MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová starostka města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová starostka města"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová Ing. Radka Ondriášová starostka města Název bodu: Smluvní pokuta Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje uzavření dohody mezi městem Hranice a společností INTER-STAV spol. s r.o., IČO: dle které společnost INTER-STAV, spol. s r.o. - Uhradí městu Hranice smluvní pokutu vyplývající z čl.vi odst.6.5. smlouvy o dílo č.orm/12/0366/11 ve výši ,-Kč do Poskytne finanční dar Domovu seniorů Hranice, p.o. ve výši ,-Kč 2. schvaluje/neschvaluje prominutí části smluvní pokuty společnosti INTER-STAV spol. s r.o., IČO: ve výši ,-Kč za podmínky uzavření dohody dle bodu č.1 usnesení T: O: Ing. Radka Ondriášová

2 Důvodová zpráva: Město Hranice připravuje k realizaci provedení energetických úspor (zateplení) na objektu domova seniorů. Na realizaci akce získalo město Hranice příslib dotace z prostředků Operačního programu životního prostředí, předpokládané celkové náklady stavby činí ,-Kč. V I.pololetí roku 2011bylo realizováno zadávací řízení, jehož vítězem se stala firma INTER- STAV, spol. s r.o. Jamborova 32, Brno. Smlouva o dílo byla podepsána v zákonné lhůtě dne , předání a převzetí staveniště proběhlo dne Ze smlouvy o dílo vyplývalo ukončení stavby bylo dne Po předání a převzetí staveniště firma INTER-STAV, spol. s r.o. nenastoupila k realizaci stavby, postupně probíhala jednání mezi jednatelem společnosti INTER-STAV spol. s r.o. se zástupci města ve věci termínu nástupu na stavbu. Výsledkem jednání bylo sdělení firmy INTER-STAV spol.s r.o., že ke dni odstupuje od smlouvy o dílo. Dne město Hranice vyzvalo firmu INTERSTAV spol. s.r.o. k úhradě smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty při odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo vychází z Čl. VI. odst. 6.5 : Citace: Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu prací, minimálně však 20% z celkové smluvní ceny díla. Firmě INTER-STAV spol.s.r.o. byla předepsána dopisem ze dne smluvní pokuta ve výši 30% z ceny díla tj Kč (cena díla včetně DPH činí Kč). Společnost INTER-STAV spol.s r.o. předložila městu Hranice jiný návrh na řešení smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy, a to úhrada smluvní pokuty ve výši ,-Kč a provedení náhradního plnění (opravy střechy domova seniorů) ve výši ,-Kč. Tento návrh byl předložen na zasedání zastupitelstva města dne Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o uplatněné smluvní pokutě a pověřilo starostku dalším jednáním se společností INTER-STAV o vymáhání smluvní pokuty. V průběhu měsíců prosinec 2011 duben 2012 se uskutečnila tři jednání. Při jednáních byl konstatován rozpor v uplatnění čl.vi odst.6.5. smlouvy o dílo, kdy zhotovitel uznává max. pokutu ve výši 20% z celkové smluvní ceny díla. Dále zpochybňuje přiměřenost smluvní pokuty a konstatuje, že městu nevznikla škoda způsobená nedokončením rozestavěné investice. Odhad nákladů příp.soudního sporu: - soudní poplatky za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je toto peněžité plnění činí 5% z částky, tj ,-kč - náklady soudního řízení, kdy předmětem řízení je zaplacení peněžité částky přes ,- do ,-Kč, je ,- +2% z částky přesahující ,-, tj ,-Kč - odměna advokátovi podle vyhl. MSp č.276/2006 Sb. ve výši ,- Kč Některá kritéria, dle kterých soud posuzuje, zda je smluvní pokuta (viz příloha Článek Přiměřenost smluvní pokuty, autor: Tomáš Tintěra, odborný asistent, Právnická fakulta UP Olomouc ): - dobré mravy jako výchozí bod - smluvní pokuta musí mít "dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou funkci" - poměřování s velikostí všech objektivně myslitelných škod způsobených porušením zajištěné povinnosti - převyšuje-li smluvní pokuta výrazně výši skutečně vzniklé škody, je výše smluvní pokuty nepřiměřená a ujednání je pro rozpor s dobrými mravy neplatné - význam a hodnota zajišťované povinnosti 2

3 Judikatura a stanoviska k přiměřenosti smluvních pokut: Nejvyšší soud ČR sp. zn. 26 Odo 371/2006 smluvní pokuta: Sjednání pokuty a její výše je zásadně věcí vzájemné dohody stran. Neznamená to však, že by v každém jednotlivém případě mohla být pokuta sjednána v neomezené výši. Zákon výslovně neupravuje omezení při jednání o výši smluvní pokuty, avšak při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska souladu s dobrými mravy je výše smluvní pokuty jedním z rozhodujících hledisek. Ujednání o smluvní pokutě ve výši 1 % denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům. Zatímco podle úpravy obchodního zákoníku má soud moderační právo a smluvní pokutu může snížit až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením zajišťovaného závazku, občanský zákoník nedává soudu právo snížit vysokou smluvní pokutu a ustanovení obchodního zákoníku o smluvní pokutě nelze použít na závazkové právní vztahy upravené občanským zákoníkem. Stejně jako lze ujednání o smluvní pokutě podle 39 obč. zák. posoudit z hlediska souladu nebo rozporu dohodnuté výše smluvní pokuty s dobrými mravy toliko jako platné či neplatné, tzn. bez možnosti shledat je neplatné jen ve výši přesahující rámec dobrých mravů, může být obdobně i výkon práva na smluvní pokutu podle 3 odst. 1 obč. zák. pouze v souladu či v rozporu s dobrými mravy. Nejvyšší soud ČR sp. zn. 33 Cdo 1682/2007 přiměřenost smluvní pokuty: V souvislosti s výší smluvní pokuty je třeba, aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat, musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši. Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba posoudit s přihlédnutím k celkovým okolnostem úkonu, jeho pohnutkám a účelu, který sledoval. V úvahu je třeba rovněž vzít výši zajištěné částky, z níž lze také usoudit na nepřiměřenost smluvní pokuty s ohledem na vzájemný poměr původní a sankční povinnosti. epravo.cz, Petr Sprinz, Lze těžko říci, jaká výše smluvní pokuty je již nepřiměřená, a která nikoli, neboť soudní rozhodnutí se co do takového posouzení liší. Posouzení bude záviset na mnoha faktorech, avšak lze shrnout, že smluvní pokuta ve výši 0, 5 % z dlužné částky denně je obecně na horní hranici přiměřenosti. Společnost INTER-STAV po jednáních předložila následující návrh: - Společnost INTER-STAV spol.s r.o. uhradí jednorázově městu Hranice smluvní pokutu vyplývající z čl. VI.odst. 6.5 smlouvy vy výši ,-Kč do (tj.cca 10% z celkové ceny díla), což považuje za přiměřené. - Společnost INTER-STAV spol. s r.o. poskytne slevu ve výši ,-Kč z realizace následných prací provedených pro město Hranice v roce 2012 Rada města projednala návrh společnosti INTER-STAV a doporučila zastupitelstvu města prominutí části smluvní pokuty ve výši ,-, tj.společnost uhradí městu ,-Kč v termínu do a dále poskytne finanční dar dotčené příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice p.o. ve výši ,-Kč. Připomínkové řízení 3

4 Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek JUDr.- Miroslav Svatoň bez připomínek Přílohy: _02_SmluvniPokutaInterStav.doc 4

5 Příloha PŘIMĚŘENOST SMLUVNÍ POKUTY Do jaké výše je smluvní pokuta ještě přiměřená? Přesný návod pro určení maximální výše smluvní pokuty nenajdeme v platném ani v navrhovaném znění občanském zákoníku. Konkrétně se nedá vysledovat ani z obchodního zákoníku nebo ze soudní judikatury. Existují ale určité mantinely a kritéria, z nichž lze vycházet. Sjednání nepřiměřené smluvní pokuty má přitom v občanském právu, kde na rozdíl od obchodního zákoníku či vládního návrhu nového občanského zákoníku chybí úprava možnosti soudního moderačního práva nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, zpravidla za následek absolutní neplatnost takového ujednání. Poslední snahu o přesné vymezení maximální výše smluvní pokuty na našem území představoval 1336 obecného zákoníku občanského ve znění platném do roku Limit tak v současnosti představují zejména dobré mravy. DOBRÉ MRAVY JAKO VÝCHOZÍ BOD Dobré mravy jsou v českém právu považovány za jednu ze stěžejních zásad soukromého práva. Představují základní hodnoty lidské společnosti a slouží k nalézání spravedlivého řešení tam, kde by jinak striktní aplikace právních norem vedla k nespravedlivým výsledkům. 1) V souvislosti se smluvní pokutou v občanském právu se zásada dobrých mravů vyskytuje ve dvou základních otázkách. V praxi je možné se setkat s tím, že nejsou od sebe příliš rozlišovány. 2) Prvním případem je ujednání o smluvní pokutě, které je zcela či částečně neplatné, jestliže se příčí dobrým mravům podle 39 občanského zákoníku. 3) V tom druhém pak jde o vymáhání smluvní pokuty jakožto výkon práva v rozporu s dobrými mravy dle 3 odst. 1 občanského zákoníku. Takové právo, které je vykonáváno v rozporu se zásadou dobrých mravů jako základním požadavkem na chování subjektů občanskoprávních vztahů, nebude požívat ochrany poskytované soudy či jinými orgány oprávněnými rozhodovat o právu na zaplacení smluvní pokuty. Zaměřím se především na otázku souladnosti ujednání výše smluvní pokuty s dobrými mravy dle 39 občanského zákoníku. Soudní judikatura spíše odmítá pokusy k zobecnění kritérií, podle kterých by bylo možné předvídat, zda smluvní pokuta v konkrétní podobě bude platná či neplatná pro rozpor s dobrými mravy. 4) Na druhou stranu v odůvodněních soudních rozhodnutí Nejvyšší soud deklaruje, že jeho judikatura je v těchto otázkách jasná, mnohokrát opakovaná a ustálená. Rozhodnutí Nejvyššího soudu i navzdory podmíněnosti konkrétním skutkovým stavem nastiňují určitá kritéria, která rozčlením do dvou kategorií. 5) Pracovně pro ně budu používat označení kritéria obecná a zvláštní. Důležité je podotknout, že neplatnost smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy může být dána i z jiných příčin než pro sjednání smluvní pokuty v nepřiměřené výši, ale jelikož tento důvod se v praxi vyskytuje nejčastěji, omezím se pouze na něj. Obecnými kritérii jsou taková, která řeší pojmově přiměřenost výše zajištění povinnosti smluvní pokutou ve vztahu k dané konkrétní povinnosti. Druhá oblast kritérií potom zkoumá přiměřenost vzhledem k dalším okolnostem, za nichž byla smluvní pokuta ujednána. Někdy tak může být smluvní pokuta, která je obecně hodnocena jako nemravná, pro daný konkrétní případ přiměřená a někdy zase naopak je její výše sice obecně přijatelná, ale v konkrétním případě se bude příčit dobrým mravům. 5

6 POBÍDNOUT A UHRADIT ŠKODU Za první kritérium, řazené mezi obecná, pokládám naplnění preventivně-sankční funkce smluvní pokuty. V obecném zákoníku občanském i občanském zákoníku z roku 1950 byla akcentována především funkce smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody. Smluvní pokuta není ve své podstatě zajištěním, a aby měla význam, musí představovat jinou výhodu pro věřitele. 6) Jiný hospodářský efekt pro věřitele nebude nepřiměřený, bude-li převyšovat zákonné úroky či v určitém segmentu i výši poplatku z prodlení. I Nejvyšší soud opakovaně uvádí, že smluvní pokuta musí mít "dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou funkci". 7) Co přesněji chápat jako přemrštěnou pobídkovou funkci, může napovědět rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, který dovozuje, že nepřiměřenou je smluvní pokuta taková, která, i kdyby byla sjednána ve výši několikanásobně nižší, stále by svoji preventivní i sankční roli zcela dostatečně plnila. 8) Funkci smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody pak zjišťuje druhé hledisko, zabývající se poměřováním s velikostí všech objektivně myslitelných škod způsobených porušením zajištěné povinnosti. Vztah smluvní pokuty k náhradě škody je zásadní a bývá zmiňován v celé řadě soudních rozhodnutí. Soudní judikatura postupně dovodila, že je třeba "aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat". 9) Pokud se ujednání o smluvní pokutě od tohoto výrazněji odchýlí, pak je třeba je posoudit jako příčící se dobrým mravům, a tedy absolutně neplatné. Zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2003 také uvádí, že "převyšuje-li však výrazně výši skutečně vzniklé škody, je výše smluvní pokuty nepřiměřená a ujednání je pro rozpor s dobrými mravy neplatné". 10) Takový přístup příliš nekoresponduje se smyslem smluvní pokuty i textem zákona, který zakotvuje povinnost smluvní pokutu zaplatit, i když žádná škoda nevznikne. Stejně tak ohledně platnosti ujednání o smluvní pokutě není možné mít ujednání za od počátku absolutně neplatné pro rozpor s 39 občanského zákoníku, když tato neplatnost bude vyplývat z toho, jaká škoda porušením zajištěné povinnosti následně vznikla či nevznikla. Je však třeba říci, že v novějších rozhodnutích se již taková konstrukce nevyskytuje. 11) Relevantní může být pouze výše škody, kterou bylo možné předpokládat v době kontraktace. Rozsah eventuálně vzniklých škod je třeba posuzovat objektivně, judikatura mluví o škodách "rozumně předvídatelných". Zde je potřeba se vyrovnat s otázkou kauzálního řetězce mezi porušením zajištěné povinnosti a eventuálním vznikem škody. Jistě je nutné zahrnout škody, které vzniknou v přímé souvislosti, otázkou je, zda však zahrnout všechny možné škody, které mohou vzniknout porušením zajišťované povinnosti jako condicio sine qua non nebo toto řetězení příčinných souvislostí určitým způsobem omezit. Zajišťovaná povinnost totiž může mít zcela odlišné podoby, od zaplacení kupní ceny včasné dodání zboží, povinnost uzavřít kupní smlouvu v dohodnutém termínu, vyklidit nemovitost a podobně. 12) VÝZNAM, HODNOTA ČI PLATBY SPOJENÉ S PRODLENÍM Třetí obecné kritérium hojně deklarované v judikatuře Ústavního i Nejvyššího soudu je význam a hodnota zajišťované povinnosti. Hodnota bude jistě dobře určitelná, pokud půjde o zajištění povinnosti, která má charakter peněžitého plnění. Kritérium poměřování původní a zajišťované povinnosti navíc bude dobře možné jen u plnění, která jsou stanovena jednorázovou částkou. 13) Nejvyšší soud v reflexi své dřívější rozhodovací praxe zpřesnil určení přiměřené výše tak, že "zatímco smluvní pokutu sjednanou ve výši zhruba 0,5 % denně z dlužné částky posuzuje ještě jako odpovídající dobrým mravům, ujednání o smluvní pokutě ve výši 0,67 %, resp. 0,71 % denně z dlužných částek je již nutno považovat s přihlédnutím k okolnostem daného případu za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům". 14) 6

7 Výše zákonných úroků z prodlení a také poplatků z prodlení jsou dalším kritériem, které slouží jako vodítko pro posouzení souladnosti ujednání o smluvní pokutě s dobrými mravy. Nejvyšší soud poznamenává, že je neadekvátní, aby smluvní pokuta již při nepříliš velkém prodlení dosahovala výše samotné splátky a také aby smluvní pokuta převyšovala úrok z prodlení "mnohonásobně". 15) Je ale nutné pamatovat na to, že při výrazné změně úrokových sazeb od doby sjednání do doby, kdy došlo k porušení zajištěné povinnosti, není přijatelné vykládat právní úkon v neprospěch jeho platnosti. Posledním hlediskem, které řadím do kategorie obecných kritérií, je poměřování smluvní pokuty a obvyklé výše úroků požadované peněžními ústavy při poskytnutí finančních prostředků na základě úvěrové smlouvy. V rozhodnutí ze dne 27. února 2002 sp. zn. 33 Odo 235/2005 Nejvyšší soud poměřuje úroky požadované peněžními ústavy při poskytnutí finančních prostředků na základě úvěrové smlouvy. 16) Zde je patrně také možné dojít k závěru, že k těmto smluvním úrokům peněžních ústavů je nepřiměřené, aby je smluvní pokuta přesahovala "mnohonásobně", a ohledně výrazných změn úrokových sazeb je třeba pamatovat na výše uvedené. SOUBĚHY A NEBO NESPOLEHLIVÝ DLUŢNÍK Smluvní pokuta obecně hodnocena jako přiměřená, v konkrétní situaci mravná nemusí být a naopak. Mám za to, že takových kritérií se bude vyskytovat celá řada. Zmíním alespoň některá nejběžnější, označená jako kritéria zvláštní. Takovým může být souběh s dalšími zajišťovacími prostředky, jako zajišťovací převod práva, zástavní právo, vystavení zajišťovací směnky či ručení. Další kritérium představuje existence zvýšeného rizika. Uvedené vzal v úvahu Nejvyšší soud v dalším rozhodnutí. 17) Tím stanovil, že pokud u dlužníka nelze odhadnout míru spolehlivosti, je akceptovatelná smluvní pokuta ve větší výši. Pravidelným případem bude skutečnost, kdy dlužník již dříve určitou svoji povinnost porušil, například je v prodlení se zaplacením peněžité částky. Mám za to, že není možné toto kritérium aplikovat, jde-li pouze o subjektivní obavu, že dlužník svojí povinnosti nedostojí, a stejně tak na riziko není možné bez dalšího usuzovat z nesplnění jiných nesouvisejících povinností. Posledním ze zvláštních hledisek, které zmíním, je průběh negociace ujednání o smluvní pokutě. Významná bude zejména situace, kdy povinný subjekt bude mít takový zájem na učinění právního úkonu, že zajištění splnění své povinnosti smluvní pokutou v konkrétní výši sám navrhne. Nejvyšší soud v takovém případě byl ochotný akceptovat i smluvní pokutu ve výši 2 % denně z dlužné částky. 18) IRELEVANTNÍ A OKRAJOVÁ KRITÉRIA V souvislosti s pokusem o pozitivní vymezení lze vysledovat i několik, byť jinak významných okolností, které ale při posuzování souladnosti smluvní pokuty s dobrými mravy nebudou relevantní vůbec nebo pouze okrajově. Mezi takové irelevantní okolnosti patří skutečnost, zda je či není příčení se dobrým mravům jednou ze stran případného sporu namítáno, otázka zapříčinění či zavinění, že je smluvní pokuta sjednána v nepřiměřené výši, skutečně vzniklá výše újmy způsobené porušením zajišťované povinnosti a dobrá víra některé ze stran. Stejně tak není významné, že smluvní pokuta dosáhne značné výše v důsledku dlouhotrvajícího prodlení se splněním zajištěné povinnosti, pokud samo ujednání závislé na další okolnosti, kterým může být například plynutí času, samo o sobě v rozporu s dobrými mravy není. Dále není podstatným hlediskem, jestli byly ujednány i další majetkové sankce, kterých se věřitel nedomáhá, ačkoliv na ně má nárok. 19) 7

8 Polský občanský zákoník používá pro smluvní pokutu výraz "hrubě nepřiměřená". Judikatura Nejvyššího soudu Polské republiky tento pojem vyložila tak, že hrubě nepřiměřenou je smluvní pokuta ve výši, která je rovna nebo se blíží hodnotě povinnosti, kterou měl dlužník splnit a je splněna dodatečně. Není však ani v této výši nepřiměřená, pokud dlužník za období, kdy byla v této výši smluvní pokuta vyúčtována, nesplnil svoji povinnost vůbec. V takovém případě by již výše smluvní pokuty byla neplatná jen v případě rozporu její výše se zákonem nebo pravidly společenského styku. 20) ZMĚNY KRITÉRIÍ SE ZAVEDENÍM MODERACE? V současnosti tak ohledně smluvní pokuty lze učinit jen závěr, zda je platná, nebo neplatná. Po právním zakotvení moderačního oprávnění nejen pro obchodněprávní, ale i občanskoprávní vztahy dojde velmi pravděpodobně k posunům při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty. Nově přibude také posoudit, zda v daném konkrétním případě bude či nebude prostor pro aplikaci soudní moderace. Přiměřenost smluvní pokuty bude hlediskem pro samotnou přípustnost soudní moderace výše smluvní pokuty. V návrhu nového občanského zákoníku je k moderačnímu právu výslovně zakotveno, že soudní moderaci výše smluvní pokuty musí dlužník v řízení navrhnout. Nebude tak možné, na rozdíl od současné rozhodovací praxe týkající se moderace smluvní pokuty podle obchodního zákoníku, aby soudy iniciativně posuzovaly, zda ve věci existují předpoklady pro soudní moderaci, či nikoliv. Jen na návrh dlužníka budou soudy oprávněny zkoumat přiměřenost výše smluvní pokuty. Sankce neplatnosti ujednání o smluvní pokutě bude moci přijít ke slovu podpůrně teprve tehdy, když by ani s užitím soudního moderačního práva nebylo možné učinit ujednanou smluvní pokutu přiměřenou. Není moţné vyčlenit zcela konkrétní kritéria, ale pouze nastínit základní tendence, které soudní judikatura zohledňuje nebo by zohledňovat měla, a stejně tak i skutečnosti současnou rozhodovací praxí pokládané za nerelevantní. Ústavní soud zdůrazňuje vţdy posuzování souladu s dobrými mravy s ohledem na konkrétní případ a Nejvyšší soud judikoval, ţe posouzení souladu s dobrými mravy je věcí volné úvahy soudu v konkrétní věci, která můţe být dovolacím soudem zpochybněna jen, je-li úvaha soudu zjevně nepřiměřená. 21) Přesto není od věci se zabývat hledáním určitých pomocných hledisek pro konkrétní posouzení smluvní pokuty jako příčící se dobrým mravům. Pro subjekty občanskoprávních vztahů z praktického hlediska určité obavy a nejistoty ohledně platnosti celého ujednání o smluvní pokutě do značné míry odpadnou se zakotvením moţnosti soudní moderace smluvní pokuty v návrhu nového občanského zákoníku. Poznámky: 1) V podrob. srov. HURDÍK, Jan. In. FIALA, Josef. KINDL, Milan a kol.: Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s ) Např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 10Co 646/2004, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 10Co 167/ ) Dle 39 občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. 4) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33Odo 872/ ) Judikatura Ústavního soudu opakovaně deklaruje, že posuzování souladu s dobrými mravy přísluší výhradně obecným soudům a nálezy k rozebíranému tématu se tak vyskytují jen minimálně. 6) Například při uzavírání dohod o narovnání pro věřitele většinou zajištění smluvní pokutou, pokud potřebuje mít jistotu, že dojde ke splnění dohodnutého, nepředstavuje "žádné" zajištění. 7) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/

9 8) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 890/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/ ) Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 890/ ) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 5364/ ) Ústavní soud však shledal jako správné neaplikovat judikaturu smluvní pokuty procentem ze zajišťovaného peněžitého plnění na zajištění plnění nepeněžitého charakteru, srov. usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 102/10. 13) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 61/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1682/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu S ze dne , sp. zn. 33 Cdo 237/98; výši úroků z prodlení potvrzuje též usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/ ) Obdobně též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1682/ ) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 32 Odo 1047/ ) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, shodně rozsudek NS ze dne , sp. zn. 33 Odo 204/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 2776/ ) Sąd Najwyższy w Wyroku Izby Cywilnej ze dne , sp. zn. II CK 420/04. Dostupné na <www.prawo.egospodarka.pl>. 21) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1371/2007 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 23 Cdo 276/2009. Autor: Tomáš Tintěra, odborný asistent, Právnická fakulta UP Olomouc Dostupné z: Datum:

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2012 V. ročník SVOČ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 21 Cdo 1484/2004 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr.

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět

Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět Šimon Kubišta Řídící partner, Chase Pullman v.o.s. Eurosetkání Život na dluh 25. května 2007 Advokátní kancelář Chase Pullman v.o.s. Je českou právní firmou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

PROSINEC 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA SMLUVNÍ POKUTY

PROSINEC 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA SMLUVNÍ POKUTY PROSINEC 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA SMLUVNÍ POKUTY ÚVOD Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ). Nová právní úprava vychází z předešlé

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

Zánik nájmu bytu (domu)

Zánik nájmu bytu (domu) ČÁST TŘETÍ Zánik nájmu bytu (domu) I. Obecně Nájem bytu a domu zaniká nejčastěji tradičním způsobem jako každý jiný závazek, a to řádným splněním dluhu (srov. 1908 odst. 1 obč. zák.). V případě nájmu však

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1

OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MOREAU AGRI, spol. s r.o. PRO SERVISNÍ ZÁSAHY č. MA 2011/1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti MOREAU AGRI, spol. s r.o. č. MA 2011/1 (dále jen Podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti MOREAU AGRI, spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Zákoník práce chrání zaměstnavatele před negativními důsledky,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 73/2010-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Barbary

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 24/2013-14 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ

SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ SMLUVNÍ POKUTA JAKO NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVĚ CONTRACTUAL FINE AS A UNFAIR TERM IN A CONSUMER CONTRACT JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. Moravské vysoká škola Olomouc, Ústav společenských

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

záhlaví OBSah ČáST III Text občanského zákoníku č. 89/2012 Sb... 13

záhlaví OBSah ČáST III Text občanského zákoníku č. 89/2012 Sb... 13 záhlaví OBSah Úvod........................................................... 7 Seznam zkratek.................................................. 10 ČáST I Text občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..............................

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o

Cpjn 202/2005. S t a n o v i s k o Cpjn 202/2005 S t a n o v i s k o občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. dubna 2006 k rozhodování soudů ve věcech úroků z prodlení, požadovaných a přiznávaných

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

4 obchodní korporace. 92 Lasák

4 obchodní korporace. 92 Lasák Z důvodové zprávy: Je zavedeno obecné pravidlo o otočení důkazního břemene v neprospěch silnějších (lépe informovaných) subjektů tento koncept sleduje dosavadní trend nastavený u důkazních prostředků při

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku

2. Ručení. 8. Osobní omezení ručitelského závazku 2. Ručení 8. Osobní omezení ručitelského závazku Ustanovení 303 a násl. obch. zák. nezakazují omezit ručitelský závazek pouze na jednoho věřitele; není v rozporu s touto úpravou, ani ji neobchází ( 39

Více

prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 prosinec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Neplatnost zastavení cizí nemovitosti Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.11.2012, sp. zn. 21 Cdo 3891/2011 Nejvyšší soud ČR posuzoval spor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z pohledu ustanovení 55 a 56 obč. zák. nelze odhlížet od ostatních ujednání spotřebitelské smlouvy a od důsledků, které tato ujednání mají

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav_PROD/2005/10 Právní nález ve věci Skončení nájmu nebytového prostoru ve vztahu k ust. 667 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi...

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi... Použité zkratky...xiv O autorovi... XV Úvod... XVII KAPITOLA 1 Vymezení problému historický a filozofický pohled na lichvu... 1 1.1 Výklad pojmu lichva... 1 1.2 Starověk nejstarší civilizace... 2 1.2.1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více