MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová starostka města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová starostka města"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová Ing. Radka Ondriášová starostka města Název bodu: Smluvní pokuta Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje uzavření dohody mezi městem Hranice a společností INTER-STAV spol. s r.o., IČO: dle které společnost INTER-STAV, spol. s r.o. - Uhradí městu Hranice smluvní pokutu vyplývající z čl.vi odst.6.5. smlouvy o dílo č.orm/12/0366/11 ve výši ,-Kč do Poskytne finanční dar Domovu seniorů Hranice, p.o. ve výši ,-Kč 2. schvaluje/neschvaluje prominutí části smluvní pokuty společnosti INTER-STAV spol. s r.o., IČO: ve výši ,-Kč za podmínky uzavření dohody dle bodu č.1 usnesení T: O: Ing. Radka Ondriášová

2 Důvodová zpráva: Město Hranice připravuje k realizaci provedení energetických úspor (zateplení) na objektu domova seniorů. Na realizaci akce získalo město Hranice příslib dotace z prostředků Operačního programu životního prostředí, předpokládané celkové náklady stavby činí ,-Kč. V I.pololetí roku 2011bylo realizováno zadávací řízení, jehož vítězem se stala firma INTER- STAV, spol. s r.o. Jamborova 32, Brno. Smlouva o dílo byla podepsána v zákonné lhůtě dne , předání a převzetí staveniště proběhlo dne Ze smlouvy o dílo vyplývalo ukončení stavby bylo dne Po předání a převzetí staveniště firma INTER-STAV, spol. s r.o. nenastoupila k realizaci stavby, postupně probíhala jednání mezi jednatelem společnosti INTER-STAV spol. s r.o. se zástupci města ve věci termínu nástupu na stavbu. Výsledkem jednání bylo sdělení firmy INTER-STAV spol.s r.o., že ke dni odstupuje od smlouvy o dílo. Dne město Hranice vyzvalo firmu INTERSTAV spol. s.r.o. k úhradě smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty při odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo vychází z Čl. VI. odst. 6.5 : Citace: Při bezdůvodném odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z finanční částky odpovídající neodvedenému objemu prací, minimálně však 20% z celkové smluvní ceny díla. Firmě INTER-STAV spol.s.r.o. byla předepsána dopisem ze dne smluvní pokuta ve výši 30% z ceny díla tj Kč (cena díla včetně DPH činí Kč). Společnost INTER-STAV spol.s r.o. předložila městu Hranice jiný návrh na řešení smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy, a to úhrada smluvní pokuty ve výši ,-Kč a provedení náhradního plnění (opravy střechy domova seniorů) ve výši ,-Kč. Tento návrh byl předložen na zasedání zastupitelstva města dne Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o uplatněné smluvní pokutě a pověřilo starostku dalším jednáním se společností INTER-STAV o vymáhání smluvní pokuty. V průběhu měsíců prosinec 2011 duben 2012 se uskutečnila tři jednání. Při jednáních byl konstatován rozpor v uplatnění čl.vi odst.6.5. smlouvy o dílo, kdy zhotovitel uznává max. pokutu ve výši 20% z celkové smluvní ceny díla. Dále zpochybňuje přiměřenost smluvní pokuty a konstatuje, že městu nevznikla škoda způsobená nedokončením rozestavěné investice. Odhad nákladů příp.soudního sporu: - soudní poplatky za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je toto peněžité plnění činí 5% z částky, tj ,-kč - náklady soudního řízení, kdy předmětem řízení je zaplacení peněžité částky přes ,- do ,-Kč, je ,- +2% z částky přesahující ,-, tj ,-Kč - odměna advokátovi podle vyhl. MSp č.276/2006 Sb. ve výši ,- Kč Některá kritéria, dle kterých soud posuzuje, zda je smluvní pokuta (viz příloha Článek Přiměřenost smluvní pokuty, autor: Tomáš Tintěra, odborný asistent, Právnická fakulta UP Olomouc ): - dobré mravy jako výchozí bod - smluvní pokuta musí mít "dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou funkci" - poměřování s velikostí všech objektivně myslitelných škod způsobených porušením zajištěné povinnosti - převyšuje-li smluvní pokuta výrazně výši skutečně vzniklé škody, je výše smluvní pokuty nepřiměřená a ujednání je pro rozpor s dobrými mravy neplatné - význam a hodnota zajišťované povinnosti 2

3 Judikatura a stanoviska k přiměřenosti smluvních pokut: Nejvyšší soud ČR sp. zn. 26 Odo 371/2006 smluvní pokuta: Sjednání pokuty a její výše je zásadně věcí vzájemné dohody stran. Neznamená to však, že by v každém jednotlivém případě mohla být pokuta sjednána v neomezené výši. Zákon výslovně neupravuje omezení při jednání o výši smluvní pokuty, avšak při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska souladu s dobrými mravy je výše smluvní pokuty jedním z rozhodujících hledisek. Ujednání o smluvní pokutě ve výši 1 % denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům. Zatímco podle úpravy obchodního zákoníku má soud moderační právo a smluvní pokutu může snížit až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením zajišťovaného závazku, občanský zákoník nedává soudu právo snížit vysokou smluvní pokutu a ustanovení obchodního zákoníku o smluvní pokutě nelze použít na závazkové právní vztahy upravené občanským zákoníkem. Stejně jako lze ujednání o smluvní pokutě podle 39 obč. zák. posoudit z hlediska souladu nebo rozporu dohodnuté výše smluvní pokuty s dobrými mravy toliko jako platné či neplatné, tzn. bez možnosti shledat je neplatné jen ve výši přesahující rámec dobrých mravů, může být obdobně i výkon práva na smluvní pokutu podle 3 odst. 1 obč. zák. pouze v souladu či v rozporu s dobrými mravy. Nejvyšší soud ČR sp. zn. 33 Cdo 1682/2007 přiměřenost smluvní pokuty: V souvislosti s výší smluvní pokuty je třeba, aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat, musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou výši. Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba posoudit s přihlédnutím k celkovým okolnostem úkonu, jeho pohnutkám a účelu, který sledoval. V úvahu je třeba rovněž vzít výši zajištěné částky, z níž lze také usoudit na nepřiměřenost smluvní pokuty s ohledem na vzájemný poměr původní a sankční povinnosti. epravo.cz, Petr Sprinz, Lze těžko říci, jaká výše smluvní pokuty je již nepřiměřená, a která nikoli, neboť soudní rozhodnutí se co do takového posouzení liší. Posouzení bude záviset na mnoha faktorech, avšak lze shrnout, že smluvní pokuta ve výši 0, 5 % z dlužné částky denně je obecně na horní hranici přiměřenosti. Společnost INTER-STAV po jednáních předložila následující návrh: - Společnost INTER-STAV spol.s r.o. uhradí jednorázově městu Hranice smluvní pokutu vyplývající z čl. VI.odst. 6.5 smlouvy vy výši ,-Kč do (tj.cca 10% z celkové ceny díla), což považuje za přiměřené. - Společnost INTER-STAV spol. s r.o. poskytne slevu ve výši ,-Kč z realizace následných prací provedených pro město Hranice v roce 2012 Rada města projednala návrh společnosti INTER-STAV a doporučila zastupitelstvu města prominutí části smluvní pokuty ve výši ,-, tj.společnost uhradí městu ,-Kč v termínu do a dále poskytne finanční dar dotčené příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice p.o. ve výši ,-Kč. Připomínkové řízení 3

4 Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek JUDr.- Miroslav Svatoň bez připomínek Přílohy: _02_SmluvniPokutaInterStav.doc 4

5 Příloha PŘIMĚŘENOST SMLUVNÍ POKUTY Do jaké výše je smluvní pokuta ještě přiměřená? Přesný návod pro určení maximální výše smluvní pokuty nenajdeme v platném ani v navrhovaném znění občanském zákoníku. Konkrétně se nedá vysledovat ani z obchodního zákoníku nebo ze soudní judikatury. Existují ale určité mantinely a kritéria, z nichž lze vycházet. Sjednání nepřiměřené smluvní pokuty má přitom v občanském právu, kde na rozdíl od obchodního zákoníku či vládního návrhu nového občanského zákoníku chybí úprava možnosti soudního moderačního práva nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, zpravidla za následek absolutní neplatnost takového ujednání. Poslední snahu o přesné vymezení maximální výše smluvní pokuty na našem území představoval 1336 obecného zákoníku občanského ve znění platném do roku Limit tak v současnosti představují zejména dobré mravy. DOBRÉ MRAVY JAKO VÝCHOZÍ BOD Dobré mravy jsou v českém právu považovány za jednu ze stěžejních zásad soukromého práva. Představují základní hodnoty lidské společnosti a slouží k nalézání spravedlivého řešení tam, kde by jinak striktní aplikace právních norem vedla k nespravedlivým výsledkům. 1) V souvislosti se smluvní pokutou v občanském právu se zásada dobrých mravů vyskytuje ve dvou základních otázkách. V praxi je možné se setkat s tím, že nejsou od sebe příliš rozlišovány. 2) Prvním případem je ujednání o smluvní pokutě, které je zcela či částečně neplatné, jestliže se příčí dobrým mravům podle 39 občanského zákoníku. 3) V tom druhém pak jde o vymáhání smluvní pokuty jakožto výkon práva v rozporu s dobrými mravy dle 3 odst. 1 občanského zákoníku. Takové právo, které je vykonáváno v rozporu se zásadou dobrých mravů jako základním požadavkem na chování subjektů občanskoprávních vztahů, nebude požívat ochrany poskytované soudy či jinými orgány oprávněnými rozhodovat o právu na zaplacení smluvní pokuty. Zaměřím se především na otázku souladnosti ujednání výše smluvní pokuty s dobrými mravy dle 39 občanského zákoníku. Soudní judikatura spíše odmítá pokusy k zobecnění kritérií, podle kterých by bylo možné předvídat, zda smluvní pokuta v konkrétní podobě bude platná či neplatná pro rozpor s dobrými mravy. 4) Na druhou stranu v odůvodněních soudních rozhodnutí Nejvyšší soud deklaruje, že jeho judikatura je v těchto otázkách jasná, mnohokrát opakovaná a ustálená. Rozhodnutí Nejvyššího soudu i navzdory podmíněnosti konkrétním skutkovým stavem nastiňují určitá kritéria, která rozčlením do dvou kategorií. 5) Pracovně pro ně budu používat označení kritéria obecná a zvláštní. Důležité je podotknout, že neplatnost smluvní pokuty pro rozpor s dobrými mravy může být dána i z jiných příčin než pro sjednání smluvní pokuty v nepřiměřené výši, ale jelikož tento důvod se v praxi vyskytuje nejčastěji, omezím se pouze na něj. Obecnými kritérii jsou taková, která řeší pojmově přiměřenost výše zajištění povinnosti smluvní pokutou ve vztahu k dané konkrétní povinnosti. Druhá oblast kritérií potom zkoumá přiměřenost vzhledem k dalším okolnostem, za nichž byla smluvní pokuta ujednána. Někdy tak může být smluvní pokuta, která je obecně hodnocena jako nemravná, pro daný konkrétní případ přiměřená a někdy zase naopak je její výše sice obecně přijatelná, ale v konkrétním případě se bude příčit dobrým mravům. 5

6 POBÍDNOUT A UHRADIT ŠKODU Za první kritérium, řazené mezi obecná, pokládám naplnění preventivně-sankční funkce smluvní pokuty. V obecném zákoníku občanském i občanském zákoníku z roku 1950 byla akcentována především funkce smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody. Smluvní pokuta není ve své podstatě zajištěním, a aby měla význam, musí představovat jinou výhodu pro věřitele. 6) Jiný hospodářský efekt pro věřitele nebude nepřiměřený, bude-li převyšovat zákonné úroky či v určitém segmentu i výši poplatku z prodlení. I Nejvyšší soud opakovaně uvádí, že smluvní pokuta musí mít "dostatečnou, nikoliv však přemrštěnou pobídkovou funkci". 7) Co přesněji chápat jako přemrštěnou pobídkovou funkci, může napovědět rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2003, který dovozuje, že nepřiměřenou je smluvní pokuta taková, která, i kdyby byla sjednána ve výši několikanásobně nižší, stále by svoji preventivní i sankční roli zcela dostatečně plnila. 8) Funkci smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody pak zjišťuje druhé hledisko, zabývající se poměřováním s velikostí všech objektivně myslitelných škod způsobených porušením zajištěné povinnosti. Vztah smluvní pokuty k náhradě škody je zásadní a bývá zmiňován v celé řadě soudních rozhodnutí. Soudní judikatura postupně dovodila, že je třeba "aby pokuta zahrnovala všechny škody, které lze rozumně v daném konkrétním vztahu s porušením určité povinnosti očekávat". 9) Pokud se ujednání o smluvní pokutě od tohoto výrazněji odchýlí, pak je třeba je posoudit jako příčící se dobrým mravům, a tedy absolutně neplatné. Zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2003 také uvádí, že "převyšuje-li však výrazně výši skutečně vzniklé škody, je výše smluvní pokuty nepřiměřená a ujednání je pro rozpor s dobrými mravy neplatné". 10) Takový přístup příliš nekoresponduje se smyslem smluvní pokuty i textem zákona, který zakotvuje povinnost smluvní pokutu zaplatit, i když žádná škoda nevznikne. Stejně tak ohledně platnosti ujednání o smluvní pokutě není možné mít ujednání za od počátku absolutně neplatné pro rozpor s 39 občanského zákoníku, když tato neplatnost bude vyplývat z toho, jaká škoda porušením zajištěné povinnosti následně vznikla či nevznikla. Je však třeba říci, že v novějších rozhodnutích se již taková konstrukce nevyskytuje. 11) Relevantní může být pouze výše škody, kterou bylo možné předpokládat v době kontraktace. Rozsah eventuálně vzniklých škod je třeba posuzovat objektivně, judikatura mluví o škodách "rozumně předvídatelných". Zde je potřeba se vyrovnat s otázkou kauzálního řetězce mezi porušením zajištěné povinnosti a eventuálním vznikem škody. Jistě je nutné zahrnout škody, které vzniknou v přímé souvislosti, otázkou je, zda však zahrnout všechny možné škody, které mohou vzniknout porušením zajišťované povinnosti jako condicio sine qua non nebo toto řetězení příčinných souvislostí určitým způsobem omezit. Zajišťovaná povinnost totiž může mít zcela odlišné podoby, od zaplacení kupní ceny včasné dodání zboží, povinnost uzavřít kupní smlouvu v dohodnutém termínu, vyklidit nemovitost a podobně. 12) VÝZNAM, HODNOTA ČI PLATBY SPOJENÉ S PRODLENÍM Třetí obecné kritérium hojně deklarované v judikatuře Ústavního i Nejvyššího soudu je význam a hodnota zajišťované povinnosti. Hodnota bude jistě dobře určitelná, pokud půjde o zajištění povinnosti, která má charakter peněžitého plnění. Kritérium poměřování původní a zajišťované povinnosti navíc bude dobře možné jen u plnění, která jsou stanovena jednorázovou částkou. 13) Nejvyšší soud v reflexi své dřívější rozhodovací praxe zpřesnil určení přiměřené výše tak, že "zatímco smluvní pokutu sjednanou ve výši zhruba 0,5 % denně z dlužné částky posuzuje ještě jako odpovídající dobrým mravům, ujednání o smluvní pokutě ve výši 0,67 %, resp. 0,71 % denně z dlužných částek je již nutno považovat s přihlédnutím k okolnostem daného případu za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům". 14) 6

7 Výše zákonných úroků z prodlení a také poplatků z prodlení jsou dalším kritériem, které slouží jako vodítko pro posouzení souladnosti ujednání o smluvní pokutě s dobrými mravy. Nejvyšší soud poznamenává, že je neadekvátní, aby smluvní pokuta již při nepříliš velkém prodlení dosahovala výše samotné splátky a také aby smluvní pokuta převyšovala úrok z prodlení "mnohonásobně". 15) Je ale nutné pamatovat na to, že při výrazné změně úrokových sazeb od doby sjednání do doby, kdy došlo k porušení zajištěné povinnosti, není přijatelné vykládat právní úkon v neprospěch jeho platnosti. Posledním hlediskem, které řadím do kategorie obecných kritérií, je poměřování smluvní pokuty a obvyklé výše úroků požadované peněžními ústavy při poskytnutí finančních prostředků na základě úvěrové smlouvy. V rozhodnutí ze dne 27. února 2002 sp. zn. 33 Odo 235/2005 Nejvyšší soud poměřuje úroky požadované peněžními ústavy při poskytnutí finančních prostředků na základě úvěrové smlouvy. 16) Zde je patrně také možné dojít k závěru, že k těmto smluvním úrokům peněžních ústavů je nepřiměřené, aby je smluvní pokuta přesahovala "mnohonásobně", a ohledně výrazných změn úrokových sazeb je třeba pamatovat na výše uvedené. SOUBĚHY A NEBO NESPOLEHLIVÝ DLUŢNÍK Smluvní pokuta obecně hodnocena jako přiměřená, v konkrétní situaci mravná nemusí být a naopak. Mám za to, že takových kritérií se bude vyskytovat celá řada. Zmíním alespoň některá nejběžnější, označená jako kritéria zvláštní. Takovým může být souběh s dalšími zajišťovacími prostředky, jako zajišťovací převod práva, zástavní právo, vystavení zajišťovací směnky či ručení. Další kritérium představuje existence zvýšeného rizika. Uvedené vzal v úvahu Nejvyšší soud v dalším rozhodnutí. 17) Tím stanovil, že pokud u dlužníka nelze odhadnout míru spolehlivosti, je akceptovatelná smluvní pokuta ve větší výši. Pravidelným případem bude skutečnost, kdy dlužník již dříve určitou svoji povinnost porušil, například je v prodlení se zaplacením peněžité částky. Mám za to, že není možné toto kritérium aplikovat, jde-li pouze o subjektivní obavu, že dlužník svojí povinnosti nedostojí, a stejně tak na riziko není možné bez dalšího usuzovat z nesplnění jiných nesouvisejících povinností. Posledním ze zvláštních hledisek, které zmíním, je průběh negociace ujednání o smluvní pokutě. Významná bude zejména situace, kdy povinný subjekt bude mít takový zájem na učinění právního úkonu, že zajištění splnění své povinnosti smluvní pokutou v konkrétní výši sám navrhne. Nejvyšší soud v takovém případě byl ochotný akceptovat i smluvní pokutu ve výši 2 % denně z dlužné částky. 18) IRELEVANTNÍ A OKRAJOVÁ KRITÉRIA V souvislosti s pokusem o pozitivní vymezení lze vysledovat i několik, byť jinak významných okolností, které ale při posuzování souladnosti smluvní pokuty s dobrými mravy nebudou relevantní vůbec nebo pouze okrajově. Mezi takové irelevantní okolnosti patří skutečnost, zda je či není příčení se dobrým mravům jednou ze stran případného sporu namítáno, otázka zapříčinění či zavinění, že je smluvní pokuta sjednána v nepřiměřené výši, skutečně vzniklá výše újmy způsobené porušením zajišťované povinnosti a dobrá víra některé ze stran. Stejně tak není významné, že smluvní pokuta dosáhne značné výše v důsledku dlouhotrvajícího prodlení se splněním zajištěné povinnosti, pokud samo ujednání závislé na další okolnosti, kterým může být například plynutí času, samo o sobě v rozporu s dobrými mravy není. Dále není podstatným hlediskem, jestli byly ujednány i další majetkové sankce, kterých se věřitel nedomáhá, ačkoliv na ně má nárok. 19) 7

8 Polský občanský zákoník používá pro smluvní pokutu výraz "hrubě nepřiměřená". Judikatura Nejvyššího soudu Polské republiky tento pojem vyložila tak, že hrubě nepřiměřenou je smluvní pokuta ve výši, která je rovna nebo se blíží hodnotě povinnosti, kterou měl dlužník splnit a je splněna dodatečně. Není však ani v této výši nepřiměřená, pokud dlužník za období, kdy byla v této výši smluvní pokuta vyúčtována, nesplnil svoji povinnost vůbec. V takovém případě by již výše smluvní pokuty byla neplatná jen v případě rozporu její výše se zákonem nebo pravidly společenského styku. 20) ZMĚNY KRITÉRIÍ SE ZAVEDENÍM MODERACE? V současnosti tak ohledně smluvní pokuty lze učinit jen závěr, zda je platná, nebo neplatná. Po právním zakotvení moderačního oprávnění nejen pro obchodněprávní, ale i občanskoprávní vztahy dojde velmi pravděpodobně k posunům při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty. Nově přibude také posoudit, zda v daném konkrétním případě bude či nebude prostor pro aplikaci soudní moderace. Přiměřenost smluvní pokuty bude hlediskem pro samotnou přípustnost soudní moderace výše smluvní pokuty. V návrhu nového občanského zákoníku je k moderačnímu právu výslovně zakotveno, že soudní moderaci výše smluvní pokuty musí dlužník v řízení navrhnout. Nebude tak možné, na rozdíl od současné rozhodovací praxe týkající se moderace smluvní pokuty podle obchodního zákoníku, aby soudy iniciativně posuzovaly, zda ve věci existují předpoklady pro soudní moderaci, či nikoliv. Jen na návrh dlužníka budou soudy oprávněny zkoumat přiměřenost výše smluvní pokuty. Sankce neplatnosti ujednání o smluvní pokutě bude moci přijít ke slovu podpůrně teprve tehdy, když by ani s užitím soudního moderačního práva nebylo možné učinit ujednanou smluvní pokutu přiměřenou. Není moţné vyčlenit zcela konkrétní kritéria, ale pouze nastínit základní tendence, které soudní judikatura zohledňuje nebo by zohledňovat měla, a stejně tak i skutečnosti současnou rozhodovací praxí pokládané za nerelevantní. Ústavní soud zdůrazňuje vţdy posuzování souladu s dobrými mravy s ohledem na konkrétní případ a Nejvyšší soud judikoval, ţe posouzení souladu s dobrými mravy je věcí volné úvahy soudu v konkrétní věci, která můţe být dovolacím soudem zpochybněna jen, je-li úvaha soudu zjevně nepřiměřená. 21) Přesto není od věci se zabývat hledáním určitých pomocných hledisek pro konkrétní posouzení smluvní pokuty jako příčící se dobrým mravům. Pro subjekty občanskoprávních vztahů z praktického hlediska určité obavy a nejistoty ohledně platnosti celého ujednání o smluvní pokutě do značné míry odpadnou se zakotvením moţnosti soudní moderace smluvní pokuty v návrhu nového občanského zákoníku. Poznámky: 1) V podrob. srov. HURDÍK, Jan. In. FIALA, Josef. KINDL, Milan a kol.: Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s ) Např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 10Co 646/2004, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 10Co 167/ ) Dle 39 občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. 4) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33Odo 872/ ) Judikatura Ústavního soudu opakovaně deklaruje, že posuzování souladu s dobrými mravy přísluší výhradně obecným soudům a nálezy k rozebíranému tématu se tak vyskytují jen minimálně. 6) Například při uzavírání dohod o narovnání pro věřitele většinou zajištění smluvní pokutou, pokud potřebuje mít jistotu, že dojde ke splnění dohodnutého, nepředstavuje "žádné" zajištění. 7) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/

9 8) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 890/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/ ) Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 890/ ) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 5364/ ) Ústavní soud však shledal jako správné neaplikovat judikaturu smluvní pokuty procentem ze zajišťovaného peněžitého plnění na zajištění plnění nepeněžitého charakteru, srov. usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 102/10. 13) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 61/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1682/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu S ze dne , sp. zn. 33 Cdo 237/98; výši úroků z prodlení potvrzuje též usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Odo 96/ ) Obdobně též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1682/ ) Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 32 Odo 1047/ ) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, shodně rozsudek NS ze dne , sp. zn. 33 Odo 204/ ) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 2776/ ) Sąd Najwyższy w Wyroku Izby Cywilnej ze dne , sp. zn. II CK 420/04. Dostupné na <www.prawo.egospodarka.pl>. 21) Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 33 Cdo 1371/2007 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 23 Cdo 276/2009. Autor: Tomáš Tintěra, odborný asistent, Právnická fakulta UP Olomouc Dostupné z: Datum:

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Zadavatel Název veřejné zakázky Číslo VZ podle evidence zadavatele Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 VT Dětmarovická

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE K neplatnosti rozhodčích doložek Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 309/2011 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2012,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BLOK VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/ (11. částí)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BLOK VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/ (11. částí) ZADAVATEL: Masarykova univerzita Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN IČ: 00216224 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst 1 zákona č 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zadavatel veřejné zakázky: Název zadavatele: Město Veselí nad Moravou

Více

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY (výtah z prezentace ze školení pro advokátní koncipienty ze dne 20. 1. 2010) Obchodní zákoník V zásadě dispozitivní Kogentní Základní ustanovení u smluvních typů Písemná forma

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 29.8.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Stanovisko k odsouhlasení víceprací akce Revitalizace oblast Smart. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč a Pavel Slovák

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Bezdůvodné obohacení Právní vztah založený tím, že zaměstnavatel poskytl zaměstnanci peněžní částku k zaplacení pokuty, která byla zaměstnanci uložena příslušným

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO Nepřiměřeným úrokem je zpravidla úrok sjednaný ve výši, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jeho sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ZADAVATEL: Sídlem: Jednající: IČ: Obec Nesvačily Nesvačily 2, 267 27 Liteň Miroslav Hora, starosta obce VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Vodovod Nesvačily I. etapa Odůvodnění účelnosti

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 září 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Odpovědnost za pád na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 684/2012 Žalobkyně žalovala statutární

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Označení stanoviska: Právní předpis: Důsledky porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době a o navrženém

Více

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták

Smlouva o dílo a smlouva kupní. Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Smlouva o dílo a smlouva kupní Praha, Březen 2011 JUDr. Stanislav Sviták Systém současné právní úpravy činnosti pro druhé je rozložen do 3 zákoníků: - v zákoníku práce je upravena závislá práce (zaměstnanec

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Sestavil

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Doručování (1) Doručení rozhodčího nálezu vyvěšením na úřední desce rozhodce nenahrazuje zákonem předpokládané vyvěšení na úřední

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ Mnichovice Toto odůvodnění

Více

Otázky k řešení: Příklad. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. 1) Úrok či splátka jako smluvní pokuta? - kvalifikace nestandardních smluvních sankcí

Otázky k řešení: Příklad. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. 1) Úrok či splátka jako smluvní pokuta? - kvalifikace nestandardních smluvních sankcí Katedra obchodního práva, Právnická fakulta MU Nejvyšší soud josef.silhan@law.muni.cz 1) Úrok či splátka jako smluvní pokuta? - kvalifikace nestandardních smluvních sankcí 2) Anuitní splácení jako zakázané

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol Jednající: prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor IČ: 60460709 VEŘEJNÁ

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

Odpověď na dotaz: Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3% denně a slučitelnost s právní úpravou ČR a EU

Odpověď na dotaz: Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3% denně a slučitelnost s právní úpravou ČR a EU Odpověď na dotaz: Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3% denně a slučitelnost s právní úpravou ČR a EU Zpracoval: Parlamentní institut Martin Kavěna LL.B., B.C.L. leden 2014 Úvod:...1 Posouzení směrnice

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1212.2012.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Jednatel Neplatnost právního úkonu Osoba blízká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007

Nejvyššího soudu. ze dne , sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama o sobě (vzhledem k povaze takové smlouvy a k jejímu obsahu)

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - VÝKLAD POJMŮ Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále Zprostředkovatel ) - Společnost je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO na zhotovení dokumentace stavby č. 20100102 uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6 zapsaná

Více

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu

Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2012 V. ročník SVOČ

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/30/2009 Spisová značka: 23 Cdo 4012/2007 ECLI: ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.4012.2007.1 Typ rozhodnutí: Rozsudek Heslo: Dotčené předpisy: Kategorie rozhodnutí: C 23 Cdo

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Kompostárna Přerov Žeravice

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Kompostárna Přerov Žeravice ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Kompostárna Přerov Žeravice Veřejná zakázka (dále jen «VZ»)

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 98/2011-15 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Pavla Pavlíka,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 10. zasedání dne 13. 1. 2016 USNESENÍ č. 87/16/ZMČ k veřejné zakázce Dostavba a stavební úpravy ZŠ Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í :

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í : Finanční arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, ID datové schránky: qr9ab9x, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/12576/2016 Spisová značka (uvádějte

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření smíru v soudním sporu se společností Axcode, s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) Zpracované v souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2-8 vyhlč.232/20012

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 25 Cdo 2206/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce V. K.,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona

Odůvodnění veřejné zakázky 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti: Název veřejné zakázky: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 Ostrava IČ: 708 90 021 RECTECZ, sro Matiční 730/3, 702 00

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Speciální právní úprava jednání podnikatele ( 13, 15, 16 obch. zák.) obsažená v obchodním zákoníku platí nejen v obchodněprávních vztazích, ale i v případě, že je podnikatel subjektem občanskoprávních

Více

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen "objednatel,,)

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen objednatel,,) /.,,. --"",. t::':'...~}\:i1zační SMLOUVA č. 01C"lf':f - p/r:;o/f-)'to-s - (J050/0~-U//-()o'r -Sf4 oo~-i smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci uzavj'ená podle 269

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:..

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více