MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová starostka města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová starostka města"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová Ing. Radka Ondriášová starostka města Název bodu: Smluvní pokuta Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje uzavření dohody mezi městem Hranice a společností INTER-STAV spol. s r.o., IČO: dle které společnost INTER-STAV, spol. s r.o. - Uhradí městu Hranice smluvní pokutu vyplývající z čl.vi odst.6.5. smlouvy o dílo č.orm/12/0366/11 ve výši ,-Kč do Poskytne finanční dar Domovu seniorů Hranice, p.o. ve výši ,-Kč 2. schvaluje/neschvaluje prominutí části smluvní pokuty společnosti INTER-STAV spol. s r.o., IČO: ve výši ,-Kč za podmínky uzavření dohody dle bodu č.1 usnesení T: O: Ing. Radka Ondriášová

2 Důvodová zpráva: Město Hranice připravuje k realizaci provedení energetických úspor (zateplení) na objektu domova seniorů. Na realizaci akce získalo město Hranice příslib dotace z prostředků Operačního programu životního prostředí, předpokládané celkové náklady stavby činí ,-Kč. V I.pololetí roku 2011bylo realizováno zadávací řízení, jehož vítězem se stala firma INTER- STAV, spol. s r.o. Jamborova 32, Brno. Smlouva o dílo byla podepsána v zákonné lhůtě dne , předání a převzetí staveniště proběhlo dne Ze smlouvy o dílo vyplývalo ukončení stavby bylo dne Po předání a převzetí staveniště firma INTER-STAV, spol. s r.o. nenastoupila k realizaci stavby, postupně probíhala jednání mezi jednatelem společnosti INTER-STAV spol. s r.o. se zástupci města ve věci termínu nástupu na stavbu. Výsledkem jednání bylo sdělení firmy INTER-STAV spol.s r.o., že ke dni odstupuje od smlouvy o dílo. Dne město Hranice vyzvalo firmu INTERSTAV spol. s.r.o. k úhradě smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty při odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo vychází z Čl. VI. odst. 6.5 : Citace: Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu prací, minimálně však 20% z celkové smluvní ceny díla. Firmě INTER-STAV spol.s.r.o. byla předepsána dopisem ze dne smluvní pokuta ve výši 30% z ceny díla tj Kč (cena díla včetně DPH činí Kč). Společnost INTER-STAV spol.s r.o. předložila městu Hranice jiný návrh na řešení smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy, a to úhrada smluvní pokuty ve výši ,-Kč a provedení náhradního plnění (opravy střechy domova seniorů) ve výši ,-Kč. Tento návrh byl předložen na zasedání zastupitelstva města dne Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o uplatněné smluvní pokutě a pověřilo starostku dalším jednáním se společností INTER-STAV o vymáhání smluvní pokuty. V průběhu měsíců prosinec 2011 duben 2012 se uskutečnila tři jednání. Při jednáních byl konstatován rozpor v uplatnění čl.vi odst.6.5. smlouvy o dílo, kdy zhotovitel uznává max. pokutu ve výši 20% z celkové smluvní ceny díla. Dále zpochybňuje přiměřenost smluvní pokuty a konstatuje, že městu nevznikla škoda způsobená nedokončením rozestavěné investice. Odhad nákladů příp.soudního sporu: - soudní poplatky za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je toto peněžité plnění činí 5% z částky, tj ,-kč - náklady soudního řízení, kdy předmětem řízení je zaplacení peněžité částky přes ,- do ,-Kč, je ,- +2% z částky přesahující ,-, tj ,-Kč - odměna advokátovi podle vyhl. MSp č.276/2006 Sb. ve výši ,- Kč Některá kritéria, dle kterých soud posuzuje, zda je smluvní pokuta (viz příloha Článek Přiměřenost smluvní pokuty, autor: Tomáš Tintěra, odborný asistent, Právnická fakulta UP Olomouc ): - dobré mravy jako výchozí bod - smluvní pokuta musí mít "dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou funkci" - poměřování s velikostí všech objektivně myslitelných škod způsobených porušením zajištěné povinnosti - převyšuje-li smluvní pokuta výrazně výši skutečně vzniklé škody, je výše smluvní pokuty nepřiměřená a ujednání je pro rozpor s dobrými mravy neplatné - význam a hodnota zajišťované povinnosti 2

3 Judikatura a stanoviska k přiměřenosti smluvních pokut: Nejvyšší soud ČR sp. zn. 26 Odo 371/2006 smluvní pokuta: Sjednání pokuty a její výše je zásadně věcí vzájemné dohody stran. Neznamená to však, že by v každém jednotlivém případě mohla být pokuta sjednána v neomezené výši. Zákon výslovně neupravuje omezení při jednání o výši smluvní pokuty, avšak při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska souladu s dobrými mravy je výše smluvní pokuty jedním z rozhodujících hledisek. Ujednání o smluvní pokutě ve výši 1 % denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům. Zatímco podle úpravy obchodního zákoníku má soud moderační právo a smluvní pokutu může snížit až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením zajišťovaného závazku, občanský zákoník nedává soudu právo snížit vysokou smluvní pokutu a ustanovení obchodního zákoníku o smluvní pokutě nelze použít na závazkové právní vztahy upravené občanským zákoníkem. Stejně jako lze ujednání o smluvní pokutě podle 39 obč. zák. posoudit z hlediska souladu nebo rozporu dohodnuté výše smluvní pokuty s dobrými mravy toliko jako platné či neplatné, tzn. bez možnosti shledat je neplatné jen ve výši přesahující rámec dobrých mravů, může být obdobně i výkon práva na smluvní pokutu podle 3 odst. 1 obč. zák. pouze v souladu či v rozporu s dobrými mravy. Nejvyšší soud ČR sp. zn. 33 Cdo 1682/2007 přiměřenost smluvní pokuty: V souvislosti s výší smluvní pokuty je třeba, aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat, musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši. Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba posoudit s přihlédnutím k celkovým okolnostem úkonu, jeho pohnutkám a účelu, který sledoval. V úvahu je třeba rovněž vzít výši zajištěné částky, z níž lze také usoudit na nepřiměřenost smluvní pokuty s ohledem na vzájemný poměr původní a sankční povinnosti. epravo.cz, Petr Sprinz, Lze těžko říci, jaká výše smluvní pokuty je již nepřiměřená, a která nikoli, neboť soudní rozhodnutí se co do takového posouzení liší. Posouzení bude záviset na mnoha faktorech, avšak lze shrnout, že smluvní pokuta ve výši 0, 5 % z dlužné částky denně je obecně na horní hranici přiměřenosti. Společnost INTER-STAV po jednáních předložila následující návrh: - Společnost INTER-STAV spol.s r.o. uhradí jednorázově městu Hranice smluvní pokutu vyplývající z čl. VI.odst. 6.5 smlouvy vy výši ,-Kč do (tj.cca 10% z celkové ceny díla), což považuje za přiměřené. - Společnost INTER-STAV spol. s r.o. poskytne slevu ve výši ,-Kč z realizace následných prací provedených pro město Hranice v roce 2012 Rada města projednala návrh společnosti INTER-STAV a doporučila zastupitelstvu města prominutí části smluvní pokuty ve výši ,-, tj.společnost uhradí městu ,-Kč v termínu do a dále poskytne finanční dar dotčené příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice p.o. ve výši ,-Kč. Připomínkové řízení 3

4 Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek JUDr.- Miroslav Svatoň bez připomínek Přílohy: _02_SmluvniPokutaInterStav.doc 4

5 Příloha PŘIMĚŘENOST SMLUVNÍ POKUTY Do jaké výše je smluvní pokuta ještě přiměřená? Přesný návod pro určení maximální výše smluvní pokuty nenajdeme v platném ani v navrhovaném znění občanském zákoníku. Konkrétně se nedá vysledovat ani z obchodního zákoníku nebo ze soudní judikatury. Existují ale určité mantinely a kritéria, z nichž lze vycházet. Sjednání nepřiměřené smluvní pokuty má přitom v občanském právu, kde na rozdíl od obchodního zákoníku či vládního návrhu nového občanského zákoníku chybí úprava možnosti soudního moderačního práva nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, zpravidla za následek absolutní neplatnost takového ujednání. Poslední snahu o přesné vymezení maximální výše smluvní pokuty na našem území představoval 1336 obecného zákoníku občanského ve znění platném do roku Limit tak v současnosti představují zejména dobré mravy. DOBRÉ MRAVY JAKO VÝCHOZÍ BOD Dobré mravy jsou v českém právu považovány za jednu ze stěžejních zásad soukromého práva. Představují základní hodnoty lidské společnosti a slouží k nalézání spravedlivého řešení tam, kde by jinak striktní aplikace právních norem vedla k nespravedlivým výsledkům. 1) V souvislosti se smluvní pokutou v občanském právu se zásada dobrých mravů vyskytuje ve dvou základních otázkách. V praxi je možné se setkat s tím, že nejsou od sebe příliš rozlišovány. 2) Prvním případem je ujednání o smluvní pokutě, které je zcela či částečně neplatné, jestliže se příčí dobrým mravům podle 39 občanského zákoníku. 3) V tom druhém pak jde o vymáhání smluvní pokuty jakožto výkon práva v rozporu s dobrými mravy dle 3 odst. 1 občanského zákoníku. Takové právo, které je vykonáváno v rozporu se zásadou dobrých mravů jako základním požadavkem na chování subjektů občanskoprávních vztahů, nebude požívat ochrany poskytované soudy či jinými orgány oprávněnými rozhodovat o právu na zaplacení smluvní pokuty. Zaměřím se především na otázku souladnosti ujednání výše smluvní pokuty s dobrými mravy dle 39 občanského zákoníku. Soudní judikatura spíše odmítá pokusy k zobecnění kritérií, podle kterých by bylo možné předvídat, zda smluvní pokuta v konkrétní podobě bude platná či neplatná pro rozpor s dobrými mravy. 4) Na druhou stranu v odůvodněních soudních rozhodnutí Nejvyšší soud deklaruje, že jeho judikatura je v těchto otázkách jasná, mnohokrát opakovaná a ustálená. Rozhodnutí Nejvyššího soudu i navzdory podmíněnosti konkrétním skutkovým stavem nastiňují určitá kritéria, která rozčlením do dvou kategorií. 5) Pracovně pro ně budu používat označení kritéria obecná a zvláštní. Důležité je podotknout, že neplatnost smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy může být dána i z jiných příčin než pro sjednání smluvní pokuty v nepřiměřené výši, ale jelikož tento důvod se v praxi vyskytuje nejčastěji, omezím se pouze na něj. Obecnými kritérii jsou taková, která řeší pojmově přiměřenost výše zajištění povinnosti smluvní pokutou ve vztahu k dané konkrétní povinnosti. Druhá oblast kritérií potom zkoumá přiměřenost vzhledem k dalším okolnostem, za nichž byla smluvní pokuta ujednána. Někdy tak může být smluvní pokuta, která je obecně hodnocena jako nemravná, pro daný konkrétní případ přiměřená a někdy zase naopak je její výše sice obecně přijatelná, ale v konkrétním případě se bude příčit dobrým mravům. 5

6 POBÍDNOUT A UHRADIT ŠKODU Za první kritérium, řazené mezi obecná, pokládám naplnění preventivně-sankční funkce smluvní pokuty. V obecném zákoníku občanském i občanském zákoníku z roku 1950 byla akcentována především funkce smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody. Smluvní pokuta není ve své podstatě zajištěním, a aby měla význam, musí představovat jinou výhodu pro věřitele. 6) Jiný hospodářský efekt pro věřitele nebude nepřiměřený, bude-li převyšovat zákonné úroky či v určitém segmentu i výši poplatku z prodlení. I Nejvyšší soud opakovaně uvádí, že smluvní pokuta musí mít "dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou funkci". 7) Co přesněji chápat jako přemrštěnou pobídkovou funkci, může napovědět rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, který dovozuje, že nepřiměřenou je smluvní pokuta taková, která, i kdyby byla sjednána ve výši několikanásobně nižší, stále by svoji preventivní i sankční roli zcela dostatečně plnila. 8) Funkci smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody pak zjišťuje druhé hledisko, zabývající se poměřováním s velikostí všech objektivně myslitelných škod způsobených porušením zajištěné povinnosti. Vztah smluvní pokuty k náhradě škody je zásadní a bývá zmiňován v celé řadě soudních rozhodnutí. Soudní judikatura postupně dovodila, že je třeba "aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat". 9) Pokud se ujednání o smluvní pokutě od tohoto výrazněji odchýlí, pak je třeba je posoudit jako příčící se dobrým mravům, a tedy absolutně neplatné. Zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2003 také uvádí, že "převyšuje-li však výrazně výši skutečně vzniklé škody, je výše smluvní pokuty nepřiměřená a ujednání je pro rozpor s dobrými mravy neplatné". 10) Takový přístup příliš nekoresponduje se smyslem smluvní pokuty i textem zákona, který zakotvuje povinnost smluvní pokutu zaplatit, i když žádná škoda nevznikne. Stejně tak ohledně platnosti ujednání o smluvní pokutě není možné mít ujednání za od počátku absolutně neplatné pro rozpor s 39 občanského zákoníku, když tato neplatnost bude vyplývat z toho, jaká škoda porušením zajištěné povinnosti následně vznikla či nevznikla. Je však třeba říci, že v novějších rozhodnutích se již taková konstrukce nevyskytuje. 11) Relevantní může být pouze výše škody, kterou bylo možné předpokládat v době kontraktace. Rozsah eventuálně vzniklých škod je třeba posuzovat objektivně, judikatura mluví o škodách "rozumně předvídatelných". Zde je potřeba se vyrovnat s otázkou kauzálního řetězce mezi porušením zajištěné povinnosti a eventuálním vznikem škody. Jistě je nutné zahrnout škody, které vzniknou v přímé souvislosti, otázkou je, zda však zahrnout všechny možné škody, které mohou vzniknout porušením zajišťované povinnosti jako condicio sine qua non nebo toto řetězení příčinných souvislostí určitým způsobem omezit. Zajišťovaná povinnost totiž může mít zcela odlišné podoby, od zaplacení kupní ceny včasné dodání zboží, povinnost uzavřít kupní smlouvu v dohodnutém termínu, vyklidit nemovitost a podobně. 12) VÝZNAM, HODNOTA ČI PLATBY SPOJENÉ S PRODLENÍM Třetí obecné kritérium hojně deklarované v judikatuře Ústavního i Nejvyššího soudu je význam a hodnota zajišťované povinnosti. Hodnota bude jistě dobře určitelná, pokud půjde o zajištění povinnosti, která má charakter peněžitého plnění. Kritérium poměřování původní a zajišťované povinnosti navíc bude dobře možné jen u plnění, která jsou stanovena jednorázovou částkou. 13) Nejvyšší soud v reflexi své dřívější rozhodovací praxe zpřesnil určení přiměřené výše tak, že "zatímco smluvní pokutu sjednanou ve výši zhruba 0,5 % denně z dlužné částky posuzuje ještě jako odpovídající dobrým mravům, ujednání o smluvní pokutě ve výši 0,67 %, resp. 0,71 % denně z dlužných částek je již nutno považovat s přihlédnutím k okolnostem daného případu za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům". 14) 6

7 Výše zákonných úroků z prodlení a také poplatků z prodlení jsou dalším kritériem, které slouží jako vodítko pro posouzení souladnosti ujednání o smluvní pokutě s dobrými mravy. Nejvyšší soud poznamenává, že je neadekvátní, aby smluvní pokuta již při nepříliš velkém prodlení dosahovala výše samotné splátky a také aby smluvní pokuta převyšovala úrok z prodlení "mnohonásobně". 15) Je ale nutné pamatovat na to, že při výrazné změně úrokových sazeb od doby sjednání do doby, kdy došlo k porušení zajištěné povinnosti, není přijatelné vykládat právní úkon v neprospěch jeho platnosti. Posledním hlediskem, které řadím do kategorie obecných kritérií, je poměřování smluvní pokuty a obvyklé výše úroků požadované peněžními ústavy při poskytnutí finančních prostředků na základě úvěrové smlouvy. V rozhodnutí ze dne 27. února 2002 sp. zn. 33 Odo 235/2005 Nejvyšší soud poměřuje úroky požadované peněžními ústavy při poskytnutí finančních prostředků na základě úvěrové smlouvy. 16) Zde je patrně také možné dojít k závěru, že k těmto smluvním úrokům peněžních ústavů je nepřiměřené, aby je smluvní pokuta přesahovala "mnohonásobně", a ohledně výrazných změn úrokových sazeb je třeba pamatovat na výše uvedené. SOUBĚHY A NEBO NESPOLEHLIVÝ DLUŢNÍK Smluvní pokuta obecně hodnocena jako přiměřená, v konkrétní situaci mravná nemusí být a naopak. Mám za to, že takových kritérií se bude vyskytovat celá řada. Zmíním alespoň některá nejběžnější, označená jako kritéria zvláštní. Takovým může být souběh s dalšími zajišťovacími prostředky, jako zajišťovací převod práva, zástavní právo, vystavení zajišťovací směnky či ručení. Další kritérium představuje existence zvýšeného rizika. Uvedené vzal v úvahu Nejvyšší soud v dalším rozhodnutí. 17) Tím stanovil, že pokud u dlužníka nelze odhadnout míru spolehlivosti, je akceptovatelná smluvní pokuta ve větší výši. Pravidelným případem bude skutečnost, kdy dlužník již dříve určitou svoji povinnost porušil, například je v prodlení se zaplacením peněžité částky. Mám za to, že není možné toto kritérium aplikovat, jde-li pouze o subjektivní obavu, že dlužník svojí povinnosti nedostojí, a stejně tak na riziko není možné bez dalšího usuzovat z nesplnění jiných nesouvisejících povinností. Posledním ze zvláštních hledisek, které zmíním, je průběh negociace ujednání o smluvní pokutě. Významná bude zejména situace, kdy povinný subjekt bude mít takový zájem na učinění právního úkonu, že zajištění splnění své povinnosti smluvní pokutou v konkrétní výši sám navrhne. Nejvyšší soud v takovém případě byl ochotný akceptovat i smluvní pokutu ve výši 2 % denně z dlužné částky. 18) IRELEVANTNÍ A OKRAJOVÁ KRITÉRIA V souvislosti s pokusem o pozitivní vymezení lze vysledovat i několik, byť jinak významných okolností, které ale při posuzování souladnosti smluvní pokuty s dobrými mravy nebudou relevantní vůbec nebo pouze okrajově. Mezi takové irelevantní okolnosti patří skutečnost, zda je či není příčení se dobrým mravům jednou ze stran případného sporu namítáno, otázka zapříčinění či zavinění, že je smluvní pokuta sjednána v nepřiměřené výši, skutečně vzniklá výše újmy způsobené porušením zajišťované povinnosti a dobrá víra některé ze stran. Stejně tak není významné, že smluvní pokuta dosáhne značné výše v důsledku dlouhotrvajícího prodlení se splněním zajištěné povinnosti, pokud samo ujednání závislé na další okolnosti, kterým může být například plynutí času, samo o sobě v rozporu s dobrými mravy není. Dále není podstatným hlediskem, jestli byly ujednány i další majetkové sankce, kterých se věřitel nedomáhá, ačkoliv na ně má nárok. 19) 7

8 Polský občanský zákoník používá pro smluvní pokutu výraz "hrubě nepřiměřená". Judikatura Nejvyššího soudu Polské republiky tento pojem vyložila tak, že hrubě nepřiměřenou je smluvní pokuta ve výši, která je rovna nebo se blíží hodnotě povinnosti, kterou měl dlužník splnit a je splněna dodatečně. Není však ani v této výši nepřiměřená, pokud dlužník za období, kdy byla v této výši smluvní pokuta vyúčtována, nesplnil svoji povinnost vůbec. V takovém případě by již výše smluvní pokuty byla neplatná jen v případě rozporu její výše se zákonem nebo pravidly společenského styku. 20) ZMĚNY KRITÉRIÍ SE ZAVEDENÍM MODERACE? V současnosti tak ohledně smluvní pokuty lze učinit jen závěr, zda je platná, nebo neplatná. Po právním zakotvení moderačního oprávnění nejen pro obchodněprávní, ale i občanskoprávní vztahy dojde velmi pravděpodobně k posunům při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty. Nově přibude také posoudit, zda v daném konkrétním případě bude či nebude prostor pro aplikaci soudní moderace. Přiměřenost smluvní pokuty bude hlediskem pro samotnou přípustnost soudní moderace výše smluvní pokuty. V návrhu nového občanského zákoníku je k moderačnímu právu výslovně zakotveno, že soudní moderaci výše smluvní pokuty musí dlužník v řízení navrhnout. Nebude tak možné, na rozdíl od současné rozhodovací praxe týkající se moderace smluvní pokuty podle obchodního zákoníku, aby soudy iniciativně posuzovaly, zda ve věci existují předpoklady pro soudní moderaci, či nikoliv. Jen na návrh dlužníka budou soudy oprávněny zkoumat přiměřenost výše smluvní pokuty. Sankce neplatnosti ujednání o smluvní pokutě bude moci přijít ke slovu podpůrně teprve tehdy, když by ani s užitím soudního moderačního práva nebylo možné učinit ujednanou smluvní pokutu přiměřenou. Není moţné vyčlenit zcela konkrétní kritéria, ale pouze nastínit základní tendence, které soudní judikatura zohledňuje nebo by zohledňovat měla, a stejně tak i skutečnosti současnou rozhodovací praxí pokládané za nerelevantní. Ústavní soud zdůrazňuje vţdy posuzování souladu s dobrými mravy s ohledem na konkrétní případ a Nejvyšší soud judikoval, ţe posouzení souladu s dobrými mravy je věcí volné úvahy soudu v konkrétní věci, která můţe být dovolacím soudem zpochybněna jen, je-li úvaha soudu zjevně nepřiměřená. 21) Přesto není od věci se zabývat hledáním určitých pomocných hledisek pro konkrétní posouzení smluvní pokuty jako příčící se dobrým mravům. Pro subjekty občanskoprávních vztahů z praktického hlediska určité obavy a nejistoty ohledně platnosti celého ujednání o smluvní pokutě do značné míry odpadnou se zakotvením moţnosti soudní moderace smluvní pokuty v návrhu nového občanského zákoníku. Poznámky: 1) V podrob. srov. HURDÍK, Jan. In. FIALA, Josef. KINDL, Milan a kol.: Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s ) Např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 10Co 646/2004, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 10Co 167/ ) Dle 39 občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. 4) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33Odo 872/ ) Judikatura Ústavního soudu opakovaně deklaruje, že posuzování souladu s dobrými mravy přísluší výhradně obecným soudům a nálezy k rozebíranému tématu se tak vyskytují jen minimálně. 6) Například při uzavírání dohod o narovnání pro věřitele většinou zajištění smluvní pokutou, pokud potřebuje mít jistotu, že dojde ke splnění dohodnutého, nepředstavuje "žádné" zajištění. 7) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/

9 8) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 890/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/ ) Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 890/ ) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 5364/ ) Ústavní soud však shledal jako správné neaplikovat judikaturu smluvní pokuty procentem ze zajišťovaného peněžitého plnění na zajištění plnění nepeněžitého charakteru, srov. usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 102/10. 13) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 61/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1682/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu S ze dne , sp. zn. 33 Cdo 237/98; výši úroků z prodlení potvrzuje též usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/ ) Obdobně též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1682/ ) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 32 Odo 1047/ ) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, shodně rozsudek NS ze dne , sp. zn. 33 Odo 204/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 2776/ ) Sąd Najwyższy w Wyroku Izby Cywilnej ze dne , sp. zn. II CK 420/04. Dostupné na <www.prawo.egospodarka.pl>. 21) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1371/2007 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 23 Cdo 276/2009. Autor: Tomáš Tintěra, odborný asistent, Právnická fakulta UP Olomouc Dostupné z: Datum:

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Smlouva o dílo a smlouva kupní Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Systém současné právní úpravy činnosti pro druhé je rozložen do 3 zákoníků: - v zákoníku práce je upravena závislá práce (zaměstnanec

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Sestavil

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Odpovědnost za pád na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 684/2012 Žalobkyně žalovala statutární

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2012 V. ročník SVOČ

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch

Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch S M L O U V A O V E D E N Í K U R Z U O B R A Z O V É S P E K T R O S K O P I E V O D N Í C H P L O C H O B J E D N A T E L Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A P O S K

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen "objednatel,,)

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen objednatel,,) /.,,. --"",. t::':'...~}\:i1zační SMLOUVA č. 01C"lf':f - p/r:;o/f-)'to-s - (J050/0~-U//-()o'r -Sf4 oo~-i smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci uzavj'ená podle 269

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr.

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) CEJIZA Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod č.j. S 122/01-152 zahájeném dne 18. 6. 2001 a ve správním řízení vedeném

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 Sídlem: Pospíšilova tř. 787, 500 03 Hradec Králové Jednající: Mgr. Nataša Ungermannová IČ: 626 90 035 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U A U T O R S K É H O D O Z O R U

S M L O U V A O V Ý K O N U A U T O R S K É H O D O Z O R U S M L O U V A O V Ý K O N U A U T O R S K É H O D O Z O R U uzavřená podle 269 odst. 2), zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, číslo smlouvy: I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více