byly uvedeny v kapitole Hypoteční úvěr Doplňkové a předhypoteční (stavební) úvěry Doplňkové úvěry poskytované do výše 20% zastavené ceny nemovitosti využívá klient v případě, že nemá dostatečné prostředky, aby profinancoval tu část investice do nemovitosti, která nemůže být ze zákona profinancována hypotečním úvěrem Úvěry obcím (komunální) Jedná se o velmi bezpečné, dlouhodobé úvěry, které jsou poskytovány na investice do budování, údržby, opravy či modernizace obecní infrastruktury. Pravděpodobnost včasného splacení spočívá v tom, že jsou zajišťovány snadno plánovatelnými a předvídatelnými obecními příjmy Úvěry rozvojové Pro rozvojové investice je typické, že jsou náročné na objemy vložených prostředků, velmi dlouhodobé a samy o sobě s nízkou mírou efektivnosti. Návratnost vložených prostředků do rozvoje, respektive do rozvojových programů je nepřímá a 13 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a.s., ISBN

22 zprostředkovaná, obvykle se vrací až přes hospodářské výsledky jednotlivých subjektů dané ekonomiky. Charakter těchto investic se odráží i v charakteru rozvojových úvěrů. Rozvojové úvěry lze tedy charakterizovat jako úvěry investiční na financování rozvojových investic Úvěry konsolidační Konsolidační úvěry jsou poskytovány dlužníkům za účelem jejich záchrany před úpadkem nebo insolvencí. Slouží jako sanační ozdravné úvěry a jsou velmi rizikové. Způsoby konsolidace: restrukturalizace - např. přeměna krátkodobých a střednědobých úvěrů na úvěry dlouhodobé, více se o restrukturalizaci zmiňuji v kapitole 4.5 Popis způsobů při vymáhání - podkapitola Restrukturalizace pohledávek; odkup odkupem dříve poskytnutých úvěrů lze označit jako operaci, kterou obvykle provádí jiná, než úvěrující banka v ČR jde o Konsolidační agenturu; sekuritizace sekuritizací dochází k přeměně pohledávek z poskytnutých úvěrů na kapitál dlužníka, v podobě akciového kapitálu. 14 PAVELKA, František a kol.. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola a.s., ISBN

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více