OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013"

Transkript

1 OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 126FIR1 květen 2013 SEZNAM OTÁZEK : 1)Vymezení klíčových pojmů :financování, fin.plánování, poměr riziko/zisk, maximalizace jmění, rozpočtování omezených zdrojů 2)Co je to fin.management - jeho poslání a cíle, definice (4 úkoly) 3)Co je to financování stavební firmy - čím je charakteristické 4)Co je to stock and debt financing 5)Vztah účetnictví, finančního řízení a fin.analýzy 6)Význam financování staveb z fakturace prací - dopady do stability podniku 7)Hlavní subjekty finančního a platebního styku stavební firmy - rozdíly 9)Co je to zdrojové financování 10)Vysvětlete rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím 11)Role fin.manažera ve stavební firmě (CFO) a v čem se liší od jiných odvětví- rychlé změny fin.pozice, vysoké riziko, dopady dlouhého cyklu výroby, kritická role odhadu nabídkové ceny atp. 12)Výkon a obsah pozice finančního manažera ve srovnání velký, střední či menší stavební podnik 13)Úkoly finančního manažera v oblasti celkové ziskovosti firmy 14) Úkoly finančního manažera v oblasti dosažení potřebné marže na jednotlivých projektech firmy (závislost na typu kontraktu - fixed price, GMP, cost plus) 15) Role finančního manažera při řízení likvidity 16)Organizační hlediska - místo finančního managementu v organizační struktuře firmy na vertikále řízení, centralizace, model VPŘ, stupeň aplikace controllingu podrobně vysvětlete(2.2.2 stud. textů) 17)Organizace a úkoly fin.úseku a odboru v rámci ředitelství velkého podniku )Organizace a úkoly fin.managementu v úrovni divize, role divize v podniku-obslužná a role a role ve stavebním businessu (marketing- definice) 19) Organizace a úkoly fin.managementu v úrovni projektu 20)Výlučnost postavení divize ve finančním řízení - běžné a investiční financování 21)Nákladové účetnictví projektu - dokumenty, typ a povaha projektu

2 22)Různé možnosti rozvrhování celkových podnikových nákladů na projekt 23) Co je to timekeeping ( naše tradice u firmy Baťa- stavební odd., současné aplikace v USA) a jaké jsou možné přínosy a zápory 24)Financování nedokončené stavební výroby jako typický problém finančního managementu ve stavebnictví, popište cyklus oběžných aktiv ve stavebním podniku(projektu) 25)Financování správní režie, metody, zdroje, úloha rozpočetnictví 26)Likvidita a solventnost - v čem se liší oba pojmy 27) Možnosti zdrojového financování pomocí úvěrů - účel 28)Bondability a creditability - klíčové pojmy stavebního podnikání, proč, vysvětlete jejich spojitost 29)Vnitřní účetní kontrolní systém jak je realizován, význam oddělení financování a účetnictví 30) Odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkům firmy, možný konflikt zájmů manažerů a vlastníků - příčiny, důsledky,řešení 31)Zákl.úkoly fin.manažera - profitability,liquidity, solvency,fin.reporting a fin.controlling - vysvětlete podrobněji 32)Profitability - dosažení marže u projektů - vysvětlete podle jednotlivých typů kontraktů (fixní cena, náklady plus,...) 33)Na čem je založeno nákladové účetnictví projektu - 3 faktory 34)Metody oceňování vnitropodnikových nákladů 35) Vysvětlete roli fin.managera při maximalizaci výnosů z likvidních aktiv, vliv časové hodnoty peněz 36)Jak se financuje správní režie, alokace nákladů 37)Úloha fin.managera v oblasti fin.výkaznictví(reporting) - vnitropodnikový systém výkazů, externí výkazy,výkaznictví (uživatelé) 38)Odpovědnost finančního managera vůči věřitelům 39)Organizace účetnictví ve stavební firmě - org.útvary, hlavní procesy zpracování účetních dat, rozvrh účtů, evropské a národní účetní standardy - jejich smysl a význam 40)Opakování základních pojmů - aktivní a pasivní účty, výsledkové a rozvažné účty, vysvětlete jaký dopad má libovolná základní operace z činnosti stavební firmy současně na: rozvahu, výsledovku a CF

3 41)Časová a věcná souvislost výnosů a nákladů, časové rozlišení 42)Mimořádné výnosy a náklady 43)Vysvětlete pojem odložené daně 44)Objasněte metodu účtování o zásobách ve stavební firmě - nedokončená stavební výroba K tomu viz soubor Financování stav.zakázek-projektů 45)Vysvětlete hlavní položky rozvahy - aktiva stavební firmy viz soubor Financování staveb / projektů 46)Vysvětlete hlavní položky rozvahy - pasiva ve stavební firmě viz soubor Financování staveb zakázek - projektů 47)Pojmenujte hlavní položky aktiv ve stavební firmě anglickým ekvivalentem 48)Pojmenujte hlavní položky pasiv ve stavební firmě anglickým ekvivalentem 46)Vysvětlete princip konstrukce výsledovky 47)Pojmenujte hlavní položky výsledovky stavební firmy anglickým ekvivalentem - náklady 48) Pojmenujte hlavní položky výsledovky stavební firmy anglickým ekvivalentem - výnosy 49)Vysvětlete principy výkazu CF(přímá a nepřímá metoda) 50)Vysvětlete strukturu výkazu CF, jeho vypovídací schopnost a využitelnost ve finančním řízení 51)Principy a praxe přiznávání výnosů a zisku ve stavební firmě ( profit recognition) 52)Metody vykazování stavebních prací (viz soubor Financování staveb/projektů...) 53)Separátní účetnictví včetně stanovení zisku každého projektu - proč 54)Základní pojetí fakturace(billing) jakožto průběžných zálohových a konečných plateb 55)Vysvětlete a nakreslete vztah mezi náklady, přiznanými výnosy a objemem fakturace 56)Současná praxe v ČR v oblasti rozpoznávání výnosů a zisku 57)Dva základní přístupy k metodě procentní dokončenosti 58)Odhady procentní dokončenosti - podle čeho, možnosti 59) Role backlogu při řízení firmy 72)Co je to underbilling a overbilling,grafické zobrazení

4 82)Strategické řízení stavebnií firmy, finanční plánování, cíle, metody 83)Střednědobý finanční plán, části, organizační zajištění 84)Roční finanční plán-annual budget, obsah a metody aplikace při řízení stavebního podniku 85)Řízení hotovostních toků (CF management) definice, metody - k tomuto v dalším viz soubor prezentace Řízení CF ve stav.podniku 86)Specifika řízení CF ve stavebnictví viz prezentace a soubor Finanční řízení stavby 87)Organizační hlediska řízení a plánování CF ve stavební firmě 88)Hlavní části politiky podniku v řízení CF( pravomoci,nakládání s prostř., bank.produkty,odděl. dispozice dle oblastí,fakturační regule, 91)Cash Budgeting - plánování CF - dvě úrovně, činnosti v první úrovni a určení klíčových proměnných 92)Postupné kroky v přípravě plánu - CF kapitálových investic,rolling budget 93)Úroveň 2 - projektový CF, metoda,intervaly,front-end-loading 94)Operativní plány CF(cash forecasting - dvě návazné formy, příjmy a výdaje(skladba cca 5 a 6 položek) 95)Finanční řízení projektů - význam pro stabilitu firmy, problémy CF jsou dány cca 3 skupinami faktorů - uveďte je (k této a dalším otázkám z financování projektů viz soubor Financování staveb /projektů) 96)Role řádné činnosti v přípravě nabídky a negociace kontraktu - uveďte rovněž jejich vliv na řízení projektu ( dopady), nabídková cena jako hlavní rizikový faktor 97)Průběžné financování - uveďte angl.ekvivalenty a vysvětlete tři možné metody dané kontraktem 98)Popište funkci zádržného a jeho dopady na CF projektu 99) Uveďte skladbu položek pro stanovení hrubého CF dodavatelského projektu, cíle a problémy s pozitivním CF 100)Analýza CF spojeného s projektem, vazba na podnikový CF - viz tabulka v materiálu souboru 101)Nakreslete grafické znázornění CF během projektu, k čemu využíváme S-křivku

5 102)CF netýkající se projektů - skladba položek, sestavení tabulky za celý podnik - obdoba dle ot.99 plus položky netýkající se projektů, aktualizace dat z jednotlivých projektů ( intervaly, důvody) 103)Obecné pojmy z oblasti fakturace stavebních projektů - dvě oblasti pozitivně ovlivňující CF, dva faktory ovlivňující fakturaci 104) Vliv textu kontraktu na podmínky fakturace (etapy, dodávky materiálu atd,,časový kalendář, stupeň dokončenosti, zjištěná množství apod.) 105)O čem je třeba jednat při negociaci fakturačních metod a financování projektu 106)Vysvětlete pojem kontraktem předpokládaná akcelerace plateb v počátečních fázích projektu (front-end-loading) a vazba na zádržné( retention) 107) Včasné zjištění varovných příznaků v CF projektu - vysvětlete v kontextu cca 10 faktorů 108)Možné příčiny poruch v CF dodavatelského projektu - vysvětlete v kontextu cca 8 faktorů 118)Co je to záruční kapacita podniku (bonding capacity) 119)Popište mechanismus vyvolání záruky na základě pochybení dodavatele, pojem irrevocable bond 136)Časová hodnota peněz -inflace, riziko, preference likvidity a náklady alternativních příležitostí 137)Využití současné hodnoty pro hodnocení investičních příležitostí 138)Anuita - definice, využití časové hodnoty (FV) pro její výpočet 139)Vztah mezi rizikem a výnosností, měření rizika 154)V oblasti kapitálových investic vysvětlete pojmy jako provozní výdaje, kapitálové výdaje, plánování investic, průměrná míra výnosnosti, vnitřní míra výnosnosti, doba návratnosti, index ziskovosti - uveďte angl.ekvivalenty 155)Obecné principy rozhodování o investicích - proč používáme přírústek CF, role odpisů, přírústkový CF a jeho stanovení - jednotlivé složky, relevantní CF (skripta) 156)Výhody a nevýhody metody NPV pro investiční rozhodování 157)Vnitřní míra výnosnosti IRR definice, cutoff rate, pravidlo aplikace IRR - kdy investovat, vliv na výpočet při konst.cf a při proměnlivém CF 158)Výhody a nevýhody IRR, srovnání NPV a IRR

6 159)Vysvětlete pojmy ekvivalentní míra jistoty, bezriziková míra, analýza sensitivity, cena kapitálu, marginální cena kapitálu - uveďte angl.ekvivalenty 160) systém řízení středisek, hospodářská s., nákladová s., investiční s. Povinná literatura: Studijní texty kap.1,2,3,6 Texty zvěřejněné na stránkách předmětu:

7 Podklady k pi'ednaskam soubory ke staieni fin concepts in construction part 1 - dom ukol fin concepts jn construction -part 2 vzorove vykazy stavebni firmy Uvodni pfedmiska Literatura Vest pocket financjal analysjs - gujde and technjgues fin-analysjs and techniques Stud jni textv FIR a FIM FIR1 pfedn ai18-03 pfedn- asovil hodnota penez FIR Role a funkce financj ve stavebnj firm! FIR percentage Contractor Case las ucetni standardy gujde Uvod do procentnj metody yzorove financni vykazy pro stavebnictvi die CEMA prumerne hodnoty vysledovkv US stavfirmy Udri.itelna strategje stavebni firmy schema ucetnjctvi stay firmy financovanj stay projektu FIR investice do stroju odloienil dan FIR zvlutnosti rozvahy Corn ukol Skanska AB vyr zprava za 2007 Ceskv Corn ukol Skanska AB annual report 2007 English FIR - vyr zpriivy Skanska za 2012 a pfedchozi-jink CE in Construction prezentace CE a Zisk -4 kombinace Fin rizeni stavby CE pfiklad na ucetnj porozumenj dopadu NASJROJE RizENj CF STAVEBNj FIRMY poznilmka pfidilno ll ll ll

FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY

FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY CŽV FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 1 Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví FSv ČVUT Ing.Aleš Tomek, CSc. Obsah: FINANČNÍ MANAGEMENT STAVBY Úvodní výklad 1. Typický projektový cash flow 2. Analýza CF spojeného

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014 Investiční politika podniku v současných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Hodnota versus finance Pavel Marinič Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MARINIČ, P. Hodnotový management ve finančním řízení.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více